02020R2002 — HR — 17.07.2023 — 002.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2002

оd 7. prosinca 2020.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obavješćivanja i izvješćivanja u Uniji o bolestima s popisa, u pogledu formatâ i postupaka za podnošenje programâ nadziranja u Uniji i programâ iskorjenjivanja i izvješćivanje o njima i zahtjeva za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” te u pogledu računalnog informacijskog sustava

(Tekst značajan za EGP)

( L 412 8.12.2020, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1183 оd 8. srpnja 2022.

  L 184

6

11.7.2022

►M2

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1451 оd 13. srpnja 2023.

  L 179

48

14.7.2023
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2002

оd 7. prosinca 2020.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obavješćivanja i izvješćivanja u Uniji o bolestima s popisa, u pogledu formatâ i postupaka za podnošenje programâ nadziranja u Uniji i programâ iskorjenjivanja i izvješćivanje o njima i zahtjeva za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” te u pogledu računalnog informacijskog sustava

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Uredbom propisuju pravila o:

1. 

bolestima kategorije E relevantnima za obavješćivanje u Uniji o izbijanjima i informacijama koje države članice trebaju dostaviti za obavješćivanje i izvješćivanje u Uniji u pogledu otkrivanja bolesti kategorije E;

2. 

rokovima i učestalosti obavješćivanja i izvješćivanja o bolestima u Uniji;

3. 

formatu i postupku izvješćivanja Komisije o rezultatima programâ nadziranja u Uniji te informacijama, formatu i postupku za izvješćivanje Komisije i ostalih država članica o rezultatima programâ iskorjenjivanja;

4. 

formatu i strukturi podataka iz točaka 1. i 3. koji se unose u računalni informacijski sustav za obavješćivanje i izvješćivanje o bolestima u Uniji;

5. 

popisu regija obavješćivanja i izvješćivanja;

6. 

formatu i postupku za dostavljanje informacija o programima nadziranja u Uniji Komisiji i ostalim državama članicama;

7. 

zahtjevima u pogledu informacija, formata i postupaka u vezi s podnošenjem nacrta obveznih i neobveznih programa iskorjenjivanja Komisiji na odobrenje i u vezi s pokazateljima uspješnosti potrebnima za ocjenu učinkovitosti primjene tih programa te formatima i postupcima za podnošenje zahtjeva za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” cijelom državnom području država članica ili njihovim zonama i kompartmentima te za razmjenu informacija između država članica i Komisije o državama članicama ili njihovim zonama i kompartmentima koji su slobodni od bolesti;

8. 

postupcima za uspostavu i korištenje Informacijskog sustava za bolesti životinja (ADIS).

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. 

„bolest kategorije B” znači bolest s popisa koja se mora kontrolirati u svim državama članicama s ciljem njezina iskorjenjivanja u cijeloj Uniji, kako je navedeno u članku 9. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) 2016/429;

2. 

„bolest kategorije C” znači bolest s popisa koja je relevantna za neke države članice i za koju su potrebne mjere kako bi se spriječilo njezino širenje u dijelove Unije koji su službeno slobodni od bolesti ili u kojima postoje programi iskorjenjivanja predmetne bolesti s popisa, kako je navedeno u članku 9. stavku 1. točki (c) Uredbe (EU) 2016/429;

3. 

„bolest kategorije E” znači bolest s popisa koju je potrebno nadzirati unutar Unije, kako je navedeno u članku 9. stavku 1. točki (e) Uredbe (EU) 2016/429;

4. 

„primarno izbijanje” znači izbijanje koje nije epidemiološki povezano s prethodnim izbijanjem u istoj regiji obavješćivanja i izvješćivanja države članice ili prvo izbijanje bolesti u drugoj regiji obavješćivanja i izvješćivanja iste države članice;

5. 

„sekundarno izbijanje” znači izbijanje koje nije primarno izbijanje;

6. 

„Informacijski sustav za bolesti životinja (ADIS)” znači računalni informacijski sustav za obavješćivanje i izvješćivanje o bolestima u Uniji iz članka 22. Uredbe (EU) 2016/429 koji će uspostaviti i kojim će upravljati Komisija;

7. 

„obuhvaćeno područje” znači područje obuhvaćeno programom iskorjenjivanja u skladu s člankom 13. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 u pogledu kopnenih životinja i u skladu s člankom 47. te delegirane uredbe u pogledu akvatičnih životinja;

8. 

„trajanje programa iskorjenjivanja” znači razdoblje primjene programa iskorjenjivanja u skladu s člankom 15. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 u pogledu kopnenih životinja i u skladu s člankom 49. te delegirane uredbe u pogledu akvatičnih životinja.

Članak 3.

Obavješćivanje u Uniji

1.  

Države članice obavješćuju Komisiju i ostale države članice u roku od 24 sata od potvrde svakog primarnog izbijanja na svojem državnom području bolesti s popisa iz:

(a) 

Priloga I. točaka 1. i 2.;

(b) 

Priloga I. točke 3. ako je primarno izbijanje otkriveno u relevantnoj ciljanoj populaciji životinja u državi članici ili zoni koje su slobodne od bolesti;

(c) 

Priloga I. točaka 4. i 5. ako je primarno izbijanje otkriveno u državi članici, zoni ili, prema potrebi, kompartmentu koji su slobodni od bolesti.

2.  

Države članice obavješćuju Komisiju najkasnije prvog radnog dana svakog tjedna koji obuhvaća prethodni tjedan, od 0.00 u ponedjeljak do 24.00 u nedjelju, o sekundarnim izbijanjima na svojem državnom području bolesti s popisa iz:

(a) 

Priloga I. točaka 1. i 2.;

(b) 

Priloga I. točke 3. ako su takva sekundarna izbijanja otkrivena u relevantnoj ciljanoj populaciji životinja u državi članici ili zoni koje su slobodne od bolesti;

(c) 

Priloga I. točaka 4. i 5. ako su takva sekundarna izbijanja otkrivena u državi članici, zoni ili, prema potrebi, kompartmentu koji su slobodni od bolesti.

Ako Komisija ne zaprimi nikakve informacije, to znači da tijekom razdoblja iz prvog podstavka nije bilo potvrđenih sekundarnih izbijanja.

3.  
Obavijesti iz stavaka 1. i 2. sadržavaju informacije utvrđene u Prilogu II. i podnose se u elektroničkom obliku putem ADIS-a.

Članak 4.

Izvješćivanje u Uniji o otkrivanju bolesti s popisa

1.  
Države članice izvješćuju Komisiju i ostale države članice do 30. travnja svake godine za prethodnu kalendarsku godinu o otkrivanju potvrđenih bolesti kategorije E na svojem državnom području kod vrsta s popisa i skupina vrsta s popisa iz tablice u Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) 2018/1882.
2.  
Prvo izvješće iz točke 1. treba podnijeti do 30. travnja 2022.
3.  
Pri izvješćivanju iz stavka 1. navode se informacije utvrđene u Prilogu III. i podnose se u elektroničkom obliku putem ADIS-a.

Članak 5.

Regije obavješćivanja i izvješćivanja

Regije obavješćivanja i izvješćivanja koje su utvrdile države članice u skladu s člankom 21. Uredbe (EU) 2016/429 navedene su u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

Članak 6.

Izvješćivanje u Uniji o rezultatima programâ nadziranja u Uniji

1.  
Do 15. ožujka svake godine države članice Komisiji dostavljaju za prethodnu kalendarsku godinu podatke o rezultatima programâ nadziranja u Uniji.
2.  
Podaci iz stavka 1. podnose se u elektroničkom obliku putem ADIS-a.

▼M2

Članak 7.

Izvješćivanje u Uniji o godišnjim rezultatima provedbe odobrenih programa iskorjenjivanja

1.  
Države članice do 30. travnja svake godine Komisiji podnose izvješća o rezultatima provedbe svojih tekućih odobrenih programa iskorjenjivanja.
2.  

U izvješćima iz stavka 1., koja se odnose na prethodnu kalendarsku godinu, za svaku se godinu navode informacije navedene u

(a) 

odjeljku 1. Priloga V. za programe iskorjenjivanja bolesti kategorije B i C kopnenih životinja na temelju dodjele statusa „slobodno od bolesti” na razini objekata;

(b) 

odjeljku 2. Priloga V. za programe iskorjenjivanja infekcije virusom bjesnoće (RABV);

(c) 

odjeljku 3. Priloga V. za programe iskorjenjivanja infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) (infekcija virusom BPJ-a);

(d) 

odjeljku 4. Priloga V. za programe iskorjenjivanja bolesti kategorije B i C akvatičnih životinja.

