02021R0520 — HR — 02.07.2021 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/520

оd 24. ožujka 2021.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja

(Tekst značajan za EGP)

( L 104 25.3.2021, 39)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1064 оd 28. lipnja 2021.

  L 229

8

29.6.2021
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/520

оd 24. ožujka 2021.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja

(Tekst značajan za EGP)POGLAVLJE 1.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

▼M1

Ovom Uredbom propisuju se pravila za države članice ( 1 ):

▼B

1. 

o rokovima za prijenos podataka od strane subjekata u svrhu registracije držanih goveda, ovaca, koza i svinja u računalnim bazama podataka;

2. 

za ujednačen pristup podacima sadržanima u računalnim bazama podataka o držanim govedima, ovcama, kozama i svinjama te pravila u pogledu tehničkih specifikacija i operativna pravila takvih baza podataka;

3. 

o tehničkim uvjetima i načinima razmjene elektroničkih podataka o držanim govedima među računalnim bazama podataka država članica i priznavanje pune operativnosti sustava razmjene podataka;

4. 

o tehničkim specifikacijama, formatima i dizajnu sredstava označivanja držanih goveda, ovaca, koza, svinja, deva i jelena;

5. 

o tehničkim zahtjevima za sredstva označivanja držanih papiga;

6. 

o rokovima za apliciranje sredstava označivanja na držana goveda, ovce, koze, svinje, deve i jelene rođene u Uniji ili nakon ulaska tih životinja u Uniju;

7. 

za konfiguraciju identifikacijskog broja držanih goveda, ovaca, koza, deva i jelena;

8. 

o uklanjanju, izmjeni i zamjeni sredstava označivanja držanih goveda, ovaca, koza, svinja, deva i jelena te rokovima za takve postupke;

9. 

o prijelaznim mjerama u pogledu odobravanja sredstava označivanja.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz članka 2. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.POGLAVLJE 2.

RAČUNALNE BAZE PODATAKA

Članak 3.

Rokovi i postupci za prijenos podataka od strane subjekata u svrhu registracije držanih goveda, ovaca, koza i svinja

1.  
Subjekti koji drže goveda, ovce, koze i svinje prenose podatke o premještanjima, rođenjima i smrtima iz članka 112. točke (d) Uredbe (EU) 2016/429 i o premještanjima iz članka 113. stavka 1. točke (c) te uredbe i članka 56. točke (b) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 u svrhu registracije u računalnim bazama podataka uspostavljenima za te vrste u roku za prijenos koji određuju države članice. Najdulji rok za prijenos podataka ne smije biti dulji od 7 dana nakon premještanja, rođenja ili smrti životinja, ovisno o slučaju.
2.  
U slučaju rođenja, pri određivanju najduljeg roka za prijenos podataka države članice mogu kao datum početka dotičnog roka navesti datum kada je sredstvo označivanja aplicirano na životinju, pod uvjetom da ne postoji rizik da se taj datum i datum rođenja životinje zamijene.
3.  

Odstupajući od stavka 1., nadležno tijelo može produljiti najdulji rok za prijenos podataka o premještanjima iz stavka 1. do najviše 14 dana nakon premještanja goveda unutar iste države članice iz objekata podrijetla u registrirane objekte za ispašu koji se nalaze na planinskim područjima. Nadležno tijelo može odlučiti prihvatiti popise goveda koja podliježu premještanjima u registrirane objekte za ispašu od subjekata koji su odgovorni za te objekte. Ti popisi obuhvaćaju:

(a) 

jedinstveni registracijski broj registriranog objekta za ispašu;

(b) 

identifikacijske brojeve životinja;

(c) 

jedinstveni registracijski broj objekta podrijetla;

(d) 

datum dolaska životinja u registrirani objekt za ispašu;

(e) 

pretpostavljeni datum odlaska životinja iz registriranog objekta za ispašu.

Članak 4.

