02019R2088 — HR — 12.07.2020 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EU) 2019/2088 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 27.studenoga 2019.

o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga

(Tekst značajan za EGP)

( L 317 9.12.2019, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA (EU) 2020/852 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 18. lipnja 2020.

  L 198

13

22.6.2020
▼B

UREDBA (EU) 2019/2088 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 27.studenoga 2019.

o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju usklađena pravila o transparentnosti za sudionike na financijskim tržištima i financijske savjetnike u pogledu uključivanja rizika održivosti i uzimanja u obzir štetnih učinaka na održivost u njihovim procesima i pružanja informacija povezanih s održivosti u vezi s financijskim proizvodima.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. 

„sudionik na financijskom tržištu” znači:

(a) 

društvo za osiguranje koje nudi investicijski osigurateljni proizvod;

(b) 

investicijsko društvo koje pruža usluge upravljanja portfeljem;

(c) 

institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (IORP);

(d) 

proizvođač mirovinskog proizvoda;

(e) 

upravitelj alternativnih investicijskih fondova (UAIF);

(f) 

pružatelj paneuropskih osobnih mirovinskih proizvoda (PEPP);

(g) 

upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala koji je registriran u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br. 345/2013;

(g) 

upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo koji je registriran u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 346/2013;

(i) 

društvo za upravljanje subjektom za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (društvo za upravljanje UCITS-ima); ili

(j) 

kreditna institucija koja pruža usluge upravljanja portfeljem;

2. 

„društvo za osiguranje” znači društvo za osiguranje koje ima odobrenje za rad u skladu s člankom 18. Direktive 2009/138/EZ;

3. 

„investicijski osigurateljni proizvod” znači:

(a) 

investicijski osigurateljni proizvod kako je definiran u članku 4. točki 2. Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 ); ili

(b) 

proizvod osiguranja koji je dostupan profesionalnom ulagatelju i nudi vrijednost po dospijeću ili otkupnu vrijednost koja je u potpunosti ili djelomično izložena, izravno ili neizravno, fluktuacijama na tržištu;

4. 

„upravitelj alternativnog investicijskog fonda” ili „UAIF” znači UAIF kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (b) Direktive 2011/61/EU;

5. 

„investicijsko društvo” znači investicijsko društvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 1. Direktive 2014/65/EU;

6. 

„upravljanje portfeljem” znači upravljanje portfeljem kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 8. Direktive 2014/65/EU;

7. 

„institucija za strukovno mirovinsko osiguranje” ili „IORP” znači institucija za strukovno mirovinsko osiguranje koja ima odobrenje za rad ili je registrirana u skladu s člankom 9. Direktive (EU) 2016/2341, osim institucija u pogledu koje je država članica odlučila primijeniti članak 5. te direktive ili institucija koja upravlja mirovinskim programima koji ukupno imaju manje od 15 članova;

8. 

„mirovinski proizvod” znači:

(a) 

mirovinski proizvod iz članka 2. stavka 2. točke (e) Uredbe (EU) br. 1286/2014; ili

(b) 

pojedinačni mirovinski proizvod iz članka 2. stavka 2. točke (g) Uredbe (EU) br. 1286/2014;

9. 

„paneuropski osobni mirovinski proizvod” ili „PEPP” znači proizvod iz članka 2. stavka 2. Uredbe (EU) 2019/1238;

10. 

„društvo za upravljanje UCITS-ima” znači:

(a) 

društvo za upravljanje kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive 2009/65/EZ; ili

(b) 

društvo za investicije s odobrenjem za rad u skladu s Direktivom 2009/65/EZ koje za svoje upravljanje nije odredilo društvo za upravljanje s odobrenjem za rad na temelju te Direktive;

11. 

„financijski savjetnik” znači:

(a) 

posrednik u osiguranju koji pruža usluge savjetovanja o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima;

(b) 

društvo za osiguranje koje pruža usluge savjetovanja o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima;

(c) 

kreditna institucija koja pruža usluge investicijskog savjetovanja;

(d) 

investicijsko društvo koje pruža usluge investicijskog savjetovanja;

(e) 

UAIF koji pruža usluge investicijskog savjetovanja u skladu s člankom 6. stavkom 4. točkom (b) pod točkom i. Direktive 2011/61/EU; ili

(f) 

društvo za upravljanje UCITS-ima koje pruža usluge investicijskog savjetovanja u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom (b) pod točkom i. Direktive 2009/65/EZ;

12. 

„financijski proizvod” znači:

(a) 

portfelj kojim se upravlja u skladu s točkom 6. ovog članka;

(b) 

alternativni investicijski fond (AIF);

(c) 

investicijski osigurateljni proizvod;

(d) 

mirovinski proizvod;

(e) 

mirovinski program;

(f) 

UCITS; ili

(g) 

PEPP;

13. 

„alternativni investicijski fondovi“ ili „AIF-i” znači AIF-i kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki (a) Direktive 2011/61/EU;

14. 

„mirovinski program” znači mirovinski program kako je definiran u članku 6. stavku 2. Direktive (EU) 2016/2341;

15. 

„subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire” ili „UCITS” znači subjekt koji ima odobrenje za rad u skladu s člankom 5. Direktive 2009/65/EZ;

16. 

„investicijsko savjetovanje” znači investicijsko savjetovanje kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 4. Direktive 2014/65/EU;

17. 

„održivo ulaganje” znači ulaganje u gospodarsku aktivnost kojom se doprinosi ostvarenju okolišnih ciljeva, mjereno, primjerice, ključnim pokazateljima učinkovitosti resursa u pogledu upotrebe energije, obnovljivih izvora energije, sirovina, vode i zemljišta, u pogledu stvaranja otpada, emisija stakleničkih plinova ili u pogledu bioraznolikosti i kružnoga gospodarstva ili ulaganje u gospodarsku aktivnost kojom se doprinosi ostvarenju socijalnih ciljeva, a posebno ulaganja kojima se doprinosi borbi protiv nejednakost ili, potiče socijalna kohezija, socijalna integracija i radni odnosi, ili ulaganje u ljudski kapital ili gospodarski ili socijalno ugrožene zajednice, pod uvjetom da se takvim ulaganjima ne nanosi bitna šteta bilo kojem od tih ciljeva i da društva u koja se ulaže slijede prakse dobrog upravljanja, a osobito u pogledu dobrih upravljačkih struktura, odnosa sa zaposlenicima, isplaćivanja naknada za osoblje i izvršavanje poreznih obveza;;

18. 

„profesionalni ulagatelj” znači klijent koji ispunjava kriterije utvrđene u Prilogu II. Direktivi 2014/65/EU;

19. 

„mali ulagatelj” znači ulagatelj koji nije profesionalni ulagatelj;

20. 

„posrednik u osiguranju” znači posrednik u osiguranju kako je definiran u članku 2. stavku 1. točki 3. Direktive (EU) 2016/97;

21. 

„savjetovanje o osiguranju” znači savjetovanje kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki 15. Direktive (EU) 2016/97;

22. 

„rizik održivosti” znači okolišni, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet koji, ako do njega dođe, može uzrokovati stvaran ili potencijalno negativan bitan učinak na vrijednost ulaganja;

23. 

„europski fond za dugoročna ulaganja” ili „ELTIF” znači fond koji ima odobrenje za rad u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) 2015/760;

24. 

„čimbenici održivosti” znači okolišna i socijalna pitanja te pitanja u vezi sa zaposlenicima, poštovanjem ljudskih prava, borbom protiv korupcije i podmićivanja.

▼M1

Članak 2.a

Načelo „ne nanosi bitnu štetu”

1.  Europska nadzorna tijela osnovana uredbama (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (zajedno „europska nadzorna tijela”) u okviru Zajedničkog odbora izrađuju nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi pobliže odredila pojedinosti o sadržaju i prikazu informacija u pogledu načela „ne nanosi bitnu štetu” iz članka 2. točke 17. ove Uredbe u skladu sa sadržajem, metodologijama i prikazom pokazateljâ održivosti povezanih sa štetnim učincima iz članka 4. stavaka 6. i 7. ove Uredbe.

2.  Europska nadzorna tijela Komisiji podnose nacrt regulatornih tehničkih standarda iz stavka 1. do 30. prosinca 2020.

3.  Komisiji se delegira ovlast za dopunu ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz stavka 1. ovog članka u skladu s člancima od 10. do 14. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010.

▼B

Članak 3.

Transparentnost politika u području rizika održivosti

1.  Sudionici na financijskim tržištima na svojim internetskim stranicama objavljuju informacije o svojim politikama u vezi s uključivanjem rizikâ održivosti u svoj proces odlučivanja o ulaganjima.

2.  Financijski savjetnici na svojim internetskim stranicama objavljuju informacije o svojim politikama u vezi s uključivanjem rizikâ održivosti u svoja investicijska savjetovanja ili savjetovanja o osiguranju.

Članak 4.

Transparentnost štetnih učinaka na održivost na razini subjekata

1.  Sudionici na financijskim tržištima na svojim internetskim stranicama objavljuju i ažuriraju:

(a) 

ako uzimaju u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, izjavu o politikama dužne pažnje u pogledu tih učinaka, pri čemu uvažavaju svoju veličinu, prirodu i opseg svojih aktivnosti te vrste financijskih proizvoda koje stavljaju na raspolaganje; ili

(b) 

ako ne uzimaju u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, jasne razloge zašto to ne čine uključujući, ako je to relevantno, informacije o tome namjeravaju li uzeti u obzir takve štetne učinke i kada to misle učiniti.

2.  Sudionici na financijskim tržištima u informacije koje pružaju u skladu sa stavkom 1. točkom (a) uključuju najmanje sljedeće:

(a) 

informacije o svojim politikama za utvrđivanje glavnih štetnih učinaka na održivost i pokazatelja održivosti, kao i određivanja prioriteta u vezi s tim učincima i pokazateljima;

(b) 

opis glavnih štetnih učinaka na održivost i svih mjera poduzetih u vezi s time ili, ako je to relevantno, planiranih mjera;

(c) 

ako je primjenjivo, kratke sažetke o politikama sudjelovanja u skladu s člankom 3.g Direktive 2007/36/EZ;

(d) 

upućivanje na svoje poštovanje kodeksâ odgovornog poslovnog ponašanja i međunarodno priznatih standarda u vezi s dužnom pažnjom i izvješćivanjem te, ako je to relevantno, stupanj svoje usklađenosti s ciljevima Pariškog sporazuma.

