02019R0815 — HR — 01.01.2021 — 002.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE ►C1  (EU) 2019/815 ◄

оd 17. prosinca 2018.

o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje

(Tekst značajan za EGP)

( L 143 29.5.2019, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2100 оd 30. rujna 2019.

  L 326

1

16.12.2019

►M2

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1989 оd 6. studenoga 2020.

  L 429

1

18.12.2020


Koju je ispravio:

►C1

Ispravak,  L 145, 4.6.2019,  85  (815/2019)
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE ►C1  (EU) 2019/815 ◄

оd 17. prosinca 2018.

o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuje jedinstveni elektronički format za izvještavanje iz članka 4. stavka 7. Direktive 2004/109/EZ u kojem izdavatelji trebaju sastavljati godišnje financijske izvještaje.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

(1) 

„glavna taksonomija” znači kombinirani skup elemenata taksonomije utvrđen u Prilogu VI. i sljedeće zbirke veza:

(a) 

baza veza za prikaz, u kojoj su grupirani elementi taksonomije;

(b) 

baza veza za izračun, u kojoj su iskazani aritmetički odnosi između elemenata taksonomije;

(c) 

baza veza za oznake, u kojoj je opisano značenje svakog elementa taksonomije;

(d) 

baza veza za definicije, u kojoj su navedeni dimenzijski odnosi između glavnih elemenata taksonomije;

(2) 

„proširena taksonomija” znači kombinirani skup elemenata taksonomije i sljedeće zbirke veza, pri čemu i jedno i drugo kreira izdavatelj:

(a) 

baza veza za prikaz, u kojoj su grupirani elementi taksonomije;

(b) 

baza veza za izračun, u kojoj su iskazani aritmetički odnosi između elemenata taksonomije;

(c) 

baza veza za oznake, u kojoj je opisano značenje svakog elementa taksonomije;

(d) 

baza veza za definicije, kojom se osigurava dimenzijska valjanost dokumenta XBRL instance u odnosu na proširenu taksonomiju;

(3) 

„konsolidirani financijski izvještaji u skladu s MSFI-jevima” znači konsolidirani financijski izvještaji sastavljeni u skladu s MSFI-jevima koji su doneseni na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s MSFI-jevima iz članka 1. prvog podstavka točke (a) Odluke 2008/961/EZ.

Članak 3.

Jedinstveni elektronički format za izvještavanje

Izdavatelji sve svoje godišnje financijske izvještaje sastavljaju u formatu XHTML.

Članak 4.

Opisno označavanje konsolidiranih financijskih izvještaja sastavljenih u skladu s MSFI-jevima

1.  
Ako godišnji financijski izvještaji sadržavaju konsolidirane financijske izvještaje u skladu s MSFI-jevima, izdavatelji su dužni opisno označiti te konsolidirane financijske izvještaje.
2.  
Izdavatelji opisno označavaju najmanje informacije iz Priloga II., ako su te informacije navedene u tim konsolidiranim financijskim izvještajima u skladu s MSFI-jevima.
3.  
Izdavatelji mogu u konsolidiranim financijskim izvještajima u skladu s MSFI-jevima opisno označiti i druge informacije, osim onih iz stavka 2.
4.  
Za opisne oznake iz stavaka 1., 2. i 3. izdavatelji upotrebljavaju opisni jezik XBRL i taksonomiju koja sadržava elemente iz glavne taksonomije. Ako u skladu s točkom 4. Priloga IV. nije prikladno upotrijebiti elemente iz glavne taksonomije, izdavatelji kreiraju elemente proširene taksonomije, kako je predviđeno u Prilogu IV.

Članak 5.

Opisne oznake za druge dijelove godišnjih financijskih izvještaja

1.  
Izdavatelji osnovani u državama članicama mogu opisno označiti sve dijelove svojih godišnjih financijskih izvještaja, uz one navedene u članku 4., ako upotrebljavaju opisni jezik XBRL i taksonomiju specifičnu za te dijelove te ako je to taksonomija države članice u kojoj su osnovani.
2.  
Izdavatelji osnovani u trećim zemljama u svojim godišnjim financijskim izvještajima ne označavaju nijedan drugi dio svojih financijskih izvještaja nego samo konsolidirane financijske izvještaje sastavljene u skladu s MSFI-jevima.

Članak 6.

Zajednička pravila o opisnim oznakama

Pri opisnom označavanju u skladu s člancima 4. i 5. izdavatelji:

(a) 

uključuju opisne oznake u svoje godišnje financijske izvještaje u XHTML formatu s pomoću specifikacija Inline XBRL iz Priloga III.;

(b) 

poštuju zahtjeve o opisnom označavanju i pravila o sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja utvrđena u Prilogu IV.

Članak 7.

Datoteke taksonomije za XBRL

ESMA može objaviti datoteke taksonomije za XBRL koje se temelje na glavnoj taksonomiji u strojno čitljivom formatu i otvorene su za preuzimanje. Te datoteke ispunjavaju kriterije iz Priloga V.

Članak 8.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se na godišnje financijske izvještaje za financijsku godinu koja počinje 1. siječnja 2020. ili nakon tog datuma.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Legenda za tablice 1. i 2. u Prilogu II. i za tablice u prilozima IV. i VI.DATA/ATTRIBUTE TYPE/PREFIX

DEFINICIJA

text block

označava da je vrsta elementa blok teksta; koristi se za opisno označavanje većih dijelova informacija, kao što su bilješke, računovodstvene politike ili tablice; blokovi teksta su stavke koje nisu numeričke

text

označava da je vrsta elementa tekst (niz alfanumeričkih znakova); koristi se za opisno označavanje kraćih dijelova tekstualnih informacija; elementi teksta su stavke koje nisu numeričke

yyyy-mm-dd

označava da je vrsta elementa datum; ti su elementi stavke koje nisu numeričke

X

označava da je vrsta elementa monetarni (brojka u iskazanoj valuti); ti su elementi numeričke stavke

X.XX

označava da je vrsta elementa decimalna vrijednost (kao što je postotak ili vrijednost „prema udjelu”); ti su elementi numeričke stavke

shares

označava da je vrsta elementa broj udjela; ti su elementi numeričke stavke

table

označava početak strukture iskazane u tablici čiji redci i stupci pridonose definiciji financijskog koncepta u njihovu sjecištu

axis

označava dimenzijsko svojstvo u tabličnoj strukturi

member

označava člana dimenzije na osi

guidance

označava element koji podržava pretraživanje sadržaja taksonomije

role

označava element koji predstavlja dio taksonomije, npr. izvještaj o financijskom položaju, račun dobiti i gubitka, svaka pojedinačna bilješka itd.

abstract

označava element grupiranja ili zaglavlje

instant or duration

označava da novčana vrijednost predstavlja dionicu (ako je instant) ili tijek (ako je duration)

credit or debit

označava „prirodno” stanje podataka

esef_cor

►M2  prefiks upotrijebljen u tablicama u prilozima IV. i VI. za elemente definirane u polju imena „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2020-03-16/esef_cor” ◄

esef_all

►M2  prefiks upotrijebljen u tablici u prilogu VI. za elemente definirane u polju imena „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2020-03-16/esef_all” ◄

esma_technical

prefiks upotrijebljen u tablici u Prilogu VI. za elemente definirane u polju imena „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical”

ifrs-full

►M2  prefiks upotrijebljen u tablicama u prilozima IV. i VI. za elemente definirane u polju imena „http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2020-03-16/ifrs-full” ◄

▼M2

Autorsko pravo i pravo na bazama podataka u materijalima o taksonomiji MSFI-jeva ima Zaklada za MSFI-jeve. Materijali o taksonomiji MSFI-jeva izrađeni su s pomoću jezika XBRL uz dopuštenje konzorcija XBRL International. Zaklada za MSFI-jeve neće u EGP-u tražiti svoja prava iz materijala o taksonomiji MSFI-jeva na pripremu i korištenje označenih financijskih izvještaja u skladu s MSFI-jima u kontekstu primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Zaklada za MSFI-jeve pridržava sva druga prava, uključujući među ostalim prava izvan EGP-a. Komercijalno korištenje uključujući reproduciranje strogo je zabranjeno. Za dodatne informacije obratite se Zakladi za MSFI-jeve nawww.ifrs.org.

▼B
PRILOG II.

Obvezne opisne oznake

1. Izdavatelji financijskih instrumenata opisno označavaju sve brojke u valuti iskazanoj u izvještaju o financijskom položaju, računu dobiti i gubitka i izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o promjenama kapitala i izvještaju o novčanim tokovima u konsolidiranim financijskim izvještajima u skladu s MSFI-jevima.

2. Izdavatelji opisno označavaju sve informacije objavljene u konsolidiranim financijskim izvještajima u skladu s MSFI-jevima ili informacije objavljene u njima unakrsnim upućivanjem na druge dijelove godišnjih financijskih izvještaja za financijske godine koje počinju 1. siječnja 2020. ili nakon tog datuma.

3. Izdavatelji opisno označavaju sve informacije objavljene u konsolidiranim financijskim izvještajima u skladu s MSFI-jevima ili informacije objavljene u njima unakrsnim upućivanjem na druge dijelove godišnjih financijskih izvještaja koje odgovaraju elementima iz tablice 2. ovog Priloga za financijske godine koje počinju 1. siječnja 2022. ili nakon tog datuma.Tablica 1.

Obvezni elementi glavne taksonomije koji se opisno označavaju za financijske godine koje počinju 1. siječnja 2022. ili nakon tog datuma.

Oznaka

Data type and other attributes

Upućivanja na MRS/MSFI

Naziv izvještajnog subjekta ili drugi način označavanja

text

MRS 1 51. (a)

Objašnjenje promjene naziva izvještajnog subjekta ili drugog načina označavanja izvještajnog subjekta od kraja izvještajnog razdoblja koje je neposredno prethodilo izvještajnom razdoblju

text

MRS 1 51. (a)

Sjedište subjekta

text

MRS 1 138. (a)

Pravni oblik subjekta

text

MRS 1 138. (a)

Država osnutka

text

MRS 1 138. (a)

Adresa sjedišta subjekta

text

MRS 1 138. (a)

Glavno mjesto poslovanja

text

MRS 1 138. (a)

Opis vrste poslovanja subjekta i njegovih glavnih djelatnosti

text

MRS 1 138. (b)

Naziv matičnog društva

text

MRS 1 138. (c), MRS 24 13.

Naziv krajnjeg matičnog društva grupe

text

MRS 24 13., MRS 1 138. (c)Tablica 2.

Obvezni elementi glavne taksonomije koji se opisno označavaju za financijske godine koje počinju 1. siječnja 2022. ili nakon tog datuma

▼M1

▼B

Oznaka

Vrsta

Upućivanja na MSFI-jeve

Naziv izvještajnog subjekta ili drugi način označavanja

text

MRS 1 51. (a)

Objašnjenje promjene naziva izvještajnog subjekta ili drugog načina označavanja izvještajnog subjekta od kraja izvještajnog razdoblja koje je neposredno prethodilo izvještajnom razdoblju

text

MRS 1 51. (a)

Sjedište subjekta

text

MRS 1 138. (a)

Pravni oblik subjekta

text

MRS 1 138. (a)

Država osnutka

text

MRS 1 138. (a)

Adresa sjedišta subjekta

text

MRS 1 138. (a)

Glavno mjesto poslovanja

text

MRS 1 138. (a)

Opis vrste poslovanja subjekta i njegovih glavnih djelatnosti

text

MRS 1 138. (b)

Naziv matičnog društva

text

MRS 1 138. (c), MRS 24 13.

Naziv krajnjeg matičnog društva grupe

text

MRS 1 138. (c), MRS 24 13.

Trajanje subjekta s ograničenim trajanjem

text

MRS 1 138. (d)

Izjava o sukladnosti s MSFI-jevima [text block]

text block

MRS 1 16.

Objašnjenje odstupanja od MSFI-jeva

text

MRS 1 20. (b), MRS 1 20. (c)

Objašnjenje financijskog učinka odstupanja od MSFI-jeva

text

MRS 1 20. (d)

Objavljivanje neizvjesnosti nastavka trajnog poslovanja subjekta [text block]

text block

MRS 1 25.

Objašnjenje razloga i osnove za sastavljanje financijskih izvještaja bez pretpostavke trajnog poslovanja

text

MRS 1 25.

Objašnjenje razloga zbog kojeg se subjekt ne smatra subjektom koji će nastaviti trajno poslovati

text

MRS 1 25.

Opis razloga korištenja dužeg ili kraćeg izvještajnog razdoblja

text

MRS 1 36. (a)

Opis činjenice da iznosi prikazani u financijskim izvještajima nisu u cijelosti usporedivi

text

MRS 1 36. (b)

Objavljivanje reklasifikacije ili promjene načina prezentiranja [text block]

text block

MRS 1 41.

Objašnjenje izvora neizvjesnosti procjene koje nose značajan rizik da će za posljedicu imati značajno usklađivanje

text

MRS 1 125., IFRIC 14 10.

Objavljivanje imovine i obveza koje nosi značajan rizik značajnog usklađivanja [text block]

text block

MRS 1 125.

Dividende priznate kao raspodjele dobiti vlasnicima po udjelu

X.XX duration

MRS 1 107.

Dividende predložene ili objavljene prije odobravanja financijskih izvještaja za izdavanje, ali koje nisu priznate kao raspodjela dobiti vlasnicima

X duration

MRS 1 137. (a), MRS 10 13.

Dividende predložene ili objavljene prije odobravanja financijskih izvještaja za izdavanje, ali koje nisu priznate kao raspodjela dobiti vlasnicima po udjelu

X.XX duration

MRS 1 137. (a)

Objavljivanje računovodstvenih prosudbi i procjena [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje obračunatih rashoda i ostalih obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje umanjenja vrijednosti za kreditne gubitke [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje naknada revizorima [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje odobrenja financijskih izvještaja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijske imovine namijenjene za prodaju [text block]

text block

MRS 1 10. (e) – datum isteka 1.1.2021.

Objavljivanje osnove za konsolidaciju [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje osnove za sastavljanje financijskih izvještaja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje biološke imovine, poljoprivrednih proizvoda u trenutku žetve ili berbe i državnih potpora povezanih s biološkom imovinom [text block]

text block

MRS 41 Objavljivanje

Objavljivanje troškova posudbe [text block]

text block

MRS 23 Objavljivanje

Objavljivanje posudbi [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje poslovnih spajanja [text block]

text block

MSFI 3 Objavljivanje

Objavljivanje novca i salda računa u središnjim bankama [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje novca i novčanih ekvivalenata [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje izvještaja o novčanim tokovima [text block]

text block

MRS 7 Prezentiranje izvještaja o novčanim tokovima

Objavljivanje promjena računovodstvenih politika, računovodstvenih procjena i pogrešaka [text block]

text block

MRS 8 Računovodstvene politike

Objavljivanje promjena računovodstvenih politika [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje isplaćenih zahtjeva za naknadu štete i primanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje kolaterala [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje preuzetih i nepredviđenih obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje preuzetih obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje nekonsolidiranih financijskih izvještaja [text block]

text block

MRS 27 Objavljivanje, MSFI 12 Cilj

Objavljivanje nepredviđenih obveza [text block]

text block

MRS 37 86.

Objavljivanje troškova prodaje [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje kreditnog rizika [text block]

text block

MRS 1 10. (e), MSFI 7 Kreditni rizik

Objavljivanje dužničkih instrumenata [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje odgođenih troškova stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje odgođenih prihoda [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje odgođenih poreza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje depozita banaka [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje depozita od klijenata [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje troškova amortizacije [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje izvedenih financijskih instrumenata [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje prestanka poslovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje dividendi [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje zarade po dionici [text block]

text block

MRS 33 Objavljivanje

Objavljivanje učinaka promjena tečaja stranih valuta [text block]

text block

MRS 21 Objavljivanje

Objavljivanje primanja zaposlenika [text block]

text block

MRS 19 Područje primjene

Objavljivanje poslovnih segmenata subjekta [text block]

text block

MSFI 8 Objavljivanje

Objavljivanje događaja nakon izvještajnog razdoblja [text block]

text block

MRS 10 Objavljivanje

Objavljivanje rashoda prema njihovoj naravi [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje rashoda [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje imovine za istraživanje i procjenu [text block]

text block

MSFI 6 Objavljivanje

Objavljivanje mjerenja fer vrijednosti [text block]

text block

MSFI 13 Objavljivanje

Objavljivanje fer vrijednosti financijskih instrumenata [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje prihoda od naknada i provizija [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijskih troškova [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijskih prihoda (troškova) [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijskih prihoda [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijske imovine koja se drži radi trgovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijskih instrumenata [text block]

text block

MSFI 7 Područje primjene

Objavljivanje financijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijskih obveza koje se drže radi trgovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje upravljanja financijskim rizikom [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje prve primjene [text block]

text block

MSFI 1 Prezentiranje i objavljivanje

Objavljivanje općih i administrativnih troškova [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje općih informacija o financijskim izvještajima [text block]

text block

MRS 1 51.

Objavljivanje trajnosti poslovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje goodwilla [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje državnih potpora [text block]

text block

MRS 20 Objavljivanje

Objavljivanje hiperinflacijskog izvještavanja [text block]

text block

MRS 29 Objavljivanje

Objavljivanje umanjenja vrijednosti imovine [text block]

text block

MRS 36 Objavljivanje

Objavljivanje poreza na dobit [text block]

text block

MRS 12 Objavljivanje

Objavljivanje informacija o zaposlenicima [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje informacija o ključnom upravljačkom osoblju [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ugovora o osiguranju [text block]

text block

MSFI 17 Objavljivanje – na snazi od 1.1.2021., MSFI 4 Objavljivanje – datum isteka 1.2.2021.

Objavljivanje prihoda od premija osiguranja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje nematerijalne imovine i goodwilla [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje nematerijalne imovine [text block]

text block

MRS 38 Objavljivanje

Objavljivanje rashoda za kamate [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje prihoda od kamata (rashoda za kamate) [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje prihoda od kamata [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje udjela u drugim subjektima [text block]

text block

MSFI 12 1.

Objavljivanje financijskog izvještavanja za razdoblja tijekom godine [text block]

text block

MRS 34 Sadržaj financijskog izvještaja za razdoblje tijekom godine

Objavljivanje zaliha [text block]

text block

MRS 2 Objavljivanje

Objavljivanje obveza iz ugovora o ulaganju [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ulaganja u nekretnine [text block]

text block

MRS 40 Objavljivanje

Objavljivanje ulaganja obračunatih metodom udjela [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ulaganja osim onih obračunatih metodom udjela [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje izdanog kapitala [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje zajedničkih pothvata [text block]

text block

MRS 27 17. (b), MRS 27 16. (b), MSFI 12 B.4 (b)

Objavljivanje predujmova za najmove [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje najmova [text block]

text block

MSFI 16 Prezentiranje, MSFI 16 Objavljivanje

Objavljivanje rizika likvidnosti [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje kredita i predujmova bankama [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje kredita i predujmova klijentima [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje tržišnog rizika [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje neto vrijednosti imovine koja se može pripisati vlasnicima udjela [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje nekontrolirajućih interesa [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje dugotrajne imovine namijenjene za prodaju i prestanka poslovanja [text block]

text block

MSFI 5 Prezentiranje i objavljivanje

Objavljivanje dugotrajne imovine ili grupa za otuđenje klasificiranih kao namijenjenih za prodaju [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje bilježaka i drugih objašnjenja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ciljeva, politika i postupaka upravljanja kapitalom [text block]

text block

MRS 1 134.

Objavljivanje ostale imovine [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ostale kratkotrajne imovine [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ostalih kratkoročnih obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ostalih obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ostale dugotrajne imovine [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ostalih dugoročnih obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ostalih rashoda iz poslovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ostalih prihoda (rashoda) iz poslovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ostalih prihoda iz poslovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ostalih rezerviranja, nepredviđenih obveza i nepredviđene imovine [text block]

text block

MRS 37 Objavljivanje

Objavljivanje predujmova i druge imovine [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje dobiti (gubitka) od poslovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje nekretnina, postrojenja i opreme [text block]

text block

MRS 16 Objavljivanje

Objavljivanje rezerviranja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje reklasifikacije financijskih instrumenata [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje vremenskih razgraničenja [text block]

text block

MSFI 14 Prezentiranje, MSFI 14 Objavljivanje

Objavljivanje reosiguranja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje povezanih osoba [text block]

text block

MRS 24 Objavljivanje

Objavljivanje repo i obratnih repo ugovora [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje troškova za istraživanje i razvoj [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje kapitalnih rezervi [text block]

text block

MRS 1 79. (b)

Objavljivanje ograničenog novca i novčanih ekvivalenata [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje prihoda [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje prihoda na temelju ugovora s kupcima [text block]

text block

MSFI 15 Prezentiranje, MSFI 15 Objavljivanje

Objavljivanje sporazuma o koncesiji za usluge [text block]

text block

SIC 29 Službeno stajalište

Objavljivanje aranžmana plaćanja na temelju dionica [text block]

text block

MSFI 2 44.

Objavljivanje dioničkog kapitala, rezervi i ostalih vlasničkih udjela [text block]

text block

MRS 1 79.

Objavljivanje pridruženih subjekata [text block]

text block

MRS 27 17. (b), MRS 27 16. (b), MSFI 12 B.4 (d)

Objavljivanje društava kćeri [text block]

text block

MRS 27 17. (b), MRS 27 16. (b), MSFI 12 B.4 (a)

Objavljivanje podređenih obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje značajnih računovodstvenih politika [text block]

text block

MRS 1 117.

Objavljivanje poreznih potraživanja i obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje obveza prema dobavljačima i drugih obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje potraživanja od kupaca i drugih potraživanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje prihoda (rashoda) od trgovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje trezorskih dionica [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Opis računovodstvene politike za financijsku imovinu raspoloživu za prodaju [text block]

text block

MRS 1 117. (b) – datum isteka 1.1.2021.

Opis računovodstvene politike za biološku imovinu [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za troškove posudbe [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za posudbe [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za poslovna spajanja i goodwill [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za poslovna spajanja [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za novčane tokove [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za kolaterale [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za izgradnju u tijeku [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za nepredviđene obveze i nepredviđenu imovinu [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za troškove stjecanja kupaca [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za programe nagrađivanja lojalnosti kupaca [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za rezerviranja za troškove demontaže, uklanjanja, obnavljanja i sanacije [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za odgođene troškove stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za odgođeni porez na dobit [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za troškove amortizacije [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za prestanak priznavanja financijskih instrumenata [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za izvedene financijske instrumente i zaštitu od rizika [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za izvedene financijske instrumente [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za prestanak poslovanja [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za popuste i rabate [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za dividende [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za zarade po dionici [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za prava na trgovanje emisijskim jedinicama [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za primanja zaposlenika [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za troškove koji se odnose na okoliš [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za izvanredne stavke [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za rashode [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za rashode za istraživanja i procjenu [text block]

text block

MSFI 6 24. (a)

Opis računovodstvene politike za mjerenje fer vrijednosti [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za prihode od naknada i provizija i rashode za naknade i provizije [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za financijske troškove [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za financijske prihode i troškove [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za financijsku imovinu [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za financijska jamstva [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za financijske instrumente po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za financijske instrumente [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za financijske obveze [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za preračunavanje stranih valuta [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za naknade za franšize [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za funkcijsku valutu [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za goodwill [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za državne potpore [text block]

text block

MRS 20 39. (a)

Opis računovodstvene politike za zaštitu od rizika [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za ulaganja koja se drže do dospijeća [text block]

text block

MRS 1 117. (b) – datum isteka 1.1.2021.

Opis računovodstvene politike za umanjenje vrijednosti imovine [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za umanjenje vrijednosti financijske imovine [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za umanjenje vrijednosti nefinancijske imovine [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za porez na dobit [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za ugovore o osiguranju i povezanu imovinu, obveze, prihode i rashode [text block]

text block

MRS 1 117. (b), MSFI 4 37. (a) – datum isteka 1.1.2021.

Opis računovodstvene politike za nematerijalnu imovinu i goodwill [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za nematerijalnu imovinu osim goodwilla [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za prihode od kamata i rashode za kamate [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za ulaganja u pridružene subjekte [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za ulaganja u pridružene subjekte i zajedničke pothvate [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za ulaganja u nekretnine [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za ulaganja u zajedničke pothvate [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za ulaganja osim ulaganja obračunatih metodom udjela [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za izdani kapital [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za najmove [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za kredite i potraživanja [text block]

text block

MRS 1 117. (b) – datum isteka 1.1.2021.

Opis računovodstvene politike za mjerenje zaliha [text block]

text block

MRS 2 36. (a)

Opis računovodstvene politike za imovinu za istraživanje i procjenu mineralnih resursa [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za prava na rudarenje [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za dugotrajnu imovinu ili grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju i prestanak poslovanja [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za dugotrajnu imovinu ili grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za prijeboj financijskih instrumenata [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za naftnu i plinsku imovinu [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za imovinu za računalno programiranje [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za nekretnine, postrojenja i opremu [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za rezerviranja [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za reklasifikaciju financijskih instrumenata [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za priznavanje u dobiti i gubitku razlike između fer vrijednosti pri početnom priznavanju i cijene transakcije [text block]

text block

MSFI 7 28. (a)

Opis računovodstvene politike za priznavanje prihoda [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za vremenska razgraničenja [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za reosiguranje [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za popravke i održavanje [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za repo i obratne repo ugovore [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za rashode za istraživanje i razvoj [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za ograničeni novac i novčane ekvivalente [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za izvještavanje po segmentima [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za sporazume o koncesijama za usluge [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za transakcije plaćanja na temelju dionica [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za troškove uklanjanja otkrivke [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za društva kćeri [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za poreze osim poreza na dobit [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za otpremnine [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za obveze prema dobavljačima i druge obveze [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za potraživanja od kupaca i druga potraživanja [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za prihode od trgovanja i rashode za trgovanje [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za transakcije s nekontrolirajućim interesima [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za transakcije s povezanim osobama [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za trezorske dionice [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za varante [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za određivanje komponenata novca i novčanih ekvivalenata [text block]

text block

MRS 7 46.

Opis računovodstvenih politika relevantnih za razumijevanje financijskih izvještaja [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Objavljivanje značajnih računovodstvenih politika [text block]

text block

MRS 1 117.
PRILOG III.

Primjenjive specifikacije Inline XBRL

1. Izdavatelji su dužni osigurati usklađenost dokumenta instance Inline XBRL sa specifikacijom XBRL 1.1.i s registrom mjernih jedinica XBRL.

2. Izdavatelji su dužni osigurati usklađenost svoje XBRL datoteke proširene taksonomije sa specifikacijama „XBRL 2.1” i „XBRL Dimensions 1.0”.

3. Izdavatelji dostavljaju dokument instance Inline XBRL i svoje datoteke proširene taksonomije za XBRL u jednom izvještajnom paketu u kojem su datoteke taksonomije za XBRL upakirane u skladu sa specifikacijama „Taxonomy Packages”.

4. Izdavatelji su dužni osigurati usklađenost svojeg dokumenta instance Inline XBRL i proširene taksonomije sa zahtjevima o opisnom označavanju i pravilima sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja iz Priloga IV.
PRILOG IV.

Pravila opisnog označavanja i sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja

1. Izdavatelji su dužni pobrinuti se da dokument instance Inline XBRL sadržava podatke jednog poslovnog subjekta tako da sve identifikacijske oznake subjekta u kontekstima budu jednakog sadržaja.

2. Poslovni se subjekti identificiraju u dokumentu instance Inline XBRL s pomoću identifikacijskih oznaka pravnog subjekta u skladu s normom ISO 17442 za identifikacijske oznake i sheme u kontekstu XBRL.

3. Pri opisnom označavanju informacija izdavatelji primjenjuju element taksonomije koji je najbliži računovodstvenom značenju informacije koja se označava. Ako se pokaže da je moguće birati elemente glavne taksonomije, izdavatelji bi trebali odabrati element najužeg računovodstvenog značenja i/ili opsega.

4. Ako bi najbliži element glavne taksonomije mogao pogrešno prenijeti računovodstveno značenje informacije koja se označava u skladu s točkom 3., izdavatelji kreiraju element proširene taksonomije i upotrebljavaju ga za opisno označavanje predmetne informacije. Za sve kreirane elemente proširene taksonomije vrijedi sljedeće:

(a) 

ne udvostručuju značenje i opseg ikojeg elementa glavne taksonomije;

(b) 

sadržavaju identifikaciju kreatora elementa;

(c) 

dodjeljuje im se odgovarajući atribut salda;

(d) 

imaju standardne oznake na jeziku koji odgovara jeziku godišnjeg financijskog izvještaja. Preporučuje se dodavanje oznaka na dodatnim jezicima. Sve oznake odgovaraju računovodstvenom značenju i opsegu opisanih temeljnih koncepata poslovanja.

5. Izdavatelji su dužni pobrinuti se da svaki element proširene taksonomije upotrijebljen za opisno označavanje informacije u godišnjim financijskim izvještajima bude uključen u najmanje jednu hijerarhiju baze veza za prikaz i baze veza za definicije proširene taksonomije.

6. Izdavatelji primjenjuju baze veza za izračun iz svojih proširenih taksonomija kojima se dokumentiraju aritmetički odnosi između numeričkih elemenata glavne i/ili proširene taksonomije, a posebno aritmetički odnosi između elemenata glavne i/ili proširene taksonomije za izvještaj o financijskom položaju, račun dobiti i gubitka i ostalu sveobuhvatnu dobit, izvještaj o promjenama kapitala i izvještaj o novčanim tokovima.

7. Da bi se moglo utvrditi na koji se dio financijskih izvještaja opisna oznaka odnosi, izdavatelji kao početnu točku za određene dijelove financijskih izvještaja upotrebljavaju namjenske korijenske elemente taksonomije iz baza veza za prikaz u njihovoj proširenoj taksonomiji. Nazivi elemenata, oznake i prefiksi tih korijenskih elemenata taksonomije navedeni su u tablici 1.Tablica

Nazivi elemenata, oznake i prefiksi korijenskih elemenata

Prefix

Element name

Oznaka

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Rezervirano mjesto za izvještaj o financijskom položaju – ova stavka MORA se iskoristiti kao početna točka za izvještaj o financijskom položaju

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Rezervirano mjesto za dobit ili gubitak – ova stavka MORA se iskoristiti kao početna točka za račun dobiti i gubitka ako se račun dobiti i gubitka objavljuje zasebno

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Rezervirano mjesto za izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti – ova stavka MORA se iskoristiti kao početna točka za izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti ako se taj izvještaj objavljuje zasebno ili ako su račun dobiti i gubitka i izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti kombinirani u jednom izvještaju

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Rezervirano mjesto za izvještaj o novčanim tokovima – ova stavka MORA se iskoristiti kao početna točka za izvještaj o novčanim tokovima

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Rezervirano mjesto za izvještaj o promjenama kapitala – ova stavka MORA se iskoristiti kao početna točka za izvještaj o promjenama kapitala

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Bilješke, računovodstvene politike i rezervirano mjesto za obvezne elemente glavne taksonomije – ova stavka MORA se iskoristiti kao početna točka za opisno označavanje informacija u bilješkama uz financijske izvještaje

Namjenski korijenski elementi taksonomije unose se i u datoteke taksonomije za XBRL koje ESMA izrađuje.

8. Izdavatelji u svojim proširenim taksonomijama ne zamjenjuju oznake ili reference elemenata glavne taksonomije. Elementima glavne taksonomije mogu se dodati specifične oznake poslovnog subjekta.

9. Izdavatelji su dužni pobrinuti se da elementi njihove proširene taksonomije kojima se opisno označavaju izvještaj o financijskom položaju, račun dobiti i gubitka i izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala i izvještaj o novčanim tokovima iz njihovih konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s MSFI-jevima budu usidreni na jedan ili više elemenata glavne taksonomije. Konkretno:

(a) 

izdavatelj element svoje proširene taksonomije usidri na element glavne taksonomije koji ima najbliže šire računovodstveno značenje i/ili opseg u odnosu na taj element proširene taksonomije izdavatelja. Izdavatelj u bazi veza za definicije svoje proširene taksonomije navodi odnos predmetnog elementa proširene taksonomije i predmetnog elementa glavne taksonomije. Element proširene taksonomije pokazuje se kao cilj odnosa;

(b) 

izdavatelj može element proširene taksonomije usidriti na element glavne taksonomije koji ima najbliže uže računovodstveno značenje i/ili opseg u odnosu na taj predmetni element proširene taksonomije. Izdavatelj u bazi veza za definicije svoje proširene taksonomije navodi odnos predmetnog elementa proširene taksonomije i predmetnog elementa ili predmetnih elemenata glavne taksonomije. Element proširene taksonomije pokazuje se kao cilj odnosa ili odnosā. Ako se u elementu proširene taksonomije kombinira nekoliko elemenata glavne taksonomije, izdavatelj usidri taj element proširene taksonomije na svaki od tih elemenata glavne taksonomije, osim elementa ili elemenata glavne taksonomije koji se opravdano smatraju beznačajnima.

10. Neovisno o točki 9., izdavatelji ne trebaju na neki drugi element glavne taksonomije usidriti element proširene taksonomije koji se koristi za opisno označavanje informacije u izvještaju o financijskom položaju, računu dobiti i gubitka i izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o promjenama kapitala i izvještaju o novčanim tokovima koja je međuzbroj drugih informacija u istom izvještaju.

11. Izdavatelji su dužni pobrinuti se da vrsta podatka i vrsta razdoblja u elementu taksonomije koji se koristi za opisno označavanje informacije odražavaju računovodstveno značenje opisno označene informacije. Izdavatelji ne definiraju i ne primjenjuju prilagođenu vrstu za element taksonomije ako je odgovarajuća vrsta već definirana u XBRL specifikacijama ili XBRL registru vrsta podataka.

12. Pri opisnom označavanju informacija izdavatelji ne upotrebljavaju numeričke elemente taksonomije za označavanje različitih vrijednosti za određeni kontekst (subjekt, razdoblje i dimenzijske raščlambe), osim ako je razlika nastala zbog zaokruživanja povezanog s prezentiranjem iste informacije različite razine na nekoliko mjesta u istom godišnjem financijskom izvještaju.

13. Pri opisnom označavanju informacija izdavatelji upotrebljavaju nenumeričke elemente taksonomije na način da se elementom opisno označe sve informacije koje odgovaraju definiciji određenog elementa. Izdavatelji ne smiju primjenjivati opisne oznake samo djelomično ili selektivno.

14. Izdavatelji su dužni pobrinuti se da instanca Inline XBRL ne sadržava izvršni kod.
PRILOG V.

Datoteke taksonomije za XBRL

U datotekama taksonomije za XBRL koje ESMA objavi:

(a) 

svi elementi glavne taksonomije utvrđuju se kao XBRL elementi;

(b) 

utvrđuju se atributi elemenata glavne taksonomije u skladu s njihovom vrstom kako je propisano u Prilogu I.;

(c) 

navode se ljudima čitljive oznake, kako je utvrđeno u tablici u Prilogu VI., dokumentira se značenje elemenata glavne taksonomije te reference;

(d) 

definiraju se strukture kojima se olakšava pretraživanje sadržaja taksonomije i razumijevanje definicije elementa glavne taksonomije u kontekstu ostalih elemenata glavne taksonomije;

(e) 

definiraju se odnosi na temelju kojih izdavatelji mogu usidriti elemente proširene taksonomije na elemente glavne taksonomije;

(f) 

te su datoteke valjane u odnosu na specifikacije „XBRL 2.1” i „XBRL Dimensions 1.0” i upakirane su u skladu sa specifikacijama „Taxonomy Packages” iz Priloga III.;

(g) 

sadržavaju tehničke informacije potrebne za razvoj informatičkih rješenja za sastavljanje usklađenih godišnjih financijskih izvještaja;

(h) 

utvrđuju se razdoblja na koja se odnose.

