02017R1128 — HR — 30.06.2017 — 000.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EU) 2017/1128 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 14. lipnja 2017.

o prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu

(Tekst značajan za EGP)

( L 168 30.6.2017, 1)


►C1

,  L 198, 28.7.2017,  42 (2017/1128)
▼B

UREDBA (EU) 2017/1128 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 14. lipnja 2017.

o prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.  Ovom se Uredbom u Uniji uvodi zajednički pristup prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja kako bi se osiguralo da pretplatnici na prenosive usluge internetskog sadržaja koje im se zakonito pružaju u njihovoj državi članici boravišta tim uslugama mogu pristupiti i njima se koristiti kada se privremeno nalaze u državi članici koja nije njihova država članica boravišta.

2.  Ova se Uredba ne primjenjuje na područje oporezivanja.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. „pretplatnik” znači svaki potrošač koji, na temelju ugovora o pružanju usluge internetskog sadržaja s pružateljem, bez obzira na to pruža li se u zamjenu za novčano plaćanje ili bez takva plaćanja, ima pravo pristupa toj usluzi i pravo njome se koristiti u državi članici boravišta;

2. „potrošač” znači svaka fizička osoba koja u ugovorima obuhvaćenim ovom Uredbom djeluje u svrhe koje ne ulaze u okvir njezine trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti;

3. „država članica boravišta” znači država članica, utvrđena na temelju članka 5., u kojoj pretplatnik ima svoje stvarno i stalno boravište;

4. „privremeno se nalaziti u državi članici” znači biti prisutan u ograničenom razdoblju u državi članici koja nije država članica boravišta;

5. „usluga internetskog sadržaja” znači usluga kako je definirana u člancima 56. i 57. UFEU-a koju pružatelj zakonito pruža pretplatnicima u njihovoj državi članici boravišta na ugovoreni način i putem interneta, koja je prenosiva i koja je:

i. audiovizualna medijska usluga kako je definirana u članku 1. stavku 1. točki (a) Direktive 2010/13/EU; ili

ii. usluga čija je glavna značajka pružanje pristupa djelima, drugim vrstama zaštićene građe ili prijenosima organizacija za radiodifuziju i korištenje njima, bez obzira na to je li riječ o linearnoj isporuci ili isporuci na zahtjev;

6. „prenosiv” znači obilježje internetskog sadržaja da pretplatnici mogu stvarno pristupiti usluzi internetskog sadržaja i njome se koristiti u svojoj državi članici boravišta bez ograničenja na određenu lokaciju.

Članak 3.

Obveza omogućivanja prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja

1.  Pružatelj usluge internetskog sadržaja koja se pruža u zamjenu za novčano plaćanje pretplatniku koji se privremeno nalazi u državi članici omogućuje pristup usluzi internetskog sadržaja i korištenje njome na isti način kao u državi članici boravišta, među ostalim i pružanjem pristupa istom sadržaju, u istom opsegu i za isti broj uređaja, za isti broj korisnika te u istom opsegu funkcija.

2.  Pružatelj ne smije zahtijevati dodatne naknade od pretplatnika za pristup usluzi internetskog sadržaja i za korištenje njome, na temelju stavka 1.

3.  Obveza iz stavka 1. ne primjenjuje se na zahtjeve u pogledu kvalitete isporuke usluge internetskog sadržaja kojima pružatelj podliježe kada tu uslugu pruža u državi članici boravišta, osim ako su pružatelj i pretplatnik to izričito dogovorili.

Pružatelj prilikom pružanja usluge internetskog sadržaja u skladu sa stavkom 1. ne smije poduzimati nikakve mjere za smanjenje kvalitete isporuke usluge internetskog sadržaja.

4.  Pružatelj, na temelju informacija kojima raspolaže, pretplatniku daje informacije o kvaliteti isporuke usluge internetskog sadržaja koja se pruža u skladu sa stavkom 1. Informacije se pretplatniku daju prije pružanja usluge iz stavka 1. na prikladan i razmjeran način.

Članak 4.

Lokaliziranje pružanja uslugâ internetskog sadržaja, pristup tim uslugama i korištenje njima

Smatra se da se pružanje usluge internetskog sadržaja na osnovi ove Uredbe pretplatniku koji se privremeno nalazi u državi članici, kao i pristup toj usluzi te korištenje njome od strane pretplatnika, odvijaju samo u državi članici boravišta pretplatnika.

Članak 5.