3.  Odstupajući od stavka 1., sudionici na financijskim tržištima koji na datum bilance premašuju kriterij prosječnog broja od 500 zaposlenika tijekom financijske godine, od 30. lipnja 2021. na svojim internetskim stranicama objavljuju i ažuriraju izjavu o svojim politikama dužne pažnje u vezi s glavnim štetnim učincima odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti. Ta izjava uključuje barem informacije iz stavka 2.

4.  Odstupajući od stavka 1. ovog članka, sudionici na financijskim tržištima koji su matična društva velike grupe iz članka 3. stavka 7. Direktive 2013/34/EU, koja na datum bilance grupe na konsolidiranoj osnovi premašuju kriterij prosječnog broja od 500 zaposlenika tijekom financijske godine, od 30. lipnja 2021. na svojim internetskim stranicama objavljuju i ažuriraju izjavu o svojim politikama dužne pažnje u vezi s glavnim štetnim učincima odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti. Ta izjava uključuje barem informacije iz stavka 2.

5.  Financijski savjetnici na svojim internetskim stranicama objavljuju i ažuriraju:

(a) 

informacije o tome uzimaju li, vodeći računa o svojoj veličini, prirodi i opsegu svojih aktivnosti i vrstama financijskih proizvoda u vezi s kojima pružaju savjete, u svojem investicijskom savjetovanju ili savjetovanju o osiguranju, u obzir glavne štetne učinke na čimbenike održivosti; ili

(b) 

informacije o tome zbog čega pri svome investicijskom savjetovanju ili savjetovanju o osiguranju ne uzimaju u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti te, ako je to relevantno, informacije o tome namjeravaju li uzeti u obzir takve štetne učinke i kada to misle učiniti.

6.  Europska nadzorna tijela do 30. prosinca 2020. u okviru Zajedničkog odbora izrađuju nacrt regulatornih tehničkih standarda u skladu s člancima od 10. do 14. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010 o sadržaju, metodologiji i prikazu informacija iz stavaka od 1. do 5. ovog članka u pogledu pokazatelja održivosti povezanih s štetnim učincima u vezi s klimom, kao i drugim štetnim učincima u vezi s okolišem.

Europska nadzorna tijela, ako je to relevantno, traže doprinos Europske agencije za okoliš i Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije.

Komisiji se delegira ovlast za dopunu ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010.

7.  Europska nadzorna tijela do 30. prosinca 2021. u okviru Zajedničkog odbora izrađuju nacrt regulatornih tehničkih standarda u skladu s člancima od 10. do 14. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010 o sadržaju, metodologiji i prikazu informacija iz stavaka od 1. do 5. ovog članka u pogledu pokazatelja održivosti povezanih sa štetnim učincima u području socijalnih pitanja te pitanja u vezi sa zaposlenicima, poštovanjem ljudskih prava, borbom protiv korupcije i podmićivanja.

Komisiji se delegira ovlast za dopunu ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010.

Članak 5.

Transparentnost politika o isplaćivanju primitaka u vezi s uključivanjem rizikâ održivosti

1.  Sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici u svoje politike o isplaćivanju primitaka uključuju informacije o tome kako su te politike usklađene s uključivanjem rizikâ održivosti i objavljuju te informacije na svojim internetskim stranicama.

2.  Informacije iz stavka 1. uključuju se u politike o isplaćivanju primitaka koje sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici moraju uspostaviti i održavati u skladu sa sektorskim zakonodavstvom, posebice direktivama 2009/65/EZ, 2009/138/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 i (EU) 2016/2341.

Članak 6.

Transparentnost uključivanja rizikâ održivosti

1.  Sudionici na financijskim tržištima u predugovorne objave uključuju opise sljedećeg:

(a) 

načina na koji su rizici održivosti uključeni u njihove odluke o ulaganjima; i

(b) 

rezultata procjene vjerojatnih učinaka rizikâ održivosti na prinose financijskih proizvoda koje stavljaju na raspolaganje.

Ako sudionici na financijskim tržištima rizike održivosti ne smatraju relevantnima, opisi iz prvog podstavka moraju sadržavati jasno i sažeto objašnjenje razloga za to.

2.  Financijski savjetnici u predugovorne objave uključuju opise sljedećeg:

(a) 

načina na koji su rizici održivosti uključeni u njihove usluge investicijskog savjetovanja ili savjetovanja o osiguranju; i

(b) 

rezultata procjene vjerojatnih učinaka rizikâ održivosti na prinose financijskih proizvoda o kojima pružaju savjetovanje.

Ako financijski savjetnici rizike održivosti ne smatraju relevantnima, opisi iz prvog podstavka moraju sadržavati jasno i sažeto objašnjenje razloga za to.

