02019R0626 — HR — 14.12.2019 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/626

оd 5. ožujka 2019.

o popisima trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Europsku uniju određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/759 u pogledu tih popisa

(Tekst značajan za EGP)

( L 131 17.5.2019, 31)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1981 оd 28. studenoga 2019.

  L 308

72

29.11.2019
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/626

оd 5. ožujka 2019.

o popisima trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Europsku uniju određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/759 u pogledu tih popisa

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ova se Uredba odnosi na popise trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je sa stajališta sigurnosti hrane u skladu s člankom 126. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) 2017/625 odobren ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. „svježe meso” znači svježe meso kako je definirano u točki 1.10. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

2. „mesni pripravci” znači mesni pripravci kako su definirani u točki 1.15. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

3. „meso” znači meso kako je definirano u točki 1.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

4. „perad” znači perad kako je definirana u točki 1.3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

5. „slobodno živuća divljač” znači slobodno živuća divljač kako je definirana u točki 1.5. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

6. „jaja” znači jaja kako su definirana u točki 5.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

7. „proizvodi od jaja” znači proizvodi od jaja kako su definirani u točki 7.3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

8. „mesni proizvodi” znači mesni proizvodi kako su definirani u točki 7.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

9. „obrađeni želuci, mjehuri i crijeva” znači obrađeni želuci, mjehuri i crijeva kako su definirani u točki 7.9. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

10. „školjkaši” znači školjkaši kako su definirani u točki 2.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

11. „proizvodi ribarstva” znači proizvodi ribarstva kako su definirani u točki 3.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

12. „sirovo mlijeko” znači sirovo mlijeko kako je definirano u točki 4.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

13. „mliječni proizvodi” znači mliječni proizvodi kako su definirani u točki 7.2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

14. „kolostrum” znači kolostrum kako je definiran u točki 1. odjeljka IX. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

15. „proizvodi na osnovi kolostruma” znači proizvodi na osnovi kolostruma kako su definirani u točki 2. odjeljka IX. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

16. „žablji kraci” znači žablji kraci kako su definirani u točki 6.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

▼M1

17. „puževi” znači puževi kako su definirani u točki 6.2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004 i sve druge vrste puževa koje pripadaju porodici Helicidae, Hygromiidae ili Sphincterochilidae, koji su namijenjeni prehrani ljudi;

▼B

18. „topljena životinjska mast” znači topljena životinjska mast kako je definirana u točki 7.5. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

19. „čvarci” znači čvarci kako su definirani u točki 7.6. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

20. „želatina” znači želatina kako je definirana u točki 7.7. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

21. „kolagen” znači kolagen kako je definiran točki 7.8. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

22. „med” znači med kako je definiran u točki 1. dijela IX. Priloga II. Uredbi (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 );

23. „pčelarski proizvodi” znači pčelarski proizvodi kako su definirani u točki 2. dijela IX. Priloga II. Uredbi (EU) br. 1308/2013;

24. „meso gmazova” znači meso gmazova kako je definirano u članku 2. točki 16. Delegirane uredbe (EU) 2019/625;

25. „kukci” znači kukci kako su definirani u članku 2. točki 17. Delegirane uredbe (EU) 2019/625.

Članak 3.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju svježeg mesa i mesnih pripravaka papkara i kopitara

Ulazak u Uniju pošiljaka svježeg mesa i mesnih pripravaka papkara i kopitara namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren uvoz u Uniju u skladu s člankom 14. točkom (a) Uredbe (EU) br. 206/2010.

Članak 4.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju mesa peradi, bezgrebenki i divljih ptica, mesnih pripravaka peradi, jaja i proizvoda od jaja

Ulazak u Uniju pošiljaka mesa peradi, bezgrebenki i divljih ptica, mesnih pripravaka peradi, jaja i proizvoda od jaja namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren uvoz u Uniju u skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 798/2008 ( 2 ).

Članak 5.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju mesa divljih leporida, divljih kopnenih sisavaca koji nisu papkari, kopitari i leporidi te kunića iz uzgoja

Ulazak u Uniju pošiljaka mesa divljih leporida, divljih kopnenih sisavaca koji nisu papkari, kopitari i leporidi te kunića iz uzgoja namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren uvoz u Uniju u skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 119/2009.