▼M2
PRILOG VI.

Shema glavne taksonomijeTablica

Shema glavne taksonomije za opisno označavanje konsolidiranih financijskih izvještaja sastavljenih u skladu s MSFI-jima

Prefiks

URI naziva elementa/funkcije elementa

Vrsta elementa i obilježja

Oznaka

Oznaka dokumentacije

Reference

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Neuobičajeno velike promjene cijena imovine ili tečaja stranih valuta [member]

Ovaj član označava neuobičajeno velike promjene cijena imovine ili tečaja stranih valuta.

Primjer: MRS 10 22. (g)

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Računovodstvene procjene [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 8 39.

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Računovodstvene procjene [member]

Ovaj član označava imovinu, obvezu ili periodičku potrošnju određene imovine, podložno usklađenjima koja proizlaze iz procjene postojećeg statusa imovine i obveza te očekivanih budućih koristi i obveza povezanih s tom imovinom i obvezama. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Računovodstvene procjene” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MRS 8 39.

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

Računovodstvena dobit

Iznos dobiti (gubitka) za određeno razdoblje prije odbitka poreznih rashoda. [Referenca: Dobit (gubitak)]

Objavljivanje: MRS 12 81. (c) ii., Objavljivanje: MRS 12 81. (c) i.

ifrs-full

Unaprijed obračunate obveze

X instant, credit

Unaprijed obračunate obveze

Iznos obveza za primljenu robu ili pružene usluge koje nisu podmirene, za koje nisu izdani računi i koje nisu formalno dogovorene s dobavljačima, uključujući obveze prema zaposlenima.

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant, credit

Unaprijed obračunate obveze i odgođeni prihodi

Iznos unaprijed obračunatih obveza i odgođenih prihoda. [Referenca: Unaprijed obračunate obveze; Odgođeni prihodi]

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Unaprijed obračunate obveze i odgođeni prihodi [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Unaprijed obračunate obveze i odgođeni prihodi klasificirani kao kratkoročni

Iznos unaprijed obračunatih obveza i odgođenih prihoda koji su klasificirani kao kratkoročni. [Referenca: Unaprijed obračunate obveze i odgođeni prihodi]

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Unaprijed obračunate obveze i odgođeni prihodi klasificirani kao kratkoročni [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Unaprijed obračunane obveze i odgođeni prihodi klasificirani kao dugoročni

Iznos unaprijed obračunatih obveza i odgođenih prihoda koji su klasificirani kao dugoročni. [Referenca: Unaprijed obračunate obveze i odgođeni prihodi]

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Unaprijed obračunate obveze i odgođeni prihodi koji su klasificirani kao dugoročni [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Unaprijed obračunate obveze klasificirane kao kratkoročne

Iznos unaprijed obračunatih obveza koje su klasificirane kao kratkoročne. [Referenca: Unaprijed obračunate obveze]

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Unaprijed obračunate obveze klasificirane kao dugoročne

Iznos unaprijed obračunatih obveza koje su klasificirane kao dugoročne. [Referenca: Unaprijed obračunate obveze]

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

ifrs-full

AccruedIncome

X instant, debit

Obračunati prihodi

Iznos imovine koji predstavlja ostvarene nenaplaćene prihode.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika financijske imovine

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika imovine i određuje se: (a) kao iznos promjene njezine fer vrijednosti koja se ne može pripisati promjenama tržišnih uvjeta koje su dovele do nastanka tržišnog rizika, ili (b) primjenom alternativne metode za koju subjekt vjeruje da vjernije prikazuje iznos promjene fer vrijednosti koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika imovine. [Referenca: Kreditni rizik [member]; Tržišni rizik [member]; Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika financijske imovine]

Objavljivanje: MSFI 7 9. (c)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s financijskom imovinom koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s financijskom imovinom koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak. [Referenca: Izvedenice [member]; Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s financijskom imovinom koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak; Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 9. (d)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske obveze koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijskih obveza koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveza. [Referenca: Kreditni rizik [member]; Tržišni rizik [member]; Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske obveze koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze]

Objavljivanje: MSFI 7 10. (a), Objavljivanje: MSFI 7 10.A (a)

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kredita ili potraživanja koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika financijske imovine

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kredita ili potraživanja koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika financijske imovine koje se određuje: (a) kao iznos promjene njezine fer vrijednosti koja se ne može pripisati promjenama tržišnih uvjeta koji su doveli do nastanka tržišnog rizika, ili (b) primjenom alternativne metode za koju subjekt vjeruje da vjernije prikazuje iznos promjene fer vrijednosti koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika imovine. [Referenca: Tržišni rizik [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 9. (c) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenih ili sličnih instrumenata povezanih s kreditima ili potraživanjima

Ukupno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s kreditima ili potraživanjima. [Referenca: Izvedenice [member]; Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s kreditima ili potraživanjima]

Objavljivanje: MSFI 7 9. (d) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti [member]

Ovaj član označava akumuliranu amortizaciju i umanjenje vrijednosti. [Referenca: Gubitak od umanjenja vrijednosti; Troškovi amortizacije]

Objavljivanje: MRS 16 73. (d), Objavljivanje: MRS 16 75. (b), Objavljivanje: MRS 38 118. (c), Objavljivanje: MRS 40 79. (c), Objavljivanje: MRS 41 54. (f)

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Akumulirana amortizacija [member]

Ovaj član označava akumuliranu amortizaciju. [Referenca: Troškovi amortizacije]

Uobičajena praksa: MRS 16 73. (d), Objavljivanje: MRS 16 75. (b), uobičajena praksa: MRS 38 118. (c), uobičajena praksa: MRS 40 79. (c), uobičajena praksa: MRS 41 54. (f)

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

Kumulativno usklađenje zaštite fer vrijednosti od rizika za zaštićene stavke koji je uključen u knjigovodstvenu vrijednost, imovina

Kumulativni iznos usklađenja zaštite fer vrijednosti od rizika za zaštićene stavke koji je uključen u knjigovodstvenu vrijednost zaštićene stavke koja se u izvještaju o financijskom položaju priznaje kao imovina. [Referenca: Zaštićene stavke [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 24B. (a) ii.

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

Kumulativno usklađenje zaštite fer vrijednosti od rizika za zaštićene stavke koji je uključen u knjigovodstvenu vrijednost, obveze

Kumulativni iznos usklađenja zaštite fer vrijednosti od rizika za zaštićene stavke koji je uključen u knjigovodstvenu vrijednost zaštićene stavke koja se u izvještaju o financijskom položaju priznaje kao obveza. [Referenca: Zaštićene stavke [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 24B. (a) ii.

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

Kumulativno usklađenje zaštite fer vrijednosti od rizika koje je preostalo u izvještaju o financijskom položaju za zaštićene stavke koje su se prestale usklađivati za dobitke i gubitke na temelju zaštite od rizika, imovina

Kumulativni iznos usklađenja zaštite fer vrijednosti od rizika koji je preostao u izvještaju o financijskom položaju za zaštićene stavke koje su financijska imovina mjerena po amortiziranom trošku, a prestale su se usklađivati za dobitke i gubitke na temelju zaštite od rizika. [Referenca: Financijska imovina po amortiziranom trošku; Zaštićene stavke [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 24B. (a) v.

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

Kumulativno usklađenje zaštite fer vrijednosti od rizika koje je preostalo u izvještaju o financijskom položaju za zaštićene stavke koje su se prestale usklađivati za dobitke i gubitke na temelju zaštite od rizika, obveze

Kumulativni iznos usklađenja zaštite fer vrijednosti od rizika koji je preostao u izvještaju o financijskom položaju za zaštićene stavke koje su financijska obveza mjerena po amortiziranom trošku, a prestale su se usklađivati za dobitke i gubitke na temelju zaštite od rizika. [Referenca: Financijske obveze po amortiziranom trošku: Zaštićene stavke [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 24B. (a) v.

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Kumulativno umanjenje vrijednosti [member]

Ovaj član označava kumulativno umanjenje vrijednosti. [Referenca: Gubitak od umanjenja vrijednosti]

Uobičajena praksa: MRS 16 73. (d), uobičajena praksa: MRS 38 118. (c), uobičajena praksa: MRS 40 79. (c), uobičajena praksa: MRS 41 54. (f), Objavljivanje: MSFI 3 B67. (d), Objavljivanje: MSFI 7 35.H, primjer: MSFI 7 35.N, primjer: MSFI 7 IG29. (b) – datum isteka 1.1.2021., primjer: MSFI 7 37. (b) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit

Iznos akumuliranih stavki prihoda i rashoda (uključujući reklasifikacijska usklađenja) koje se ne priznaju u dobiti ili gubitku kako se zahtijeva ili dopušta u ostalim MSFI-jima. [Referenca: MSFI-ji [member]; Ostala sveobuhvatna dobit]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit [member]

Ovaj član označava akumuliranu ostalu sveobuhvatnu dobit. [Referenca: Ostala sveobuhvatna dobit]

Uobičajena praksa: MRS 1 108.

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

Troškovi stjecanja i administrativni troškovi povezani s ugovorima o osiguranju

Iznos troškova stjecanja i administrativnih troškova povezanih s ugovorima o osiguranju. [Referenca: Vrste ugovora o osiguranju [member]]

Uobičajena praksa: MRS 1 85.

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

Fer vrijednost na datum stjecanja vlasničkog udjela koji je stjecatelj imao u stečeniku neposredno prije datuma stjecanja

Fer vrijednost na datum stjecanja vlasničkog udjela koji je stjecatelj imao u stečeniku neposredno prije datuma stjecanja u okviru poslovnog spajanja izvršenog u fazama. [Referenca: Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (p) i.

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

Prenesena naknada za stjecanje, fer vrijednost na datum stjecanja

Fer vrijednost, na datum stjecanja, naknade za stjecanje prenesene u poslovnom spajanju. [Referenca: Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (f)

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

Fer vrijednost, na datum stjecanja, ukupne prenesene naknade za stjecanje [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

Troškovi stjecanja za transakcije koje se priznaju odvojeno od stjecanja imovine i preuzimanja obveza u poslovnom spajanju

Iznos troškova stjecanja za transakcije koje se priznaju odvojeno od stjecanja imovine i preuzimanja obveza u poslovnim spajanjima. [Referenca: Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (m)

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

Troškovi stjecanja koji se priznaju kao rashod za transakcije koje se priznaju odvojeno od stjecanja imovine i preuzimanja obveza u poslovnom spajanju

Iznos troškova stjecanja koji se priznaju kao rashod za transakcije koje se priznaju odvojeno od stjecanja imovine i preuzimanja obveza u poslovnim spajanjima. [Referenca: Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (m)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

Stjecanja u okviru poslovnih spajanja, biološka imovina

Povećanje biološke imovine koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Biološka imovina]

Objavljivanje: MRS 41 50. (e)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

Stjecanja u okviru poslovnih spajanja, odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju

Povećanje odgođenih troškova stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju, koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju]

Uobičajena praksa: MSFI 4 37. (e) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

Stjecanja u okviru poslovnih spajanja, nematerijalna imovina i goodwill

Povećanje nematerijalne imovine i goodwilla koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Nematerijalna imovina i goodwill]

Uobičajena praksa: MRS 38 118. (e) i.

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Stjecanja u okviru poslovnih spajanja, nematerijalna imovina osim goodwilla

Povećanje nematerijalne imovine, osim goodwilla, koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Objavljivanje: MRS 38 118. (e) i.

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

Stjecanja u okviru poslovnih spajanja, ulaganja u nekretnine

Povećanje ulaganja u nekretnine koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Ulaganja u nekretnine]

Objavljivanje: MRS 40 76. (b), Objavljivanje: MRS 40 79. (d) ii.

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

Stjecanja iz poslovnih spajanja, obveze iz izdanih ugovora o osiguranju i ugovora o reosiguranju

Povećanje obveza iz izdanih ugovora o osiguranju i ugovora o reosiguranju koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Obveze iz izdanih ugovora o osiguranju i reosiguranju]

Uobičajena praksa: MSFI 4 37. (e) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

Stjecanja u okviru poslovnih spajanja, ostala rezerviranja

Povećanje ostalih rezerviranja koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Ostala rezerviranja]

Uobičajena praksa: MRS 37 84.

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Stjecanja u okviru poslovnih spajanja, nekretnine, postrojenja i oprema

Povećanje nekretnina, postrojenja i opreme koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Nekretnine, postrojenja i oprema]

Objavljivanje: MRS 16 73. (e) iii.

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

Stjecanja u okviru poslovnih spajanja, imovina iz reosiguranja

Povećanje imovine iz reosiguranja koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Imovina iz reosiguranja]

Uobičajena praksa: MSFI 4 37. (e) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

Stvarne štete koje proizlaze iz ugovora obuhvaćenih područjem primjene MSFI-ja 17

Iznos stvarnih šteta koje proizlaze iz ugovora obuhvaćenih područjem primjene MSFI-ja 17.

Objavljivanje: MSFI 17 130. – na snazi od 1.1.2021.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Aktuarska pretpostavka diskontnih stopa

Diskontna stopa koja se upotrebljava kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Referenca: Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 144.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Aktuarska pretpostavka diskontnih stopa [member]

Ovaj član označava diskontne stope koje se koriste kao aktuarske pretpostavke. [Referenca: Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 145.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Aktuarska pretpostavka očekivanih stopa inflacije

Očekivana stopa inflacije koja se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Referenca: Planovi definiranih primanja [member]; Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 144.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Aktuarska pretpostavka očekivanih stopa inflacije [member]

Ovaj član označava očekivane stope inflacije koje se koriste kao aktuarske pretpostavke. [Referenca: Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 145.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Aktuarska pretpostavka očekivanih stopa povećanja mirovina

Očekivana stopa povećanja mirovina koja se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Referenca: Planovi definiranih primanja [member]; Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 144.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Aktuarska pretpostavka očekivanih stopa povećanja mirovina [member]

Ovaj član označava očekivane stope povećanja mirovina koje se koriste kao aktuarske pretpostavke. [Referenca: Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 145.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Aktuarska pretpostavka očekivanih stopa povećanja plaća

Očekivana stopa povećanja plaća koja se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Referenca: Planovi definiranih primanja [member]; Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 144.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Aktuarska pretpostavka očekivanih stopa povećanja plaća [member]

Ovaj član označava očekivane stope povećanja plaća koje se koriste kao aktuarske pretpostavke. [Referenca: Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 145.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

Aktuarska pretpostavka očekivanog trajanja života nakon umirovljenja

Očekivano trajanje života nakon umirovljenja koje se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Referenca: Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 144.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Aktuarska pretpostavka očekivanog trajanja života nakon umirovljenja [member]

Ovaj član označava očekivano trajanje života nakon umirovljenja koje se koristi kao aktuarska pretpostavka. [Referenca: Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 145.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Aktuarska pretpostavka stopa kretanja troškova zdravstvene zaštite

Stopa kretanja troškova zdravstvene zaštite koja se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Referenca: Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 144.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Aktuarska pretpostavka stopa kretanja troškova zdravstvene zaštite [member]

Ovaj član označava stope kretanja troškova zdravstvene zaštite koje se koriste kao aktuarske pretpostavke. [Referenca: Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 145.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

Aktuarske pretpostavke stopa smrtnosti

Stopa smrtnosti koja se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Referenca: Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 144.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Aktuarska pretpostavka stopa smrtnosti [member]

Ovaj član označava stope smrtnosti koje se koriste kao aktuarske pretpostavke. [Referenca: Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 145.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

Aktuarska pretpostavka dobi za umirovljenje

Dob za umirovljenje koja se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Referenca: Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 144.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Aktuarska pretpostavka dobi za umirovljenje [member]

Ovaj član označava dob za umirovljenje koja se koristi kao aktuarska pretpostavka. [Referenca: Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 145.

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Aktuarske pretpostavke [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 19 145.

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Aktuarske pretpostavke [member]

Ovaj član označava sve aktuarske pretpostavke. Aktuarske pretpostavke nepristrane su i međusobno usklađene najbolje moguće procjene demografskih i financijskih varijabli subjekta na temelju kojih se utvrđuje konačni trošak primanja nakon prestanka radnog odnosa. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Aktuarske pretpostavke” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MRS 19 145.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Aktuarski dobici (gubici) proizašli iz promjena demografskih pretpostavki, neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja

Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena demografskih pretpostavki koje uzrokuju ponovna mjerenja neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja. Demografske pretpostavke bave se pitanjima kao što su: (a) smrtnost; (b) stope fluktuacije zaposlenika, invalidnost i prijevremeno umirovljenje; (c) udjel članova plana s uzdržavanim osobama koji će ispunjavati uvjete za stjecanje primanja; (d) udjel članova plana koji će odabrati svaku opciju plaćanja dostupnu u skladu s uvjetima plana; i (e) stope potraživanja prema planovima zdravstvene zaštite. [Referenca: Neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja]

Objavljivanje: MRS 19 141. (c) ii.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Aktuarski dobici (gubici) proizašli iz promjena financijskih pretpostavki, neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja

Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena financijskih pretpostavki koje uzrokuju ponovna mjerenja neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja. Financijske pretpostavke bave se pitanjima kao što su: (a) diskontna stopa; (b) razine primanja, isključujući sve troškove primanja koje snose zaposlenici, i buduća plaća; (c) u slučaju primanja u sklopu zdravstvene zaštite, budući troškovi zdravstvene zaštite, uključujući troškove obrade odštetnih zahtjeva (tj. troškove koji će nastati obradom i rješavanjem odštetnih zahtjeva, uključujući pravne troškove i troškove procjenitelja štete); i (d) porezi plativi na temelju plana na doprinose koji se odnose na rad prije izvještajnog datuma ili na primanja koja proizlaze iz tog rada. [Referenca: Neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja]

Objavljivanje: MRS 19 141. (c) iii.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Aktuarski dobici (gubici) koji proizlaze iz usklađenja na temelju iskustva, neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja

Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz usklađenja na temelju iskustva koja uzrokuju ponovna mjerenja neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja. Usklađenja na temelju iskustva bave se učincima razlika između ranijih aktuarskih pretpostavki i onoga što se uistinu dogodilo. [Referenca: Neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja]

Uobičajena praksa: MRS 19 141. (c)

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

Aktuarska sadašnja vrijednost obvezujućih mirovina

Sadašnja vrijednost očekivanih plaćanja u okviru mirovinskog plana u korist sadašnjih i bivših zaposlenika, koja se mogu pripisati već obavljenom radu.

Objavljivanje: MRS 26 35. (d)

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Dodatni ispravak vrijednosti koji se priznaje u dobiti ili gubitku, račun ispravka vrijednosti za kreditne gubitke financijske imovine

Iznos dodatne rezervacije za umanjenje vrijednosti za kreditne gubitke financijske imovine koji se priznaje u dobiti ili gubitku [Referenca: Račun ispravka vrijednosti za kreditne gubitke financijske imovine]

Uobičajena praksa: MSFI 7 16. – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Dodatna objavljivanja podataka o iznosima koji se priznaju na datum stjecanja za svaku glavnu klasu stečene imovine i preuzetih obveza [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Dodatna objavljivanja koja se odnose na vremenska razgraničenja [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Dodatne informacije o izloženosti subjekta riziku

Dodatne informacije o izloženosti subjekta riziku kada objavljeni kvantitativni podaci nisu reprezentativni.

Objavljivanje: MSFI 7 35.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

Dodatne informacije o ugovorima o osiguranju [text block]

Dodatne informacije o ugovorima o osiguranju potrebne da se ostvari cilj zahtjeva o objavljivanju iz MSFI-ja 17. [Referenca: Ugovori o osiguranju [member]]

Objavljivanje: MSFI 17 94. – na snazi od 1.1.2021.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

Dodatne informacije o naravi i financijskom učinku poslovnog spajanja

Dodatne informacije o naravi i financijskom učinku poslovnih spajanja potrebne da bi se postigli ciljevi MSFI-ja 3. [Referenca: Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 63.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Dodatne informacije o naravi i promjenama rizika povezanih s udjelima u strukturiranim subjektima [text block]

Objavljivanje dodatnih informacija o naravi i promjenama rizika povezanih s udjelima u strukturiranim subjektima.

Objavljivanje: MSFI 12 B25.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Dodatne informacije o aranžmanima o plaćanju na temelju dionica [text block]

Dodatne informacije o aranžmanima o plaćanju na temelju dionica potrebne za ispunjenje zahtjeva o objavljivanju iz MSFI-ja 2. [Referenca: Aranžmani o plaćanju na temelju dionica [member]]

Objavljivanje: MSFI 2 52.

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Dodatne informacije [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

Dodatne obveze, nepredviđene obveze koje se priznaju u poslovnom spajanju

Iznos dodatnih nepredviđenih obveza koje se priznaju u poslovnim spajanjima. [Referenca: Nepredviđene obveze koje se priznaju u poslovnom spajanju; Poslovna spajanja [member]; Nepredviđene obveze [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B67. (c)

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Dodatne obveze, nepredviđene obveze koje se priznaju u poslovnom spajanju [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

Dodatni uplaćeni kapital

Primici ili potraživanja iznad nominalne vrijednosti izdanih dionica subjekta te primici na temelju drugih transakcija koje uključuju dionice ili posjednike dionica subjekta.

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Dodatni uplaćeni kapital [member]

Ovaj član označava primitke iznad nominalne vrijednosti izdanih dionica subjekta te primitke na temelju drugih transakcija koje uključuju dionice ili posjednike dionica subjekta.

Uobičajena praksa: MRS 1 108.

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

Dodatna rezerviranja, ostala rezerviranja

Iznos izvršenih dodatnih ostalih rezerviranja. [Referenca: Ostala rezerviranja]

Objavljivanje: MRS 37 84. (b)

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Dodatna rezerviranja, ostala rezerviranja [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

Dodatno priznavanje, goodwill

Iznos dodatnog goodwilla koji se priznaje, osim goodwilla uključenog u grupu za otuđenje koja pri stjecanju ispunjava uvjete za klasificiranje kao namijenjena za prodaju u skladu s MSFI-jem 5. [Referenca: goodwill; Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B67. (d) ii.

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

Povećanja na temelju stjecanja, ulaganja u nekretnine

Iznos povećanja ulaganja u nekretnine koja su rezultat stjecanja. [Referenca: Ulaganja u nekretnine]

Objavljivanje: MRS 40 76. (a), Objavljivanje: MRS 40 79. (d) i.

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

Povećanja na temelju kupnje, biološka imovina

Iznos povećanja biološke imovine koja su rezultat kupnje. [Referenca: Biološka imovina]

Objavljivanje: MRS 41 50. (b)

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

Povećanja na temelju naknadnih rashoda koji se priznaju kao imovina, biološka imovina

Iznos povećanja biološke imovine koja su rezultat naknadnih rashoda koji se priznaju kao imovina. [Referenca: Biološka imovina]

Uobičajena praksa: MRS 41 50.

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

Povećanja na temelju naknadnih rashoda koji se priznaju kao imovina, ulaganja u nekretnine

Iznos povećanja ulaganja u nekretnine koja su rezultat naknadnih rashoda koji se priznaju kao imovina. [Referenca: Ulaganja u nekretnine]

Objavljivanje: MRS 40 76. (a), Objavljivanje: MRS 40 79. (d) i.

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Povećanja, ulaganja u nekretnine [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih spajanja, obveze izu izdanih ugovora o osiguranju i ugovora o reosiguranju

Povećanje obveza iz izdanih ugovora o osiguranju i ugovora o reosiguranju, koje je rezultat povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih spajanja. [Referenca: Obveze iz izdanih ugovora o osiguranju i reosiguranju; Poslovna spajanja [member]]

Primjer: MSFI 4 IG37. (b) – datum isteka 1.1.2021., primjer: MSFI 4 37. (e) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih spajanja, biološka imovina

Iznos povećanja biološke imovine koja nije stečena u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Biološka imovina]

Uobičajena praksa: MRS 41 50.

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih spajanja, biološka imovina [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih spajanja, nematerijalna imovina osim goodwilla

Iznos povećanja nematerijalne imovine osim goodwilla, koja nije stečena u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Objavljivanje: MRS 38 118. (e) i.

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih spajanja, ulaganja u nekretnine

Iznos povećanja ulaganja u nekretnine koje nisu stečene u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Ulaganja u nekretnine]

Objavljivanje: MRS 40 76. (a), Objavljivanje: MRS 40 79. (d) i.

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih spajanja, nekretnine, postrojenja i oprema

Iznos povećanja nekretnina, postrojenja i opreme koji nisu stečeni u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Nekretnine, postrojenja i oprema]

Objavljivanje: MRS 16 73. (e) i.

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih spajanja, imovina iz reosiguranja

Iznos povećanja imovine iz reosiguranja koja nije stečena u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Imovina iz reosiguranja]

Uobičajena praksa: MSFI 4 37. (e) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

Povećanja dugotrajne imovine osim financijskih instrumenata, odgođene porezne imovine, neto imovine na temelju definiranih primanja i prava koja proizlaze iz ugovora o osiguranju

Iznos povećanja dugotrajne imovine osim financijskih instrumenata, odgođene porezne imovine, neto imovine na temelju definiranih primanja i prava koja proizlaze iz ugovora o osiguranju. [Referenca: Odgođena porezna imovina; Financijski instrumenti, klasa [member]; Dugotrajna imovina; Vrste ugovora o osiguranju [member]]

Objavljivanje: MSFI 8 24. (b), Objavljivanje: MSFI 8 28. (e)

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

Povećanja imovine s pravom upotrebe

Iznos povećanja imovine s pravom upotrebe. [Referenca: Imovina s pravom upotrebe]

Objavljivanje: MSFI 16 53. (h)

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Adresa sjedišta subjekta

Adresa na kojoj je registrirano sjedište subjekta.

Objavljivanje: MRS 1 138. (a)

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Adresa na kojoj se mogu dobiti konsolidirani financijski izvještaji

Adresa na kojoj se mogu dobiti konsolidirani financijski izvještaji krajnjeg ili bilo kojeg posrednog matičnog društva subjekta koji su u skladu s MSFI-jima. [Referenca: Konsolidirano [member]; MSFI-ji [member]]

Objavljivanje: MRS 27 16. (a)

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Prilagođeni ponderirani prosječni broj glavnih redovnih dionica

Ponderirani prosječni broj glavnih redovnih dionica, plus ponderirani prosječni broj redovnih dionica koje bi bile izdane pri konverziji svih razrjedivih potencijalnih redovnih dionica u redovne dionice. [Referenca: Redovne dionice [member]; Ponderirani prosjek [member]]

Objavljivanje: MRS 33 70. (b)

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

Usklađenja za troškove amortizacije

Usklađenja za troškove amortizacije radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak); Troškovi amortizacije]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration, debit

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i uključuju u knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) čije je stjecanje ili nastanak bila vrlo vjerojatna predviđena transakcija zaštićena od rizika, bez poreza

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i uključuju u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) čije je stjecanje ili nastanak bila vrlo vjerojatna predviđena transakcija zaštićena od rizika, bez poreza. [Referenca: Knjigovodstvena vrijednost [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 23. (e) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

Usklađenja za tekući porez prethodnih razdoblja

Usklađenja poreznih rashoda (prihoda) koji se priznaju u razdoblju za tekući porez prethodnih razdoblja.

Primjer: MRS 12 80. (b)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

Usklađenja za smanjenje (povećanje) biološke imovine

Usklađenja za smanjenje (povećanje) biološke imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Biološka imovina; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

Usklađenja za smanjenje (povećanje) derivatne financijske imovine

Usklađenja za smanjenje (povećanje) izvedene financijske imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Derivatna financijska imovina; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

Usklađenja za smanjenje (povećanje) financijske imovine koja se drži radi trgovanja

Usklađenja za smanjenje (povećanje) financijske imovine koja se drži radi trgovanja radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Financijska imovina; Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, klasificirana kao imovina koja se drži radi trgovanja; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

Usklađenja za smanjenje (povećanje) zaliha

Usklađenja za smanjenje (povećanje) zaliha radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Zalihe; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

Usklađenja za smanjenje (povećanje) kredita i predujmova bankama

Usklađenja za smanjenje (povećanje) kredita i predujmova bankama radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Krediti i predujmovi bankama; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

Usklađenja za smanjenje (povećanje) kredita i predujmova klijentima

Usklađenja za smanjenje (povećanje) kredita i predujmova klijentima radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Krediti i predujmovi klijentima; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ostale imovine

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ostale imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Ostala imovina; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ostale kratkotrajne imovine

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ostale kratkotrajne imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Ostala kratkotrajna imovina; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ostalih poslovnih potraživanja

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ostalih poslovnih potraživanja radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

Usklađenja za smanjenje (povećanje) obratnih repo ugovora i gotovinskog kolaterala za pozajmljene vrijednosne papire

Usklađenja za smanjenje (povećanje) obratnih repo ugovora i gotovinskog kolaterala za pozajmljene vrijednosne papire radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Obratni repo ugovori i gotovinski kolateral za pozajmljene vrijednosne papire; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

Usklađenja za smanjenje (povećanje) potraživanja od kupaca

Usklađenja za smanjenje (povećanje) potraživanja od kupaca radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

Usklađenja za smanjenje (povećanje) potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja

Usklađenja za smanjenje (povećanje) potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

Usklađenja za odgođene porezne rashode

Usklađenja za odgođene porezne rashode radi usklađenja dobiti (gubitka) neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Odgođeni porezni rashodi (prihodi); Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

Usklađenja za odgođeni porez prethodnih razdoblja

Usklađenja poreznih rashoda (prihoda) koji se priznaju u razdoblju za odgođeni porez prethodnih razdoblja.

Uobičajena praksa: MRS 12 80.

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

Usklađenja za troškove amortizacije

Usklađenja za troškove amortizacije radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Troškovi amortizacije; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Usklađenja za troškove amortizacije i gubitka od umanjenja vrijednosti (poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaju u dobiti ili gubitku

Usklađenja za troškove amortizacije i gubitka od umanjenja vrijednosti (poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti) radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Gubitak od umanjenja vrijednosti; Troškovi amortizacije; Gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

Usklađenja za troškove amortizacije

Usklađenja za troškove amortizacije radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

Usklađenja za prihode od dividendi

Usklađenja za prihode od dividendi radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Prihodi od dividende; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

Usklađenja za gubitke (dobitke) od promjena fer vrijednosti

Usklađenja za gubitke (dobitke) od promjena fer vrijednosti radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

Usklađenja za financijske troškove

Usklađenja za financijske troškove radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Financijski troškovi; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (c)

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

Usklađenja za financijske prihode

Usklađenja za financijske prihode radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Financijski prihodi; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

Usklađenja za financijske prihode (troškove)

Usklađenja za neto financijske prihode ili troškove radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Financijski prihodi (troškovi); Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

Usklađenja za dobitak (gubitak) ostvaren otuđenjem ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva

Usklađenja za dobitak (gubitak) ostvaren otuđenjem ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Pridružena društva [member]; Zajednički pothvati [member]; Društva kćeri [member]; Ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Usklađenja za dobitak (gubitak) ostvaren otuđenjem, nekretnine, postrojenja i opreme

Usklađenja za dobitak (gubitak) ostvaren otuđenjem nekretnina, postrojenja i opreme radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak); Nekretnine, postrojenja i oprema; Otuđenja, nekretnine, postrojenja i oprema]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

Usklađenja za dobitke (gubitke) ostvarene zbog promjene fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje, biološka imovina

Usklađenja za dobitke (gubitke) ostvarene zbog promjene fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje biološke imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Biološka imovina; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

Usklađenja za dobitke (gubitke) ostvarene zbog promjene fer vrijednosti izvedenih instrumenata

Usklađenja za dobitke (gubitke) ostvarene zbog promjene fer vrijednosti izvedenih instrumenata radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Po fer vrijednosti [member]; Izvedenice [member]; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

Usklađenja za dobitke (gubitke) ostvarene usklađenjem fer vrijednosti, ulaganja u nekretnine

Usklađenja za dobitke (gubitke) ostvarene zbog promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Ulaganja u nekretnine; Dobici (gubici) od usklađenja fer vrijednosti, ulaganja u nekretnine; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti koji se priznaje u dobiti ili gubitku, goodwill

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti goodwilla, koji se priznaje u dobiti ili gubitku, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Goodwill; Gubitak od umanjenja vrijednosti; Gubitak od umanjenja vrijednosti koji se priznaje u dobiti ili gubitku]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku

Usklađenja zbog gubitka od umanjenja vrijednosti (poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti), koji se priznaje u dobiti ili gubitku, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku]

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku, imovina za istraživanje i procjenu

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) imovine za istraživanje i procjenu, koji se priznaje u dobiti ili gubitku, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Imovina za istraživanje i procjenu [member]; Gubitak od umanjenja vrijednosti; Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku; Gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku, zalihe

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) zaliha, koji se priznaje u dobiti ili gubitku, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Zalihe; Gubitak od umanjenja vrijednosti; Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku; Gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku, krediti i predujmovi

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) kredita i predujmova, koji se priznaje u dobiti ili gubitku, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku, nekretnine, postrojenja i oprema

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) nekretnina, postrojenja i opreme, koji se priznaje u dobiti ili gubitku, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku; Nekretnine, postrojenja i oprema]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja koji se priznaje u dobiti ili gubitku, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja; Gubitak od umanjenja vrijednosti; Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku; Gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

Usklađenja za rashod za porez na dobit

Usklađenja za rashod za porez na dobit radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak)]

Objavljivanje: MRS 7 35.

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration, debit

Usklađenja za povećanje (smanjenje) odgođenih prihoda

Usklađenja za povećanje (smanjenje) odgođenih prihoda radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Odgođeni prihodi; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

Usklađenja za povećanje (smanjenje) depozita banaka

Usklađenja za povećanje (smanjenje) depozita banaka radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Depoziti banaka; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

Usklađenja za povećanje (smanjenje) depozita klijenata

Usklađenja za povećanje (smanjenje) depozita klijenata radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Depoziti klijenata; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

Usklađenja za povećanje (smanjenje) izvedenih financijskih obveza

Usklađenja za povećanje (smanjenje) izvedenih financijskih obveza radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Izvedene financijske obveze; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza za primanja zaposlenika

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza za primanja zaposlenika radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

Usklađenja za povećanje (smanjenje) financijskih obveza koje se drže radi trgovanja

Usklađenja za povećanje (smanjenje) financijskih obveza koje se drže radi trgovanja radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Financijske obveze; Financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak koje odgovaraju definiciji financijskih obveza koje se drže radi trgovanja; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza iz osiguranja, reosiguranja i ugovora o ulaganju

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza iz osiguranja, reosiguranja i ugovora o ulaganju radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Obveze iz ugovora o ulaganju; Obveze iz izdanih ugovora o osiguranju i reosiguranju; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

Usklađenja za povećanje (smanjenje) ostalih kratkoročnih obveza

Usklađenja za povećanje (smanjenje) ostalih kratkoročnih obveza radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Ostale kratkoročne obveze; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

Usklađenja za povećanje (smanjenje) ostalih obveza

Usklađenja za povećanje (smanjenje) ostalih obveza radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Ostale obveze; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

Usklađenja za povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovanja

Usklađenja za povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovanja radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

Usklađenja za povećanje (smanjenje) repo ugovora i gotovinskog kolaterala za pozajmljivanje vrijednosnih papira

Usklađenja za povećanje (smanjenje) repo ugovora i gotovinskog kolaterala za pozajmljivanje vrijednosnih papira radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Repo ugovori i gotovinski kolateral za pozajmljivanje vrijednosnih papira; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza prema dobavljačima

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza prema dobavljačima radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza prema dobavljačima i ostalih obveza

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza prema dobavljačima i ostalih obveza radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Obveze prema dobavljačima i ostale obveze; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

Usklađenja za povećanje ostalih rezerviranja koje je posljedica protoka vremena

Usklađenja za povećanja ostalih rezerviranja koje je posljedica protoka vremena radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak); Ostala rezerviranja [member]]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

Usklađenja za kamatne rashode

Usklađenja za kamatne rashode radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Kamatni rashodi; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

Usklađenja za kamatne prihode

Usklađenja za kamatne prihode radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Kamatni prihodi; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

Usklađenja za gubitke (dobitke) od otuđenja dugotrajne imovine

Usklađenja za gubitke (dobitke) od otuđenja dugotrajne imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dugotrajna imovina; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 14.

