02019R1241 — HR — 16.07.2021 — 002.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

▼C1

UREDBA (EU) 2019/1241 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. lipnja 2019.

o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 i (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005

▼B

( L 198 25.7.2019, 105)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2013 оd 21. kolovoza 2020.

  L 415

3

10.12.2020

►M2

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1160 оd 12. svibnja 2021.

  L 250

4

15.7.2021


Koju je ispravio:

►C1

Ispravak,  L 231, 6.9.2019,  31 (2019/1241)
▼B

▼C1

UREDBA (EU) 2019/1241 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. lipnja 2019.

o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 i (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005

▼BPOGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju tehničke mjere u vezi s:

(a) 

lovom i iskrcavanjem morskih bioloških resursa;

(b) 

uporabom ribolovnog alata; i

(c) 

međudjelovanjem između ribolovnih aktivnosti i morskih ekosustava.

Članak 2.

Područje primjene

1.  
Ova se Uredba primjenjuje na aktivnosti koje obavljaju ribarska plovila Unije i državljani država članica, ne dovodeći u pitanje primarnu odgovornost države zastave, u ribolovnim zonama iz članka 5. te na ribarska plovila koja plove pod zastavom trećih zemalja i koja su registrirana u trećim zemljama kada obavljaju ribolov u vodama Unije.
2.  
Članci 7., 10., 11. i 12. primjenjuju se i na rekreacijski ribolov. U slučajevima u kojima rekreacijski ribolov ima znatan učinak u određenoj regiji, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata na temelju članka 15. i u skladu s člankom 29. kako bi izmijenila ovu Uredbu propisujući da se relevantne odredbe članka 13. ili dijelovi A ili C priloga od V. do X. također primjenjuju na rekreacijski ribolov.
3.  

Podložno uvjetima utvrđenima u člancima 25. i 26., tehničke mjere utvrđene u ovoj Uredbi ne primjenjuju se na ribolovne operacije koje se provode isključivo u svrhu:

(a) 

znanstvenih istraživanja; i

(b) 

neposrednog poribljavanja ili premještanja morskih vrsta.

Članak 3.

Ciljevi

1.  
Kao alati za potporu provedbi ZRP-a tehničke mjere doprinose ciljevima ZRP-a utvrđenima u primjenjivim odredbama članka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013.
2.  

Tehničkim se mjerama posebno doprinosi ostvarivanju sljedećih ciljeva:

(a) 

optimiziranju modela iskorištavanja radi zaštite nedoraslih morskih bioloških resursa i agregacija morskih bioloških resursa u mrijestu;

(b) 

osiguravanju toga da se slučajni ulov osjetljivih morskih vrsta, uključujući one navedene u direktivama 92/43/EEZ i 2009/147/EZ, koji proizlazi iz ribolova svede na najmanju moguću mjeru i, ako je to moguće, ukloni tako da ne predstavlja prijetnju stanju očuvanosti tih vrsta;

(c) 

osiguravanju toga da se negativni okolišni učinci ribarstva na morska staništa svedu na najmanju moguću mjeru, među ostalim s pomoću odgovarajućih poticaja;

(d) 

uvođenju mjera upravljanja ribarstvom u svrhe usklađenosti s direktivama 92/43/EEZ, 2000/60/EZ i 2008/56/EZ, posebno s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša u skladu s člankom 9. stavkom 1 Direktive 2008/56/EZ, i s Direktivom 2009/147/EZ.

Članak 4.

Ciljane vrijednosti

1.  

Tehničkim mjerama želi se osigurati:

(a) 

da se ulov morskih vrsta koje su manje od minimalne referentne veličine za očuvanje smanji što je više moguće u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(b) 

da slučajni ulov morskih sisavaca, morskih gmazova, morskih ptica i drugih vrsta koje se ne iskorištavaju u komercijalne svrhe ne prelazi razine predviđene u zakonodavstvu Unije i međunarodnim sporazumima koji su obvezujući za Uniju;

(c) 

da su okolišni učinci koje ribolovne aktivnosti imaju na staništa na morskom dnu u skladu s člankom 2. stavkom 5. točkom (j) Uredbe (EU) br. 1380/2013.

2.  
U okviru procesa izvješćivanja utvrđenog u članku 31. preispituje se koliki je napredak postignut prema ostvarivanju tih ciljanih vrijednosti.

Članak 5.

Određivanje ribolovnih zona

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće zemljopisne definicije ribolovnih zona:

(a) 

„Sjeverno more” znači vode Unije u zonama ICES-a ( 1 ) 2.a i 3.a te potpodručje ICES-a 4.;

(b) 

„Baltičko more” znači vode Unije u zonama ICES-a 3.b, 3.c i 3.d;

(c) 

„sjeverozapadne vode” znači vode Unije u potpodručjima ICES-a 5., 6. i 7.;

(d) 

„jugozapadne vode” znači potpodručja ICES-a 8., 9. i 10. (vode Unije) i zone CECAF-a ( 2 )34.1.1, 34.1.2 i 34.2.0 (vode Unije);

(e) 

„Sredozemno more” znači pomorske vode Sredozemnog mora istočno od crte 5° 36′Z;

(f) 

„Crno more” znači vode zemljopisnog potpodručja 29. GFCM-a, kako je utvrđeno u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1343/2011 Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 );

(g) 

„vode Unije u Indijskom oceanu i zapadnom Atlantiku” znači vode oko Guadeloupea, Francuske Gvajane, Martiniquea, Mayottea, Réuniona i Saint-Martina pod suverenošću ili jurisdikcijom države članice;

(h) 

„regulatorno područje NEAFC-a” znači vode na području primjene Konvencije NEAFC-a koje leže izvan voda pod ribolovnom jurisdikcijom ugovornih stranaka, kako je utvrđeno u Uredbi (EU) br. 1236/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ( 4 );

i. 

„područje primjene Sporazuma o GFCM-u” znači Sredozemno more, Crno more i susjedne vode, kako je utvrđeno u Uredbi (EU) br. 1343/2011.

Članak 6.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, uz definicije iz članka 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuju se sljedeće definicije:

1. 

„način iskorištavanja” znači način na koji je ribolovna smrtnost raspoređena prema profilima stoka koji se odnose na dob i veličinu;

2. 

„selektivnost” znači količinski izraz predstavljen kao vjerojatnost ulova morskih bioloških resursa određene veličine i/ili vrste;

3. 

„usmjereni ribolov” znači ribolovni napor usmjeren na određene vrste ili skupine vrsta koji se može dodatno odrediti na regionalnoj razini u delegiranim aktima donesenima na temelju članka 27. stavka 7. ove Uredbe;

4. 

„dobro stanje okoliša” znači stanje okoliša morskih voda kako je definirano u članku 3. točki 5. Direktive 2008/56/EZ;

5. 

„stanje očuvanosti vrste” znači sveukupnost utjecaja na dotične vrste koji mogu imati dugoročne posljedice na njihovu rasprostranjenost i brojnost njihove populacije;

6. 

„stanje očuvanosti staništa” znači sveukupnost utjecaja na prirodno stanište i njegove uobičajene vrste koji mogu imati dugoročne posljedice na njegovu prirodnu rasprostranjenost, strukturu i funkcije te na dugoročni opstanak njegovih uobičajenih vrsta;

7. 

„osjetljivo stanište” znači stanište na čije stanje očuvanosti, uključujući njegov opseg i stanje (struktura i funkcija) njegovih biotičkih i abiotičkih komponenata, štetno utječu pritisci koji proizlaze iz ljudskih aktivnosti, uključujući ribolovne aktivnosti. Osjetljiva staništa posebno obuhvaćaju tipove staništa navedene u Prilogu I. i staništa vrsta navedenih u Prilogu II. Direktivi 92/43 EEZ, staništa vrsta navedenih u Prilogu I. Direktivi 2009/147/EZ, staništa čija je zaštita potrebna za postizanje dobrog stanja okoliša u skladu s Direktivom 2008/56/EZ i osjetljive morske ekosustave kako su definirani u članku 2. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 734/2008 ( 5 );

8. 

„osjetljiva vrsta” znači vrsta na čije stanje očuvanosti, uključujući njezino stanište, distribuciju, veličinu populacije ili stanje populacije, štetno utječu pritisci koji proizlaze iz ljudskih aktivnosti, uključujući ribolovne aktivnosti. Osjetljive vrste posebno obuhvaćaju vrste navedene u prilozima II. i IV. Direktivi 92/43/EEZ, vrste obuhvaćene Direktivom 2009/147/EZ i vrste čija je zaštita potrebna za postizanje dobrog stanja okoliša u skladu s Direktivom 2008/56/EZ;

9. 

„male pelagijske vrste” znači vrste poput skuše, haringe, šaruna, inćuna, srdele, ugotice pučinke, srebrnjaka, papaline i kljunčice;

10. 

„savjetodavna vijeća” znači skupine dionika uspostavljene u skladu s člankom 43. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

11. 

„povlačna mreža (koća)” znači ribolovni alat koji aktivno povlače jedno ili više ribarskih plovila, a sastoji se od mreže sa stražnje strane zatvorene vrećom (sakom);

12. 

„povlačni ribolovni alat” znači sve povlačne mreže (koće), danske potegače, dredže i slični ribolovni alat koji aktivno u vodi pokreću jedno ili više ribarskih plovila ili bilo kakav drugi mehanizirani sustav;

13. 

„pridnena povlačna mreža (koća)” znači povlačna mreža (koća) oblikovana i opremljena za rad na morskom dnu ili blizu njega;

14. 