Članak 6.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju mesnih proizvoda i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva osim ovitaka

Ulazak u Uniju pošiljaka mesnih proizvoda i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva, osim ovitaka, namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren uvoz u Uniju u skladu s člankom 3. točkom (b) Odluke 2007/777/EZ.

Međutim, ulazak u Uniju pošiljaka usoljenog suhog mesa (biltong/jerky) i pasteriziranih mesnih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren uvoz u Uniju u skladu s dijelom 3. Priloga II. Odluci 2007/777/EZ.

Članak 7.

Treće zemlje ili njihove regije iz kojih je odobren ulazak ovitaka u Uniju

Ulazak u Uniju pošiljaka ovitaka namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren uvoz u Uniju u skladu s člankom 1. Odluke 2003/779/EZ.

Članak 8.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju živih, rashlađenih, smrznutih ili prerađenih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa

Ulazak u Uniju pošiljaka živih, rashlađenih, smrznutih ili prerađenih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u Prilogu I. Međutim, ulazak u Uniju mišića zatvarača češljača (Pectinidae) koje nisu iz akvakulture, kojima su u potpunosti uklonjeni utroba i spolne žlijezde, odobrava se i iz trećih zemalja koje se ne nalaze na tom popisu.

Članak 9.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju proizvoda ribarstva osim onih iz članka 8.

Ulazak u Uniju pošiljaka proizvoda ribarstva, osim onih iz članka 8., namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u Prilogu II.

Članak 10.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka sirovog mlijeka, kolostruma, mliječnih proizvoda i proizvoda na osnovi kolostruma

Ulazak u Uniju pošiljaka sirovog mlijeka, kolostruma, mliječnih proizvoda i proizvoda na osnovi kolostruma namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren uvoz u Uniju u skladu s člankom 2. Uredbe (EU) br. 605/2010.

Članak 11.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju žabljih krakova

Ulazak u Uniju pošiljaka žabljih krakova namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u Prilogu III.

▼M1

Članak 12.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak puževa u Uniju

Ulazak pošiljaka puževa namijenjenih prehrani ljudi u Uniju odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u Prilogu III. ovoj Uredbi.

▼B

Članak 13.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju topljenih životinjskih masti i čvaraka

Ulazak u Uniju pošiljaka topljenih životinjskih masti i čvaraka namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren uvoz mesnih proizvoda u Uniju u skladu s člankom 3. točkom (b) podtočkom i. Odluke 2007/777/EZ.

Članak 14.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju želatine i kolagena

▼M1

1.  Ulazak u Uniju pošiljaka želatine i kolagena dobivenih od goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara, namijenjenih prehrani ljudi, odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja navedenih u stupcu 1. dijela 1. Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 ili iz Južne Koreje, Malezije, Pakistana ili Tajvana.

2.  Ulazak u Uniju pošiljaka želatine i kolagena dobivenih od peradi namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja navedenih u stupcu 1. tablice iz dijela 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 ili iz Tajvana.

▼B

3.  Ulazak u Uniju pošiljaka želatine i kolagena dobivenih od proizvoda ribarstva namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u Prilogu II.

4.  Ulazak u Uniju pošiljaka želatine i kolagena dobivenih od leporida i divljih kopnenih sisavaca koji nisu papkari i kopitari namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u stupcu 1. tablice iz dijela 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 119/2009.

Članak 15.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju sirovina za proizvodnju želatine i kolagena

1.  Ulazak u Uniju pošiljaka sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren uvoz pošiljaka svježeg mesa određenih papkara i kopitara u Uniju u skladu s člankom 14. točkom (a) Uredbe (EU) br. 206/2010.

2.  Ulazak u Uniju pošiljaka sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od peradi namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 iz kojih je odobren uvoz mesa peradi predmetne vrste kako je navedeno u tom dijelu tog Priloga.

3.  Ulazak u Uniju pošiljaka sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od proizvoda ribarstva namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u Prilogu II.

