02019R2122 — HR — 20.12.2021 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2122

оd 10. listopada 2019.

o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih kategorija životinja i robe izuzetih od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama, posebnih kontrola osobne prtljage putnika i malih pošiljaka robe koje se šalju fizičkim osobama i nisu namijenjene stavljanju na tržište te o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 142/2011

(Tekst značajan za EGP)

( L 321 12.12.2019, 45)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2089 оd 21. rujna 2021.

  L 427

149

30.11.2021
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2122

оd 10. listopada 2019.

o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih kategorija životinja i robe izuzetih od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama, posebnih kontrola osobne prtljage putnika i malih pošiljaka robe koje se šalju fizičkim osobama i nisu namijenjene stavljanju na tržište te o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 142/2011

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila za slučajeve i uvjete izuzeća određenih kategorija životinja i robe od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama i za slučajeve u kojima i uvjete pod kojima carinska tijela ili druga javna tijela mogu provoditi posebne zadaće kontrola osobne prtljage putnika ako te zadaće već nisu u nadležnosti tih tijela.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. 

„uzorci za istraživanja i dijagnostiku” znači uzorci za istraživanja i dijagnostiku kako je definirano u točki 38. Priloga I. Uredbi (EU) br. 142/2011;

2. 

„IMSOC” znači sustav za upravljanje informacijama za službene kontrole iz članka 131. Uredbe (EU) 2017/625;

3. 

„svježi proizvodi ribarstva” znači svježi proizvodi ribarstva kako je definirano u točki 3.5. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 );

4. 

„pripremljeni proizvodi ribarstva” znači pripremljeni proizvodi ribarstva kako je definirano u točki 3.6. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

5. 

„prerađeni proizvodi ribarstva” znači prerađeni proizvodi ribarstva je definirano u točki 7.4. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

6. 

„kućni ljubimac” znači kućni ljubimac kako je definirano u članku 4. točki 11. Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 );

7. 

„nekomercijalno premještanje” znači nekomercijalno premještanje kako je definirano u članku 4. točki 14. Uredbe (EU) 2016/429;

8. 

„hrana za kućne ljubimce” znači hrana za kućne ljubimce kako je definirano u točki 19. Priloga I. Uredbi (EU) br. 142/2011.

Članak 3.

Životinje namijenjene u znanstvene svrhe

1.  

Beskralježnjaci namijenjeni u znanstvene svrhe, kao što su istraživanja, obrazovne aktivnosti ili istraživanja povezana s razvojem proizvoda, izuzimaju se od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama, osim od kontrola koje se provode u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1143/2014, pod sljedećim uvjetima:

(a) 

u skladu su sa zahtjevima u pogledu zdravlja životinja koji su utvrđeni pravilima iz članka 1. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) 2017/625;

▼M1

(b) 

njihov ulazak u Uniju u te svrhe prethodno odobrava nadležno tijelo države članice ( 3 ) odredišta;

▼B

(c) 

nakon završetka aktivnosti povezanih sa znanstvenim svrhama, životinje i od njih dobiveni proizvodi, osim količina koje se koriste u znanstvene svrhe, zbrinjavaju se ili ponovno otpremaju u treću zemlju podrijetla.

2.  
Stavak 1. ne odnosi se na pčele medarice (Apis mellifera), bumbare (Bombus spp), mekušce koji pripadaju koljenu Mollusca i rakove koji pripadaju potkoljenu Crustacea.

▼M1

Članak 4.

Uzorci za istraživanja i dijagnostiku i uzorci proizvoda životinjskog podrijetla i mješovitih proizvoda za analizu proizvoda i ispitivanje kvalitete, uključujući organoleptičku analizu

▼B

1.  

Nadležno tijelo može uzorke za istraživanja i dijagnostiku izuzeti od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama pod sljedećim uvjetima:

(a) 

nadležno tijelo države članice odredišta izdalo je odobrenje korisniku uzoraka prije njihova unosa u Uniju u skladu s člankom 27. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 142/2011 i to se odobrenje bilježi u službenom dokumentu koji to tijelo dostavlja;

(b) 

popraćeni su službenim dokumentom iz točke (a) ili njegovom kopijom do njihova dolaska do korisnika iz točke (a) ili, u slučaju iz točke (c), do granične kontrolne postaje ulaska;

(c) 

u slučaju ulaska u Uniju preko države članice koja nije država članica odredišta subjekt daje uzorke na uvid graničnoj kontrolnoj postaji.