„pridnena povlačna mreža (koća) kojom se upravlja s pomoću dvaju plovila” znači pridnena povlačna mreža (koća) koju istodobno vuku dva broda, pri čemu svaki povlači jednu stranu povlačne mreže (koće). Vodoravni otvor povlačne mreže (koće) održava se razmakom između dvaju plovila koja vuku ribolovni alat;

15. 

„pelagijska povlačna mreža (koća)” znači povlačna mreža (koća) oblikovana i opremljena za rad u srednjem sloju vode;

16. 

„povlačna mreža (koća) s gredom” znači ribolovni alat kod kojega su usta mreže vodoravno otvorena s pomoću grede, krila ili slične naprave;

17. 

„povlačna mreža (koća) s električnim impulsima” znači povlačna mreža (koća) u kojoj se za lov morskih bioloških resursa upotrebljava električna struja;

18. 

„danska potegača” ili „škotska potegača” znači okružujući ili povlačni ribolovni alat kojim se s broda upravlja s pomoću dva duga konopa (povlačni konopi) oblikovana tako da usmjeravaju ribu prema otvoru mreže potegače. Ribolovni alat sastavljen je od mreže koja je po konstrukciji slična pridnenoj povlačnoj mreži (koći);

19. 

„obalne mreže potegače” znači okružujuće mreže i povlačne okružujuće mreže koje se postavljaju s broda i povlače prema obali jer se njima rukuje s obale ili s plovila povezanog ili usidrenog pokraj obale;

20. 

„okružujuće mreže” znači mreže kojima se pri ribolovu riba okružuje sa strana i odozdo. Mogu ili ne moraju biti opremljene stezačem (imbrojem);

21. 

„okružujuća mreža plivarica” ili „plivarica s prstenima” znači svaka okružujuća mreža čije se dno steže s pomoću užeta na dnu mreže koje prolazi kroz niz prstena na donjem rubu, što omogućuje da se mreža stisne i zatvori;

22. 

„dredže” znači ribolovni alati koji se aktivno povlače glavnim brodskim motorom (dredža koja se povlači brodom) ili se vuku motornim vitlom s usidrenog plovila (mehanička dredža) radi lova školjkaša, puževa ili spužvi i koji su sastavljeni od mrežne vreće ili metalne košare namještene na tvrdom okviru ili štapu varijabilne veličine i oblika, čiji donji dio može imati dodatke za struganje koji mogu biti zaobljeni, oštri ili nazubljeni te mogu, ali ne moraju biti opremljeni klizačima i daskama depresorima. Neke su dredže opremljene hidrauličnom opremom (hidraulične dredže). Dredže koje se potežu ručno ili ručnim vitlima u plitkoj vodi s brodom ili bez njega radi lova školjkaša, puževa ili spužvi (ručne dredže) ne smatraju se povlačnim ribolovnim alatima za potrebe ove Uredbe;

23. 

„mreže stajaćice” znači sve vrste jednostruke mreže stajaćice, zaplećuće mreže ili trostruke mreže stajaćice pričvršćene za morsko dno kako bi riba u nju doplivala te se u njoj zapetljala ili zaglavila;

24. 

„lebdeća (plovuća) mreža” znači svaka mreža koja se drži na površini mora ili na određenoj udaljenosti ispod površine mora s pomoću plutajućih naprava te koja pluta nošena strujom, samostalno ili s brodom za koji može biti pričvršćena. Može biti opremljena dodacima koji je stabiliziraju ili ograničavaju njezino plutanje;

25. 

„jednostruka mreža stajaćica” znači mreža stajaćica sastavljena od jednog komada mrežnog tega koju u vodi uspravno rastegnutu drže plovci i utezi;

26. 

„zaplećuća mreža” znači mreža stajačica koja se sastoji od komada mrežnog tega namještenog tako da je mrežni teg obješen na užadi kako bi se napravilo više labavog mrežnog tega nego kod jednostruke mreže stajaćice;

27. 

„trostruka mreža stajaćica” znači mreža stajaćica sastavljena od nekoliko slojeva mrežnog tega s dva vanjska sloja velike veličine oka mrežnog tega između kojih se nalazi okvir manje veličine oka mrežnog tega;

28. 

„kombinirana jednostruka i trostruka mreža stajaćica” znači svaka pridnena jednostruka mreža stajaćica u kombinaciji s trostrukom mrežom stajaćicom koja čini donji dio;

29. 

„parangal” znači ribolovni alat koji se sastoji od glavne uzice (osnova) varijabilne duljine, na koju se u razmacima određenima prema ciljanoj vrsti pričvršćuju bočne uzice (pioke ili prame) s udicama. Glavna uzica (osnova) postavlja se vodoravno ili blizu dna, okomito ili tako da pluta na površini;

30. 

„vrše i košare” znači zamke u obliku kaveza ili košara, koje imaju jedan ili više ulaza, namijenjene lovu rakova, mekušaca ili ribe, postavljene na morsko dno ili iznad njega;

31. 

„ručni povraz” znači jednostruki ručni povraz s jednim ili više mamaca ili udica s mamcima;

32. 

„križ Sv. Andrije” znači strugač koji na način slično škarama skuplja primjerice školjkaše ili crvene koralje s morskog dna;

33. 

„vreća (saka)” znači stražnji dio povlačne mreže (koće), koji je valjkastog oblika, a opseg mu je u svim dijelovima isti, ili stožastog oblika. Može se sastojati od jedne ili više ploča (komada mrežnog tega) koje su pričvršćene jedna za drugu uzduž njihovih strana te može imati i produžetak koji se sastoji od jedne ili više ploča smještenih točno ispred vreće (saka) u užem smislu;

34. 

„veličina oka mrežnog tega” znači:

i. 

za uzlovni mrežni teg: najveća udaljenost između dva suprotna uzla u istom mrežnom tegu kada je potpuno raširen;

ii. 

za bezuzlovni mrežni teg: unutarnja udaljenost između suprotnih spojnica u istom mrežnom tegu kada je potpuno raširen uzduž svoje najduže moguće osi;

35. 

„kvadratno mrežno oko” znači četverokutno oko koje se sastoji od dva skupa usporednih stranica oka iste nominalne duljine pri čemu je jedan niz usporedan s uzdužnom osi mreže, a drugi je pod pravim kutom u odnosu na uzdužnu os mreže;

36. 

„romboidno mrežno oko” znači mrežno oko koje se sastoji od četiri stranice oka iste duljine pri čemu su dvije dijagonale oka okomite na uzdužnu os mreže, a jedna dijagonala je usporedna s njome;

37. 

„T90” znači povlačne mreže (koće), danske potegače ili slični povlačni ribolovni alati koji imaju vreću (saku) i umetak uzlovnog mrežnog tega s romboidnim mrežnim okom okrenutim na 90° tako da je glavni smjer mrežnog tega usporedan u odnosu na smjer povlačenja;

38. 

„izlazno okno Bacoma” znači izlazna ploha napravljena u bezuzlovnom mrežnom tegu kvadratnog mrežnog oka, umetnuta u gornju plohu vreće (sake) s donjim rubom koji se nalazi najviše četiri oka mrežnog tega od užeta za zatvaranje vreće (sake);

39. 

„sito mreže” znači komad mrežnog tega pričvršćen na cijeli opseg povlačne mreže (koće) za lov kozica ispred vreće (saka) ili produžetka koji se sužava u vrh gdje se pričvršćuje na dno okvira povlačne mreže (koće) za lov kozica. Izlazna rupa odrezana je na mjestu spoja sita mreže i vreće (sake), čime se vrstama ili jedinkama koje su prevelike da prođu kroz sito omogućuje da pobjegnu, dok kozice mogu proći kroz sito i ući u vreću (saku);

40. 

„visina” znači zbroj visine oka mrežnog tega (uključujući uzlove) mreže kad je mokra i rastegnuta okomito u odnosu na plutnju;

41. 

„vrijeme potapanja” ili „vrijeme u vodi” znači razdoblje od trenutka kada je ribolovni alat prvi put stavljen u vodu do trenutka kada je ribolovni alat potpuno izvučen na ribarsko plovilo;

42. 

„senzori za praćenje ribolovnog alata” znači daljinski elektronski senzori koji se postavljaju na ribolovni alat radi praćenja ključnih parametara uspješnosti, poput udaljenosti između širilica povlačne mreže (koće) ili količine ulova;

43. 

„konop s utezima” znači uzica s udicama s mamcem i utegom, zbog kojeg brže tone te je time vrijeme izloženosti morskim pticama kraće;

44. 

„akustični uređaji za odvraćanje” znači uređaji namijenjeni udaljavanju vrsta poput morskih sisavaca od ribolovnog alata emitiranjem zvučnih signala;

45. 

„konopi za zastrašivanje ptica” (koji se nazivaju i tori konopi) znači konopi s vrpcama koji se povlače s visoke točke u blizini krme ribarskog plovila pri postavljanju udica s mamcima kako bi uplašili morske ptice držeći ih podalje od udica;

46. 

„neposredno poribljavanje” znači aktivnost puštanja živih divljih jedinki određenih vrsta u vode u kojima se one prirodno pojavljuju kako bi se prirodna produkcija vodenog okoliša iskoristila za povećanje broja jedinki raspoloživih za ribolov i/ili za povećanje prirodne regrutacije;

47. 

„premještanje” znači proces kojim čovjek namjerno premješta i pušta određenu vrstu na području s utvrđenim populacijama te vrste;

48. 

„pokazatelj uspješnosti selektivnosti” znači referentni alat za praćenje napretka tijekom vremena usmjerenoga prema ostvarivanju cilja ZRP-a koji se sastoji od svođenja neželjenog ulova na najmanju moguću mjeru;

49. 

