02015R2450 — HR — 15.12.2017 — 002.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2450

оd 2. prosinca 2015.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s predlošcima za podnošenje informacija nadzornim tijelima u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

( L 347 31.12.2015, 1)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1868 оd 20. listopada 2016.

  L 286

35

21.10.2016

►M2

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2189 оd 24. studenoga 2017.

  L 310

3

25.11.2017
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2450

оd 2. prosinca 2015.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s predlošcima za podnošenje informacija nadzornim tijelima u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE I ZAHTJEVI ZA NADZORNO IZVJEŠĆIVANJE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju provedbeni tehnički standardi o redovitom nadzornom izvješćivanju utvrđivanjem predložaka za podnošenje informacija nadzornim tijelima iz članka 35. stavaka 1. i 2. Direktive 2009/138/EZ za pojedinačna društva za osiguranje i pojedinačna društva za reosiguranje te iz članka 244. stavka 2. i članka 245. stavka 2. Direktive 2009/138/EZ za grupe.

Članak 2.

Formati nadzornog izvješćivanja

Društva za osiguranje i društva za reosiguranje, sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi i mješoviti financijski holdinzi podnose informacije iz ove Uredbe u skladu s formatima za razmjenu podataka i prikazima koje odrede nadzorna tijela ili nadzornik grupe u skladu sa sljedećim odredbama:

(a) točke podataka vrste „monetarni” iskazuju se u jedinicama bez decimala, s iznimkom predložaka S.06.02, S.08.01, S.08.02 i S.11.01 koji se izražavaju u jedinicama s dvije decimale;

(b) točke podataka vrste „postotak” iskazuju se po jedinici s četiri decimale;

(c) točke podataka vrste „cijeli broj” iskazuju se u jedinicama bez decimala.

Članak 3.

Valuta

1.  Za potrebe ove Uredbe, osim ako nadzorno tijelo drugačije zatraži, „izvještajna valuta” znači:

(a) za izvješćivanje na pojedinačnoj razini, valuta koja se upotrebljava za pripremu financijskih izvještaja društva za osiguranje ili društva za reosiguranje;

(b) za izvješćivanje na razini grupe, valuta koja se upotrebljava za pripremu konsolidiranih financijskih izvještaja.

2.  Točke podataka vrste „monetarni” iskazuju se u izvještajnoj valuti, za što je potrebna konverzija svih drugih valuta u izvještajnu valutu, osim ako je u ovoj Uredbi drugačije navedeno.

3.  Ako se iskazuje vrijednost bilo koje imovine ili obveze izraženih u valuti koja nije izvještajna valuta, vrijednost se konvertira u izvještajnu valutu kao da se konverzija izvršila po zaključnom tečaju na posljednji dan za koji je primjerena stopa dostupna u izvještajnom razdoblju na koje se odnosi ta imovina ili obveza.

4.  Ako se iskazuje vrijednost bilo kojeg prihoda ili izdatka, vrijednost se konvertira u izvještajnu valutu uporabom osnove za konverziju koja se upotrijebila za potrebe računovodstva.

5.  Konverzija u izvještajnu valutu izvršava se primjenom tečaja iz istog izvora kakav je upotrijebljen za financijske izvještaje društva za osiguranje ili društva za reosiguranje u slučaju izvješćivanja na pojedinačnoj razini ili za konsolidirane financijske izvještaje u slučaju izvješćivanja na razini grupe, osim ako nadzorno tijelo zatraži drugačije.

Članak 4.

Ponovno podnošenje podataka

Društva za osiguranje i društva za reosiguranje, sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi i miješani financijski holdinzi ponovnopodnose informacije čim je prije moguće koristeći se predlošcima iz ove Uredbe, ako su se izvorno dostavljene informacije značajno promijenile u odnosu na isto izvještajno razdoblje nakon zadnjeg podnošenja nadzornim tijelima ili nadzorniku grupe.POGLAVLJE II.

PREDLOŠCI ZA KVANTITATIVNO IZVJEŠĆIVANJE ZA POJEDINAČNA DRUŠTVA

Članak 5.

Kvantitativni predlošci za početne informacije za pojedinačna društva

Društva za osiguranje i društva za reosiguranje podnose informacije iz članka 314. stavka 1. točaka (a) i (c) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 koristeći se sljedećim predlošcima:

(a) predložak S.01.01.03 iz Priloga I. navodeći sadržaj podneska, prema uputama navedenima u odjeljku S.01.01 Priloga II.;

(b) predložak S.01.02.01 iz Priloga I., navodeći osnovne informacije o društvu i općenito sadržaju izvješćivanja, prema uputama navedenima u odjeljku S.01.02 Priloga II.;

(c) predložak S.01.03.01 iz Priloga I., navodeći osnovne informacije o namjenskim fondovima i portfeljima uravnotežene prilagodbe, prema uputama navedenima u odjeljku S.01.03 Priloga II.;

(d) predložak S.02.01.02 iz Priloga I., navodeći informacije o bilanci uporabom vrednovanja u skladu s člankom 75. Direktive 2009/138/EZ, prema uputama navedenima u odjeljku S.02.01 Priloga II. ovoj Uredbi;

(e) predložak S.23.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o vlastitim sredstvima, prema uputama navedenima u odjeljku S.23.01 Priloga II.;

(f) ako društvo upotrebljava standardnu formulu za izračun potrebnog solventnog kapitala, predložak S.25.01.01 iz Priloga I., navodeći potrebni solventni kapital, prema uputama navedenima u odjeljku S.25.01 Priloga II.;

(g) ako društvo upotrebljava standardnu formulu i djelomični unutarnji model za izračun potrebnog solventnog kapitala, predložak S.25.02.01 iz Priloga I., navodeći potrebni solventni kapital, prema uputama navedenima u odjeljku S.25.02 Priloga II.;

(h) ako društvo upotrebljava potpuni unutarnji model za izračun potrebnog solventnog kapitala, predložak S.25.03.01 iz Priloga I., navodeći potrebni solventni kapital, prema uputama navedenima u odjeljku S.25.03 Priloga II.;

(i) ako se društva za osiguranje i društva za reosiguranje bave samo djelatnošću životnog osiguranja odnosno reosiguranja ili samo neživotnog osiguranja odnosno reosiguranja, predložak S.28.01.01 iz Priloga I., navodeći minimalni potrebni kapital, prema uputama navedenima u odjeljku S.28.01 Priloga II.;

(j) ako se društva za osiguranje i društva za reosiguranje bave djelatnošću životnog osiguranja i djelatnošću neživotnog osiguranja, predložak S.28.02.01 iz Priloga I., navodeći minimalni potrebni kapital, prema uputama navedenima u odjeljku S.28.02 Priloga II.

Članak 6.

Tromjesečni kvantitativni predlošci za pojedinačna društva

1.  Društva za osiguranje i društva za reosiguranje svaka tri mjeseca podnose informacije iz članka 304. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35, osim ako je opseg ili učestalost izvješćivanja ograničen u skladu s člankom 35. stavkom 6. Direktive 2009/138/EZ, koristeći se sljedećim predlošcima:

(a) predložak S.01.01.02 iz Priloga I. navodeći sadržaj podneska, prema uputama navedenima u odjeljku S.01.01 Priloga II.;

(b) predložak S.01.02.01 iz Priloga I., navodeći osnovne informacije o društvu i općenito sadržaju izvješćivanja, prema uputama navedenima u odjeljku S.01.02 Priloga II.;

(c) predložak S.02.01.02 iz Priloga I., navodeći informacije o bilanci uporabom vrednovanja u skladu s člankom 75. Direktive 2009/138/EZ, prema uputama navedenima u odjeljku S.02.01 Priloga II. ovoj Uredbi;

(d) predložak S.05.01.02 iz Priloga I., navodeći informacije o premijama, odštetnim zahtjevima i izdacima uporabom načela vrednovanja i priznavanja koji su upotrijebljeni u financijskim izvještajima društva za svaku vrstu osiguranja kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35, prema uputama navedenima u odjeljku S.05.01 Priloga II.;

(e) predložak S.06.02.01 iz Priloga I., navodeći popis imovine po stavkama, prema uputama navedenima u odjeljku S.06.02 Priloga II. i uz uporabu dopunske identifikacijske oznake („oznake CIC”) kako je navedeno u Prilogu V. i definirano u Prilogu VI.;

(f) ako je omjer zajedničkih ulaganja koja drži društvo i ukupnih ulaganja veći od 30 %, predložak S.06.03.01 iz Priloga I., navodeći informacije o transparentnom pristupu svim zajedničkim ulaganjima koja drži društvo, prema uputama navedenima u odjeljku S.06.03 Priloga II.;

(g) predložak S.08.01.01 iz Priloga I., navodeći popis po stavkama otvorenih pozicija u izvedenicama, prema uputama navedenima u odjeljku S.08.01 Priloga II. i uporabom oznake CIC kako je navedeno u Prilogu V. i definirano u Prilogu VI.;

(h) predložak S.08.02.01 iz Priloga I., navodeći po stavkama popis otvorenih pozicija u izvedenicama tijekom izvještajnog razdoblja, prema uputama navedenima u odjeljku S.08.02 Priloga II. i uz uporabu oznaka CIC kako je navedeno u Prilogu V. i definirano u Prilogu VI.;

(i) predložak S.12.01.02 iz Priloga I., navodeći informacije o tehničkim pričuvama u vezi sa životnim i zdravstvenim osiguranjem koje se provodi na sličnoj tehničkoj podlozi onome životnog osiguranja („SLT zdravstveno osiguranje”) za svaku vrstu osiguranja kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) br. 2015/35, prema uputama navedenima u odjeljku S.12.01 Priloga II. ovoj Uredbi;

(j) predložak S.17.01.02 iz Priloga I., navodeći informacije o tehničkim pričuvama neživotnog osiguranja za svaku vrstu osiguranja kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) br. 2015/35, prema uputama navedenima u odjeljku S.17.01 Priloga II. ovoj Uredbi;

(k) predložak S.23.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o vlastitim sredstvima, prema uputama navedenima u odjeljku S.23.01 Priloga II.;

(l) ako se društva za osiguranje i društva za reosiguranje bave samo djelatnošću životnog osiguranja odnosno reosiguranja ili samo djelatnošću neživotnog osiguranja odnosno reosiguranja, predložak S.28.01.01 iz Priloga I., navodeći minimalni potrebni kapital, prema uputama navedenima u odjeljku S.28.01 Priloga II.;

(m) ako se društva za osiguranje i društva za reosiguranje bave djelatnošću životnog osiguranja i djelatnošću neživotnog osiguranja, predložak S.28.02.01 iz Priloga I., navodeći minimalni potrebni kapital, prema uputama navedenima u odjeljku S.28.02 Priloga II.