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

Usklađenja za rezerviranja

Usklađenja za rezerviranja radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Rezerviranja; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

Usklađivanja radi usklađenja dobiti (gubitka)

Usklađivanja radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak)]

Objavljivanje: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Usklađivanja radi usklađenja dobiti (gubitka) [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

Usklađenja za plaćanja temeljena na dionicama

Usklađenja za plaćanja temeljena na dionicama radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration, credit

Usklađenja za neraspodijeljenu dobit pridruženih društava

Usklađenja za neraspodijeljenu dobit pridruženih društava radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Pridružena društva [member]; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

Usklađenja za neraspodijeljenu dobit od ulaganja obračunatih metodom udjela

Usklađenja za neraspodijeljenu dobit od ulaganja obračunatih metodom udjela radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Ulaganja obračunata metodom udjela; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

Usklađenja za neostvarene gubitke (dobitke) od tečajnih razlika

Usklađenja za neostvarene gubitke (dobitke) od tečajnih razlika radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

Usklađivanja radi usklađenja dobiti (gubitka), osim promjena obrtnog kapitala

Usklađivanja, osim promjena obrtnog kapitala, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

Ukupno usklađenje knjigovodstvenih vrijednosti ulaganja iskazano po prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima

Iznos ukupnih usklađenja knjigovodstvenih vrijednosti ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate ili pridružena društva u prvim financijskim izvještajima subjekta prema MSFI-jima, koja su iskazana po prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima. [Referenca: Pridružena društva [member]; Knjigovodstvena vrijednost [member]; Zajednički pothvati [member]; Prethodna općeprihvaćena računovodstvena načela [member]; Društva kćeri [member]; Ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva; MSFI-ji [member]]

Objavljivanje: MSFI 1 31. (c)

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

Svođenje na srednju cijenu o kojoj postoji konsenzus na tržištu, ulazni podatak za mjerenje [member]

Ovaj član označava svođenje na srednju cijenu o kojoj postoji konsenzus na tržištu, koja se koristi kao ulazni podatak za mjerenje.

Primjer: MSFI 13 B36. (c)

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration, debit

Usklađenje dobiti (gubitka) za dividende na povlaštene dionice

Usklađenje dobiti (gubitka) za dividende na povlaštene dionice radi izračuna dobiti (gubitka) koja se može pripisati imateljima redovnih dionica matičnog društva. [Referenca: Povlaštene dionice [member]; Dobit (gubitak)]

Primjer: MRS 33 Primjer 12.: Izračun i prezentiranje osnovne i razrijeđene zarade po dionici (sveobuhvatni primjer), primjer: MRS 33 70. (a)

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration, debit

Administrativni troškovi

Iznos troškova koje subjekt klasificira kao administrativne.

Primjer: MRS 1 103., Objavljivanje: MRS 1 99., Objavljivanje: MRS 26 35. (b) vi.

ifrs-full

Advances

X instant, credit

Primljeni predujmovi

Iznos uplata primljenih za robu koja se dostavlja ili usluge koje se pružaju u budućnosti.

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

Troškovi oglašavanja

Iznos troškova oglašavanja.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Ukupno usklađenje knjigovodstvenih vrijednosti iskazanih po prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima [member]

Ovaj član označava ukupno usklađenje knjigovodstvenih vrijednosti iskazanih po prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima. [Referenca: Knjigovodstvena vrijednost [member]; Prethodna općeprihvaćena računovodstvena načela [member]]

Objavljivanje: MSFI 1 30. (b)

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Agregirano za neprekinuto poslovanje i prestanak poslovanja [member]

Ovaj član označava agregirane podatke za neprekinuto poslovanje i prestanak poslovanja. [Referenca: Prestanak poslovanja [member]; Neprekinuto poslovanje [member]]

Objavljivanje: MSFI 5 Prezentiranje i objavljivanje

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Ukupna razlika između fer vrijednosti pri početnom priznavanju i cijene transakcije koja se tek treba priznati u dobiti ili gubitku

Ukupna razlika između fer vrijednosti pri početnom priznavanju i cijene transakcije za financijske instrumente koja se tek treba priznati u dobiti ili gubitku. [Referenca: Financijski instrumenti, klasa [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 28. (b)

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Agregirano za pojedinačno neznačajna pridružena društva [member]

Ovaj član označava agregirane podatke za pojedinačno neznačajna pridružena društva. [Referenca: Pridružena društva [member]]

Objavljivanje: MSFI 12 21. (c) ii., Objavljivanje: MSFI 4 39.M (b) – stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9, Objavljivanje: MSFI 4 39.J (b) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Agregirano za pojedinačno neznačajna poslovna spajanja [member]

Ovaj član označava agregirane podatke za pojedinačno neznačajna poslovna spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B65.

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Agregirano za pojedinačno neznačajne zajedničke pothvate [member]

Ovaj član označava agregirane podatke za pojedinačno neznačajne zajedničke pothvate. [Referenca: Zajednički pothvati [member]]

Objavljivanje: MSFI 12 21. (c) i., Objavljivanje: MSFI 4 39.M (b) – stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9, Objavljivanje: MSFI 4 39.J (b) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Agregirana izmjerena vrijednost [member]

Ovaj član označava sve vrste mjerenja. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Mjerenje” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MRS 40 32.A, Objavljivanje: MRS 41 50., Objavljivanje: MSFI 13 93. (a)

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Agregirani vremenski okviri [member]

Ovaj član označava agregirane vremenske okvire. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Dospijeće” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MRS 1 61., Objavljivanje: MSFI 15 120. (b) i., Objavljivanje: MSFI 16 97., Objavljivanje: MSFI 16 94., Objavljivanje: MSFI 17 109. – na snazi od 1.1.2021., Objavljivanje: MSFI 17 120. – na snazi od 1.1.2021., Objavljivanje: MSFI 17 132. (b) – na snazi od 1.1.2021., primjer: MSFI 7 B11., primjer: MSFI 7 B35., Objavljivanje: MSFI 7 23.B (a)

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Agregirano za jedinice koje stvaraju novac za koje iznos goodwilla ili nematerijalne imovine s neodređenim korisnim vijekom upotrebe nije značajan [member]

Ovaj član označava agregirane podatke za jedinice koje stvaraju novac za koje iznos goodwilla ili nematerijalne imovine s neodređenim korisnim vijekom upotrebe nije značajan. [Referenca: Jedinice koje stvaraju novac [member]; goodwill; Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Objavljivanje: MRS 36 135.

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Ukupni iznos fer vrijednosti [member]

Ovaj član označava ukupni iznos fer vrijednosti. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Fer vrijednost kao pretpostavljeni trošak” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MSFI 1 30. (a)

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Poljoprivredni proizvodi po skupinama [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Uobičajena praksa: MRS 41 46. (b) ii.

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Poljoprivredni proizvodi, skupina [member]

Ovaj član označava sve poljoprivredne proizvode kada se raščlanjuju po skupinama. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Poljoprivredni proizvodi po skupinama” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Referenca: Poljoprivredni proizvodi, kratkoročno]

Uobičajena praksa: MRS 41 46. (b) ii.

ifrs-full

Zrakoplovi

X instant, debit

Zrakoplovi

Iznos nekretnina, postrojenja i opreme koji se odnose zrakoplove koji se upotrebljavaju u poslovanju subjekta.

Primjer: MRS 16 37. (e)

ifrs-full

AircraftMember

member

Zrakoplovi [member]

Ovaj član označava klasu nekretnina, postrojenja i opreme koji se odnose na zrakoplove koji se upotrebljavaju u poslovanju subjekta. [Referenca: Nekretnine, postrojenja i oprema]

Primjer: MRS 16 37. (e)

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Prava na slijetanje u zračnoj luci [member].

Ovaj član označava prava na slijetanje u zračnoj luci.

Uobičajena praksa: MRS 38 119.

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

Sve razine hijerarhije fer vrijednosti [member]

Ovaj član označava sve razine hijerarhije fer vrijednosti. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Razine hijerarhije fer vrijednosti” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MRS 19 142., Objavljivanje: MSFI 13 93. (b)

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Svi ostali segmenti [member]

Ovaj član označava poslovne djelatnosti i poslovne segmente o kojima se ne izvještava.

Objavljivanje: MSFI 15 115., Objavljivanje: MSFI 8 16.

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

Račun ispravka vrijednosti za kreditne gubitke financijske imovine

Iznos računa ispravka vrijednosti koji se upotrebljava za iskazivanje umanjenja vrijednosti financijske imovine uzrokovanog kreditnim gubicima. [Referenca: Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 16. – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Rezervacija za umanjenje vrijednosti za kreditne gubitke [member]

Ovaj član označava račun ispravka vrijednosti koji se upotrebljava za iskazivanje umanjenja vrijednosti financijske imovine uzrokovanog kreditnim gubicima.

Uobičajena praksa: MRS 12 81. (g)

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member

Sve godine odštetnog zahtjeva [member]

Ovaj član označava sve godine na koje se odštetni zahtjevi odnose. Označava i standardnu vrijednost za os „Godine odštetnog zahtjeva” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MSFI 17 130. – na snazi od 1.1.2021.

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

Amortizacija, imovina koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima

Iznos amortizacije za imovinu koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima. [Referenca: Imovina koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima; Troškovi amortizacije]

Objavljivanje: MSFI 15 128. (b)

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, credit

Amortizacija, odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju

Iznos amortizacije odgođenih troškova stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju. [Referenca: Odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju; Troškovi amortizacije; Vrste ugovora o osiguranju [member]]

Primjer: MSFI 4 IG39. (c) – datum isteka 1.1.2021., primjer: MSFI 4 37. (e) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

Troškovi amortizacije

Iznos troškova amortizacije. Amortizacija je sustavno raspoređivanje amortizirajućeg iznosa nematerijalne imovine tijekom njezina korisnog vijeka upotrebe.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Amortizacija, nematerijalna imovina osim goodwilla

Iznos amortizacije nematerijalne imovine osim goodwilla. [Referenca: Troškovi amortizacije; Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Objavljivanje: MRS 38 118. (e) vi.

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Metoda amortizacije, nematerijalna imovina osim goodwilla

Metoda amortizacije koja se primjenjuje za nematerijalnu imovinu osim goodwilla. [Referenca: Nematerijalna imovina osim goodwilla; Troškovi amortizacije]

Objavljivanje: MRS 38 118. (b)

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

Amortizacija gubitaka (dobitaka) nastalih kupnjom reosiguranja

Iznos amortizacije odgođenih gubitaka (dobitaka) nastalih kupnjom reosiguranja. [Referenca: Troškovi amortizacije; Dobici (gubici) koji se priznaju u dobiti ili gubitku, ostvareni kupnjom reosiguranja]

Objavljivanje: MSFI 4 37. (b) ii. – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

Stopa amortizacije, nematerijalna imovina osim goodwilla

Stopa amortizacije koja se primjenjuje na nematerijalnu imovinu osim goodwilla. [Referenca: Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Objavljivanje: MRS 38 118. (a)

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Iznos za koji se kreditnim izvedenim ili sličnim instrumentima povezanima s financijskom imovinom koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak smanjuje najveća izloženost kreditnom riziku

Iznos za koji se kreditnim izvedenim ili sličnim instrumentima povezanima s financijskom imovinom koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak smanjuje najveća izloženost kreditnom riziku. [Referenca: Krediti i potraživanja; Kreditni rizik [member]; Izvedenice [member]; Najveća izloženost kreditnom riziku; Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 9. (b)

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Iznos za koji se kreditnim izvedenim ili sličnim instrumentima povezanima s kreditima ili potraživanjima smanjuje najveća izloženost kreditnom riziku

Iznos za koji se kreditnim izvedenim ili sličnim instrumentima povezanima s kreditima ili potraživanjima smanjuje najveća izloženost kreditnom riziku. [Referenca: Krediti i potraživanja; Kreditni rizik [member]; Najveća izloženost kreditnom riziku; Izvedenice [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 9. (b) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

Iznos za koji je potražni saldo vremenskih razgraničenja umanjen jer ga više nije moguće u potpunosti poništiti

Iznos za koji je potražni saldo vremenskih razgraničenja umanjen jer ga više nije moguće u potpunosti poništiti. [Referenca: Aktivna vremenska razgraničenja]

Objavljivanje: MSFI 14 36.

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

Iznos za koji je dugovni saldo vremenskih razgraničenja umanjen jer ga više nije moguće u potpunosti nadoknaditi

Iznos za koji je dugovni saldo vremenskih razgraničenja umanjen jer ga više nije moguće u potpunosti nadoknaditi. [Referenca: Pasivna vremenska razgraničenja]

Objavljivanje: MSFI 14 36.

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

Iznos za koji je nadoknadiva vrijednost jedinice veća od njezine knjigovodstvene vrijednosti

Iznos za koji je nadoknadiva vrijednost jedinice (skupine jedinica) koja stvara novac veća od njezine knjigovodstvene vrijednosti. [Referenca: Knjigovodstvena vrijednost [member]; Jedinice koje stvaraju novac [member]]

Objavljivanje: MRS 36 134. (f) i., Objavljivanje: MRS 36 135. (e) i.

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Iznos za koji se vrijednost dodijeljena ključnoj pretpostavci mora izmijeniti da bi nadoknadiva vrijednost jedinice bila jednaka knjigovodstvenoj vrijednosti

Iznos za koji se vrijednost dodijeljena ključnoj pretpostavci mora izmijeniti da bi nadoknadiva vrijednost jedinice bila jednaka njezinoj knjigovodstvenoj vrijednosti. [Referenca: Knjigovodstvena vrijednost [member]]

Objavljivanje: MRS 36 134. (f) iii., Objavljivanje: MRS 36 135. (e) iii.

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

Troškovi subjekta koji se odnose na usluge ključnog upravljačkog osoblja koje pruža zaseban upravljački subjekt

Troškovi subjekta koji se odnose na usluge ključnog upravljačkog osoblja koje pruža zaseban upravljački subjekt. [Referenca: Ključno upravljačko osoblje subjekta ili matičnog društva [member]; Zasebni upravljački subjekti [member]]

Objavljivanje: MRS 24 18.A

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Iznos reklasifikacija ili promjena načina prezentiranja

Iznos koji se reklasificira kada subjekt promijeni način klasifikacije ili prezentiranja u svojim financijskim izvještajima.

Objavljivanje: MRS 1 41. (b)

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

Iznos iskazan u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti koji se priznaje pri prestanku priznavanja financijske obveze

Iznos iskazan u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti koji se priznaje pri prestanku priznavanja financijskih obveza određenih po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak. [Referenca: Ostala sveobuhvatna dobit]

Objavljivanje: MSFI 7 10. (d)

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

Iznos reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit primjenom pristupa preklapanja (overlay approach)

Iznos reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit primjenom pristupa preklapanja, iskazan kao zasebna stavka u dobiti ili gubitku.

Objavljivanje: MSFI 4 35.D (a) – stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

Iznos reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit primjenom pristupa preklapanja, novoodređena financijska imovina

Iznos reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit povezanu s novoodređenom financijskom imovinom, primjenom pristupa preklapanja.

Objavljivanje: MSFI 4 39.L (f) i. – stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

Iznos reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit primjenom pristupa preklapanja, prije oporezivanja

Iznos koji se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti reklasifikacijom iz dobiti ili gubitka pri primjeni pristupa preklapanja, prije oporezivanja. [Referenca: Ostala sveobuhvatna dobit]

Objavljivanje: MSFI 4 35.D (b) – stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

Iznos reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit primjenom pristupa preklapanja, bez poreza

Iznos koji se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti reklasifikacijom iz dobiti ili gubitka pri primjeni pristupa preklapanja, bez poreza. [Referenca: Ostala sveobuhvatna dobit]

Objavljivanje: MSFI 4 35.D (b) – stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

Iznos koji se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti i kumulativno iskazuje u vlasničkom kapitalu, a odnosi se na dugotrajnu imovinu ili grupe za otuđenje namijenjene za prodaju

Iznos koji se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti i kumulativno iskazuje u vlasničkom kapitalu, a odnosi se na dugotrajnu imovinu ili grupe za otuđenje namijenjene za prodaju. [Referenca: Dugotrajna imovina ili grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju; Ostale rezerve; Ostala sveobuhvatna dobit; Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]]

Objavljivanje: MSFI 5 38., primjer: MSFI 5, Primjer 12.

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Iznos koji se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti i kumulativno iskazuje u vlasničkom kapitalu, a odnosi se na dugotrajnu imovinu ili grupe za otuđenje namijenjene za prodaju [member]

Ovaj član označava komponentu kapitala koja proizlazi iz iznosa koji se priznaju u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti i kumulativno iskazuju u vlasničkom kapitalu, a odnose se na dugotrajnu imovinu ili grupe za otuđenje namijenjene za prodaju. [Referenca: Dugotrajna imovina ili grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju; Ostala sveobuhvatna dobit]

Objavljivanje: MSFI 5 38., primjer: MSFI 5, Primjer 12.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Iznos koji se briše iz rezerve zaštite novčanog toka od rizika i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika

Iznos koji se briše iz rezerve zaštite novčanog toka od rizika i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika. [Referenca: Rezerva zaštite novčanog toka od rizika]

Objavljivanje: MSFI 9 6.5.11. (d) i., Objavljivanje: MSFI 7 24E. (a)

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti rasponâ valutne osnovice i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti rasponâ valutne osnovice i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika. [Referenca: Rezerva promjene vrijednosti raspona valutne osnovice]

Objavljivanje: MSFI 9 6.5.16.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika. [Referenca: Rezerva promjene vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora]

Objavljivanje: MSFI 9 6.5.16.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti vremenske vrijednosti opcija i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti vremenske vrijednosti opcija i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika. [Referenca: Rezerva promjene vremenske vrijednosti opcija]

Objavljivanje: MSFI 9 6.5.15. (b) i.

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

Iznos iskazan u dobiti ili gubitku primjenom MSFI-ja 9, financijska imovina na koju se primjenjuje pristup preklapanja

Iznos iskazan u dobiti ili gubitku primjenom MSFI-ja 9 za financijsku imovinu na koju se primjenjuje pristup preklapanja.

Objavljivanje: MSFI 4 39.L (d) i. – stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Iznosi koji proizlaze iz ugovora o osiguranju [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Uobičajena praksa: MSFI 4 Objavljivanje – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

Troškovi, odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju

Povećanje odgođenih troškova stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju, koje je rezultat iznosa tih troškova. [Referenca: Odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju]

Primjer: MSFI 4 IG39. (b) – datum isteka 1.1.2021., primjer: MSFI 4 37. (e) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

Iznosi obveza za plaćanje po zahtjevu koje proizlaze iz ugovora obuhvaćenih područjem primjene MSFI-ja 17

Iznosi obveza za plaćanje po zahtjevu koje proizlaze iz ugovora obuhvaćenih područjem primjene MSFI-ja 17.

Objavljivanje: MSFI 17 132. (c) – na snazi od 1.1.2021.

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

Obveze, transakcije s povezanim osobama

Obveze koje su rezultat transakcija s povezanim osobama. [Referenca: Povezane osobe [member]]

Objavljivanje: MRS 24 20., Objavljivanje: MRS 24 18. (b)

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

Ostale obveze prema primatelju prijenosa povezane s prenesenom imovinom

Obveze prema primatelju prijenosa povezane s prenesenom financijskom imovinom, osim nediskontiranih odljeva novca koji jesu ili bi mogli biti potrebni za povratnu kupnju financijske imovine koja se prestala priznavati (npr. izvršna cijena u opcijskom ugovoru). [Referenca: Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 42E. (d)

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

Potraživanja, transakcije s povezanim osobama

Potraživanja koja su rezultat transakcija s povezanim osobama. [Referenca: Povezane osobe [member]]

Objavljivanje: MRS 24 20., Objavljivanje: MRS 24 18. (b)

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Iznosi koji se priznaju na datum stjecanja za svaku glavnu klasu stečene imovine i preuzetih obveza [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Iznosi koji se priznaju za transakciju koja se priznaju odvojeno od stjecanja imovine i preuzimanja obveza u poslovnom spajanju

Iznosi koji se priznaju za transakciju koja se priznaje odvojeno od stjecanja imovine i preuzimanja obveza u poslovnim spajanjima. [Referenca: Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (l) iii.

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration, debit

Iznosi koji se brišu iz kapitala i usklađuju s fer vrijednosti financijske imovine nakon reklasifikacije iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, prije oporezivanja

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i usklađuju s fer vrijednosti financijske imovine nakon reklasifikacije iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, prije oporezivanja. [Referenca: Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 9 5.6.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration, debit

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i usklađuju s fer vrijednosti financijske imovine nakon reklasifikacije iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, bez poreza

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i usklađuju s fer vrijednosti financijske imovine nakon reklasifikacije iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, bez poreza. [Referenca: Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 9 5.6.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration, debit

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i uključuju u knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) čije je stjecanje ili nastanak bila vrlo vjerojatna predviđena transakcija zaštićena od rizika, prije oporezivanja

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i uključuju u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) čije je stjecanje ili nastanak bila vrlo vjerojatna predviđena transakcija zaštićena od rizika, prije oporezivanja. [Referenca: Knjigovodstvena vrijednost [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 23. (e) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, credit

Iznosi koji podliježu provedivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebijaju financijskom imovinom

Iznosi koji podliježu provedivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebijaju financijskom imovinom. [Referenca: Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 13C. (d)

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Iznosi koji podliježu provedivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebijaju financijskom imovinom [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debit

Iznosi koji podliježu provedivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebijaju financijskim obvezama

Iznosi koji podliježu provedivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebijaju financijskim obvezama. [Referenca: Financijske obveze]

Objavljivanje: MSFI 7 13C. (d)

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Iznosi koji podliježu provedivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebijaju financijskim obvezama [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

Iznos koji bi bio reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit, primjenom pristupa preklapanja, da određivanje financijske imovine nije poništeno

Iznos koji bi bio reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit da određivanje financijske imovine nije poništeno primjenom pristupa preklapanja.

Objavljivanje: MSFI 4 39.L (f) ii. – stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

Iznos koji bi bio iskazan u dobiti ili gubitku da je primijenjen MRS 39, financijska imovina na koju se primjenjuje pristup preklapanja

Iznos financijske imovine na koju se primjenjuje pristup preklapanja koji bi bio iskazan u dobiti ili gubitku da je primijenjen MRS 39.

Objavljivanje: MSFI 4 39.L (d) ii. – stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Analiza starosti financijske imovine čiji je rok dospijeća prošao, ali joj nije umanjena vrijednost [text block]

Analiza starosti financijske imovine čiji je rok dospijeća prošao, ali joj nije umanjena vrijednost. [Referenca: Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 37. (a) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analiza kreditnih izloženost s pomoću vanjskog sustava za ocjenjivanje kreditne sposobnosti [text block]

Objavljivanje analize kreditnih izloženosti s pomoću vanjskog sustava za ocjenjivanje kreditne sposobnosti. [Referenca: Kreditna izloženost; Vanjske ocjene kreditne sposobnosti [member]]

Primjer: MSFI 7 IG23. (a) – datum isteka 1.1.2021., primjer: MSFI 7 36. (c) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analiza kreditnih izloženost s pomoću unutarnjeg sustava za ocjenjivanje kreditne sposobnosti [text block]

Objavljivanje analize kreditnih izloženosti s pomoću unutarnjeg sustava za ocjenjivanje kreditne sposobnosti. [Referenca: Kreditna izloženost; Unutarnje ocjene kreditne sposobnosti [member]]

Primjer: MSFI 7 IG23. (a) – datum isteka 1.1.2021., primjer: MSFI 7 36. (c) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Analiza financijske imovine za koju je pojedinačno utvrđeno umanjenje vrijednosti [text block]

Analiza financijske imovine za koju je pojedinačno utvrđeno umanjenje vrijednosti, uključujući čimbenike koje je subjekt razmatrao kada je utvrđivao umanjenje njezine vrijednosti. [Referenca: Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 37. (b) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Analiza prihoda i rashoda [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Najava plana prestanka poslovanja [member]

Ovaj član označava najavu plana prestanka poslovanja.

Primjer: MRS 10 22. (b)

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Najava ili početak provedbe značajnog restrukturiranja [member]

Ovaj član označava najavu ili početak provedbe značajnog restrukturiranja.

Primjer: MRS 10 22. (e)

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Primjenjiva porezna stopa

Primjenjiva stopa poreza na dobit.

Objavljivanje: MRS 12 81. (c) ii.

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

X.XX instant

Površina zemljišta koje se koristi za poljoprivredu

Površina zemljišta koje subjekt koristi za poljoprivredu.

Uobičajena praksa: MRS 41 46. (b) i.

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Dužnički instrumenti koje subjekt drži, a koji si osigurani imovinom

Iznos dužničkih instrumenata koje subjekt drži, a koji su osigurani odnosnom imovinom. [Referenca: Dužnički instrumenti koje subjekt drži]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Financiranja pokrivena imovinom [member]

Ovaj član označava financiranja pokrivena imovinom.

Primjer: MSFI 12 B23. (b)

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Vrijednosni papiri osigurani imovinom, iznos koji se dodaje fer vrijednosti imovine plana

Iznos vrijednosnih papira osiguranih odnosnom imovinom koji se dodaje fer vrijednosti imovine plana definiranih primanja. [Referenca: Imovina plana, po fer vrijednosti; Planovi definiranih primanja [member]]

Primjer: MRS 19 142. (g)

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

Imovina koja se priznaje za očekivani povrat, nepredviđene obveze u poslovnom spajanju

Iznos priznate imovine za očekivani povrat nepredviđenih obveza koje se priznaju u poslovnom spajanju. [Referenca: Nepredviđene obveze [member]; Očekivani povrat, nepredviđene obveze u poslovnom spajanju; Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B67. (c), Objavljivanje: MSFI 3 B64. (j)

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

Imovina koja se priznaje za očekivani povrat, ostala rezerviranja

Iznos priznate imovine za očekivani povrat ostalih rezerviranja. [Referenca: Očekivani povrat, ostala rezerviranja; Ostala rezerviranja]

Objavljivanje: MRS 37 85. (c)

ifrs-full

Imovina

X instant, debit

Imovina

Iznos sadašnjih ekonomskih resursa koji su pod nadzorom subjekta kao rezultat prošlih događaja. Ekonomski resurs je pravo koje ima potencijal stvoriti ekonomske koristi.

Objavljivanje: MRS 1 55., Objavljivanje: MSFI 13 93. (a), Objavljivanje: MSFI 13 93. (b), Objavljivanje: MSFI 13 93. (e), Objavljivanje: MSFI 8 28. (c), Objavljivanje: MSFI 8 23.

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Imovina [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Imovina i obveze [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 1 125.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Imovina i obveze klasificirane kao namijenjene za prodaju [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 5 38.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Imovina i obveze klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]

Ovaj član označava imovinu i obveze koje su klasificirane kao namijenjene za prodaju. [Referenca: Dugotrajna imovina namijenjena za prodaju [member]; Obveze uključene u grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju; Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]]

Objavljivanje: MSFI 5 38.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Imovina i obveze [member]

Ovaj član označava imovinu i obveze. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Imovina i obveze” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Referenca: Imovina; Obveze]

Objavljivanje: MRS 1 125.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Imovina i obveze koje nisu klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]

Ovaj član označava imovinu i obveze koje nisu klasificirane kao namijenjene za prodaju. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Imovina i obveze klasificirane kao namijenjene za prodaju” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Referenca: Dugotrajna imovina namijenjena za prodaju [member]; Obveze uključene u grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju; Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]]

Objavljivanje: MSFI 5 38.

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

Imovina i pasivna vremenska razgraničenja

Iznos imovine i pasivnih vremenskih razgraničenja. [Referenca: Imovina; Pasivna vremenska razgraničenja]

Objavljivanje: MSFI 14 21.

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

Imovina koja proizlazi iz istraživanja i procjene mineralnih resursa

Iznos imovine koji proizlazi iz potrage za mineralnim resursima, uključujući minerale, naftu, prirodni plin i slične neobnovljive resurse, nakon što subjekt ostvari zakonsko pravo na istraživanje određenog područja, te određivanje tehničke izvedivosti i komercijalne isplativosti vađenja mineralnih resursa.

Objavljivanje: MSFI 6 24. (b)

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

Imovina koja proizlazi iz ugovora o osiguranju

Iznos priznate imovine koja proizlazi iz ugovora o osiguranju. [Referenca: Vrste ugovora o osiguranju [member]]

Objavljivanje: MSFI 4 37. (b) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

Kolaterali koji se drže, a čija su prodaja ili ponovni zalog dopušteni ako vlasnik kolaterala ispuni svoju obvezu plaćanja, po fer vrijednosti

Fer vrijednost kolaterala koje subjekt drži, a čija su prodaja ili ponovni zalog dopušteni ako vlasnik kolaterala ispuni svoju obvezu plaćanja. [Referenca: Po fer vrijednosti [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 34. (a)

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Imovina koju subjekt drži radi zaštite obveza iz financijskih aktivnosti od rizika [member]

Ovaj član označava imovinu koju subjekt drži radi zaštite obveza iz financijskih aktivnosti od rizika. [Referenca: Imovina; Obveze koje proizlaze iz financijskih aktivnosti]

Primjer: MRS 7 C. Usklađivanje obveza koje proizlaze iz financijskih aktivnosti, primjer: MRS 7 44C.

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

Imovina umanjena za kratkoročne obveze

Iznos imovine umanjene za iznos kratkoročnih obveza.

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Imovina umanjena za kratkoročne obveze [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

Imovina (obveze) plana primanja

Iznos imovine mirovinskog plana umanjen za obveze, osim aktuarske sadašnje vrijednosti obvezujućih mirovinskih primanja.

Objavljivanje: MRS 26 35. (a)

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

Imovina stečena prisvajanjem kolaterala ili pozivanjem na ostala kreditna poboljšanja

Iznos imovine koju je subjekt dobio prisvajanjem kolaterala koje ima kao jamstvo ili pozivanjem na ostala kreditna poboljšanja (na primjer, jamstva). [Referenca: Jamstva [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 38. (a)

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

Imovina plana primanja

Iznos imovine koju subjekt drži u okviru mirovinskih planova. [Referenca: Planovi definiranih primanja [member]]

Objavljivanje: MRS 26 35. (a) i.

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

Imovina osim novca i novčanih ekvivalenata u stečenim ili otuđenim društvima kćerima ili poslovnim subjektima

Iznos imovine, osim novca i novčanih ekvivalenata, u društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima nad kojima je kontrola stečena odnosno izgubljena. [Referenca: Društva kćeri [member]]

Objavljivanje: MRS 7 40. (d)

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

Imovina koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima

Iznos imovine koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima. Troškovi stjecanja ugovora s klijentom dodatni su troškovi stjecanja tog ugovora koje subjekt ne bi imao da nije stekao taj ugovor. Troškovi ispunjenja ugovora s klijentom troškovi su izravno povezani s ugovorom ili s očekivanim ugovorom koji subjekt može posebno navesti.

Objavljivanje: MSFI 15 128. (a)

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

Imovina priznata u financijskim izvještajima subjekta u vezi sa strukturiranim subjektima

Iznos imovine priznate u financijskim izvještajima subjekta u vezi s njegovim udjelima u strukturiranim subjektima. [Referenca: Imovina; Nekonsolidirani strukturirani subjekti [member]]

Objavljivanje: MSFI 12 29. (a)

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

Kolaterali koji se prodaju ili ponovno zalažu ako vlasnik kolaterala ispuni svoju obvezu plaćanja, po fer vrijednosti

Fer vrijednost kolaterala koji se prodaje ili ponovno zalaže, a čija su prodaja ili ponovni zalog dopušteni ako vlasnik kolaterala ispuni svoju obvezu plaćanja. [Referenca: Po fer vrijednosti [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 15. (b)

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

Imovina koju subjekt nastavlja priznavati

Iznos prenesene financijske imovine koju subjekt nastavlja u cijelosti priznavati. [Referenca: Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 42D. (e)

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

Imovina koju subjekt nastavlja priznavati do razmjera nastavka sudjelovanja

Iznos prenesene financijske imovine koju subjekt nastavlja u cijelosti priznavati do razmjera nastavka svojeg sudjelovanja. [Referenca: Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 42D. (f)

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit

Imovina na koju se primjenjuju značajna ograničenja

Iznos imovine grupe u konsolidiranim financijskim izvještajima, na koju se primjenjuju značajna ograničenja (na primjer zakonska, ugovorna i regulatorna ograničenja) sposobnosti subjekta da pristupi imovini i koristi je.

Objavljivanje: MSFI 12 13. (c)

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

Imovina prenesena na strukturirane subjekte, u trenutku prijenosa

Iznos, u trenutku prijenosa, sve imovine prenesene na strukturirane subjekte. [Referenca: Nekonsolidirani strukturirani subjekti [member]]

Objavljivanje: MSFI 12 27. (c)

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit

Imovina iz izdanih ugovora o osiguranju i reosiguranju

Iznos imovine iz izdanih ugovora o osiguranju i reosiguranju. [Referenca: Vrste ugovora o osiguranju [member]]

Primjer: MRS 1 55. – datum isteka 1.1.2021., primjer: MSFI 4 IG20. (b) – datum isteka 1.1.2021., primjer: MSFI 4 37. (b) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit

Imovina u okviru ustupljenog reosiguranja

Iznos imovine u okviru ugovora o osiguranju u kojima je subjekt ugovaratelj osiguranja.

Primjer: MRS 1 55. – datum isteka 1.1.2021., primjer: MSFI 4 IG20. (c) – datum isteka 1.1.2021., primjer: MSFI 4 37. (b) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit

Imovina koja nosi znatan rizik značajnog usklađivanja tijekom sljedeće financijske godine

Iznos imovine koja podliježe pretpostavkama koje nose značajan rizik da će uzrokovati značajna usklađivanja iznosa te imovine tijekom sljedeće financijske godine.