3.  
Izvješća iz stavka 1. podnose se u elektroničkom obliku putem ADIS-a.

▼B

Članak 8.

Izvješćivanje u Uniji o konačnim rezultatima provedbe odobrenih programa iskorjenjivanja

1.  
Države članice dostavljaju Komisiji završno izvješće o svojim odobrenim programima iskorjenjivanja u roku od četiri mjeseca od njihova završetka.

▼M2 —————

▼B

3.  

Završno izvješće iz stavka 1. sadržava informacije utvrđene u članku 11. stavku 1. točkama od (e) do (n) i članku 11. stavku 2., ovisno o tome što je relevantno, uz iznimku informacija koje su prethodno dostavljene u izvješćima iz članka 7. stavka 1., ako države članice traže:

(a) 

priznavanje statusa „slobodno od bolesti”; ili

(b) 

produljenje razdoblja primjene programâ iskorjenjivanja u skladu s člankom 15. stavkom 2. drugom rečenicom Delegirane uredbe (EU) 2020/689 ili člankom 49. stavkom 2. drugom rečenicom te delegirane uredbe.

4.  
Ako ne traži priznavanje statusa „slobodno od bolesti” za bolest kategorije C ili produljenje razdoblja primjene programâ iskorjenjivanja iz stavka 3. točaka (a) i (b), država članica ne podnosi završno izvješće iz stavka 1. Umjesto toga, država članica Komisiji dostavlja izjavu kojom potvrđuje da se programom iskorjenjivanja nije postiglo iskorjenjivanje bolesti i da nije zatraženo produljenje razdoblja njegove primjene.
5.  
Završno izvješće iz stavka 1. podnosi se u elektroničkom obliku putem ADIS-a.

Članak 9.

Podnošenje i znatne izmjene programâ nadziranja u Uniji

1.  
Države članice podnose Komisiji svoje programe nadziranja u Uniji do 31. svibnja godine koja prethodi godini početka njihove primjene.
2.  

Programi iz stavka 1.:

(a) 

uključuju barem informacije utvrđene u članku 11. stavku 1. Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

(b) 

podnose se u elektroničkom obliku s pomoću standardnih elektroničkih obrazaca namijenjenih za tu svrhu.

3.  
Programi iz stavka 1. koji su Komisiji podneseni kao tehnički dio zahtjevâ za financijskim sredstvima Unije smatraju se podnesenima u skladu sa stavkom 1.
4.  
U slučaju znatnih izmjena tekućih programâ nadziranja u Uniji, države članice moraju programe ažurirati i ponovno podnijeti.

Članak 10.

Podnošenje programâ iskorjenjivanja

1.  

►M2  Države članice Komisiji podnose na odobrenje: ◄

(a) 

svoje obvezne programe iskorjenjivanja do 31. svibnja godine koja prethodi godini početka njihove primjene;

(b) 

svoje neobvezne programe iskorjenjivanja, u bilo kojem trenutku.

2.  

Programi iskorjenjivanja iz stavka 1. sadržavaju relevantne informacije utvrđene u:

(a) 

odjeljku 1. Priloga VII. za programe iskorjenjivanja bolesti kategorije B i C kopnenih životinja na temelju dodjele statusa „slobodno od bolesti” na razini objekata;

(b) 

odjeljku 2. Priloga VII. za programe iskorjenjivanja infekcije RABV-om;

(c) 

odjeljku 3. Priloga VII. za programe iskorjenjivanja infekcije virusom BPJ-a;

(d) 

odjeljku 4. Priloga VII. za programe iskorjenjivanja bolesti kategorije B i C akvatičnih životinja.

▼M2

3.  
Programi iskorjenjivanja iz stavka 1. podnose se u elektroničkom obliku putem ADIS-a.

▼B

Članak 11.

Zahtjev za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” državama članicama i zonama u pogledu bolesti kopnenih i akvatičnih životinja i statusa „slobodno od bolesti” kompartmentima u pogledu bolesti akvatičnih životinja

1.  

►M2  Kada države članice podnose zahtjev Komisiji za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” u skladu s dijelom II. poglavljem 4. odjeljcima 1. i 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/689, u svoje zahtjeve uključuju relevantne informacije utvrđene u odjeljcima navedenima u nastavku, uz iznimku informacija koje su prethodno dostavljene u izvješćima iz članka 7. ove Uredbe: ◄

(a) 

odjeljcima 1. i 2. Priloga VI. ako se zahtjev za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” temelji na odsutnosti vrsta s popisa;

(b) 

odjeljcima 1. i 3. Priloga VI. ako se zahtjev za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” temelji na nemogućnosti preživljavanje uzročnika bolesti;

(c) 

odjeljcima 1. i 4. Priloga VI. ako se zahtjev za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” temelji na nemogućnosti preživljavanja vektorâ s popisa za bolesti s popisa kod kopnenih životinja;

(d) 

odjeljcima 1. i 5. Priloga VI. ako se zahtjev za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” temelji na povijesnim podacima i podacima dobivenima nadziranjem;

(e) 

odjeljku 1. i odjeljku 6. točki 1. Priloga VI. ako se zahtjev za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” temelji na programima iskorjenjivanja infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis u pogledu držanih goveda;

(f) 

odjeljku 1. i odjeljku 6. točki 2. Priloga VI. ako se zahtjev za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” temelji na programima iskorjenjivanja infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis u pogledu držanih ovaca i koza;

(g) 

odjeljku 1. i odjeljku 6. točki 3. Priloga VI. ako se zahtjev za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” temelji na programima iskorjenjivanja infekcije MTBC-om;

(h) 

odjeljku 1. i odjeljku 6. točki 4. Priloga VI. ako se zahtjev za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” temelji na programima iskorjenjivanja enzootske leukoze goveda (ELG);

(i) 

odjeljku 1. i odjeljku 6. točki 5. Priloga VI. ako se zahtjev za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” temelji na programima iskorjenjivanja zaraznog rinotraheitisa goveda/zaraznog pustularnog vulvovaginitisa (ZRG/ZPV);

(j) 

odjeljku 1. i odjeljku 6. točki 6. Priloga VI. ako se zahtjev za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” temelji na programima iskorjenjivanja infekcije virusom bolesti Aujeszkoga (BA);

(k) 

odjeljku 1. i odjeljku 6. točki 7. Priloga VI. ako se zahtjev za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” temelji na programima iskorjenjivanja virusnog proljeva goveda (VPG);

(l) 

odjeljku 1. i odjeljku 6. točki 8. Priloga VI. ako se zahtjev za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” temelji na programima iskorjenjivanja infekcije RABV-om;

(m) 

odjeljku 1. i odjeljku 6. točki 9. Priloga VI. ako se zahtjev za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” temelji na programima iskorjenjivanja infekcije virusom BPJ-a;

(n) 

odjeljku 1. i, prema potrebi, odjeljku 6. točki 10. Priloga VI. ako se zahtjev za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” temelji na programima iskorjenjivanja bolesti akvatičnih životinja.

2.  

Zahtjevi za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” kompartmentima uz informacije iz stavka 1. točke (n) sadržavaju sljedeće informacije:

(a) 

u slučaju kompartmenata iz članka 73. stavka 2. točke (a) Delegirane uredbe (EU) 2020/689, dokumentaciju kojom se potkrepljuje usklađenost sa zahtjevima iz članka 79. stavaka 3., 4. i 5. te delegirane uredbe;

(b) 

u slučaju kompartmenata iz članka 73. stavka 2. točke (b) Delegirane uredbe (EU) 2020/689, procjenu iz članka 73. stavka 3. točke (a) te delegirane uredbe i pojedinosti o svim mjerama uvedenima radi sprečavanja unošenja predmetne bolesti u kompartment kako je navedeno u članku 73. stavku 3. točki (c) te delegirane uredbe.

3.  
Države članice odmah obavješćuju Komisiju o svim potvrđenim slučajevima relevantne bolesti koji su otkriveni na predmetnom području nakon datuma podnošenja zahtjeva za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” te prije datuma priznavanja tog statusa.
4.  
Zahtjevi iz stavaka 1. i 2. podnose se u elektroničkom obliku putem ADIS-a.

Članak 12.

Razmjena informacija o državama članicama slobodnima od bolesti ili njihovim zonama i kompartmentima

1.  
Popis područja, zona ili kompartmenata sa statusom „slobodno od bolesti” iz članka 38. Uredbe (EU) 2016/429 sastavlja se upotrebom standardnog elektroničkog obrasca dostupnog na internetskim stranicama Komisije.
2.  
Države članice izmjenjuju popis iz stavka 1. u roku od dva radna dana ako se status „slobodno od bolesti” područja, zona ili kompartmenata promijeni zbog neusklađenosti sa zahtjevima za zadržavanje tog statusa.
3.  
Države članice za zone ili kompartmente izdaju privremene izjave za određene bolesti akvatičnih životinja iz članka 83. stavka 1. točke (a) Delegirane uredbe (EU) 2020/689 upotrebom standardnog elektroničkog obrasca dostupnog na internetskim stranicama Komisije.

