02017R1129 — HR — 10.11.2021 — 003.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EU) 2017/1129 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 14. lipnja 2017.

o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ

(Tekst značajan za EGP)

( L 168 30.6.2017, 12)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA (EU) 2019/2115 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. studenoga 2019.

  L 320

1

11.12.2019

►M2

UREDBA (EU) 2020/1503 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 7. listopada 2020.

  L 347

1

20.10.2020

►M3

UREDBA (EU) 2021/337 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. veljače 2021.

  L 68

1

26.2.2021
▼B

UREDBA (EU) 2017/1129 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 14. lipnja 2017.

o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ

(Tekst značajan za EGP)POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet, područje primjene i izuzeća

1.  
Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi za sastavljanje, odobrenje i distribuciju prospekta koji se treba objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili njihova uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu koje se nalazi ili posluje u državi članici.
2.  

Ova se Uredba ne primjenjuje na sljedeće vrste vrijednosnih papira:

(a) 

udjele koje izdaju subjekti za zajednička ulaganja koji nisu zatvorenog tipa;

(b) 

nevlasničke vrijednosne papire koje izdaje država članica ili jedno od regionalnih ili lokalnih tijela države članice, javna međunarodna tijela čija je članica jedna ili više država članica, Europska središnja banka ili središnje banke država članica;

(c) 

udjele u kapitalu središnjih banaka država članica;

(d) 

vrijednosne papire za koje država članica ili regionalno ili lokalno tijelo države članice bezuvjetno i neopozivo jamče;

(e) 

vrijednosne papire koje izdaju udruženja s pravnom osobnošću ili neprofitna tijela priznata od države članice, radi pribavljanja sredstava potrebnih za postizanje njihovih neprofitnih ciljeva;

(f) 

nezamjenjive udjele u kapitalu čija je glavna svrha dati imatelju pravo na posjedovanje stana ili drugog oblika nekretnine ili njezinog dijela i kada se udjeli ne mogu prodati bez odricanja od ovog prava;

3.  

Ne dovodeći u pitanje drugi podstavak ovog stavka ni članak 4., ova se Uredba ne primjenjuje na javnu ponudu vrijednosnih papira ukupne vrijednosti u Uniji manje od 1 000 000  EUR, koja se izračunava tijekom razdoblja od 12 mjeseci.

Države članice ne smiju proširiti obvezu sastavljanja prospekta u skladu s ovom Uredbom na javne ponude vrijednosnih papira iz prvog podstavka ovog stavka. Međutim, u tim slučajevima države članice mogu predvidjeti druge zahtjeve za objavljivanje na nacionalnoj razini do mjere u kojoj takvi zahtjevi ne predstavljaju nerazmjerno ili nepotrebno opterećenje.

4.  

Obveza objave prospekta utvrđena u članku 3. stavku 1. ne primjenjuje se na sljedeće vrste javnih ponuda vrijednosnih papira:

(a) 

ponudu vrijednosnih papira upućenu isključivo kvalificiranim ulagateljima;

(b) 

ponudu vrijednosnih papira upućenu manjem broju od 150 fizičkih ili pravnih osoba po državi članici, koje nisu kvalificirani ulagatelji;

(c) 

ponudu vrijednosnih papira čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 100 000  EUR;

(d) 

ponudu vrijednosnih papira upućenu ulagateljima koji stječu vrijednosne papire ukupne vrijednosti od najmanje 100 000 EUR po ulagatelju, za svaku zasebnu ponudu;

(e) 

dionice izdane u zamjenu za dionice istog roda koje su već izdane, ako izdavanje takvih novih dionica ne uključuje povećanje temeljnog kapitala;

(f) 

vrijednosne papire koji se nude kao zamjenska naknada u ponudi za preuzimanje, pod uvjetom da je dokument koji sadržava informacije o transakciji i njezinu učinku na izdavatelja učinjen dostupnim javnosti u skladu s postupcima iz članka 21. stavka 2.;

(g) 

vrijednosne papire koji se nude, dodjeljuju ili se trebaju dodijeliti u vezi sa spajanjem ili podjelom, pod uvjetom da je dokument koji sadržava informacije o transakciji i njezinu učinku na izdavatelja učinjen dostupnim javnosti u skladu s postupcima iz članka 21. stavka 2.;

(h) 

dividende koje se isplaćuju postojećim dioničarima u obliku dionica istog roda kao i dionice na koje se odnose takve isplate dividende, pod uvjetom da je dostupan dokument koji sadržava informacije o broju i karakteristikama dionica te razlozima i detaljima ponude;

(i) 

vrijednosne papire, koje sadašnjim ili bivšim direktorima ili zaposlenicima nudi, dodjeljuje ili treba dodijeliti njihov poslodavac ili povezano društvo, pod uvjetom da je dostupan dokument koji sadržava informacije o broju i karakteristikama vrijednosnih papira te razlozima i detaljima ponude ili dodjele.

(j) 

nevlasničke vrijednosne papire koje stalno ili opetovano izdaju kreditne institucije kad je ukupna agregirana vrijednost u Uniji za ponuđene vrijednosne papire manja od 75 000 000  EUR po kreditnoj instituciji izračunana tijekom razdoblja od 12 mjeseci, pod uvjetom da ti vrijednosni papiri:

i. 

nisu podređeni, konvertibilni ili zamjenjivi; i

ii. 

ne daju pravo upisa ili stjecanja drugih vrsta vrijednosnih papira i nisu povezani s izvedenim financijskim instrumentom;

▼M2

(k) 

ponudu vrijednosnih papira koju javnosti upućuje pružatelj usluga skupnog financiranja koji ima odobrenje za rad u skladu s Uredbom (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 ), pod uvjetom da ne premašuje prag utvrđen u članku 1. stavku 2. točki (c) te uredbe;

▼M3

(l) 

od 18. ožujka 2021. do 31. prosinca 2022. nevlasničke vrijednosne papire koje stalno ili opetovano izdaju kreditne institucije ako je ukupna agregirana vrijednost u Uniji za ponuđene vrijednosne papire manja od 150 000 000  EUR po kreditnoj instituciji tijekom razdoblja od 12 mjeseci, pod uvjetom da ti vrijednosni papiri:

i. 

nisu podređeni, konvertibilni ili zamjenljivi; i

ii. 

ne daju pravo upisa ili stjecanja drugih vrsta vrijednosnih papira i nisu povezani s izvedenim financijskim instrumentom.

▼B

5.  

Obveza objave prospekta utvrđena u članku 3. stavku 3. ne primjenjuje se na uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu za sljedeće:

(a) 

vrijednosne papire zamjenjive vrijednosnim papirima koji su već uvršteni za trgovanje na istom uređenom tržištu, pod uvjetom da u razdoblju od 12 mjeseci predstavljaju manje od 20 % broja vrijednosnih papira koji su već uvršteni za trgovanje na istom uređenom tržištu;

(b) 

dionice koje nastaju konverzijom ili zamjenom drugih vrijednosnih papira ili izvršavanjem prava koja su dana drugim vrijednosnim papirima, ako su nastale dionice istog roda kao dionice koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu, pod uvjetom da nastale dionice u razdoblju od 12 mjeseci predstavljaju manje od 20 % broja dionica istog roda koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu, podložno drugom podstavku ovog stavka;

(c) 

vrijednosni papiri koji proizlaze iz konverzije ili zamjene drugih vrijednosnih papira, vlastitih sredstava ili prihvatljivih obveza od strane sanacijskog tijela zbog izvršenja ovlasti iz članka 53. stavka 2., članka 59. stavka 2. ili članka 63. stavka 1. ili 2. Direktive 2014/59/EU;

(d) 

dionice izdane u zamjenu za dionice istog roda koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu, ako izdavanje takvih dionica ne uključuje povećanje temeljnog kapitala;

(e) 

vrijednosne papire ponuđene kao zamjenska naknada u ponudi za preuzimanje, pod uvjetom da je dokument koji sadržava informacije o transakciji i njezinu učinku na izdavatelja učinjen dostupnim javnosti u skladu s postupcima iz članka 21. stavka 2.;

(f) 

vrijednosne papire koji su ponuđeni, dodijeljeni ili trebaju biti dodijeljeni u vezi sa spajanjem ili podjelom, pod uvjetom da je dokument koji sadržava informacije o transakciji i njezinu učinku na izdavatelja učinjen dostupnim javnosti u skladu s postupcima iz članka 21. stavka2.;

(g) 

dionice koje su ponuđene, dodijeljene ili koje trebaju biti besplatno dodijeljene postojećim dioničarima, i dividende isplaćene u obliku dionica istog roda kao i dionice na koje se odnose takve isplate dividende, pod uvjetom da su navedene dionice istog roda kao i dionice koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu te da je dostupan dokument koji sadržava informacije o broju i karakteristikama dionica te razlozima i detaljima ponude ili dodjele;

(h) 

vrijednosne papire, koje je sadašnjim ili bivšim direktorima ili zaposlenicima ponudio, dodijelio ili treba dodijeliti njihov poslodavac ili povezano društvo, pod uvjetom da su navedeni vrijednosni papiri istog roda kao i vrijednosni papiri koji su već uvršteni za trgovanje na istom uređenom tržištu te da je dostupan dokument koji sadržava informacije o broju i karakteristikama vrijednosnih papira te razlozima i detaljima ponude ili dodjele;

(i) 

nevlasnički vrijednosni papiri koje stalno ili opetovano izdaju kreditne institucije kad je ukupna agregirana vrijednost u Uniji za ponuđene vrijednosne papire manja od 75 000 000 EUR po kreditnoj instituciji izračunana tijekom razdoblja od 12 mjeseci, pod uvjetom da ti vrijednosni papiri:

i. 

nisu podređeni, konvertibilni ili zamjenjivi; i

ii. 

ne daju pravo upisa ili stjecanja drugih vrsta vrijednosnih papira i nisu povezani s izvedenim financijskim instrumentom.

(j) 

vrijednosne papire već uvrštene za trgovanje na drugom uređenom tržištu, pod sljedećim uvjetima:

i. 

da su ti vrijednosni papiri ili vrijednosni papiri istog roda već uvršteni za trgovanje na tom drugom uređenom tržištu više od 18 mjeseci;

ii. 

da je, za vrijednosne papire koji su prvi put uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu nakon 1. srpnja 2005., uvrštenje za trgovanje na tom drugom uređenom tržištu podlijegalo odobrenju i objavi prospekta u skladu s Direktivom 2003/71/EZ;

iii. 

da su, osim kad se primjenjuje točka ii., za vrijednosne papire koji su prvi put uvršteni u kotaciju nakon 30. lipnja 1983., pojedinosti koje treba objaviti radi uvrštenja bile odobrene u skladu sa zahtjevima Direktive Vijeća 80/390/EEZ ( 2 ) ili Direktive 2001/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 );

iv. 

da su ispunjene tekuće obveze povezane s trgovanjem na tom drugom uređenom tržištu;

v. 

da osoba koja traži uvrštenje vrijednosnog papira za trgovanje na uređenom tržištu na temelju izuzeća utvrđenog u ovoj točki (j) učini dostupnim javnosti u državi članici uređenog tržišta na kojem se traži uvrštenje za trgovanje, na način utvrđen u skladu s postupcima iz članka 21. stavka 2., dokument čiji je sadržaj u skladu s člankom 7., osim što se najveća duljina utvrđena u članku 7. stavku 3. povećava za dvije dodatne stranice A4 papira, sastavljen na jeziku koji je prihvatilo nadležno tijelo države članice uređenog tržišta na kojem se traži uvrštenje; i

vi. 

dokument iz točke v. navodi gdje se može dobiti najnoviji prospekt i gdje su dostupne financijske informacije koje je izdavatelj objavio u skladu sa stalnim obvezama objavljivanja;

▼M3

(k) 

od 18. ožujka 2021. do 31. prosinca 2022. nevlasničke vrijednosne papire koje stalno ili opetovano izdaju kreditne institucije ako je ukupna agregirana vrijednost u Uniji za ponuđene vrijednosne papire manja od 150 000 000  EUR po kreditnoj instituciji tijekom razdoblja od 12 mjeseci, pod uvjetom da ti vrijednosni papiri:

i. 

nisu podređeni, konvertibilni ili zamjenljivi; i

ii. 

ne daju pravo upisa ili stjecanja drugih vrsta vrijednosnih papira i nisu povezani s izvedenim financijskim instrumentom.

▼B

Zahtjev da nastale dionice, tijekom razdoblja od 12 mjeseci, čine manje od 20 % broja dionica istoga roda koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu, kako je navedeno u prvom podstavku točki (b) ne primjenjuje se na sljedeće slučajeve:

(a) 

ako je prospekt sastavljen u skladu s ovom Uredbom ili Direktivom 2003/71/EZ prilikom javne ponude ili uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu vrijednosnih papira kojima se daje pristup dionicama;

(b) 

ako su vrijednosni papiri kojima se daje pristup dionicama izdani prije 20. srpnja 2017.;

(c) 

ako dionice ispunjavaju uvjete za stavke redovnog osnovnog kapitala kako je utvrđeno u članku 26. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 4 ) neke institucije kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 3. te Uredbe i nastale su konverzijom instrumenata dodatnog osnovnog kapitala koje je ta institucija izdala zbog nastanka događaja koji je pokretač kako je utvrđeno u članku 54. stavku 1. točki (a) te Uredbe;

(d) 

ako dionice ispunjavaju uvjete kao prihvatljiva vlastita sredstva ili prihvatljiva osnovna vlastita sredstva kako su definirana u glavi I. poglavlju VI. odjeljku 3. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 5 ) i nastale su konverzijom drugih vrijednosnih papira koja je pokrenuta u svrhu ispunjavanja obveza u pogledu usklađivanja s potrebnim solventnim kapitalom ili minimalnim potrebnim kapitalom kako je utvrđeno u glavi I. poglavlju VI. odjeljcima 4. i 5. Direktive 2009/138/EZ ili solventnošću grupe kako je utvrđeno u glavi III. Direktive 2009/138/EZ;

6.  
Izuzetci od obveze objavljivanja prospekta utvrđeni u stavcima 4. i 5. mogu se kombinirati. Međutim, iznimke iz stavka 5. prvog podstavka točaka (a) i (b) ne smiju se kombinirati ako bi takva kombinacija mogla dovesti do trenutnog ili odgođenog uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu tijekom razdoblja od 12 mjeseci više od 20 % broja dionica istoga roda koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu, bez objavljivanja prospekta.

▼M1

6.a  

Izuzeća navedena u stavku 4. točki (f) i stavku 5. točki (e) primjenjuju se samo na vlasničke vrijednosne papire i samo u sljedećim slučajevima:

(a) 

ponuđeni vlasnički vrijednosni papiri zamjenjivi su postojećim vrijednosnim papirima koji su već uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu prije preuzimanja i s njim povezane transakcije, a preuzimanje se ne smatra obrnutim stjecanjem u smislu točke B19 međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 3, Poslovna spajanja, donesenog Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 ( 6 ); ili

(b) 

nadzorno tijelo koje je nadležno, ako je primjenjivo, za preispitivanje isprave o ponudi na temelju Direktive 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 7 ) izdalo je prethodno odobrenje dokumenta iz stavka 4. točke (f) ili stavka 5. točke (e) ovog članka.

6.b  

Izuzeća navedena u stavku 4. točki (g) i stavku 5. točki (f) primjenjuju se samo na vlasničke vrijednosne papire u pogledu kojih se transakcija ne smatra obrnutim stjecanjem u smislu točke B19 MSFI-a 3, Poslovna spajanja, te samo u sljedećim slučajevima:

(a) 

vlasnički vrijednosni papiri subjekta preuzimatelja već su bili uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu prije transakcije; ili

(b) 

vlasnički vrijednosni papiri subjekata koji podliježu podjeli već su bili uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu prije transakcije.

▼B

7.  
Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 44. kojima se ova Uredba dopunjuje određivanjem sadržaja minimalnih informacija u dokumentima iz stavka 4. točaka (f) i (g) te stavka 5. prvog podstavka točaka (e) i (f) ovog članka.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) 

„vrijednosni papiri” znači prenosivi vrijednosni papiri kako su definirani člankom 4. stavkom 1. točkom 44. Direktive 2014/65/EU s izuzetkom instrumenata tržišta novca kako su definirani člankom 4. stavkom 1. točkom 17. Direktive 2014/65/EU, s dospijećem kraćim od 12 mjeseci;

(b) 

„vlasnički vrijednosni papiri” znači dionice i drugi prenosivi vrijednosni papiri koji su istovjetni udjelima u društvima, kao i bilo koja druga vrsta prenosivih vrijednosnih papira koji daju pravo stjecanja bilo kojeg prethodno navedenog vrijednosnog papira kao posljedicu njihove konverzije ili izvršavanja njima danih prava, pod uvjetom da su vrijednosni papiri posljednje vrste izdani od izdavatelja temeljnih dionica ili subjekta koji pripada grupi navedenog izdavatelja;

(c) 

„nevlasnički vrijednosni papiri” znači svi vrijednosni papiri koji nisu vlasnički vrijednosni papiri;

(d) 

„javna ponuda vrijednosnih papira” znači priopćavanje osobama u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvima, kojim se predstavlja dovoljno informacija o uvjetima ponude i ponuđenim vrijednosnim papirima, kako bi se ulagatelju omogućilo da donese odluku o kupnji ili upisu tih vrijednosnih papira. Ova se definicija primjenjuje i na plasman vrijednosnih papira putem financijskih posrednika;

(e) 

„kvalificirani ulagatelji” znači osobe ili subjekti koji su navedeni u točkama od 1. do 4. odjeljka I. Priloga II. Direktivi 2014/65/EU te osobe ili subjekti s kojima se na zahtjev postupa kao s profesionalnim klijentima u skladu s odjeljkom II. tog priloga ili su priznati kao kvalificirani nalogodavatelji u skladu s člankom 30. Direktive 2014/65/EU, osim ako su sklopili sporazum da se s njima postupa kao s malim ulagateljima u skladu s četvrtim stavkom odjeljka I. tog priloga. Za potrebe primjene prve rečenice ove točke, investicijska društva i kreditne institucije na zahtjev izdavatelja priopćuju kategorizaciju svojih klijenata izdavatelju, uz poštovanje relevantnog zakonodavstva o zaštiti podataka;

(f) 

„mala i srednja poduzeća” ili „MSP-ovi” znači bilo koje od sljedećeg:

i. 

društva koja prema svojem posljednjem godišnjem ili konsolidiranom financijskom izvještaju ispunjavaju barem dva od sljedeća tri kriterija: prosječni broj zaposlenika tijekom financijske godine manji je od 250, ukupna bilanca ne premašuje 43 000 000  EUR i godišnji neto promet ne premašuje 50 000 000  EUR;

ii. 

mala i srednja poduzeća kako su definirana u članku 4. stavku 1. točki 13. Direktive 2014/65/EU;

(g) 

„kreditna institucija” znači kreditna institucija kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(h) 

„izdavatelj” znači pravna osoba koja izdaje ili namjerava izdati vrijednosne papire;

(i) 

„ponuditelj” znači pravna osoba ili pojedinac koji javno nudi vrijednosne papire;

(j) 

„uređeno tržište” znači uređeno tržište kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 21. Direktive 2014/65/EU;

(k) 

„oglašavanje” znači priopćavanje koje uključuje obje sljedeće karakteristike:

i. 

odnosi se na točno određenu javnu ponudu vrijednosnih papira ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu;

ii. 

s ciljem promicanja potencijalnog upisa ili stjecanja vrijednosnih papira;

(l) 

„propisane informacije” znači propisane informacije kako su definirane u članku 2. stavku 1. točki (k) Direktive 2004/109/EZ;

(m) 

„matična država članica” znači:

i. 

za sve izdavatelje vrijednosnih papira osnovane u Uniji koji nisu spomenuti pod točkom ii., država članica u kojoj izdavatelj ima registrirano sjedište;

ii. 

za sva izdanja nevlasničkih vrijednosnih papira čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 1 000 EUR, kao i za sva izdanja nevlasničkih vrijednosnih papira koji daju pravo stjecanja bilo kojeg prenosivog vrijednosnog papira ili primitka iznosa u novcu kao posljedicu njihove konverzije ili izvršavanja njima danih prava, pod uvjetom da izdavatelj nevlasničkih vrijednosnih papira nije izdavatelj temeljnih vrijednosnih papira ili subjekt koji pripada grupi tog izdavatelja, država članica u kojoj izdavatelj ima svoje sjedište ili gdje su vrijednosni papiri uvršteni ili će biti uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu ili gdje su vrijednosni papiri javno ponuđeni prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu. Isto se primjenjuje na nevlasničke vrijednosne papire u valuti koja nije euro, pod uvjetom da je takva minimalna nominalna vrijednost približno jednaka 1 000 EUR;

iii. 

za sve izdavatelje vrijednosnih papira osnovane u trećoj zemlji koji nisu spomenuti u točki ii., država članica u kojoj se vrijednosni papiri namjeravaju javno ponuditi prvi put ili u kojoj se prvi put podnosi zahtjev zahtjev za uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, pod uvjetom naknadnog odabira izdavatelja koji je osnovan u trećoj zemlji u nekoj od sljedećih okolnosti:

— 
ako matična država članica nije određena odabirom tih izdavatelja,
— 
u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (i) podtočkom iii. Direktive 2004/109/EZ;
(n) 

„država članica domaćin” znači država članica u kojoj je upućena javna ponuda vrijednosnih papira ili traženo uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, kad se ona razlikuje od matične države članice;

(o) 

„nadležno tijelo” znači tijelo koje određuje svaka država članica u skladu s člankom 31., osim ako je drukčije navedeno u ovoj Uredbi;

(p) 

„subjekt za zajednička ulaganja koji nije zatvorenog tipa” znači otvoreni investicijski fondovi i investicijska društva koji imaju obje sljedeće karakteristike:

i. 

prikupljaju kapital od brojnih ulagatelja s namjerom da ga ulože u skladu s utvrđenom politikom ulaganja u korist tih ulagatelja;

ii. 

njihovi se udjeli, na zahtjev imatelja udjela, otkupljuju ili isplaćuju, izravno ili neizravno, iz njihove imovine;

(q) 

„udjeli u subjektu za zajednička ulaganja” znači vrijednosni papiri koje izdaje subjekt za zajednička ulaganja na osnovi kojeg imatelj udjela stječe prava nad imovinom u takvom subjektu;

(r) 

„odobrenje” znači pozitivna odluka nadležnog tijela matične države članice na kraju provjere potpunosti, dosljednosti i razumljivosti informacija danih u prospektu;

(s) 

„osnovni prospekt” znači prospekt koji je u skladu s člankom 8. i, prema izboru izdavatelja, konačni uvjeti ponude;

(t) 

„radni dani” znači radni dani relevantnog nadležnog tijela, izuzev subote, nedjelje i praznika, kako su definirani u nacionalnom pravu koje se primjenjuje na to nadležno tijelo;

(u) 

„multilateralna trgovinska platforma” ili „MTP” znači multilateralna trgovinska platforma kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 22. Direktive 2014/65/EU;

(v) 

„organizirana trgovinska platforma” ili „OTP” znači organizirana trgovinska platforma kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 23. Direktive 2014/65/EU;

(w) 

„rastuće tržište MSP-ova” znači rastuće tržište malih i srednjih poduzeća kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 12. Direktive 2014/65/EU;

(x) 

„izdavatelj iz treće zemlje” znači izdavatelj osnovan u trećoj zemlji;

(y) 

„razdoblje ponude” znači razdoblje tijekom kojeg potencijalni ulagatelji mogu kupiti ili upisati predmetne vrijednosne papire;

(z) 

„trajni medij” znači svako sredstvo koje:

i. 

potrošaču omogućuje pohranjivanje informacija koje su mu osobno upućene tako da mu budu dostupne za buduću uporabu u razdoblju koje odgovara namjeni tih informacija; i

ii. 

omogućuje neizmijenjenu reprodukciju pohranjenih informacija.

Članak 3.

Obveza objave prospekta i izuzeće

1.  
Ne dovodeći u pitanje članak 1. stavak 4., vrijednosni papiri smiju se javno ponuditi u Uniji samo nakon prethodne objave prospekta u skladu s ovom Uredbom.
2.  

Ne dovodeći u pitanje članak 4., država članica može odlučiti izuzeti javne ponude vrijednosnih papira iz obveze objave prospekta navedenog u stavku 1. pod sljedećim uvjetima:

(a) 

takve ponude ne podliježu obavješćivanju u skladu s člankom 25.; i

(b) 

ukupna naknada za svaku takvu ponudu u Uniji manja je od novčanog iznosa izračunanog tijekom razdoblja od 12 mjeseci, koji ne smije premašiti 8 000 000  EUR.

Države članice obavješćuju Komisiju i ESMA-u jesu li i kako su odlučile primijeniti izuzeće na temelju prvog podstavka, uključujući novčani iznos u ispod kojeg se primjenjuje izuzeće za ponude u toj državi članici. One isto tako obavješćuju Komisiju i ESMA-u o svim naknadnim promjenama tog novčanog iznosa.

3.  
Ne dovodeći u pitanje članak 1. stavak 5., vrijednosni papiri uvrštavaju se za trgovanje na uređenom tržištu koje se nalazi u Uniji ili koje posluje u Uniji samo nakon prethodne objave prospekta, u skladu s ovom Uredbom.

Članak 4.

Dobrovoljni prospekt

1.  
Ako javna ponuda vrijednosnih papira ili uvrštenje vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu nije obuhvaćeno područjem primjene ove Uredbe u skladu s člankom 1. stavkom 3. ili je izuzeto iz obveze objave prospekta u skladu s člankom 1. stavcima 4. i 5. ili člankom 3. stavkom 2., izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu može dobrovoljno sastaviti prospekt u skladu s ovom Uredbom.
2.  
Takav dobrovoljno sastavljeni prospekt koji je odobrilo nadležno tijelo matične države članice, kako je određeno u skladu s člankom 2. točkom (m), uključuje sva prava i obveze predviđene za prospekt koji se zahtijeva na temelju ove Uredbe te se na njega primjenjuju sve odredbe ove Uredbe pod nadzorom tog nadležnog tijela.

Članak 5.

Naknadna ponovna prodaja vrijednosnih papira

1.  

Svaka naknadna ponovna prodaja vrijednosnih papira koji su prethodno bili predmet jedne ili više vrsta javnih ponuda vrijednosnih papira navedenih u članku 1. stavku 4. točkama od (a) do (d) smatra se zasebnom ponudom, a definicija navedena u članku 2. točki (d) primjenjuje se u svrhu određivanja je li ta ponovna prodaja javna ponuda vrijednosnih papira. Plasman vrijednosnih papira putem financijskih posrednika podliježe obvezi objave prospekta osim ako se jedno od izuzeća iz članka 1. stavka 4. točaka od (a) do (d) primjenjuje u odnosu na konačni plasman.

