02019R2018 — HR — 01.05.2021 — 002.004


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2018

оd 11. ožujka 2019.

o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti rashladnih uređaja s funkcijom izravne prodaje

(Tekst značajan za EGP)

( L 315 5.12.2019, 155)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/340 оd 17. prosinca 2020.

  L 68

62

26.2.2021


Koju je ispravio:

 C1

Ispravak,  L 317, 1.10.2020,  39 (2019/2018)

 C2

Ispravak,  L 309, 2.9.2021,  36 (2019/2018)

►C3

Ispravak,  L 373, 21.10.2021,  95 (2019/2018)
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2018

оd 11. ožujka 2019.

o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti rashladnih uređaja s funkcijom izravne prodaje

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.  
Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi u pogledu označivanja rashladnih uređaja napajanih iz električne mreže s funkcijom izravne prodaje, uključujući uređaje koji se prodaju za hlađenje neprehrambenih proizvoda, kao i zahtjevi u pogledu pružanja dodatnih informacija o tim proizvodima.
2.  

Ova se Uredba ne primjenjuje na:

(a) 

rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje isključivo s neelektričnim izvorima napajanja;

(b) 

rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje koji ne rabe rashladni ciklus stlačivanja para;

(c) 

izdvojene sastavne dijelove poput kondenzacijskog uređaja, kompresora ili jedinice za kondenzat na koje vitrina s izdvojenim rashladnim sustavom mora biti priključena da bi funkcionirala;

(d) 

rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje za preradu hrane;

(e) 

rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje posebno ispitane i odobrene za čuvanje lijekova ili laboratorijskih uzoraka;

(f) 

rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje za prodaju i izlaganje živih prehrambenih proizvoda poput rashladnih uređaja za prodaju i izlaganje živih riba i školjki, rashlađenih akvarija i spremnika za vodu;

(g) 

rashladne stolove;

(h) 

horizontalne poslužne vitrine s ugrađenim spremištem projektirane za rad na radnoj temperaturi hlađenja;

(i) 

rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje koji nemaju ugrađeni sustav za hlađenje, nego provode ohlađeni zrak koji proizvodi vanjska jedinica za hlađenje zraka; to ne uključuje vitrine s izdvojenim rashladnim sustavom ni rashladne automate za prodaju 6. kategorije kako je navedeno u tablici 4. Priloga IV.;

▼M1

(j) 

kutne/zakrivljene i okretne ormare;

▼B

(k) 

automate za prodaju koji su projektirani za rad na radnoj temperaturi zamrzavanja;

(l) 

poslužne vitrine za ribu s drobljenim ledom;

(m) 

profesionalne rashladne ormare, brze rashlađivače, kondenzacijske uređaje i procesne rashladne uređaje kako je utvrđeno u Uredbi (EU) 2015/1095;

(n) 

uređaje za čuvanje vina i minibarove.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. 

„rashladni uređaj s funkcijom izravne prodaje” znači izolirani ormar s jednim ili više odjeljaka čija se temperatura održava na zadanim vrijednostima, a koji se hlade prirodnom ili prisilnom konvekcijom na jedan ili više načina koji troše energiju, upotrebljava se za izlaganje i prodaju prehrambenih ili drugih proizvoda na određenim temperaturama ispod temperature okoline, s ili bez pomoći pri posluživanju, izravno dostupnih kroz otvore ili jedna ili više vrata ili ladica ili oboje, uključujući rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje s površinama koje se upotrebljavaju za čuvanje prehrambenih ili drugih proizvoda koji nisu dostupni korisnicima, osim minibarova i uređaja za čuvanje vina;

2. 

„prehrambeni proizvodi” znači hrana, sastojci, pića, uključujući vino, i ostali artikli koji se prvenstveno upotrebljavaju za potrošnju te koje je potrebno hladiti na određenim temperaturama;

3. 