2.  
U slučaju iz stavka 1. točke (c) nadležno tijelo granične kontrolne postaje putem sustava IMSOC obavješćuje nadležno tijelo države članice odredišta o unosu uzoraka.

▼M1

3.  

Nadležno tijelo države članice odredišta može izuzeti uzorke proizvoda životinjskog podrijetla i mješovitih proizvoda za analizu proizvoda i ispitivanje kvalitete, uključujući organoleptičku analizu, od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama pod sljedećim uvjetima:

(a) 

nadležno tijelo subjektu odgovornom za analizu ili ispitivanje uzoraka izdalo je odobrenje za unošenje tih uzoraka u Uniju prije njihova ulaska u Uniju u skladu sa stavkom 4. te je to odobrenje zabilježeno u službenom dokumentu koji izdaje to tijelo;

(b) 

uzorke prati službeni dokument iz točke (a) ili njegova kopija, certifikat ili izjava iz stavka 4. točke (b) ili, ako je primjenjivo, bilo koji dokument propisan nacionalnim propisima iz stavka 4. točke (c), dok subjekt odgovoran za analizu ili ispitivanje uzoraka ne primi uzorke.

U slučaju ulaska uzoraka iz prvog podstavka u Uniju preko države članice koja nije država članica odredišta, subjekt takve uzorke daje na uvid graničnoj kontrolnoj postaji.

4.  

Nadležno tijelo države članice odredišta u odobrenju za unošenje u Uniju uzoraka proizvoda životinjskog podrijetla i mješovitih proizvoda za analizu proizvoda i ispitivanje kvalitete, uključujući organoleptičku analizu, navodi sljedeće:

(a) 

uzorci potječu iz trećih zemalja ili regija trećih zemalja uvrštenih na popis u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/404 ( 4 );

(b) 

uzorke prati odgovarajući certifikat ili izjava sastavljeni u skladu s predlošcima utvrđenima u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/2235 ( 5 );

da su, ovisno o robi, uzorci u skladu sa sljedećim:

i. 

relevantnim zahtjevima utvrđenima u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/692 ( 6 ); ili

ii. 

nacionalnim propisima u skladu s člankom 230. stavkom 2., člankom 234. stavkom 3. i člankom 238. stavkom 4. Uredbe (EU) 2016/429, ako je primjenjivo;

(d) 

zahtjeve u pogledu javnog zdravlja za:

— 
ulazak u državu članicu odredišta, što može uključivati zahtjeve za označivanje i pakiranje uzoraka; i
— 
analizu ili ispitivanje uzoraka koje provodi subjekt;
(e) 

subjekta odgovornog za analizu ili ispitivanje uzoraka, uključujući upućivanje na adresu prostora subjekta u koje se uzorci isporučuju;

(f) 

nadležno tijelo odgovorno za službene kontrole u prostorima subjekta u koje se uzorci isporučuju; i

(g) 

obveze subjekta odgovornog za analizu ili ispitivanje da uzorke ne miješa s hranom namijenjenom za stavljanje na tržište, da vodi evidenciju o uporabi uzoraka i nakon analize proizvoda ili ispitivanja kvalitete uzorke odloži u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća ( 7 ).

5.  
Nadležno tijelo države članice odredišta u odobrenjima iz stavka 1. točke (a) i stavka 3. prvog podstavka točke (a) navodi najveću dopuštenu količinu uzoraka izuzetih od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama.

▼B

Članak 5.

Bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti namijenjeni u znanstvene svrhe