4.  Ulazak u Uniju pošiljaka sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od leporida i divljih kopnenih sisavaca koji nisu papkari i kopitari namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u stupcu 1. tablice iz dijela 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 119/2009.

Članak 16.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju obrađenih sirovina za proizvodnju želatine i kolagena

1.  Ulazak u Uniju pošiljaka obrađenih sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja navedenih u stupcu 1. dijela 1. Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 ili iz Južne Koreje, Malezije, Pakistana ili Tajvana.

2.  Ulazak u Uniju pošiljaka obrađenih sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od peradi namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja navedenih u stupcu 1. tablice iz dijela 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 ili iz Tajvana.

3.  Ulazak u Uniju pošiljaka obrađenih sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od proizvoda ribarstva namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u Prilogu II.

4.  Ulazak u Uniju pošiljaka obrađenih sirovina za proizvodnju želatine i kolagena dobivenih od leporida i divljih kopnenih sisavaca koji nisu papkari i kopitari namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako takve pošiljke dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u stupcu 1. dijela 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 119/2009.

5.  Ulazak u Uniju pošiljaka obrađenih sirovina za proizvodnju želatine i kolagena navedenih u točki 4. podtočki (b) iii. poglavlja I. odjeljka XIV. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak sirovina dobivenih od tih proizvoda u skladu s člankom 15. ove Uredbe.

Članak 17.

Popis trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju meda i drugih pčelarskih proizvoda

Ulazak u Uniju pošiljaka meda i drugih pčelarskih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz trećih zemalja navedenih u stupcu „Zemlja” u Prilogu Odluci Komisije 2011/163/EU ( 3 ) i označenih znakom „X” u stupcu „Med” u tom Prilogu.

Članak 18.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju određenih visokorafiniranih proizvoda

Ulazak u Uniju pošiljaka sljedećih visokorafiniranih proizvoda: kondroitin sulfata, hijaluronske kiseline, drugih hidroliziranih proizvoda od hrskavice, hitosana, glukozamina, sirila, želatine od ribljeg mjehura i aminokiselina namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz sljedećih trećih zemalja ili njihovih regija:

1. u slučaju sirovina dobivenih od papkara i kopitara, iz trećih zemalja navedenih u stupcu 1. tablice iz dijela 1. Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 ili iz Južne Koreje, Malezije, Pakistana ili Tajvana;

2. u slučaju sirovina dobivenih od proizvoda ribarstva, iz svih trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u Prilogu II.;

3. u slučaju sirovina dobivenih od peradi, iz trećih zemalja ili državnih područja navedenih u stupcu 1. tablice iz dijela 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008.

Članak 19.

Popis trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak mesa gmazova u Uniju

Ulazak u Uniju pošiljaka mesa gmazova namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako dolaze iz Švicarske ( 4 ), Bocvane, Vijetnama, Južne Afrike ili Zimbabvea.

▼M1

Članak 20.

Treće zemlje ili njihove regije iz kojih je odobren ulazak kukaca u Uniju

Ulazak u Uniju pošiljaka kukaca namijenjenih prehrani ljudi odobrava se samo ako je takva hrana podrijetlom i poslana iz treće zemlje ili njezine regije koja je navedena u Prilogu III.a ovoj Uredbi.

▼B

Članak 21.

Popis trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju ostalih proizvoda životinjskog podrijetla

Ulazak u Uniju pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla, osim onih iz članaka od 3. do 20., namijenjenih prehrani ljudi, odobrava se samo ako dolaze iz sljedećih trećih zemalja ili njihovih regija:

1. ako su dobiveni od papkara i kopitara, iz trećih zemalja navedenih u stupcu 1. tablice iz dijela 1. Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 ili iz Južne Koreje, Malezije, Pakistana ili Tajvana;

2. ako su dobiveni od peradi, iz trećih zemalja navedenih u stupcu 1. tablice iz dijela 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 ili iz Tajvana;

3. ako su dobiveni od proizvoda ribarstva, iz trećih zemalja ili njihovih regija iz Priloga II.;

4. ako su dobiveni od leporida i od divljih kopnenih sisavaca koji nisu papkari i kopitari, iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u stupcu 1. tablice iz dijela 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 119/2009;

5. ako su dobiveni od različitih vrsta, iz trećih zemalja ili njihovih regija navedenih u točkama od 1. do 4. ovog članka za svaki proizvod životinjskog podrijetla.