Ujednačen pristup podacima sadržanima u računalnim bazama podataka o držanim govedima, ovcama, kozama i svinjama

Države članice osiguravaju da subjekti koji drže goveda, ovce, koze i svinje imaju, na njihov zahtjev i bez naknade, barem pristup „samo za čitanje” minimumu podataka koji se odnose na njihove objekte, a sadržani su u računalnim bazama podataka iz članka 109. stavka 1. točaka od (a) do (c) Uredbe (EU) 2016/429.

Članak 5.

Tehničke specifikacije računalnih baza podataka o držanim govedima, ovcama, kozama i svinjama

Države članice osiguravaju da računalne baze podataka o držanim govedima, ovcama, kozama i svinjama iz članka 109. stavka 1. točaka od (a) do (c) Uredbe (EU) 2016/429 budu uspostavljene tako da se podaci zabilježeni u tim bazama podataka mogu razmjenjivati među računalnim bazama podataka država članica u formatu utvrđenom u trećem stupcu tablice u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Članak 6.

Operativna pravila računalnih baza podataka o držanim govedima, ovcama, kozama i svinjama

Države članice provode odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurale da računalne baze podataka o držanim govedima, ovcama, kozama i svinjama iz članka 109. stavka 1. točaka od (a) do (c) Uredbe (EU) 2016/429 nastave funkcionirati u slučaju mogućih poremećaja. Tim se mjerama usto jamči sigurnost, cjelovitost i autentičnost podataka zabilježenih u takvim bazama podataka.

Članak 7.

Tehnički uvjeti i načini elektroničke razmjene podataka iz identifikacijskih dokumenata koji se odnose na držana goveda među računalnim bazama podataka država članica

1.  
Ako država članica s drugim državama članicama elektronički razmjenjuje podatke iz identifikacijskih dokumenata o držanim govedima iz članka 44. točaka od (a) do (c) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, ti se podaci razmjenjuju u formatu XML definicije sustava koji Komisija stavlja na raspolaganje nadležnom tijelu.
2.  
Nadležno tijelo države članice podrijetla držanih goveda namijenjenih premještanju prije odlaska životinja osigurava elektronički prijenos podataka iz identifikacijskog dokumenta odredišnoj državi članici te stavljanje vremenskog žiga na svaki prijenos.

Članak 8.

Priznavanje pune operativnosti sustava elektroničke razmjene podataka iz identifikacijskih dokumenata o držanim govedima među računalnim bazama podataka država članica

1.  
Državama članicama koje podatke iz identifikacijskih dokumenata razmjenjuju elektronički putem sustava koji je uspostavila Komisija i koji je osmišljen za razmjenu podataka o držanim govedima među računalnim bazama podataka država članica priznaje se da imaju potpuno operativan sustav.
2.  
Komisija uspostavlja i na svojim internetskim stranicama objavljuje popis država članica koje razmjenjuju podatke iz identifikacijskog dokumenta putem tog sustava.POGLAVLJE 3.SREDSTVA OZNAČIVANJA

Članak 9.

Tehničke specifikacije, formati i dizajn sredstava označivanja držanih goveda, ovaca, koza, svinja, deva i jelena

1.  
Nadležno tijelo odobrava upotrebu konvencionalnih ušnih markica ili konvencionalnih poveza oko gležnja iz točaka (a) i (b) Priloga III. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/2035 kao sredstva označivanja držanih goveda, ovaca, koza, svinja, deva i jelena samo ako su ta sredstva označivanja u skladu s tehničkom specifikacijom iz dijela 1. Priloga II. ovoj Uredbi.
2.  
Nadležno tijelo odobrava upotrebu tetovaža iz Priloga III. točke (g) Delegiranoj uredbi (EU) 2019/2035 kao sredstva označivanja držanih ovaca, koza, svinja i jelena, kako je predviđeno člankom 46. stavcima 2. i 3., člankom 52. stavkom 1. točkom (b), člankom 73. stavkom 2. točkom (c) i člankom 76. stavkom 1. točkom (c) te delegirane uredbe samo ako se tim tetovažama osigurava neizbrisivo označivanje i točno očitavanje.
3.  
Nadležno tijelo odobrava upotrebu elektroničkih identifikacijskih oznaka iz točaka od (c) do (f) Priloga III. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/2035 kao sredstva označivanja držanih goveda, ovaca, koza, svinja, deva i jelena samo ako su ta sredstva označivanja u skladu s tehničkim specifikacijama iz dijela 2. Priloga II. ovoj Uredbi. Osim toga, elektroničke identifikacijske oznake iz točaka (c) i (f) Priloga III. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/2035 moraju biti u skladu s tehničkim specifikacijama iz dijela 1. Priloga II. ovoj Uredbi.
4.  

