02021R0451 — HR — 03.03.2022 — 001.003


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/451

оd 17. prosinca 2020.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzornog izvješćivanja institucija i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014

(Tekst značajan za EGP)

( L 097 19.3.2021, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/185 оd 10. veljače 2022.

  L 30

5

11.2.2022


Koju je ispravio:

►C1

Ispravak,  L 136, 21.4.2021,  328 ((EU) 2021/451)

►C2

Ispravak,  L 158, 6.5.2021,  23 (2021/451)

►C3

Ispravak,  L 430, 2.12.2021,  43 ((EU) 2021/451)

►C4

Ispravak,  L 096, 24.3.2022,  49 ((EU) 2021/451)

►C5

Ispravak,  L 039, 9.2.2023,  67 (2021/451)
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/451

оd 17. prosinca 2020.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzornog izvješćivanja institucija i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom Uredbom utvrđuju se jedinstveni formati i obrasci za izvješćivanje, upute i metodologija o korištenju tih obrazaca, učestalost i datumi izvješćivanja, definicije i informatička rješenja za institucije koje svoja nadležnih tijela izvješćuju u skladu s člankom 415. stavcima 3. i 3.a Uredbe (EU) br. 575/2013 i člankom 430. stavcima od 1. do 4. i stavcima 7. i 9. te uredbe.

Članak 2.

Referentni datumi izvješćivanja

1.  

Institucije su dužne nadležnim tijelima dostavljati informacije kakve su na sljedeće referentne datume izvješćivanja:

(a) 

mjesečno izvješćivanje: zadnji dan u mjesecu;

(b) 

tromjesečno izvješćivanje: 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca;

(c) 

polugodišnje izvješćivanje: 30. lipnja i 31. prosinca;

(d) 

godišnje izvješćivanje: 31. prosinca.

2.  
Informacije koje se odnose na određeno razdoblje i dostavljaju na obrascima iz priloga III. i IV. u skladu s uputama iz Priloga V. iskazuju se kumulativno od prvog dana računovodstvene godine do referentnog datuma.
3.  
Ako je institucijama na temelju nacionalnog zakonodavstva dopušteno dostavljati financijske informacije sa stanjem na kraju računovodstvene godine koja je različita od kalendarske godine, referentni datumi izvješćivanja mogu se na odgovarajući način prilagoditi tako da se financijske informacije i informacije za potrebe utvrđivanja globalnih sistemski važnih institucija (GSV institucije) i dodjeljivanja stopa zaštitnog sloja za GSV institucije dostavljaju svaka tri, svakih šest odnosno dvanaest mjeseci od kraja njihove računovodstvene godine.

Članak 3.

Datumi dostave izvješća

1.  

Institucije su dužne nadležnim tijelima dostaviti informacije do kraja radnog vremena na sljedeće datume dostave:

(a) 

mjesečno izvješćivanje: 15. kalendarski dan nakon referentnog datuma izvješćivanja;

(b) 

tromjesečno izvješćivanje: 12. svibnja, 11. kolovoza, 11. studenoga i 11. veljače;

(c) 

polugodišnje izvješćivanje: 11. kolovoza i 11. veljače;

(d) 

godišnje izvješćivanje: 11. veljače.

2.  
Ako je dan dostave izvješća u državi članici nadležnog tijela kojem se dostavlja izvješće državni praznik, subota ili nedjelja, podaci se dostavljaju sljedeći radni dan.
3.  
Ako institucije financijske informacije i informacije za potrebe utvrđivanja GSV institucija i dodjeljivanja stopa zaštitnog sloja za GSV institucije dostavljaju na referentne datume izvješćivanja prilagođene kraju njihove računovodstvene godine iz članka 2. stavka 3., i datumi dostave izvješća mogu se prilagoditi tako da razdoblje za dostavu informacija ili izvješća nakon prilagođenog referentnog datuma izvješćivanja ostane isto.
4.  
Institucije mogu dostaviti nerevidirane podatke. Ako revidirani podaci odstupaju od dostavljenih nerevidiranih podataka, izmijenjeni revidirani podaci dostavljaju se bez nepotrebne odgode. Nerevidirani podaci su podaci o kojima vanjski revizor nije izrazio mišljenje, a revidirani podaci su podaci koje je vanjski revizor revidirao i o njima izrazio revizorsko mišljenje.
5.  
I svi drugi ispravci već dostavljenih izvješća dostavljaju se nadležnim tijelima bez nepotrebne odgode.

Članak 4.

Pragovi za izvješćivanje – ulazni i izlazni kriteriji

1.  
Institucije koje ispunjavaju uvjete iz članka 4. stavka 1. točke 145. Uredbe (EU) br. 575/2013 počinju dostavljati informacije kao male i jednostavne institucije na prvi referentni datum izvješćivanja nakon što ispune te uvjete. Ako institucije prestanu ispunjavati te uvjete, prestaju dostavljati informacije na prvi referentni datum izvješćivanja nakon toga.
2.  
Institucije koje ispunjavaju uvjete iz članka 4. stavka 1. točke 146. Uredbe (EU) br. 575/2013 počinju dostavljati informacije kao velike institucije na prvi referentni datum izvješćivanja nakon što ispune te uvjete. Ako institucije prestanu ispunjavati te uvjete, prestaju dostavljati informacije na prvi referentni datum izvješćivanja nakon toga.
3.  
Institucije počinju dostavljati informacije na koje se primjenjuju pragovi iz ove Uredbe od sljedećeg referentnog datuma izvješćivanja nakon što su na dva uzastopna referentna datuma izvješćivanja premašile te pragove. Institucije mogu prestati dostavljati informacije na koje se primjenjuju pragovi iz ove Uredbe sljedećeg referentnog datuma izvješćivanja nakon što su tri uzastopna referentna datuma izvješćivanja bile ispod odgovarajućih pragova.

Članak 5.

Izvješćivanje o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima na pojedinačnoj osnovi – tromjesečno izvješćivanje

1.  
Informacije iz ovog članka o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima u skladu s člankom 430. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 na pojedinačnoj osnovi institucije dostavljaju tromjesečno.
2.  
Institucije dostavljaju informacije o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima navedene u Prilogu I. obrascima od 1. do 5., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 1.
3.  
Institucije dostavljaju informacije o izloženostima kreditnom riziku i kreditnom riziku druge ugovorne strane u skladu sa standardiziranim pristupom navedene u Prilogu I. obrascu 7., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 3.2.
4.  
Institucije dostavljaju informacije o izloženostima kreditnom riziku i kreditnom riziku druge ugovorne strane u skladu s pristupom zasnovanom na internim rejting-sustavima navedene u Prilogu I. obrascima 8.1. i 8.2., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 3.3.
5.  
Institucije dostavljaju informacije o geografskoj distribuciji izloženosti po zemljama te agregiranim izloženostima na ukupnoj razini navedene u Prilogu I. obrascu 9., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 3.4.

Institucije dostavljaju informacije navedene u obrascima 9.1. i 9.2., osobito informacije o geografskoj distribuciji izloženosti po zemljama, ako su inozemne originalne izloženosti u svim stranim zemljama i svim kategorijama izloženosti iskazane u Prilogu I. obrascu 4. retku 0850, jednake ili veće od 10 % ukupnih domaćih i inozemnih originalnih izloženosti iskazanih u Prilogu I. obrascu 4. retku 0860. Izloženosti prema drugim ugovornim stranama u državi članici u kojoj institucija ima poslovni nastan smatraju se domaćim izloženostima.

Primjenjuju se ulazni i izlazni kriteriji iz članka 4.

6.  
Institucije dostavljaju informacije o kreditnom riziku druge ugovorne strane navedene u Prilogu I. obrascima od 34.01. do 34.05. i od 34.08. do 34.10., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 3.9.
7.  
Institucije koje za izračun izloženosti kreditnom riziku druge ugovorne strane primjenjuju standardizirani pristup ili metodu internog modela u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 6. odjeljcima 3. i 6. Uredbe (EU) br. 575/2013 dostavljaju informacije o kreditnom riziku druge ugovorne strane navedene u Prilogu I. obrascu 34.06., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 3.9.7.
8.  
Institucije dostavljaju informacije o izloženostima na osnovi vlasničkih ulaganja na koje se primjenjuje pristup zasnovan na internim rejting-sustavima navedene u Prilogu I. obrascu 10., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 3.5.
9.  
Institucije dostavljaju informacije o riziku namire navedene u Prilogu I. obrascu 11., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 3.6.
10.  
Institucije dostavljaju informacije o sekuritizacijskim izloženostima navedene u Prilogu I. obrascu 13.01., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 3.7.
11.  
Institucije dostavljaju informacije o kapitalnim zahtjevima i gubicima u vezi s operativnim rizikom navedene u Prilogu I. obrascu 16., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 4.1.
12.  
Institucije dostavljaju informacije o kapitalnim zahtjevima u vezi s tržišnim rizikom navedene u Prilogu I. obrascima od 18. do 24., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točaka od 5.1. do 5.7.
13.  
Institucije dostavljaju informacije o kapitalnim zahtjevima u vezi s rizikom prilagodbe kreditnom vrednovanju navedene u Prilogu I. obrascu 25., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 5.8.
14.  

Institucije dostavljaju informacije o bonitetnom vrednovanju navedene u Prilogu I. obrascu 32., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 6., kako slijedi:

(a) 

sve institucije dostavljaju informacije navedene u Prilogu I. obrascu 32.1., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 6.;

(b) 

institucije koje primjenjuju osnovni pristup u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/101 ( 1 ) dostavljaju, uz informacije iz točke (a) ovog stavka, informacije navedene u Prilogu I. obrascu 32.2., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 6.;

(c) 

institucije koje primjenjuju osnovni pristup u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/101 i koje premašuju prag iz članka 4. stavka 1. te uredbe dostavljaju, uz informacije iz točaka (a) i (b) ovog stavka, informacije navedene u Prilogu I. obrascima 32.3. i 32.4., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 6.

Za potrebe ovog stavka ne primjenjuju se ulazni i izlazni kriteriji iz članka 4.

15.  
Institucije dostavljaju informacije o bonitetnom zaštitnom mehanizmu za neprihodonosne izloženosti navedene u Prilogu I. obrascima 35.01., 35.02. i 35.03., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 8.

Članak 6.

Izvješćivanje o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima na pojedinačnoj osnovi – polugodišnje izvješćivanje

1.  
Informacije iz ovog članka o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima u skladu s člankom 430. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 na pojedinačnoj osnovi institucije dostavljaju polugodišnje.
2.  
Institucije dostavljaju informacije o svim sekuritizacijskim izloženostima navedene u Prilogu I. obrascima 14. i 14.01., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 3.8., osim ako pripadaju grupi u istoj zemlji u kojoj podliježu kapitalnim zahtjevima.
3.  

Institucije dostavljaju informacije o izloženostima prema općim državama kako slijedi:

(a) 

ako je agregirana knjigovodstvena vrijednost financijske imovine iz sektora druge ugovorne strane „opće države” jednaka ili veća od 1 % zbroja ukupne knjigovodstvene vrijednosti za „dužničke vrijednosne papire” i „kredite i predujmove”, institucije dostavljaju informacije navedene u Prilogu I. obrascu 33., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 7. i za izračun relevantnih vrijednosti prate upute iz Priloga V. u vezi s obrascem 4. iz Priloga III. ili Priloga IV., prema potrebi;

(b) 

ako je iskazana vrijednost za domaće izloženosti neizvedene financijske imovine definirana u Prilogu I. obrascu 33. retku 0010 stupcu 0010 manja od 90 % vrijednosti iskazane za domaće i inozemne izloženosti za isti podatak, institucije koje ispunjavaju uvjet iz točke (a) dostavljaju informacije navedene u Prilogu I. obrascu 33., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 7., raščlanjene po zemljama;

(c) 

institucije koje ispunjavaju uvjete iz točke (a), a ne ispunjavaju uvjet iz točke (b) dostavljaju informacije navedene u obrascu 33. u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 7. s izloženostima agregiranima:

i. 

na ukupnoj razini; i

ii. 

na nacionalnoj razini.

Primjenjuju se ulazni i izlazni kriteriji iz članka 4. stavka 3.

4.  

Informacije o značajnim gubicima u vezi s operativnim rizikom iskazuju se kako slijedi:

(a) 

institucije koje izračunavaju kapitalne zahtjeve u vezi s operativnim rizikom u skladu s dijelom trećim glavom III. poglavljem 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 dostavljaju te informacije navedene u Prilogu I. obrascima 17.01 i 17.02, u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 4.2.

(b) 

velike institucije koje izračunavaju kapitalne zahtjeve u vezi s operativnim rizikom u skladu s dijelom trećim glavom III. poglavljem 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 dostavljaju te informacije navedene u Prilogu I. obrascima 17.01 i 17.02, u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 4.2.;

(c) 

institucije osim velikih institucija koje izračunavaju kapitalne zahtjeve u vezi s operativnim rizikom u skladu s dijelom trećim glavom III. poglavljem 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 dostavljaju sljedeće informacije u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 4.2.:

i. 

informacije navedene u Prilogu I. obrascu 17.01. stupcu 0080 za sljedeće retke:

— 
broj događaja (novi događaji) (redak 0910),
— 
iznos bruto gubitka (novi događaji) (redak 0920),
— 
broj događaja koji podliježu ispravcima vrijednosti za gubitke (redak 0930),
— 
ispravci vrijednosti za gubitke koji se odnose na prethodna izvještajna razdoblja (redak 0940),
— 
najveći pojedinačni gubitak (redak 0950),
— 
zbroj pet najvećih gubitaka (redak 0960),
— 
ukupni izravni povrat gubitka (osim osiguranja i drugih mehanizama za prijenos rizika) (redak 0970),
— 
ukupni povrati od osiguranja i drugih mehanizama za prijenos rizika (redak 0980),
ii. 

informacije navedene u Prilogu I. obrascu 17.02.

(d) 

institucije iz točke (c) mogu dostaviti sve informacije navedene u Prilogu I. obrascima 17.01. i 17.02., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 4.2.;

(e) 

velike institucije koje izračunavaju kapitalne zahtjeve u vezi s operativnim rizikom u skladu s dijelom trećim glavom III. poglavljem 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 dostavljaju informacije navedene u Prilogu I. obrascima 17.01 i 17.02, u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 4.2.;

(f) 

institucije osim velikih institucija koje izračunavaju kapitalne zahtjeve u vezi s operativnim rizikom u skladu s dijelom trećim glavom III. poglavljem 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 mogu dostaviti informacije navedene u Prilogu I. obrascima 17.01. i 17.02., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 4.2.

Primjenjuju se ulazni i izlazni kriteriji iz članka 4. stavka 3.

5.  
Institucije koje za izračun izloženosti kreditnom riziku druge ugovorne strane primjenjuju pojednostavnjeni standardizirani pristup ili metodu originalne izloženosti u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 6. odjeljcima 4. i 5. Uredbe (EU) br. 575/2013 dostavljaju informacije o kreditnom riziku druge ugovorne strane navedene u Prilogu I. obrascu 34.06., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 3.9.7.

Članak 7.

Izvješćivanje o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima na konsolidiranoj osnovi

Pri dostavi informacija o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima u skladu s člankom 430. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 na konsolidiranoj osnovi, institucije dostavljaju sljedeće informacije:

(a) 

informacije iz članaka 5. i 6. ove Provedbene uredbe na konsolidiranoj osnovi prema učestalosti koja je u njima navedena; i

(b) 

informacije iz Priloga I. obrasca 6., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 2., za subjekte uključene u konsolidaciju, polugodišnje.

Članak 8.