2.  Za potrebe stavka 1. točke (f), omjer zajedničkih ulaganja koje drži društvo i ukupnih ulaganja utvrđuje se zbrojem stavki C0010/R0180, subjekata za zajednička ulaganja uključenih u stavku C0010/R0220 i subjekata za zajednička ulaganja uključenih u stavku C0010/R0090 u predlošku S.02.01.02, podijeljeno sa zbrojem stavki C0010/R0070 i C0010/R0220 iz predloška S.02.01.02.

Članak 7.

Dopuštena pojednostavljenja za tromjesečno izvješćivanje za pojedinačna društva

1.  U pogledu informacija iz članka 6. stavka 1. točke (c) tromjesečna mjerenja mogu se u većoj mjeri osloniti na procjene i metode procjena nego godišnja mjerenja financijskih podataka. Postupci mjerenja za tromjesečno izvješćivanje osmišljavaju se kako bi se osiguralo da su dobivene informacije pouzdane i u skladu sa standardima utvrđenima u Direktivi 2009/138/EZ te da su navedene sve značajne informacije koje su relevantne za razumijevanje podataka.

2.  Kada podnose informacije iz članka 6. stavka 1. točaka (i) i (j) društva za osiguranje i društva za reosiguranje mogu primijeniti pojednostavljene metode pri izračunu tehničkih pričuva.

Članak 8.

Godišnji kvantitativni predlošci za pojedinačna društva – osnovne informacije i sadržaj podneska

Društva za osiguranje i društva za reosiguranje jednom godišnje podnose informacije iz članka 304. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 koristeći se sljedećim predlošcima:

(a) predložak S.01.01.01 iz Priloga I. navodeći sadržaj podneska, prema uputama navedenima u odjeljku S.01.01 Priloga II.;

(b) predložak S.01.02.01 iz Priloga I., navodeći osnovne informacije o društvu i općenito sadržaju izvješćivanja, prema uputama navedenima u odjeljku S.01.02 Priloga II.;

(c) predložak S.01.03.01 iz Priloga I., navodeći osnovne informacije o namjenskim fondovima i portfeljima uravnotežene prilagodbe, prema uputama navedenima u odjeljku S.01.03 Priloga II.;

Članak 9.

Godišnji kvantitativni predlošci za pojedinačna društva – informacije o bilanci i druge opće informacije

Društva za osiguranje i društva za reosiguranje jednom godišnje podnose informacije iz članka 304. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 koristeći se sljedećim predlošcima:

(a) predložak S.02.01.01 iz Priloga I. navodeći informacije o bilanci uporabom vrednovanja u skladu s člankom 75. Direktive 2009/138/EZ i vrednovanja koji su upotrijebljeni u financijskim izvještajima društva, prema uputama navedenima u odjeljku S.02.01 u Prilogu II. ovoj Uredbi;

(b) predložak S.02.02.01 iz Priloga I. navodeći informacije o imovini i obvezama po valuti, prema uputama navedenima u odjeljku S.02.02 Priloga II.;

(c) predložak S.03.01.01 iz Priloga I. navodeći opće informacije o izvanbilančnim stavkama, prema uputama navedenima u odjeljku S.03.01 Priloga II.;

(d) predložak S.03.02.01 iz Priloga I. navodeći popis izvanbilančnih neograničenih primljenih jamstava, prema uputama navedenima u odjeljku S.03.02 Priloga II.;

(e) predložak S.03.03.01 iz Priloga I. navodeći popis izvanbilančnih neograničenih danih jamstava, prema uputama navedenima u odjeljku S.03.03 Priloga II.;

(f) predložak S.04.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o djelatnosti po državama, uključujući države u EGP-u i izvan EGP-a, primjenjujući načela vrednovanja i priznavanja koji su upotrijebljeni u financijskim izvještajima društva za svaku vrstu osiguranja kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) br. 2015/35, prema uputama navedenima u odjeljku S.04.01 Priloga II. ovoj Uredbi;

(g) predložak S.04.02.01 iz Priloga I. navodeći informacije o vrsti osiguranja 10 iz Priloga I. dijela A Direktive 2009/138/EZ, osim odgovornosti prijevoznika, prema uputama navedenima u odjeljku S.04.02 u Prilogu II. ovoj Uredbi;

(h) predložak S.05.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o premijama, odštetnim zahtjevima i izdacima uporabom načela vrednovanja i priznavanja koji su upotrijebljeni u financijskim izvještajima društva za svaku vrstu osiguranja kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) br. 2015/35, prema uputama navedenima u odjeljku S.05.01 Priloga II. ovoj Uredbi;

(i) predložak S.05.02.01 iz Priloga I. navodeći informacije o premijama, odštetnim zahtjevima i izdacima po državama, primjenom načela vrednovanja i priznavanja koja su upotrijebljena u financijskim izvještajima društva, prema uputama navedenima u odjeljku S.05.02 Priloga II.

Članak 10.

Godišnji kvantitativni predlošci za pojedinačna društva – informacije o ulaganjima

Društva za osiguranje i društva za reosiguranje na godišnjoj razini podnose, osim ako su izuzeta u skladu s člankom 35. stavkom 7. Direktive 2009/138/EZ u vezi s posebnim predloškom, informacije iz članka 304. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35, koristeći se sljedećim predlošcima:

(a) ako je društvo izuzeto od godišnjeg podnošenja informacija u predlošcima S.06.02.01 ili S.08.01.01 u skladu s člankom 35. stavkom 7. Direktive 2009/138/EZ, predložak S.06.01.01 iz Priloga I. ovoj Uredbi, navodeći sažetak informacija o imovini, prema uputama navedenima u odjeljku S.06.01 Priloga II. ovoj Uredbi;

(b) ako je društvo izuzeto od podnošenja predloška S.06.02.01 u vezi sa zadnjim tromjesečjem u skladu s člankom 35. stavkom 6. Direktive 2009/138/EZ, predložak S.06.02.01 iz Priloga I. ovoj Uredbi, navodeći popis imovine po stavkama, prema uputama navednima u odjeljku S.06.02 Priloga II. ovoj Uredbi i uporabom oznake CIC kako je navedeno u Prilogu V. i definirano u Prilogu VI. ovoj Uredbi;

(c) ako je društvo izuzeto od podnošenja predloška S.06.03.01 u vezi sa zadnjim tromjesečjem u skladu s člankom 35. stavkom 6. Direktive 2009/138/EZ ili ga nije podnijelo u tromjesečnom razdoblju jer omjer zajedničkih ulaganja koja drže društva i ukupnih ulaganja iz članka 6. stavka 1. točke (f) ove Uredbe nije veći od 30 %, predložak S.06.03.01. iz Priloga I. ovoj Uredbi, navodeći informacije o transparentnom pristupu svim zajedničkim ulaganjima koja drže društva, prema uputama navedenima u odjeljku S.06.03. Priloga II. ovoj Uredbi;

(d) ako vrijednost strukturiranih proizvoda, utvrđena kao zbroj imovine razvrstane u kategorije 5 i 6 kako je definirano u Prilogu V., iznosi više od 5 % ukupnih ulaganja kako je navedeno u stavkama C0010/R0070 i C0010/RC0220 iz predloška S.02.01.01, predložak S.07.01.01 Priloga I., navodeći po stavkama popis strukturiranih proizvoda, prema uputama navedenima u odjeljku S.07.01 Priloga II.;

(e) ako su društva izuzeta od podnošenja predloška S.08.01.01 u vezi sa zadnjim tromjesečjem u skladu s člankom 35. stavkom 6. Direktive 2009/138/EZ, predložak S.08.01.01 iz Priloga I. ovoj Uredbi, navodeći popis po stavkama otvorenih pozicija u izvedenicama, prema uputama navedenima u odjeljku S.08.01 Priloga II. ovoj Uredbi i uporabom oznake CIC kako je navedeno u Prilogu V. i definirano u Prilogu VI. ovoj Uredbi;

(f) ako su društva izuzeta od podnošenja predloška S.08.02.01 u vezi sa zadnjim tromjesečjem u skladu s člankom 35. stavkom 6. Direktive 2009/138/EZ, predložak S.08.02.01 iz Priloga I. ovoj Uredbi, navodeći popis po stavkama zatvorenih pozicija u izvedenicama tijekom izvještajnog razdoblja, prema uputama navedenima u odjeljku S.08.02 Priloga II. ovoj Uredbi i uporabom oznake CIC kako je navedeno u Prilogu V. i definirano u Prilogu VI. ovoj Uredbi;

(g) predložak S.09.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o dohotku, dobitcima i gubitcima u izvještajnom razdoblju po kategoriji imovine kako je definirano u Prilogu IV., prema uputama navedenima u odjeljku S.09.01 Priloga II.;

(h) ako vrijednost odnosnih vrijednosnih papira, izvanbilančnih i bilančnih, uključenih u repo ugovore i ugovore o pozajmljivanju, za ugovore s datumom dospijeća nakon izvještajnog referentnog datuma predstavlja više od 5 % ukupnih ulaganja kako je navedeno u stavkama C0010/R0070 i C0010/R0220 iz predloška S.02.01.01, predložak S.10.01.01 iz Priloga I., navodeći po stavkama popis bilančnih i izvanbilančnih ugovora o pozajmljivanju vrijednosnih papira i repo ugovora, prema uputama navedenima u odjeljku S.10.01 Priloga II.;

(i) predložak S.11.01.01 Priloga I., navodeći po stavkama popis imovine koja se drži kao kolateral, koja se sastoji od svih vrsta izvanbilančne kategorije imovine koja se drži kao kolateral, prema uputama navedenima u odjeljku S.11.01 Priloga II.