1.  
Bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti izuzimaju se od provjera identiteta i fizičkih provjera na graničnim kontrolnim postajama, osim kontrola koje se provode u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1143/2014, ako su namijenjeni u znanstvene svrhe u skladu s člankom 48. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/2031.
2.  
Nadležno tijelo granične kontrolne postaje prvog prispijeća pošiljke provodi provjere dokumentacije u pogledu odobrenja iz članka 48. stanka 1. Uredbe (EU) 2016/2031. U slučaju neusklađenosti ili sumnje na neusklađenost nadležno tijelo granične kontrolne postaje prvog prispijeća može provesti provjere identiteta i fizičke provjere pošiljke ili zatražiti da takve provjere provede osoba nadležna za karantensku stanicu ili prostor za izolaciju koje je odredilo nadležno tijelo.
3.  
Ako nadležno tijelo granične kontrolne postaje prvog prispijeća pošiljke zatraži da osoba nadležna za karantensku stanicu ili prostor za izolaciju koje je odredilo nadležno tijelo provede provjere identiteta i fizičke provjere nadležno tijelo granične kontrolne postaje prvog prispijeća pošiljke putem sustava IMSOC obavješćuje nadležno tijelo karantenske stanice ili prostora za izolaciju o rezultatima provjere dokumentacije i odlasku pošiljke u karantensku postaju ili prostor za izolaciju. Nadležno tijelo karantenske stanice ili prostora za izolaciju putem sustava IMSOC obavješćuje nadležno tijelo granične kontrolne postaje prvog prispijeća pošiljke o prispijeću pošiljke u karantensku postaju ili prostor za izolaciju. Nadležno tijelo karantenske stanice ili prostora za izolaciju provodi provjere identiteta i fizičke provjere.

Članak 6.

Proizvodi životinjskog podrijetla i mješoviti proizvodi na prijevoznim sredstvima u međunarodnom prometu koji nisu istovareni, a namijenjeni su potrošnji od strane posade i putnika

1.  

Proizvodi životinjskog podrijetla i mješoviti proizvodi izuzeti su od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama pod sljedećim uvjetima:

(a) 

namijenjeni su potrošnji od strane posade i putnika na prijevoznim sredstvima u međunarodnom prometu; i

(b) 

nisu istovareni na području Unije.

2.  

Izravni prijenos robe iz stavka 1. koja je istovarena u luci s jednog prijevoznog sredstva u međunarodnom prometu na drugo prijevozno sredstvo u međunarodnom prometu izuzet je od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama pod sljedećim uvjetima:

(a) 

provodi se uz suglasnost nadležnog tijela granične kontrolne postaje; i

(b) 

provodi se pod carinskim nadzorom.

3.  
Subjekt odgovoran za robu iz stavka 1. mora zatražiti suglasnost iz stavka 2. točke (a) prije prijenosa te robe s jednog prijevoznog sredstva u međunarodnom prometu na drugo prijevozno sredstvo u međunarodnom prometu.

Članak 7.

Roba koja čini dio osobne prtljage putnika, a namijenjena je za osobnu potrošnju ili uporabu

Proizvodi životinjskog podrijetla, mješoviti proizvodi, proizvodi dobiveni od nusproizvoda životinjskog podrijetla, bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti koji čine dio osobne prtljage putnika i koji su namijenjeni za osobnu potrošnju ili uporabu, izuzeti su od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama ako pripadaju barem jednoj od sljedećih kategorija:

▼M1

(a) 

roba iz dijela 1. Priloga I. ako količina za svaku kategoriju ne prelazi ograničenje mase od 2 kg;

▼B

(b) 

eviscerirani svježi proizvodi ribarstva ili pripremljeni proizvodi ribarstva ili prerađeni proizvodi ribarstva ako njihova zajednička količina ne prelazi ograničenje mase od 20 kg ili masu jedne ribe, ovisno o tome koja je masa veća;

(c) 

roba osim one iz točaka (a) i (b) ovog članka i roba koja nije navedena u dijelu 2. Priloga I. ako njezina kombinirana količina ne prelazi ograničenje mase od 2 kg;

(d) 

bilje, osim bilja za sadnju, biljni proizvodi i drugi predmeti;

(e) 

roba, osim bilja za sadnju, koja potječe iz Andore, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, San Marina ili Švicarske;

(f) 

proizvodi ribarstva koji potječu s Farskih otoka ili Grenlanda;

(g) 

roba, osim bilja za sadnju i proizvoda ribarstva, koja potječe s Farskih otoka ili Grenlanda ako njezina kombinirana količina ne prelazi ograničenje mase od 10 kg.

Članak 8.

Informacije o robi koja čini dio osobne prtljage putnika, a namijenjena je za osobnu potrošnju ili uporabu

1.  
Nadležno tijelo objavljuje te informacije na svim točkama ulaska u Uniju i to na plakatima iz Priloga II., koje postavlja na mjesta lako vidljiva putnicima iz trećih zemalja, i na barem jednom od službenih jezika države članice unosa u Uniju.
2.  