Provjera države članice boravišta

1.  Prilikom sklapanja ili produženja ugovora o pružanju usluge internetskog sadržaja koja se pruža u zamjenu za novčano plaćanje, pružatelj provjerava državu članicu boravišta pretplatnika upotrebom najviše dva od sljedećih sredstava provjere, te osigurava da su odabrana sredstva razumna, razmjerna i djelotvorna:

(a) osobnu iskaznicu, sredstvo elektroničke identifikacije, a naročito ono koje je obuhvaćeno sustavom elektroničke identifikacije prijavljenim u skladu s Uredbom (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 ), ili bilo koju drugu valjanu ispravu o identitetu kojom se potvrđuje država članica boravišta pretplatnika;

(b) podatke o plaćanju, na primjer, bankovni račun ili broj kreditne ili debitne kartice pretplatnika;

(c) mjesto ugradnje STB prijamnika („set-top box”), dekodera ili sličnog uređaja koji se koristi za pružanje usluga pretplatniku;

(d) pretplatnikovo plaćanje naknade za druge usluge u predmetnoj državi članici, kao što je usluga javne radiodifuzije;

(e) ugovor o pružanju internetskih ili telefonskih usluga ili bilo koju sličnu vrstu ugovora koja povezuje pretplatnika s državom članicom;

(f) upis u lokalni popis birača ako su dotični podaci javno dostupni;

(g) plaćanje lokalnih poreza ako su dotični podaci javno dostupni;

(h) račun o komunalnim uslugama koji povezuje pretplatnika s državom članicom;

(i) adresu pretplatnika za slanje računa ili njegovu poštansku adresu;

(j) izjavu pretplatnika kojom potvrđuje svoju adresu u državi članici;

(k) provjeru adrese internetskog protokola (IP) radi utvrđivanja države članice u kojoj pretplatnik pristupa usluzi internetskog sadržaja.

Sredstva provjere iz točaka od (i) do (k) koriste se samo u kombinaciji s jednim od sredstava provjere iz točaka od (a) do (h), osim u slučaju kad je poštanska adresa iz točke (i) uvrštena u javno dostupan službeni registar.

2.  Ako pružatelj tijekom trajanja ugovora o pružanju usluge internetskog sadržaja ima opravdane sumnje u pogledu države članice boravišta pretplatnika, pružatelj može ponoviti provjeru države članice boravišta pretplatnika u skladu sa stavkom 1. U tom se slučaju sredstvo provjere iz točke (k) može koristiti kao jedino sredstvo. Podaci dobiveni upotrebom sredstva provjere iz točke (k) prikupljaju se samo u binarnom formatu.

3.  Pružatelj ima pravo zahtijevati od pretplatnika da mu pruži informacije potrebne za utvrđivanje države članice boravišta pretplatnika u skladu sa stavcima 1. i 2. Ako pretplatnik ne pruži te informacije te zbog toga pružatelj ne može provjeriti državu članicu boravišta pretplatnika, pružatelj, na temelju ove Uredbe, pretplatniku ne omogućuje pristup usluzi internetskog sadržaja ili korištenje njome kada se pretplatnik privremeno nalazi u državi članici.

4.  Nositelji autorskog prava ili srodnih prava ili nositelji bilo kojeg drugog prava na sadržaj usluge internetskog sadržaja mogu u skladu s ovom Uredbom odobriti pružanje svojeg sadržaja, pristup njemu i korištenje njime bez provjere države članice boravišta. U takvim slučajevima ugovor između pružatelja usluga i pretplatnika o pružanju usluge internetskog sadržaja dovoljan je za utvrđivanje države članice boravišta pretplatnika.

Nositelji autorskog prava ili srodnih prava ili nositelji bilo kojeg drugog prava na sadržaj usluge internetskog sadržaja imaju pravo povući odobrenje dano na temelju prvog podstavka uz uvjet dostave obavijesti pružatelju u razumnom roku.

5.  Ugovorom pružatelja i nositeljâ autorskog prava ili srodnih prava ili nositeljâ bilo kojeg drugog prava na sadržaj usluge internetskog sadržaja ne ograničava se mogućnost takvih nositeljâ prava da povuku odobrenje iz stavka 4.

Članak 6.

Prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja koje se pružaju bez novčanog plaćanja

1.  Pružatelj usluga internetskog sadržaja koje se pružaju bez novčanog plaćanja svojim pretplatnicima koji se privremeno nalaze u državi članici može odlučiti da omogući pristup usluzi internetskog sadržaja i korištenje njome pod uvjetom da pružatelj provjeri državu članicu boravišta pretplatnika u skladu s ovom Uredbom.