Odstupajući od stavka 3., nadležno tijelo može odobriti uporabu elektroničkih ušnih markica kao sredstva označivanja držanih svinja ako su ta sredstva označivanja u skladu s tehničkim specifikacijama koje je utvrdila država članica u kojoj se drže svinje i omogućuju vidljiv, čitljiv i neizbrisiv prikaz jedinstvenog registracijskog broja:

(a) 

objekta rođenja životinja; ili

(b) 

posljednjeg objekta u lancu opskrbe iz članka 53. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 ako se te životinje premještaju u objekt izvan tog lanca opskrbe.

Članak 10.

Tehničke specifikacije, formati i dizajn sredstava označivanja držanih papiga

1.  

Subjekt koji drže papige osiguravaju:

(a) 

da je nožni prsten iz članka 76. stavka 1. točke (a) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 u skladu s tehničkim specifikacijama iz dijela 1. Priloga II. ovoj Uredbi;

(b) 

da se tetovažom iz članka 76. stavka 1. točke (c) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 osigurava neizbrisivo označivanje i točno očitavanje.

2.  
Nadležno tijelo odobrava upotrebu injektibilnih transpondera iz članka 76. stavka 1. točke (b) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 kao sredstva označivanja držanih papiga samo ako su ta sredstva označivanja u skladu s tehničkim specifikacijama iz dijela 2. točke 2. Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 11.

Operativna pravila za odobravanje elektroničkih identifikacijskih oznaka držanih goveda, ovaca, koza, svinja, deva i jelena te papiga

1.  
Pri izdavanju odobrenja za elektroničke identifikacijske oznake iz točaka od (c) do (f) Priloga III. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/2035 za držana goveda, ovce, koze, svinje, deve i jelene te papige nadležno tijelo jamči da su proizvođači elektroničkih identifikacijskih oznaka dostavili dokaze o tome da su ispitivanja usklađenosti i učinkovitosti iz dijela 2. točke 4. Priloga II. ovoj Uredbi provedena u ispitnim centrima ovlaštenima u skladu sa standardom ISO/IEC 17025 „Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija”.
2.  
Pri dodjeli odobrenja identifikacijskih elektroničkih oznaka iz stavka 1. nadležno tijelo može zahtijevati da proizvođači elektroničkih identifikacijskih oznaka provedu dodatna ispitivanja otpornosti i izdržljivosti kako bi se osigurala njihova funkcionalnost u posebnim zemljopisnim ili klimatskim uvjetima dotične države članice u skladu s normama koje je utvrdila ta država članica.

Članak 12.

Konfiguracija identifikacijskog broja držanih goveda, ovaca, koza, deva i jelena

Identifikacijski broj držanih goveda, ovaca, koza, deva i jelena sadržava sljedeće elemente:

▼M1

(a) 

prvi element identifikacijske oznake je oznaka zemlje države članice u kojoj je sredstvo označivanja prvi put aplicirano na životinju, u obliku:

i. 

dvoslovne oznake u skladu s normom ISO 3166-1 alpha-2, osim za Grčku, za koju se upotrebljava dvoslovna oznaka ,EL՚, i za Ujedinjenu Kraljevinu u vezi sa Sjevernom Irskom, za koju se upotrebljava dvoslovna oznaka ,XI՚; ili

ii. 

troznamenkaste oznake zemlje u skladu s normom ISO 3166-1 brojčano, osim za Ujedinjenu Kraljevinu u vezi sa Sjevernom Irskom, za koju se upotrebljava oznaka ,899՚;

▼B

(b) 

drugi element identifikacijskog broja jest jedinstveni broj za svaku životinju koja ne prelazi 12 numeričkih znakova.

