02021R0404 — HR — 12.08.2021 — 003.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/404

оd 24. ožujka 2021.

o utvrđivanju popisa trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

( L 114 31.3.2021, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/634 оd 15. travnja 2021.

  L 132

108

19.4.2021

►M2

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1178 оd 16. srpnja 2021.

  L 256

63

19.7.2021

►M3

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1329 оd 10. kolovoza 2021.

  L 288

48

11.8.2021
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/404

оd 24. ožujka 2021.

o utvrđivanju popisa trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Predmet i područje primjene

U ovoj se Uredbi utvrđuju popisi trećih zemalja, područja ili njihovih zona, ili kompartmenta ako je riječ o životinjama akvakulture, iz kojih se dopušta ulazak u Uniju pošiljaka vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla, koji su obuhvaćeni područjem primjene Delegirane uredbe (EU) 2020/692. Popisi i određena opća pravila koja se odnose na popise utvrđeni su u prilozima od I. do XXII. ovoj Uredbi.

Njome se utvrđuju i određeni uvjeti i jamstva u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju određenih pošiljaka te navode predlošci certifikata o zdravlju životinja koje treba koristiti treća zemlja ili područje podrijetla pošiljke.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije utvrđene u članku 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

Članak 3.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona ili kompartmenta iz kojih se dopušta ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla

1.  

Nadležno tijelo dopušta ulazak u Uniju pošiljaka vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla obuhvaćenih područjem primjene Delegirane uredbe (EU) 2020/692 samo ako su treća zemlja ili područje podrijetla pošiljke, ili njihova zona ili kompartment, uvršteni na popis za određenu vrstu i kategoriju životinja, zametnih proizvoda ili proizvoda životinjskog podrijetla i pošiljku prati certifikat o zdravlju životinja, koji mora pratiti pošiljke takvih vrsta i kategorija, iz tablice utvrđene u dijelu 1.:

(a) 

Priloga II. za kopitare i papkare osim:

i. 

kopitara;

ii. 

kopitara i papkara namijenjenih zatvorenim objektima;

(b) 

Priloga III. za kopitare i papkare namijenjene zatvorenim objektima;

(c) 

Priloga IV. za kopitare;

(d) 

Priloga V. za perad i zametne proizvode peradi;

(e) 

Priloga VI. za ptice u zatočeništvu i zametne proizvode ptica u zatočeništvu;

(f) 

Priloga VII. za matice pčela i bumbare

(g) 

Priloga VIII. za pse, mačke i pitome vretice;

(h) 

Priloga IX. za zametne proizvode goveda;

(i) 

Priloga X. za zametne proizvode ovaca i koza;

(j) 

Priloga XI. za zametne proizvode svinja;

(k) 

Priloga XII. za zametne proizvode kopitara;

(l) 

Priloga XIII. za svježe meso kopitara i papkara;

(m) 

Priloga XIV. za svježe meso peradi i pernate divljači;

(n) 

Priloga XV. za mesne proizvode kopitara i papkara, peradi i pernate divljači kako slijedi:

i. 

odjeljka A dijela 1. za mesne proizvode koji su podvrgnuti nespecifičnom postupku obrade „A” za umanjivanje rizika ili postupcima obrade „B”, „C” ili „D” za mesne proizvode (u skladu s Prilogom XXVI. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/692);

ii. 

odjeljka B dijela 1. za proizvode tipa „biltong” ili „jerky” od kopitara i papkara, peradi i pernate divljači;

(o) 

Priloga XVI. za ovitke;

(p) 

Priloga XVII. za mlijeko, kolostrum i proizvode na osnovi kolostruma te mliječne proizvode dobivene od sirovog mlijeka i mliječne proizvode koji se ne moraju podvrgnuti posebnom postupku obrade za umanjivanje rizika od slinavke i šapa;

(q) 

Priloga XVIII. za mliječne proizvode koji se moraju podvrgnuti posebnom postupku obrade za umanjivanje rizika od slinavke i šapa;

(r) 

Priloga XIX. za jaja i proizvode od jaja;

(s) 

Priloga XX. za proizvode životinjskog podrijetla namijenjene osobnoj uporabi;

(t) 

Priloga XXI. za akvatične životinje vrsta s popisa namijenjene objektima akvakulture, puštanju u divljinu ili drugim namjenama, osim izravne prehrane ljudi, te određene akvatične životinje vrsta s popisa i proizvode životinjskog podrijetla od tih vrsta s popisa namijenjenih prehrani ljudi.

2.  

Nadležno tijelo dopušta ulazak u Uniju pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja, područja ili njihovih zona koji su uvršteni na popis u tablici iz dijela 1. Priloga XXII. samo:

(a) 

ako je riječ o pošiljkama vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda ili proizvoda životinjskog podrijetla iz stupca 3. te tablice i Unija nije njihovo konačno odredište;

ili

(b) 

ako je riječ o pošiljkama vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda ili proizvoda životinjskog podrijetla iz stupca 4. te tablice koje su podrijetlom iz Unije i vraćaju se u Uniju nakon provoza kroz treću zemlju ili područje.

Članak 4.

Posebni uvjeti i jamstva u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla

Države članice dopuštaju ulazak u Uniju pošiljaka obuhvaćenih područjem primjene Delegirane uredbe (EU) 2020/692 samo ako te pošiljke ispunjavaju, ako je primjenjivo, posebne uvjete i jamstva u pogledu zdravlja životinja koji su utvrđeni u odgovarajućem prilogu za određene vrste i kategorije životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla i za treću zemlju, područje ili njihovu zonu, ili kompartment ako je riječ o životinjama akvakulture.

Članak 5.

Stavljanje izvan snage

Sljedeći se akti stavljaju izvan snage s učinkom od 21. travnja 2021.:

— 
Odluka Komisije 2006/168/EZ,
— 
Odluka Komisije 2008/636/EZ,
— 
Odluka Komisije 2010/472/EU,
— 
Provedbena odluka Komisije 2011/630/EU,
— 
Provedbena odluka Komisije 2012/137/EU,
— 
Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/659,
— 
Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/294,
— 
Odluka Komisije 2000/585/EZ.

▼M1

Članak 6.

Prijelazne odredbe

▼M3

1.  

Ulazak u Uniju pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja, područja ili njihovih dijelova iz kojih je odobren ulazak u Uniju u skladu sa sljedećim aktima, i koje prati odgovarajući certifikat izdan u skladu s tim aktima, dopušten je do 15. ožujka 2022. pod uvjetom da je osoba ovlaštena za potpisivanje certifikata u skladu s tim aktima potpisala certifikat prije 15. siječnja 2022.:

— 
Uredba (EZ) br. 798/2008,
— 
Uredba (EZ) br. 1251/2008,
— 
Uredba (EU) br. 206/2010,
— 
Uredba (EU) br. 605/2010,
— 
Provedbena uredba (EU) br. 139/2013,
— 
Provedbena uredba (EU) 2016/759,
— 
Provedbena uredba (EU) 2018/659,
— 
Odluka 2006/168/EZ,
— 
Odluka 2007/777/EZ,
— 
Odluka 2008/636/EZ,
— 
Odluka 2010/472/EU,
— 
Odluka 2011/630/EU,
— 
Provedbena odluka 2012/137/EU,
— 
Provedbena odluka (EU) 2019/294.

▼M1

2.  
Upućivanja na odredbe akata stavljenih izvan snage u certifikatu iz stavka 1. smatraju se upućivanjima na odgovarajuće zamjenske odredbe i čitaju se u skladu s korelacijskim tablicama, ako je primjenjivo.

▼B

Članak 7.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 21. travnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Opća pravila za priloge od II. do XXII.

U ovom su Prilogu utvrđena sljedeća opća pravila koja se primjenjuju za priloge od II. do XXII.

(1) 

Ako su zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju pošiljaka iz članka 3. ispunjeni za cijelo državno područje treće zemlje ili područja podrijetla, treća zemlja ili područje uvrštava se na popis uz navođenje ISO oznake treće zemlje odnosno područja, nakon koje slijedi „0”.

(2) 

Ako su zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju pošiljaka iz članka 3. ispunjeni samo za zonu treće zemlje ili područja podrijetla, ta se zona uvrštava na popis uz navođenje ISO oznake zone, nakon koje slijedi broj koji nije „0”.

Zone su opisane u dijelu 2. relevantnog priloga.

(3) 

Predlošci certifikata o zdravlju životinja za pošiljke iz članka 3., kako su navedeni u tablici u dijelu 1. relevantnog priloga ovoj Uredbi, utvrđeni su u:

(a) 

Prilogu II. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/403 ( 1 );

(b) 

Prilogu III. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 2020/2235;

(c) 

Prilogu II. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 2020/2236.

(4) 

Posebni uvjeti iz članka 4. utvrđeni su, ako postoje, u tablici iz dijela 1. relevantnog priloga te su opisani u tablici iz dijela 3. istog priloga.

(5) 

Jamstva u pogledu zdravlja životinja iz članka 4. utvrđena su, ako postoje, u tablici iz dijela 1. relevantnog priloga te su opisana u tablici iz dijela 4. istog priloga.

(6) 

Zaključni i početni datumi navedeni u tablici iz dijela 1. priloga od II. do XXII. odnose se na posebna vremenska ograničenja za ulazak u Uniju pošiljaka iz članka 3. iz odgovarajućih zona, kako je utvrđeno u pravilima Unije.

(7) 

Zahtjevi u pogledu certificiranja zdravlja životinja za Švicarsku podliježu Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima, koji je odobren Odlukom 2002/309/EZ, Euratom Vijeća, i Komisije u pogledu Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji od 4. travnja 2002. o sklapanju sedam sporazuma sa Švicarskom Konfederacijom (SL L 114, 30.4.2002., str. 1.).

(8) 

Certifikati o zdravlju životinja koje mora izdati nadležno tijelo Islanda, Novog Zelanda i Kanade, u skladu s prilozima od II. do XXI. ove Uredbe, podliježu posebnim zahtjevima u pogledu certificiranja koji su utvrđeni u relevantnim sporazumima između Unije i tih trećih zemalja.

(9) 

Podrazumijeva se da se unosi za Izrael odnose na Državu Izrael i ne primjenjuju se na geografska područja koja su od 5. lipnja 1967. pod upravom Države Izrael, to jest Golansku visoravan, Pojas Gaze, Istočni Jeruzalem i ostatak Zapadne obale.