„kondenzacijski uređaj” znači proizvod u koji je ugrađen najmanje jedan kompresor s električnim pogonom i jedan kondenzator, koji može ohladiti rashladni uređaj ili sustav i neprekidno održavati nisku ili srednju temperaturu unutar njega rabeći ciklus stlačivanja para kada je spojen s isparivačem i ekspanzijskom napravom, kako je utvrđeno Uredbom (EU) 2015/1095;

4. 

„vitrina s izdvojenim rashladnim sustavom” znači rashladni uređaj s funkcijom izravne prodaje koji se sastoji od tvorničkog sklopa komponenata i kojem je, kako bi funkcionirao kao rashladni uređaj s funkcijom izravne prodaje, potrebna dodatna povezanost s izdvojenim sastavnim dijelovima (kondenzacijskim uređajem i/ili kompresorom i/ili kondenzatorom s vodenim hlađenjem) koji nisu ugrađeni u vitrinu;

5. 

„rashladni uređaj s funkcijom izravne prodaje za preradu hrane” znači rashladni uređaj s funkcijom izravne prodaje posebno ispitan i odobren za preradu hrane poput uređaja za pripremu sladoleda, rashladnih automata za prodaju opremljenih mikrovalnom pećnicom ili uređaja za pravljenje leda; to ne uključuje rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje opremljene jednim odjeljkom koji je posebno projektiran za preradu hrane i zauzima manje od 20 % neto zapremnine;

6. 

„neto zapremnina” znači dio bruto zapremnine bilo kojeg odjeljka koji preostaje kad se oduzme zapremnina sastavnih dijelova i prostora koji se ne mogu koristiti za čuvanje ili izlaganje prehrambenih i drugih proizvoda, izražen u kubičnim decimetrima (dm3) ili litrama (l);

7. 

„bruto zapremnina” znači zapremnina prostora unutar odjeljka bez unutarnje opreme i sa zatvorenim vratima ili poklopcima, izražena u kubičnim decimetrima (dm3) ili litrama (l);

8. 

„posebno ispitano i odobreno” znači da je proizvod u skladu sa svim zahtjevima u nastavku:

(a) 

posebno je projektiran i ispitan za navedeno radno stanje ili primjenu, u skladu s navedenim zakonodavstvom ili povezanim aktima Unije, zakonodavstvom odgovarajućih država članica i/ili relevantnim europskim ili međunarodnim normama;

(b) 

popraćen je dokazima, koji se uvrštavaju u tehničku dokumentaciju, da je proizvod posebno odobren za navedeno radno stanje ili primjenu, u obliku potvrde, homologacijske oznake ili izvješća o ispitivanju;

(c) 

stavljen je na tržište posebno za navedeno radno stanje ili primjenu, što je vidljivo barem iz tehničke dokumentacije, informacija na proizvodu i na promotivnim i reklamnim materijalima;

9. 

„rashladni stol” znači rashladni uređaj s funkcijom izravne prodaje s jednim vratima ili ladicom ili više njih na okomitoj plohi i otvorima na gornjoj površini u koje se mogu umetnuti posude za privremeno čuvanje prehrambenih proizvoda radi lakog pristupa prehrambenim proizvodima, primjerice dodacima za pizze ili sastojcima za salate;

10. 

„horizontalne poslužne vitrine s ugrađenim spremištem” znači horizontalni ormar za pomoć pri posluživanju s rashlađenim spremištem od barem 100 litara (l) po metru (m) duljine koji se uobičajeno postavlja na poslužne vitrine;

11. 

„horizontalni ormar” znači rashladni uređaj s funkcijom izravne prodaje s vodoravnim otvorom za izlaganje na gornjoj strani kojem se može pristupiti odozgo;

12. 

„radna temperatura hlađenja” znači temperatura između –3,5 Celzijeva stupnja (°C) i 15 Celzijevih stupnjeva (°C) za uređaje koji su opremljeni sustavom upravljanja energijom radi njene uštede, odnosno između –3,5 Celzijeva stupnja (°C) i 10 Celzijevih stupnjeva (°C) za uređaje koji nisu opremljeni takvim sustavima;

13. 

„radna temperatura” znači referentna temperatura u odjeljku tijekom ispitivanja;

14. 