Objavljivanje: MRS 1 125. (b)

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

Povezane obveze koje subjekt nastavlja priznavati

Iznos obveza povezanih s prenesenom financijskom imovinom koju subjekt nastavlja u cijelosti priznavati. [Referenca: Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 42D. (e)

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

Povezane obveze koje subjekt nastavlja priznavati do razmjera nastavka sudjelovanja

Iznos obveza povezanih s prenesenom financijskom imovinom koju subjekt nastavlja u cijelosti priznavati do razmjera nastavka svojeg sudjelovanja. [Referenca: Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 42D. (f)

ifrs-full

AssociatesMember

member

Pridružena društva [member]

Ovaj član označava subjekte u kojima ulagač ima značajan utjecaj.

Objavljivanje: MRS 24 19. (d), Objavljivanje: MRS 27 17. (b), Objavljivanje: MRS 27 16. (b), Objavljivanje: MSFI 12 B4. (d), Objavljivanje: MSFI 4 39.M (a) – stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9, Objavljivanje: MSFI 4 39.J (a) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

AtCostMember

member

Po trošku [member]

Ovaj član označava mjerenje koje se temelji na trošku. Trošak je iznos plaćenog novca ili novčanih ekvivalenata ili fer vrijednost druge naknade dane za stjecanje imovine u trenutku njezina stjecanja ili izgradnje, ili po potrebi iznos koji se može pripisati toj imovini kod početnog priznavanja u skladu s određenim zahtjevima drugih međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

Objavljivanje: MRS 40 32.A, Objavljivanje: MRS 41 50., Objavljivanje: MRS 41 55.

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

Po trošku ili u skladu s MSFI-jem 16 u okviru modela fer vrijednosti [member]

Ovaj član označava mjerenje koje se temelji na trošku ili MSFI-ju 16 ako subjekt u pravilu za mjerenje klase imovine upotrebljava model fer vrijednosti. [Referenca: Po trošku [member]]

Objavljivanje: MRS 40 78.

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Po fer vrijednosti [member]

Ovaj član označava mjerenje koje se temelji na fer vrijednosti. Fer vrijednost jest cijena koja bi bila postignuta pri prodaji imovine ili plaćena pri prijenosu obveze u uobičajenoj transakciji među tržišnim sudionicima na dan mjerenja.

Objavljivanje: MRS 40 32.A, Objavljivanje: MRS 41 50., Objavljivanje: MSFI 13 93. (a)

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

Revizorska naknada

Iznos naknada koje su plaćene ili se trebaju platiti revizorima subjekta.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Revizorska naknada [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

Naknada revizoru za usluge revizije

Iznos naknada koje su plaćene ili se trebaju platiti revizorima subjekta za usluge revizije.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

Naknada revizoru za ostale usluge

Iznos naknada koje su plaćene ili se trebaju platiti revizorima subjekta, koje subjekt ne iskazuje zasebno u istom izvještaju ili bilješci.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

Naknada revizoru za porezne usluge

Iznos naknada koje su plaćene ili se trebaju platiti revizorima subjekta za porezne usluge.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

Odobrene kapitalne obveze za koje nije sklopljen ugovor

Iznos kapitalnih obveza koje je subjekt odobrio, ali za koje subjekt nije sklopio ugovor. [Referenca: Kapitalne obveze]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Financijska imovina raspoloživa za prodaju [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X instant, credit

Prosječna efektivna porezna stopa

Porezni rashodi (prihodi) podijeljeni s računovodstvenom dobiti. [Referenca: Računovodstvena dobit]

Objavljivanje: MRS 12 81. (c) ii.

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Prosječni tečaj stranih valuta

Prosječni tečaj stranih valuta koji subjekt primjenjuje. Tečaj je odnos razmjene dviju valuta.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Prosječan broj zaposlenika

Prosječan broj osoblja koje subjekt zapošljava tijekom nekog razdoblja.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Prosječna cijena instrumenta zaštite od rizika

Prosječna cijena instrumenta zaštite od rizika. [Referenca: Instrumenti zaštite od rizika [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 23.B (b)

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Prosječna stopa instrumenta zaštite od rizika

Prosječna stopa instrumenta zaštite od rizika. [Referenca: Instrumenti zaštite od rizika [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 23.B (b)

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

Salda tekućih računa klijenata

Iznos salda tekućih računa klijenata koje subjekt drži.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

Salda depozita klijenata po viđenju

Iznos salda depozita klijenata po viđenju koje subjekt drži.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

Salda drugih depozita klijenata

Iznos salda depozitarnih računa klijenata koje subjekt drži, no ne iskazuje zasebno u istom izvještaju ili bilješci.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

Salda oročenih depozita klijenata

Iznos salda oročenih depozita klijenata koje subjekt drži.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit

Salda u bankama

Iznos salda novca koji se drži u bankama.

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit

Imovina od bankovnih akcepata

Iznos bankovnih akcepata koji se priznaju kao imovina.

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

Obveze od bankovnih akcepata

Iznos bankovnih akcepata koji se priznaju kao obveze.

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

Bankovni i slični troškovi

Iznos bankovnih i sličnih troškova koje subjekt priznaje kao rashod.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit

Saldo računa u središnjim bankama osim depozita za obveznu pričuvu

Iznos salda računa koji se vode u središnjim bankama osim depozita za obveznu pričuvu. [Referenca: Depoziti za obveznu pričuvu u središnjim bankama]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Posudbe od banaka, nediskontirani novčani tokovi

Iznos ugovorenih nediskontiranih novčanih tokova u vezi s posudbama od banaka. [Referenca: Posudbe]

Primjer: MSFI 7 B11D., primjer: MSFI 7 IG31 A.

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Dužnički instrumenti banaka koje subjekt drži

Iznos dužničkih instrumenata koje subjekt drži, a izdala ih je banka. [Referenca: Dužnički instrumenti koje subjekt drži]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit

Drugi bankovni aranžmani, klasificirani kao novčani ekvivalenti

Klasifikacija novčanih ekvivalenata koji predstavljaju bankovne aranžmane koje subjekt ne objavljuje zasebno u istom izvještaju ili bilješci. [Referenca: Novčani ekvivalenti]

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, credit

Prekoračenja po bankovnom računu

Iznos podignut s računa koji premašuje postojeći gotovinski saldo. To banka smatra odobravanjem kratkoročnog kredita. [Referenca: Novac i novčani ekvivalenti]

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici

Iznos zarade po dionici kada su osnovna i razrijeđena vrijednost jednake. [Referenca: Osnovna zarada (gubitak) po dionici; Razrijeđena zarada (gubitak) po dionici]

Uobičajena praksa: MRS 1 85.

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja

Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja. [Referenca: Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici]

Uobičajena praksa: MRS 1 85.

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja, uključujući neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza

Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja, koja uključuju neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza. [Referenca: Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici; Neto promjene aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja povezanih s dobiti ili gubitkom i neto promjene povezanog odgođenog poreza] Neprekinuto poslovanje [member]]

Objavljivanje: MSFI 14 26.

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici od prestanka poslovanja

Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici od prestanka poslovanja. [Referenca: Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici]

Uobičajena praksa: MRS 1 85.

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici od prestanka poslovanja, uključujući neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza

Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici od prestanka poslovanja, koje uključuju neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza. [Referenca: Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici; Neto promjene aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja povezanih s dobiti ili gubitkom i neto promjene povezanog odgođenog poreza] Prestanak poslovanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 14 26.

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici, uključujući neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza

Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici, koje uključuju neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza. [Referenca: Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici; Neto promjene aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja povezanih s dobiti ili gubitkom i neto promjene povezanog odgođenog poreza]

Objavljivanje: MSFI 14 26.

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Osnovna i razrijeđena zarada po dionici [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Osnovna zarada (gubitak) po dionici

Iznos dobiti (gubitka) koji se može pripisati imateljima redovnih dionica matičnog društva (brojnik) podijeljen s ponderiranim prosječnim brojem glavnih redovnih dionica tijekom razdoblja (nazivnik).

Objavljivanje: MRS 33 66.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja. [Referenca: Osnovna zarada (gubitak) po dionici; Neprekinuto poslovanje [member]]

Objavljivanje: MRS 33 66.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja, uključujući neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja, koja uključuje neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza. [Referenca: Osnovna zarada (gubitak) po dionici; Neto promjene aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja povezanih s dobiti ili gubitkom i neto promjene povezanog odgođenog poreza] Neprekinuto poslovanje [member]]

Objavljivanje: MSFI 14 26.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od prestanka poslovanja

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od prestanka poslovanja. [Referenca: Osnovna zarada (gubitak) po dionici; Prestanak poslovanja [member]]

Objavljivanje: MRS 33 68.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od prestanka poslovanja, uključujući neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od prestanka poslovanja, koja uključuje neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza. [Referenca: Osnovna zarada (gubitak) po dionici; Neto promjene aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja povezanih s dobiti ili gubitkom i neto promjene povezanog odgođenog poreza] Prestanak poslovanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 14 26.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Osnovna zarada (gubitak) po dionici, uključujući neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza

Osnovna zarada (gubitak) po dionici, koja uključuje neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza. [Referenca: Osnovna zarada (gubitak) po dionici; Neto promjene aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja povezanih s dobiti ili gubitkom i neto promjene povezanog odgođenog poreza]

Objavljivanje: MSFI 14 26.

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Osnovna zarada po dionici [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

Opis osnove podjele prihoda od vanjskih klijenata po pojedinim državama

Opis osnove podjele prihoda od vanjskih klijenata po pojedinim državama. [Referenca: Prihodi]

Objavljivanje: MSFI 8 33. (a)

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Plodonosna biološka imovina [member]

Ovaj član označava plodonosnu biološku imovinu. Plodonosna biološka imovina jest imovina koja nije potrošna. [Referenca: Biološka imovina; Potrošna biološka imovina [member]]

Primjer: MRS 41 43.

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit

Plodonosne biljke

Iznos nekretnina, postrojenja i opreme koji se odnose na plodonosne biljke. Plodonosna biljka jest živa biljka (a) koja se koristi u proizvodnji ili opskrbi poljoprivrednih proizvoda; (b) za koju se očekuje da donosi plodove dulje od jednog obračunskog razdoblja i (c) za koju nije vjerojatno da će se prodati kao poljoprivredni proizvod, osim u slučaju sporedne prodaje kao otpada. [Referenca: Nekretnine, postrojenja i oprema]

Primjer: MRS 16 37. i.

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Plodonosne biljke [member]

Ovaj član označava klasu nekretnina, postrojenja i opreme koja se odnosi na plodonosne biljke. Plodonosna biljka jest živa biljka (a) koja se koristi u proizvodnji ili opskrbi poljoprivrednih proizvoda; (b) za koju se očekuje da donosi plodove dulje od jednog obračunskog razdoblja i (c) za koju nije vjerojatno da će se prodati kao poljoprivredni proizvod, osim u slučaju sporedne prodaje kao otpada. [Referenca: Nekretnine, postrojenja i oprema]

Primjer: MRS 16 37. i.

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration, debit

Plaćena ili plativa primanja

Iznos plaćenih primanja ili primanja plativih u okviru mirovinskih planova.

Objavljivanje: MRS 26 35. (b) v.

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit

Za stečena potraživanja, najbolja moguća procjena ugovornih novčanih tokova na datum stjecanja za koje se ne očekuje da će biti naplaćeni

Za potraživanja stečena poslovnim spajanjima, najbolja moguća procjena ugovornih novčanih tokova na datum stjecanja za koje se ne očekuje da će biti naplaćeni. [Referenca: Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (h) iii.

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit

Biološka imovina

Ukupnost živih životinja ili biljaka koje se priznaju kao imovina.

Objavljivanje: MRS 1 54. (f), Objavljivanje: MRS 41 50., primjer: MRS 41 43.

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Biološka imovina, starost [member]

Ovaj član označava svu biološku imovinu kada se raščlanjuje prema starosti. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Biološka imovina po starosti” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Referenca: Biološka imovina]

Primjer: MRS 41 43.

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Biološka imovina [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Uobičajena praksa: MRS 41 50.

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Biološka imovina po starosti [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Primjer: MRS 41 43.

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Biološka imovina po skupinama [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 41 41.

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Biološka imovina po vrstama [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Primjer: MRS 41 43.

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Biološka imovina, skupina [member]

Ovaj član označava svu biološku imovinu kada se raščlanjuje prema skupinama. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Biološka imovina po skupinama” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Referenca: Biološka imovina]

Objavljivanje: MRS 41 41.

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Biološka imovina [member]

Ovaj član označava žive životinje ili biljke. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Biološka imovina” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Uobičajena praksa: MRS 41 50.

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit

Biološka imovina založena kao jamstvo za obveze

Iznos biološke imovine založene kao jamstvo za obveze. [Referenca: Biološka imovina]

Objavljivanje: MRS 41 49. (a)

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Biološka imovina, vrsta [member]

Ovaj član označava svu biološku imovinu kada se raščlanjuje prema vrstama. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Biološka imovina po vrstama” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Referenca: Biološka imovina]

Primjer: MRS 41 43.

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit

Biološka imovina čije je vlasništvo ograničeno

Iznos biološke imovine čije je vlasništvo ograničeno. [Referenca: Biološka imovina]

Objavljivanje: MRS 41 49. (a)

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

Izdane obveznice

Iznos obveznica koje je subjekt izdao.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Izdane obveznice, nediskontirani novčani tokovi

Iznos ugovorenih nediskontiranih novčanih tokova povezanih s izdanim obveznicama. [Referenca: Izdane obveznice]

Primjer: MSFI 7 B11D., primjer: MSFI 7 IG31 A.

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Troškovi posudbe [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Kapitalizirani troškovi posudbe

Iznos kamata i ostalih troškova subjekta koji proizlaze iz posudbe sredstava, a mogu se izravno pripisati stjecanju, izgradnji ili proizvodnji kvalificirane imovine i sastavni su dio troška te imovine.

Objavljivanje: MRS 23 26. (a)

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Nastali troškovi posudbe

Iznos kamata i ostalih troškova subjekta koji proizlaze iz posudbe sredstava.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

Troškovi posudbe koji se priznaju kao rashod

Iznos kamata i ostalih troškova subjekta koji proizlaze iz posudbe sredstava, a priznaju se kao rashod.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

Posudbe

X instant, credit

Posudbe

Iznos nepodmirenih sredstava koji je subjekt obvezan vratiti.

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Posudbe [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Posudbe, usklađenje s osnovom kamatne stope

Usklađenje s osnovom (referentnom stopom) koja se primjenjuje za izračun kamatne stope na posudbe. [Referenca: Posudbe]

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Posudbe po nazivu [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Posudbe po nazivu [member]

Ovaj član označava sve posudbe kada se raščlanjuju prema nazivu. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Posudbe po nazivu” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Referenca: Posudbe]

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Posudbe, po vrsti [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Posudbe, kamatna stopa

Kamatna stopa na posudbe. [Referenca: Posudbe]

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Posudbe, osnova kamatne stope

Osnova (referentna stopa) koja se primjenjuje za izračun kamatne stope na posudbe. [Referenca: Posudbe]

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Posudbe, dospijeće

Dospijeće posudbi. [Referenca: Posudbe]

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Posudbe, izvorna valuta

Valuta posudbe. [Referenca: Posudbe]

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Posudbe koje se priznaju na datum stjecanja

Iznos koji se priznaje na datum stjecanja za posudbe preuzete poslovnim spajanjem. [Referenca: Posudbe; Poslovna spajanja [member]]

Uobičajena praksa: MSFI 3 B64. i.

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Donja granica raspona [member]

Ovaj član označava donju granicu nekog raspona.

Primjer: MSFI 13 IE63., primjer: MSFI 13 B6., Objavljivanje: MSFI 14 33. (b), Objavljivanje: MSFI 17 120. – na snazi od 1.1.2021., Objavljivanje: MSFI 2 45. (d), uobičajena praksa: MSFI 7 7.

ifrs-full

BrandNames

X instant, debit

Zaštićena imena

Vrijednost nematerijalne imovine koja predstavlja prava na skupinu komplementarne imovine, kao što su robni (ili uslužni) žig i pripadajući robni naziv, formule, recepture i tehnološka stručnost. [Referenca: Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Primjer: MRS 38 119. (a)

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Zaštićena imena [member]

Ovaj član označava klasu nematerijalne imovine koja predstavlja prava na skupinu komplementarne imovine, kao što su robni (ili uslužni) žig i pripadajući robni naziv, formule, recepture i tehnološka stručnost. [Referenca: Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Primjer: MRS 38 119. (a)

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Prava na prikazivanje [member]

Ovaj član označava prava na prikazivanje.

Uobičajena praksa: MRS 38 119.

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration, debit

Rashod za naknade za brokerske usluge

Iznos rashoda koji se priznaje za naknade za brokerske usluge obračunate subjektu.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration, credit

Prihodi od naknada za brokerske usluge

Iznos prihoda koji se priznaje za naknade za brokerske usluge koje je subjekt obračunao.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

Zgrade

X instant, debit

Zgrade

Vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme koji se odnose na amortizirajuće zgrade i slične strukture koje se koriste u poslovanju. [Referenca: Nekretnine, postrojenja i oprema]

Uobičajena praksa: MRS 16 37.

ifrs-full

BuildingsMember

member

Zgrade [member]

Ovaj član označava klasu nekretnina, postrojenja i opreme koji se odnose na amortizirajuće zgrade i slične strukture koje se koriste u poslovanju. [Referenca: Nekretnine, postrojenja i oprema]

Uobičajena praksa: MRS 16 37.

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Poslovna spajanja [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 3 B64.

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Poslovna spajanja [member]

Ovaj član označava transakcije ili druge događaje kojima stjecatelj stječe kontrolu nad jednim poslovnim subjektom ili više njih. Transakcije koje se ponekad nazivaju „pravo spajanje” ili „spajanje jednakih” smatraju se i poslovnim spajanjem jer je to izraz koji se upotrebljava u MSFI-ju 3.

Objavljivanje: MSFI 3 B64.

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration, credit

Poništenje trezorskih dionica

Iznos trezorskih dionica koje su poništene tijekom razdoblja. [Referenca: Trezorske dionice]

Uobičajena praksa: MRS 1 106. (d)

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, credit

Kapitalne obveze

Iznos budućih kapitalnih rashoda na koje se subjekt obvezao.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Kapitalne obveze [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

member

Stopa kapitalizacije, ulazni podatak za mjerenje [member]

Ovaj član označava stopu kapitalizacije koja se koristi kao ulazni podatak za mjerenje.

Primjer: MSFI 13 93. (d), primjer: MSFI 13 IE63.

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Stopa kapitalizacije troškova posudbe prihvatljivih za kapitalizaciju

Ponderirani prosjek kamata i ostalih troškova subjekta koji proizlaze iz posudbe sredstava primjenjivih na posudbe subjekta koje su nepodmirene tijekom razdoblja, osim onih posudbi koje su izričito nastale radi nabave kvalificirane imovine. [Referenca: Ponderirani prosjek [member]; Posudbe]

Objavljivanje: MRS 23 26. (b)

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Kapitalizirani troškovi razvoja [member]

Ovaj član označava klasu nematerijalne imovine koja proizlazi iz troškova razvoja kapitaliziranih prije početka komercijalne proizvodnje ili upotrebe. Nematerijalna imovina priznaje se samo ako subjekt može dokazati sve što je navedeno u nastavku: (a) tehničku izvedivost dovršenja nematerijalne imovine da bi ta imovina bila raspoloživa za upotrebu ili prodaju; (b) vlastitu namjeru da dovrši nematerijalnu imovinu te da je koristi ili proda; (c) vlastitu sposobnost za upotrebu ili prodaju nematerijalne imovine; (d) način na koji će nematerijalna imovina stvarati vjerojatne buduće ekonomske koristi. Među ostalim, subjekt može dokazati postojanje tržišta za proizvode nematerijalne imovine ili za samu nematerijalnu imovinu ili, ako će se ona koristiti unutar subjekta, njezinu korisnost; (e) raspoloživost odgovarajućih tehničkih, financijskih i drugih resursa za dovršenje razvoja, te za upotrebu ili prodaju nematerijalne imovine; i (f) vlastitu sposobnost za pouzdano mjerenje rashoda koji se mogu pripisati nematerijalnoj imovini tijekom njezina razvijanja.

Uobičajena praksa: MRS 38 119.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, credit

Kapitalna rezerva za otkup

Komponenta vlasničkog kapitala koja se odnosi na rezervu za otkup vlastitih dionica subjekta.

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Kapitalna rezerva za otkup [member]

Ovaj član označava komponentu vlasničkog kapitala koja se odnosi na rezervu za otkup vlastitih dionica subjekta.

Uobičajena praksa: MRS 1 108.

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Kapitalni zahtjevi [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 1 136.

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Kapitalni zahtjevi [member]

Ovaj član označava kapitalne zahtjeve kojima poslovni subjekt podliježe. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Kapitalni zahtjevi” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MRS 1 136.

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, credit

Kapitalne rezerve

Komponenta vlasničkog kapitala koja se odnosi na kapitalne rezerve.

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Kapitalne rezerve [member]

Ovaj član označava komponentu vlasničkog kapitala koja se odnosi na kapitalne rezerve.

Uobičajena praksa: MRS 1 108.

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Knjigovodstvena vrijednost, akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti te bruto knjigovodstvena vrijednost [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 16 73. (d), Objavljivanje: MRS 16 73. (e), Objavljivanje: MRS 38 118. (c), Objavljivanje: MRS 38 118. (e), Objavljivanje: MRS 40 76., Objavljivanje: MRS 40 79. (c), Objavljivanje: MRS 40 79. (d), Objavljivanje: MRS 41 50., Objavljivanje: MRS 41 54. (f), Objavljivanje: MSFI 3 B67. (d), Objavljivanje: MSFI 7 35.H, Objavljivanje: MSFI 7 35.I, uobičajena praksa: MSFI 7 IG29. – datum isteka 1.1.2021., uobičajena praksa: MSFI 7 37. (b) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Knjigovodstvena vrijednost [member]

Ovaj član označava iznos po kojemu se određena imovina priznaje u izvještaju o financijskom položaju (nakon odbitka cjelokupne akumulirane amortizacije i akumuliranih gubitaka od umanjenja vrijednosti). Predstavlja i standardnu vrijednosti za os „Knjigovodstvena vrijednost, akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti te bruto knjigovodstvena vrijednost” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Referenca: Troškovi amortizacije; Gubitak od umanjenja vrijednosti]

Objavljivanje: MRS 16 73. (e), Objavljivanje: MRS 38 118. (e), Objavljivanje: MRS 40 76., Objavljivanje: MRS 40 79. (d), Objavljivanje: MRS 41 50., Objavljivanje: MSFI 3 B67. (d), Objavljivanje: MSFI 7 35.H, Objavljivanje: MSFI 7 35.I, primjer: MSFI 7 IG29. (a) – datum isteka 1.1.2021., primjer: MSFI 7 37. (b) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

Novac

X instant, debit

Novac

Iznos novca u blagajni i depozitima po viđenju. [Referenca: Novac u blagajni]

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

ifrs-full

CashAbstract

 

Novac [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, debit

Novčani predujmovi i krediti od povezanih osoba

Priljev novca od predujmova i kredita od povezanih osoba. [Referenca: Povezane osobe [member]; Primljeni predujmovi]

Uobičajena praksa: MRS 7 17.

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, credit

Novčani predujmovi i krediti odobreni drugim subjektima, klasificirani kao ulagačke aktivnosti

Iznos novčanih predujmova i kredita odobrenih drugim subjektima (osim predujmova i kredita od financijske institucije), klasificiran kao ulagačke aktivnosti.

Primjer: MRS 7 16. (e)

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, credit

Novčani predujmovi i krediti odobreni povezanim osobama

Novčani odljev za kredite i predujmove odobrene povezanim osobama. [Referenca: Povezane osobe [member]]

Uobičajena praksa: MRS 7 16.

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debit

Novac i salda računa u središnjim bankama

Iznos novca i salda računa koji se vode u središnjim bankama.

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debit

Novac i novčani ekvivalenti

Iznos novca u blagajni i depozitima po viđenju, uz kratkotrajna, visokolikvidna ulaganja koja se mogu brzo konvertirati u poznate iznose novca te koja su podložna beznačajnom riziku promjena vrijednosti. [Referenca: Novac; Novčani ekvivalenti]

Objavljivanje: MRS 1 54. i., Objavljivanje: MRS 7 45., Objavljivanje: MSFI 12 B13. (a)

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Novac i novčani ekvivalenti [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Novac i novčani ekvivalenti, iznos koji se dodaje fer vrijednosti imovine plana

Iznos koji se u novcu i novčanim ekvivalentima dodaje fer vrijednosti imovine plana definiranih primanja. [Referenca: Novac i novčani ekvivalenti; Imovina plana, po fer vrijednosti; Planovi definiranih primanja [member]]

Primjer: MRS 19 142. (a)

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debit

Novac i novčani ekvivalenti klasificirani kao dio grupe za otuđenje namijenjene za prodaju

Iznos novca i novčanih ekvivalenata koji su klasificirani kao dio grupe za otuđenje namijenjene za prodaju. [Referenca: Novac i novčani ekvivalenti; Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]]

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debit

Novac i novčani ekvivalenti koje subjekt drži, a koji grupi nisu raspoloživi za upotrebu

Iznos značajnih salda novca i novčanih ekvivalenata koje subjekt drži, a koji grupi nisu raspoloživi za upotrebu. [Referenca: Novac i novčani ekvivalenti]

Objavljivanje: MRS 7 48.

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debit

Novac i novčani ekvivalenti ako se razlikuju od iznosa u izvještaju o financijskom položaju

Iznos novca i novčanih ekvivalenata u izvještaju o novčanim tokovima kada se razlikuje od iznosa novca i novčanih ekvivalenata u izvještaju o financijskom položaju. [Referenca: Novac i novčani ekvivalenti]

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Novac i novčani ekvivalenti ako se razlikuju od iznosa u izvještaju o financijskom položaju [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

Novac i novčani ekvivalenti u stečenim ili otuđenim društvima kćerima ili poslovnim subjektima

Iznos novca i novčanih ekvivalenata u društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima nad kojima je kontrola stečena odnosno izgubljena. [Referenca: Društva kćeri [member]; Novac i novčani ekvivalenti]

Objavljivanje: MRS 7 40. (c)

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

Novac i novčani ekvivalenti koji se priznaju na datum stjecanja

Iznos novca i novčanih ekvivalenata stečenih poslovnim spajanjem koji se priznaje na datum stjecanja. [Referenca: Novac i novčani ekvivalenti; Poslovna spajanja [member]]

Uobičajena praksa: MSFI 3 B64. i.

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debit

Založeni gotovinski kolateral koji podliježe provedivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebija financijskim obvezama

Iznos gotovinskog kolaterala koji podliježe provedivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebija financijskim obvezama. [Referenca: Financijske obveze]

Primjer: MSFI 7 IG40D., primjer: MSFI 7 13C. (d) ii.

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, credit

Primljeni gotovinski kolateral koji podliježe provedivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebija financijskim imovinama

Primljeni gotovinski kolateral koji podliježe provedivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebija financijskim imovinama. [Referenca: Financijska imovina]

Primjer: MSFI 7 IG40D., primjer: MSFI 7 13C. (d) ii.

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debit

Novčani ekvivalenti

Iznos kratkotrajnih, visokolikvidnih ulaganja koja se mogu brzo konvertirati u poznate iznose novca, a koja su podložna beznačajnom riziku promjena vrijednosti.

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Novčani ekvivalenti [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Zaštite novčanog toka od rizika [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Zaštite novčanih tokova od rizika [member]

Ovaj član označava zaštitu od izloženosti promjenama novčanih tokova (a) koja se može pripisati određenom riziku povezanom s priznatom imovinom ili obvezom (kao što su sva ili neka buduća plaćanja kamata na dugovanja s promjenjivom kamatnom stopom) ili s vrlo vjerojatnom predviđenom transakcijom; i (b) koja može utjecati na račun dobiti i gubitka. [Referenca: Zaštite od rizika [member]]

Objavljivanje: MRS 39 86. (b), Objavljivanje: MSFI 7 24.A, Objavljivanje: MSFI 7 24.B, Objavljivanje: MSFI 7 24.C

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Novčani tokovi iz neprekinutog poslovanja i prestanka poslovanja [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Novčani tokovi od gubitka kontrole nad društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima, klasificirani kao ulagačke aktivnosti

Ukupni novčani tokovi koji proizlaze iz gubitka kontrole nad društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima, klasificirani u ulagačke aktivnosti. [Referenca: Društva kćeri [member]]

Objavljivanje: MRS 7 39.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration, debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) smanjenja (povećanja) ograničenog novca i novčanih ekvivalenata

Priljev (odljev) novca uzrokovan smanjenjem (povećanjem) ograničenog novca i novčanih ekvivalenata. [Referenca: Ograničeni novac i novčani ekvivalenti]

Uobičajena praksa: MRS 7 16.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration, debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) smanjenja (povećanja) kratkoročnih depozita i ulaganja

Priljev (odljev) novca uzrokovan smanjenjem (povećanjem) kratkoročnih depozita i ulaganja.

Uobičajena praksa: MRS 7 16.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) istraživanja i procjene mineralnih resursa, klasificirani kao ulagačke aktivnosti

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) potrage za mineralnim resursima, uključujući minerale, naftu, prirodni plin i slične neobnovljive resurse, nakon što subjekt ostvari zakonsko pravo na istraživanje određenog područja, te određivanje tehničke izvedivosti i komercijalne isplativosti vađenja mineralnih resursa, klasificirani kao ulagačke aktivnosti.

Objavljivanje: MSFI 6 24. (b)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration, debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) istraživanja i procjene mineralnih resursa, klasificirani kao poslovne aktivnosti

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) potrage za mineralnim resursima, uključujući minerale, naftu, prirodni plin i slične neobnovljive resurse, nakon što subjekt ostvari zakonsko pravo na istraživanje određenog područja, te određivanje tehničke izvedivosti i komercijalne isplativosti vađenja mineralnih resursa, klasificirani kao poslovne aktivnosti.

Objavljivanje: MSFI 6 24. (b)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration, debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti, a to su aktivnosti koje uzrokuju promjene visine i sastava uplaćenog vlasničkog kapitala te posudbi subjekta.

Objavljivanje: MRS 7 10., Objavljivanje: MRS 7 50. (d)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti. [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti, neprekinuto poslovanje

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti subjekta povezani s neprekinutim poslovanjem. [Referenca: Neprekinuto poslovanje [member]; Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti]

Objavljivanje: MSFI 5 33. (c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti, prestanak poslovanja

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti subjekta povezani s prestankom poslovanja. [Referenca: Prestanak poslovanja [member]; Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti]

Objavljivanje: MSFI 5 33. (c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration, debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) povećanja (smanjenja) kratkoročnih posudbi

Priljev (odljev) novca uzrokovan povećanjem (smanjenjem) kratkoročnih posudbi. [Referenca: Kratkoročne posudbe]

Uobičajena praksa: MRS 7 17.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration, debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) povećanja poslovne sposobnosti

Ukupni iznos novčanih tokova koji se odnose na povećanja sposobnosti subjekta za izvršenje poslovnih aktivnosti (na primjer, mjereno u jedinicama outputa po danu).

Primjer: MRS 7 50. (c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration, debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ugovora o osiguranju

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ugovora o osiguranju. [Referenca: Vrste ugovora o osiguranju [member]]

Objavljivanje: MSFI 4 37. (b) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration, debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti koji obuhvaćaju stjecanje i otuđenje dugotrajne imovine i druga ulaganja koja nisu uključena u novčane ekvivalente.

Objavljivanje: MRS 7 10., Objavljivanje: MRS 7 50. (d)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti. [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti, neprekinuto poslovanje

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti subjekta povezani s neprekinutim poslovanjem. [Referenca: Neprekinuto poslovanje [member]; Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti]

Objavljivanje: MSFI 5 33. (c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti, prestanak poslovanja

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti subjekta povezani s prestankom poslovanja. [Referenca: Prestanak poslovanja [member]; Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti]

Objavljivanje: MSFI 5 33. (c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration, debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) očuvanje poslovne sposobnosti

Ukupni iznos novčanih tokova potrebnih kako bi se očuvala postojeća sposobnost subjekta za izvršenje poslovnih aktivnosti (na primjer, mjereno u jedinicama outputa po danu).

Primjer: MRS 7 50. (c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti koje su glavne djelatnosti subjekta koje ostvaruju prihode, a nisu ulagačke ni financijske aktivnosti. [Referenca: Prihodi]

Objavljivanje: MRS 7 10., Objavljivanje: MRS 7 50. (d)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti, neprekinuto poslovanje

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti subjekta povezani s neprekinutim poslovanjem. [Referenca: Neprekinuto poslovanje [member]; Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti]

Objavljivanje: MSFI 5 33. (c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti, prestanak poslovanja

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti subjekta povezani s prestankom poslovanja. [Referenca: Prestanak poslovanja [member]; Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti]

Objavljivanje: MSFI 5 33. (c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovanja

Novac od (upotrijebljen u okviru) poslovanja subjekta.

Primjer: MRS 7 A. Izvještaj o novčanim tokovima za subjekte koji nisu financijske institucije, primjer: MRS 7 20.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovanja prije promjena obrtnog kapitala

Priljev (odljev) novca iz poslovanja subjekta prije promjena obrtnog kapitala.

Primjer: MRS 7 A. Izvještaj o novčanim tokovima za subjekte koji nisu financijske institucije, Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration, credit

Novčani tokovi upotrijebljeni u aktivnostima istraživanja i razvoja

Novčani odljev za aktivnosti istraživanja i razvoja.

Uobičajena praksa: MRS 7 16.

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Novčani tokovi upotrijebljeni za stjecanje kontrole nad društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima, klasificirani kao ulagačke aktivnosti

Ukupni novčani tokovi koji se upotrebljavaju za stjecanje kontrole nad društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima, klasificirani kao ulagačke aktivnosti. [Referenca: Društva kćeri [member]]

Objavljivanje: MRS 7 39.

ifrs-full

CashOnHand

X instant, debit

Novac u blagajni

Iznos novca koji subjekt drži. To ne uključuje depozite po viđenju.

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration, credit

Novčani odljev za najmove

Novčani odljev za najmove.

Objavljivanje: MSFI 16 53. (g)

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, debit

Plaćeni novac, obveze iz izdanih ugovora o osiguranju i ugovora o reosiguranju

Smanjenje obveza iz izdanih ugovora o osiguranju i ugovora o reosiguranju koje je posljedica plaćenog novca. [Referenca: Obveze iz izdanih ugovora o osiguranju i reosiguranju]

Primjer: MSFI 4 IG37. (c) – datum isteka 1.1.2021., primjer: MSFI 4 37. (e) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, credit

Novčane isplate na temelju ročnica, terminskih ugovora, ugovora o opciji i ugovora o zamjeni, klasificirane kao ulagačke aktivnosti

Novčani odljev za ročnice, terminske ugovore, ugovore o opciji i ugovore o zamjeni osim ako su ti ugovori namijenjeni trgovanju ili ako su isplate klasificirane kao financijske aktivnosti.

Primjer: MRS 7 16. (g)

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Novčani primici na temelju ročnica, terminskih ugovora, ugovora o opciji i ugovora o zamjeni, klasificirani kao ulagačke aktivnosti

Priljev novca od ročnica, terminskih ugovora, ugovora o opciji i ugovora o zamjeni osim ako su ti ugovori namijenjeni trgovanju ili ako su primici klasificirani kao financijske aktivnosti.