Članak 11.

Godišnji kvantitativni predlošci za pojedinačna društva – informacije o tehničkim pričuvama

Društva za osiguranje i društva za reosiguranje na godišnjoj razini podnose informacije iz članka 304. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 koristeći se sljedećim predlošcima:

(a) predložak S.12.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o tehničkim pričuvama za životno i SLT zdravstveno osiguranje po vrstama osiguranja kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35 prema uputama navedenima u odjeljku S.12.01 Priloga II. ovoj Uredbi;

(b) predložak S.12.02.01 iz Priloga I., navodeći informacije o tehničkim pričuvama za životno i SLT zdravstveno osiguranje po državi, prema uputama navedenima u odjeljku S.12.02 Priloga II.;

(c) predložak S.13.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o projekciji najbolje procjene budućih novčanih tokova životnog osiguranja, prema uputama navedenima u odjeljku S.13.01. Priloga II.;

(d) predložak S.14.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o analizi obveza životnog osiguranja, uključujući ugovore o životnom osiguranju i reosiguranju i rente koje proizlaze iz ugovora o neživotnom osiguranju, po proizvodu i po homogenim grupama rizika koje izdaje društvo, prema uputama navedenima u odjeljku S.14.01 Priloga II.;

(e) predložak S.15.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o opisu jamstava varijabilnih renti po proizvodu koje je izdalo društvo u okviru izravnog osiguranja, prema uputama navedenima u odjeljku S.15.01 Priloga II.,

(f) predložak S.15.02.01. iz Priloga I., navodeći informacije o zaštiti od rizika jamstava s varijabilnim rentama po proizvodu koji je izdalo društvo u području izravnog osiguranja, prema uputama navedenima u odjeljku S.15.02. Priloga II.;

(g) predložak S.16.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o rentama koje proizlaze iz ugovora za neživotno osiguranje koje je izdalo društvo u području izravnog osiguranja, u vezi s rentama koje potječu iz svih vrsta osiguranja kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35 i dodatno po valuti, prema uputama navedenima u odjeljku S.16.01 Priloga II. ovoj Uredbi; informacije po valuti navode se samo ako najbolja procjena pričuva za odštetne zahtjeve s naslova renti po diskontiranoj osnovi iz jedne vrste neživotnog osiguranja predstavlja više od 3 % ukupne najbolje procjene svih pričuva za odštetne zahtjeve s naslova renti, u skladu sa sljedećom podjelom:

i. iznosi za izvještajnu valutu;

ii. iznosi za svaku valutu koja predstavlja više od 25 % najbolje procjene pričuva za odštetne zahtjeve s naslova renti po diskontiranoj osnovi u izvornoj valuti od te vrste neživotnog osiguranja;

iii. iznosi za svaku valutu koja predstavlja manje od 25 % najbolje procjene pričuva za odštetne zahtjeve s naslova renti (po diskontiranoj osnovi) u izvornoj valuti od te vrste neživotnog osiguranja, ali više od 5 % ukupne najbolje procjene svih pričuva za odštetne zahtjeve s naslova renti;

(h) predložak S.17.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o tehničkim pričuvama za neživotno osiguranje po vrsti osiguranja kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35, prema uputama navedenima u odjeljku S.17.01 Priloga II. ovoj Uredbi;

(i) predložak S.17.02.01 iz Priloga I., navodeći informacije o tehničkim pričuvama za neživotno osiguranje koje se odnose na izravno osiguranje po državi, prema uputama navedenima u odjeljku S.17.02 Priloga II.;

(j) predložak S.18.01.01. iz Priloga I., navodeći informacije o projekciji budućih novčanih tokova na temelju najbolje procjene neživotnog osiguranja, prema uputama navedenima u odjeljku S.18.01 Priloga II.;

(k) predložak S.19.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o odštetnim zahtjevima neživotnog osiguranja u obliku razvojnih trokuta, za ukupan iznos za svaku vrstu neživotnog osiguranja, kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35, te dodatno po valuti, prema uputama navedenima u odjeljku S.19.01 Priloga II. ovoj Uredbi; informacije po valuti navode se samo ako ukupna bruto najbolja procjena za jednu vrstu neživotnog osiguranja predstavlja više od 3 % ukupne bruto najbolje procjene pričuva za odštetne zahtjeve, u skladu sa sljedećom podjelom:

i. iznosi za izvještajnu valutu;

ii. iznosi za svaku valutu koja predstavlja više od 25 % bruto najbolje procjene pričuva za odštetne zahtjeve u izvornoj valuti od te vrste neživotnog osiguranja;

iii. iznosi za svaku valutu koja predstavlja manje od 25 % bruto najbolje procjene pričuva za odštetne zahtjeve u izvornoj valuti od te vrste neživotnog osiguranja, ali više od 5 % ukupne bruto najbolje procjene pričuva za odštetne zahtjeve u izvornoj valuti.

(l) predložak S.20.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o razvoju raspodjele nastalih odštetnih zahtjeva na kraju financijske godine, za svaku vrstu osiguranja kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35, prema uputama navedenima u odjeljku S.20.01 Priloga II. ovoj Uredbi;

(m) predložak S.21.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o profilu rizičnosti raspodjele šteta u neživotnom osiguranju za svaku vrstu osiguranja kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35, prema uputama navedenima u odjeljku S.21.01 Priloga II. ovoj Uredbi;

(n) predložak S.21.02.01 iz Priloga I., navodeći informacije o preuzetim rizicima neživotnog osiguranja, prema uputama navedenima u odjeljku S.21.02 Priloga II.;

(o) predložak S.21.03.01 iz Priloga I., navodeći informacije o preuzetim rizicima neživotnog osiguranja po osiguranom iznosu po vrsti osiguranja kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35, prema uputama navedenima u odjeljku S.21.03 Priloga II. ovoj Uredbi;

Članak 12.

Godišnji kvantitativni predlošci za pojedinačna društva – informacije o dugoročnim jamstvima

Društva za osiguranje i društva za reosiguranje na godišnjoj razini podnose informacije iz članka 304. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 koristeći se sljedećim predlošcima:

(a) predložak S.22.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o učinku mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera, prema uputama navedenima u odjeljku S.22.01 Priloga II.;

(b) predložak S.22.04.01 iz Priloga I., navodeći informacije o prijelaznoj prilagodbi za kamatne stope, prema uputama navedenima u odjeljku S.22.04 Priloga II.;

(c) predložak S.22.05.01 iz Priloga I., navodeći informacije o privremenom odbitku tehničkih pričuva, prema uputama navedenima u odjeljku S.22.05. Priloga II.;

(d) predložak S.22.06.01 iz Priloga I., navodeći informacije o najboljoj procjeni na koju se primjenjuje prilagodba zbog volatilnosti po državi i valuti, prema uputama navedenima u odjeljku S.22.06 Priloga II.

Članak 13.

Godišnji kvantitativni predlošci za pojedinačna društva – informacije o vlastitim sredstvima i sudjelovanjima

Društva za osiguranje i društva za reosiguranje na godišnjoj razini podnose informacije iz članka 304. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 koristeći se sljedećim predlošcima:

(a) predložak S.23.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o vlastitim sredstvima, prema uputama navedenima u odjeljku S.23.01 Priloga II.;

(b) predložak S.23.02.01 iz Priloga I., navodeći detaljne informacije o vlastitim sredstvima po kategorijama, prema uputama navedenima u odjeljku S.23.02 Priloga II.;

(c) predložak S.23.03.01 iz Priloga I., navodeći informacije o godišnjim kretanjima vlastitih sredstava, prema uputama navedenima u odjeljku S.23.03 Priloga II.;

(d) predložak S.23.04.01 iz Priloga I., navodeći popis stavki vlastitih sredstava, prema uputama navedenima u odjeljku S.23.04 Priloga II.;

(e) predložak S.24.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o sudjelovanjima koja društvo drži i pregled izračuna odbitka od stavki vlastitih sredstava u pogledu sudjelovanja u financijskim i kreditnim institucijama, prema uputama u odjeljku S.24.01. Priloga II.

Članak 14.

Godišnji kvantitativni predlošci za pojedinačna društva – informacije o potrebnom solventnom kapitalu

1.  Društva za osiguranje i društva za reosiguranje na godišnjoj razini podnose informacije iz članka 304. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 koristeći se sljedećim predlošcima:

(a) ako društvo upotrebljava standardnu formulu za izračun potrebnog solventnog kapitala, predložak S.25.01.01 iz Priloga I., navodeći potrebni solventni kapital, prema uputama navedenima u odjeljku S.25.01 Priloga II.;

(b) ako društvo upotrebljava standardnu formulu i djelomični unutarnji model za izračun potrebnog solventnog kapitala, predložak S.25.02.01 iz Priloga I., navodeći potrebni solventni kapital, prema uputama navedenima u odjeljku S.25.02 Priloga II.;

(c) ako društvo upotrebljava potpuni unutarnji model za izračun potrebnog solventnog kapitala, predložak S.25.03.01 iz Priloga I., navodeći potrebni solventni kapital, prema uputama navedenima u odjeljku S.25.03 Priloga II.;

(d) predložak S.26.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o tržišnom riziku, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.01 Priloga II.;

(e) predložak S.26.02.01 iz Priloga I., navodeći informacije o riziku neispunjenja obveza druge ugovorne strane, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.02 Priloga II.;

(f) predložak S.26.03.01 iz Priloga I., navodeći informacije o preuzetom riziku životnog osiguranja, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.03 Priloga II.;

(g) predložak S.26.04.01 iz Priloga I., navodeći informacije o preuzetom riziku zdravstvenog osiguranja, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.04 Priloga II.;

(h) predložak S.26.05.01 iz Priloga I., navodeći informacije o preuzetom riziku neživotnog osiguranja, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.05 Priloga II.;

(i) predložak S.26.06.01 iz Priloga I., navodeći informacije o operativnom riziku, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.06 Priloga II.;

(j) predložak 26.07.01 iz Priloga I., navodeći informacije o pojednostavljenjima koja su upotrijebljena za izračun potrebnog solventnog kapitala, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.07 Priloga II.;

(k) predložak S.27.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o riziku katastrofe neživotnog osiguranja, prema uputama navedenima u odjeljku S.27.01 Priloga II.