Izvješćivanje o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima – dodatni zahtjevi za izvješćivanje na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi

1.  
Institucije koje podliježu zahtjevu objave informacija iz članka 438. točaka od (e) do (h) ili članka 452. točaka (b), (g) ili (h) Uredbe (EU) br. 575/2013 prema učestalosti utvrđenoj u članku 433.a ili članku 433.c, prema potrebi, na pojedinačnoj osnovi u skladu s člankom 6. ili na konsolidiranoj osnovi u skladu s člankom 13. te uredbe, prema potrebi, dostavljaju informacije o kreditnom riziku i kreditnom riziku druge ugovorne strane navedene u obrascima 8.3., 8.4., 8.5., 8.5.1., 8.6., 8.7. i 34.11. Priloga I. ovoj Uredbi, prema istoj učestalosti i na istoj osnovi, u skladu s uputama iz točaka 3.3. i 3.9.12. dijela II. Priloga II. ovoj Uredbi.
2.  
Institucije koje podliježu zahtjevu objave informacija iz članka 439. točke (l) Uredbe (EU) br. 575/2013 prema učestalosti utvrđenoj u članku 433.a ili članku 433.c, prema potrebi, na pojedinačnoj osnovi u skladu s člankom 6. ili na konsolidiranoj osnovi u skladu s člankom 13. te uredbe, prema potrebi, dostavljaju informacije o kreditnom riziku druge ugovorne strane navedene u obrascu 34.07. Priloga I. ovoj Uredbi, prema istoj učestalosti i na istoj osnovi, u skladu s uputama iz točke 3.9.8. dijela II. Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 9.

Izvješćivanje o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima na pojedinačnoj osnovi za investicijska društva na koja se primjenjuju članci 95. i 96. Uredbe (EU) br. 575/2013

1.  
Investicijska društva koja primjenjuju prijelazne odredbe iz članka 57. stavka 3. Uredbe (EU) 2019/2033 dostavljaju informacije kako je propisano u ovom članku.
2.  
Pri dostavi informacija o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima u skladu s člankom 430. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 na pojedinačnoj osnovi, uz iznimku informacija o omjeru financijske poluge, investicijska društva koja primjenjuju članak 57. stavak 3. Uredbe (EU) 2019/2033 pozivanjem na članak 95. Uredbe (EU) br. 575/2013, informacije navedene u Prilogu I. obrascima od 1. do 5., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 1., dostavljaju tromjesečno.
3.  
Pri dostavi informacija o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima u skladu s člankom 430. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 na pojedinačnoj osnovi, investicijska društva koja primjenjuju članak 57. stavak 3. Uredbe (EU) 2019/2033 pozivanjem na članak 96. Uredbe (EU) br. 575/2013, informacije iz članka 5. stavaka od 1. do 5. i stavaka od 8. do 13. i članka 6. stavka 2. ove Uredbe dostavljaju prema učestalosti utvrđenoj u tim člancima.

Članak 10.

Izvješćivanje o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima na konsolidiranoj osnovi za grupe čiji su članovi samo investicijska društva na koja se primjenjuju članci 95. i 96. Uredbe (EU) br. 575/2013

1.  
Investicijska društva koja primjenjuju prijelazne odredbe članka 57. stavka 3. Uredbe (EU) 2019/2033 dostavljaju informacije kako je propisano u ovom članku.
2.  

Pri dostavi informacija o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima u skladu s člankom 430. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 na konsolidiranoj osnovi, uz iznimku informacija o omjeru financijske poluge, investicijska društva grupa čiji su članovi samo investicijska društva koja primjenjuju članak 57. stavak 3. Uredbe (EU) 2019/2033 pozivanjem na članak 95. Uredbe (EU) br. 575/2013 dostavljaju sljedeće informacije na konsolidiranoj osnovi:

(a) 

informacije o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima navedene u Prilogu I. obrascima od 1. do 5., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 1., tromjesečno;

(b) 

informacije o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima za subjekte uključene u konsolidaciju navedene u Prilogu I. obrascu 6., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 2., polugodišnje.

3.  

Pri dostavi informacija o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima u skladu s člankom 430. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 na konsolidiranoj osnovi, investicijska društva grupa čiji su članovi samo investicijska društva na koja se primjenjuje članak 95. i investicijska društva na koja se primjenjuje članak 96. ili grupa čiji su članovi samo investicijska društva koja primjenjuju članak 57. stavak 3. Uredbe (EU) 2019/2033 pozivanjem na članak 96. Uredbe (EU) br. 575/2013 dostavljaju sljedeće informacije na konsolidiranoj osnovi:

(a) 

informacije navedene u članku 5. stavcima od 1. do 5. i stavcima od 8. do 13. i članka 6. stavka 2. ove Uredbe prema učestalosti utvrđenoj u tim člancima;

(b) 

informacije za subjekte uključene u konsolidaciju navedene u Prilogu I. obrascu 6., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 2., polugodišnje.

Članak 11.

Izvješćivanje o financijskim informacijama na konsolidiranoj osnovi za institucije na koje se primjenjuje Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 )

1.  
Pri dostavi financijskih informacija na konsolidiranoj osnovi u skladu s člankom 430. stavcima 3. ili 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije dostavljaju informacije navedene u Prilogu III. na konsolidiranoj osnovi, u skladu s uputama u Prilogu V.
2.  

Informacije iz stavka 1. dostavljaju se kako slijedi:

(a) 

informacije navedene u Prilogu III. dijelu 1. tromjesečno;

(b) 

informacije navedene u Prilogu III. dijelu 3. polugodišnje;

(c) 

informacije navedene u Prilogu III. dijelu 4., osim informacija iz obrasca 47., jednom godišnje;

(d) 

informacije navedene u Prilogu III. dijelu 2. obrascu 20. tromjesečno, ako institucija premašuje prag utvrđen u članku 5. stavku 5. drugom podstavku;

(e) 

informacije iz Priloga III. dijela 2. obrasca 21. tromjesečno ako je materijalna imovina u operativnom najmu jednaka ili veća od 10 % ukupne materijalne imovine kako je iskazana u Prilogu III. dijelu 1. obrascu 1.1.;

(f) 

informacije navedene u Prilogu III. dijelu 2. obrascu 22. tromjesečno, ako je neto prihod od naknada i provizija jednak ili veći od 10 % zbroja neto prihoda od naknada i provizija i neto kamatnog prihoda kako je iskazan u Prilogu III. dijelu 1. obrascu 2.;

(g) 

informacije navedene u Prilogu III. dijelu 2. obrascima od 23. do 26. tromjesečno, ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

i. 

institucija nije mala i jednostavna institucija;

ii. 

omjer između bruto knjigovodstvene vrijednosti kredita i predujmova institucije iz članka 47.a stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 i ukupne bruto knjigovodstvene vrijednosti kredita i predujmova iz članka 47.a stavka 1. te uredbe jednak je ili veći od 5 %.

(h) 

informacije navedene u Prilogu III. dijelu 4. obrascu 47. jednom godišnje, ako su ispunjena oba uvjeta iz točke (g) ovog stavka.

Za potrebe točke (g) podtočke ii. omjer u brojniku i nazivniku ne uključuje kredite i predujmove klasificirane kao namijenjene za prodaju, novčana sredstva u središnjim bankama i ostale depozite po viđenju.

▼C4

Za potrebe točaka od (d) do (h) ovog stavka primjenjuju se ulazni i izlazni kriteriji iz članka 4. stavka 3.

▼B

Članak 12.

Izvješćivanje o financijskim informacijama na konsolidiranoj osnovi za institucije koje primjenjuju nacionalne računovodstvene okvire

1.  
Ako je nadležno tijelo proširilo zahtjeve za izvješćivanje o financijskim informacijama na institucije s poslovnim nastanom u državi članici u skladu s člankom 430. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 575/2013, institucije dostavljaju informacije navedene u Prilogu IV. ovoj Uredbi na konsolidiranoj osnovi, u skladu s uputama u Prilogu V. ovoj Uredbi.
2.  

Informacije iz stavka 1. dostavljaju se kako slijedi:

(a) 

informacije navedene u Prilogu IV. dijelu 1. tromjesečno;

(b) 

informacije navedene u Prilogu IV. dijelu 3. polugodišnje;

(c) 

informacije navedene u Prilogu IV. dijelu 4., osim informacija navedenih u obrascu 47., jednom godišnje;

(d) 

informacije navedene u Prilogu IV. dijelu 2. obrascu 20. tromjesečno, ako institucija premašuje prag utvrđen u članku 5. stavku 5. drugom podstavku;

(e) 

informacije navedene u Prilogu IV. dijelu 2. obrascu 21. tromjesečno, ako je materijalna imovina u operativnom najmu jednaka ili veća od 10 % ukupne materijalne imovine kako je iskazana u skladu s Prilogom IV. dijelom 1. obrascem 1.1.;

(f) 

informacije navedene u Prilogu IV. dijelu 2. obrascu 22. tromjesečno, ako je neto prihod od naknada i provizija jednak ili veći od 10 % zbroja neto prihoda od naknada i provizija i neto kamatnog prihoda kako je iskazan u skladu s Prilogom IV. dijelom 1. obrascem 2.;

(g) 

informacije navedene u Prilogu IV. dijelu 2. obrascima od 23. do 26. tromjesečno, ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

i. 

institucija nije mala i jednostavna institucija;

ii. 

omjer iz članka 11. stavka 2. točke (g) podtočke ii. jednak je ili veći od 5 %;

(h) 

informacije navedene u Prilogu IV. dijelu 4. obrascu 47. jednom godišnje, ako su ispunjena oba uvjeta iz točke (g) ovog stavka.

▼C4

Za potrebe točaka od (d) do (h) ovog stavka primjenjuju se ulazni i izlazni kriteriji iz članka 4. stavka 3.

▼B

Članak 13.

Izvješćivanje o gubicima na temelju izloženosti osiguranih nekretninama u skladu s člankom 430.a stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi

1.  
Institucije dostavljaju informacije navedene u Prilogu VI., u skladu s uputama iz Priloga VII, na konsolidiranoj osnovi, jednom godišnje.

▼C5

2.  
Institucije dostavljaju informacije navedene u Prilogu VI., u skladu s uputama iz Priloga VII., na pojedinačnoj osnovi, jednom godišnje.

▼B

3.  
Ako institucija ima podružnicu u drugoj državi članici, ta podružnica nadležnom tijelu države članice domaćina dostavlja informacije navedene u Prilogu VI. koje se na nju odnose, u skladu s uputama u Prilogu VII., jednom godišnje.

Članak 14.

Izvješćivanje o velikim izloženostima na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi

1.  
Pri dostavi informacija o velikim izloženostima prema osobama i grupama povezanih osoba u skladu s člankom 394. Uredbe (EU) br. 575/2013 na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi, institucije dostavljaju informacije navedene u Prilogu VIII., u skladu s uputama iz Priloga IX., tromjesečno.
2.  
Pri dostavi informacija o 20 najvećih izloženosti prema osobama ili grupama povezanih osoba u skladu člankom 394. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 na konsolidiranoj osnovi, institucije na koje se primjenjuje dio treći glava II. poglavlje 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 dostavljaju informacije navedene u Prilogu VIII., u skladu s uputama iz Priloga IX., tromjesečno.
3.  
Pri dostavi informacija o izloženostima čija je vrijednost veća ili jednaka 300 milijuna EUR, ali manja od 10 % osnovnog kapitala institucije u skladu s člankom 394. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 na konsolidiranoj osnovi, institucije dostavljaju informacije navedene u Prilogu VIII., u skladu s uputama iz Priloga IX., tromjesečno.
4.  
Pri dostavi informacija o deset najvećih izloženosti prema institucijama na konsolidiranoj osnovi te deset najvećih izloženosti prema subjektima u području bankarstva u sjeni koji obavljaju bankarske aktivnosti izvan propisanog okvira na konsolidiranoj osnovi, u skladu s člankom 394. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, institucije dostavljaju informacije iz Priloga VIII., u skladu s uputama iz Priloga IX., tromjesečno.

Članak 15.

Izvješćivanje o omjeru financijske poluge na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi

1.  
Pri dostavi informacija o omjeru financijske poluge u skladu s člankom 430. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi, institucije dostavljaju informacije navedene u Prilogu X., u skladu s uputama iz Priloga XI., tromjesečno. Samo velike institucije dostavljaju obrazac 48.00 iz Priloga X.
2.  

Informacije navedene u Prilogu X. obrascu 40.00 rubrici {r0410;c0010} iskazuju samo sljedeće institucije:

(a) 

velike institucije koje su GSV institucije ili su izdale vrijednosne papire koji su uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu, polugodišnje;

(b) 

velike institucije osim GSV institucija koje nisu institucije koje su uvrštene na burzu, jednom godišnje;

(c) 

institucije osim velikih institucija i male i jednostavne institucije koje su izdale vrijednosne papire koji su uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu, jednom godišnje.

3.  
Institucije izračunavaju omjer financijske poluge na referentni datum izvješćivanja u skladu s člankom 429. Uredbe (EU) br. 575/2013.
4.  

Institucije dostavljaju informacije iz Priloga XI. dijela II. točke 13. ako je ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta:

(a) 

ako je udio izvedenica iz Priloga XI. dijela II. točke 5. viši od 1,5 %;

(b) 

ako udio izvedenica iz Priloga XI. dijela II. točke 5. premašuje 2 %.

Ako institucija ispunjava samo uvjet iz točke (a), primjenjuju se ulazni i izlazni kriteriji iz članka 4. stavka 3.

Ako ispunjava oba uvjeta iz točaka (a) i (b), institucija počinje dostavljati te informacije za referentni datum nakon referentnog datuma izvješćivanja na koji je premašila prag.

5.  
Institucije čija je ukupna zamišljena vrijednost izvedenica kako je definirana u Prilogu XI. dijelu II. točki 8. viša od 10 000 milijuna EUR dostavljaju informacije iz Priloga XI. dijela II. točke 13. čak i ako njihov udio izvedenica ne ispunjava uvjete iz stavka 4. ovog članka.

Za potrebe ovog stavka ne primjenjuju se ulazni kriteriji iz članka 4. stavka 3. Institucije počinju dostavljati informacije od sljedećeg referentnog datuma izvješćivanja nakon što su premašile prag na jedan referentni datum izvješćivanja.

6.  

Institucije su dužne dostavljati informacije iz Priloga XI. dijela II. točke 14. ako je ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta:

(a) 

ako je obujam kreditnih izvedenica iz Priloga XI. dijela II. točke 9. viši od 300 milijuna EUR;

(b) 

ako obujam kreditnih izvedenica iz Priloga XI. dijela II. točke 9. premašuje 500 milijuna EUR;

Ako institucija ispunjava samo uvjet iz točke (a), primjenjuju se ulazni i izlazni kriteriji iz članka 4. stavka 3. Ako ispunjava oba uvjeta iz točaka (a) (b), institucija počinje dostavljati te informacije za referentni datum nakon referentnog datuma izvješćivanja na koji je premašila prag.

Članak 16.

Izvješćivanje o zahtjevu za likvidnosnu pokrivenost na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi

1.  
Pri dostavi informacija o zahtjevu za likvidnosnu pokrivenost u skladu s člankom 430. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi, institucije dostavljaju informacije navedene u Prilogu XXIV. ovoj Uredbi, u skladu s uputama iz Priloga XXV. ovoj Uredbi, jednom mjesečno.
2.  
Informacije iz Priloga XXIV. obuhvaćaju informacije dostavljene za referentni datum i informacije o novčanim tokovima institucije tijekom sljedećih 30 kalendarskih dana.

Članak 17.

Izvješćivanje o stabilnim izvorima financiranja na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi

Pri dostavi informacija o stabilnim izvorima financiranja u skladu s člankom 430. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi, institucije dostavljaju informacije navedene u Prilogu XII., u skladu s uputama iz Priloga XIII., tromjesečno, kako slijedi:

(a) 

male i jednostavne institucije koje su uz prethodno odobrenje svojeg nadležnog tijela u skladu s člankom 428.ai te uredbe odabrale izračunati svoj omjer neto stabilnih izvora financiranja (NSFR) primjenom metodologije iz dijela šestog glave IV. poglavlja 6. i 7. Uredbe (EU) br. 575/2013, dostavljaju obrasce 82. i 83. iz Priloga XII. ovoj Uredbi, u skladu s uputama iz Priloga XIII. ovoj Uredbi;

(b) 

institucije osim onih iz točke (a) dostavljaju obrasce 80. i 81. iz Priloga XII., u skladu s uputama iz Priloga XIII.;

(c) 

sve institucije dostavljaju obrazac 84. iz Priloga XII., u skladu s uputama iz Priloga XIII.