Članak 13.

Postupci za uspostavu i korištenje ADIS-a

Države članice koriste ADIS ili bilo koji njegov dio za unos i prijenos podataka u skladu s ovom Uredbom od datuma o kojem ih je obavijestila Komisija.

Članak 14.

Stupanje na snagu i datum početka primjene

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 21. travnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

BOLESTI S POPISA KOJE PODLIJEŽU OBAVJEŠĆIVANJU U UNIJI

1.    Bolesti s popisa kod kopnenih životinja koje podliježu obavješćivanju u Uniji u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 2. točkom (a)

— 
Slinavka i šap
— 
Infekcija virusom goveđe kuge
— 
Infekcija virusom groznice Riftske doline
— 
Infekcija virusom bolesti kvrgave kože
— 
Infekcija bakterijama Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (zarazna pleuropneumonija goveda)
— 
Ovčje i kozje boginje
— 
Infekcija virusom kuge malih preživača
— 
Zarazna pleuropneumonija koza
— 
Konjska kuga
— 
Infekcija bakterijom Burkholderia mallei (maleus)
— 
Klasična svinjska kuga
— 
Afrička svinjska kuga
— 
Visokopatogena influenca ptica
— 
Infekcija virusom newcastleske bolesti, osim ako je dijagnosticirana kod:
— 
ptica iz reda Columbiformes, osim ako se drže kao perad, ili
— 
divljih životinja vrsta s popisa
— 
Infekcija virusom bjesnoće
— 
Infekcija virusom epizootske hemoragijske bolesti
— 
Bedrenica
— 
Sura (Trypanosoma evansi)
— 
Bolest virusa ebole
— 
Infekciozna anemija kopitara
— 
Durina
— 
Venezuelski encefalitis kopitara
— 
Infestacija nametnikom Aethina tumida (mali kornjaš košnice)
— 
Infestacija grinjom Tropilaelaps spp.
— 
Infekcija gljivicom Batrachochytrium salamandrivorans
— 
Japanski encefalitis
— 
Groznica zapadnog Nila
— 
Encefalomijelitis konja (istočni i zapadni)

2.    Bolesti s popisa kod akvatičnih životinja koje podliježu obavješćivanju u Uniji u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 2. točkom (a)

— 
Epizootska hematopoetska nekroza
— 
Infekcija s Mikrocytos mackini
— 
Infekcija s Perkinsus marinus
— 
Infekcija virusom taurskog sindroma
— 
Infekcija virusom bolesti žute glave rakova

3.    Bolesti s popisa kod kopnenih životinja koje podliježu obavješćivanju u Uniji u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (b) i člankom 3. stavkom 2. točkom (b)

— 
Infekcija bakterijama Brucella abortus, B. melitensis, B.suis
— 
Infekcija kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) (MTBC)
— 
Zarazni rinotraheitis goveda/zarazni pustularni vulvovaginitis (ZRG/ZPV)
— 
Virusni proljev goveda (VPG)
— 
Enzootska leukoza goveda (ELG)
— 
Infekcija virusom bolesti Aujeszkoga (BA)

4.    Bolesti s popisa kod kopnenih životinja koje podliježu obavješćivanju u Uniji u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c) i člankom 3. stavkom 2. točkom (c)

— 
Infekcija virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1–24) („infekcija virusom BPJ-a”) po serotipu
— 
Infestacija grinjom Varroa spp.
— 
Infestacija trakavicom Echinococcus multilocularis

5.    Bolesti s popisa kod akvatičnih životinja koje podliježu obavješćivanju u Uniji u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c) i člankom 3. stavkom 2. točkom (c)

— 
Virusna hemoragijska septikemija
— 
Zarazna hematopoetska nekroza
— 
Infekcija virusom zarazne anemije lososa s delecijom visoko polimorfne regije
— 
Infekcija s Marteilia refringens
— 
Infekcija s Bonamia exitiosa
— 
Infekcija s Bonamia ostreae
— 
Infekcija virusom sindroma bijelih pjega (infekcija virusom SBP-a)
PRILOG II.

INFORMACIJE KOJE JE POTREBNO DOSTAVITI PRI OBAVJEŠĆIVANJU U UNIJI O IZBIJANJIMA BOLESTI S POPISA U SKLADU S ČLANKOM 3. STAVKOM 3.

1. Datum otpreme.

2. Vrijeme otpreme.

3. Ime zemlje.

4. Naziv bolesti i vrsta patogena, prema potrebi.

5. Redni broj izbijanja.

6. Vrsta izbijanja (primarno/sekundarno izbijanje).

7. Referentni broj izbijanja povezanog s predmetnim izbijanjem (prema potrebi).

▼M1

8. Regija i geografska lokacija izbijanja. Za sve bolesti kategorije A kako su definirane u članku 1. točki 1. Provedbene uredbe (EU) 2018/1882 treba navesti je li se izbijanje dogodilo na lokaciji na koju se već primjenjuju ograničenja nakon uspostave zona ograničenja za istu bolest kategorije A u skladu s člancima 64., 70., 71., 257., 258. ili 259. Uredbe (EU) 2016/429.

▼B

9. Datum postavljanja sumnje na bolest.

10. Datum potvrde bolesti.

11. Upotrijebljene dijagnostičke metode.

12. Podrijetlo bolesti.

13. Poduzete mjere kontrole.

14. Životinje uključene u izbijanje:

(a) 

kopnene životinje (po vrstama) osim pčela i bumbara:

i. 

broj prijemljivih životinja, uključujući, prema potrebi, divlje životinje;

ii. 

procijenjeni broj klinički ili subklinički zaraženih ili infestiranih životinja, uključujući, prema potrebi, divlje životinje;

iii. 

procijenjeni broj životinja koje su uginule ili, u slučaju divljih životinja, koje su pronađene uginule;

iv. 

broj usmrćenih životinja;

v. 

broj zaklanih životinja;

(b) 

pčele i bumbari:

i. 

broj prijemljivih kolonija;

ii. 

broj klinički ili subklinički zaraženih ili infestiranih kolonija;

iii. 

broj uginulih kolonija;

iv. 

broj uništenih kolonija;

(c) 

akvatične životinje (po vrstama):

i. 

procijenjeni broj ili biomasa prijemljivih životinja, uključujući, prema potrebi, divlje životinje;

ii. 

procijenjeni broj ili biomasa klinički ili subklinički zaraženih životinja, uključujući, prema potrebi, divlje životinje;

iii. 

procijenjeni broj ili biomasa životinja koje su uginule ili, u slučaju divljih životinja, koje su pronađene uginule;

iv. 

procijenjeni broj ili biomasa usmrćenih životinja;

v. 

procijenjeni broj ili biomasa zaklanih životinja.

▼M1

15. Datum završetka preliminarnog čišćenja i dezinfekcije nakon izbijanja bilo koje bolesti kategorije A, kako je definirana u članku 1. točki 1. Provedbene uredbe (EU) 2018/1882, kod držanih životinja.

▼B
PRILOG III.

INFORMACIJE KOJE JE POTREBNO DOSTAVITI PRI IZVJEŠĆIVANJU U UNIJI O OTKRIVANJU BOLESTI S POPISA U SKLADU S ČLANKOM 4. STAVKOM 3.

1. Datum izvješća.

2. Razdoblje izvješćivanja.

3. Ime zemlje.

4. Naziv bolesti i vrsta patogena, prema potrebi.

5. Broj izbijanja po životinjskim vrstama ili skupinama životinjskih vrsta s popisa tijekom razdoblja izvješćivanja.

6. Datum potvrde posljednjeg izbijanja.
PRILOG IV.

REGIJE U DRŽAVAMA ČLANICAMA ZA POTREBE OBAVJEŠĆIVANJA I IZVJEŠĆIVANJA U SKLADU S ČLANKOM 5.▼M1

Država članica (1)

Regije obavješćivanja i izvješćivanja

▼B

Belgija

province — provincie

Bugarska

област

Češka

okres

Danska

veterinarske jedinice ili općine

Njemačka

Kreis, Regierungsbezirk oder Bundesland

Estonija

maakond

Irska

county

Grčka

περιφερειακή ενότητα

Španjolska

provincia

Francuska

département

Hrvatska

županija

Italija

provincia

Cipar

επαρχία

Latvija

novads

Litva

apskritis

Luksemburg

cijela zemlja

Mađarska

megye

Malta

cijela zemlja

Nizozemska

gemeente

Austrija

Bezirk

Poljska

powiat

Portugal

kopno: distrito

ostali dijelovi državnog područja: região autónoma

Rumunjska

județ

Slovenija

območni urad

Slovačka

kraj

Finska

maakunta/landskap

Švedska

kommun

▼M1

Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska)

Divisional Veterinary Office

▼B

(1)   

U skladu sa Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno člankom 5. stavkom 4. Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj u vezi s Prilogom 2. tom protokolu, za potrebe ovog Priloga upućivanja na državu članicu uključuju Ujedinjenu Kraljevinu u vezi sa Sjevernom Irskom.
PRILOG V.

