02020R1395 — HR — 26.05.2021 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1395

оd 5. listopada 2020.

o produljenju odobrenja Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 kao dodatka hrani za piliće za tov, njegovu odobrenju za piliće uzgajane za nesenje i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1292/2008 ( ►M1  nositelj odobrenja Evonik Operations GmbH ◄ )

(Tekst značajan za EGP)

( L 324 6.10.2020, 3)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/733 оd 5. svibnja 2021.

  L 158

11

6.5.2021
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1395

оd 5. listopada 2020.

o produljenju odobrenja Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 kao dodatka hrani za piliće za tov, njegovu odobrenju za piliće uzgajane za nesenje i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1292/2008 ( ►M1  nositelj odobrenja Evonik Operations GmbH ◄ )

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Odobrenje dodatka navedenog u Prilogu, koji pripada kategoriji dodataka „zootehnički dodaci” i funkcionalnoj skupini „stabilizatori crijevne flore” za piliće uzgajane za nesenje te za istu kategoriju i funkcionalnu skupinu za piliće za tov produljuje se u skladu s uvjetima utvrđenima u tom prilogu.

Članak 2.

Uredba (EZ) br. 1292/2008 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOGIdentifikacijski broj dodatka

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka važenja odobrenja

CFU/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija zootehničkih dodataka. Funkcionalna skupina: stabilizatori crijevne flore.

4b1822

►M1  Evonik Operations GmbH ◄

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940

Sastav dodatka

Pripravak od Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 koji sadržava najmanje:

— 1 × 109 CFU/g dodatka

Kruti oblici

Pilići za tov

Pilići uzgajani za nesenje

1 × 109

1.  U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi.

2.  Može se koristiti u hrani za životinje koja sadržava odobrene kokcidiostatike: diklazuril, monenzin natrij ilinikarbazin.

3.  Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih rizika koji proizlaze iz njihove uporabe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe, zaštitne naočale i rukavice.

26.10.2030.

Karakteristike aktivne tvari

Spore Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940

Analitička metoda  (1)

Za određivanje brojnosti: metoda razmazivanja uporabom tripton soja agara (EN 15 784 )

Identifikacija: gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE).

(1)   

Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.