„podvodna puška” znači pneumatska ili mehanička ručna puška kojom se ispaljuje strijela u svrhu podvodnog ribolova;

50. 

„duljina optimalne selektivnosti (Lopt)” znači prosječna duljina ulova utemeljena na najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima kojom se optimizira rast jedinki u stoku.POGLAVLJE II.

ZAJEDNIČKE TEHNIČKE MJEREODJELJAK 1.

Zabranjeni ribolovni alati i uporabe

Članak 7.

Zabranjeni ribolovni alati i metode

1.  

Zabranjuje se loviti ili skupljati morske vrste sljedećim metodama:

(a) 

toksičnim, omamljujućim ili nagrizajućim tvarima;

(b) 

električnom strujom, osim povlačnom mrežom (koćom) s električnim impulsima, koja je dozvoljena samo u skladu s posebnim odredbama dijela D Priloga V.;

(c) 

eksplozivima;

(d) 

pneumatskim čekićima ili drugim udarnim napravama;

(e) 

povlačnim napravama za skupljanje crvenog koralja ili drugih vrsta koralja ili koraljima sličnih organizama;

(f) 

križem Sv. Andrije i sličnim trgajućim alatima za skupljanje u prvom redu crvenog koralja ili drugih vrsta koralja i koraljima sličnih vrsta;

(g) 

svim vrstama projektila, uz iznimku onih koji se upotrebljavaju za usmrćivanje tune u kavezima ili tune ulovljene zamkama tunarama te harpuna i podvodnih pušaka koji se upotrebljavaju u rekreacijskom ribolovu bez akvalunga od izlaska do zalaska sunca;

2.  
Neovisno o članku 2., ovaj se članak primjenjuje na plovila Unije u međunarodnim vodama i vodama trećih zemalja, osim u slučajevima u kojima se izričito propisuje drukčije pravilima koje su donijele multilateralne organizacije za ribarstvo, pravilima donesenima na temelju bilateralnih ili multilateralnih sporazuma ili pravilima koja je donijela treća zemlja.ODJELJAK 2.

Opća ograničenja u vezi s ribolovnim alatima i uvjeti za njihovu uporabu

Članak 8.

Opća ograničenja uporabe povlačnog ribolovnog alata

1.  
Za potrebe priloga od V. do XI. veličina oka mrežnog tega povlačnog ribolovnog alata kako je utvrđena u tim prilozima znači minimalna veličina bilo kojeg oka mrežnog tega svih vreća (sakova) i bilo kojeg produžetka koji se nalaze na ribarskom plovilu i koji su pričvršćeni ili se mogu pričvrstiti na bilo koju povlačnu mrežu. Ovaj se stavak ne primjenjuje na mrežne uređaje koji se rabe za pričvršćivanje senzora za praćenje ribolovnih alata ili kada se upotrebljavaju zajedno s uređajima kojima se ribama i kornjačama omogućuje izlazak iz mreže. Dodatna odstupanja za poboljšanje selektivnosti veličine ili vrste za morske vrste mogu se predvidjeti u delegiranom aktu donesenom u skladu s člankom 15.
2.  

Stavak 1. ne primjenjuje se na dredže. Međutim, tijekom svih izlazaka na more kada su dredže na brodu primjenjuje se sljedeće:

(a) 

zabranjeno je prekrcavanje morskih organizama;

(b) 

na Baltičkome moru zabranjeno je zadržavanje na plovilu ili iskrcavanje bilo koje količine morskih organizama osim ako se najmanje 85 % njihove žive mase sastoji od mekušaca i/ili Furcellaria lumbricalis;

(c) 

drugdje, uz iznimku Sredozemnog mora, kada se primjenjuje članak 13. Uredbe (EZ) br. 1967/2006, zabranjeno je zadržavanje na plovilu ili iskrcavanje bilo koje količine morskih organizama osim ako se najmanje 95 % njihove mase sastoji od školjkaša, puževa i spužvi.

Točke (b) i (c) ovog stavka ne primjenjuju se na nenamjerni ulov vrsta koje podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Taj nenamjerni ulov iskrcava se i oduzima od kvota.

3.  
Kada jedno ili više ribarskih plovila istodobno povlače više od jedne mreže, svaka mreža mora imati istu nominalnu veličinu oka mrežnog tega. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata na temelju članka 15. i u skladu s člankom 29. kojima se odstupa od ovog stavka ako se uporabom nekoliko mreža različite veličine oka mrežnog tega ostvaruju takve koristi za očuvanje morskih bioloških resursa koje su barem ekvivalentne koristima postojećih ribolovnih metoda.
4.  
Zabranjuje se uporaba svih uređaja kojima se blokira ili na drugi način stvarno smanjuje veličina oka mrežnog tega vreće (sake) ili bilo kojeg dijela povlačnog ribolovnog alata, kao i držanje na brodu svih takvih uređaja koji su posebno namijenjeni toj svrsi. Ovim stavkom ne isključuje se uporaba specificiranih uređaja koji se rabe za smanjenje trošenja i habanja povlačnog ribolovnog alata i za njegovo jačanje ili ograničavanje bijega ulova u prednjem dijelu povlačnih ribolovnih alata.
5.  

Komisija može donijeti provedbene akte kojima se uspostavljaju detaljna pravila za specifikaciju vreća (saka) i uređaja iz stavka 4. Ti provedbeni akti temelje se na najboljim dostupnim znanstvenim i tehničkim savjetima i njima se mogu odrediti:

(a) 

ograničenja debljine konca;

(b) 

ograničenja opsega vreće (sake);

(c) 

ograničenja uporabe mrežnih materijala;

(d) 

struktura i pričvršćivanje vreća (saka);

(e) 

dopušteni uređaji za smanjenje trošenja i habanja; i

(f) 

dopušteni uređaji za ograničavanje bijega ulova.

Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 30. stavka 2.

Članak 9.

Opća ograničenja uporabe mreža stajaćica i lebdećih (plovućih) mreža

1.  
Zabranjuje se držanje na plovilu ili uporaba jedne ili više lebdećih (plovućih) mreža čija je pojedinačna ili ukupna duljina veća od 2,5 km.
2.  
Zabranjuje se uporaba lebdećih (plovućih) mreža za lov vrsta navedenih u Prilogu III.
3.  
Neovisno o stavku 1., zabranjuje se držanje na plovilu ili uporaba lebdećih (plovućih) mreža u Baltičkome moru.
4.  

Zabranjuje se uporaba pridnenih mreža stajaćica, zaplećućih mreža i trostrukih mreža stajaćica za ulov sljedećih vrsta:

(a) 

tunja dugokrilca (Thunnus alalunga);

(b) 

plavoperajne tune (Thunnus thynnus);

(c) 

grboglavke (Brama brama);

(d) 

igluna (Xiphias gladius);

(e) 

morskih pasa koji pripadaju sljedećim vrstama ili porodicama: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus, svim vrstama Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae, Lamnidae.

5.  
Odstupajući od stavka 4., na Sredozemnom moru smije se na plovilu zadržati ili iskrcati slučajni ulov najviše triju primjeraka vrsta morskih pasa iz tog stavka, pod uvjetom da se ne radi o zaštićenim vrstama na temelju prava Unije.
6.  
Zabranjuje se uporaba svih pridnenih mreža stajaćica, zaplećućih mreža i trostrukih mreža stajaćica na svim položajima u kojima je ucrtana dubina veća od 200 m.
7.  

Neovisno o stavku 6. ovog članka:

(a) 

posebna odstupanja utvrđena u točki 6.1. dijelu C Priloga V., točki 9.1. dijelu C Priloga VI. i točki 4.1. dijelu C Priloga VII. primjenjuju se ako je ucrtana dubina od 200 do 600 m;

(b) 

u Sredozemnome moru dopušteno je postavljanje pridnenih mreža stajaćica, zaplećućih mreža i trostrukih mreža stajaćica na svim položajima u kojima je ucrtana dubina veća od 200 m.ODJELJAK 3.

Zaštita osjetljivih vrsta i staništa

Članak 10.

Zabranjene vrste riba i školjaka

1.  
Zabranjuje se ulov, zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje vrsta riba ili školjaka iz Priloga IV. Direktivi 92/43/EEZ, osim ako su odobrena odstupanja u skladu s člankom 16. te direktive.
2.  
Uz vrste iz stavka 1., plovilima Unije zabranjuje se ulov, zadržavanje na plovilu, prekrcavanje, iskrcavanje, pohrana, prodaja, izlaganje ili nuđenje na prodaju vrsta navedenih u Prilogu I. ili vrsta čiji je lov zabranjen na temelju drugih pravnih akta Unije.
3.  
Ako se slučajno ulove, vrste iz stavaka 1. i 2. ne smiju se ozlijediti i primjerci se moraju odmah pustiti u more, osim kako bi se omogućilo znanstveno istraživanje slučajno ubijenih primjeraka u skladu s primjenjivim pravom Unije.
4.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 29. radi izmjene popisa utvrđenog u Prilogu I. ako najbolji dostupni znanstveni savjeti upućuju na to da je potrebna izmjena tog popisa.
5.  
Mjere donesene na temelju stavka 4. ovog članka usmjerene su na ostvarivanje ciljane vrijednosti utvrđene u članku 4. stavku 1. točki (b) te se njima mogu uzeti u obzir međunarodni sporazumi o zaštiti osjetljivih vrsta.

Članak 11.