INFORMACIJE O REZULTATIMA PROVEDBE OBVEZNIH I NEOBVEZNIH PROGRAMA ISKORJENJIVANJA KOJE JE POTREBNO DOSTAVITI U SKLADU S ČLANKOM 7. STAVKOM 2. TOČKOM (A)

ODJELJAK 1.

Rezultati programâ iskorjenjivanja bolesti kategorije B i C kopnenih životinja na temelju dodjele statusa „slobodno od bolesti” na razini objekata

Informacije koje je potrebno dostaviti o programima iskorjenjivanja bolesti kategorije B i C kopnenih životinja na temelju dodjele statusa „slobodno od bolesti” na razini objekata:

1. 

Datum izvješća.

2. 

Razdoblje izvješćivanja.

3. 

Ime zemlje.

4. 

Naziv bolesti.

5. 

Obuhvaćeno područje (u slučaju promjene obuhvaćenog područja u skladu s odjeljkom 1. točkom 4. Priloga VII.).

▼M2

6. 

Informacije o predmetnim objektima i životinjama koji se nalaze na području u skladu s točkom 5., po zoni ako obuhvaćeno područje programa uključuje više od jedne zone:

(a) 

broj objekata u kojima se na dan 31. prosinca drže životinje ciljane populacije životinja, isključujući objekte na koje se primjenjuje odstupanje u skladu s člankom 19. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/689 ( 1 );

(b) 

broj životinja ciljane populacije životinja koje se na dan 31. prosinca drže u objektima iz točke (a);

(c) 

broj objekata sa statusom „slobodno od bolesti” na dan 31. prosinca, uključujući objekte sa suspendiranim statusom „slobodno od bolesti”, s cijepljenjem ili bez cijepljenja, prema potrebi, u odnosu na broj objekata iz točke (a);

(d) 

broj životinja koje se drže u objektima iz točke (c);

(e) 

broj objekata u kojima je potvrđena infekcija tijekom razdoblja izvješćivanja.

▼B

ODJELJAK 2.

Rezultati programâ iskorjenjivanja infekcije RABV-om

Informacije koje je potrebno dostaviti o programima iskorjenjivanja infekcije RABV-om:

1. 

Datum izvješća.

2. 

Razdoblje izvješćivanja.

3. 

Ime zemlje.

4. 

Obuhvaćeno područje (u slučaju promjene obuhvaćenog područja u skladu s odjeljkom 2. točkom 3. Priloga VII.).

5. 

Informacije o nadziranju po zoni ili regiji, ako obuhvaćeno područje programa uključuje više od jedne regije, koje uključuju barem karte s podacima o:

(a) 

broju testiranih indikatorskih životinja po vrsti;

(b) 

broju potvrđenih slučajeva po vrsti.

6. 

Informacije o cijepljenju divljih životinja po zoni ili regiji, ako obuhvaćeno područje programa uključuje više od jedne regije:

(a) 

broj i datumi akcija cijepljenja;

(b) 

postignuta gustoća cjepnih mamaka i, ako je ukupna površina područja cijepljenja po akciji cijepljenja veća od 20 000 km2, karte gustoće cjepnih mamaka;

(c) 

Na zahtjev Komisije, elektroničke datoteke koje sadržavaju:

i. 

rute letenja zabilježene tijekom distribucije cjepnih mamaka;

ii. 

distribuciju cjepnih mamaka (vrijeme i položaj svakog ispuštenog mamca) zabilježenu tijekom zračne distribucije ako je ukupna površina područja cijepljenja po akciji cijepljenja veća od 20 000 km2;

(d) 

Informacije o praćenju djelotvornosti cijepljenja, s kartama s podacima o:

i. 

broju životinja pozitivnih na test za biomarkere/broju provedenih testova za biomarkere;

ii. 

broju životinja pozitivnih na serološke testove/broju provedenih seroloških testova.

ODJELJAK 3.

Rezultati programâ iskorjenjivanja infekcije virusom BPJ-a

Informacije koje je potrebno dostaviti o programima iskorjenjivanja infekcije virusom BPJ-a:

1. 

Datum izvješća.

2. 

Razdoblje izvješćivanja.

3. 

Ime zemlje.

4. 

Obuhvaćeno područje (u slučaju promjene obuhvaćenog područja u skladu s odjeljkom 3. točkom 3. Priloga VII.).

5. 

Informacije o nadziranju na području u skladu s točkom 4., po zoni ili regiji, ako obuhvaćeno područje programa uključuje više od jedne regije:

(a) 

broj objekata u kojima se na dan 31. prosinca drže životinje ciljane populacije životinja;

(b) 

broj životinja ciljane populacije životinja koje se na dan 31. prosinca drže u objektima iz točke (a);

(c) 

broj objekata u kojima se drže životinje ciljane populacije životinja u kojima je provedeno cijepljenje protiv infekcije virusom BPJ-a te broj cijepljenih životinja tijekom razdoblja izvješćivanja, po vrsti i, ako je relevantno, serotipu virusa BPJ-a;

(d) 

broj potvrđenih izbijanja po serotipu virusa BPJ-a tijekom razdoblja izvješćivanja;

(e) 

broj i položaj objekata zaštićenih od vektora, prema potrebi;

(f) 

opis područja sezonski slobodnih od virusa BPJ-a te datumi početka i završetka razdoblja slobodnog od vektora, prema potrebi.

ODJELJAK 4.

Rezultati programâ iskorjenjivanja bolesti kategorije B i C akvatičnih životinja

Informacije koje je potrebno dostaviti o programima iskorjenjivanja bolesti kategorije B i C akvatičnih životinja:

1. 

Datum izvješća.

2. 

Razdoblje izvješćivanja.

3. 

Ime zemlje.

4. 

Naziv bolesti.

5. 

Obuhvaćeno područje (u slučaju promjene obuhvaćenog područja u skladu s odjeljkom 4. točkom 4. Priloga VII.).

▼M2

6. 

Informacije o predmetnim objektima akvakulture i životinjama smještenima na području iz točke 5. po državi članici, zoni ili kompartmentu:

(a) 

broj odobrenih objekata akvakulture i broj registriranih objekata akvakulture u kojima se drže životinje ciljane populacije životinja i, prema potrebi, točaka uzorkovanja u divljim populacijama, koji su uključeni u program iskorjenjivanja, na dan 31. prosinca;

(b) 

broj objekata akvakulture i, prema potrebi, točaka uzorkovanja u divljim populacijama, koji nisu zaraženi na dan 31. prosinca, u odnosu na broj objekata ili točaka uzorkovanja iz točke (a);

(c) 

broj zaraženih objekata akvakulture i, prema potrebi, točaka uzorkovanja u divljim populacijama, s potvrđenim slučajevima na dan 31. prosinca, u odnosu na broj objekata i točaka uzorkovanja iz točke (a);

(d) 

broj novih zaraženih objekata akvakulture i, prema potrebi, točaka uzorkovanja u divljim populacijama, s potvrđenim slučajevima na dan 31. prosinca, u odnosu na broj objekata i točaka uzorkovanja iz točke (a).

▼B
PRILOG VI.

▼M2

INFORMACIJE KOJE TREBA NAVESTI U ZAHTJEVIMA ZA PRIZNAVANJE STATUSA „SLOBODNO OD BOLESTI” DRŽAVAMA ČLANICAMA ILI ZONAMA U POGLEDU BOLESTI KOPNENIH I AKVATIČNIH ŽIVOTINJA TE U ZAHTJEVIMA ZA PRIZNAVANJE STATUSA „SLOBODNO OD BOLESTI” KOMPARTMENTIMA U POGLEDU BOLESTI AKVATIČNIH ŽIVOTINJA U SKLADU S ČLANKOM 11.

▼B

ODJELJAK 1.

Usklađenost s općim kriterijima

Opće informacije koje je potrebno uključiti u zahtjeve za priznavanje statusa „slobodno od bolesti”:

1. 