„rashladni automat za prodaju” znači rashladni uređaj s funkcijom izravne prodaje projektiran za prihvat novca ili žetona korisnika i distribuciju ohlađenih prehrambenih te drugih proizvoda bez intervencije osoblja;

▼M1

15. 

„kutni/zakrivljeni ormar” znači rashladni uređaj s funkcijom izravne prodaje kojim se postiže geometrijski kontinuitet između dva linearna ormara koji se međusobno nalaze pod kutom i/ili čine krivulju. Kutni/zakrivljeni ormar nema prepoznatljivu uzdužnu os ni duljinu jer se sastoji samo od elementa za ispunjavanje praznog prostora (primjerice u obliku klina) te ne funkcionira kao samostalni rashladni uređaj. Kut između stranica kutnog/zakrivljenog ormara iznosi od 30° do 90°;

▼B

16. 

„radna temperatura zamrzavanja” znači temperatura ispod –12 Celzijevih stupnjeva (°C);

17. 

„poslužne vitrine za ribu s drobljenim ledom” znači horizontalni ormar za pomoć pri posluživanju, projektiran i stavljen na tržište isključivo za izlaganje svježe ribe. Karakterizira ga pokrov drobljenog leda koji se rabi za održavanje temperature izložene svježe ribe te ugrađeni odvod;

18. 

„uređaj za čuvanje vina” znači rashladni uređaj sa samo jednom vrstom odjeljka za čuvanje vina s preciznim uređajem za regulaciju uvjeta čuvanja i ciljne temperature i s mjerama za sprečavanje vibracija, kako je utvrđeno u Delegiranoj uredbi (EU) 2019/2016;

19. 

„odjeljak” znači zatvoreni prostor unutar rashladnog uređaja s funkcijom izravne prodaje, odvojen od drugih odjeljaka pregradom, spremnikom ili sličnim elementom, kojemu se može izravno pristupiti kroz jedna ili više vanjskih vrata i koji se može podijeliti na više pododjeljaka. Za potrebe ove Uredbe, osim ako je određeno drugačije, „odjeljak” se odnosi na odjeljke i pododjeljke;

20. 

„vanjska vrata” znači dio rashladnog uređaja s funkcijom izravne prodaje koji je pomičan ili uklonjiv kako bi se omogućilo barem stavljanje sadržaja u rashladni uređaj s funkcijom izravne prodaje ili vađenje sadržaja iz njega;

21. 

„pododjeljak” znači zatvoreni prostor u odjeljku čiji se raspon radnih temperatura razlikuje od odjeljka u kojemu se nalazi;

22. 

„minibar” znači rashladni uređaj ukupne zapremnine od najviše 60 litara koji je prvenstveno namijenjen za čuvanje i prodaju prehrambenih proizvoda u hotelskim sobama i sličnim prostorima kako je utvrđeno u Delegiranoj uredbi (EU) 2019/2016;

23. 

„prodajno mjesto” znači mjesto na kojem su rashladni uređaji s funkcijom izravne prodaje izloženi ili ponuđeni za prodaju, najam ili kupnju uz obročnu otplatu cijene;

24. 

„indeks energetske učinkovitosti” (EEI) znači indeks relativne energetske učinkovitosti rashladnog uređaja s funkcijom izravne prodaje izražen kao postotak (%) i izračunan u skladu s točkom 2. Priloga IV;

▼M1

25. 

„okretni ormar” znači okrugli/kružni ormar za supermarkete koji može biti samostalan ili povezivati dva linearna ormara za supermarkete. Okretni ormari mogu biti opremljeni sustavom za okretanje koji omogućuje pregled prehrambenih proizvoda iz svih kutova (360°);

26. 

„vitrina za supermarkete” znači rashladni uređaj s funkcijom izravne prodaje namijenjen za prodaju i izlaganje prehrambenih i drugih proizvoda u maloprodaji, primjerice u supermarketima. Rashladne vitrine za hlađenje pića, rashladni automati za prodaju, vitrine za sladoled na kugle i zamrzivači za sladoled ne smatraju se vitrinama za supermarkete.