Nadležno tijelo može dopuniti informacije iz stavka 1. dodatnim informacijama, uključujući:

(a) 

informacije utvrđene u Prilogu III.;

(b) 

informacije prilagođene lokalnim uvjetima.

3.  

Međunarodni prijevoznici u putničkom prijevozu, uključujući zračne luke te lučke i željezničke prijevoznike te putničke agencije dužni su:

(a) 

upozoriti svoje klijente na pravila utvrđena u članku 7. i ovom članku, posebno pružanjem informacija iz priloga II. i III.;

(b) 

pristati na to da nadležno tijelo u njihovim prostorima objavljuje informacije iz stavaka 1. i 2. na mjestima lako vidljivima putnicima iz trećih zemalja.

Članak 9.

Posebne službene kontrole robe koja čini dio osobne prtljage putnika

1.  
Nadležna tijela, carinska tijela ili druga nadležna javna tijela zajedno sa zračnim lukama te lučkim i željezničkim prijevoznicima i subjektima nadležnima za druge točke ulaska organiziraju na točkama ulaska u Uniju posebne službene kontrole robe koja čini dio osobne prtljage putnika. Te posebne službene kontrole moraju se temeljiti na procjeni rizika i biti učinkovite.
2.  

Kontrole iz stavka 1. ovog članka provode se:

(a) 

posebno radi otkrivanja prisutnosti robe iz članka 7.;

(b) 

radi provjere ispunjenja uvjeta utvrđenih u članku 7.; i

(c) 

odgovarajućim sredstvima za provjeru velikih količina robe, među ostalim korištenjem opreme za skeniranje ili posebno osposobljenih pasa tragača.

3.  

Nadležna tijela, carinska tijela ili druga nadležna javna tijela koja provode posebne službene kontrole:

(a) 

nastoje identificirati robu koja nije u skladu s pravilima utvrđenima u članku 7.;

(b) 

osiguravaju da se identificirana neusklađena roba zaplijeni i uništi u skladu s nacionalnim zakonodavstvom te, ako je primjenjivo, u skladu s člancima od 197. do 199. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 8 );

(c) 

preispituju najmanje jednom godišnje i to prije 1. listopada primijenjene mehanizme i djelovanja, utvrđuju postignutu razinu usklađenosti te na temelju procjene rizika prilagođavaju te mehanizme i djelovanja ako je to potrebno za postizanje ciljeva utvrđenih u stavku 2. točkama (a) i (b).

4.  
Preispitivanjem iz stavka 3. točke (c) jamči se svođenje rizika za javno zdravlje, zdravlje životinja i zdravlje bilja na najmanju moguću mjeru.

Preispitivanjem se uzima u obzir sljedeće:

(a) 

prikupljeni podaci o približnom broju pošiljaka kojima se krše pravila utvrđena u članku 7.;

(b) 

broj provedenih posebnih službenih kontrola;

(c) 

ukupna količina zaplijenjenih i uništenih pošiljaka koje su pronađene u osobnoj prtljazi putnika i koje nisu bile u skladu s člankom 7.; i

(d) 

ostali relevantni podaci.

Članak 10.

Male pošiljke robe koje se šalju fizičkim osobama i nisu namijenjene stavljanju na tržište

1.  
Male pošiljke proizvoda životinjskog podrijetla, mješovitih proizvoda, proizvoda dobivenih od nusproizvoda životinjskog podrijetla, bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koje se šalju fizičkim osobama i nisu namijenjene stavljanju na tržište izuzete su od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama ako pripadaju barem jednoj kategoriji navedenoj u članku 7.
2.  
Države članice provode posebne službene kontrole te robe u skladu s člankom 9.
3.  
Poštanske službe upozoravaju svoje klijente na pravila utvrđena u stavku 1., posebno pružanjem informacija iz Priloga III.

Članak 11.