Članak 18.

Izvješćivanje o dodatnim likvidnosnim nadzornim izvješćima na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi

1.  

Pri dostavi informacija o dodatnim likvidnosnim nadzornim izvješćima u skladu s člankom 430. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi, institucije jednom mjesečno dostavljaju sve sljedeće informacije:

(a) 

informacije navedene u Prilogu XVIII. u skladu s uputama iz Priloga XIX.;

(b) 

informacije navedene u Prilogu XX. u skladu s uputama iz Priloga XXI;

(c) 

informacije navedene u Prilogu XXII. u skladu s uputama iz Priloga XXIII.

2.  
Odstupajući od stavka 1. institucija koja ispunjava sve uvjete iz članka 4. stavka 1. točke 145. Uredbe (EU) br. 575/2013 može tromjesečno dostavljati informacije o dodatnim likvidnosnim nadzornim izvješćima.

Članak 19.

Izvješćivanje o opterećenosti imovine na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi

1.  
Pri dostavi informacija o opterećenosti imovine u skladu s člankom 430. stavkom 1. točkom (g) Uredbe (EU) br. 575/2013 na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi, institucije dostavljaju informacije navedene u Prilogu XVI. ovoj Uredbi, u skladu s uputama iz Priloga XVII. ovoj Uredbi.
2.  

Informacije iz stavka 1. dostavljaju se kako slijedi:

(a) 

informacije navedene u Prilogu XVI. dijelovima A, B i D tromjesečno;

(b) 

informacije navedene u Prilogu XVI. dijela C jednom godišnje;

(c) 

informacije navedene u Prilogu XVI. dijelu E polugodišnje.

3.  

Institucije nisu dužne dostaviti informacije navedene u Prilogu XVI. dijelovima B, C ili E ako ispunjavaju oba sljedeća uvjeta:

(a) 

institucija se ne smatra velikom institucijom;

(b) 

razina opterećenosti imovine institucije, izračunana u skladu s Prilogom XVII. točkom 1.6. podtočkom 9. manja je od 15 %.

Primjenjuju se ulazni i izlazni kriteriji iz članka 4. stavka 3.

4.  
Institucije dostavljaju informacije navedene u Prilogu XVI. dijelu D samo ako izdaju obveznice iz članka 52. stavka 4. prvog podstavka Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 ).

Primjenjuju se ulazni i izlazni kriteriji iz članka 4. stavka 3.

Članak 20.

Dodatno izvješćivanje na konsolidiranoj osnovi za potrebe utvrđivanja GSV institucija i dodjeljivanja stopa zaštitnog sloja za GSV institucije

1.  
Pri dostavi dodatnih informacija za potrebe utvrđivanja GSV institucija i dodjeljivanja stopa zaštitnog sloja za GSV institucije na temelju članka 131. Direktive 2013/36/EU, matične institucije iz EU-a, matični financijski holdinzi iz EU-a i matični mješoviti financijski holdinzi iz EU-a dostavljaju informacije navedene u Prilogu XXVI., u skladu s uputama iz Priloga XXVII., na konsolidiranoj osnovi, tromjesečno.
2.  

Matične institucije iz EU-a, matični financijski holdinzi iz EU-a i matični mješoviti financijski holdinzi iz EU-a dostavljaju informacije iz stavka 1. samo ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

(a) 

mjera ukupne izloženosti grupe, uključujući društva kćeri društava za osiguranje, jednaka je ili veća od 125 000 milijuna EUR;

(b) 

matično društvo iz EU-a ili bilo koje njegovo društvo kći ili podružnica kojom upravlja matično društvo ili društvo kći nalazi se u državi članici sudionici iz članka 4. Uredbe (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ( 4 ).

3.  
Odstupajući od članka 3. stavka 1. točke (b), informacije iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se do kraja radnog vremena na sljedeće datume dostave: 1. srpnja, 1. listopada, 2. siječnja i 1. travnja.
4.  

Odstupajući od članka 4. u pogledu praga navedenog u stavku 2. točki (a) ovog članka primjenjuje se sljedeće:

(a) 

matična institucija iz EU-a, matični financijski holding iz EU-a ili matični mješoviti financijski holding iz EU-a odmah počinju dostavljati informacije u skladu s ovim člankom ako njihova mjera izloženosti omjera financijske poluge premašuje određeni prag na kraju te računovodstvene godine i dostavljaju te informacije najmanje za kraj te računovodstvene godine i sljedeća tri tromjesečna referentna datuma;

(b) 

matična institucija iz EU-a, matični financijski holding iz EU-a ili matični mješoviti financijski holding iz EU-a odmah prestaju dostavljati informacije u skladu s ovim člankom ako je njihova mjera izloženosti omjera financijske poluge ispod određenog praga na kraju njihove računovodstvene godine.

Članak 21.

Formati za razmjenu podataka i dodatne informacije

1.  

Institucije informacije dostavljaju u formatima za razmjenu podataka i prikazima koje odrede nadležna tijela poštujući definiciju podatka iz modela podataka iz Priloga XIV. i formule za validaciju iz Priloga XV. te sljedeće odredbe:

(a) 

informacije koje nisu potrebne ili primjenjive ne uzimaju se u obzir pri dostavi podataka;

(b) 

numeričke vrijednosti dostavljaju se kako slijedi:

i. 

podaci vrste „monetarni” iskazuju se minimalno na razini tisućica;

ii. 

podaci vrste „postotak” iskazuju se po jedinici minimalno s četiri decimalna mjesta;

iii. 

podaci vrste „cijeli broj” iskazuju se bez decimalnih mjesta, minimalno na razini jedinica;

(c) 

institucije i društva za osiguranje identificiraju se isključivo svojom identifikacijskom oznakom pravnog subjekta (LEI);

(d) 

pravni subjekti i druge ugovorne strane, osim institucija, i društva za osiguranje identificiraju se identifikacijskom oznakom pravnog subjekta (LEI) ako je imaju.

2.  

Institucije uz dostavljene podatke dodaju sljedeće informacije:

(a) 

referentni datum i referentno razdoblje izvješćivanja;

(b) 

valutu izvješćivanja;

(c) 

računovodstveni standard;

(d) 

identifikacijsku oznaku pravnog subjekta (LEI) izvještajne institucije;

(e) 

opseg konsolidacije.

Članak 22.

Stavljanje izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014

Provedbena uredba (EU) br. 680/2014 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 23.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 28. lipnja 2021.

Neovisno o drugom stavku ovog članka, izvješćivanje o zahtjevu za zaštitni sloj omjera financijske poluge za institucije koje su utvrđene kao GSV institucije kako je propisano u obrascu 47. iz Priloga X. primjenjuje se od 1. siječnja 2023.

Članci 9. i 10. prestaju se primjenjivati 26. lipnja 2026.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

IZVJEŠĆIVANJE O REGULATORNOM KAPITALU I KAPITALNIM ZAHTJEVIMAOBRASCI COREP

Broj obrasca

Oznaka obrasca

Naziv obrasca / skupine obrazaca

Skraćeni naziv

 

 

ADEKVATNOST KAPITALA

CA

1

C 01.00

REGULATORNI KAPITAL

CA1

2

C 02.00

KAPITALNI ZAHTJEVI

CA2

3

C 03.00

STOPE KAPITALA

CA3

4

C 04.00

BILJEŠKE

CA4

 

 

PRIJELAZNE ODREDBE

CA5

5.1

C 05.01

PRIJELAZNE ODREDBE

CA5.1

5.2

C 05.02

INSTRUMENTI KOJI SE NASTAVLJAJU PRIZNAVATI: INSTRUMENTI KOJI NISU INSTRUMENTI DRŽAVNE POTPORE

CA5.2

 

 

SOLVENTNOST GRUPE

GS

6.1

C 06.01

SOLVENTNOST GRUPE: INFORMACIJE O POVEZANIM DRUŠTVIMA – UKUPNO

GS ukupno

6.2

C 06.02

SOLVENTNOST GRUPE: INFORMACIJE O POVEZANIM DRUŠTVIMA

GS

 

 

KREDITNI RIZIK

CR

7

C 07.00

KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: STANDARDIZIRANI PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA

CR SA

 

 

KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA

CR IRB

8.1

C 08.01

KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA

CR IRB 1

8.2

C 08.02

KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (raščlamba prema rejting-kategorijama dužnika ili skupovima izloženosti)

CR IRB 2

8.3

C 08.03

KREDITNI RIZIK I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA: RAŠČLAMBA PO RASPONU PD-a

CR IRB 3

8.4

C 08.04

KREDITNI RIZIK I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA: IZVJEŠĆA O TOKOVIMA RWEA

CR IRB 4

8.5

C 08.05

KREDITNI RIZIK I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA: RETROAKTIVNO TESTIRANJE PD-a

CR IRB 5

8.5.1

08.05.1

KREDITNI RIZIK I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA: RETROAKTIVNO TESTIRANJE PD-a U SKLADU S ČLANKOM 180. STAVKOM 1. TOČKOM (f) (CR IRB 5)

 

8.6

C 08.06

KREDITNI RIZIK I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA: PRISTUP RASPOREĐIVANJA ZA SPECIJALIZIRANO FINANCIRANJE

CR IRB 6

8.7

C 08.07

KREDITNI RIZIK I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA: PODRUČJE PRIMJENE IRB PRISTUPA I STANDARDIZIRANOG PRISTUPA

CR IRB 7

 

 

GEOGRAFSKA RAŠČLAMBA

CR GB

9.1

C 09.01

Tablica 9.1 – Geografska raščlamba izloženosti prema rezidentnosti dužnika (izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tablica 9.2 – Geografska raščlamba izloženosti prema rezidentnosti dužnika (izloženosti u skladu s IRB pristupom)

CR GB 2

9.4

C 09.04

Tablica 9.4 – Raščlamba relevantnih kreditnih izloženosti za potrebe izračuna protucikličkog zaštitnog sloja prema zemlji i stope protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifičnog za instituciju

CCB

 

 

KREDITNI RIZIK: VLASNIČKA ULAGANJA – IRB PRISTUPI KAPITALNIM ZAHTJEVIMA

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

KREDITNI RIZIK: VLASNIČKA ULAGANJA – IRB PRISTUPI KAPITALNIM ZAHTJEVIMA

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

KREDITNI RIZIK: VLASNIČKA ULAGANJA – IRB PRISTUPI KAPITALNIM ZAHTJEVIMA RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI U SKLADU S PD/LGD PRISTUPOM PREMA REJTING-KATEGORIJAMA DUŽNIKA:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RIZIK NAMIRE/ISPORUKE

CR SETT

13.1

C 13.01

KREDITNI RIZIK: SEKURITIZACIJE

CR SEC

14

C 14.00

DETALJNE INFORMACIJE O SEKURITIZACIJAMA

CR SEC detaljniji podaci

14.1

C 14.01

DETALJNE INFORMACIJE O SEKURITIZACIJAMA PREMA PRISTUPU

CR SEC detaljniji podaci 2

 

 

KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE

CCR

34.01

C 34.01

KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE: OBUJAM POSLOVA S IZVEDENICAMA

CCR 1

34.02

C 34.02

KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE: IZLOŽENOSTI KREDITNOM RIZIKU DRUGE UGOVORNE STRANE PREMA PRISTUPU

CCR 2

34.03

C 34.03

KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE: IZLOŽENOSTI KREDITNOM RIZIKU DRUGE UGOVORNE STRANE NA KOJE SE PRIMJENJUJE STANDARDIZIRANI PRISTUPI: SA-CCR ili POJEDNOSTAVNJENI SA-CCR

CCR 3

34.04

C 34.04

KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE: IZLOŽENOSTI KREDITNOM RIZIKU DRUGE UGOVORNE STRANE NA KOJE SE PRIMJENJUJE METODA ORIGINALNE IZLOŽENOSTI (OEM)

CCR 4

34.05

C 34.05

KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE: IZLOŽENOSTI KREDITNOM RIZIKU DRUGE UGOVORNE STRANE NA KOJE SE PRIMJENJUJE METODA INTERNOG MODELA (IMM)

CCR 5

34.06

C 34.06

KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE: DVADESET NAJVEĆIH DRUGIH UGOVORNIH STRANA

CCR 6

34.07

C 34.07

KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE: IRB PRISTUP – IZLOŽENOSTI KREDITNOM RIZIKU DRUGE UGOVORNE STRANE PO KATEGORIJI IZLOŽENOSTI I RASPONU PD-a

CCR 7

34.08

C 34.08

KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE: SASTAV KOLATERALA ZA IZLOŽENOSTI KREDITNOM RIZIKU DRUGIH UGOVORNIH STRANA

CCR 8

34.09

C 34.09

KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE: IZLOŽENOSTI KREDITNIH IZVEDENICA

CCR 9

34.10

C 34.10

KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE: IZLOŽENOSTI PREMA SREDIŠNJIM DRUGIM UGOVORNIM STRANAMA

CCR 10

34.11

C 34.11

KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE: IZVJEŠĆA O TOKOVIMA RWEA ZA IZLOŽENOSTI KREDITNOM RIZIKU DRUGE UGOVORNE STRANE U SKLADU S METODOM INTERNOG MODELA

CCR 11

 

 

OPERATIVNI RIZIK

OPR

16

C 16.00

OPERATIVNI RIZIK

OPR

 

 

OPERATIVNI RIZIK: GUBICI I POVRATI

 

17.1

C 17.01

OPERATIVNI RIZIK: GUBICI I POVRATI PREMA POSLOVNIM LINIJAMA I VRSTI DOGAĐAJA U PRETHODNOJ GODINI

OPR DETALJNIJI PODACI 1

17.2

C 17.02

OPERATIVNI RIZIK: VELIKI ŠTETNI DOGAĐAJI

OPR DETALJNIJI PODACI 2

 

 

TRŽIŠNI RIZIK

MKR

18

C 18.00

TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP POZICIJSKIM RIZICIMA DUŽNIČKIH INSTRUMENATA KOJIMA SE TRGUJE

MKR SA TDI

19

C 19.00

TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP SPECIFIČNOM RIZIKU U SEKURITIZACIJAMA

MKR SA SEC

20

C 20.00

TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP SPECIFIČNOM RIZIKU U KORELACIJSKOM PORTFELJU NAMIJENJENOM TRGOVANJU

MKR SA CTP

21

C 21.00

TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP POZICIJSKOM RIZIKU U VLASNIČKIM INSTRUMENTIMA

MKR SA EQU

22

C 22.00

TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUPI VALUTNOM RIZIKU

MKR SA FX

23

C 23.00

TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUPI ROBI

MKR SA COM

24

C 24.00

INTERNI MODELI ZA TRŽIŠNI RIZIK

MKR IM

25

C 25.00

RIZIK PRILAGODBE KREDITNOM VREDNOVANJU

CVA

 

 

BONITETNO VREDNOVANJE

MKR

32.1

C 32.01

BONITETNO VREDNOVANJE: IMOVINA I OBVEZE PO FER VRIJEDNOSTI

PRUVAL 1

32.2

C 32.02

BONITETNO VREDNOVANJE: OSNOVNI PRISTUP

PRUVAL 2

32.3

C 32.03

BONITETNO VREDNOVANJE: DODATNA PRILAGODBA VREDNOVANJA ZA RIZIK MODELA

PRUVAL 3

32.4

C 32.04

BONITETNO VREDNOVANJE: DODATNA PRILAGODBA VREDNOVANJA ZA KONCENTRIRANE POZICIJE

PRUVAL 4

 

 

IZLOŽENOSTI PREMA OPĆIM DRŽAVAMA

MKR

33

C 33.00

IZLOŽENOSTI PREMA OPĆIM DRŽAVAMA PO ZEMLJI DRUGE UGOVORNE STRANE

GOV

 