3.  Informacije iz stavaka 1. i 2. ovog članka objavljuju se na sljedeći način:

(a) 

za UAIF-ove, pri objavama za ulagatelje iz članka 23. stavka 1. Direktive 2011/61/EU;

(b) 

za društva za osiguranje, pri pružanju informacija iz članka 185. stavka 2. Direktive 2009/138/EZ ili, ako je to relevantno, u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/97;

(c) 

za institucije za strukovno mirovinsko osiguranje, pri pružanju informacija iz članka 41. Direktive (EU) 2016/2341;

(d) 

za upravitelje kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala, pri pružanju informacija iz članka 13. stavka 1. Uredbe (EU) br. 345/2013;

(e) 

za upravitelje kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo, pri pružanju informacija iz članka 14. stavka 1. Uredbe (EU) br. 346/2013;

(f) 

za proizvođače mirovinskih proizvoda, u pisanom obliku i pravodobno prije nego što se mali ulagatelj ugovorno obveže u vezi s mirovinskim proizvodom;

(g) 

za društva za upravljanje UCITS-ima, u prospektu iz članka 69. Direktive 2009/65/EZ;

(h) 

za investicijska društva koja pružaju usluge upravljanja portfeljem ili investicijskog savjetovanja, u skladu s člankom 24. stavkom 4. Direktive 2014/65/EU;

(i) 

za kreditne institucije koje pružaju usluge upravljanja portfeljem ili investicijskog savjetovanja, u skladu s člankom 24. stavkom 4. Direktive 2014/65/EU;

(j) 

za posrednike u osiguranju i društva za osiguranje koji pružaju usluge savjetovanja o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima i za posrednike u osiguranju koji pružaju usluge savjetovanja o osiguranju u vezi s mirovinskim proizvodima izloženima fluktuacijama na tržištu, u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/97;

(k) 

za UAIF-ove europskih fondova za dugoročna ulaganja, u prospektu iz članka 23. Uredbe (EU) 2015/760;

(l) 

za pružatelje PEPP-ova, u dokumentu s ključnim informacijama o PEPP-u iz članka 26. Uredbe (EU) 2019/1238.

Članak 7.

Transparentnost štetnih učinaka na održivost na razini financijskih proizvoda

1.  Do 30. prosinca 2022., za svaki financijski proizvod, ako sudionik na financijskom tržištu primjenjuje članak 4. stavak 1. točku (a), članak 4. stavak 3. ili članak 4. stavak 4., objave iz članka 6. stavka 3. uključuju sljedeće:

(a) 

jasno i obrazloženo objašnjenje o tome uzimaju li se financijskim proizvodom u obzir glavni štetni učinci na čimbenike održivosti i, ako da, na koji način;

(b) 

izjavu da su informacije o glavnim štetnim učincima na čimbenike održivosti dostupne u okviru informacija koje treba objaviti na temelju članka 11. stavka 2.

Ako informacije iz članka 11. stavka 2. uključuju brojčani iskaz glavnih štetnih učinaka na čimbenike održivosti, te se informacije mogu temeljiti na odredbama regulatornih tehničkih standarda donesenih na temelju članka 4. stavaka 6. i 7.

2.  Ako sudionik na financijskom tržištu primjenjuje članak 4. stavak 1. točku (b), objave iz članka 6. stavka 3. uključuju, za svaki financijski proizvod, izjavu da sudionik na financijskom tržištu ne uzima u obzir štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, kao i razloge za to.

Članak 8.

Transparentnost promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja u predugovornim objavama

1.  Ako se financijskim proizvodom promiču, uz ostala obilježja, okolišna ili socijalna obilježja, ili kombinacije tih obilježja, pod uvjetom da društva u koja se ulaže primjenjuju prakse dobrog upravljanja, informacije koje treba objaviti na temelju članka 6. stavaka 1. i 3. uključuju sljedeće:

(a) 

informacije o tome kako se ostvaruju ta obilježja;

(b) 

ako je indeks određen kao referentna vrijednost, informacije o tome je li i na koji je način taj indeks usklađen s tim obilježjima.

2.  Sudionici na financijskim tržištima u informacije koje treba objaviti na temelju članka 6. stavaka 1. i 3. uključuju naznaku gdje se može pronaći metodologija upotrebljena za izračun indeksa iz stavka 1. ovog članka.

▼M1

2.a  Ako sudionici na financijskim tržištima stavljaju na raspolaganje financijski proizvod iz članka 6. Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenata i Vijeća ( 2 ), oni u informacije koje se trebaju objaviti na temelju članka 6. stavaka 1. i 3. ove Uredbe uključuju i informacije koje se zahtijevaju na temelju članka 6. Uredbe (EU) 2020/852.

▼M1

3.  Europska nadzorna tijela u okviru Zajedničkog odbora izrađuju nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi pobliže odredila pojedinosti o sadržaju i prikazu informacija koje treba objaviti na temelju stavaka 1. i 2. ovog članka.

▼B

Pri izradi nacrta regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka, europska nadzorna tijela uzimaju u obzir različite vrste financijskih proizvoda, njihova obilježja i razlike među njima te cilj da objave budu točne, poštene, jasne, nedvosmislene, jednostavne i sažete.