(10) 

Upućivanja na Srbiju ne uključuju Kosovo, koje je trenutačno pod međunarodnom upravom u skladu s Rezolucijom Vijeća Sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244 od 10. lipnja 1999.

(11) 

Pri upućivanju na Kosovo, tim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

▼M1

(12) 

U skladu sa Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno člankom 5. stavkom 4. Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj u vezi s Prilogom 2. tom protokolu, za potrebe priloga od II. do XXII. upućivanja na Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju Sjevernu Irsku.

▼B
PRILOG II.

Kopitari i papkari (osim kopitara i kopitara i papkara namijenjenih zatvorenim objektima)

DIO 1.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka kopitara i papkara (osim kopitara i kopitara i papkara namijenjenih zatvorenim objektima) iz članka 3. točke 1. podtočke (a)ISO oznaka i ime

treće zemlje ili područja

Oznaka zone

kako je navedena u dijelu 2.

Vrste

koje smiju ulaziti u Uniju

Kategorije

koje smiju ulaziti u Uniju

Certifikati o zdravlju životinja

Posebni uvjeti

kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja

kako su navedena u dijelu 4.

Datum zatvaranja

Početni datum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CA

Kanada

CA- 0

Goveda

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

BOV-X

 

SS-BPJ

 

 

Ovce i koze

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

 

BRU, SS-BPJ

 

 

Svinje

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

SUI-X

 

Virus BA-a

 

 

Deve

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

CAM-CER

 

SS-BPJ

 

 

Ostali kopitari i papkari

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

SS-BPJ (2)

 

 

CH

Švicarska

CH - 0

Podložno Sporazumu iz točke 7. Priloga I.

 

 

 

 

CL

Čile

CL - 0

Goveda

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

BOV-X

 

 

 

 

Ovce i koze

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

Svinje

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

SUI-X

 

 

 

 

Deve

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Jeleni

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Ostali kopitari i papkari

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

▼M1

GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-1

Goveda

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

BOV-X

 

BRU, EBL

 

 

Ovce i koze

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

Svinje

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

SUI-X,

SUI-Y

 

Virus BA-a

 

 

Deve

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Jeleni

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Ostali kopitari i papkari

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GB-2

Goveda

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

BOV-X

 

TB, BRU, EBL

 

 

Ovce i koze

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

Svinje

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

SUI-X,

SUI-Y

 

Virus BA-a

 

 

Deve

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Jeleni

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Ostali kopitari i papkari

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Goveda

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

BOV-X

 

 

 

 

Ovce i koze

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

Svinje

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

SUI-X

 

Virus BA-a

 

 

Ostali kopitari i papkari

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

▼B

GL

Grenland

GL - 0

Ovce i koze

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

OV/CAP-X

 

 

 

 

Deve

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Jeleni

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

CER-X

 

 

 

 

Ostali kopitari i papkari

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

▼M1

IM

Otok Man

IM-0

Goveda

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

BOV-X,

BOV-Y

 

TB, BRU, EBL

 

 

Ovce i koze

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

OV/CAP-X,

OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

▼B

IS

Island

IS - 0

Goveda

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

BOV-X, BOV-Y

 

 

 

 

Ovce i koze

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

 

 

 

 

Svinje

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

SUI-X, SUI-Y

CSF

 

 

 

Deve

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

CAM-CER

 

 

 

 

Jeleni

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

CAM-CER

 

 

 

 

Ostali kopitari i papkari

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

▼M1

JE

Jersey

JE-0

Goveda

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

BOV-X,

BOV-Y

 

EBL

 

 

▼B

NZ

Novi Zeland

NZ - 0

Goveda

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB

 

 

Ovce i koze

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

Svinje

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

SUI-X, SUI-Y

 

 

 

 

Deve

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

CAM-CER

 

 

 

 

Jeleni

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1) i klanju

CAM-CER

 

 

 

 

Ostali kopitari i papkari

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

US

Sjedinjene Američke Države

US - 0

Svinje

Životinje namijenjene daljnjem držanju (1)

SUI-X

 

 

 

 

(1)   

„Životinje namijenjene daljnjem držanju” znači životinje namijenjene objektima u kojima se drže žive životinje, osim klaonica.

(2)   

Samo za vrste s popisa u skladu s Uredbom (EU) 2018/1882 (SL L 308, 4.12.2018., str. 21.).

▼M1

DIO 2.

Opisi zona trećih zemalja ili područja iz stupca 2. tablice iz dijela 1.Ime treće zemlje ili područja

zone Oznaka

Opis zone

Ujedinjena Kraljevina

GB-1

Engleska i Wales

GB-2

Škotska

▼B

DIO 3.

Posebni uvjeti iz stupca 6. tablice iz dijela 1.KSK

Pošiljke svinja iz zone navedene u stupcu 2. tablice iz dijela 1. moraju se podvrgnuti testu za otkrivanje klasične svinjske kuge, s negativnim rezultatima, u razdoblju od 30 dana prije otpreme u Uniju

DIO 4.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja iz stupca 7. tablice iz dijela 1.BRU

Unija je trećoj zemlji, području ili zoni priznala status zemlje, područja ili zone slobodne od infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis u pogledu određenih vrsta životinja iz stupca 3. u skladu s člankom 10. Delegirane uredbe (EU) 2020/692

TB

Unija je trećoj zemlji, području ili zoni priznala status zemlje, područja ili zone slobodne od infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) u pogledu određenih vrsta životinja iz stupca 3. u skladu s člankom 10. Delegirane uredbe (EU) 2020/692

Virus BPJ-a

Unija je trećoj zemlji, području ili zoni priznala status zemlje, područja ili zone slobodne od infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) u pogledu određenih vrsta životinja iz stupca 3. u skladu s člankom 10. Delegirane uredbe (EU) 2020/692

SS-BPJ

Unija je trećoj zemlji, području ili zoni priznala status zemlje, područja ili zone sezonski slobodne od infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) u pogledu određenih vrsta životinja iz stupca 3. u skladu s člankom 10. Delegirane uredbe (EU) 2020/692

SS-EHB

Unija je trećoj zemlji, području ili zoni priznala status zemlje, područja ili zone sezonski slobodne od infekcije virusom epizootske hemoragijske bolesti u pogledu određenih vrsta životinja iz stupca 3. u skladu s člankom 10. Delegirane uredbe (EU) 2020/692

ELG

Unija je trećoj zemlji, području ili zoni priznala status zemlje, područja ili zone slobodne od enzootske leukoze goveda u pogledu određenih vrsta životinja iz stupca 3. u skladu s člankom 10. Delegirane uredbe (EU) 2020/692

ZRG

Unija je trećoj zemlji, području ili zoni priznala status zemlje, područja ili zone slobodne od zaraznog rinotraheitisa goveda/zaraznog pustularnog vulvovaginitisa u pogledu određenih vrsta životinja iz stupca 3. u skladu s člankom 10. Delegirane uredbe (EU) 2020/692

VPG

Unija je trećoj zemlji, području ili zoni priznala status zemlje, područja ili zone slobodne od virusnog proljeva goveda u pogledu određenih vrsta životinja iz stupca 3. u skladu s člankom 10. Delegirane uredbe (EU) 2020/692

Virus BA-a

Unija je trećoj zemlji, području ili zoni priznala status zemlje, područja ili zone slobodne od infekcije virusom bolesti Aujeszkoga u pogledu određenih vrsta životinja iz stupca 3. u skladu s člankom 10. Delegirane uredbe (EU) 2020/692
PRILOG III.

Kopitari i papkari namijenjeni zatvorenim objektima

DIO 1.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka kopitara i papkara namijenjenih zatvorenim objektima iz članka 3. točke 1. podtočke (b)

Pošiljke kopitara i papkara, osim kopitara, iz svih trećih zemalja i područja koji su navedeni u tablici u ovom dijelu smiju ulaziti u Uniju iz zatvorenih objekata uvrštenih na popis u skladu s člankom 29. Delegirane uredbe (EU) 2020/692 u zatvorene objekte u Uniji.ISO oznaka i ime

treće zemlje ili područja

Oznaka zone

kako je navedena u dijelu 2.

Certifikati o zdravlju životinja

Posebni uvjeti

kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja

kako su navedena u dijelu 4.

1

2

3

4

5

AL

Albanija

AL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AR

Argentina

AR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AU

Australija

AU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BA

Bosna i Hercegovina

BA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BH

Bahrein

BH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BR

Brazil

BR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BW

Bocvana

BW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BY

Bjelorusija

BY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BZ

Belize

BZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CA

Kanada

CA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CH

Švicarska

CH-0

Podložno Sporazumu iz točke 7. Priloga I.

 

 

CL

Čile

CL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CN

Kina

CN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CO

Kolumbija

CO-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CR

Kostarika

CR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CU

Kuba

CU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

DZ

Alžir

DZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ET

Etiopija

ET-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

FK

Falklandski Otoci

FK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

▼M1

GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GG

Guernsey

GG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

▼B

GL

Grenland

GL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GT

Gvatemala

GT-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HK

Hong Kong

HK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HN

Honduras

HN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IL

Izrael

IL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

▼M1

IM

Otok Man

IM-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

▼B

IN

Indija

IN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IS

Island

IS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

▼M1

JE

Jersey

JE-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

▼B

JP

Japan

JP-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

KE

Kenija

KE-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MA

Maroko

MA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ME

Crna Gora

ME-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MK

Republika Sjeverna Makedonija

MK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MU

Mauricijus

MU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MX

Meksiko

MX-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NA

Namibija

NA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NC

Nova Kaledonija

NC-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NI

Nikaragva

NI-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NZ

Novi Zeland

NZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PA

Panama

PA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PY

Paragvaj

PY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RS

Srbija

RS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RU

Rusija

RU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SG

Singapur

SG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SV

El Salvador

SV-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SZ

Esvatini

SZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TH

Tajland

TH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TN

Tunis

TN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TR

Turska

TR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UA

Ukrajina

UA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

US

Sjedinjene Američke Države

US-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UY

Urugvaj

UY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZA

Južna Afrika

ZA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZW

Zimbabve

ZW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

Dio 2.

Opisi zona trećih zemalja ili područja iz stupca 2. tablice iz dijela 1.

Nema.

DIO 3.

Posebni uvjeti iz stupca 4. tablice iz dijela 1.