▼B

Članak 3.

Obveze dobavljača

1.  

Dobavljači osiguravaju:

(a) 

da je svaki rashladni uređaj s funkcijom izravne prodaje označen tiskanom oznakom čiji je format naveden u Prilogu III.;

▼M1

(b) 

da se vrijednosti parametara uključenih u informacijski list proizvoda, kako su utvrđeni u Prilogu V., unose u javni dio baze podataka o proizvodima;

▼B

(c) 

ako to izričito zatraži distributer, da se informacijski list proizvoda stavi na raspolaganje u tiskanom obliku;

(d) 

da je sadržaj tehničke dokumentacije, kako je naveden u Prilogu VI., unesen u bazu podataka o proizvodima;

(e) 

da svaki vizualni oglas za određeni model rashladnog uređaja s funkcijom izravne prodaje sadržava razred energetske učinkovitosti i raspon dostupnih razreda energetske učinkovitosti na oznaci u skladu s Prilogom VII.;

(f) 

da svaki tehnički ili drugi promidžbeni materijal za određeni model rashladnog uređaja s funkcijom izravne prodaje, uključujući tehničke ili druge promidžbene materijale na internetu, sadržava razred energetske učinkovitosti tog modela i raspon dostupnih razreda energetske učinkovitosti na oznaci u skladu s Prilogom VII. i Prilogom VIII.;

(g) 

da je elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u Prilogu III., dostupna trgovcima za svaki model rashladnog uređaja s funkcijom izravne prodaje;

(h) 

da je elektronički informacijski list proizvoda, kako je utvrđen u Prilogu V., dostupan trgovcima za svaki model rashladnog uređaja s funkcijom izravne prodaje.

2.  
Razred energetske učinkovitosti temelji se na indeksu energetske učinkovitosti koji se izračunava u skladu s Prilogom II.

Članak 4.

Obveze distributera

Distributeri osiguravaju:

(a) 

da svaki rashladni uređaj s funkcijom izravne prodaje na prodajnom mjestu uključujući sajmove ima oznaku koju osigurava dobavljač u skladu s člankom 3. točkom 1. podtočkom (a), za ugradbene uređaje tako da je jasno vidljiva, a za sve druge rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje tako da je jasno vidljiva na vanjskoj prednjoj ili gornjoj strani rashladnog uređaja;

(b) 

da se, u slučaju prodaje na daljinu, oznaka i informacijski list proizvoda dostavljaju u skladu s prilozima VII. i VIII.;

(c) 

da svaki vizualni oglas za određeni model rashladnog uređaja s funkcijom izravne prodaje, uključujući oglase na internetu, sadržava razred energetske učinkovitosti i raspon dostupnih razreda učinkovitosti na oznaci u skladu s Prilogom VII. i Prilogom VIII;

(d) 

da svaki tehnički ili drugi promidžbeni materijal za određeni model rashladnog uređaja s funkcijom izravne prodaje, uključujući tehničke ili druge promidžbene materijale objavljene na internetu, u kojem se navode specifični tehnički parametri, sadržava razred energetske učinkovitosti i raspon dostupnih razreda energetske učinkovitosti na oznaci u skladu s Prilogom VII. i Prilogom VIII.

Članak 5.

Obveze davatelja usluga smještaja informacija na poslužitelju

Ako davatelj usluga smještaja informacija na poslužitelju iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ dopušta prodaju rashladnih uređaja s funkcijom izravne prodaje putem svojih internetskih stranica, davatelj usluga mora na sredstvu prikaza omogućiti prikaz elektroničke oznake i elektroničkog informacijskog lista koji je dostavio distributer u skladu s odredbama Priloga VIII. i dužan je obavijestiti trgovca o obvezi prikaza.

Članak 6.

Metode mjerenja

Informacije koje je potrebno osigurati u skladu s člancima 3. i 4. trebaju biti dobivene pouzdanim, točnim i ponovljivim metodama mjerenja i izračuna kojima se uzimaju u obzir općeprihvaćene najsuvremenije metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu IV.