2.  U slučaju postojanja namjenskih fondova ili portfelja uravnotežene prilagodbe, predlošci iz stavka 1. točaka (d) do (k) ne navode se za subjekt u cjelini.

3.  Ako se upotrebljava djelomični unutarnji model, predlošci iz stavka 1. točaka (d) do (k) navode se samo u vezi s rizicima koji su pokriveni standardnom formulom, osim ako se drugačije odluči na temelju članka 19.

4.  Ako se upotrebljava potpuni unutarnji model, predlošci iz stavka 1. točaka (d) do (k) ne navode se.

Članak 15.

Godišnji kvantitativni predlošci za pojedinačna društva – informacije o minimalnom potrebnom kapitalu

Društva za osiguranje i društva za reosiguranje na godišnjoj razini podnose informacije iz članka 304. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 koristeći se sljedećim predlošcima:

(a) ako se društva za osiguranje i društva za reosiguranje bave samo djelatnošću životnog osiguranja odnosno reosiguranja ili samo djelatnošću neživotnog osiguranja odnosno reosiguranja, predložak S.28.01.01 iz Priloga I., navodeći minimalni potrebni kapital, prema uputama navedenima u odjeljku S.28.01 Priloga II.;

(b) ako se društva za osiguranje i društva za reosiguranje bave djelatnošću životnog osiguranja i djelatnošću neživotnog osiguranja, predložak S.28.02.01 iz Priloga I., navodeći minimalni potrebni kapital, prema uputama navedenima u odjeljku S.28.02 Priloga II.

Članak 16.

Godišnji kvantitativni predlošci za pojedinačna društva – informacije o analizi promjena

Društva za osiguranje i društva za reosiguranje na godišnjoj razini podnose informacije iz članka 304. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 koristeći se sljedećim predlošcima:

(a) predložak S.29.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o promjeni viška imovine nad obvezama tijekom izvještajne godine navodeći sažetak glavnih izvora te promjene, prema uputama navedenima u odjeljku S.29.01 Priloga II.;

(b) predložak S.29.02.01 iz Priloga I., navodeći informacije o dijelu promjene viška imovine nad obvezama tijekom izvještajne godine objašnjene ulaganjima i financijskim obvezama, prema uputama navedenima u odjeljku S.29.02 Priloga II.;

(c) predlošci S.29.03.01 i S.29.04.01 iz Priloga I., navodeći informacije o dijelu promjene viška imovine nad obvezama tijekom izvještajne godine objašnjene tehničkim pričuvama, prema uputama navedenima u odjeljcima S.29.03 i S.29.04 Priloga II.

Članak 17.

Godišnji kvantitativni predlošci za pojedinačna društva – informacije o reosiguranju i o subjektima posebne namjene

Društva za osiguranje i društva za reosiguranje na godišnjoj razini podnose informacije iz članka 304. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 koristeći se sljedećim predlošcima:

(a) predložak S.30.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o fakultativnim pokrićima u sljedećoj izvještajnoj godini, obuhvaćajući informacije o deset najvažnijih rizika u pogledu reosigurane izloženosti za svaku vrstu osiguranja kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35, za koju je upotrijebljeno fakultativno reosiguranje, prema uputama navedenima u odjeljku S.30.01 Priloga II. ovoj Uredbi;

(b) predložak S.30.02.01 iz Priloga I., navodeći informacije o udjelima reosiguratelja u fakultativnim pokrićima u sljedećoj izvještajnoj godini, obuhvaćajući informacije o deset najvažnijih rizika u pogledu reosigurane izloženosti za svaku vrstu osiguranja kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35, prema uputama navedenima u odjeljku S.30.02 Priloga II.;

(c) predložak S.30.03.01 iz Priloga I., navodeći informacije o programu pasivnog reosiguranja u sljedećoj izvještajnoj godini, obuhvaćajući buduće informacije o ugovorima za reosiguranje razdoblje valjanosti kojih uključuje ili se preklapa sa sljedećom izvještajnom godinom, prema uputama navedenima u odjeljku S.30.03 Priloga II.;

(d) predložak S.30.04.01 iz Priloga I., navodeći informacije o programu pasivnog reosiguranja u sljedećoj izvještajnoj godini, obuhvaćajući buduće informacije o ugovorima za reosiguranje razdoblje valjanosti kojih uključuje ili se preklapa sa sljedećom izvještajnom godinom, prema uputama navedenima u odjeljku S.30.04 Priloga II.;

(e) predložak S.31.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o udjelu reosiguratelja, prema uputama navedenima u odjeljku S.31.01 Priloga II.;

(f) predložak S.31.02.01 iz Priloga I., navodeći informacije o subjektima posebne namjene s gledišta društva za osiguranje ili društva za reosiguranje koje prenosi rizik na subjekte posebne namjene, prema uputama navedenima u odjeljku S.31.02 Priloga II.

Članak 18.

Godišnji kvantitativni predlošci za pojedinačna društva – informacije o namjenskim fondovima, značajnim portfeljima uravnotežene prilagodbe i preostalom dijelu

1.  Društva za osiguranje i društva za reosiguranje na godišnjoj razini podnose sljedeće informacije iz članka 304. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35, u vezi sa svakim značajnim namjenskim fondom, svakim značajnim portfeljem uravnotežene prilagodbe i preostalim dijelom, uporabom sljedećih predložaka:

(a) predložak SR.01.01.01 iz Priloga I. navodeći sadržaj podneska, prema uputama navedenima u odjeljku S.01.01 Priloga II.;

(b) za svaki značajni namjenski fond i za preostali dio predložak SR.02.01.01 iz Priloga I. navodeći informacije o bilanci uporabom vrednovanja u skladu s člankom 75. Direktive 2009/138/EZ i vrednovanja na temelju financijskih izvještaja društva, prema uputama navedenima u odjeljku S.02.01 Priloga II. ovoj Uredbi;

(c) predložak SR.12.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o tehničkim pričuvama za životno i SLT zdravstveno osiguranje za svaku vrstu osiguranja kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35, prema uputama navedenima u odjeljku S.12.01 Priloga II. ovoj Uredbi;

(d) predložak SR.17.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o tehničkim pričuvama neživotnog osiguranja za svaku vrstu osiguranja kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35, prema uputama navedenima u odjeljku S.17.01 Priloga II. ovoj Uredbi;

(e) predložak SR.22.02.01. iz Priloga I., navodeći informacije o projekciji budućih novčanih tokova za izračun najbolje procjene po svakom značajnom portfelju uravnotežene prilagodbe, prema uputama navedenima u odjeljku S.22.02 Priloga II.;

(f) predložak SR.22.03.01 iz Priloga I., navodeći informacije o portfeljima uravnotežene prilagodbe po svakom značajnom portfelju uravnotežene prilagodbe, prema uputama navedenima u odjeljku S.22.03 Priloga II.;

(g) ako društvo upotrebljava standardnu formulu za izračun potrebnog solventnog kapitala, predložak SR.25.01.01 iz Priloga I., navodeći potrebni solventni kapital, prema uputama navedenima u odjeljku S.25.01 Priloga II.;

(h) ako društvo upotrebljava standardnu formulu i djelomični unutarnji model za izračun potrebnog solventnog kapitala, predložak SR.25.02.01 iz Priloga I., navodeći potrebni solventni kapital, prema uputama navedenima u odjeljku S.25.02 Priloga II.;

(i) ako društvo upotrebljava potpuni unutarnji model za izračun potrebnog solventnog kapitala, predložak SR.25.03.01 iz Priloga I., navodeći potrebni solventni kapital, prema uputama navedenima u odjeljku S.25.03 Priloga II.;

(j) predložak SR.26.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o tržišnom riziku, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.01 Priloga II.;

(k) predložak SR.26.02.01 iz Priloga I., navodeći informacije o riziku neispunjenja obveza druge ugovorne strane, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.02 Priloga II.;

(l) predložak SR.26.03.01 iz Priloga I., navodeći informacije o preuzetom riziku životnog osiguranja, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.03 Priloga II.;

(m) predložak SR.26.04.01 iz Priloga I., navodeći informacije o preuzetom riziku zdravstvenog osiguranja, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.04 Priloga II.;

(n) predložak SR.26.05.01 iz Priloga I., navodeći informacije o preuzetom riziku neživotnog osiguranja, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.05 Priloga II.;

(o) predložak SR.26.06.01 iz Priloga I., navodeći informacije o operativnom riziku, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.06 Priloga II.;

(p) predložak SR.26.07.01 iz Priloga I., navodeći informacije o pojednostavljenjima koja se upotrijebljena za izračun potrebnog solventnog kapitala, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.07 Priloga II.;

(q) predložak SR.27.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o riziku katastrofe neživotnog osiguranja, prema uputama navedenima u odjeljku S.27.01 Priloga II.

2.  Ako se upotrebljava djelomični unutarnji model, predlošci iz točaka (j) do (q) navode se samo u vezi s rizicima koje pokriva standardna formula, osim ako se drugačije odluči na temelju članka 19.