 

POKRIĆE GUBITKA ZA NEPRIHODONOSNE IZLOŽENOSTI

NPE LC

35.1

C 35.01

POKRIĆE GUBITKA ZA NEPRIHODONOSNE IZLOŽENOSTI: IZRAČUN ODBITAKA ZA NEPRIHODONOSNE IZLOŽENOSTI

NPE LC1

35.2

C 35.02

POKRIĆE GUBITKA ZA NEPRIHODONOSNE IZLOŽENOSTI: ZAHTJEVI ZA MINIMALNO POKRIĆE I VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI NEPRIHODONOSNIH IZLOŽENOSTI NE UKLJUČUJUĆI RESTRUKTURIRANE IZLOŽENOSTI IZ ČLANKA 47.C STAVKA 6. CRR-a

NPE LC2

35.3

C 35.03

POKRIĆE GUBITKA ZA NEPRIHODONOSNE IZLOŽENOSTI: ZAHTJEVI ZA MINIMALNO POKRIĆE I VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI ZA NEPRIHODONOSNE RESTRUKTURIRANE IZLOŽENOSTI IZ ČLANKA 47.C STAVKA 6. CRR-a

NPE LC3C 01.00 – REGULATORNI KAPITAL (CA1)

Redci

Identifikacijski broj

Stavka

Iznos

0010

1

REGULATORNI KAPITAL

 

0015

1.1

OSNOVNI KAPITAL

 

0020

1.1.1

REDOVNI OSNOVNI KAPITAL

 

0030

1.1.1.1

Instrumenti kapitala koji se priznaju kao redovni osnovni kapital

 

0040

1.1.1.1.1

U potpunosti plaćeni instrumenti kapitala

 

0045

1.1.1.1.1*

Od čega: instrumenti kapitala koje upisuju tijela javne vlasti u izvanrednim situacijama

 

0050

1.1.1.1.2*

Bilješka: instrumenti kapitala koji se ne priznaju

 

0060

1.1.1.1.3

Premija na dionice

 

0070

1.1.1.1.4

(-) Vlastiti instrumenti redovnog osnovnog kapitala

 

0080

1.1.1.1.4.1

(-) Izravna ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala

 

0090

1.1.1.1.4.2

(–) Neizravna ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala

 

0091

1.1.1.1.4.3

(–) Sintetska ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala

 

0092

1.1.1.1.5

(–) Stvarne ili potencijalne obveze kupnje vlastitih instrumenata redovnog osnovnog kapitala

 

0130

1.1.1.2

Zadržana dobit

 

0140

1.1.1.2.1

Zadržana dobit iz proteklih godina

 

0150

1.1.1.2.2

Priznata dobit ili gubitak

 

0160

1.1.1.2.2.1

Dobit ili gubitak koji pripadaju vlasnicima matičnog društva

 

0170

1.1.1.2.2.2

(–) Dio dobiti tekuće godine ostvarene tijekom poslovne godine ili dobiti tekuće godine ostvarene na kraju poslovne godine koji nije priznat

 

0180

1.1.1.3

Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit

 

0200

1.1.1.4

Ostale rezerve

 

0210

1.1.1.5

Rezerve za opće bankovne rizike

 

0220

1.1.1.6

Prijelazna usklađenja na temelju instrumenata redovnog osnovnog kapitala koji se nastavljaju priznavati

 

0230

1.1.1.7

Manjinski udjel priznat u redovnom osnovnom kapitalu

 

0240

1.1.1.8

Prijelazna usklađenja na temelju dodatnih manjinskih udjela

 

0250

1.1.1.9

Usklađenja redovnog osnovnog kapitala zbog bonitetnih filtara

 

0260

1.1.1.9.1

(–) Povećanja vlasničkog kapitala koja proizlaze iz sekuritizirane imovine

 

0270

1.1.1.9.2

Rezerva na osnovi zaštite novčanog toka

 

0280

1.1.1.9.3

Kumulativni dobici i gubici po obvezama vrednovanima po fer vrijednosti zbog promjena vlastitog kreditnog rizika

 

0285

1.1.1.9.4

Dobici ili gubici nastali vrednovanjem po fer vrijednosti, koji proizlaze iz kreditnog rizika same institucije povezanog s obvezama po izvedenicama

 

0290

1.1.1.9.5

(–) Vrijednosna usklađenja zbog zahtjeva za bonitetno vrednovanje

 

0300

1.1.1.10

(-) Goodwill

 

0310

1.1.1.10.1

(–) Goodwill koji se iskazuje kao nematerijalna imovina

 

0320

1.1.1.10.2

(–) Goodwill uključen u vrednovanje značajnih ulaganja

 

0330

1.1.1.10.3

Odgođene porezne obveze povezane s goodwillom

 

0335

1.1.1.10.4

Računovodstvena revalorizacija goodwilla društava kćeri koji proizlazi iz konsolidacije društava kćeri i koji se može pripisati trećim osobama

 

0340

1.1.1.11

(–) Ostala nematerijalna imovina

 

0350

1.1.1.11.1

(–) Ostala nematerijalna imovina prije odbitka odgođenih poreznih obveza

 

0360

1.1.1.11.2

Odgođene porezne obveze povezane s ostalom nematerijalnom imovinom

 

0365

1.1.1.11.3

Računovodstvena revalorizacija druge nematerijalne imovine društava kćeri koja proizlazi iz konsolidacije društava kćeri koja se može pripisati trećim osobama

 

0370

1.1.1.12

(–) Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti i ne proizlazi iz privremenih razlika i ne uključuje povezane porezne obveze

 

0380

1.1.1.13

(-) Manjak ispravaka vrijednosti za kreditni rizik u odnosu na očekivane gubitke primjenom IRB pristupa

 

0390

1.1.1.14

(–) Imovina mirovinskog fonda pod pokroviteljstvom poslodavca

 

0400

1.1.1.14.1

(–) Imovina mirovinskog fonda pod pokroviteljstvom poslodavca

 

0410

1.1.1.14.2

Odgođene porezne obveze povezane s imovinom mirovinskog fonda pod pokroviteljstvom poslodavca

 

0420

1.1.1.14.3

Imovina mirovinskog fonda pod pokroviteljstvom poslodavca koju institucija ima neograničenu mogućnost koristiti

 

0430

1.1.1.15

(–) Recipročna međusobna ulaganja u redovni osnovni kapital

 

0440

1.1.1.16

(–) Odbitak od stavki dodatnog osnovnog kapitala koji premašuje dodatni osnovni kapital

 

0450

1.1.1.17

(–) Kvalificirani udjeli izvan financijskog sektora na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1 250 %

 

0460

1.1.1.18

(–) Sekuritizacijske pozicije na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1 250 %

 

0470

1.1.1.19

(–) Slobodne isporuke na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1 250 %

 

0471

1.1.1.20

(–) Pozicije u košarici za koje institucija ne može utvrditi ponder rizika prema IRB pristupu i na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1 250 %

 

0472

1.1.1.21

(–) Izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja u skladu s pristupom internih modela na koje se kao alternativa može primjenjivati ponder rizika od 1 250 %

 

0480

1.1.1.22

(–) Instrumenti redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

0490

1.1.1.23

(–) Odgođena porezna imovina koja se može odbiti i koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika

 

0500

1.1.1.24

(–) Instrumenti redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

0510

1.1.1.25

(–) Iznos koji premašuje prag od 17,65 %

 

0511

1.1.1.25.1

(–) Iznos koji premašuje prag od 17,65 % koji se odnosi na instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

0512

1.1.1.25.2

(–) Iznos koji premašuje prag od 17,65 % koji se odnosi na odgođenu poreznu imovinu koja proizlazi iz privremenih razlika

 

0513

1.1.1.25A

(-) Nedostatno pokriće za neprihodonosne izloženosti

 

0514

1.1.1.25B

(-) Odbici zajamčene minimalne vrijednosti

 

0515

1.1.1.25C

(-) Ostali predvidivi porezni troškovi

 

0520

1.1.1.26

Ostala prijelazna usklađenja redovnog osnovnog kapitala

 

0524

1.1.1.27

(–) Dodatni odbici od redovnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 3. CRR-a

 

0529

1.1.1.28

Elementi ili odbici od redovnog osnovnog kapitala – ostalo

 

0530

1.1.2

DODATNI OSNOVNI KAPITAL

 

0540

1.1.2.1

Instrumenti kapitala koji se priznaju kao dodatni osnovni kapital

 

0551

1.1.2.1.1

U potpunosti plaćeni, izravno izdani instrumenti kapitala

 

0560

1.1.2.1.2*

Bilješka: instrumenti kapitala koji se ne priznaju

 

0571

1.1.2.1.3

Premija na dionice

 

0580

1.1.2.1.4

(–) Vlastiti instrumenti dodatnog osnovnog kapitala

 

0590

1.1.2.1.4.1

(–) Izravna ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala

 

0620

1.1.2.1.4.2

(–) Neizravna ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala

 

0621

1.1.2.1.4.3

(–) Sintetska ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala

 

0622

1.1.2.1.5

(–) Stvarne ili potencijalne obveze kupnje vlastitih instrumenata dodatnog osnovnog kapitala

 

0660

1.1.2.2

Prijelazna usklađenja na temelju instrumenata dodatnog osnovnog kapitala koji se nastavljaju priznavati

 

0670

1.1.2.3

Instrumenti društava kćeri koji su priznati u dodatnom osnovnom kapitalu

 

0680

1.1.2.4

Prijelazna usklađenja na temelju dodatnog priznavanja instrumenata društava kćeri u dodatnom osnovnom kapitalu

 

0690

1.1.2.5

(–) Recipročna međusobna ulaganja u dodatni osnovni kapital

 

0700

1.1.2.6

(–) Instrumenti dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

0710

1.1.2.7

(–) Instrumenti dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

0720

1.1.2.8

(–) Odbitak od stavki dopunskog kapitala koji premašuje dopunski kapital

 

0730

1.1.2.9

Ostala prijelazna usklađenja dodatnog osnovnog kapitala

 

0740

1.1.2.10

Odbitak od stavki dodatnog osnovnog kapitala koji premašuje dodatni osnovni kapital (odbijen u redovnom osnovnom kapitalu)

 

0744

1.1.2.11

(–) Dodatni odbici od dodatnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 3. CRR-a

 

0748

1.1.2.12

Elementi ili odbici od dodatnog osnovnog kapitala – ostalo

 

0750

1.2

DOPUNSKI KAPITAL

 

0760

1.2.1

Instrumenti kapitala koji se priznaju kao dopunski kapital

 

0771

1.2.1.1

U potpunosti plaćeni, izravno izdani instrumenti kapitala

 

0780

1.2.1.2*

Bilješka: instrumenti kapitala koji se ne priznaju

 

0791

1.2.1.3

Premija na dionice

 

0800

1.2.1.4

(–) Vlastiti instrumenti dopunskog kapitala

 

0810

1.2.1.4.1

(–) Izravna ulaganja u instrumente dopunskog kapitala

 

0840

1.2.1.4.2

(–) Neizravna ulaganja u instrumente dopunskog kapitala

 

0841

1.2.1.4.3

(–) Sintetska ulaganja u instrumente dopunskog kapitala

 

0842

1.2.1.5

(–) Stvarne ili potencijalne obveze kupnje vlastitih instrumenata dopunskog kapitala

 

0880

1.2.2

Prijelazna usklađenja na temelju instrumenata dopunskog kapitala koji se nastavljaju priznavati

 

0890

1.2.3

Instrumenti društava kćeri koji su priznati u dopunskom kapitalu

 

0900

1.2.4

Prijelazna usklađenja na temelju dodatnog priznavanja instrumenata društava kćeri u dopunskom kapitalu

 

0910

1.2.5

Priznati iznos viška rezervacija iznad očekivanih gubitaka primjenom IRB pristupa

 

0920

1.2.6

Opći ispravci vrijednosti za kreditni rizik u skladu sa standardiziranim pristupom

 

0930

1.2.7

(–) Recipročna međusobna ulaganja u dopunski kapital

 

0940

1.2.8

(–) Instrumenti dopunskog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

0950

1.2.9

(–) Instrumenti dopunskog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

0955

1.2.9A

(-) Višak odbitaka od prihvatljivih obveza koji premašuje prihvatljive obveze

 

0960

1.2.10

Ostala prijelazna usklađenja dopunskog kapitala

 

0970

1.2.11

Odbitak od stavki dopunskog kapitala koji premašuje dopunski kapital (odbijen u dodatnom osnovnom kapitalu)

 

0974

1.2.12

(–) Dodatni odbici od dopunskog kapitala u skladu s člankom 3. CRR-a

 

0978

1.2.13

Elementi ili odbici od dopunskog kapitala – ostalo

 C 02.00 – KAPITALNI ZAHTJEVI (CA2)

Redci

Stavka

Oznaka

Iznos

0010

1

UKUPNI IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU

 

0020

1*

Od čega: Investicijska društva u skladu s člankom 95. stavkom 2. i člankom 98. CRR-a

 

0030

1**

Od čega: Investicijska društva u skladu s člankom 96. stavkom 2. i člankom 97. CRR-a

 

0040

1.1

IZNOSI IZLOŽENOSTI PONDERIRANI RIZIKOM ZA KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I RAZRJEĐIVAČKI RIZIK TE SLOBODNE ISPORUKE

 

0050

1.1.1

Standardizirani pristup

 

0051

1.1.1*

Od čega: dodatni stroži bonitetni zahtjevi na temelju članka 124. CRR-a

 

0060

1.1.1.1

Kategorije izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom isključujući sekuritizacijske pozicije

 

0070

1.1.1.1.01

Središnje države ili središnje banke

 

0080

1.1.1.1.02

Jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave

 

0090

1.1.1.1.03

Subjekti javnog sektora

 

0100

1.1.1.1.04

Multilateralne razvojne banke

 

0110

1.1.1.1.05

Međunarodne organizacije

 

0120

1.1.1.1.06

Institucije

 

0130

1.1.1.1.07

Trgovačka društva

 

0140

1.1.1.1.08

Stanovništvo

 

0150

1.1.1.1.09

Osigurane nekretninama

 

0160

1.1.1.1.10

Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza

 

0170

1.1.1.1.11

Visokorizične stavke

 

0180

1.1.1.1.12

Pokrivene obveznice

 

0190

1.1.1.1.13

Potraživanja prema institucijama i trgovačkim društvima s kratkoročnom kreditnom procjenom

 

0200

1.1.1.1.14

Subjekti za zajednička ulaganja (CIU)

 

0210

1.1.1.1.15

Vlasnička ulaganja

 

0211

1.1.1.1.16

Ostale stavke

 

0240

1.1.2

Pristup zasnovan na internim rejting-sustavima (IRB)

 

0241

1.1.2*

Od čega: dodatni stroži bonitetni zahtjevi na temelju članka 164. CRR-a

 

0242

1.1.2**

Od čega: dodatni stroži bonitetni zahtjevi na temelju članka 124. CRR-a

 

0250

1.1.2.1

IRB pristupi kada se ne primjenjuju ni vlastite procjene LGD-a ni konverzijski faktori

 

0260

1.1.2.1.01

Središnje države i središnje banke

 

0270

1.1.2.1.02

Institucije

 

0280

1.1.2.1.03

Trgovačka društva – MSP

 

0290

1.1.2.1.04

Trgovačka društva – specijalizirano financiranje

 

0300

1.1.2.1.05

Trgovačka društva – ostalo

 

0310

1.1.2.2

IRB pristupi kada se primjenjuju vlastite procjene LGD-a i/ili konverzijski faktori

 

0320

1.1.2.2.01

Središnje države i središnje banke

 

0330

1.1.2.2.02

Institucije

 

0340

1.1.2.2.03

Trgovačka društva – MSP

 

0350

1.1.2.2.04

Trgovačka društva – specijalizirano financiranje

 

0360

1.1.2.2.05

Trgovačka društva – ostalo

 