Ulov morskih sisavaca, morskih ptica i morskih gmazova

1.  
Zabranjuje se ulov, zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje morskih sisavaca ili morskih gmazova iz priloga II. i IV. Direktivi 92/43/EEZ i vrsta morskih ptica obuhvaćenih Direktivom 2009/147/EZ.
2.  
Kada se ulove, vrste iz stavka 1. ne smiju se ozlijediti i primjerci se moraju odmah pustiti.
3.  
Neovisno o stavcima 1. i 2., zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje primjeraka morskih vrsta iz stavka 1. koji su slučajno ulovljeni dopušta se u mjeri u kojoj je ta aktivnost potrebna kako bi se osigurala pomoć za oporavak jedinki i omogućilo znanstveno istraživanje slučajno ubijenih primjeraka, pod uvjetom da su dotična nadležna nacionalna tijela o tome u potpunosti i unaprijed obaviještena što je prije moguće nakon ulova i u skladu s primjenjivim pravom Unije.
4.  
Na temelju najboljih dostupnih znanstvenih savjeta država članica može za plovila koja plove pod njezinom zastavom uvesti mjere ublažavanja ili ograničenja uporabe određenog ribolovnog alata. Takvim se mjerama ulov vrsta iz stavka 1. ovog članka svodi na najmanju moguću mjeru i ako je moguće uklanja te takve mjere moraju biti u skladu s ciljevima iz članka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i moraju biti barem jednako stroge kao tehničke mjere koje se primjenjuju u okviru prava Unije.
5.  
Mjere donesene na temelju stavka 4. ovog članka usmjerene su na ostvarivanje ciljane vrijednosti utvrđene u članku 4. stavku 1. točki (b). Države članice u svrhu kontrole obavješćuju druge države članice na koje se to odnosi o odredbama donesenima u skladu sa stavkom 4. ovog članka. One također objavljuju primjerene informacije o takvim mjerama.

Članak 12.

Zaštita osjetljivih staništa, uključujući osjetljive morske ekosustave

1.  
Zabranjuje se uporaba ribolovnog alata navedenog u Prilogu II. na odgovarajućim područjima navedenima u tom prilogu.
2.  
Ako se najboljim dostupnim znanstvenim savjetima preporučuje izmjena popisa područja navedenog u Prilogu II., Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 29. ove Uredbe i na temelju postupka utvrđenog u članku 11. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013 radi izmjene Priloga II. na odgovarajući način. Pri donošenju takvih izmjena Komisija posvećuje posebnu pozornost ublažavanju štetnih učinaka premještanja ribolovne aktivnosti na druga osjetljiva područja.
3.  
Ako se staništa iz stavka 1. ili druga osjetljiva staništa, uključujući osjetljive morske ekosustave, nalaze u vodama pod suverenitetom ili jurisdikcijom države članice, ta država članica može uspostaviti zabranjena područja ili druge mjere očuvanja radi zaštite takvih staništa, na temelju postupka utvrđenog u članku 11. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Takve mjere moraju biti u skladu s ciljevima iz članka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i moraju biti barem jednako stroge kao mjere na temelju prava Unije.
4.  
Mjere donesene na temelju stavaka 2. i 3. ovog članka usmjerene su na ostvarivanje ciljane vrijednosti utvrđene u članku 4. stavku 1. točki (c).ODJELJAK 4.

Minimalne referentne veličine za očuvanje

Članak 13.

Minimalne referentne veličine za očuvanje

1.  

Minimalne referentne veličine za očuvanje morskih vrsta navedene u dijelu A priloga od V. do X. ove Uredbe primjenjuju se u svrhu:

(a) 

osiguravanja zaštite nedoraslih morskih vrsta na temelju članka 15. stavka 11. i 12. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(b) 

uspostave područja za oporavak ribljih stokova na temelju članka 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(c) 

određivanja minimalnih tržišnih veličina na temelju članka 47. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 6 ).

2.  
Veličina morskih vrsta mjeri se u skladu s Prilogom IV.
3.  
Ako je predviđeno više metoda mjerenja veličine morskih vrsta, primjerak se ne smatra manjim od minimalne referentne veličine za očuvanje ako je njegova veličina izmjerena bilo kojom od tih metoda jednaka minimalnoj referentnoj veličini za očuvanje ili veća od nje.
4.  
Jastozi, škampi, školjke i puževi koji pripadaju onim vrstama za koje je u prilozima V., VI. ili VII. utvrđena minimalna referentna veličina za očuvanje smiju se zadržati na plovilu i iskrcati samo ako su cijeli.ODJELJAK 5.

Mjere za smanjenje količine odbačenog ulova

Članak 14.

Pilot-projekti za izbjegavanje neželjenog ulova

1.  
Ne dovodeći u pitanje članak 14. Uredbe (EU) br. 1380/2013, države članice mogu provoditi pilot-projekte s ciljem istraživanja metoda za izbjegavanje, svođenje na najmanju moguću mjeru i uklanjanje neželjenog ulova. U tim pilot-projektima uzimaju se u obzir mišljenja odgovarajućih savjetodavnih vijeća te se oni temelje se na najboljim dostupnim znanstvenim savjetima.
2.  
Ako rezultati tih pilot-studija ili drugih znanstvenih savjeta upućuju na to da je neželjeni ulov znatan, dotične države članice nastoje uvesti tehničke mjere za smanjenje tog neželjenog ulova u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1380/2013.POGLAVLJE III.

REGIONALIZACIJA

Članak 15.

Regionalne tehničke mjere

1.  

Tehničke mjere uvedene na regionalnoj razini navedene su u sljedećim prilozima:

(a) 

u Prilogu V. za Sjeverno more;

(b) 

u Prilogu VI. za sjeverozapadne vode;

(c) 

u Prilogu VII. za jugozapadne vode;

(d) 

u Prilogu VIII. za Baltičko more;

(e) 

u Prilogu IX. za Sredozemno more;

(f) 

u Prilogu X. za Crno more;

(g) 

u Prilogu XI. za vode Unije u Indijskom oceanu i u zapadnom Atlantiku;

(h) 

u Prilogu XIII. za osjetljive vrste.

2.  
Kako bi se uzele u obzir regionalne posebnosti relevantnog ribolova, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 29. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 radi izmjena, dopuna, stavljanja izvan snage ili odstupanja od tehničkih mjera utvrđenih u prilozima iz stavka 1. ovog članka, među ostalim pri provedbi obveze iskrcavanja u kontekstu članka 15. stavaka 5. i 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Komisija donosi takve delegirane akte na osnovi zajedničke preporuke podnesene u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i u skladu s odgovarajućim člancima poglavlja III. ove Uredbe.
3.  
Za potrebe donošenja takvih delegiranih akata države članice koje imaju izravan upravljački interes mogu podnijeti zajedničke preporuke u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 prvi put najkasnije 24 mjeseca i potom 18 mjeseci nakon svakog podnošenja izvješća iz članka 31. stavka 1. ove Uredbe. Mogu podnijeti takve preporuke i kada smatraju da je to potrebno.
4.  

Tehničke mjere donesene na temelju stavka 2. ovog članka:

(a) 

usmjerene su na ostvarivanje ciljeva i ciljanih vrijednosti utvrđenih u člancima 3. i 4. ove Uredbe;

(b) 

usmjerene su na ostvarivanje ciljeva i usklađivanje s uvjetima utvrđenima u drugim relevantnim aktima Unije donesenima u području ZRP-a, osobito višegodišnjim planovima iz članaka 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(c) 

rukovode se načelima dobrog upravljanja utvrđenima u članku 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(d) 

omogućuju najmanje takve koristi za očuvanje morskih bioloških resursa koje su barem jednake mjerama iz stavka 1., posebno u odnosu na način iskorištavanja i razinu zaštite koja se pruža osjetljivim vrstama i staništima. Uzima se u obzir i potencijalni učinak ribolovnih aktivnosti na morski ekosustav.

5.  
Primjena uvjeta koji se odnose na specifikacije veličina oka mrežnog tega utvrđenih u članku 27. i u dijelu B priloga od V. do XI. ne smije dovesti do narušavanja standarda selektivnosti, a posebno u odnosu na povećanje ulova nedoraslih vrsta koje postoji na dan 14. kolovoza 2019., te se njome moraju nastojati ostvariti ciljevi i ciljane vrijednosti utvrđene u člancima 3. i 4.
6.  
U zajedničkim preporukama podnesenima u svrhu donošenja mjera iz stavka 2. države članice pružaju znanstvene dokaze kojima se podupire donošenje tih mjera.
7.  
Komisija može od STECF-a zatražiti procjenu zajedničkih preporuka iz stavka 2.

Članak 16.

Selektivnost ribolovnih alata s obzirom na vrstu i veličinu

U zajedničkoj preporuci podnesenoj u svrhu donošenja mjera iz članka 15. stavka 2. u vezi s karakteristikama ribolovnog alata koje se odnose na selekciju veličine i vrste pružaju se znanstveni dokazi kojima se pokazuje da iz tih mjera proizlaze karakteristike selektivnosti za određene vrste ili kombinaciju vrsta koje su barem jednake karakteristikama selektivnosti ribolovnog alata utvrđenima u dijelu B priloga od V. do X. i u dijelu A priloga XI.

Članak 17.

Zabranjena ili ograničena područja radi zaštite agregacija nedoraslih riba i riba u mrijestu

U zajedničku preporuku podnesenu u svrhu donošenja mjera iz članka 15. stavka 2. u vezi s dijelom C priloga od V. do VIII. i X. i dijelom B Priloga XI. ili radi uspostave novih zabranjenih ili ograničenih područja uključeni su sljedeći elementi u vezi s takvim zabranjenim ili ograničenim područjima:

(a) 

cilj zabrane ribolova;

(b) 

zemljopisni opseg i trajanje zabrane ribolova;

(c) 

ograničenja određenih ribolovnih alata; i

(d) 

mehanizmi za kontrolu i praćenje.