3.  Ako se upotrebljava potpuni unutarnji model, predlošci iz točaka (j) do (q) ne navode se.

Članak 19.

Godišnji kvantitativni predlošci za pojedinačna društva – korisnici unutarnjeg modela

Društva za osiguranje i društva za reosiguranje koja izračunavaju potreban solventni kapital uporabom odobrenog djelomičnog ili potpunog unutarnjeg modela dogovaraju se sa svojim nadzornim tijelom o predlošcima koji se podnose jednom godišnje u vezi s informacijama o potrebnom solventnom kapitalu.

Članak 20.

Godišnji kvantitativni predlošci za pojedinačna društva – informacije o unutargrupnim transakcijama

Društva za osiguranje i društva za reosiguranje koja nisu dio grupe iz članka 213. stavka 2. točaka (a), (b) ili (c) Direktive 2009/138/E i kojima je matično društvo mješoviti osiguravateljni holding, na godišnjoj razini podnose sljedeće informacije iz članka 245. stavka 2. drugog podstavka u vezi s člankom 265. te Direktive, uporabom sljedećih predložaka:

(a) predložak S.36.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o značajnim unutargrupnim transakcijama, koje uključuju transakcije s vlasničkim vrijednosnim papirima, dužničke instrumente i prijenos imovine, prema uputama navedenima u odjeljku S.36.01 Priloga II.;

(b) predložak S.36.02.01 iz Priloga I., navodeći informacije o značajnim unutargrupnim transakcijama s izvedenicama, uključujući jamstva za bilo koje izvedene instrumente, prema uputama navedenima u odjeljku S.36.02 u Prilogu II.;

(c) predložak S.36.03.01 iz Priloga I., navodeći informacije o značajnim unutargrupnim transakcijama o reosiguranju, prema uputama navedenima u odjeljku S.36.03 u Prilogu II.;

(d) predložak S.36.04.01 iz Priloga I., navodeći informacije o značajnim unutargrupnim transakcijama o internoj podjeli troškova, nepredviđenim obvezama (osim izvedenica) i izvanbilančnim stavkama te drugim vrstama unutargrupnih transkacija, prema uputama u odjeljku S.36.04 Priloga II.

Članak 21.

Kvantitativni predlošci za pojedinačna društva – informacije o unutargrupnim transakcijama

Društva za osiguranje i društva za reosiguranje koja nisu dio grupe iz članka 213. stavka 2. točaka (a), (b) ili (c) Direktive 2009/138/EZ i kojima je matično društvo mješoviti osigurateljni holding, izvješćuju, čim je prije moguće, o vrlo značajnim unutargrupnim transakcijama iz članka 245. stavka 2. drugog podstavka te Direktive u vezi s člankom 265. te Direktive i unutargrupnim transakcijama o kojima treba izvijestiti u svim okolnostima iz članka 245. stavka 3. te Direktive koristeći se relevantnim predlošcima od predložaka S.36.01.01 do S.36.04.01 Priloga I. ovoj Uredbi, prema uputama navedenima u odjeljcima S.36.01.01 do S.36.04.01 Priloga II. ovoj Uredbi.POGLAVLJE III.

KVANTITATIVNI PREDLOŠCI ZA IZVJEŠĆIVANJE ZA GRUPE

Članak 22.

Kvantitativni predlošci za početne informacije za grupe

1.  Sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi i mješoviti financijski holdinzi na godišnjoj razini podnose sljedeće informacije iz članka 314. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 u vezi s člankom 375. stavkom 1. te Uredbe, koristeći se sljedećim predlošcima:

(a) predložak S.01.01.06 iz Priloga I. navodeći sadržaj podneska, prema uputama navedenima u odjeljku S.01.01 Priloga III.;

(b) predložak S.01.02.04 iz Priloga I., navodeći osnovne informacije o grupi i općenito sadržaju izvješćivanja, prema uputama navedenima u odjeljku S.01.02 Priloga III.;

(c) predložak S.01.03.04 iz Priloga I., navodeći osnovne informacije o namjenskim fondovima i portfeljima uravnotežene prilagodbe, prema uputama navedenima u odjeljku S.01.03 Priloga III.;

(d) predložak S.02.01.02 iz Priloga I. navodeći sadržaj bilance, prema uputama navedenima u odjeljku S.02.01 Priloga III.;

(e) predložak S.23.01.04 iz Priloga I., navodeći informacije o vlastitim sredstvima, prema uputama navedenima u odjeljku S.23.01 Priloga III.;

(f) ako grupa upotrebljava standardnu formulu za izračun potrebnog solventnog kapitala, predložak S.25.01.04 iz Priloga I., navodeći potrebni solventni kapital, prema uputama navedenima u odjeljku S.25.01 Priloga III.;

(g) ako grupa upotrebljava standardnu formulu i djelomični unutarnji model za izračun potrebnog solventnog kapitala, predložak S.25.02.04 iz Priloga I., navodeći potrebni solventni kapital, prema uputama navedenima u odjeljku S.25.02 Priloga III.;

(h) ako grupa upotrebljava potpuni unutarnji model za izračun potrebnog solventnog kapitala, predložak SR.25.03.04 iz Priloga I., navodeći potrebni solventni kapital, prema uputama navedenima u odjeljku S.25.03 Priloga III.;

(i) predložak S.32.01.04 iz Priloga I., navodeći informacije o društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje u okviru grupe, prema uputama navedenima u odjeljku S.32.01 Priloga III.;

(j) predložak S.33.01.04 iz Priloga I., navodeći informacije o zahtjevima za društva za osiguranje i društva za reosiguranje u okviru grupe, prema uputama navedenima u odjeljku S.33.01 Priloga III.;

(k) predložak S.34.01.04 iz Priloga I., navodeći informacije o drugim reguliranim financijskim društvima i ostalim nereguliranim financijskim društvima uključujući osigurateljne holdinge i mješovite financijske holdinge, prema uputama navedenima u odjeljku S.34.01 Priloga III.;

2.  Predloške iz stavka 1. točaka (c), (d), (f), (g) i (h) podnose samo sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje i osigurateljni holdinzi i mješoviti financijski holdinzi koja za izračun solventnosti grupe primjenjuju metodu 1 kako je definirana u članku 230. Direktive 2009/138/EZ, isključivo ili u kombinaciji s metodom 2 kako je definirana u članku 233. te Direktive.

Članak 23.

Tromjesečni kvantitativni predlošci za grupe

1.  Sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi i mješoviti financijski holdinzi podnose svaka tri mjeseca, osim ako je opseg ili učestalost izvješćivanja ograničena u skladu s člankom 254. stavkom 2. drugim podstavkom Direktive 2009/138/EZ, informacije iz članka 304. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 u vezi s člankom 372. stavkom 1. te Uredbe, koristeći se sljedećim predlošcima:

(a) predložak S.01.01.05 iz Priloga I. navodeći sadržaj podneska, prema uputama navedenima u odjeljku S.01.01 Priloga III.;

(b) predložak S.01.02.04 iz Priloga I., navodeći osnovne informacije o grupi i općenito sadržaju izvješćivanja, prema uputama navedenima u odjeljku S.01.02 Priloga III.;

(c) ako za potrebe izračuna solventnosti grupe grupa primjenjuje metodu 1 kako je definirana člankom 230. Direktive 2009/138/EZ, ili isključivo ili u kombinaciji s metodom 2 kako je definirana člankom 233. te Direktive, predložak S.02.01.02 iz Priloga I. ovoj Uredbi, navodeći informacije o bilanci uporabom vrednovanja u skladu s člankom 75. Direktive 2009/138/EZ, prema uputama navedenima u odjeljku S.02.01 Priloga III. ovoj Uredbi;

(d) predložak S.05.01.02 iz Priloga I., navodeći informacije o premijama, odštetnim zahtjevima i izdacima za svaku vrstu osiguranja kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35, uporabom načela vrednovanja i priznavanja koji su upotrijebljeni u konsolidiranim financijskim izvještajima, prema uputama navedenima u odjeljku S.05.01 Priloga III. ovoj Uredbi;

(e) predložak S.06.02.04 iz Priloga I., navodeći popis imovine po stavkama, prema uputama navedenima u odjeljku S.06.02 Priloga III. i uporabom oznake CIC kako je navedeno u Prilogu V. i definirano u Prilogu VI.;

(f) ako je omjer zajedničkih ulaganja koja drži grupa u usporedbi s ukupnim ulaganjima veći od 30 %, predložak S.06.03.04 iz Priloga I., navodeći informacije o transparentnom pristupu svim zajedničkim ulaganjima koja drži grupa, prema uputama navedenima u odjeljku S.06.03 Priloga III.;

(g) predložak S.08.01.04 iz Priloga I., navodeći popis otvorenih pozicija u izvedenicama po stavkama, prema uputama navedenima u odjeljku S.08.01 Priloga III. i uporabom oznake CIC kako je navedeno u Prilogu V. i definirano u Prilogu VI.;

(h) predložak S.08.02.04 iz Priloga I., navodeći po stavkama popis transakcija s izvedenicama tijekom izvještajne godine, prema uputama navedenima u odjeljku S.08.02 Priloga III. i uporabom oznake CIC kako je navedeno u Prilogu V. i definirano u Prilogu VI.;

(i) predložak S.23.01.04 iz Priloga I., navodeći informacije o vlastitim sredstvima, prema uputama navedenima u odjeljku S.23.01 Priloga III.;

2.  Za potrebe stavka 1. točke (f), ako se za izračun solventnosti grupe primjenjuje isključivo metoda 1 kako je definirana u članku 230. Direktive 2009/138/EZ, omjer zajedničkih ulaganja koje drži grupa i ukupnih ulaganja utvrđuje se zbrojem stavki C0010/R0180, subjekata za zajednička ulaganja uključenih u stavku C0010/R0220 i subjekata za zajednička ulaganja uključenih u stavku C0010/R0090 u predlošku S.02.01.02, podijeljeno sa zbrojem stavki C0010/R0070 i C0010/R0220 iz predloška S.02.01. Kada se za izračun solventnosti grupe primjenjuje metoda 1 u kombinaciji s metodom 2 kako je definirano u članku 233. Direktive 2009/138/EZ ili se primjenjuje isključivo metoda 2, omjer se izračunava u skladu s prvom rečenicom i usklađuje kako bi se obuhvatile stavke svih subjekata uključenih u okviru predloška S.06.02.04.