U slučaju takve naknadne ponovne prodaje vrijednosnih papira ili konačnog plasmana vrijednosnih papira preko financijskih posrednika ne zahtijeva se dodatni prospekt sve dok je valjani prospekt dostupan u skladu s člankom 12. i dok izdavatelj ili osoba odgovorna za sastavljanje takvog prospekta suglasnost za njegovu upotrebu daje putem pisanog sporazuma.

2.  
Ako se prospekt odnosi na uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu nevlasničkih vrijednosnih papira kojima će se trgovati samo na uređenom tržištu, ili na njegovu posebnom segmentu, kojem pristup imaju samo kvalificirani ulagatelji za svrhe trgovanja takvim vrijednosnim papirima, vrijednosni papiri ne smiju se preprodavati nekvalificiranim ulagateljima, osim ako je prospekt primjeren za nekvalificirane ulagatelje sastavljen u skladu s ovom Uredbom.POGLAVLJE II.

SASTAVLJANJE PROSPEKTA

Članak 6.

Prospekt

▼M3

1.  

Ne dovodeći u pitanje članak 14. stavak 2., članak 14.a stavak 2. i članak 18. stavak 1., prospekt sadržava potrebne informacije koje su neophodne ulagatelju kako bi donio utemeljenu procjenu:

▼B

(a) 

imovine i obveza, dobiti i gubitaka, financijskog položaja te očekivanja izdavatelja i bilo kojeg jamca;

(b) 

prava povezanih s vrijednosnim papirima; i

(c) 

razloga izdavanja i njegova učinka na izdavatelja.

Te informacije mogu varirati ovisno o bilo čemu od sljedećeg:

(a) 

karakteristikama izdavatelja;

(b) 

vrsti vrijednosnih papira;

(c) 

okolnostima izdavatelja;

(d) 

prema potrebi, hoće li se nevlasničkim vrijednosnim papirima čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 100 000 EUR ili trgovati samo na uređenom tržištu, ili na nekom njegovu posebnom segmentu, kojem samo kvalificirani ulagatelji imaju pristup za svrhe trgovanja vrijednosnim papirima.

2.  
Informacije u prospektu moraju biti napisane i predstavljene u sažetom i razumljivom obliku u kojem ih je moguće jednostavno analizirati, uzimajući u obzir čimbenike navedene u stavku 1. drugom podstavku.
3.  

Izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu može sastaviti prospekt kao jedinstveni dokument ili kao zasebne dokumente.

Ne dovodeći u pitanje članak 8. stavak 8. i članak 7. stavak 1. drugi podstavak, prospekt sastavljen od zasebnih dokumenata razdvaja zahtijevane informacije na registracijski dokument, obavijest o vrijednosnim papirima i sažetak. Registracijski dokument sadrži informacije koje se odnose na izdavatelja. Obavijest o vrijednosnim papirima sadržava informacije koje se odnose na javno ponuđene vrijednosne papire ili one koji trebaju biti uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu.

Članak 7.

Sažetak prospekta

1.  

Prospekt uključuje sažetak u kojem se navode ključne informacije potrebne ulagateljima kako bi razumjeli karakteristike i rizike izdavatelja, jamca i vrijednosnih papira koji se nude ili uvrštavaju za trgovanje na uređenom tržištu te koji se treba čitati zajedno s ostalim dijelovima prospekta kako bi pomogao ulagateljima pri razmatranju ulaganja u te vrijednosne papire.

Odstupajući od prvog podstavka, sažetak se ne zahtijeva ako se prospekt odnosi na uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu nevlasničkih vrijednosnih papira pod uvjetom da:

(a) 

takvim vrijednosnim papirima trguje se samo na uređenom tržištu, ili na nekom njegovu posebnom segmentu, kojem pristup imaju samo kvalificirani ulagatelji za svrhe trgovanja takvim vrijednosnim papirima; ili

(b) 

pojedinačna nominalna vrijednost takvih vrijednosnih papira iznosi najmanje 100 000  EUR.

2.  
Sadržaj sažetka mora biti točan, korektan i jasan te ne smije dovoditi u zabludu. Čita se kao uvod u prospekt i mora biti u skladu s ostalim dijelovima prospekta.
3.  

Sažetak se sastavlja kao kratki sažeti dokument od najviše sedam ispisanih stranica papira veličine A4. Sažetak mora biti:

(a) 

predstavljen i strukturiran tako da je jednostavan za čitanje, upotrebom slova veličine koja omogućuje čitanje;

(b) 

pisan na jeziku i u stilu kojima se olakšava razumijevanje informacija, a posebno na jeziku koji je jasan, netehnički, sažet i razumljiv ulagateljima.

4.  

Sažetak sadržava sljedeća četiri odjeljka:

(a) 

uvod, s upozorenjima;

(b) 

ključne informacije o izdavatelju;

(c) 

ključne informacije o vrijednosnim papirima;

(d) 

ključne informacije o javnoj ponudi vrijednosnih papira i/ili uvrštenju za trgovanje na uređenom tržištu.

5.  

Odjeljak iz stavka 4. točke (a) sadržava:

(a) 

ime i međunarodni identifikacijski broj (ISIN) vrijednosnih papira;

(b) 

identitet i podatke za kontakt izdavatelja, uključujući njegov identifikator pravne osobe (broj LEI);

(c) 

ako je primjenjivo, identitet i podatke za kontakt ponuditelja, uključujući njegov broj LEI ako ponuditelj ima pravnu osobnost, ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu;

(d) 

identitet i podatke za kontakt nadležnog tijela koje odobrava prospekt i, ako je različito, nadležnog tijela koje je odobrilo registracijski dokument ili univerzalni registracijski dokument;

(e) 

datum odobrenja prospekta.

Također sadržava sljedeća upozorenja:

(a) 

sažetak je potrebno čitati kao uvod u prospekt;

(b) 

ulagatelj bi svaku odluku o ulaganju u vrijednosne papire trebao temeljiti na razmatranju prospekta kao cjeline;

(c) 

ako je primjenjivo, da ulagatelj može izgubiti cjelokupni uloženi kapital ili dio njega te, ako obveza ulagatelja nije ograničena na iznos ulaganja, upozorenje da ulagatelj može izgubiti više od uloženog kapitala i opseg takvog mogućeg gubitka;

(d) 

ako se sudu podnese tužba koja se odnosi na informaciju sadržanu u prospektu, tužitelj ulagatelj može biti obvezan, prema nacionalnom pravu, snositi troškove prijevoda prospekta prije nego što započne sudski postupak;

(e) 

da građanskopravnoj odgovornosti podliježu samo osobe koje su sastavile sažetak, uključujući njegov prijevod, ali samo ako sažetak dovodi u zabludu, ako je netočan ili nedosljedan, kada ga se čita zajedno s drugim dijelovima prospekta, ili ne pruža, kad ga se čita zajedno s drugim dijelovima prospekta, ključne informacije kako bi se ulagateljima pomoglo pri razmatranju ulaganja u takve vrijednosne papire;

(f) 

ako je primjenjivo, upozorenje o razumijevanju propisano u skladu s člankom 8. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1286/2014.

6.  

Odjeljak iz stavka 4. točke (b) sadržava sljedeće informacije:

(a) 

u pododjeljku pod naslovom „Tko je izdavatelj vrijednosnih papira?” kratak opis izdavatelja vrijednosnih papira, uključujući najmanje sljedeće:

i. 

njegov domicil i pravni oblik, njegov broj LEI, pravo na temelju kojeg posluje i zemlju u kojoj je osnovan;

ii. 

njegove glavne djelatnosti;

iii. 

njegove najveće dioničare, među ostalim, je li u izravnom ili neizravnom vlasništvu ili pod kontrolom neke osobe i koje;

iv. 

identitet glavnih direktora;

v. 

identitet njegovih ovlaštenih revizora.

(b) 

u pododjeljku pod naslovom „Koje su ključne financijske informacije u pogledu izdavatelja?” odabir povijesnih ključnih financijskih informacija koje se predstavljaju za svaku financijsku godinu razdoblja obuhvaćenog povijesnim financijskim informacijama, te za svako naknadno financijsko razdoblje tijekom godine popraćeno usporedivim podatcima za isto razdoblje prethodne financijske godine. Zahtjev za usporednim informacijama o bilanci ispunjen je predstavljanjem informacija iz bilance na kraju godine. Ključne financijske informacije, ako je primjenjivo, uključuju:

i. 

pro forma financijske informacije;

ii. 

kratak opis svih rezervi u revizorskom izvješću u vezi s povijesnim financijskim informacijama.

(c) 

u pododjeljku pod naslovom „Koji su ključni rizici specifični za izdavatelja?” kratak opis najbitnijih čimbenika rizika specifičnih za izdavatelja sadržanog u prospektu, pri čemu se ne prelazi ukupan broj čimbenika rizika utvrđen u stavku 10.

7.  

Odjeljak iz stavka 4. točke (c) sadržava sljedeće informacije:

(a) 

u pododjeljku pod naslovom „Koja su glavna obilježja vrijednosnih papira?” kratak opis vrijednosnih papira koji se javno nude i/ili uvrštavaju za trgovanje na uređenom tržištu, uključujući najmanje sljedeće:

i. 

njihovu vrstu, rod i broj ISIN,

ii. 

ako je primjenjivo, njihovu valutu, pojedinačnu nominalnu vrijednost, nominalnu vrijednost, broj izdanih vrijednosnih papira i trajanje vrijednosnih papira;

iii. 

prava povezana s vrijednosnim papirima;

iv. 

relativnu nadređenost vrijednosnih papira u strukturi kapitala izdavatelja u slučaju nesolventnosti uključujući, ako je primjenjivo, podatke o razini podređenosti vrijednosnih papira i potencijalni učinak na ulaganje u slučaju sanacije na temelju Direktive 2014/59/EU;

v. 

sva ograničenja slobodne prenosivosti vrijednosnih papira;

vi. 

ako je primjenjivo, politiku dividende ili isplate.

(b) 

u pododjeljku pod naslovom „Gdje će se trgovati vrijednosnim papirima?” naznaku o tome jesu li ili hoće li vrijednosni papiri biti predmet zahtjeva za uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ili za trgovanje na MTP-u te naziv svih tržišta na kojima se vrijednosnim papirima trguje ili će se trgovati.

(c) 

ako postoji jamstvo za vrijednosne papire, u pododjeljku pod naslovom „Postoji li jamstvo za vrijednosne papire?”, sljedeće informacije:

i. 

kratak opis prirode i područja primjene jamstva;

ii. 

kratak opis jamca, uključujući njegov broj LEI;

iii. 

relevantne ključne financijske informacije za potrebe procjene sposobnosti jamca da ispuni svoje obveze u okviru jamstva; i

iv. 

kratak opis najbitnijih čimbenika rizika koji se odnose na jamca, a koji su uključeni u prospekt u skladu s člankom 16. stavkom 3., pri čemu se ne prelazi ukupan broj čimbenika rizika utvrđen u stavku 10.;

(d) 

u pododjeljku pod naslovom „Koji su ključni rizici specifični za vrijednosne papire?” kratak opis najbitnijih čimbenika rizika specifičnih za vrijednosne papire sadržane u prospektu, pri čemu se ne prelazi ukupan broj čimbenika rizika utvrđen u stavku 10.

Ako je u skladu s Uredbom (EU) br. 1286/2014 potrebno izraditi dokument s ključnim informacijama, izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu može sadržaj propisan u ovom stavku zamijeniti informacijama utvrđenima u članku 8. stavku 3. točkama od (c) do (i) Uredbe (EU) br. 1286/2014. Kada se primjenjuje Uredba (EU) br. 1286/2014, svaka država članica koja djeluje kao matična država članica za potrebe ove Uredbe može zahtijevati od izdavatelja, ponuditelja ili osoba koje traže uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu da zamijene sadržaj iz ovog stavka informacijama iz članka 8. stavka 3. točaka od (c) do (i) Uredbe (EU) br. 1286/2014 u prospektima koje odobrava njihovo nadležno tijelo.

Kada postoji zamjena sadržaja na temelju drugog podstavka, najveća duljina propisana u stavku 3. produljuje se za tri dodatne stranice papira veličine A4. Sadržaj dokumenta s ključnim informacijama uključuje se kao poseban odjeljak sažetka. Iz rasporeda stranice tog odjeljka mora biti jasno da je riječ o sadržaju dokumenta s ključnim informacijama kako je naveden u članku 8. stavku 3. točkama od (c) do (i) Uredbe (EU) br. 1286/2014.

Ako je, u skladu s člankom 8. stavkom 9. trećim podstavkom, jedinstvenim sažetkom obuhvaćeno nekoliko vrijednosnih papira koji se razlikuju samo u nekim vrlo ograničenim pojedinostima, kao što je cijena izdanja ili datum dospijeća, najveća duljina utvrđena u stavku 3. produljuje se za dvije dodatne stranice papira veličine A4. Međutim, u slučaju da je za te vrijednosne papire potrebno izraditi dokument s ključnim informacijama na temelju Uredbe (EU) br. 1286/2014, a izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu odluči zamijeniti sadržaj iz drugom podstavku ovog stavka, najveća duljina produljuje se za tri dodatne stranice papira veličine A4 za svaki dodatni vrijednosni papir.

Ako sažetak sadržava informacije iz prvog podstavka točke (c), najveća duljina propisana u stavku 3. produljuje se za jednu dodatnu stranicu papira veličine A4.

8.  

Odjeljak iz stavka 4. točke (d) sadržava sljedeće informacije:

(a) 

u pododjeljku pod naslovom „Pod kojim uvjetima i prema kojem rasporedu mogu uložiti u ovaj vrijednosni papir?”, ako je primjenjivo, opće uvjete, uvjete i očekivani raspored ponude, pojedinosti o uvrštenju za trgovanje na uređenom tržištu, plan distribucije, iznos i postotak trenutačnog razvodnjavanja koje proizlazi iz ponude te procjenu ukupnih troškova izdanja i/ili ponude, uključujući procijenjene troškove koje izdavatelj ili ponuditelj naplaćuje ulagatelju.

(b) 

ako se razlikuje od izdavatelja, u pododjeljku pod naslovom „Tko je ponuditelj i/ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje?”, kratak opis ponuditelja vrijednosnih papira i/ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, uključujući njegov domicil i pravni oblik, pravo na temelju kojeg posluje i zemlju u kojoj je osnovan.

(c) 

u pododjeljku pod naslovom „Zašto se ovaj prospekt izrađuje?”, kratak opis razloga za ponudu ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, kao i, ako je primjenjivo:

i. 

upotrebu i procijenjeni neto iznos primitaka;

ii. 

naznaku podliježe li ponuda sporazumu o pokroviteljstvu s čvrstom obvezom preuzimanja, navodeći sve dijelove koji nisu obuhvaćeni;

iii. 

naznaku najbitnijih sukoba interesa koji se odnose na ponudu ili uvrštenje za trgovanje.

9.  
U svakom od odjeljaka opisanih u stavcima 6., 7. i 8. izdavatelj može dodati podnaslove ako to smatra potrebnim.
10.  
Ukupan broj čimbenika rizika uključenih u odjeljke sažetka iz stavka 6. točke (c), stavka 7. točke (c) podtočke iv. i stavka 7. prvog podstavka točke (d) ne smije prelaziti 15.
11.  
Sažetak ne smije sadržavati međusobna upućivanja na druge dijelove prospekta ili uključivati informacije upućivanjem.
12.  
Ako je u skladu s Uredbom (EU) br. 1286/2014 potrebno izraditi dokument s ključnim informacijama za javno ponuđene vrijednosne papire, a matična država članica traži od izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu da zamijeni sadržaj dokumenta s ključnim informacijama u skladu sa stavkom 7. drugim podstavkom drugom rečenicom ovog članka,, za osobe koje savjetuju o vrijednosnim papirima, ili ih prodaju, u ime izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu smatra se da su ispunile, tijekom razdoblja ponude, obvezu dostavljanja dokumenta s ključnim informacijama u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) br. 1286/2014, pod uvjetom da su umjesto toga dotičnim ulagateljima dostavili sažetak prospekta u skladu s rokovima i uvjetima utvrđenima u člancima 13. i 14. te uredbe.

▼M3

12.a  
Odstupajući od stavaka od 3. do 12. ovog članka, prospekt EU-a za oporavak sastavljen u skladu s člankom 14.a uključuje sažetak izrađen u skladu s ovim stavkom.

Sažetak prospekta EU-a za oporavak sastavlja se kao kratki sažeti dokument od najviše dvije otisnute stranice papira veličine A4.

Sažetak prospekta EU-a za oporavak ne sadržava međusobna upućivanja na druge dijelove prospekta niti uključuje informacije upućivanjem i mora:

(a) 

biti prikazan i strukturiran tako da je jednostavan za čitanje, napisan slovima veličine koja omogućuje čitanje;

(b) 

biti pisan na jeziku i u stilu kojima se olakšava razumijevanje informacija, a posebice jezikom koji je jasan, netehnički, sažet i razumljiv ulagateljima;

(c) 

sadržavati sljedeća četiri odjeljka:

i. 

uvod koji sadržava sve informacije iz stavka 5. ovog članka, uključujući upozorenja i datum odobrenja prospekta EU-a za oporavak;

ii. 

ključne informacije o izdavatelju, uključujući, ako je to primjenjivo, poseban osvrt na poslovni i financijski učinak pandemije bolesti COVID-19 na izdavatelja od najmanje 200 riječi;

iii. 

ključne informacije o dionicama, što uključuje prava povezana s tim dionicama i bilo kakva ograničenja tih prava;

iv. 

ključne informacije o javnoj ponudi dionica i/ili uvrštenju za trgovanje na uređenom tržištu.

▼B

13.  

ESMA izrađuje nacrte regulatornih tehničkih standarda kako bi odredila sadržaj i oblik predstavljanja ključnih financijskih informacija iz stavka 6. točke (b), i relevantnih ključnih financijskih informacija iz stavka 7. točke (c) podtočke iii., uzimajući u obzir različite vrste vrijednosnih papira i izdavatelja te osiguravajući da dobivene informacije budu sažete i razumljive.

ESMA dostavlja Komisiji te nacrte regulatornih tehničkih standarda do 21. srpnja 2018.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 8.

Osnovni prospekt

1.  
Za nevlasničke vrijednosne papire, uključujući varante u bilo kojem obliku, prospekt se može, prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, sastojati od osnovnog prospekta koji sadržava potrebne informacije koje se odnose na izdavatelja i javno ponuđene vrijednosne papire ili one koji će biti uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu.
2.  

Osnovni prospekt mora sadržavati sljedeće informacije:

(a) 

predložak pod naslovom „obrazac konačnih uvjeta” koji je potrebno ispuniti za svako pojedino izdanje i u kojem se navode dostupne mogućnosti u pogledu informacija koje se treba odrediti u konačnim uvjetima ponude;

(b) 

adresu internetskih stranica na kojima će se objaviti konačni uvjeti.

3.  
Ako osnovni prospekt sadržava mogućnosti u pogledu informacija koje se zahtijevaju relevantnom obavijesti o vrijednosnim papirima, konačnim uvjetima određuje se koja je od mogućnosti primjenjiva na pojedino izdanje pozivanjem na relevantne odjeljke osnovnog prospekta ili reprodukcijom takvih informacija.
4.  

Konačni uvjeti moraju se predstaviti u obliku zasebnog dokumenta ili se uključuju u osnovni prospekt ili u bilo koju njegovu dopunu. Konačni uvjeti moraju se izraditi u razumljivom obliku u kojem ih je moguće jednostavno analizirati.

Konačni uvjeti moraju sadržavati samo informacije koje se odnose na obavijest o vrijednosnim papirima i ne smiju se upotrebljavati kao dopuna osnovnom prospektu. U takvim se slučajevima primjenjuje članak 17. stavak 1. točka (b).

5.  

Ako konačni uvjeti nisu uključeni u osnovni prospekt ni u dopunu, izdavatelj ih čini dostupnim javnosti u skladu s postupcima utvrđenima u članku 21. te ih podnosi nadležnom tijelu matične države članice u najkraćem mogućem roku prilikom javne ponude i, ako je moguće, prije početka javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu.

U konačne uvjete mora se umetnuti jasna i istaknuta izjava u kojoj se navodi:

(a) 

da su konačni uvjeti izrađeni za potrebe ove Uredbe i da se moraju čitati zajedno s osnovnim prospektom i bilo kojom njegovom dopunom kako bi se dobile sve relevantne informacije;

(b) 

ako su osnovni prospekt i bilo koja njegova dopuna objavljeni u skladu s postupcima utvrđenim u članku 21.;

(c) 

da je sažetak pojedinog izdanja priložen konačnim uvjetima.

6.  

Osnovni prospekt može se sastaviti kao jedinstveni dokument ili kao zasebni dokumenti.

Ako je izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu podnijela registracijski dokument za nevlasničke vrijednosne papire ili univerzalni registracijski dokument u skladu s člankom 9. te odluči sastaviti osnovni prospekt, osnovni prospekt mora sadržavati sljedeće:

(a) 

informacije sadržane u registracijskom dokumentu ili univerzalnom registracijskom dokumentu;

(b) 

informacije koje bi inače bile sadržane u relevantnoj obavijesti o vrijednosnim papirima ne uključujući konačne uvjete, ako konačni uvjeti nisu uključeni u osnovni prospekt.

7.  
Posebne informacije o svakom od različitih vrijednosnih papira uključenih u osnovni prospekt moraju se jasno odvojiti.
8.  
Sažetak se sastavlja samo nakon što su konačni uvjeti uključeni u osnovni prospekt, ili u dopunu, ili podneseni te je taj sažetak specifičan za pojedino izdanje.
9.  

Na sažetak pojedinog izdanja primjenjuju se jednaki zahtjevi kao na konačne uvjete, kako je utvrđeno u ovom članku, te im se on prilaže.

Sažetak pojedinog izdanja mora biti u skladu s člankom 7. i sadržavati sljedeće:

(a) 

ključne informacije u osnovnom prospektu, uključujući ključne informacije o izdavatelju;

(b) 

ključne informacije u odgovarajućim konačnim uvjetima, uključujući ključne informacije koje nisu uključene u osnovni prospekt.

Ako se konačni uvjeti odnose na nekoliko vrijednosnih papira koji se razlikuju samo u nekim vrlo ograničenim pojedinostima, kao što je cijena izdanja ili datum dospijeća, jedinstveni sažetak pojedinog izdanja može se priložiti svim tim vrijednosnim papirima, pod uvjetom da su informacije koje se odnose na različite vrijednosne papire jasno odvojene.

10.  
Informacije iz osnovnog prospekta prema potrebi se dopunjavaju u skladu s člankom 23.
11.  

Javna ponuda vrijednosnih papira može se nastaviti nakon isteka valjanosti osnovnog prospekta u okviru kojeg je započela, pod uvjetom da je sljedeći osnovni prospekt odobren i objavljen najkasnije posljednjeg dana valjanosti prethodnog osnovnog prospekta. Na prvoj stranici konačnih uvjeta te ponude mora biti navedeno istaknuto upozorenje u kojem se navodi posljednji dan valjanosti prethodnog osnovnog prospekta i mjesto na kojem će se objaviti sljedeći osnovni prospekt. Sljedeći osnovni prospekt mora sadržavati oblik konačnih uvjeta iz inicijalnog osnovnog prospekta ili ga uključivati upućivanjem na njega te upućivati na konačne uvjete koji su relevantni za nastavak ponude.

Pravo na povlačenje na temelju članka 23. stavka 2. primjenjuje se i na ulagatelje koji su se obvezali kupiti ili upisati vrijednosne papire tijekom razdoblja valjanosti prethodnog osnovnog prospekta, osim ako su im vrijednosni papiri već isporučeni.

Članak 9.

Univerzalni registracijski dokument

1.  
Svaki izdavatelj čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu ili MTP-u može svake financijske godine sastaviti registracijski dokument u obliku univerzalnog registracijskog dokumenta u kojem su opisani organizacija društva, njegovo poslovanje, financijski položaj, zarada i očekivanja, upravljanje i struktura vlasništva.
2.  

Svaki izdavatelj koji odluči svake financijske godine sastaviti univerzalni registracijski dokument dostavlja ga na odobrenje nadležnom tijelu svoje matične države članice u skladu s postupkom utvrđenim u članku 20. stavcima 2. i 4.

Nakon što je nadležno tijelo tijekom dvije uzastopne financijske godine izdavatelju odobrilo univerzalni registracijski dokument, naknadni univerzalni registracijski dokumenti mogu se podnijeti nadležnom tijelu bez prethodnog odobrenja.

Ako nakon toga izdavatelj ne podnese univerzalni registracijski dokument za jednu financijsku godinu, gubi se povlastica podnošenja bez prethodnog odobrenja te se svi naknadni univerzalni registracijski dokumenti dostavljaju nadležnom tijelu na odobrenje dok se ponovno ne ispuni uvjet iz drugog podstavka.

Izdavatelj u zahtjevu nadležnom tijelu navodi je li univerzalni registracijski dokument dostavljen radi odobrenja ili je podnesen bez prethodnog odobrenja.

Ako izdavatelj iz drugog podstavka ovog stavka zahtijeva obavijest o svojem univerzalnom registracijskom dokumentu u skladu s člankom 26., on mora dostaviti svoj univerzalni registracijski dokument na odobrenje, uključujući sve njegove izmjene koje su prethodno podnesene.

3.  
Izdavateljima kojima je prije 21. srpnja 2019., nadležno tijelo najmanje dvije uzastopne financijske godine odobrilo registracijski dokument, sastavljen u skladu s Prilogom I. Uredbi Komisije (EZ) br. 809/2004 ( 8 ), i koji su nakon toga, u skladu s člankom 12. stavkom 3. Direktive 2003/71/EZ, podnijeli ili dobili odobrenje za takav registracijski dokument svake godine, dopušta se podnošenje univerzalnog registracijskog dokumenta bez prethodnog odobrenja u skladu sa stavkom 2. drugim podstavkom ovog članka od 21. srpnja 2019.
4.  
Nakon što se odobri ili podnese bez prethodnog odobrenja, univerzalni registracijski dokument te njegove izmjene iz stavaka 7. i 9. ovog članka moraju se učiniti dostupnim javnosti bez nepotrebne odgode, u skladu s postupcima iz članka 21.
5.  
Univerzalni registracijski dokument mora biti u skladu sa zahtjevima u pogledu jezika utvrđenima u članku 27.
6.  
U univerzalnom registracijskom dokumentu informacije se mogu uključivati upućivanjem u skladu s uvjetima iz članka 19.
7.  
Nakon podnošenja ili odobrenja univerzalnog registracijskog dokumenta izdavatelj može u svakom trenutku ažurirati informacije koje su u njemu sadržane tako što nadležnom tijelu podnese izmjene univerzalnog registracijskog dokumenta. Podložno članku 10. stavku 3. prvom i drugom podstavku, podnošenje izmjene nadležnom tijelu ne zahtijeva odobrenje.
8.  

Nadležno tijelo može u svakom trenutku preispitati sadržaj svakog univerzalnog registracijskog dokumenta koji je podnesen bez prethodnog odobrenja te sadržaj svih njegovih izmjena.