Članak 22.

Izmjena Provedbene uredbe (EU) 2016/759

Provedbena uredba (EU) 2016/759 mijenja se kako slijedi:

1. članak 1. briše se;

2. Prilog I. briše se.

Članak 23.

Stavljanje izvan snage

Odluka 2006/766/EZ stavlja se izvan snage. Upućivanja na Odluku 2006/766/EZ smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga IV. ovoj Uredbi.

Članak 24.

Prijelazne odredbe

Do 20. travnja 2021. države članice i dalje dopuštaju ulazak na svoje državno područje pošiljaka ovitaka iz članka 7. iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren uvoz takvih pošiljaka u Uniju u skladu s člankom 1. Odluke 2003/779/EZ.

Članak 25.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 14. prosinca 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.POPIS TREĆIH ZEMALJA ILI NJIHOVIH REGIJA IZ KOJIH JE DOPUŠTEN ULAZAK U UNIJU ŽIVIH, RASHLAĐENIH, SMRZNUTIH ILI PRERAĐENIH ŠKOLJKAŠA, BODLJIKAŠA, PLAŠTENJAKA I MORSKIH PUŽEVA ZA PREHRANU LJUDI (1)

ISO OZNAKA ZEMLJE

TREĆA ZEMLJA ILI NJEZINE REGIJE

NAPOMENE

AU

Australija

 

CA

Kanada

 

CH

Švicarska (2)

 

CL

Čile

 

GL

Grenland

 

JM

Jamajka

Samo morski puževi

JP

Japan

Samo smrznuti ili prerađeni školjkaši, bodljikaši, plaštenjaci i morski puževi

KR

Južna Koreja

Samo smrznuti ili prerađeni školjkaši, bodljikaši, plaštenjaci i morski puževi

MA

Maroko

Prerađene školjkaše vrste Acanthocardia tuberculatum mora pratiti sljedeće: (a) dodatna zdravstvena potvrda u skladu s obrascem iz dijela B dodatka V. Prilogu VI. Uredbi Komisije (EZ) br. 2074/2005 (SL L 338, 22.12.2005., str. 27.) i (b) analitički rezultati testa koji potvrđuju da školjkaši ne sadržavaju količinu biotoksina koji uzrokuje paralizu (Paralytic Shellfish Poison – PSP) koja se može otkriti biološkim testom.

NZ

Novi Zeland

 

PE

Peru

Samo Pectinidae (kapice) iz akvakulture kojima je uklonjena utroba

TH

Tajland

Samo smrznuti ili prerađeni školjkaši, bodljikaši, plaštenjaci i morski puževi

TN

Tunis

 

TR

Turska

 

US

Sjedinjene Američke Države

Savezne države Washington i Massachusetts

UY

Urugvaj

 

VN

Vijetnam

Samo smrznuti ili prerađeni školjkaši, bodljikaši, plaštenjaci i morski puževi

(1)   Uključujući proizvode koji su obuhvaćeni definicijom proizvoda ribarstva iz točke 3.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 139, 30.4.2004., str. 55.).

(2)   U skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima od 21. lipnja 1999. (SL L 114, 30.4.2002., str. 132.).
PRILOG II.POPIS TREĆIH ZEMALJA ILI NJIHOVIH REGIJA IZ KOJIH JE DOPUŠTEN ULAZAK U UNIJU PROIZVODA RIBARSTVA, OSIM ONIH OBUHVAĆENIH PRILOGOM I.