Nema.

DIO 4.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja iz stupca 5. tablice iz dijela 1.

Primjenjuju se jamstva u pogledu zdravlja životinja navedena u tablici iz dijela 4. Priloga II.
PRILOG IV.

KOPITARI

DIO 1.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka kopitara iz članka 3. točke 1. podtočke (c)ISO oznaka i ime

treće zemlje ili područja

Zona

kako je navedena u dijelu 2. Priloga II.

Sanitarna skupina

Kategorije

koje smiju ulaziti u Uniju

Certifikati o zdravlju životinja

Posebni uvjeti

kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja

kako su navedena u dijelu 4.

Datum zatvaranja

Početni datum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AE

Ujedinjeni Arapski Emirati

AE - 0

E

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AR

Argentina

AR - 0

D

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AU

Australija

AU - 0

A

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BA

Bosna i Hercegovina

BA-0

B

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BB

Barbados

BB - 0

D

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BH

Bahrein

BH - 0

D

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BM

Bermudi

BM - 0

D

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BO

Bolivija

BO - 0

D

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BR

Brazil

BR-1

D

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BY

Bjelorusija

BY - 0

B

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CA

Kanada

CA - 0

C

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CH

Švicarska

CH-0

A

Podložno Sporazumu iz točke 7. Priloga I.

 

 

 

 

CL

Čile

CL-0

C

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN

Kina

CN-1

G

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN-2

G

Registrirani konji

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

CR

Kostarika

CR-1

D

Registrirani konji

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

D

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

DZ

Alžir

DZ-0

E

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

EG

Egipat

EG-1

E

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

 

 

 

 

FK

Falklandski Otoci

FK-0

A

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

▼M1

GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-0

A

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

A

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

▼B

GL

Grenland

GL-0

A

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

HK

Hong Kong

HK-0

G

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

E

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

▼M1

IM

Otok Man

IM-0

A

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

▼B

IS

Island

IS-0

A

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

▼M1

JE

Jersey

JE-0

A

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

▼B

JM

Jamajka

JM-0

D

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JO

Jordan

JO-0

E

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JP

Japan

JP-0

G

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KG

Kirgistan

KG-1

B

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

KR

Južna Koreja

KR-0

G

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KW

Kuvajt

KW-0

E

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

28.11.2019.

27.11.2020.

LB

Libanon

LB-0

E

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MA

Maroko

MA-0

E

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ME

Crna Gora

ME-0

B

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MK

Republika Sjeverna Makedonija

MK-0

B

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MO

Makao

MO-0

G

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MY

Malezija

MY-1

E

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

7.9.2020.

 

MU

Mauricijus

MU-0

E

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

MX

Meksiko

MX-1

C

Registrirani konji

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MX-2

C

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

NZ

Novi Zeland

NZ-0

A

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

OM

Oman

OM-0

E

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PE

Peru

PE-1

D

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

A

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y

 

 

 

 

PY

Paragvaj

PY-0

D

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

QA

Katar

QA-0

E

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RS

Srbija

RS-0

B

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU

Rusija

RU-1

B

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-2

B

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-3

B

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SA

Saudijska Arabija

SA-1

E

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SG

Singapur

SG-0

G

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TH

Tajland

TH-0

E

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

6.4.2020.

 

TN

Tunis

TN-0

E

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TR

Turska

TR-1

E

Registrirani konji;

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

Travanj 2020.

27.11.2020.

UA

Ukrajina

UA-0

B

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

US

Sjedinjene Američke Države

US-0

C

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

UY

Urugvaj

UY-0

D

Registrirani konji; registrirani kopitari; ostali kopitari koji nisu za klanje; kopitari za klanje

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ZA

Južna Afrika

ZA-1

F

Registrirani konji

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

Odluka Komisije 2008/698/EZ

 

3.5.2011.

 

DIO 2.

Opisi zona trećih zemalja ili područja iz stupca 2. tablice iz dijela 1.Ime

treće zemlje ili područja

Oznaka

zone

Opis zone

Brazil

BR-1

Savezne države Paraná i Rio de Janeiro

Kina

CN-1

Zona slobodna od bolesti kopitara u gradu Conghua, općini Guangzhou, pokrajini Guangdong, uključujući biosigurnosni autocestovni prolaz do i iz zračne luke u Guangzhouu i Hong Kongu (vidjeti pojedinosti u nastavku).

Posebna zona slobodna od bolesti kopitara u pokrajini Guandong sa sljedećim razgraničenjima:

središnja zona: konjičko trkalište u selu Reshui u dijelu Lingkou grada Conghua s okolicom radijusa od pet kilometara koja je pod nadzorom cestovne kontrolne postaje na državnoj autocesti 105.

zona nadziranja: sva upravna područja u gradu Conghua koja okružuju središnje područje i obuhvaćaju površinu od 2 009 km2.

zona zaštite:

vanjske granice sljedećih upravnih područja koja okružuju zonu nadziranja:

— četvrt Baiyun, četvrt Luogang u gradu Conghua,

— četvrt Huadu u gradu Guangzhou,

— grad Zengcheng,

— upravna područja u regiji Qingcheng grada Qingyuan,

— okrug Fogang,

— okrug Xinfeng,

— okrug Longmen.

Biosigurnosni autocestovni prolaz: mreža autocesta koja povezuje zonu slobodnu od bolesti kopitara sa zračnom lukom u Guangzhouu i Hong Kongu s aktivnim nadziranjem bolesti u regiji.

Karantena prije ulaska: karantenski objekti u zoni zaštite koje je nadležno tijelo odredilo za pripremu kopitara iz drugih dijelova Kine za ulazak u zonu slobodnu od bolesti kopitara.

CN-2

Mjesto održavanja konjičkog natjecanja Global Champions Tour na prostoru sajma Expo 2010 u Šangaju te prolaz do međunarodne zračne luke Shanghai Pudong u sjevernom dijelu područja Pudong New Area i istočnom dijelu okruga Minhang metropolskog područja Šangaja (vidjeti pojedinosti u nastavku).

Razgraničenje zone na metropolskom području Šangaja:

zapadna granica: rijeka Huangpu od estuarija na sjeveru do bifurkacije rijeke Dazhi.

južna granica: od bifurkacije rijeke Huangpu do estuarija rijeke Dazhi na istoku.

sjeverna i istočna granica: obala.

Kostarika

CR-1

Metropolsko područje San Joséa.

Egipat

EG-1

Zona slobodna od bolesti kopitara uspostavljena u Veterinarskoj bolnici egipatskih oružanih snaga uz cestu El-Nasr, nasuprot kluba Al Ahly u Kairu, i autocestovni prolaz do kairske međunarodne zračne luke (vidjeti pojedinosti u nastavku).

Zona slobodna od bolesti kopitarâ, veličine od oko 0,1 km2, uspostavljena na području oko Veterinarske bolnice egipatskih oružanih snaga uz cestu El-Nasr, nasuprot kluba Al Ahly u istočnom predgrađu Kaira (s koordinatama 30° 04′ 19,6″ S i 31° 21′ 16,5″ I) te na prolazu u dužini od 10 km cestom El-Nasr i aerodromskom cestom do kairske međunarodne zračne luke.

(a)  Opis granica zone slobodne od bolesti kopitara:

Od križanja ceste El-Nasr s cestom El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh (s koordinatama 30° 04′ 13,6″ S 31° 21′ 04,3″ I) duž ceste El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh oko 500 m prema sjeveru do prvog križanja s prolazom unutar područja oružanih snaga, zatim udesno duž prolaza oko 100 m prema istoku, zatim ponovno udesno duž prolaza 150 m prema jugu, zatim ulijevo duž prolaza 300 m prema istoku, zatim udesno duž prolaza 100 m prema jugu do ceste El-Nasr, zatim udesno duž ceste El-Nasr 300 m prema jugozapadu do mjesta nasuprot križanja ceste El-Nasr i ceste Hassan Ma'moon, zatim udesno duž prolaza 100 m prema sjeveru, zatim ulijevo duž prolaza 120 m prema zapadu, zatim ulijevo duž prolaza 200 m prema jugu, zatim udesno duž ceste El-Nasr 100 m prema zapadu do križanja ceste El-Nasr s cestom El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh.

(b)  Opis granica područja karantene prije izvoza unutar zone slobodne od bolesti kopitara:

Od točke nasuprot križanja ceste El-Nasr i ceste Hassan Ma'moon duž prolaza 100 m prema sjeveru, zatim udesno duž prolaza 250 m prema istoku, zatim udesno duž prolaza 50 m prema jugu do ceste El-Nasr, zatim udesno duž ceste El-Nasr 300 m prema jugozapadu do mjesta nasuprot križanja ceste El-Nasr i ceste Hassan Ma'moon.

Kirgistan

KG-1

Regija Issyk-Kul

Malezija

MY-1

Poluotok

Meksiko

MX-1

Metropolsko područje Ciudad de Méxica

MX-2

Cijela zemlja osim saveznih država Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Veracruz i Tamaulipas

Peru

PE-1

Regija Lima

Rusija

RU-1

Pokrajine Kalinjingrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Lenjingrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninovgorod, Kirov, Belgorod, Voronesh, Kursk, Lipezk, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm i Kurgan

RU-2

Regije Stavropol i Krasnodar

RU-3

Republike Karelija, Marij-El, Mordovija, Čuvašija, Kalmikija, Tatarstan, Dagestan, Kabardino-Balkarija, Sjeverna Osetija, Ingušetija i Karačajevo-Čerkezija

Saudijska Arabija

SA-1

Cijela zemlja osim zona zaštite i zona nadziranja u pokrajinama Jizan, Asir i Najran kako je opisano u nastavku.

Granice zona zaštite i zona nadziranja uspostavljenih u skladu s člankom 5. stavkom 2. točkama (a) i (b) Direktive 2009/156/EZ (1):

1.  pokrajina Jizan

— zona zaštite: čitava pokrajina osim dijela sjeverno od cestovne kontrolne postaje u Ash-Shuqaiqu na cesti br. 5 i sjeverno od ceste br. 10,

— zona nadziranja: dio pokrajine sjeverno od cestovne kontrolne postaje u Ash-Shuqaiqu na cesti br. 5, koji je pod nadzorom cestovne kontrolne postaje u Al Qahmahu, i sjeverno od ceste br. 10.