Datum zahtjeva.

2. 

Ime zemlje.

3. 

Naziv bolesti.

4. 

Obuhvaćeno područje za priznavanje statusa „slobodno od bolesti”.

5. 

Izjava kojom se potvrđuje da su ispunjeni relevantni opći kriteriji u skladu s člankom 66. točkom (a) Delegirane uredbe (EU) 2020/689 za države članice ili zone ili člankom 73. stavkom 1. točkom (a) te delegirane uredbe za kompartmente u kojima se drže životinje akvakulture.

ODJELJAK 2.

Status „slobodno od bolesti” na temelju odsutnosti vrsta s popisa

Informacije koje je potrebno navesti u zahtjevima za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” na temelju odsutnosti bolesti s popisa:

dokumentacija u skladu s člankom 67. stavkom 2. ili člankom 74. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

ODJELJAK 3.

Status „slobodno od bolesti” na temelju nemogućnosti preživljavanja uzročnika bolesti

Informacije koje je potrebno navesti u zahtjevima za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” na temelju nemogućnosti preživljavanja uzročnika bolesti:

dokumentacija u skladu s člankom 68. stavkom 2. ili člankom 75. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

ODJELJAK 4.

Status „slobodno od bolesti” na temelju nemogućnosti preživljavanja vektora s popisa za bolesti s popisa kod kopnenih životinja

Informacije koje je potrebno navesti u zahtjevima za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” na temelju nemogućnosti preživljavanja vektorâ s popisa za bolesti s popisa kod kopnenih životinja:

dokumentacija u skladu s člankom 69. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

ODJELJAK 5.

Status „slobodno od bolesti” na temelju povijesnih podataka i podataka dobivenih nadziranjem

1. Informacije koje nadležno tijelo treba navesti u zahtjevima za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” na temelju povijesnih podataka i podataka dobivenih nadziranjem, pod uvjetom da na predmetnom području nikad nije bilo prijavljenih slučajeva bolesti ili da je bolest iskorijenjena te da na tom području nije bilo prijavljenih slučajeva najmanje 25 godina prije podnošenja zahtjeva za priznavanje statusa „slobodno od bolesti”:

(a) 

ako se traži priznavanje statusa „slobodno od infestacije grinjom Varroa spp.”:

dokumentirani dokazi o ispunjavanju zahtjevâ iz dijela III. odjeljka 1. točaka od (a) do (f) Priloga V. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/689;

(b) 

ako se traži priznavanje statusa „slobodno od infekcije s Bonamia exitiosa”:

i. 

rezultati ispitivanja provedenog tijekom najmanje godinu dana u svim objektima ili skupinama objekata u kojima se drže vrste s popisa u državi članici, zoni ili kompartmentu te, prema potrebi, točkama uzorkovanja u divljim populacijama. Veličina uzorka testiranih vrsta s popisa mora biti takva da omogući otkrivanje infekcije s Bonamia exitiosa s razinom pouzdanosti od 95 %, ako je uzročnik bolesti prisutan u populaciji uz stopu prevalencije od 2 %;

ii. 

mjere koje se provode kako bi se spriječilo unošenje Bonamia exitiosa na predmetno područje;

iii. 

mjere kontrole bolesti koje se provode u slučaju izbijanja;

(c) 

ako se traži priznavanje statusa „slobodno od infekcije virusom SBP-a”:

i. 

rezultati ispitivanja provedenog tijekom najmanje godinu dana u svim objektima ili skupinama objekata u kojima se drže vrste s popisa u državi članici, zoni ili kompartmentu te, prema potrebi, točkama uzorkovanja u divljim populacijama. Veličina uzorka testiranih vrsta s popisa mora biti takva da omogući otkrivanje infekcije virusom SBP-a s razinom pouzdanosti od 95 %, ako je uzročnik bolesti prisutan u populaciji uz stopu prevalencije od 2 %;

ii. 

mjere koje se provode kako bi se spriječilo unošenje virusa SBP-a na predmetno područje;

iii. 

mjere kontrole bolesti koje se provode u slučaju izbijanja.

2. Informacije za najmanje prethodnih 10 godina koje treba uključiti u zahtjeve za priznavanje statusa „slobodno od VPG-a” na temelju povijesnih podataka i podataka dobivenih nadziranjem, ako je bilo prijavljenih slučajeva te bolesti u posljednjih 25 godina i ako je ta bolest iskorijenjena iz predmetnog područja:

(a) 

broj objekata u kojima se drže goveda po zdravstvenom statusu ( 2 ) i broj goveda koja se drže u tim objektima na dan 31. prosinca svake godine;

(b) 

strategija/režim testiranja i dijagnostičke metode upotrijebljene za utvrđivanje statusa u pogledu VPG-a objekata u kojima se drže goveda (zaražena, nezaražena);

(c) 

strategija/režim testiranja i dijagnostičke metode upotrijebljene za dokazivanje zadržavanja statusa „nezaraženo” objekata u kojima se drže goveda;

(d) 

mjere za sprečavanje unošenja virusa VPG-a na predmetno područje;

(e) 

mjere kontrole bolesti koje se provode u slučaju izbijanja;

(f) 

broj izbijanja po godini;

(g) 

broj potvrđenih slučajeva u prethodnih 18 mjeseci;

(h) 

povijest cijepljenja i datum zabrane cijepljenja držanih goveda protiv VPG-a.

3. Informacije koje je potrebno navesti u zahtjevima za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” na temelju povijesnih podataka i podataka dobivenih nadziranjem ako se traži priznavanje statusa „slobodno od infekcije virusom newcastleske bolesti bez cijepljenja”:

dokumentirani dokazi o ispunjavanju zahtjevâ iz dijela IV. odjeljka 1. točaka od (a) do (e) Priloga V. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/689.

ODJELJAK 6.

Status „slobodno od bolesti” na temelju programâ iskorjenjivanja

Informacije koje je potrebno navesti u zahtjevima za priznavanje statusa „slobodno od bolesti” na temelju programâ iskorjenjivanja, po kalendarskoj godini:

▼M2

1. 

U slučaju programâ iskorjenjivanja infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis u pogledu držanih goveda, po zoni ako obuhvaćeno područje programa uključuje više od jedne zone:

(a) 

broj objekata u kojima se drže goveda, isključujući objekte na koje se primjenjuje odstupanje u skladu s člankom 19. Delegirane uredbe (EU) 2020/689, na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(b) 

broj goveda koja se drže u objektima iz točke (a) na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(c) 

broj objekata u kojima se drže goveda sa statusom „slobodno od infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis bez cijepljenja”, uključujući objekte sa suspendiranim statusom „slobodno od bolesti”, na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(d) 

broj goveda koja se drže u objektima iz točke (c) na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(e) 

broj objekata u kojima se drže goveda podvrgnuta serološkom testiranju na infekciju bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis, za svaku od posljednje tri godine;

(f) 

broj objekata u pogledu kojih postoji sumnja nakon testiranja iz točke (e), za svaku od posljednje tri godine;

(g) 

broj istraženih slučajeva pobačaja kod držanih goveda koje je mogla prouzročiti infekcija bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis, za svaku od posljednje tri godine;

(h) 

datum posljednjeg potvrđenog slučaja infekcije držanih goveda bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis;

(i) 

datum posljednjeg cijepljenja držanih goveda protiv infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis.

2. 

U slučaju programâ iskorjenjivanja infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis u pogledu držanih ovaca i koza, po zoni ako obuhvaćeno područje programa uključuje više od jedne zone:

(a) 

broj objekata u kojima se drže ovce ili koze, isključujući objekte na koje se primjenjuje odstupanje u skladu s člankom 19. Delegirane uredbe (EU) 2020/689, na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(b) 

broj ovaca i koza koje se drže u objektima iz točke (a) na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(c) 

broj objekata u kojima se drže ovce ili koze sa statusom „slobodno od infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis bez cijepljenja”, uključujući objekte sa suspendiranim statusom „slobodno od bolesti”, na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(d) 

broj ovaca i koza koje se drže u objektima iz točke (c) na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(e) 

broj objekata u kojima se drže ovce ili koze testirane na infekciju bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis, za svaku od posljednje tri godine;

(f) 

broj objekata u pogledu kojih postoji sumnja nakon testiranja iz točke (e), za svaku od posljednje tri godine;

(g) 

broj istraženih slučajeva pobačaja kod ovaca ili koza koje je mogla prouzročiti infekcija bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis, za svaku od posljednje tri godine;

(h) 

datum posljednjeg potvrđenog slučaja infekcije držanih ovaca ili koza bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis;

(i) 

datum posljednjeg cijepljenja držanih ovaca ili koza protiv infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis.