Europska nadzorna tijela Komisiji podnose nacrt regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka do 30. prosinca 2020.

Komisiji se delegira ovlast za dopunu ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010.

▼M1

4.  Europska nadzorna tijela u okviru Zajedničkog odbora izrađuju nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi pobliže odredila pojedinosti o sadržaju i prikazu informacija iz stavka 2.a ovog članka.

Pri izradi nacrta regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka, europska nadzorna tijela uzimaju u obzir različite vrste financijskih proizvoda, njihova obilježja i razlike među njima te cilj da objave budu točne, poštene, jasne, nedvosmislene, jednostavne i sažete, a kako bi postigla taj cilj, prema potrebi izrađuju nacrt izmjena regulatornih tehničkih standarda iz stavka 3. ovog članka. U nacrtu regulatornih tehničkih standarda uzimaju se u obzir odgovarajući datumi početka primjene utvrđeni u članku 27. stavku 2. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) 2020/852 u pogledu okolišnih ciljeva iz članka 9. te uredbe.

Europska nadzorna tijela Komisiji podnose nacrt regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka:

(a) 

u pogledu okolišnih ciljeva iz članka 9. točaka (a) i (b) Uredbe (EU) 2020/852, do 1. lipnja 2021.; i

(b) 

u pogledu okolišnih ciljeva iz članka 9. točaka od (c) do (f) Uredbe (EU) 2020/852, do 1. lipnja 2022.

Komisiji se delegira ovlast za dopunu ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člancima od 10. do 14. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010.

▼B

Članak 9.

Transparentnost održivih ulaganja u predugovornim objavama

1.  Ako financijski proizvod ima za cilj održivo ulaganje te je utvrđen indeks kao referentna vrijednost, uz informacije koje treba objaviti na temelju članka 6. stavka 1. i 3. prilaže se sljedeće:

(a) 

informacije o tome na koji je način određeni indeks usklađen s tim ciljem;

(b) 

objašnjenje o tome zašto i na koji način se utvrđeni indeks usklađen s tim ciljem razlikuje od šireg tržišnog indeksa.

2.  Ako financijski proizvod ima za cilj održivo ulaganje i nije određen indeks kao referentna vrijednost, informacije koje treba objaviti na temelju članka 6. stavaka 1. i 3. uključuju objašnjenje načina na koji se taj cilj treba ostvariti.

3.  Ako financijski proizvod ima za cilj smanjenje emisija ugljika, informacije koje treba objaviti na temelju članka 6. stavaka 1. i 3. uključuju cilj u pogledu izloženosti niskim emisijama ugljika kako bi se ostvarili dugoročni ciljevi u vezi s globalnim zatopljenjem koji su utvrđeni Pariškim sporazumom.

Odstupajući od stavka 2. ovog članka, ako ne postoji referentna vrijednost EU-a za klimatsku tranziciju ili referentna vrijednost EU-a usklađena s Pariškim sporazumom u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 ), informacije iz članka 6. uključuju podrobno objašnjenje o načinu osiguravanja trajnog napora u svrhu postizanja cilja smanjenja emisija ugljika radi postizanja dugoročnih ciljeva u vezi s globalnim zatopljenjem koji su utvrđeni Pariškim sporazumom.

4.  Sudionici na financijskim tržištima u informacije koje treba objaviti na temelju članka 6. stavaka 1. i 3. uključuju naznaku gdje se može pronaći metodologija upotrebljena za izračun indeksâ iz stavka 1. ovog članka i referentnih vrijednosti iz drugog podstavka stavka 3. ovog članka.

▼M1

4.a  Sudionici na financijskim tržištima u informacije koje treba objaviti na temelju članka 6. stavaka 1. i 3. ove Uredbe uključuju informacije koje se zahtijevaju na temelju članka 5. Uredbe (EU) 2020/852.

▼M1

5.  Europska nadzorna tijela u okviru Zajedničkog odbora izrađuju nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi pobliže odredila pojedinosti o sadržaju i prikazu informacija koje treba objaviti na temelju stavaka od 1. do 4. ovog članka.

▼B

Pri izradi nacrta regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka europska nadzorna tijela uzimaju u obzir različite vrste financijskih proizvoda, njihove ciljeve kako je navedeno u stavcima 1., 2. i 3. i razlike među njima te cilj da objave budu točne, poštene, jasne, nedvosmislene, jednostavne i sažete.

Europska nadzorna tijela Komisiji podnose nacrt regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka do 30. prosinca 2020.

Komisiji se delegira ovlast za dopunu ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010.

▼M1

6.  Europska nadzorna tijela u okviru Zajedničkog odbora izrađuju nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi pobliže odredila pojedinosti o sadržaju i prikazu informacija iz stavka 4.a ovog članka.