2.  pokrajina Asir

— zona zaštite: dio pokrajine ograničen cestom br. 10, između Ad Darba, Abha i Khamis-Mushayta na sjeveru, osim konjičkih klubova u njihovim zrakoplovnim i vojnim bazama, i dio pokrajine koji je na sjeveru ograničen cestom br. 15 koja vodi od Khamis-Mushayta kroz Jarash, Al Utfah i Dhahran Al Janoub do granice s pokrajinom Najran te dio pokrajine koji je na sjeveru ograničen cestom koja vodi od Al Utfaha kroz Al Fayd do Badr Al Janouba (pokrajina Najran),

— zona nadziranja: konjički klubovi u njihovim zrakoplovnim i vojnim bazama, dio pokrajine između granice zone zaštite i ceste br. 209 od Ash-Shuqaiqa do cestovne kontrolne postaje Muhayil na cesti br. 211, dio pokrajine između kontrolne postaje na cesti br. 10 južno od Abhe, grada Abhe i cestovne kontrolne postaje Ballasmer 65 km od Abhe na cesti br. 15 koja vodi na sjever, dio pokrajine između Khamis-Mushayta i cestovne kontrolne postaje 90 km od Abhe na cesti br. 255 za Samakh i cestovne nadzorne postaje u Yarahu, 90 km od Abhe, na cesti br. 10 koja vodi za Rijad te dio pokrajine južno od zamišljene crte između cestovne kontrolne postaje u Yarahu na cesti broj 10 i Khashm-Ghuraba na cesti br. 177 do granice pokrajine Najran.

3.  pokrajina Najran

— zona zaštite: dio pokrajine ograničen cestom od Al Utfaha (pokrajina Asir) do Badr Al Janouba i do As Sebta te od As Sebta uz Wadi Habunah do spajanja s cestom br. 177 između Najrana i Rijada na sjeveru i od tog spajanja cestom br. 177 prema jugu do spajanja s cestom br. 15 od Najrana do Sharouraha, te dio pokrajine južno od ceste br. 15 između Najrana i Sharouraha i granice s Jemenom,

— zona nadziranja: dio pokrajine južno od crte koja spaja cestovnu kontrolnu postaju u Yarahu, na cesti br. 10, i Khashm-Ghurab, na cesti br. 177, od granice pokrajine Najran do cestovne kontrolne postaje u Khashm-Ghurabu, 80 km od Najrana, i zapadno od ceste br. 175 koja vodi prema Sharourahu.

Turska

TR-1

Pokrajine Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli i Tekirdag

Južna Afrika

ZA-1

Metropolsko područje Cape Towna kako je opisano u nastavku.

Granice metropolskog područja Cape Towna (ZA-1):

sjeverna granica: Blaauwberg Road (M14),

istočna granica: Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), autocesta N7, autocesta N1 i autocesta M5,

južna granica: Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive do postaje Newslands Forestry te preko klanca Echo Gorge planine Table Mountain do zaljeva Camps Bay,

zapadna granica: obala od zaljeva Camps Bay do ceste Blaauwberg Road.

(1)   

SL L 192, 23.7.2010., str. 1.

DIO 3.

Posebni uvjeti iz stupca 6. tablice iz dijela 1.

Nema.

DIO 4.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja iz stupca 7. tablice iz dijela 1.

Nema.
PRILOG V.

PERAD I ZAMETNI PROIZVODI PERADI

DIO 1.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi i zametnih proizvoda peradi iz članka 3. točke 1. podtočke (d)ISO oznaka i ime

treće zemlje ili područja

Zona

kako je navedena u dijelu 2.

Kategorije

koje smiju ulaziti u Uniju

Certifikat o zdravlju životinja

Posebni uvjeti

kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja

kako su navedena u dijelu 4.

Datum zatvaranja

Početni datum

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

▼M2

AU

Australija

AU-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

P1

 

31.7.2020.

20.7.2021.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

C, P1

 

31.7.2020.

20.7.2021.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

P1

 

31.7.2020.

20.7.2021.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

C, P1

 

31.7.2020.

20.7.2021.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

P1

 

31.7.2020.

20.7.2021.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

P1

 

31.7.2020.

20.7.2021.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

P1

 

31.7.2020.

20.7.2021.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

C, P1

 

31.7.2020.

20.7.2021.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

P1

 

31.7.2020.

20.7.2021.

▼B

BR

Brazil

BR-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

BR-1

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N

 

 

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N

 

 

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N

 

 

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N

 

 

 

BR-2

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N

 

 

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N

 

 

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N

 

 

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N

 

 

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N

 

 

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N

 

 

 

BW

Bocvana

BW-0

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

 

C

 

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

 

C

 

 

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

 

C

 

 

CA

Kanada

CA-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

CA-1

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N

 

 

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N

 

 

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N

 

 

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N

 

 

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N

 

 

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N

 

 

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N

 

 

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N

 

 

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N

 

 

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N

 

 

 

CA-2

 

 

 

 

CH

Švicarska

CH-0

Podložno Sporazumu iz točke 7. Priloga I.

 

 

 

 

CL

Čile

CL-0

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N

 

 

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N

 

 

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N

 

 

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N

 

 

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N

 

 

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N

 

 

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N

 

 

 

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N

 

 

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N

 

 

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N

 

 

 

▼M2

GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

GB-1

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N

 

 

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N

 

 

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N

 

 

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N

 

 

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N

 

 

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N

 

 

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N

 

 

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N

 

 

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N

 

 

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

GB-2.2

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

GB-2.3

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

GB-2.4

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

GB-2.5

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

 

GB-2.6

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

 

GB-2.7

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

GB-2.8

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

 

GB-2.9

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

 

GB-2.10

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

 

GB-2.11

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

 

GB-2.12

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

 

GB-2.13

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.

 

GB-2.14

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

8.2.2021.

10.5.2021.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

8.2.2021.

10.5.2021.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

8.2.2021.

10.5.2021.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

8.2.2021.

10.5.2021.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

8.2.2021.

10.5.2021.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

8.2.2021.

10.5.2021.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

8.2.2021.

10.5.2021.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

8.2.2021.

10.5.2021.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

8.2.2021.

10.5.2021.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

8.2.2021.

10.5.2021.

 

GB-2.15

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

12.2.2021.

19.5.2021.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

12.2.2021.

19.5.2021.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

12.2.2021.

19.5.2021.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

12.2.2021.

19.5.2021.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

12.2.2021.

19.5.2021.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

12.2.2021.

19.5.2021.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

12.2.2021.

19.5.2021.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

12.2.2021.

19.5.2021.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

12.2.2021.

19.5.2021.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

12.2.2021.

19.5.2021.

 

GB-2.16

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

29.3.2021.

2.7.2021.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

29.3.2021.

2.7.2021.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

29.3.2021.

2.7.2021.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

29.3.2021.

2.7.2021.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

29.3.2021.

2.7.2021.

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

29.3.2021.

2.7.2021.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

29.3.2021.

2.7.2021.

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

29.3.2021.

2.7.2021.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

29.3.2021.

2.7.2021.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

29.3.2021.

2.7.2021.

▼M1

GG

Guernsey

GG-0

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N

 

 

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N

 

 

 

▼B

GL

Grenland

GL-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

P2

 

28.1.2017.

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

P2

 

28.1.2017.

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

P2

 

28.1.2017.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

P2

 

28.1.2017.

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

P2

 

18.4.2015.

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

P2

 

28.1.2017.

 

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

P2

 

28.1.2017.

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

P2

 

28.1.2017.

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

P2

 

28.1.2017.

 

IS

Island

IS-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

MX

Meksiko

MX-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

NA

Namibija

NA-0

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

 

C

 

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

 

C

 

 

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

 

C

 

 

NZ

Novi Zeland

NZ-0

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

 

 

 

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

 

 

 

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

 

 

 

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

 

 

 

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

 

 

 

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

 

 

 

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

 

 

 

 

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

 

 

 

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

 

 

 

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

TH

Tajland

TH-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

TN

Tunis

TN-0

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

 

 

 

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

 

 

 

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

 

 

 

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

 

 

 

 

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

 

 

 

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

 

 

 

 

TR

Turska

TR-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

▼M2

US

Sjedinjene Američke Države

US-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

US-1

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N

 

 

 

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N

 

 

 

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N

 

 

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N

 

 

 

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N

 

 

 

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N

 

 

 

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N

 

 

 

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N

 

 

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N

 

 

 

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

US-2.2

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

US-2.3

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

N, P1

 

8.4.2020.

5.8.2020.

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

N, P1

 

8.4.2020.

5.8.2020.

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

N, P1

 

8.4.2020.

5.8.2020.

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

N, P1

 

8.4.2020.

5.8.2020.

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

N, P1

 

8.4.2020.

5.8.2020.

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

N, P1

 

8.4.2020.

5.8.2020.

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2020.

5.8.2020.

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

N, P1

 

8.4.2020.

5.8.2020.

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

N, P1

 

8.4.2020.

5.8.2020.

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2020.

5.8.2020.

▼B

UY

Urugvaj

UY-0

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

ZA

Južna Afrika

ZA-0

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

P1

C

9.4.2011.

 

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

P1

C

9.4.2011.

 

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

 

 

 

 

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

P1

C

9.4.2011.

 

Dio 2.

Opisi zona trećih zemalja ili područja iz stupca 2. tablice iz dijela 1.Ime:

treće zemlje ili područja

Oznaka

zone

Opis zone

Brazil

BR-1

Savezne države: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo i Mato Grosso do Sul

BR-2

Savezne države: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina i São Paulo

Kanada

CA-1

Cijelo državno područje Kanade osim područja CA-2

CA-2

Državno područje Kanade koje odgovara sljedećem:

Nema.