Članak 7.

Postupak provjere za potrebe nadzora tržišta

Kad provode provjere u okviru nadzora tržišta iz članka 8. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/1369, države članice primjenjuju postupak provjere utvrđen u Prilogu IX.

Članak 8.

Preispitivanje

Komisija preispituje ovu Uredbu s obzirom na tehnološki napredak i dostavlja rezultate te procjene uključujući, prema potrebi, nacrt prijedloga za reviziju, Savjetodavnom forumu najkasnije do 25. prosinca 2023. Preispituje se, među ostalim, sljedeće:

(a) 

razredi energetske učinkovitosti;

(b) 

mogućnost rješavanja pitanja kružnoga gospodarstva;

(c) 

izvedivost poboljšavanja klasifikacije proizvoda, primjerice razlikovanjem vitrina s ugrađenim i vitrina s izdvojenim rashladnim sustavom.

Članak 9.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

▼M1

Primjenjuje se od 1. ožujka 2021., osim obveze prikazivanja razreda energetske učinkovitosti za parametre izvora svjetlosti iz dijela 5. tablice 10. Priloga V., koja se primjenjuje od 1. ožujka 2022.

▼B

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Definicije koje se primjenjuju za priloge

Primjenjuju se sljedeće definicije:

(1) 

„rashladna vitrina za hlađenje pića” znači rashladni uređaj s funkcijom izravne prodaje projektiran za hlađenje određenom brzinom zapakiranih nekvarljivih pića, isključujući vina, čija je temperatura pri stavljanju u uređaj na temperaturi okoline, koja se prodaju na određenim temperaturama ispod temperature okoline. Rashladna vitrina za hlađenje pića omogućuje pristup pićima izravno kroz otvore ili jedna ili više vrata ili ladice ili oboje. S obzirom na to da su pića nekvarljiva, radi uštede energije moguće je povišenje temperature u vitrini za hlađenje tijekom razdoblja u kojima se ne upotrebljava;

(2) 

„zamrzivač za sladoled” znači vodoravni zatvoreni ormar za pohranu i/ili izlaganje i prodaju zapakiranog sladoleda, pri čemu korisnik pretpakiranom sladoledu pristupa otvaranjem neprozirnog ili prozirnog poklopca na vrhu, neto zapremnine ≤ 600 litara (l), odnosno, samo u slučaju zamrzivača za sladoled s prozirnim poklopcem, neto zapremnine podijeljene s ukupnom površinom za izlaganje (TDA) ≥ 0,35 metara (m);

(3) 

„proziran poklopac” znači vrata barem 75 % izrađena od prozirnog materijala kroz koja korisnik može jasno vidjeti proizvode;

(4) 

„ukupna površina za izlaganje” (TDA) znači ukupna vidljiva površina na kojoj se nalaze prehrambeni i drugi proizvodi, uključujući površinu koja je vidljiva kroz staklo, koja se definira kao zbroj horizontalnih i vertikalnih projiciranih površina neto zapremnine, izražena u četvornim metrima (m2);

(5) 

„QR kod” znači matrični crtični kod na oznaci energetske učinkovitosti modela proizvoda koji služi kao poveznica za informacije o tom modelu u javno dostupnom dijelu baze podataka o proizvodima;

(6) 

„godišnja potrošnja energije” (AE) znači prosječna dnevna potrošnja energije pomnožena s 365 (broj dana u godini), izražena u kilovatsatima godišnje (kWh/god) i izračunana u skladu s točkom 2. podtočkom (b) Priloga IV.;

(7) 

„dnevna potrošnja energije” (Edaily ) znači energija koju rashladni uređaj s funkcijom izravne prodaje potroši u 24 sata u referentnim uvjetima, izražena u kilovatsatima po danu (kWh/24 h);

(8) 

„standardna godišnja potrošnja energije” (SAE) znači referentna godišnja potrošnja energije rashladnog uređaja s funkcijom izravne prodaje izražena u kilovatsatima godišnje (kWh/god) i izračunana u skladu s točkom 2. podtočkom (c) Priloga IV.;

