02017R2063 — HR — 13.11.2019 — 006.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/2063

od 13. studenoga 2017.

o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli

( L 295 14.11.2017, 21)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/88 od 22. siječnja 2018.

  L 16I

6

22.1.2018

 M2

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/899 od 25. lipnja 2018.

  L 160I

5

25.6.2018

 M3

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/1653 od 6. studenoga 2018.

  L 276

1

7.11.2018

►M4

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1163 оd 5. srpnja 2019.

  L 182

33

8.7.2019

►M5

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2019/1169 od 8. srpnja 2019.

  L 183

1

9.7.2019

►M6

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2019/1586 od 26. rujna 2019.

  L 248

1

27.9.2019

►M7

UREDBA VIJEĆA (EU) 2019/1889 od 11. studenoga 2019.

  L 291

1

12.11.2019

►M8

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2019/1891 od 11. studenoga 2019.

  L 291

13

12.11.2019
▼B

UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/2063

od 13. studenoga 2017.

o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u VenezueliČlanak 1.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) „zahtjev” znači svaki zahtjev, neovisno o tome je li istaknut u pravnom postupku, koji je podnesen prije datuma stupanja na snagu ove Uredbe, na taj datum ili nakon tog datuma, koji se temelji na ugovoru ili transakciji ili je povezan s ugovorom ili transakcijom te posebno uključuje:

i. zahtjev za ispunjenje bilo koje obveze koja proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezana s ugovorom ili transakcijom;

ii. zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, financijskog jamstva ili odštete u bilo kojem obliku;

iii. zahtjev za naknadu štete povezan s ugovorom ili transakcijom;

iv. protuzahtjev;

v. zahtjev za priznanje ili izvršenje, među ostalim postupkom egzekvature, presude, arbitražnog pravorijeka ili jednakovrijedne odluke, neovisno o tome gdje su doneseni;

(b) „ugovor ili transakcija” znači svaka transakcija, u bilo kojem obliku i u okviru bilo kojeg mjerodavnog prava, neovisno o tome obuhvaća li jedan ili više ugovora ili sličnih obveza sklopljenih odnosno preuzetih između istih ili različitih stranaka; u tu svrhu „ugovor” uključuje obveznicu, jamstvo ili odštetu, posebice financijsko jamstvo ili financijsku odštetu, i kredite, neovisno o tome jesu li pravno neovisni, te sve povezane odredbe koje proizlaze iz transakcije ili su s njom povezane;

(c) „nadležna tijela” odnosi se na nadležna tijela država članica kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga III.;

(d) „gospodarski izvori” znači imovina bilo koje vrste, materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, koja ne čini financijska sredstva, ali se može upotrijebiti za stjecanje financijskih sredstava, robe ili usluga;

(e) „zamrzavanje gospodarskih izvora” znači sprečavanje upotrebe gospodarskih izvora za stjecanje financijskih sredstava, robe ili usluga na bilo koji način, uključujući, ali ne isključivo, njihovu prodaju, davanje u najam ili stavljanje pod hipoteku;

(f) „zamrzavanje financijskih sredstava” znači sprečavanje svakog kretanja, prijenosa, izmjene ili upotrebe financijskih sredstava, pristupa takvim financijskim sredstvima ili raspolaganja njima na bilo koji način, koje bi dovelo do bilo kakve promjene njihova opsega, iznosa, lokacije, vlasništva, posjedovanja, karaktera, odredišta ili druge promjene kojom bi se omogućila upotreba tih financijskih sredstava, uključujući upravljanje portfeljem;

(g) „financijska sredstva” znači financijska imovina i koristi bilo koje vrste, uključujući, ali ne isključivo:

i. gotovinu, čekove, novčana potraživanja, mjenice, novčane doznake i druga sredstva plaćanja;

ii. depozite u financijskim institucijama ili drugim subjektima, stanja salda na računima, dugove i dužničke obveze;

iii. vrijednosne papire i dužničke instrumente kojima se trguje javno i privatno, uključujući udjele i dionice, potvrde o vrijednosnim papirima, obveznice, mjenice, varante, zadužnice i ugovore o financijskim izvedenicama;

iv. kamate, dividende ili druge prihode od imovine ili vrijednost koja je proizašla iz imovine ili je proizvod imovine;

v. kredite, prava prijeboja, jamstva, jamstva da će ugovor biti izvršen prema ugovorenim uvjetima ili druge financijske obveze;

vi. akreditive, teretnice, kupoprodajne ugovore; i

vii. dokumente kojima se dokazuje udio u financijskim sredstvima ili financijskim izvorima;

(h) „tehnička pomoć” znači bilo kakva tehnička podrška u vezi s popravkom, razvojem, proizvodnjom, sastavljanjem, ispitivanjem, održavanjem ili bilo kakva druga tehnička usluga te može biti u obliku, primjerice, davanja uputa, savjeta, osposobljavanja, prijenosa praktičnog znanja ili vještina, ili pružanja usluga savjetovanja, uključujući pomoć u usmenom obliku;

(i) „posredničke usluge” znači:

i. pregovaranje ili ugovaranje transakcija za kupnju, prodaju ili isporuku robe i tehnologije ili financijskih i tehničkih usluga iz treće zemlje u bilo koju drugu treću zemlju; ili

ii. prodaja ili kupnja robe i tehnologije ili financijskih i tehničkih usluga, smještenih u trećim zemljama, radi njihova prijenosa u drugu treću zemlju;

(j) „područje Unije” znači državna područja država članica na kojima se primjenjuje Ugovor, pod uvjetima utvrđenima u Ugovoru, uključujući njihov zračni prostor.

Članak 2.

1.  Zabranjuje se:

(a) izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, posredničkih usluga i drugih usluga u vezi s robom i tehnologijom sa Zajedničkog popisa vojne opreme EU-a („Zajednički popis robe vojne namjene”)te nabavom, proizvodnjom, održavanjem i uporabom robe i tehnologije sa Zajedničkog popisa robe vojne namjene bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Venezueli ili za uporabu u Venezueli;

(b) izravno ili neizravno financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom sa Zajedničkog popisa robe vojne namjene, uključujući posebno bespovratna sredstva, zajmove i osiguranje izvoznih kredita, kao i osiguranje i reosiguranje, za bilo kakvu prodaju, isporuku, prijenos ili izvoz takvih predmeta ili za pružanje povezane tehničke pomoći, posredničkih usluga i drugih usluga bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Venezueli ili za uporabu u Venezueli.

