02016R1238 — HR — 07.02.2018 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1238

оd 18. svibnja 2016.

o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje

(Tekst značajan za EGP)

( L 206 30.7.2016, 15)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/149 оd 15. studenoga 2017.

  L 26

11

31.1.2018
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1238

оd 18. svibnja 2016.

o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje

(Tekst značajan za EGP)POGLAVLJE I.

UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila kojima se dopunjuje Uredba (EU) br. 1308/2013 u pogledu sljedećeg:

(a) otkupa i prodaje iz javnih intervencija proizvoda navedenih u članku 11. te Uredbe; i

(b) dodjele potpore za privatno skladištenje za proizvode navedene u članku 17. te Uredbe.POGLAVLJE II.

OPĆA PRAVILA

Članak 2.

Prihvatljivost gospodarskih subjekata

1.  Gospodarski subjekti imaju poslovni nastan i registrirani su za potrebe PDV-a u Uniji kako bi mogli dostaviti sljedeće:

(a) ponudu ili natječaj za otkup ili ponudu za prodaju proizvoda u okviru javne intervencije; ili

(b) natječaj za potporu za privatno skladištenje ili zahtjev za potporu za privatno skladištenje koja se utvrđuje unaprijed.

2.  U slučaju otkupa govedine prijavu na natječaj mogu podnijeti samo sljedeći gospodarski subjekti iz stavka 1.:

(a) klaonice za goveda koje su odobrene u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 );

(b) trgovci stokom ili mesom, koji u svoje ime preuzmu i klanje.

3.  U slučaju potpora za privatno skladištenje samo se sljedeći gospodarski subjekti iz stavka 1. mogu prijaviti odnosno podnijeti prijavu na natječaj:

(a) u sektoru maslinova ulja gospodarski subjekti koji ispunjavaju zahtjeve utvrđene u Prilogu VII.;

(b) u sektoru šećera gospodarski subjekti koji su proizvođači šećera.

Članak 3.

Prihvatljivost proizvoda

1.  Proizvodi su dobre, prikladne i tržišne kvalitete te ispunjavaju zahtjeve utvrđene Uredbom (EU) br. 1308/2013.

2.  U slučaju otkupa proizvodi ispunjavaju zahtjeve utvrđene kako slijedi:

(a) za žitarice: u Prilogu I. ovoj Uredbi;

(b) za rižu: u Prilogu II. ovoj Uredbi;

(c) za govedinu: u Prilogu III. ovoj Uredbi;

(d) za maslac: u dijelovima I. i II. Priloga IV. ovoj Uredbi i članku 21. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1240 ( 2 );

(e) za obrano mlijeko u prahu: u dijelovima I. i II. Priloga V. ovoj Uredbi i članku 21. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240.

Osim toga, maslac i obrano mlijeko u prahu moraju biti proizvedeni u poduzeću koje je odobreno u skladu s dijelom III. Priloga IV. ili dijelom III. Priloga V. ovoj Uredbi.

3.  U slučaju potpora za privatno skladištenje proizvodi ispunjavaju zahtjeve utvrđene u Prilogu VI.

Članak 4.

Sigurnost

Gospodarski subjekti polažu jamstvo u korist mjerodavne agencije za plaćanja u skladu s odjeljkom 2. poglavlja IV. Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014 u sljedećim slučajevima:

(a) kada podnose ponudu ili prijavu na natječaj za otkup ili prodaju intervencijskih proizvoda ili prodaju takve proizvode u okviru programa distribucije hrane najugroženijim osobama u skladu s člankom 16. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013;

(b) kada podnose prijavu na natječaj ili zahtjev za potporu za privatno skladištenje, osim ako je provedbenom uredbom o pokretanju natječajnog postupka ili o utvrđivanju iznosa potpore unaprijed iz Provedbene uredbe (EU) 2016/1240 drukčije predviđeno.

Članak 5.

Oslobađanje ili gubitak jamstva

1.  Jamstvo iz članka 4. oslobađa se kada natječaj, ponuda ili zahtjev nisu dopušteni ili nisu prihvaćeni.

2.  U slučaju interventnog otkupa jamstvo se oslobađa u sljedećim slučajevima:

(a) gospodarski subjekt dostavio je do krajnjeg roka za isporuku navedenu količinu kako je utvrđeno u nalogu za isporuku iz članka 17. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240; i

(b) utvrđena je sukladnost sa zahtjevima o prihvatljivosti proizvoda iz članka 3. ove Uredbe; ili

(c) primjenjuje se koeficijent iz članka 11. stavka 1. točke (b) Provedbene uredbe (EU) 2016/1240. U tom slučaju iznos oslobođenog jamstva odgovara količini koja nije prihvaćena; ili

(d) gospodarski subjekt na koji se primjenjuje koeficijent dodjele iz članka 11. stavka 1. točke (b) Provedbene uredbe (EU) 2016/1240 povlači ponudu.

3.  U slučaju prodaje interventnih proizvoda jamstvo se oslobađa u sljedećim slučajevima:

(a) neuspješnim gospodarskim subjektima nakon što se donese odluka iz članka 32. stavka 1. ili članka 36. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240;

(b) uspješnim subjektima u odnosu na količine za koje je izvršeno plaćanje u skladu s člankom 35. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240;

(c) ako su ispunjene obveze koje se odnose na prodaju proizvoda u okviru programa distribucije hrane najugroženijim osobama.

4.  U slučaju potpora za privatno skladištenje jamstvo se oslobađa u sljedećim slučajevima:

(a) primjenjuje se koeficijent dodjele iz prvog podstavka članka 43. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240. U tom slučaju iznos oslobođenog jamstva odgovara količini koja nije prihvaćena;

(b) natječaj je povučen zbog određivanja koeficijenta dodjele iz drugog podstavka članka 43. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240;

(c) ispunjene su ugovorne obveze u pogledu ugovorenih količina.

5.  Prethodno navedeno jamstvo gubi se u sljedećim slučajevima povezanima s ponudom, natječajem ili zahtjevom:

(a) ako povlače se iz drugih razloga, osim utvrđivanja koeficijenta dodjele u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (b) ili prvim podstavkom članka 43. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240; ili

(b) ako su izmijenjeni nakon podnošenja.

6.  U slučaju interventnog otkupa jamstvo se gubi u sljedećim slučajevima:

(a) proizvodi nisu u skladu sa zahtjevima iz članka 3. u odnosu na količine koje nisu prihvaćene;

(b) osim u slučajevima više sile, ako gospodarski subjekt ne isporuči proizvode u krajnjem roku utvrđenom u nalogu za isporuku, razmjerno količinama koje nisu isporučene te se poništava otkup u odnosu na te količine.