Članak 24.

Dopuštena pojednostavljenja za tromjesečno izvješćivanje za grupe

U pogledu informacija iz članka 23. stavka 1. točke (c) tromjesečna mjerenja mogu se u većoj mjeri osloniti na procjene i metode procjena nego godišnja mjerenja financijskih podataka. Postupci mjerenja za tromjesečno izvješćivanje osmišljavaju se kako bi se osiguralo da su dobivene informacije pouzdane i u skladu sa standardima utvrđenima u Direktivi 2009/138/EZ te da su navedene sve značajne informacije koje su relevantne za razumijevanje podataka.

Članak 25.

Godišnji kvantitativni predlošci za grupe – osnovne informacije i sadržaj podneska

Sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi i mješoviti financijski holdinzi na godišnjoj razini podnose sljedeće informacije iz članka 304. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 u vezi s člankom 372. stavkom 1. te Uredbe, koristeći se sljedećim predlošcima:

(a) predložak S.01.01.04 iz Priloga I. navodeći sadržaj podneska, prema uputama navedenima u odjeljku S.01.01 Priloga III.;

(b) predložak S.01.02.04 iz Priloga I., navodeći osnovne informacije o društvu i općenito sadržaju izvješćivanja, prema uputama navedenima u odjeljku S.01.02 Priloga III.;

(c) ako za potrebe izračuna solventnosti grupe grupa primjenjuje metodu 1 kako je definirana člankom 230. Direktive 2009/138/EZ, isključivo ili u kombinaciji s metodom 2 kako je definirana člankom 233. te Direktive, predložak S.01.03.04 iz Priloga I. ovoj Uredbi, navodeći informacije o namjenskim fondovima i portfeljima uravnotežene prilagodbe, prema uputama navedenima u odjeljku S.01.03 Priloga III. ovoj Uredbi;

Članak 26.

Godišnji kvantitativni predlošci za grupe – bilanca i druge opće informacije

1.  Sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi i mješoviti financijski holdinzi na godišnjoj razini podnose sljedeće informacije iz članka 304. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 u vezi s člankom 372. stavkom 1. te Uredbe, koristeći se sljedećim predlošcima:

(a) predložak S.02.01.01 iz Priloga I. navodeći informacije o bilanci uporabom vrednovanja u skladu s člankom 75. Direktive 2009/138/EZ i vrednovanja koji su upotrijebljeni u konsolidiranim financijskim izvještajima, prema uputama navedenima u odjeljku S.02.01 Priloga III.;

(b) predložak S.02.02.01 iz Priloga I. navodeći informacije o imovini i obvezama po valuti, prema uputama navedenima u odjeljku S.02.02 Priloga III.;

(c) predložak S.03.01.04 iz Priloga I. navodeći opće informacije o izvanbilančnim stavkama, prema uputama navedenima u odjeljku S.03.01 Priloga III.;

(d) predložak S.03.02.04 iz Priloga I. navodeći popis izvanbilančnih neograničenih primljenih jamstava, prema uputama navedenima u odjeljku S.03.02 Priloga III.;

(e) predložak S.03.03.04 iz Priloga I. navodeći popis izvanbilančnih neograničenih danih jamstava prema uputama navedenima u odjeljku S.03.03 Priloga III.;

(f) predložak S.05.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o premijama, odštetnim zahtjevima i izdacima za svaku vrstu osiguranja kako je definirano u Prilogu I. Delegiranoj uredbi (EU) 2015/35, uporabom načela vrednovanja i priznavanja koji su upotrijebljeni u konsolidiranim financijskim izvještajima, prema uputama navedenima u odjeljku S.05.01 Priloga III. ovoj Uredbi;

(g) predložak S.05.02.01 iz Priloga I. navodeći informacije o premijama, odštetnim zahtjevima i izdacima po državama, primjenom načela vrednovanja i priznavanja koja su upotrijebljena u konsolidiranim financijskim izvještajima, prema uputama navedenima u odjeljku S.05.02 Priloga III.

2.  Predloške iz stavka 1. točaka (a) i (b), podnose samo sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi i mještoviti financijski holdinzi koji za izračun solventnosti grupe primjenjuju metodu 1 kako je definirana u članku 230. Direktive 2009/138/EZ, isključivo ili u kombinaciji s metodom 2 kako je definirana u članku 233. te Direktive.

Članak 27.

Godišnji kvantitativni predlošci za grupe – informacije o ulaganjima

1.  Sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi i mješoviti financijski holdinzi, osim ako su izuzeti u skladu s člankom 254. stavkom 2. trećim podstavkom Direktive 2009/138/EZ u odnosu na određeni predložak, na godišnjoj razini podnose sljedeće informacije iz članka 304. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 u vezi s člankom 372. stavkom 1. te Uredbe, koristeći se sljedećim predlošcima:

(a) ako je grupa izuzeta od godišnjeg podnošenja informacija u predlošcima S.06.02.04 ili S.08.01.04 u skladu s člankom 254. stavkom 2. trećim podstavkom Direktive 2009/138/EZ, predložak S.06.01.01 iz Priloga I. ovoj Uredbi, navodeći sažetak informacija o imovini, prema uputama navedenima u odjeljku S.06.01 Priloga III. ovoj Uredbi;

(b) ako je grupa izuzeta od podnošenja predloška S.06.02.04 u vezi sa zadnjim tromjesečjem u skladu s člankom 254. stavkom 2. drugim podstavkom Direktive 2009/138/EZ, predložak S.06.02.04 iz Priloga I. ovoj Uredbi, navodeći popis imovine po stavkama, prema uputama navedenima u odjeljku S.06.02 Priloga III. ovoj Uredbi;

(c) ako je grupa izuzeta od podnošenja predloška S.06.03.04 u vezi sa zadnjim tromjesečjem u skladu s člankom 254. stavkom 2. drugi podstavkom Direktive 2009/138/EZ ili ga nije podnijela u tromjesečnom razdoblju jer omjer zajedničkih ulaganja koja drži grupa i ukupnih ulaganja iz članka 23. stavka 1. točke (f) ove Uredbe nije veći od 30 %, predložak S.06.03.04. iz Priloga I. ovoj Uredbi, navodeći informacije o transparentnom pristupu svim zajedničkim ulaganjima koja drže društva, prema uputama navedenima u odjeljku S.06.03. Priloga II. ovoj Uredbi;

(d) ako je omjer vrijednosti strukturiranih proizvoda koje drži grupa u usporedbi s ukupnim ulaganjima veći od 5 %, predložak S.07.01.04 iz Priloga I., navodeći popis strukturiranih proizvoda po stavkama, prema uputama navedenima u odjeljku S.07.01 Priloga III.;

(e) ako je grupa izuzeta od podnošenja predloška S.08.01.04 u vezi sa zadnjim tromjesečjem u skladu s člankom 254. stavkom 2. drugim podstavkom Direktive 2009/138/EZ, predložak S.08.01.04 iz Priloga I. ovoj Uredbi, navodeći popis otvorenih pozicija u izvedenicama po stavkama, prema uputama navedenima u odjeljku S.08.01 Priloga III. ovoj Uredbi;

(f) ako je grupa izuzeta od podnošenja predloška S.08.02.04 u vezi sa zadnjim tromjesečjem u skladu s člankom 254. stavkom 2. drugim podstavkom Direktive 2009/138/EZ, predložak S.08.02.04 iz Priloga I. ovoj Uredbi, navodeći popis transakcija s izvedenicama po stavkama, prema uputama navedenima u odjeljku S.08.02 Priloga III. ovoj Uredbi;

(g) predložak S.09.01.04 iz Priloga I., navodeći informacije o dohotku, dobitcima i gubitcima u izvještajnom razdoblju po kategoriji imovine kako je definirana u Prilogu IV., prema uputama navedenima u odjeljku S.09.01 Priloga III.;

(h) ako omjer vrijednosti odnosnih vrijednosnih papira, izvanbilančnih i bilančnih, uključenih u repo ugovore ili ugovore o pozajmljivanju, za ugovore s datumom dospijeća nakon izvještajnog referentnog datumai ukupnih ulaganja predstavlja više od 5 % predložak S.10.01.04 iz Priloga I., navodeći po stavkama popis bilančnih i izvanbilančnih ugovora o pozajmljivanju vrijednosnih papira i repo ugovora, prema uputama navedenima u odjeljku S.10.01 Priloga III.;

(i) predložak S.11.01.04 Priloga I., navodeći po stavkama popis imovine koja se drži kao kolateral, koja se sastoji od svih vrsta izvanbilančne kategorije imovine koja se drži kao kolateral, prema uputama navedenima u odjeljku S.11.01 Priloga III.

2.  Za potrebe stavka 1. točke (d), ako se za izračun solventnosti grupe primjenjuje isključivo metoda 1 kako je definirana u članku 230. Direktive 2009/138/EZ, omjer vrijednosti strukturiranih proizvoda koje drži grupa i ukupnih ulaganja utvrđuje se zbrojem imovine razvrstane u kategorije 5 i 6, kako je definirano u Prilogu IV. ovoj Uredbi podijeljeno zbrojem stavki C0010/R0070 i C0010/R0020 iz predloška S.02.01.01. Kada se za izračun solventnosti grupe primjenjuje metoda 1 u kombinaciji s metodom 2 kako je definirano u članku 233. Direktive 2009/138/EZ ili se primjenjuje isključivo metoda 2, omjer se izračunava u skladu s prvom rečenicom i usklađuje kako bi se obuhvatile stavke svih subjekata uključenih u okviru predloška S.06.02.04.