2.  Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na izvršenje ugovora sklopljenih prije 13. studenoga 2017. ni na akcesorne ugovore potrebne za izvršenje takvih ugovora, pod uvjetom da su u skladu sa Zajedničkim stajalištem Vijeća 2008/944/ZVSP ( 1 ), a posebno mjerilima navedenima u njegovu članku 2. te da su fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela koji žele izvršiti ugovor o ugovoru obavijestili nadležno tijelo države članice u kojoj imaju poslovni nastan u roku od 5 radnih dana od stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Zabranjuje se:

(a) izravna ili neizravna prodaja, isporuka, prijenos ili izvoz opreme koja bi se mogla upotrijebiti za unutarnju represiju kako je navedena u Prilogu I., neovisno o tome potječe li iz Unije, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Venezueli ili za uporabu u Venezueli;

(b) izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći te posredničkih usluga i drugih usluga u vezi s opremom iz točke (a) bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Venezueli ili za uporabu u Venezueli;

(c) izravno ili neizravno financiranje ili pružanje financijske pomoći, uključujući posebno bespovratna sredstva, zajmove i osiguranje izvoznih kredita, kao i osiguranje i reosiguranje, u vezi s opremom iz točke (a) bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Venezueli ili za uporabu u Venezueli.

Članak 4.

1.  Odstupajući od članaka 2. i 3., nadležna tijela država članica kako su navedena u Prilogu III. mogu, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, odobriti:

(a) financiranje i pružanje financijske pomoći te tehničke pomoći u vezi s:

i. nesmrtonosnom vojnom opremom koja je namijenjena isključivo uporabi u humanitarne svrhe ili za zaštitu ili za programe Ujedinjenih naroda (UN) i Unije ili njezinih država članica ili regionalnih i podregionalnih organizacija za izgradnju institucija;

ii. materijalima namijenjenima za operacije UN-a i Unije ili regionalnih i podregionalnih organizacija za upravljanje krizama;

(b) prodaju, isporuku, prijenos ili izvoz opreme koja bi se mogla upotrijebiti za unutarnju represiju te povezano financiranje i financijsku i tehničku pomoć, a koji su namijenjeni isključivo uporabi u humanitarne svrhe ili za zaštitu ili za programe UN-a ili Unije za izgradnju institucija, ili za operacije UN-a i Unije ili regionalnih i podregionalnih organizacija za upravljanje krizama;

(c) prodaju, isporuku, prijenos ili izvoz opreme za razminiranje i materijala koji se upotrebljavaju u operacijama razminiranja te povezano financiranje i financijsku i tehničku pomoć.

2.  Odobrenja iz stavka 1. mogu se dodijeliti samo prije aktivnosti za koju se traže.

Članak 5.

Članci 2. i 3. ne primjenjuju se na zaštitnu odjeću, uključujući neprobojne prsluke i vojne kacige, koje isključivo za svoju osobnu uporabu privremeno u Venezuelu izvozi osoblje UN-a, osoblje Unije ili njezinih država članica, predstavnici medija te djelatnici na humanitarnim i razvojnim poslovima i s njima povezano osoblje.

Članak 6.

1.  Zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, isporuka, prijenos ili izvoz opreme, tehnologije ili softvera navedenih u Prilogu II., neovisno o tome potječe li iz Unije, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Venezueli ili za uporabu u Venezueli, osim ako je to prethodno odobrilo nadležno tijelo relevantne države članice, kako je navedeno na internetskim stranicama iz Priloga III.

2.  Nadležna tijela država članica, kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga III., ne dodjeljuju odobrenje na temelju stavka 1. ako imaju opravdane razloge za utvrđenje da bi venezuelska vlada, javna tijela, trgovačka društva ili agencije, ili bilo koje osobe ili subjekti koji djeluju u njihovo ime ili prema njihovim uputama, upotrebljavali predmetnu opremu, tehnologiju ili softver za unutarnju represiju.

3.  U Prilogu II. navedeni su oprema, tehnologija ili softver namijenjeni ponajprije za praćenje ili presretanje internetskih ili telefonskih komunikacija.

4.  Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju ovog članka u roku od četiri tjedna od odobrenja.

Članak 7.

1.  Osim ako je nadležno tijelo relevantne države članice, kako je navedeno na internetskim stranicama iz Priloga III., to prethodno odobrilo u skladu s člankom 6. stavkom 2., zabranjuje se:

(a) izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći ili posredničkih usluga u vezi s opremom, tehnologijom i softverom navedenima u Prilogu II., ili u vezi s ugradnjom, nabavom, proizvodnjom, održavanjem i uporabom opreme i tehnologije navedene u Prilogu II. ili s nabavom, instalacijom, funkcioniranjem ili ažuriranjem bilo kojeg softvera navedenog u Prilogu II., bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Venezueli ili za uporabu u Venezueli;

(b) izravno ili neizravno financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s opremom, tehnologijom i softverom navedenima u Prilogu II. bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Venezueli ili za uporabu u Venezueli;

(c) pružanje bilo kakvih vrsta usluga praćenja ili presretanja telekomunikacija ili interneta za venezuelsku vladu, javna tijela, trgovačka društva i agencije ili bilo koju osobu ili subjekt koji djeluje u njihovo ime ili prema njihovim uputama, ili u njihovu izravnu ili neizravnu korist.

2.  Za potrebe stavka 1. točke (c), „usluge praćenja ili presretanja telekomunikacija ili interneta” znači one usluge koje omogućuju, posebno upotrebom opreme, tehnologije ili softvera kako su navedeni u Prilogu II., pristup dolaznim ili odlaznim telekomunikacijama pojedinca i podacima povezanima s pozivima te predaju tih telekomunikacija odnosno podataka u svrhu njihova izvlačenja, dekodiranja, snimanja, obrade, analize ili pohranjivanja, ili bilo koje druge srodne aktivnosti.

Članak 8.

1.  Zamrzavaju se sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu iz priloga IV. i V., ili su u njihovu vlasništvu, koje oni drže ili koji su pod njihovom kontrolom.

2.  Nikakva financijska sredstva ni gospodarski izvori ne smiju se staviti na raspolaganje, izravno ili neizravno, fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenima u prilozima IV. i V., kao ni u njihovu korist.

3.  Prilog IV. obuhvaća:

(a) fizičke ili pravne osobe, subjekte i tijela odgovorne za teška kršenja ili zlouporabe ljudskih prava ili represiju civilnog društva i demokratske oporbe u Venezueli;

(b) fizičke ili pravne osobe, subjekte i tijela čijim se djelovanjima, politikama ili aktivnostima na drugi način ugrožavaju demokracija ili vladavina prava u Venezueli.