(9) 

„M” i „N” znači parametri modeliranja kojima se uzima u obzir ukupna površina za izlaganje ili ovisnost potrošnje energije o zapremnini, s vrijednostima kako su navedene u tablici 3. Priloga IV.;

(10) 

„temperaturni koeficijent” (C) znači korekcijski faktor kojim se iskazuje razlika u radnoj temperaturi;

(11) 

„faktor klimatskog razreda” (CC) znači korekcijski faktor kojim se iskazuje razlika u okolišnim uvjetima za koje je projektiran rashladni uređaj;

(12) 

„P” znači korekcijski faktor kojim se iskazuje razlika između vitrina s ugrađenim i vitrina s izdvojenim rashladnim sustavom;

(13) 

„vitrina s ugrađenim rashladnim sustavom” znači rashladni uređaj s funkcijom izravne prodaje koji ima ugrađen sustav za hlađenje s kompresorom i kondenzacijskim uređajem;

(14) 

„vitrina za sladoled na kugle” znači rashladni uređaj s funkcijom izravne prodaje za čuvanje, izlaganje i vađenje kugli sladoleda unutar propisanih graničnih vrijednosti temperature kako su navedene u tablici 4. Priloga IV.;

(15) 

„vertikalni ormar” znači rashladni uređaj s funkcijom izravne prodaje s vertikalnim ili zakošenim otvorom za izlaganje;

(16) 

„poluvertikalni ormar” znači vertikalni ormar s vertikalnim ili zakošenim otvorom za izlaganje visine najviše 1,5 metara (m);

(17) 

„kombinirani ormar” znači rashladni uređaj s funkcijom izravne prodaje s karakteristikama vitrine i otvora vertikalnog i horizontalnog ormara;

▼M1

(18) 

„deklarirane vrijednosti” znači vrijednosti koje je dostavio dobavljač za navedene, izračunane ili izmjerene tehničke parametre, u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1369 te u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (d) i Prilogom VI. ove Uredbe, za provjeru sukladnosti koju provode nadležna tijela države članice;

▼B

(19) 

„hladnjak” znači rashladni uređaj s funkcijom izravne prodaje koji kontinuirano održava temperaturu proizvoda koji se čuvaju u ormaru na radnoj temperaturi hlađenja;

(20) 

„zamrzivač” znači rashladni uređaj s funkcijom izravne prodaje koji kontinuirano održava temperaturu proizvoda pohranjenih u ormaru na radnoj temperaturi zamrzavanja;

(21) 

„vitrina za kolica” znači vitrina za supermarkete koja omogućuje izlaganje proizvoda na paleti ili postolju koji se mogu umetnuti tako da se donji prednji dio, ako je pričvršćen, podigne, zaokrene ili ukloni;

(22) 

„M-paket” znači paket za ispitivanje opremljen uređajem za mjerenje temperature;

(23) 

„automat za prodaju s više temperatura” znači rashladni automat za prodaju s najmanje dva odjeljka s različitim radnim temperaturama;

(24) 

„sredstvo prikaza” znači bilo koji zaslon, uključujući zaslon na dodir, ili ostala vizualna tehnologija za prikaz internetskog sadržaja korisnicima;

(25) 

„zaslon na dodir” znači zaslon osjetljiv na dodir, poput onog tablet računala, tableta ili pametnog telefona;

(26) 

„ugniježđeni prikaz” znači vizualno sučelje na kojem se skupu slika ili podataka pristupa klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na druge skupove slika ili podataka;

(27) 

„alternativni tekst” znači tekst koji kao alternativa grafičkom prikazu omogućuje prikaz podataka u negrafičkom obliku ako uređaji za prikaz ne mogu iscrtati grafičke elemente ili služi za pristupačnost, npr. kao ulazni podatak u aplikacijama za sintezu glasa.
PRILOG II.