2.  Pružatelj obavješćuje pretplatnike, relevantne nositelje autorskog prava i srodnih prava i relevantne nositelje bilo kojeg drugog prava na sadržaj usluge internetskog sadržaja o svojoj odluci da pruža uslugu internetskog sadržaja u skladu sa stavkom 1. prije pružanja te usluge. Informacije se pružaju na prikladan i razmjeran način.

3.  Ova se Uredba primjenjuje na pružatelje koji pružaju uslugu internetskog sadržaja u skladu sa stavkom 1.

Članak 7.

Ugovorne odredbe

1.  Neizvršive su sve ugovorne odredbe, uključujući one između pružateljâ usluga internetskog sadržaja i nositeljâ autorskog prava ili srodnih prava ili nositeljâ bilo kojeg drugog prava na sadržaj usluge internetskog sadržaja, kao i one između tih pružatelja i njihovih pretplatnika, koje su u suprotnosti s ovom Uredbom, uključujući i odredbe kojima se zabranjuje prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja ili se takva prenosivost ograničava na određeni rok.

2.  Ova se Uredba primjenjuje bez obzira na pravo mjerodavno za ugovore sklopljene između pružatelja usluga internetskog sadržaja i nositeljâ autorskog prava ili srodnih prava ili nositeljâ bilo kojeg drugog prava na sadržaj obuhvaćen uslugom internetskog sadržaja i bez obzira na ugovore sklopljene između tih pružatelja i njihovih pretplatnika.

Članak 8.

Zaštita osobnih podataka

1.  Obrada osobnih podataka koja se provodi u okviru ove Uredbe, a posebno za potrebe provjere države članice boravišta pretplatnika u skladu s člankom 5., provodi se u skladu s direktivama 95/46/EZ i 2002/58/EZ. Naročito, upotreba sredstava provjere u skladu s člankom 5. i svaka obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe mora biti ograničena na ono što je nužno i razmjerno za ostvarivanje njezine svrhe.

2.  Podaci prikupljeni na osnovi članka 5. koriste se isključivo za potrebe provjere države članice boravišta pretplatnika. Oni se ne smiju priopćavati, prenositi, dijeliti, licencirati te se ni na koji drugi način prenositi niti otkrivati nositeljima autorskog prava ili srodnih prava ili nositeljima bilo kojeg drugog prava na sadržaj obuhvaćen uslugom internetskog sadržaja ni bilo kojoj trećoj strani.

3.  Podatke prikupljene na osnovi članka 5. pružatelj usluga internetskog sadržaja ne smije pohranjivati dulje nego što je potrebno za okončanje provjere države članice boravišta pretplatnika na temelju članka 5. stavka 1. ili 2. Po okončanju svake provjere podaci se odmah i nepovratno uništavaju.

Članak 9.

Primjena na postojeće ugovore i stečena prava

1.  Ova se Uredba primjenjuje i na ugovore koji su sklopljeni i prava koja su stečena prije datuma njezine primjene ako su bitni za pružanje usluge internetskog sadržaja, kao i pristup toj usluzi te korištenje njome u skladu s člancima 3. i 6. nakon tog datuma.

2.   ►C1  Do 2. lipnja 2018. ◄ pružatelj usluge internetskog sadržaja koja se pruža u zamjenu za novčano plaćanje, u skladu s ovom Uredbom, provjerava državu članicu boravišta pretplatnika koji su ugovore o pružanju usluge internetskog sadržaja sklopili prije tog datuma.

U roku od dva mjeseca od datuma na koji pružatelj usluge internetskog sadržaja koja se pruža bez novčanog plaćanja prvi put pruži uslugu iz članka 6., pružatelj mora provjeriti, u skladu s ovom Uredbom, državu članicu boravišta onih pretplatnika koji su sklopili ugovore o pružanju usluge internetskog sadržaja prije tog datuma.

Članak 10.

Preispitivanje

►C1  Do 2. travnja 2021. ◄ , a nakon toga prema potrebi, Komisija procjenjuje primjenu ove Uredbe s obzirom na razvoj prava, tehnologije i gospodarstva, te o tome podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću.

Izvješće iz prvog stavka, među ostalim, uključuje procjenu primjene sredstava provjere države članice boravišta iz članka 5., vodeći računa o novorazvijenim tehnologijama, industrijskim normama i praksi, a prema potrebi razmatra i potrebu za preispitivanjem. U izvješću se posebna pozornost daje utjecaju ove Uredbe na mala i srednja poduzeća i zaštitu osobnih podataka. Komisijinu se izvješću, prema potrebi, prilaže zakonodavni prijedlog.

Članak 11.

Završne odredbe

1.  Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   ►C1  Primjenjuje se od 1. travnja 2018. ◄

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.( ) Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 73.).