▼M2

Ujedinjena Kraljevina

GB-1

Cijelo državno područje Ujedinjene Kraljevine osim područja GB-2

GB-2

Državno područje Ujedinjene Kraljevine koje odgovara sljedećem:

GB-2.1

Okrug North Yorkshire:

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N54.30 i W1.47

GB-2.2

Okrug North Yorkshire:

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N54.29 i W1.45

GB-2.3

Okrug Norfolk:

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N52.49 i E0.95

GB-2.4

Okrug Norfolk:

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N52.72 i E0.15

GB-2.5

Okrug Derbyshire:

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N52.93 i W1.57

GB-2.6

Okrug North Yorkshire:

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N54.37 i W2.16

GB-2.7

Orkneyski otoci:

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N59.28 i W2.44

GB-2.8

Okrug Dorset:

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N51.06 i W2.27

GB-2.9

Okrug Norfolk:

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N52.52 i E0.96

GB-2.10

Okrug Norfolk:

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N52.52 i E0.95

GB-2.11

Okrug Norfolk:

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10,4 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N52.53 i E0.66

GB-2.12

Okrug Devon:

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N50.70 i W3.36

GB-2.13

u blizini Amlwcha, otok Anglesey, Wales:

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N53.38 i W4.30

GB-2.14

u blizini Redcara, Redcar i Cleveland, Engleska:

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N54.57 i W1.07

GB-2.15

Glenrothes, Fife, Škotska:

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N56.23 i W3.02

GB-2.16

Okrug Staffordshire, okrug Derbyshire:

područje koje se nalazi unutar kruga polumjera 10 km sa središtem u točki s decimalnim koordinatama WGS84: N52.99 i W1.85

▼B

Sjedinjene Američke Države

US-1

Cijelo državno područje Sjedinjenih Američkih Država osim područja US-2

US-2

Državno područje Sjedinjenih Američkih Država koje odgovara sljedećem:

US-2.1

Država Tennessee:

okrug Lincoln

okrug Franklin

okrug Moore

US-2.2

Država Alabama:

okrug Madison

okrug Jackson

US-2.3

Južna Karolina:

okrug Chesterfield/okrug Lancaster/okrug Kershaw:

zona polumjera 10 km koja počinje točkom N na granici kružne zone kontrole Chesterfield 02 i prostire se u smjeru kazaljke na satu:

(a)  sjever: 2 km južno od autoceste 9, 0,03 km istočno od raskrižja cesta Airport i Raymond Deason

(b)  sjeveroistok: 1 km jugozapadno od raskrižja autoceste 268 i ceste Cross Roads Church

(c)  istok: 5,1 km zapadno od državne ceste 109, 1,6 km zapadno od cesta Angelus i Refuge

(d)  jugoistok: 3,2 km sjeverozapadno od raskrižja autoceste 145 i ceste Lake Bee

(e)  jug: 2,7 km istočno od raskrižja autoceste 151 i ceste Catarah

(f)  jugozapad: 1,5 km istočno od raskrižja autoceste McBee i ceste Mt Pisgah

(g)  zapad 1,3 km istočno od raskrižja cesta Texahaw i Buzzards Roost

(h)  sjeverozapad: raskrižje cesta White Plains Church i Graves

DIO 3.

Posebni uvjeti iz stupca 5. tablice iz dijela 1.P1

Suspenzija ulaska u Uniju zbog ograničenja povezanih s izbijanjem/izbijanjima visokopatogene influence ptica.

P2

Suspenzija ulaska u Uniju zbog ograničenja povezanih s izbijanjem/izbijanjima infekcije virusom newcastleske bolesti.

N

Pružena su jamstva da je zakonodavstvo o kontroli infekcije virusom newcastleske bolesti u trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni istovjetno onome koje se primjenjuje u Uniji. U slučaju izbijanja infekcije virusom newcastleske bolesti i dalje se može odobravati ulazak u Uniju iz treće zemlje ili područja ili njihove zone bez promjene oznake treće zemlje ili oznake područja ili zone. Međutim, automatski se zabranjuje ulazak u Uniju iz bilo kojih područja u kojima je nadležno tijelo predmetne treće zemlje ili područja uvelo službena ograničenja zbog izbijanja te bolesti.

DIO 4.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja iz stupca 6. tablice iz dijela 1.A

Treća zemlja ili područje u kojima se provodi cijepljenje protiv visokopatogene influence ptica, a nadležno tijelo pružilo je jamstva u skladu s člankom 37. točkom (c) Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

B

Treća zemlja ili područje u kojima nije zabranjena upotreba cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti koja su u skladu samo s općim kriterijima iz točke 1. Priloga XV. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/692, a nadležno tijelo pružilo je jamstva da perad udovoljava zahtjevima u pogledu zdravlja životinja iz točke 2. Priloga XV. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/692, u skladu s člankom 37. točkom (e) Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

C

Treća zemlja ili područje iz kojih je odobren ulazak u Uniju bezgrebenki i koji se ne smatraju slobodnima od infekcije virusom newcastleske bolesti u skladu s člankom 39. Delegirane uredbe (EU) 2020/692, a nadležno tijelo pružilo je jamstva za relevantnu robu u skladu s člankom 37. točkom (d) podtočkom ii. drugom alinejom Delegirane uredbe (EU) 2020/692.
PRILOG VI.

PTICE U ZATOČENIŠTVU I ZAMETNI PROIZVODI PTICA U ZATOČENIŠTVU

DIO 1.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka ptica u zatočeništvu i zametnih proizvoda ptica u zatočeništvu iz članka 3. točke 1. podtočke (e)ISO oznaka i ime

treće zemlje ili područja

Zona

kako je navedena u dijelu 2.

Kategorije

koje smiju ulaziti u Uniju

Certifikat o zdravlju životinja

Posebni uvjeti

kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja

kako su navedena u dijelu 4.

Datum zatvaranja

Početni datum

1

2

3

4

5

6

7

8

▼M2

AR

Argentina

AR-0

Ptice u zatočeništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja za valenje ptica u zatočeništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

▼B

AU

Australija

AU-0

Ptice u zatočeništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja za valenje ptica u zatočeništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

BR

Brazil

BR-0

 

 

 

 

BR-1

Ptice u zatočeništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja za valenje ptica u zatočeništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Ptice u zatočeništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja za valenje ptica u zatočeništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CH

Švicarska

CH-0

Podložno Sporazumu iz točke 7. Priloga I.

 

 

 

 

CL

Čile

CL-0

Ptice u zatočeništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja za valenje ptica u zatočeništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

▼M1

GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-0

Ptice u zatočeništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja za valenje ptica u zatočeništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

▼B

IL

Izrael

IL-0

Ptice u zatočeništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja za valenje ptica u zatočeništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

NZ

Novi Zeland

NZ-0

Ptice u zatočeništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja za valenje ptica u zatočeništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

▼M2

PH

Filipini

PH-0

 

 

 

 

PH-1

Ptice u zatočeništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja za valenje ptica u zatočeništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

▼B

TN

Tunis

TN-0

Ptice u zatočeništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja za valenje ptica u zatočeništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

USA

Sjedinjene Američke Države

US-0

Ptice u zatočeništvu

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Jaja za valenje ptica u zatočeništvu

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

DIO 2.

Opisi zona trećih zemalja ili područja iz stupca 2. tablice iz dijela 1.Ime

treće zemlje ili područja

Oznaka

zone

Opis zone

Brazil

BR-1

Savezne države: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina i São Paulo

▼M2

Filipini

PH-1

Regija glavnog grada

▼B

DIO 3.

Posebni uvjeti iz stupca 5. tablice iz dijela 1.

Nema.

DIO 4.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja iz stupca 6. tablice iz dijela 1.

Nema.
PRILOG VII.

MATICE PČELA I BUMBARI

DIO 1.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka matica pčela i bumbara iz članka 3. točke 1. podtočke (f)ISO oznaka i ime

treće zemlje ili područja

Oznaka zone

kako je navedena u dijelu 2.

Kategorije

koje smiju ulaziti u Uniju

Certifikat o zdravlju životinja

Posebni uvjeti

kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja

kako su navedena u dijelu 4.

Datum zatvaranja

Početni datum

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

AU

Australija

AU-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

CH

Švicarska

CH-0

Podložno Sporazumu iz točke 7. Priloga I.

 

 

 

 

CL

Čile

CL-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

CR

Kostarika

CR-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

▼M1

GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

▼B

IL

Izrael

IL-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

▼M1

IM

Otok Man

IM-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

JE

Jersey

JE-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

▼B

KE

Kenija

KE-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

MA

Maroko

MA-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

MK

Republika Sjeverna Makedonija

MK-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

MX

Meksiko

MK-0

Bumbari

BBEE

 

 

 

 

NC

Nova Kaledonija

NC-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

NZ

Novi Zeland

NZ-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

RS

Srbija

RS-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

RU

Rusija

RU-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BEE

 

 

 

 

TR

Turska

TR-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

UA

Ukrajina

UA-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

US

Sjedinjene Američke Države

US-0

Bumbari

BBEE

 

 

 

 

ZA

Južna Afrika

ZA-0

Matice pčela i bumbari

QUE, BBEE

 

 

 

 

DIO 2.

Opisi zona trećih zemalja ili područja iz stupca 2. tablice iz dijela 1.

Nema.

DIO 3.

Posebni uvjeti iz stupca 5. tablice iz dijela 1.

Nema.

DIO 4.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja iz stupca 6. tablice iz dijela 1.VAR

Unija je trećoj zemlji, području ili zoni priznala status zemlje, područja ili zone slobodne od infestacije grinjom Varroa spp. (varooza) u skladu s člankom 10. Delegirane uredbe (EU) 2020/692
PRILOG VIII.

Psi, mačke i pitome vretice

DIO 1.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka pasa, mačaka i pitomih vretica iz članka 3. točke 1. podtočke (g)ISO oznaka i ime

treće zemlje ili područja

Oznaka zone

kako je navedena u dijelu 2.

Vrste i kategorije

koje smiju ulaziti u Uniju

Certifikat o zdravlju životinja

Posebni uvjeti

kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja

kako su navedena u dijelu 4.

Datum zatvaranja

Početni datum

1

2

3

4

5

6

7

8

AC

Otok Uzašašća

AC-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AE

Ujedinjeni Arapski Emirati

AE-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AG

Antigva i Barbuda

AG-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AL

Albanija

AL-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

AD

Andora

AD-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AR

Argentina

AR-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AU

Australija

AU-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AW

Aruba

AW-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BA

Bosna i Hercegovina

BA-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BB

Barbados

BB-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BH

Bahrein

BH-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BM

Bermudi

BM-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BQ

Bonaire, Sveti Eustazije i Saba (otoci BES)

BQ-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BR

Brazil

BR-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

BW

Bocvana

BW-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

BY

Bjelorusija

BY-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BZ

Belize

BZ-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CH

Švicarska

CH-0

Podložno Sporazumu iz točke 7. Priloga I.