4.  Prilog V. obuhvaća fizičke ili pravne osobe, subjekte i tijela povezane s osobama i subjektima iz stavka 3.

5.  U prilozima IV. i V. navedeni su razlozi za uvrštavanje na popis dotičnih osoba, subjekata i tijela.

6.  Prilozi IV. i V. također sadržavaju informacije potrebne za utvrđivanje identiteta dotičnih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata i tijela, ako su te informacije dostupne. Kada je riječ o fizičkim osobama, takve informacije mogu uključivati imena, uključujući druga imena, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, brojeve putovnice i osobne iskaznice, spol, adresu, ako je poznata, te funkciju ili zanimanje. Kada je riječ o pravnim osobama, subjektima i tijelima, takve informacije mogu uključivati nazive, mjesto i datum upisa u registar, broj upisa u registar i mjesto obavljanja djelatnosti.

Članak 9.

1.  Odstupajući od članka 8., nadležna tijela država članica kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga III. mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, odnosno stavljanje na raspolaganje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, pod uvjetima koje smatraju primjerenima i nakon što su utvrdila da su ta financijska sredstva ili gospodarski izvori:

(a) potrebni za zadovoljavanje osnovnih potreba fizičkih i pravnih osoba navedenih u Prilogu IV. ili Prilogu V. te uzdržavanih članova obitelji takvih fizičkih osoba, uključujući plaćanja za prehrambene proizvode, najamninu ili otplatu hipoteke, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i naknade za javne komunalne usluge;

(b) namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih honorara i naknadu nastalih troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;

(c) namijenjeni isključivo za plaćanje pristojbi ili naknada za usluge redovitog čuvanja zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ili upravljanja njima;

(d) potrebni za izvanredne troškove, pod uvjetom da je relevantno nadležno tijelo najmanje dva tjedna prije odobrenja priopćilo nadležnim tijelima drugih država članica i Komisiji razloge zbog kojih smatra da bi trebalo dodijeliti posebno odobrenje; ili

(e) namijenjeni uplati na račun ili isplati s računa diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom, pod uvjetom da su ta plaćanja namijenjena za službene potrebe diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije.

2.  Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju stavka 1.

Članak 10.

1.  Odstupajući od članka 8., nadležna tijela država članica kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga III. mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) financijska sredstva ili gospodarski izvori predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma na koji su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz članka 8. uvršteni na popis iz Priloga IV. ili Priloga V. ili sudske ili administrativne odluke donesene u Uniji ili sudske odluke izvršive u dotičnoj državi članici, prije tog datuma, na taj datum ili nakon tog datuma;

(b) financijska sredstva ili gospodarski izvori upotrebljavat će se isključivo za podmirenje zahtjeva koji su osigurani takvom odlukom ili priznati kao valjani u takvoj odluci, unutar granica određenih primjenjivim zakonima i drugim propisima kojima se uređuju prava osoba koje imaju takve zahtjeve;

(c) odluka nije u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koji su navedeni u Prilogu IV. ili Prilogu V.; i

(d) priznanje odluke nije protivno javnom poretku dotične države članice.

2.  Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju stavka 1.

Članak 11.

1.  Odstupajući od članka 8. i pod uvjetom da je plaćanje od strane fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela navedenih u Prilogu IV. ili Prilogu V. dospjelo na temelju ugovora ili sporazuma koji su sklopili odnosno obveze koju su preuzeli dotična fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo prije datuma na koji su ta fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo uvršteni na popis iz Priloga IV. ili Priloga V., nadležna tijela država članica mogu, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, pod uvjetom da je dotično nadležno tijelo utvrdilo sljedeće:

(a) ta financijska sredstva ili gospodarski izvori trebaju se upotrijebiti za plaćanje od strane fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela iz Priloga IV. ili Priloga V.;

(b) plaćanje nije protivno članku 8. stavku 2.

2.  Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju stavka 1. u roku od četiri tjedna od odobrenja.

3.  Člankom 8. stavkom 2. ne sprečava se financijske ili kreditne institucije da na zamrznute račune uplaćuju financijska sredstva koja doznače treće strane u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koji su uvršteni na popis, pod uvjetom da se svaki takav priljev na te račune također zamrzne. Financijska ili kreditna institucija bez odgode obavješćuje relevantno nadležno tijelo o svim takvim transakcijama.

4.  Pod uvjetom da se sve takve kamate, drugi prihodi i plaćanja zamrznu u skladu s člankom 8., članak 8. stavak 2. ne primjenjuje se na priljev na zamrznute račune:

(a) kamata ili drugih prihoda na tim računima;

(b) plaćanja dospjelih na temelju ugovora, sporazuma ili obveza sklopljenih odnosno nastalih prije datuma na koji su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz članka 8. uvršteni na popis iz Priloga IV. ili Priloga V.; ili

(c) plaćanja dospjelih na temelju sudskih, administrativnih ili arbitražnih odluka donesenih u državi članici ili izvršivih u dotičnoj državi članici.

Članak 12.

1.  Ne dovodeći u pitanje primjenjiva pravila o izvješćivanju, povjerljivosti i profesionalnoj tajni, fizičke ili pravne osobe, subjekti i tijela:

(a) nadležnom tijelu države članice u kojoj borave ili imaju sjedište odmah dostavljaju sve informacije koje bi olakšale poštovanje ove Uredbe, kao što su informacije o računima i iznosima zamrznutima u skladu s člankom 8., te takve informacije prosljeđuju Komisiji, izravno ili preko države članice; i

(b) surađuju s nadležnim tijelom pri svakoj provjeri informacija iz točke (a).

2.  Sve dodatne informacije koje Komisija izravno primi stavljaju se na raspolaganje državama članicama.

3.  Sve informacije dostavljene ili primljene u skladu s ovim člankom smiju se upotrebljavati samo u svrhe za koje su dostavljene ili primljene.

Članak 13.

1.  Zamrzavanjem financijskih sredstava i gospodarskih izvora ili odbijanjem stavljanja na raspolaganje financijskih sredstva ili gospodarskih izvora, koje je provedeno u dobroj vjeri na osnovi toga da je takvo djelovanje u skladu s ovom Uredbom, ne nastaje nikakva odgovornost fizičke ili pravne osobe odnosno subjekta ili tijela koje ga provodi, ili njegovih direktora ili zaposlenika, osim ako se dokaže je zamrzavanje ili zadržavanje tih financijskih sredstva i gospodarskih izvora posljedica nepažnje.

2.  Djelovanjem fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela ne nastaje za njih nikakva odgovornost ako nisu znali niti su imali opravdanog razlog sumnjati da bi svojim djelovanjima kršili mjere utvrđene u ovoj Uredbi.

Članak 14.

Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak izbjegavanje mjera utvrđenih u ovoj Uredbi.

Članak 15.