Kućni ljubimci

Kućni ljubimci koji ulaze u Uniju tijekom nekomercijalnog premještanja izuzeti su od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama osim službenih kontrola koje se provode u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1143/2014 i službenih kontrola koje se provode radi provjere usklađenosti s člankom 57. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kako slijedi:

(a) 

životinje vrsta navedenih u dijelu A Priloga I. Uredbi (EU) br. 576/2013 koje su:

i. 

u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 5. stavcima 1. ili 2. Uredbe (EU) br. 576/2013 i premještaju se s državnog područja ili iz treće zemlje iz dijela 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) br. 577/2013 ako su podvrgnute provjerama dokumentacije i identiteta u skladu s člankom 33. te, prema potrebi, standardnim provjerama na licu mjesta u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 576/2013; ili

▼M1

ii. 

u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 5. stavcima 1. ili 2. Uredbe (EU) br. 576/2013 i premještaju se s državnog područja ili iz treće zemlje osim onih navedenih u dijelu 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) br. 577/2013 ako su podvrgnute provjerama dokumentacije i identiteta u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) br. 576/2013 te, prema potrebi, standardnim provjerama na licu mjesta u skladu s člankom 5. stavkom 3. te uredbe; ili

▼B

iii. 

u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 10. stavku 3. Uredbe (EU) br. 576/2013 ako su podvrgnute provjerama u skladu s dozvolom iz članka 10. stavka 3. točke (a) te uredbe i zahtjevima iz članka 10. stavka 3. točke (b) te uredbe; ili

iv. 

u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 32. Uredbe (EU) br. 576/2013 ako su podvrgnute provjerama u skladu s dozvolom iz članka 32. stavka 1. točke (a) te uredbe;

(b) 

ptice navedene u dijelu B Priloga I. Uredbi (EU) br. 576/2013 pod sljedećim uvjetima:

i. 

njihovo premještanje odobrile su države članice u skladu s člankom 1. stavkom 1. Odlukom 2007/25/EZ; i

ii. 

podvrgnute su veterinarskim pregledima u skladu s člankom 2. Odluke 2007/25/EZ;

(c) 

ptice navedene u dijelu B Priloga I. Uredbi (EU) br. 576/2013 koje se u Uniju premještaju iz Andore, s Farskih otoka, Grenlanda, Islanda, iz Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina, Švicarske i Države Vatikanskoga Grada;

(d) 

životinje vrsta osim ptica navedene u dijelu B Priloga I. Uredbi (EU) br. 576/2013.

Članak 12.

Informacije o kućnim ljubimcima

1.  
Nadležno tijelo objavljuje te informacije na svim točkama ulaska u Uniju i to na plakatima iz Priloga IV., koje postavlja na istaknuta mjesta lako vidljiva putnicima iz trećih zemalja, i na barem jednom od službenih jezika države članice unosa u Uniju.
2.  
Međunarodni prijevoznici u putničkom prijevozu, uključujući zračne luke te lučke i željezničke prijevoznike dužni su pristati na to da nadležno tijelo u njihovim prostorima objavljuje informacije iz stavka 1. na mjestima lako vidljivima putnicima iz trećih zemalja.

Članak 13.

Stavljanje izvan snage Uredbe (EZ) br. 206/2009

1.  
Uredba (EZ) br. 206/2009 stavlja se izvan snage s učinkom od 14. prosinca 2019.
2.  
Upućivanja na akt stavljen izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga V.

Članak 14.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 142/2011

U članku 27. Uredbe (EZ) 142/2011 stavak 2. briše se.

Članak 15.

Stupanje na snagu i datum primjene

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 14. prosinca 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

DIO 1.

Popis robe iz članka 7. točke (a)

1. Mlijeko u prahu za dojenčad, hrana za dojenčad i posebna hrana koja se koristi zbog medicinskih razloga, pod sljedećim uvjetima:

i. 

proizvode nije potrebno hladiti prije otvaranja;

ii. 

riječ je o upakiranim proizvodima sa žigom za izravnu prodaju krajnjem potrošaču; i

iii. 

pakiranje nije oštećeno, osim ako se trenutačno koristi.

2. Hrana za kućne ljubimce koja se koristi zbog zdravstvenih razloga, pod sljedećim uvjetima:

i. 

namijenjena je kućnom ljubimcu u pratnji vlasnika;

ii. 

proizvodi su trajni;

iii. 

riječ je o upakiranim proizvodima sa žigom za izravnu prodaju krajnjem potrošaču; i

iv. 

pakiranje nije oštećeno, osim ako se trenutačno koristi.

DIO 2.