0370

1.1.2.2.06

Stanovništvo – osigurano nekretninom MSP-ova

 

0380

1.1.2.2.07

Stanovništvo – osigurano nekretninom, nije izloženost prema MSP-u

 

0390

1.1.2.2.08

Stanovništvo – kvalificirane obnovljive izloženosti

 

0400

1.1.2.2.09

Stanovništvo – ostalo, MSP

 

0410

1.1.2.2.10

Stanovništvo – ostalo, osobe koje nisu MSP-ovi

 

0420

1.1.2.3

Vlasnička ulaganja u skladu s IRB pristupom

 

0450

1.1.2.5

Ostala imovina bez kreditnih obveza

 

0460

1.1.3

Iznos izloženosti riziku za uplate u fond za neispunjene obveze središnje druge ugovorne strane

 

0470

1.1.4

Sekuritizacijske pozicije

 

0490

1.2

UKUPNI IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU ZA NAMIRU/ISPORUKU

 

0500

1.2.1

Rizik namire/isporuke u knjizi pozicija kojima se ne trguje

 

0510

1.2.2

Rizik namire/isporuke u knjizi trgovanja

 

0520

1.3

UKUPNI IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU ZA POZICIJSKI, VALUTNI I ROBNI RIZIK

 

0530

1.3.1

Iznos izloženosti riziku za pozicijski, valutni i robni rizik u skladu sa standardiziranim pristupima

 

0540

1.3.1.1

Dužnički instrumenti kojima se trguje

 

0550

1.3.1.2

Vlasnički instrumenti

 

0555

1.3.1.3

Poseban pristup pozicijskom riziku za CIU

 

0556

1.3.1.3*

Bilješka: CIU-ovi isključivo uloženi u dužničke instrumente kojima se trguje

 

0557

1.3.1.3**

Bilješka: CIU-ovi isključivo uloženi u vlasničke instrumente ili mješovite instrumente

 

0560

1.3.1.4

Strane valute

 

0570

1.3.1.5

Roba

 

0580

1.3.2

Iznos izloženosti riziku za pozicijski, valutni i robni rizik u skladu s internim modelima

 

0590

1.4

UKUPNI IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU ZA OPERATIVNI RIZIK

 

0600

1.4.1

Jednostavni pristup operativnom riziku

 

0610

1.4.2

Standardizirani/alternativni standardizirani pristup operativnom riziku

 

0620

1.4.3

Napredni pristupi operativnom riziku

 

0630

1.5

DODATNI IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU ZBOG FIKSNIH OPĆIH TROŠKOVA

 

0640

1.6

UKUPNI IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU ZA PRILAGODBU KREDITNOM VREDNOVANJU

 

0650

1.6.1

Napredna metoda

 

0660

1.6.2

Standardizirana metoda

 

0670

1.6.3

Na temelju metode originalne izloženosti

 

0680

1.7

UKUPNI IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU POVEZAN S VELIKIM IZLOŽENOSTIMA KOJE PROIZLAZE IZ STAVKI U KNJIZI TRGOVANJA

 

0690

1.8

OSTALI IZNOSI IZLOŽENOSTI RIZIKU

 

0710

1.8.2

Od čega: dodatni stroži bonitetni zahtjevi na temelju članka 458. CRR-a

 

0720

1.8.2*

Od čega: zahtjevi za velike izloženosti

 

0730

1.8.2**

Od čega: na temelju modificiranih pondera rizika za nekretninske balone u sektoru stambenih i poslovnih nekretnina

 

0740

1.8.2***

Od čega: zbog izloženosti unutar financijskog sektora

 

0750

1.8.3

Od čega: dodatni stroži bonitetni zahtjevi na temelju članka 459. CRR-a

 

0760

1.8.4

Od čega: dodatni iznos izloženosti riziku u skladu s člankom 3. CRR-a

 C 03.00 – STOPE KAPITALA I RAZINE KAPITALA (CA3)

Redci

Identifikacijski broj

Stavka

Iznos

0010

1

Stopa redovnog osnovnog kapitala

 

0020

2

Višak (+)/manjak (–) redovnog osnovnog kapitala

 

0030

3

Stopa osnovnog kapitala

 

0040

4

Višak (+)/manjak (–) osnovnog kapitala

 

0050

5

Stopa ukupnog kapitala

 

0060

6

Višak (+)/manjak (–) ukupnog kapitala

 

Bilješke: Ukupni kapitalni zahtjev u okviru SREP-a, sveukupni kapitalni zahtjev i zahtjev iz stupa 2. na temelju smjernica

0130

13

Stopa ukupnog kapitalnog zahtjeva u okviru postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP)

 

0140

13*

Ukupni kapitalni zahtjev u okviru SREP-a: koji se sastoji od redovnog osnovnog kapitala

 

0150

13**

Ukupni kapitalni zahtjev u okviru SREP-a: koji se sastoji od osnovnog kapitala

 

0160

14

Stopa sveukupnog kapitalnog zahtjeva

 

0170

14*

Sveukupni kapitalni zahtjev: koji se sastoji od redovnog osnovnog kapitala

 

0180

14**

Sveukupni kapitalni zahtjev: koji se sastoji od osnovnog kapitala

 

0190

15

Sveukupni kapitalni zahtjev i zahtjevi iz stupa 2. na temelju smjernica

 

0200

15*

Sveukupni kapitalni zahtjev i zahtjev iz stupa 2. na temelju smjernica koji se sastoji od redovnog osnovnog kapitala

 

0210

15**

Sveukupni kapitalni zahtjev i zahtjev iz stupa 2. na temelju smjernica koji se sastoji od osnovnog kapitala

 

0220

16

Višak (+)/manjak (–) redovnog osnovnog kapitala uzimajući u obzir zahtjeve iz članka 92. CRR-a i članka 104.a CRD-a

 

Bilješke: Stope kapitala bez primjene prijelaznih odredbi o MSFI-ju 9

0300

20

Stopa redovnog osnovnog kapitala bez primjene prijelaznih odredbi o MSFI-ju 9

 

0310

21

Stopa osnovnog kapitala bez primjene prijelaznih odredbi o MSFI-ju 9

 

0320

22

Stopa ukupnog kapitala bez primjene prijelaznih odredbi o MSFI-ju 9

 C 04.00 – BILJEŠKE (CA4)

Redak

Identifikacijski broj

Stavka

Stupac

Odgođena porezna imovina i obveze

0010

0010

1

Ukupna odgođena porezna imovina

 

0020

1.1

Odgođena porezna imovina koja ne ovisi o budućoj profitabilnosti

 

0030

1.2

Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti i ne proizlazi iz privremenih razlika

 

0040

1.3

Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika

 

0050

2

Ukupne odgođene porezne obveze

 

0060

2.1

Odgođene porezne obveze koje se ne mogu odbiti od odgođene porezne imovine koja ovisi o budućoj profitabilnosti

 

0070

2.2

Odgođene porezne obveze koje se mogu odbiti od odgođene porezne imovine koja ovisi o budućoj profitabilnosti

 

0080

2.2.1

Odgođene porezne obveze koje se mogu odbiti i koje su povezane s odgođenom poreznom imovinom koja ovisi o budućoj profitabilnosti i ne proizlazi iz privremenih razlika

 

0090

2.2.2

Odgođene porezne obveze koje se mogu odbiti i koje su povezane s odgođenom poreznom imovinom koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika

 

0093

2A

Preplata poreza i prijenos poreznoga gubitka

 

0096

2B

Odgođena porezna imovina na koju se primjenjuje ponder rizika od 250 %

 

0097

2C

Odgođena porezna imovina na koju se primjenjuje ponder rizika od 0 %

 

Iznimka od odbitaka od redovnog osnovnog kapitala

0901

2W

Iznimka od odbitka nematerijalne imovine od redovnog osnovnog kapitala

 

Računovodstvena klasifikacija instrumenata dodatnog osnovnog kapitala

0905

2Y

Instrumenti kapitala i povezani računi premija na dionice koji su raspoređeni kao kapital na temelju primjenjivog računovodstvenog standarda

 

0906

2Z

Instrumenti kapitala i povezani računi premija na dionice koji su raspoređeni kao obveze na temelju primjenjivog računovodstvenog standarda

 

Ispravci vrijednosti za kreditni rizik i očekivani gubici

0100

3

Višak (+) ili manjak (–) ispravaka vrijednosti za kreditni rizik, dodatnih vrijednosnih usklađenja i ostalih smanjenja regulatornog kapitala na osnovi očekivanih gubitaka za izloženosti koje nisu u statusu neispunjavanja obveza u skladu s IRB pristupom

 

0110

3.1

Ukupni ispravci vrijednosti za kreditni rizik, dodatna vrijednosna usklađenja i ostala smanjena regulatornog kapitala koja ispunjavaju uvjete za uključivanje u izračun iznosa očekivanoga gubitka

 

0120

3.1.1

Opći ispravci vrijednosti za kreditni rizik

 

0130

3.1.2

Specifični ispravci vrijednosti za kreditni rizik

 

0131

3.1.3

Dodatna vrijednosna usklađenja i ostala smanjenja regulatornog kapitala

 

0140

3.2

Ukupni priznati očekivani gubici

 

0145

4

Višak (+) ili manjak (–) specifičnih ispravaka vrijednosti za kreditni rizik na osnovi očekivanih gubitaka za izloženosti u statusu neispunjavanja obveza u skladu s IRB pristupom

 

0150

4.1

Specifični ispravci vrijednosti za kreditni rizik i pozicije koje se tretira na sličan način

 

0155

4.2

Ukupni priznati očekivani gubici

 

0160

5

Iznosi izloženosti ponderirani rizikom za izračun gornje granice viška rezervacije koje se priznaju kao dopunski kapital

 

0170

6

Ukupne bruto rezervacije koje ispunjavaju uvjete za uključivanje u dopunski kapital

 

0180

7

Iznosi izloženosti ponderirani rizikom za izračun gornje granice rezervacije koja se priznaje kao dopunski kapital

 

Pragovi za odbitke od stavki redovnog osnovnog kapitala

0190

8

Prag koji se ne može odbiti od ulaganja u subjekte financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

0200

9

Prag za redovni osnovni kapital od 10 %

 

0210

10

Prag za redovni osnovni kapital od 17,65 %

 

0225

11

Priznati kapital za potrebe kvalificiranih udjela izvan financijskog sektora

 

Ulaganja u kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

0230

12

Ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje, ne uključujući kratke pozicije

 

0240

12.1

Izravna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

0250

12.1.1

Bruto izravna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

0260

12.1.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim izravnim bruto ulaganjima

 

0270

12.2

Neizravna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

0280

12.2.1

Bruto neizravna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

0290

12.2.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim neizravnim bruto ulaganjima

 

0291

12.3

Sintetska ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

0292

12.3.1

Bruto sintetska ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

0293

12.3.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim sintetskim bruto ulaganjima

 

0300

13

Ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje, ne uključujući kratke pozicije

 

0310

13.1

Izravna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

0320

13.1.1

Bruto izravna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

0330

13.1.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim izravnim bruto ulaganjima

 

0340

13.2

Neizravna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

0350

13.2.1

Bruto neizravna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

0360

13.2.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim neizravnim bruto ulaganjima

 

0361

13.3

Sintetska ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

0362

13.3.1

Bruto sintetska ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

0363

13.3.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim sintetskim bruto ulaganjima

 

0370

14

Ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje, ne uključujući kratke pozicije

 

0380

14.1

Izravna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

0390

14.1.1

Bruto izravna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

0400

14.1.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim izravnim bruto ulaganjima

 

0410

14.2

Neizravna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

0420

14.2.1

Bruto neizravna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

0430

14.2.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim neizravnim bruto ulaganjima

 

0431

14.3

Sintetska ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

0432

14.3.1

Bruto sintetska ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje

 

0433

14.3.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim sintetskim bruto ulaganjima

 

Ulaganja u kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

0440

15

Ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje, ne uključujući kratke pozicije

 

0450

15.1

Izravna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

0460

15.1.1

Bruto izravna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

0470

15.1.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim izravnim bruto ulaganjima

 

0480

15.2

Neizravna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

0490

15.2.1

Bruto neizravna ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

0500

15.2.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim neizravnim bruto ulaganjima

 

0501

15.3

Sintetska ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

0502

15.3.1

Bruto sintetska ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

0503

15.3.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim sintetskim bruto ulaganjima

 

0504

15A

Ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje – na koja se primjenjuje ponder rizika od 250 %

 

0510

16

Ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje, ne uključujući kratke pozicije

 

0520

16.1

Izravna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

0530

16.1.1

Bruto izravna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

0540

16.1.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim izravnim bruto ulaganjima

 

0550

16.2

Neizravna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

0560

16.2.1

Bruto neizravna ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

0570

16.2.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim neizravnim bruto ulaganjima

 

0571

16.3

Sintetska ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

0572

16.3.1

Bruto sintetska ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

0573

16.3.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim sintetskim bruto ulaganjima

 

0580

17

Ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje, ne uključujući kratke pozicije

 

0590

17.1

Izravna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

0600

17.1.1

Bruto izravna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

0610

17.1.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim izravnim bruto ulaganjima

 

0620

17.2

Neizravna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

0630

17.2.1

Bruto neizravna ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

0640

17.2.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim neizravnim bruto ulaganjima

 

0641

17.3

Sintetska ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

0642

17.3.1

Bruto sintetska ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

0643

17.3.2

(–) Odobreni prijeboj kratkih pozicija prethodno uključenim sintetskim bruto ulaganjima

 

Ukupni iznosi imovine izloženi riziku koji se ne odbijaju od odgovarajuće kategorije kapitala:

0650

18

Izloženosti ulaganja u redovni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ponderirane rizikom koja se ne odbijaju od redovnog osnovnog kapitala institucije

 

0660

19

Izloženosti ulaganja u dodatni osnovni kapital subjekata financijskog sektora ponderirane rizikom koja se ne odbijaju od dodatnog osnovnog kapitala institucije

 

0670

20

Izloženosti ulaganja u dopunski kapital subjekata financijskog sektora ponderirane rizikom koja se ne odbijaju od dopunskog kapitala institucije

 

Privremeno izuzeće od odbitka od regulatornog kapitala

 

0680

21

Ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje, privremeno izuzeta

 

0690

22

Ulaganja u instrumente redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje, privremeno izuzeta

 

0700

23

Ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje, privremeno izuzeta

 

0710

24

Ulaganja u instrumente dodatnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje, privremeno izuzeta

 

0720

25

Ulaganja u instrumente dopunskog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija nema značajno ulaganje, privremeno izuzeta

 

0730

26

Ulaganja u instrumente dopunskog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje, privremeno izuzeta

 

Zaštitni slojevi kapitala

0740

27

Zahtjev za kombinirani zaštitni sloj

 

0750

 

Zaštitni sloj za očuvanje kapitala

 

0760

 

Zaštitni sloj za očuvanje kapitala zbog makrobonitetnog ili sistemskog rizika utvrđenog na razini države članice

 

0770

 

Protuciklički zaštitni sloj kapitala specifičan za instituciju

 

0780

 

Zaštitni sloj za sistemski rizik

 

0800

 

Zaštitni sloj za globalnu sistemski važnu instituciju

 

0810

 

Zaštitni sloj za ostale sistemski važne institucije

 

Zahtjevi iz stupa II

0820

28

Kapitalni zahtjevi povezani s usklađenjima iz stupa II

 

Dodatne informacije za investicijska društva

0830

29

Inicijalni kapital

 

0840

30

Regulatorni kapital na osnovi fiksnih općih troškova

 

Dodatne informacije za izračun pragova za izvješćivanje

0850

31

Strane originalne izloženosti

 

0860

32

Ukupne originalne izloženosti

 C 05.01 – PRIJELAZNE ODREDBE (CA5.1)

 

Usklađenja redovnog osnovnog kapitala

Usklađenja dodatnog osnovnog kapitala

Usklađenja dopunskog kapitala

Usklađenja uključena u rizikom ponderiranu imovinu

Bilješke

Primjenjivi postotak

Priznati iznos bez prijelaznih odredbi

Oznaka

Identifikacijski broj

Stavka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1

UKUPNA USKLAĐENJA

 