 

 

 

 

CL

Čile

CL-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CN

Kina

CN-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

CO

Kolumbija

CO-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

CR

Kostarika

CR-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

CW

Curaçao

CW-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

DZ

Alžir

DZ-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

ET

Etiopija

ET-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

FJ

Fidži

FJ-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FK

Falklandski Otoci

FK-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FO

Farski Otoci

FO-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

▼M1

GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

DOCAFE

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

DOCAFE

 

 

 

 

▼B

GI

Gibraltar

GI-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GL

Grenland

GL-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GT

Gvatemala

GT-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

HK

Hong Kong

HK-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

HN

Honduras

HN-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

▼M1

IM

Otok Man

IM-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

DOCAFE

 

 

 

 

▼B

IN

Indija

IN-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

IS

Island

IS-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

▼M1

JE

Jersey

JE-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

DOCAFE

 

 

 

 

▼B

JM

Jamajka

JM-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JP

Japan

JP-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KE

Kenija

KE-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

KN

Sveti Kristofor i Nevis

KN-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KY

Kajmanski Otoci

KY-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LC

Sveta Lucija

LC-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LI

Lihtenštajn

LI-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MA

Maroko

MA-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

MC

Monako

MC-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ME

Crna Gora

ME-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

MK

Republika Sjeverna Makedonija

MK-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MS

Montserrat

MS-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MU

Mauricijus

MU-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MX

Meksiko

MX-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MY

Malezija

MY-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NA

Namibija

NA-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

NC

Nova Kaledonija

NC-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NI

Nikaragva

NI-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

NZ

Novi Zeland

NZ-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

PF

Francuska Polinezija

PF-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PY

Paragvaj

PY-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

RS

Srbija

RS-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

RU

Rusija

RU-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SG

Singapur

SG-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SH

Sveta Helena

SH-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SM

San Marino

SM-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SV

El Salvador

SV-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

SX

Sint Maarten

SX-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SZ

Esvatini

SZ-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

TH

Tajland

TH-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

TN

Tunis

TN-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

TR

Turska

TR-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

TT

Trinidad i Tobago

TT-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

TW

Tajvan

TW-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UA

Ukrajina

UA-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

US

Sjedinjene Američke Države uključujući Američku Samou, Guam, Sjevernomarijanske Otoke, Portoriko i Američke Djevičanske Otoke

US-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UY

Urugvaj

UY-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

VA

Vatikanski Grad

VA-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VC

Sveti Vincent i Grenadini

VC-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VG

Britanski Djevičanski Otoci

VG-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VU

Vanuatu

VU-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

WF

Wallis i Futuna

WF-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ZA

Južna Afrika

ZA-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

ZW

Zimbabve

ZW-0

Psi, mačke i pitome vretice za komercijalne svrhe

CANIS-FELIS-FERRETS

Test titracije protutijela na bjesnoću

 

 

 

DIO 2.

Opisi zona trećih zemalja ili područja iz stupca 2. tablice iz dijela 1.

Nema.

DIO 3.

Posebni uvjeti iz stupca 5. tablice iz dijela 1.Test titracije protutijela na bjesnoću

Životinje u pošiljci koja ulazi u Uniju podvrgnute su valjanom testu titracije protutijela na bjesnoću u skladu s točkom 1. Priloga XXI. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/692

DIO 4.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja iz stupca 6. tablice iz dijela 1.ECH

Unija je trećoj zemlji, području ili zoni priznala status zemlje, područja ili zone slobodne od infestacije trakavicom Echinococcus multilocularis u skladu s člankom 10. Delegirane uredbe (EU) 2020/692
PRILOG IX.

ZAMETNI PROIZVODI GOVEDA

DIO 1.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka zametnih proizvoda goveda iz članka 3. točke 1. podtočke (h)ISO oznaka i ime

treće zemlje ili područja

Oznaka zone

kako je navedena u dijelu 2.

Kategorije zametnih proizvoda

koje smiju ulaziti u Uniju

Certifikati o zdravlju životinja

Posebni uvjeti

kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja

kako su navedena u dijelu 4.

1

2

3

4

5

6

AR

Argentina

AR-0

Jajne stanice i zameci

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Australija

AU-0

Sjeme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test na EHB

Test na virus BPJ-a

Jajne stanice i zameci

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test na EHB

Test na virus BPJ-a

CA

Kanada

CA- 0

Sjeme

Odluka Komisije 2005/290/EZ

 

Test na EHB

Test na virus BPJ-a

Jajne stanice i zameci

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test na EHB

Test na virus BPJ-a

CH

Švicarska

CH - 0

Sjeme

Podložno Sporazumu iz točke 7. Priloga I.

 

Jajne stanice i zameci

CL

Čile

CL - 0

Sjeme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

▼M1

GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-0

Sjeme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Jajne stanice i zameci

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

GG

Guernsey

GG-0

Sjeme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Jajne stanice i zameci

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

▼B

GL

Grenland

GL - 0

Sjeme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IL

Izrael

IL-0

Jajne stanice i zameci

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Island

IS-0

Sjeme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

▼M1

IM

Otok Man

IM-0

Sjeme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Jajne stanice i zameci

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

JE

Jersey

JE-0

Sjeme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Jajne stanice i zameci

BOV-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

▼B

MK

Republika Sjeverna Makedonija

MK-0

Jajne stanice i zameci

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Novi Zeland

NZ-0

Sjeme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

Prilog IV. Odluci Komisije 2003/56/EZ

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

Sjeme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Sjedinjene Američke Države

US-0

Sjeme

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test na EHB

Test na virus BPJ-a

Jajne stanice i zameci

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test na EHB

Test na virus BPJ-a

DIO 2.

Opisi zona trećih zemalja ili područja iz stupca 2. tablice iz dijela 1.

Nema.

▼M1

DIO 3.

Posebni uvjeti iz stupca 5. tablice iz dijela 1.Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

Predlošci certifikata koji se upotrebljavaju za ulazak u Uniju sjemena, jajnih stanica i zametaka iz zone iz stupca 2. tablice iz dijela 1. koji su prikupljeni ili proizvedeni, obrađeni i pohranjeni prije 1. siječnja 2021. utvrđeni su u poglavljima 24., 25., 27., 28. i 29. Priloga I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/403 (*1)

(*1)   

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/403 оd 24. ožujka 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) 2016/429 i (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu predložaka certifikata o zdravlju životinja i predložaka certifikata o zdravlju životinja/službenih certifikata za ulazak u Uniju i premještanja među državama članicama pošiljaka određenih kategorija kopnenih životinja i njihovih zametnih proizvoda i u pogledu službenog certificiranja u vezi s takvim certifikatima te o stavljanju izvan snage Odluke 2010/470/EU (SL L 113, 31.3.2021., str. 1.).

▼B

DIO 4.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja iz stupca 6. tablice iz dijela 1.Test na EHB

Obvezno testiranje na infekciju virusom epizootske hemoragijske bolesti – pošiljke sjemena, in vitro proizvedenih zametaka i jajnih stanica

Test na virus BPJ-a

Obvezno testiranje na infekciju virusom bolesti plavog jezika – pošiljke sjemena, in vitro proizvedenih zametaka i jajnih stanica
PRILOG X.

ZAMETNI PROIZVODI OVACA I KOZA

DIO 1.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka zametnih proizvoda ovaca i koza iz članka 3. točke 1. podtočke (i)ISO oznaka i ime

treće zemlje ili područja

Oznaka zone

kako je navedena u dijelu 2.

Kategorije zametnih proizvoda

koje smiju ulaziti u Uniju

Certifikati o zdravlju životinja

Posebni uvjeti

kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja

kako su navedena u dijelu 4.

1

2

3

4

5

6

AU

Australija

AU-0

Sjeme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test na EHB

Test na virus BPJ-a

Jajne stanice i zameci

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test na EHB

Test na virus BPJ-a

CA

Kanada

CA- 0

Sjeme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test na EHB

Test na virus BPJ-a

Jajne stanice i zameci

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test na EHB

Test na virus BPJ-a

CH

Švicarska

CH - 0

Sjeme

Podložno Sporazumu iz točke 7. Priloga I.

 

Jajne stanice i zameci

CL

Čile

CL - 0

Sjeme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

▼M1

GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-0

Sjeme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Jajne stanice i zameci

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

GG

Guernsey

GG-0

Sjeme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Jajne stanice i zameci

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

▼B

GL

Grenland

GL - 0

Sjeme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

▼M1

IM

Otok Man

IM-0

Sjeme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Jajne stanice i zameci

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

▼B

IS

Island

IS-0

Sjeme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

▼M1

JE

Jersey

JE-0

Sjeme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Jajne stanice i zameci

OV/CAP-OOCTYES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCTYES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

▼B

NZ

Novi Zeland

NZ-0

Sjeme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

Sjeme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Sjedinjene Američke Države

US-0

Sjeme

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test na EHB

Test na virus BPJ-a

Jajne stanice i zameci

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

Test na EHB

Test na virus BPJ-a

DIO 2.

Opisi zona trećih zemalja ili područja iz stupca 2. tablice iz dijela 1.

Nema.

▼M1

DIO 3.

Posebni uvjeti iz stupca 5. tablice iz dijela 1.Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

Predlošci certifikata koji se upotrebljavaju za ulazak u Uniju sjemena, jajnih stanica i zametaka iz zone iz stupca 2. tablice iz dijela 1. koji su prikupljeni ili proizvedeni, obrađeni i pohranjeni prije 1. siječnja 2021. utvrđeni su u poglavljima 31. i 32. te poglavljima od 34. do 37. Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/403

▼B

DIO 4.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja iz stupca 6. tablice iz dijela 1.Test na EHB

Obvezno testiranje na infekciju virusom epizootske hemoragijske bolesti

Test na virus BPJ-a

Obvezno testiranje na infekciju virusom bolesti plavog jezika
PRILOG XI.

ZAMETNI PROIZVODI SVINJA

DIO 1.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka zametnih proizvoda svinja iz članka 3. točke 1. podtočke (j)ISO oznaka i ime

treće zemlje ili područja

Oznaka zone

kako je navedena u dijelu 2.

Kategorije zametnih proizvoda

koje smiju ulaziti u Uniju

Certifikati o zdravlju životinja

Posebni uvjeti

kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja

kako su navedena u dijelu 4.