Članak 18.

Minimalne referentne veličine za očuvanje

Zajedničkom preporukom podnesenom u svrhu donošenja mjera iz članka 15. stavka 2. u vezi s dijelom A priloga od V. do X. poštuje se cilj osiguranja zaštite nedoraslih morskih vrsta.

Članak 19.

Zabrana ribolova u stvarnom vremenu i odredbe o promjeni mjesta ribolova

1.  

U zajedničku preporuku podnesenu u svrhu donošenja mjera iz članka 15. stavka 2. u vezi s uvođenjem zabrane ribolova s ciljem osiguranja zaštite osjetljivih vrsta ili agregacija nedorasle ribe, ribe u mrijestu ili vrsta školjaka, uključeni su sljedeći elementi:

(a) 

zemljopisni opseg i trajanje zabrane ribolova;

(b) 

vrste i razine praga koji dovode do zabrane ribolova;

(c) 

uporaba vrlo selektivnih ribolovnih alata kako bi se odobrio pristup inače zabranjenim područjima; i

(d) 

mehanizmi za kontrolu i praćenje.

2.  

U zajedničku preporuku podnesenu u svrhu donošenja mjera iz članka 15. stavka 2. u vezi s odredbama o izmjeni mjesta ribolova uključeni su:

(a) 

vrste i razine praga koji dovode do obveze promjene mjesta ribolova;

(b) 

udaljenost na koju se plovilo mora udaljiti od svojeg prethodnog ribolovnog položaja.

Članak 20.

Inovativni ribolovi alat

1.  
Zajednička preporuka podnesena u svrhu donošenja mjera iz članka 15. stavka 2. u vezi s uporabom inovativnog ribolovnog alat unutar određenog morskog bazena sadržava procjenu mogućih učinaka uporabe takvog ribolovnog alata na ciljane vrste i na osjetljive vrste i staništa. Dotične države članice prikupljaju odgovarajuće podatke potrebne za takvu procjenu.
2.  
Uporaba inovativnog ribolovnog alata ne dopušta se ako procjene iz stavka 1. ukazuju na to da će njegova uporaba dovesti do znatnih negativnih učinaka na osjetljiva staništa i neciljane vrste.

Članak 21.

Mjere očuvanja prirode

Zajedničkom preporukom podnesenom u svrhu donošenja mjera iz članka 15. stavka 2. u vezi sa zaštitom osjetljivih vrsta i staništa može se posebno:

(a) 

izraditi popis osjetljivih vrsta i staništa koji su najugroženiji ribolovnim aktivnostima unutar odgovarajuće regije na temelju najboljih dostupnih znanstvenih savjeta;

(b) 

predvidjeti primjena mjera koje se primjenjuju dodatno uz mjere iz Priloga XIII. ili koje se primjenjuju kao alternativa mjerama iz Priloga XIII. kako bi se slučajni ulov vrsta iz članka 11. sveo na najmanju moguću mjeru;

(c) 

dostaviti informacije o učinkovitosti postojećih mjera ublažavanja i mehanizama za praćenje;

(d) 

predvidjeti mjere kojima bi se učinak ribolovnih alata na osjetljiva staništa sveo na najmanju moguću mjeru;

(e) 

predvidjeti ograničenja u vezi s uporabom određenog ribolovnog alata ili uvesti potpuna zabrana uporabe određenog ribolovnog alata unutar onog područja na kojem je takav ribolovni alat prijetnja stanju očuvanosti vrsta na tom području, kako je navedeno u člancima 10. i 11., ili drugim osjetljivim staništima.

Članak 22.

Regionalne mjere u okviru privremenih planova za odbačeni ulov

1.  

Kada države članice podnose zajedničke preporuke radi uvođenja tehničkih mjera u privremenim planovima za odbačeni ulov iz članka 15. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 te preporuke mogu sadržavati, između ostalog, sljedeće elemente:

(a) 

specifikacije ribolovnog alata i pravila kojima se uređuje njegova uporaba;

(b) 

specifikacije preinaka ribolovnog alata ili uporabu selektivnih uređaja radi poboljšanja selektivnosti s obzirom na veličinu ili vrstu;

(c) 

ograničenja ili zabrane uporabe određenog ribolovnog alata i ribolovnih aktivnosti na određenim područjima ili tijekom određenih razdoblja;

(d) 

minimalne referentne veličine za očuvanje;

(e) 

odstupanja donesena na temelju članka 15. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

2.  
Mjere iz stavka 1. ovog članka usmjerene su na ostvarivanje ciljeva utvrđenih u članku 3., a posebno na zaštitu nedorasle ribe ili agregacija ribe u mrijestu ili vrsta školjaka.

Članak 23.

Pilot-projekti za potpuno dokumentiranje ulova i odbačenog ulova

1.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 29. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 kojima se dopunjuje ova Uredba utvrđivanjem pilot-projekata za izradu sustava potpunog dokumentiranja ulova i odbačenog ulova koji se temelji na mjerljivim ciljevima i ciljanim vrijednostima, za potrebe upravljanja ribarstvom na temelju rezultata.
2.  
Pilot-projekti iz stavka 1. smiju odstupati od mjera iz dijela B priloga od V. do XI. za određeno područje i najdulje godinu dana, pod uvjetom da se može dokazati da se takvim pilot-projektima doprinosi ostvarivanju ciljeva i ciljanih vrijednosti iz članaka 3. i 4., te da su posebno usmjereni na poboljšanje selektivnosti dotičnog ribolovnog alata ili dotične prakse ili da na drugi način smanjuju njihov učinak na okoliš. To jednogodišnje razdoblje može se pod istim uvjetima produljiti za još godinu dana. Ograničeno je na najviše 5 % plovila koja se bave konkretnom ribolovnom aktivnošću po državi članici.
3.  
Kada države članice podnose zajedničke preporuke za utvrđivanje pilot-projekata iz stavka 1., pružaju znanstvene dokaze kojima se podupire njihovo donošenje. STEFC ocjenjuje te zajedničke preporuke i objavljuje tu procjenu. U roku od šest mjeseci od zaključenja projekta države članice dostavljaju Komisiji izvješće u kojem se navode rezultati, uključujući detaljnu procjenu promjena selektivnosti i drugih učinaka na okoliš.
4.  
STECF ocjenjuje izvješće iz stavka 3. U slučaju pozitivne procjene doprinosa novog ribolovnog alata ili prakse cilju iz stavka 2. Komisija može podnijeti prijedlog u skladu s UFEU-om kako bi se omogućila opća uporaba tog ribolovnog alata ili te prakse. Ocjena STECF-a objavljuje se.
5.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 29. kojima se dopunjuje ova Uredba utvrđivanjem tehničkih specifikacija sustava za potpuno dokumentiranje ulova i odbačenog ulova iz stavka 1. ovog članka.

Članak 24.

Provedbeni akti

1.  

Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuje sljedeće:

(a) 

specifikacije selektivnih uređaja pričvršćenih na ribolovne alate iz dijela B priloga od V. do IX.;

(b) 

detaljna pravila o specifikacijama ribolovnih alata opisanih u dijelu D Priloga V. koja se odnose na ograničenja konstrukcije ribolovnih alata i mjere kontrole i praćenja koje treba donijeti država članica zastave;

(c) 

detaljna pravila o mjerama kontrole i praćenja koje treba donijeti država članica zastave pri uporabi ribolovnog alata iz točke 6. dijela C Priloga V., točke 9. dijela C Priloga VI. i točke 4. dijela C Priloga VII.;

(d) 

detaljna pravila o mjerama kontrole i praćenja koja treba donijeti za zabranjena ili ograničena područja iz točke 2. dijela C Priloga V. te točaka 6. i 7. dijela C Priloga VI.;

(e) 

detaljna pravila o karakteristikama signala i primjeni akustičkih uređaja za odvraćanje iz Dijela A Priloga XIII.;

(f) 

detaljna pravila o obliku i uporabi konopa za zastrašivanje ptica i konopa s utezima iz Dijela B Priloga XIII;

(g) 

detaljna pravila o specifikacijama za uređaj kojim se kornjačama omogućuje izlazak iz mreže iz dijela C Priloga XIII.

2.  
Provedbeni akti iz stavka 1. donose se u skladu s člankom 30. stavkom 2.POGLAVLJE IV.

ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA, NEPOSREDNO PORIBLJAVANJE I PREMJEŠTANJE

Članak 25.

Znanstvena istraživanja

1.  

Tehničke mjere predviđene u ovoj Uredbi ne primjenjuju se na ribolovne operacije koje se provode u svrhu znanstvenih istraživanja, pod sljedećim uvjetima:

(a) 

ribolovne operacije obavljaju se uz dozvolu i pod nadzorom države članice zastave;

(b) 

Komisija i država članica koja ima suverenitet ili jurisdikciju nad vodama u kojima se obavljaju ribolovne operacije („obalna država članica”) najmanje dva tjedna unaprijed dobivaju obavijest o namjeri obavljanja takvih ribolovnih operacija uz navođenje plovila koja u njima sudjeluju i znanstvenih istraživanja koja će se poduzeti;

(c) 

plovilo ili plovila koja obavljaju ribolovne operacije imaju važeće odobrenje za ribolov u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

(d) 

ako obalna država članica to zatraži od države članice zastave, zapovjednik plovila dužan je na plovilo primiti promatrača iz obalne države članice tijekom ribolovnih operacija osim ako je to nemoguće zbog sigurnosnih razloga;

(e) 

ribolovne operacije koje se provode plovilima za komercijalnu uporabu u svrhu znanstvenih istraživanja moraju biti vremenski ograničene. Ako ribolovne operacije koje se provode plovilima za komercijalnu uporabu za određeno istraživanje uključuju više od šest plovila za komercijalnu uporabu, država članica zastave najmanje tri mjeseca unaprijed o tome obavješćuje Komisiju i, prema potrebi, traži savjet STECF-a kako bi potvrdio da je ta razina sudjelovanja iz znanstvenih razloga opravdana; ako se razina sudjelovanja prema savjetu STECF-a ne smatra opravdanom, dotična država članica na odgovarajući način mijenja uvjete znanstvenog istraživanja;

(f) 

u slučaju povlačne mreže (koće) s električnim impulsima, plovila koja provode znanstvena istraživanja moraju poštovati određeni znanstveni protokol kao dio plana znanstvenih istraživanja koji preispituje ili potvrđuje ICES ili STECF, kao i sustav za praćenje, kontrolu i evaluaciju.