ISO OZNAKA ZEMLJE

TREĆA ZEMLJA ILI NJEZINE REGIJE

OGRANIČENJA

AE

Ujedinjeni Arapski Emirati

 

AG

Antigva i Barbuda

Samo živi jastozi

AL

Albanija

 

AM

Armenija

Samo živi divlji slatkovodni rakovi, toplinski prerađeni neuzgojeni slatkovodni rakovi i smrznuti neuzgojeni slatkovodni rakovi

AO

Angola

 

AR

Argentina

 

AU

Australija

 

AZ

Azerbajdžan

Samo kavijar

BA

Bosna i Hercegovina

 

BD

Bangladeš

 

BJ

Benin

 

BN

Brunej

Samo proizvodi akvakulture

BR

Brazil

 

BQ

Bonaire, Sveti Eustazije i Saba

 

BS

Bahami

 

BY

Bjelarus

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CG

Kongo

Samo proizvodi ribarstva koji su ulovljeni, kojima je (prema potrebi) uklonjena utroba i koji su smrznuti i zapakirani u konačnu ambalažu na moru

CH

Švicarska (1)

 

CI

Côte d'Ivoire

 

CL

Čile

 

CN

Kina

 

CO

Kolumbija

 

CR

Kostarika

 

CU

Kuba

 

CV

Kabo Verde

 

CW

Curaçao

 

DZ

Alžir

 

EC

Ekvador

 

EG

Egipat

 

ER

Eritreja

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandski Otoci

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Gruzija

 

GH

Gana

 

GL

Grenland

 

GM

Gambija

 

GN

Gvineja

Samo riba koja nije bila podvrgnuta nikakvoj pripremi ili postupku prerade osim odstranjivanja glave i utrobe, rashlađivanja ili smrzavanja. Ne primjenjuje se smanjena učestalost fizičkih pregleda predviđena Odlukom Komisije 94/360/EZ (SL L 158, 25.6.1994., str. 41.).

GT

Gvatemala

 

GY

Gvajana

 

HK

Hong Kong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonezija

 

IL

Izrael

 

IN

Indija

 

IR

Iran

 

JM

Jamajka

 

JP

Japan

 

KE

Kenija

 

KI

Republika Kiribati

 

KR

Južna Koreja

 

KZ

Kazahstan

 

LK

Šri Lanka

 

MA

Maroko

 

MD

Republika Moldova

Samo kavijar

ME

Crna Gora

 

MG

Madagaskar

 

MK

Sjeverna Makedonija

 

MM

Mjanmar

 

MR

Mauritanija

 

MU

Mauricijus

 

MV

Maldivi

 

MX

Meksiko

 

MY

Malezija

 

MZ

Mozambik

 

NA

Namibija

 

NC

Nova Kaledonija

 

NG

Nigerija

 

NI

Nikaragva

 

NZ

Novi Zeland

 

OM

Oman

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Francuska Polinezija

 

PG

Papua Nova Gvineja

 

PH

Filipini

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Srbija

Ne uključuje Kosovo kako je definirano u Rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244 od 10. lipnja 1999.

 

RU

Rusija

 

SA

Saudijska Arabija

 

SB

Salomonovi Otoci

 

SC

Sejšeli

 

SG

Singapur

 

SH

Sveta Helena

Ne uključujući otoke Tristan da Cunha i Otok Uzašašća

 

Tristan da Cunha

Ne uključujući otoke Sveta Helena i Otok Uzašašća

Samo jastozi (svježi ili smrznuti)

SN

Senegal

 

SR

Surinam

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint Maarten

 

TG

Togo

 

TH

Tajland

 

TN

Tunis

 

TR

Turska

 

TW

Tajvan

 

TZ

Tanzanija

 

UA

Ukrajina

 

UG

Uganda

 

US

Sjedinjene Američke Države

 

UY

Urugvaj

 

VE

Venezuela

 

VN

Vijetnam

 

YE

Jemen

 

ZA

Južna Afrika

 

ZW

Zimbabve

 

(1)   U skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima od 21. lipnja 1999. (SL L 114, 30.4.2002., str. 132.).
PRILOG III.POPIS TREĆIH ZEMALJA ILI NJIHOVIH REGIJA IZ KOJIH JE DOPUŠTEN ULAZAK U UNIJU ŽABLJIH KRAKOVA I PUŽEVA, PRIPREMLJENIH U SKLADU S ODJELJKOM XI. PRILOGA III. UREDBI (EZ) BR. 853/2004, KOJI SU NAMIJENJENI PREHRANI LJUDI

ISO OZNAKA ZEMLJE

TREĆA ZEMLJA ILI NJEZINE REGIJE

OGRANIČENJA

AE

Ujedinjeni Arapski Emirati

 

AL

Albanija

 