1

2

3

4

5

6

CA

Kanada

CA- 0

Sjeme

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Švicarska

CH - 0

Sjeme

Podložno Sporazumu iz točke 7. Priloga I.

 

Jajne stanice i zameci

▼M1

GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-0

Sjeme

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Jajne stanice i zameci

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

GG

Guernsey

GG-0

Sjeme

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Jajne stanice i zameci

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

IM

Otok Man

IM-0

Sjeme

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Jajne stanice i zameci

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

JE

Jersey

JE-0

Sjeme

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Jajne stanice i zameci

POR-OOCTYES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

▼B

NZ

Novi Zeland

NZ-0

Sjeme

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Sjedinjene Američke Države

US-0

Sjeme

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

DIO 2.

Opisi zona trećih zemalja ili područja iz stupca 2. tablice iz dijela 1.

Nema.

▼M1

DIO 3.

Posebni uvjeti iz stupca 5. tablice iz dijela 1.Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

Predlošci certifikata koji se upotrebljavaju za ulazak u Uniju sjemena, jajnih stanica i zametaka iz zone iz stupca 2. tablice iz dijela 1. koji su prikupljeni ili proizvedeni, obrađeni i pohranjeni prije 1. siječnja 2021. utvrđeni su u poglavlju 39. i poglavljima od 41. do 44. Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/403

▼B

DIO 4.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja iz stupca 6. tablice iz dijela 1.

Nema.
PRILOG XII.

ZAMETNI PROIZVODI KOPITARA

DIO 1.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka zametnih proizvoda kopitara iz članka 3. točke 1. podtočke (k)ISO oznaka i ime

treće zemlje ili područja

Oznaka zone

kako je navedena u dijelu 2.

Kategorije kopitara

od kojih potječu zametni proizvodi koji smiju ulaziti u Uniju

Kategorije zametnih proizvoda

koje smiju ulaziti u Uniju

Certifikati o zdravlju životinja

Posebni uvjeti

kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja

kako su navedena u dijelu 4.

1

2

3

4

5

6

7

AE

Ujedinjeni Arapski Emirati

AE-0

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AR

Argentina

AR-0

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrirani kopitari

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ostali kopitari koji nisu za klanje

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Australija

AU-0

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrirani kopitari

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ostali kopitari koji nisu za klanje

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CA

Kanada

CA-0

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrirani kopitari

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ostali kopitari koji nisu za klanje

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Švicarska

CH-0

Sve kategorije

Sve kategorije

Podložno Sporazumu iz točke 7. Priloga I.

 

▼M1

GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-0

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Registrirani kopitari

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Ostali kopitari koji nisu namijenjeni klanju

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

GG

Guernsey

GG-0

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Registrirani kopitari

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Ostali kopitari koji nisu namijenjeni klanju

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

▼B

IL

Izrael

IL-0

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrirani kopitari

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

▼M1

IM

Otok Man

IM-0

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Registrirani kopitari

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Ostali kopitari koji nisu namijenjeni klanju

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

▼B

IS

Island

IS-0

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrirani kopitari

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ostali kopitari koji nisu za klanje

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

▼M1

JE

Jersey

JE-0

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Registrirani kopitari

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Ostali kopitari koji nisu namijenjeni klanju

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCTYES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCTYES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

 

▼B

MA

Maroko

MA-0

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrirani kopitari

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ostali kopitari koji nisu za klanje

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

QA

Katar

QA-0

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

SA

Saudijska Arabija

SA-1

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UA

Ukrajina

UA-0

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrirani kopitari

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ostali kopitari koji nisu za klanje

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

Sjedinjene Američke Države

US-0

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrirani kopitari

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ostali kopitari koji nisu za klanje

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Jajne stanice i zameci

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B- ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C- ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UY

Urugvaj

UY-0

Registrirani konji

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Registrirani kopitari

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Ostali kopitari koji nisu za klanje

Sjeme

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

DIO 2.

Opisi zona trećih zemalja ili područja iz stupca 2. tablice iz dijela 1.

Primjenjuju se opisi iz tablice iz dijela 2. Priloga IV.

▼M1

DIO 3.

Posebni uvjeti iz stupca 6. tablice iz dijela 1.Razdoblje prije 1. siječnja 2021.

Predlošci certifikata koji se upotrebljavaju za ulazak u Uniju sjemena, jajnih stanica i zametaka iz zone iz stupca 2. tablice iz dijela 1. koji su prikupljeni ili proizvedeni, obrađeni i pohranjeni prije 1. siječnja 2021. utvrđeni su u poglavljima 46., 47. i 48. te poglavljima od 50. do 54. Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/403

▼B

DIO 4.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja iz stupca 7. tablice iz dijela 1.

Nema.
PRILOG XIII.

SVJEŽE MESO KOPITARA I PAPKARA

DIO 1.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka svježeg mesa kopitara i papkara iz članka 3. točke 1. podtočke (l)ISO oznaka i ime

treće zemlje ili područja

Oznaka zone

kako je navedena u dijelu 2.

Vrste od kojih potječe meso

koje smiju ulaziti u Uniju

Certifikati o zdravlju životinja

Posebni uvjeti

kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja

kako su navedena u dijelu 4.

Zaključni datum

Početni datum

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-1

Goveda

BOV

Zrenje, pH i otkoštavanje

Bez nusproizvoda klanja

 

 

1.8.2010.

Kopitari i papkari koji se drže kao divljač iz uzgoja

RUF

 

 

Divlji slobodnoživući kopitari i papkari

RUW

 

 

AR-2

Goveda

BOV, RUM-MSM

 

 

 

1.8.2010.

Ovce i koze

OVI, RUM-MSM

 

 

 

Kopitari i papkari koji se drže kao divljač iz uzgoja

RUF, RUM-MSM

 

 

 

Divlji slobodnoživući kopitari i papkari

RUW

 

 

 

AR-3

Goveda

BOV

Zrenje, pH i otkoštavanje

Bez nusproizvoda klanja

 

 

1.7.2016.

Kopitari i papkari koji se drže kao divljač iz uzgoja

RUF

 

 

Divlji slobodnoživući kopitari i papkari

RUW

 

 

AR-4

Goveda

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovce i koze

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Kopitari i papkari koji se drže kao divljač iz uzgoja

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Divlji slobodnoživući kopitari i papkari

RUW

 

 

 

 

AU

Australija

AU-0

Goveda

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovce i koze

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Svinje

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Kopitari i papkari koji se drže kao divljač iz uzgoja

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Divlji slobodnoživući kopitari i papkari

RUW, SUW

 

 

 

 

BR

Brazil

BR-1

Goveda

BOV

Zrenje, pH i otkoštavanje

Kontrolirani program cijepljenja

Bez nusproizvoda klanja

Dodatna sljedivost

 

 

1.12.2008.

BR-2

Goveda

BOV

Zrenje, pH i otkoštavanje

Bez nusproizvoda klanja

Dodatna sljedivost

 

 

BR-3

Goveda

BOV

Zrenje, pH i otkoštavanje

Kontrolirani program cijepljenja

Bez nusproizvoda klanja

Dodatna sljedivost

 

 

BR-4

Goveda

BOV

Zrenje, pH i otkoštavanje

Kontrolirani program cijepljenja

Bez nusproizvoda klanja

Dodatna sljedivost

 

 

BW

Bocvana

BW-1

Goveda

BOV

Zrenje i otkoštavanje

Bez nusproizvoda klanja

 

11.5.2011.

26.6.2012.

Ovce i koze

OVI

 

Kopitari i papkari koji se drže kao divljač iz uzgoja

RUF

 

Divlji slobodnoživući kopitari i papkari

RUW

 

BW-2

Goveda

BOV

Zrenje i otkoštavanje

Bez nusproizvoda klanja

 

 

7.3.2002.

Ovce i koze

OVI

 

 

Kopitari i papkari koji se drže kao divljač iz uzgoja

RUF

 

 

Divlji slobodnoživući kopitari i papkari

RUW

 

 

BW-3

Goveda

BOV

Zrenje i otkoštavanje

Bez nusproizvoda klanja

 

20.10.2008.

20.1.2009.

Ovce i koze

OVI

 

Kopitari i papkari koji se drže kao divljač iz uzgoja

RUF

 

Divlji slobodnoživući kopitari i papkari

RUW

 

BW-4

Goveda

BOV

Zrenje i otkoštavanje

Bez nusproizvoda klanja

 

28.5.2013.

18.2.2011.

BW-5

Goveda

BOV

Zrenje i otkoštavanje

Bez nusproizvoda klanja

 

28.5.2013.

18.8.2016.

Ovce i koze

OVI

 

Kopitari i papkari koji se drže kao divljač iz uzgoja

RUF

 

Divlji slobodnoživući kopitari i papkari

RUW

 

BZ

Belize

BZ-0

Goveda

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Goveda

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovce i koze

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Svinje

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Kopitari i papkari koji se drže kao divljač iz uzgoja

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Divlji slobodnoživući kopitari i papkari

RUW, SUW

 

 

 

CH

Švicarska

CH-0

Sve

Podložno Sporazumu iz točke 7. Priloga I.

 

 

 

CL

Čile

CL-0

Goveda

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovce i koze

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Svinje

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Kopitari i papkari koji se drže kao divljač iz uzgoja

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Divlji slobodnoživući kopitari i papkari

RUW

 

 

 

 

CR

Kostarika

CR-0

Goveda

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

Goveda

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

FK

Falklandski Otoci

FK-0

Goveda

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovce i koze

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

▼M1

GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-0

Goveda

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovce i koze

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Svinje

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Kopitari i papkari koji se drže kao divljač iz uzgoja

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Divlji slobodnoživući kopitari i papkari

RUW, SUW

 

 

 

 

▼B

GL

Grenland

GL-0

Goveda

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovce i koze

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Kopitari i papkari koji se drže kao divljač iz uzgoja

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Divlji slobodnoživući kopitari i papkari

RUW

 

 

 

 

GT

Gvatemala

GT-0

Goveda

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

HN

Honduras

HN-0

Goveda

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

▼M1

IM

Otok Man

IM-0

Goveda

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovce i koze

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Svinje

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

▼B

JP

Japan

JP-0

Goveda

BOV, RUM-MSM

 

 

 

28.3.2013.