3. 

U slučaju programâ iskorjenjivanja infekcije MTBC-om, po zoni ako obuhvaćeno područje programa uključuje više od jedne zone:

(a) 

broj objekata u kojima se drže goveda, isključujući objekte na koje se primjenjuje odstupanje u skladu s člankom 19. Delegirane uredbe (EU) 2020/689, na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(b) 

broj goveda koja se drže u objektima iz točke (a) na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(c) 

broj objekata u kojima se drže goveda sa statusom „slobodno od infekcije MTBC-om”, uključujući objekte sa suspendiranim statusom „slobodno od bolesti”, na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(d) 

broj goveda koja se drže u objektima iz točke (c) na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(e) 

broj objekata u kojima se drže goveda testirana na MTBC, za svaku od posljednje tri godine;

(f) 

broj objekata u pogledu kojih postoji sumnja nakon testiranja iz točke (e), za svaku od posljednje tri godine;

(g) 

broj zaklanih goveda s uočenim promjenama sumnjivima na infekciju MTBC-om koja su podvrgnuta istrazi, za svaku od posljednje tri godine;

(h) 

broj objekata u kojima je potvrđena infekcija MTBC-om, za svaku od posljednje tri godine.

4. 

U slučaju programâ iskorjenjivanja ELG-a, po zoni ako obuhvaćeno područje programa uključuje više od jedne zone:

(a) 

broj objekata u kojima se drže goveda, isključujući objekte na koje se primjenjuje odstupanje u skladu s člankom 19. Delegirane uredbe (EU) 2020/689, na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(b) 

broj goveda koja se drže u objektima iz točke (a) na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(c) 

broj objekata u kojima se drže goveda sa statusom „slobodno od ELG-a”, uključujući objekte sa suspendiranim statusom „slobodno od bolesti”, na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(d) 

broj goveda koja se drže u objektima iz točke (c) na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(e) 

broj objekata u kojima se drže goveda testirana na ELG, za svaku od posljednje tri godine;

(f) 

broj objekata u pogledu kojih postoji sumnja nakon testiranja iz točke (e), za svaku od posljednje tri godine;

(g) 

broj uzoraka od zaklanih goveda starijih od 24 mjeseca s tumorima koje je mogao prouzročiti ELG koji su podvrgnuti laboratorijskom ispitivanju kako bi se potvrdila ili isključila prisutnost ELG-a, za svaku od posljednje tri godine;

(h) 

broj objekata u kojima je potvrđena infekcija ELG-om, za svaku od posljednje tri godine.

5. 

U slučaju programâ iskorjenjivanja ZRG-a/ZPV-a, po zoni ako obuhvaćeno područje programa uključuje više od jedne zone:

(a) 

broj objekata u kojima se drže goveda, isključujući objekte na koje se primjenjuje odstupanje u skladu s člankom 19. Delegirane uredbe (EU) 2020/689, na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(b) 

broj goveda koja se drže u objektima iz točke (a) na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(c) 

broj objekata sa statusom „slobodno od ZRG-a/ZPV-a”, uključujući objekte sa suspendiranim statusom „slobodno od bolesti”, na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(d) 

broj goveda koja se drže u objektima iz točke (c) na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(e) 

broj objekata testiranih na ZRG/ZPV, za svaku od posljednje tri godine;

(f) 

broj objekata u pogledu kojih postoji sumnja nakon testiranja iz točke (e), za svaku od posljednje tri godine;

(g) 

broj objekata u kojima je potvrđena infekcija ZRG-om/ZPV-om, za svaku od posljednje tri godine;

(h) 

datum zabrane cijepljenja držanih goveda protiv ZRG-a/ZPV-a.

6. 

U slučaju programâ iskorjenjivanja infekcije virusom BA-a, po zoni ako obuhvaćeno područje programa uključuje više od jedne zone:

(a) 

broj objekata u kojima se drže svinje, isključujući objekte na koje se primjenjuje odstupanje u skladu s člankom 19. Delegirane uredbe (EU) 2020/689, na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(b) 

broj svinja koje se drže u objektima iz točke (a) na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(c) 

broj objekata sa statusom „slobodno od infekcije virusom BA-a”, uključujući objekte sa suspendiranim statusom „slobodno od bolesti”, na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(d) 

broj svinja koje se drže u objektima iz točke (c) na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(e) 

broj objekata u kojima je provedeno nadziranje radi otkrivanja kliničkih, viroloških ili seroloških dokaza infekcije virusom BA-a, za svaku od posljednje tri godine;

(f) 

broj testiranih svinja u objektima iz točke (e), za svaku od posljednje tri godine;

(g) 

broj objekata u kojima je potvrđena infekcija virusom BA-a, za svaku od posljednje tri godine;

(h) 

datum zabrane cijepljenja držanih svinja protiv virusa BA-a.

7. 

U slučaju programâ iskorjenjivanja VPG-a, po zoni ako obuhvaćeno područje programa uključuje više od jedne zone:

(a) 

broj objekata u kojima se drže goveda, isključujući objekte na koje se primjenjuje odstupanje u skladu s člankom 19. Delegirane uredbe (EU) 2020/689, na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(b) 

broj goveda koja se drže u objektima iz točke (a) na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(c) 

broj objekata sa statusom „slobodno od VPG-a”, uključujući objekte sa suspendiranim statusom „slobodno od bolesti”, na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(d) 

broj goveda koja se drže u objektima iz točke (c) na dan 31. prosinca za svaku od posljednje tri godine;

(e) 

broj objekata testiranih na VPG, za svaku od posljednje tri godine;

(f) 

broj objekata u pogledu kojih postoji sumnja nakon testiranja iz točke (e), za svaku od posljednje tri godine;

(g) 

broj objekata u kojima je potvrđena infekcija VPG-om, za svaku od posljednje tri godine;

(h) 

datum zabrane cijepljenja držanih goveda protiv VPG-a.

▼B

8. 

U slučaju programâ iskorjenjivanja infekcije RABV-om, po zoni ili regiji, ako obuhvaćeno područje programa uključuje više od jedne regije, informacije:

(a) 

o nadziranju, uključujući barem karte sa sljedećim podacima:

i. 

testirane indikatorske životinje po vrsti;

ii. 

potvrđeni slučajevi po vrsti;

(b) 

o cijepljenju divljih životinja:

i. 

broj i datumi akcija cijepljenja;

ii. 

postignuta gustoća cjepnih mamaka po zoni ili regiji i, ako je ukupna površina područja cijepljenja po akciji cijepljenja veća od 20 000 km2, karte gustoće cjepnih mamaka;

iii. 

na zahtjev Komisije, elektroničke datoteke s:

— 
rutama letenja zabilježenima tijekom distribucije cjepnih mamaka;
— 
distribucijom cjepnih mamaka: vrijeme i položaj svakog ispuštenog mamca zabilježeni tijekom zračne distribucije ako je ukupna površina područja cijepljenja po akciji cijepljenja veća od 20 000 km2;
iv. 

o praćenju djelotvornosti cijepljenja, s kartama sa sljedećim podacima:

— 
broj životinja pozitivnih na test za biomarkere/broj provedenih testova za biomarkere;
— 
broj životinja pozitivnih na serološke testove/broj seroloških testova;
v. 

broj i rezultati provedenih testova titracije cjepnih mamaka;

(c) 

broj potvrđenih slučajeva kod kojih se infekcija RABV-om nije pojavila na predmetnom području (uvezeni slučajevi);

(d) 

ako je u slučajevima iz točke (c) utvrđena epidemiološka povezanost, prema potrebi, rezultati pojačanog nadziranja provedenog u razdoblju od šest mjeseci nakon uginuća predmetne životinje.

9. 

U slučaju programâ iskorjenjivanja infekcije virusom BPJ-a:

(a) 

obuhvaćeno područje s kartom te opisom i razgraničenjem geografskih i administrativnih područja obuhvaćenih programom iskorjenjivanja te nazivima zona i regija, ako obuhvaćeno područje programa uključuje više od jedne regije; prema potrebi, razloge za primjenu odstupanja iz članka 37. stavka 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 i razvoj u zoni tijekom provedbe programa;

(b) 

broj objekata u kojima se na dan 31. prosinca drže životinje ciljane populacije životinja;

(c) 

broj životinja ciljane populacije životinja koje se na dan 31. prosinca drže u objektima iz točke (b);

(d) 

godišnji planovi uzorkovanja: jedinica kartiranja i primijenjeni kriteriji odabira, učestalost testiranja, broj testova, vrsta dijagnostičkih metoda i rezultati;

(e) 

broj potvrđenih slučajeva po zoni, vrsti, godini/mjesecima i serotipovima virusa BPJ-a;

(f) 

broj cijepljenih životinja po godini, vrsti i serotipovima virusa BPJ-a;

(g) 

odobrena odstupanja za premještanja, broj obuhvaćenih životinja i, prema potrebi, provedena prilagodba nadziranja;

(h) 

koordinirane mjere s drugim državama članicama ili trećim zemljama, prema potrebi, i prilagodba nadziranja vanjskim izvorima infekcije virusom BPJ-a.