Pri izradi nacrta regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka europska nadzorna tijela uzimaju u obzir različite vrste financijskih proizvoda, njihove ciljeve kako su navedeni u stavku 4.a ovog članka i razlike među njima te cilj da objave budu točne, poštene, jasne, nedvosmislene, jednostavne i sažete, a kako bi postigla taj cilj, prema potrebi izrađuju nacrt izmjena regulatornih tehničkih standarda iz stavka 5. ovog članka. U nacrtu regulatornih tehničkih standarda uzimaju se u obzir odgovarajući datumi početka primjene utvrđeni u članku 27. stavku 2. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) 2020/852 u pogledu okolišnih ciljeva utvrđenih u članku 9. te uredbe.

Europska nadzorna tijela Komisiji podnose nacrt regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka:

(a) 

u pogledu okolišnih ciljeva iz članka 9. točaka (a) i (b) Uredbe (EU) 2020/852 do 1. lipnja 2021.; i

(b) 

u pogledu okolišnih ciljeva iz članka 9. točaka od (c) do (f) Uredbe (EU) 2020/852, do 1. lipnja 2022.

Komisiji se delegira ovlast za dopunu ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člancima od 10. do 14. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010.

▼B

Članak 10.

Transparentnost promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja i održivih ulaganja na internetskim stranicama

1.  Sudionici na financijskim tržištima, na svojim internetskim stranicama, objavljuju i ažuriraju sljedeće informacije za svaki financijski proizvod iz članka 8. stavka 1. i članka 9. stavaka 1., 2. i 3.:

(a) 

opis okolišnih ili socijalnih obilježja ili cilja održivog ulaganja;

(b) 

informacije o metodologijama upotrijebljenim za procjenu, mjerenje i praćenje okolišnih ili socijalnih obilježja ili učinka održivih ulaganja odabranih za financijski proizvod, uključujući izvore podataka, kriterije za analizu temeljne imovine te relevantne pokazatelje održivosti koji se upotrebljavaju za mjerenje okolišnih ili socijalnih obilježja ili ukupnog učinka financijskog proizvoda na održivost;

(c) 

informacije iz članaka 8. i 9.;

(d) 

informacije iz članka 11.

Informacije koje treba objaviti na temelju prvog podstavka moraju biti jasne, sažete i razumljive ulagateljima. Objavljuju se na točan, pošten, jasan, nedvosmislen, jednostavan i sažet način na istaknutom i lako dostupnom dijelu internetskih stranica.

2.  Europska nadzorna tijela preko Zajedničkog odbora izrađuju nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi odredila pojedinosti o sadržaju informacija iz stavka 1. prvog podstavka točaka (a) i (b) te zahtjeve u vezi s prikazom iz drugog podstavka tog stavka.

Pri izradi nacrta regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka europska nadzorna tijela uzimaju u obzir različite vrste financijskih proizvoda, njihova obilježja i ciljeve iz stavka 1. i razlike među njima. Europska nadzorna tijela ažuriraju regulatorne tehničke standarde s obzirom na regulatorni i tehnološki razvoj.

Europska nadzorna tijela Komisiji podnose nacrt regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka do 30. prosinca 2020.

Komisiji se delegira ovlast za dopunu ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010.

Članak 11.

Transparentnost promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja i održivih ulaganja u periodičnim izvješćima

1.  Ako sudionici na financijskim tržištima stavljaju na raspolaganje financijski proizvod kako je navedeno u članku 8. stavku 1. ili u članku 9. stavku 1., 2. ili 3., u periodična izvješća uključuju opis sljedećeg:

(a) 

za financijski proizvod iz članka 8. stavka 1., opsega u kojem su ostvarena okolišna ili socijalna obilježja;

(b) 

za financijski proizvod iz članka 9. stavka 1., 2. ili 3.:

i. 

ukupnog učinka financijskog proizvoda u području održivosti na temelju relevantnih pokazatelja održivosti; ili

ii. 

ako je indeks utvrđen kao referentna vrijednost, usporedbe između ukupnog učinka financijskog proizvoda koji je povezan s održivost s učinkom utvrđenog indeksa i šireg tržišnog indeksa na temelju pokazateljâ održivosti;

▼M1

(c) 

za financijski proizvod na koji se primjenjuje članak 5. Uredbe (EU) 2020/852, informacija koje se zahtijevaju na temelju tog članka;

(d) 

za financijski proizvod na koji se primjenjuje članak 6. Uredbe (EU) 2020/852, informacija koje se zahtijevaju na temelju tog članka.

▼B

2.  Informacije iz stavka 1. ovog članka objavljuju se na sljedeći način:

(a) 

za UAIF-ove, u godišnjem izvješću iz članka 22. Direktive 2011/61/EU;

(b) 

za društva za osiguranje, svake godine u pisanom obliku u skladu s člankom 185. stavkom 6. Direktive 2009/138/EZ;

(c) 

za institucije za strukovno mirovinsko osiguranje, u godišnjem izvješću iz članka 29. Direktive (EU) 2016/2341;

(d) 

za upravitelje kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala, u godišnjem izvješću iz članka 12. Uredbe (EU) br. 345/2013;

(e) 

za upravitelje kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo, u godišnjem izvješću iz članka 13. Uredbe (EU) br. 346/2013;