2.  

Morske vrste ulovljene za potrebe iz stavka 1. ovog članka smiju se prodati, pohraniti, izložiti ili ponuditi na prodaju, pod uvjetom da se oduzmu od kvota u skladu s člankom 33. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, ako je to primjenjivo, i:

(a) 

da ispunjavaju minimalne referentne veličine za očuvanje navedene u prilozima od IV. do X. ovoj Uredbi; ili

(b) 

da se prodaju u svrhe koje nisu izravna ljudska konzumacija.

Članak 26.

Neposredno poribljavanje i premještanje

1.  
Tehničke mjere predviđene u ovoj Uredbi ne primjenjuju se na ribolovne operacije koje se obavljaju isključivo u svrhu neposrednog poribljavanja ili premještanja morskih vrsta, pod uvjetom da se te operacije obavljaju uz dozvolu i pod nadzorom države članice ili država članica koje imaju izravan upravljački interes.
2.  
Ako se neposredno poribljavanje ili premještanje obavlja u vodama druge države članice ili drugih država članica, Komisiju i sve te države članice obavješćuje se o namjeri obavljanja takvih ribolovnih operacija najmanje 20 kalendarskih dana unaprijed.POGLAVLJE V.

UVJETI POVEZANI SA SPECIFIKACIJAMA VELIČINE OKA MREŽNOG TEGA

Članak 27.

Uvjeti povezani sa specifikacijama veličine oka mrežnog tega

1.  
Postoci ulova iz priloga od V. do VIII. znače maksimalan postotak vrsta koji je dopušten kako bi se ispunio uvjet za specifične veličine oka mrežnog tega utvrđene u tim prilozima. Takvim se postocima ne dovodi u pitanje obveza iskrcavanja ulova iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013.
2.  
Postoci ulova izračunavaju se kao udio u živoj masi svih morskih bioloških resursa iskrcanih nakon svakog izlaska u ribolov.
3.  
Postoci ulova iz stavka 2. mogu se izračunati na osnovi jednog ili više reprezentativnih uzoraka.
4.  
Za potrebe ovog članka ekvivalent mase cijelih škampa dobije se tako da se težina repova škampa pomnoži s tri.
5.  
Države članice mogu izdati odobrenja za ribolov u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 za plovila koja plove pod njihovom zastavom kada obavljaju ribolovne aktivnosti koristeći se specifičnim veličinama oka mrežnog tega predviđenima u prilozima od V. do XI. Takva odobrenja mogu se suspendirati ili povući ako se utvrdi da pojedino plovilo ne poštuje utvrđene postotke ulova predviđene u prilozima od V. do VIII.
6.  
Ovim člankom ne dovodi se u pitanje Uredba (EZ) br. 1224/2009.
7.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata na temelju članka 15. i u skladu s člankom 29. kako bi dodatno definirala pojam „neposredni ribolov” za relevantne vrste iz dijela B priloga od V. do X. i dijela A Priloga XI. U tu svrhu države članice koje imaju izravni upravljački interes u dotičnom ribolovu podnose eventualne zajedničke preporuke prvi put najkasnije 15. kolovoza 2020.POGLAVLJE VI.

TEHNIČKE MJERE NA REGULATORNOM PODRUČJU NEAFC-a

Članak 28.

Tehničke mjere na regulatornom području NEAFC-a

Tehničke mjere koje su primjenjive na regulatorom području NEAFC-a utvrđene su u Prilogu XII.POGLAVLJE VII.

POSTUPOVNE ODREDBE

Članak 29.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  
Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.
2.  
Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 2., članka 8. stavka 3., članka 10. stavka 4., članka 12. stavka 2., članka 15. stavka 2., članka 23. stavaka 1. i 5., članka 27. stavka 7. i članka 31. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina, počevši od 14. kolovoza 2019. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.
3.  
Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 2. stavka 2., članka 8. stavka 3., članka 10. stavka 4., članka 12. stavka 2., članka 15. stavka 2., članka 23. stavaka 1. i 5., članka 27. stavka 7. i članka 31. stavka 4. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
4.  
Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.
5.  
Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.
6.  
Delegirani akt donesen na temelju članka 2. stavka 2., članka 8. stavka 3., članka 10. stavka 4., članka 12. stavka 2., članka 15. stavka 2., članka 23. stavaka 1. i 5., članka 27. stavka 7. i članka 31. stavka 4. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 30.

Postupak odbora

1.  
Komisiji pomaže Odbor za ribarstvo i akvakulturu osnovan člankom 47. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.
2.  
Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.POGLAVLJE VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Preispitivanje i izvješćivanje

1.  
Do 31. prosinca 2020. i svake treće godine nakon toga Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ove Uredbe na temelju informacija koje su dostavile države članice i odgovarajuća savjetodavna vijeća i nakon evaluacije koju je proveo STECF. U tom se izvješću procjenjuje u kojoj su mjeri tehničke mjere, i na regionalnoj razni i na razini Unije, doprinijele ostvarivanju ciljeva utvrđenih u članku 3. i postizanju ciljanih vrijednosti utvrđenih u članku 4. U izvješću se upućuje i na savjet ICES-a o napretku koji je ostvaren u pogledu inovativnih ribolovnih alata ili učinku tih ribolovnih alata. U izvješću se donose zaključci o koristima za morske ekosustave, osjetljiva staništa i selektivnost te o negativnim učincima na njih.
2.  
Izvješće iz stavka 1. ovog članka sadržava, između ostalog, procjenu doprinosa tehničkih mjera optimizaciji načinâ iskorištavanja, kako je predviđeno u članku 3. stavku 2. točki (a). U tu svrhu izvješće može uključivati, između ostalog, kao pokazatelj uspješnosti selektivnosti za stokove koji čine ključne pokazatelje za vrste navedene u Prilogu XIV. duljinu optimalne selektivnosti (Lopt) u usporedbi s prosječnom duljinom ulovljene ribe za svaku obuhvaćenu godinu.
3.  
Na temelju tog izvješća, ako na regionalnoj razini postoje dokazi da ciljevi i ciljane vrijednosti nisu ispunjeni, države članice u toj regiji, u roku od 12 mjeseci nakon podnošenja izvješća iz stavka 1., podnose plan kojim se utvrđuju mjere koje treba poduzeti kako bi se doprinijelo ostvarivanju tih ciljeva i ciljanih vrijednosti.
4.  
Na temelju tog izvješća Komisija također može Europskom parlamentu i Vijeću predložiti sve potrebne izmjene ove Uredbe. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata na temelju članka 15. i u skladu s člankom 29. radi izmjene popisa vrsta navedenog u Prilogu XIV.

Članak 32.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1967/2006

Uredba (EZ) br. 1967/2006 mijenja se kako slijedi:

(a) 

članci 3., od 8. do 12., 14., 15., 16. i 25. brišu se;

(b) 

prilozi II., III. i IV. brišu se.

Upućivanja na izbrisane članke i priloge smatraju se upućivanjima na odgovarajuće odredbe ove Uredbe.

Članak 33.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1224/2009

U poglavlju IV. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, glava IV. mijenja se kako slijedi:

(a) 

odjeljak 3. briše se;

(b) 

dodaje se sljedeći odjeljak 4:

Odjeljak 4.

Prerada na plovilu i ribolov pelagijskih vrsta

Članak 54.a

Prerada na plovilu

1.  
Na ribarskom plovilu zabranjuje se obavljanje svake fizičke ili kemijske prerade ribe za proizvodnju ribljeg brašna, ribljeg ulja ili sličnih proizvoda ili prekrcavanje ulova ribe u te svrhe.
2.  

Stavak 1. ne primjenjuje se na:

(a) 

preradu ili prekrcaj iznutrica; ili

(b) 

proizvodnju surimija na ribarskom plovilu.

Članak 54.b

Ograničenja u odnosu na postupanje s ulovom i istovar na plovilima za pelagijski ribolov

1.  
Najveći razmak između prečaka u separatoru vode na plovilima za pelagijski ribolov koja love skušu, haringu i šaruna i obavljaju ribolov na području primjene Konvencije NEAFC-a, kako je utvrđeno u članku 3. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1236/2010, iznosi 10 mm.

Prečke su zavarene. Ako se umjesto prečaka u separatoru vode koriste kružni otvori, najveći promjer otvora ne prelazi 10 mm. Otvori u žlijebu ispred separatora vode imaju promjer od najviše 15 mm.

2.  
Plovilima za pelagijski ribolov koja obavljaju ribolov na području primjene Konvencije NEAFC-a, zabranjeno je iskrcavanje ribe ispod vodene linije od međuspremnika ili rashladnih spremnika s morskom vodom.
3.  
Zapovjednik plovila nadležnim ribarstvenim tijelima države članice zastave dostavlja planove koje su ovjerila nadležna tijela države članice zastave, zajedno sa svim pripadajućim izmjenama, a koji se odnose na postupanje s ulovom i iskrcajne mogućnosti plovila za pelagijski ribolov koja love skušu, haringu i šaruna na području primjene Konvencije NEAFC-a. Nadležna tijela države članice zastave plovila provode periodične provjere točnosti dostavljenih planova. Preslike planova stalno se čuvaju na plovilu.