Članak 13.

Rokovi za apliciranje sredstava označivanja na držana goveda

1.  
Subjekti osiguravaju da se sredstva označivanja iz članka 112. točke (a) Uredbe (EU) 2016/429 apliciraju na držana goveda prije isteka najduljeg dopuštenog roka nakon rođenja, koji određuje država članica u kojoj su životinje rođene. Najdulji dopušteni rok računa se od datuma rođenja životinja i ne može biti dulji od 20 dana.
2.  
Odstupajući od stavka 1., države članice mogu ovlastiti subjekte da najdulji dopušteni rok za apliciranje drugog sredstva označivanja produlje do najviše 60 dana od datuma rođenja životinja zbog razloga povezanih s fiziološkim razvojem životinja, ako je drugi način označivanja bolus elektronički transponder za preživače.
3.  

Odstupajući od stavka 1., države članice mogu ovlastiti subjekte da produlje najdulji dopušteni rok iz stavka 1. do najviše devet mjeseci, pod sljedećim uvjetima:

(a) 

životinje:

i. 

su uzgojene u ekstenzivnim uvjetima u kojima telad ostaje s majkama;

ii. 

nisu naviknute na redoviti kontakt s ljudima;

(b) 

područje u kojem se životinje drže osigurava visok stupanj izolacije životinja;

(c) 

produljenjem se ne ugrožava sljedivost životinja.

Države članice mogu ograničiti izdavanje odobrenja iz prvog podstavka na određena zemljopisna područja ili posebne vrste ili pasmine držanih goveda.

4.  
Subjekti osiguravaju da nijedno držano govedo ne napusti objekt rođenja osim ako su na te životinje aplicirana sredstva označivanja iz članka 112. točke (a) Uredbe (EU) 2016/429.

Članak 14.

Rokovi za apliciranje sredstava označivanja na držane ovce i koze

1.  
Subjekti osiguravaju da se sredstva označivanja iz članka 113. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2016/429 apliciraju na držane ovce i koze prije isteka najduljeg dopuštenog roka nakon rođenja, koji određuje država članica u kojoj su životinje rođene. Najdulji dopušteni rok računa se od datuma rođenja životinja i ne može biti dulji od 9 mjeseci.
2.  
Subjekti osiguravaju da nijedna držana ovca ni koza ne napusti objekt rođenja osim ako su na te životinje aplicirana sredstva označivanja iz članka 113. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2016/429.

Članak 15.

Rokovi za apliciranje sredstava označivanja na držane svinje

1.  
Subjekti osiguravaju da se sredstva označivanja iz članka 115. točke (a) Uredbe (EU) 2016/429 apliciraju na držane svinje prije isteka najduljeg dopuštenog roka nakon rođenja, koji određuje država članica u kojoj su životinje rođene. Najdulji dopušteni rok računa se od datuma rođenja životinja i ne može biti dulji od 9 mjeseci.
2.  
Subjekti osiguravaju da nijedna držana svinja ne napusti objekt rođenja i ne izađe iz lanca opskrbe osim ako su na te životinje aplicirana sredstva označivanja iz članka 115. točke (a) Uredbe (EU) 2016/429.

Članak 16.