1.  Ne udovoljava se nijednom zahtjevu u vezi s bilo kojim ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično, utjecale mjere uvedene ovom Uredbom, uključujući zahtjeve za odštetu ili bilo koje druge zahtjeve te vrste, primjerice zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, posebice financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga podnesu:

(a) fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela navedeni u prilozima IV. i V.;

(b) bilo koja fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju preko jedne od osoba, subjekata ili tijela iz točke (a) ili u njihovo ime.

2.  U svim postupcima za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da ispunjavanje zahtjeva nije zabranjeno stavkom 1. snosi fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji traže izvršenje tog zahtjeva.

3.  Ovim se člankom ne dovodi u pitanje pravo fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz stavka 1. na sudsko preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obveza u skladu s ovom Uredbom.

Članak 16.

1.  Komisija i države članice obavješćuju se međusobno o mjerama poduzetima na temelju ove Uredbe te razmjenjuju sve ostale relevantne informacije koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom, a posebice informacije o:

(a) financijskim sredstvima zamrznutima na temelju članka 8. i odobrenjima dodijeljenima na temelju članaka od 9. do 11.;

(b) kršenjima i poteškoćama u izvršavanju te o presudama koje donesu nacionalni sudovi.

2.  Države članice odmah se međusobno obavješćuju te obavješćuju Komisiju o svim ostalim relevantnim informacijama koje su im na raspolaganju, a koje bi mogle utjecati na djelotvornu provedbu ove Uredbe.

Članak 17.

1.  Ako Vijeće odluči fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo podvrgnuti mjerama iz članka 8., ono na odgovarajući način mijenja Prilog IV ili Prilog V.

2.  Vijeće svoju odluku, uključujući razloge za uvrštavanje na popis, priopćuje fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu iz stavka 1. izravno, ako je adresa poznata, ili objavom obavijesti, te na taj način toj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu pruža mogućnost očitovanja.

3.  Ako je podneseno očitovanje ili su izneseni bitni novi dokazi, Vijeće preispituje svoju odluku i o tome na odgovarajući način obavješćuje dotičnu fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo.

4.  Popis naveden u prilozima IV. i V. preispituje se u redovitim vremenskim razmacima, a najmanje svakih 12 mjeseci.

5.  Komisija je ovlaštena izmijeniti Prilog III. na temelju informacija koje dostave države članice.

Članak 18.

1.  Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere radi osiguranja njihove provedbe. Predviđene sankcije moraju biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće.

2.  Države članice nakon stupanja na snagu ove Uredbe bez odgode obavješćuju Komisiju o pravilima iz stavka 1. te je obavješćuju o svim naknadnim izmjenama.

▼M7

Članak 18.a

Vijeće, Komisija i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („Visoki predstavnik”) mogu obrađivati osobne podatke radi izvršavanja svojih zadaća na temelju ove Uredbe. Te zadaće uključuju:

(a) kad je riječ o Vijeću, pripremu i donošenje izmjena priloga IV. i V.;

(b) kad je riječ o Visokom predstavniku, pripremu izmjena priloga IV. i V.;

(c) kad je riječ o Komisiji:

i. dodavanje sadržaja priloga IV. i V. u elektronički konsolidirani popis osoba, skupina i subjekata koji podliježu financijskim mjerama ograničavanja Unije i u interaktivni zemljopisni prikaz sankcija, koji su oba dostupni javnosti;

ii. obradu informacija o učinku mjera poduzetih u okviru ove Uredbe, kao što su vrijednost zamrznutih financijskih sredstava i informacije o odobrenjima koja su dodijelila nadležna tijela.

2.  Vijeće, Komisija i Visoki predstavnik mogu, ako je primjenjivo, obrađivati relevantne podatke povezane s kaznenim djelima koja su počinile fizičke osobe uvrštene na popis, s osuđujućim presudama izrečenima tim osobama ili sa sigurnosnim mjerama koje se odnose na te osobe samo u mjeri u kojoj je takva obrada potrebna za pripremu priloga IV. i V.

3.  Za potrebe ove Uredbe Vijeće, služba Komisije iz Priloga III. ovoj Uredbi i Visoki predstavnik određuju se kao „voditelji obrade” u smislu članka 3. točke 8. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 ) kako bi se osiguralo da dotične fizičke osobe mogu ostvarivati svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725.

▼B

Članak 19.

1.  Države članice određuju nadležna tijela iz ove Uredbe i navode ih na internetskim stranicama iz Priloga III. Države članice obavješćuju Komisiju o svakoj promjeni adrese svojih internetskih stranica iz Priloga III.

2.  Države članice nakon stupanja na snagu ove Uredbe bez odgode obavješćuju Komisiju o svojim nadležnim tijelima, među ostalim o podacima za kontakt tih nadležnih tijela, te je obavješćuju o svim naknadnim izmjenama.

3.  Ako se ovom Uredbom određuje obveza priopćavanja Komisiji, njezina obavješćivanja ili drugog načina komuniciranja s njome, za tu se komunikaciju upotrebljavaju adresa i drugi podaci za kontakt navedeni u Prilogu III.

Članak 20.

Ova se Uredba primjenjuje:

(a) na području Unije, uključujući njezin zračni prostor;

(b) u svim zrakoplovima i na svim plovilima pod jurisdikcijom neke države članice;

(c) na sve osobe na području ili izvan područja Unije koje su državljani neke države članice;

(d) na sve pravne osobe, subjekte ili tijela, na području ili izvan područja Unije, koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom neke države članice;

(e) na sve pravne osobe, subjekte ili tijela u vezi s bilo kojim poslom koji se u cijelosti ili djelomično obavlja u Uniji.

Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Popis opreme koja bi se mogla upotrijebiti za unutarnju represiju kako je navedeno u članku 3.

1. Sljedeće vatreno oružje, streljivo i pripadajući pribor:

1.1. vatreno oružje koje nije obuhvaćeno u ML 1 i ML 2 Zajedničkog popisa robe vojne namjene;

1.2. streljivo posebno izrađeno za vatreno oružje navedeno pod točkom 1.1. i njegovi posebno izrađeni sastavni dijelovi;

1.3. ciljnici za oružje koji nisu obuhvaćeni Zajedničkim popisom robe vojne namjene.

2. Bombe i granate koje nisu obuhvaćene Zajedničkim popisom robe vojne namjene.

3. Sljedeća vozila:

3.1. vozila opremljena vodenim topom, posebno osmišljena ili preinačena za kontrolu nemira;

3.2. vozila posebno osmišljena ili preinačena tako da ih je moguće elektrificirati u svrhu odbijanja prosvjednika;

3.3. vozila posebno osmišljena ili preinačena za uklanjanje prepreka, uključujući građevinsku opremu s balističkom zaštitom;

3.4. vozila posebno osmišljena za prijevoz ili premještaj zatvorenika i/ili pritvorenika;

3.5. vozila posebno osmišljena za raspoređivanje mobilnih prepreka;

3.6. sastavni dijelovi za vozila navedena pod točkama od 3.1. do 3.5. posebno izrađena za kontrolu nemira.