 

 

 

 

 

0020

1.1

INSTRUMENTI KOJI SE NASTAVLJAJU PRIZNAVATI

poveznica na {CA1;r0220}

poveznica na {CA1;r0660}

poveznica na {CA1;r0880}

 

 

 

0060

1.1.2

Instrumenti koji nisu instrumenti državne potpore

 

 

 

 

 

 

0061

1.1.3

Instrumenti izdani putem subjekata posebne namjene

 

 

 

 

 

 

0062

1.1.4

Instrumenti izdani prije 27. lipnja 2019. koji ne ispunjavaju kriterije prihvatljivosti povezane s ovlastima za otpis i konverziju u skladu s člankom 59. BRRD-a ili su predmet sporazuma o prijeboju ili netiranju

 

 

 

 

 

 

0063

1.1.4.1*

od čega: Instrumenti bez propisanog ili ugovorno obvezujućeg otpisa ili konverzije pri izvršenju ovlasti iz članka 59. BRRD-a

 

 

 

 

 

 

0064

1.1.4.2*

od čega: Instrumenti uređeni pravom treće zemlje bez učinkovitog i provodivog izvršenja ovlasti iz članka 59. BRRD-a

 

 

 

 

 

 

0065

1.1.4.3*

od čega: Instrumenti koji su predmet sporazuma o prijeboju ili netiranju

 

 

 

 

 

 

0070

1.2

MANJINSKI UDJELI I EKVIVALENTI

poveznica na {CA1;r0240}

poveznica na {CA1;r0680}

poveznica na {CA1;r0900}

 

 

 

0080

1.2.1

Instrumenti i stavke u kapitalu koji ne ispunjavaju uvjete za manjinske udjele

 

 

 

 

 

 

0090

1.2.2

Prijelazno priznavanje u konsolidiranom regulatornom kapitalu manjinskih udjela

 

 

 

 

 

 

0091

1.2.3

Prijelazno priznavanje u konsolidiranom regulatornom kapitalu kvalificiranog dodatnog osnovnog kapitala

 

 

 

 

 

 

0092

1.2.4

Prijelazno priznavanje u konsolidiranom regulatornom kapitalu kvalificiranog dopunskog kapitala

 

 

 

 

 

 

0100

1.3

OSTALA PRIJELAZNA USKLAĐENJA

poveznica na {CA1;r0520}

poveznica na {CA1;r0730}

poveznica na {CA1;r0960}

 

 

 

0111

1.3.1.6

Nerealizirani dobici i gubici od određenih dužničkih izloženosti prema središnjim državama, jedinicama područne (regionalne) ili lokalne samouprave i subjektima javnog sektora

 

 

 

 

 

 

0112

1.3.1.6.1

od čega: iznos A

 

 

 

 

 

 

0140

1.3.2

Odbici

 

 

 

 

 

 

0170

1.3.2.3

Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti i ne proizlazi iz privremenih razlika

 

 

 

 

 

 

0380

1.3.2.9

Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika i instrumenti redovnog osnovnog kapitala subjekata financijskog sektora ako institucija ima značajno ulaganje

 

 

 

 

 

 

0385

1.3.2.9a

Odgođena porezna imovina koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika

 

 

 

 

 

 

0425

1.3.2.11

Izuzeće od odbitka ulaganja u kapital društava za osiguranje od stavki redovnog osnovnog kapitala

 

 

 

 

 

 

0430

1.3.3

Dodatni filtri i odbici

 

 

 

 

 

 

0440

1.3.4

Usklađenja zbog prijelaznih aranžmana povezanih s MSFI-jem 9

 

 

 

 

 

 

0441

1.3.4.1

Bilješka: Učinak očekivanog kreditnog gubitka statičke komponente

 

 

 

 

 

 

0442

1.3.4.2

Bilješka: Učinak očekivanog kreditnog gubitka dinamičke komponente u razdoblju od 1.1.2018. do 31.12.2019.

 

 

 

 

 

 

0443

1.3.4.3

Bilješka: Učinak očekivanog kreditnog gubitka dinamičke komponente za razdoblje koje počinje 1.1.2020.

 

 

 

 

 

 C 05.02 – INSTRUMENTI KOJI SE NASTAVLJAJU PRIZNAVATI: INSTRUMENTI KOJI NISU INSTRUMENTI DRŽAVNE POTPORE (CA5.2)

 

Iznos instrumenata uvećan za povezanu premiju na dionice

Osnova za izračun ograničenja

Primjenjivi postotak

Ograničenje

(–) Iznos koji premašuje ograničenja za nastavak priznavanja

Ukupni iznos koji se nastavlja priznavati

Oznaka

Identifikacijski broj

Stavka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

Instrumenti koji ispunjavaju uvjete iz članka 57. točke (a) Direktive 2006/48/EZ

 

 

 

 

 

poveznica na {CA5.1;r060;c010)

0020

2.

Instrumenti koji ispunjavaju uvjete iz članka 57. točke (ca) i članka 154. stavaka 8. i 9. Direktive 2006/48/EZ, podložno ograničenju iz članka 489. CRR-a

 

 

 

 

 

poveznica na {CA5.1;r060;c020)

0030

2,1

Ukupni instrumenti bez opcije kupnje ili poticaja na otkup

 

 

 

 

 

 

0040

2.2.

Instrumenti koji se nastavljaju priznavati s opcijom kupnje i poticajem na otkup

 

 

 

 

 

 

0050

2.2.1

Instrumenti s opcijom kupnje koja se može izvršiti nakon izvještajnog datuma koji ispunjavaju uvjete iz članka 52. CRR-a nakon datuma efektivnog dospijeća

 

 

 

 

 

 

0060

2.2.2

Instrumenti s opcijom kupnje koja se može izvršiti nakon izvještajnog datuma koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 52. CRR-a nakon datuma efektivnog dospijeća

 

 

 

 

 

 

0070

2.2.3

Instrumenti s opcijom kupnje koja se može izvršiti prije 20. srpnja 2011. ili na taj dan koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 52. CRR-a nakon datuma efektivnog dospijeća

 

 

 

 

 

 

0080

2,3

Prekoračenje ograničenja za instrumente redovnog osnovnog kapitala koji se nastavljaju priznavati

 

 

 

 

 

 

0090

3

Stavke koje ispunjavaju uvjete iz članka 57. točaka (e), (f), (g) ili (h) Direktive 2006/48/EZ, podložno ograničenju iz članka 490. CRR-a

 

 

 

 

 

poveznica na {CA5.1;r060;c030)

0100

3,1

Ukupne stavke bez poticaja na otkup

 

 

 

 

 

 

0110

3,2

Stavke koje se nastavljaju priznavati s poticajem na otkup

 

 

 

 

 

 

0120

3.2.1

Stavke s opcijom kupnje koja se može izvršiti nakon izvještajnog datuma koje ispunjavaju uvjete iz članka 63. CRR-a nakon datuma efektivnog dospijeća

 

 

 

 

 

 

0130

3.2.2

Stavke s opcijom kupnje koja se može izvršiti nakon izvještajnog datuma koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 63. CRR-a nakon datuma efektivnog dospijeća

 

 

 

 

 

 

0140

3.2.3

Stavke s opcijom kupnje koja se može izvršiti prije 20. srpnja 2011. ili na taj dan koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 63. CRR-a nakon datuma efektivnog dospijeća

 

 

 

 

 

 

0150

3,3

Prekoračenje ograničenja za instrumente dodatnog osnovnog kapitala koji se nastavljaju priznavati

 

 

 

 

 

 C 06.01 – SOLVENTNOST GRUPE: INFORMACIJE O POVEZANIM DRUŠTVIMA – UKUPNO (GS UKUPNO)

 

INFORMACIJE O DOPRINOSU SUBJEKATA SOLVENTNOSTI GRUPE

ZAŠTITNI SLOJEVI KAPITALA

UKUPNI IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU

 

KVALIFICIRANI REGULATORNI KAPITAL UKLJUČEN U KONSOLIDIRANI REGULATORNI KAPITAL

 

 

KONSOLIDIRANI REGULATORNI KAPITAL

 

ZAHTJEVI ZA KOMBINIRANI ZAŠTITNI SLOJ

 

KREDITNI RIZIK; KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE; RAZRJEĐIVAČKI RIZIK, SLOBODNE ISPORUKE I RIZIK NAMIRE/ISPORUKE

POZICIJSKI, VALUTNI I ROBNI RIZIK

OPERATIVNI RIZIK

OSTALI IZNOSI IZLOŽENOSTI RIZIKU

INSTRUMENTI KVALIFICIRANOG OSNOVNOG KAPITALA UKLJUČENI U KONSOLIDIRANI OSNOVNI KAPITAL

 

 

INSTRUMENTI KVALIFICIRANOG REGULATORNOG KAPITALA UKLJUČENI U KONSOLIDIRANI DOPUNSKI KAPITAL

BILJEŠKA:

GOODWILL (–) / (+) NEGATIVAN GOODWILL

OD ČEGA: REDOVNI OSNOVNI KAPITAL

OD ČEGA: DODATNI OSNOVNI KAPITAL

OD ČEGA: DOPRINOSI KONSOLIDIRANOM REZULTATU

OD ČEGA: GOODWILL (–) / (+) NEGATIVAN GOODWILL

ZAŠTITNI SLOJ ZA OČUVANJE KAPITALA

PROTUCIKLIČKI ZAŠTITNI SLOJ KAPITALA SPECIFIČAN ZA INSTITUCIJU

ZAŠTITNI SLOJ ZA OČUVANJE KAPITALA ZBOG MAKROBONITETNOG ILI SISTEMSKOG RIZIKA UTVRĐENOG NA RAZINI DRŽAVE ČLANICE

ZAŠTITNI SLOJ ZA SISTEMSKI RIZIK

ZAŠTITNI SLOJ ZA GLOBALNE SISTEMSKI VAŽNE INSTITUCIJE

ZAŠTITNI SLOJ ZA OSTALE SISTEMSKI VAŽNE INSTITUCIJE

MANJINSKI UDJELI UKLJUČENI U KONSOLIDIRANI REDOVNI OSNOVNI KAPITAL

INSTRUMENTI KVALIFICIRANOG OSNOVNOG KAPITALA UKLJUČENI U KONSOLIDIRANI DODATNI OSNOVNI KAPITAL

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

0010

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 06.02 – SOLVENTNOST GRUPE: INFORMACIJE O POVEZANIM DRUŠTVIMA (GS)

SUBJEKTI U OPSEGU KONSOLIDACIJE

INFORMACIJE O SUBJEKTIMA NA KOJE SE PRIMJENJUJU KAPITALNI ZAHTJEVI

INFORMACIJE O DOPRINOSU SUBJEKATA SOLVENTNOSTI GRUPE

ZAŠTITNI SLOJEVI KAPITALA

NAZIV

OZNAKA

VRSTA OZNAKE

NACIONALNA OZNAKA

INSTITUCIJA ILI EKVIVALENT (DA / NE)

VRSTA SUBJEKTA

OPSEG PODATAKA: POJEDINAČNO POTPUNO KONSOLIDIRANA (SF) ILI POJEDINAČNO DJELOMIČNO KONSOLIDIRANA (SP)

OZNAKA ZEMLJE

UDJEL ULAGANJA (%)

 

 

REGULATORNI KAPITAL

 

 

UKUPNI IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU

 

KVALIFICIRANI REGULATORNI KAPITAL UKLJUČEN U KONSOLIDIRANI REGULATORNI KAPITAL

 

KONSOLIDIRANI REGULATORNI KAPITAL

 

ZAHTJEVI ZA KOMBINIRANI ZAŠTITNI SLOJ

 

UKUPNI IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU

KREDITNI RIZIK; KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE; RAZRJEĐIVAČKI RIZIK, SLOBODNE ISPORUKE I RIZIK NAMIRE/ISPORUKE

POZICIJSKI, VALUTNI I ROBNI RIZIK

OPERATIVNI RIZIK

OSTALI IZNOSI IZLOŽENOSTI RIZIKU

UKUPNI OSNOVNI KAPITAL

 

 

DOPUNSKI KAPITAL

 

KREDITNI RIZIK; KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE; RAZRJEĐIVAČKI RIZIK, SLOBODNE ISPORUKE I RIZIK NAMIRE/ISPORUKE

POZICIJSKI, VALUTNI I ROBNI RIZIK

OPERATIVNI RIZIK

OSTALI IZNOSI IZLOŽENOSTI RIZIKU

INSTRUMENTI KVALIFICIRANOG OSNOVNOG KAPITALA UKLJUČENI U KONSOLIDIRANI OSNOVNI KAPITAL

 

INSTRUMENTI KVALIFICIRANOG REGULATORNOG KAPITALA UKLJUČENI U KONSOLIDIRANI DOPUNSKI KAPITAL

BILJEŠKA: GOODWILL (–) / (+) NEGATIVAN GOODWILL

OD ČEGA: REDOVNI OSNOVNI KAPITAL

OD ČEGA: DODATNI OSNOVNI KAPITAL

OD ČEGA: DOPRINOSI KONSOLIDIRANOM REZULTATU

OD ČEGA: GOODWILL (–) / (+) NEGATIVAN GOODWILL

ZAŠTITNI SLOJ ZA OČUVANJE KAPITALA

PROTUCIKLIČKI ZAŠTITNI SLOJ KAPITALA SPECIFIČAN ZA INSTITUCIJU

ZAŠTITNI SLOJ ZA OČUVANJE KAPITALA ZBOG MAKROBONITETNOG ILI SISTEMSKOG RIZIKA UTVRĐENOG NA RAZINI DRŽAVE ČLANICE

ZAŠTITNI SLOJ ZA SISTEMSKI RIZIK

ZAŠTITNI SLOJ ZA GLOBALNE SISTEMSKI VAŽNE INSTITUCIJE

ZAŠTITNI SLOJ ZA OSTALE SISTEMSKI VAŽNE INSTITUCIJE

REDOVNI OSNOVNI KAPITAL

 

DODATNI OSNOVNI KAPITAL

 

MANJINSKI UDJELI UKLJUČENI U KONSOLIDIRANI REDOVNI OSNOVNI KAPITAL

INSTRUMENTI KVALIFICIRANOG OSNOVNOG KAPITALA UKLJUČENI U KONSOLIDIRANI DODATNI OSNOVNI KAPITAL

OD ČEGA: KVALIFICIRANI REGULATORNI KAPITAL

POVEZANI INSTRUMENTI REGULATORNOG KAPITALA, POVEZANA ZADRŽANA DOBIT I RAČUNI PREMIJA NA DIONICE

OD ČEGA: KVALIFICIRANI OSNOVNI KAPITAL

POVEZANI INSTRUMENTI OSNOVNOG KAPITALA, POVEZANA ZADRŽANA DOBIT I RAČUNI PREMIJA NA DIONICE

OD ČEGA: MANJINSKI UDJELI

POVEZANI INSTRUMENTI REGULATORNOG KAPITALA, POVEZANA ZADRŽANA DOBIT, RAČUNI PREMIJA NA DIONICE I OSTALE REZERVE

OD ČEGA: KVALIFICIRANI DODATNI OSNOVNI KAPITAL

OD ČEGA: KVALIFICIRANI DOPUNSKI KAPITAL

0011

0021

0026

0027

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 07.00 – KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: STANDARDIZIRANI PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR SA)

Kategorija izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom

 

ORIGINALNA IZLOŽENOST PRIJE KONVERZIJSKIH FAKTORA

VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA I REZERVACIJE POVEZANE S ORIGINALNOM IZLOŽENOSTI (–)

IZLOŽENOST UMANJENA ZA VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA I REZERVACIJE

TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA S UČINCIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOST

NETO IZLOŽENOST NAKON PRIMJENE TEHNIKA SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA S UČINKOM ZAMJENE, A PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH FAKTORA

TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA KOJE UTJEČU NA IZNOS IZLOŽENOSTI: MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA SLOŽENA METODA FINANCIJSKOGA KOLATERALA

POTPUNO PRILAGOĐENA VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI (E*)

RAŠČLAMBA POTPUNO PRILAGOĐENE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI IZVANBILANČNIH STAVKI PREMA KONVERZIJSKIM FAKTORIMA

VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI

 

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM PRIJE PRIMJENE POMOĆNIH FAKTORA

USKLAĐENJE IZNOSA IZLOŽENOSTI PONDERIRANOG RIZIKOM ZBOG POMOĆNOG FAKTORA ZA MSP-ove (-)

USKLAĐENJE IZNOSA IZLOŽENOSTI PONDERIRANOG RIZIKOM ZBOG POMOĆNOG FAKTORA ZA INFRASTRUKTURU (-)

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM NAKON PRIMJENE POMOĆNIH FAKTORA

 

NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA: PRILAGOĐENE VRIJEDNOSTI (Ga)

MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

ZAMJENA IZLOŽENOSTI ZBOG SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA

KOREKTIVNI FAKTOR ZA IZLOŽENOST

FINANCIJSKI KOLATERAL: PRILAGOĐENA VRIJEDNOST (Cvam) (–)

0 %

20 %

50 %

100 %

OD ČEGA: KOJI PROIZLAZE IZ KREDITNOG RIZIKA DRUGE UGOVORNE STRANE

 

OD ČEGA: S PROCJENOM KREDITNOG RIZIKA ODABRANOG VIPKR-A

OD ČEGA: S PROCJENOM KREDITNOG RIZIKA SREDIŠNJE DRŽAVE

(–) JAMSTVA

(–) KREDITNE IZVEDENICE

(–) FINANCIJSKI KOLATERAL: JEDNOSTAVNA METODA

(–) OSTALA MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

(–) UKUPNI ODLJEVI

UKUPNI PRILJEVI (+)

 

(–) OD ČEGA: KOREKTIVNI FAKTOR I FAKTOR PRILAGODBE ZA EFEKTIVNO DOSPIJEĆE

OD ČEGA: KOJI PROIZLAZE IZ KREDITNOG RIZIKA DRUGE UGOVORNE STRANE, NE UKLJUČUJUĆI IZLOŽENOSTI PORAVNANE PREKO SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE

0010

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0211

0215

0216

0217

0220

0230

0240

0010

UKUPNE IZLOŽENOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrika povezana s CA

 

 

0015

od čega: Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

od čega: MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

od čega: izloženosti koje podliježu pomoćnom faktoru za MSP-ove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0035

od čega: izloženosti koje podliježu pomoćnom faktoru za infrastrukturu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

od čega: osigurane nekretninama – stambene nekretnine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

od čega: izloženosti u skladu s trajnim izuzećem od primjene standardiziranog pristupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

od čega: izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom s prethodnim nadzornim odobrenjem za postupno uvođenje IRB pristupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI:

0070

Bilančne izloženosti koje podliježu kreditnom riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Izvanbilančne izloženosti koje podliježu kreditnom riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izloženosti/transakcije koje podliježu kreditnom riziku druge ugovorne strane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Skupovi za netiranje transakcija financiranja vrijednosnim papirima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

od čega: poravnane centralno preko kvalificirane središnje druge ugovorne strane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Skupovi za netiranje izvedenica i transakcija s dugim rokom namire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

od čega: poravnane centralno preko kvalificirane središnje druge ugovorne strane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

iz skupova za netiranje između različitih kategorija proizvoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI PREMA PONDERIMA RIZIKA:

0140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Ostali ponderi rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI PREMA PRISTUPU (CIU):

0281

Pristup odnosnih izloženosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0282

Pristup koji se temelji na mandatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0283

Zamjenski pristup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILJEŠKE

0290

Izloženosti osigurane poslovnim nekretninama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza na koje se primjenjuje ponder rizika od 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Izloženosti osigurane stambenim nekretninama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza na koje se primjenjuje ponder rizika od 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.01 – KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR IRB 1)

Kategorija izloženosti u skladu s IRB pristupom:

Vlastite procjene LGD-a i/ili konverzijskih faktora:

 

INTERNA REJTING-SKALA

ORIGINALNA IZLOŽENOST PRIJE KONVERZIJSKIH FAKTORA

TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA S UČINCIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOST

IZLOŽENOST NAKON PRIMJENE TEHNIKA SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA S UČINKOM ZAMJENE, A PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH FAKTORA

 

VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI

 

TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA UZETE U OBZIR U PROCJENAMA LGD-A, ISKLJUČUJUĆI TRETMANDVOSTRUKOG STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA

PODLOŽNO TRETMANU DVOSTRUKOG STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA

PROSJEČNI LGD PONDERIRAN VISINOM IZLOŽENOSTI (%)

PROSJEČNI LGD PONDERIRAN VISINOM IZLOŽENOSTI (%) ZA VELIKE SUBJEKTE FINANCIJSKOG SEKTORA I NEREGULIRANE FINANCIJSKE SUBJEKTE

PROSJEČNO DOSPIJEĆE PONDERIRANO IZNOSOM IZLOŽENOSTI (U DANIMA)

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM PRIJE PRIMJENE POMOĆNIH FAKTORA

USKLAĐENJE IZNOSA IZLOŽENOSTI PONDERIRANOG RIZIKOM ZBOG POMOĆNOG FAKTORA ZA MSP-ove (-)

USKLAĐENJE IZNOSA IZLOŽENOSTI PONDERIRANOG RIZIKOM ZBOG POMOĆNOG FAKTORA ZA INFRASTRUKTURU (-)

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM NAKON PRIMJENE POMOĆNIH FAKTORA

BILJEŠKE:

NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

OSTALA MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA (–)

ZAMJENA IZLOŽENOSTI ZBOG SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA

 

KORISTE SE VLASTITE PROCJENE LGD-a:

NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

IZNOS OČEKIVANOGA GUBITKA

VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA I REZERVACIJE (–)

BROJ DUŽNIKA

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM PREDKREDITNIH IZVEDENICA

PD RASPOREĐENI U REJTING-KATEGORIJU DUŽNIKA ILI SKUP IZLOŽENOSTI

(%)

 

OD ČEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANCIJSKOG SEKTORA I NEREGULIRANI FINANCIJSKI SUBJEKTI

JAMSTVA (–)

KREDITNE IZVEDENICE (–)

UKUPNI ODLJEVI (–)

UKUPNI PRILJEVI (+)

OD ČEGA: IZVANBILANČNE STAVKE

OD ČEGA: IZVANBILANČNE STAVKE

OD ČEGA: KOJI PROIZLAZE IZ KREDITNOG RIZIKA DRUGE UGOVORNE STRANE

OD ČEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANCIJSKOG SEKTORA I NEREGULIRANI FINANCIJSKI SUBJEKTI

JAMSTVA

KREDITNE IZVEDENICE

KORISTE SE VLASTITE PROCJENE LGD-a:

OSTALA MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

 

PRIZNATI FINANCIJSKI KOLATERAL

OSTALI PRIZNATI KOLATERAL

 

OD ČEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANCIJSKOG SEKTORA I NEREGULIRANI FINANCIJSKI SUBJEKTI

GOTOVINSKI POLOG

POLICE ŽIVOTNOG OSIGURANJA

INSTRUMENTI KOJE DRŽI TREĆA STRANA

NEKRETNINE

KOLATERAL U OBLIKU OSTALE MATERIJALNE IMOVINE

POTRAŽIVANJA

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0010

UKUPNE IZLOŽENOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrika povezana s CA

 

 

 

 

 

0015

od čega: izloženosti koje podliježu pomoćnom faktoru za MSP-ove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0016

od čega: izloženosti koje podliježu pomoćnom faktoru za infrastrukturu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI PREMA VRSTAMA IZLOŽENOSTI:

 

0020

Bilančne stavke koje podliježu kreditnom riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Izvanbilančne stavke koje podliježu kreditnom riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izloženosti/transakcije koje podliježu kreditnom riziku druge ugovorne strane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Skupovi za netiranje transakcija financiranja vrijednosnim papirima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Skupovi za netiranje izvedenica i transakcija s dugim rokom namire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

iz skupova za netiranje između različitih kategorija proizvoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

IZLOŽENOSTI RASPOREĐENE U REJTING-KATEGORIJE DUŽNIKA ILI SKUPOVE IZLOŽENOSTI: UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

PRISTUP RASPOREĐIVANJA ZA SPECIJALIZIRANO FINANCIRANJE: UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

ALTERNATIVNI TRETMAN: OSIGURANO NEKRETNINOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

IZLOŽENOSTI NA OSNOVI SLOBODNIH ISPORUKA ZA KOJE SE PRIMJENJUJU PONDERI RIZIKA U SKLADU S ALTERNATIVNIM PRISTUPOM ILI 100 % I OSTALE IZLOŽENOSTI NA KOJE SE PRIMJENJUJU PONDERI RIZIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

RAZRJEĐIVAČKI RIZIK: UKUPNA OTKUPLJENA POTRAŽIVANJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.02 – KREDITNI RIZIK, KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA: RAŠČLAMBA PREMA REJTING-KATEGORIJAMA DUŽNIKA ILI SKUPOVIMA IZLOŽENOSTI (CR IRB 2)

Kategorija izloženosti u skladu s IRB pristupom:

Vlastite procjene LGD-a i/ili konverzijskih faktora:

REJTING-KATEGORIJA DUŽNIKA (IDENTIFIKATOR RETKA)

INTERNA REJTING-SKALA

ORIGINALNA IZLOŽENOST PRIJE KONVERZIJSKIH FAKTORA

TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA S UČINCIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOST

IZLOŽENOST NAKON PRIMJENE TEHNIKA SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA S UČINKOM ZAMJENE, A PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH FAKTORA

 

VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI

 

TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA UZETE U OBZIR U PROCJENAMA LGD-A, ISKLJUČUJUĆI TRETMANDVOSTRUKOG STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA

PODLOŽNO TRETMANU DVOSTRUKOG STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA

PROSJEČNI LGD PONDERIRAN VISINOM IZLOŽENOSTI (%)

PROSJEČNI LGD PONDERIRAN VISINOM IZLOŽENOSTI (%) ZA VELIKE SUBJEKTE FINANCIJSKOG SEKTORA I NEREGULIRANE FINANCIJSKE SUBJEKTE

PROSJEČNO DOSPIJEĆE PONDERIRANO IZNOSOM IZLOŽENOSTI (U DANIMA)

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM PRIJE PRIMJENE POMOĆNIH FAKTORA

(-) USKLAĐENJE IZNOSA IZLOŽENOSTI PONDERIRANOG RIZIKOM ZBOG POMOĆNOG FAKTORA ZA MSP-ove

(-) USKLAĐENJE IZNOSA IZLOŽENOSTI PONDERIRANOG RIZIKOM ZBOG POMOĆNOG FAKTORA ZA INFRASTRUKTURU

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM NAKON PRIMJENE POMOĆNIH FAKTORA

BILJEŠKE:

NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

(–) OSTALA MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

ZAMJENA IZLOŽENOSTI ZBOG SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA

KORISTE SE VLASTITE PROCJENE LGD-a:

NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

IZNOS OČEKIVANOGA GUBITKA

(–) VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA I REZERVACIJE

BROJ DUŽNIKA

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM PREDKREDITNIH IZVEDENICA

PD RASPOREĐEN U REJTING-KATEGORIJU DUŽNIKA ILI SKUP IZLOŽENOSTI

(%)

 

OD ČEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANCIJSKOG SEKTORA I NEREGULIRANI FINANCIJSKI SUBJEKTI

(–) JAMSTVA

(–) KREDITNE IZVEDENICE

(–) UKUPNI ODLJEVI

UKUPNI PRILJEVI (+)

OD ČEGA: IZVANBILANČNE STAVKE

OD ČEGA: IZVANBILANČNE STAVKE

OD ČEGA: KOJI PROIZLAZE IZ KREDITNOG RIZIKA DRUGE UGOVORNE STRANE

OD ČEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANCIJSKOG SEKTORA I NEREGULIRANI FINANCIJSKI SUBJEKTI

JAMSTVA

KREDITNE IZVEDENICE

KORISTE SE VLASTITE PROCJENE LGD-a:

OSTALA MATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

 

PRIZNATI FINANCIJSKI KOLATERAL

OSTALI PRIZNATI KOLATERAL

 

OD ČEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANCIJSKOG SEKTORA I NEREGULIRANI FINANCIJSKI SUBJEKTI

GOTOVINSKI POLOZI

POLICE ŽIVOTNOG OSIGURANJA

INSTRUMENTI KOJE DRŽI TREĆA STRANA

NEKRETNINE

KOLATERAL U OBLIKU OSTALE MATERIJALNE IMOVINE

POTRAŽIVANJA

 

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.03 - KREDITNI RIZIK I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA: RAŠČLAMBA PO RASPONU PD-a (CR IRB 3)

Kategorija izloženosti u skladu s IRB pristupom:

Vlastite procjene LGD-a i/ili konverzijskih faktora:

RASPON PD-a

BILANČNE IZLOŽENOSTI

IZVANBILANČNE IZLOŽENOSTI PRIJE KONVERZIJSKIH FAKTORA

PROSJEČNI KONVERZIJSKI FAKTORI PONDERIRANI IZNOSOM IZLOŽENOSTI

VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI NAKON KONVERZIJSKIH FAKTORA I NAKON SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA

IZLOŽENOŠĆU PONDERIRAN PROSJEČNI PD (%)

BROJ DUŽNIKA

PROSJEČNI LGD PONDERIRAN VISINOM IZLOŽENOSTI (%)

PROSJEČNO DOSPIJEĆE PONDERIRANO IZNOSOM IZLOŽENOSTI (GODINE)

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM NAKON PRIMJENE POMOĆNIH FAKTORA

IZNOS OČEKIVANOGA GUBITKA

VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA I REZERVIRANJA

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

0,00 do < 0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

0,00 do < 0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

0,10 do <0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

0,15 do < 0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

0,25 do < 0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

0,50 do < 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

0,75 do < 2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

0,75 do < 1,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1,75 do < 2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,5 do < 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

2,5 do < 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

5 do < 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

10 do < 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

10 do < 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

20 do < 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

30 do < 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

100 (status neispunjavanja obveza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.04 - KREDITNI RIZIK I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA: IZVJEŠĆA O TOKOVIMA RWEA (CR IRB 4)

 

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM

0010

0010

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM NA KRAJU PRETHODNOG IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

 

0020

VISINA IMOVINE (+/-)

 

0030

KVALITETA IMOVINE (+/-)

 

0040

AŽURIRANJA MODELA (+/-)

 

0050

METODOLOGIJA I POLITIKA (+/-)

 

0060

PREUZIMANJA I OTUĐIVANJA (+/-)

 

0070

KRETANJA STRANE VALUTE (+/-)

 

0080

OSTALO (+/-)

 

0090

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

 C 08.05 - KREDITNI RIZIK I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA: RETROAKTIVNO TESTIRANJE PD-a (CR IRB 5)

Kategorija izloženosti u skladu s IRB pristupom:

Vlastite procjene LGD-a i/ili konverzijskih faktora:

RASPON PD-a

ARITMETIČKI PROSJEK PD-A (%)

BROJ DUŽNIKA NA KRAJU PRETHODNE GODINE

 

ZABILJEŽENA PROSJEČNA STOPA NEISPUNJAVANJA OBVEZA (%)

PROSJEČNA POVIJESNA GODIŠNJA STOPA NEISPUNJAVANJA OBVEZA (%)

OD ČEGA: U STATUSU NEISPUNJAVANJA OBVEZA TIJEKOM GODINE

0010

0020

0030

0040

0050

0010

0,00 do < 0,15

 

 

 

 

 

0020

0,00 do < 0,10

 

 

 

 

 

0030

0,10 do <0,15

 

 

 

 

 

0040

0,15 do < 0,25

 

 

 

 