Članak 54.c

Ograničenja uporabe opreme za automatsko sortiranje

1.  
Zabranjeno je držati ili upotrebljavati na ribarskom plovilu opremu kojom se haringu ili skušu ili šaruna može automatski sortirati po veličini ili spolu.
2.  

Međutim, držanje i uporaba takve opreme dopušta se uz sljedeće uvjete:

(a) 

na plovilu se istodobno ne drži niti rabi povlačni ribolovni alat s veličinom oka mrežnog tega manjom od 70 mm ili jedna ili više okružujućih mreža plivarica ili sličan ribolovni alat; ili

(b) 

sav ulov koji se može zakonito zadržati na plovilu:

i. 

pohranjen je u smrznutom stanju;

ii. 

sortirana riba zamrznuta je odmah nakon sortiranja te nijedna sortirana riba nije vraćena u more; i

iii. 

oprema je ugrađena i smještena na plovilu tako da se omogući neposredno zamrzavanje i ne dopusti vraćanje morskih vrsta u more.

3.  
Odstupajući od stavaka 1. i 2. ovog članka, sva plovila s odobrenjem za ribolov u Baltičkome moru, Malom i Velikom Beltu i Øresundu mogu imati opremu za automatsko sortiranje u Kattegatu, pod uvjetom da je odobrenje za ribolov izdano u skladu s člankom 7. U odobrenju za ribolov utvrđuju se vrste, područja, razdoblja i svi drugi propisani uvjeti koji se primjenjuju na uporabu i držanje opreme za sortiranje na plovilu.
4.  
Ovaj članak ne primjenjuje se u Baltičkome moru.”.

Članak 34.

Izmjena Uredbe (EU) br. 1380/2013

U članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, stavak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„12.  
Za vrste koje ne podliježu obvezi iskrcavanja kako je određeno u stavku 1. ulov vrsta manjih od minimalne referentne veličine za očuvanje ne zadržava se na plovilu već se odmah vraća u more, osim ako se rabi kao živi mamac.”.

Članak 35.

Izmjena Uredbe (EU) 2016/1139

U Uredbi (EU) 2016/1139, članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a) 

u stavku 1., uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„1.  
Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 16. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 u vezi sa sljedećim tehničkim mjerama ako one nisu obuhvaćene Uredbom (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća ( *1 ):
(b) 

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.  
Mjerama iz stavka 1. ovog članka doprinosi se ostvarivanju ciljeva iz članka 3. ove Uredbe i u skladu su s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/1241.”.

Članak 36.

Izmjena Uredbe (EU) 2018/973

U Uredbi (EU) 2018/973, članak 9. mijenja se kako slijedi:

(a) 

u stavku 1., uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„1.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 16. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 radi dopune ove Uredbe u vezi sa sljedećim tehničkim mjerama ako one nisu obuhvaćene Uredbom (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća ( *2 ):
(b) 

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.  
Mjere iz stavka 1. ovog članka pridonose ostvarivanju ciljeva iz članka 3. ove Uredbe i u skladu su s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/1241.”.

Članak 37.

Izmjena Uredbe (EU) 2019/472

U Uredbi (EU) 2019/472, članak 9. mijenja se kako slijedi:

(a) 

u stavku 1. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„1.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 18. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 radi dopune ove Uredbe u vezi sa sljedećim tehničkim mjerama ako one nisu obuhvaćene Uredbom (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća ( *3 ):
(b) 

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.  
Mjere iz stavka 1. ovog članka pridonose postizanju ciljeva iz članka 3. ove Uredbe i u skladu su s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/1241.”.

Članak 38.

Izmjena Uredbe (EU) 2019/1022

U Uredbi (EU) 2019/1022, članak 13. mijenja se kako slijedi:

(a) 

u stavku 1. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„1.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 18. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 radi dopune ove Uredbe u vezi sa sljedećim tehničkim mjerama ako one nisu obuhvaćene Uredbom (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća ( *4 ):
(b) 

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.  
Mjere iz stavka 1. ovog članka pridonose ostvarivanju ciljeva iz članka 3. ove Uredbe i u skladu su s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/1241”.

Članak 39.

Stavljanja izvan snage

Uredbe (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 stavljaju se izvan snage.

Upućivanja na uredbe stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 40.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

ZABRANJENE VRSTE

Vrste u odnosu na koje postoji zabrana ulova, zadržavanja na plovilu, prekrcavanja, iskrcavanja, pohrane, prodaje, izlaganja ili nuđenja na prodaju kako je navedeno u članku 10. stavku 2.:

(a) 

sljedeće vrste iz porodice pilašica u svim vodama Unije:

i. 

Anoxypristis cuspidata;

ii. 

Pristis clavata;

iii. 

Pristis pectinata;

iv. 

Pristis pristis;

v. 

Pristis zijsron;

(b) 

psina golema (Cetorhinus maximus) i velika bijela psina (Carcharodon carcharias) u svim vodama;

(c) 

glatki kostelj crnac (Etmopterus pusillus) u vodama Unije u zoni ICES-a 2.a i na potpodručju IV. te u vodama Unije na potpodručjima ICES-a 1., 5., 6., 7., 8., 12. i 14.;

(d) 

grebenska manta (Manta alfredi) u svim vodama Unije;

(e) 

divovska manta (Manta birostris) u svim vodama Unije;

(f) 

sljedeće vrste raža roda Mobula u svim vodama Unije:

i. 

golub uhan (Mobula mobular);

ii. 

Mobula rochebrunei;

iii. 

Mobula japanica;

iv. 

Mobula thurstoni;

v. 

Mobula eregoodootenkee;

vi. 

Mobula munkiana;

vii. 

Mobula tarapacana;

viii. 

Mobula kuhlii;

ix. 

Mobula hypostoma;

(g) 

norveška raža (Raja (Dipturus) nidarosiensis) u vodama Unije u zonama ICES-a 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 7.c, 7.e, 7.f, 7.g, 7.h i 7.k;

(h) 

raža balavica (Raja alba) u vodama Unije na potpodručjima ICES-a 6.–10.;

(i) 

ražopsi (Rhinobatidae) u vodama Unije na potpodručjima ICES-a 1.–10. i 12.;

(j) 

sklat sivac (Squatina squatina) u svim vodama Unije;

(k) 

losos (Salmo salar) i morska pastrva (Salmo trutta) pri ribolovu svim povlačnim mrežama u vodama izvan granice od šest milja mjereno od polaznih crta država članica na potpodručjima ICES-a 1., 2. i 4.–10. (vode Unije);

(l) 

nosata ozimica (Coregonus oxyrinchus) u zoni ICES-a 4.b (vode Unije);

(m) 

jadranska jesetra (Acipenser naccarii) i atlantska jesetra (Acipenser sturio) u vodama Unije;

(n) 

ženka jastoga (Palinurus spp.) i ženka hlapa (Homarus gammarus) u Sredozemnome moru osim ako se rabe u svrhe neposrednog poribljavanja ili premještanja;

(o) 

prstac (Lithophaga lithophaga), plemenita periska (Pinna nobilis) i kamotočac (Pholas dactylus) u vodama Unije Sredozemnog mora;

(p) 

igličasti ježinac (Centrostephanus longispinus);

▼M1

(q) 

ženka hlapa (Homarus gammarus) s vanjskim jajima u zonama ICES-a 3a, 4a i 4b.

▼B
PRILOG II.

ZABRANJENA PODRUČJA RADI ZAŠTITE OSJETLJIVIH STANIŠTA

Za potrebe članka 12., sljedeća ograničenja ribolovnih aktivnosti primjenjuju se na područjima omeđenima loksodromama koje uzastopno povezuju sljedeće koordinate, koje se mjere prema sustavu WGS84:

DIO A

Sjeverozapadne vode

1. Zabranjuje se uporaba pridnenih povlačnih mreža (koća) ili sličnih povlačnih mreža, pridnenih mreža stajaćica, zaplećućih mreža ili trostrukih mreža stajaćica i stajaćih parangala na sljedećim područjima:

Belgica Mound Province:
— 
51° 29,4′ S, 11° 51,6′ Z
— 
51° 32,4′ S, 11° 41,4′ Z
— 
51° 15,6′ S, 11° 33,0′ Z
— 
51° 13,8′ S, 11° 44,4′ Z
— 
51° 29,4′ S, 11° 51,6′ Z
Hovland Mound Province:
— 
52° 16,2′ S, 13° 12,6′ Z
— 
52° 24,0′ S, 12° 58,2′ Z
— 
52° 16,8′ S, 12° 54,0′ Z
— 
52° 16,8′ S, 12° 29,4′ Z
— 
52° 04,2′ S, 12° 29,4′ Z
— 
52° 04,2′ S, 12° 52,8′ Z
— 
52° 09,0′ S, 12° 56,4′ Z
— 
52° 09,0′ S, 13° 10,8′ Z
— 
52° 16,2′ S, 13° 12,6′ Z
Porcupine Bank, sjeverozapadni dio, područje I.:
— 
53° 30,6′ S, 14° 32,4′ Z
— 
53° 35,4′ S, 14° 27,6′ Z
— 
53° 40,8′ S, 14° 15,6′ Z
— 
53° 34,2′ S, 14° 11,4′ Z
— 
53° 31,8′ S, 14° 14,4′ Z
— 
53° 24,0′ S, 14° 28,8′ Z
— 
53° 30,6′ S, 14° 32,4′ Z
Porcupine Bank, sjeverozapadni dio, područje II.:
— 
53° 43,2′ S, 14° 10,8′ Z
— 
53° 51,6′ S, 13° 53,4′ Z
— 
53° 45,6′ S, 13° 49,8′ Z
— 
53° 36,6′ S, 14° 07,2′ Z
— 
53° 43,2′ S, 14° 10,8′ Z
Porcupine Bank, jugozapadni dio:
— 
51° 54,6′ S, 15° 07,2′ Z
— 
51° 54,6′ S, 14° 55,2′ Z
— 
51° 42,0′ S, 14° 55,2′ Z
— 
51° 42,0′ S, 15° 10,2′ Z
— 
51° 49,2′ S, 15° 06,0′ Z
— 
51° 54,6′ S, 15° 07,2′ Z