Napomena 1.: Ova stavka ne obuhvaća vozila posebno osmišljena za potrebe gašenja požara.

Napomena 2.: Za potrebe točke 3.5. izraz „vozila” uključuje prikolice.

4. Sljedeće eksplozivne tvari i pripadajuća oprema:

4.1. oprema i naprave posebno osmišljeni za aktivaciju eksplozija električnim ili neelektričnim putem, uključujući naprave za aktivaciju, detonatore, upaljače, pojačivače i uže za detonaciju te za njih posebno osmišljene sastavne dijelove; osim onih posebno osmišljenih za određenu komercijalnu namjenu pri kojoj bi se eksplozivnim putem aktiviralo ili upravljalo drugom opremom i uređajima čija funkcija nije uzrokovanje eksplozija (npr. punjači zračnih jastuka u automobilima, odvodnici viška napona pokretača protupožarnih prskalica);

4.2. eksplozivni naboji s linearnim rezačem koji nisu obuhvaćeni Zajedničkim popisom robe vojne namjene;

4.3. drugi eksplozivi koji nisu obuhvaćeni Zajedničkim popisom robe vojne namjene i s njima povezane sljedeće tvari:

(a) amatol;

(b) nitroceluloza (koja sadržava više od 12,5 % dušika);

(c) nitroglikol;

(d) pentaeritritol tetranitrat (PETN);

(e) pikril klorid;

(f) 2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5. Sljedeća zaštitna oprema koja nije obuhvaćena u ML 13 Zajedničkog popisa robe vojne namjene:

5.1. zaštitni prsluci koji su neprobojni i/ili pružaju zaštitu od uboda;

5.2. neprobojne zaštitne kacige, policijske kacige i štitovi i neprobojni štitovi.

Napomena: ova točka ne obuhvaća:

 opremu posebno osmišljenu za sportske aktivnosti,

 opremu posebno osmišljenu radi zahtjeva za zaštitu na radu.

6. Simulatori, osim onih koji su obuhvaćeni u ML 14 Zajedničkog popisa robe vojne namjene, za obuku u korištenju vatrenog oružja i za njih posebno osmišljen softver.

7. Oprema za noćno gledanje i termovizijsko snimanje te cijevi za pojačavanje slike, osim onih koji su obuhvaćeni Zajedničkim popisom robe vojne namjene.

8. Bodljikava žica s oštrim rubovima.

9. Vojni noževi, borbeni noževi i bajunete s dužinom oštrice većom od 10 cm.

10. Proizvodna oprema posebno osmišljena za predmete navedene u ovom popisu.

11. Posebna tehnologija za razvoj, proizvodnju ili uporabu predmeta navedenih u ovom popisu.
PRILOG II.

Oprema, tehnologija i softver iz članaka 6. i 7.

Opća napomena

Neovisno o njegovu sadržaju ovaj se Prilog ne primjenjuje na:

(a) opremu, tehnologiju ili softver navedene u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EZ) 428/2009 ( 3 ) ili u Zajedničkom popisu robe vojne namjene; ili

(b) softver koji je namijenjen korisničkoj instalaciji bez značajnije dodatne podrške dobavljača i opće je dostupan javnosti prodajom iz zaliha na prodajnim mjestima za prodaju na malo, bez ograničenja, putem:

i. prodaje na malo;

ii. prodaje putem pošte;

iii. elektroničke prodaje; ili

iv. telefonske prodaje; ili

(c) softver u javnoj domeni.

Kategorije A, B, C, D i E odgovaraju kategorijama iz Uredbe (EZ) br. 428/2009.

Oprema, tehnologija i softver iz članaka 6. i 7. je:

A Popis opreme

 oprema za analizu paketnog prometa (sustavi DPI),

 oprema za presretanje prometa u mreži, uključujući opremu IMS (Interception Management Equipment) i opremu za pohranjivanje podataka (Data Retention Link Intelligence equipment),

 oprema za praćenje radiofrekvencijskih komunikacija,

 oprema za ometanje mrežnih i satelitskih komunikacija,

 oprema za daljinsko unošenje virusa,

 oprema za raspoznavanje/obradu govornika,

 oprema za presretanje i praćenje IMSI-ja ( 4 ), MSISDN-a ( 5 ), IMEI-ja ( 6 ), TMSI-ja ( 7 ),

 taktička oprema za presretanje i praćenje SMS-a ( 8 ) / GSM-a ( 9 ) / GPS-a ( 10 ) / GPRS-a ( 11 ) / UMTS-a ( 12 ) / CDMA-e ( 13 ) / PSTN-a ( 14 ),

 informacijska oprema za presretanje i praćenje DHCP-a ( 15 ) / SMTP-a ( 16 ), GTP-a ( 17 ),

 oprema za prepoznavanje i razvrstavanje uzoraka,

 daljinska forenzička oprema,

 oprema za semantičku obradu,

 oprema za dešifriranje kodova WEP i WPA,

 oprema za presretanje za vlasničke i standardne protokole za VoIP.

B Ne upotrebljava se.

C Ne upotrebljava se.

D „Softver” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” opreme navedene pod točkom A prethodno u tekstu.

E „Tehnologija” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” opreme navedene pod točkom A prethodno u tekstu.

Oprema, tehnologija i softver koji su obuhvaćeni tim kategorijama u području su primjene ovog Priloga samo u mjeri u kojoj su u okviru općega opisa „sustavi za presretanje i praćenje internetskih, telefonskih i satelitskih komunikacija”.

Za potrebe ovog Priloga, „praćenje” znači dobivanje, ekstrakcija, dekodiranje, snimanje, obrada, analiza i pohranjivanje sadržaja poziva ili mrežnih podataka.
PRILOG III.

Internetske stranice s informacijama o nadležnim tijelima i adresa za slanje obavijesti Komisiji

▼M4

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUGARSKA

https://www.mfa.bg/en/101

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NJEMAČKA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANJOLSKA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCUSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HRVATSKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPAR

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

MAĐARSKA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NIZOZEMSKA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNJSKA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAČKA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

UJEDINJENA KRALJEVINA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E-pošta: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B
PRILOG IV.

Popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 8. stavka 3.

▼M5 

Ime

Podaci za utvrđivanje identiteta

Obrazloženje

Datum uvrštenja

▼M8

1.

Néstor Luis Reverol Torres

Datum rođenja: 28. listopada 1964.