 

0050

0,25 do < 0,50

 

 

 

 

 

0060

0,50 do < 0,75

 

 

 

 

 

0070

0,75 do < 2,5

 

 

 

 

 

0080

0,75 do < 1,75

 

 

 

 

 

0090

1,75 do < 2,5

 

 

 

 

 

0100

2,5 do < 10

 

 

 

 

 

0110

2,5 do < 5

 

 

 

 

 

0120

5 do < 10

 

 

 

 

 

0130

10 do < 100

 

 

 

 

 

0140

10 do < 20

 

 

 

 

 

0150

20 do < 30

 

 

 

 

 

0160

30 do < 100

 

 

 

 

 

0170

100 (status neispunjavanja obveza)

 

 

 

 

 C 08.05.1 - KREDITNI RIZIK I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA: RETROAKTIVNO TESTIRANJE PD-a U SKLADU S ČLANKOM 180. STAVKOM 1. TOČKOM (f) (CR IRB 5)

Kategorija izloženosti u skladu s IRB pristupom:

Vlastite procjene LGD-a i/ili konverzijskih faktora:

RASPON PD-a

EKVIVALENT VANJSKOG REJTINGA

ARITMETIČKI PROSJEK PD-A (%)

BROJ DUŽNIKA NA KRAJU PRETHODNE GODINE

 

ZABILJEŽENA PROSJEČNA STOPA NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA (%)

PROSJEČNA POVIJESNA GODIŠNJA STOPA NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA (%)

OD ČEGA: U STATUSU NEISPUNJAVANJA OBVEZA TIJEKOM GODINE

0005

0006

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 

 

 C 08.06 - KREDITNI RIZIK I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA: PRISTUP RASPOREĐIVANJA ZA SPECIJALIZIRANO FINANCIRANJE (CR IRB 6)

Vrsta specijaliziranog financiranja:

 

ORIGINALNA IZLOŽENOST PRIJE KONVERZIJSKIH FAKTORA

IZLOŽENOST NAKON PRIMJENE TEHNIKA SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA S UČINKOM ZAMJENE, A PRIJE PRIMJENE KONVERZIJSKIH FAKTORA

 

VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI

 

PONDER RIZIKA

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM NAKON PRIMJENE POMOĆNIH FAKTORA

BILJEŠKE:

IZNOS OČEKIVANOGA GUBITKA

(–) VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA I REZERVACIJE

OD ČEGA: IZVANBILANČNE STAVKE

OD ČEGA: IZVANBILANČNE STAVKE

OD ČEGA: KOJI PROIZLAZE IZ KREDITNOG RIZIKA DRUGE UGOVORNE STRANE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

KATEGORIJA 1

MANJE OD 2,5 GODINE

 

 

 

 

 

 

50%

 

 

 

0020

JEDNAKO ILI VIŠE OD 2,5 GODINE

 

 

 

 

 

 

70%

 

 

 

0030

KATEGORIJA 2

MANJE OD 2,5 GODINE

 

 

 

 

 

 

70%

 

 

 

0040

JEDNAKO ILI VIŠE OD 2,5 GODINE

 

 

 

 

 

 

90%

 

 

 

0050

KATEGORIJA 3

MANJE OD 2,5 GODINE

 

 

 

 

 

 

115%

 

 

 

0060

JEDNAKO ILI VIŠE OD 2,5 GODINE

 

 

 

 

 

 

115%

 

 

 

0070

KATEGORIJA 4

MANJE OD 2,5 GODINE

 

 

 

 

 

 

250%

 

 

 

0080

JEDNAKO ILI VIŠE OD 2,5 GODINE

 

 

 

 

 

 

250%

 

 

 

0090

KATEGORIJA 5

MANJE OD 2,5 GODINE

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

0100

JEDNAKO ILI VIŠE OD 2,5 GODINE

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

0110

UKUPNO

MANJE OD 2,5 GODINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

JEDNAKO ILI VIŠE OD 2,5 GODINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.07 - KREDITNI RIZIK I SLOBODNE ISPORUKE: IRB PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA: PODRUČJE PRIMJENE IRB PRISTUPA I SA PRISTUPA (CR IRB 7)

 

UKUPNA VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI DEFINIRANA U ČLANKU 166. CRR-a

UKUPNA VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI NA KOJU SE PRIMJENJUJE STANDARDIZIRANI PRISTUP I IRB PRISTUP

POSTOTAK UKUPNE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI NA KOJU SE PRIMJENJUJE TRAJNO IZUZEĆE OD PRIMJENE STANDARDIZIRANOG PRISTUPA (%)

POSTOTAK UKUPNE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI KOJI PODLIJEŽE PLANU UVOĐENJA (%)

POSTOTAK UKUPNE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI NA KOJU SE PRIMJENJUJE IRB PRISTUP (%)

0010

0020

0030

0040

0050

0010

SREDIŠNJE DRŽAVE ILI SREDIŠNJE BANKE

 

 

 

 

 

0020

OD ČEGA: PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ILI LOKALNE SAMOUPRAVE

 

 

 

 

 

0030

OD ČEGA: SUBJEKTI JAVNOG SEKTORA

 

 

 

 

 

0040

INSTITUCIJE

 

 

 

 

 

0050

TRGOVAČKA DRUŠTVA

 

 

 

 

 

0060

OD ČEGA: TRGOVAČKA DRUŠTVA – SPECIJALIZIRANO FINANCIRANJE, NE UKLJUČUJUĆI PRISTUP RASPOREĐIVANJA

 

 

 

 

 

0070

OD ČEGA: TRGOVAČKA DRUŠTVA – SPECIJALIZIRANO FINANCIRANJE, UKLJUČUJUĆI PRISTUP RASPOREĐIVANJA

 

 

 

 

 

0080

OD ČEGA: TRGOVAČKA DRUŠTVA - MSP-ovi

 

 

 

 

 

0090

STANOVNIŠTVO

 

 

 

 

 

0100

OD ČEGA STANOVNIŠTVO – OSIGURANO NEKRETNINOM MSP-ova

 

 

 

 

 

0110

OD ČEGA STANOVNIŠTVO – OSIGURANO NEKRETNINOM, NIJE IZLOŽENOST PREMA MSP-u

 

 

 

 

 

0120

OD ČEGA STANOVNIŠTVO – KVALIFICIRANE OBNOVLJIVE IZLOŽENOSTI

 

 

 

 

 

0130

OD ČEGA STANOVNIŠTVO – OSTALO, MSP

 

 

 

 

 

0140

OD ČEGA STANOVNIŠTVO – OSTALO, OSOBE KOJE NISU MSP-ovi

 

 

 

 

 

0150

KAPITAL

 

 

 

 

 

0160

OSTALA IMOVINA BEZ KREDITNIH OBVEZA

 

 

 

 

 

0170

UKUPNO

 

 

 

 

 C 09.01 – GEOGRAFSKA RAŠČLAMBA IZLOŽENOSTI PREMA REZIDENTNOSTI DUŽNIKA: IZLOŽENOSTI U SKLADU SA STANDARDIZIRANIM PRISTUPOM (CR GB 1)

Zemlja:

 

ORIGINALNA IZLOŽENOST PRIJE KONVERZIJSKIH FAKTORA

Zabilježeni novi statusi neispunjavanja obveza tijekom razdoblja

Opći ispravci vrijednosti za kreditni rizik

Specifični ispravci vrijednosti za kreditni rizik

Otpisi

Dodatna vrijednosna usklađenja i ostala smanjenja regulatornog kapitala

Ispravci vrijednosti za kreditni rizik/otpisi za zabilježene nove statuse neispunjavanja obveza

VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM PRIJE PRIMJENE POMOĆNIH FAKTORA

(-) USKLAĐENJE IZNOSA IZLOŽENOSTI PONDERIRANOG RIZIKOM ZBOG POMOĆNOG FAKTORA ZA MSP-ove

(-) USKLAĐENJE IZNOSA IZLOŽENOSTI PONDERIRANOG RIZIKOM ZBOG POMOĆNOG FAKTORA ZA INFRASTRUKTURU

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM NAKON PRIMJENE POMOĆNIH FAKTORA

 

Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza

0010

0020

0040

0050

0055

0060

0061

0070

0075

0080

0081

0082

0090

0010

Središnje države ili središnje banke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Subjekti javnog sektora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Multilateralne razvojne banke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Međunarodne organizacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Institucije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Trgovačka društva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0075

od čega: MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Stanovništvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0085

od čega: MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Osigurane nekretninama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0095

od čega: MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Visokorizične stavke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Pokrivene obveznice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Potraživanja prema institucijama i trgovačkim društvima s kratkoročnom kreditnom procjenom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Subjekti za zajednička ulaganja (CIU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0141

Pristup odnosnih izloženosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0142

Pristup koji se temelji na mandatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0143

Zamjenski pristup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Ostale izloženosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Ukupne izloženosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 09.02 – GEOGRAFSKA RAŠČLAMBA IZLOŽENOSTI PREMA REZIDENTNOSTI DUŽNIKA: IZLOŽENOSTI U SKLADU S IRB PRISTUPOM (CR GB 2)

Zemlja:

 

ORIGINALNA IZLOŽENOST PRIJE KONVERZIJSKIH FAKTORA

Zabilježeni novi statusi neispunjavanja obveza tijekom razdoblja

Opći ispravci vrijednosti za kreditni rizik

Specifični ispravci vrijednosti za kreditni rizik

Otpisi

Ispravci vrijednosti za kreditni rizik/otpisi za zabilježene nove statuse neispunjavanja obveza

(%) PD RASPOREĐEN U REJTING-KATEGORIJU DUŽNIKA ILI SKUP IZLOŽENOSTI

PROSJEČNI LGD PONDERIRAN VISINOM IZLOŽENOSTI (%)

VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM PRIJE PRIMJENE POMOĆNIH FAKTORA

 

USKLAĐENJE IZNOSA IZLOŽENOSTI PONDERIRANOG RIZIKOM ZBOG POMOĆNOG FAKTORA ZA MSP-ove (-)

USKLAĐENJE IZNOSA IZLOŽENOSTI PONDERIRANOG RIZIKOM ZBOG POMOĆNOG FAKTORA ZA INFRASTRUKTURU (-)

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM NAKON PRIMJENE POMOĆNIH FAKTORA

IZNOS OČEKIVANOGA GUBITKA

 

Od čega: sa statusom neispunjavanja obveza

 

Od čega: sa statusom neispunjavanja obveza

Od čega: sa statusom neispunjavanja obveza

0010

0030

0040

0050

0055

0060

0070

0080

0090

0100

0105

0110

0120

0121

0122

0125

0130

0010

Središnje države ili središnje banke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Institucije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Trgovačka društva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0042

Od čega: specijalizirano financiranje (ne uključujući specijalizirano financiranje na koje se primjenjuje pristup raspoređivanja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0045

Od čega: specijalizirano financiranje na koje se primjenjuje pristup raspoređivanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Od čega: MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Stanovništvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Osigurane nekretninama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Osobe koje nisu MSP-ovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Kvalificirane obnovljive izloženosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Ostale izloženosti prema stanovništvu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

MSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Osobe koje nisu MSP-ovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Ukupne izloženosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 09.04 – RAŠČLAMBA RELEVANTNIH KREDITNIH IZLOŽENOSTI ZA POTREBE IZRAČUNA PROTUCIKLIČKOG ZAŠTITNOG SLOJA PREMA ZEMLJI I STOPE PROTUCIKLIČKOG ZAŠTITNOG SLOJA KAPITALA SPECIFIČNOG ZA INSTITUCIJU (CCB)

Zemlja:

 

Iznos

Postotak

Kvalitativne informacije

0010

0020

0030

Relevantne kreditne izloženosti – kreditni rizik

 

0010

Vrijednost izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom

 

 

 

0020

Vrijednost izloženosti u skladu s IRB pristupom

 

 

 

Relevantne kreditne izloženosti – tržišni rizik

 

0030

Zbroj dugih i kratkih pozicija u izloženostima iz knjige trgovanja za standardizirane pristupe

 

 

 

0040

Vrijednost izloženosti iz knjige trgovanja za interne modele

 

 

 

Relevantne kreditne izloženosti – sekuritizacija

 

0055

Vrijednost izloženosti sekuritizacijskih pozicija u knjizi pozicija kojima se ne trguje

 

 

 

Kapitalni zahtjevi i ponderi

 

0070

Ukupni kapitalni zahtjevi za protuciklički zaštitni sloj kapitala

 

 

 

0080

Kapitalni zahtjevi za relevantne kreditne izloženosti – kreditni rizik

 

 

 

0090

Kapitalni zahtjevi za relevantne kreditne izloženosti – tržišni rizik

 

 

 

0100

Kapitalni zahtjevi za relevantne kreditne izloženosti – sekuritizacijske pozicije u knjizi pozicija kojima se ne trguje

 

 

 

0110

Ponderi kapitalnih zahtjeva

 

 

 

Stope protucikličkog zaštitnog sloja kapitala

 

0120

Stopa protucikličkog zaštitnog sloja kapitala koju je odredilo imenovano tijelo

 

 

 

0130

Stopa protucikličkog zaštitnog sloja primjenjiva na zemlju institucije

 

 

 

0140

Stopa protucikličkog zaštitnog sloja kapitala specifična za instituciju

 

 

 

Primjena praga od 2 %

 

0150

Primjena praga od 2 % za opće kreditne izloženosti

 

 

 

0160

Primjena praga od 2 % za izloženosti iz knjige trgovanja

 

 

 C 10.01 – KREDITNI RIZIK: VLASNIČKA ULAGANJA - IRB PRISTUPI KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CR IRB 1)

 

INTERNA REJTING-SKALA

ORIGINALNA IZLOŽENOST PRIJE KONVERZIJSKIH FAKTORA

TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA S UČINCIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOST

VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI

 

PROSJEČNI LGD PONDERIRAN VISINOM IZLOŽENOSTI

(%)

IZNOS IZLOŽENOSTI PONDERIRAN RIZIKOM

BILJEŠKA:

NEMATERIJALNA KREDITNA ZAŠTITA

ZAMJENA IZLOŽENOSTI ZBOG SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA

OD ČEGA: IZVANBILANČNE STAVKE

IZNOS OČEKIVANOGA GUBITKA

PD RASPOREĐEN U REJTING-KATEGORIJU DUŽNIKA

(%)

JAMSTVA (–)

KREDITNE IZVEDENICE (–)

UKUPNI ODLJEVI (–)

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0061

0070

0080

0090

0010

UKUPNE IZLOŽENOSTI NA OSNOVI VLASNIČKIH ULAGANJA U SKLADU S IRB PRISTUPOM

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrika povezana s CA

 

0020

PD/LGD PRISTUP: UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

JEDNOSTAVNI PRISTUP PONDERIRANJA: UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI U SKLADU S JEDNOSTAVNIM PRISTUPOM PONDERIRANJA PREMA PONDERIMA RIZIKA:

0070

PONDER RIZIKA: 190 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

290%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

370%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

PRISTUP INTERNIH MODELA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

IZLOŽENOSTI NA OSNOVI VLASNIČKIH ULAGANJA NA KOJE SE PRIMJENJUJU PONDERI RIZIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 10.02 – KREDITNI RIZIK: VLASNIČKA ULAGANJA – IRB PRISTUPI KAPITALNIM ZAHTJEVIMA RAŠČLAMBA UKUPNIH IZLOŽENOSTI U SKLADU S PD/LGD PRISTUPOM PREMA REJTING-KATEGORIJAMA DUŽNIKA (CR EQU IRB 2)

REJTING-KATEGORIJA DUŽNIKA (IDENTIFIKATOR RETKA)

INTERNA REJTING-SKALA

ORIGINALNA IZLOŽENOST PRIJE KONVERZIJSKIH FAKTORA

TEHNIKE SMANJENJA KREDITNOG RIZIKA S UČINCIMA ZAMJENE NA IZLOŽENOST

VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI

PROSJEČNI LGD PONDERIRAN VISINOM IZLOŽENOSTI (%)