Rokovi za apliciranje sredstava označivanja na držane deve i jelene

1.  
Subjekti osiguravaju da se sredstva označivanja iz članka 73. stavaka 1. i 2. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 apliciraju na držane deve i jelene prije isteka najduljeg dopuštenog roka nakon rođenja, koji određuje država članica u kojoj su životinje rođene. Najdulji dopušteni rok računa se od datuma rođenja životinja i ne može biti dulji od 9 mjeseci.
2.  
Subjekti osiguravaju da nijedna držana deva ni jelen ne napuste objekt rođenja ni objekt prvog dolaska ako su te životinje u taj objekt premještene iz staništa u kojem su boravile kao divlje životinje, osim ako su na te životinje aplicirana sredstva označivanja iz članka 73. stavaka 1. i 2. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.
3.  
Nadležno tijelo može izuzeti subjekte koji drže sobove od zahtjeva iz stavaka 1. i 2., pod uvjetom da izuzeće ne ugrožava sljedivost životinja.
4.  

Odstupajući od stavka 1., države članice mogu izuzeti subjekte koji drže jelene od zahtjeva iz stavka 1. pod sljedećim uvjetima:

(a) 

životinje:

i. 

su uzgojene u ekstenzivnim uvjetima;

ii. 

nisu naviknute na redoviti kontakt s ljudima;

(b) 

područje u kojem se životinje drže osigurava visok stupanj izolacije životinja;

(c) 

izuzećem se ne ugrožava sljedivost životinja.

Članak 17.

Rokovi za apliciranje sredstava označivanja na držana goveda, ovce, koze, svinje, deve i jelene nakon njihova ulaska u Uniju

1.  
Nakon ulaska u Uniju držanih goveda, ovaca, koza, svinja, deva i jelena i ako te životinje ostaju u Uniji, subjekti osiguravaju da se na te životinje u roku od 20 dana od njihova dolaska u objekt prvog dolaska apliciraju sredstva označivanja iz članka 81. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.
2.  
Odstupajući od stavka 1., države članice prvog dolaska mogu ovlastiti subjekte da najdulji dopušteni rok za apliciranje drugog sredstva označivanja produlje do najviše 60 dana od datuma rođenja životinja zbog razloga povezanih s fiziološkim razvojem životinja, ako je drugi način označivanja bolus elektronički transponder za preživače.
3.  
Subjekti osiguravaju da nijedno držano govedo, ovca, koza, svinja, deva ili jelen ne napusti objekt prvog dolaska osim ako su na te životinje aplicirana sredstva označivanja iz članka 81. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

Članak 18.

Uklanjanje i izmjena sredstava označivanja držanih goveda, ovaca, koza, svinja, deva i jelena

Nadležno tijelo može subjektima odobriti uklanjanje ili izmjenu sredstava označivanja držanih goveda, ovaca, koza, svinja, deva i jelena samo ako to uklanjanje ili ta izmjena ne ugrožavaju sljedivost životinja, uključujući sljedivost objekta u kojem su rođena, te ako je pojedinačna identifikacija životinje, ako je to primjenjivo, i dalje moguća.

Članak 19.

Zamjena sredstava označivanja držanih goveda, ovaca, koza, svinja, deva i jelena i rokovi za takve postupke

1.  
Nadležno tijelo može subjektima odobriti zamjenu sredstava označivanja držanih goveda, ovaca, koza, svinja, deva i jelena samo ako ta zamjena ne ugrožava sljedivost životinja, uključujući sljedivost objekta u kojem su rođena, te ako je pojedinačna identifikacija životinja, ako je to primjenjivo, i dalje moguća.
2.  