Razredi energetske učinkovitosti

Razred energetske učinkovitosti rashladnog uređaja s funkcijom izravne prodaje utvrđuje se na temelju njegova indeksa energetske učinkovitosti (EEI), kako je utvrđeno u tablici 1.Tablica 1

Razredi energetske učinkovitosti za rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje

Razred energetske učinkovitosti

EEI

A

EEI < 10

B

10 ≤ EEI < 20

C

20 ≤ EEI < 35

D

35 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 65

F

65 ≤ EEI < 80

G

EEI ≥ 80

Indeks energetske učinkovitosti rashladnog uređaja s funkcijom izravne prodaje izračunava se u skladu s točkom 2. Priloga IV.
PRILOG III.

Oznaka za rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje

1.   OZNAKA ZA RASHLADNE UREĐAJE S FUNKCIJOM IZRAVNE PRODAJE, OSIM RASHLADNIH VITRINA ZA HLAĐENJE PIĆA I ZAMRZIVAČA ZA SLADOLED

1.1   Oznaka:

image

1.2   Oznaka sadržava sljedeće informacije:

I. 

QR kod;

II. 

ime ili zaštitni znak dobavljača;

III. 

identifikacijsku oznaku modela dobavljača;

IV. 

raspon razredâ energetske učinkovitosti od A do G;

V. 

razred energetske učinkovitosti utvrđen u skladu s Prilogom II.;

VI. 

AE, izražen u kWh godišnje i zaokružen na najbliži cijeli broj;

VII. 

— 
za rashladne automate za prodaju: zbroj neto zapremnina svih odjeljaka na radnoj temperaturi hlađenja, izražen u litrama (l) i zaokružen na najbliži cijeli broj,
— 
za sve ostale rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje: zbroj površina za izlaganje na radnoj temperaturi hlađenja, izražen u četvornim metrima (m2) i zaokružen na dva decimalna mjesta,
— 
za sve rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje koji ne sadržavaju odjeljke na radnoj temperaturi hlađenja: izostavljaju se piktogram i vrijednosti u litrama (l) ili kvadratnim metrima (m2) iz podtočke VII.;
VIII. 

— 
za rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje čiji su odjeljci na radnoj temperaturi hlađenja u istom temperaturnom razredu, osim rashladnih automata za prodaju:
— 
temperatura na vrhu: najviša temperatura najtoplijeg M-paketa za odjeljke na radnoj temperaturi hlađenja u Celzijevim stupnjevima (°C) i zaokružena na najbliži cijeli broj, kako je navedeno u tablici 4.,
— 
temperatura na dnu: najniža temperatura najhladnijeg paketa za odjeljke na radnoj temperaturi hlađenja u Celzijevim stupnjevima (°C) i zaokružena na najbliži cijeli broj ili najviša minimalna temperatura svih M-paketa za odjeljke na radnoj temperaturi hlađenja u Celzijevim stupnjevima (°C) i zaokružena na najbliži cijeli broj, kako je navedeno u tablici 4.,
— 
za rashladne automate za prodaju:
— 
temperatura na vrhu: najviša izmjerena temperatura proizvoda za odjeljke na radnoj temperaturi hlađenja u Celzijevim stupnjevima (°C) i zaokružena na najbliži cijeli broj, kako je navedeno u tablici 4.,
— 
temperatura na dnu: temperatura je izostavljena,
— 
za rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje koji ne sadržavaju odjeljke na radnoj temperaturi hlađenja, izostavljaju se piktogram i vrijednosti u Celzijevim stupnjevima (°C) iz točke VIII.;
IX. 

— 
za rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje, osim za rashladne automate za prodaju: zbroj površina za izlaganje na radnoj temperaturi zamrzavanja, izražen u četvornim metrima (m2) i zaokružen na dva decimalna mjesta,
— 
za sve rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje koji ne sadržavaju odjeljke na radnoj temperaturi zamrzavanja: izostavljaju se piktogram i vrijednosti u kvadratnim metrima (m2) iz podtočke IX.;
X. 

