02018R0775 — HR — 09.06.2019 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/775

оd 28. svibnja 2018.

o utvrđivanju pravila za primjenu članka 26. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju potrošača o hrani u pogledu pravila o navođenja zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla glavnog sastojka hrane

(Tekst značajan za EGP)

( L 131 29.5.2018, 8)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/802 оd 17. svibnja 2019.

  L 132

21

20.5.2019


Koju je ispravio:

►C1

,  L 118, 6.5.2019,  10 ((EU) 2018/775)
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/775

оd 28. svibnja 2018.

o utvrđivanju pravila za primjenu članka 26. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju potrošača o hrani u pogledu pravila o navođenja zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla glavnog sastojka hrane

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Područje primjene

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju načini primjene članka 26. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1169/2011 ako su zemlja podrijetla ili mjesto podrijetla hrane navedeni na bilo koji način kao što su izjave, slikovni prikazi, simboli ili pojmovi, koji se odnose na mjesta ili zemljopisna područja, osim zemljopisnih pojmova koji su dio uobičajenih i generičkih ►C1  naziva ◄ pri čemu se tim pojmovima doslovno navodi podrijetlo, ali čije zajedničko razumijevanje nije oznaka zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla.

2.  Ova Uredba ne primjenjuje se na oznake zemljopisnog podrijetla zaštićene Uredbom (EU) br. 1151/2012, Uredbom (EU) br. 1308/2013, Uredbom (EZ) br. 110/2008 ili Uredbom (EU) br. 251/2014 ili na one zaštićene u skladu s međunarodnim sporazumima, ni na registrirane žigove ako ti žigovi čine oznaku podrijetla, do donošenja posebnih pravila o primjeni članka 26. stavka 3. na takve oznake.

Članak 2.

Navođenje zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla glavnog sastojka

Zemlja podrijetla ili mjesto podrijetla glavnog sastojka koji nisu jednaki navedenoj zemlji podrijetla ili navedenom mjestu podrijetla hrane navode se kao:

(a) u odnosu na jedno od sljedećih zemljopisnih područja:

i. „EU”, „izvan-EU-a” ili „EU i izvan-EU-a”; ili

ii. regija, ili bilo koje drugo zemljopisno područje unutar više država članica ili unutar trećih zemalja, ako su tako definirani međunarodnim javnim pravom ili ako ih uobičajeno obaviješteni prosječni potrošači dobro razumiju; ili

iii. ribolovno područje FAO-a, ili more ili slatkovodna površina ako su tako definirani međunarodnim javnim pravom ili ako ih uobičajeno obaviješteni prosječni potrošači dobro razumiju; ili

iv. država članica/države članice ili treća zemlje/treće zemlje; ili

v. regija, ili bilo koje drugo zemljopisno područje unutar države članice ili unutar treće zemlje, koje uobičajeno obaviješteni prosječni potrošači dobro razumiju; ili

vi. zemlja podrijetla ili mjesto podrijetla u skladu s posebnim odredbama Unije koje se primjenjuju na glavni sastojak/glavne sastojke kao takve;

(b) ili sljedećom izjavom:

„( ►C1  naziv ◄ glavnog sastojka) ne potječe/potječu iz (zemlja podrijetla ili mjesto podrijetla hrane)” ili svaka slična tvrdnja za koju je vjerojatno da ima isto značenje za potrošača.

Članak 3.

Prikazivanje informacija

1.  Informacije dostavljene u skladu s člankom 2. napisane su slovima koja nisu manja od najmanje veličine slova koja se zahtijeva u skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1169/2011.

2.  Ne dovodeći u pitanje stavak 1., ako se zemlja podrijetla ili mjesto podrijetla hrane navode riječima, informacije dostavljene u skladu s člankom 2. nalaze se u istom vidnom polju kao i oznaka zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla hrane i napisane su slovima čija visina x iznosi barem 75 % visine x oznake zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla hrane.

3.  Ne dovodeći u pitanje stavak 1., ►C1  ako se zemlja podrijetla ili mjesto podrijetla hrane navode u nepisanom obliku ◄ , informacije dostavljene u skladu s člankom 2. nalaze se u istom vidnom polju kao i oznaka zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla hrane.

Članak 4.

Stupanje na snagu, datum primjene i prijelazne mjere

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. travnja 2020.

Hrana stavljena na tržište ili označena prije datuma primjene ove Uredbe smije se prodavati do iscrpljenja zaliha.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.