Popis robe koja nije izuzeta od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama iz članka 7. točke (c)Oznaka kombinirane nomenklature (1)

Naziv

Kvalifikacija i objašnjenje

ex poglavlje 2.

(0201-0210)

Meso i jestivi mesni klaonički proizvodi

Sve, osim žabljih krakova (oznaka KN 0208 90 70 )

0401-0406

Mliječni proizvodi

Sve

ex 0504 00 00

Crijeva, mjehuri i želuci od životinja (osim od riba), cijeli i njihovi komadi, svježi, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni

Sve, osim ovitaka

ex 0511

Proizvodi životinjskog podrijetla nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; mrtve životinje iz poglavlja 1 ili 3 odsjeka I. drugog dijela Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87, neuporabive za prehranu ljudi

Samo hrana za kućne ljubimce

1501 00

Svinjska mast (uključujući salo) i mast peradi, osim one iz tarifnog broja 0209 ili 1503

Sve

1502 00

Masti od životinja vrste goveda, od ovaca ili koza, osim onih iz tarifnog broja 1503

Sve

1503 00

Stearin od sala, ulje od sala, oleostearin, oleo ulje i ulje od loja, neemulgirani, nemiješani niti na drugi način pripremljeni

Sve

1506 00 00

Ostale životinjske masti i ulja te njihove frakcije, neovisno jesu li rafinirani ili ne, ali kemijski nemodificirani

Sve

1601 00

Kobasice i slični proizvodi, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi; prehrambeni proizvodi na osnovi tih proizvoda

Sve

1602

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi

Sve

1702 11 00

1702 19 00

Laktoza i laktozni sirup

Sve

ex1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 40 % računano s potpuno odmašćenom osnovom, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tarifnih brojeva od 0401 do 0404, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 5 % računano s potpuno odmašćenom osnovom, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

Samo oni pripravci koji sadržavaju meso ili mlijeko ili oboje

ex 1902

Tjestenina, neovisno je li kuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena ili ne, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, neovisno je li pripremljen ili ne

Samo oni pripravci koji sadržavaju meso ili mlijeko ili oboje

ex 1905

Kruh, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi, neovisno sadržavaju li kakao ili ne; hostije, prazne kapsule vrsta pogodnih za farmaceutsku uporabu, pečatne oblate, rižin papir i slični proizvodi

Samo oni pripravci koji sadržavaju meso ili mlijeko ili oboje

ex 2004

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006 (2)

Samo oni pripravci koji sadržavaju meso ili mlijeko ili oboje

ex 2005

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006

Samo oni pripravci koji sadržavaju meso ili mlijeko ili oboje

ex 2103

Umaci i pripravci za umake; miješane začinske tvari i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf)

Samo oni pripravci koji sadržavaju meso ili mlijeko ili oboje

ex 2104

Juhe i mesne juhe (temeljci) te pripravci za njih; homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi

Samo oni pripravci koji sadržavaju meso ili mlijeko ili oboje

ex 2105 00

Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, neovisno sadržavaju li kakao ili ne

Samo oni pripravci koji sadržavaju mlijeko

ex 2106

Prehrambeni proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

Samo oni pripravci koji sadržavaju meso ili mlijeko ili oboje

ex 2309

Pripravci koje se rabi za hranidbu životinja

Samo hrana za kućne ljubimce, žvakalice za pse te mješavine od brašna koje sadržavaju meso ili mlijeko ili oboje

(1)   

Prilog I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

(2)   

Tarifni broj 2006 glasi: „Povrće, voće, orašasti plodovi, kore od voća i ostali dijelovi biljaka, konzervirani šećerom (iscijeđeni, preliveni ili kandirani)”.

Napomene:

1. 

Stupac 1.: Ako je potrebno pregledati samo određene proizvode jedne oznake KN i nema posebne potpodjele pod tom oznakom KN, oznaka je označena s „ex” (npr. ex 19 01: trebali bi biti uključeni samo oni pripravci koji sadržavaju meso ili mlijeko ili oboje).

2. 

Stupac 2.: Opis robe kako je utvrđen u stupcu s nazivom robe iz Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87.

3. 

Stupac 3.: Ovaj stupac sadržava pojedinosti o obuhvaćenim proizvodima.

▼M1
PRILOG II.

Plakati iz članka 8. stavka 1.

Plakati se mogu pronaći na:

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_hr

image