Primjer: MRS 7 16. (h)

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Novčani primici od povrata predujmova i kredita odobrenih drugim subjektima, klasificirani kao ulagačke aktivnosti

Priljev novca od povrata predujmova i kredita odobrenih drugim subjektima (osim predujmova i kredita od financijske institucije), klasificiran kao ulagačke aktivnosti.

Primjer: MRS 7 16. (f)

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, debit

Novčani primici od povrata predujmova i kredita odobrenih povezanim osobama

Priljev novca od povrata kredita i predujmova koje je subjekt odobrio povezanim osobama. [Referenca: Povezane osobe [member]]

Uobičajena praksa: MRS 7 16.

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, credit

Novčane otplate predujmova i kredita od povezanih osoba

Novčani odljev za otplate predujmova i kredita od povezanih osoba. [Referenca: Povezane osobe [member]; Primljeni predujmovi]

Uobičajena praksa: MRS 7 17.

ifrs-full

CashTransferred

X instant, credit

Preneseni novac

Fer vrijednost na datum stjecanja novca koji se prenosi kao naknada za stjecanje u poslovnom spajanju. [Referenca: Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (f) i.

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Kategorije imovine koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 15 128. (a)

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Kategorije imovine koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima [member]

Ovaj član označava sve kategorije imovine koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Kategorije imovine koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Referenca: Imovina koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima]

Objavljivanje: MSFI 15 128. (a)

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Kategorije kratkotrajne financijske imovine [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorije kratkotrajnih financijskih obveza [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Kategorije financijske imovine [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Kategorije financijske imovine [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 7 8.

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorije financijskih obveza [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Kategorije financijskih obveza [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 7 8.

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Kategorije dugotrajne financijske imovine [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorije dugotrajnih financijskih obveza [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Kategorije povezanih osoba [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 24 19.

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration, debit

Povećanje (smanjenje) iznosa koji se priznaje kao odgođena porezna imovina prije stjecanja

Povećanje (smanjenje), kao rezultat poslovnog spajanja, odgođene porezne imovine stjecatelja prije stjecanja koje mijenja vjerojatnost da će stjecatelj realizirati tu imovinu. [Referenca: Odgođena porezna imovina; Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MRS 12 81. (j)

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Promjena vrijednosti rasponâ valutne osnovice [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Promjena vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Promjena vrijednosti vremenske vrijednosti opcija [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

Promjene ukupne razlike između fer vrijednosti pri početnom priznavanju i cijene transakcije koja se tek treba priznati u dobiti ili gubitku [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Promjene na računu ispravka vrijednosti za kreditne gubitke financijske imovine [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration, debit

Povećanje (smanjenje) biološke imovine

Povećanje (smanjenje) biološke imovine. [Referenca: Biološka imovina]

Objavljivanje: MRS 41 50.

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Promjene biološke imovine [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Promjene nepredviđenih obveza koje se priznaju u poslovnom spajanju [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Promjene odgođenih troškova stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Promjene odgođene porezne obveze (imovine) [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration, credit

Povećanje (smanjenje) vlasničkog kapitala

Povećanje (smanjenje) vlasničkog kapitala. [Referenca: Vlasnički kapital]

Objavljivanje: MRS 1 106. (d)

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Promjene vlasničkog kapitala [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Opis promjena izloženosti riziku

Opis promjena izloženosti rizicima koji proizlaze iz financijskih instrumenata. [Referenca: Financijski instrumenti, klasa [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 33. (c)

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Promjene u mjerenju fer vrijednosti, imovina [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Promjene u mjerenju fer vrijednosti, vlastiti vlasnički instrumenti subjekta [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Promjene u mjerenju fer vrijednosti, obveze [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

Promjene fer vrijednosti kreditnog izvedenog instrumenta [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika financijske imovine

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske imovine (ili skupine financijske imovine) određene kao mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika te imovine koje se određuju: (a) kao iznos promjene fer vrijednosti koja se ne može pripisati promjenama tržišnih uvjeta koje su dovele do nastanka tržišnog rizika ili (b) primjenom alternativne metode za koju subjekt vjeruje da vjernije prikazuje iznos promjene fer vrijednosti koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika imovine. [Referenca: Kreditni rizik [member]; Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 9. (c)

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenih ili sličnih instrumenata povezanih s financijskom imovinom koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenih ili sličnih instrumenata povezanih s financijskom imovinom koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak. [Referenca: Izvedenice [member]; Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 9. (d)

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration, credit

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske obveze koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske obveze koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika te obveze. [Referenca: Kreditni rizik [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 10.A (a), Objavljivanje: MSFI 7 10. (a) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kredita ili potraživanja koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika financijske imovine

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kredita ili potraživanja koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika kredita i potraživanja koje se određuju: (a) kao iznos promjene njezine fer vrijednosti koja se ne može pripisati promjenama tržišnih uvjeta koje su dovele do nastanka tržišnog rizika, ili (b) primjenom alternativne metode za koju subjekt vjeruje da vjernije prikazuje iznos promjene fer vrijednosti koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika imovine. [Referenca: Kreditni rizik [member]; Tržišni rizik [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 9. (c) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenih ili sličnih instrumenata povezanih s kreditima ili potraživanjima

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenih ili sličnih instrumenata povezanih s kreditima ili potraživanjima. [Referenca: Izvedenice [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 9. (d) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration, debit

Povećanje (smanjenje) goodwilla

Povećanje (smanjenje) goodwilla. [Referenca: Goodwill]

Objavljivanje: MSFI 3 B67. (d)

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

Promjene goodwilla [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByComponentsAbstract

 

Promjene u ugovorima o osiguranju i usklađenje po komponentama [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByRemainingCoverageAndIncurredClaimsAbstract

 

Promjene u ugovorima o osiguranju i usklađenje po preostalom razdoblju osiguranja i nastalim štetama [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

Promjene nematerijalne imovine i goodwilla [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Povećanje (smanjenje) nematerijalne imovine osim goodwilla

Povećanje (smanjenje) nematerijalne imovine osim goodwilla. [Referenca: Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Objavljivanje: MRS 38 118. (e)

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

Promjene nematerijalne imovine osim goodwilla [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X duration, debit

Smanjenje (povećanje) zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje

Smanjenje (povećanje) zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje. [Referenca: Zalihe; Gotovi proizvodi, kratkoročno; Nedovršena proizvodnja, kratkoročno]

Primjer: MRS 1 102., Objavljivanje: MRS 1 99.

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration, debit

Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine

Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine. [Referenca: Ulaganja u nekretnine]

Objavljivanje: MRS 40 79. (d), Objavljivanje: MRS 40 76.

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

Promjene ulaganja u nekretnine [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

Promjene obveza koje proizlaze iz financijskih aktivnosti [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

Promjene obveza iz izdanih ugovora o osiguranju i reosiguranju [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

Opis promjena metoda i pretpostavki korištenih u pripremi analize osjetljivosti

Opis promjena metoda i pretpostavki korištenih u pripremi analize osjetljivosti za vrste tržišnog rizika kojima je subjekt izložen. [Referenca: Tržišni rizik [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 40. (c)

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

Opis promjena metoda koje se primjenjuje za mjerenju rizika

Opis promjena metoda koje se primjenjuju za mjerenje rizika koji proizlaze iz financijskih instrumenata. [Referenca: Financijski instrumenti, klasa [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 33. (c)

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

Promjene neto imovine raspoložive za primanja [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Promjene neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

Promjene nominalnog iznosa kreditnog izvedenog instrumenta [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

Promjene broja glavnih dionica [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

Opis promjena ciljeva, politika i procesa upravljanja rizicima

Opis promjena ciljeva, politika i procesa upravljanja rizicima koji proizlaze iz financijskih instrumenata. [Referenca: Financijski instrumenti, klasa [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 33. (c)

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration, credit

Povećanje (smanjenje) ostalih rezerviranja

Povećanje (smanjenje) ostalih rezerviranja. [Referenca: Ostala rezerviranja]

Objavljivanje: MRS 37 84.

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAbstract

 

Promjene ostalih rezerviranja [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Povećanje (smanjenje) vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme

Povećanje (smanjenje) vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme. [Referenca: Nekretnine, postrojenja i oprema]

Objavljivanje: MRS 16 73. (e)

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstract

 

Promjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstract

 

Promjene aktivnih vremenskih razgraničenja [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstract

 

Promjene pasivnih vremenskih razgraničenja [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAbstract

 

Promjene prava na povrat sredstava [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAtFairValue

X duration, debit

Povećanje (smanjenje) prava na povrat sredstava, po fer vrijednosti

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti prava na povrat sredstava. [Referenca: Po fer vrijednosti [member]; Prava na povrat sredstava, po fer vrijednosti]

Objavljivanje: MRS 19 141.

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAbstract

 

Promjene vrijednosti imovine iz reosiguranja [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEnactedOrAnnouncedMember

member

Promjene poreznih stopa ili poreznih propisa koje su stupile na snagu ili su najavljene [member]

Ovaj član označava promjene poreznih stopa ili poreznih propisa koje su stupile na snagu ili su najavljene.

Primjer: MRS 10 22. (h)

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansAxis

axis

Obilježja planova definiranih primanja [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Primjer: MRS 19 138. (b)

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansMember

member

Obilježja planova definiranih primanja [member]

Ovaj član označava sve planove definiranih primanja kada se raščlanjuju prema obilježjima planova definiranih primanja. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Obilježja planova definiranih primanja” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Primjer: MRS 19 138. (b)

ifrs-full

CirculationRevenue

X duration, credit

Prihodi od naklade

Iznos prihoda od prodaje novina, časopisa, periodičnih publikacija te digitalnih aplikacija i formata. [Referenca: Prihodi]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CircumstancesLeadingToReversalsOfInventoryWritedown

text

Opis okolnosti koje dovode do poništenja otpisa zaliha

Opis okolnosti ili događaja koji su doveli do poništenja otpisa zaliha na neto utrživu vrijednost. [Referenca: Zalihe; Poništenje otpisa zaliha]

Objavljivanje: MRS 2 36. (g)

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOfReinsuranceRecoveries

X duration, debit

Isplaćene štete i naknade, umanjene za povrate od reosiguranja

Iznos šteta i naknada isplaćenih ugovarateljima osiguranja, umanjen za povrate od reosiguranja.

Uobičajena praksa: MRS 1 85.

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant, credit

Nastale, a neprijavljene štete

Iznos obveze za osigurane događaje koji su nastali, ali za koje ugovaratelj osiguranja još nisu prijavili štetu.

Primjer: MSFI 4 IG22. (c) – datum isteka 1.1.2021., primjer: MSFI 4 37. (b) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant, credit

Štete koje su prijavili ugovaratelj osiguranja

Iznos obveze za štete koje su prijavili ugovaratelj osiguranja kao rezultat nastanka osiguranih događaja. [Referenca: Vrste ugovora o osiguranju [member]]

Primjer: MSFI 4 IG22. (b) – datum isteka 1.1.2021., primjer: MSFI 4 37. (b) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesAxis

axis

Klase stečenih potraživanja [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (h)

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesMember

member

Klase stečenih potraživanja [member]

Ovaj član označava klase potraživanja stečenih u poslovnim spajanjima. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Klase stečenih potraživanja” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Referenca: Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (h)

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

Klase imovine [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 36 126., Objavljivanje: MRS 36 130. (d) ii., Objavljivanje: MSFI 13 93., Objavljivanje: MSFI 16 53.

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Imovina [member]

Ovaj član označava sadašnje ekonomske resurse koji su pod nadzorom subjekta kao rezultat prošlih događaja. Ekonomski resurs je pravo koje ima potencijal stvoriti ekonomske koristi. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Klase imovine” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MRS 36 126., Objavljivanje: MSFI 13 93., Objavljivanje: MSFI 16 53.

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

 

Klase novčanih isplata od poslovnih aktivnosti [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromOperatingActivitiesAbstract

 

Klase novčanih primitaka od poslovnih aktivnosti [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitiesAxis

axis

Klase nepredviđenih obveza [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 37 86., Objavljivanje: MSFI 3 B67. (c)

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAlternativeAbstract

 

Klase kratkoročnih zaliha, alternativne [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsExpenseAbstract

 

Klase troškova primanja zaposlenika [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityInstrumentsAxis

axis

Klase vlastitih vlasničkih instrumenata subjekta [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 13 93.

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

axis

Klase financijske imovine [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 9 7.2.34., Objavljivanje: MSFI 17 C32. – na snazi od 1.1.2021., Objavljivanje: MSFI 4 39.L (b) – stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9, Objavljivanje: MSFI 7 6., Objavljivanje: MSFI 7 42.I

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Klase financijskih instrumenata [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 7 36., Objavljivanje: MSFI 7 35.K, Objavljivanje: MSFI 7 35.H, Objavljivanje: MSFI 7 35.M

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsMember

member

Financijski instrumenti, klasa [member]

Ovaj član označava agregirane klase financijskih instrumenata. Financijski su instrumenti ugovori na temelju kojih nastaje financijska imovina jednoga subjekta i financijska obveza ili vlasnički instrument drugoga subjekta. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Klase financijskih instrumenata” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Referenca: Financijska imovina; Financijske obveze]

Objavljivanje: MSFI 7 36., Objavljivanje: MSFI 7 35.K, Objavljivanje: MSFI 7 35.H, Objavljivanje: MSFI 7 35.M

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Klase financijskih obveza [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 9 7.2.34., Objavljivanje: MSFI 7 6., Objavljivanje: MSFI 7 42.I

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAndGoodwillAxis

axis

Klase nematerijalne imovine i goodwilla [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Uobičajena praksa: MRS 38 118.

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAxis

axis

Klase nematerijalne imovine osim goodwilla [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 38 118.

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

 

Klase kratkoročnih zaliha [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

Klase obveza [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 13 93.

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

Klase redovnih dionica [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 33 66.

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAbstract

 

Klase ostalih rezerviranja [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentAxis

axis

Klase nekretnina, postrojenja i opreme [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 16 73.

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Klase ostalih rezerviranja [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 37 84.

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesAxis

axis

Klase salda vremenskih razgraničenja [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 14 30. (c), Objavljivanje: MSFI 14 33.

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesMember

member

Klase salda vremenskih razgraničenja [member]

Ovaj član označava sve klase (tj. vrste troška ili prihoda) salda vremenskih razgraničenja. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Klase salda vremenskih razgraničenja” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Referenca: Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja [member]

Objavljivanje: MSFI 14 30. (c), Objavljivanje: MSFI 14 33.

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

Klase dioničkog kapitala [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 1 79. (a)

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

member

Dionički kapital [member]

Ovaj član označava dionički kapital subjekta. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Klase dioničkog kapitala” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MRS 1 79. (a)

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldForSaleMember

member

Klasifikacija imovine kao namijenjene za prodaju [member]

Ovaj član označava klasifikaciju imovine kao namijenjene za prodaju. [Referenca: Dugotrajna imovina namijenjena za prodaju [member]]

Primjer: MRS 10 22. (c)

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant

Zaključni tečaj stranih valuta

Spot tečaj na kraju izvještajnog razdoblja. Tečaj je odnos razmjene dviju valuta. Spot tečaj jest tečaj koji vrijedi u trenutku određene transakcije.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CommencementOfMajorLitigationMember

member

Početak značajnog sudskog postupka [member]

Ovaj član označava početak značajnog sudskog postupka.

Primjer: MRS 10 22. (j)

ifrs-full

CommentaryByManagementOnSignificantCashAndCashEquivalentBalancesHeldByEntityThatAreNotAvailableForUseByGroup

text

Obrazloženje rukovodstva o iznosima značajnih salda novca i novčanih ekvivalenata koje subjekt drži, a koji grupi nisu raspoloživi za upotrebu

Obrazloženje rukovodstva o iznosima značajnih salda novca i novčanih ekvivalenata koje subjekt drži, a koji grupi nisu raspoloživi za upotrebu. [Referenca: Novac i novčani ekvivalenti]

Objavljivanje: MRS 7 48.

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant, credit

Izdani komercijalni zapisi

Iznos komercijalnih zapisa koje je subjekt izdao.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmentOrAcquisitionOfBiologicalAssets

X instant, credit

Preuzete obveze za razvoj ili stjecanje biološke imovine

Vrijednost preuzetih obveza za razvoj ili stjecanje biološke imovine. [Referenca: Biološka imovina]

Objavljivanje: MRS 41 49. (b)

ifrs-full

CommitmentsInRelationToJointVentures

X instant, credit

Preuzete obveze za zajedničke pothvate

Obveze koje je subjekt preuzeo u vezi sa svojim zajedničkim pothvatima, kako je navedeno u točkama B.18.–B.20. MSFI-ja 12. [Referenca: Zajednički pothvati [member]]

Objavljivanje: MSFI 12 23. (a)

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Obveze koje je subjekt preuzeo, transakcije s povezanim osobama

Iznos obveza subjekta prema povezanim osobama da nešto učini ako u budućnosti nastane ili ne nastane određeni događaj, uključujući izvršne ugovore, (priznate i nepriznate). [Referenca: Povezane osobe [member]]

Primjer: MRS 24 21. i.

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfOfEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Obveze preuzete u ime subjekta, transakcije s povezanim osobama

Iznos obveza preuzetih u ime subjekta prema povezanim osobama da se nešto učini ako u budućnosti nastane ili ne nastane određeni događaj, uključujući izvršne ugovore (priznate i nepriznate). [Referenca: Povezane osobe [member]]

Primjer: MRS 24 21. i.

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Cjenovni rizik robe [member]

Ovaj član označava komponentu ostalih cjenovnih rizika koja predstavlja vrstu rizika da će se fer vrijednost ili budući novčani tokovi financijskog instrumenta mijenjati zbog promjena cijena robe. [Referenca: Financijski instrumenti, klasa [member]]

Primjer: MSFI 7 IG32., primjer: MSFI 7 40. (a)

ifrs-full

CommunicationAndNetworkEquipmentMember

member

Komunikacijska i mrežna oprema [member]

Ovaj član označava klasu nekretnina, postrojenja i opreme koja se odnosi na komunikacijsku i mrežnu opremu. [Referenca: Nekretnine, postrojenja i oprema]

Uobičajena praksa: MRS 16 37.

ifrs-full

CommunicationExpense

X duration, debit

Troškovi komunikacije

Iznos troškova komunikacije.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CompensationFromThirdPartiesForItemsOfPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Naknada od trećih strana za stavke nekretnina, postrojenja i opreme čija je vrijednost bila umanjena, koje su bile izgubljene ili ustupljene

Iznos naknade od trećih strana za stavke nekretnina, postrojenja i opreme čija je vrijednost bila umanjena, koje su bile izgubljene ili ustupljene, a koja se iskazuje u dobiti ili gubitku. [Referenca: Dobit (gubitak); Nekretnine, postrojenja i oprema]

Objavljivanje: MRS 16 74. (d)

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Komponente vlasničkog kapitala [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 1 106.

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Komponente ostale sveobuhvatne dobiti koje će se reklasificirati u dobit ili gubitak, prije oporezivanja [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Komponente ostale sveobuhvatne dobiti koje će se reklasificirati u dobit ili gubitak, bez poreza [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Komponente ostale sveobuhvatne dobiti koje se neće reklasificirati u dobit ili gubitak, prije oporezivanja [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Komponente ostale sveobuhvatne dobiti koje se neće reklasificirati u dobit ili gubitak, bez poreza [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncome

X duration, credit

Sveobuhvatna dobit

Iznos promjena vlasničkog kapitala koje su rezultat transakcija ili drugih događaja, osim onih promjena koje su rezultat transakcija s vlasnicima u njihovom svojstvu vlasnika.

Objavljivanje: MRS 1 106. (a), Objavljivanje: MRS 1 81 A. (c), Objavljivanje: MSFI 1 32. (a) ii., Objavljivanje: MSFI 1 24. (b), Objavljivanje: MSFI 12 B12. (b) ix., primjer: MSFI 12 B10. (b)

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

 

Sveobuhvatna dobit [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToAbstract

 

Sveobuhvatna dobit koja se može pripisati [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrollingInterests

X duration, credit

Sveobuhvatna dobit koja se može pripisati nekontrolirajućim udjelima

Iznos sveobuhvatne dobiti koja se može pripisati nekontrolirajućim udjelima. [Referenca: Sveobuhvatna dobit; Nekontrolirajući udjeli]

Objavljivanje: MRS 1 106. (a), Objavljivanje: MRS 1 81.B (b) i.

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParent

X duration, credit

Sveobuhvatna dobit koja se može pripisati vlasnicima matičnog društva

Iznos sveobuhvatne dobiti koja se može pripisati vlasnicima matičnog društva. [Referenca: Sveobuhvatna dobit]

Objavljivanje: MRS 1 106. (a), Objavljivanje: MRS 1 81.B (b) ii.

ifrs-full

ComputerEquipmentMember

member

Računalna oprema [member]

Ovaj član označava klasu nekretnina, postrojenja i opreme koja se odnosi na računalnu opremu. [Referenca: Nekretnine, postrojenja i oprema]

Uobičajena praksa: MRS 16 37.

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant, debit

Programska oprema

Iznos nematerijalne imovine koja predstavlja programsku opremu. [Referenca: Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Primjer: MRS 38 119. (c)

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Programska oprema [member]

Ovaj član označava klasu nematerijalne imovine koja se odnosi na programsku opremu. [Referenca: Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Primjer: MRS 38 119. (c)

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Opis koncentracija rizika

Opis koncentracija rizika koje proizlaze iz financijskih instrumenata. [Referenca: Financijski instrumenti, klasa [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 34. (c)

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskAxis

axis

Koncentracije rizika [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 17 127. – na snazi od 1.1.2021.

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskMember

member

Koncentracije rizika [member]

Ovaj član označava sve koncentracije rizika. Označava i standardnu vrijednost za os „Koncentracije rizika” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MSFI 17 127. – na snazi od 1.1.2021.

ifrs-full

ConfidenceLevelCorrespondingToResultsOfTechniqueOtherThanConfidenceLevelTechniqueUsedForDeterminingRiskAdjustmentForNonfinancialRisk

X.XX instant

Stupanj pouzdanosti koji se može pripisati rezultatima tehnike osim tehnike stupnja pouzdanosti koja se primjenjuje za određivanje iznosa usklađenja rizika za nefinancijski rizik

Stupanj pouzdanosti koji se može pripisati rezultatima tehnike osim tehnike mjerenja stupnja pouzdanosti koja se primjenjuje za određivanje iznosa usklađenja rizika za nefinancijski rizik [Referenca: Usklađenje rizika za nefinancijski rizik [member]]

Objavljivanje: MSFI 17 119. – na snazi od 1.1.2021.

ifrs-full

ConfidenceLevelUsedToDetermineRiskAdjustmentForNonfinancialRisk

X.XX instant

Stupanj pouzdanosti s kojom se određuje usklađenje rizika za nefinancijski rizik

Stupanj pouzdanost s kojom se određuje usklađenje rizika za nefinancijski rizik. [Referenca: Usklađenje rizika za nefinancijski rizik [member]]

Objavljivanje: MSFI 17 119. – na snazi od 1.1.2021.

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Određivanje cijena o kojima postoji konsenzus [member]

Ovaj član označava specifičnu tehniku vrednovanja koja je u skladu s tržišnim pristupom, a podrazumijeva analizu ulaznih podataka o cijenama o kojima na tržištu postoji konsenzus (na primjer, ponuđene kotirane cijene, usklađivanje radi usporedivosti). [Referenca: Tržišni pristup [member]]

Primjer: MSFI 13 IE63., primjer: MSFI 13 B5.

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration, credit

Plaćena (primljena) naknada za stjecanje

Iznos naknade plaćene ili primljene u vezi sa stjecanjem i gubitkom kontrole nad društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima. [Referenca: Društva kćeri [member]]

Objavljivanje: MRS 7 40. (a)

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis

axis

Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 27 4.

ifrs-full

ConsolidatedMember

member

Konsolidirani [member]

Ovaj član označava financijske izvještaje grupe u kojima se imovina, obveze, vlasnički kapital, prihodi, rashodi i novčani tokovi matičnog društva i njezinih društava kćeri prikazuju kao da pripadaju jednom gospodarskom subjektu kao cjelini. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MRS 27 4.

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesAxis

axis

Konsolidirani strukturirani subjekti [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 12 Narav rizika povezanih s udjelima poslovnog subjekta u konsolidiranim strukturiranim subjektima

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesMember

member

Konsolidirani strukturirani subjekti [member]

Ovaj član označava konsolidirane strukturirane subjekte. Strukturirani subjekt jest subjekt koji je ustrojen na način da glasačka ili slična prava nisu prevladavajući čimbenik u odlučivanju o tome tko ima kontrolu nad subjektom, kao što je slučaj kad se neka glasačka prava odnose isključivo na administrativne poslove i kad se relevantni poslovi vode temeljem ugovornih aranžmana. [Referenca: Konsolidirani [member]]

Objavljivanje: MSFI 12 Narav rizika povezanih s udjelima poslovnog subjekta u konsolidiranim strukturiranim subjektima

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateMeasurementInputMember

member

Stalna stopa prijevremene otplate, ulazni podatak za mjerenje [member]

Ovaj član označava stalnu stopu prijevremene otplate koja se koristi kao ulazni podatak za mjerenje.

Primjer: MSFI 13 93. (d), primjer: MSFI 13 IE63.

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant, debit

Izgradnja u tijeku

Iznos rashoda kapitaliziranih tijekom izgradnje dugotrajne imovine koja još nije dostupna za upotrebu. [Referenca: Dugotrajna imovina]

Uobičajena praksa: MRS 16 37.

ifrs-full

ConstructionInProgressMember

member

Izgradnja u tijeku [member]

Ovaj član označava rashode kapitalizirane tijekom izgradnje stavki nekretnina, postrojenja i opreme koje još nisu dostupne za upotrebu(tj. još nije na lokaciji ni u stanju da bi bila puštena u rad u skladu s namjerama rukovodstva). [Referenca: Nekretnine, postrojenja i oprema]

Uobičajena praksa: MRS 16 37.

ifrs-full

ConsumableBiologicalAssetsMember

member

Potrošna biološka imovina [member]

Ovaj član označava potrošnu biološku imovinu. Potrošna biološka imovina jest imovina koja se žanje kao poljoprivredni proizvod ili prodaje kao biološka imovina. [Referenca: Biološka imovina]

Primjer: MRS 41 43.

ifrs-full

ConsumerLoans

X instant, debit

Potrošački krediti

Iznos potrošačkih kredita koje je subjekt odobrio. [Referenca: Potrošački krediti [member]]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Potrošački krediti [member]

Ovaj član označava kredite odobrene fizičkim osobama za osobne potrebe.

Primjer: MSFI 7 IG40B., primjer: MSFI 7 6., primjer: MSFI 7 IG20C.

ifrs-full

ContingentConsiderationMember

member

Nepredviđena naknada za stjecanje [member]

Ovaj član označava obvezu stjecatelja da dodatnu imovinu ili vlasničke udjele prenese na bivše vlasnike stečenika u zamjenu za kontrolu nad stečenikom ako nastupe određeni budući događaji ili ako se ispune uvjeti.

Uobičajena praksa: MSFI 13 94.

ifrs-full

ContingentConsiderationRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Nepredviđena naknada za stjecanje koja se priznaje na datum stjecanja

Iznos, na datum stjecanja, sporazuma o nepredviđenoj naknadi za stjecanje koja se priznaje kao prenesena naknada za stjecanje u poslovnom spajanju. [Referenca: Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (g) i.

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredByVenturerInRelationToInterestsInJointVentures

X instant, credit

Nepredviđene obveze nastale u vezi s udjelima u zajedničkim pothvatima

Iznos nepredviđenih obveza nastalih u vezi s udjelima u zajedničkim pothvatima. [Referenca: Nepredviđene obveze [member]; Zajednički pothvati [member]]

Objavljivanje: MSFI 12 23. (b)

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredInRelationToInterestsInAssociates

X instant, credit

Nepredviđene obveze nastale u vezi s udjelima u pridruženim društvima

Iznos nepredviđenih obveza nastalih u vezi s udjelima subjekta u pridruženim društvima. [Referenca: Pridružena društva [member]; Nepredviđene obveze [member]]

Objavljivanje: MSFI 12 23. (b)

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

member

Nepredviđene obveze [member]

Ovaj član označava moguće obveze koje proizlaze iz prošlih događaja i čije će se postojanje potvrditi samo nastankom ili izostankom jednog ili više neizvjesnih budućih događaja na koje subjekt ne može u cijelosti utjecati, ili sadašnje obveze koje proizlaze iz prošlih događaja, ali nisu priznate jer: (a) je vjerojatno da će podmirenje obveze zahtijevati odljev resursa s ekonomskim koristima ili (b) iznos obveza ne može se dovoljno pouzdano izmjeriti. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Klase nepredviđenih obveza” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MRS 37 88., Objavljivanje: MSFI 3 B67. (c)

ifrs-full

ContingentLiabilitiesOfJointVentureMember

member

Nepredviđene obveze koje se odnose na zajedničke pothvate [member]

Ovaj član označava nepredviđene obveze koje se odnose na zajedničke pothvate. [Referenca: Nepredviđene obveze [member]; Zajednički pothvati [member]]

Primjer: MRS 37 88.

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Nepredviđene obveze koje se priznaju na datum stjecanja

Vrijednost nepredviđenih obveza koje se u poslovnom spajanju priznaju na datum stjecanja. [Referenca: Nepredviđene obveze [member]; Poslovna spajanja [member]]

Primjer: MSFI 3 B64. i., primjer: MSFI 3 IE72.

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X instant, credit

Nepredviđene obveze koje se priznaju u poslovnom spajanju

Iznos nepredviđenih obveza koje se priznaju u poslovnom spajanju. [Referenca: Nepredviđene obveze [member]; Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B67. (c)

ifrs-full

ContingentLiabilityArisingFromPostemploymentBenefitObligationsMember

member

Nepredviđena obveza koja proizlazi iz primanja nakon prestanka radnog odnosa [member]

Ovaj član označava nepredviđenu obvezu koja proizlazi iz primanja nakon prestanka radnog odnosa. Primanja nakon prestanka radnog odnosa jesu primanja zaposlenika (osim otpremnina i kratkoročnih primanja zaposlenika) nakon prestanka radnog odnosa. [Referenca: Nepredviđene obveze [member]]

Objavljivanje: MRS 19 152.

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecommissioningRestorationAndRehabilitationCostsMember

member

Nepredviđena obveza za troškove demontaže, uklanjanja, obnavljanja i sanacije [member]

Ovaj član označava nepredviđenu obvezu povezanu s troškovima demontaže, uklanjanja, obnavljanja i sanacije. [Referenca: Nepredviđene obveze [member]]

Primjer: MRS 37 88.

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuaranteesMember

member

Nepredviđena obveza na temelju jamstava [member]

Ovaj član označava nepredviđenu obvezu na temelju jamstava. [Referenca: Nepredviđene obveze [member]; Jamstva [member]]

Uobičajena praksa: MRS 37 88.

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinuedOperationsAxis

axis

Neprekinuto poslovanje i prestanak poslovanja [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 5 Prezentiranje i objavljivanje

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfInstrumentAxis

axis

Nastavak sudjelovanja u financijskoj imovini koja se prestala priznavati, po vrsti instrumenta [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Primjer: MSFI 7 B33.

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfTransferAxis

axis

Nastavak sudjelovanja u financijskoj imovini koja se prestala priznavati, po vrsti prijenosa [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Primjer: MSFI 7 B33.

ifrs-full

ContinuingOperationsMember

member

Neprekinuto poslovanje [member]

Ovaj član označava komponente subjekta čije poslovanje nije prekinuto. Komponenta subjekta obuhvaća poslovanje i novčane tokove koje je po djelovanju i za potrebe financijskog izvještavanja moguće jasno razlikovati od ostatka subjekta. Ovaj član označava i standardnu vrijednost za os „Neprekinuto poslovanje i prestanak poslovanja” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Referenca: Prestanak poslovanja [member]; Agregirano za neprekinuto poslovanje i prestanak poslovanja [member]

Objavljivanje: MSFI 5 Prezentiranje i objavljivanje

ifrs-full

ContractAssets

X instant, debit

Ugovorna imovina

Iznos prava subjekta na naknadu u zamjenu za robu ili usluge koje je subjekt prenio kupcu ako to pravo ovisi o čimbeniku koji nije protok vremena (na primjer, o budućoj činidbi subjekta).

Objavljivanje: MSFI 15 105., Objavljivanje: MSFI 15 116. (a)

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

 

Ugovorna imovina [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractAssetsMember

member

Ugovorna imovina [member]

Ovaj član označava ugovornu imovinu. [Referenca: Ugovorna imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 35.H (b) iii., Objavljivanje: MSFI 7 35.M (b) iii., primjer: MSFI 7 35.N

ifrs-full

ContractDurationAxis

axis

Trajanje ugovora [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Primjer: MSFI 15 B89. (e)

ifrs-full

ContractDurationMember

member

Trajanje ugovora [member]

Ovaj član označava sva trajanja ugovora s kupcima. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Trajanje ugovora” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Primjer: MSFI 15 B89. (e)

ifrs-full

ContractLiabilities

X instant, credit

Ugovorne obveze

Iznos obveze subjekta da kupcu prenese robu ili usluge za koje je subjekt od kupca primio naknadu (ili je iznos naknade dospio na plaćanje).

Objavljivanje: MSFI 15 105., Objavljivanje: MSFI 15 116. (a)

ifrs-full

ContractLiabilitiesAbstract

 

Ugovorne obveze [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractualAmountsToBeExchangedInDerivativeFinancialInstrumentForWhichGrossCashFlowsAreExchanged

X instant, credit

Ugovoreni iznosi koji se razmjenjuju kod izvedenog financijskog instrumenta za koji se razmjenjuju bruto novčani tokovi

Iznos ugovorenih nediskontiranih novčanih tokova povezanih s ugovorenim iznosima koji se razmjenjuju u okviru izvedenog financijskog instrumenta za koji se razmjenjuju bruto novčani tokovi. [Referenca: Izvedenice [member]]

Primjer: MSFI 7 B11D. (d)

ifrs-full

ContractualCapitalCommitments

X instant, credit

Ugovorne kapitalne obveze

Iznos kapitalnih obveza na koji je subjekt sklopio ugovor. [Referenca: Kapitalne obveze]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfIntangibleAssets

X instant, credit

Ugovorne obveze za stjecanje nematerijalne imovine

Iznos ugovornih obveza preuzetih pri stjecanju nematerijalne imovine.

Objavljivanje: MRS 38 122. (e)

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfPropertyPlantAndEquipment

X instant, credit

Ugovorne obveze preuzete za stjecanje nekretnina, postrojenja i opreme

Iznos ugovornih financijskih obveza preuzetih pri stjecanju nekretnina, postrojenja i opreme. [Referenca: Nekretnine, postrojenja i oprema]

Objavljivanje: MRS 16 74. (c)

ifrs-full

ContractualServiceMargin

X instant, credit

Marža za ugovorene usluge

Iznos marže za ugovorene usluge. [Referenca: Marža za ugovorene usluge [member]]

Objavljivanje: MSFI 17 109. – na snazi od 1.1.2021.

ifrs-full

ContractualServiceMarginMember

member

Marža za ugovorene usluge [member]

Ovaj član označava komponentu knjigovodstvene vrijednosti imovine ili obveze u skupini ugovora o osiguranju koja predstavlja neostvarenu dobit koju će subjekt priznati nakon pružanja usluga na temelju ugovora o osiguranju iz te skupine.

Objavljivanje: MSFI 17 101. (c) – na snazi od 1.1.2021., Objavljivanje: MSFI 17 107. (d) – na snazi od 1.1.2021.

ifrs-full

ContractualServiceMarginNotRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichModifiedRetrospectiveApproachOrFairValueApproachHasBeenAppliedMember

member

Marža za ugovorene usluge koja nije povezana s ugovorima koji su postojali na datum prijelaza na koje je primijenjen prilagođeni retroaktivni pristup ili pristup fer vrijednosti [member]

Ovaj član označava maržu za ugovorene usluge koja se ne odnosi na ugovore koji su postojali na datum prijelaza na koje je primijenjen prilagođeni retroaktivni pristup (kako je opisano u točkama C6.–C19. MSFI-ja 17) ili pristup fer vrijednosti (kako je opisano u točkama C20.–C24. MSFI-ja 17). [Referenca: Marža za ugovorene usluge [member]]

Objavljivanje: MSFI 17 114. (c) – na snazi od 1.1.2021.

ifrs-full

ContractualServiceMarginRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichFairValueApproachHasBeenAppliedMember

member

Marža za ugovorene usluge koja je povezana s ugovorima koji su postojali na datum prijelaza na koje je primijenjen pristup fer vrijednosti [member]

Ovaj član označava maržu za ugovorene usluge koja se odnosi na ugovore koji su postojali na datum prijelaza na koje je primijenjen pristup fer vrijednosti (kako je opisano u točkama C20.–C24. MSFI-ja 17). [Referenca: Marža za ugovorene usluge [member]]

Objavljivanje: MSFI 17 114. (b) – na snazi od 1.1.2021.

ifrs-full

ContractualServiceMarginRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichModifiedRetrospectiveApproachHasBeenAppliedMember

member

Marža za ugovorene usluge koja je povezana s ugovorima koji su postojali na datum prijelaza na koje je primijenjen prilagođeni retroaktivni pristup [member]

Ovaj član označava maržu za ugovorene usluge koja se odnosi na ugovore koji su postojali na datum prijelaza na koje je primijenjen prilagođeni retroaktivni pristup (kako je opisano u točkama C6.–C19. MSFI-ja 17). [Referenca: Marža za ugovorene usluge [member]]

Objavljivanje: MSFI 17 114. (a) – na snazi od 1.1.2021.

ifrs-full

ContributionsToPlanByEmployerNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Doprinosi koje je poslodavac uplatio u plan, neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja

Povećanje (smanjenje) neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja koje je rezultat doprinosa koje je poslodavac uplatio u plan definiranih primanja. [Referenca: Neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja; Planovi definiranih primanja [member]]

Objavljivanje: MRS 19 141. (f)

ifrs-full

ContributionsToPlanByPlanParticipantsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Doprinosi koje su sudionici plana uplatili u plan, neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja

Povećanje (smanjenje) neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja koje je rezultat doprinosa koje su sudionici plana uplatili u plan definiranih primanja. [Referenca: Neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja; Planovi definiranih primanja [member]]

Objavljivanje: MRS 19 141. (f)

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Doprinosi uplaćeni u plan, neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja

Povećanje (smanjenje) neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja koje je rezultat doprinosa uplaćenih u plan definiranih primanja. [Referenca: Neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja; Planovi definiranih primanja [member]]

Objavljivanje: MRS 19 141. (f)

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Doprinosi uplaćeni u plan, neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja [abstract]

 

 

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRights

X instant, debit

Autorska prava, patenti i ostala prava industrijskoga vlasništva te uslužna i poslovna prava

Iznos autorskih prava, patenata i ostalih prava industrijskoga vlasništva te uslužnih i poslovnih prava. [Referenca: Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Primjer: MRS 38 119. (e)

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRightsMember

member

Autorska prava, patenti i ostala prava industrijskoga vlasništva te uslužna i poslovna prava [member]

Ovaj član označava klasu nematerijalne imovine koja predstavlja autorska prava, patente i druga prava industrijskoga vlasništva te uslužna i poslovna prava. [Referenca: Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Primjer: MRS 38 119. (e)

ifrs-full

CorporateDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Korporativni dužnički instrumenti koje subjekt drži

Iznos dužničkih instrumenata koje subjekt drži, a izdao ih je korporativni subjekt. [Referenca: Dužnički instrumenti koje subjekt drži]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CorporateLoans

X instant, debit

Krediti pravnim osobama

Iznos kredita koje je subjekt odobrio pravnim osobama. [Referenca: Krediti pravnim osobama [member]]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CorporateLoansMember

member

Krediti pravnim osobama [member]

Ovaj član označava kredite odobrene pravnim osobama.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c), primjer: MSFI 7 6., primjer: MSFI 7 IG20C.

ifrs-full

CostApproachMember

member

Troškovni pristup [member]

Ovaj član označava tehniku vrednovanja kojom se dobiva iznos koji bi bio potreban u sadašnjem trenutku da bi se zamijenio uslužni kapacitet neke imovine (koji se često naziva i „tekućim troškom zamjene”).

Primjer: MSFI 13 62.

ifrs-full

CostOfInventoriesRecognisedAsExpenseDuringPeriod

X duration, debit

Trošak zaliha koji se tijekom razdoblja priznaje kao rashod

Iznos zaliha koji se tijekom razdoblja priznaje kao rashod. [Referenca: Zalihe]

Objavljivanje: MRS 2 36. (d)

ifrs-full

CostOfMerchandiseSold

X duration, debit

Trošak prodane robe

Vrijednost robe koja je prodana tijekom razdoblja i priznaje se kao rashod.

Uobičajena praksa: MRS 1 85.

ifrs-full

CostOfPurchasedEnergySold

X duration, debit

Trošak kupljene energije koja je prodana

Vrijednost kupljene energije koja je prodana tijekom razdoblja i priznaje se kao rashod.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CostOfSales

X duration, debit

Troškovi prodaje

Iznos troškova povezanih s rashodima, koji se izravno ili neizravno pripisuju prodanoj robi ili uslugama, a mogu uključivati, ali nisu ograničeni na, troškove koji su prethodno bili uključeni u mjerenje zaliha koje su sada prodane, te nealocirane opće troškove proizvodnje i neuobičajene iznose troškova proizvodnje zaliha.

Objavljivanje: MRS 1 99., Objavljivanje: MRS 1 103.

ifrs-full

CostOfSalesFoodAndBeverage

X duration, debit

Troškovi prodaje, hrana i piće

Iznos troškova prodaje koji se pripisuju hrani i piću. [Referenca: Troškovi prodaje]

Uobičajena praksa: MRS 1 85.

ifrs-full

CostOfSalesHotelOperations

X duration, debit

Troškovi prodaje, hotelsko poslovanje

Iznos troškova prodaje koji se pripisuju hotelskom poslovanju. [Referenca: Troškovi prodaje]

Uobičajena praksa: MRS 1 85.

ifrs-full

CostOfSalesRoomOccupancyServices

X duration, debit

Troškovi prodaje, usluge popunjavanja kapaciteta

Iznos troškova prodaje koji se pripisuju uslugama popunjavanja kapaciteta. [Referenca: Troškovi prodaje]

Uobičajena praksa: MRS 1 85.

ifrs-full

CostsToObtainContractsWithCustomersMember

member

Troškovi stjecanja ugovora s kupcima [member]

Ovaj član označava kategoriju imovine koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima koji predstavljaju troškove stjecanja ugovora s kupcima. [Referenca: Imovina koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima]

Primjer: MSFI 15 128. (a)

ifrs-full

CounterpartiesAxis

axis

Druge ugovorne strane [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 7 B52.

ifrs-full

CounterpartiesMember

member

Druge ugovorne strane [member]

Ovaj član označava druge strane u nekoj transakciji osim subjekta. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Druge ugovorne strane” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MSFI 7 B52.

ifrs-full

CountryOfDomicileMember

member

Država sjedišta [member]

Ovaj član označava državu u kojoj je subjekt registriran i gdje ima svoju zakonsku adresu ili sjedište.

Objavljivanje: MSFI 8 33. (b), Objavljivanje: MSFI 8 33. (a)

ifrs-full

CountryOfIncorporation

text

Država osnutka

Država u kojoj je subjekt osnovan.

Objavljivanje: MRS 1 138. (a)

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfEntityWhoseConsolidatedFinancialStatementsHaveBeenProducedForPublicUse

text

Država osnutka subjekta čiji su konsolidirani financijski izvještaji izrađeni za javnu upotrebu

Država u kojoj je osnovano krajnje, ili bilo koje posredno, matično društvo subjekta, čiji su konsolidirani financijski izvještaji izrađeni u skladu s MSFI-jima i dostupni su javnosti. [Referenca: Konsolidirano [member]; MSFI-ji [member]]

Objavljivanje: MRS 27 16. (a)

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointOperation

text

Država osnutka zajedničkog upravljanja

Država u kojoj je osnovano zajedničko upravljanje subjekta. [Referenca: Zajedničko upravljanje [member]]

Objavljivanje: MSFI 12 21. (a) iii.

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointVenture

text

Država osnutka zajedničkog pothvata

Država u kojoj je osnovan zajednički pothvat subjekta. [Referenca: Zajednički pothvati [member]]

Objavljivanje: MRS 27 16. (b) ii., Objavljivanje: MRS 27 17. (b) ii., Objavljivanje: MSFI 12 21. (a) iii.

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResidenceOfAssociate

text

Država osnutka pridruženog društva

Država u kojoj je osnovano pridruženo društvo subjekta. [Referenca: Pridružena društva [member]]

Objavljivanje: MRS 27 16. (b) ii., Objavljivanje: MRS 27 17. (b) ii., Objavljivanje: MSFI 12 21. (a) iii.

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResidenceOfSubsidiary

text

Država osnutka društva kćeri

Država u kojoj je osnovano društvo kćer subjekta. [Referenca: Društva kćeri [member]]

Objavljivanje: MRS 27 16. (b) ii., Objavljivanje: MRS 27 17. (b) ii., Objavljivanje: MSFI 12 12. (b), Objavljivanje: MSFI 12 19.B (b)

ifrs-full

CreationDateAxis

axis

Datum nastanka [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 8 28. (f) i., Objavljivanje: MRS 8 29. (c) i., Objavljivanje: MRS 8 49. (b) i.

ifrs-full

CreditDerivativeFairValue

X instant, debit

Kreditna izvedenica, fer vrijednost

Fer vrijednost kreditne izvedenice. [Referenca: Po fer vrijednosti [member]; Izvedenice [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 24G. (a)

ifrs-full

CreditDerivativeNominalAmount

X instant

Kreditna izvedenica, nominalni iznos

Nominalni iznos kreditne izvedenice. [Referenca: Izvedenice [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 24G. (a)

ifrs-full

CreditExposure

X instant

Kreditna izloženost

Iznos izloženosti gubitku koja je posljedica kreditnog rizika. [Referenca: Kreditni rizik [member]]

Primjer: MSFI 7 IG24. (a) – datum isteka 1.1.2021., primjer: MSFI 7 IG25. (b) – datum isteka 1.1.2021., primjer: MSFI 7 36. (c) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Umanjenje vrijednosti financijskih instrumenata za kreditne gubitke [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 7 35.H, Objavljivanje: MSFI 7 35.M

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialInstrumentsMember

member

Umanjenje vrijednosti financijskih instrumenata za kreditne gubitke [member]

Ovaj član označava sve statuse umanjenja vrijednosti financijskih instrumenata za kreditne gubitke. Vrijednost financijskog instrumenta umanjuje se za kreditne gubitke kao posljedica jednog ili više događaja koji štetno utječu na procijenjene buduće novčane tokove tog financijskog instrumenta. Ovaj član predstavlja i standardnu vrijednost za os „Umanjenje vrijednosti financijskih instrumenata za kreditne gubitke” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MSFI 7 35.H, Objavljivanje: MSFI 7 35.M

ifrs-full

CreditrelatedFeeAndCommissionIncome

X duration, credit

Prihodi od naknada i provizija povezanih s kreditima

Priznati iznos prihoda od naknada i provizija povezanih s kreditima. [Referenca: Prihodi od naknada i provizija]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CreditRiskMember

member

Kreditni rizik [member]

Ovaj član označava rizik da će jedna stranka financijskog instrumenta uzrokovati financijski gubitak drugoj stranki na način da ne ispuni svoju obvezu. [Referenca: Financijski instrumenti, klasa [member]]

Objavljivanje: MSFI 17 124. – na snazi od 1.1.2021., Objavljivanje: MSFI 17 125. – na snazi od 1.1.2021., Objavljivanje: MSFI 17 127. – na snazi od 1.1.2021., primjer: MSFI 7 32.

ifrs-full

CreditSpreadMeasurementInputMember

member

Kreditni raspon, ulazni podatak za mjerenje [member]

Ovaj član označava kreditni raspon koji se koristi kao ulazni podatak za mjerenje.

Uobičajena praksa: MSFI 13 93. (d)

ifrs-full

CumulativeChangeInFairValueRecognisedInProfitOrLossOnSalesOfInvestmentPropertyBetweenPoolsOfAssetsMeasuredUsingDifferentModels

X duration, credit

Kumulativna promjena fer vrijednosti koja se priznaje u dobiti ili gubitku pri prodaji ulaganja u nekretnine među skupinama imovine koje se mjere primjenom različitih modela

Kumulativna promjena fer vrijednosti koja se priznaje u dobiti ili gubitku pri prodaji ulaganja u nekretnine iz skupine imovine na koje je primijenjen model troška u skupinu u kojoj je primijenjen model fer vrijednosti. [Referenca: Model fer vrijednosti [member]; Ulaganja u nekretnine]

Objavljivanje: MRS 40 75. (f) iv.

ifrs-full

CumulativeGainLossOnDisposalOfInvestmentsInEquityInstrumentsDesignatedAsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X duration, credit

Kumulativna dobit (gubitak) od otuđenja ulaganja u vlasničke instrumente određene po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

Kumulativna dobit (gubitak) od otuđenja ulaganja u vlasničke instrumente koje je subjekt odredio po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit. [Referenca: Po fer vrijednosti [member]; Ostala sveobuhvatna dobit]

Objavljivanje: MSFI 7 11.B (c)

ifrs-full

CumulativeGainLossPreviouslyRecognisedInOtherComprehensiveIncomeArisingFromReclassificationOfFinancialAssetsOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeIntoFairValueThroughProfitOrLossMeasurementCategory

X duration, credit

Kumulativna dobit (gubitak) prethodno priznata u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, a proizlazi iz reklasifikacije financijske imovine iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit u kategoriju mjerenja po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

Kumulativna dobit (gubitak) prethodno priznata u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, a proizlazi iz reklasifikacije financijske imovine iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit u kategoriju mjerenja po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak. [Referenca: Financijska imovina mjerena po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit; Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak; Ostala sveobuhvatna dobit]

Objavljivanje: MRS 1 82. (cb)

ifrs-full

CumulativePreferenceDividendsNotRecognised

X duration

Kumulativne povlaštene dividende koje se ne priznaju

Iznos kumulativnih povlaštenih dividendi koje se ne priznaju.

Objavljivanje: MRS 1 137. (b)

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfAssociates

X instant, credit

Kumulativni udjel u gubicima pridruženih društava koji se ne priznaje

Kumulativni iznos udjela u gubicima pridruženih društava koji se ne priznaje ako je subjekt primjenom metode udjela prestao priznavati svoj udjel u gubicima. [Referenca: Pridružena društva [member]; Udjel u gubicima pridruženih društava koji se ne priznaje]

Objavljivanje: MSFI 12 22. (c)

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfJointVentures

X instant, credit

Kumulativni udjel u gubicima zajedničkih pothvata koji se ne priznaje

Kumulativni iznos udjela u gubicima zajedničkih pothvata koji se ne priznaje ako je subjekt primjenom metode udjela prestao priznavati svoj udjel u gubicima. [Referenca: Zajednički pothvati [member]; Udjel u gubicima zajedničkih pothvata koji se ne priznaje]

Objavljivanje: MSFI 12 22. (c)

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfJointVenturesTransitionFromProportionateConsolidationToEquityMethod

X instant, credit

Kumulativni udjel u gubicima zajedničkih pothvata koji se ne priznaje, prijelaz s proporcionalne konsolidacije na metodu udjela

Kumulativni udjel subjekta u gubicima njegovih zajedničkih pothvata, koji se ne priznaje, za koje je izvršen prijelaz s proporcionalne konsolidacije na metodu udjela. [Referenca: Zajednički pothvati [member]; Kumulativni udjel u gubicima zajedničkih pothvata koji se ne priznaje]

Objavljivanje: MSFI 11 C4.

ifrs-full

CurrencyRiskMember

member

Valutni rizik [member]

Ovaj član označava vrstu tržišnog rizika koji predstavlja rizik fluktuacije fer vrijednosti ili budućih novčanih tokova financijskog instrumenta zbog promjena tečaja strane valute. [Referenca: Financijski instrumenti, klasa [member]]

Objavljivanje: MSFI 17 124. – na snazi od 1.1.2021., Objavljivanje: MSFI 17 125. – na snazi od 1.1.2021., Objavljivanje: MSFI 17 127. – na snazi od 1.1.2021., Objavljivanje: MSFI 17 128. (a) ii. – na snazi od 1.1.2021., Objavljivanje: MSFI 7 Utvrđeni pojmovi

ifrs-full

CurrencySwapContractMember

member

Ugovor o valutnoj zamjeni [member]

Ovaj član označava ugovor o valutnoj zamjeni. [Referenca: Ugovor o zamjeni [member]]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CurrentAccruedExpensesAndOtherCurrentLiabilities

X instant, credit

Tekući obračunati rashodi i ostale kratkoročne obveze

Iznos tekućih obračunatih rashoda i ostalih kratkoročnih obveza. [Referenca: Unaprijed obračunate obveze; Ostale kratkoročne obveze]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CurrentAccruedIncome

X instant, debit

Tekući obračunati prihodi

Iznos tekućih obračunatih prihoda. [Referenca: Obračunati prihodi]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CurrentAdvances

X instant, credit

Primljeni kratkoročni predujmovi

Iznos primljenih kratkoročnih uplata za robu koja se dostavlja ili usluge koje se pružaju u budućnosti. [Referenca: Primljeni predujmovi]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CurrentAdvancesToSuppliers

X instant, debit

Kratkoročni predujmovi dobavljačima

Iznos kratkoročnih predujmova plaćenih dobavljačima prije primitka robe ili usluga.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CurrentAgriculturalProduce

X instant, debit

Poljoprivredni proizvodi, kratkoročno

Klasifikacija kratkoročnih zaliha koje predstavljaju iznos požnjevenih/ubranih proizvoda biološke imovine subjekta. [Referenca: Biološka imovina; Zalihe]

Uobičajena praksa: MRS 2 37.

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquity

X duration, debit

Tekući i odgođeni porez povezan sa stavkama koje su odobrene (terećene) izravno u vlasničkom kapitalu

Ukupan tekući i odgođeni porez za određene stavke odobrene ili terećene izravno u vlasničkom kapitalu, na primjer: (a) usklađivanje početnog stanja zadržane dobiti proizašlo iz promjene računovodstvene politike koja se primjenjuje retroaktivno ili iz ispravka pogreške i (b) iznosi proizašli iz početnog priznavanja komponente kapitala složenog financijskog instrumenta. [Referenca: Odgođeni porez povezan sa stavkama koje su odobrene (terećene) izravno u vlasničkom kapitalu; Zadržana dobit; Financijski instrumenti, klasa [member]]

Objavljivanje: MRS 12 81. (a)

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquityAbstract

 

Tekući i odgođeni porez za stavke odobrene ili terećene izravno u vlasničkom kapitalu [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentAssets

X instant, debit

Kratkotrajna imovina

Vrijednost imovine (a) za koju subjekt očekuje realizaciju ili imovinu namjerava prodati ili potrošiti tijekom redovitog poslovnog ciklusa, (b) koju subjekt drži u prvom redu radi trgovanja, (c) koju subjekt očekuje realizirati u roku od dvanaest mjeseci nakon izvještajnog razdoblja, ili (d) koju subjekt klasificira kao novac ili novčani ekvivalent (kako je definirano u MRS-u 7), osim kada je mogućnost razmjene ili korištenje imovine za podmirenje obveza ograničeno u razdoblju od najmanje dvanaest mjeseci nakon izvještajnog razdoblja. [Referenca: Imovina]

Objavljivanje: MRS 1 66., Objavljivanje: MSFI 12 B12. (b) i., primjer: MSFI 12 B10. (b)

ifrs-full

CurrentAssetsAbstract

 

Kratkotrajna imovina [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentAssetsLiabilities

X instant, debit

Kratkotrajna imovina (obveze)

Iznos kratkotrajne imovine umanjen za iznos kratkoročnih obveza.

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwners

X instant, debit

Kratkotrajna imovina, osim dugotrajne imovine ili grupa za otuđenje klasificiranih kao namijenjenih za prodaju ili namijenjenih za raspodjelu vlasnicima

Iznos kratkotrajne imovine, osim dugotrajne imovine ili grupa za otuđenje klasificiranih kao namijenjenih za prodaju ili namijenjenih za raspodjelu vlasnicima. [Referenca: Kratkotrajna imovina; Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]; Dugotrajna imovina ili grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju; Dugotrajna imovina ili grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za raspodjelu vlasnicima]

Objavljivanje: MRS 1 66.

ifrs-full

CurrentAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

Kratkotrajna imovina koja se priznaje na datum stjecanja

Iznos kratkotrajne imovine stečene poslovnim spajanjem koji se priznaje na datum stjecanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]]

Uobičajena praksa: MSFI 3 B64. i.

ifrs-full

CurrentBiologicalAssets

X instant, debit

Kratkotrajna biološka imovina

Iznos kratkotrajne biološke imovine. [Referenca: Biološka imovina]

Objavljivanje: MRS 1 54. (f)

ifrs-full

CurrentBiologicalAssetsMember

member

Kratkotrajna biološka imovina [member]

Ovaj član označava kratkotrajnu biološku imovinu. [Referenca: Biološka imovina]

Uobičajena praksa: MRS 41 50.

ifrs-full

CurrentBondsIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentBondsIssued

X instant, credit

Izdane kratkoročne obveznice i kratkoročni dio izdanih dugoročnih obveznica

Iznos izdanih kratkoročnih obveznica i kratkoročnog dijela izdanih dugoročnih obveznica. [Referenca: Izdane obveznice]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowings

X instant, credit

Kratkoročne posudbe i kratkoročni dio dugoročnih posudbi

Iznos kratkoročnih posudbi i kratkoročnog dijela dugoročnih posudbi. [Referenca: Posudbe]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsAbstract

 

Kratkoročne posudbe i kratkoročni dio dugoročnih posudbi [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsByTypeAbstract

 

Kratkoročne posudbe i kratkoročni dio dugoročnih posudbi, po vrstama [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentCommercialPapersIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentCommercialPapersIssued

X instant, credit

Izdani kratkoročni komercijalni zapisi i kratkoročni dio izdanih dugoročnih komercijalnih zapisa

Iznos izdanih kratkoročnih komercijalnih zapisa i kratkoročnog dijela izdanih dugoročnih komercijalnih zapisa. [Referenca: Izdani komercijalni zapisi]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CurrentContractAssets

X instant, debit

Kratkotrajna ugovorna imovina

Iznos kratkotrajne ugovorne imovine. [Referenca: Ugovorna imovina]

Objavljivanje: MSFI 15 105.

ifrs-full

CurrentContractLiabilities

X instant, credit

Kratkoročne ugovorne obveze

Iznos kratkoročnih ugovornih obveza. [Referenca: Ugovorne obveze]

Objavljivanje: MSFI 15 105.

ifrs-full

CurrentCrudeOil

X instant, debit

Sirova nafta, kratkoročno

Klasifikacija kratkoročnih zaliha koje predstavljaju iznos nerafinirane, neprerađene nafte. [Referenca: Zalihe]

Uobičajena praksa: MRS 2 37.

ifrs-full

CurrentDebtInstrumentsIssued

X instant, credit

Izdani kratkoročni dužnički instrumenti

Iznos izdanih kratkoročnih dužničkih instrumenata. [Referenca: Izdani dužnički instrumenti]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CurrentDepositsFromCustomers

X instant, credit

Kratkoročni depoziti klijenata

Iznos kratkoročnih depozita klijenata. [Referenca: Depoziti klijenata]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialAssets

X instant, debit

Kratkotrajna derivatna financijska imovina

Iznos kratkotrajne derivatne financijske imovine. [Referenca: Derivatna financijska imovina]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialLiabilities

X instant, credit

Kratkoročne izvedene financijske obveze

Iznos kratkoročnih izvedenih financijskih obveza. [Referenca: Izvedene financijske obveze]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CurrentDividendPayables

X instant, credit

Kratkoročne obveze za dividende

Iznos kratkoročnih obveza za dividende. [Referenca: Obveze za dividende]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CurrentEstimateOfFutureCashOutflowsToBePaidToFulfilObligationMeasurementInputMember

member

Sadašnja procjena budućih novčanih odljeva radi plaćanja obveze, ulazni podatak za mjerenje [member]

Ovaj član označava sadašnju procjenu budućih novčanih odljeva radi plaćanja obveze, koja se koristi kao ulazni podatak za mjerenje.

Primjer: MSFI 13 B36. (d)

ifrs-full

CurrentExciseTaxPayables

X instant, credit

Kratkoročne obveze za trošarine

Iznos kratkoročnih obveza za trošarine. [Referenca: Obveze za trošarine]

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

ifrs-full

CurrentFinanceLeaseReceivables

X instant, debit

Kratkoročna potraživanja na temelju financijskog najma

Iznos kratkoročnih potraživanja na temelju financijskog najma. [Referenca: Potraživanja na temelju financijskog najma]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CurrentFinancialAssets

X instant, debit

Kratkotrajna financijska imovina

Iznos kratkotrajne financijske imovine. [Referenca: Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 25.

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtAmortisedCost

X instant, debit

Kratkotrajna financijska imovina po amortiziranom trošku

Iznos kratkotrajne financijske imovine po amortiziranom trošku. [Referenca: Financijska imovina po amortiziranom trošku]

Objavljivanje: MSFI 7 8. (f)

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X instant, debit

Kratkotrajna financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

Iznos kratkotrajne financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit. [Referenca: Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit]

Objavljivanje: MSFI 7 8. (h)

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeAbstract

 

Kratkotrajna financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

X instant, debit

Kratkotrajna financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

Iznos kratkotrajne financijske imovine mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak. [Referenca: Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak]

Objavljivanje: MSFI 7 8. (a)

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossAbstract

 

Kratkotrajna financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossClassifiedAsHeldForTrading

X instant, debit

Kratkotrajna financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, klasificirana kao imovina koja se drži radi trgovanja

Iznos kratkotrajne financijske imovine mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, klasificirane kao imovine koja se drži radi trgovanja. [Referenca: Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, klasificirana kao imovina koja se drži radi trgovanja]

Uobičajena praksa: MRS 1 55., Objavljivanje: MSFI 7 8. (a) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedUponInitialRecognition

X instant, debit

Kratkotrajna financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, određena pri početnom priznavanju ili naknadno

Iznos kratkotrajne financijske imovine mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak i određene kao takve pri početnom priznavanju ili naknadno. [Referenca: Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, određena pri početnom priznavanju ili naknadno]

Objavljivanje: MSFI 7 8. (a)

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue

X instant, debit

Kratkotrajna financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti

Iznos kratkotrajne financijske imovine koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, u skladu s MSFI-jem 9. [Referenca: Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti]

Objavljivanje: MSFI 7 8. (a)

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMeasuredAsSuchInAccordanceWithExemptionForReacquisitionOfOwnEquityInstruments

X instant, debit

Kratkotrajna financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, koja se tako mjeri u skladu s izuzećem za ponovno stjecanje vlastitih vlasničkih instrumenata

Iznos kratkotrajne financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, koja se tako mjeri u skladu s izuzećem za ponovno stjecanje vlastitih vlasničkih instrumenata. [Referenca: Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, koja se tako mjeri u skladu s izuzećem za ponovno stjecanje vlastitih vlasničkih instrumenata]

Objavljivanje: MSFI 7 8. (a) – na snazi od 1.1.2021.

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMeasuredAsSuchInAccordanceWithExemptionForRepurchaseOfOwnFinancialLiabilities

X instant, debit

Kratkotrajna financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, koja se tako mjeri u skladu s izuzećem za ponovnu kupnju vlastitih financijskih obveza

Iznos kratkotrajne financijske imovine po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, koja se tako mjeri u skladu s izuzećem za ponovnu kupnju vlastitih financijskih obveza. [Referenca: Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, koja se tako mjeri u skladu s izuzećem za ponovnu kupnju vlastitih financijskih obveza]

Objavljivanje: MSFI 7 8. (a) – na snazi od 1.1.2021.

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAvailableforsale

X instant, debit

Kratkotrajna financijska imovina raspoloživa za prodaju

Iznos kratkotrajne financijske imovine raspoložive za prodaju. [Referenca: Financijska imovina raspoloživa za prodaju; Kratkotrajna financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 8. (d) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X instant, debit

Kratkotrajna financijska imovina koja se mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

Iznos kratkotrajne financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit. [Referenca: Financijska imovina koja se mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit]

Objavljivanje: MSFI 7 8. (h)

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilities

X instant, credit

Kratkoročne financijske obveze

Iznos kratkoročnih financijskih obveza. [Referenca: Financijske obveze]

Objavljivanje: MSFI 7 25.

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtAmortisedCost

X instant, credit

Kratkotrajne financijske obveze po amortiziranom trošku

Iznos kratkotrajnih financijskih obveza po amortiziranom trošku. [Referenca: Financijske obveze po amortiziranom trošku]

Objavljivanje: MSFI 7 8. (g), Objavljivanje: MSFI 7 8. (f) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

X instant, credit

Kratkoročne financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

Iznos kratkoročnih financijskih obveza koje se mjere po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak. [Referenca: Financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak]

Objavljivanje: MSFI 7 8. (e)

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossAbstract

 

Kratkoročne financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossClassifiedAsHeldForTrading

X instant, credit

Kratkoročne financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, klasificirane kao obveze koje se drže radi trgovanja

Iznos kratkoročnih financijskih obveza po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak koje odgovaraju definiciji financijskih obveza koje se drže radi trgovanja. [Referenca: Kratkoročne financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak]

Objavljivanje: MSFI 7 8. (e)

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedUponInitialRecognition

X instant, credit

Kratkoročne financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, određene pri početnom priznavanju ili naknadno

Iznos kratkoročnih financijskih obveza koje se mjere po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, određenih kao takvih pri početnom priznavanju ili naknadno. [Referenca: Financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, određene pri početnom priznavanju ili naknadno]

Objavljivanje: MSFI 7 8. (e)

ifrs-full

CurrentFoodAndBeverage

X instant, debit

Tekuća hrana i piće

Klasifikacija kratkoročnih zaliha koje predstavljaju iznos hrane i pića. [Referenca: Zalihe]

Uobičajena praksa: MRS 2 37.

ifrs-full

CurrentFuel

X instant, debit

Gorivo, kratkoročno

Klasifikacija kratkoročnih zaliha koje se odnose na količnu goriva. [Referenca: Zalihe]

Uobičajena praksa: MRS 2 37.

ifrs-full

CurrentGovernmentGrants

X instant, credit

Kratkoročne državne potpore

Iznos kratkoročnih državnih potpora koje se priznaju u izvještaju o financijskom položaju kao odgođeni prihodi. [Referenca: Država [member]; Odgođeni prihodi; Državne potpore]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CurrentHeldtomaturityInvestments

X instant, debit

Kratkoročna ulaganja koja se drže do dospijeća

Iznos kratkoročnih ulaganja koja se drže do dospijeća. [Referenca: Ulaganja koja se drže do dospijeća]

Objavljivanje: MSFI 7 8. (b) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

CurrentInterestPayable

X instant, credit

Kratkoročne obveze za kamate

Iznos kratkoročnih obveza za kamate. [Referenca: Obveze za kamate]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CurrentInterestReceivable

X instant, debit

Kratkoročna potraživanja za kamate

Iznos kratkoročnih potraživanja za kamate. [Referenca: Potraživanja za kamate]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CurrentInventoriesArisingFromExtractiveActivitiesAbstract

 

Kratkoročne zalihe proizašle iz ekstraktivnih djelatnosti [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentInventoriesHeldForSale

X instant, debit

Kratkoročne zalihe namijenjene za prodaju

Klasifikacija kratkoročnih zaliha koje predstavljaju iznos zaliha namijenjenih za prodaju u okviru redovitog poslovanja. [Referenca: Zalihe]

Uobičajena praksa: MRS 2 37.

ifrs-full

CurrentInventoriesInTransit

X instant, debit

Kratkoročne zalihe u tranzitu

Klasifikacija kratkoročnih zaliha koje predstavljaju iznos zaliha u tranzitu. [Referenca: Zalihe]

Uobičajena praksa: MRS 2 37.

ifrs-full

CurrentInvestments

X instant, debit

Kratkoročna ulaganja

Iznos kratkoročnih ulaganja.

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CurrentInvestmentsInEquityInstrumentsDesignatedAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X instant, debit

Kratkoročna ulaganja u vlasničke instrumente određene po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

Iznos kratkoročnih ulaganja u vlasničke instrumente koje je subjekt odredio po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit. [Referenca: Ulaganja u vlasničke instrumente određene po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit]

Objavljivanje: MSFI 7 8. (h)

ifrs-full

CurrentLeaseLiabilities

X instant, credit

Kratkoročne obveze po najmu

Iznos kratkoročnih obveza po najmu. [Referenca: Obveze po najmu]

Objavljivanje: MSFI 16 47. (b)

ifrs-full

CurrentLiabilities

X instant, credit

Kratkoročne obveze

Iznos obveza: (a) za koje subjekt očekuje da će ih namiriti tijekom svojeg uobičajenog poslovnog ciklusa, (b) koje subjekt drži prvenstveno radi trgovanja, (c) koje dospijevaju na podmirenje u roku od dvanaest mjeseci nakon izvještajnog razdoblja, ili (d) čije podmirenje subjekt nema bezuvjetno pravo odgoditi najmanje dvanaest mjeseci nakon izvještajnog razdoblja.

Objavljivanje: MRS 1 69., Objavljivanje: MSFI 12 B12. (b) iii., primjer: MSFI 12 B10. (b)

ifrs-full

CurrentLiabilitiesAbstract

 

Kratkoročne obveze [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentLiabilitiesOtherThanLiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale

X instant, credit

Kratkoročne obveze osim obveza uključenih u grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju

Iznos kratkoročnih obveza osim obveza uključenih u grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju. [Referenca: Kratkoročne obveze; Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]; Obveze uključene u grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju]

Objavljivanje: MRS 1 69.

ifrs-full

CurrentLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Kratkoročne obveze koje se priznaju na datum stjecanja

Iznos kratkoročnih obveza preuzetih poslovnim spajanjem koji se priznaje na datum stjecanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]]

Uobičajena praksa: MSFI 3 B64. i.

ifrs-full

CurrentLoansAndReceivables

X instant, debit

Kratkoročni krediti i potraživanja

Iznos kratkoročnih kredita i potraživanja. [Referenca: Krediti i potraživanja]

Objavljivanje: MSFI 7 8. (c) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

CurrentLoansReceivedAndCurrentPortionOfNoncurrentLoansReceived

X instant, credit

Primljeni kratkoročni krediti i kratkoročni dio primljenih dugoročnih kredita

Iznos primljenih kratkoročnih kredita i kratkoročnog dijela primljenih dugoročnih kredita. [Referenca: Primljeni krediti]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CurrentMaterialsAndSuppliesToBeConsumedInProductionProcessOrRenderingServices

X instant, debit

Materijali i sirovine tijekom razdoblja koji će biti utrošeni u postupku proizvodnje ili pružanja usluga

Klasifikacija zaliha tijekom razdoblja koje se odnose na količinu materijala i zaliha koji će biti utrošeni u postupku proizvodnje ili pružanja usluga. [Referenca: Zalihe]

Uobičajena praksa: MRS 2 37.

ifrs-full

CurrentMember

member

Kratkoročni [member]

Ovaj član označava kratkoročni vremenski okvir.

Primjer: MSFI 7 IG20D., primjer: MSFI 7 35.N, uobičajena praksa: MSFI 7 37. – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

CurrentNaturalGas

X instant, debit

Prirodni plin, kratkoročno

Klasifikacija kratkoročnih zaliha koje predstavljaju količinu prirodne mješavine plinovitih ugljikovodika. [Referenca: Zalihe]

Uobičajena praksa: MRS 2 37.

ifrs-full

CurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral

X instant, debit

Kratkotrajna nenovčana imovina založena kao kolateral, za koju primatelj prijenosa na temelju ugovora ili poslovnog običaja ima pravo prodati ili ponovno založiti kolateral

Iznos kratkotrajne imovine koja nije gotovinski kolateral (kao što su dužnički ili vlasnički instrumenti) koju primatelj dobiva, a za koju primatelj na temelju ugovora ili poslovnog običaja ima pravo prodati ili ponovno založiti kolateral.

Objavljivanje: MSFI 9 3.2.23. (a), Objavljivanje: MRS 39 37. (a) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

CurrentNotesAndDebenturesIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentNotesAndDebenturesIssued

X instant, credit

Izdane kratkoročne mjenice i zadužnice i kratkoročni dio izdanih dugoročnih mjenica i zadužnica

Iznos izdanih kratkoročnih mjenica i zadužnica i kratkoročnog dijela izdanih dugoročnih mjenica i zadužnica. [Referenca: Izdane mjenice i zadužnice]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CurrentOreStockpiles

X instant, debit

Zalihe rude, kratkoročno

Klasifikacija kratkoročnih zaliha koje se odnose na količinu zaliha rude. [Referenca: Zalihe]

Uobičajena praksa: MRS 2 37.

ifrs-full

CurrentPackagingAndStorageMaterials

X instant, debit

Ambalažni i skladišni materijal, kratkoročno

Klasifikacija kratkoročnih zaliha koje se odnose na količinu ambalažnih i skladišnih materijala. [Referenca: Zalihe]

Uobičajena praksa: MRS 2 37.

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchaseOfEnergy

X instant, credit

Kratkoročne obveze prema dobavljačima za kupnju energije

Iznos kratkoročnih obveza prema dobavljačima za kupnju energije. [Referenca: Obveze prema dobavljačima za kupnju energije]

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchaseOfNoncurrentAssets

X instant, credit

Kratkoročne obveze prema dobavljačima za kupnju dugotrajne imovine

Iznos kratkoročnih obveza prema dobavljačima za kupnju dugotrajne imovine. [Referenca: Obveze prema dobavljačima za kupnju dugotrajne imovine]

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

ifrs-full

CurrentPayablesOnSocialSecurityAndTaxesOtherThanIncomeTax

X instant, credit

Kratkoročne obveze za socijalno osiguranje i porez, osim poreza na dobit

Iznos kratkoročnih obveza za socijalno osiguranje i porez, osim poreza na dobit. [Referenca: Obveze za socijalno osiguranje i porez, osim za porez na dobit]

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

ifrs-full

CurrentPetroleumAndPetrochemicalProducts

X instant, debit

Naftni i petrokemijski proizvodi, kratkoročno

Klasifikacija kratkoročnih zaliha koje se odnose na količinu proizvoda proizvedenih iz sirove nafte i prirodnog plina. [Referenca: Sirova nafta, kratkoročno; Prirodni plin, kratkoročno]

Uobičajena praksa: MRS 2 37.

ifrs-full

CurrentPortionOfLongtermBorrowings

X instant, credit

Kratkoročni dio dugoročnih posudbi

Kratkoročni dio dugoročnih posudbi. [Referenca: Posudbe]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CurrentPrepaidExpenses

X instant, debit

Tekući unaprijed plaćeni troškovi

Iznos rashoda nastalih prije razdoblja u kojem se ostvaruje ekonomska korist koji se priznaje kao kratkotrajna imovina.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CurrentPrepayments

X instant, debit

Kratkoročni predujmovi

Iznos kratkoročnih predujmova. [Referenca: Predujmovi]

Primjer: MRS 1 78. (b)

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAbstract

 

Kratkoročni predujmovi [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCurrentAccruedIncome

X instant, debit

Kratkoročni predujmovi i kratkoročni tekući obračunati prihodi

Iznos kratkoročnih predujmova i kratkoročnih obračunatih prihoda. [Referenca: Predujmovi; Obračunati prihodi]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCurrentAccruedIncomeAbstract

 

Kratkoročni predujmovi i tekući obračunati prihodi [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndOtherCurrentAssets

X instant, debit

Kratkoročni predujmovi i ostala kratkotrajna imovina

Iznos kratkoročnih predujmova i ostale kratkotrajne imovine. [Referenca: Ostala kratkotrajna imovina; Kratkoročni predujmovi]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CurrentProgrammingAssets

X instant, debit

Kratkotrajna imovina za računalno programiranje

Iznos kratkotrajne imovine za računalno programiranje. [Referenca: Imovina za računalno programiranje]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CurrentProvisions

X instant, credit

Kratkoročna rezerviranja

Iznos kratkoročnih rezerviranja. [Referenca: Rezerviranja]

Objavljivanje: MRS 1 54. (l)

ifrs-full

CurrentProvisionsAbstract

 

Kratkoročna rezerviranja [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentProvisionsForEmployeeBenefits

X instant, credit

Kratkoročna rezerviranja za primanja zaposlenika

Iznos kratkoročnih rezerviranja za primanja zaposlenika. [Referenca: Rezerviranja za primanja zaposlenika]

Objavljivanje: MRS 1 78. (d)

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAndCurrentProductionSupplies

X instant, debit

Sirovine i sirovine za proizvodnju, kratkoročno

Klasifikacija kratkoročnih zaliha koje se odnose na sirovina i sirovine za proizvodnju. [Referenca: Sirovine za proizvodnju, kratkoročno; Tekuće sirovine, kratkoročno]

Uobičajena praksa: MRS 2 37.

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAndCurrentProductionSuppliesAbstract

 

Sirovine i sirovine za proizvodnju, kratkoročno [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentReceivablesDueFromAssociates

X instant, debit

Dospjela kratkoročna potraživanja od pridruženih društava

Iznos dospjelih kratkoročnih potraživanja od pridruženih društava. [Referenca: Pridružena društva [member]]

Uobičajena praksa: MRS 1 78. (b)

ifrs-full

CurrentReceivablesDueFromJointVentures

X instant, debit

Dospjela kratkoročna potraživanja od zajedničkih pothvata

Iznos dospjelih kratkoročnih potraživanja od zajedničkih pothvata. [Referenca: Zajednički pothvati [member]]

Uobičajena praksa: MRS 1 78. (b)

ifrs-full

CurrentReceivablesFromContractsWithCustomers

X instant, debit

Kratkoročna potraživanja iz ugovora s kupcima

Iznos kratkoročnih potraživanja iz ugovora s kupcima. [Referenca: Potraživanja iz ugovora s kupcima]

Objavljivanje: MSFI 15 105.

ifrs-full

CurrentReceivablesFromRentalOfProperties

X instant, debit

Kratkoročna potraživanja od nekretnina danih u najam

Iznos kratkoročnih potraživanja od nekretnina danih u najam. [Referenca: Potraživanja od nekretnina danih u najam]

Uobičajena praksa: MRS 1 78. (b)

ifrs-full

CurrentReceivablesFromSaleOfProperties

X instant, debit

Kratkoročna potraživanja od prodaje nekretnina

Iznos kratkoročnih potraživanja od prodaje nekretnina. [Referenca: Potraživanja od prodaje nekretnina]

Uobičajena praksa: MRS 1 78. (b)

ifrs-full

CurrentReceivablesFromTaxesOtherThanIncomeTax

X instant, debit

Kratkoročna porezna potraživanja, osim poreza na dobit

Iznos kratkoročnih poreznih potraživanja, osim poreza na dobit. [Referenca: Porezna potraživanja, osim poreza na dobit]

Uobičajena praksa: MRS 1 78. (b)

ifrs-full

CurrentRecognisedAssetsDefinedBenefitPlan

X instant, debit

Kratkotrajna neto imovina na temelju definiranih primanja

Iznos kratkotrajne neto imovine na temelju definiranih primanja. [Referenca: Neto imovina na temelju definiranih primanja]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CurrentRecognisedLiabilitiesDefinedBenefitPlan

X instant, credit

Kratkoročna neto obveza na temelju definiranih primanja

Iznos kratkoročne neto obveze na temelju definiranih primanja. [Referenca: Neto obveza na temelju definiranih primanja]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CurrentRefundsProvision

X instant, credit

Kratkoročno rezerviranje za povrate

Iznos kratkoročnih rezerviranja za povrate. [Referenca: Rezerviranja za povrate]

Primjer: MRS 37 Primjer 4. Politika povrata, primjer: MRS 37 87.

ifrs-full

CurrentRestrictedCashAndCashEquivalents

X instant, debit

Ograničeni novac i novčani ekvivalenti, kratkoročno

Iznos ograničenog novca i novčanih ekvivalenata u kratkoročnom razdoblju. [Referenca: Ograničeni novac i novčani ekvivalenti]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CurrentRetentionPayables

X instant, credit

Kratkoročne obveze za zadržane isplate

Iznos kratkoročnih obveza za zadržane isplate. [Referenca: Obveze za zadržane isplate]

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

ifrs-full

CurrentSecuredBankLoansReceivedAndCurrentPortionOfNoncurrentSecuredBankLoansReceived

X instant, credit

Primljeni kratkoročni osigurani krediti banaka i kratkoročni dio primljenih dugoročnih osiguranih kredita banaka

Iznos primljenih kratkoročnih osiguranih kredita banaka i kratkoročnog dijela primljenih dugoročnih osiguranih kredita banaka. [Referenca: Primljeni osigurani krediti banaka]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CurrentServiceCostNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, credit

Tekući trošak rada, neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja

Povećanje (smanjenje) neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja koje je rezultat rada zaposlenika u tekućem razdoblju. [Referenca: Neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja]

Objavljivanje: MRS 19 141. (a)

ifrs-full

CurrentTaxAssets

X instant, debit

Tekuća porezna imovina

Višak uplaćenog iznosa tekućeg poreza za tekuće razdoblje i prethodna razdoblja u odnosu na dospjeli iznos za ta razdoblja. Tekući porez iznos je poreza na dobit za platiti (vratiti) na oporezivu dobit (porezni gubitak) za razdoblje.

Objavljivanje: MRS 1 54. (n)

ifrs-full

CurrentTaxAssetsCurrent

X instant, debit

Kratkotrajna porezna imovina, kratkoročno

Iznos kratkoročnog dijela kratkotrajne tekuće porezne imovine. [Referenca: Kratkotrajna porezna imovina]

Objavljivanje: MRS 1 54. (n)

ifrs-full

CurrentTaxAssetsNoncurrent

X instant, debit

Kratkotrajna porezna imovina, dugoročno

Iznos dugoročnog dijela kratkotrajne porezne imovine. [Referenca: Kratkotrajna porezna imovina]

Objavljivanje: MRS 1 54. (n)

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncome

X duration, debit

Tekući porezni rashodi (prihodi)

Iznos poreza na dobit koji se plaća (vraća) na oporezivu dobit (porezni gubitak) za razdoblje.

Primjer: MRS 12 80. (a)

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncomeAndAdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

Tekući porezni rashodi i usklađenja za tekući porez prethodnih razdoblja

Iznos tekućih poreznih rashoda (prihoda) i usklađenja za tekući porez prethodnih razdoblja. [Referenca: Tekući porezni rashodi (prihodi); Usklađenja za tekući porez prethodnih razdoblja]

Uobičajena praksa: MRS 12 80.

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncomeAndAdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriodsAbstract

 

Tekući porezni rashodi (prihodi) i usklađenja za tekući porez prethodnih razdoblja [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentTaxLiabilities

X instant, credit

Tekuće porezne obveze

Iznos poreza za tekuće razdoblje i prethodna razdoblja u visini u kojoj nije plaćen. Tekući porez iznos je poreza na dobit za platiti (vratiti) na oporezivu dobit (porezni gubitak) za razdoblje.

Objavljivanje: MRS 1 54. (n)

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesCurrent

X instant, credit

Tekuće porezne obveze, kratkoročne

Iznos kratkoročnog dijela tekućih poreznih obveza. [Referenca: Tekuće porezne obveze]

Objavljivanje: MRS 1 54. (n)

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesNoncurrent

X instant, credit

Tekuće porezne obveze, dugoročne

Iznos dugoročnog dijela tekućih poreznih obveza. [Referenca: Tekuće porezne obveze]

Objavljivanje: MRS 1 54. (n)

ifrs-full

CurrentTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquity

X duration, debit

Tekući porez koji se odnosi na stavke koje su odobrene (terećene) izravno u kapitalu

Iznos tekućeg poreza za određene stavke odobrene ili terećene izravno u kapitalu, na primjer: (a) usklađivanje početnog stanja zadržane dobiti proizašlo iz promjene računovodstvene politike koja se primjenjuje retroaktivno ili iz ispravka pogreške i (b) iznosi proizašli iz početnog priznavanja komponente kapitala složenog financijskog instrumenta. [Referenca: Zadržana dobit; Financijski instrumenti, klasa [member]]

Objavljivanje: MRS 12 81. (a)

ifrs-full

CurrentTradeReceivables

X instant, debit

Kratkoročna potraživanja od kupaca

Iznos kratkoročnih potraživanja od kupaca. [Referenca: Potraživanja od kupaca]

Primjer: MRS 1 78. (b), primjer: MRS 1 68.

ifrs-full

CurrentUnsecuredBankLoansReceivedAndCurrentPortionOfNoncurrentUnsecuredBankLoansReceived

X instant, credit

Primljeni neosigurani kratkoročni krediti banaka i kratkoročni dio primljenih neosiguranih dugoročnih kredita banaka

Iznos primljenih neosiguranih kratkoročnih kredita banaka i kratkoročnog dijela primljenih neosiguranih dugoročnih kredita banaka. [Referenca: Primljeni neosigurani krediti banaka]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CurrentValueAddedTaxPayables

X instant, credit

Kratkoročne obveze za porez na dodanu vrijednost

Iznos kratkoročnih obveza za porez na dodanu vrijednost. [Referenca: Obveze za porez na dodanu vrijednost]

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

ifrs-full

CurrentValueAddedTaxReceivables

X instant, debit

Kratkoročna potraživanja za porez na dodanu vrijednost

Iznos kratkoročnih potraživanja za porez na dodanu vrijednost. [Referenca: Potraživanja za porez na dodanu vrijednost]

Uobičajena praksa: MRS 1 78. (b)

ifrs-full

CustomerrelatedIntangibleAssetsMember

member

Nematerijalna imovina koja se odnosi na kupce [member]

Ovaj član označava klasu nematerijalne imovine koja se odnosi na kupce. Takva imovina može uključivati popise kupaca, neisporučene naloge ili proizvodnju, ugovore s kupcima i povezane odnose s kupcima te neugovorne odnose s kupcima.

Uobičajena praksa: MRS 38 119.

ifrs-full

CustomerrelatedIntangibleAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

Nematerijalna imovina povezana s klijentima, koja se priznaje na datum stjecanja

Iznos nematerijalne imovine povezane s klijentima stečene poslovnim spajanjem koji se priznaje na datum stjecanja. [Referenca: Nematerijalna imovina koja se odnosi na [member]; Poslovna spajanja [member]]

Uobičajena praksa: MSFI 3 B64. i.

ifrs-full

DateAsAtWhichEntityPlansToApplyNewIFRSInitially

yyyy-mm-dd

Datum na koji subjekt planira prvi put primijeniti MSFI

Datum od kojeg subjekt planira početi primjenjivati nove MSFI-je koji su izdani, ali nisu još na snazi.

Primjer: MRS 8 31. (d)

ifrs-full

DateByWhichApplicationOfNewIFRSIsRequired

yyyy-mm-dd

Datum obvezne primjene novih MSFI-ja

Datum od kojeg je subjekt obvezan početi primjenjivati nove MSFI-je koji su izdani, ali nisu još na snazi.

Primjer: MRS 8 31. (c)

ifrs-full

DatedSubordinatedLiabilities

X instant, credit

Datirane podređene obveze

Iznos podređenih obveza koje imaju određeni datum otplate. [Referenca: Podređene obveze]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

DateOfAcquisition2013

yyyy-mm-dd

Datum stjecanja

Datum na koji stjecatelj dobiva kontrolu nad stečenikom u poslovnom spajanju.

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (b)

ifrs-full

DateOfAuthorisationForIssueOfFinancialStatements2013

yyyy-mm-dd

Datum odobrenja financijskih izvještaja za izdavanje

Datum na koji je odobreno izdavanje financijskih izvještaja.

Objavljivanje: MRS 10 17.

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeriod2013

yyyy-mm-dd

Datum završetka izvještajnog razdoblja

Datum završetka izvještajnog razdoblja.

Objavljivanje: MRS 1 51. (c)

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeriodOfFinancialStatementsOfAssociate

yyyy-mm-dd

Datum završetka izvještajnog razdoblja za financijske izvještaje pridruženog društva

Datum završetka izvještajnog razdoblja za financijske izvještaje pridruženog društva.

Objavljivanje: MSFI 12 22. (b) i.

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeriodOfFinancialStatementsOfJointVenture2013

yyyy-mm-dd

Datum završetka izvještajnog razdoblja za financijske izvještaje zajedničkog pothvata

Datum završetka izvještajnog razdoblja za financijske izvještaje zajedničkog pothvata.

Objavljivanje: MSFI 12 22. (b) i.

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeriodOfFinancialStatementsOfSubsidiary

yyyy-mm-dd

Datum završetka izvještajnog razdoblja za financijske izvještaje društva kćeri

Datum završetka izvještajnog razdoblja za financijske izvještaje društva kćeri.

Objavljivanje: MSFI 12 11. (a)

ifrs-full

DateOfGrantOfSharebasedPaymentArrangement

text

Datum odobrenja aranžmana o plaćanju na temelju dionica

Datum na koji su odobreni aranžmani o plaćanju na temelju dionica. [Referenca: Aranžmani o plaćanju na temelju dionica [member]]

Primjer: MSFI 2 IG23., primjer: MSFI 2 45. (a)

ifrs-full

DateOfReclassificationOfFinancialAssetsDueToChangeInBusinessModel

yyyy-mm-dd

Datum reklasifikacije financijske imovine zbog promjene poslovnog modela

Datum reklasifikacije financijske imovine zbog promjene subjektova poslovnog modela za upravljanje financijskom imovinom. [Referenca: Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 12.B (a)

ifrs-full

DateOnWhichChangeInActivitiesOccurredThatPermittedInsurerToReassessWhetherItsActivitiesArePredominantlyConnectedWithInsurance

yyyy-mm-dd

Datum promjene djelatnosti na temelju koje osiguravatelj može preispitati jesu li njegove djelatnosti pretežno povezane s osiguranjem

Točan datum promjene djelatnosti na temelju koje osiguravatelj preispituje jesu li njegove djelatnosti pretežno povezane s osiguranjem.

Objavljivanje: MSFI 4 39.C. (c) ii. – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

DateOnWhichChangeInActivitiesOccurredThatResultedInInsurerNoLongerQualifyingToApplyTemporaryExemptionFromIFRS9

yyyy-mm-dd

Datum promjene djelatnosti zbog koje osiguravatelj prestaje ispunjavati uvjete za privremeno izuzeće od primjene MSFI-ja 9

Točan datum promjene djelatnosti zbog koje osiguravatelj prestaje ispunjavati uvjete za privremeno izuzeće od primjene MSFI-ja 9.

Objavljivanje: MSFI 4 39.D (b) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

DebtInstrumentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Dužnički instrumenti, iznos koji se dodaje fer vrijednosti imovine plana

Iznos koji se u dužničkim (umjesto vlasničkim) instrumentima dodaje fer vrijednosti imovine plana definiranih primanja. [Referenca: Imovina plana, po fer vrijednosti; Planovi definiranih primanja [member]]

Primjer: MRS 19 142. (c)

ifrs-full

DebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Dužnički instrumenti koje subjekt drži

Iznos dužničkih instrumenata koje subjekt drži.

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

DebtInstrumentsHeldAbstract

 

Dužnički instrumenti koje subjekt drži [abstract]

 

 

ifrs-full

DebtInstrumentsIssuedThatAreIncludedInInsurersRegulatoryCapital

X instant, credit

Izdani dužnički instrumenti uključeni u regulatorni kapital osiguravatelja

Iznos izdanih dužničkih instrumenata koji su uključeni u regulatorni kapital osiguravatelja.

Primjer: MSFI 4 20.E (c) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

DebtSecurities

X instant, credit

Izdani dužnički instrumenti

Iznos dužničkih instrumenata koje je subjekt izdao.

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

DebtSecuritiesMember

member

Dužnički vrijednosni papiri [member]

Ovaj član označava dužničke instrumente koje subjekt drži.

Primjer: MSFI 13 IE60., primjer: MSFI 13 94.

ifrs-full

DecreaseDueToHarvestBiologicalAssets

X duration, credit

Smanjenje zbog žetve ili berbe, biološka imovina

Smanjenje vrijednosti biološke imovine zbog odvajanja proizvoda od biološke imovine ili prestanka životnih procesa biološke imovine. [Referenca: Biološka imovina]

Objavljivanje: MRS 41 50. (d)

ifrs-full

DecreaseIncreaseThroughTaxOnSharebasedPaymentTransactions

X duration, debit

Smanjenje (povećanje) kroz porez na transakcije plaćanja na temelju dionica, kapital

Smanjenje (povećanje) kapitala koje je posljedica poreza na transakcije u kojima subjekt: (a) prima robu ili usluge od dobavljača robe ili davatelja usluga (uključujući zaposlenika) u okviru aranžmana o plaćanju na temelju dionica ili (b) obvezuje se podmiriti transakciju dobavljaču na temelju aranžmana o plaćanju temeljenom na dionicama kada robu ili usluge primi neki subjekt iz grupe. [Referenca: Aranžmani o plaćanju na temelju dionica [member]]

Uobičajena praksa: MRS 1 106. (d)

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsAssets

X duration, credit

Smanjenje pri mjerenju fer vrijednosti zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koje odražava realno moguće alternativne pretpostavke, imovina

Iznos smanjenja pri mjerenju fer vrijednosti imovine zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koji odražava realno moguće alternativne pretpostavke.

Objavljivanje: MSFI 13 93. (h) ii.

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsEntitysOwnEquityInstruments

X duration, debit

Smanjenje pri mjerenju fer vrijednosti zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koje odražava realno moguće alternativne pretpostavke, vlastiti vlasnički instrumenti subjekta

Iznos smanjenja pri mjerenju fer vrijednosti vlastitih vlasničkih instrumenata subjekta zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koji odražava realno moguće alternativne pretpostavke.

Objavljivanje: MSFI 13 93. (h) ii.

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsLiabilities

X duration, debit

Smanjenje pri mjerenju fer vrijednosti zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koje odražava realno moguće alternativne pretpostavke, obveze

Iznos smanjenja pri mjerenju fer vrijednosti obveza zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koji odražava realno moguće alternativne pretpostavke.

Objavljivanje: MSFI 13 93. (h) ii.

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAfterTaxAssets

X duration

Smanjenje pri mjerenju fer vrijednosti zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koje odražava realno moguće alternativne pretpostavke, koje se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, nakon oporezivanja, imovina

Iznos smanjenja pri mjerenju fer vrijednosti imovine, koji se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti nakon oporezivanja, zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koji odražava realno moguće alternativne pretpostavke. [Referenca: Porezni prihodi (rashodi)]

Uobičajena praksa: MSFI 13 93. (h) ii.

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAfterTaxEntitysOwnEquityInstruments

X duration

Smanjenje pri mjerenju fer vrijednosti zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koje odražava realno moguće alternativne pretpostavke, koje se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, nakon oporezivanja, vlastiti vlasnički instrumenti subjekta

Iznos smanjenja pri mjerenju fer vrijednosti vlastitih vlasničkih instrumenata subjekta, koji se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti nakon oporezivanja, zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koji odražava realno moguće alternativne pretpostavke. [Referenca: Porezni prihodi (rashodi)]

Uobičajena praksa: MSFI 13 93. (h) ii.

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAfterTaxLiabilities

X duration

Smanjenje pri mjerenju fer vrijednosti zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koje odražava realno moguće alternativne pretpostavke, koje se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, nakon oporezivanja, obveze

Iznos smanjenja pri mjerenju fer vrijednosti obveza, koji se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti nakon oporezivanja, zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koji odražava realno moguće alternativne pretpostavke. [Referenca: Porezni prihodi (rashodi)]

Uobičajena praksa: MSFI 13 93. (h) ii.

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInOtherComprehensiveIncomeBeforeTaxAssets

X duration

Smanjenje pri mjerenju fer vrijednosti zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koje odražava realno moguće alternativne pretpostavke, koje se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, prije oporezivanja, imovina

Iznos smanjenja pri mjerenju fer vrijednosti imovine, koji se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti prije oporezivanja, zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koji odražava realno moguće alternativne pretpostavke. [Referenca: Porezni prihodi (rashodi)]

Uobičajena praksa: MSFI 13 93. (h) ii.

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInOtherComprehensiveIncomeBeforeTaxEntitysOwnEquityInstruments

X duration

Smanjenje pri mjerenju fer vrijednosti zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koje odražava realno moguće alternativne pretpostavke, koje se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, prije oporezivanja, vlastiti vlasnički instrumenti subjekta

Iznos smanjenja pri mjerenju fer vrijednosti vlastitih vlasničkih instrumenata subjekta, koji se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti prije oporezivanja, zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koji odražava realno moguće alternativne pretpostavke. [Referenca: Porezni prihodi (rashodi)]

Uobičajena praksa: MSFI 13 93. (h) ii.

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInOtherComprehensiveIncomeBeforeTaxLiabilities

X duration

Smanjenje pri mjerenju fer vrijednosti zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koje odražava realno moguće alternativne pretpostavke, koje se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, prije oporezivanja, obveze

Iznos smanjenja pri mjerenju fer vrijednosti obveza, koji se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti prije oporezivanja, zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koji odražava realno moguće alternativne pretpostavke. [Referenca: Porezni prihodi (rashodi)]

Uobičajena praksa: MSFI 13 93. (h) ii.

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInProfitOrLossAfterTaxAssets

X duration

Smanjenje pri mjerenju fer vrijednosti zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koje odražava realno moguće alternativne pretpostavke, koje se priznaje u dobiti ili gubitku, nakon oporezivanja, imovina

Iznos smanjenja pri mjerenju fer vrijednosti imovine, koji se priznaje u dobiti ili gubitku nakon oporezivanja, zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koji odražava realno moguće alternativne pretpostavke. [Referenca: Porezni prihodi (rashodi)]

Uobičajena praksa: MSFI 13 93. (h) ii.

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInProfitOrLossAfterTaxEntitysOwnEquityInstruments

X duration

Smanjenje pri mjerenju fer vrijednosti zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koje odražava realno moguće alternativne pretpostavke, koje se priznaje u dobiti ili gubitku, nakon oporezivanja, vlastiti vlasnički instrumenti subjekta

Iznos smanjenja pri mjerenju fer vrijednosti vlastitih vlasničkih instrumenata subjekta, koji se priznaje u dobiti ili gubitku nakon oporezivanja, zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koji odražava realno moguće alternativne pretpostavke. [Referenca: Porezni prihodi (rashodi)]

Uobičajena praksa: MSFI 13 93. (h) ii.

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInProfitOrLossAfterTaxLiabilities

X duration

Smanjenje pri mjerenju fer vrijednosti zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koje odražava realno moguće alternativne pretpostavke, koje se priznaje u dobiti ili gubitku, nakon oporezivanja, obveze

Iznos smanjenja pri mjerenju fer vrijednosti obveza, koji se priznaje u dobiti ili gubitku nakon oporezivanja, zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koji odražava realno moguće alternativne pretpostavke. [Referenca: Porezni prihodi (rashodi)]

Uobičajena praksa: MSFI 13 93. (h) ii.

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInProfitOrLossBeforeTaxAssets

X duration

Smanjenje pri mjerenju fer vrijednosti zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koje odražava realno moguće alternativne pretpostavke, koje se priznaje u dobiti ili gubitku, prije oporezivanja, imovina

Iznos smanjenja pri mjerenju fer vrijednosti imovine, koji se priznaje u dobiti ili gubitku prije oporezivanja, zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koji odražava realno moguće alternativne pretpostavke. [Referenca: Porezni prihodi (rashodi)]

Uobičajena praksa: MSFI 13 93. (h) ii.

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInProfitOrLossBeforeTaxEntitysOwnEquityInstruments

X duration

Smanjenje pri mjerenju fer vrijednosti zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koje odražava realno moguće alternativne pretpostavke, koje se priznaje u dobiti ili gubitku, prije oporezivanja, vlastiti vlasnički instrumenti subjekta

Iznos smanjenja pri mjerenju fer vrijednosti vlastitih vlasničkih instrumenata subjekta, koji se priznaje u dobiti ili gubitku prije oporezivanja, zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koji odražava realno moguće alternativne pretpostavke. [Referenca: Porezni prihodi (rashodi)]

Uobičajena praksa: MSFI 13 93. (h) ii.

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInProfitOrLossBeforeTaxLiabilities

X duration

Smanjenje pri mjerenju fer vrijednosti zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koje odražava realno moguće alternativne pretpostavke, koje se priznaje u dobiti ili gubitku, prije oporezivanja, obveze

Iznos smanjenja pri mjerenju fer vrijednosti obveza, koji se priznaje u dobiti ili gubitku prije oporezivanja, zbog promjene više ulaznih podataka koji nisu vidljivi koji odražava realno moguće alternativne pretpostavke. [Referenca: Porezni prihodi (rashodi)]

Uobičajena praksa: MSFI 13 93. (h) ii.

ifrs-full

DecreaseThroughBalancesRecoveredInCurrentPeriodRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X duration, credit

Smanjenje zbog nadoknađenih vremenskih razlika u tekućem razdoblju, pasivna vremenska razgraničenja

Smanjenje pasivnih vremenskih razgraničenja koje je posljedica nadoknađenih vremenskih razlika u tekućem razdoblju. [Referenca: Pasivna vremenska razgraničenja]

Primjer: MSFI 14 33. (a) ii.

ifrs-full

DecreaseThroughBalancesReversedInCurrentPeriodRegulatoryDeferralAccountCreditBalances

X duration, debit

Smanjenje zbog poništenja vremenskih razlika u tekućem razdoblju, aktivna vremenska razgraničenja

Smanjenje aktivnih vremenskih razgraničenja koje je posljedica poništenih vremenskih razlika u tekućem razdoblju. [Referenca: Aktivna vremenska razgraničenja]

Primjer: MSFI 14 33. (a) ii.

ifrs-full

DecreaseThroughBenefitsPaidReimbursementRightsAtFairValue

X duration, credit

Smanjenje zbog isplaćenih primanja, prava na povrat sredstava, po fer vrijednosti

Smanjenje fer vrijednosti prava na povrat sredstava koje je posljedica isplaćenih primanja. [Referenca: Po fer vrijednosti [member]; Prava na povrat sredstava, po fer vrijednosti]

Objavljivanje: MRS 19 141. (g)

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAsHeldForSaleBiologicalAssets

X duration, credit

Smanjenje zbog klasifikacije imovine kao namijenjene za prodaju, biološka imovina

Smanjenje biološke imovine zbog njezine klasifikacije kao namijenjene za prodaju ili uključivanja u grupu imovine za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju. [Referenca: Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]; Biološka imovina]

Objavljivanje: MRS 41 50. (c)

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAsHeldForSaleGoodwill

X duration, credit

Smanjenje zbog klasifikacije kao namijenjeno za prodaju, goodwill

Smanjenje goodwilla zbog njegove klasifikacije kao namijenjenog za prodaju. [Referenca: goodwill; Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B67. (d) iv.

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAsHeldForSaleIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, credit

Smanjenje zbog klasifikacije kao namijenjeno za prodaju, nematerijalna imovina i goodwill

Smanjenje vrijednosti nematerijalne imovine i goodwilla koje je posljedica njihove klasifikacije kao namijenjenih za prodaju ili uključivanja u grupu za otuđenje klasificiranu kao namijenjenu za prodaju. [Referenca: Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]; Nematerijalna imovina i goodwill]

Uobičajena praksa: MRS 38 118. (e) ii.

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAsHeldForSaleIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, credit

Smanjenje zbog klasifikacija kao namijenjeno za prodaju, nematerijalna imovina osim goodwilla

Smanjenje nematerijalne imovine osim goodwilla koje je posljedica njezine klasifikacije kao namijenjene za prodaju ili uključivanja u grupu za otuđenje klasificiranu kao namijenjenu za prodaju. [Referenca: Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]; Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Objavljivanje: MRS 38 118. (e) ii.

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAsHeldForSaleInvestmentProperty

X duration, credit

Smanjenje zbog klasifikacije kao namijenjeno za prodaju, ulaganja u nekretnine

Smanjenje ulaganja u nekretnine njihovom klasifikacijom kao namijenjenih za prodaju ili uključivanja u grupu za otuđenje klasificiranu kao namijenjenu za prodaju. [Referenca: Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]; Nekretnine, postrojenja i oprema; Ulaganja u nekretnine; Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]]

Objavljivanje: MRS 40 76. (c), Objavljivanje: MRS 40 79. (d) iii.

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAsHeldForSalePropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Smanjenje zbog klasifikacije kao namijenjeno za prodaju, nekretnine, postrojenja i oprema

Smanjenje nekretnina, ulaganja i oprema njihovom klasifikacijom kao namijenjenih za prodaju ili uključivanjem u grupu za otuđenje klasificiranu kao namijenjenu za prodaju. [Referenca: Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]; Nekretnine, postrojenja i oprema; Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]]

Objavljivanje: MRS 16 73. (e) ii.

ifrs-full

DecreaseThroughDerecognitionExposureToCreditRiskOnLoanCommitmentsAndFinancialGuaranteeContracts

X duration, debit

Smanjenje zbog prestanka priznavanja, izloženost kreditnom riziku obveza po kreditima i ugovora o financijskom jamstvu

Smanjenje izloženosti kreditnom riziku obveza po kreditima i ugovora o financijskom jamstvu koje je posljedica prestanka priznavanja. [Referenca: Izloženost kreditnom riziku obveza po kreditima i ugovora o financijskom jamstvu]

Primjer: MSFI 7 IG20B., primjer: MSFI 7 35.I (c), primjer: MSFI 7 35.H

ifrs-full

DecreaseThroughDerecognitionFinancialAssets

X duration, credit

Smanjenje zbog prestanka priznavanja, financijska imovina

Smanjenje financijske imovine koje je posljedica prestanka priznavanja. [Referenca: Financijska imovina]

Primjer: MSFI 7 IG20B., primjer: MSFI 7 35.I (c), primjer: MSFI 7 35.H

ifrs-full

DecreaseThroughDisposalsRegulatoryDeferralAccountCreditBalances

X duration, debit

Smanjenje zbog otuđenja, aktivna vremenska razgraničenja

Smanjenje potražnih salda vremenskih razgraničenja koje je posljedica otuđenja. [Referenca: Aktivna vremenska razgraničenja]

Primjer: MSFI 14 33. (a) iii.

ifrs-full

DecreaseThroughDisposalsRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X duration, credit

Smanjenje zbog otuđenja, pasivna vremenska razgraničenja

Smanjenje dugovnih salda vremenskih razgraničenja koje je posljedica otuđenja. [Referenca: Pasivna vremenska razgraničenja]

Primjer: MSFI 14 33. (a) iii.

ifrs-full

DecreaseThroughImpairmentContractAssets

X duration, credit

Smanjenje zbog umanjenja vrijednosti, ugovorna imovina

Smanjenje ugovorne imovine koje je posljedica umanjenja vrijednosti. [Referenca: Ugovorna imovina; Gubitak od umanjenja vrijednosti]

Primjer: MSFI 15 118. (c)

ifrs-full

DecreaseThroughImpairmentsRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X duration, credit

Smanjenje zbog umanjenja vrijednosti, pasivna vremenska razgraničenja

Smanjenje dugovnih salda vremenskih razgraničenja koje je posljedica umanjenja vrijednosti. [Referenca: Gubitak od umanjenja vrijednosti; Pasivna vremenska razgraničenja]

Primjer: MSFI 14 33. (a) iii.

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfControlOfSubsidiaryIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, credit

Smanjenje zbog gubitka kontrole u društvu kćeri, nematerijalna imovina i goodwill

Smanjenje nematerijalne imovine i goodwilla koje je posljedica gubitka kontrole u društvu kćeri. [Referenca: Nematerijalna imovina i goodwill]

Uobičajena praksa: MRS 38 118. (e)

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfControlOfSubsidiaryIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, credit

Smanjenje zbog gubitka kontrole u društvu kćeri, nematerijalna imovina osim goodwilla

Smanjenje vrijednosti nematerijalne imovine osim goodwilla koje je posljedica gubitka kontrole nad društvom kćeri. [Referenca: Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Uobičajena praksa: MRS 38 118. (e)

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfControlOfSubsidiaryOtherProvisions

X duration, debit

Smanjenje zbog gubitka kontrole u društvu kćeri, ostala rezerviranja

Smanjenje ostalih rezerviranja koje je posljedica gubitka kontrole nad društvom kćeri. [Referenca: Ostala rezerviranja]

Uobičajena praksa: MRS 37 84.

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfControlOfSubsidiaryPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Smanjenje zbog gubitka kontrole u društvu kćeri, nekretnine, postrojenja i oprema

Smanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme koje je posljedica gubitka kontrole nad društvom kćeri. [Referenca: Nekretnine, postrojenja i oprema]

Uobičajena praksa: MRS 16 73. (e)

ifrs-full

DecreaseThroughPerformanceObligationBeingSatisfiedContractLiabilities

X duration, debit

Smanjenje zbog ispunjenja obveze na činidbu, ugovorne obveze

Smanjenje ugovornih obveza koje je posljedica ispunjenja obveza na činidbu. [Referenca: Ugovorne obveze; Obveze na činidbu [member]]

Primjer: MSFI 15 118. (e)

ifrs-full

DecreaseThroughRightToConsiderationBecomingUnconditionalContractAssets

X duration, credit

Smanjenje zbog činjenice da je pravo na naknadu postalo bezuvjetno, ugovorna imovina

Smanjenje vrijednosti ugovorne imovine koje je posljedica činjenice da je pravo na naknadu postalo bezuvjetno. [Referenca: Ugovorna imovina]

Primjer: MSFI 15 118. (d)

ifrs-full

DecreaseThroughTransferToLiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOtherProvisions

X duration, debit

Smanjenje zbog prijenosa na obveze uključene u grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju, ostala rezerviranja

Smanjenje ostalih rezerviranja koje je posljedica prijenosa tih rezerviranja na obveze uključene u grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju. [Referenca: Ostala rezerviranja; Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]]

Uobičajena praksa: MRS 37 84.

ifrs-full

DecreaseThroughWriteoffFinancialAssets

X duration, credit

Smanjenje zbog otpisa, financijska imovina

Smanjenje vrijednosti financijske imovine koje je posljedica otpisa. [Referenca: Financijska imovina]

Primjer: MSFI 7 IG20B., primjer: MSFI 7 35.I (c), primjer: MSFI 7 35.H

ifrs-full

DeductibleTemporaryDifferencesForWhichNoDeferredTaxAssetIsRecognised

X instant

Odbitne privremene razlike za koje se ne priznaje odgođena porezna imovina

Iznos odbitnih privremenih razlika za koje se u izvještaju o financijskom položaju ne priznaje odgođena porezna imovina. [Referenca: Privremene razlike [member]]

Objavljivanje: MRS 12 81. (e)

ifrs-full

DeemedCostOfInvestmentsForWhichDeemedCostIsFairValue

X instant, debit

Ukupan pretpostavljeni trošak ulaganja kod kojih je pretpostavljeni trošak njihova fer vrijednost

Iznos ukupnog pretpostavljenog troška ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate ili pridružena društva, kod kojih je pretpostavljeni trošak njihova fer vrijednost u prvim financijskim izvještajima subjekta po MSFI-jevima. [Referenca: Pridružena društva [member]; Zajednički pothvati [member]; Društva kćeri [member]; Ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva; MSFI-ji [member]]

Objavljivanje: MSFI 1 31. (b)

ifrs-full

DeemedCostOfInvestmentsForWhichDeemedCostIsPreviousGAAPCarryingAmount

X instant, debit

Ukupan pretpostavljeni trošak ulaganja kod kojih je pretpostavljeni trošak knjigovodstvena vrijednost po prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima

Iznos ukupnog pretpostavljenog troška ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate ili pridružena društva, kod kojih je pretpostavljeni trošak njihova knjigovodstvena vrijednost po prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima u prvim financijskim izvještajima subjekta po MSFI-jima. [Referenca: Pridružena društva [member]; Knjigovodstvena vrijednost [member]; Zajednički pothvati [member]; Prethodna općeprihvaćena računovodstvena načela [member]; Društva kćeri [member]; Ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva; MSFI-ji [member]]

Objavljivanje: MSFI 1 31. (a)

ifrs-full

DefaultFinancialStatementsDateMember

member

Zadani datum financijskih izvještaja [member]

Ovaj član označava standardnu vrijednost za os „Datum nastanka” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MRS 8 28. (f) i., Objavljivanje: MRS 8 29. (c) i., Objavljivanje: MRS 8 49. (b) i.

ifrs-full

DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

Odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju

Iznos troška koji osiguravatelj snosi kako bi prodao, preuzeo i inicirao novi ugovor o osiguranju čije je priznavanje kao rashoda odgođeno. [Referenca: Vrste ugovora o osiguranju [member]]

Objavljivanje: MSFI 4 37. (e) – datum isteka 1.1.2021., primjer: MSFI 4 IG39. (a) – datum isteka 1.1.2021., primjer: MSFI 4 IG23. (a) – datum isteka 1.1.2021., primjer: MSFI 4 37. (b) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

DeferredIncome

X instant, credit

Odgođeni prihodi

Iznos obveze koja predstavlja primljene prihode koji još nisu zarađeni. [Referenca: Prihodi]

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

ifrs-full

DeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Odgođeni prihodi klasificirani kao tekući

Iznos odgođenih prihoda klasificiranih kao tekućih. [Referenca: Odgođeni prihodi]

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

ifrs-full

DeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Odgođeni prihodi klasificirani kao dugoročni

Iznos odgođenih prihoda klasificiranih kao dugoročnih. [Referenca: Odgođeni prihodi]

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

ifrs-full

DeferredIncomeRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Odgođeni prihodi koji se priznaju na datum stjecanja

Iznos odgođenih prihoda preuzetih poslovnim spajanjem koji se priznaje na datum stjecanja. [Referenca: Odgođeni prihodi; Poslovna spajanja [member]]

Uobičajena praksa: MSFI 3 B64. i.

ifrs-full

DeferredTaxAssetAssociatedWithRegulatoryDeferralAccountBalances

X instant, debit

Odgođena porezna imovina povezana s aktivnim i pasivnim vremenskim razgraničenjima

Iznos odgođene porezne imovine povezane s aktivnim i pasivnim vremenskim razgraničenjima. [Referenca: Odgođena porezna imovina; Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja [member]

Objavljivanje: MSFI 14 24., Objavljivanje: MSFI 14 B11. (b)

ifrs-full

DeferredTaxAssets

X instant, debit

Odgođena porezna imovina

Iznosi poreza na dobit za vratiti u budućim razdobljima s obzirom na: (a) odbitne privremene razlike, (b) prenesene neiskorištene porezne gubitke, i (c) prenesene neiskorištene porezne olakšice. [Referenca: Privremene razlike [member]; Neiskorištene porezne olakšice [member]; Neiskorišteni porezni gubici [member]]

Objavljivanje: MRS 1 54. (o), Objavljivanje: MRS 1 56., Objavljivanje: MRS 12 81. (g) i.

ifrs-full

DeferredTaxAssetsAndLiabilitiesAbstract

 

Odgođena porezna imovina i obveze [abstract]

 

 

ifrs-full

DeferredTaxAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

Odgođena porezna imovina koja se priznaje na datum stjecanja

Iznos odgođene porezne imovine stečene poslovnim spajanjem koji se priznaje na datum stjecanja. [Referenca: Odgođena porezna imovina; Poslovna spajanja [member]]

Uobičajena praksa: MSFI 3 B64. i.

ifrs-full

DeferredTaxAssetWhenUtilisationIsDependentOnFutureTaxableProfitsInExcessOfProfitsFromReversalOfTaxableTemporaryDifferencesAndEntityHasSufferedLossInJurisdictionToWhichDeferredTaxAssetRelates

X instant, debit

Odgođena porezna imovina kada njezino korištenje ovisi o budućoj oporezivoj dobiti koja je veća od dobiti nastale poništenjem oporezivih privremenih razlika, a subjekt je pretrpio gubitak na području iste porezne vlasti na koje se odnosi odgođena porezna imovina

Iznos odgođene porezne imovine kada: (a) korištenje odgođene porezne imovine ovisi o budućoj oporezivoj dobiti koja je veća od dobiti nastale poništenjem postojećih oporezivih privremenih razlika i (b) subjekt je pretrpio gubitak u tekućem ili prethodnom razdoblju na području iste porezne vlasti na koje se odnosi odgođena porezna imovina. [Referenca: Privremene razlike [member]]

Objavljivanje: MRS 12 82.

ifrs-full

DeferredTaxExpenseArisingFromWritedownOrReversalOfWritedownOfDeferredTaxAsset

X duration, debit

Odgođeni porezni rashodi koji proizlazi iz otpisa ili poništenja otpisa odgođene porezne imovine

Iznos odgođenih poreznih rashoda koji proizlaze iz otpisa ili poništenja prethodnog otpisa odgođene porezne imovine. [Referenca: Odgođena porezna imovina]

Primjer: MRS 12 80. (g)

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncome

X duration, debit

Odgođeni porezni rashodi (prihodi)

Iznos poreznih rashoda (prihoda) povezanih s promjenama odgođenih poreznih obveza i odgođene porezne imovine. [Referenca: Odgođena porezna imovina; Odgođene porezne obveze]

Objavljivanje: MRS 12 81. (g) ii.

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeAbstract

 

Odgođeni porezni rashodi (prihodi) [abstract]

 

 

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeRecognisedInProfitOrLoss

X duration

Odgođeni porezni rashodi (prihodi) priznati u dobiti ili gubitku

Iznos poreznih rashoda ili prihoda povezan s promjenama odgođenih poreznih obveza i odgođene porezne imovine, priznat u dobiti ili gubitku. [Referenca: Odgođena porezna imovina; Odgođeni porezni rashodi (prihodi); Odgođene porezne obveze]

Objavljivanje: MRS 12 81. (g) ii.

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeRelatingToOriginationAndReversalOfTemporaryDifferences

X duration, debit

Odgođeni porezni rashodi (prihodi) koji se odnose na nastanak i poništenje privremenih razlika

Iznos odgođenih poreznih rashoda (prihoda) koji se odnosi na nastanak ili poništenje privremenih razlika. [Referenca: Privremene razlike [member]; Odgođeni porezni rashodi (prihodi)]

Primjer: MRS 12 80. (c)

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeRelatingToTaxRateChangesOrImpositionOfNewTaxes

X duration, debit

Odgođeni porezni rashodi (prihodi) koji se odnosi na promjene poreznih stopa ili uvođenje novih poreza

Iznos odgođenih poreznih rashoda (prihoda) koji se odnosi na promjene poreznih stopa ili uvođenje novih poreza. [Referenca: Odgođeni porezni rashodi (prihodi)]

Primjer: MRS 12 80. (d)

ifrs-full

DeferredTaxLiabilities

X instant, credit

Odgođene porezne obveze

Iznosi poreza na dobit plativi u budućim razdobljima koji se odnose na oporezive privremene razlike. [Referenca: Privremene razlike [member]]

Objavljivanje: MRS 1 54. (o)

ifrs-full

DeferredTaxLiabilitiesOnLiabilitiesArisingFromContractsWithinScopeOfIFRS4AndNonderivativeInvestmentContracts

X instant, credit

Odgođene porezne obveze za obveze koje proizlaze iz ugovora koji su obuhvaćeni područjem primjene MSFI-ja 4 i ugovora o ulaganju u neizvedene financijske instrumente

Iznos odgođene porezne obveze za obveze koje proizlaze iz ugovora koji su obuhvaćeni područjem primjene MSFI-ja 4 i ugovora o ulaganju u neizvedene financijske instrumente. [Referenca: Odgođene porezne obveze]

Primjer: MSFI 4 20.E (c) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

DeferredTaxLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Odgođene porezne obveze koje se priznaju na datum stjecanja

Iznos koji se priznaje na datum stjecanja za odgođene porezne obveze preuzete poslovnim spajanjem. [Referenca: Odgođene porezne obveze; Poslovna spajanja [member]]

Uobičajena praksa: MSFI 3 B64. i.

ifrs-full

DeferredTaxLiabilityAsset

X instant, credit

Odgođene porezne obveze (imovina)

Iznos odgođenih poreznih obveza ili imovine. [Referenca: Odgođene porezne obveze; Odgođena porezna imovina]

Objavljivanje: MRS 12 81. (g) i.

ifrs-full

DeferredTaxLiabilityAssociatedWithRegulatoryDeferralAccountBalances

X instant, credit

Odgođene porezne obveze povezane s aktivnim i pasivnim vremenskim razgraničenjima

Iznos odgođenih poreznih obveza povezanih s aktivnim i pasivnim vremenskim razgraničenjima. [Referenca: Odgođene porezne obveze; Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja [member]

Objavljivanje: MSFI 14 24., Objavljivanje: MSFI 14 B11. (b)

ifrs-full

DeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquity

X duration

Odgođeni porez povezan sa stavkama koje su odobrene (terećene) izravno u kapitalu

Iznos odgođenog poreza povezan sa stavkama koje su odobrene (terećene) izravno u kapitalu. [Referenca: Odgođeni porezni rashodi (prihodi)]

Objavljivanje: MRS 12 81. (a)

ifrs-full

DefinedBenefitObligationAtPresentValue

X instant, credit

Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti

Sadašnja vrijednost očekivanih budućih plaćanja potrebnih za podmirenje obveza nastalih na temelju tekućeg i minulog rada zaposlenika, bez oduzimanja imovine plana. [Referenca: Imovina plana, po fer vrijednosti]

Uobičajena praksa: MRS 19 57. (a)

ifrs-full

DefinedBenefitPlansAxis

axis

Planovi definiranih primanja [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 19 138.

ifrs-full

DefinedBenefitPlansMember

member

Planovi definiranih primanja [member]

Ovaj član označava planove primanja nakon prestanka radnog odnosa osim planova definiranih doprinosa. Planovi definiranih doprinosa planovi su primanja nakon prestanka radnog odnosa prema kojima subjekt zasebnom subjektu (fondu) uplaćuje fiksne iznose doprinosa bez zakonske ili izvedene obveze dodatnog uplaćivanja doprinosa ako fond nema dovoljno sredstava da zaposlenicima isplati sva primanja koja se odnose na tekući i minuli rad zaposlenika. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Planovi definiranih primanja” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MRS 19 138.

ifrs-full

DefinedBenefitPlansOtherThanMultiemployerPlansStatePlansAndPlansThatShareRisksBetweenEntitiesUnderCommonControlMember

member

Planovi definiranih primanja osim planova definiranih primanja više poslodavaca, državnih planova definiranih primanja i planova definiranih primanja s podjelom rizika među subjektima pod zajedničkom kontrolom [member]

Ovaj član označava planove definiranih primanja osim planova definiranih primanja više poslodavaca, državnih planova definiranih primanja i planova definiranih primanja s podjelom rizika među subjektima pod zajedničkom kontrolom. [Referenca: Planovi definiranih primanja [member]]

Objavljivanje: MRS 19 138.

ifrs-full

DefinedBenefitPlansThatShareRisksBetweenEntitiesUnderCommonControlMember

member

Planovi definiranih primanja s podjelom rizika između subjekata pod zajedničkom kontrolom [member]

Ovaj član označava planove definiranih primanja s podjelom rizika između subjekata pod zajedničkom kontrolom, kao što su matično društvo i njegova društva kćeri. [Referenca: Planovi definiranih primanja [member]; Društva kćeri [member]; Matično društvo [member]]

Objavljivanje: MRS 19 149.

ifrs-full

DepartureFromRequirementOfIFRSAxis

axis

Odstupanje od zahtjeva MSFI-jeva [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 1 20. (d)

ifrs-full

DepositsFromBanks

X instant, credit

Depoziti banaka

Iznos obveza za depozite banaka koje subjekt drži.

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

DepositsFromCustomers

X instant, credit

Depoziti klijenata

Iznos obveza za depozite klijenata koje subjekt drži.

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

DepositsFromCustomersAbstract

 

Depoziti klijenata[abstract]

 

 

ifrs-full

DepreciationAmortisationAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Amortizacija i gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaju u dobiti ili gubitku

Iznos troškova amortizacije i gubitka od umanjenja vrijednosti (poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaju u dobiti ili gubitku. [Referenca: Troškovi amortizacije; Gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobiti ili gubitku]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

DepreciationAmortisationAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossAbstract

 

Amortizacija i gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaju u dobiti ili gubitku [abstract]

 

 

ifrs-full

DepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

Troškovi amortizacije

Iznos troškova amortizacije. Amortizacija je sustavno raspoređivanje amortizirajućeg iznosa imovine tijekom njezina korisnog vijeka upotrebe.

Primjer: MRS 1 102., Objavljivanje: MRS 1 99., Objavljivanje: MRS 1 104., Objavljivanje: MSFI 12 B13. (d), Objavljivanje: MSFI 8 23. (e), Objavljivanje: MSFI 8 28. (e)

ifrs-full

DepreciationAndAmortisationExpenseAbstract

 

Troškovi amortizacije [abstract]

 

 

ifrs-full

DepreciationBiologicalAssets

X duration

Amortizacija, biološka imovina

Priznati iznos amortizacije biološke imovine. [Referenca: Troškovi amortizacije; Biološka imovina]

Objavljivanje: MRS 41 55. (c)

ifrs-full

DepreciationExpense

X duration, debit

Troškovi amortizacije

Iznos troškova amortizacije. Amortizacija je sustavno raspoređivanje amortizirajućeg iznosa materijalne imovine tijekom njezina korisnog vijeka upotrebe.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

DepreciationInvestmentProperty

X duration

Amortizacija, ulaganja u nekretnine

Priznati iznos amortizacije ulaganja u nekretnine. [Referenca: Troškovi amortizacije; Ulaganja u nekretnine]

Objavljivanje: MRS 40 79. (d) iv., Objavljivanje: MRS 40 76.

ifrs-full

DepreciationMethodBiologicalAssetsAtCost

text

Metoda amortizacije, biološka imovina, po trošku

Metoda amortizacije biološke imovine koja se mjeri po njezinu trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti. [Referenca: Biološka imovina]

Objavljivanje: MRS 41 54. (d)

ifrs-full

DepreciationMethodInvestmentPropertyCostModel

text

Metoda amortizacije, ulaganja u nekretnine, model troška

Metoda amortizacije ulaganja u nekretnine koja se mjere primjenom modela troška. [Referenca: Ulaganja u nekretnine]

Objavljivanje: MRS 40 79. (a)

ifrs-full

DepreciationMethodPropertyPlantAndEquipment

text

Metoda amortizacije, nekretnine, postrojenja i oprema

Metoda amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme. [Referenca: Nekretnine, postrojenja i oprema]

Objavljivanje: MRS 16 73. (b)

ifrs-full

DepreciationPropertyPlantAndEquipment

X duration

Amortizacija, nekretnine, postrojenja i oprema

Iznos amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme. [Referenca: Troškovi amortizacije; Nekretnine, postrojenja i oprema]

Objavljivanje: MRS 16 73. (e) vii., Objavljivanje: MRS 16 75. (a)

ifrs-full

DepreciationRateBiologicalAssetsAtCost

X.XX duration

Stopa amortizacije, biološka imovina, po trošku

Stopa amortizacije biološke imovine. [Referenca: Biološka imovina]

Objavljivanje: MRS 41 54. (e)

ifrs-full

DepreciationRateInvestmentPropertyCostModel

X.XX duration

Stopa amortizacije, ulaganja u nekretnine, model troška

Stopa amortizacije ulaganja u nekretnine. [Referenca: Ulaganja u nekretnine]

Objavljivanje: MRS 40 79. (b)

ifrs-full

DepreciationRatePropertyPlantAndEquipment

X.XX duration

Stopa amortizacije, nekretnine, postrojenja i oprema

Stopa amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme. [Referenca: Nekretnine, postrojenja i oprema]

Objavljivanje: MRS 16 73. (c)

ifrs-full

DepreciationRightofuseAssets

X duration

Amortizacija, imovina s pravom upotrebe

Iznos amortizacije imovine s pravom upotrebe. [Referenca: Troškovi amortizacije; Imovina s pravom upotrebe]

Objavljivanje: MSFI 16 53. (a)

ifrs-full

DerivativeFinancialAssets

X instant, debit

Derivatna financijska imovina

Iznos financijske imovine klasificirane kao izvedeni instrumenti. [Referenca: Financijska imovina; Izvedenice [member]]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

DerivativeFinancialAssetsHeldForHedging

X instant, debit

Izvedena financijska imovina namijenjena za zaštitu od rizika

Iznos izvedene financijske imovine namijenjene za zaštitu od rizika. [Referenca: Derivatna financijska imovina]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

DerivativeFinancialAssetsHeldForTrading

X instant, debit

Izvedena financijska imovina koja se drži radi trgovanja

Iznos izvedene financijske imovine koja se drži radi trgovanja. [Referenca: Derivatna financijska imovina; Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, klasificirana kao imovina koja se drži radi trgovanja]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilities

X instant, credit

Izvedene financijske obveze

Iznos financijskih obveza klasificiranih kao izvedeni instrumenti. [Referenca: Financijska imovina; Izvedenice [member]]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilitiesHeldForHedging

X instant, credit

Izvedene financijske obveze namijenjene za zaštitu od rizika

Iznos izvedenih financijskih obveza namijenjenih za zaštitu od rizika. [Referenca: Izvedene financijske obveze]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X instant, credit

Izvedene financijske obveze koje se drže radi trgovanja

Iznos izvedenih financijskih obveza koje se drže radi trgovanja. [Referenca: Izvedene financijske obveze; Financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak koje ispunjavaju definiciju obveza koje se drže radi trgovanja]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilitiesUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Izvedene financijske obveze, nediskontirani novčani tokovi

Iznos ugovorenih nediskontiranih novčanih tokova povezanih s izvedenim financijskim obvezama. [Referenca: Izvedene financijske obveze]

Objavljivanje: MSFI 7 39. (b)

ifrs-full

DerivativeLiabilitiesUsedToMitigateRisksArisingFromAssetsBackingContractsWithinScopeOfIFRS4AndNonderivativeInvestmentContracts

X instant, credit

Izvedene obveze za smanjenje rizika koji proizlaze iz imovine kojom su osigurani ugovori obuhvaćeni područjem primjene MSFI-ja 4 i ugovora o ulaganjima u neizvedene financijske instrumente.

Iznos izvedenih obveza za smanjenje rizika koji proizlaze iz imovine kojom su osigurani ugovori obuhvaćeni područjem primjene MSFI-ja 4 i ugovora o ulaganjima u neizvedene financijske instrumente. [Referenca: Izvedenice [member]]

Primjer: MSFI 4 20.E (c) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

DerivativeLiabilitiesUsedToMitigateRisksArisingFromContractsWithinScopeOfIFRS4AndNonderivativeInvestmentContracts

X instant, credit

Izvedene obveze za smanjenje rizika koji proizlaze iz ugovora obuhvaćenih područjem primjene MSFI-ja 4 i ugovora o ulaganjima u neizvedene financijske instrumente.

Iznos izvedenih obveza za smanjenje rizika koji proizlaze iz ugovora obuhvaćenih područjem primjene MSFI-ja 4 i ugovora o ulaganjima u neizvedene financijske instrumente. [Referenca: Izvedenice [member]]

Primjer: MSFI 4 20.E (c) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

DerivativesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Izvedeni instrumenti, iznos koji se dodaje fer vrijednosti imovine plana

Iznos koji se u izvedenim instrumentima dodaje fer vrijednosti imovine plana definiranih primanja. [Referenca: Imovina plana, po fer vrijednosti; Planovi definiranih primanja [member]; Izvedenice [member]]

Primjer: MRS 19 142. (e)

ifrs-full

DerivativesMember

member

Izvedeni instrumenti [member]

Ovaj član označava financijske instrumente ili druge ugovore unutar područja primjene MSFI-ja 9, koji posjeduju sve tri sljedeće značajke: (a) njihova se vrijednost mijenja ovisno o promjeni određene kamatne stope, cijene financijskog instrumenta, cijene robe, tečaja stranih valuta, indeksa cijena ili stopa, kreditnog rejtinga ili kreditnog indeksa, ili drugih varijabli, pod uvjetom da u slučaju nefinancijske varijable ta varijabla nije specifična za određenu stranku ugovora (ponekad se naziva „osnovna varijabla”); (b) ne zahtijevaju početno neto ulaganje ili zahtijevaju početno neto ulaganje manje od onoga koje se obično zahtijeva za druge vrste ugovora od kojih se očekuje sličan odgovor na promjene tržišnih čimbenika; (c) namiruju se na budući datum. [Referenca: Financijski instrumenti, klasa [member]]

Primjer: MSFI 13 IE60., primjer: MSFI 13 94., primjer: MSFI 7 IG40B., primjer: MSFI 7 6.

ifrs-full

DescriptionAndCarryingAmountOfIntangibleAssetsMaterialToEntity

text

Opis subjektu važne nematerijalne imovine

Opis nematerijalne imovine koja je važna za financijske izvještaje subjekta. [Referenca: Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Objavljivanje: MRS 38 122. (b)

ifrs-full

DescriptionAndCarryingAmountOfIntangibleAssetsWithIndefiniteUsefulLife

text

Opis nematerijalne imovine neodređenog korisnog vijeka upotrebe koji podupire procjenu neodređenog korisnog vijeka upotrebe

Opis nematerijalne imovine neodređenog korisnog vijeka upotrebe koji podupire procjenu neodređenog korisnog vijeka upotrebe. [Referenca: Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Objavljivanje: MRS 38 122. (a)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

text

Opis obračuna transakcije koja se priznaje odvojeno od stjecanja imovine i preuzimanja obveza u poslovnom spajanju

Opis načina na koji je stjecatelj obračunao transakciju koja se priznaje odvojeno od stjecanja imovine i preuzimanja obveza u poslovnom spajanju. [Referenca: Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (l) ii.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyDecisionToUseExceptionInIFRS1348Assets

text

Opis odluke, u sklopu računovodstvene politike, o primjeni izuzeća iz MSFI-ja 13 48., imovina

Opis činjenice da je subjekt u sklopu svoje računovodstvene politike odlučio primijeniti izuzeće iz točke 48. MSFI-ja 13 za imovinu.

Objavljivanje: MSFI 13 96.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyDecisionToUseExceptionInIFRS1348Liabilities

text

Opis odluke, u sklopu računovodstvene politike, o primjeni izuzeća iz MSFI-ja 13 48., obveze

Opis činjenice da je subjekt u sklopu svoje računovodstvene politike odlučio primijeniti izuzeće iz stavka 48. MSFI-ja 13 za obveze.

Objavljivanje: MSFI 13 96.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForAvailableforsaleFinancialAssetsExplanatory

text block

Opis računovodstvene politike za financijsku imovinu raspoloživu za prodaju [text block]

Opis računovodstvene politike subjekta za financijsku imovinu raspoloživu za prodaju. [Referenca: Financijska imovina raspoloživa za prodaju]

Uobičajena praksa: MRS 1 117. (b) – datum isteka 1.1.2021.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForBiologicalAssetsExplanatory

text block

Opis računovodstvene politike za biološku imovinu [text block]

Opis računovodstvene politike subjekta za biološku imovinu. [Referenca: Biološka imovina]

Uobičajena praksa: MRS 1 117. (b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForBorrowingCostsExplanatory

text block

Opis računovodstvene politike za troškove posudbe [text block]

Opis računovodstvene politike subjekta za kamate i ostale troškove subjekta koji proizlaze iz posudbe sredstava.

Uobičajena praksa: MRS 1 117. (b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForBorrowingsExplanatory

text block

Opis računovodstvene politike za posudbe [text block]

Opis računovodstvene politike subjekta za posudbe. [Referenca: Posudbe]

Uobičajena praksa: MRS 1 117. (b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForBusinessCombinationsAndGoodwillExplanatory

text block

Opis računovodstvene politike za poslovna spajanja i goodwill [text block]

Opis računovodstvene politike subjekta za poslovna spajanja i goodwill. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Goodwill]

Uobičajena praksa: MRS 1 117. (b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForBusinessCombinationsExplanatory

text block

Opis računovodstvene politike za poslovna spajanja [text block]

Opis računovodstvene politike subjekta za poslovna spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]]

Uobičajena praksa: MRS 1 117. (b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForCashFlowsExplanatory

text block

Opis računovodstvene politike za novčane tokove [text block]

Opis računovodstvene politike subjekta za novčane tokove.

Uobičajena praksa: MRS 1 117. (b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForCollateralExplanatory

text block

Opis računovodstvene politike za kolaterale [text block]

Opis računovodstvene politike subjekta za kolaterale.

Uobičajena praksa: MRS 1 117. (b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForConstructionInProgressExplanatory

text block

Opis računovodstvene politike za izgradnju u tijeku [text block]

Opis računovodstvene politike subjekta za izgradnju u tijeku. [Referenca: Izgradnja u tijeku]

Uobičajena praksa: MRS 1 117. (b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForContingentLiabilitiesAndContingentAssetsExplanatory

text block

Opis računovodstvene politike za nepredviđene obveze i nepredviđenu imovinu [text block]

Opis računovodstvene politike subjekta za nepredviđene obveze i nepredviđenu imovinu. [Referenca: Nepredviđene obveze [member]; Opis naravi nepredviđene imovine]

Uobičajena praksa: MRS 1 117. (b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForCustomerAcquisitionCostsExplanatory

text block

Opis računovodstvene politike za troškove stjecanja kupaca [text block]

Opis računovodstvene politike subjekta za troškove povezane sa stjecanjem kupaca.

Uobičajena praksa: MRS 1 117. (b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForCustomerLoyaltyProgrammesExplanatory

text block

Opis računovodstvene politike za programe nagrađivanja lojalnosti kupaca [text block]

Opis računovodstvene politike subjekta za programe nagrađivanja lojalnosti kupaca.

Uobičajena praksa: MRS 1 117. (b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForDecommissioningRestorationAndRehabilitationProvisionsExplanatory

text block

Opis računovodstvene politike za rezerviranja za troškove demontaže, uklanjanja, obnavljanja i sanacije [text block]

Opis računovodstvene politike subjekta za rezerviranja za troškove demontaže, uklanjanja, obnavljanja i sanacije. [Referenca: Rezerviranja za troškove demontaže, uklanjanja, obnavljanja i sanacije]

Uobičajena praksa: MRS 1 117. (b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsExplanatory

text block

Opis računovodstvene politike za odgođene troškove stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju [text block]

Opis računovodstvene politike subjekta za odgođene troškove stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju. [Referenca: Odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju]

Uobičajena praksa: MRS 1 117. (b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForDeferredIncomeTaxExplanatory

text block

Opis računovodstvene politike za odgođeni porez na dobit [text block]

Opis računovodstvene politike subjekta za odgođeni porez na dobit. [Referenca: Odgođeni porezni rashodi (prihodi)]

Uobičajena praksa: MRS 1 117. (b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForDepreciationExpenseExplanatory

text block

Opis računovodstvene politike za troškove amortizacije [text block]

Opis računovodstvene politike subjekta za troškove amortizacije. [Referenca: Troškovi amortizacije]

Uobičajena praksa: MRS 1 117. (b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForDerecognitionOfFinancialInstrumentsExplanatory

text block

Opis računovodstvene politike za prestanak priznavanja financijskih instrumenata [text block]

Opis računovodstvene politike subjekta za prestanak priznavanja financijskih instrumenata. [Referenca: Financijski instrumenti, klasa [member]]

Uobičajena praksa: MRS 1 117. (b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForDerivativeFinancialInstrumentsAndHedgingExplanatory

text block

Opis računovodstvene politike za izvedene financijske instrumente i zaštitu od rizika [text block]

Opis računovodstvene politike subjekta za izvedene financijske instrumente i zaštitu od rizika. [Referenca: Financijski instrumenti, klasa [member]; Izvedenice [member]]

Uobičajena praksa: MRS 1 117. (b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForDerivativeFinancialInstrumentsExplanatory

text block

Opis računovodstvene politike za izvedene financijske instrumente [text block]

Opis računovodstvene politike subjekta za izvedene financijske instrumente. [Referenca: Financijski instrumenti, klasa [member]; Izvedenice [member]]

Uobičajena praksa: MRS 1 117. (b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForDiscontinuedOperationsExplanatory

text block

Opis računovodstvene politike za prestanak poslovanja [text block]

Opis računovodstvene politike subjekta za prestanak poslovanja. [Referenca: Prestanak poslovanja [member]]

Uobičajena praksa: MRS 1 117. (b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForDiscountsAndRebatesExplanatory

text block

Opis računovodstvene politike za popuste i rabate [text block]

Opis računovodstvene politike subjekta za popuste i rabate.

Uobičajena praksa: MRS 1 117. (b)

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPolicyForDividendsExplanatory

text block

Opis računovodstvene politike za dividende [text block]