Preispitivanje koje obavlja nadležno tijelo sastoji se od provjere potpunosti, dosljednosti i razumljivosti informacija navedenih u univerzalnom registracijskom dokumentu i svim njegovim izmjenama.

9.  

Ako nadležno tijelo tijekom preispitivanja utvrdi da se univerzalnim registracijskim dokumentom ne ispunjuju standardi u pogledu potpunosti, razumljivosti i dosljednosti ili da su potrebne izmjene ili dodatne informacije, ono o tome obavješćuje izdavatelja.

Zahtjev za izmjenu ili dodatne informacije koje nadležno tijelo upućuje izdavatelju izdavatelj treba uzeti u obzir samo u sljedećem univerzalnom registracijskom dokumentu koji se podnosi za sljedeću financijsku godinu, osim ako izdavatelj želi upotrijebiti univerzalni registracijski dokument kao sastavni dio prospekta koji se podnosi na odobrenje. U tom slučaju izdavatelj podnosi izmjenu univerzalnog registracijskog dokumenta najkasnije prilikom dostavljanja zahtjeva iz članka 20. stavka 6.

Odstupajući od drugog podstavka, ako nadležno tijelo obavijesti izdavatelja da se njegov zahtjev za izmjenu ili dodatne informacije odnosi na bitan propust, bitnu pogrešku ili bitnu netočnost, kojom bi se vjerojatno javnost dovela u zabludu u pogledu činjenica i okolnosti koje su bitne za utemeljenu procjenu izdavatelja, izdavatelj podnosi izmjenu univerzalnog registracijskog dokumenta bez nepotrebne odgode.

Nadležno tijelo može zatražiti da izdavatelj pripremi pročišćenu verziju izmijenjenog univerzalnog registracijskog dokumenta ako je takva pročišćena verzija potrebna kako bi se osigurala razumljivost informacija danih u tom dokumentu. Izdavatelj može dobrovoljno kao prilog izmjeni uključiti pročišćenu verziju svojeg izmijenjenog univerzalnog registracijskog dokumenta.

10.  
Stavci 7. i 9. primjenjuju se samo ako se univerzalni registracijski dokument ne upotrebljava kao sastavni dio prospekta. Kad god se univerzalni registracijski dokument upotrebljava kao sastavni dio prospekta, primjenjuje se samo članak 23. o dopuni prospekta i to samo u razdoblju od odobrenja prospekta do konačnog zaključenja javne ponude vrijednosnih papira ili, ovisno o slučaju, do početka trgovanja na uređenom tržištu, ovisno o tome što nastupi poslije.
11.  

Izdavatelj koji ispunjuje uvjete utvrđene u prvom ili drugom podstavku stavka 2. ili u stavku 3. ovog članka ima status čestog izdavatelja te ostvaruje koristi od bržeg postupka odobrenja u skladu s člankom 20. stavkom 6., pod sljedećim uvjetima:

(a) 

prilikom podnošenja ili dostavljanja za potrebe odobrenja svakog univerzalnog registracijskog dokumenta, izdavatelj nadležnom tijelu dostavlja pisanu potvrdu da su, prema njegovom saznanju, sve propisane informacije koje je trebalo objaviti u skladu s Direktivom 2004/109/EZ, ako je primjenjivo, i na temelju Uredbe (EU) br. 596/2014 podnesene i objavljene u skladu s tim aktima tijekom prethodnih 18 mjeseci ili tijekom razdoblja od početka obveze na objavu propisanih informacija, ovisno o tome što je kraće; i

(b) 

ako je nadležno tijelo obavilo preispitivanje iz stavka 8., izdavatelj je izmijenio svoj univerzalni registracijski dokument u skladu s postupcima iz stavka 9.

Ako izdavatelj prestane ispunjavati bilo koji od gore navedenih uvjeta, gubi status čestog izdavatelja.

12.  

Ako je univerzalni registracijski dokument koji je podnesen nadležnom tijelu ili ga je ono odobrilo objavljen najkasnije četiri mjeseca nakon isteka financijske godine te sadržava informacije čije se objavljivanje zahtijeva u godišnjem financijskom izvještaju iz članka 4. Direktive 2004/109/EZ, smatra se da je izdavatelj ispunio svoju obvezu objave godišnjeg financijskog izvještaja iz tog članka.

Ako je univerzalni registracijski dokument, ili njegova izmjena, podnesen nadležnom tijelu ili ga je ono odobrilo te je objavljen najkasnije tri mjeseca nakon isteka prvih šest mjeseci financijske godine te sadržava informacije čije se objavljivanje zahtijeva u polugodišnjem financijskom izvještaju iz članka 5. Direktive 2004/109/EZ, smatra se da je izdavatelj ispunio svoju obvezu objave polugodišnjeg financijskog izvještaja iz tog članka.

U slučajevima iz prvog i drugog podstavka izdavatelj je dužan:

(a) 

uključiti u univerzalni registracijski dokument popis međusobnog upućivanja na informacije u kojem je utvrđeno gdje se u univerzalnom registracijskom dokumentu nalazi svaka stavka potrebna u godišnjim i polugodišnjim financijskim izvještajima;

(b) 

podnijeti univerzalni registracijski dokument u skladu s člankom 19. stavkom 1. Direktive 2004/109/EZ te ga učiniti dostupnim službeno imenovanom mehanizmu iz članka 21. stavka 2. te direktive;

(c) 

uključiti u univerzalni registracijski dokument izjavu o odgovornosti u skladu s uvjetima koji se zahtijevaju u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (c) i člankom 5. stavkom 2. točkom (c) Direktive 2004/109/EZ.

13.  
Stavak 12. primjenjuje se samo ako je matična država članica izdavatelja za potrebe ove Uredbe također i matična država članica za potrebe Direktive 2004/109/EZ te ako jezik univerzalnog registracijskog dokumenta ispunjuje uvjete utvrđene u članku 20. te direktive.
14.  
Komisija do 21. siječnja 2019. donosi delegirane akte u skladu s člankom 44. radi dopune ove Uredbe određivanjem kriterija za provjeru i preispitivanje univerzalnog registracijskog dokumenta i svih njegovih izmjena te postupaka za odobrenje i podnošenje tih dokumenata kao i uvjeta pod kojima se status čestog izdavatelja gubi.

Članak 10.

Prospekti koji se sastoje od zasebnih dokumenata

1.  

Izdavatelj kojemu je nadležno tijelo već odobrilo registracijski dokument sastavlja samo obavijest o vrijednosnim papirima i sažetak, ako je primjenjivo, kad su vrijednosni papiri javno ponuđeni ili uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu. U tom slučaju obavijest o vrijednosnim papirima i sažetak podliježu zasebnom odobrenju.

Ako se nakon odobrenja registracijskog dokumenta pojavio značajan novi čimbenik, bitna pogreška ili bitna netočnost koja se odnosi na informacije uključene u registracijski dokument i koja može utjecati na procjenu vrijednosnih papira, dopuna registracijskog dokumenta podnosi se na odobrenje najkasnije istovremeno kad i obavijest o vrijednosnim papirima i sažetak. Pravo na povlačenje prihvata u skladu s člankom 23. stavkom 2. ne primjenjuje se u tom slučaju.

Registracijski dokument i njegova dopuna, ako je primjenjivo, kojima su priloženi obavijest o vrijednosnim papirima i sažetak čine prospekt nakon što ga je odobrilo nadležno tijelo.

2.  
Nakon što je odobren, registracijski dokument čini se dostupnim javnosti bez nepotrebne odgode i u skladu s postupcima utvrđenima u članku 21.
3.  

Izdavatelj kojem je nadležno tijelo već odobrilo univerzalni registracijski dokument ili koji je podnio univerzalni registracijski dokument bez prethodnog odobrenja u skladu s člankom 9. stavkom 2. drugim podstavkom dužan je sastaviti samo obavijest o vrijednosnim papirima i sažetak kada se vrijednosni papiri budu javno nudili ili uvrštavali za trgovanje na uređenom tržištu.

Ako je univerzalni registracijski dokument već odobren, obavijest o vrijednosnim papirima, sažetak i sve izmjene univerzalnog registracijskog dokumenta podnesene nakon odobrenja univerzalnog registracijskog dokumenta podliježu zasebnom odobrenju.

Ako je izdavatelj podnio univerzalni registracijski dokument bez prethodnog odobrenja, cjelokupna dokumentacija, uključujući izmjene univerzalnog registracijskog dokumenta, podliježe odobrenju, neovisno o činjenici da su ti dokumenti i dalje zasebni.

Univerzalni registracijski dokument, izmijenjen u skladu s člankom 9. stavkom 7. ili 9., kojem su priloženi obavijest o vrijednosnim papirima i sažetak čini prospekt nakon što ga je odobrilo nadležno tijelo.

Članak 11.

Odgovornost povezana s prospektom

1.  
Države članice osiguravaju da odgovornosti za informacije dane u prospektu i bilo kojoj njegovoj dopuni podliježu barem izdavatelj ili njegova upravna, rukovodeća ili nadzorna tijela, ponuditelj, osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ili jamac, ovisno o slučaju. Osobe odgovorne za prospekt i za bilo koju njegovu dopunu moraju se jasno navesti u prospektu imenom i funkcijom ili, u slučaju pravnih osoba, nazivom i sjedištem kao i izjavom da su, prema njihovim saznanjima, informacije sadržane u prospektu u skladu s činjenicama i da iz prospekta nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na njegovo značenje.
2.  

Države članice osiguravaju da se njihovi zakoni i drugi propisi o građanskopravnoj odgovornosti primjenjuju na one osobe koje su odgovorne za informacije dane u prospektu.

Međutim, države članice osiguravaju da nijedna osoba ne podliježe građanskopravnoj odgovornosti isključivo na temelju sažetka u skladu s člankom 7. ili posebnog sažetka prospekta EU-a za rast u skladu s člankom 15. stavkom 1. drugim podstavkom, uključujući bilo koji njegov prijevod, osim ako:

(a) 

dovodi u zabludu, netočan je ili nedosljedan, kad ga se čita zajedno s drugim dijelovima prospekta; ili

(b) 

ne pruža, kad ga se čita zajedno s drugim dijelovima prospekta, ključne informacije kako bi se ulagateljima pomoglo pri razmatranju ulaganja u vrijednosne papire.

3.  

Osobe iz stavka 1. podliježu odgovornosti za informacije dane u registracijskom dokumentu ili u univerzalnom registracijskom dokumentu samo kada je registracijski dokument ili univerzalni registracijski dokument upotrijebljen kao sastavni dio odobrenog prospekta.

Ne dovodeći u pitanje članke 4. i 5. Direktive 2004/109/EZ, prvi se podstavak primjenjuje ako su informacije iz tih članaka uključene u univerzalni registracijski dokument.

Članak 12.

Valjanost prospekta, registracijskog dokumenta i univerzalnog registracijskog dokumenta

1.  

Prospekt, u obliku jedinstvenog dokumenta ili zasebnih dokumenata, valjan je 12 mjeseci nakon njegova odobrenja u svrhu javne ponude ili uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu, pod uvjetom da je dopunjen bilo kojom dopunom koja se zahtijeva na temelju članka 23.

Ako se prospekt sastoji od zasebnih dokumenata, razdoblje njegove valjanosti počinje nakon odobrenja obavijesti o vrijednosnim papirima.

2.  

Registracijski dokument koji je prethodno odobren valjan je u svrhu upotrebe kao sastavni dio prospekta 12 mjeseci nakon njegova odobrenja.

Istek valjanosti takvog registracijskog dokumenta ne utječe na valjanost prospekta čiji je on sastavni dio.

3.  

Univerzalni registracijski dokument valjan je u svrhu upotrebe kao sastavnog dijela prospekta 12 mjeseci nakon njegova odobrenja, kako je navedeno u članku 9. stavku 2. prvom podstavku, ili nakon njegova podnošenja, kako je navedeno u članku 9. stavku 2. drugom podstavku.

Istek valjanosti takvog univerzalnog registracijskog dokumenta ne utječe na valjanost prospekta čiji je on sastavni dio.POGLAVLJE III.

SADRŽAJ I OBLIK PROSPEKTA

Članak 13.

Minimalne informacije i oblik

1.  

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 44. kako bi dopunila ovu Uredbu u pogledu oblika prospekta, osnovnog prospekta i konačnih uvjeta te popisa u kojima se definiraju posebne informacije koje trebaju biti uključene u prospekt, uključujući brojeve LEI i ISIN, izbjegavajući pritom ponavljanje informacija kada je prospekt sastavljen od zasebnih dokumenata.

Pri izradi različitih popisa prospekta posebno se uzima u obzir sljedeće:

(a) 

različite vrste informacija koje su potrebne ulagateljima, a koje se odnose na vlasničke vrijednosne papire u usporedbi s nevlasničkim vrijednosnim papirima; dosljedan pristup primjenjuje se u pogledu informacija koje se zahtijevaju u prospektu za vrijednosne papire koji imaju sličnu ekonomsku logiku, posebno izvedene vrijednosne papire;

(b) 

različite vrste i karakteristike ponuda i uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu nevlasničkih vrijednosnih papira;

(c) 

upotrijebljeni oblik i informacije koje se zahtijevaju u osnovnom prospektu koje se odnose na nevlasničke vrijednosne papire, uključujući varante u bilo kojem obliku;

(d) 

ako je primjenjivo, pravnu prirodu izdavatelja;

(e) 

ako je primjenjivo, specifičnu prirodu djelatnosti izdavatelja.

Za potrebe drugog podstavka točke (b), pri izradi različitih popisa prospekta, Komisija utvrđuje posebne zahtjeve u pogledu informacija za prospekte koji se odnose na uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu nevlasničkih vrijednosnih papira:

(a) 

kojima se trguje samo na uređenom tržištu, ili na nekom njegovu posebnom segmentu, kojem pristup imaju samo kvalificirani ulagatelji za potrebe trgovanja takvim vrijednosnim papirima; ili

(b) 

čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 100 000 EUR.

Ti zahtjevi u pogledu informacija moraju biti primjereni, uzimajući u obzir potrebe dotičnih ulagatelja za informacijama.

2.  

Komisija do 21. siječnja 2019. donosi delegirane akte u skladu s člankom 44. kojima se ova Uredba dopunjuje utvrđivanjem popisa kojima se određuju minimalne informacije koje treba uključiti u univerzalni registracijski dokument.

Takvim se popisom osigurava da su u univerzalnom registracijskom dokumentu sadržane sve potrebne informacije o izdavatelju tako da se isti univerzalni registracijski dokument može jednako upotrijebiti za naknadnu javnu ponudu ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu vlasničkim ili nevlasničkim vrijednosnim papirima. U pogledu financijskih informacija, pregleda poslovanja i financijskog pregleda te očekivanja i korporativnog upravljanja te se informacije u najvećoj mogućoj mjeri usklađuju s informacijama koje je potrebno objaviti u godišnjim i polugodišnjim financijskim izvještajima iz članaka 4. i 5. Direktive 2004/109/EZ, uključujući izvješće poslovodstva i izvješće o korporativnom upravljanju.

3.  
Delegirani akti iz stavaka 1. i 2. temelje se na standardima u području financijskih i nefinancijskih informacija koje su utvrdile međunarodne organizacije nadzornih tijela za vrijednosne papire, a posebno Međunarodna organizacija nadzornih tijela za vrijednosne papire (IOSCO), te na prilozima I., II. i III. ovoj Uredbi.

Članak 14.

Pojednostavnjene obveze objavljivanja za sekundarna izdanja

1.  

Sljedeće osobe mogu odlučiti sastaviti pojednostavnjen prospekt u skladu s pojednostavnjenim obvezama objavljivanja za sekundarna izdanja u slučaju javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštenja vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu:

(a) 

izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu ili rastućem tržištu MSP-ova neprekidno najmanje posljednjih 18 mjeseci i koji izdaju vrijednosne papire koji su zamjenjivi s postojećim vrijednosnim papirima koji su već izdani;

▼M1

(b) 

ne dovodeći u pitanje članak 1. stavak 5., izdavatelji čiji su vlasnički vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu ili rastućem tržištu MSP-ova neprekidno najmanje posljednjih 18 mjeseci i koji izdaju nevlasničke vrijednosne papire ili vrijednosne papire kojima se daje pristup vlasničkim vrijednosnim papirima koji su zamjenjivi postojećim vlasničkim vrijednosnim papirima izdavatelja koji su već uvršteni za trgovanje;

▼B

(c) 

ponuditelji vrijednosnih papira koji su uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu ili rastućem tržištu MSP-ova neprekidno najmanje posljednjih 18 mjeseci;

▼M1

(d) 

izdavatelji čiji su vrijednosni papiri javno ponuđeni i uvršteni za trgovanje na rastućem tržištu MSP-ova neprekidno najmanje dvije godine i koji tijekom cijelog razdoblja uvrštenja za trgovanje u potpunosti ispunjavaju obveze u vezi s izvješćivanjem i objavljivanjem te koji traže uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu vrijednosnih papira koji su zamjenjivi postojećim prethodno izdanim vrijednosnim papirima.

▼B

Pojednostavnjeni prospekt sastoji se od sažetka u skladu s člankom 7., posebnog registracijskog dokumenta koji mogu upotrebljavati osobe navedene u prvom podstavku točkama (a), (b) i (c) ovog stavka te posebne obavijesti o vrijednosnim papirima koju mogu upotrebljavati osobe navedene u točkama (a) i (c) tog podstavka.

2.  

Odstupajući od članka 6. stavka 1. i ne dovodeći u pitanje članak 18. stavak 1. pojednostavnjeni prospekt sadrži relevantne informacije u skraćenom obliku koje su potrebne kako bi ulagatelji razumjeli:

(a) 

očekivanja izdavatelja i značajne promjene u poslovanju i financijskom položaju izdavatelja i jamca koje su nastale nakon završetka posljednje financijske godine, ako ih je bilo;

(b) 

prava povezana s vrijednosnim papirima;

(c) 

razloge izdavanja i njegov učinak na izdavatelja, među ostalim na njegovu cjelokupnu strukturu kapitala, te upotrebu prihoda.

Informacije sadržane u pojednostavnjenom prospektu moraju biti napisane i predstavljene u razumljivom i sažetom obliku u kojem ih je moguće jednostavno analizirati te se na temelju njih ulagateljima omogućuje donošenje utemeljene odluke o ulaganju. Pri tom se uzimaju u obzir propisane informacije koje su već javno objavljene u skladu s Direktivom 2004/109/EZ, ako je primjenjivo, i Uredbom (EU) br. 596/2014. ►M1  Izdavatelji iz stavka 1. prvog podstavka točke (d) ovog članka koji su obvezni sastaviti konsolidirane financijske izvještaje u skladu s Direktivom 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća ( 9 ) nakon uvrštenja njihovih vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu sastavljaju najnovije financijske informacije na temelju stavka 3. drugog podstavka točke (a) ovog članka, koje sadržavaju komparativne informacije za prethodnu godinu uključene u pojednostavnjeni prospekt, u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvještavanja iz Uredbe (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća ( 10 ). ◄

▼M1

Izdavatelji iz stavka 1. prvog podstavka točke (d) ovog članka koji nisu obvezni sastaviti konsolidirane financijske izvještaje u skladu s Direktivom 2013/34/EU nakon uvrštenja njihovih vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu sastavljaju najnovije financijske informacije na temelju stavka 3. drugog podstavka točke (a) ovog članka, koje sadržavaju komparativne informacije za prethodnu godinu uključene u pojednostavnjeni prospekt, u skladu s nacionalnim pravom države članice u kojoj je izdavatelj osnovan.

Izdavatelji iz trećih zemalja čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na rastućem tržištu MSP-ova sastavljaju najnovije financijske informacije na temelju stavka 3. drugog podstavka točke (a) ovog članka, koje sadržavaju komparativne informacije za prethodnu godinu uključene u pojednostavnjeni prospekt, u skladu sa svojim nacionalnim računovodstvenim standardima, pod uvjetom da su ti standardi istovjetni Uredbi (EZ) br. 1606/2002. Ako ti nacionalni računovodstveni standardi nisu istovjetni međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, financijske informacije prepravljaju se na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002.

▼B

3.  

Komisija do 21. siječnja 2019. donosi delegirane akte u skladu s člankom 44. kojima se ova Uredba dopunjuje utvrđivanjem popisa kojima se određuju informacije u skraćenom obliku koje treba uključiti u skladu s pojednostavnjenim obvezama objavljivanja iz stavka 1.

Osobito, ti popisi moraju uključivati:

(a) 

godišnje i polugodišnje financijske informacije objavljene tijekom 12 mjeseci prije odobrenja prospekta;

(b) 

ako je primjenjivo, predviđanja i procjene dobiti;

(c) 

kratak sažetak relevantnih informacija objavljenih tijekom 12 mjeseci prije odobrenja prospekta u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014;

(d) 

čimbenike rizika;

▼M1

(e) 

za vlasničke vrijednosne papire, uključujući vrijednosne papire kojima se daje pristup vlasničkim vrijednosnim papirima, izvještaj o obrtnom kapitalu, izjavu o kapitalizaciji i zaduženosti, objavljivanje relevantnih sukoba interesa i transakcija između povezanih osoba, glavne dioničare te, ako je primjenjivo, pro forma financijske informacije.

▼B

Pri određivanju sažetih informacija koje je potrebno unijeti u skladu s pojednostavnjenim obvezama objavljivanja, Komisija uzima u obzir potrebu da se olakša prikupljanje sredstava na tržištima kapitala i važnost snižavanja troška kapitala. Kako bi se izbjegla nepotrebna opterećenja za izdavatelje, pri određivanju sažetih informacija, Komisija također uzima u obzir informacije koje izdavatelj već mora objaviti u skladu s Direktivom 2004/109/EZ, ako je primjenjivo, i Uredbom (EU) br. 596/2014. Sažete informacije Komisija definira među ostalim tako da se one u biti odnose na informacije koje su relevantne za sekundarna izdanja te koje su razmjerne.

▼M3

Članak 14.a

Prospekt EU-a za oporavak

1.  

U slučaju javne ponude dionica ili uvrštenja dionica za trgovanje na uređenom tržištu sljedeće osobe mogu odlučiti sastaviti prospekt EU-a za oporavak u skladu s pojednostavnjenim obvezama objavljivanja iz ovog članka:

(a) 

izdavatelji čije su dionice uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu neprekidno najmanje posljednjih 18 mjeseci i koji izdaju dionice koje su zamjenjive s postojećim dionicama koje su već izdane;

(b) 

izdavatelji čijim se dionicama već trguje na rastućem tržištu MSP-ova neprekidno najmanje posljednjih 18 mjeseci, pod uvjetom da je objavljen prospekt za ponudu tih dionica, i koji izdaju dionice koje su zamjenjive s prethodno izdanim postojećim dionicama;

(c) 

ponuditelji dionica koje su uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu ili rastućem tržištu MSP-ova neprekidno najmanje posljednjih 18 mjeseci.

Izdavatelji mogu sastaviti prospekt EU-a za oporavak samo pod uvjetom da broj dionica koje namjeravaju ponuditi, zajedno s brojem dionica koje su već ponuđene preko prospekta EU-a za oporavak tijekom razdoblja od 12 mjeseci, ako ih ima, ne predstavlja više od 150 % broja dionica koje su već uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu ili rastućem tržištu MSP-ova, ovisno o slučaju, na datum odobrenja prospekta EU-a za oporavak.

Razdoblje od 12 mjeseci iz drugog podstavka započinje na datum odobrenja prospekta EU-a za oporavak.

2.  

Odstupajući od članka 6. stavka 1. i ne dovodeći u pitanje članak 18. stavak 1. prospekt EU-a za oporavak sadržava relevantne informacije u skraćenom obliku koje su potrebne kako bi ulagatelji razumjeli:

(a) 

očekivanja i financijske rezultate izdavatelja te značajne promjene u financijskom i poslovnom položaju izdavatelja koje su nastale nakon završetka posljednje financijske godine, ako ih je bilo, kao i njegovu financijsku i nefinancijsku dugoročnu poslovnu strategiju i ciljeve, uključujući, ako je to primjenjivo, poseban osvrt od najmanje 400 riječi na poslovni i financijski učinak pandemije bolesti COVID-19 na izdavatelja te njezin očekivani budući učinak;

(b) 

ključne informacije o dionicama, što uključuje prava povezana s tim dionicama i bilo kakva ograničenja tih prava, razlozima i utjecaju izdanja na izdavatelja, uključujući na cjelokupnu strukturu kapitala izdavatelja, kao i o objavi o kapitalizaciji i zaduženosti, izjavi o obrtnom kapitalu te o upotrebi sredstava.

3.  
Informacije sadržane u prospektu EU-a za oporavak moraju biti napisane i predstavljene u razumljivom i sažetom obliku u kojem ih je moguće jednostavno analizirati te moraju omogućiti ulagateljima, a posebno malim ulagateljima, da donesu utemeljenu odluku o ulaganju, uzimajući u obzir propisane informacije koje su već javno objavljene u skladu s Direktivom 2004/109/EZ, ako je to primjenjivo, Uredbom (EU) br. 596/2014 i, ako je to primjenjivo, informacijama iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565 ( 11 ).
4.  
Prospekt EU-a za oporavak sastavlja se kao jedinstveni dokument koji sadržava minimalne informacije utvrđene u Prilogu V.a. Najveća duljina otisnutog dokumenta iznosi 30 stranica papira veličine A4, te mora biti prikazan i strukturiran tako da je jednostavan za čitanje, napisan slovima veličine koja omogućuje čitanje.
5.  
Ni sažetak ni informacije uključene upućivanjem u skladu s člankom 19. ne uzimaju se u obzir za određivanje najveće duljine iz stavka 4. ovog članka.
6.  
Izdavatelji mogu odlučiti o redoslijedu iznošenja informacija utvrđenih u Prilogu V.a u prospektu EU-a za oporavak.

▼B

Članak 15.

Prospekt EU-a za rast

1.  

Sljedeće osobe mogu odlučiti sastaviti prospekt EU-a za rast u skladu s razmjernim obvezama objavljivanja utvrđenima u ovom članku u slučaju javne ponude vrijednosnih papira pod uvjetom da nemaju vrijednosne papire koji su uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu:

(a) 

MSP-ovi;

(b) 

izdavatelji, osim MSP-ova, čijim se vrijednosnim papirima trguje ili će se trgovati na rastućem tržištu MSP-ova, pod uvjetom da su ti izdavatelji imali prosječnu tržišnu kapitalizaciju manju od 500 000 000 EUR na temelju kotacija na kraju godine za prethodne tri kalendarske godine;

(c) 

izdavatelji, osim onih iz točaka (a) i (b), ako ukupna vrijednost javne ponude vrijednosnih papira u Uniji u razdoblju od 12 mjeseci nije veća od 20 000 000 EUR te pod uvjetom da takvi izdavatelji nemaju vrijednosnih papira kojima se trguje na MTP-u i prosječni broj njihovih zaposlenika tijekom prethodne financijske godine nije prelazio 499;

▼M1

(ca) 

izdavatelji, osim MSP-ova, koji javno nude dionice istodobno kada i traže uvrštenje tih dionica za trgovanje na rastućem tržištu MSP-ova, pod uvjetom da takvi izdavatelji nemaju dionice koje su već uvrštene za trgovanje na rastućem tržištu MSP-ova i da je ukupna vrijednost sljedećih dvaju elemenata manja od 200 000 000 EUR:

i. 

konačne ponudbene cijene ili najviše cijene u slučaju iz članka 17. stavka 1. točke (b) podtočke i.;

ii. 

ukupnog broja dionica izdanih odmah nakon javne ponude dionica, izračunanog ili na temelju količine javno ponuđenih dionica ili, u slučaju iz članka 17. stavka 1. točke (b) podtočke i., na temelju najveće količine javno ponuđenih dionica;

▼B

(d) 

ponuditelji vrijednosnih papira koje su izdali izdavatelji iz točaka (a) i (b).

Prospekt EU-a za rast u skladu s razmjernim obvezama objavljivanja jest dokument standardizirana oblika, pisan jednostavnim jezikom, koji izdavatelji mogu jednostavno sastaviti. Sastoji se od posebnog sažetka koji se temelji na članku 7., posebnog registracijskog dokumenta i posebne obavijesti o vrijednosnim papirima. Informacije u prospektu EU-a za rast moraju se predstaviti standardiziranim redoslijedom u skladu s delegiranim aktom iz stavka 2.

2.  

Komisija do 21. siječnja 2019. donosi delegirane akte u skladu s člankom 44. kojima se ova Uredba dopunjuje određivanjem sažetog sadržaja i standardiziranog oblika i redoslijeda za prospekt EU-a za rast, kao i sažetog sadržaja i standardiziranog oblika za posebni sažetak.

Posebnim sažetkom ne smiju se nametati nikakva dodatna opterećenja ili troškovi za izdavatelja u mjeri u kojoj se njime zahtijevaju samo relevantne informacije koje su već uključene u prospekt EU-a za rast. Pri određivanju standardiziranog oblika posebnog sažetka Komisija prilagođava zahtjeve kako bi osigurala da on bude kraći od sažetka predviđenog u članku 7.

Pri određivanju sažetog sadržaja i standardiziranog oblika i redoslijeda prospekta EU-a za rast Komisija prilagođava zahtjeve tako da budu usredotočeni na:

(a) 

informacije koje su bitne i relevantne za ulagatelje pri donošenju odluke o ulaganju;

(b) 

potrebu da se osigura razmjernost između veličine društva i troškova izrade prospekta.

Komisija pritom vodi računa o sljedećem:

(a) 

potrebi da osigura da prospekt EU-a za rast bude znatno jednostavniji od standardnog prospekta u pogledu administrativnog opterećenja i troškova za izdavatelje;

(b) 

potrebi za olakšanjem pristupa tržištima kapitala za MSP-ove i svođenjem troškova za MSP-ove na najmanju moguću mjeru, osiguravajući pritom povjerenje ulagatelja u ulaganja u takva društva;

(c) 

različitim vrstama informacija koje se odnose na vlasničke i nevlasničke vrijednosne papire, a koje su potrebne ulagateljima.

Ti se delegirani akti temelje na Prilozima IV. i V.

Članak 16.

Čimbenici rizika

1.  

Čimbenici rizika koji se navode u prospektu moraju se ograničiti na rizike koji su specifični za izdavatelja i/ili za vrijednosne papire te koji su bitni za donošenje utemeljene odluke o ulaganju te koji su potkrijepljeni sadržajem registracijskog dokumenta i obavijesti o vrijednosnim papirima.

Pri sastavljanju prospekta izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu procjenjuje bitnost čimbenika rizika na temelju vjerojatnosti njihova pojavljivanja te očekivanog opsega njihova negativnog utjecaja.

Svaki čimbenik rizika na odgovarajući se način opisuje, uz objašnjenje kako utječe na izdavatelja ili vrijednosne papire koji se nude ili uvrštavaju za trgovanje. Procjena bitnosti čimbenika rizika predviđena drugim podstavkom može se iznijeti služeći se kvalitativnom ljestvicom s vrijednostima niska, srednja ili visoka.

Čimbenici rizika predstavljaju se u ograničenom broju kategorija ovisno o njihovoj prirodi. U svakoj kategoriji najbitniji čimbenici rizika moraju se navesti prvi u skladu s procjenom predviđenom u drugom podstavku.

2.  
Čimbenici rizika obuhvaćaju i one čimbenike koji proizlaze iz razine podređenosti vrijednosnog papira i učinka na očekivan iznos ili vrijeme plaćanja imateljima vrijednosnih papira u slučaju stečaja ili drugog sličnog postupka, uključujući, ovisno o slučaju, nesolventnost kreditne institucije ili njezinu sanaciju ili restrukturiranje u skladu s Direktivom 2014/59/EU.
3.  
Ako postoji jamstvo za vrijednosne papire, prospekt sadržava posebne i bitne čimbenike rizika koji se odnose na jamca u mjeri u kojoj su relevantni za sposobnost jamca da ispuni svoju obvezu iz jamstva.
4.  
Radi poticanja na primjereno i usmjereno iznošenje čimbenika rizika, ESMA izrađuje smjernice kako bi nadležnim tijelima pomogla oko njihova preispitivanja posebnosti i bitnosti čimbenika rizika te predstavljanja čimbenika rizika unutar kategorija ovisno o njihovoj prirodi.
5.  
Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 44. kako bi ovu Uredbu dopunila određivanjem kriterija za procjenu posebnosti i bitnost čimbenika rizika i za predstavljanje čimbenika rizika unutar kategorija ovisno o njihovoj prirodi.

Članak 17.

Konačna ponudbena cijena i količina vrijednosnih papira

1.  

Ako se u prospekt ne može uključiti konačna ponudbena cijena i/ili količina vrijednosnih papira koji će se javno ponuditi, bilo u obliku broja vrijednosnih papira ili u obliku ukupnog nominalnog iznosa:

(a) 

prihvat kupnje ili upisa vrijednosnih papira može biti povučen u roku koji nije kraći od dva radna dana nakon što je podnesena konačna ponudbena cijena i/ili količina vrijednosnih papira koji će se javno ponuditi; ili

(b) 

u prospektu objavljuje se sljedeće:

i. 

najviša cijena i/ili najveća količina vrijednosnih papira, ako su dostupne; ili

ii. 

metode procjene i kriteriji, i/ili uvjeti, u skladu s kojima se treba odrediti konačna ponudbena cijena te objašnjenje svih korištenih metoda procjene;

2.  
Konačna ponudbena cijena i količina vrijednosnih papira podnose se nadležnom tijelu matične države članice i čine dostupnim javnosti u skladu s postupcima iz članka 21. stavka 2.

Članak 18.

Izostavljanje informacija

1.  

Nadležno tijelo matične države članice može dopustiti izostavljanje iz prospekta ili njegovih sastavnih dijelova određenih informacija koje je u njega potrebno uključiti, ako smatra da je ispunjen bilo koji sljedeći uvjet:

(a) 

objava takvih informacija bila bi suprotna javnom interesu;

(b) 

objava takvih informacija ozbiljno bi štetila izdavatelju ili jamcu, ako postoji, pod uvjetom da nije vjerojatno da bi izostavljanje takvih informacija dovelo javnost u zabludu u pogledu činjenica i okolnosti bitnih za utemeljenu procjenu izdavatelja ili jamca, ako postoji, i prava danih vrijednosnim papirima na koje se prospekt odnosi;

(c) 

takve su informacije od manje važnosti samo za specifičnu ponudu ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu i ne bi utjecale na procjenu financijskog položaja i očekivanja izdavatelja ili jamca, ako postoji.

Nadležno tijelo ESMA-i dostavlja godišnje izvješće o informacijama čije je izostavljanje odobreno.

2.  
Podložno pružanju odgovarajućih informacija ulagateljima, iznimno ako određene informacije koje se moraju uključiti u prospekt ili u njegove dijelove nisu primjerene području poslovanja ili pravnom obliku izdavatelja ili eventualnog jamca ili vrijednosnim papirima na koje se prospekt odnosi, prospekt, ili njegovi sastavni dijelovi, moraju sadržavati informacije istovjetne informacijama koje se zahtijevaju, osim ako takve informacije ne postoje.
3.  
Ako za vrijednosne papire jamči država članica, pri sastavljanju prospekta u skladu s člankom 4. izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ima pravo izostaviti informacije koje se odnose na tu državu članicu.
4.  

ESMA može, ili ako to zatraži Komisija mora, izraditi nacrte regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju slučajevi u kojima se informacije mogu izostaviti u skladu sa stavkom 1., uzimajući u obzir izvješća nadležnih tijela ESMA-i iz stavka 1.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 19.

Uključivanje upućivanjem

1.  

Informacije se u prospekt mogu uključiti upućivanjem, ako su prethodno ili istodobno objavljene elektroničkim putem, sastavljene na jeziku kojim se ispunjuju zahtjevi iz članka 27. i ako su sadržane u jednom od sljedećih dokumenata:

(a) 

dokumenti koje je nadležno tijelo odobrilo ili su mu podneseni, u skladu s ovom Uredbom ili Direktivom 2003/71/EZ;

(b) 

dokumenti iz članka 1. stavka 4. točaka od (f), do (i),članka 1. stavka 5. točaka od (e), do (h) i članka 1. stavka 5. prvog podstavka točke (j) podtočke v.;

(c) 

propisane informacije;

(d) 

godišnje financijske informacije i financijske informacije za međurazdoblja;

(e) 

revizijska izvješća i financijski izvještaji;

(f) 

izvješća poslovodstva iz poglavlja 5. Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća ( 12 );

(g) 

izvješća o korporativnom upravljanju iz članka 20. Direktive 2013/34/EU;

(h) 

izvješća o određivanju vrijednosti imovine ili društva;

(i) 

izvješća o primitcima iz članka 9.b X. Direktive 2007/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 13 );

(j) 

godišnja izvješća ili bilo koje informacije koje se priopćuju u skladu s člancima 22. i 23. Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća ( 14 );

(k) 

osnivački akt i statut.

Takve informacije moraju biti najnovije informacije dostupne izdavatelju.

Ako se upućivanjem uključuju samo određeni dijelovi dokumenta, u prospektu se navodi izjava da dijelovi koji nisu uključeni nisu relevantni za ulagatelja ili su obuhvaćeni u drugim dijelovima prospekta.

2.  
Pri uključivanju informacija upućivanjem, izdavatelji, ponuditelji ili osobe koje traže uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu osiguravaju dostupnost informacija. Točnije, u prospektu se navodi popis međusobnog upućivanja na informacije kako bi se ulagateljima omogućilo da jednostavno utvrde specifične informacije te hiperveze na sve dokumente u kojima su sadržane informacije koje su uključene upućivanjem.
3.  
Ako je moguće, uz prvi nacrt prospekta koji se podnosi nadležnom tijelu, a u svakom slučaju tijekom postupka preispitivanja prospekta, izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu u elektroničkom obliku koji se može pretraživati dostavlja sve informacije koje su upućivanjem uključene u prospekt, osim ako je te informacije već odobrilo nadležno tijelo ili su podnesene nadležnom tijelu koje odobrava prospekt.
4.  

ESMA može, ili ako to zatraži Komisija mora, izraditi nacrte regulatornih tehničkih standarda radi ažuriranja popisa dokumenata navedenih u stavku 1. ovog članka uključivanjem dodatnih vrsta dokumenata koje je u skladu s pravom Unije potrebno podnijeti javnom tijelu ili koje ono treba odobriti.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.POGLAVLJE IV.

POSTUPCI ODOBRENJA I OBJAVE PROSPEKTA

Članak 20.

Provjera i odobrenje prospekta

1.  
Prospekt se ne smije objaviti ako ga nije odobrilo relevantno nadležno tijelo ili ako svi njegovi sastavni dijelovi nisu u skladu s člankom 10.
2.  

Nadležno tijelo obavješćuje izdavatelja, ponuditelja ili osobu koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu o svojoj odluci o odobrenju prospekta u roku od 10 radnih dana od dana podnošenja nacrta prospekta.

Ako nadležno tijelo ne donese odluku o prospektu u roku navedenom u prvom podstavku ovog stavka i stavcima 3. i 6., takvo nedonošenje odluke ne smatra se odobrenjem zahtjeva.

Nadležno tijelo obavješćuje ESMA-u o odobrenju prospekta i svih njegovih dopuna čim je prije moguće, a u svakom slučaju najkasnije do kraja prvog radnog dana nakon što je o tom odobrenju obaviješten izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu.

3.  

Rok naveden u stavku 2. prvom podstavku produljuje se na 20 radnih dana ako javna ponuda uključuje vrijednosne papire koje je izdao izdavatelj koji nema vrijednosne papire uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu i koji nije prethodno javno ponudio vrijednosne papire.

Rok od 20 radnih dana primjenjuje se samo na inicijalno podnošenje nacrta prospekta. Ako su potrebna naknadna podnošenja u skladu sa stavkom 4., primjenjuje se rok iz stavka 2. prvog podstavka.

4.  

Ako nadležno tijelo utvrdi da se nacrtom prospekta ne ispunjavaju standardi u pogledu potpunosti, razumljivosti i dosljednosti potrebni za njegovo odobrenje i/ili da su potrebne promjene ili dodatne informacije:

(a) 

o toj činjenici obavješćuje izdavatelja, ponuditelja ili osobu koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu bez odgađanja i najkasnije unutar roka utvrđenog u stavku 2. prvom podstavku ili, ako je primjenjivo, stavku 3., koji se računa od podnošenja nacrta prospekta i/ili dodatnih informacija; i

(b) 

jasno naznačuje promjene ili dodatne informacije koje su potrebne.

U takvim slučajevima rok iz stavka 2. prvog podstavka primjenjuje se samo od datuma kad su zatraženi revidirani nacrt prospekta ili dodatne informacije podnesene nadležnom tijelu.

5.  
Ako izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ne može ili ne želi izvršiti potrebne promjene ili pružiti dodatne informacije koje su zatražene u skladu sa stavkom 4., nadležno tijelo ovlašteno je uskratiti odobrenje prospekta i okončati postupak preispitivanja. U tom slučaju nadležno tijelo obavješćuje izdavatelja, ponuditelja ili osobu koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu o svojoj odluci te navodi razloge za takvo uskraćivanje.
6.  

Odstupajući od stavaka 2. i 4., rokovi utvrđeni u stavku 2. prvom podstavku i stavku 4. smanjuju se na pet radnih dana za prospekt koji se sastoji od zasebnih dokumenata koji sastavljaju česti izdavatelji iz članka 9. stavka 11., uključujući česte izdavatelje koji se koriste postupkom obavješćivanja predviđenim u članku 26. Česti izdavatelj obavješćuje nadležno tijelo najmanje pet radnih dana prije datuma predviđenog za podnošenje zahtjeva za odobrenje.

Česti izdavatelj nadležnom tijelu podnosi zahtjev koji sadržava potrebne izmjene univerzalnog registracijskog dokumenta, ako je primjenjivo, obavijesti o vrijednosnim papirima i sažetka podnesenog na odobrenje.

▼M3

6.a  
Odstupajući od stavaka 2. i 4., rokovi utvrđeni u stavku 2. prvom podstavku i stavku 4. skraćuju se na sedam radnih dana za prospekt EU-a za oporavak. Izdavatelj obavješćuje nadležno tijelo najmanje pet radnih dana prije datuma predviđenog za podnošenje zahtjeva za odobrenje.

▼B

7.  
Nadležna tijela na svojim internetskim stranicama objavljuju smjernice za postupak provjere i odobrenja kako bi se omogućilo učinkovito i pravodobno odobrenje prospekata. U takvim se smjernicama navode podatci za kontakt za potrebe odobrenja. Izdavatelju, ponuditelju, osobi koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ili osobi odgovornoj za sastavljanje prospekta omogućuje se izravna komunikacija i suradnja sa zaposlenicima nadležnog tijela tijekom postupka odobrenja prospekta.
8.  
Na zahtjev izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu nadležno tijelo matične države članice može prenijeti odobrenje prospekta nadležnom tijelu druge države članice, pod uvjetom da o tome prethodno obavijesti ESMA-u i da dotično nadležno tijelo na to pristane. Nadležno tijelo matične države članice prenosi podnesenu dokumentaciju, uz svoju odluku o odobrenju prijenosa, u elektroničkom obliku, nadležnom tijelu druge države članice na dan odluke. O takvom je prijenosu potrebno obavijestiti izdavatelja, ponuditelja ili osobu koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu u roku od tri radna dana od datuma odluke nadležnog tijela matične države članice. Rokovi utvrđeni u stavku 2. prvom podstavku i stavku 3. primjenjuju se od datuma donošenja odluke nadležnog tijela matične države članice. Članak 28. stavak 4. Uredbe (EU) br. 1095/2010 ne primjenjuje se na prijenos odobrenja prospekta iz ovog stavka. Nakon dovršetka prijenosa odobrenja nadležno tijelo druge države članice kojem je preneseno odobrenje prospekta smatra se nadležnim tijelom matične države članice za taj prospekt za potrebe ove Uredbe.
9.  

Ova Uredba ne utječe na odgovornost nadležnog tijela, za koje je i dalje mjerodavno isključivo nacionalno pravo.

Države članice osiguravaju da se njihove nacionalne odredbe o odgovornosti nadležnih tijela primjenjuju samo na odobrenja prospekata koja daje njihovo nadležno tijelo.

10.  
Iznos naknada koje nadležno tijelo matične države članice naplaćuje za odobrenje prospekata, dokumenata čija je namjena da postanu sastavni dijelovi prospekata u skladu s člankom 10. ili dopunâ prospektima, kao i za podnošenje univerzalnih registracijskih dokumenata, njegovih izmjena i konačnih uvjeta, mora biti razuman i proporcionalan te se javno objavljuje barem na internetskim stranicama nadležnog tijela.
11.  
Komisija do 21. siječnja 2019. donosi delegirane akte u skladu s člankom 44. kojima se ova Uredba dopunjuje određivanjem kriterija za provjeru prospekta, osobito potpunosti, razumljivosti i dosljednosti informacija sadržanih u njemu, te postupaka za odobrenje prospekta.
12.  
ESMA upotrebljava svoje ovlasti u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010 radi promicanja konvergencije nadzora u pogledu postupaka provjere i odobrenja nadležnih tijela pri ocjenjivanju potpunosti, dosljednosti i razumljivosti informacija sadržanih u prospektu. U tu svrhu ESMA izrađuje smjernice za nadzor i izvršavanje u pogledu prospekata namijenjene nadležnim tijelima, kojima obuhvaća provjeru usklađenosti s ovom Uredbom i svim delegiranim i provedbenim aktima koji su doneseni na temelju ove Uredbe. Posebno, ESMA potiče konvergenciju u pogledu učinkovitosti, metoda i vremena provjere informacija u prospektu koju provode nadležna tijela, služeći se posebno istorazinskim ocjenama na temelju stavka 13.
13.  
Ne dovodeći u pitanje članak 30. Uredbe (EU) br. 1095/2010, ESMA organizira i provodi najmanje jednu istorazinsku ocjenu postupaka provjere i odobrenja nadležnih tijela, uključujući obavijesti o odobrenju među nadležnim tijelima. U okviru istorazinske ocjene procjenjuje se i učinak različitih pristupa koji se odnose na provjeru i odobrenje nadležnih tijela u pogledu sposobnosti izdavatelja za prikupljanje kapitala u Uniji. Izvješće o toj istorazinskoj ocjeni objavljuje se do 21. srpnja 2022. U okviru te istorazinske ocjene ESMA uzima u obzir mišljenja i savjete Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala iz članka 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 21.

Objava prospekta

1.  

Nakon odobrenja, izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu prospekt čini dostupnim javnosti u razumnom roku prije, a najkasnije s početkom javne ponude ili uvrštenja za trgovanje dotičnim vrijednosnim papirima.

U slučaju inicijalne javne ponude roda dionica koji se po prvi puta uvrštava za trgovanje na uređenom tržištu prospekt se čini dostupnim javnosti najmanje šest radnih dana prije završetka ponude.

2.  

Prospekt, u obliku jedinstvenog dokumenta ili zasebnih dokumenata, smatra se dostupnim javnosti ako je objavljen u elektroničkom obliku na bilo kojoj od sljedećih internetskih stranica:

(a) 

internetskoj stranici izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu;

(b) 

internetskoj stranici financijskih posrednika koji obavljaju poslove plasmana ili prodaje vrijednosnih papira, uključujući platne agente;

(c) 

internetskoj stranici uređenog tržišta na kojem se traži uvrštenje za trgovanje ili, ako se ne traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, internetskoj stranici operatera MTP-a.

3.  

Prospekt se objavljuje na posebnom dijelu internetske stranice koji je lako dostupan nakon što se pristupi internetskoj stranici. Mora ga se moći preuzeti, ispisati i pretraživati u elektroničkom obliku koji se ne može mijenjati.

Dokumentima u kojima su sadržane informacije koje se u prospekt uključuju upućivanjem, dopunama i/ili konačnim uvjetima povezanima s prospektom te zasebnom primjerku sažetka mora se moći pristupiti u istom dijelu uz prospekt, među ostalim putem hiperpoveznica ako je potrebno.

U zasebnom primjerku sažetka mora jasno biti naznačeno na koji se prospekt odnosi.

4.  
Za pristup prospektu ne smije se zahtijevati registracija, davanje izjave o prihvaćanju ograničenja pravne odgovornosti ili plaćanje naknade. Upozorenja kojima se navodi u kojim je jurisdikcijama dana ponuda ili izvršeno uvrštenje za trgovanje ne smatraju se izjavama o ograničenju pravne odgovornosti.
5.  

Nadležno tijelo matične države članice na svojim internetskim stranicama objavljuje sve odobrene prospekte ili barem popis odobrenih prospekata, uključujući hipervezu na posebne dijelove internetskih stranica iz stavka 3. ovog članka, te podatke o državi članici domaćinu odnosno državama članicama domaćinima koje su obaviještene o prospektima u skladu s člankom 25. Objavljeni se popis, uključujući hiperpoveznice, ažurira te svaka stavka mora ostati na internetskim stranicama barem tijekom razdoblja iz stavka 7. ovog članka.

U isto vrijeme kada obavijesti ESMA-u o odobrenju prospekta ili svih njegovih dopuna, nadležno tijelo dostavlja ESMA-i elektronički primjerak prospekta i svih njegovih dopuna te podatke koji su ESMA-i potrebni za njegovo razvrstavanje u mehanizmu pohrane iz stavka 6. te za izvješće iz članka 47.

Nadležno tijelo države članice domaćina na svojim internetskim stranicama objavljuje informacije o svim obavijestima primljenima u skladu s člankom 25.

▼M3

5.a  
Prospekt EU-a za oporavak razvrstava se u mehanizam pohrane iz stavka 6. ovog članka. Podaci koji se upotrebljavaju za razvrstavanje prospekata sastavljenih u skladu s člankom 14. mogu se upotrebljavati za razvrstavanje prospekata EU-a za oporavak sastavljenih u skladu s člankom 14.a, pod uvjetom da se te dvije vrste prospekata razlikuju u tom mehanizmu pohrane.

▼B

6.  
ESMA, bez nepotrebne odgode, na svojim internetskim stranicama objavljuje sve prospekte koje je primila od nadležnih tijela, uključujući sve njihove dopune, konačne uvjete i povezane prijevode, ako je primjenjivo, te informacije o državama članicama domaćinima koje su obaviještene o prospektima u skladu s člankom 25. Objava se mora osigurati putem mehanizma pohrane kojim se javnosti omogućuje besplatan pristup i mogućnost pretraživanja.
7.  

Svi odobreni prospekti ostaju javno dostupni u elektroničkom obliku najmanje 10 godina nakon njihove objave na internetskim stranicama iz stavaka 2. i 6.

Ako se za informacije uključene u prospekt upućivanjem te za dopune i/ili konačne uvjete povezane s prospektom upotrebljavaju hiperpoveznice, takve hiperpoveznice moraju biti funkcionalne tijekom razdoblja iz prvog podstavka.

8.  
Odobren prospekt mora sadržavati istaknuto upozorenje u kojem se navodi kada ističe rok valjanosti prospekta. U upozorenju se također mora navesti da se obveza dopune prospekta u slučaju značajnih novih čimbenika, bitnih pogrešaka ili bitnih netočnosti ne primjenjuje nakon isteka valjanosti prospekta.
9.  
Ako se prospekt sastoji od nekoliko dokumenata i/ili uključuje informacije upućivanjem, dokumenti i informacije koje čine prospekt mogu se objaviti i distribuirati zasebno pod uvjetom da su ti dokumenti dostupni javnosti u skladu sa stavkom 2. Ako se prospekt sastoji od zasebnih dokumenata u skladu s člankom 10., u svakom od tih sastavnih dokumenata, osim u dokumentima uključenim upućivanjem, naznačuje se da je to samo jedan dio prospekta te gdje se mogu dobiti drugi sastavni dokumenti.
10.  
Tekst i oblik prospekta, i bilo koje dopune prospekta, koji su učinjeni dostupnim javnosti, u svakom trenutku moraju biti istovjetni izvornoj verziji koju je odobrilo nadležno tijelo matične države članice.
11.  
Izdavatelj, ponuditelj, osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ili financijski posrednici koji obavljaju poslove plasmana ili prodaje vrijednosnih papira svakom potencijalnom ulagatelju na njegov zahtjev i besplatno, dostavljaju primjerak prospekta na trajnom mediju. Ako potencijalni ulagatelj posebno zatraži primjerak u papirnatom obliku, izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ili financijski posrednik koji obavlja poslove plasmana ili prodaje vrijednosnih papira dostavlja tiskanu verziju prospekta. Dostava je ograničena na jurisdikcije u kojima se provodi javna ponuda vrijednosnih papira ili u kojima se provodi uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu u skladu s ovom Uredbom.
12.  

ESMA može, ili ako to zatraži Komisija mora, izraditi nacrte regulatornih tehničkih standarda radi daljnjeg određivanja zahtjeva koji se odnose na objavu prospekta.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

13.  

ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda radi određivanja podataka koji su potrebni za razvrstavanje prospekata iz stavka 5. i praktične načine kojima osigurava da takvi podatci, uključujući broj ISIN vrijednosnog papira i broj LEI izdavatelja, ponuditelja i jamaca, budu strojno čitljivi.

ESMA dostavlja Komisiji te nacrte regulatornih tehničkih standarda do 21. srpnja 2018.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 22.

Oglašavanje

1.  
Svi oglasi koji se odnose na javnu ponudu vrijednosnih papira ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu moraju biti u skladu s načelima sadržanima u stavcima od 2 do 5. Stavci od 2. do 4.i stavak 5. točka(b) primjenjuju se samo na slučajeve kad izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu podliježe obvezi izrade prospekta.
2.  
U oglasima se navodi da je prospekt objavljen ili će biti objavljen i naznačuje se gdje ga ulagatelji mogu ili gdje će ga moći dobiti.
3.  
Oglasi moraju kao takvi biti jasno prepoznatljivi. Informacije sadržane u oglasu ne smiju biti netočne niti dovoditi u zabludu te moraju biti u skladu s informacijama sadržanima u prospektu, ako je već objavljen, ili s informacijama za koje se zahtijeva da budu u prospektu, ako se prospekt tek treba objaviti.
4.  
Sve informacije objavljene u usmenom ili pisanom obliku koje se odnose na javnu ponudu vrijednosnih papira ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, čak i ako nisu bile objavljene u svrhe oglašavanja, moraju biti u skladu s informacijama sadržanima u prospektu.
5.  

U slučaju da izdavatelj ili ponuditelj u usmenom ili pisanom obliku objavi bitne informacije jednom ili više odabranih ulagatelja, takve se informacije, ako je primjenjivo,:

(a) 

objavljuju i svim drugim ulagateljima kojima je ponuda upućena, u slučaju da se objava prospekta ne zahtijeva u skladu s člankom 1. stavkom (4) ili (5); ili

(b) 

uključuju u prospekt ili u dopunu prospekta u skladu s člankom 23. stavkom 1. u slučaju da se objava prospekta zahtijeva.

6.  

Nadležno tijelo države članice u kojoj se oglasi distribuiraju ima ovlast kontrolirati usklađenost aktivnosti oglašavanja koje se odnose na javnu ponudu vrijednosnih papira ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu sa stavcima od 2. do 4.

Nadležno tijelo matične države članice prema potrebi pomaže nadležnom tijelu države članice u kojoj se oglasi distribuiraju tako da provjerava usklađenost oglasâ s informacijama u prospektu.

Ne dovodeći u pitanje članak 32. stavak 1., provjera oglasâ, koju provodi nadležno tijelo, nije preduvjet za javnu ponudu vrijednosnih papira ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu u bilo kojoj državi članici domaćinu.

Nadležno tijelo države članice domaćina bez nepotrebnog odlaganja obavješćuje nadležno tijelo u matičnoj državi članici izdavatelja o primjeni svake nadzorne i istražne ovlasti iz članka 32. u pogledu izvršenja ovog članka.

7.  
Nadležna tijela država članica domaćina mogu naplatiti samo naknade koje su povezane s obavljanjem svojih nadzornih zadaća u skladu s ovim člankom. Visina naknada objavljuje se na internetskim stranicama nadležnih tijela. Naknade moraju biti nediskriminirajuće, a njihov iznos razuman i razmjeran nadzornoj zadaći. Nadležna tijela država članica domaćina ne smiju nametati nikakve zahtjeve ili administrativne postupke povrh onih potrebnih za izvršavanje svojih nadzornih zadaća u skladu s ovim člankom.
8.  
Odstupajući od stavka 6., bilo koja dva nadležna tijela mogu sklopiti sporazum prema kojem, za potrebe kontroliranja usklađenosti aktivnosti oglašavanja u prekograničnim situacijama, nadležno tijelo matične države članice zadržava kontrolu nad tom usklađenosti. Obavijest o svakom takvom sporazumu dostavlja se ESMA-i. ESMA objavljuje i redovito ažurira popis takvih sporazuma.
9.  

ESMA izrađuje nacrte regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno utvrđuju odredbe u vezi s oglasima iz stavaka od 2. do 4. te, među ostalim, utvrđuju odredbe o distribuiranju oglasâ i uspostavljaju postupci suradnje nadležnih tijela matične države članice i nadležnih tijela države članice u kojoj se oglasi distribuiraju.

ESMA dostavlja Komisiji navedene nacrte regulatornih tehničkih standarda do 21. srpnja 2018.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

10.  
Na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1095/2010 ESMA izrađuje smjernice i preporuke koje se upućuju nadležnim tijelima u vezi s kontrolom koja se provodi u skladu sa stavkom 6. ovog članka. Tim smjernicama i preporukama uzima se u obzir potreba da se takvom kontrolom ne ometa djelovanje postupka obavješćivanja utvrđenog u članku 25., pri čemu se administrativna opterećenja izdavatelja koji provode prekogranične ponude u Uniji svodi na najmanju moguću mjeru.
11.  
Ovim se člankom ne dovode u pitanje druge primjenjive odredbe prava Unije.

Članak 23.

Dopune prospekta

1.  

U dopuni prospekta navodi se svaki značajan novi čimbenik, bitna pogreška ili bitna netočnost koja se odnosi na informacije uključene u prospekt, koja može utjecati na procjenu vrijednosnih papira i koja je nastala ili je primijećena u razdoblju od odobrenja prospekta do zaključenja razdoblja ponude ili do početka trgovanja na uređenom tržištu, ovisno o tome što nastupi kasnije, bez nepotrebnog odlaganja.

Ta se dopuna odobrava na isti način kao prospekt u roku od najviše pet radnih dana i objavljuje u skladu s barem istim postupcima primijenjenima prilikom objave inicijalnog prospekta u skladu s člankom 21. Prema potrebi se dopunjuje i sažetak i svaki njegov prijevod kako bi se u obzir uzele nove informacije uključene u dopunu.

2.  

Ako se prospekt odnosi na javnu ponudu vrijednosnih papira, ulagatelji koji su pristali kupiti ili upisati vrijednosne papire prije nego što je dopuna objavljena, imaju pravo povući svoj prihvat u roku od dva radna dana nakon objave dopune, pod uvjetom da je značajan novi čimbenik, bitna pogreška ili bitna netočnost iz stavka 1. nastala ili je primijećena prije zaključenja razdoblja ponude ili prije isporuke vrijednosnih papira, ovisno o tome što nastupi ranije. Izdavatelj ili ponuditelj mogu produljiti to razdoblje. U dopuni se navodi datum prestanka prava na povlačenje.

Dopuna sadržava istaknutu izjavu o pravu na povlačenje u kojoj se jasno navodi:

(a) 

da se pravo na povlačenje odobrava samo onim ulagateljima koji su pristali kupiti ili upisati vrijednosne papire prije nego što je dopuna objavljena te ako vrijednosni papiri ulagateljima još nisu bili dostavljeni u trenutku nastanka ili primjećivanja značajnog novog čimbenika, bitne pogreške ili bitne netočnosti;

(b) 

razdoblje u kojem ulagatelji mogu ostvariti pravo na povlačenje; i

(c) 

s kime ulagatelji mogu stupiti u kontakt ako žele ostvariti pravo na povlačenje.

▼M3

2.a  
Odstupajući od stavka 2., od 18. ožujka 2021. do 31. prosinca 2022., ako se prospekt odnosi na javnu ponudu vrijednosnih papira, ulagatelji koji su već pristali kupiti ili upisati vrijednosne papire prije nego što je dopuna objavljena imaju pravo povući svoje prihvaćanje u roku od tri radna dana nakon objave dopune, pod uvjetom da su značajan novi čimbenik, bitna pogreška ili bitna netočnost iz stavka 1. nastali ili su zabilježeni prije zaključenja razdoblja ponude ili isporuke vrijednosnih papira, ovisno o tome što je ranije nastupilo. Izdavatelj ili ponuditelj mogu produljiti to razdoblje. U dopuni se navodi datum prestanka prava na povlačenje.

Dopuna sadržava istaknutu izjavu o pravu na povlačenje u kojoj se jasno navodi:

(a) 

da se pravo na povlačenje odobrava samo onim ulagateljima koji su pristali kupiti ili upisati vrijednosne papire prije objave dopune te ako vrijednosni papiri ulagateljima još nisu bili dostavljeni u trenutku nastanka ili primjećivanja značajnog novog čimbenika, bitne pogreške ili bitne netočnosti;

(b) 

razdoblje u kojem ulagatelji mogu ostvariti svoje pravo na povlačenje; i

(c) 

s kime ulagatelji mogu kontaktirati ako žele ostvariti pravo na povlačenje.

▼B

3.  

Ako su vrijednosni papiri kupljeni ili upisani putem financijskog posrednika, taj financijski posrednik obavješćuje ulagatelje o mogućnosti objave dopune, mjestu i trenutku njezine objave, kao i o tome da će im on u tome slučaju pomoći da ostvare svoje pravo na povlačenje prihvata.

Financijski posrednik stupa u kontakt s ulagateljima na dan objave dopune.

Ako su vrijednosni papiri izravno kupljeni ili upisani kod izdavatelja, taj izdavatelj obavješćuje ulagatelje o mogućoj objavi dopune, mjestu i trenutku njezine objave, kao i o tome da bi u tome slučaju ulagatelji mogli imati pravo povući prihvat.

▼M3

3.a  
Odstupajući od stavka 3., od 18. ožujka 2021. do 31. prosinca 2022., ako ulagatelji kupuju ili upisuju vrijednosne papire preko financijskog posrednika, u razdoblju od odobrenja prospekta za te vrijednosne papire do zaključenja razdoblja inicijalne ponude, taj financijski posrednik obavješćuje te ulagatelje o mogućnosti objave dopune, mjestu i trenutku njezine objave te o tome da će im u tom slučaju pomoći da ostvare svoje pravo na povlačenje prihvata.

Ako ulagatelji iz prvog podstavka ovog stavka imaju pravo na povlačenje iz stavka 2.a, financijski posrednik stupa u kontakt s tim ulagateljima do kraja prvog radnog dana nakon dana objave dopune.

Ako su vrijednosni papiri izravno kupljeni ili upisani kod izdavatelja, taj izdavatelj obavješćuje ulagatelje o mogućnosti objave dopune i o tome gdje bi bila objavljena te da bi u tom slučaju mogli imati pravo povući prihvat.

▼B

4.  
Ako izdavatelj izrađuje dopunu u pogledu informacija u osnovnom prospektu koja se odnosi samo na jedno izdanje ili više pojedinih izdanja, pravo ulagateljâ na povlačenje svojih prihvata u skladu sa stavkom 2. primjenjuje se samo na dotična izdanja, a ne na bilo koja druga izdanja vrijednosnih papira u okviru osnovnog prospekta.
5.  
Samo se jedna dopuna sastavlja i odobrava ako se značajan novi čimbenik, bitna pogreška ili bitna netočnost iz stavka 1. odnosi samo na informacije sadržane u registracijskom dokumentu ili univerzalnom registracijskom dokumentu i ako se taj registracijski dokument ili univerzalni registracijski dokument istodobno upotrebljava kao sastavni dio nekoliko prospekata. U tom se slučaju u dopuni navode svi prospekti na koje se odnosi.
6.  
Pri provjeri dopune prije odobrenja nadležno tijelo može zatražiti da se dopunom obuhvati konsolidirana verzija dopunjenog prospekta, registracijskog dokumenta ili univerzalnog registracijskog dokumenta u prilogu, ako je to potrebno kako bi se osigurala razumljivost informacija danih u prospektu. Taj se zahtjev smatra zahtjevom za dodatne informacije u skladu s člankom 20. stavkom 4. Izdavatelj može i dobrovoljno u prilog dopuni uključiti pročišćenu verziju dopune prospekta, registracijskog dokumenta ili univerzalnog registracijskog dokumenta.
7.  

ESMA izrađuje nacrte regulatornih tehničkih standarda radi utvrđivanja situacija u kojima je zbog određenog značajnog novog čimbenika, bitne pogreške ili bitne netočnosti u pogledu informacija iz prospekta potrebno objaviti dopunu prospekta.

ESMA dostavlja Komisiji te nacrte regulatornih tehničkih standarda do 21. srpnja 2018.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.POGLAVLJE V.

PREKOGRANIČNE PONUDE I UVRŠTENJA ZA TRGOVANJE NA UREĐENOM TRŽIŠTU TE UPOTREBA JEZIKÂ

Članak 24.

Područje primjene odobrenjâ prospekata u Uniji

1.  
Ne dovodeći u pitanje članak 37., ako se javna ponuda vrijednosnih papira ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu provodi u jednoj ili više država članica, ili u državi članici koja nije matična država članica, prospekt koji je odobrila matična država članica i sve njegove dopune vrijede za javnu ponudu ili uvrštenje za trgovanje u svim državama članicama domaćinima, uz uvjet da su ESMA i nadležno tijelo svake države članice domaćina o tome obaviješteni u skladu s člankom 25. Nadležna tijela država članica domaćina ne smiju provoditi nikakve postupke odobrenja ili upravne postupke koji se odnose na prospekte i dopune koje su odobrila nadležna tijela drugih država članica te koji se odnose na konačne uvjete.
2.  
Ako u razdoblju iz članka 23. stavka 1. nastane ili se primijeti značajan novi čimbenik, bitna pogreška ili bitna netočnost, nadležno tijelo matične države članice mora zahtijevati da se odobri objava dopune u skladu s člankom 20. stavkom 1. ESMA i nadležno tijelo države članice domaćina mogu obavijestiti nadležno tijelo matične države članice o potrebi za novim informacijama.

Članak 25.

Obavijest o prospektima i dopunama te priopćenje konačnih uvjeta

1.  

Na zahtjev izdavatelja, ponuditelja, osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ili osobe odgovorne za sastavljanje prospekta nadležno tijelo matične države članice, u roku od jednog radnog dana nakon primitka takvog zahtjeva ili, ako je zahtjev podnesen zajedno s nacrtom prospekta, u roku od jednog radnog dana od odobrenja prospekta, obavješćuje nadležno tijelo države članice domaćina putem potvrde o odobrenju kojom se potvrđuje da je prospekt sastavljen u skladu s ovom Uredbom, i to zajedno s elektroničkim primjerkom navedenog prospekta.

Ako je primjenjivo, obavijesti iz prvog podstavka prilaže se prijevod prospekta i svakog sažetka, za koji je odgovoran izdavatelj, ponuditelj, osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ili osoba odgovorna za sastavljanje prospekta.

Isti se postupak primjenjuje na svaku dopunu prospekta.

Izdavatelj, ponuditelj, osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ili osoba odgovorna za sastavljanje prospekta obavješćuje se o potvrdi o odobrenju istodobno kad i nadležno tijelo države članice domaćina.

2.  
U potvrdi o odobrenju navodi se svaka primjena odredaba iz članka 18. stavaka 1. i 2., kao i obrazloženje.
3.  
Nadležno tijelo matične države članice o potvrdi o odobrenju prospekta ili svake njegove dopune istodobno obavješćuje ESMA-u i nadležno tijelo države članice domaćina.
4.  
Ako konačni uvjeti osnovnog prospekta o kojima je prethodno obaviješteno nisu uključeni u osnovni prospekt ili dopunu, nadležno tijelo matične države članice elektronički ih priopćuje nadležnom tijelu jedne ili više država članica domaćina i ESMA-i čim je to praktično moguće nakon što su mu podneseni.
5.  
Nadležna tijela ne smiju naplaćivati naknadu za obavijest ili primitak obavijesti o prospektima i njihovim dopunama ili bilo kakvu povezanu nadzornu aktivnost u matičnoj državi članici ili jednoj ili više država članica domaćina.
6.  

ESMA uspostavlja portal za obavješćivanje u koji svako nadležno tijelo učitava potvrde o odobrenju i elektroničke primjerke iz stavka 1. ovog članka i članka 26. stavka 2. te konačne uvjete osnovnih prospekata, za potrebe obavješćivanja i priopćavanja iz stavaka 1., 3. i 4. ovog članka i članka 26.

Svi prijenosi tih dokumenata među nadležnim tijelima obavljaju se putem portala za obavješćivanje.

7.  

ESMA izrađuje nacrte regulatornih tehničkih standarda radi utvrđivanja tehničkih aranžmana potrebnih za funkcioniranje portala za obavješćivanje iz stavka 6.

ESMA dostavlja Komisiji navedene nacrte regulatornih tehničkih standarda do 21. srpnja 2018.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

8.  

Kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene ove Uredbe i uzeo u obzir tehnički razvoj na financijskim tržištima, ESMA može izraditi nacrte provedbenih tehničkih standarda radi utvrđivanja standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za obavijesti o potvrdi o odobrenju, prospektu, svakoj njegovoj dopuni te prijevodu prospekta i/ili sažetka.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 26.

Obavijest o registracijskim dokumentima ili univerzalnim registracijskim dokumentima

1.  
Ovaj se članak primjenjuje samo na izdanja nevlasničkih vrijednosnih papira iz članka 2. točke (m) podtočke ii. i na izdavatelje osnovane u trećoj zemlji iz članka 2. točke (m) podtočke iii., ako matična država članica izabrana na temelju tih odredaba za odobrenje prospekta nije država članica čije je nadležno tijelo odobrilo registracijski dokument ili univerzalni registracijski dokument koji je sastavio izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu.
2.  

Nadležno tijelo koje je odobrilo registracijski dokument ili univerzalni registracijski dokument i bilo koju njihovu izmjenu, na zahtjev izdavatelja, ponuditelja, osobe koja zahtijeva uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ili osobe koja je odgovorna za sastavljanje takvog dokumenta obavješćuje nadležno tijelo matične države članice za odobrenje prospekata potvrdom o odobrenju kojom potvrđuju da su registracijski dokument ili univerzalni registracijski dokument i svaka njihova izmjena sastavljeni u skladu s ovom Uredbom i s elektroničkim primjerkom navedenog dokumenta. Obavijest se dostavlja u roku od jednog radnog dana nakon primitka zahtjeva ili, ako je zahtjev podnesen zajedno s nacrtom registracijskog dokumenta ili nacrtom univerzalnog registracijskog dokumenta, u roku od jednog radnog dana nakon odobrenja tog dokumenta.

Ako je primjenjivo, obavijesti iz prvog podstavka prilaže se prijevod registracijskog dokumenta ili univerzalnog registracijskog dokumenta i svake njihove izmjene za koje je odgovoran izdavatelj, ponuditelj, osoba koja zahtijeva uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ili osoba odgovorna za sastavljanje takvih dokumenata.

Izdavatelj, ponuditelj, osoba koja zahtijeva uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ili osoba odgovorna za sastavljanje registracijskog dokumenta ili univerzalnog registracijskog dokumenta i bilo koje njihove izmjene obavješćuje se o potvrdi o odobrenju istodobno kad i nadležno tijelo matične države članice za odobrenje prospekata.

U potvrdi se navodi svaka primjena odredaba iz članka 18. stavaka 1. i 2., kao i obrazloženje.

Nadležno tijelo koje je odobrilo registracijski dokument ili univerzalni registracijski dokument i bilo koju njihovu izmjenu istodobno dostavlja ESMA-i i nadležnom tijelu matične države članice za odobrenje prospekata obavijest o potvrdi o odobrenju navedenih dokumenata.

Nadležna tijela ne smiju naplaćivati naknadu za obavijest ili primitak obavijesti o registracijskim dokumentima ili univerzalnim registracijskim dokumentima i bilo koju njihovu izmjenu, ili za bilo koju povezanu nadzornu aktivnost.

3.  

Registracijski dokument ili univerzalni registracijski dokument o kojem je poslana obavijest u skladu sa stavkom 2. može se upotrebljavati kao sastavni dio prospekta podnesenoga na odobrenje nadležnom tijelu matične države članice za odobrenje prospekata.

Nadležno tijelo matične države članice za odobrenje prospekata ne provjerava niti odobrava registracijski dokument ili univerzalni registracijski dokument o kojem je obaviješteno te odobrava samo obavijest o vrijednosnim papirima i sažetak i to tek nakon primitka obavijesti.

4.  

Registracijski dokument ili univerzalni registracijski dokument o kojima je poslana obavijest u skladu sa stavkom 2. sadržavaju dodatak u kojem se navode ključne informacije o izdavatelju iz članka 7. stavka 6. Dodatak je obuhvaćen odobrenjem registracijskog dokumenta ili univerzalnog registracijskog dokumenta.

Ako je primjenjivo i na temelju članka 27. stavka 2. drugog podstavka i članka 27. stavka 3. drugog podstavka, obavijesti se prilaže prijevod dodatka registracijskog dokumenta ili univerzalnog registracijskog dokumenta za koji je odgovoran izdavatelj, ponuditelj ili osoba odgovorna za sastavljanje registracijskog dokumenta ili univerzalnog registracijskog dokumenta.

Pri sastavljanju sažetka, izdavatelj, ponuditelj ili osoba odgovorna za sastavljanje prospekta preuzimaju sadržaj dodatka, pri čemu ostavljaju nepromijenjenim odjeljak iz članka 7. stavka 4. točke (b). Nadležno tijelo matične države članice za odobrenje prospekata ne preispituje taj odjeljak sažetka.

5.  

Ako se pojavi značajan novi čimbenik, bitna pogreška ili bitna netočnost ili ako se oni primijete u razdoblju iz članka 23. stavka 1. te ako se odnose na informacije iz registracijskog dokumenta ili univerzalnog registracijskog dokumenta, dopuna na temelju članka 23. podnosi se na odobrenje nadležnom tijelu koje je odobrilo registracijski dokument ili univerzalni registracijski dokument. Nadležno tijelo matične države članice za odobrenje prospekata obavješćuje se o toj dopuni u roku od jednog radnog dana nakon njegova odobrenja, u skladu s postupkom iz stavaka 2. i 3. ovog članka.

Ako se registracijski dokument ili univerzalni registracijski dokument istodobno koriste kao sastavni dio nekoliko prospekata, kako je predviđeno u članku 23. stavku 5., svakom nadležnom tijelu koje je odobrilo takve prospekte dostavlja se obavijest o dopuni.

6.  

Kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene ove Uredbe i uzela u obzir tehnička dostignuća na financijskim tržištima, ESMA može izraditi nacrte provedbenih tehničkih standarda radi utvrđivanja standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za obavijest o potvrdi o odobrenju u vezi s registracijskim dokumentom, univerzalnim registracijskim dokumentom, svim njihovim dopunama i prijevodima.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 27.

Upotreba jezika

1.  
Ako je upućena javna ponuda vrijednosnih papira ili traženo uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu samo u matičnoj državi članici, prospekt se sastavlja na jeziku koji je prihvatilo nadležno tijelo matične države članice.
2.  

Ako je upućena javna ponuda ili traženo uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu u jednoj ili više država članica koje nisu matična država članica, prospekt se sastavlja na jeziku koji su prihvatila nadležna tijela tih država članica ili na jeziku koji se uobičajeno upotrebljava u području međunarodnih financija, prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu.

Nadležno tijelo svake države članice domaćina zahtijeva da sažetak iz članka 7. bude dostupan na njezinu službenom jeziku ili na najmanje jednom od njezinih službenih jezika, ili na nekom drugom jeziku koji je prihvatilo nadležno tijelo te države članice, ali ne zahtijeva da se prevede bilo koji drugi dio prospekta.

U svrhu provjere i odobrenja koje provodi nadležno tijelo matične države članice prospekt se sastavlja na jeziku koji je prihvatilo to tijelo ili na jeziku koji se uobičajeno upotrebljava u području međunarodnih financija, prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu.

3.  

Ako je upućena javna ponuda vrijednosnih papira ili traženo uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu u više od jedne države članice, uključujući matičnu državu članicu, prospekt se sastavlja na jeziku koji je prihvatilo nadležno tijelo matične države članice te mora biti dostupan i na jeziku koji su prihvatila nadležna tijela svake države članice domaćina ili na jeziku koji se uobičajeno upotrebljava u području međunarodnih financija, prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu.

Nadležno tijelo svake države članice domaćina zahtijeva da sažetak iz članka 7. bude dostupan na njezinu službenom jeziku ili na najmanje jednom od njezinih službenih jezika, ili na nekom drugom jeziku koji je prihvatilo nadležno tijelo te države članice, ali ne zahtijeva da se prevede bilo koji drugi dio prospekta.

4.  

Konačni uvjeti i sažetak pojedinog izdanja sastavljaju se na jeziku na kojem je sastavljen odobreni osnovni prospekt.

Kada se u skladu s člankom 25. stavkom 4. konačni uvjeti priopćuju nadležnom tijelu države članice domaćina ili, ako postoji više država članica domaćina, nadležnim tijelima država članica domaćina, na konačne uvjete i sažetak koji im je priložen primjenjuju se sljedeća pravila u pogledu jezika:

(a) 

sažetak pojedinog izdanja priložen konačnim uvjetima dostupan je na službenom jeziku ili na najmanje jednom od službenih jezika države članice domaćina ili na nekom drugom jeziku koji je prihvatilo nadležno tijelo države članice domaćina, u skladu sa stavkom 2. drugim podstavkom ili stavkom 3. drugim podstavkom, kako je primjenjivo;

(b) 

ako se osnovni prospekt treba prevesti na temelju stavka 2. ili 3., kako je primjenjivo, na konačne uvjete i sažetak pojedinog izdanja koji im je priložen, primjenjuju se isti zahtjevi u pogledu prevođenja kao i oni koji vrijede za osnovni prospekt.

5.  

Ako se prospekt odnosi na uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu nevlasničkih vrijednosnih papira te se traži uvrštenje za trgovanje u jednoj državi članici ili više njih, prospekt se sastavlja ili na jeziku koji su prihvatila nadležna tijela matične države članice i država članica domaćina ili na jeziku uobičajenom u području međunarodnih financija, prema odabiru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, uz uvjet da:

(a) 

takvim vrijednosnim papirima trgovat će se samo na uređenom tržištu, ili na nekom njegovu posebnom segmentu, kojem radi trgovanja takvim vrijednosnim papirima mogu pristupiti samo kvalificirani ulagatelji; ili

(b) 

pojedinačna nominalna vrijednost takvih vrijednosnih papira iznosi najmanje 100 000 EUR.POGLAVLJE VI.

POSEBNI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA IZDAVATELJE OSNOVANE U TREĆIM ZEMLJAMA

Članak 28.

Javna ponuda vrijednosnih papira ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu putem prospekta sastavljenog u skladu s ovom Uredbom

Ako izdavatelj iz treće zemlje namjerava putem prospekta sastavljenog u skladu s ovom Uredbom javno ponuditi vrijednosne papire u Uniji ili zatražiti uvrštenje vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu uspostavljenom u Uniji, potrebno je da u skladu s člankom 20. nadležno tijelo njegove matične države članice odobri prospekt.

Nakon što je odobren u skladu s prvim podstavkom, prospekt sa sobom nosi sva prava i obveze koji su ovom Uredbom predviđeni za prospekte te se na taj prospekt i izdavatelja iz treće zemlje primjenjuju sve odredbe ove Uredbe pod nadzorom nadležnog tijela matične države članice.

Članak 29.

Javna ponuda vrijednosnih papira ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu putem prospekta sastavljenog u skladu s pravom treće zemlje

1.  

Nadležno tijelo matične države članice izdavatelja iz treće zemlje može odobriti prospekt za javnu ponudu vrijednosnih papira ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu koji je sastavljen u skladu s nacionalnim zakonodavstvom izdavatelja iz treće zemlje i na kojeg se primjenjuje nacionalno zakonodavstvo izdavatelja iz treće zemlje uz uvjet da:

(a) 

zahtjevi u pogledu informacija prema zakonodavstvu te treće zemlje jednaki su zahtjevima u skladu s ovom Uredbom; i

(b) 

nadležno tijelo matične države članice sklopilo je u skladu s člankom 30. aranžmane o suradnji s relevantnim nadzornim tijelima treće zemlje u kojoj izdavatelj ima poslovni nastan.

2.  
U slučaju javne ponude ili uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu vrijednosnih papira koje je izdao izdavatelj iz treće zemlje u državi članici koja nije matična država članica, primjenjuju se zahtjevi navedeni u člancima 24., 25. i 27.
3.  

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 44. kako bi ovu Uredbu dopunila uspostavom općih kriterija istovjetnosti na temelju zahtjeva utvrđenih u člancima 6., 7., 8. i 13.

Na temelju navedenih kriterija Komisija može donijeti provedbenu odluku u kojoj se navodi da su zahtjevi u pogledu informacija u okviru nacionalnog prava treće zemlje istovjetni zahtjevima iz ove Uredbe. Takva se provedbena odluka donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 45. stavka 2.

Članak 30.

Suradnja s trećim zemljama

1.  

Za potrebe članka 29. i, ako se smatra potrebnim, za potrebe članka 28., nadležna tijela država članica sklapaju aranžmane o suradnji s nadzornim tijelima trećih zemalja o razmjeni informacija s nadzornim tijelima u trećim zemljama i izvršenju obveza koje proizlaze iz ove Uredbe u trećim zemljama osim ako je ta treća zemlja, u skladu s važećim delegiranim aktom koji je Komisija donijela na temelju članka 9. Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća ( 15 ), na popisu jurisdikcija čiji nacionalni regulatorni sustavi za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma imaju strateške nedostatke koji predstavljaju značajnu prijetnju financijskom sustavu Unije Tim se aranžmanima o suradnji osigurava barem učinkovita razmjena informacija kojom se nadležnim tijelima omogućava da obavljaju svoje dužnosti u okviru ove Uredbe.

Nadležno tijelo obavješćuje ESMA-u i druga nadležna tijela kad predlaže sklapanje takvog sporazuma.

2.  

Za potrebe članka 29. i, ako se smatra potrebnim, za potrebe članka 28., ESMA olakšava i koordinira izradu aranžmana o suradnji među nadležnim tijelima i relevantnim nadzornim tijelima trećih zemalja.

ESMA ujedno olakšava i koordinira, ako je potrebno, razmjenu informacija dobivenih od nadzornih tijela trećih zemalja, koje mogu biti relevantne za poduzimanje mjera iz članaka 38. i 39., među nadležnim tijelima.

3.  
Nadležna tijela sklapaju aranžmane o suradnji kojima se uređuje razmjena informacija s nadzornim tijelima trećih zemalja, ali samo ako otkrivene informacije podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne koja je najmanje istovjetna onoj iz članka 35. Ta razmjena informacija mora biti namijenjena izvršavanju zadaća tih nadležnih tijela.
4.  

ESMA može, ili ako to zatraži Komisija mora, izraditi nacrte regulatornih tehničkih standarda radi utvrđivanja minimalnog sadržaja aranžmana o suradnji iz stavka 1. i predloška dokumenta u tu svrhu.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.POGLAVLJE VII.

ESMA I NADLEŽNA TIJELA

Članak 31.

Nadležna tijela

1.  

Svaka država članica određuje jedinstveno nadležno upravno tijelo odgovorno za provedbu dužnosti navedenih u ovoj Uredbi i za osiguravanje primjene odredaba ove Uredbe. Države članice o tome obavješćuju Komisiju, ESMA-u i nadležna tijela drugih država članica.

Nadležna tijela neovisna su o sudionicima na tržištu.

2.  

Države članice mogu dopustiti svojem nadležnom tijelu da trećim stranama delegira zadaće elektroničke objave odobrenih prospekata i povezanih dokumenata.

Svako takvo delegiranje zadaća provodi se u okviru posebne odluke, kojom se utvrđuje sljedeće:

(a) 

zadaće koje je potrebno poduzeti i uvjeti pod kojima ih je potrebno provesti;

(b) 

klauzula kojom se treća strana obvezuje poslovati i biti tako ustrojena na takav način da se izbjegne sukob interesa i da se osigura da se informacije stečene tijekom izvršavanja delegiranih zadaća ne upotrebljavaju na nepošten način ili za sprečavanje tržišnog natjecanja; i

(c) 

svi sporazumi koji su sklopljeni između nadležnog tijela i treće strane kojoj su zadaće delegirane.

Konačnu odgovornost za nadzor usklađenosti s ovom Uredbom i za odobravanje prospekata ima nadležno tijelo određeno u skladu sa stavkom 1.

Države članice obavješćuju Komisiju, ESMA-u i nadležna tijela drugih država članica o svakoj odluci o delegiranju zadaća iz drugog podstavka, uključujući točne uvjete kojima se uređuje takvo delegiranje.

3.  
Stavcima 1. i 2. ne dovodi se u pitanje mogućnost da država članica donese zasebne zakone i druge propise za prekomorska europska područja za čije je vanjske odnose ta država članica odgovorna.

Članak 32.

Ovlasti nadležnih tijela

1.  

Kako bi ispunila svoje dužnosti u okviru ove Uredbe, nadležna tijela imaju, u skladu s nacionalnim pravom, najmanje sljedeće nadzorne i istražne ovlasti:

(a) 

zahtijevati od izdavateljâ, ponuditeljâ ili osoba koje traže uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu da uključe u prospekt dodatne informacije, ako je to potrebno radi zaštite ulagateljâ;

(b) 

zahtijevati od izdavateljâ, ponuditeljâ ili osoba koje traže uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu i od osoba koje ih kontroliraju ili koje oni kontroliraju da dostave informacije i dokumente;

(c) 

zahtijevati od revizorâ i rukovoditeljâ izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, kao i od financijskih posrednika kojima je povjerena provedba javne ponude vrijednosnih papira ili traženje uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu, da dostave informacije;

(d) 

suspendirati javnu ponudu vrijednosnih papira ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu na najviše 10 uzastopnih radnih dana u svakom pojedinom slučaju ako postoji osnovana sumnja da je prekršena ova Uredba;

(e) 

zabraniti ili suspendirati oglase ili od izdavateljâ, ponuditeljâ ili osoba koje traže uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ili relevantnih financijskih posrednika zahtijevati da prekinu ili suspendiraju oglašavanje na najviše 10 uzastopnih radnih dana u svakom pojedinom slučaju ako postoji osnovana sumnja da je prekršena ova Uredba;

(f) 

zabraniti javnu ponudu vrijednosnih papira ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ako utvrde da je ova Uredba prekršena ili da postoji osnovana sumnja da će biti prekršena;

(g) 

suspendirati ili od relevantnih uređenih tržišta, MTP-ova ili OTP-ova zahtijevati da suspendiraju trgovanje na uređenom tržištu, na MTP-u ili OTP-u na najviše 10 uzastopnih radnih dana u svakom pojedinom slučaju ako postoji osnovana sumnja da je prekršena ova Uredba;

(h) 

zabraniti trgovanje na uređenom tržištu, MTP-u ili OTP-u ako utvrde da je prekršena ova Uredba;

(i) 

objaviti činjenicu da izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ne ispunjava svoje obveze;

(j) 

suspendirati provjeru prospekta koji je podnesen na odobrenje ili suspendirati ili ograničiti javnu ponudu ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ako nadležno tijelo izvršava svoju ovlast u pogledu uvođenja zabrane ili ograničenja u skladu s člankom 42. Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ( 16 ), sve dok ta zabrana ili ograničenje ne prestane;

(k) 

odbiti odobriti prospekt koji je sastavio određeni izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu na najviše pet godina ako je taj izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu opetovano i ozbiljno prekršio ovu Uredbu;

(l) 

objaviti ili zahtijevati od izdavatelja da objavi sve bitne informacije koje mogu utjecati na procjenu javno ponuđenih vrijednosnih papira ili uvrštenih za trgovanje na uređenom tržištu kako bi se osigurala zaštita ulagateljâ ili nesmetano funkcioniranje tržišta;

(m) 

suspendirati ili zahtijevati da relevantno uređeno tržište, MTP ili OTP suspendira trgovanje vrijednosnim papirima ako smatraju da je izdavateljeva situacija takva da bi trgovanje štetilo interesima ulagateljâ;

(n) 

provoditi izravne nadzore ili istrage na mjestima koja nisu privatni stambeni prostori fizičkih osoba te u tu svrhu ulaziti u prostore i imati pristup dokumentima i drugim podatcima u bilo kojem obliku, ako postoji opravdana sumnja da dokumenti i drugi podatci povezani s predmetom inspekcijskog pregleda ili istrage mogu biti relevantni za dokazivanje kršenja ove Uredbe.

Kad je to potrebno prema nacionalnom pravu, nadležno tijelo može od relevantnog sudskog tijela zatražiti da odluči o upotrebi ovlasti iz prvog podstavka.

U slučaju da je odobrenje prospekta odbijeno na temelju prvog podstavka točke (k), nadležno tijelo o tome obavješćuje ESMA-u koja potom obavješćuje nadležna tijela drugih država članica.

U skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 1095/2010 ESMA ima pravo sudjelovati u izravnim nadzorima iz prvog podstavka točke (n) ako te izravne nadzore zajednički provode dva nadležna tijela ili više njih.

2.  

Nadležna tijela izvršavaju svoje dužnosti i ovlasti iz stavka 1. na bilo koji od sljedećih načina:

(a) 

izravno;

(b) 

u suradnji s drugim tijelima;

(c) 

u okviru svoje odgovornosti delegiranjem drugim tijelima;

(d) 

podnošenjem zahtjeva nadležnim sudskim tijelima.

3.  
Države članice osiguravaju uspostavljanje odgovarajućih mjera kako bi nadležna tijela imala sve nadzorne i istražne ovlasti potrebne za ispunjavanje svojih dužnosti.
4.  
Ovom se Uredbom ne dovode u pitanje zakoni i drugi propisi o ponudama za preuzimanje, transakcijama spajanja i drugim transakcijama, koje utječu na vlasništvo ili kontrolu društava, kojima se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva 2004/25/EZ i kojima se uz zahtjeve iz ove Uredbe uvode dodatni zahtjevi.
5.  
Ne smatra se da osoba koja učini informacije dostupnima nadležnom tijelu u skladu s ovom Uredbom krši ikakvo ograničenje u vezi s objavljivanjem informacija koje je nametnuto ugovorom ili bilo kojim zakonom ili drugim propisom te ni na koji način nije odgovorna u vezi s takvim obavješćivanjem.
6.  
Stavcima od 1. do 3. ne dovodi se u pitanje mogućnost države članice da donese zasebne zakone i druge propise za prekomorska europska područja za čije je vanjske odnose ta država članica odgovorna.

Članak 33.

Suradnja među nadležnim tijelima

1.  

Nadležna tijela surađuju međusobno i s ESMA-om za potrebe ove Uredbe. Razmjenjuju informacije bez nepotrebnog odlaganja te surađuju u istražnim radnjama, nadzornim aktivnostima i aktivnostima izvršavanja.

Ako su se države članice, u skladu s člankom 38., odlučile za propisivanje kaznenih sankcija za kršenje ove Uredbe, one moraju osigurati postojanje odgovarajućih mjera tako da nadležna tijela imaju sve potrebne ovlasti da stupe u kontakt sa sudskim tijelima unutar svoje jurisdikcije kako bi primila određene informacije u vezi s kaznenim istragama ili postupcima pokrenutima zbog mogućih kršenja ove Uredbe te kako bi ih dostavila drugim nadležnim tijelima i ESMA-i, u cilju ispunjenja svoje obveze međusobne suradnje i suradnje s ESMA-om za potrebe ove Uredbe.

2.  

Nadležno tijelo može odbiti postupanje po zahtjevu za informacijama ili zahtjevu za suradnjom u istrazi samo u nekoj od sljedećih iznimnih okolnosti:

(a) 

ako bi udovoljavanje zahtjevu vjerojatno negativno utjecalo na njegovu vlastitu istragu, izvršavanje zakonodavstva ili na kaznenu istragu;

(b) 

ako je već pokrenut sudski postupak u vezi s istim djelima i protiv istih osoba pred tijelima države članice kojoj je zahtjev upućen;

(c) 

ako je donesena pravomoćna presuda u odnosu na te osobe za iste radnje u državi članici kojoj je upućen zahtjev.

3.  
Nadležna tijela na zahtjev odmah šalju sve informacije nužne za potrebe ove Uredbe.
4.  

Nadležno tijelo može zatražiti pomoć od nadležnog tijela druge države članice u pogledu izravnih nadzora ili istraga.

Nadležno tijelo koje traži pomoć obavješćuje ESMA-u o svakom zahtjevu iz prvog podstavka. U slučaju izravnog nadzora ili istrage s prekograničnim učinkom, ESMA koordinira izravni nadzor ili istragu ako to od nje zatraži neko od nadležnih tijela.

Kad nadležno tijelo primi zahtjev od nadležnog tijela druge države članice da provede izravni nadzor ili istragu, ono može učiniti bilo koje od sljedećeg:

(a) 

samostalno provesti izravni nadzor ili istragu;

(b) 

dopustiti nadležnom tijelu koje je podnijelo zahtjev da sudjeluje u izravnom nadzoru ili istrazi;

(c) 

dopustiti nadležnom tijelu koje je podnijelo zahtjev da samostalno provede izravni nadzor ili istragu;

(d) 

imenovati revizore ili stručne osobe da provedu izravni nadzor ili istragu;

(e) 

podijeliti određene zadaće povezane s nadzornim aktivnostima s drugim nadležnim tijelima.

5.  
Nadležna tijela mogu se obratiti ESMA-i u slučaju da je zahtjev za suradnju, posebno za razmjenu informacija, odbijen ili po njemu nije postupljeno u razumnom roku. Ne dovodeći u pitanje članak 258. UFEU-a, u situacijama iz prve rečenice ovog stavka ESMA može djelovati u skladu s ovlastima koje su joj dodijeljene u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1095/2010.
6.  

ESMA može, ili ako to zatraži Komisija mora, izraditi nacrte regulatornih tehničkih standarda radi utvrđivanja informacija koje razmjenjuju nadležna tijela u skladu sa stavkom 1.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

7.  

ESMA može izraditi nacrte provedbenih tehničkih standarda radi utvrđivanja standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za suradnju i razmjenu informacija među nadležnim tijelima.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 34.

Suradnja s ESMA-om

1.  
Za potrebe ove Uredbe nadležna tijela surađuju s ESMA-om u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010.
2.  
Nadležna tijela bez odlaganja osiguravaju ESMA-i sve informacije koje su joj potrebne za izvršavanje njezinih dužnosti u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) br. 1095/2010.
3.  

Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti primjene ovog članka, ESMA može izraditi nacrte provedbenih tehničkih standarda radi utvrđivanja postupaka i oblika razmjene informacija iz stavka 2.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 35.

Čuvanje poslovne tajne

1.  
Sve informacije koje razmjenjuju nadležna tijela na temelju ove Uredbe, a koje se odnose na poslovne ili operativne uvjete i druga gospodarska ili osobna pitanja, smatraju se povjerljivima i podliježu zahtjevima čuvanja poslovne tajne, osim ako nadležno tijelo u vrijeme njihova priopćenja navede da se takve informacije mogu objavljivati ili ako je njihovo objavljivanje potrebno za pokretanje pravnog postupka.
2.  
Obveza čuvanja poslovne tajne primjenjuje se na sve zaposlenike ili bivše zaposlenike nadležnog tijela ili na svaku treću stranu kojoj je nadležno tijelo delegiralo svoje ovlasti. Informacije obuhvaćene poslovnom tajnom ne smiju se odati drugoj osobi ili tijelu, osim na temelju odredaba utvrđenih pravom Unije ili nacionalnim pravom.

Članak 36.

Zaštita podataka

U pogledu obrade osobnih podataka u okviru ove Uredbe nadležna tijela obavljaju svoje zadaće za potrebe ove Uredbe u skladu s Uredbom (EU) 2016/679.

U pogledu obrade osobnih podataka koju ESMA obavlja u okviru ove Uredbe, ona se pridržava odredaba Uredbe (EZ) br. 45/2001.

Članak 37.

Mjere opreza

1.  
Ako nadležno tijelo države članice domaćina ima jasne i dokazive osnove vjerovati da su izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ili financijski posrednici koji su nadležni za javnu ponudu vrijednosnih papira počinili nepravilnosti ili da su te osobe prekršile svoje obveze iz ove Uredbe, o tome obavješćuje nadležno tijelo matične države članice i ESMA-u.
2.  
Ako, unatoč mjerama koje poduzme nadležno tijelo matične države članice, izdavatelj, ponuditelj, osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ili financijski posrednik nadležan za javnu ponudu vrijednosnih papira nastavi kršiti ovu Uredbu, nadležno tijelo države članice domaćina, nakon obavješćivanja nadležnog tijela matične države članice i ESMA-e, poduzima sve odgovarajuće mjere za zaštitu ulagateljâ i o tome obavješćuje Komisiju i ESMA-u bez nepotrebnog odlaganja.
3.  
Ako se nadležno tijelo ne slaže s nekom od mjera koje je poduzelo drugo nadležno tijelo na temelju stavka 2., ono može uputiti predmet ESMA-i. ESMA može djelovati u skladu s ovlastima koje su joj dodijeljene u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1095/2010.POGLAVLJE VIII.

ADMINISTRATIVNE SANKCIJE I DRUGE ADMINISTRATIVNE MJERE

Članak 38.

Administrativne sankcije i druge administrativne mjere

1.  

Ne dovodeći u pitanje nadzorne i istražne ovlasti nadležnih tijela na temelju članka 32. i pravo država članica da predvide i izriču kaznene sankcije, države članice u skladu s nacionalnim pravom osiguravaju da su nadležna tijela ovlaštena izreći administrativne sankcije i poduzeti odgovarajuće druge administrativne mjere, koje moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Te administrativne sankcije i druge administrativne mjere primjenjuju se barem na:

(a) 

kršenja članka 3., članka 5., članka 6., članka 7. stavaka od 1. do 11., članka 8., članka 9., članka 10., članka 11. stavaka 1. i 3., članka 14. stavaka 1. i 2., članka 15. stavka 1., članka 16. stavaka 1., 2. i 3., članka 17., članka 18., članka 19. stavaka od 1. do 3., članka 20. stavka 1., članka 21. stavaka od 1. do 4. i od 7. do 11., članka 22. stavaka od 2. do 5., članka 23. stavaka 1., 2., 3. i 5. te članka 27.;

(b) 

nesudjelovanje ili nepridržavanje pravila tijekom istrage, izravnog nadzora ili zahtjeva iz članka 32.

Države članice mogu odlučiti da neće utvrditi pravila o administrativnim sankcijama iz prvog podstavka kada kršenja iz točke (a) ili točke (b) tog podstavka već podliježu kaznenim sankcijama prema njihovu nacionalnom pravu do 21. srpnja 2018. Kada tako odluče, države članice podrobno obavješćuju Komisiju i ESMA-u o relevantnim dijelovima svojeg kaznenog prava.

Države članice do 21. srpnja 2018. podrobno obavješćuju Komisiju i ESMA-u o pravilima iz prvog i drugog podstavka. One Komisiju i ESMA-u bez odlaganja obavješćuju o daljnjim izmjenama tih pravila.

2.  

Države članice, u skladu s nacionalnim pravom, osiguravaju da nadležna tijela imaju ovlast izricanja barem sljedećih administrativnih sankcija i drugih administrativnih mjera u slučaju kršenjâ iz stavka 1. točke (a):

(a) 

javne izjave u kojoj je navedena odgovorna fizička osoba ili pravni subjekt i vrsta kršenja u skladu s člankom 42.;

(b) 

naloga kojim se od odgovorne fizičke osobe ili pravnog subjekta traži da prekine postupanje koje predstavlja kršenje;

(c) 

najviših administrativnih novčanih sankcija u iznosu najmanje dvaput većem od iznosa ostvarene dobiti ili izbjegnutih gubitaka zbog kršenja, ako ih je moguće utvrditi;

(d) 

u slučaju pravne osobe, najviših administrativnih novčanih sankcija od najmanje 5 000 000  EUR ili, u državama članicama čija valuta nije euro, odgovarajuće vrijednosti u nacionalnoj valuti 20. srpnja 2017., ili 3 % ukupnog godišnjeg prometa te pravne osobe u skladu s posljednjim raspoloživim financijskim izvještajima koje je odobrilo upravljačko tijelo.

Ako je pravna osoba matično društvo ili društvo kći matičnog društva koje mora sastaviti konsolidirane financijske izvještaje u skladu s Direktivom 2013/34/EU, relevantni ukupni godišnji promet jest ukupni godišnji promet ili odgovarajuća vrsta prihoda prema relevantnom pravu Unije u području računovodstva, u skladu s posljednjim raspoloživim konsolidiranim izvještajima koje je odobrilo upravljačko tijelo krajnjeg matičnog društva;

(e) 

u slučaju fizičke osobe, najviših administrativnih novčanih sankcija u iznosu od najmanje 700 000 EUR ili, u državama članicama čija valuta nije euro, odgovarajuće vrijednosti u nacionalnoj valuti 20. srpnja 2017.

3.  
Države članice mogu predvidjeti dodatne sankcije ili mjere te više administrativne novčane sankcije od onih predviđenih ovom Uredbom.

Članak 39.

Izvršavanje ovlasti nadzora i izricanja sankcija

1.  

Pri određivanju vrste i razine administrativnih sankcija i drugih administrativnih mjera nadležna tijela uzimaju u obzir sve relevantne okolnosti, uključujući prema potrebi:

(a) 

ozbiljnost i trajanje kršenja;

(b) 

stupanj odgovornosti osobe odgovorne za kršenje;

(c) 

financijsku snagu osobe odgovorne za kršenje, kako je prikazana ukupnim prometom odgovorne pravne osobe ili godišnjim prihodom i neto imovinom odgovorne fizičke osobe;

(d) 

utjecaj kršenja na interese malih ulagatelja;

(e) 

značaj ostvarene dobiti, gubitaka koje je osoba odgovorna za kršenje izbjegla ili gubitaka koje su zbog kršenja imale treće osobe, u mjeri u kojoj ih je moguće utvrditi;

(f) 

razinu suradnje osobe odgovorne za kršenje s nadležnim tijelom, ne dovodeći u pitanje potrebu da se osigura povrat ostvarene dobiti ili izbjegnutog gubitka te osobe;

(g) 

prethodna kršenja osobe odgovorne za kršenje;

(h) 

mjere koje je osoba odgovorna za kršenje poduzela nakon kršenja kako bi spriječila ponovno kršenje.

2.  
Pri izvršavanju svojih ovlasti izricanja administrativnih sankcija i drugih administrativnih mjera na temelju članka 38. nadležna tijela blisko surađuju kako bi osigurala da su izvršavanje njihovih ovlasti nadzora i istraživanja te administrativne sankcije i druge administrativne mjere koje izriču učinkoviti i prikladni u okviru ove Uredbe. Ona koordiniraju svoje djelovanje kako bi izbjegla udvostručavanja i preklapanja u izvršavanju svojih nadzornih i istražnih ovlasti te u izricanju administrativnih sankcija i drugih administrativnih mjera u prekograničnim slučajevima.

Članak 40.

Pravo na žalbu

Države članice osiguravaju da su odluke donesene na temelju ove Uredbe propisno obrazložene i da podliježu pravu na žalbu pred sudom.

Za potrebe članka 20., pravo na žalbu primjenjuje se i kada nadležno tijelo nije donijelo odluku o odobrenju zahtjeva ili njegovu odbijanju te nije izdalo zahtjev za promjenama ili dodatnim informacijama u vezi s tim zahtjevom u roku iz članka 20. stavaka 2., 3. i 6.

Članak 41.

Prijave kršenjâ

1.  
Nadležna tijela uspostavljaju učinkovite mehanizme za poticanje i omogućavanje prijave stvarnih ili mogućih kršenja ove Uredbe nadležnim tijelima.
2.  

Mehanizmi iz stavka 1. uključuju najmanje:

(a) 

posebne postupke za zaprimanje prijava stvarnih ili mogućih kršenja i daljnje postupanje, uključujući uspostavu sigurnih komunikacijskih kanala za takve prijave;

(b) 

odgovarajuću zaštitu zaposlenika koji rade na temelju ugovora o radu, a koji prijave kršenja, barem od osvete, diskriminacije i drugih vrsta nepoštenog postupanja poslodavca ili trećih strana prema njima;

(c) 

zaštitu identiteta i osobnih podataka osobe koja prijavljuje kršenja i fizičke osobe koja je navodno odgovorna za kršenje u svim fazama postupka, osim ako se takvo objavljivanje zahtijeva nacionalnim pravom u kontekstu daljnje istrage ili daljnjih sudskih postupaka.

3.  
Države članice mogu predvidjeti financijske poticaje osobama koje nude relevantne informacije o stvarnim ili mogućim kršenjima ove Uredbe koji se dodjeljuju u skladu s nacionalnim pravom kada takve osobe nemaju druge postojeće zakonske ili ugovorne obveze prijaviti takve informacije i uz uvjet da su informacije nove te da dovode do izricanja administrativne ili kaznene sankcije ili poduzimanja druge upravne mjere zbog kršenja ove Uredbe.
4.  
Države članice zahtijevaju od poslodavaca koji obavljaju aktivnosti koje su uređene za potrebe financijskih usluga da imaju uspostavljene odgovarajuće postupke prema kojima njihovi zaposlenici mogu na internoj razini prijaviti stvarna ili moguća kršenja putem posebnog, neovisnog i samostalnoga kanala.

Članak 42.

Objava odluka

1.  
Odluku o izricanju administrativne sankcije ili druge administrativne mjere za kršenje ove Uredbe nadležna tijela objavljuju na svojim službenim internetskim stranicama odmah nakon što se osobu na koju se odluka odnosi obavijesti o toj odluci. Objava uključuje barem informacije o vrsti i prirodi kršenja te identitetu odgovornih osoba. Ta se obveza ne primjenjuje na odluke kojima se izriču mjere istražne prirode.
2.  

Ako nadležno tijelo, nakon što je za svaki pojedini slučaj procijenilo razmjernost objave podataka, smatra da je objava identiteta pravnih subjekata ili identiteta ili osobnih podataka fizičkih osoba nerazmjerna, ili ako bi takva objava ugrozila stabilnost financijskih tržišta ili istragu u tijeku, države članice osiguravaju da nadležna tijela poduzmu jedno od sljedećeg:

(a) 

odgode objavu odluke o izricanju sankcije ili mjere do trenutka kad razlozi za neobjavljivanje prestanu postojati;

(b) 

objave odluku o izricanju sankcije ili mjere na anonimnoj osnovi na način koji je u skladu s nacionalnim pravom, ako se tom anonimnom objavom osigurava učinkovita zaštita dotičnih osobnih podataka;

(c) 

ne objave odluku o izricanju sankcije ili mjere ako smatraju da mogućnosti iz točaka (a) i (b) nisu dostatne kako bi se osigurali:

i. 

neugrožavanje stabilnosti financijskih tržišta;

ii. 

proporcionalnost objave takvih odluka u odnosu na mjere koje se smatraju blažima po svojoj prirodi.

U slučaju odluke o objavi sankcije ili mjere anonimnim putem, kako je navedeno u prvom podstavku točki (b)objava relevantnih podataka može se odgoditi za razumno razdoblje ako se predviđa da će u tom razdoblju razlozi za anonimnu objavu prestati postojati.

3.  
Ako postoji pravo na žalbu protiv odluke o izricanju sankcije ili mjere pred relevantnim pravosudnim ili drugim tijelima, nadležna tijela na svojem službenim internetskim stranicama odmah objavljuju te informacije i sve naknadne informacije o ishodu takve žalbe. Povrh toga, objavljuje se i svaka odluka kojom se poništava prethodna odluka o izricanju sankcije ili mjere.
4.  
Nadležna tijela osiguravaju da svaka objava, u skladu s ovim člankom, ostaje na njihovim službenim internetskim stranicama najmanje pet godina nakon objave. Osobni podatci sadržani u objavi ostaju na službenim internetskim stranicama nadležnog tijela samo onoliko dugo koliko je potrebno u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka.

Članak 43.

Izvješćivanje ESMA-e o sankcijama

1.  

Nadležno tijelo svake godine dostavlja ESMA-i zbirne informacije o svim administrativnim sankcijama i drugim administrativnim mjerama koje su izrečene u skladu s člankom 38. ESMA te informacije objavljuje u svojem godišnjem izvješću.

Ako su se države članice, u skladu s člankom 38. stavkom 1., odlučile za određivanje kaznenih sankcija za kršenja odredaba iz tog stavka, njihova nadležna tijela dostavljaju ESMA-i godišnje anonimizirane i zbirne podatke o svim poduzetim kaznenim istragama i izrečenim kaznenim sankcijama. ESMA u godišnjem izvješću objavljuje podatke o izrečenim kaznenim sankcijama.

2.  
Ako je nadležno tijelo javno objavilo administrativne sankcije, druge administrativne mjere ili kaznene sankcije, ono o njima istodobno izvješćuje ESMA-u.
3.  
Nadležna tijela obavješćuju ESMA-u o svim izrečenim administrativnim sankcijama ili drugim administrativnim mjerama koje nisu objavljene u skladu s člankom 42. stavkom 2. prvim podstavkom točkom (c), uključujući svaku žalbu koja je s tim povezana te njezin ishod. Države članice osiguravaju da nadležna tijela dobiju informacije i pravomoćnu presudu povezanu sa svakom izrečenom kaznenom sankcijom te je podnose ESMA-i. ESMA održava središnju bazu podataka o sankcijama koje su joj priopćene isključivo u svrhu razmjene informacija među nadležnim tijelima. Toj bazi podataka smiju pristupiti samo nadležna tijela i ona se ažurira na temelju informacija koje pružaju nadležna tijela.POGLAVLJE IX.

DELEGIRANI I PROVEDBENI AKTI

Članak 44.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  
Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.
2.  
Ovlast donošenja delegiranih akata iz članka 1. stavka 7., članka 9. stavka 14., članka 13. stavaka 1. i 2., članka 14. stavka 3., članka 15. stavka 2., članka 16. stavka 5., članka 20. stavka 11. i članka 29. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od 20. srpnja 2017.
3.  
Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 1. stavka 7., članka 9. stavka 14., članka 13. stavaka 1. i 2., članka 14. stavka 3., članka 15. stavka 2., članka 16. stavka 5., članka 20. stavka 11. i članka 29. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
4.  
Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.
5.  
Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.
6.  
Delegirani akt donesen na temelju članka 1. stavka 7., članka 9. stavka 14., članka 13. stavaka 1. i 2., članka 14. stavka 3., članka 15. stavka 2., članka 16. stavka 5., članka 20. stavka 11. i članka 29. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 45.

Postupak odbora

1.  
Komisiji pomaže Europski odbor za vrijednosne papire, osnovan Odlukom Komisije 2001/528/EZ ( 17 ). Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.
2.  
Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.POGLAVLJE X.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Stavljanje izvan snage

1.  

Direktiva 2003/71/EZ stavlja se izvan snage s učinkom od 21. srpnja 2019., uz iznimku:

(a) 

članka 4. stavka 2. točaka (a) i (g) Direktive 2003/71/EZ, koje se stavljaju izvan snage s učinkom od 20. srpnja 2017.; i

(b) 

članka 1. stavka 2. točke (h) i članka 3. stavka 2. točke (e) Direktive 2003/71/EZ, koje se stavljaju izvan snage s učinkom od 21. srpnja 2018.

2.  
Upućivanja na Direktivu 2003/71/EZ smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga VI. ovoj Uredbi.
3.  
Za prospekte odobrene u skladu s nacionalnim zakonodavstvom kojim se prenosi Direktiva 2003/71/EZ prije 21. srpnja 2019. i dalje je mjerodavno to nacionalno pravo do isteka njihove valjanosti ili nakon isteka dvanaest mjeseci od 21. srpnja 2019., ovisno o tome što nastupi ranije.

Članak 47.

Izvješće ESMA-e o prospektima

1.  

Na temelju dokumenata koji se objavljuju putem mehanizma iz članka 21. stavka 6., ESMA objavljuje godišnje izvješće sa statističkim podatcima o odobrenim prospektima i prospektima o kojima je dostavljena obavijest u Uniji te analizu trendova, pri čemu uzima u obzir:

(a) 

vrste izdavatelja, posebice kategorije osoba iz članka 15. stavka 1. točaka od (a) do (d); i

(b) 

vrste izdanjâ, posebno ukupna vrijednost ponuda, vrste prenosivih vrijednosnih papira, vrste mjesta trgovanja i nominalne vrijednosti.

2.  

U izvješću iz stavka 1. posebno se navode:

(a) 

analiza opsega u kojem se obveze objavljivanja utvrđene u člancima 14. i 15. te univerzalni registracijski dokument iz članka 9. upotrebljavaju u Uniji;

(b) 

statistički podatci o osnovnim prospektima i konačnim uvjetima te o prospektima koji su sastavljeni kao zasebni dokumenti ili kao jedinstveni dokument;

(c) 

statistika o prosječnim i ukupnim vrijednostima javnih ponuda vrijednosnih papira na koje se primjenjuje ova Uredba, neuvrštenih društava, društava čijim se vrijednosnim papirima trguje na MTP-ovima, uključujući rastuća tržišta MSP-ova, i društava čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenim tržištima. Ako je primjenjivo, u toj se statistici raščlanjuju inicijalne javne ponude i naknadne ponude te vlasnički i nevlasnički vrijednosni papiri;

(d) 

statistički podatci o upotrebi postupaka za obavješćivanje iz članaka 25. i 26., uključujući raspodjelu broja potvrda o odobrenju, izdanih u vezi s prospektima, registracijskim dokumentima i univerzalnim registracijskim dokumentima, po državi članici.

▼M3

Članak 47.a

Rokovi za prospekt EU-a za oporavak

Mehanizam prospekta EU-a za oporavak iz članka 7. stavka 12.a, članka 14.a, članka 20. stavka 6.a i članka 21. stavka 5.a istječe 31. prosinca 2022.

Prospekti EU-a za oporavak odobreni između 18. ožujka 2021. i 31. prosinca 2022. i dalje se uređuju u skladu s člankom 14.a do isteka njihove valjanosti ili do isteka dvanaest mjeseci nakon 31. prosinca 2022., ovisno o tome što nastupi ranije.

▼B

Članak 48.

Preispitivanje

1.  
Komisija do 21. srpnja 2022. Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće o primjeni ove Uredbe, kojemu prema potrebi prilaže zakonodavni prijedlog.

▼M3

2.  

U izvješću se, među ostalim, procjenjuje jesu li sažetak prospekta, obveze objavljivanja utvrđene u člancima 14., 14.a i 15. te univerzalni registracijski dokument utvrđen u članku 9. i dalje primjereni za postizanje svojih ciljeva. Izvješće posebice sadržava sljedeće:

(a) 

broj prospekata EU-a za rast u vezi s osobama u svakoj od kategorija iz članka 15. stavka 1. točaka od (a) do (d) te analizu razvoja svakog takvog broja i trendova u odabiru mjesta trgovanja od strane osoba koje imaju pravo koristiti se prospektom EU-a za rast;

(b) 

analizu o tome postiže li se prospektom EU-a za rast odgovarajuća ravnoteža između zaštite ulagateljâ i smanjenja administrativnog opterećenja za osobe koje imaju pravo koristiti se njime;

(c) 

broj odobrenih prospekata EU-a za oporavak i analizu kretanja tog broja, kao i procjenu stvarne dodatne tržišne kapitalizacije koju su na dan izdavanja mobilizirali prospekti EU-a za oporavak kako bi se prikupilo iskustvo o prospektu EU-a za oporavak za potrebe naknadne evaluacije;

(d) 

trošak izrade i odobrenja prospekta EU-a za oporavak u usporedbi s tekućim troškovima pripreme i odobrenja standardnog prospekta, sekundarnog prospekta i prospekta EU-a za rast, zajedno s naznakom ukupnih ostvarenih financijskih ušteda i toga koji bi se troškovi mogli dodatno smanjiti, te ukupne troškove usklađivanja s ovom Uredbom za izdavatelje, ponuditelje i financijske posrednike zajedno s izračunom tih troškova kao postotak operativnih troškova;

(e) 

analizu o tome postiže li se prospektom EU-a za oporavak odgovarajuća ravnoteža između zaštite ulagateljâ i smanjenja administrativnog opterećenja za osobe koje imaju pravo koristiti se njime te pristupačnost ključnih informacija za ulaganja;

(f) 

analizu primjerenosti produljivanja trajanja režima prospekta EU-a za oporavak, uključujući primjerenost praga iz članka 14.a stavka 1. drugog podstavka iznad kojeg se prospekt EU-a za oporavak ne može upotrebljavati;

(g) 

analizu toga jesu li mjere utvrđene u članku 23. stavku 2.a i članku 23. stavku 3.a postigle cilj pružanja dodatne jasnoće i fleksibilnosti financijskim posrednicima i ulagateljima te bi li bilo primjereno te mjere učiniti trajnima.

▼B

3.  
U izvješću se na temelju analize iz stavka 2. ocjenjuje je li potrebno izmijeniti ovu Uredbu kako bi se manjim društvima dodatno olakšalo prikupljanje kapitala uz istodobno osiguravanje dostatne razine zaštite ulagateljâ, uključujući pitanje treba li prilagoditi relevantne pragove.
4.  
Nadalje, u izvješću se ocjenjuje mogu li izdavatelji, posebno MSP-ovi, brojeve LEI i ISIN dobiti po razumnoj cijeni i u razumnom roku. U izvješću se uzimaju u obzir rezultati istorazinske ocjene iz članka 20. stavka 13.

Članak 49.

Stupanje na snagu i primjena

1.  
Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
2.  
Ne dovodeći u pitanje članak 44. stavak 2., ova se Uredba primjenjuje od 21. srpnja 2019., uz iznimku članka 1. stavka 3. i članka 3. stavka 2. koji se primjenjuju od 21. srpnja 2018. i članka 1. stavka 5. prvog podstavka točaka (a), (b) i (c) i članka 1. stavka 5. drugog podstavka koji se primjenjuju od 20. srpnja 2017.
3.  
Države članice do 21. srpnja 2019. poduzimaju mjere potrebne za usklađivanje s člankom 11., člankom 20. stavkom 9., člankom 31., člankom 32. i člancima od 38. do 43.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

PROSPEKT

I. Sažetak

II. Identitet direktorâ, višeg rukovodstva, savjetnikâ i revizorâ

Svrha je utvrditi predstavnike društva i druge pojedince uključene u ponudu društva ili uvrštenje za trgovanje; to su osobe odgovorne za sastavljanje prospekta i osobe odgovorne za reviziju financijskih izvještaja.

III. Statistički podatci u vezi s ponudom i očekivani vremenski raspored

Svrha je pružiti ključne informacije o odvijanju bilo koje ponude kao i utvrditi važne datume povezane s tom ponudom.

A. 

Statistički podatci u vezi s ponudom

B. 

Metoda i očekivani vremenski raspored

IV. Ključne informacije

Svrha je sažeti ključne informacije o financijskom položaju društva, kapitalizaciji i čimbenicima rizika. Ako su financijski izvještaji koji su uključeni u dokument promijenjeni kako bi se u njima odrazile bitne promjene u grupnoj strukturi društva ili računovodstvenim politikama, tada i odabrani financijski podatci moraju biti promijenjeni.

A. 

Odabrani financijski podatci

B. 

Kapitalizacija i zaduženost (samo za vlasničke vrijednosne papire)

C. 

Razlozi za ponudu i korištenje primitaka

D. 

Čimbenici rizika

V. Informacije o društvu

Svrha je pružiti informacije o poslovanju društva, proizvodima koje ono proizvodi ili uslugama koje pruža te čimbenicima koji utječu na poslovanje. Nastoji se pružiti i informacije o primjerenosti i svrsishodnosti nekretnina, postrojenja i opreme društva, kao i o planovima društva za buduće povećanje ili smanjenje kapaciteta.

A. 

Povijest i razvoj društva

B. 

Pregled poslovanja

C. 

Organizacijska struktura

D. 

Nekretnine, postrojenja i oprema

VI. Pregled poslovanja, financijski pregled i izgledi

Svrha je pružiti objašnjenje rukovodstva društva o čimbenicima koji su utjecali na financijski položaj društva i rezultate poslovanja za razdoblja obuhvaćena financijskim izvještajima, kao i procjenu rukovodstva o čimbenicima i trendovima od kojih se očekuje da će bitno utjecati na financijski položaj društva i rezultate poslovanja u budućim razdobljima.

A. 

Rezultati poslovanja

B. 

Likvidnost i izvori sredstava

C. 

Istraživanje i razvoj, patenti i licencije itd.

D. 

Trendovi

VII. Direktori, više rukovodstvo i zaposlenici

Svrha je pružiti informacije o direktorima i rukovoditeljima društva, kako bi ulagatelji mogli ocijeniti njihovo iskustvo, kvalifikacije i razinu primitaka od rada, a i njihov odnos prema društvu.

A. 

Direktori i više rukovodstvo

B. 

Primitci od rada

C. 

Praksa uprave

D. 

Zaposlenici

E. 

Vlasništvo dionica

VIII. Većinski dioničari i transakcije s povezanim osobama

Svrha je pružiti informacije o većinskim dioničarima i drugim osobama koje mogu kontrolirati ili imati utjecaj na društvo. Pružaju se i informacije o transakcijama društva s osobama povezanim s društvom te o tome jesu li takve transakcije izvršene po pravednim uvjetima za društvo.

A. 

Glavni dioničari

B. 

Transakcije s povezanim osobama

C. 

Interesi stručnjaka i savjetnika

IX. Financijske informacije

Svrha je navesti koji financijski izvještaji moraju biti uključeni u dokument, kao i razdoblja koja moraju obuhvatiti te starost financijskih izvještaja i druge informacije financijske prirode. Računovodstvena i revizijska načela koja će se prihvatiti za upotrebu u pripremi i reviziji financijskih izvještaja odredit će se u skladu s međunarodnim računovodstvenim i revizijskim standardima.

A. 

Konsolidirani izvještaji i druge financijske informacije

B. 

Značajne promjene

X. Pojedinosti ponude i uvrštenja za trgovanje

Svrha je pružiti informacije o ponudi i uvrštenju vrijednosnih papira za trgovanje, planu distribucije vrijednosnih papira i drugim povezanim pitanjima.

A. 

Ponuda i uvrštenje za trgovanje

B. 

Plan distribucije

C. 

Tržišta

D. 

Imatelji vrijednosnih papira koji prodaju

E. 

Razvodnjavanje (samo za vlasničke vrijednosne papire)

F. 

Troškovi izdanja

XI. Dodatne informacije

Svrha je pružiti informacije, od kojih je većina zakonom propisana, koje nisu obuhvaćene drugdje u prospektu.

A. 

Temeljni kapital

B. 

Osnivački akt i statut

C. 

Bitni ugovori

D. 

Kontrola deviznog poslovanja

E. 

Upozorenje o poreznim posljedicama

F. 

Dividende i platni agenti

G. 

Izjave stručnjaka

H. 

Dostupni dokumenti

I. 

Dodatne informacije
PRILOG II.

REGISTRACIJSKI DOKUMENT

I. Identitet direktorâ, višeg rukovodstva, savjetnikâ i revizorâ

Svrha je utvrditi zastupnike društva i druge pojedince uključene u ponudu društva ili uvrštenje za trgovanje; to su osobe odgovorne za sastavljanje prospekta i osobe odgovorne za reviziju financijskih izvještaja.

II. Ključne informacije o izdavatelju

Svrha je sažeti ključne informacije o financijskom položaju društva, kapitalizaciji i čimbenicima rizika. Ako su financijski izvještaji koji su uključeni u dokument promijenjeni kako bi se u njima odrazile bitne promjene u grupnoj strukturi društva ili računovodstvenim politikama, tada i odabrani financijski podatci moraju biti promijenjeni.

A. 

Odabrani financijski podatci

B. 

Kapitalizacija i zaduženost (samo za vlasničke vrijednosne papire)

C. 

Čimbenici rizika koji se odnose na izdavatelja

III. Informacije o društvu

Svrha je pružiti informacije o poslovanju društva, proizvodima koje ono nudi ili uslugama koje pruža te čimbenicima koji utječu na poslovanje. Nastoji se pružiti i informacije o primjerenosti i svrsishodnosti nekretnina, postrojenja i opreme društva, kao i o planovima društva za buduće povećanje ili smanjenje kapaciteta.

A. 

Povijest i razvoj društva

B. 

Pregled poslovanja

C. 

Organizacijska struktura

D. 

Nekretnine, postrojenja i oprema

IV. Pregled poslovanja, financijski pregled i izgledi

Svrha je pružiti objašnjenje rukovodstva društva o čimbenicima koji su utjecali na financijski položaj društva i rezultate poslovanja za razdoblja obuhvaćena financijskim izvještajima, kao i procjenu rukovodstva o čimbenicima i trendovima od kojih se očekuje da će bitno utjecati na financijski položaj društva i rezultate poslovanja u budućim razdobljima.

A. 

Rezultati poslovanja

B. 

Likvidnost i izvori sredstava

C. 

Istraživanje i razvoj, patenti i licencije itd.

D. 

Trendovi

V. Direktori, više rukovodstvo i zaposlenici

Svrha je pružiti informacije o direktorima i rukovoditeljima društva, kako bi ulagatelji mogli ocijeniti njihovo iskustvo, kvalifikacije i razinu primitaka od rada, a i njihov odnos prema društvu.

A. 

Direktori i više rukovodstvo

B. 

Primitci od rada

C. 

Praksa uprave

D. 

Zaposlenici

E. 

Vlasništvo dionica

VI. Većinski dioničari i transakcije s povezanim osobama

Svrha je pružiti informacije o većinskim dioničarima i drugim osobama koje mogu kontrolirati ili imati utjecaj na društvo. Pružaju se i informacije o transakcijama društva s osobama povezanim s društvom te o tome jesu li takve transakcije izvršene po pravednim uvjetima za društvo.

A. 

Većinski dioničari

B. 

Transakcije s povezanim osobama

C. 

Interesi stručnjaka i savjetnika

VII. Financijske informacije

Svrha je navesti koji financijski izvještaji moraju biti uključeni u dokument, kao i razdoblja koja moraju obuhvatiti te starost financijskih izvještaja i druge informacije financijske prirode. Računovodstvena i revizijska načela koja će se prihvatiti za upotrebu u pripremi i reviziji financijskih izvještaja odredit će se u skladu s međunarodnim računovodstvenim i revizijskim standardima.

A. 

Konsolidirani izvještaji i druge financijske informacije

B. 

Značajne promjene

VIII. Dodatne informacije

Svrha je pružiti informacije, od kojih je većina zakonom propisana, koje nisu obuhvaćene drugdje u prospektu.

A. 

Temeljni kapital

B. 

Osnivački akt i statut

C. 

Bitni ugovori

D. 

Izjave stručnjaka

E. 

Dostupni dokumenti

F. 

Dodatne informacije
PRILOG III.

OBAVIJEST O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

I. Identitet direktorâ, višeg rukovodstva, savjetnikâ i revizorâ

Svrha je utvrditi zastupnike društva i druge pojedince uključene u ponudu društva ili uvrštenje za trgovanje; to su osobe odgovorne za sastavljanje prospekta i osobe odgovorne za reviziju financijskih izvještaja.

II. Statistika ponude i očekivani vremenski raspored

Svrha je pružiti ključne informacije o odvijanju bilo koje ponude kao i utvrditi važne datume povezane s tom ponudom.

A. 

Statistika ponude

B. 

Metoda i očekivani vremenski raspored

III. Ključne informacije o izdavatelju

Svrha je sažeti ključne informacije o financijskom položaju društva, kapitalizaciji i čimbenicima rizika. Ako su financijski izvještaji koji su uključeni u dokument promijenjeni kako bi se u njima odrazile bitne promjene u grupnoj strukturi društva ili računovodstvenim politikama, tada i odabrani financijski podatci moraju biti promijenjeni.

A. 

Kapitalizacija i zaduženost (samo za vlasničke vrijednosne papire)

B. 

Informacije o obrtnom kapitalu (samo za vlasničke vrijednosne papire)

C. 

Razlozi za ponudu i korištenje primitaka

D. 

Čimbenici rizika

IV. Ključne informacije o vrijednosnim papirima

Svrha je pružiti ključne informacije o vrijednosnim papirima koji trebaju biti javno ponuđeni i/ili uvršteni za trgovanje.

A. 

Opis vrste i roda vrijednosnih papira koji su predmet javne ponude i/ili uvrštenja za trgovanje.

B. 

Valuta izdanih vrijednosnih papira.

C. 

Relativnu nadređenost vrijednosnih papira u strukturi kapitala izdavatelja u slučaju njegove nesolventnosti uključujući, prema potrebi, informacije o stupnju podređenosti vrijednosnih papira i potencijalnom učinku na ulaganje u slučaju sanacije na temelju Direktive 2014/59/EU;

D. 

Politika isplate dividendi, odredbe o plativim kamatama ili opis temeljnog instrumenta, uključujući metodu koja je primijenjena za povezivanje temeljnog instrumenta i stope, te naznaka o tome gdje se mogu dobiti informacije o prošloj i budućoj uspješnosti temeljnog instrumenta i njegovoj volatilnosti.

E. 

Opis prava koja proizlaze iz vrijednosnih papira, uključujući sva ograničenja tih prava i postupak za ostvarivanje tih prava.

V. Interesi stručnjaka

Svrha je pružiti informacije o transakcijama koje je društvo sklopilo sa stručnjacima ili savjetnicima koji su angažirani na temelju plaćanja po učinku.

VI. Pojedinosti ponude i uvrštenja za trgovanje

Svrha je pružiti informacije o ponudi i uvrštenju vrijednosnih papira za trgovanje, planu distribucije vrijednosnih papira i drugim povezanim pitanjima.

A. 

Ponuda i uvrštenje za trgovanje

B. 

Plan distribucije

C. 

Tržišta

D. 

Imatelji vrijednosnih papira koji prodaju

E. 

Razvodnjavanje (samo za vlasničke vrijednosne papire)

F. 

Troškovi izdanja

VII. Dodatne informacije

Svrha je pružiti informacije, od kojih je većina zakonom propisana, koje nisu obuhvaćene drugdje u prospektu.

A. 

Kontrola deviznog poslovanja

B. 

Upozorenje o poreznim posljedicama

C. 

Dividende i platni agenti

D. 

Izjave stručnjaka

E. 

Dostupni dokumenti
PRILOG IV.

REGISTRACIJSKI DOKUMENT ZA PROSPEKT EU-a ZA RAST

I. Odgovornost za registracijski dokument

Svrha je utvrditi izdavatelja i njegove zastupnike i druge pojedince uključene u ponudu društva; to su osobe odgovorne za izradu registracijskog dokumenta.

II. Strategija, uspješnost i poslovno okruženje

Svrha je informirati o strategiji i ciljevima društva povezanima s razvojem i budućom učinkovitošću te pružiti informacije o poslovanju društva, njezinim proizvodima ili uslugama, ulaganjima i čimbenicima koji utječu na poslovanje. Nadalje, nužno je uključiti čimbenike rizika specifične za to društvo i relevantne informacije o trendovima.

III. Korporativno upravljanje

Svrha je pružiti informacije o direktorima i rukovoditeljima društva, kako bi ulagatelji mogli ocijeniti njihovo iskustvo, kvalifikacije i razinu primitaka od rada, a i njihov odnos prema društvu.

IV. Financijski izvještaji i ključni pokazatelji uspješnosti

Svrha je utvrditi financijske izvještaje i ključne pokazatelje uspješnosti koji moraju biti uključeni u dokument i koji se moraju odnositi na zadnje dvije financijske godine (za vlasničke vrijednosne papire) ili na zadnju financijsku godinu (za nevlasničke vrijednosne papire) ili na kraće razdoblje u kojem izdavatelj posluje.

V. Pregled poslovanja i financijski pregled (samo za vlasničke vrijednosne papire koje izdaju društva s tržišnom kapitalizacijom iznad 200 000 000  EUR).

Svrha je pružiti informacije o financijskom stanju i rezultatima poslovanja ako izvješća, sastavljena i prezentirana u skladu s člancima 19. i 29. Direktive 2013/34/EU za razdoblja obuhvaćena povijesnim financijskim informacijama, nisu uključena u prospekt EU-a za rast.

VI. Informacije o dioničarima

Svrha je pružiti informacije o sudskim i arbitražnim postupcima, sukobima interesa i transakcijama s povezanim osobama kao i informacije o temeljnom kapitalu.
PRILOG V.

OBAVIJEST O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA ZA PROSPEKT EU-a ZA RAST

I. Odgovornost za obavijest o vrijednosnim papirima

Svrha je utvrditi izdavatelja i njegove zastupnike i druge pojedince uključene u ponudu društva ili uvrštenje za trgovanje; to su osobe odgovorne za izradu prospekta.

▼M1

II. Izjava o kapitalizaciji i zaduženosti (samo za vlasničke vrijednosne papire koje izdaju društva s tržišnom kapitalizacijom iznad 200 000 000 EUR) i izjava o obrtnom kapitalu (samo za vlasničke vrijednosne papire).

Svrha je pružiti informacije o kapitalizaciji i zaduženosti izdavatelja te informacije o dostatnosti obrtnog kapitala za ispunjavanje postojećih obveza izdavatelja odnosno, ako to nije slučaj, načinu na koji izdavatelj predlaže osigurati potreban dodatan obrtni kapital.

▼B

III. Opći uvjeti vrijednosnih papira

Svrha je pružiti ključne informacije o općim uvjetima vrijednosnih papira i opis svih prava povezanih s vrijednosnim papirima. Nadalje, nužno je uključiti čimbenike rizika specifične za vrijednosne papire.

IV. Pojedinosti ponude i očekivani vremenski raspored

Svrha je pružiti informacije o ponudi i, prema potrebi, uvrštenju za trgovanje u MTF-u, uključujući konačnu ponudbenu cijenu i količinu vrijednosnih papira (bilo u obliku broja vrijednosnih papira ili u obliku ukupnog nominalnog iznosa) koji će biti predmet ponude, razlozi za ponudu, plan distribucije vrijednosnih papira, korištenje primitcima od ponude, troškovi izdavanja i ponude te razvodnjavanje (samo za vlasničke vrijednosne papire).

V. Informacije o jamcu

Svrha je, prema potrebi, pružiti informacije o jamcu vrijednosnih papira uključujući ključne informacije o jamstvu u vezi s vrijednosnim papirima, čimbenike rizika i financijske informacije specifične za tog jamca.

▼M3
PRILOG V.a

MINIMALNE INFORMACIJE KOJE PROSPEKTI EU-A ZA OPORAVAK MORAJU SADRŽAVATI

I.   Sažetak

Prospekt EU-a za oporavak mora uključivati sažetak sastavljen u skladu s člankom 7. stavkom 12.a.

II.   Naziv izdavatelja, zemlja u kojoj je izdavatelj osnovan, poveznica na internetske stranice izdavatelja

Utvrditi trgovačko društvo koje izdaje dionice, uključujući njegov identifikator pravne osobe („LEI”), njegovo ime i tvrtku, njegovu zemlju osnivanja i internetske stranice na kojima ulagatelji mogu pronaći informacije o poslovanju trgovačkog društva, proizvodima koje proizvodi ili uslugama koje pruža, glavnim tržištima na kojima posluje, većim dioničarima, sastavu njegovih administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela i višeg rukovodstva, te prema potrebi informacije koje su uključene upućivanjem (s izjavom o ograničenju odgovornosti da informacije na internetskoj stranici nisu dio prospekta, osim ako su te informacije upućivanjem uključene u prospekt).

III.   Izjava o odgovornosti i izjava o nadležnom tijelu

1.   Izjava o odgovornosti

Utvrditi osobe odgovorne za sastavljanje prospekta EU-a za oporavak i navesti izjave tih osoba da, prema njihovim saznanjima, informacije sadržane u prospektu EU-a za oporavak odgovaraju činjenicama i da u prospektu EU-a za oporavak nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na njegov sadržaj.

Ako je to primjenjivo, izjava mora sadržavati informacije dobivene od trećih osoba, uključujući izvore tih informacija, te izjave ili izvješća stručnjaka i sljedeće podatke o tim osobama:

(a) 

ime;

(b) 

poslovnu adresu;

(c) 

kvalifikacije; i

(d) 

značajni udjel u izdavatelju, ako postoji.

2.   Izjava o nadležnom tijelu

U izjavi se mora navesti nadležno tijelo koje je odobrilo prospekt EU-a za oporavak u skladu s ovom Uredbom, navesti da takvo odobrenje nije odobrenje izdavatelja ni kvalitete dionica na koje se odnosi prospekt EU-a za oporavak, da je nadležno tijelo samo odobrilo da prospekt EU-a za oporavak ispunjava standarde potpunosti, razumljivosti i dosljednosti propisane ovom Uredbom te navesti da je prospekt EU-a za oporavak sastavljen u skladu s člankom 14.a.

IV.   Čimbenici rizika

Opis značajnih rizika koji su specifični za izdavatelja te opis značajnih rizika koji su specifični za dionice koje se nude javnosti i/ili uvrštavaju za trgovanje na uređenom tržištu, u ograničenom broju kategorija, u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”.

U svakoj se kategoriji najprije navode rizici koji su najznačajniji prema procjeni izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, uzimajući u obzir negativan učinak na izdavatelja, kao i na dionice koje se javno nude i/ili uvrštavaju za trgovanje na uređenom tržištu, uz naznaku vjerojatnosti njihova pojavljivanja. Rizici se potkrjepljuju sadržajem prospekta EU-a za oporavak.

V.   Financijski izvještaji

Prospekt EU-a za oporavak mora uključivati financijske izvještaje (godišnje i polugodišnje) objavljene u razdoblju od 12 mjeseci prije odobrenja prospekta EU-a za oporavak. Ako su objavljeni godišnji i polugodišnji financijski izvještaji, potrebno je dostaviti samo godišnje izvještaje ako su novijeg datuma od polugodišnjih financijskih izvještaja.

Reviziju godišnjih financijskih izvještaja mora obaviti neovisni revizor. Izvješće o obavljenoj reviziji mora se izraditi u skladu s Direktivom 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 18 ) i Uredbom (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ( 19 ).

Ako se Direktiva 2006/43/EZ i Uredba (EU) br. 537/2014 ne primjenjuju, godišnji financijski izvještaji moraju biti revidirani ili se za potrebe prospekta EU-a za oporavak mora naznačiti pružaju li istinit i fer prikaz u skladu s revizijskim standardima koji se primjenjuju u državi članici ili s istovrijednim standardom. U protivnom je u prospekt EU-a za oporavak potrebno uključiti:

(a) 

jasnu izjavu o primijenjenim revizijskim standardima;

(b) 

objašnjenje bilo kojeg značajnog odstupanja od međunarodnih revizijskih standarda.

Ako ovlašteni revizori odbiju dati izvješće o godišnjim financijskim izvještajima ili ako je u izvješću o obavljenoj reviziji izraženo mišljenje s rezervom, ako ono sadržava izmjene mišljenja, ograđivanje ili posebni naglasak, takve rezerve, izmjene, ograđivanja ili posebni naglasak moraju biti u cijelosti navedeni i obrazloženi.

Mora se navesti opis svih značajnih promjena financijskog položaja grupe koje su nastupile po završetku posljednjeg financijskog razdoblja za koje su objavljeni revidirani financijski izvještaji ili financijske informacije za razdoblje tijekom godine ili se mora priložiti odgovarajuća izjava o tome da nije bilo takvih promjena financijskog položaja.

Ako je to primjenjivo, moraju se navesti i pro forma informacije.

VI.   Politika dividendi

Opis izdavateljeve politike o raspodjeli dividende i eventualnih trenutačnih ograničenja, kao i o otkupu dionica.

VII.   Informacije o trendovima

Opis:

(a) 

najznačajnijih nedavnih trendova u proizvodnji, prodaji i zalihama, troškovima i prodajnim cijenama od završetka posljednje financijske godine do datuma prospekta EU-a za oporavak.

(b) 

informacija o svim poznatim trendovima, nepredvidivim događajima, potražnji, preuzetim obvezama ili događajima koji bi mogli bitno utjecati na izdavateljeva izglede barem u tekućoj financijskoj godini;

(c) 

informacije o izdavateljevoj kratkoročnoj i dugoročnoj financijskoj i nefinancijskoj poslovnoj strategiji i ciljevima, uključujući, ako je to primjenjivo, poseban osvrt od najmanje 400 riječi na poslovni i financijski učinak pandemije bolesti COVID-19 na izdavatelja te njezin očekivani budući učinak;.

Ako nema znatne promjene ni u jednom od trendova iz točke (a) ili (b) ovog odjeljka, navodi se izjava o tome.

VIII.   Uvjeti ponude, čvrste obveze i namjere upisa i ključne značajke sporazuma o pokroviteljstvu i plasiranju

Utvrditi cijenu ponude, broj ponuđenih dionica, iznos izdanja/ponude, uvjete kojima je ponuda podvrgnuta i postupak za ostvarivanje prava prvokupa.

U mjeri u kojoj je to izdavatelju poznato, navesti informacije o tome namjeravaju li većinski dioničari ili članovi rukovodećih, nadzornih ili administrativnih tijela upisati ponudu ili namjerava li bilo koja osoba upisati više od 5 % ponude.

Predstaviti sve čvrste obveze upisa više od 5 % ponude i sve bitne značajke sporazuma o pokroviteljstvu i plasmanu, uključujući naziv i adresu subjekata koji postupak pokroviteljstva ili postupak ponude odnosno prodaje izdanja provode uz obvezu otkupa ili na temelju sporazuma da će ponuditelj odnosno prodavatelj uložiti sve moguće napore kako bi prodao vrijednosne papire te kvote.

IX.   Ključne informacije o dionicama i njihovu upisivanju

Navesti sljedeće ključne informacije o dionicama koje se nude javnosti ili se uvrštavaju za trgovanje na uređenom tržištu:

(a) 

međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN);

(b) 

prava koja proizlaze iz dionica, postupak za ostvarivanje tih prava i sva ograničenja tih prava;

(c) 

gdje se dionice mogu upisati te o razdoblju, uključujući sve moguće izmjene, tijekom kojeg će ponuda biti otvorena i opis postupka podnošenja zahtjeva zajedno s datumom izdavanja novih dionica.

X.   Razlozi za ponudu i korištenje primitaka

Pružiti informacije o razlozima za ponudu i, ovisno o slučaju, procijenjeni neto iznos primitaka raščlanjen na sve važnije namjenske rashode i predstavljen redoslijedom njihovih prioriteta.

Ako izdavatelj zna da predviđeni primici neće biti dovoljni za financiranje svih predloženih rashoda, potrebno je navesti iznos i izvore drugih potrebnih sredstava. Potrebno je navesti pojedinosti o korištenju primitaka, posebice ako se koriste za stjecanje imovine koja nije namijenjena redovnom poslovanju, za financiranje najavljenih stjecanja drugih poduzeća ili za podmirenje, smanjenje ili potpunu otplatu duga.

XI.   Primanje državne potpore

Dostaviti izjavu s informacijama o tome je li izdavatelj primio državnu potporu u bilo kojem obliku u kontekstu povrata te o svrsi potpore, vrsti instrumenta i iznosu primljene potpore te uvjetima koji su s njom povezani, ako postoje.

Izjava o tome je li izdavatelj primio državnu potporu mora sadržavati izjavu da su informacije pružene isključivo pod odgovornošću osoba odgovornih za prospekt, kako je navedeno u članku 11. stavku 1., da je uloga nadležnog tijela u odobravanju prospekta provjera njegove potpunosti, razumljivosti i dosljednosti te da stoga u pogledu izjave o državnoj potpori nadležno tijelo nije dužno neovisno provjeriti tu izjavu.

XII.   Izjava o obrtnom kapitalu

Izjava izdavatelja da je, po njegovu mišljenju, obrtni kapital dovoljan za trenutačne zahtjeve izdavatelja ili, u protivnom, način na koji izdavatelj namjerava osigurati dodatni potrebni obrtni kapital.

XIII.   Kapitalizacija i zaduženost

Izjava o kapitalizaciji i zaduženosti (pri čemu se razlikuju dug osiguran jamstvom i dug koji nije osiguran jamstvom, dug osiguran kolateralom i dug koji nije osiguran kolateralom) stanje najmanje 90 dana prije datuma prospekta EU-a za oporavak. Pojam „zaduženost” podrazumijeva i neizravnu i potencijalnu zaduženost.

Ako u razdoblju od 90 dana nastupe značajne promjene kapitalizacije i zaduženosti izdavatelja, moraju se dostaviti dodatne informacije na način da se narativno opišu te promjene i da se ažuriraju iznosi.

XIV.   Sukob interesa

Pružiti informacije o svim interesima povezanima s izdavanjem, uključujući sukobe interesa, i detalje o uključenim osobama i prirodi interesa.

XV.   Razvodnjavanje i udjeli dioničara nakon izdanja

Predstaviti usporedbu udjela u dioničkom kapitalu i glasačkim pravima za postojeće dioničare prije i nakon povećanja kapitala koje je rezultat javne ponude uz pretpostavku da postojeći dioničari ne upisuju nove dionice te, zasebno, uz pretpostavku da će postojeći dioničari iskoristiti svoja prava.

XVI.   Dostupni dokumenti

Izjava da se tijekom trajanja prospekta EU-a za oporavak mogu pregledati sljedeći dokumenti, ako je to primjenjivo:

(a) 

najnoviji ugovor o osnivanju i statut izdavatelja;

(b) 

sva izvješća, pisma i drugi dokumenti, procjene i mišljenja stručnjaka na zahtjev izdavatelja čiji je bilo koji dio uključen u prospekt EU-a za oporavak ili na koji se upućuje u prospektu EU-a za oporavak.

Naznaku internetske stranice na kojoj se dokumenti mogu pregledati.

▼B
PRILOG VI.KORELACIJSKA TABLICA

(iz članka 46.)

Direktiva 2003/71/EZ

Ova Uredba

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 2. točka (a)

Članak 1. stavak 2. točka (a)

Članak 1. stavak 2. točka (b)

Članak 1. stavak 2. točka (b)

Članak 1. stavak 2. točka (c)

Članak 1. stavak 2. točka (c)

Članak 1. stavak 2. točka (d)

Članak 1. stavak 2. točka (d)

Članak 1. stavak 2. točka (e)

Članak 1. stavak 2. točka (e)

Članak 1. stavak 2. točka (f)

Članak 1. stavak 2. točka (g)

Članak 1. stavak 2. točka (f)

Članak 1. stavak 2. točka (h)

Članak 1. stavak 3.

Članak 1. stavak 2. točka (i)

Članak 1. stavak 2. točka (j)

Članak 1. stavak 4. točka (j) i članak 1. stavak 5. prvi podstavak točka(i)

Članak 1. stavak 3.

Članak 4.

Članak 1. stavak 4.

Članak 2. stavak 1. točka (a)

Članak 2. točka (a)

Članak 2. stavak 1. točka (b)

Članak 2. točka (b)

Članak 2. stavak 1. točka (c)

Članak 2. točka (c)

Članak 2. stavak 1. točka (d)

Članak 2. točka (d)

Članak 2. stavak 1. točka (e)

Članak 2. točka (e)

Članak 2. stavak 1. točka (f)

Članak 2. točka (f)

Članak 2. stavak 1. točka (g)

Članak 2. točka (g)

Članak 2. stavak 1. točka (h)

Članak 2. točka (h)

Članak 2. stavak 1. točka (i)

Članak 2. točka (i)

Članak 2. stavak 1. točka (j)

Članak 2. točka (j)

Članak 2. stavak 1. točka (k)

Članak 2. stavak 1. točka (l)

Članak 2. stavak 1. točka (m)

Članak 2. točka (m)

Članak 2. stavak 1. točka (n)

Članak 2. točka (n)

Članak 2. stavak 1. točka (o)

Članak 2. točka (p)

Članak 2. stavak 1. točka (p)

Članak 2. točka (q)

Članak 2. stavak 1. točka (q)

Članak 2. točka (r)

Članak 2. stavak 1. točka (r)

Članak 2. točka (s)

Članak 2. stavak 1. točka (s)

Članak 2. stavak 1. točka (t)

Članak 2. stavak 4.

Članak 3. stavak 1.

Članak 3. stavak 1.

Članak 3. stavak 2. točka (a)

Članak 1. stavak 4. točka (a)

Članak 3. stavak 2. točka (b)

Članak 1. stavak 4. točka (b)

Članak 3. stavak 2. točka (c)

Članak 1. stavak 4. točka (d)

Članak 3. stavak 2. točka (d)

Članak 1. stavak 4. točka (c)

Članak 3. stavak 2. točka (e)

Članak 3. stavak 2., drugi i treći podstavak

Članak 5. stavak 1.

Članak 3. stavak 3.

Članak 3. stavak 3.

Članak 3. stavak 4.

Članak 4. stavak 1. točka (a)

Članak 1. stavak 4. točka (e)

Članak 4. stavak 1. točka (b)

Članak 1. stavak 4. točka (f)

Članak 4. stavak 1. točka (c)

Članak 1. stavak 4. točka (g)

Članak 4. stavak 1. točka (d)

Članak 1. stavak 4. točka (h)

Članak 4. stavak 1. točka (e)

Članak 1. stavak 4. točka (i)

Članak 4. stavak 1., drugi do peti podstavak

Članak 4. stavak 2. točka (a)

Članak 1. stavak 5. prvi podstavak točka (a)

Članak 4. stavak 2. točka (b)

Članak 1. stavak 5. prvi podstavak točka (d)

Članak 4. stavak 2. točka (c)

Članak 1. stavak 5. prvi podstavak točka (e)

Članak 4. stavak 2. točka (d)

Članak 1.stavak 5.prvi podstavak točka (f)

Članak 4. stavak 2. točka (e)

Članak 1. stavak 5. prvi podstavak točka (g)

Članak 4. stavak 2. točka (f)

Članak 1. stavak 5. prvi podstavak točka (h)

Članak 4. stavak 2. točka (g)

Članak 1. stavak 5. prvi podstavak točke (b) i (c)

Članak 4. stavak 2. točka (h)

Članak 1. stavak 5. prvi podstavak točka (j)

Članak 4. stavak 3.

Članak 1. stavak 7.

Članak 5. stavak 1.

Članak 6. stavci 1. i 2., članak 14. stavak 2.

Članak 5. stavak 2.

Članak 7

Članak 5. stavak 3.

Članak 6. stavak 3.

Članak 5. stavak 4. prvi podstavak

Članak 8. stavak 1.

Članak 5. stavak 4. drugi podstavak

Članak 8. stavak 10.

Članak 5. stavak 4. treći podstavak prva rečenica

Članak 8. stavak 5. i članak 25. stavak 4.

Članak 5. stavak 4. treći podstavak druga rečenica

Članak 8. stavak 4.

Članak 5. stavak 5.

Članak 13. stavak 1. i članak 7. stavak 13.

Članak 6. stavak 1.

Članak 11. stavak 1.

Članak 6. stavak 2.

Članak 11. stavak 2.

Članak 7. stavak 1.

Članak 13. stavak 1. prvi podstavak

Članak 7. stavak 2. točka (a)

Članak 13. stavak 1. drugi podstavak točka (a)

Članak 7. stavak 2. točka (b)

Članak 13. stavak 1. drugi podstavak točka (b)

Članak 7. stavak 2. točka (c)

Članak 13. stavak 1. drugi podstavak točka (c)

Članak 7. stavak 2. točka (d)

Članak 13. stavak 1. drugi podstavak točka (c)

Članak 7. stavak 2. točka (e)

Članak 15. stavak 2.

Članak 7. stavak 2. točka (f)

Članak 13. stavak 1. drugi podstavak točka (d)

Članak 7. stavak 2. točka (g)

Članak 14. stavak 3.

Članak 7. stavak 3.

Članak 13. stavak 3.

Članak 7. stavak 4.

Članak 8. stavak 1. prvi podstavak točka (a)

Članak 17. stavak 1. prvi podstavak točka (b)

Članak 8. stavak 1. prvi podstavak točka (b)

Članak 17. stavak 1. prvi podstavak točka (a)

Članak 8. stavak 1. drugi podstavak

Članak 17. stavak 2.

Članak 8. stavak 2.

Članak 18. stavak 1.

Članak 8. stavak 3.

Članak 18. stavak 2.

Članak 8 točka (3a)

Članak 18. stavak 3.

Članak 8. stavak 4.

Članak 18. stavak 4. prvi podstavak

Članak 8. stavak 5. prvi podstavak

Članak 8. stavak 5. drugi podstavak

Članak 9. stavak 1.

Članak 12. stavak 1.

Članak 9. stavak 2.

Članak 12. stavak 1.

Članak 9. stavak 3.

Članak 12. stavak 1.

Članak 9. stavak 4.

Članak 12. stavak 2.

Članak 11. stavak 1.

Članak 19. stavak 1.

Članak 11. stavak 2.

Članak 19. stavak 2.

Članak 11. stavak 3.

Članak 19. stavak 4.

Članak 12. stavak 1.

Članak 10. stavak 1. prvi podstavak

Članak 12. stavak 2.

Članak 10. stavak 1. drugi podstavak

Članak 12. stavak 3.

Članak 13. stavak 1.

Članak 20. stavak 1.

Članak 13. stavak 2.

Članak 20. stavak 2.

Članak 13. stavak 3.

Članak 20. stavak 3.

Članak 13. stavak 4.

Članak 20. stavak 4.

Članak 13. stavak 5.

Članak 20. stavak 8.

Članak 13. stavak 6.

Članak 20. stavak 9.

Članak 13. stavak 7.

Članak 14. stavak 1.

Članak 21. stavak 1.

Članak 14. stavak 2.

Članak 21. stavak 2.

Članak 14. stavak 3.

Članak 14. stavak 4.

Članak 21. stavak 5.

Članak 14(4a)

Članak 21. stavak 6.

Članak 14. stavak 5.

Članak 21. stavak 9.

Članak 14. stavak 6.

Članak 21. stavak 10.

Članak 14. stavak 7.

Članak 21. stavak 11.

Članak 14. stavak 8.

Članak 21. stavak 12.

Članak 15. stavak 1.

Članak 22. stavak 1.

Članak 15. stavak 2.

Članak 22. stavak 2.

Članak 15. stavak 3.

Članak 22. stavak 3.

Članak 15. stavak 4.

Članak 22. stavak 4.

Članak 15. stavak 5.

Članak 22. stavak 5.

Članak 15. stavak 6.

Članak 22. stavak 6.

Članak 15. stavak 7.

Članak 22. stavak 9.

Članak 16. stavak 1.

Članak 23. stavak 1.

Članak 16. stavak 2.

Članak 23. stavak 2.

Članak 16. stavak 3.

Članak 23. stavak 7.

Članak 17. stavak 1.

Članak 24. stavak 1.

Članak 17. stavak 2.

Članak 24. stavak 2.

Članak 18. stavak 1.

Članak 25. stavak 1.

Članak 18. stavak 2.

Članak 25. stavak 2.

Članak 18. stavak 3. prvi podstavak

Članak 25. stavak 3.

Članak 18. stavak 3. drugi podstavak

Članak 21. stavak 5.

Članak 18. stavak 4.

Članak 25. stavak 8.

Članak 19. stavak 1.

Članak 27. stavak 1.

Članak 19. stavak 2.

Članak 27. stavak 2.

Članak 19. stavak 3.

Članak 27. stavak 3.

Članak 19. stavak 4.

Članak 27. stavak 5.

Članak 20. stavak 1.

Članak 29. stavak 1.

Članak 20. stavak 2.

Članak 29. stavak 2.

Članak 20. stavak 3.

Članak 29. stavak 3.

Članak 21. stavak 1.

Članak 31. stavak 1.

Članak 21. točka (1a)

Članak 34. stavak 1.

Članak 21. točka (1b)

Članak 34. stavak 2.

Članak 21. stavak 2.

Članak 31. stavak 2.

Članak 21. stavak 3. točka (a)

Članak 32. stavak 1. točka (a)

Članak 21. stavak 3. točka (b)

Članak 32. stavak 1. točka (b)

Članak 21. stavak 3. točka (c)

Članak 32. stavak 1. točka (c)

Članak 21. stavak 3. točka (d)

Članak 32. stavak 1. točka (d)

Članak 21. stavak 3. točka (e)

Članak 32. stavak 1. točka (e)

Članak 21. stavak 3. točka (f)

Članak 32. stavak 1. točka (f)

Članak 21. stavak 3. točka (g)

Članak 32. stavak 1. točka (g)

Članak 21. stavak 3. točka (h)

Članak 32. stavak 1. točka (h)

Članak 21. stavak 3. točka (i)

Članak 32. stavak 1. točka (i)

Članak 21. stavak 3. drugi podstavak

Članak 32. stavak 1. drugi podstavak

Članak 21. stavak 4. točka (a)

Članak 32. stavak 1. točka (l)

Članak 21. stavak 4. točka (b)

Članak 32. stavak 1. točka (m)

Članak 21. stavak 4. točka (c)

Članak 21. stavak 4. točka (d)

Članak 32. stavak 1. točka (n)

Članak 21. stavak 4. drugi podstavak

Članak 32. stavak 1. četvrti podstavak

Članak 21. stavak 5.

Članak 31. stavak 3. i članak 32. stavak 6.

Članak 22. stavak 1.

Članak 35. stavak 2.

Članak 22. stavak 2. prvi podstavak

Članak 33. stavak 1.

Članak 22. stavak 2. drugi podstavak

Članak 22. stavak 2. treći podstavak

Članak 33. stavak 5.

Članak 22. stavak 3.

Članak 22. stavak 4.

Članak 33. stavci 6. i 7.

Članak 23. stavak 1.

Članak 37. stavak 1.

Članak 23. stavak 2.

Članak 37. stavak 2.

Članak 24. stavak 1.

Članak 45. stavak 1.

Članak 24. stavak 2.

Članak 45. stavak 2.

Članak 24. točka (2a)

Članak 24. stavak 3.

Članak 24.a

Članak 44.

Članak 24.b

Članak 44.

Članak 24.c

Članak 44.

Članak 25. stavak 1.

Članak 38. stavak 1.

Članak 25. stavak 2.

Članak 42.

Članak 26.

Članak 40.

Članak 27.

Članak 28.

Članak 46.

Članak 29.

Članak 30.

Članak 31.

Članak 48.

Članak 31.a

Članak 32.

Članak 49.

Članak 33.( 1 ) Uredba (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (SL L 347, 20.10.2020., str. 1.).

( 1 ) Direktiva Vijeća 80/390/EEZ od 17. ožujka 1980. o koordinaciji zahtjeva za sastavljanje, provjeru i distribuciju pojedinosti koje treba objaviti radi uvrštenja vrijednosnih papira u službenu kotaciju burze (SL L 100, 17.4.1980., str. 1.).

( 1 ) Direktiva 2001/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. svibnja 2001. o uvrštenju vrijednosnih papira u službenu kotaciju burze te o informacijama koje treba objaviti o tim vrijednosnim papirima (SL L 184, 6.7.2001., str. 1.).

( 1 ) Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

( 1 ) Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (preinačeno) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).

( 2 ) Uredba Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 320, 29.11.2008., str. 1).

( 3 ) Direktiva 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ponudama preuzimanja (SL L 142, 30.4.2004., str. 12.).

( 3 ) Uredba Komisije (EZ) br. 809/2004 od 29. travnja 2004. o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti te o njihovu obliku, upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa (SL L 149, 30.4.2004., str. 1.).

►M1  ( 4 ) Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).

( 5 ) Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.). ◄

( 6 ) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/565 оd 25. travnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s organizacijskim zahtjevima i uvjetima poslovanja investicijskih društava te izrazima definiranima za potrebe te Direktive (SL L 87, 31.3.2017., str. 1.).

( 6 ) Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).

( 6 ) Direktiva 2007/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o izvršavanju pojedinih prava dioničara trgovačkih društava uvrštenih na burzu (SL L 184, 14.7.2007., str. 17.).

( 6 ) Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).

( 6 ) Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).

( 6 ) Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.).

( 6 ) Odluka Komisije 2001/528/EZ od 6. lipnja 2001. o osnivanju Europskog odbora za vrijednosne papire (SL L 191, 13.7.2001., str. 45.).

( 7 ) Direktiva 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja, kojom se mijenjaju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ (SL L 157, 9.6.2006., str. 87.).

( 8 ) Uredba (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EZ (SL L 158, 27.5.2014., str. 77.).