3.  Za potrebe točke (h) stavka 1., ako se za izračun solventnosti grupe primjenjuje isključivo metoda 1 kako je definirana u članku 230. Direktive 2009/138/EZ, omjer se utvrđuje zbrojem temeljnih vrijednosnih papira, bilančnih i izvanbilančnih, uključenih u ugovore o pozajmljivanju ili repo ugovore, za ugovore s dospijećem nakon izvještajnog referentog datuma, podijeljeno zbrojem stavki C0010/R0070 i C0010/R0020 iz predloška S.02.01.01. Kada se za izračun solventnosti grupe primjenjuje metoda 1 u kombinaciji s metodom 2 kako je definirano u članku 233. Direktive 2009/138/EZ ili se primjenjuje isključivo metoda 2, omjer se izračunava u skladu s prvom rečenicom i usklađuje kako bi se obuhvatile stavke svih subjekata uključenih u okviru predloška S.06.02.04.

Članak 28.

Godišnji kvantitativni predlošci za grupe – informacije o varijabilnim rentama

Sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi i mješoviti financijski holdinzi na godišnjoj razini podnose sljedeće informacije iz članka 304. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 u vezi s člankom 372. stavkom 1. te Uredbe, koristeći se sljedećim predlošcima:

(a) predložak S.15.01.04 iz Priloga I., navodeći informacije o opisu jamstava varijabilnih renti po proizvodu koji je izdan u okviru izravnog osiguranja društava u okviru grupe koja imaju poslovni nastan izvan EGP-a, prema uputama navedenima u odjeljku S.15.01 Priloga III.;

(b) predložak S.15.02.04 iz Priloga I., navodeći informacije o zaštiti jamstava varijabilnih renti po proizvodu koji je izdan u okviru izravnog osiguranja društava u okviru grupe koja imaju poslovni nastan izvan EGP-a, prema uputama navedenima u odjeljku S.15.02 Priloga III.;

Članak 29.

Godišnji kvantitativni predlošci za grupe– informacije o dugoročnim jamstvima

Sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi i mješoviti financijski holdinzi na godišnjoj razini podnose informacije iz članka 304. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 u vezi s člankom 372. stavkom 1. te Delegirane uredbe, koristeći se predloškom S.22.01.04 iz Priloga I. ovoj Uredbi, navodeći informacije o učinku mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera, prema uputama navedenima u odjeljku S.22.01. Priloga III.

Članak 30.

Godišnji kvantitativni predlošci za grupe – informacije o vlastitim sredstvima

1.  Sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi i mješoviti financijski holdinzi na godišnjoj razini podnose sljedeće informacije iz članka 304. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 u vezi s člankom 372. stavkom 1. te Uredbe, koristeći se sljedećim predlošcima:

(a) predložak S.23.01.04 iz Priloga I., navodeći informacije o vlastitim sredstvima, prema uputama navedenima u odjeljku S.23.01 Priloga III.;

(b) predložak S.23.02.04 iz Priloga I., navodeći detaljne informacije o vlastitim sredstvima po kategorijama, prema uputama navedenima u odjeljku S.23.02 Priloga III.;

(c) predložak S.23.03.04 iz Priloga I., navodeći informacije o godišnjim kretanjima vlastitih sredstava, prema uputama navedenima u S.23.03 u Prilogu II.;

(d) predložak S.23.04.01 iz Priloga I., navodeći popis stavki vlastitih sredstava, prema uputama navedenima u S.23.04 u Prilogu II.;

2.  Predloške iz stavka 1. točaka (b) i (c), podnose samo sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje koja za izračun solventnosti grupe primjenjuju metodu 1 kako je definirana u članku 230. Direktive 2009/138/EZ, isključivo ili u kombinaciji s metodom 2 kako je definirana u članku 233. te Direktive.

Članak 31.

Godišnji kvantitativni predlošci za grupe – informacije o potrebnom solventnom kapitalu

1.  Sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi i mješoviti financijski holdinzi, osim ako je učestalost izvješćivanja ograničena u skladu s člankom 254. stavkom 233. drugim podstavkom Direktive 2009/138/EZ, na godišnjoj razini podnose informacije iz članka 304. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 u vezi s člankom 372. stavkom 1. te Uredbe, koristeći se sljedećim predlošcima:

(a) ako grupa upotrebljava standardnu formulu za izračun potrebnog solventnog kapitala, predložak S.25.01.04 iz Priloga I., navodeći potrebni solventni kapital, prema uputama navedenima u odjeljku S.25.01 Priloga III.;

(b) ako grupa upotrebljava standardnu formulu i djelomični unutarnji model za izračun potrebnog solventnog kapitala, predložak S.25.02.01 iz Priloga I., navodeći potrebni solventni kapital, prema uputama navedenima u odjeljku S.25.02 Priloga III.;

(c) ako grupa upotrebljava potpuni unutarnji model za izračun potrebnog solventnog kapitala, predložak SR.25.03.04 iz Priloga I., navodeći potrebni solventni kapital, prema uputama navedenima u odjeljku S.25.03 Priloga III.;

(d) predložak SR.26.01.04 iz Priloga I., navodeći informacije o tržišnom riziku, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.01 Priloga III.;

(e) predložak SR.26.02.04 iz Priloga I., navodeći informacije o riziku neispunjenja obveza druge ugovorne strane, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.02 Priloga III.;

(f) predložak SR.26.03.04 iz Priloga I., navodeći informacije o preuzetom riziku životnog osiguranja, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.03 Priloga III.;

(g) predložak S.26.04.04 iz Priloga I., navodeći informacije o preuzetom riziku zdravstvenog osiguranja, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.04 Priloga III.;

(h) predložak SR.26.05.04 iz Priloga I., navodeći informacije o preuzetom riziku neživotnog osiguranja, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.05 Priloga III.;

(i) predložak SR.26.06.04 iz Priloga I., navodeći informacije o operativnom riziku, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.06 Priloga III.;

(j) predložak 26.07.04 iz Priloga I., navodeći informacije o pojednostavljenjima koja su upotrijebljena za izračun potrebnog solventnog kapitala, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.07 Priloga III.;

(k) predložak S.27.01.04 iz Priloga I., navodeći informacije o riziku katastrofe neživotnog osiguranja, prema uputama navedenima u odjeljku S.27.01 Priloga III.

2.  U slučaju postojanja namjenskih fondova ili portfelja uravnotežene prilagodbe, predlošci iz stavka 1. točaka (d) do (k) ne navode se za grupu u cjelini.

3.  Ako se upotrebljava djelomični unutarnji model, predlošci iz stavka 1. točaka (d) do (k) navode se samo u vezi s rizicima koji su pokriveni standardnom formulom, osim ako se drugačije odluči na temelju članka 35.

4.  Ako se upotrebljava potpuni unutarnji model, predlošci iz stavka 1. točaka (d) do (k) ne navode se.

Članak 32.

Godišnji kvantitativni predlošci za grupe – informacije o reosigurateljima i subjektima posebne namjene

Sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi i mješoviti financijski holdinzi na godišnjoj razini podnose sljedeće informacije iz članka 304. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 u vezi s člankom 372. stavkom 1. te Uredbe, koristeći se sljedećim predlošcima:

(a) predložak S.31.01.04 iz Priloga I., navodeći informacije o udjelu reosiguratelja, prema uputama navedenima u odjeljku S.31.01 Priloga III.;

(b) predložak S.31.02.04 iz Priloga I., navodeći informacije o subjektima posebne namjene s gledišta društva za osiguranje ili društva za reosiguranje koje prenosi rizik na subjekte posebne namjene, prema uputama navedenima u odjeljku S.31.02 Priloga III.

Članak 33.

Godišnji kvantitativni predlošci za grupe – informacije specifične za grupe

Sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi i mješoviti financijski holdinzi na godišnjoj razini podnose sljedeće informacije iz članka 304. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 u vezi s člankom 372. stavkom 1. te Uredbe, koristeći se sljedećim predlošcima:

(a) predložak S.32.01.04 iz Priloga I., navodeći informacije o društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje u okviru grupe, prema uputama navedenima u odjeljku S.32.01 Priloga III.;

(b) predložak S.33.01.04 iz Priloga I., navodeći informacije o zahtjevima za društva za osiguranje i društva za reosiguranje u okviru grupe, prema uputama navedenima u odjeljku S.33.01 Priloga III.;

(c) predložak S.34.01.04 iz Priloga I., navodeći informacije o financijskim društvima, osim društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje i o nereguliranim društvima koja obavljaju financijske djelatnosti kako je definirano u članku 1. stavku 52. Delegirane uredbe (EU) 2015/35, prema uputama navedenima u odjeljku S.34.01 Priloga III:;

(d) predložak S.35.01.04 iz Priloga I., navodeći informacije o tehničkim pričuvama društava iz grupe, prema uputama navedenima u odjeljku S.35.01 Priloga III.;

(e) predložak S.36.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o značajnim unutargrupnim transakcijama koje uključuju transakcije s vlasničkim vrijednosnim papirima, dužničke instrumente i prijenos imovine, iznad praga o kojem je odlučio nadzornik grupe u skladu s člankom 245. stavkom 3. Direktive 2009/138/EZ, prema uputama navedenima u odjeljku S.36.01 Priloga III. ovoj Uredbi;

(f) predložak S.36.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o značajnim unutargrupnim transakcijama s izvedenicama, uključujući jamstva za bilo koje izvedene instrumente, iznad praga o kojem je odlučio nadzornik grupe u skladu s člankom 245. stavkom 3. Direktive 2009/138/EZ, prema uputama navedenima u odjeljku S.36.02 Priloga III. ovoj Uredbi;

(g) predložak S.36.03.01 iz Priloga I., navodeći informacije o značajnim unutargrupnim transakcijama o reosiguranju, iznad praga o kojem je odlučio nadzornik grupe u skladu s člankom 245. stavkom 3. Direktive 2009/138/EZ, prema uputama navedenima u odjeljku S.36.03 Priloga III. ovoj Uredbi;

(h) predložak S.36.04.01 iz Priloga I., navodeći informacije o značajnim unutargrupnim transakcijama o internoj podjeli troškova, nepredviđenim obvezama (osim izvedenica) i izvanbilančnim stavkama i drugim vrstama unutargrupnih transakcija, iznad praga o kojem je odlučio nadzornik grupe u skladu s člankom 245. stavkom 3. Direktive 2009/138/EZ, prema uputama navedenima u odjeljku S.36.04 Priloga III. ovoj Uredbi;

(i) predložak S.37.01.04 iz Priloga I., navodeći informacije o značajnim koncentracijama rizika, iznad praga o kojem je odlučio nadzornik grupe u skladu s člankom 244. stavkom 3. Direktive 2009/138/EZ, prema uputama navedenima u odjeljku S.37.01 Priloga III. ovoj Uredbi;

Članak 34.