2. Sva plovila za pelagijski ribolov koja love na područjima opisanima u točki 1.:

— 
nalaze se na popisu plovila s odobrenjem za ribolov i imaju odobrenje za ribolov u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;
— 
drže na plovilu isključivo ribolovne alate za ulov pelagijskih vrsta;
— 
četiri sata unaprijed obavješćuju irski centar za praćenje ribarstva (FMC) o namjeri ulaska na područje zaštite osjetljivih dubokomorskih staništa, kako je utvrđeno u članku 4. točki 15. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 te istodobno obavješćuju o količinama ribe zadržane na plovilu;
— 
kad su prisutne na bilo kojem od područja iz točke 1. imaju operativan i potpuno funkcionalan siguran sustav za praćenje plovila (VMS), koji je u potpunosti u skladu s odgovarajućim propisima;
— 
podnose VMS izvješća svakih sat vremena;
— 
obavješćuju irski FMC o odlasku iz tog područja i istodobno obavješćuju o količinama ribe zadržane na plovilu i
— 
imaju na plovilu povlačne mreže (koće) s veličinom oka mrežnog tega vreće (sake) od 16 do 79 mm.

3. Zabranjuje se uporaba pridnenih povlačnih mreža (koća) ili sličnih povlačnih mreža na sljedećim područjima:

Darwinovi brežuljci

— 
59° 54′ S, 6° 55′ Z
— 
59° 47′ S, 6° 47′ Z
— 
59° 37′ S, 6° 47′ Z
— 
59° 37′ S, 7° 39′ Z
— 
59° 45′ S, 7° 39′ Z
— 
59° 54′ S, 7° 25′ Z

DIO B

Jugozapadne vode

1.   El Cachucho

1.1. Zabranjuje se uporaba pridnenih povlačnih mreža (koća), pridnenih mreža stajaćica, zaplećućih mreža ili trostrukih mreža stajaćica i stajaćih parangala na sljedećim područjima:

— 
44° 12′ S, 5° 16′ Z
— 
44° 12′ S, 4° 26′ Z
— 
43° 53′ S, 4° 26′ Z
— 
43° 53′ S, 5° 16′ Z
— 
44° 12′ S, 5° 16′ Z

1.2. Plovila koja su obavljala usmjereni ribolov tabinje bjelice (Phycis blennoides) stajaćim parangalima 2006., 2007. i 2008. mogu nastaviti s ribolovom na području južno od 44° 00,00′ S pod uvjetom da imaju odobrenje za ribolov izdano u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

1.3. Pri obavljanju ribolova na području opisanom u točki 1.1. sva plovila koja su dobila takvo odobrenje za ribolov, bez obzira na njihovu duljinu preko svega, moraju imati operativan i potpuno funkcionalan siguran VMS koji je u potpunosti u skladu s odgovarajućim pravilima.

2.   Madeira i Kanarski otoci

Zabranjuje se uporaba pridnenih mreža stajaćica, zaplećućih mreža i trostrukih mreža stajaćica u dubinama većima od 200 m ili pridnenih povlačnih mreža (koća) ili sličnih povlačnih ribolovnih alata na sljedećim područjima:

— 
27° 00′ S, 19° 00′ Z
— 
26° 00′ S, 15° 00′ Z
— 
29° 00′ S, 13° 00′ Z
— 
36° 00′ S, 13° 00′ Z
— 
36° 00′ S, 19° 00′ Z

3.   Azori

Zabranjuje se uporaba pridnenih mreža stajaćica, zaplećućih mreža i trostrukih mreža stajaćica u dubinama većima od 200 m ili pridnenih povlačnih mreža (koća) ili sličnih povlačnih ribolovnih alata na sljedećim područjima:

— 
36° 00′ S, 23° 00′ Z
— 
39° 00′ S, 23° 00′ Z
— 
42° 00′ S, 26° 00′ Z
— 
42° 00′ S, 31° 00′ Z
— 
39° 00′ S, 34° 00′ Z
— 
36° 00′ S, 34° 00′ Z
PRILOG III.

POPIS VRSTA ZABRANJENIH ZA LOV LEBDEĆIM (PLOVUĆIM) MREŽAMA

— 
tunj dugokrilac: Thunnus alalunga
— 
plavoperajna tuna: Thunnus thynnus
— 
velikooka tuna: Thunnus obesus
— 
tunj prugavac: Katsuwonus pelamis
— 
palamida: Sarda sarda
— 
žutoperajna tuna: Thunnus albacares
— 
tunj crnoperajni: Thunnus atlanticus
— 
mala tuna: Euthynnus spp.
— 
južni plavoperajni tunj: Thunnus maccoyii
— 
rumbac: Auxis spp.
— 
grboglavke: Brama rayi
— 
iglani: Tetrapturus spp., Makaira spp.
— 
jedrani: Istiophorus spp.
— 
iglun: Xiphias gladius
— 
proskoci: Scomberesox spp., Cololabis spp.
— 
zlatoskuše: Coryphœna spp.
— 
morski psi: Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae, Lamnidae
— 
glavonošci: sve vrste
PRILOG IV.

MJERENJE VELIČINE MORSKOG ORGANIZMA

1. 

Veličina svih riba mjeri se kako je prikazano na slici 1. od vrha usta do kraja repne peraje.

2. 

Veličina škampa (Nephrops norvegicus) mjeri se kako je prikazano na slici 2.:

— 
kao duljina oklopa, usporedno sa središnjom crtom, od stražnje očne šupljine do središnje točke distalnog leđnog ruba oklopa ili
— 
kao ukupna duljina, od vrha rostruma do zadnjeg dijela telzona, bez ticala.

Kada se radi o odvojenim repovima škampa: od prednjeg ruba prvog postojećeg članka repa do zadnjeg dijela telzona, bez ticala. Rep se mjeri ravan, nerastegnut i s leđne strane.

3. 

Veličina hlapa (Homarus gammarus) iz Sjevernog mora, izuzev Skagerraka ili Kattegata, mjeri se kako je prikazano na slici 3., i to kao duljina oklopa usporedno sa središnjom crtom, od stražnje strane jedne od očnih šupljina do distalnog ruba oklopa.

4. 

Veličina hlapa (Homarus gammarus) iz Skagerraka ili Kattegata mjeri se kako je prikazano na slici 3.:

— 
kao duljina oklopa, usporedno sa središnjom crtom, od stražnje očne šupljine do središnje točke distalnog leđnog ruba oklopa ili
— 
kao ukupna duljina, od vrha rostruma do zadnjeg dijela telzona, bez ticala.
5. 

Veličina jastoga (Palinurus spp.) mjeri se kako je prikazano na slici 4., kao duljina oklopa, usporedno sa središnjom crtom, od vrha šiljka (rostrum) do središnje točke distalnog leđnog ruba oklopa.

6. 

Veličina školjkaša mjeri se kako je prikazano na slici 5., preko najduljeg dijela školjke.

7. 

Veličina rakovice (Maja squinado) mjeri se kako je prikazano na slici 6., kao duljina oklopa duž središnje crte, od ruba oklopa između rostruma do stražnjeg ruba oklopa.

8. 

Veličina bramburače (Cancer pagurus)mjeri se kako je prikazano na slici 7., kao najveća širina oklopa mjerena okomito na središnju crtu oklopa koja se pruža od glave do zatka.

9. 

Veličina valovitog rogaša (Buccinum spp.) mjeri se kako je prikazano na slici 8., kao duljina školjke.

10. 

Veličina igluna (Xiphias gladius) mjeri se kako je prikazano na slici 9., kao duljina donje čeljusti.

Slika 1. Riblje vrste

image

Slika 2. Škamp

(Nephrops norvegicus)

image

Slika 3. Hlap

(Homarus gammarus)

image

Slika 4. Jastog

(Palinurus spp.)

image

Slika 5. Školjkaši

image

Slika 6. Rakovice

(Maja squinado)

image

Slika 7. Bramburača

(Cancer pagurus)

image

Slika 8. Morski puž

(Buccinum spp)

image

Slika 9. Iglun

(Xiphias gladius)

image
PRILOG V.

SJEVERNO MORE ( 7 )

DIO A

Minimalne referentne veličine za očuvanjeVrsta

Sjeverno more

Bakalar (Gadus morhua)

35 cm

Koljak (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Ugljenar (Pollachius virens)

35 cm

Kolja (Pollachius pollachius)

30 cm

Oslić (Merluccius merluccius)

27 cm

Patarače (Lepidorhombus spp.)

20 cm

List (Solea spp.)

24 cm

Iverak zlatopjeg (Pleuronectes platessa)

27 cm

Pišmolj (Merlangius merlangus)

27 cm

Manjić (Molva molva)

63 cm

Manjić morski (Molva dipterygia)