ME

Crna Gora

ME-0

Goveda

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovce i koze

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

MK

Republika Sjeverna Makedonija

MK-0

Goveda

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovce i koze

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

MX

Meksiko

MX-0

Goveda

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

NA

Namibija

NA-1

Goveda

BOV

Zrenje i otkoštavanje

Bez nusproizvoda klanja

Centar za okupljanje

 

 

Ovce i koze

OVI

 

 

Kopitari i papkari koji se drže kao divljač iz uzgoja

RUF

 

 

 

Divlji slobodnoživući kopitari i papkari

RUW

 

 

 

NC

Nova Kaledonija

NC-0

Goveda

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Kopitari i papkari koji se drže kao divljač iz uzgoja

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Divlji slobodnoživući kopitari i papkari

RUW

 

 

 

 

NZ

Novi Zeland

NZ-0

Goveda

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovce i koze

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Svinje

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Kopitari i papkari koji se drže kao divljač iz uzgoja

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Divlji slobodnoživući kopitari i papkari

RUW, SUW

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Goveda

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

PY

Paragvaj

PY-0

Goveda

BOV

Zrenje, pH i otkoštavanje

 

 

17.4.2015.

RS

Srbija

RS-0

Goveda

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovce i koze

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

RU

Rusija

RU-1

Kopitari i papkari koji se drže kao divljač iz uzgoja

RUF

 

 

 

 

SZ

Esvatini

SZ-1

Goveda

BOV

Zrenje i otkoštavanje

Bez nusproizvoda klanja

 

 

 

Kopitari i papkari koji se drže kao divljač iz uzgoja

RUF

 

 

 

Divlji slobodnoživući kopitari i papkari

RUW

 

 

 

SZ-2

Goveda

BOV

 

 

4.8.2003.

Kopitari i papkari koji se drže kao divljač iz uzgoja

RUF

 

 

Divlji slobodnoživući kopitari i papkari

RUW

 

 

US

Sjedinjene Američke Države

US-0

Goveda

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Ovce i koze

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Svinje

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Kopitari i papkari koji se drže kao divljač iz uzgoja

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Divlji slobodnoživući kopitari i papkari

RUW, SUW

 

 

 

UY

Urugvaj

UY-0

Goveda

BOV

Zrenje i otkoštavanje

Bez nusproizvoda klanja

Centar za okupljanje

 

1.11.2001.

Ovce i koze

OVI

 

 

 

DIO 2.

Opisi zona trećih zemalja ili područja iz stupca 2. tablice iz dijela 1.Ime

treće zemlje ili područja

Oznaka

zone

Opis zone

Argentina

AR-1

Dio pokrajine Buenos Aires (osim područja uključenog u AR-4) i pokrajine Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta (osim područja uključenog u AR-3)

AR-2

Pokrajine Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, dio pokrajine Neuquén (osim područja uključenog u AR-4), dio pokrajine Río Negro (osim područja uključenog u AR-4)

AR-3

Dio pokrajine Salta (područje od 25 km od granice s Bolivijom i Paragvajem koje se prostire od distrikta Santa Catalina u pokrajini Jujuy do distrikta Laishi u pokrajini Formosa (prijašnja tampon-zona područja strogog nadzora)

AR-4

Dio pokrajine Neuquén (u departmanu Confluencia područje istočno od pokrajinske ceste 17 te u departmanu Picun Leufú područje istočno od pokrajinske ceste 17), dio pokrajine Río Negro (u departmanu Avellaneda područje sjeverno od pokrajinske ceste 7 i istočno od pokrajinske ceste 250, u departmanu Conesa područje istočno od pokrajinske ceste 2, u departmanu El Cuy područje sjeverno od pokrajinske ceste 7, od njezina križanja s pokrajinskom cestom 66 do granice s departmanom Avellaneda te u departmanu San Antonio područje istočno od pokrajinskih cesta 250 i 2) te dio pokrajine Buenos Aires (Partido de Patagones)

Brazil

BR-1

Savezne države Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande Do Sul, Mato Grosso Do Sul (osim područja uključenog u BR-4)

BR-2

Država Santa Catarina

BR-3

Države Paraná i São Paulo

BR-4

Dio savezne države Mato Grosso Do Sul: područje od 15 km od vanjskih granica općina Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã i Mundo Novo te područja u općinama Corumbá i Ladário (prijašnje određeno područja strogog nadzora)

Bocvana

BW-1

Zone pod veterinarskim nadzorom 3c, 4b, 5, 8, 9 i 18

BW-2

Zone pod veterinarskim nadzorom 10, 11, 13 i 14

BW-3

Zona pod veterinarskim nadzorom 12

BW-4

Zona pod veterinarskim nadzorom 4a, osim tampon zone pod intenzivnim veterinarskim nadzorom od 10 km uz granicu sa zonom u kojoj se provodi cijepljenje protiv slinavke i šapa i s područjem upravljanja divljim životinjama

BW-5

Zone pod veterinarskim nadzorom 6a i 6b

Namibija

NA-1

Južno od sanitarnog kordona koji se proteže od Palgrave Pointa na zapadu do Gama na istoku

Rusija

RU-1

Regija Murmansk, autonomno područje Yamolo-Nenets

Esvatini

SZ-1

Područje zapadno od „crvene crte” koje se proteže prema sjeveru od rijeke Usutu do granice s Južnom Afrikom zapadno od Nkalashane

SZ-2

Područja na kojima se provodi veterinarsko nadziranje slinavke i šapa i kontrola cijepljenjem kako je objavljeno u obliku zakonskog instrumenta pod brojem pravne napomene 51. iz 2001.

DIO 3.

Posebni uvjeti iz stupca 5. tablice iz dijela 1.Zrenje, pH, otkoštavanje

Za zone koje provode program cijepljenja protiv slinavke i šapa sa serotipovima A, O ili C primjenjuju se uvjeti iz dijela B točke 1. podtočke (c) Priloga XXV. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/692 u pogledu zrenja, mjerenja pH i otkoštavanja svježeg mesa, isključujući nusproizvode klanja.

Zrenje i otkoštavanje

Za zone koje ne provode cijepljenje protiv slinavke i šapa primjenjuju se uvjeti iz dijela B točke 3.1. podtočke (c) Priloga XXV. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/692 u pogledu zrenja i otkoštavanja svježeg mesa, isključujući nusproizvode klanja.

Bez nusproizvoda klanja

Nije odobren ulaz u Uniju nusproizvoda klanja osim ošita i žvačnih mišića u slučaju goveda

Kontrolirani program cijepljenja

Program cijepljenja protiv slinavke i šapa koji se provodi u zoni mora nadzirati nadležno tijelo, a nadzor mora uključivati kontrolu učinkovitosti programa cijepljenja redovitim serološkim nadziranjem kojim se utvrđuju odgovarajuće razine protutijela u životinjama i potvrđuje odsutnost cirkuliranja virusa slinavke i šapa u zoni

Ne provodi se cijepljenje

U zoni se ne provodi cijepljenje protiv slinavke i šapa, a nadležno tijelo treće zemlje ili područja mora provoditi redovito serološko nadziranje radi potvrđivanja odsutnosti cirkuliranja virusa slinavke i šapa

Dodatna sljedivost

1.  Životinje od kojih je dobiveno meso moraju biti označene i registrirane u skladu s nacionalnim sustavom označavanja i certificiranja podrijetla goveda.

2.  Objekti podrijetla životinja od kojih je dobiveno meso moraju biti uvršteni na popis odobrenih objekata nadležnog tijela treće zemlje ili područja na temelju povoljnih rezultata inspekcije koju je provelo to nadležno tijelo treće zemlje ili područja te se rezultati moraju navesti u službenom izvješću u sustavu IMSOC, pri čemu nadležno tijelo mora redovito provoditi inspekcije kako bi se osiguralo da su ispunjeni odgovarajući zahtjevi iz Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

3.  Nadležno tijelo mora redovito revidirati i ažurirati popis odobrenih objekata koji dostavlja. Komisija mora objaviti popis odobrenih objekata za potrebe informiranja.

DIO 4.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja iz stupca 6. tablice iz dijela 1.Centar za okupljanje

Pružena su jamstva u vezi s premještanjem goveda, ovaca i koza iz objekta podrijetla u klaonicu koja omogućuju da životinje prije prijevoza izravno na klanje prođu kroz centar za okupljanje
PRILOG XIV.

SVJEŽE MESO PERADI I PERNATE DIVLJAČI

DIO 1.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka svježeg mesa peradi i pernate divljači iz članka 3. točke 1. podtočke (m)ISO oznaka i ime

treće zemlje ili područja

Oznaka zone

kako je navedena u dijelu 2.

Kategorije svježeg mesa

koje smiju ulaziti u Uniju

Certifikati o zdravlju životinja

Posebni uvjeti

kako je navedeni u dijelu 3.

Dodatna jamstva

kako su navedena u dijelu 4.

Zaključni datum

Početni datum

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentina

AR-0

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

 

 

 

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

 

 

 

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

 

 

 

 

▼M2

AU

Australija

AU-0

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

 

B

31.7.2020.

20.7.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

 

C

31.7.2020.

20.7.2021.

▼B

BA

Bosna i Hercegovina

BA-0

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

 

 

 

 

BR

Brazil

BR-0

 

 

 

 

BR-1

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N

 

 

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

 

 

 

 

BR-2

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N

 

 

 

BW

Bocvana

BW-0

Svježe meso bezgrebenki

RAT

 

C

 

 

CA

Kanada

CA-0

 

 

 

 

CA-1

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N

 

 

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N

 

 

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

 

 

 

 

CA-2

 

 

 

 

CH

Švicarska

CH-0

Podložno Sporazumu iz točke 7. Priloga I.

 

 

 

 

CL

Čile

CL-0

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N

 

 

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N

 

 

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

 

 

 

 

CN

Kina

CN-0

 

 

 

 

CN-1

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

P1

B

6.2.2004.

 

▼M2

GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-0

 

 

 

 

GB-1

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N

 

 

 

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N

 

 

 

Svježe meso pernate divljači

GBM

 

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

GB-2.2

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

GB-2.3

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

GB-2.4

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

GB-2.5

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

GB-2.6

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

GB-2.7

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

GB-2.8

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

GB-2.9

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

GB-2.10

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

GB-2.11

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

GB-2.12

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

GB-2.13

Svježe meso peradi osim bezgrebenki

POU

N, P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.

Svježe meso bezgrebenki

RAT

N, P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.

Svježe meso pernate divljači

GBM

P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.