▼M2

10. 

U slučaju programâ iskorjenjivanja bolesti kategorije B i C akvatičnih životinja dostavite sljedeće informacije za svaku godinu programa po državi članici, zoni ili kompartmentu, ovisno o obuhvaćenom području:

(a) 

broj odobrenih objekata akvakulture i, prema potrebi, broj registriranih objekata akvakulture u kojima se drže životinje ciljane populacije životinja i točaka uzorkovanja u divljim populacijama, koji su uključeni u program iskorjenjivanja te karte na kojima je označen položaj objekata i točaka uzorkovanja u divljim populacijama;

(b) 

broj objekata akvakulture i, prema potrebi, točaka uzorkovanja u divljim populacijama, koji nisu zaraženi, u odnosu na broj objekata i točaka uzorkovanja iz točke (a);

(c) 

broj veterinarskih posjeta po odobrenim i, prema potrebi, registriranim objektima akvakulture;

(d) 

broj uzorkovanja po odobrenim i, prema potrebi, registriranim objektima akvakulture i točkama uzorkovanja u divljim populacijama te pojedinosti o vrstama, rezultati uzorkovanja (pozitivni ili negativni) i temperature vode u trenutku uzorkovanja;

(e) 

broj zaraženih objekata akvakulture i, prema potrebi, točaka uzorkovanja u divljim populacijama, s potvrđenim slučajevima, u odnosu na broj objekata iz točke (a);

(f) 

broj novih zaraženih objekata akvakulture i, prema potrebi, točaka uzorkovanja u divljim populacijama, s potvrđenim slučajevima, u odnosu na broj objekata iz točke (a).

▼B
PRILOG VII.

INFORMACIJE POTREBNE ZA PODNOŠENJE PROGRAMÂ ISKORJENJIVANJA U SKLADU S ČLANKOM 10.

ODJELJAK 1.

Podnošenje programâ iskorjenjivanja bolesti kategorije B i C kopnenih životinja na temelju dodjele statusa „slobodno od bolesti” na razini objekata

Informacije koje je potrebno navesti u programima iskorjenjivanja bolesti kategorije B i C kopnenih životinja na temelju dodjele statusa „slobodno od bolesti” na razini objekata:

1. 

Datum podnošenja.

2. 

Ime zemlje.

3. 

Naziv bolesti.

4. 

Obuhvaćeno područje s opisom i razgraničenjem geografskih i administrativnih područja obuhvaćenih programom iskorjenjivanja i nazivima zona i regija, ako obuhvaćeno područje programa uključuje više od jedne regije.

5. 

Opis epidemiološke situacije svake zone ili regije, ako obuhvaćeno područje programa uključuje više od jedne regije:

(a) 

broj objekata u kojima se drže životinje ciljane populacije životinja po zdravstvenom statusu ( 3 ), osim objekata na koje se primjenjuje odstupanje iz točke 6. podtočke (f) na dan 31. prosinca;

(b) 

broj životinja ciljane populacije životinja koje se drže u objektima iz točke (a) po zdravstvenom statusu;

(c) 

karte na kojima je prikazana gustoća ciljane populacije životinja iz točke (b) po zdravstvenom statusu;

(d) 

vremenski slijed s navedenom prevalencijom, podacima o incidenciji i, prema potrebi, povijesti cijepljenja tijekom najmanje posljednjih pet godina; i

(e) 

informacije o epidemiološkom stanju dodatnih populacija životinja, prema potrebi.

6. 

Opis strategije kontrole bolesti u okviru programa iskorjenjivanja u skladu s člankom 16. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/689 koji sadržava barem sljedeće:

(a) 

planove uzorkovanja i dijagnostičke metode koji se trebaju primjenjivati u skladu s Prilogom IV. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/689:

i. 

za dodjelu statusa „slobodno od bolesti” objektima i zadržavanje tog statusa;

ii. 

za potvrđivanje ili isključivanje prisutnosti bolesti u slučaju sumnje na bolest;

(b) 

mjere kontrole bolesti koje se trebaju provoditi u slučaju potvrđenog slučaja;

(c) 

biosigurnosne mjere i mjere za umanjivanje rizika koje je potrebno provesti;

(d) 

vrsta cjepivâ koju treba upotrebljavati i plan cijepljenja, prema potrebi;

(e) 

mjere koje je potrebno provesti u pogledu dodatnih populacija životinja, prema potrebi;

(f) 

odstupanja koja se primjenjuju u skladu s člankom 19. Delegirane uredbe (EU) 2020/689, prema potrebi;

(g) 

koordinirane mjere s drugim državama članicama ili trećim zemljama, prema potrebi.

7. 

Opis organizacije, nadzora i uloga stranaka uključenih u program iskorjenjivanja koji sadržava barem sljedeće:

(a) 

tijela nadležna za koordinaciju i nadzor provedbe programa;

(b) 

odgovornosti svih uključenih dionika.

8. 

Procijenjeno trajanje programa iskorjenjivanja.

▼M2

9. 

Srednjoročni ciljevi programa iskorjenjivanja povezani s kriterijima za dobivanje statusa „slobodno od bolesti” specifičnima za određenu bolest, koji uključuju barem:

(a) 

očekivano godišnje smanjenje broja zaraženih objekata;

(b) 

očekivano godišnje povećanje broja objekata slobodnih od bolesti.

▼B

ODJELJAK 2.

Podnošenje programâ iskorjenjivanja infekcije RABV-om

Informacije koje je potrebno navesti u programima iskorjenjivanja infekcije RABV-om:

1. 

Datum podnošenja.

2. 

Ime zemlje.

3. 

Obuhvaćeno područje s opisom i razgraničenjem geografskih i administrativnih područja obuhvaćenih programom iskorjenjivanja te nazivima zona i regija, ako obuhvaćeno područje programa uključuje više od jedne regije.

4. 

Opis epidemiološke situacije tijekom najmanje posljednjih pet godina, uključujući:

(a) 

broj potvrđenih slučajeva po životinjskim vrstama s popisa;

(b) 

karte na kojima je prikazana rasprostranjenost potvrđenih slučajeva iz točke (a) po godini;

(c) 

strategiju kontrole bolesti i rezultate mjera kontrole.

5. 

Opis strategije kontrole bolesti programa iskorjenjivanja u skladu s člankom 32. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/689:

(a) 

nadziranje, uključujući barem sljedeće:

i. 

ciljanu populaciju životinja;

ii. 

planove uzorkovanja i pojedinosti o sakupljanju uginulih životinja;

iii. 

dijagnostičke metode;

(b) 

prema potrebi, cijepljenje, uključujući barem sljedeće:

i. 

cijepljenje držanih životinja u okviru programa iskorjenjivanja;

— 
vrsta cjepivâ koju treba upotrebljavati,
— 
ciljanu populaciju;
ii. 

cijepljenje divljih životinja:

— 
definicija/razgraničenje područja cijepljenja,
— 
učestalost i planirani datumi akcija cijepljenja,
— 
cjepni mamci koje treba upotrebljavati,
— 
metoda distribucije cjepnih mamaka i planirana gustoća cjepnih mamaka;
— 
opis metoda koje treba upotrebljavati za procjenu pravilne distribucije cjepnih mamaka,
— 
opis strategije za praćenje učinkovitosti cijepljenja u pogledu serologije i unosa mamaka u ciljanoj populaciji životinja, planovi uzorkovanja, s pojedinostima o sakupljanju uginulih životinja, te dijagnostičke metode,
— 
opis mjera kojima se osigurava održavanje kvalitete cjepnih mamaka prije njihove distribucije, posebno u pogledu titracije cjepnih mamaka i nadzora hladnog lanca,
— 
cijepljenje pasa lutalica, vrsta cjepivâ koju treba upotrebljavati i ciljana populacija;
(c) 

mjere kontrole bolesti koje se trebaju provoditi u slučaju potvrđenog slučaja;

(d) 

kampanje obavješćivanja javnosti koje je potrebno provesti;

(e) 

mjere koje je potrebno provesti kako bi se smanjio kontakt sa zaraženim životinjama;

(f) 

koordinirane mjere s drugim državama članicama ili trećim zemljama, prema potrebi.