(f) 

za proizvođače mirovinskih proizvoda, u pisanom obliku u godišnjem izvješću ili u izvješću u skladu s nacionalnim pravom;

(g) 

za društva za upravljanje UCITS-ima, u godišnjem izvješću iz članka 69. Direktive 2009/65/EZ;

(h) 

za investicijska društva koja pružaju usluge upravljanja portfeljem, u periodičnom izvješću iz članka 25. stavka 6. Direktive 2014/65/EU;

(i) 

za kreditne institucije koje pružaju uslugu upravljanja portfeljem, u periodičnom izvješću iz članka 25. stavka 6. Direktive 2014/65/EU,

(j) 

za pružatelje PEPP-ova, u izvještaju o primanjima u okviru PEPP-a iz članka 36. Uredbe (EU) 2019/1238.

3.  Za potrebe stavka 1. ovog članka sudionici na financijskim tržištima mogu upotrebljavati informacije iz izvješćâ poslovodstva u skladu s člankom 19. Direktive 2013/34/EU ili informacije iz nefinancijskih izvješća u skladu s člankom 19.a te direktive, prema potrebi.

▼M1

4.  Europska nadzorna tijela u okviru Zajedničkog odbora izrađuju nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi pobliže odredila sadržaj i prikaz informacija iz stavka 1. točaka (a) i (b).

▼B

Pri izradi nacrta regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka europska nadzorna tijela uzimaju u obzir različite vrste financijskih proizvoda, njihova obilježja i ciljeve te razlike među njima. Europska nadzorna tijela ažuriraju regulatorne tehničke standarde s obzirom na regulatorni i tehnološki razvoj.

Europska nadzorna tijela Komisiji podnose nacrt regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka do 30. prosinca 2020.

Komisiji se delegira ovlast za dopunu ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010.

▼M1

5.  Europska nadzorna tijela u okviru Zajedničkog odbora izrađuju nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi pobliže odredila pojedinosti o sadržaju i prikazu informacija iz stavka 1. točaka (c) i (d).

Pri izradi nacrta regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka europska nadzorna tijela uzimaju u obzir različite vrste financijskih proizvoda, njihova obilježja i ciljeve te razlike među njima te, prema potrebi, izrađuju nacrt izmjena regulatornih tehničkih standarda iz stavka 4. ovog članka. U nacrtu regulatornih tehničkih standarda uzimaju se u obzir odgovarajući datumi početka primjene iz članka 27. stavka 2. točaka (a) i (b) Uredbe (EU) 2020/852 u pogledu okolišnih ciljeva utvrđenih u članku 9. te uredbe. Europska nadzorna tijela ažuriraju regulatorne tehničke standarde s obzirom na regulatorni i tehnološki razvoj.

Europska nadzorna tijela Komisiji podnose nacrt regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka:

(a) 

u pogledu okolišnih ciljeva iz članka 9. točaka (a) i (b) Uredbe (EU) 2020/852, do 1. lipnja 2021.; i

(b) 

u pogledu okolišnih ciljeva iz članka 9. točaka od (c) do (f) Uredbe (EU) 2020/852, do 1. lipnja 2022.

Komisiji se delegira ovlast za dopunu ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člancima od 10. do 14. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010.

▼B

Članak 12.

Preispitivanje objava

1.  Sudionici na financijskim tržištima osiguravaju redovito ažuriranje informacija objavljenih u skladu s člankom 3., 5. ili 10. Ako sudionik na financijskom tržištu izmijeni te informacije, na istim internetskim stranicama objavljuje se jasno objašnjenje takve izmjene.

2.  Stavak 1. primjenjuje se mutatis mutandis na financijske savjetnike u pogledu svih informacija objavljenih u skladu s člancima 3. i 5.

Članak 13.

Promidžbeni sadržaji

1.  Ne dovodeći u pitanje strože sektorsko zakonodavstvo, posebice direktive 2009/65/EZ, 2014/65/EU i (EU) 2016/97 te Uredbu (EU) br. 1286/2014, sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici osiguravaju da njihovi promidžbeni sadržaji nisu u suprotnosti s informacijama objavljenima na temelju ove Uredbe.

2.  Europska nadzorna tijela preko Zajedničkog odbora mogu izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda kako bi utvrdila standardni prikaz informacija o promicanju okolišnih ili socijalnih obilježja i održivih ulaganja.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010.

Članak 14.

Nadležna tijela

1.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela određena u skladu sa sektorskim zakonodavstvom, posebice sektorsko zakonodavstvo iz članka 6. stavka 3. ove Uredbe, i u skladu s Direktivom 2013/36/EU, prate usklađenost financijskih sudionika na tržištu i financijskih savjetnika sa zahtjevima iz ove Uredbe. Nadležna tijela imaju sve nadzorne i istražne ovlasti koje su potrebne za izvršavanje njihovih zadaća na temelju ove Uredbe.

2.  Za potrebe ove Uredbe, nadležna tijela međusobno surađuju i, bez nepotrebne odgode, međusobno si dostavljaju informacije koje su relevantne za izvršavanje njihovih dužnosti na temelju ove Uredbe.

Članak 15.