Međutim, u slučaju žitarica, riže i govedine, ako je količina koja je stvarno isporučena i primljena manja od količine utvrđene u nalogu za isporuku, jamstvo se oslobađa u potpunosti ako ta razlika ne premašuje 5 %.

7.  U slučaju prodaje interventnih proizvoda, osim u slučajevima više sile, jamstvo se gubi u sljedećim slučajevima:

(a) u pogledu količina za koje nije izvršeno plaćanje u skladu s člankom 35. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240 te se poništava prodaja tih količina;

(b) ako nisu ispunjene obveze koje se odnose na prodaju proizvoda u okviru programa distribucije hrane najugroženijim osobama.

8.  U slučaju potpora za privatno skladištenje jamstvo se gubi u sljedećim slučajevima:

(a) ako je uskladišteno manje od 95 % količina navedenih u natječaju ili zahtjevu uz uvjete predviđene u članku 52. stavku 1. točki (a) Provedbene uredbe (EU) 2016/1240;

(b) ako se u skladištu nalazi manje od postotka ugovorenih količina iz članka 8. stavka 1., uključujući šećer u rasutom stanju uskladišten u silosu koji odredi gospodarski subjekt, za razdoblje utvrđeno u Provedbenoj uredbi o pokretanju natječajnog postupka ili o utvrđivanju iznosa potpore unaprijed;

(c) ako se ne poštuje rok za uskladištenje proizvoda iz članka 47. stavka 1. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240;

(d) ako se provjerama iz glave IV. poglavlja I. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240 pokaže da uskladišteni proizvodi ne odgovaraju zahtjevima u pogledu kvalitete iz članka 3. ove Uredbe;

(e) ako se ne poštuje zahtjev iz članka 53. stavka 3. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240.POGLAVLJE III.

POSEBNA PRAVILA U VEZI S JAVNOM INTERVENCIJOM

Članak 6.

Interventna skladišta

1.  Agencije za plaćanja osiguravaju da su interventna skladišta („skladišta”) primjerena za skladištenje i održavanje u dobrom stanju proizvoda koji su otkupljeni, uključujući temperaturu skladištenja, te da ispunjavaju zahtjeve iz članka 7.

2.  Tijekom razdoblja interventnog otkupa agencije za plaćanja objavljuju i ažuriraju informacije koje se odnose na skladišta na njihovim državnim područjima.

Članak 7.

Zahtjevi za skladišta

1.  Svako skladište ispunjava sljedeće zahtjeve:

(a) na raspolaganju ima potrebnu tehničku opremu za preuzimanje proizvoda;

(b) ima mogućnost otpremanja količina radi sukladnosti s razdobljem otpreme iz članka 37. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240;

(c) u slučaju žitarica, riže, maslaca i obranog mlijeka u prahu ima minimalni kapacitet skladištenja kako je utvrđeno u članku 3. stavku 1. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240.

2.  Agencije za plaćanja mogu odrediti tehničke standarde za skladišta i poduzimaju sve druge potrebne mjere kako bi se osiguralo da se uskladišteni proizvodi ispravno pohranjuju.

3.  U slučaju sektora govedine skladišta omogućuju sljedeće:

(a) skladištenje preuzetih i otkoštenih trupova, polovica trupova i trupova razrezanih na četvrtine;

(b) zamrzavanje sveg otkoštenog mesa koje treba skladištiti, bez daljnje obrade.

Međutim, ako otkoštavanje nije uvjet natječaja, skladišta dopuštaju preuzimanje mesa s kostima.

Kada su rasjekavaonica i hladnjača skladišta povezane s klaonicom ili gospodarskim subjektom, agencija za plaćanja provodi odgovarajuće provjere kako bi se osiguralo da se govedina koja podliježe intervenciji skladišti te da se njome postupa u skladu s ovom Uredbom.

Hladnjače smještene u državi članici pod čijom se nadležnošću nalazi agencija za plaćanja imaju mogućnost skladištenja sve govedine koju je dodijelila agencija za plaćanja tijekom najmanje tri mjeseca u tehnički zadovoljavajućim uvjetima.

Međutim, ako u državi članici nema dovoljno kapaciteta za hladno skladištenje za dodijeljenu govedinu, predmetna agencija za plaćanja može organizirati da se takva govedina uskladišti u drugoj državi članici i o tome obavješćuje Komisiju.POGLAVLJE IV.

POSEBNA PRAVILA POVEZANA S POTPOROM ZA PRIVATNO SKLADIŠTENJE

Članak 8.

Plaćanje potpore za privatno skladištenje

1.  Potpora za privatno skladištenje isplaćuje se za ugovorene količine ako količina koja je uskladištena tijekom ugovornog razdoblja skladištenja predstavlja najmanje 99 % ugovorene količine.

Međutim, u pogledu sljedećih proizvoda potpora se isplaćuje za ugovorene količine ako količina koja je uskladištena tijekom ugovornog razdoblja skladištenja predstavlja najmanje 97 % ugovorene količine:

(a) šećer koji se skladišti odvojeno od drugog šećera u silosu koji odredi gospodarski subjekt;

(b) maslinovo ulje;

(c) lanena vlakna;

(d) govedina, svinjsko, ovčje i kozje meso ako se ugovorena količina odnosi na svježe meso koje ulazi u skladište;

(e) sir;

(f) obrano mlijeko u prahu u „velikim vrećama” iz točke (c) dijela VI. Priloga VI.

2.  Osim u slučajevima više sile, ako je uskladištena količina tijekom ugovornog razdoblja skladištenja, uključujući šećer u rasutom stanju uskladišten u silosu koji odredi gospodarski subjekt, manja od postotka ugovorenih količina iz stavka 1., potpora se ne isplaćuje. Ipak, u slučaju sira, ako agencija za plaćanja utvrdi prirodni gubitak mase predmetnog sira tijekom razdoblja skladištenja, to neće dovesti do smanjenja potpore ili gubitka jamstva.

3.  Potpora se isplaćuje samo ako je ugovorno razdoblje skladištenja u skladu s razdobljem skladištenja utvrđenim Provedbenom uredbom o pokretanju natječajnog postupka ili o utvrđivanju iznosa potpore unaprijed.

4.  Ako se provjerama tijekom skladištenja ili otpreme pokaže da su proizvodi neispravni, za predmetne se količine potpora ne isplaćuje. Preostali dio skladišne serije prihvatljiv za potporu nije manji od najmanje količine predviđene u Provedbenoj uredbi o pokretanju natječajnog postupka ili o utvrđivanju iznosa potpore unaprijed.