Zamjena iz stavka 1. može se odobriti u sljedećim slučajevima:

(a) 

ako su životinje označene dvama sredstvima označivanja, a jedno od tih sredstava označivanja postalo je nečitljivo ili je izgubljeno, pod uvjetom da identifikacijski broj životinje ostane nepromijenjen te i dalje odgovara broju na drugom sredstvu označivanja;

(b) 

ako su životinje označene jednim ili dvama sredstvima označivanja na kojima je prikazan identifikacijski broj životinje, a ta su sredstva označivanja postala nečitljiva ili su izgubljena, pod uvjetom da je i dalje moguće s razumnom sigurnošću utvrditi identifikacijski broj životinje te da identifikacijski broj životinje ostane nepromijenjen;

(c) 

ako su držane ovce, koze ili svinje identificirane sredstvom označivanja s prikazom jedinstvenog registracijskog broja objekta, a to je sredstvo označivanja postalo nečitljivo ili je izgubljeno, pod uvjetom da je i dalje moguće s razumnom sigurnošću utvrditi objekt rođenja životinja ili, ako je primjenjivo, posljednji objekt u lancu opskrbe te da je na zamjenskom sredstvu označivanja prikazan jedinstveni registracijski broj tog objekta ili, ako je primjenjivo, taj posljednji objekt.

(d) 

u slučaju držanih ovaca i koza može se odobriti zamjena sredstava označivanja iz točaka (a) i (b) novim sredstvima označivanja na kojima je prikazan novi identifikacijski broj, pod uvjetom da nije ugrožena sljedivost.

3.  
Zamjena sredstava označivanja iz stavka 1. obavlja se što je prije moguće, prije isteka najduljeg dopuštenog roka koji određuje država članica čije je nadležno tijelo ovlastilo subjekte da zamijene sredstva označivanja i prije premještanja životinja u drugi objekt.
4.  
Ako se identifikacijski broj držanih goveda, ovaca, koza i svinja prikazan na sredstvu označivanja iz točaka (a) i (b) Priloga III. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/2035 zbog tehničkih ograničenja ne može prenijeti na elektroničku identifikacijsku oznaku, nadležno tijelo dopušta da se na te životinje aplicira nova elektronička identifikacijska oznaka na kojoj je prikazan novi identifikacijski broj samo ako su oba identifikacijska broja evidentirana u računalnim bazama podataka iz članka 109. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/429.POGLAVLJE 4.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Prijelazne mjere u vezi s odobravanjem sredstava označivanja

Odstupajući od članaka 9., 10. i 11. ove Uredbe, tijekom prijelaznog razdoblja koje završava 20. travnja 2023. države članice mogu i dalje primjenjivati sredstva označivanja odobrena prije 21. travnja 2021. u skladu s uredbama (EZ) br. 1760/2000 i (EZ) br. 21/2004 i Direktivom 2008/71/EZ te s aktima donesenima na temelju tih uredaba i te direktive.

Članak 21.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 21. travnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Tehničke specifikacije formata podataka u računalnim bazama podataka o držanim govedima, ovcama, kozama i svinjamaVrsta podataka

Opis

Format

Identifikacijski broj životinje

Oznaka države

Jedna od sljedećih mogućnosti:

Slovna oznaka: oznaka ISO 3166-1 alpha-2 (1)

Brojčana oznaka: brojčana oznaka ISO 3166-1

Jedinstveni broj za svaku životinju

12 brojčanih znakova

Elektronička identifikacijska oznaka (nije obvezno)

 

Jedna od sljedećih mogućnosti:

— Elektronička ušna markica

— Bolus elektronički transponder za preživače

— Injektibilni transponder

— Elektronički povez oko gležnja

Jedinstveni registracijski broj objekta

 

Oznaka zemlje iza koje slijedi 12 slovnobrojčanih znakova

Naziv subjekta koji je odgovoran za objekt

 

140 slovnobrojčanih znakova

Adresa subjekta koji je odgovoran za objekt

Ulica i kućni broj

140 slovnobrojčanih znakova

Poštanski broj

10 slovnobrojčanih znakova

Mjesto

35 slovnobrojčanih znakova

Datum

 

Datum (GGGG-MM-DD)

Ukupan broj životinja

 

15 brojčanih znakova

(1)   

Osim za Grčku, za koju se upotrebljava dvoslovna oznaka „EL”.
PRILOG II.

DIO 1.

