02017D1792 — HR — 15.09.2017 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

ODLUKA VIJEĆA (EU) 2017/1792

od 29. svibnja 2017.

o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Bilateralnog sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje

( L 258 6.10.2017, 1)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

ODLUKA VIJEĆA (EU) 2017/1793 od 15. rujna 2017.

  L 258

3

6.10.2017
▼B

ODLUKA VIJEĆA (EU) 2017/1792

od 29. svibnja 2017.

o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Bilateralnog sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranjeČlanak 1.

Odobrava se potpisivanje u ime Unije Bilateralnog sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje, podložno sklapanju navedenog Sporazuma.

Tekst Sporazuma priložen je ovoj Odluci.

▼M1

Članak 2.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da odredi jednu ili više osoba ovlaštenih za potpisivanje Sporazuma u ime Unije kao i razmjene pisama između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država u vezi s jezičnim aranžmanima. Potpisivanje Sporazuma održat će se zajedno s potpisivanjem razmjene pisama.

▼B

Članak 3.

Članci 4. i 7. Sporazuma privremeno se primjenjuju u skladu s člancima 9. i 10. Sporazuma ( 1 ), do završetka postupaka potrebnih za sklapanje Sporazuma.

▼M1

Članak 3.a

Sporazum se potpisuje na engleskom jeziku. U skladu s pravom Unije, Unija Sporazum sastavlja i na bugarskom, češkom, danskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku. Te dodatne jezične verzije trebalo bi utvrditi kao vjerodostojne razmjenom diplomatskih nota između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sve verzije čija je vjerodostojnost utvrđena imaju jednaku vrijednost.

▼B

Članak 4.

Komisija predstavlja Uniju u okviru Zajedničkog odbora predviđenoga u članku 7. Sporazuma, nakon što dobije stajalište Radne skupine Vijeća za financijske usluge, i obavješćuje tu radnu skupinu o napretku ostvarenom u provedbi Sporazuma kad god je to primjereno, a najmanje jednom godišnje.

Članak 5.

Sva stajališta koja treba izraziti u ime Unije donose se u skladu s Ugovorima, odnosno donosi ih Vijeće kako je predviđeno u članku 16. stavku 1. Ugovora o Europskoj uniji ili članku 218. stavku 9. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.( 1 ) Glavno tajništvo Vijeća objavit će datum od kojega će se Sporazum privremeno primjenjivati u Službenom listu Europske unije.