Transparentnost institucija za strukovno mirovinsko osiguranje i posrednika u osiguranju

1.  Institucije za strukovno mirovinsko osiguranje objavljuju i ažuriraju informacije iz članaka od 3. do 7. i članka 10. stavka 1. prvog podstavka ove Uredbe u skladu s člankom 36. stavkom 2. točkom (f) Direktive (EU) 2016/2341.

2.  Posrednici u osiguranju priopćuju informacije iz članka 3., članka 4. stavka 5., članka 5., članka 6. i članka 10. stavka 1. prvog podstavka ove Uredbe u skladu s člankom 23. Direktive (EU) 2016/97.

Članak 16.

Mirovinski proizvodi obuhvaćeni uredbama (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009

1.  Države članice mogu odlučiti primijeniti ovu Uredbu na proizvođače mirovinskih proizvoda koji upravljaju nacionalnim sustavima socijalne sigurnosti obuhvaćenima uredbama (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009. U takvim slučajevima, proizvođači mirovinskih proizvoda iz članka 2. točke 1. podtočke (d) ove Uredbe uključuju proizvođače mirovinskih proizvoda koji upravljaju nacionalnim sustavima socijalne sigurnosti i mirovinskim proizvodima iz članka 2. točke 8. ove Uredbe. U takvom slučaju smatra se da definicija mirovinskih proizvoda iz članka 2. točke 8. ove Uredbe uključuje mirovinske proizvode iz prve rečenice.

2.  Države članice obavješćuju Komisiju i europska nadzorna tijela o svim odlukama donesenim na temelju stavka 1.

Članak 17.

Izuzeća

1.  Ova se Uredba ne primjenjuje na posrednike u osiguranju koji pružaju usluge savjetovanja o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima ni na investicijska društva koja pružaju usluge investicijskog savjetovanja koja su poduzeća bez obzira na njihov pravni oblik, uključujući fizičke osobe i samozaposlene osobe, pod uvjetom da zapošljavaju manje od tri osobe.

2.  Države članice mogu odlučiti ovu Uredbu primjenjivati na posrednike u osiguranju koji pružaju usluge savjetovanja o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima ili na investicijska društva koja pružaju usluge investicijskog savjetovanja iz stavka 1.

3.  Države članice Komisiju i europska nadzorna tijela obavješćuju o svim odlukama donesenim na temelju stavka 2.

Članak 18.

Izvješće

Europska nadzorna tijela razmatraju opseg dobrovoljnih objava u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) i člankom 7. stavkom 1. točkom (a). Europska nadzorna tijela do 10. rujna 2022. i nakon toga svake godine Komisiji podnose izvješće o najboljim praksama te daju preporuke u vezi sa standardima za dobrovoljno izvješćivanje. U okviru tog godišnjeg izvješća uzimaju se u obzir posljedice praksi dužne pažnje u pogledu objava u skladu s ovom Uredbom te se o tome pružaju smjernice. To se izvješće objavljuje i prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 19.

Ocjenjivanje

1.  Komisija do 30. prosinca 2022. ocjenjuje primjenu ove Uredbe, a osobito razmatra:

(a) 

bi li upućivanje na prosječan broj zaposlenika u članku 4. stavcima 3. i 4. trebalo zadržati, zamijeniti ili popratiti drugim kriterijima te razmatra koristi i razmjernost povezanog administrativnog opterećenja;

(b) 

je li funkcioniranje ove Uredbe otežano zbog nedostatka ili nedostatne kvalitete podataka, među ostalim pokazatelja o štetnim učincima društava u koja se ulaže na čimbenike održivosti.

2.  Ocjeni iz stavka 1. prema potrebi se prilaže zakonodavni prijedlog.

Članak 20.

Stupanje na snagu i primjena

1.  Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.  Ova Uredba primjenjuje se od 10. ožujka 2021.

▼M1

3.  Odstupajući od stavka 2. ovog članka:

(a) 

članak 4. stavci 6. i 7., članak 8. stavak 3., članak 9. stavak 5., članak 10. stavak 2., članak 11. stavak 4. i članak 13. stavak 2., primjenjuju se od 29. prosinca 2019.;

(b) 

članak 2.a., članak 8. stavak 4., članak 9. stavak 6. i članak 11. stavak 5. primjenjuju se od 12. srpnja 2020.;

(c) 

članak 8. stavak 2.a i članak 9. stavak 4.a primjenjuju se:

i. 

u pogledu okolišnih ciljeva iz članka 9. točaka (a) i (b) Uredbe (EU) 2020/852, od 1. siječnja 2022.; i

ii. 

u pogledu okolišnih ciljeva iz članka 9. točaka od (c) do (f) Uredbe (EU) 2020/852, od 1. siječnja 2023.;

(d) 

članak 11. stavci 1., 2. i 3. primjenjuju se od 1. siječnja 2022.

▼B

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.( 1 ) Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (SL L 352, 9.12.2014., str. 1.).

( 2 ) Uredba (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 (SL L 198, 22.6.2020., str. 13).

( 3 ) Uredba (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 (SL L 171, 29.6.2016., str. 1.).