Spol: muški

Ministar unutarnjih poslova, pravosuđa i mira od 2016. Također imenovan potpredsjednikom za javne radove i usluge te izvršnim tajnikom Glavnog stožera za električnu energiju u travnju 2019. Bivši glavni zapovjednik Bolivarijanske nacionalne garde. Odgovoran za teška kršenja ljudskih prava, uključujući mučenje (političkih) zatvorenika, i represiju demokratske oporbe u Venezueli, uključujući zabranu i represiju političkih prosvjeda, koju su provele sigurnosne snage pod njegovim zapovjedništvom.

22.1.2018.

▼M5

2.

Gustavo Enrique González López

Datum rođenja: 2. studenoga 1960.

Spol: muški

Ponovno imenovan načelnikom Bolivarijanske nacionalne obavještajne službe (SEBIN) 30. travnja 2019. Prethodno savjetnik Ureda predsjednika za sigurnost i obavještajna pitanja od 8. siječnja 2019. do 30. travnja 2019. te načelnik SEBIN-a do listopada 2018. Kao načelnik SEBIN-a, odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava (uključujući proizvoljno pritvaranje, nečovječno i ponižavajuće postupanje te mučenje) i represiju civilnog društva i demokratske oporbe u Venezueli.

22.1.2018.

▼M8

3.

Tibisay Lucena Ramírez

Datum rođenja: 26. travnja 1959.

Spol: ženski

Predsjednica Državnog izbornog povjerenstva (Consejo Nacional Electoral (CNE). Svojim djelovanjem i politikama ugrožavala je demokraciju i vladavinu prava u Venezueli, među ostalim time što nije osigurala da CNE ostane nepristrana i neovisna institucija u skladu s Ustavom Venezuele, čime su olakšani uspostava Ustavotvorne skupštine i ponovni izbor Nicolása Madura u svibnju 2018. na predsjedničkim izborima koji nisu bili ni slobodni ni pravedni.

22.1.2018.

▼M5

4.

Antonio José Benavides Torres

Datum rođenja: 13. lipnja 1961.

Spol: muški

Predsjednik vlade Okruga glavnog grada (Distrito Capital) do siječnja 2018. Glavni zapovjednik Bolivarijanske nacionalne garde do 21. lipnja 2017. Sudjelovao je u represiji civilnog društva i demokratske oporbe u Venezueli te je odgovoran za teška kršenja ljudskih prava koja je pod njegovim zapovjedništvom počinila Bolivarijanska nacionalna garda. Kao glavni zapovjednik Bolivarijanske nacionalne garde svojim djelovanjem i politikama, među ostalim vodećom ulogom Bolivarijanske nacionalne garde u policijskom nadzoru civilnih prosvjeda te javnim zalaganjem za jurisdikciju vojnih sudova nad civilima, ugrožavao je vladavinu prava u Venezueli.

22.1.2018.

5.

Maikel José Moreno Pérez

Datum rođenja: 12. prosinca 1965.

Spol: muški

Predsjednik i bivši potpredsjednik Vrhovnog suda Venezuele (Tribunal Supremo de Justicia). Tijekom obavljanja tih dužnosti podupirao je i omogućavao djelovanje i politike vlade kojima se ugrožavala demokracija i vladavina prava u Venezueli te je odgovoran za djelovanje i izjave kojima je oduzeta ovlast Nacionalnoj skupštini.

22.1.2018.

▼M8

6.

Tarek William Saab Halabi

Datum rođenja: 10. rujna 1963.

Mjesto rođenja:

El Tigre, savezna država Anzoátegui, Venezuela

Spol: muški

Državni odvjetnik Venezuele kojeg je imenovala Ustavotvorna skupština. U toj ulozi i prethodnim ulogama ombudsmana i predsjednika Republikanskog vijeća za moral ugrožavao je demokraciju i vladavinu prava u Venezueli javnim podupiranjem djelovanja protiv protivnika vlade Venezuele i oduzimanja nadležnosti Nacionalnoj skupštini.

22.1.2018.

▼M5

7.

Diosdado Cabello Rondón

Datum rođenja: 15. travnja 1963.

Spol: muški

Predsjednik Ustavotvorne skupštine i prvi potpredsjednik Ujedinjene socijalističke stranke Venezuele (PSUV). Sudjelovao je u ugrožavanju demokracije i vladavine prava u Venezueli, među ostalim upotrebom medija za prijetnje političkoj oporbi, drugim medijima i civilnom društvu te za javne napade na njih.

22.1.2018.

8.

Tareck Zaidan El-Aissami Maddah

Potpredsjednik za gospodarstvo i ministar za nacionalnu industriju i proizvodnju

Datum rođenja: 12. studenoga 1974.

Spol: muški

Potpredsjednik za gospodarstvo i ministar za nacionalnu industriju i proizvodnju. Kao bivši potpredsjednik Venezuele Maddah je nadzirao upravu Bolivarijanske nacionalne obavještajne službe (SEBIN) i odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava koja je navedena organizacija počinila, uključujući proizvoljno pritvaranje, politički motivirane istrage, nečovječno i ponižavajuće postupanje te mučenje. Također je odgovoran za podupiranje i provedbu politika i aktivnosti kojima se ugrožavaju demokracija i vladavina prava, uključujući zabranu javnih prosvjeda, te je bio na čelu „zapovjedništva protiv državnog udara” predsjednika Madura čije je djelovanje bilo usmjereno protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

25.6.2018.

9.

Sergio José Rivero Marcano

Glavni inspektor Bolivarijanskih nacionalnih oružanih snaga

Datum rođenja: 8. studenoga 1964.

Spol: muški

Glavni zapovjednik Bolivarijanske nacionalne garde do 16. siječnja 2018. Sudjelovao u represiji nad civilnim društvom i demokratskom oporbom u Venezueli i odgovoran za teška kršenja ljudskih prava koja je Bolivarijanska nacionalna garda počinila pod njegovim zapovjedništvom, uključujući prekomjernu upotrebu sile te proizvoljno pritvaranje i zlostavljanje članova oporbe i civilnog društva. Njegovim djelovanjem i politikama u ulozi glavnog zapovjednika Bolivarijanske nacionalne garde, među ostalim napadima Bolivarijanske nacionalne garde na članove demokratski izabrane Nacionalne skupštine i zastrašivanjem novinara koji su izvještavali o namještenim izborima za nezakonitu Ustavotvornu skupštinu, ugrožena je demokracija i vladavina prava u Venezueli.

25.6.2018.

▼M8

10.

Jesús Rafael Suárez Chourio

Datum rođenja: 19. srpnja 1962.

Spol: muški

Vrhovni zapovjednik venezuelske Bolivarijanske nacionalne vojske i šef glavnog stožera vrhovnog zapovjednika. Bivši glavni zapovjednik venezuelske Bolivarijanske nacionalne vojske i bivši zapovjednik Regije sveobuhvatne obrane središnje zone Venezuele (REDI Central). Odgovoran za teška kršenja ljudskih prava koja su počinile snage pod njegovim zapovjedništvom dok je obnašao dužnost glavnog zapovjednika venezuelske Bolivarijanske nacionalne vojske, uključujući prekomjernu upotrebu sile i zlostavljanje pritvorenika. Usmjerio je djelovanje na demokratsku oporbu i podupirao upotrebu vojnih sudova za suđenje civilnim prosvjednicima.

25.6.2018.

▼M5

11.

Iván Hernández Dala

Načelnik Glavne uprave vojne protuobavještajne službe

Datum rođenja: 18. svibnja 1966.

Spol: muški

Načelnik Glavne uprave vojne protuobavještajne službe (DGCIM) od siječnja 2014. i glavni zapovjednik predsjedničke garde od rujna 2015. Kao načelnik DGCIM-a Iván Hernández Dala odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava te represiju nad civilnim društvom i demokratskom oporbom koje su članovi DGCIM-a počinili pod njegovim zapovjedništvom, uključujući prekomjernu upotrebu sile i zlostavljanje pritvorenika.

25.6.2018.

12.

Delcy Eloina Rodríguez Gómez

Potpredsjednica Bolivarijanske Republike Venezuele

Datum rođenja: 18. svibnja 1969.

Spol: ženski

Potpredsjednica Venezuele, bivša predsjednica nezakonite Ustavotvorne skupštine i bivša članica Predsjedničke komisije za nezakonitu Nacionalnu ustavotvornu skupštinu. Njezinim djelovanjem u Predsjedničkoj komisiji i zatim na mjestu predsjednice nezakonite Ustavotvorne skupštine ugrožene su demokracija i vladavina prava u Venezueli, među ostalim prisvajanjem ovlasti Nacionalne skupštine i upotrebom tih ovlasti s ciljem napada na oporbu i sprječavanja njezina sudjelovanja u političkom procesu.

25.6.2018.

▼M8

13.

Elías José Jaua Milano

Datum rođenja: 16. prosinca 1969.

Spol: muški

Bivši ministar vlasti naroda za obrazovanje. Bivši predsjednik Predsjedničke komisije za nezakonitu Nacionalnu ustavotvornu skupštinu. Odgovoran za ugrožavanje demokracije i vladavine prava u Venezueli obnašanjem vodeće uloge u uspostavi nezakonite Ustavotvorne skupštine.

25.6.2018.

▼M5

14.

Sandra Oblitas Ruzza

Potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva

Datum rođenja: 7. lipnja 1969.

Spol: ženski

Potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva (CNE) i predsjednica Komisije za izborni i civilni registar. Odgovorna za aktivnosti CNE-a kojima je ugrožena demokracija u Venezueli, uključujući omogućavanje uspostave nezakonite Ustavotvorne skupštine i manipulaciju izbornog procesa.

25.6.2018.

▼M8

15.

Freddy Alirio Bernal Rosales

Datum rođenja: 16. lipnja 1962.

Mjesto rođenja: San Cristóbal, savezna država Táchira, Venezuela

Spol: muški

Voditelj Nacionalnog kontrolnog centra Odbora za lokalnu opskrbu i proizvodnju (CLAP) i protektor savezne države Táchire. Ujedno i glavni povjerenik Bolivarijanske nacionalne obavještajne službe (SEBIN). Kao voditelj CLAP-a i protektor savezne države Táchire može pozvati posebne snage (FAES) i može utjecati na imenovanje sudaca i tužitelja. Odgovoran za ugrožavanje demokracije manipuliranjem distribucije u okviru programa CLAP-a među glasačima. Usto je, kao glavni povjerenik SEBIN-a, odgovoran za djelovanje SEBIN-a u okviru kojega je došlo do teških kršenja ljudskih prava poput proizvoljnog pritvaranja.

25.6.2018.

▼M5

16.

Katherine Nayarith Harrington Padrón

Datum rođenja: 5. prosinca 1971.

Spol: ženski

Zamjenica državnog tužitelja (također se prevodi kao zamjenica državnog odvjetnika) od srpnja 2017. do listopada 2018. Zamjenicom državnog tužitelja imenovao ju je Vrhovni sud, a ne Nacionalna skupština, čime je prekršen Ustav. Odgovorna za ugrožavanje demokracije i vladavine prava u Venezueli, među ostalim pokretanjem politički motiviranih progona i neprovođenjem istraga u vezi s optužbama da je Madurov režim počinio kršenja ljudskih prava.

25.6.2018.

17.

Socorro Elizabeth Hernández Hernández

Datum rođenja: 11. ožujka 1952.

Spol: ženski

Članica (rektorica) Državnog izbornog povjerenstva (CNE) te članica Nacionalnog izbornog povjerenstva (JNE). Odgovorna za aktivnosti CNE-a kojima se ugrožava demokracija u Venezueli, uključujući omogućavanje uspostave nezakonite Ustavotvorne skupštine i manipulaciju izbornog procesa u vezi s otkazanim izborima za razrješenje predsjednika 2016., odgodu guvernerskih izbora 2016. i premještanje biračkih mjesta u vrlo kratkom roku prije guvernerskih izbora 2017.

25.6.2018.

18.

Xavier Antonio Moreno Reyes

Glavni tajnik Državnog izbornog povjerenstva

Spol: muški

Glavni tajnik Državnog izbornog povjerenstva (CNE). Odgovoran za odobravanje odluka CNE-a kojima je ugrožena demokracija u Venezueli, uključujući omogućavanje uspostave nezakonite Ustavotvorne skupštine i manipulaciju izbornog procesa.

25.6.2018.

▼M8

19.

Nestor Neptali Blanco Hurtado

Datum rođenja: 26. rujna 1982.

Broj osobne iskaznice: V-15222057

Spol: muški

Bojnik u Bolivarijanskoj nacionalnoj gardi (GNB), djelovao zajedno sa službenicima u Glavnoj upravi vojne protuobavještajne službe (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) najkasnije od prosinca 2017. Odgovoran za teška kršenja ljudskih prava, uključujući mučenje, prekomjernu upotrebu sile i zlostavljanje pritvorenika u objektima DGCIM-a.

27.9.2019.

▼M6

20.

Rafael Ramon Blanco Marrero

Datum rođenja: 28. veljače 1968.

Broj osobne iskaznice: V-6250588

Spol: muški

Zamjenik direktora Glavne uprave vojne protuobavještajne službe (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) najkasnije od prosinca 2018. i general zbora venezuelske Bolivarijanske nacionalne vojske od 5. srpnja 2019. Odgovoran za teška kršenja ljudskih prava, uključujući mučenje, prekomjernu upotrebu sile i zlostavljanje pritvorenika u objektima DGCIM-a koja su pod njegovim zapovjedništvom počinili službenici DGCIM-a. Povezan sa smrću kapetana Acoste.

27.9.2019.

▼M8

21.

Carlos Alberto Calderon Chirinos

Broj osobne iskaznice:

Spol: muški V-10352300

Visoki dužnosnik (nazivan povjerenikom, direktorom i glavnim direktorom) u Bolivarijanskoj nacionalnoj obavještajnoj službi (SEBIN). Odgovoran za teška kršenja ljudskih prava, uključujući mučenje, prekomjernu upotrebu sile i zlostavljanje pritvorenika u objektima SEBIN-a. Osobito je sudjelovao u mučenjima te okrutnom, neljudskom i ponižavajućem postupanju prema pritvorenicima u El Helicoideu, SEBIN-ovu zatvoru, te bio odgovoran za ta djela.

27.9.2019.

▼M6

22.

Alexis Enrique Escalona Marrero

Datum rođenja: 12. listopada 1962.

Spol: muški

Vršitelj dužnosti voditelja Nacionalnog ureda za suzbijanje organiziranog kriminala i financiranja terorizma (ONDOFT). Nacionalni zapovjednik Nacionalnog zapovjedništva za suzbijanje iznuda i otmica (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS)) između 2014. i 2017. Odgovoran za teška kršenja ljudskih prava, uključujući mučenje, prekomjernu upotrebu sile i zlostavljanje pritvorenika koja su pod njegovim zapovjedništvom počinili članovi CONAS-a. Također odgovoran za represiju civilnog društva koju su pod njegovim zapovjedništvom proveli članovi CONAS-a.

27.9.2019.

23.

Rafael Antonio Franco Quintero

Datum rođenja: 14. listopada 1973.

Broj osobne iskaznice: V-11311672

Spol: muški

Agent u Bolivarijanskoj nacionalnoj obavještajnoj službi (SEBIN). Voditelj istraga Glavne uprave vojne protuobavještajne službe (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) najmanje između 2017. i prosinca 2018. Odgovoran za teška kršenja ljudskih prava, uključujući mučenje, prekomjernu upotrebu sile i zlostavljanje pritvorenika u objektima DGCIMA-a koja su pod njegovim zapovjedništvom počinili članovi DGCIMA-a. Također odgovoran za represiju civilnog društva i demokratske oporbe koju su pod njegovim zapovjedništvom proveli članovi DGCIM-a. Povezan sa smrću kapetana Acoste.

27.9.2019.

24.

Alexander Enrique Granko Arteaga

Datum rođenja: 25. ožujka 1981.

Broj osobne iskaznice: V-14970215

Spol: muški

Voditelj (direktor) odjela za posebne poslove (DAE) Glavne uprave vojne protuobavještajne službe (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)). Odgovoran za teška kršenja ljudskih prava, uključujući mučenje, prekomjernu upotrebu sile koja je uzrokovala smrt i ozljede te zlostavljanje pritvorenika u objektima DGCIMA-a koja su počinili on i službenici pod njegovim zapovjedništvom. Također odgovoran za represiju civilnog društva koju su pod njegovim zapovjedništvom proveli članovi DGCIM-a te je izravno sudjelovao u toj represiji. Povezan sa smrću kapetana Acoste.

27.9.2019.

25.

Hannover Esteban Guerrero Mijares

Datum rođenja: 14. siječnja 1971.

Spol: muški

Voditelj istraga u Glavnoj upravi vojne protuobavještajne službe (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) najmanje između travnja 2019. i kolovoza 2019. Kao voditelj istraga nadzirao je objekt DGCIM-a u Boleiti. Odgovoran za teška kršenja ljudskih prava, uključujući mučenje, prekomjernu upotrebu sile i zlostavljanje pritvorenika koja su počinili on i službenici pod njegovim zapovjedništvom, osobito u Boleiti. Povezan sa smrću kapetana Acoste.

27.9.2019.

▼B
PRILOG V.

Popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 8. stavka 4.( 1 ) Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme (SL L 335, 13.12.2008., str. 99.).

( 2 ) Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

( 3 ) Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (SL L 134, 29.5.2009., str. 1.).

( 4 ) „IMSI” je kratica za međunarodni identifikator mobilnog pretplatnika (International Mobile Subscriber Identity). To je jedinstvena identifikacijska oznaka za svaki mobilni telefonski uređaj koji je ugrađen u SIM karticu koji omogućuje identifikaciju SIM-a preko mreža GSM i UMTS.

( 5 ) „MSISDN” je kratica za broj mobilnog pretplatnika u digitalnoj mreži s integriranim uslugama (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number). Taj broj jedinstveno određuje pretplatu u mobilnoj mreži GSM ili mreži UMTS. Drugim riječima, to je telefonski broj vezan za SIM karticu mobilnog telefona koji stoga identificira mobilnog pretplatnika jednako kao i IMSI, ali koji služi za usmjeravanje poziva do pretplatnika.

( 6 ) „IMEI” je kratica za međunarodni identifikator mobilnog uređaja (International Mobile Equipment Identity). To je broj, obično jedinstven, kojim se identificira GSM, WCDMA i IDEN mobilne telefone te neke satelitske telefone. Obično je otisnut u prostoru telefona u kojem se nalazi baterija. IMEI, IMSI ili MSISDN mogu se iskoristiti kako bi se odredio uređaj koji će se presretati (prisluškivati).

( 7 ) „TMSI” je kratica za privremeni identifikator pretplatnika (Temporary Mobile Subscriber Identity). To je identifikator koji se najčešće šalje između prijenosnika i mreže.

( 8 ) „SMS” je kratica za sustav kratkih poruka (Short Message System).

( 9 ) „GSM” je kratica za globalni sustav mobilnih komunikacija (Global System for Mobile Communications).

( 10 ) „GPS” je kratica za sustav za osiguranje zemljopisnog položaja odabrane točke na Zemlji (Global Positioning System).

( 11 ) „GPRS” je kratica za opći paket radijskih usluga (General Package Radio Service).

( 12 ) „UMTS” je kratica za univerzalni sustav za mobilnu telekomunikaciju (Universal Mobile Telecommunication System).

( 13 ) „CDMA” je kratica za kodno podijeljeni višestruki pristup (Code Division Multiple Access).

( 14 ) „PSTN” je kratica za javnu komutiranu telefonsku mrežu (Public Switch Telephone Networks).

( 15 ) „DHCP” je kratica za mrežni protokol za dinamičku dodjelu IP adrese (Dynamic Host Configuration Protocol).

( 16 ) „SMTP” je kratica za jednostavni protokol za prijenos pošte (Simple Mail Transfer Protocol).

( 17 ) „GTP” je kratica za GPRS Tunnelling Protocol.