Isto se pravilo primjenjuje ako je dio skladišne serije/uskladištenih proizvoda zbog neispravnosti otpremljen iz skladišta prije isteka najkraćeg razdoblja skladištenja ili prije prvog datuma kada je odobrena otprema, ako je takav datum predviđen u Provedbenoj uredbi o pokretanju natječajnog postupka ili o utvrđivanju iznosa potpore unaprijed.

Neispravni proizvodi nisu uključeni u izračun uskladištene količine iz stavka 1.

5.  Osim u slučajevima više sile, ako u odnosu na ukupnu uskladištenu količinu gospodarski subjekt ne poštuje kraj ugovornog razdoblja skladištenja, koji je utvrđen u skladu s člankom 48. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240, potpora za predmetni ugovor smanjuje se za 10 % za svaki kalendarski dan nepoštovanja.

Međutim, to smanjenje ne premašuje 100 % potpore.

6.  Ako se ne poštuje zahtjev iz članka 53. stavka 3. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240, potpora za privatno skladištenje iz predmetnog ugovora ne isplaćuje se.POGLAVLJE V.

OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Obavijesti

Države članice obavješćuju Komisiju o ovlaštenim agencijama za plaćanja i količinama u skladu s detaljnim uvjetima utvrđenima u glavi V. poglavlju I. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240.

Članak 10.

Stavljanje izvan snage i prijelazne odredbe

Uredbe (EEZ) br. 3427/87, (EEZ) br. 2351/91, (EZ) br. 720/2008, (EZ) br. 826/2008, (EZ) br. 1130/2009, (EU) br. 1272/2009 i (EU) br. 807/2010 stavljaju se izvan snage.

Članak 56. stavci 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1272/2009 i dio A Priloga III. Uredbi (EZ) br. 826/2008 i dalje se primjenjuje dok se ne počnu primjenjivati akti koji zamjenjuju Uredbu Komisije (EZ) br. 792/2009 ( 3 ).

Dio II., dio IX. tablica IV. i dio XI. točka (h) Priloga I. Uredbi (EU) br. 1272/2009 nastavljaju se primjenjivati do 30. lipnja 2017.

Uredba (EU) br. 1272/2009 i dalje se primjenjuje u odnosu na ponude ili prijave na natječaj primljene na temelju te Uredbe prije stupanja na snagu ove Uredbe.

Uredba (EZ) br. 826/2008 i dalje se primjenjuje u odnosu na prijave na natječaj ili zahtjeve primljene na temelju te Uredbe prije stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 11.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. listopada 2016. Međutim, u pogledu otkupa u okviru javne intervencije Prilog I. dio II. primjenjuje se od 1. srpnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

OTKUP ŽITARICA

DIO I.

Kriteriji prihvatljivosti za žitarice

1. Zahtjevi iz članka 3. u pogledu žitarica su, posebno, sljedeći:

(a) boja žitarica je karakteristična boja predmetne žitarice;

(b) žitarice nemaju neuobičajen miris i žive štetnike (uključujući grinje) u svakoj fazi razvoja;

(c) žitarice ispunjavaju minimalne zahtjeve u dijelu II.; i

(d) razine onečišćivača, uključujući radioaktivnost, ne premašuju najviše razine dopuštene zakonodavstvom Unije.

2. Najviše dopuštene razine onečišćivača iz stavka 1. točke (d) jesu sljedeće:

(a) za običnu pšenicu i za tvrdu pšenicu, razine dopuštene u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 315/93 ( 4 ), uključujući zahtjeve koji se odnose na razinu toksina fusarium plijesni za običnu pšenicu i za tvrdu pšenicu iz točaka 2.4. do 2.7. Priloga Uredbi Komisije (EZ) br. 1881/2006 ( 5 );

(b) za ječam i kukuruz, one utvrđene Direktivom 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 6 ).

3. Države članice provjeravaju razine onečišćivača, uključujući radioaktivnost, na temelju analize rizika, uvažavajući posebno podatke dobivene od gospodarskog subjekta i njegove obveze u pogledu sukladnosti sa zahtijevanim standardima, posebno u svjetlu rezultata analiza.

Osim toga, u slučajevima kada analize pokažu da je Zeleny indeks serije obične pšenice između 22 i 30, da bi se ta pšenica smatrala zdravom, čistom i tržišne kakvoće, tijesto dobiveno od nje mora biti ocijenjeno kao neljepljivo i pogodno za strojnu obradu.

DIO II.

Minimalni zahtjevi u pogledu kvalitete iz dijela I. 

Tvrda pšenica

Obična pšenica

Ječam

Kukuruz

A.  Maksimalni sadržaj vlage

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

B.  Najveći postotak tvari koje nisu osnovna žitarica nenarušene kvalitete:

12 %

12 %

12 %

12 %

1.  Slomljena zrna

6 %

5 %

5 %

5 %

2.  Nečistoće zrna

8,5 %

7 %

12 %

5 %

2.1.  Nečistoće koje nisu šarena zrna

5 %

7 %

12 %

5 %

(a)  štura zrna

X

X

X

nije dostupno

(b)  ostale žitarice

3 %

X

5 %

X

(c)  zrna oštećena štetnicima

X

X

X

X

(d)  zrna u kojima je klica izgubila boju

X

X

nije dostupno

nije dostupno

(e)  zrna pregrijana tijekom sušenja

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

2.2.  Šarena zrna

3,5 %

nije dostupno

nije dostupno

nije dostupno

3.  Proklijala zrna

4 %

4 %

6 %

6 %

4.  Mješovite nečistoće

4,5 % (1)

3 %

3 %

3 %

od čega:

 

 

 

 

(a)  strano sjemenje

 

 

 

 

—  štetno

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

—  ostalo

X

X

X

X

(b)  oštećena zrna:

 

 

 

 

—  zrna oštećena spontanim grijanjem ili prejakim zagrijavanjem tijekom sušenja

0,05 %

0,05 %

X

X

—  zrna zaražena fuzariozom

1,5 %

X

X

X

—  ostalo

X

X

X

X

(c)  strane tvari

X

X

X

X

(d)  ljuske (dijelovi klipa u slučaju kukuruza)

X

X

X

X

(e)  glavnica raži

0,05 %

0,05 %

nije dostupno

nije dostupno

(f)  gnjila zrna

X

X

nije dostupno

nije dostupno

(g)  nečistoće životinjskog podrijetla

X

X

X

X

C.  Najveći postotak potpuno ili djelomično oštećenih zrna

27 %

nije dostupno

nije dostupno

nije dostupno

D.  Najmanja specifična težina (kg/hl)

78

73

62

nije dostupno

E.  Najmanji udio bjelančevina (2)

11,5 %

11,0 %

nije dostupno

nije dostupno

F.  Hagbergov padajući broj (sekunde)

220

220

nije dostupno

nije dostupno

G.  Najmanji Zeleny indeks (ml)

nije dostupno

22

nije dostupno

nije dostupno

(*1)   Od čega najviše 3 % za nečistoće, osim zrna zaraženih fuzariozom.

(*2)   Kao postotak suhe tvari.

„X”  Označava potrebnu analizu bez posebnih ograničenja, no treba uzeti u obzir najveće dopuštene količine utvrđene u točkama 2. i 4. tablice.

„Nije primjenjivo”  Nije primjenjivo, analiza nije potrebna.

Tvari koje nisu osnovne žitarice nenarušene kvalitete definirane su u dijelu I. Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1240.

Zrna osnovnih žitarica i drugih žitarica koja su oštećena ili gnjila, razvrstavaju se kao „mješovite nečistoće” i u slučajevima kada imaju oštećenja koja pripadaju drugim kategorijama.
PRILOG II.

OTKUP RIŽE

DIO I.

Kriteriji prihvatljivosti za neoljuštenu rižu

1. Zahtjevi iz članka 3. u pogledu riže su, posebno, sljedeći:

(a) riža nema miris i u njoj nema živih insekata;

(b) sadržaj vlage nije veći od 14,5 %;

(c) prinos prerade nije za više od pet bodova manji od osnovnog prinosa iz dijela II.;

(d) postotak mješovitih nečistoća, postotak zrna riže drugih sorti i postotak zrna koja nisu u skladu sa standardnom kvalitetom kako je definirano u dijelu A Priloga III. Uredbi (EU) br. 1308/2013, ne premašuje najviše postotke utvrđene u dijelu III. ovog Priloga, po pojedinoj vrsti riže;

(e) razina radioaktivnosti ne premašuje najviše razine dopuštene zakonodavstvom Unije.

2. U smislu ovog Priloga, „mješovite nečistoće” su strane tvari koje nisu riža.

DIO II.

Kriteriji za prinos prerade

Osnovni prinos preradeOpis sorte

Prinos cjelovitog zrna (%)

Cjelokupni prinos (%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Neimenovane sorte

64

72

DIO III.

Najviši postociNepravilnosti zrna

Riža okruglog zrna

oznaka KN 1006 10 92

Riža srednjeg i riža dugog zrna A

oznake KN 1006 10 94 i 1006 10 96

Riža dugog zrna B

oznaka KN 1006 10 98

Kredasta zrna

6

4

4

Zrna s crvenom prugicom

10

5

5

Zrna s mrljama i obojena zrna

4

2,75

2,75

Jantarna zrna

1

0,50

0,50

Žuta zrna

0,175

0,175

0,175

Mješovite nečistoće

1

1

1

Zrna riže drugih sorti

5

5

5
PRILOG III.

OTKUP GOVEDINE

DIO I.

Kriteriji prihvatljivosti za govedinu

1. Trupovi, polovice trupova i trupovi razrezani na četvrtine, svježi ili rashlađeni (oznaka KN 0201 ) kako je navedeno u dijelu II. ovog Priloga, koji se razvrstavaju u sljedeće kategorije definirane u dijelu A Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013 mogu se otkupiti u sljedećim slučajevima:

(a) meso nekastriranih mužjaka starih 12 mjeseci i više, a mlađih od 24 mjeseca (kategorija A);

(b) meso kastriranih mužjaka starih 12 mjeseci i više (kategorija C);

(c) meso mužjaka starih 8 mjeseci i više, a mlađih od 12 mjeseci (kategorija Z).

2. Proizvodi iz točke 1. mogu se otkupiti samo pod sljedećim uvjetima:

(a) zaklani su u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004 i Uredbom (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća ( 7 );

(b) klasificirani, prezentirani i identificirani su u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1249/2008 ( 8 );

(c) označeni su u skladu s Uredbom (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća ( 9 );

(d) potječu životinja zaklanih prije najviše šest i najmanje dva dana.

DIO II.

Razvrstavanje proizvoda

Za potrebe ovog dijela kategorija Z odnosi se samo na muške životinje iz točke 1. podtočke (c) dijela I.BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses:

Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Trupovi, polovice trupova:

категория А, клас R2

категория А, клас R3

категория Z, клас R2

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

Kategorie A, třídaO2

Kategorie A, třída U2

Kategorie Z, třída R2

Kategorie Z, třída R3

Kategorie Z, třída O2

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

Kategori A, klasse O2

Kategori A, klasse O3

Kategori Z, klasse R2

Kategori Z, klasse R3

Kategori Z, klasse O2

Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

Kategooria Z, klass R2

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

Κατηγορία A, κλάση O2

Κατηγορία A, κλάση O3

Κατηγορία Z, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R3

Κατηγορία Z, κλάση O2

Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

Canales o medias canales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

Categoría Z, clase U2

Categoría Z, clase U3

Categoría Z, clase R2

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

Catégorie A, classe O2

Catégorie A, classe O3

Catégorie Z, classe U2

Catégorie Z, classe U3

Catégorie Z, classe R2

Catégorie Z, classe R3

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice trupova:

Kategorija A, klasa U2

Kategorija A, klasa U3

Kategorija A, klasa R2

Kategorija A, klasa R3

Kategorija Z, klasa U2

Kategorija Z, klasa U3

Kategorija Z, klasa R2

Kategorija Z, klasa R3

Kategorija Z, klasa O2

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria A, classe O2

Categoria A, classe O3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

Categoria Z, classe O2

Categoria Z, classe O3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

Z kategorija, R2 klase

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

A kategorija, O2 klasė

A kategorija, O3 klasė

Z kategorija, R2 klasė

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

Z kategória, R2 osztály

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi, nofs karkassi:

Kategorija A, klassi R3

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

Categorie A, klasse O2

Categorie A, klasse O3

Categorie Z, klasse R2

Categorie Z, klasse R3

Categorie Z, klasse O2

Categorie Z, klasse O3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

Kategoria A, klasa O2

Kategoria A, klasa O3

Kategoria Z, klasa R2

Kategoria Z, klasa R3

Kategoria Z, klasa O2

Kategoria Z, klasa O3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

Categoria A, clasa U2

Categoria A, clasa U3

Categoria A, clasa R2

Categoria A, clasa R3

Categoria A, clasa O2

Categoria A, clasa O3

Categoria Z, clasa U2

Categoria Z, clasa U3

Categoria Z, clasa R2

Categoria Z, clasa R3

Categoria Z, clasa O2

Categoria Z, clasa O3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred U2

Kategorija A, razred U3

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

Kategorija A, razred O2

Kategorija Z, razred U2

Kategorija Z, razred R2

Kategorija Z, razred R3

Kategorija Z, razred O2

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovice:

kategória A, trieda kvality R2

kategória A, trieda kvality R3

kategória A, trieda kvality O2

kategória A, trieda kvality O3

kategória Z, trieda kvality R2

kategória Z, trieda kvality R3

kategória Z, trieda kvality O2

kategória Z, trieda kvality O3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

Kategori A, klass O2

Kategori A, klass O3

Kategori Z, klass R2

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.  Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3

II.  Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3
PRILOG IV.

OTKUP MASLACA

DIO I.

Kriteriji prihvatljivosti za maslac

1. Agencija za plaćanja otkupljuje samo maslac koji je u skladu s člankom 11. točkom (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013, s točkama 2. do 6. ovog dijela ovog Priloga i s dijelom II. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1240.

2. Agencija za plaćanja provjerava kvalitetu maslaca primjenom metoda iz članka 4. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240 i na temelju uzoraka uzetih u skladu s pravilima utvrđenima u dijelu I. Priloga IV. toj Uredbi. Međutim, agencije za plaćanja mogu, na temelju pisane suglasnosti Komisije, uspostaviti sustav vlastite provjere pod vlastitim nadzorom za određene zahtjeve u pogledu kvalitete i za određena odobrena poduzeća.

3. Razine radioaktivnosti u maslacu ne smiju premašiti najviše dopuštene razine u skladu sa zakonodavstvom Unije i prate se samo ako situacija to zahtijeva.

4. Maslac mora biti proizveden u razdoblju od 31 dana prije dana kada agencija za plaćanja primi ponudu za prodaju po fiksnoj cijeni ili, u slučaju natječaja, u razdoblju od 31 dana prije datuma zatvaranja podrazdoblja natječaja.

5. Kada se maslac nudi ili je predmet natječaja za intervenciju u drugoj državi članici, a ne u onoj u kojoj je proizveden, otkup podliježe predočenju certifikata koji izdaje nadležno tijelo države članice proizvodnje.

Certifikat se predočava nadležnom tijelu države članice koja kupuje, najkasnije 35 dana nakon dana primanja ponude ili nakon datuma zatvaranja natječaja, a sadržava informacije iz stavka 2. točaka (a), (b) i (c) dijela II. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1240 i potvrdu da je maslac proizveden izravno i isključivo od pasteriziranog vrhnja u smislu članka 11. točke (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013 u odobrenom poduzeću u Uniji.

6. Kada je država članica proizvodnje obavila provjere iz točke 2., certifikat iz točke 5. sadržava i rezultate tih provjera te se njime potvrđuje da je predmetni proizvod maslac koji ispunjava zahtjeve iz članka 11. točke (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013. U tom slučaju, pakiranje mora biti plombirano numeriranom oznakom koju izdaje nadležno tijelo države članice proizvodnje. Certifikat mora sadržavati broj naljepnice.

▼M1

DIO II.

Zahtjevi u pogledu sastava i osobine kvalitete

Maslac je čvrsta emulzija, uglavnom vrste voda-u-ulju, sa sljedećim osobinama u pogledu sastava i kvalitete:Parametri

Sadržaj i osobine kvalitete

Masti

Najmanje 82 %

Voda

Najviše 16 %

Bezmasna suha tvar

Najviše 2 %

Kiselost masti

Najviše 1,2 mmol/100 g masti

Peroksidni broj

Najviše 0,3 meq kisika/1 000 g masti

Nemliječna mast

Ne može se otkriti analizom triglicerida

Senzorne osobine

Najmanje četiri od ukupno pet bodova za izgled, okus i gustoću

▼B

DIO III.

Mjerila za odobravanje poduzeća iz članka 11. točke (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013

1. Poduzeća iz članka 11. točke (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013 odobravaju se samo u sljedećim slučajevima:

(a) su odobrena u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 853/2004 i ako imaju primjerenu tehničku opremu;

(b) ako se obvežu da će voditi trajnu evidenciju u obliku koji odredi nadležno tijelo države članice, u kojoj se navodi dobavljač i podrijetlo sirovina, dobivene količine maslaca i pakiranje, oznaka i datum izlaza svake proizvedene serije namijenjene za javnu intervenciju;

(c) ako se slažu da svoju proizvodnju maslaca koji nude za intervenciju podvrgnu posebnoj službenoj inspekciji;

(d) ako se obvežu da će nadležno tijelo najmanje dva radna dana unaprijed obavijestiti o svojoj namjeri da proizvode maslac za javnu intervenciju; međutim, država članica može odrediti kraći rok.

2. Kako bi se osigurala sukladnost s ovom Uredbom, nadležna tijela provode nenajavljene inspekcije na licu mjesta, na temelju plana proizvodnje predmetnih poduzeća za maslac za intervenciju.

Izvodi se najmanje:

(a) jedan inspekcijski pregled za svako razdoblju od 28 dana proizvodnje za intervenciju, s najmanje jednim inspekcijskim pregledom svake godine u smislu pregleda evidencija iz točke 1. podtočke (b);

(b) jedna inspekcija svake godine kada se maslac proizvodi za intervenciju kako bi se provjerila sukladnost s drugim uvjetima za odobrenje iz točke 1.

3. Odobrenje se povlači ako više nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u točki 1. podtočki (a). Odobrenje se na zahtjev poduzeća može ponovno dati nakon razdoblja od najmanje šest mjeseci i nakon temeljitog inspekcijskog pregleda.

Osim u slučajevima više sile, kada se utvrdi da poduzeće ne ispunjava jednu od svojih obveza iz točke 1. podtočaka (b), (c) i (d), odobrenje se privremeno obustavlja na razdoblje između jednog i 12 mjeseci, ovisno o tome koliko je nepravilnost ozbiljna.

Država članica ne obustavlja odobrenje ako se utvrdi da nepravilnost nije počinjena namjerno ili da ne proizlazi iz ozbiljnog nemara te da je od manje važnosti za učinkovitost inspekcija predviđenih točkom 2.

4. O inspekcijskim pregledima koji se izvode u skladu s točkama 2. i 3. izrađuje se izvješće u kojem se navodi:

(a) datum inspekcijskog pregleda;

(b) trajanje inspekcije;

(c) izvedeni postupci.

Izvješće potpisuje odgovorni inspektor.
PRILOG V.

OTKUP OBRANOG MLIJEKA U PRAHU

DIO I.

Kriteriji prihvatljivosti za obrano mlijeko u prahu

1. Agencija za plaćanja otkupljuje samo obrano mlijeko u prahu koje je u skladu s člankom 11. točkom (e) Uredbe (EU) br. 1308/2013, s točkama 2. do 6. ovog dijela ovog Priloga i s dijelom II. Priloga V. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1240.

2. Agencija za plaćanja provjerava kvalitetu obranog mlijeka u prahu primjenom metoda iz članka 4. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240 i na temelju uzoraka uzetih u skladu s pravilima utvrđenima u dijelu I. Priloga V. toj Uredbi. Provjerama se mora utvrditi da, osim dozvoljenih sirovina koje se upotrebljavaju za prilagodbu bjelančevina iz točke 4. podtočke (b) Priloga I. Direktivi Vijeća 2001/114/EZ ( 10 ), obrano mlijeko u prahu ne sadržava druge proizvode, posebno mlaćenicu i sirutku, kako je definirano u dijelu II. ovog Priloga.

Prilagodba bjelančevina, ako je primjereno, izvodi se u tekućoj fazi. Sirovine koje se upotrebljavaju za prilagodbu bjelančevina podrijetlom su iz Unije.

Međutim, agencije za plaćanja mogu, na temelju pisane suglasnosti Komisije, uspostaviti sustav vlastite provjere pod vlastitim nadzorom za određene zahtjeve u pogledu kvalitete i za određena odobrena poduzeća.

3. Razine radioaktivnosti u obranom mlijeku u prahu ne smiju premašiti najviše dopuštene razine u skladu sa zakonodavstvom Unije i prate se samo ako situacija to zahtijeva.

4. Obrano mlijeko u prahu mora biti proizvedeno u razdoblju od 31 dana prije dana kada agencija za plaćanja primi ponudu za prodaju po fiksnoj cijeni ili, u slučaju natječaja, u razdoblju od 31 dana prije datuma zatvaranja podrazdoblja natječaja. Ako je obrano mlijeko u prahu uskladišteno u silosu u kojem se nalazi više od jedne dnevne proizvodnje, moralo je biti proizvedeno tijekom tri tjedna koji prethode tjednu u kojem je primljena ponuda za prodaju po fiksnoj cijeni ili, u slučaju natječaja, tijekom četiri tjedna prije datuma zatvaranja podrazdoblja natječaja.

5. Kada se obrano mlijeko u prahu nudi ili je predmet natječaja za intervenciju u drugoj državi članici, a ne u onoj u kojoj je proizveden, otkup podliježe predočenju certifikata koji izdaje nadležno tijelo države članice proizvodnje.

Certifikat se predočava nadležnom tijelu države članice koja kupuje, najkasnije 35 dana nakon dana primanja ponude ili nakon datuma zatvaranja natječaja, a sadržava informacije iz stavka 2. točaka (a), (b) i (c) dijela II. Priloga V. Provedbenoj uredbe (EU) 2016/1240 i potvrdu da je obrano mlijeko u prahu proizvedeno od mlijeka u odobrenom poduzeću u Uniji u skladu s člankom 11. točkom (e) Uredbe (EU) br. 1308/2013 te da je prilagodba bjelančevina, ako je primjereno, izvedena u vodenoj fazi.

6. Kada je država članica proizvodnje obavila provjere iz točke 2., certifikat iz točke 5. sadržava i rezultate tih provjera te se njime potvrđuje da je predmetni proizvod obrano mlijeko u prahu koje ispunjava zahtjeve iz članka 11. točke (e) Uredbe (EU) br. 1308/2013. U tom slučaju vreće iz članka 21. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) 2016/1240 zapečaćene su numeriranom naljepnicom koju izdaje nadležno tijelo države članice proizvodnje. Certifikat mora sadržavati broj naljepnice.

▼M1

DIO II.

Zahtjevi u pogledu sastava i osobine kvaliteteParametri

Sadržaj i osobine kvalitete

Bjelančevine

Najmanje 34,0 % u pogledu nemasne suhe tvari

Masti

Najviše 1,00 %

Voda

Najviše 3,5 %

Titracijska kiselost u ml decinormalne otopine natrijeva hidroksida

Najviše 19,5 ml

Laktati

Najviše 150 mg/100 g

Pokus na fosfatazu

Negativan, tj. nema više od 350 mU fosfatazne aktivnosti po litri rekonstituiranog mlijeka

Indeks netopivosti

Najviše 0,5 ml (24 °C)

Sagorjele čestice

Najviše 15,0 mg, tj. minimalno disk B

Mikroorganizmi

Najviše 40 000 CFU/g

Mlaćenica (1)

Nema je (2)

Sirutka dobivena sirištem (3)

Nema je

Sirutka dobivena kiselinom (3)

Nema je (4) ili najviše150 mg/100 g (5)

Okus i miris

Bez primjesa

Izgled

Bijele ili lagano žućkaste boje, bez nečistoća i obojanih čestica

(1)   „Mlaćenica” znači nusproizvod u proizvodnji maslaca koji se dobiva nakon mlaćenja vrhnja i odvajanja krute masti.

(2)   Odsutnost mlaćenice može se utvrditi kontrolom na terenu u postrojenju za proizvodnju, koja se provodi bez prethodne najave najmanje jedanput tjedno, ili laboratorijskom analizom konačnog proizvoda, pri čemu se utvrdilo najviše 69,31 mg dipalmitoil-fosfatidiletanolamina po 100 g.

(3)   „Sirutka” znači nusproizvod u proizvodnji sira ili kazeina dobiven djelovanjem kiselina, sirišta i/ili kemijsko-fizičkih procesa.

(4)   U slučaju provedbe kontrola na terenu.

(5)   U slučaju primjene norme ISO 8069.

▼B

DIO III.

Mjerila za odobravanje poduzeća iz članka 11. točke (e) Uredbe (EU) br. 1308/2013

1. Poduzeća iz članka 11. točke (e) Uredbe (EU) br. 1308/2013 odobravaju se samo u sljedećim slučajevima:

(a) su odobrena u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 853/2004 i ako imaju primjerenu tehničku opremu;

(b) ako se obvežu da će voditi trajnu evidenciju u obliku koji odredi nadležno tijelo države članice, u kojoj se navodi dobavljač i podrijetlo sirovina, dobivene količine obranog mlijeka u prahu, mlaćenice i sirutke te pakiranje, oznaka i datum izlaza svake proizvedene serije namijenjene za javnu intervenciju;

(c) ako se slažu da svoju proizvodnju obranog mlijeka u prahu koji nude za intervenciju podvrgnu posebnoj službenoj inspekciji;

(d) ako se obvežu da će nadležno tijelo najmanje dva radna dana unaprijed obavijestiti o svojoj namjeri da proizvode obrano mlijeko u prahu za javnu intervenciju; međutim, država članica može odrediti kraći rok.

2. Kako bi se osigurala sukladnost s ovom Uredbom, nadležna tijela provode nenajavljene inspekcije na licu mjesta, na temelju plana proizvodnje predmetnih poduzeća za obrano mlijeko u prahu za intervenciju.

Izvodi se najmanje:

(a) jedan inspekcijski pregled za svako razdoblju od 28 dana proizvodnje za intervenciju, s najmanje jednim inspekcijskim pregledom svake godine u smislu pregleda evidencija iz točke 1. podtočke (b);

(b) jedna inspekcija svake godine kada se obrano mlijeko u prahu proizvodi za intervenciju kako bi se provjerila sukladnost s drugim uvjetima za odobrenje iz točke 1.

3. Odobrenje se povlači ako više nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u točki 1. podtočki (a). Odobrenje se na zahtjev poduzeća može ponovno dati nakon razdoblja od najmanje šest mjeseci i nakon temeljitog inspekcijskog pregleda.

Osim u slučajevima više sile, kada se utvrdi da poduzeće ne ispunjava jednu od svojih obveza iz točke 1. podtočaka (b), (c) i (d), odobrenje se privremeno obustavlja na razdoblje između jednog i 12 mjeseci, ovisno o tome koliko je nepravilnost ozbiljna.

Država članica ne obustavlja odobrenje ako se utvrdi da nepravilnost nije počinjena namjerno ili da ne proizlazi iz ozbiljnog nemara te da je od manje važnosti za učinkovitost inspekcija predviđenih točkom 2.

4. O inspekcijskim pregledima koji se izvode u skladu s točkama 2. i 3. izrađuje se izvješće u kojem se navodi:

(a) datum inspekcijskog pregleda;

(b) trajanje inspekcije;

(c) izvedeni postupci.

Izvješće potpisuje odgovorni inspektor.
PRILOG VI.

ZAHTJEVI U POGLEDU KVALITETE ZA POTPORE ZA PRIVATNO SKLADIŠTENJE

Stupnjevi radioaktivnosti u proizvodima prihvatljivima za privatno skladištenje ne smiju premašivati najviše razine dozvoljene u skladu sa zakonodavstvom Unije, prema potrebi. Razina radioaktivne kontaminacije proizvoda prati se samo ako to situacija zahtijeva te tijekom potrebnog razdoblja.

I.    Šećer

Šećer za koji je podnesena prijava na natječaj ili zahtjev jest sljedeći:

(a) bijeli šećer u obliku kristala u rasutom stanju ili u velikim vrećama od 800 kg ili više na kojima je navedena neto težina;

(b) šećer sa sadržajem vlage koji ne premašuje 0,06 %.

Do kraja tržišne godine 2016./17. za šećer, šećer mora biti proizveden u okviru kvote za tržišnu godinu u kojoj je podnesena prijava na natječaj ili zahtjev, osim bijelog šećera koji je povučen ili prenesen.

II.    Lanena vlakna

Potpora se dodjeljuje samo za duga lanena vlakna dobivena potpunim odvajanjem vlakana i drvenastih dijelova stabljike koja su u prosjeku duga najmanje 50 cm nakon trlenja i raspoređena u usporednim sukovima u svitke, ploče ili pređu te za koje količina obuhvaćena zahtjevima ili natječajima za potporu iznosi najmanje 2 000 kg.

Duga lanena vlakna skladište se u balama na kojima se navodi prema potrebi:

(a) broj kojim su identificirane tvornica i država članica proizvodnje;

(b) datum uskladištenja;

(c) neto masa.

III.    Meso

Potpora se dodjeljuje samo za sljedeće:

(a) govedinu razvrstanu u skladu s ljestvicom Unije za razvrstavanje trupova utvrđenom Uredbom Vijeća (EZ) br. 1249/2008 ( 11 ) te identificirana u skladu s člankom 6. stavkom 3. te Uredbe;

(b) trupove janjadi mlađe od 12 mjeseci i njihovi dijelovi;

(c) meso životinja uzgojenih u Uniji u razdoblju od najmanje posljednja tri mjeseca u slučaju govedine, dva mjeseca u slučaju svinjskog, ovčjeg i kozjeg mesa te zaklanih ne više od 10 dana prije skladištenja. U slučaju zaklanih svinja mlađih od dva mjeseca meso je podrijetlom od životinja uzgojenih u Uniji od njihova rođenja;

(d) meso životinja zaklanih u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004 i Uredbom (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća;

(e) meso životinja koje ne pokazuju karakteristike zbog kojih bi meso bilo neprikladno za skladištenje ili kasniju upotrebu;

(f) meso životinja koje nisu zaklane zbog hitnih mjera;

(g) svježe meso uskladišteno u zamrznutom stanju.

IV.    Maslac

Potpora se dodjeljuje samo za sljedeći maslac:

(a) maslac s masenim udjelom mliječne masti od najmanje 80 %, masenim udjelom bezmasne suhe tvari od najviše 2 % i masenim udjelom vode od najviše 16 %;

(b) maslac proizveden tijekom 60 dana prije dana podnošenja zahtjeva ili prijave na natječaj.

Na pakiranju maslaca prikazuje se neto težina. Osim toga, primjenjuju se pravila o pakiranju maslaca iz dijela II. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1240, osim obveze stavljanja oznake „slatko vrhnje” ako je pH maslaca 6,2 ili viši.

Sukladnost sa zahtjevom u pogledu podrijetla može se utvrditi dokazom da je maslac proizveden u odobrenom poduzeću u skladu s točkom 1. podtočkama (a), (b) i (c) dijela III. Priloga IV. ovoj Uredbi ili drugim odgovarajućim dokazom koji izdaje nadležno tijelo države članice proizvodnje, a kojim se utvrđuje sukladnost s tim zahtjevom.

Ako se maslac proizvodi u državi članici koja nije država članica u kojoj je sklopljen ugovor o skladištenju, država članica proizvodnje osigurava pomoć koju može zatražiti država članica u kojoj je ugovor sklopljen radi provjere podrijetla proizvoda.

V.    Sir

Potpora za privatno skladištenje dodjeljuje se samo za sir sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP) koji je na dan početka ugovorenog skladištenja star najmanje onoliko koliko iznosi razdoblje dozrijevanja koje je za predmetni sir utvrđeno u specifikaciji proizvoda iz članka 7. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća ( 12 ) s obzirom na to da će biti stavljen na tržište nakon ugovorenog skladištenja i dodatnog dozrijevanja kojim se pridonosi povećanju njegove vrijednosti.

Ako razdoblje dozrijevanja nije utvrđeno u specifikaciji proizvoda iz članka 7. Uredbe (EU) br. 1151/2012, na dan početka ugovorenog skladištenja sir je star najmanje onoliko koliko iznosi razdoblje dozrijevanja kojim se pridonosi povećanju vrijednosti sira.

Nadalje, sir mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

(a) na njemu su na neizbrisiv način navedeni oznaka objekta u kojem je proizveden, pri čemu ta oznaka može biti u obliku šifre, te datum proizvodnje;

(b) skladišti se kao cijeli sir u državi članici u kojoj se proizvodi i u kojoj ispunjava uvjete za ZOI ili ZOZP u skladu s Uredbom (EU) br. 1151/2012; i

(c) nije predmet nekog prethodnog ugovora o skladištenju.

Skladištar vodi evidenciju u koju se na datum uskladištenja unose podaci iz točke (a) trećeg stavka.

VI.    Obrano mlijeko u prahu

Potpora se dodjeljuje samo za sljedeće obrano mlijeko u prahu:

(a) koje sadržava najviše 1,5 % masti i 5 % vode te najmanje 34 % udjela bjelančevina u bezmasnoj suhoj tvari;

(b) koje je proizvedeno tijekom 60 dana prije dana polaganja zahtjeva ili dana podnošenja ponude;

(c) koje se skladišti u vrećama neto težine od 25 kg ili u „velikim vrećama” čija težina ne premašuje 1 500 kg.

Na vrećama se prikazuje neto težina. Osim toga, primjenjuju se pravila iz točaka 2. i 3. dijela II. Priloga V. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1240 o dostavi i pakiranju obranog mlijeka u prahu, osim obveze stavljanja na te vreće oznake „obrano mlijeko u prahu dobiveno postupkom raspršivanja”.

Sukladnost sa zahtjevom u pogledu podrijetla može se utvrditi dokazom da je obrano mlijeko u prahu proizvedeno u odobrenom poduzeću u skladu s točkom 1. podtočkama (a), (b) i (c) dijela III. Priloga V. ovoj Uredbi ili drugim odgovarajućim dokazom koji izdaje nadležno tijelo države članice proizvodnje, a kojim se utvrđuje sukladnost s tim zahtjevom.

Ako se obrano mlijeko u prahu proizvodi u državi članici koja nije država članica u kojoj je sklopljen ugovor o skladištenju, država članica proizvodnje osigurava pomoć koju može zatražiti država članica u kojoj je ugovor sklopljen radi provjere podrijetla proizvoda.
PRILOG VII.

UVJETI KOJI SE PRIMJENJUJU NA GOSPODARSKE SUBJEKTE KOJI PODNOSE PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA POTPORU ZA PRIVATNO SKLADIŠTENJE ILI ZAHTJEV ZA POTPORU ZA PRIVATNO SKLADIŠTENJE U SEKTORU MASLINOVA ULJA

Gospodarski subjekti u sektoru maslinovog ulja spadaju u jednu od sljedećih kategorija:

(a) organizacija proizvođača ili udruženje organizacija proizvođača koje je priznato u skladu s važećim nacionalnim zakonodavstvom predmetne države članice;

(b) uljara za proizvodnju maslinova ulja koja ispunjava zahtjeve koje utvrđuje predmetna država članica;

(c) društvo za pakiranje maslinova ulja koje ispunjava zahtjeve koje utvrđuje predmetna država članica.

Ako gospodarski subjekt u sektoru maslinova ulja ne poštuje obveze predviđene u ovoj Uredbi ili u uredbama (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 13 ), (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 14 ) i (EU) br. 1308/2013, nije prihvatljiv za podnošenje prijave na natječaj ili zahtjeva za potporu za privatno skladištenje tijekom dvanaest mjeseci od datuma kada se uklone razlozi za takvo nepoštovanje.

Takve mjere ne poduzimaju se u slučajevima iz članka 64. stavka 2. točaka (a) do (d) Uredbe (EU) br. 1306/2013 ili ako nepoštovanje nije bilo znatno.( 1 ) Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30.4.2004., str. 55.).

( 2 ) Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1240 od 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje (vidjeti stranicu 71. ovoga Službenog lista).

( 3 ) Uredba Komisije (EZ) br. 792/2009 od 31. kolovoza 2009. o detaljnim pravilima u skladu s kojima države članice moraju Komisiji dostavljati podatke i dokumente pri provedbi zajedničke organizacije tržišta, sustava izravnih plaćanja, promidžbe poljoprivrednih proizvoda i režima koji se primjenjuju na najudaljenije regije i manje otoke u Egejskom moru (SL L 228, 1.9.2009., str. 3.).

( 4 ) Uredba Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontrolu kontaminanata u hrani (SL L 37, 13.2.1993., str. 1.).

( 5 ) Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.).

( 6 ) Direktiva 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. svibnja 2002. o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje (SL L 140, 30.5.2002., str. 10.).

( 7 ) Uredba (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL L 139, 30.4.2004., str. 206.).

( 8 ) Uredba Komisije (EZ) br. 1249/2008 od 10. prosinca 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene ljestvice Zajednice za klasifikaciju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i izvješćivanja o njihovim cijenama (SL L 337, 16.12.2008., str. 3.).

( 9 ) Uredba (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uvođenju sustava označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97 (SL L 204, 11.8.2000., str. 1.).

( 10 ) Direktiva Vijeća 2001/114/EZ od 20. prosinca 2001. o određenim vrstama ugušćenog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu za prehranu ljudi (SL L 15, 17.1.2002., str. 19.).

( 11 ) Uredba Komisije (EZ) br. 1249/2008 od 10. prosinca 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene ljestvice Zajednice za klasifikaciju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i izvješćivanja o njihovim cijenama (SL L 337, 16.12.2008., str. 3.).

( 12 ) Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14.12.2012., str. 1.).

( 13 ) Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

( 14 ) Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).