Tehničke specifikacije sredstava označivanja držanih goveda, ovaca, koza, svinja, deva i jelena

1. Sredstva označivanja iz točaka (a), (b), (c), (f) i (h) Priloga III. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/2035 držanih goveda, ovaca, koza, svinja, deva i jelena te papiga:

(a) 

za jednokratnu su uporabu;

(b) 

od nerazgradivog su materijala;

(c) 

zaštićena su od neovlaštenih promjena;

(d) 

jednostavno se očitavaju tijekom cijelog života životinja;

(e) 

osmišljena su tako da mogu ostati sigurno pričvršćena na životinjama, a da im ne škode;

(f) 

lako se uklanjaju iz prehrambenog lanca.

2. Sredstva označivanja iz točke 1. vidljivo, čitljivo i neizbrisivo prikazuju jedno od sljedećeg:

(a) 

prvi i drugi element identifikacijskog broja životinja u skladu s člankom 12.;

(b) 

jedinstveni registracijski broj objekta u kojem se drže životinje iz članka 18. točke (a) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035; ili

(c) 

slovnobrojčanu identifikacijsku oznaku iz članka 76. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

3. Sredstva označivanja iz točke 1. mogu sadržavati druge podatke ako to odobri nadležno tijelo i pod uvjetom da su sredstva označivanja u skladu sa zahtjevima iz točke 2.

DIO 2.

Tehničke specifikacije elektroničkih identifikacijskih oznaka držanih goveda, ovaca, koza, svinja, deva i jelena

1. Na elektroničkim identifikacijskim oznakama iz točaka od (c) do (f) Priloga III. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/2035 prikazan je prvi element identifikacijskog broja životinja u obliku troznamenkaste oznake zemlje i drugi element identifikacijskog broja životinja u skladu s člankom 12.

2. Elektroničke identifikacijske oznake iz točke 1. jesu:

(a) 

pasivni transponderi samo za čitanje u kojima je primijenjena tehnologija HDX ili FDX-B, u skladu sa normama ISO 11784 i 11785; i

(b) 

čitljive uređajima koji su u skladu s normom ISO 11785 i koji mogu očitavati HDX i FDX-B transpondere.

3. Elektroničke identifikacijske oznake iz točke 1. moraju se moći očitavati na najmanjoj udaljenosti od:

(a) 

za držana goveda:

i. 

12 centimetara za ušne markice kad se očitavaju prijenosnim čitačem;

ii. 

15 centimetara za injektibilne transpondere kad se očitavaju prijenosnim čitačem;

iii. 

25 centimetara za bolus elektroničke transpondere za preživače kad se očitavaju prijenosnim čitačem;

iv. 

80 centimetara za sve elektroničke identifikacijske oznake kad se očitavaju stacionarnim čitačem;

(b) 

za držane ovce i koze:

i. 

12 centimetara za ušne markice i poveze oko gležnja kad se očitavaju prijenosnim čitačem;

ii. 

20 centimetara za bolus elektroničke transpondere za preživače i injektibilne transpondere kad se očitavaju prijenosnim čitačima;

iii. 

50 centimetara za sve elektroničke identifikacijske oznake kad se očitavaju stacionarnim čitačem.

4. Elektroničke identifikacijske oznake iz točke 1. moraju biti ispitane s povoljnim rezultatima s obzirom na:

(a) 

usklađenost s normama ISO 11784 i 11785 u skladu s metodom iz točke 7. norme ISO 24631-1; i

(b) 

minimalnu učinkovitost u pogledu udaljenosti za očitavanje iz točke 3. ovog dijela u skladu s metodom iz točke 7. norme ISO 24631-3.( 1 ) U skladu sa Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno s člankom 5. stavkom 4. Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj u vezi s Prilogom 2. tom Protokolu, za potrebe ove Uredbe upućivanja na države članice ili na Uniju uključuju Ujedinjenu Kraljevinu u vezi sa Sjevernom Irskom.