— 
za rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje čiji su odjeljci na radnoj temperaturi zamrzavanja u istom temperaturnom razredu, osim rashladnih automata za prodaju:
— 
temperatura na vrhu: najviša temperatura najtoplijeg M-paketa za odjeljke na radnoj temperaturi zamrzavanja u Celzijevim stupnjevima (°C) i zaokružena na najbliži cijeli broj, kako je navedeno u tablici 4.,
— 
temperatura na dnu: najniža temperatura najhladnijeg paketa za odjeljke na radnoj temperaturi zamrzavanja u Celzijevim stupnjevima (°C) i zaokružena na najbliži cijeli broj ili najviša minimalna temperatura svih M-paketa za odjeljke na radnoj temperaturi zamrzavanja u Celzijevim stupnjevima (°C) i zaokružena na najbliži cijeli broj, kako je navedeno u tablici 4.,
— 
za rashladne automate za prodaju:
— 
temperatura na vrhu: najviša izmjerena temperatura proizvoda za odjeljke na radnoj temperaturi zamrzavanja u Celzijevim stupnjevima (°C) i zaokružena na najbliži cijeli broj, kako je navedeno u tablici 4.,
— 
temperatura na dnu: temperatura je izostavljena,
— 
za sve rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje koji ne sadržavaju odjeljke na radnoj temperaturi zamrzavanja: izostavljaju se piktogram i vrijednosti u Celzijevim stupnjevima (°C) iz podtočke X.;
XI. 

broj ove Uredbe, to jest „2019/2018”.

2.   OZNAKA ZA RASHLADNE VITRINE ZA HLAĐENJE PIĆA

2.1   Oznaka:

image

2.2   Oznaka sadržava sljedeće informacije:

I. 

QR kod;

II. 

ime ili zaštitni znak dobavljača;

III. 

identifikacijsku oznaku modela dobavljača;

IV. 

raspon razredâ energetske učinkovitosti od A do G;

V. 

razred energetske učinkovitosti utvrđen u skladu s Prilogom II.;

VI. 

AE, izražen u kWh godišnje i zaokružen na najbliži cijeli broj;

VII. 

zbroj bruto zapremnina svih odjeljaka na radnoj temperaturi hlađenja, izražen u litrama (l) i zaokružen na najbliži cijeli broj;

VIII. 

najvišu prosječnu temperaturu odjeljka za sve odjeljke na radnoj temperaturi hlađenja u Celzijevim stupnjevima (°C) i zaokruženu na najbliži cijeli broj, kako je navedeno u tablici 5.;

IX. 

najvišu temperaturu okoline u Celzijevim stupnjevima (°C), zaokruženu na najbliži cijeli broj, kako je navedeno u tablici 6.;

X. 

broj ove Uredbe, to jest „2019/2018”.

3.   OZNAKA ZA ZAMRZIVAČE ZA SLADOLED

3.1   Oznaka:

image

3.2   Oznaka sadržava sljedeće informacije:

I. 

QR kod;

II. 

ime ili zaštitni znak dobavljača;

III. 

identifikacijsku oznaku modela dobavljača;

IV. 

raspon razredâ energetske učinkovitosti od A do G;

V. 

razred energetske učinkovitosti utvrđen u skladu s Prilogom II.;

VI. 

AE, izražen u kWh godišnje i zaokružen na najbliži cijeli broj;

VII. 

zbroj neto zapremnina svih odjeljaka na radnoj temperaturi zamrzavanja, izražen u litrama (l) i zaokružen na najbliži cijeli broj;

VIII. 

najvišu prosječnu temperaturu odjeljka za sve odjeljke na radnoj temperaturi zamrzavanja u Celzijevim stupnjevima (°C) i zaokruženu na najbliži cijeli broj, kako je navedeno u tablici 7.;

IX. 

najvišu temperaturu okoline u Celzijevim stupnjevima (°C), zaokruženu na najbliži cijeli broj, kako je navedeno u tablici 8.;

X. 

broj ove Uredbe, to jest „2019/2018”.

4.   IZGLEDI OZNAKE

4.1   Izgled oznake za rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje, osim rashladnih vitrina za hlađenje pića i zamrzivača za sladoled: