02019R0631 — HR — 01.03.2021 — 004.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EU) 2019/631 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 17. travnja 2019.

o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija CO2 za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila te o stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 443/2009 i (EU) br. 510/2011

(preinaka)

(Tekst značajan za EGP)

( L 111 25.4.2019, 13)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/22 оd 31. listopada 2019.

  L 8

2

14.1.2020

►M2

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1590 оd 19. kolovoza 2020.

  L 360

8

30.10.2020

►M3

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2173 оd 16. listopada 2020.

  L 433

1

22.12.2020
▼B

UREDBA (EU) 2019/631 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 17. travnja 2019.

o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija CO2 za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila te o stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 443/2009 i (EU) br. 510/2011

(preinaka)

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Predmet i ciljevi

1.  
Ovom Uredbom utvrđuju se zahtjevi u pogledu vrijednosti emisija CO2 za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila kako bi se doprinijelo ostvarivanju cilja Unije da smanji svoje emisije stakleničkih plinova, kako je utvrđeno u Uredbi (EU) 2018/842, i ciljeva Pariškog sporazuma radi osiguravanja pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta.
2.  
Od 1. siječnja 2020. ovom se Uredbom utvrđuje ciljna vrijednost za cijeli vozni park EU-a od 95 g CO2/km za prosječne emisije novih osobnih automobila i ciljna vrijednost za cijeli vozni park EU-a od 147 g CO2/km za prosječne emisije novih lakih gospodarskih vozila registriranih u Uniji, mjereno do 31. prosinca 2020. u skladu s Uredbom (EZ) br. 692/2008 i provedbenim uredbama (EU) 2017/1152 i (EU) 2017/1153 te od 1. siječnja 2021. mjereno u skladu s Uredbom (EU) 2017/1151.
3.  
Ova će Uredba do 31. prosinca 2024. biti dopunjena dodatnim mjerama koje odgovaraju smanjenju od 10 CO2/km kao dio integriranog pristupa Unije iz komunikacije Komisije od 7. veljače 2007. pod naslovom „Rezultati preispitivanja strategije Zajednice za smanjivanje emisija CO2 iz osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila”.
4.  

Od 1. siječnja 2025. primjenjuju se sljedeće ciljne vrijednosti za cijeli vozni park EU-a:

(a) 

za prosječne emisije voznog parka novih osobnih automobila ciljna vrijednost za cijeli vozni park EU-a jednaka smanjenju od 15 % ciljne vrijednosti u 2021., utvrđena u skladu s točkom 6.1.1. dijela A Priloga I.;

(b) 

za prosječne emisije voznog parka novih lakih gospodarskih vozila ciljna vrijednost za cijeli vozni park EU-a jednaka smanjenju od 15 % ciljne vrijednosti u 2021., utvrđena u skladu s točkom 6.1.1. dijela B Priloga I.

5.  

Od 1. siječnja 2030. primjenjuju se sljedeće ciljne vrijednosti za cijeli vozni park EU-a:

(a) 

za prosječne emisije voznog parka novih osobnih automobila ciljna vrijednost za cijeli vozni park EU-a jednaka smanjenju od 37,5 % ciljne vrijednosti u 2021., utvrđena u skladu s točkom 6.1.2. dijela A Priloga I.;

(b) 

za prosječne emisije voznog parka novih lakih gospodarskih vozila ciljna vrijednost za cijeli vozni park EU-a jednaka smanjenju od 31 % ciljne vrijednosti u 2021., utvrđena u skladu s točkom 6.1.2. dijela B Priloga I.

6.  
Od 1. siječnja 2025. primjenjuje se referentna vrijednost vozila s nultim i niskim emisijama jednaka 15 %–tnom udjelu odgovarajućih voznih parkova novih osobnih automobila i novih lakih gospodarskih vozila, u skladu s točkom 6.3. dijela A i točkom 6.3. dijela B Priloga I.
7.  

Od 1. siječnja 2030. primjenjuju se sljedeće referentne vrijednosti vozila s nultim i niskim emisijama u skladu s točkom 6.3. dijela A odnosno točkom 6.3. dijela B Priloga I.:

(a) 

referentna vrijednost jednaka 35 %–tnom udjelu voznog parka novih osobnih automobila; i

(b) 

referentna vrijednost jednaka 30 %–tnom udjelu voznog parka novih lakih gospodarskih vozila.

Članak 2.

Područje primjene

1.  

Ova se Uredba primjenjuje na sljedeća motorna vozila:

(a) 

vozila kategorije M1, kako je definirana u Prilogu II. Direktivi 2007/46/EZ („osobni automobili”), koja se prvi put registriraju u Uniji i koja prethodno nisu bila registrirana izvan Unije („novi osobni automobili”);

(b) 

vozila kategorije N1, kako je definirana u Prilogu II. Direktivi 2007/46/EZ, s referentnom masom ne većom od 2 610  kg i na vozila kategorije N1 na koja je homologacija proširena u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 715/2007 („laka gospodarska vozila”), koja se prvi put registriraju u Uniji i koja prethodno nisu bila registrirana izvan Unije („nova laka gospodarska vozila”). U slučaju vozila s nultim emisijama kategorije N s referentnom masom većom od 2 610  kg ili 2 840  kg, ovisno o slučaju, ona se od 1. siječnja 2025. za potrebe ove Uredbe i ne dovodeći u pitanje Direktivu 2007/46/EZ i Uredbu (EZ) br. 715/2007 računaju kao laka gospodarska vozila koja su obuhvaćena područjem primjene ove Uredbe ako je prekomjerna referentna masa isključivo posljedica mase sustava za pohranu energije.

2.  
Prethodna registracija izvan Unije koja je napravljena manje od tri mjeseca prije registracije u Uniji ne uzima se u obzir.
3.  
Ova se Uredba ne primjenjuje na vozila za posebne namjene kako su definirana u točki 5. dijela A Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ.
4.  
Članak 4., članak 7. stavak 4. točke (b) i (c), članak 8. i članak 9. stavak 1. točke (a) i (c) ne primjenjuju se na proizvođača koji je, zajedno sa svim svojim povezanim poduzećima, odgovoran za manje od 1 000 novih osobnih automobila ili za manje od 1 000 novih lakih gospodarskih vozila registriranih u Uniji u prethodnoj kalendarskoj godini, osim ako taj proizvođač podnese zahtjev za odstupanje i ono mu se odobri u skladu s člankom 10.

Članak 3.

Definicije

1.  

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) 

„prosječne specifične emisije CO2” znači, u odnosu na proizvođača, prosjek specifičnih emisija CO2 za sve nove osobne automobile ili za sva nova laka gospodarska vozila koja je proizveo taj proizvođač;

(b) 

„certifikat o sukladnosti” znači certifikat o sukladnosti iz članka 18. Direktive 2007/46/EZ;

(c) 

„dovršeno vozilo” znači lako gospodarsko vozilo za koje je homologacija odobrena nakon završetka postupka višestupanjske homologacije u skladu s Direktivom 2007/46/EZ;

(d) 

„potpuno vozilo” znači svako lako gospodarsko vozilo koje ne mora biti dovršeno kako bi ispunilo odgovarajuće tehničke zahtjeve Direktive 2007/46/EZ;

(e) 

„osnovno vozilo” znači svako lako gospodarsko vozilo koje se upotrebljava u početnom stupnju postupka višestupanjske homologacije;

(f) 

„proizvođač” znači osoba ili tijelo koje je odgovorno homologacijskom tijelu za sve aspekte postupka EZ homologacije u skladu s Direktivom 2007/46/EZ te za osiguravanje sukladnosti proizvodnje;

(g) 

„masa u voznom stanju” ili „M” znači masa osobnog automobila ili lakoga gospodarskog vozila s karoserijom, spremnog za vožnju, kako je navedena u certifikatu o sukladnosti i definirana u točki 2.6. Priloga I. Direktivi 2007/46/EZ;

(h) 

„specifične emisije CO2” znači emisije CO2 osobnog automobila ili lakoga gospodarskog vozila izmjerene u skladu s Uredbom (EZ) br. 715/2007 i njezinim provedbenim uredbama i navedene u certifikatu o sukladnosti vozila kao masa (kombiniranih) emisija CO2. Za osobne automobile ili laka gospodarska vozila koji nisu homologirani u skladu s Uredbom (EZ) br. 715/2007, „specifične emisije CO2” znači emisije CO2 izmjerene na temelju Uredbe (EZ) br. 715/2007, osobito u skladu s istim mjernim postupkom koji se navodi u Uredbi (EZ) br. 692/2008 do 31. prosinca 2020. te od 1. siječnja 2021. u Uredbi (EU) 2017/1151, ili u skladu s postupcima koje je Komisija donijela kako bi utvrdila emisije CO2 za takva vozila;

(i) 

„otisak” znači prosječan razmak kotača na istoj osovini pomnožen s međuosovinskim razmakom, kako su navedeni u certifikatu o sukladnosti i definirani u točkama 2.1. i 2.3. Priloga I. Direktivi 2007/46/EZ;

(j) 

„ciljna vrijednost specifičnih emisija” znači, u odnosu na proizvođača, godišnja ciljna vrijednost utvrđena u skladu s Prilogom I. ili, ako je proizvođaču odobreno odstupanje u skladu s člankom 10., ciljna vrijednost specifičnih emisija utvrđena u skladu s tim odstupanjem;

(k) 

„ciljna vrijednost za cijeli vozni park EU-a” znači prosjek emisija CO2 svih novih osobnih automobila ili svih novih lakih gospodarskih vozila koji treba postići u određenom razdoblju;

(l) 

„ispitna masa” ili „TM” znači ispitna masa osobnog automobila ili lakoga gospodarskog vozila kako je navedena u certifikatu o sukladnosti i definirana u točki 3.2.25. Priloga XXI. Uredbi (EU) 2017/1151;

(m) 

„vozilo s nultim i niskim emisijama” znači osobni automobil ili lako gospodarsko vozilo s emisijama iz ispušne cijevi od nula do 50 g CO2/km, kako je utvrđeno u skladu s Uredbom (EU) 2017/1151.

(n) 

„korisna nosivost” znači razlika između najveće tehnički dopuštene mase opterećenog vozila u skladu s Prilogom II. Direktivi 2007/46/EZ i mase vozila.

2.  

Za potrebe ove Uredbe „skupina povezanih proizvođača” znači proizvođač i njegova povezana poduzeća. U odnosu na proizvođača, „povezana poduzeća” znači:

(a) 

poduzeća u kojima proizvođač izravno ili neizravno ima:

i. 

natpolovičnu većinu glasačkih prava; ili

ii. 

ovlast za imenovanje natpolovične većine članova nadzornog odbora, upravnog odbora ili tijela koja pravno zastupaju poduzeće; ili

iii. 

pravo vođenja poslovanja poduzeća;

(b) 

poduzeća koja izravno ili neizravno, u odnosu na proizvođača, imaju prava ili ovlasti navedene u točki (a);

(c) 

poduzeća u kojima poduzeće iz točke (b) izravno ili neizravno ima prava ili ovlasti navedene u točki (a);

(d) 

poduzeća u kojima proizvođač zajedno s jednim ili više poduzeća iz točke (a), (b) ili (c) ili u kojima dva ili više takvih poduzeća zajednički imaju prava ili ovlasti navedene u točki (a);

(e) 

poduzeća u kojima prava ili ovlasti navedene u točki (a) zajednički imaju proizvođač ili jedno ili više njegovih povezanih poduzeća iz točaka od (a) do (d) i jedna ili više trećih strana.

Članak 4.

Ciljne vrijednosti specifičnih emisija

1.  

Proizvođač osigurava da njegove prosječne specifične emisije CO2 ne premašuju sljedeće ciljne vrijednosti specifičnih emisija:

(a) 

za kalendarsku godinu 2020. ciljnu vrijednost specifičnih emisija utvrđenu u skladu s točkama 1. i 2. dijela A Priloga I. ako se radi o osobnim automobilima, odnosno točkama 1. i 2. dijela B Priloga I. ako se radi o lakim gospodarskim vozilima ili, ako je proizvođaču odobreno odstupanje prema članku 10., u skladu s tim odstupanjem;

(b) 

za svaku kalendarsku godinu od 2021. do 2024. ciljne vrijednosti specifičnih emisija utvrđene u skladu s točkama 3. i 4. dijela A ili točkama 3. i 4. dijela B Priloga I., ovisno o slučaju, ili, ako je proizvođaču odobreno odstupanje prema članku 10., u skladu s tim odstupanjem i točkom 5. dijela A ili točkom 5. dijela B Priloga I.;

(c) 

za svaku kalendarsku godinu počevši od 2025. ciljne vrijednosti specifičnih emisija utvrđene u skladu s točkom 6.3. dijela A ili točkom 6.3. dijela B Priloga I. ili, ako je proizvođaču odobreno odstupanje prema članku 10., u skladu s tim odstupanjem.

2.  
U slučaju lakih gospodarskih vozila, ako nisu raspoložive specifične emisije CO2 dovršenog vozila, proizvođač osnovnog vozila za utvrđivanje svojih prosječnih specifičnih emisija CO2 koristi specifične emisije CO2 osnovnog vozila.
3.  

Za utvrđivanje prosječnih specifičnih emisija CO2 svakog proizvođača u obzir se uzimaju sljedeći postoci novih osobnih automobila svakog proizvođača registriranih u relevantnoj godini:

— 
95 % u 2020.,
— 
100 % od 2021. nadalje.

Članak 5.

Olakšice

Za izračun prosječnih specifičnih emisija CO2, svaki novi osobni automobil sa specifičnim emisijama CO2 ispod 50 g CO2/km broji se kao:

— 
2 osobna automobila u 2020.,
— 
1,67 osobnih automobila u 2021.,
— 
1,33 osobna automobila u 2022.,
— 
1 osobni automobil od 2023.

za godinu u kojoj je registriran u razdoblju od 2020. do 2022., podložno ograničenju od 7,5 g CO2/km tijekom tog razdoblja za svakog proizvođača, kako je izračunano u skladu s člankom 5. Provedbene uredbe (EU) 2017/1153.

Članak 6.

Udruživanje

1.  
Proizvođači, osim proizvođača kojima je odobreno odstupanje prema članku 10., mogu se udružiti s ciljem ispunjavanja svojih obveza iz članka 4.
2.  

Sporazum o udruživanju može se odnositi na jednu ili više kalendarskih godina, pod uvjetom da sveukupno trajanje svakog sporazuma ne premašuje pet kalendarskih godina, i mora se sklopiti najkasnije 31. prosinca prve kalendarske godine za koju se planira udružiti emisije. Proizvođači koji se udružuju Komisiji dostavljaju sljedeće podatke:

(a) 

popis proizvođača koji ulaze u udruženje;

(b) 

ime proizvođača koji je imenovan voditeljem udruženja, preko kojega će se ostvarivati kontakt s udruženjem i koji će biti odgovoran za plaćanje eventualne premije za prekomjerne emisije zaračunane udruženju u skladu s člankom 8.;

(c) 

dokaze da će voditelj udruženja moći ispunjavati obveze iz točke (b);

(d) 

kategoriju vozila registriranih kao M1 ili N1 na koje će se udruženje primjenjivati.

3.  
Ako predloženi voditelj udruženja ne ispuni obvezu plaćanja premije za prekomjerne emisije koja je zaračunana udruženju u skladu s člankom 8., Komisija o tome obavješćuje proizvođače.
4.  
Proizvođači koji su članovi udruženja zajednički obavješćuju Komisiju o svakoj promjeni u pogledu voditelja udruženja ili njegova financijskog statusa u mjeri u kojoj to može utjecati na njegovu sposobnost ispunjavanja zahtjeva plaćanja premije za prekomjerne emisije koja je zaračunana udruženju u skladu s člankom 8. kao i o svakoj promjeni koja se odnosi na članove udruženja ili o raspuštanju udruženja.
5.  

Proizvođači mogu sklapati dogovore o udruživanju pod uvjetom da su njihovi sporazumi u skladu s člancima 101. i 102. UFEU-a i da svakom proizvođaču koji zatraži članstvo u udruženju omogućuju otvoreno, transparentno i nediskriminirajuće sudjelovanje pod razumnim komercijalnim uvjetima. Ne dovodeći u pitanje opću primjenu pravila Unije o tržišnom natjecanju na takva udruženja, svi članovi udruženja osiguravaju prije svega da se u okviru njihovih dogovora o udruživanju ne razmjenjuju ni podaci ni informacije, osim onih informacija koje se odnose na sljedeće:

(a) 

prosječne specifične emisije CO2;

(b) 

ciljnu vrijednost specifičnih emisija;

(c) 

ukupan broj registriranih vozila.

6.  
Stavak 5. ne primjenjuje se ako svi proizvođači u udruženju čine dio iste skupine povezanih proizvođača.
7.  
Osim ako je dana obavijest u skladu sa stavkom 3. ovog članka, proizvođači u udruženju za koje su Komisiji dostavljeni podaci smatraju se jednim proizvođačem za potrebe ispunjavanja obveza prema članku 4. Informacije o praćenju i izvješćivanju u pogledu pojedinačnih proizvođača kao i svih udruženja evidentirat će se, dostavljati i biti dostupne u središnjem registru iz članka 7. stavka 4.
8.  
Komisija može provedbenim aktima odrediti detaljne uvjete koji se primjenjuju na dogovor o udruživanju sklopljen u skladu sa stavkom 5. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

Članak 7.

Praćenje prosječnih emisija i izvješćivanje o njima

1.  
Za svaku kalendarsku godinu svaka država članica bilježi podatke za svaki novi osobni automobil i svako novo lako gospodarsko vozilo registrirano na svojem državnom području u skladu s dijelom A Priloga II. i dijelom A Priloga III. ovoj Uredbi. Ti se podaci stavljaju na raspolaganje proizvođačima i njihovim ovlaštenim uvoznicima ili predstavnicima u svakoj državi članici. Države članice ulažu sve napore da tijela nadležna za izvješćivanje rade na transparentan način. Svaka država članica osigurava da specifične emisije CO2 osobnih automobila koji nisu homologirani u skladu s Uredbom (EZ) br. 715/2007 budu izmjerene i upisane u certifikat o sukladnosti.
2.  
Do 28. veljače svake godine, svaka država članica utvrđuje i dostavlja Komisiji podatke navedene u dijelu A Priloga II. i dijelu A Priloga III. za prethodnu kalendarsku godinu. Podaci se dostavljaju u skladu s formatom utvrđenim u dijelu B Priloga II. i dijelu C Priloga III.
3.  
Na zahtjev Komisije država članica dostavlja i cijeli skup podataka prikupljenih u skladu sa stavkom 1.
4.  

Komisija vodi središnji registar podataka koje države članice dostavljaju u skladu s ovim člankom i do 30. lipnja svake godine za svakog proizvođača privremeno izračunava sljedeće:

(a) 

prosječne specifične emisije CO2 u prethodnoj kalendarskoj godini;

(b) 

ciljnu vrijednost specifičnih emisija u prethodnoj kalendarskoj godini;

(c) 

razliku između njegovih prosječnih specifičnih emisija CO2 u prethodnoj kalendarskoj godini i njegove ciljne vrijednosti specifičnih emisija za tu godinu.

Komisija svakog proizvođača obavješćuje o svojem privremenom izračunu za tog proizvođača. U toj obavijesti obuhvaćeni su podaci o broju registriranih novih osobnih automobila i novih lakih gospodarskih vozila i njihovim specifičnim emisijama CO2 za svaku državu članicu.

Registar je javno dostupan.

5.  
U roku od tri mjeseca nakon što su obaviješteni o privremenom izračunu iz stavka 4. proizvođači mogu obavijestiti Komisiju o eventualnim pogreškama u podacima tako da navedu državu članicu kod koje je po njihovu mišljenju došlo do pogreške.

Komisija razmatra sve obavijesti koje primi od proizvođača i do 31. listopada potvrđuje ili mijenja privremene izračune iz stavka 4.

6.  
Države članice imenuju nadležno tijelo za prikupljanje podataka o praćenju i za njihovo priopćavanje u skladu s ovom Uredbom te obavješćuju Komisiju o imenovanom nadležnom tijelu.

Imenovana nadležna tijela osiguravaju točnost i potpunost podataka koji se dostavljaju Komisiji i osiguravaju kontaktnu točku koja je na raspolaganju za brzo odgovaranje na zahtjeve Komisije za uklanjanje pogrešaka i propusta u dostavljenim skupovima podataka.

7.  
Komisija provedbenim aktima donosi detaljna pravila o postupcima za praćenje podataka i izvješćivanje o njima iz stavaka od 1. do 6. ovog članka te o primjeni priloga II. i III. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.
8.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 17. radi izmjene zahtjevâ za podatke i parametara podataka utvrđenih u prilozima II. i III.
9.  
Homologacijska tijela bez odgode izvješćuju Komisiju o odstupanjima utvrđenima u emisijama CO2 iz vozila u uporabi u odnosu na specifične emisije CO2 navedene u certifikatima o sukladnosti, kao rezultat provjera provedenih u skladu s člankom 13.

Komisija uzima u obzir ta odstupanja za potrebe izračuna prosječnih specifičnih emisija CO2 proizvođača.

Komisija provedbenim aktima donosi detaljna pravila o postupcima za izvješćivanje o takvim odstupanjima i za njihovo uzimanje u obzir u izračunu prosječnih specifičnih emisija CO2. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

10.  
Komisija najkasnije 2023. ocjenjuje mogućnost razvoja zajedničke metodologije Unije za procjenu i dosljedno izvješćivanje o podacima o emisijama CO2 tijekom cijelog životnog ciklusa osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila stavljenih na tržište Unije. Komisija tu ocjenu dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću, uključujući prema potrebi prijedloge za daljnje mjere poput zakonodavnih prijedloga.
11.  
Države članice u skladu s ovim člankom također prikupljaju i dostavljaju podatke o registraciji vozila kategorija M2 i N2, kako su definirana u Prilogu II. Direktivi 2007/46/EZ, s referentnom masom ne većom od 2 610  kg, i vozila na koja je homologacija proširena u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 715/2007.

Članak 8.

Premija za prekomjerne emisije

1.  
Za svaku kalendarsku godinu Komisija zaračunava premiju za prekomjerne emisije proizvođaču ili, ovisno o slučaju, voditelju udruženja ako su prosječne specifične emisije CO2 proizvođača veće od njegove ciljne vrijednosti specifičnih emisija.
2.  

Premija za prekomjerne emisije iz stavka 1. izračunava se primjenom sljedeće formule:

(prekomjerne emisije × 95 EUR) × broj novoregistriranih vozila.

Za potrebe ovog članka primjenjuju se sljedeće definicije:

— 
„prekomjerne emisije” znači pozitivan broj grama po kilometru za koji su prosječne specifične emisije CO2 nekog proizvođača, uzimajući u obzir smanjenja emisija CO2 zbog inovativnih tehnologija odobrenih u skladu s člankom 11., bile veće od njegove ciljne vrijednosti specifičnih emisija u kalendarskoj godini ili dijelu kalendarske godine na koji se odnosi obveza na temelju članka 4., zaokruženo na najbliža tri decimalna mjesta, i
— 
„broj novoregistriranih vozila” znači broj novih osobnih automobila ili novih lakih gospodarskih vozila brojanih zasebno koje je on proizveo i koji su registrirani u tom razdoblju u skladu s kriterijima za postupno uvođenje iz članka 4. stavka 3.
3.  
Komisija provedbenim aktima određuje sredstva za naplatu premija za prekomjerne emisije zaračunanih na temelju stavka 1. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.
4.  
Iznosi premije za prekomjerne emisije smatraju se prihodom općeg proračuna Unije.

Članak 9.

Objavljivanje učinkovitosti proizvođača

1.  

Komisija do 31. listopada svake godine provedbenim aktima objavljuje popis u kojem navodi:

(a) 

za svakog proizvođača njegovu ciljnu vrijednost specifičnih emisija za prethodnu kalendarsku godinu;

(b) 

za svakog proizvođača njegove prosječne specifične emisije CO2 u prethodnoj kalendarskoj godini;

(c) 

razliku između prosječnih specifičnih emisija CO2 proizvođača u prethodnoj kalendarskoj godini i njegove ciljne vrijednosti specifičnih emisija za tu godinu;

(d) 

prosječne specifične emisije CO2 za sve nove osobne automobile i nova laka gospodarska vozila registrirana u Uniji u prethodnoj kalendarskoj godini;

(e) 

prosječnu masu u voznom stanju svih novih osobnih automobila i novih lakih gospodarskih vozila registriranih u Uniji u prethodnoj kalendarskoj godini do 31. prosinca 2020.;

(f) 

prosječnu ispitnu masu svih novih osobnih automobila i novih lakih gospodarskih vozila registriranih u Uniji u prethodnoj kalendarskoj godini.

2.  
U popisu koji se objavljuje na temelju stavka 1. ovog članka navodi se i je li proizvođač ispunio zahtjeve iz članka 4. za prethodnu kalendarsku godinu.
3.  

U popisu iz stavka 1. ovog članka, koji se objavljuje do 31. listopada 2022., navodi se i sljedeće:

(a) 

ciljne vrijednosti za cijeli vozni park EU-a za 2025. i 2030. iz članka 1. stavka 4. odnosno 5. koje je izračunala Komisija u skladu s točkama 6.1.1. i 6.1.2. dijela A i točkama 6.1.1. i 6.1.2. dijela B Priloga I.;

(b) 

vrijednosti za a2021, a2025 i a2030 koje je izračunala Komisija u skladu s točkom 6.2. dijela A i točkom 6.2. dijela B Priloga I.

Članak 10.

Odstupanja za određene proizvođače

1.  

Zahtjev za odstupanje od ciljne vrijednosti specifičnih emisija izračunane u skladu s Prilogom I. može podnijeti proizvođač koji je proizveo manje od 10 000 novih osobnih automobila ili 22 000 novih lakih gospodarskih vozila registriranih u Uniji u svakoj kalendarskoj godini i koji:

(a) 

nije dio skupine povezanih proizvođača; ili

(b) 

je dio skupine povezanih proizvođača koja je ukupno odgovorna za manje od 10 000 novih osobnih automobila ili 22 000 novih lakih gospodarskih vozila registriranih u Uniji u svakoj kalendarskoj godini; ili

(c) 

je dio skupine povezanih proizvođača, ali posluje u vlastitim proizvodnim pogonima i ima vlastiti projektni centar.

2.  

Odstupanje za koje je podnesen zahtjev na temelju stavka 1. može se odobriti na razdoblje od najviše pet kalendarskih godina koje se može produljiti. Zahtjev se podnosi Komisiji i uključuje:

(a) 

ime proizvođača i ime osobe za kontakt proizvođača;

(b) 

dokaz da proizvođač ispunjava uvjete za odstupanje iz stavka 1.;

(c) 

pojedinosti o osobnim automobilima ili lakim gospodarskim vozilima koje proizvodi, uključujući ispitnu masu i specifične emisije CO2 tih osobnih automobila ili lakih gospodarskih vozila; i

(d) 

ciljnu vrijednost specifičnih emisija u skladu s njegovim potencijalom za smanjivanje emisija, uključujući gospodarski i tehnološki potencijal za smanjivanje njegovih specifičnih emisija CO2, uzimajući u obzir obilježja tržišta za tip proizvedenog osobnog automobila ili lakoga gospodarskog vozila.

3.  
Ako Komisija smatra da proizvođač ispunjava uvjete za odstupanje za koje je podnio zahtjev na temelju stavka 1. i utvrdi da je ciljna vrijednost specifičnih emisija koju je proizvođač predložio u skladu s njegovim potencijalom za smanjivanje emisija, uključujući gospodarski i tehnološki potencijal za smanjivanje njegovih specifičnih emisija CO2, uzimajući u obzir obilježja tržišta za tip proizvedenog osobnog automobila ili lakoga gospodarskoga vozila, Komisija proizvođaču odobrava odstupanje.

Zahtjev se podnosi najkasnije 31. listopada prve godine u kojoj se odstupanje primjenjuje.

4.  
Zahtjev za odstupanje od ciljne vrijednosti specifičnih emisija izračunane u skladu s točkama od 1. do 4. i 6.3. dijela A Priloga I. može podnijeti proizvođač koji je zajedno sa svim svojim povezanim poduzećima odgovoran za između 10 000 i 300 000 novih osobnih automobila registriranih u Uniji u svakoj kalendarskoj godini.

Takav zahtjev može podnijeti proizvođač za sebe ili za sebe zajedno s bilo kojim od svojih povezanih poduzeća. Zahtjev se podnosi Komisiji i uključuje:

(a) 

sve podatke iz stavka 2. točaka (a) i (c) uključujući, ako su relevantni, podatke o povezanim poduzećima;

(b) 

u vezi sa zahtjevima koji se odnose na točke od 1. do 4. dijela A Priloga I., ciljnu vrijednost koja je 45 %-tno smanjenje prosječnih specifičnih emisija CO2 u 2007. godini ili, ako se jedan zahtjev podnosi za više povezanih poduzeća, 45 %-tno smanjenje prosjeka prosječnih specifičnih emisija CO2 tih poduzeća u 2007. godini;

(c) 

u vezi sa zahtjevima koji se odnose na točku 6.3. dijela A Priloga I. ovoj Uredbi, ciljnu vrijednost primjenjivu u kalendarskim godinama od 2025. do 2028. koja odgovara smanjenju navedenom u članku 1. stavku 4. točki (a) ove Uredbe za ciljnu vrijednost izračunanu u skladu s točkom (b) ovog stavka, uzimajući u obzir emisije CO2 izmjerene u skladu s Uredbom (EU) 2017/1151.

Ako podaci o prosječnim specifičnim emisija CO2 proizvođača za 2007. godinu ne postoje, Komisija utvrđuje ekvivalentnu ciljnu vrijednost smanjenja na temelju najboljih dostupnih tehnologija za smanjenje emisija CO2 koje se primjenjuju u osobnim automobilima usporedive mase, uzimajući u obzir obilježja tržišta za tip proizvedenog automobila. Tu ciljnu vrijednost podnositelj zahtjeva koristi za potrebe drugog podstavka točke (b).

Komisija proizvođaču odobrava odstupanje ako se dokaže da su ispunjeni kriteriji za odstupanje navedeni u ovom stavku.

5.  
Proizvođač koji podliježe odstupanju u skladu s ovim člankom odmah obavješćuje Komisiju o svakoj promjeni koja ima ili bi mogla imati utjecaja na njegovo ispunjavanje uvjeta za odstupanje.
6.  
Ako Komisija smatra, na temelju obavijesti iz stavka 5. ili na nekoj drugoj osnovi, da proizvođač više ne ispunjava uvjete za odstupanje, ona odobreno odstupanje opoziva s učinkom od 1. siječnja sljedeće kalendarske godine i o tome obavješćuje proizvođača.
7.  
Ako proizvođač ne dostigne svoju ciljnu vrijednost specifičnih emisija, Komisija mu zaračunava premiju za prekomjerne emisije kako je predviđeno u članku 8.
8.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 17. kojima se utvrđuju pravila radi dopune stavaka od 1. do 7. ovog članka, u pogledu tumačenja kriterija za ispunjavanje uvjeta za odstupanje, sadržaja zahtjeva te sadržaja i procjene programa za smanjivanje specifičnih emisija CO2.

Komisija je također ovlaštena za donošenje delegirane akata u skladu s člankom 17. radi izmjene dijela A Priloga I. u svrhu utvrđivanja formula za izračun ciljnih vrijednosti odstupanja iz stavka 4. drugog podstavka točke (c) ovog članka.

9.  
Zahtjevi za odstupanje, uključujući podatke koji ga potkrjepljuju, obavijesti iz stavka 5., opozivi iz stavka 6., eventualno uvođenje premije za prekomjerne emisije iz stavka 7. i mjere donesene u skladu sa stavkom 8. javno su dostupni, podložno Uredbi (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 ).

Članak 11.

Eko-inovacije

1.  
Na zahtjev dobavljača ili proizvođača razmatraju se uštede CO2 koje je moguće postići primjenom inovativnih tehnologija ili kombinacijom inovativnih tehnologija („paketi inovativnih tehnologija”).

Takve se tehnologije uzimaju u obzir samo ako metodologija koja se koristi za njihovu procjenu može proizvesti provjerljive, ponovljive i usporedive rezultate.

Ukupan doprinos tih tehnologija smanjivanju prosječnih specifičnih emisija CO2 jednog proizvođača može biti do 7 g CO2/km.

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 17. radi izmjene ove Uredbe prilagodbom ograničenja iz trećeg podstavka ovog stavka s učinkom od 2025. nadalje, kako bi se uzeo u obzir tehnološki razvoj, istodobno osiguravajući uravnoteženi omjer razine tog ograničenja u odnosu na prosječne specifične emisije CO2 proizvođača.

2.  

Komisija provedbenim aktima donosi detaljne odredbe o postupku za odobravanje inovativnih tehnologija ili paketa inovativnih tehnologija iz stavka 1. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2. Te se detaljne odredbe temelje na sljedećim kriterijima za inovativne tehnologije:

(a) 

dobavljač ili proizvođač mora biti odgovoran za uštede CO2 koje je moguće postići primjenom inovativnih tehnologija;

(b) 

inovativne tehnologije moraju dati provjereni doprinos smanjivanju CO2;

(c) 

inovativne tehnologije ne smiju biti obuhvaćene standardiziranim ispitnim ciklusom mjerenja CO2;

(d) 

inovativne tehnologije ne smiju:

i. 

biti obuhvaćene obvezujućim odredbama koje proizlaze iz komplementarnih dodatnih mjera za postizanje smanjenja od 10 g CO2/km iz članka 1. stavka 3.; niti

ii. 

biti obvezne prema drugim odredbama prava Unije.

S učinkom od 1. siječnja 2025. kriterij iz prvog podstavka točke (d) podtočke i. ne primjenjuje u odnosu na poboljšanja učinkovitosti klimatizacijskih sustava.

3.  
Dobavljač ili proizvođač koji podnosi zahtjev za mjeru koju treba odobriti kao inovativnu tehnologiju ili paket inovativnih tehnologija Komisiji dostavlja izvješće, uključujući izvješće o provjeri koje sastavlja neovisno i certificirano tijelo. U slučaju moguće interakcije te mjere s drugom već odobrenom inovativnom tehnologijom ili drugim već odobrenim paketom inovativnih tehnologija, u tom se izvješću spominje ta interakcija, a u izvješću o provjeri ocjenjuje se u kojoj mjeri ta interakcija mijenja smanjenje koje se ostvaruje svakom od mjera.
4.  
Komisija ovjerava smanjenje ostvareno na temelju kriterija utvrđenih u stavku 2.

Članak 12.

Stvarne emisije CO2 i potrošnja goriva ili energije

1.  
Komisija prati i procjenjuje stvarnu reprezentativnost vrijednosti emisija CO2 i potrošnje goriva ili energije utvrđenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 715/2007.

Nadalje, Komisija redovito prikuplja podatke o stvarnim emisijama CO2 i potrošnji goriva ili energije osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila koja upotrebljavaju ugrađene uređaje za praćenje potrošnje goriva i/ili potrošnje energije, počevši od novih osobnih automobila i novih lakih gospodarskih vozila registriranih u 2021.

Komisija osigurava da javnost bude obaviještena o promjenama te stvarne reprezentativnosti tijekom vremena.

2.  

U svrhu navedenu u stavku 1., počevši od 1. siječnja 2021., Komisija osigurava da joj se od proizvođača, nacionalnih tijela ili putem izravnog prijenosa podataka iz vozila, ovisno o slučaju, na raspolaganje u redovitim intervalima stavljaju sljedeći parametri koji se odnose na stvarne emisije CO2 i potrošnju goriva ili energije osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila:

(a) 

identifikacijski broj vozila;

(b) 

potrošeno gorivo i/ili električna energija;

(c) 

ukupna prijeđena udaljenost;

(d) 

za hibridna električna vozila s vanjskim punjenjem, potrošeno gorivo i električna energija te prijeđena udaljenost raspoređeni prema različitim načinima vožnje;

(e) 

ostali parametri potrebni kako bi se osiguralo ispunjavanje obveza iz stavka 1.

Komisija obrađuje podatke primljene na temelju prvog podstavka kako bi uspostavila anonimizirane i zbirne skupove podataka, među ostalim po proizvođaču, za potrebe iz stavka 1. Identifikacijski brojevi vozila upotrebljavaju se samo u svrhu te obrade podataka i ne zadržavaju se dulje nego što je to u tu svrhu potrebno.

3.  
Kako bi se spriječilo povećavanje razlike u odnosu na stvarne emisije Komisija najkasnije 1. lipnja 2023. ocjenjuje kako se podaci o potrošnji goriva i energije mogu koristiti da bi se osiguralo da vrijednosti emisija CO2 i potrošnje goriva ili energije vozila utvrđene u skladu s Uredbom (EZ) br. 715/2007 ostanu reprezentativne za stvarne emisije tijekom vremena za svakog proizvođača.

Komisija prati. i svake godine izvješćuje o tome kako se razlika iz prvog podstavka razvija u razdoblju od 2021. do 2026. te, s ciljem sprečavanja povećanja te razlike, tijekom 2027. ocjenjuje izvedivost mehanizma prilagodbe prosječnih specifičnih emisija CO2 proizvođača od 2030. i, prema potrebni, podnosi zakonodavni prijedlog za uvođenje takvog mehanizma.

4.  
Komisija provedbenim aktima donosi detaljni postupak za prikupljanje i obradu podataka iz stavka 2. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

Članak 13.

Provjera emisija CO2 vozila u uporabi

1.  
Proizvođači osiguravaju da vrijednosti emisija CO2 i potrošnje goriva koje su zabilježene u certifikatima o sukladnosti odgovaraju emisijama CO2 i potrošnji goriva vozila u uporabi kako je utvrđeno u skladu s Uredbom (EU) 2017/1151.
2.  
Nakon stupanja na snagu postupaka iz stavka 4. prvog podstavka homologacijska tijela za one porodice vozila za koje su ona odgovorna za homologaciju, na temelju odgovarajućih i reprezentativnih uzoraka vozila, provjeravaju odgovaraju li vrijednosti emisija CO2 i potrošnje goriva koje su zabilježene u certifikatima o sukladnosti emisijama CO2 i potrošnji goriva vozila u uporabi kako je utvrđeno u skladu s Uredbom (EU) 2017/1151, pritom uzimajući u obzir, među ostalim, dostupne podatke iz ugrađenih uređaja za praćenje potrošnje goriva i/ili potrošnje energije.

Homologacijska tijela također provjeravaju prisutnost ugrađenih strategija ili strategija povezanih s uzorcima vozila kojima se umjetno poboljšava učinkovitost vozila u ispitivanjima provedenima za potrebe homologacije, među ostalim upotrebom podataka iz ugrađenih uređaja za praćenje potrošnje goriva i/ili potrošnje energije.

3.  
Ako se na temelju provjera provedenih u skladu sa stavkom 2. otkrije da ne postoji podudarnost vrijednosti emisija CO2 i potrošnje goriva ili da postoje strategije kojima se umjetno poboljšava učinkovitost vozila, odgovorno homologacijsko tijelo, uz poduzimanje potrebnih mjera iz poglavlja XI. Uredbe (EU) 2018/858, osigurava ispravak certifikata o sukladnosti.
4.  
Komisija provedbenim aktima određuje postupke za provedbu provjera iz stavka 2. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.

Komisija je ovlaštena, prije donošenja provedbenih akata iz prvog podstavka ovog stavka, za donošenje delegiranog akta u skladu s člankom 17. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem vodećih načela i kriterija za utvrđivanje postupaka iz prvog podstavka ovog stavka.

Članak 14.

Prilagodba vrijednosti M0 i TM0

1.  

Vrijednosti M0 i TM0 iz dijelova A i B Priloga I. prilagođavaju se kako slijedi:

(a) 

do 31. listopada 2020. vrijednost M0 u točki 4. dijela A Priloga I. prilagođava se prosječnoj masi u voznom stanju svih novih osobnih automobila registriranih u 2017., 2018. i 2019. Ta nova vrijednost M0 primjenjuje se od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2024.;

(b) 

do 31. listopada 2022. vrijednost M0 u točki 4. dijela B Priloga I. prilagođava se prosječnoj masi u voznom stanju svih novih lakih gospodarskih vozila registriranih u 2019., 2020. i 2021. Ta nova vrijednost M0 primjenjuje se 2024.;

(c) 

do 31. listopada 2022. indikativna vrijednost TM0 za 2025. određuje se kao odgovarajuća prosječna ispitna masa svih novih osobnih automobila i novih lakih gospodarskih vozila registriranih u 2021.;

(d) 

do 31. listopada 2024. i svake druge godine nakon toga vrijednosti TM0 u točki 6.2. dijela A i točki 6.2. dijela B Priloga I. prilagođavaju se odgovarajućoj prosječnoj ispitnoj masi svih novih osobnih automobila i novih lakih gospodarskih vozila registriranih u prethodne dvije kalendarske godine, počevši od 2022. i 2023. Nove vrijednosti TM0 primjenjuju se od 1. siječnja kalendarske godine koja slijedi nakon datuma prilagodbe.

2.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 17. radi dopune ove Uredbe uspostavom mjera iz stavka 1. ovog članka.

Članak 15.

Preispitivanje i izvješćivanje

1.  
Komisija 2023. detaljno preispituje djelotvornost ove Uredbe te Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće s rezultatima preispitivanja.
2.  
U izvješću iz stavka 1. Komisija razmatra, među ostalim, stvarnu reprezentativnost vrijednosti emisija CO2 i potrošnje goriva ili energije utvrđenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 715/2007; stavljanje na tržište Unije vozila s nultim i niskim emisijama, posebno u pogledu lakih gospodarskih vozila; uvođenje infrastrukture za punjenje i opskrbu na temelju Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 ), uključujući njihovo financiranje; potencijalni doprinos uporabe sintetičkih i naprednih alternativnih goriva proizvedenih s pomoću obnovljive energije smanjenju emisija; smanjenje emisija CO2 koje je stvarno zabilježeno na razini postojećeg voznog parka; funkcioniranje poticajnog mehanizma za vozila s nultim i niskim emisijama; potencijalne učinke prijelazne mjere iz točke 6.3. dijela A Priloga I; učinak ove Uredbe na potrošače, osobito na one s niskim i srednje visokim prihodima; kao i aspekte koji se odnose na daljnje olakšavanje gospodarski održivog i društveno pravednog prelaska na čistu, konkurentnu i cjenovno prihvatljivu mobilnost u Uniji.

Komisija u tom izvješću utvrđuje i jasan put za daljnje smanjenje emisija CO2 za osobne automobile i laka gospodarska vozila nakon 2030. kako bi znatno doprinijela postizanju dugoročnog cilja Pariškog sporazuma.

3.  
Izvješću iz stavka 2. prilaže se, prema potrebi, prijedlog za izmjenu ove Uredbe, posebno moguća revizija ciljnih vrijednosti za cijeli vozni park EU-a za 2030. s obzirom na elemente navedene u stavku 2. i uvođenje obvezujućih ciljnih vrijednosti smanjenja emisija za 2035. i razdoblje od 2040. nadalje za osobne automobile i vozila lake kategorije kako bi se osigurao pravodobni prijelaz prometnog sektora prema postizanju nulte neto stope emisija u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma.
4.  
Komisija u okviru preispitivanja iz stavka 1. ovog članka ocjenjuje izvedivost razvoja postupaka ispitivanja stvarnih emisija s pomoću prijenosnih sustava za mjerenje emisija (PEMS). Komisija uzima u obzir tu ocjenu kao i ocjene provedene u skladu s člankom 12. ove Uredbe i može, prema potrebi, preispitati postupke za mjerenje emisija CO2 utvrđene u Uredbi (EZ) br. 715/2007. Komisija osobito daje odgovarajuće prijedloge za prilagođavanje tih postupaka kako bi oni pružali odgovarajuću sliku stvarnih emisija CO2 osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila.
5.  
Komisija u okviru preispitivanja iz stavka 1. ovog članka ocjenjuje mogućnost dodjele prihoda od premija za prekomjerne emisije posebnom fondu ili relevantnom programu s ciljem osiguravanja pravednog prelaska na klimatski neutralno gospodarstvo kako je navedeno u članku 4.1. Pariškog sporazuma, posebno radi potpore prekvalificiranju, usavršavanju i drugom osposobljavanju te preraspodjeli radnika u automobilskom sektoru u svim pogođenim državama članicama, posebno u regijama i zajednicama koje su najviše pogođene tim prelaskom. Komisija prema potrebi u tu svrhu donosi zakonodavni prijedlog najkasnije 2027.
6.  
Komisija do 31. prosinca 2020. preispituje Direktivu 1999/94/EZ uzimajući u obzir potrebu da se potrošačima pruže točne, pouzdane i usporedive informacije o potrošnji goriva, emisijama CO2 i emisijama onečišćivača zraka novih osobnih automobila koji se stavljaju na tržište te ocjenjuje mogućnosti uvođenja oznake ekonomičnosti potrošnje goriva i emisija CO2 za nova laka gospodarska vozila. Preispitivanju se, prema potrebi, prilaže zakonodavni prijedlog.
7.  
Komisija provedbenim aktima određuje korelacijske parametre koji su potrebni u svrhu odražavanja svake promjene u regulatornom ispitnom postupku za mjerenje specifičnih emisija CO2 iz uredbi (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 692/2008 te, ako je primjenjivo, Uredbe (EU) 2017/1151. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2. ove Uredbe.
8.  
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 17. radi izmjene ove Uredbe prilagođavanjem formula navedenih u Prilogu I., koristeći se metodologijom donesenom u skladu sa stavkom 7. ovog članka, istodobno osiguravajući da stari i novi ispitni postupci predviđaju zahtjeve u pogledu smanjenja koji su usporedive strogosti za proizvođače i vozila različite korisnosti.

Članak 16.

Postupak odbora

1.  
Komisiji pomaže Odbor za klimatske promjene iz članka 44. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 ). Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.
2.  
Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.
3.  
Ako odbor ne da nikakvo mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta i primjenjuje se članak 5. stavak 4. treći podstavak Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 17.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  
Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.
2.  
Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. stavka 8., članka 10. stavka 8., članka 11. stavka 1. četvrtog podstavka, članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 2. i članka 15. stavka 8. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od šest godina počevši od 15. svibnja 2019. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od šest godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.
3.  
Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 7. stavka 8., članka 10. stavka 8., članka 11. stavka 1. četvrtog podstavka, članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 2. i članka 15. stavka 8. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
4.  
Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.
5.  
Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.
6.  
Delegirani akt donesen na temelju članka 7. stavka 8., članka 10. stavka 8., članka 11. stavka 1. četvrtog podstavka, članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 2. i članka 15. stavka 8. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 18.

Stavljanje izvan snage

Uredbe (EZ) br. 443/2009 i (EU) br. 510/2011 stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2020.

Upućivanja na uredbe stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga V.

Članak 19.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

DIO A.

CILJNE VRIJEDNOSTI SPECIFIČNIH EMISIJA ZA OSOBNE AUTOMOBILE

1.

Za kalendarsku godinu 2020. specifične emisije CO2 za svaki novi osobni automobil, u svrhu izračunâ iz ove točke i točke 2., utvrđuju se u skladu sa sljedećom formulom:

Specifične emisije CO2 = 95 + a · (M – M0)

pri čemu je:

M

=

masa u voznom stanju vozila u kilogramima (kg)

M0

=

1 379,88

a

=

0,0333

2.

Ciljna vrijednost specifičnih emisija za proizvođača u 2020. izračunava se kao prosjek specifičnih emisija CO2, utvrđenih u skladu s točkom 1., svakog novog osobnog automobila registriranog u toj kalendarskoj godini koji je proizveo taj proizvođač.

3.

Referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za proizvođača za 2021. izračunava se kako slijedi:

image

pri čemu je:

WLTPCO2

prosječna vrijednost specifičnih emisija CO2 2020. utvrđena u skladu s Prilogom XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 i izračunana u skladu s člankom 4. stavkom 3. drugom alinejom ove Uredbe, ne uključujući pritom uštede CO2 koje proizlaze iz primjene članaka 5. i 11. ove Uredbe;

NEDCCO2

prosječna vrijednost specifičnih emisija CO2 2020. utvrđena u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2017/1153 i izračunana u skladu s člankom 4. stavkom 3. drugom alinejom ove Uredbe, ne uključujući pritom uštede CO2 koje proizlaze iz primjene članaka 5. i 11. ove Uredbe;

NEDC2020target

ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2020. izračunana u skladu s točkama 1. i 2.

▼M3

3.a

Za proizvođača za kojeg je WLTPCO2 ili NEDCCO2 nula, referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. je NEDC2020target, kako je definiran u točki 3.

3.b

Za proizvođača koji osobne automobile prvi put stavlja na tržište Unije u bilo kojoj kalendarskoj godini od 2021. do 2024. referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. je prosjek referentnih ciljnih vrijednosti specifičnih emisija utvrđenih za sve proizvođače u skladu s točkom 3. ponderiran prema broju novih osobnih automobila registriranih za te proizvođače u Uniji 2020.

3.c

Ne dovodeći u pitanje točku 3.b, ako u bilo kojoj kalendarskoj godini od 2021. do 2024. neki proizvođač, koji je nastao spajanjem dvaju ili više proizvođača od kojih je najmanje jedan bio odgovoran za nove osobne automobile registrirane u Uniji 2020., prvi put stavlja osobne automobile na tržište Unije, referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za tog novog proizvođača za 2021. jedna je od sljedećih:

(a) 

ako je barem dva proizvođača koji su se spojili bilo odgovorno za nove osobne automobile registrirane u Uniji 2020., referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. je prosjek referentnih ciljnih vrijednosti specifičnih emisija utvrđenih za te proizvođače u skladu s točkom 3. ponderiran na temelju broja novih osobnih automobila registriranih za te proizvođače u Uniji 2020.;

(b) 

ako je samo jedan od proizvođača koji su se spojili bio odgovoran za nove osobne automobile registrirane u Uniji 2020., referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. utvrđuje se u skladu s točkom 3. za tog proizvođača.

▼B

4.

Za kalendarske godine od 2021. do 2024. ciljna vrijednost specifičnih emisija za proizvođača izračunava se kako slijedi:

ciljna vrijednost specifičnih emisija = WLTPreference target + a [(Mø-M0) – (Mø2020 – M0,2020)]

pri čemu je:

WLTPreference target

referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija u WLTP-u za 2021. izračunana u skladu s točkom 3.;

a

0,0333;

prosječna masa u voznom stanju (M) novih osobnih automobila određenog proizvođača registriranih u relevantnoj ciljnoj godini u kilogramima (kg);

M0

1 379,88 za 2021., te kako je definirano u članku 14. stavku 1. točki (a) za 2022., 2023. i 2024.;

2020

prosječna masa u voznom stanju (M) novih osobnih automobila određenog proizvođača registriranih u 2020. u kilogramima (kg);

M0,2020

1 379,88 .

▼M3

5.

Ciljna vrijednost odstupanja u skladu s člankom 10. stavkom 3. ili člankom 10. stavkom 4.

(a) 

Za proizvođača kojem je odobreno odstupanje u skladu s člankom 10. stavkom 3. od njegove određene ciljne vrijednost emisija prema NEDC-u u kalendarskoj godini 2021. ili odstupanje u skladu s člankom 10. stavkom 4. od njegovih ciljnih vrijednosti specifičnih emisija za bilo koju kalendarsku godinu od 2021. do 2024., ciljna vrijednost odstupanja prema WLTP-u za te godine izračunava se na sljedeći način:

image

pri čemu je:

WLTPCO2

is WLTPCO2 kako je definiran u točki 3.

NEDCCO2

je NEDCCO2 kako je definiran u točki 3.

NEDCderogationtarget

ciljna vrijednost odstupanja koju je odobrila Komisija u skladu s člankom 10. stavkom 3. ili člankom 10., stavkom 4., ovisno o slučaju.

(b) 

Neovisno o točki (a), ako je proizvođaču odobreno odstupanje u skladu s člankom 10. stavkom 4. od ciljnih vrijednosti specifičnih emisija za bilo koju kalendarsku godinu od 2021. do 2024., ali nije bio odgovoran za registraciju novih osobnih automobila u Uniji prije 2021., ciljna vrijednost odstupanja za bilo koju od tih kalendarskih godina izračunava se u skladu s formulom iz točke (a), pri čemu je:

WLTPCO2

prosječna vrijednost WLTPCO2, kako je definirana u točki 3., svih pojedinačnih proizvođača ponderirana za broj novih osobnih automobila registriranih u 2020.;

NEDCCO2

prosječna vrijednost NEDCCO2, kako je definirana u točki 3., svih pojedinačnih proizvođača ponderirana za broj novih osobnih automobila registriranih u 2020.;

NEDCderogationtarget

ciljna vrijednost odstupanja izračunana u skladu s člankom 10. stavkom 4. u vezi s člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 63/2011

▼B

6.

Od 1. siječnja 2025. ciljne vrijednosti za cijeli vozni park EU-a i ciljne vrijednosti specifičnih emisija za proizvođača izračunavaju se kako slijedi:

6.0.   Ciljna vrijednost za cijeli vozni park EU-a za 2021.

Ciljna vrijednost za cijeli vozni park EU-a za 2021. (EU fleet-wide target2021) jest prosjek, ponderiran na broj novih osobnih automobila registriranih u 2021., referentnih vrijednosti za 2021. (reference-values2021) utvrđenih za svakog pojedinačnog proizvođača na kojeg se primjenjuje ciljna vrijednost specifičnih emisija u skladu s točkom 4.

Referentna vrijednost za 2021. utvrđuje se za svakog proizvođača kako slijedi:

image

pri čemu je:

WLTPCO2,measured

prosjek, za svakog proizvođača, izmjerenih kombiniranih emisija CO2 svakog novog osobnog automobila registriranog u 2020., kako je utvrđeno i prijavljeno u skladu s člankom 7.a Provedbene uredbe (EU) 2017/1153;

NEDC2020,Fleet Target

95 g/km;

NEDCCO2

kako je definiran u točki 3.;

Mø2021

prosječna masa u voznom stanju novih osobnih automobila određenog proizvođača registriranih u 2021. u kilogramima (kg);

M0,2021

prosječna masa u voznom stanju u kilogramima (kg) svih novih osobnih automobila registriranih u 2021. onih proizvođača za koje se primjenjuje ciljna vrijednost specifičnih emisija u skladu s točkom 4.;

a

kako je definiran u točki 4.;

6.1.   Ciljne vrijednosti za cijeli vozni park EU-a za 2025. i 2030.

6.1.1.   Ciljna vrijednost za cijeli vozni park EU-a za razdoblje od 2025. do 2029.

EU fleet-wide target2025 = EU fleet-wide target2021 · (1 – reduction factor2025)

pri čemu je:

EU fleet-wide target2021

kako je definiran u točki 6.0.;

reduction factor2025

smanjenje navedeno u članku 1. stavku 4. točki (a).

6.1.2.   Ciljna vrijednost za cijeli vozni park EU-a od 2030. nadalje

EU fleet-wide target2030 = EU fleet-wide target2021 · (1 – reduction factor2030)

pri čemu je:

EU fleet-wide target2021

kako je definiran u točki 6.0.;

reduction factor2030

smanjenje navedeno u članku 1. stavku 5. točki (a).

6.2.   Referentne ciljne vrijednosti specifičnih emisija od 2025. nadalje

6.2.1.   Referentne ciljne vrijednosti specifičnih emisija za razdoblje od 2025. do 2029.

referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija = EU fleet-wide target2025 + a2025 · (TM-TM0)

pri čemu je:

EU fleet-wide target2025

kako je utvrđeno u skladu s točkom 6.1.1.;

a2025 =

image

pri čemu je:

a2021

nagib najbolje prilagođenog pravca utvrđenog primjenom linearne aproksimacije metodom najmanjih kvadrata na ispitnu masu (neovisna varijabla) i specifičnih emisija CO2 (ovisna varijabla) svakog novog osobnog automobila registriranog u 2021.

average emissions2021

prosječna vrijednost specifičnih emisija CO2 svih novih osobnih automobila registriranih u 2021. onih proizvođača za koje se izračunava ciljna vrijednost specifičnih emisija u skladu s točkom 4.

TM

prosječna ispitna masa u kilogramima (kg) svih novih osobnih automobila određenog proizvođača registriranih u relevantnoj kalendarskoj godini

TM0

vrijednost u kilogramima (kg) utvrđena u skladu s člankom 14. stavkom 1. točkom (d).

6.2.2.   Referentne ciljne vrijednosti specifičnih emisija od 2030. nadalje

referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija = EU fleet-wide target2030 + a2030 · (TM-TM0)

pri čemu je:

EU fleet-wide target2030

kako je utvrđeno u skladu s točkom 6.1.2.;

a2030 =

image

pri čemu je:

a2021

kako je definirano u točki 6.2.1.;

average emissions2021

kako je definirano u točki 6.2.1.;

TM

kako je definirano u točki 6.2.1.;

TM0

kako je definirano u točki 6.2.1.

6.3.   Ciljne vrijednosti specifičnih emisija od 2025. nadalje

ciljna vrijednost specifičnih emisija = specific emissions reference target · ZLEV factor

pri čemu je:

specific emissions reference target

referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija CO2 utvrđena u skladu s točkom 6.2.1. za razdoblje od 2025. do 2029. i u skladu s točkom 6.2.2. za razdoblje od 2030. nadalje

ZLEV factor

(1 + y – x), osim ako je taj zbroj veći od 1,05 ili manji od 1,0, u kojem slučaju je ZLEV factor određen kao 1,05 ili 1,0, ovisno o slučaju

pri čemu je:

y

udio vozila s nultim i niskim emisijama u proizvođačevu voznom parku novih osobnih automobila izračunan kao ukupni broj novih vozila s nultim i niskim emisijama, od kojih se svako broji kao ZLEVspecific u skladu sa sljedećom formulom, podijeljen s ukupnim brojem novih osobnih automobila registriranih u relevantnoj kalendarskoj godini:

image

Za nove osobne automobile registrirane u državama članicama s udjelom vozila s nultim i niskim emisijama u njihovu voznom parku koji je manji od 60 % prosjeka Unije u 2017. ( 4 ) i s manje od 1 000 novih vozila s nultim i niskim emisijama registriranih u 2017., ZLEVspecific do 2030. i uključujući 2030. izračunava se u skladu sa sljedećom formulom:

image

Ako udio vozila s nultim i niskim emisijama u voznom parku novih osobnih automobila registriranih u određenoj državi članici u jednoj godini u razdoblju od 2025. do 2030. premašuje 5 %, ta država članica ne ispunjava uvjete za primjenu multiplikatora od 1,85 u sljedećim godinama;

x

15 % u razdoblju od 2025. do 2029. i 35 % u razdoblju od 2030. nadalje.

DIO B.

CILJNE VRIJEDNOSTI SPECIFIČNIH EMISIJA ZA LAKA GOSPODARSKA VOZILA

1.

Za kalendarsku godinu 2020. specifične emisije CO2 za svako novo lako gospodarsko vozilo, u svrhu izračunâ iz ove točke i točke 2., utvrđuju se u skladu sa sljedećom formulom:

Specifične emisije CO2 = 147 + a · (M – M0)

pri čemu je:

M

=

masa u voznom stanju vozila u kilogramima (kg)

M0

=

1 766,4

a

=

0,096

2.

Ciljna vrijednost specifičnih emisija za proizvođača u 2020. izračunava se kao prosjek specifičnih emisija CO2, utvrđenih u skladu s točkom 1., svakog novog lakoga gospodarskog vozila registriranog u toj kalendarskoj godini koje je proizveo taj proizvođač.

3.

Referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za proizvođača za 2021. izračunava se kako slijedi:

image

pri čemu je:

WLTPCO2

prosječna vrijednost specifičnih emisija CO2 2020. utvrđena u skladu s Prilogom XXI. Uredbi (EU) 2017/1151, ne uključujući pritom uštede CO2 koje proizlaze iz primjene članka 11. ove Uredbe;

NEDCCO2

prosječna vrijednost specifičnih emisija CO2 2020. utvrđene u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2017/1152, ne uključujući pritom uštede CO2 nastalih koje proizlaze iz primjene članka 11. ove Uredbe;

NEDC2020target

ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2020. izračunana u skladu s točkama 1. i 2.

▼M3

3.a

Za proizvođača za kojeg je WLTPCO2 ili NEDCCO2 nula, referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. je NEDC2020target, kako je definiran u točki 3.

3.b

Za proizvođača koji prvi put stavlja laka gospodarska vozila na tržište Unije u bilo kojoj kalendarskoj godini od 2021. do 2024. referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. je prosjek referentnih ciljnih vrijednosti specifičnih emisija utvrđenih za te proizvođače u skladu s točkom 3., ponderiran na temelju broja novih lakih gospodarskih vozila registriranih za te proizvođače u Uniji 2020..

3.c

Ne dovodeći u pitanje točku 3.b, ako u bilo kojoj kalendarskoj godini od 2021. do 2024. proizvođač prvi put stavlja laka gospodarska vozila na tržište Unije, ali je taj proizvođač nastao spajanjem dvaju ili više proizvođača od kojih je najmanje jedan bio odgovoran za nova laka gospodarska vozila registrirana u Uniji 2020. referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za novog proizvođača za 2021. jedna je od sljedećih:

(a) 

ako je barem dva proizvođača koji su se spojili bilo odgovorno za nova laka gospodarska vozila registrirana u Uniji 2020., referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. je prosjek referentnih ciljnih vrijednosti specifičnih emisija utvrđenih za te proizvođače u skladu s točkom 3. ponderiran na temelju broja novih lakih gospodarskih vozila registriranih za te proizvođače u Uniji 2020.;

(b) 

ako je samo jedan od proizvođača koji su se spojili bio odgovoran za nova laka gospodarska vozila registrirana u Uniji 2020., referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za 2021. utvrđuje se u skladu s točkom 3. za tog proizvođača.

▼B

4.

Za kalendarske godine od 2021. do 2024. ciljna vrijednost specifičnih emisija za proizvođača izračunava se kako slijedi:

ciljna vrijednost specifičnih emisija = WLTPreference target + a [(Mø-M0) – (Mø2020 – M0,2020)]

pri čemu je:

WLTPreference target

referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija u WLTP-u za 2021. izračunana u skladu s točkom 3.;

a

0,096;

▼M1

Mø

prosječna masa (M) novih lakih gospodarskih vozila proizvođača registriranih u relevantnoj ciljnoj godini u kilogramima (kg);

pri čemu:

— 
u slučaju potpunog vozila, M je masa u voznom stanju tog vozila,
— 
u slučaju potpunog osnovnog vozila povezanog s dovršenim vozilom, M je masa u voznom stanju tog osnovnog vozila,
— 
u slučaju nepotpunog osnovnog vozila povezanog s dovršenim vozilom, M je masa za praćenje (Mmon) tog osnovnog vozila, utvrđena u skladu sa sljedećom formulom:

Mmon = MRObase x B0

pri čemu je:

MRObase

masa u voznom stanju predmetnog osnovnog vozila

B0

kako je definiran u točki 1.2.4. podtočki (a) dijela A Priloga III;

▼M2

M0

1 766,4 za 2020., 1 825,23 za 2021., 2022. i 2023., a za 2024. vrijednost donesena u skladu s člankom 14. stavkom 1. točkom (b);

▼B

Mø2020

prosječna masa u voznom stanju (M) novih lakih gospodarskih vozila određenog proizvođača registriranih u 2020. u kilogramima (kg);

M0,2020

1 766,4 .

5.

Za proizvođača kojem je odobreno odstupanje za određenu ciljnu vrijednost emisija prema NEDC-u za 2021. ciljna vrijednost odstupanja na temelju WLTP-a izračunava se kako slijedi:

image

pri čemu je:

WLTPCO2

WLTPCO2, kako je definiran u točki 3.;

NEDCCO2

NEDCCO2, kako je definiran u točki 3.;

NEDC2021target

ciljna vrijednost odstupanja za 2021. koju je Komisija odobrila u skladu s člankom 10.

6.

Od 1. siječnja 2025. ciljne vrijednosti za cijeli vozni park EU-a i ciljne vrijednosti specifičnih emisija za proizvođača izračunavaju se kako slijedi:

6.0.   Ciljna vrijednost za cijeli vozni park EU-a za 2021.

Ciljna vrijednost za cijeli vozni park EU-a za 2021. (EU fleet-wide target2021) jest prosjek, ponderiran na broj novih lakih gospodarskih vozila registriranih u 2021., referentnih vrijednosti za 2021. (reference-values2021) utvrđenih za svakog pojedinačnog proizvođača na kojeg se primjenjuje ciljna vrijednost specifičnih emisija u skladu s točkom 4.

Referentna vrijednost za 2021. utvrđuje se za svakog proizvođača kako slijedi:

image

pri čemu je:

WLTPCO2,measured

prosjek, za svakog proizvođača, izmjerenih kombiniranih emisija CO2 svakog novog lakoga gospodarskog vozila registriranog u 2020., kako je utvrđeno i prijavljeno u skladu s člankom 7.a Provedbene uredbe (EU) 2017/1152;

NEDC2020,Fleet Target

147 g/km;

NEDCCO2

kako je definiran u točki 3.;

Mø2021

prosječna masa u voznom stanju novih lakih gospodarskih vozila određenog proizvođača registriranih u 2021. u kilogramima (kg);

M0,2021

prosječna masa u voznom stanju u kilogramima (kg) svih novih lakih gospodarskih vozila registriranih u 2021. onih proizvođača za koje se primjenjuje ciljna vrijednost specifičnih emisija u skladu s točkom 4.;

a

kako je definiran u točki 4.;

6.1.   Ciljne vrijednosti za cijeli vozni park EU-a za 2025. i 2030.

6.1.1.   Ciljna vrijednost za cijeli vozni park EU-a za razdoblje od 2025. do 2029.

EU fleet-wide target2025 = EU fleet-wide target2021 · (1 – reduction factor2025)

pri čemu je:

EU fleet-wide target2021

kako je definiran u točki 6.0.;

reduction factor2025

smanjenje navedeno u članku 1. stavku 4. točki (b).

6.1.2.   Ciljna vrijednost za cijeli vozni park EU-a od 2030. nadalje

EU fleet-wide target 2030 = EU fleet-wide target2021 · (1 – reduction factor2030)

pri čemu je:

EU fleet-wide target2021

kako je definiran u točki 6.0.;

reduction factor2030

smanjenje navedeno u članku 1. stavku 5. točki (b).

6.2.   Referentne ciljne vrijednosti specifičnih emisija od 2025. nadalje

6.2.1.   Referentne ciljne vrijednosti specifičnih emisija za razdoblje od 2025. do 2029.

referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija = EU fleet-wide target2025 + α · (TM – TM0)

pri čemu je:

EU fleet-wide target2025

kako je utvrđeno u skladu s točkom 6.1.1.

α

α2025 ako je prosječna ispitna masa novih lakih gospodarskih vozila proizvođača jednaka ili manja od vrijednosti TM0 utvrđene u skladu s člankom 14. stavkom 1. točkom (d), odnosno a2021 ako je prosječna ispitna masa novih lakih gospodarskih vozila proizvođača veća od vrijednosti TM0 utvrđene u skladu s člankom 14. stavkom 1. točkom (d);

pri čemu je:

a2025 =

image

a2021

nagib najbolje prilagođenog pravca utvrđenog primjenom linearne aproksimacije metodom najmanjih kvadrata na ispitnu masu (neovisna varijabla) i specifičnih emisija CO2 (ovisna varijabla) svakog novog lakoga gospodarskog vozila registriranog u 2021.;

average emissions2021

prosječna vrijednost specifičnih emisija CO2 svih novih lakih gospodarskih vozila registriranih u 2021. onih proizvođača za koje se izračunava ciljna vrijednost specifičnih emisija u skladu s točkom 4.;

TM

prosječna ispitna masa u kilogramima (kg) svih novih lakih gospodarskih vozila određenog proizvođača registriranih u relevantnoj kalendarskoj godini;

TM0

vrijednost u kilogramima (kg) utvrđena u skladu s člankom 14. stavkom 1. točkom (d).

6.2.2.   Referentne ciljne vrijednosti specifičnih emisija od 2030. nadalje

referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija = EU fleet-wide target2030 + α · (TM – TM0)

pri čemu je:

EU fleet-wide target2030

kako je utvrđeno u skladu s točkom 6.1.2.;

α

α2030 ako je prosječna ispitna masa novih lakih gospodarskih vozila proizvođača jednaka ili manja od vrijednosti TM0 utvrđene u skladu s člankom 14. stavkom 1. točkom (d), odnosno a2021 ako je prosječna ispitna masa novih lakih gospodarskih vozila proizvođača veća od vrijednosti TM0 utvrđene u skladu s člankom 14. stavkom 1. točkom (d);

pri čemu je:

a2030 =

image

a2021

kako je definirano u točki 6.2.1.;

average emissions2021

kako je definirano u točki 6.2.1.;

TM

kako je definirano u točki 6.2.1.;

TM0

kako je definirano u točki 6.2.1.

6.3.   Ciljne vrijednosti specifičnih emisija od 2025. nadalje

6.3.1.   Ciljne vrijednosti specifičnih emisija za razdoblje od 2025. do 2029.

ciljna vrijednost specifičnih emisija = (specific emissions reference target – (øtargets – EU fleet-wide target2025)) · ZLEV factor

pri čemu je:

specific emissions reference target

referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za proizvođača utvrđena u skladu s točkom 6.2.1.;

øtargets

prosjek svih referentnih ciljnih vrijednosti specifičnih emisija utvrđenih u skladu s točkom 6.2.1., ponderiran na broj novih lakih gospodarskih vozila svakog pojedinačnog proizvođača;

ZLEV factor

(1 + y – x), osim ako je taj zbroj veći od 1,05 ili manji od 1,0, u kojem slučaju je ZLEV factor određen kao 1,05 ili 1,0, ovisno o slučaju;

pri čemu je:

y

udio vozila s nultim i niskim emisijama u proizvođačevu voznom parku novih lakih gospodarskih vozila izračunan kao ukupni broj novih vozila s nultim i niskim emisijama, od kojih se svako broji kao ZLEVspecific u skladu sa sljedećom formulom, podijeljen s ukupnim brojem novih lakih gospodarskih vozila registriranih u relevantnoj kalendarskoj godini:

image

x

15 %.

6.3.2.   Ciljne vrijednosti specifičnih emisija od 2030. nadalje

ciljna vrijednost specifičnih emisija = (specific emissions reference target – (øtargets – EU fleet-wide target2030)) · ZLEV factor

pri čemu je:

specific emissions reference target

referentna ciljna vrijednost specifičnih emisija za proizvođača utvrđena u skladu s točkom 6.2.2.;

øtargets

prosjek svih referentnih ciljnih vrijednosti specifičnih emisija utvrđenih u skladu s točkom 6.2.2., ponderiran na broj novih lakih gospodarskih vozila svakog pojedinačnog proizvođača;

ZLEV factor

(1 + y – x), osim ako je taj zbroj veći od 1,05 ili manji od 1,0, u kojem slučaju je ZLEV factor određen kao 1,05 ili 1,0, ovisno o slučaju;

pri čemu je:

y

udio vozila s nultim i niskim emisijama u proizvođačevu voznom parku novih lakih gospodarskih vozila izračunan kao ukupni broj novih vozila s nultim i niskim emisijama, od kojih se svako broji kao ZLEVspecific u skladu sa sljedećom formulom, podijeljen s ukupnim brojem novih lakih gospodarskih vozila registriranih u relevantnoj kalendarskoj godini:

image

x

30 %.
PRILOG II.

PRAĆENJE EMISIJA NOVIH OSOBNIH AUTOMOBILA I IZVJEŠĆIVANJE O NJIMA

DIO A

Prikupljanje podataka o novim osobnim automobilima i određivanje podataka za praćenje emisija CO2

▼M3 —————

▼M3

1.a

Države članice za svaku kalendarsku godinu bilježe sljedeće detaljne podatke za svaki novi osobni automobil registriran kao vozilo kategorije M1 na njihovu državnom području, osim podataka navedenih u točkama 22., 23. i 24., koji se dostavljaju na zahtjev Komisije:

1. 

proizvođač;

2. 

homologacijski broj i njegova proširenja;

3. 

tip, varijanta i izvedba;

4. 

marka i trgovačko ime;

5. 

identifikator interpolacijske porodice vozila;

6. 

identifikacijski broj vozila;

7. 

kategorija homologiranog vozila;

8. 

kategorija registriranog vozila;

9. 

datum prve registracije:

10. 

specifične emisije CO2;

11. 

potrošnja goriva;

12. 

masa u voznom stanju;

13. 

ispitna masa;

14. 

vrsta goriva i način rada s obzirom na gorivo;

15. 

potrošnja električne energije;

16. 

autonomija na električni pogon;

17. 

oznake eko-inovacije;

18. 

uštede emisija CO2 zbog eko-inovacija;

19. 

otisak: međuosovinski razmak, razmak kotača na upravljanoj osovini i razmak kotača na drugoj osovini;

20. 

radni obujam motora;

21. 

najveća neto snaga;

22. 

koeficijenti cestovnog otpora: f0, f1 i f2;

23. 

prednja površina;

24. 

razred otpora kotrljanja guma.

U skladu s člankom 7. države članice dužne su Komisiji dostavljati sve podatke navedene u ovoj točki u formatu utvrđenom u odjeljku 2. dijela B. Podaci iz točaka 9. i 11. bilježe se počevši od kalendarske godine 2022. i prvi se put moraju dostaviti Komisiji 28. veljače 2023.

▼M3

2.

Detaljni podaci iz točke 1. uzimaju se iz certifikata o sukladnosti osobnog automobila.

▼M3

2.a.

U slučaju vozila na dvije vrste goriva koja rade na benzin i ukapljeni naftni plin (UNP) ili na benzin i stlačeni prirodni plin (SPP) za koja su u certifikatima o sukladnosti navedene vrijednosti specifičnih emisija CO2 za obje vrste goriva države članice dostavljaju vrijednosti za UNP ili SPP, ovisno o slučaju.

U slučaju vozilâ prilagodljivih gorivu koja upotrebljavaju benzin i etanol (E85) države članice dostavljaju vrijednosti specifičnih emisija CO2 za benzin.

▼B

3.

Države članice za svaku kalendarsku godinu određuju:

(a) 

ukupan broj novih registracija novih osobnih automobila koji podliježu EZ homologaciji;

(b) 

ukupan broj novih registracija novih pojedinačno odobrenih osobnih automobila;

(c) 

ukupan broj novih registracija novih osobnih automobila koji podliježu nacionalnoj homologaciji za male serije.

DIO B

Format za dostavu podataka

Za svaku godinu države članice dostavljaju podatke navedene u točkama 1. i 3. dijela A u sljedećim formatima:

ODJELJAK 1.

ZBIRNI PODACI PRIKUPLJENI PRAĆENJEMDržava članica (1)

 

Godina

 

Ukupan broj novih registracija novih osobnih automobila koji podliježu EZ homologaciji

 

Ukupan broj novih registracija novih pojedinačno odobrenih osobnih automobila

 

Ukupan broj novih registracija novih osobnih automobila koji podliježu nacionalnoj homologaciji za male serije

 

(1)   

Kodovi ISO 3166 alpha-2 uz iznimku Grčke i Ujedinjene Kraljevine čiji su kodovi „EL” odnosno „UK”.

▼M3 —————

▼M3

ODJELJAK 2.a

Detaljni podaci prikupljeni praćenjem – obrazac za jedno voziloUpućivanje na točku 1. i točku 1.a dijela A

Detaljni podaci po registriranom vozilu

Izvori podataka

Certifikat o sukladnosti (Prilog VIII. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/683 (*1)), osim ako je drukčije navedeno

1.

Ime proizvođača (standardni naziv u EU-u(1))

Ime koje je dodijelila Komisija

Ime proizvođača(2)

0.5. ili, ako ima više imena proizvođača, ime uneseno u 0.5.1.

2.

Homologacijski broj s proširenjem

0.11.

3.

Tip

0.2.

Varijanta

Izvedba

4.

Marka i trgovačko ime

0.1. i 0.2.1.

5.

Identifikator interpolacijske porodice vozila

0.2.3.1.

6.

Identifikacijski broj vozila

0.10.

7.

Kategorija homologiranog vozila

0.4.

8.

Kategorija registriranog vozila

Potvrda o registraciji

9.

Datum prve registracije

Potvrda o registraciji

10.

Specifične emisije CO2 (g/km)

49.4. kombinirana ili, ako je primjenjivo, kombinirana ponderirana kombinacija

11.

Potrošnja goriva (l/100 km ili m3/100 km ili kg/100 km)

49.4. kombinirana ili, ako je primjenjivo, kombinirana ponderirana kombinacija

12.

Masa u voznom stanju (kg)

13.

13.

Ispitna masa (kg)

47.1.1.

14.

Vrsta goriva

26.

Način rada s obzirom na gorivo

26.1.

15.

Potrošnja električne energije (Wh/km)

PEV: 49.5.1.

OVC-HEV: 49.5.2.

16.

Autonomija na električni pogon (km)

PEV: 49.5.1.

OVC-HEV: 49.5.2.

17.

Oznake eko-inovacije

49.3.1.

18.

Uštede zbog eko-inovacija (g CO2/km)

49.3.2.2.

19.1 19.

Međuosovinski razmak (mm)

 

Razmak kotača na upravljanoj osovini (1. osovina) (mm)(3)

30.

Razmak kotača na drugoj osovini (2. osovina) (mm)(3)

30.

20.

Radni obujam motora (cm3)

25.

21.

Najveća neto snaga (kW)

27.1. i 27.3.

22.

Koeficijenti cestovnog otpora(4)

f0, N

47.1.3.0.

f1, N/(km/h)

47.1.3.1.

f2, N/(km/h)

47.1.3.2.

23.

Prednja površina (m2)(4)

47.1.2.

24.

Razred otpora kotrljanja guma(4)

35.

(*1)   

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/683 оd 15. travnja 2020. o provedbi Uredbe (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na administrativne zahtjeve za homologaciju i nadzor tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 163, 26.5.2020.)

Napomene:

(1)  Popis koji je Komisija objavila na internetskoj stranici CIRCABC.

(2)  U slučaju nacionalne homologacije tipa vozila proizvedenog u maloj seriji (NSS) ili homologacije pojedinačnog vozila (IVA) ime proizvođača navodi se u stupcu „Ime proizvođača”, a u stupcu „Ime proizvođača standardni naziv u EU-u” navodi se jedno od sljedećega: „AA-NSS” ili „AA-IVA”, ovisno o slučaju.

(3)  Ako su razmaci kotača na osovinama vozila različiti, navodi se najveći razmak kotača.

(4)  Na zahtjev Komisije.

▼B
PRILOG III.

PRAĆENJE EMISIJA NOVIH LAKIH GOSPODARSKIH VOZILA I IZVJEŠĆIVANJE O NJIMA

A.   Prikupljanje podataka o novim lakim gospodarskim vozilima i određivanje podataka za praćenje emisija CO2

1.   Detaljni podaci

▼M3 —————

▼M3

1.1.a

Potpuna vozila registrirana kao vozila kategorije N1

Države članice za svaku kalendarsku godinu bilježe sljedeće detaljne podatke za svako novo lako gospodarsko vozilo registrirano kao vozilo N1kategorije na njihovom državnom području, osim podataka navedenih u točkama 23., 24. i 25., koji se dostavljaju na zahtjev Komisije:

1.

proizvođač;

2.

homologacijski broj i njegova proširenja;

3.

tip, varijanta i izvedba;

4.

marka i, ako je dostupno, trgovačko ime;

5.

identifikator interpolacijske porodice vozila;

6.

identifikacijski broj vozila;

7.

kategorija homologiranog vozila;

8.

kategorija registriranog vozila;

9.

datum prve registracije;

10.

specifične emisije CO2;

11.

potrošnja goriva;

12.

masa u voznom stanju;

13.

ispitna masa;

14.

vrsta goriva i način rada s obzirom na gorivo;

15.

potrošnja električne energije;

16.

autonomija na električni pogon;

17.

oznake eko-inovacije;

18.

uštede emisija CO2 zbog eko-inovacija;

19.

otisak: međuosovinski razmak, razmak kotača na upravljačkoj osovini i razmak kotača na drugoj osovini;

20.

radni obujam motora;

21.

najveća neto snaga;

22.

najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila;

23.

koeficijenti cestovnog otpora: f0, f1 i f2;

24.

prednja površina;

25.

razred otpora kotrljanja guma.

U skladu s člankom 7. države članice Komisiji stavljaju na raspolaganje sve podatke navedene u ovoj točki u formatu utvrđenom u dijelu C odjeljku 2. Podaci navedeni u točkama 9. i 11. bilježe se počevši od kalendarske godine 2022. i prvi se put stavljaju na raspolaganje Komisiji 28. veljače 2023.

▼M1

1.2.

Dovršena vozila registrirana kao vozila kategorije N1

1.2.1.   Izvješćivanje država članica

Za dostavu podataka u vezi s dovršenim vozilima kategorije N1 upotrebljava se format utvrđen u odjeljku 2. dijela C.

Identifikacijski broj vozila iz točke 1.1. podtočke (o) ne objavljuje se.

▼M3 —————

▼M3

1.2.1.2.a.

Dovršena vozila kategorije N1 homologirana u skladu s Prilogom XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

Za svako novo dovršeno vozilo registrirano 2021. i u sljedećim kalendarskim godinama države članice dužne su dostaviti barem podatke iz podtočki 1., 5., 6., 8., 10., 11., 12., 17., 18. i 22. iz točke 1.1.a, a za svako novo vozilo registrirano 2022. i u sljedećim kalendarskim godinama podatke iz podtočki 9., 23., 24. i 25. iz točke 1.1.a.

▼M1

1.2.2.   Izvješćivanje proizvođača

▼M3

Za svako novo dovršeno vozilo kategorije N1 homologirano u skladu s Prilogom XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 registrirano 2020. i u sljedećim kalendarskim godinama proizvođač povezanog osnovnog vozila od 2021. dužan je Komisiji dostaviti sljedeće podatke za osnovno vozilo:

▼M1

(a) 

ako se dovršeno vozilo temelji na nepotpunom osnovnom vozilu:

i. 

identifikacijski broj vozila;

ii. 

identifikacijski broj porodice vozila iz točke 5.0. Priloga XXI. Uredbi (EU) 2017/1151;

iii. 

emisije CO2 za praćenje utvrđene u skladu s točkom 1.2.4.;

iv. 

čeonu površinu, uz navođenje primjenjive mogućnosti iz točke 1.2.4. podtočke (c);

v. 

otpor kotrljanja iz točke 1.2.4. podtočke (b);

vi. 

masu za praćenje, utvrđenu u skladu s točkom 4.1. dijela B Priloga I.;

vii. 

masu u voznom stanju;

viii. 

reprezentativnu masu opterećenja vozila kako je definirana u točki 1.2.4. podtočki (a);

(b) 

ako se dovršeno vozilo temelji na potpunom osnovnom vozilu:

i. 

identifikacijski broj vozila;

ii. 

identifikacijski broj porodice vozila iz podtočke (a)ii. ovog stavka;

iii. 

specifične emisije CO2 osnovnog vozila;

iv. 

masu u voznom stanju.

1.2.3.   Izračun prosječnih specifičnih emisija CO2 i ciljne vrijednosti specifičnih emisija

Komisija upotrebljava vrijednosti koje prijavljuje proizvođač osnovnog vozila u skladu s točkom 1.2.2. za izračun svojih prosječnih specifičnih emisija CO2 i ciljne vrijednosti specifičnih emisija u kalendarskoj godini u kojoj je povezano dovršeno vozilo registrirano, osim ako su ispunjeni uvjeti navedeni u točki 1.2.5., a u tom se slučaju upotrebljavaju podaci za dovršena vozila.

Ako proizvođač osnovnog vozila ne dostavi podatke iz točke 1.2.2., specifične emisije CO2 o kojima izvijeste države članice u skladu s točkom 1.2.1. u vezi s povezanim dovršenim vozilom upotrebljavaju se za izračun prosječnih specifičnih emisija CO2 i ciljne vrijednosti specifičnih emisija tog proizvođača.

1.2.4.   Izračun emisija CO2 za praćenje u slučaju nepotpunih osnovnih vozila

Počevši od kalendarske godine 2020., proizvođač izračunava vrijednost emisija CO2 za praćenje za svako pojedinačno nepotpuno osnovno vozilo u skladu s metodom interpolacije iz točke 3.2.3.2. ili 3.2.4. Podpriloga 7. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 upotrebljavajući istu metodu koja se primjenjuje za EZ homologaciju osnovnog vozila s obzirom na emisije, pri čemu se primjenjuju definicije pojmova iz tih točaka uz sljedeće iznimke:

(a) 

Masa pojedinačnog vozila

Pojam ,TMind’ iz točke 3.2.3.2.2.1. ili 3.2.4.1.1.1. Podpriloga 7. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 zamjenjuje se standardnom masom osnovnog vozila, DMbase. Ako je DMbase niži od ispitne mase vozila L (low), TML, interpolacijske porodice, TMind se zamjenjuje s TML. Ako je DMbase viši od ispitne mase vozila H (high), TMH, interpolacijske porodice, TMind se zamjenjuje s TMH.

DMbase određuje se u skladu sa sljedećom formulom:

DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + MVL

pri čemu je:

MRObase

masa u voznom stanju osnovnog vozila, kako je definirano u točki 3.2.5. Priloga XXI. Uredbi (EU) 2017/1151;

B0

vrijednost mase nadogradnje od 1,375;

MVL

reprezentativna masa opterećenja vozila, odnosno 28 % maksimalnog opterećenja vozila, gdje je maksimalno opterećenje vozila definirano kao najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila umanjena za masu u voznom stanju osnovnog vozila pomnoženu s B0, umanjeno za 25 kg.

Vrijednost B0 mora se prilagoditi do 31. listopada 2021. na temelju mase u voznom stanju nepotpunih osnovnih vozila za sva dovršena vozila registrirana u kalendarskim godinama 2018., 2019. i 2020., izračunano u skladu s formulama navedenima u nastavku. Nova vrijednost B0 primjenjuje se od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2024.

Formula 1.:

image

pri čemu je:

Ai

vrijednost Ay kako je izračunata u formuli 2. za relevantnu kalendarsku godinu

ni

broj nepotpunih osnovnih vozila povezanih s dovršenim vozilima registriranima u kalendarskoj godini

Formula 2.:

image

pri čemu je:

Ay

prosjek omjera Mfi i Mbi za svaku kalendarsku godinu od 2018. do 2020.;

Mfi

masa u voznom stanju nepotpunog osnovnog vozila uvećana za standardnu dodanu masu, kako je definirano u odjeljku 5. Priloga XII. Uredbi (EZ) br. 692/2008;

Mbi

masa u voznom stanju nepotpunog osnovnog vozila;

n

broj nepotpunih osnovnih vozila povezanima s dovršenim vozilima registriranima u kalendarskoj godini.

(b) 

Otpor kotrljanja pojedinačnog vozila

Otpor kotrljanja osnovnog vozila upotrebljava se za potrebe točke 3.2.3.2.2.2. ili 3.2.4.1.1.2. Podpriloga 7. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151.

(c) 

Čeona površina

Kad je riječ o nepotpunom osnovnom vozilu koje pripada porodici po matrici cestovnog otpora, proizvođač definira pojam „Af” iz točke 3.2.3.2.2.3. Podpriloga 7. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 u skladu s jednom od sljedećih mogućnosti:

i. 

čeona površina reprezentativnog vozila porodice po matrici cestovnog otpora, u m2;

ii. 

srednja vrijednost čeone površine vozila H i vozila L interpolacijske porodice, u m2;

iii. 

ako se ne upotrebljava interpolacijska metoda, čeona površina vozila H interpolacijske porodice, u m2.

Kad je riječ o nepotpunom osnovnom vozilu koje ne pripada porodici po matrici cestovnog otpora, upotrebljava se vrijednost čeone površine vozila H interpolacijske porodice.

1.2.5.   Reprezentativnost vrijednosti CO2 za praćenje

Komisija svake godine ocjenjuje reprezentativnost prosjeka emisija CO2 za praćenje koje je prijavio proizvođač osnovnog vozila u odnosu na prosjek specifičnih emisija CO2 povezanih dovršenih vozila registriranih u relevantnoj kalendarskoj godini. Komisija obavješćuje proizvođača osnovnog vozila o svim utvrđenim razlikama među tim vrijednostima.

Ako se utvrdi razlika od 4 % ili više tijekom dviju uzastopnih kalendarske godine, Komisija naredne kalendarske godine upotrebljava prosjek specifičnih emisija CO2 dovršenih vozila za izračun prosječnih specifičnih emisija CO2 proizvođača osnovnog vozila ili udruženja proizvođača za tu godinu.

▼M3

2.

Podaci iz točke 1. uzimaju se iz certifikata o sukladnosti lakog gospodarskog vozila. Podaci koji nisu dostupni u certifikatu o sukladnosti uzimaju se iz homologacijske dokumentacije ili iz podataka koje je dostavio proizvođač osnovnog vozila u skladu s točkom 1.2.3.

▼M3

2.a.

U slučaju vozila na dvije vrste goriva koja rade na benzin i ukapljeni naftni plin (UNP) ili na benzin i stlačeni prirodni plin (SPP) za koja su u certifikatima o sukladnosti navedene vrijednosti specifičnih emisija CO2 za obje vrste goriva države članice dostavljaju vrijednosti za UNP ili SPP, ovisno o slučaju.

U slučaju vozilâ prilagodljivih gorivu koja upotrebljavaju benzin i etanol (E85) države članice dostavljaju vrijednosti specifičnih emisija CO2 za benzin.

▼B

3.

Države članice za svaku kalendarsku godinu određuju:

(a) 

ukupan broj novih registracija novih lakih gospodarskih vozila koja podliježu EZ homologaciji;

(b) 

ukupan broj novih registracija novih lakih gospodarskih vozila koja podliježu višestupanjskoj homologaciji, ako je dostupno;

(c) 

ukupan broj novih registracija novih lakih gospodarskih vozila koja podliježu pojedinačnom odobravanju;

(d) 

ukupan broj novih registracija novih lakih gospodarskih vozila koja podliježu nacionalnoj homologaciji za male serije.

B.   Metodologija za određivanje podataka za praćenje CO2 za nova laka gospodarska vozila

Podaci za praćenje koje su države članice dužne odrediti u skladu s točkama 1. i 3. dijela A određuju se u skladu s metodologijom u ovom dijelu.

1.   Broj registriranih novih lakih gospodarskih vozila

Države članice utvrđuju broj novih lakih gospodarskih vozila registriranih na njihovu državnom području u godini na koju se praćenje odnosi podijeljenih na vozila koja podliježu EZ homologaciji tipa, pojedinačnom odobrenju i nacionalnoj homologaciji za male serije te, ovisno o slučaju, koja podliježu višestupanjskoj homologaciji.

2.   Dovršena vozila

U slučaju višestupanjskih vozila proizvođaču osnovnog vozila dodjeljuju se specifične emisije CO2 dovršenih vozila.

Da bi se osiguralo da su vrijednosti emisija CO2, učinkovitosti goriva i mase dovršenih vozila reprezentativne, bez pretjeranog opterećivanja proizvođača osnovnog vozila, Komisija utvrđuje poseban postupak praćenja i prema potrebi mijenja relevantno zakonodavstvo o homologaciji.

Unatoč tome što se za potrebe izračuna ciljne vrijednosti za 2020. u skladu s točkom 2. dijela B Priloga I. standardna dodana masa uzima iz dijela C ovog Priloga, ako se ta vrijednost mase ne može utvrditi, za privremeni izračun ciljne vrijednosti specifičnih emisija iz članka 7. stavka 4. može se upotrijebiti masa u voznom stanju dovršenog vozila.

Ako je osnovno vozilo potpuno vozilo, za izračun ciljne vrijednosti specifičnih emisija upotrebljava se masa u voznom stanju tog vozila. Međutim, ako se ta vrijednost mase ne može odrediti, za privremeni izračun ciljne vrijednosti specifičnih emisija može se upotrijebiti masa u voznom stanju dovršenog vozila.

C.   Formati za dostavu podataka

Za svaku godinu države članice dostavljaju podatke navedene u točkama 1. i 3. dijela A u sljedećem formatu:Odjeljak 1.

Zbirni podaci prikupljeni praćenjem

Država članica (1)

 

Godina

 

Ukupan broj novih registracija novih lakih gospodarskih vozila koja podliježu EZ homologaciji

 

Ukupan broj novih registracija novih pojedinačno odobrenih lakih gospodarskih vozila

 

Ukupan broj novih registracija novih lakih gospodarskih vozila koja podliježu nacionalnoj homologaciji za male serije

 

Ukupan broj novih registracija novih lakih gospodarskih vozila koja podliježu višestupanjskoj homologaciji (ako je dostupno)

 

(1)   

Kodovi ISO 3166 alpha-2 uz iznimku Grčke i Ujedinjene Kraljevine čiji su kodovi „EL” odnosno „UK”.

▼M3 —————

▼M3

Odjeljak 2.a

Detaljni podaci prikupljeni praćenjem – obrazac za jedno voziloUpućivanje na točku 1.1. i 1.1.a dijela A

Detaljni podaci po registriranom vozilu

Izvori podataka

Certifikat o sukladnosti (Prilog VIII. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/683) osim ako je drukčije navedeno

1.

Ime proizvođača (standardni naziv u EU-u(1))

Ime koje je dodijelila Komisija

Ime proizvođača(2)

0.5. ili, u slučaju više od jednog imena proizvođača, ime navedeno pod unosom 0.5.1.

2.

Homologacijski broj s proširenjem

0.11.

3.

Tip

0.2.

Varijanta

Izvedba

4.

Marka i trgovačko ime

0.1. i 0.2.1.

5.

Identifikator interpolacijske porodice vozila

0.2.3.1.

6.

Identifikacijski broj vozila

0.10.

7.

Kategorija homologiranog vozila

0.4.

8.

Kategorija registriranog vozila

Potvrda o registraciji

9.

Datum prve registracije

Potvrda o registraciji

10.

Specifične emisije CO2 (g/km)

49.4. kombinirana ili, ako je primjenjivo, kombinirana ponderirana kombinacija

11.

Potrošnja goriva (l/100 km ili m3/100 km ili kg/100 km)

49.4. kombinirana ili, ako je primjenjivo, kombinirana ponderirana kombinacija

12.

Masa u voznom stanju (potpuna i dovršena vozila) (kg)

13.

13.

Ispitna masa (potpuna i dovršena vozila) (kg)

47.1.1.

14.

Vrsta goriva

26.

Način rada s obzirom na gorivo

26.1.

15.

Potrošnja električne energije (Wh/km)

PEV: 49.5.1.

OVC-HEV: 49.5.2.

16.

Autonomija na električni pogon (km)

PEV: 49.5.1.

OVC-HEV: 49.5.2.

17.

Oznake eko-inovacije

49.3.1.

18.

Uštede zbog eko-inovacija (g CO2/km)

49.3.2.2.

19 19.

Međuosovinski razmak (mm)

4.

Razmak kotača na upravljačkoj osovini (1. osovina) (mm)(3)

30.

Razmak kotača na drugoj osovini (2. osovina)(3)

30.

20.

Radni obujam motora (cm3)

25.

21.

Najveća neto snaga (kW)

27.1. i 27.3.

22.

Najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila (potpuno i dovršeno vozilo) (kg)

16.1.

23.

Koeficijenti cestovnog otpora(4)

f0, N

47.1.3.0.

f1, N/(km/h)

47.1.3.1.

f2, N/(km/h)

47.1.3.2.

24.

Prednja površina (m2)(4)

47.1.2.

25.

Razred otpora kotrljanja guma(4)

35.

Napomene:

(1)  Popis koji je Komisija objavila na internetskoj stranici CIRCABC.

(2)  U slučaju nacionalne homologacije za male serije (NSS) ili pojedinačnog odobrenja (IVA), ime proizvođača navodi se u stupcu „Ime proizvođača”, a u stupcu „Ime proizvođača standardni naziv u EU-u” naznačuje se jedno od sljedećega: „AA-NSS” ili „AA-IVA”, ovisno o slučaju.

(3)  Ako vozilo ima različitu širinu razmaka kotača na istoj osovini navodi se najveća širina osovine.

(4)  Na zahtjev Komisije.

▼B
PRILOG IV.

UREDBE STAVLJENE IZVAN SNAGE I POPIS NJIHOVIH NAKNADNIH IZMJENAUredba (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 140, 5.6.2009., str. 1.)

Uredba Komisije (EU) br. 397/2013

(SL L 120, 1.5.2013., str. 4.)

Uredba (EU) br. 333/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 103, 5.4.2014., str. 15.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/6

(SL L 3, 7.1.2015., str. 1.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1502

(SL L 221, 26.8.2017., str. 4.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/649

(SL L 108, 27.4.2018., str. 14.)

Uredba (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 145, 31.5.2011., str. 1.)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 205/2012

(SL L 72, 10.3.2012., str. 2.)

Uredba (EU) br. 253/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 84, 20.3.2014., str. 38.)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 404/2014

(SL L 121, 24.4.2014., str. 1.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/748

(SL L 113, 29.4.2017., str. 9.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1499

(SL L 219, 25.8.2017., str. 1.)
PRILOG V.

KORELACIJSKA TABLICAUredba (EZ) br. 443/2009

Uredba (EU) br. 510/2011

Ova Uredba

članak 1. prvi stavak

članak 1. stavak 1.

članak 1. stavak 1.

članak 1. drugi stavak

članak 1. stavak 2.

članak 1. stavak 2.

članak 1. treći stavak

članak 1. stavak 3.

članak 1. stavak 4.

članak 1. stavak 5.

članak 1. stavak 6.

članak 1. stavak 7.

članak 2. stavak 1.

članak 2. stavak 1.

članak 2. stavak 1.

članak 2. stavak 2.

članak 2. stavak 2.

članak 2. stavak 2.

članak 2. stavak 3.

članak 2. stavak 3.

članak 2. stavak 3.

članak 2. stavak 4.

članak 2. stavak 4.

članak 2. stavak 4.

članak 3. stavak 1. uvodni tekst

članak 3. stavak 1. uvodni tekst

članak 3. stavak 1. uvodni tekst

članak 3. stavak 1. točke (a) i (b)

članak 3. stavak 1. točke (a) i (b)

članak 3. stavak 1. točke (a) i (b)

članak 3. stavak 1. točke (c), (d) i (e)

članak 3. stavak 1. točke (c), (d) i (e)

članak 3. stavak 1. točke (c) i (d)

članak 3. stavak 1. točke (f) i (g)

članak 3. stavak 1. točke (f) i (g)

članak 3. stavak 1. točka (f)

članak 3. stavak 1. točka (h)

članak 3. stavak 1. točka (h)

članak 3. stavak 1. točka (e)

članak 3. stavak 1. točka (j)

članak 3. stavak 1. točka (i)

članak 3. stavak 1. točka (g)

članak 3. stavak 1. točka (i)

članak 3. stavak 1. točka (j)

članak 3. stavak 1. točke (k), (l) i (m)

 

članak 3. stavak 1. točka (k)

članak 3. stavak 1. točka (n)

članak 3. stavak 2.

članak 3. stavak 2.

članak 3. stavak 2.

članak 4. prvi stavak.

članak 4. prvi stavak

članak 4. stavak 1. uvodni tekst i točke (a) i (b)

članak 4. stavak 1. točka (c)

članak 4. drugi stavak

članak 4. stavak 2.

članak 4. drugi stavak

članak 4. treći stavak

članak 4. stavak 3.

Članak 5.

Članak 5.

Članak 5.a

Članak 5.

Članak 6.

Članak 6.

članak 7. stavak 1.

članak 7. stavak 1.

članak 6. stavak 1.

članak 7. stavak 2. točke (a), (b) i (c)

članak 7. stavak 2. točke (a), (b) i (c)

članak 6. stavak 2. točke (a), (b) i (c)

članak 6. stavak 2. točka (d)

članak 7. stavak 3.

članak 7. stavak 3.

članak 6. stavak 3.

članak 7. stavak 4.

članak 7. stavak 4.

članak 6. stavak 4.

članak 7. stavak 5.

članak 7. stavak 5.

članak 6. stavak 5.

članak 7. stavak 6.

članak 7. stavak 6.

članak 6. stavak 6.

članak 7. stavak 7.

članak 7. stavak 7.

članak 6. stavak 7.

članak 8. stavak 1.

članak 8. stavak 1.

članak 7. stavak 1.

članak 8. stavak 2.

članak 8. stavak 2.

članak 7. stavak 2.

članak 8. stavak 3.

članak 8. stavak 3.

članak 7. stavak 3.

članak 8. stavak 4. prvi i drugi podstavak

članak 8. stavak 4. prvi i drugi podstavak

članak 7. stavak 4. prvi i drugi podstavak

članak 8. stavak 4. treći podstavak

članak 8. stavak 4. prvi podstavak

članak 7. stavak 4. treći podstavak

članak 8. stavak 5. prvi podstavak

članak 8. stavak 5.

članak 7. stavak 5. prvi podstavak

članak 8. stavak 5. drugi podstavak

članak 8. stavak 6.

članak 7. stavak 5. drugi podstavak

članak 8. stavak 6.

članak 8. stavak 7.

članak 8. stavak 7.

članak 8. stavak 8.

članak 7. stavak 6. prvi podstavak

članak 7. stavak 6. drugi podstavak

članak 8. stavak 8.

članak 8. stavak 9. prvi podstavak

članak 8. stavak 9. prvi podstavak

članak 7. stavak 7.

članak 8. stavak 9. drugi podstavak

članak 8. stavak 9. drugi podstavak

članak 7. stavak 8.

članak 7. stavak 9.

Članak 7. stavak 10.

članak 8. stavak 10.

članak 7. stavak 11.

članak 9. stavak 1.

članak 9. stavak 1.

članak 8. stavak 1.

članak 9. stavak 2. prvi podstavak uvodni tekst

članak 9. stavak 2. prvi podstavak uvodni tekst

članak 8. stavak 2. prvi podstavak prvi dio

članak 9. stavak 2. prvi podstavak točka (a)

članak 9. stavak 2. prvi podstavak točka (a)

članak 9. stavak 2. prvi podstavak točka (b)

članak 9. stavak 2. prvi podstavak točka (b)

članak 8. stavak 2. prvi podstavak drugi dio

članak 9. stavak 2. drugi podstavak

članak 9. stavak 2. drugi podstavak

članak 8. stavak 2. drugi podstavak

članak 9. stavak 3.

članak 9. stavak 3.

članak 8. stavak 3.

članak 9. stavak 4.

članak 9. stavak 4.

članak 8. stavak 4.

članak 10. stavak 1. uvodni tekst

članak 10. stavak 1. uvodni tekst

članak 9. stavak 1. uvodni tekst

članak 10. stavak 1. točke od (a) do (e)

članak 10. stavak 1. točke od (a) do (e)

članak 9. stavak 1. točke od (a) do (e)

članak 9. stavak 1. točka (f)

članak 10. stavak 2.

članak 10. stavak 2.

članak 9. stavak 2.

članak 9. stavak 3.

članak 11. stavak 1.

članak 11. stavak 1.

članak 10. stavak 1.

članak 11. stavak 2.

članak 11. stavak 2.

članak 10. stavak 2.

članak 11. stavak 3.

članak 11. stavak 3.

članak 10. stavak 3. prvi podstavak

članak 10. stavak 3. drugi podstavak

članak 11. stavak 4. prvi podstavak

članak 10. stavak 4. prvi podstavak

članak 11. stavak 4. drugi podstavak uvodni tekst

članak 10. stavak 4. drugi podstavak uvodni tekst

članak 11. stavak 4. drugi podstavak točka (a)

članak 10. stavak 4. drugi podstavak točka (a)

članak 11. stavak 4. drugi podstavak točka (b)

članak 11. stavak 4. drugi podstavak točka (c)

članak 10. stavak 4. drugi podstavak točka (b)

članak 10. stavak 4. drugi podstavak točka (c)

članak 11. stavak 4. treći i četvrti podstavak

članak 10. stavak 4. treći i četvrti podstavak

članak 11. stavak 5.

članak 11. stavak 4.

članak 10. stavak 5.

članak 11. stavak 6.

članak 11. stavak 5.

članak 10. stavak 6.

članak 11. stavak 7.

članak 11. stavak 6.

članak 10. stavak 7.

članak 11. stavak 8.

članak 11. stavak 7.

članak 10. stavak 8.

članak 11. stavak 9.

članak 11. stavak 8.

članak 10. stavak 9.

članak 12. stavak 1. prvi podstavak

članak 12. stavak 1. prvi podstavak

članak 11. stavak 1. prvi podstavak

članak 12. stavak 1. drugi podstavak

članak 11. stavak 1. drugi podstavak

članak 12. stavak 1. treći podstavak

članak 12. stavak 1. drugi podstavak

članak 11. stavak 1. treći podstavak

članak 11. stavak 1. četvrti podstavak

članak 12. stavak 2.

članak 12. stavak 2.

članak 11. stavak 2. uvodni tekst, točke (a), (b) i (c) te točka (d) prvi dio

članak 11. stavak 2. točka (d) zadnji dio

članak 12. stavak 3.

članak 12. stavak 3.

članak 11. stavak 3.

članak 12. stavak 4.

članak 12. stavak 4.

članak 11. stavak 4.

Članak 12.

Članak 13.

članak 13. stavak 1.

članak 13. stavak 1.

članak 14. naslov

članak 14. stavak 1. prvi podstavak uvodni tekst

članak 13. stavak 2. prvi i drugi podstavak

članak 14. stavak 1. točka (a)

članak 13. stavak 5.

članak 14. stavak 1. točka (b)

 

 

članak 14. stavak 1. točke (c) i (d)

članak 13. stavak 2. treći podstavak

članak 13. stavak 5.

članak 14. stavak 2.

članak 15. stavak 1.

članak 15. stavak 2.

članak 15. stavak 3.

članak 13. stavak 2.

članak 15. stavak 4. prvi dio

članak 13. stavak 3.

članak 13. stavak 6. prvi podstavak

članak 15. stavak 4. drugi dio

članak 13. stavak 4.

članak 13. stavak 4.

članak 13. stavak 6. drugi podstavak

članak 13. stavak 5.

članak 13. stavak 6.

članak 13. stavak 3.

članak 15. stavak 5.

članak 15. stavak 6.

članak 13. stavak 7. prvi podstavak

članak 13. stavak 6. treći podstavak

članak 15. stavak 7.

članak 13. stavak 7. drugi podstavak

članak 13. stavak 6. četvrti podstavak

članak 15. stavak 8.

članak 14. stavak 1.

članak 14. stavak 1.

članak 16. stavak 1.

članak 14. stavak 2.

članak 14. stavak 2.

članak 16. stavak 2.

članak 14. stavak 3.

članak 14. stavak 2.a

članak 16. stavak 3.

članak 14.a stavak 1.

članak 15. stavak 3.

članak 17. stavak 1.

članak 14.a stavak 2.

članak 15. stavak 1.

članak 17. stavak 2.

članak 14.a stavak 3.

Članak 16.

članak 17. stavak 3.

članak 14.a stavak 4.

članak 15. stavak 2.

članak 17. stavak 4.

članak 14.a stavak 5.

Članak 17.

članak 17. stavak 5.

Članak 15.

Članak 18.

Članak 16.

Članak 18.

Članak 19.

Prilog I.

Prilog I. dio A točke od 1. do 5.

Prilog I. dio A točka 6.

Prilog I.

Prilog I. dio B točke od 1. do 5.

Prilog I. dio B točka 6.

Prilog II. dio A

Prilog II. dio A

Prilog II. dio B

Prilog II. dio C

Prilog II. dio B

Prilog II.

Prilog III.

Prilog IV.

Prilog V.( 1 ) Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

( 2 ) Direktiva 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (SL L 307, 28.10.2014., str. 1.).

( 3 ) Uredba (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni uredaba (EZ) br. 663/2009 i (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 94/22/EZ, 98/70/EZ, 2009/31/EZ, 2009/73/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU i 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 2009/119/EZ i (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 21.12.2018., str. 1.).

( 4 ) Udio vozila s nultim i niskim emisijama u voznom parku novih osobnih automobila određene države članice u 2017. računa se kao ukupan broj novih vozila s nultim i niskim emisijama registriranih u 2017., podijeljen s ukupnim brojem novih osobnih automobila registriranih u istoj godini.