6. 

Opis organizacije, nadzora i uloga stranaka uključenih u program iskorjenjivanja koji sadržava barem sljedeće:

(a) 

tijela nadležna za koordinaciju i nadzor provedbe programa;

(b) 

odgovornosti svih uključenih dionika.

7. 

Procijenjeno trajanje programa iskorjenjivanja.

8. 

Srednjoročni ciljevi programa iskorjenjivanja koji uključuju barem sljedeće:

(a) 

očekivano godišnje smanjenje broja izbijanja;

(b) 

očekivani broj potvrđenih izbijanja na područjima na kojima je bilo izbijanja tijekom prethodne godine;

(c) 

očekivani postotak serokonverzije u ciljanim populacijama životinja;

(d) 

očekivani postotak unosa cjepiva kod životinja ciljanih vrsta.

ODJELJAK 3.

Podnošenje programâ iskorjenjivanja infekcije virusom BPJ-a

Informacije koje je potrebno navesti u programima iskorjenjivanja infekcije virusom BPJ-a:

1. 

Datum podnošenja.

2. 

Ime zemlje.

3. 

Obuhvaćeno područje s opisom i razgraničenjem geografskih i administrativnih područja obuhvaćenih programom iskorjenjivanja i nazivima zona i regija, ako obuhvaćeno područje programa uključuje više od jedne regije: te, prema potrebi, razlozi za primjenu odstupanja iz članka 37. stavka 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

4. 

Opis epidemiološke situacije svake zone ili regije, ako obuhvaćeno područje programa uključuje više od jedne regije:

(a) 

broj objekata u kojima se na dan 31. prosinca drže životinje ciljane populacije životinja;

(b) 

broj životinja ciljane populacije životinja koje se drže u objektima iz točke (a);

(c) 

karte na kojima je prikazana:

i. 

gustoća ciljane populacije životinja iz točke (b); i

ii. 

geografska rasprostranjenost slučajeva infekcije virusom BPJ-a po serotipovima tijekom najmanje posljednjih pet godina;

(d) 

vremenski slijed s navedenom prevalencijom, podacima o incidenciji i, prema potrebi, povijesti cijepljenja tijekom najmanje posljednjih pet godina;

(e) 

rezultati nadziranja vektora tijekom najmanje posljednjih pet godina;

(f) 

informacije o epidemiološkom stanju dodatnih populacija životinja, prema potrebi.

5. 

Opis strategije kontrole bolesti programa iskorjenjivanja u skladu s člankom 37. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 koji uključuje barem sljedeće:

(a) 

pojedinosti o aktivnom nadziranju koje je potrebno provesti u skladu s dijelom II. poglavljem 1. odjeljkom 4. Priloga V. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/689 s:

i. 

kartama s prikazanim geografskim jedinicama;

ii. 

odabirom mjestâ uzorkovanja, planova uzorkovanja i dijagnostičkih metoda koji se primjenjuju za praćenje sentinel životinja;

iii. 

odabirom mjestâ uzorkovanja, planova uzorkovanja i dijagnostičkih metoda koji se primjenjuju za strukturirana ispitivanja prevalencije;

(b) 

vrsta cjepivâ koju treba upotrebljavati i programi cijepljenja relevantne ciljane populacije životinja, prema potrebi;

(c) 

postupke i dijagnostičke metode za potvrđivanje ili isključivanje prisutnosti bolesti u slučaju sumnje na bolest;

(d) 

mjere kontrole bolesti koje se trebaju provoditi u slučaju potvrđenog slučaja;

(e) 

ograničenja premještanja koja se primijenjuju na premještanja držanih životinja i zametnih proizvoda;

(f) 

biosigurnosne mjere i mjere za umanjivanje rizika koje je potrebno provesti;

(g) 

pojedinosti o nadziranju vektorâ i, prema potrebi, uspostavi područja sezonski slobodnih od virusa BPJ-a;

(h) 

pojedinosti o dodjeli statusa „objekt zaštićen od vektora”, prema potrebi;

(i) 

koordinirane mjere s drugim državama članicama ili trećim zemljama, prema potrebi.

6. 

Opis organizacije, nadzora i uloga stranaka uključenih u program iskorjenjivanja koji sadržava barem sljedeće:

(a) 

tijela nadležna za koordinaciju i nadzor provedbe programa;

(b) 

odgovornosti svih uključenih dionika.

7. 

Procijenjeno trajanje programa iskorjenjivanja.

8. 

Srednjoročni ciljevi programa iskorjenjivanja koji uključuju barem sljedeće:

(a) 

očekivano godišnje smanjenje broja potvrđenih slučajeva u ciljanoj populaciji životinja;

(b) 

očekivano godišnje povećanje broja geografskih jedinica slobodnih od bolesti;

(c) 

očekivanu procijepljenost, prema potrebi.

ODJELJAK 4.

Podnošenje programâ iskorjenjivanja bolesti kategorije B i C akvatičnih životinja

Informacije koje je potrebno navesti u programima iskorjenjivanja bolesti kategorije B i C akvatičnih životinja:

1. 

Datum podnošenja.

2. 

Ime zemlje.

3. 

Naziv bolesti.

4. 

Obuhvaćeno područje s opisom i razgraničenjem geografskih i administrativnih područja obuhvaćenih programom iskorjenjivanja te nazivima zona ili kompartmenata.

▼M2

5. 

Opis epidemiološke situacije u državi članici, zoni ili kompartmentu, ovisno o obuhvaćenom području programa, uključujući:

(a) 

broj odobrenih objekata akvakulture i broj registriranih objekata akvakulture u kojima se drže životinje ciljane populacije životinja, po vrsti proizvodnje i po zdravstvenom statusu;

(b) 

vrste s popisa koje se drže u objektima akvakulture iz točke (a) po zdravstvenom statusu;

(c) 

karte na kojima je prikazan:

i. 

geografski položaj objekata akvakulture iz točke (a) i relevantna područja vodenog sliva; i

ii. 

geografska rasprostranjenost slučajeva infekcije relevantnom bolešću kategorije B ili C tijekom najmanje pet posljednjih godina;

(d) 

informacije o epidemiološkom stanju divljih akvatičnih životinja, prema potrebi.

6. 

Opis strategije kontrole bolesti programa iskorjenjivanja u skladu s člankom 46. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 koji uključuje barem sljedeće:

(a) 

planove uzorkovanja i dijagnostičke metode koji se trebaju primjenjivati u skladu s Prilogom VI. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/689 za:

i. 

veterinarske posjete i uzorkovanje u objektima akvakulture;

ii. 

ciljano nadziranje divljih populacija, prema potrebi;

(b) 

mjere kontrole bolesti koje se trebaju provoditi u slučaju potvrđenog slučaja;

(c) 

biosigurnosne mjere i mjere za umanjivanje rizika koje je potrebno provesti;

(d) 

programe cijepljenja, prema potrebi;

(e) 

mjere koje je potrebno provesti u pogledu divljih akvatičnih životinja te broj i geografski položaj točaka uzorkovanja prema potrebi;

(f) 

odstupanja koja se primjenjuju u skladu s člankom 47. stavkom 4., člankom 51. stavkom 2. ili člankom 53. Delegirane uredbe (EU) 2020/689, prema potrebi;

(g) 

koordinirane mjere s drugim državama članicama ili trećim zemljama, prema potrebi.

▼B

7. 

Opis organizacije, nadzora i uloga stranaka uključenih u program iskorjenjivanja koji sadržava barem sljedeće:

(a) 

tijela nadležna za koordinaciju i nadzor provedbe programa;

(b) 

odgovornosti svih uključenih dionika.

8. 

Procijenjeno trajanje programa iskorjenjivanja.

9. 

Srednjoročni ciljevi i strategije kontrole bolesti pri provedbi programa iskorjenjivanja koji uključuju barem sljedeće:

(a) 

očekivano godišnje smanjenje broja zaraženih objekata akvakulture i, prema potrebi, točaka uzorkovanja u divljim populacijama;

(b) 

očekivano godišnje povećanje broja objekata akvakulture i, prema potrebi, točaka uzorkovanja u divljim populacijama s negativnim rezultatima;

(c) 

očekivanu procijepljenost, prema potrebi.( 1 ) Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 od 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o nadziranju, programima iskorjenjivanja i statusu „slobodno od bolesti” za određene bolesti s popisa i emergentne bolesti (SL L 174, 3.6.2020., str. 211.).

( 2 ) Zaraženo, nezaraženo, nepoznato.

( 3 ) Slobodno od bolesti, zaraženo ili nepoznato.