▼M1

AM

Armenija

 

▼B

AO

Angola

 

AR

Argentina

 

AU

Australija

 

AZ

Azerbajdžan

 

BA

Bosna i Hercegovina

 

BD

Bangladeš

 

BJ

Benin

 

BR

Brazil

 

BQ

Bonaire, Sveti Eustazije i Saba

 

BS

Bahami

 

BY

Bjelarus

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CH

Švicarska (1)

 

CI

Côte d'Ivoire

 

CL

Čile

 

CN

Kina

 

CO

Kolumbija

 

CR

Kostarika

 

CU

Kuba

 

CV

Kabo Verde

 

CW

Curaçao

 

DZ

Alžir

 

EC

Ekvador

 

EG

Egipat

 

ER

Eritreja

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandski Otoci

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Gruzija

 

GH

Gana

 

GL

Grenland

 

GM

Gambija

 

GT

Gvatemala

 

GY

Gvajana

 

HK

Hong Kong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonezija

 

IL

Izrael

 

IN

Indija

 

IR

Iran

 

JM

Jamajka

 

JP

Japan

 

KE

Kenija

 

KI

Republika Kiribati

 

KR

Južna Koreja

 

KZ

Kazahstan

 

LK

Šri Lanka

 

MA

Maroko

 

MD

Republika Moldova

Samo puževi

ME

Crna Gora

 

MG

Madagaskar

 

MK

Sjeverna Makedonija

 

MM

Mjanmar

 

MR

Mauritanija

 

MU

Mauricijus

 

MV

Maldivi

 

MX

Meksiko

 

MY

Malezija

 

MZ

Mozambik

 

NA

Namibija

 

NC

Nova Kaledonija

 

NG

Nigerija

 

NI

Nikaragva

 

NZ

Novi Zeland

 

OM

Oman

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Francuska Polinezija

 

PG

Papua Nova Gvineja

 

PH

Filipini

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Srbija

Ne uključuje Kosovo kako je definirano u Rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244 od 10. lipnja 1999.

 

RU

Rusija

 

SA

Saudijska Arabija

 

SB

Salomonovi Otoci

 

SC

Sejšeli

 

SG

Singapur

 

SH

Sveta Helena

Ne uključujući otoke Tristan da Cunha i Otok Uzašašća

 

SN

Senegal

 

SR

Surinam

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint Maarten

 

SY

Sirija

Samo puževi

TG

Togo

 

TH

Tajland

 

TN

Tunis

 

TR

Turska

 

TW

Tajvan

 

TZ

Tanzanija

 

UA

Ukrajina

 

UG

Uganda

 

US

Sjedinjene Američke Države

 

UY

Urugvaj

 

VE

Venezuela

 

VN

Vijetnam

 

YE

Jemen

 

ZA

Južna Afrika

 

ZW

Zimbabve

 

(1)   U skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima od 21. lipnja 1999. (SL L 114, 30.4.2002., str. 132.).

▼M1
PRILOG III.A

POPIS TREĆIH ZEMALJA ILI NJIHOVIH REGIJA IZ KOJIH JE ODOBREN ULAZAK KUKACA U UNIJU NAVEDEN U ČLANKU 20ISO oznaka zemlje

Treća zemlja ili njezine regije

Napomene

CA

Kanada

 

CH

Švicarska

 

KR

Južna Koreja

 

▼B
PRILOG IV.KORELACIJSKA TABLICA IZ ČLANKA 23.

Odluka 2006/766/EZ

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 8.

Članak 2.

Članak 9.

Članak 3.

Članak 4.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog II.

Prilog II.( 1 ) Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

( 2 ) Uredba Komisije (EZ) br. 798/2008 od 8. kolovoza 2008. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi kroz Zajednicu te o zahtjevima veterinarskog certificiranja (SL L 226, 23.8.2008., str. 1.).

( 3 ) Odluka Komisije 2011/163/EU od 16. ožujka 2011. o odobravanju planova koje su dostavile treće zemlje u skladu s člankom 29. Direktive Vijeća 96/23/EZ (SL L 70, 17.3.2011., str. 40.).

( 4 ) U skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima od 21. lipnja 1999. (SL L 114, 30.4.2002., str. 132.).