Godišnji kvantitativni predlošci za grupe – informacije o namjenskim fondovima, značajnim portfeljima uravnotežene prilagodbe i preostalom dijelu

1.  Sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi i mješoviti financijski holdinzi koji za izračun solventnosti grupe primjenjuju metodu 1 kako je definirana u članku 230. Direktive 2009/138/EZ, isključivo ili u kombinaciji s metodom 2 kako je definirana u članku 233. te Direktive, na godišnjoj razini podnose informacije iz članka 304. stavka 1. točke (d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 u vezi s člankom 372. stavkom 1. te Delegirane uredbe koristeći se sljedećim predlošcima za sve značajne namjenske fondove i sve značajne portfelje uravnotežene prilagodbe koji su povezani s dijelom koji je konsolidiran prema članku 335. stavku 1. točkama (a) i (c) Delegirane uredbe (EU) 2015/35, kao i za preostali dio.

(a) predložak SR.01.01.04 iz Priloga I. navodeći sadržaj podneska, prema uputama navedenima u odjeljku S.01.01 Priloga III.;

(b) ako grupa upotrebljava standardnu formulu za izračun potrebnog solventnog kapitala, predložak SR.25.01.01 iz Priloga I., navodeći potrebni solventni kapital, prema uputama navedenima u odjeljku S.25.01 Priloga III.;

(c) ako grupa upotrebljava standardnu formulu i djelomični unutarnji model za izračun potrebnog solventnog kapitala, predložak SR.25.02.01 iz Priloga I., navodeći potrebni solventni kapital, prema uputama navedenima u odjeljku S.25.02 Priloga III.;

(d) ako grupa upotrebljava potpuni unutarnji model za izračun potrebnog solventnog kapitala, predložak SR.25.03.01 iz Priloga I., navodeći potrebni solventni kapital, prema uputama navedenima u odjeljku S.25.03 Priloga III.;

(e) predložak SR.26.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o tržišnom riziku, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.01 Priloga III.;

(f) predložak SR.26.02.01 iz Priloga I., navodeći informacije o riziku neispunjenja obveza druge ugovorne strane, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.02 Priloga III.;

(g) predložak SR.26.03.01 iz Priloga I., navodeći informacije o preuzetom riziku životnog osiguranja, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.03 Priloga III.;

(h) predložak SR.26.04.01 iz Priloga I., navodeći informacije o preuzetom riziku zdravstvenog osiguranja, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.04 Priloga III.;

(i) predložak SR.26.05.01 iz Priloga I., navodeći informacije o preuzetom riziku neživotnog osiguranja, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.05 Priloga III.;

(j) predložak SR.26.06.01 iz Priloga I., navodeći informacije o operativnom riziku, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.06 Priloga III.;

(k) predložak SR.26.07.01 iz Priloga I., navodeći informacije o pojednostavljenjima koja se upotrijebljena za izračun potrebnog solventnog kapitala, prema uputama navedenima u odjeljku S.26.07 Priloga III.;

(l) predložak SR.27.01.01 iz Priloga I., navodeći informacije o riziku katastrofe neživotnog osiguranja, prema uputama navedenima u odjeljku S.27.01 Priloga III.

2.  Ako se upotrebljava djelomični unutarnji model, predlošci iz stavka 1. točaka (e) do (l) navode se samo u vezi s rizicima koje pokriva standardna formula, osim ako se drugačije odluči na temelju članka 35.

3.  Ako se upotrebljava potpuni unutarnji model, predlošci iz stavka 1. točaka (e) do (l) ne navode se.

4.  Sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi i mješoviti financijski holdinzi koji za izračun solventnosti grupe primjenjuju metodu 1 kako je definirana u članku 230. Direktive 2009/138/EZ, isključivo ili u kombinaciji s metodom 2 kako je definirana u članku 233. te Direktive, osim informacija podnesenih koristeći se predlošcima iz stavka 1., jednom godišnje podnose informacije o bilanci u vezi sa svim značajnim namjenskim fondovima povezanima s dijelom koji je konsolidiran kako je navedeno u članku 335. stavku 1. točkama (a) i (c) Delegirane uredbe (EU) 2015/35, kao i u vezi s preostalim dijelom kako je navedeno u članku 304. stavku 1. točki (d) Delegirane uredbe (EU) 2015/35 u vezi s člankom 372. stavkom 1. te Delegirane uredbe, koristeći se predloškom SR.02.01.01 iz Priloga I. ovoj Uredbi, prema uputama navedenima u odjeljku S.02.01. Priloga III. ovoj Uredbi.

Članak 35.

Godišnji kvantitativni predlošci za grupe – korisnici unutarnjeg modela

Sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi i mješoviti financijski holdinzi koji izračunavaju potreban solventni kapital uporabom odobrenog djelomičnog ili potpunog unutarnjeg modela dogovaraju sa svojim nadzornikom grupe predloške koji se podnose jednom godišnje u vezi s informacijama o potrebnom solventnom kapitalu.

Članak 36.

Kvantitativni predlošci za grupe – unutargrupne transakcije i koncentracije rizika

Sudjelujuća društva za osiguranje i sudjelujuća društva za reosiguranje, osigurateljni holdinzi i mještoviti financijski holdinzi izvješćuju o sljedećem:

(a) značajnim unutargrupnim transakcijama i vrlo značajnim unutargrupnim transakcijama iz članka 245. stavka 2. prvog i drugog podstavka Direktive 2009/138/EZ i unutargrupnim transakcijama o kojima treba izvijestiti u svim okolnostima iz članka 245. stavak 3. te Direktive, po potrebi, koristeći se relevantnim predlošcima S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 i S.36.04.01 iz Priloga I. ovoj Uredbi, prema uputama navedenima u odjeljcima S.36.01 do 36.04 Priloga III. ovoj Uredbi;

(b) značajnim unutargrupnim transakcijama iz članka 244. stavka 2. Direktive 2009/138/EZ i koncentracijama rizika o kojima treba izvijestiti u svim okolnostima iz članka 244. stavka 3. te Direktive, koristeći se relevantnim predloškom S.37.01.04 iz Priloga I. ovoj Uredbi, prema uputama navedenima u odjeljku S.37.01 Priloga III. ovoj Uredbi.POGLAVLJE IV.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 37.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova se Uredba primjenjuje od 1. siječnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.S.01.01.01

Sadržaj podneska

Oznaka predloška

Naziv predloška

 

C0010

S.01.02.01

Osnovne informacije – općenito

R0010

 

S.01.03.01

Osnovne informacije – namjenski fondovi i portfelji uravnotežene prilagodbe

R0020

 

S.02.01.01

Bilanca

R0030

 

S.02.02.01

Imovina i obveze po valuti

R0040

 

S.03.01.01

Izvanbilančne stavke – općenito

R0060

 

S.03.02.01

Izvanbilančne stavke – popis neograničenih jamstava koje je primilo društvo

R0070

 

S.03.03.01

Izvanbilančne stavke – popis neograničenih jamstava koje je društvo dalo

R0080

 

S.04.01.01

Djelatnosti po državi

R0090

 

S.04.02.01

Informacije o vrsti osiguranja 10 u dijelu A Priloga I. Direktivi Solventnost II, isključujući odgovornost prijevoznika

R0100

 

S.05.01.01

Premije, odštetni zahtjevi i izdaci po vrsti osiguranja

R0110

 

S.05.02.01

Premije, odštetni zahtjevi i izdaci po državi

R0120

 

S.06.01.01

Sažetak imovine

R0130

 

S.06.02.01

Popis imovine

R0140

 

S.06.03.01

Subjekti za zajednička ulaganja – transparentni pristup

R0150

 

S.07.01.01

Strukturirani proizvodi

R0160

 

S.08.01.01

Otvorene pozicije u izvedenicama

R0170

 

S.08.02.01

Transakcije s izvedenicama

R0180

 

S.09.01.01

Dohodak/dobitci i gubitci u razdoblju

R0190

 

S.10.01.01

Pozajmljivanje vrijednosnih papira i repo ugovori

R0200

 

S.11.01.01

Imovina koja se drži kao kolateral

R0210

 

S.12.01.01

Tehničke pričuve za životno i SLT zdravstveno osiguranje

R0220

 

S.12.02.01

Tehničke pričuve za životno i SLT zdravstveno osiguranje – po državi

R0230

 

S.13.01.01

Projekcija budućih bruto novčanih tokova

R0240

 

S.14.01.01

Analiza obveza životnog osiguranja

R0250

 

S.15.01.01

Opis jamstava s varijabilnim rentama

R0260

 

S.15.02.01

Zaštita jamstava s varijabilnim rentama

R0270

 

S.16.01.01

Informacije o rentama koje proizlaze iz obveza neživotnog osiguranja

R0280

 

S.17.01.01

Tehničke pričuve za neživotno osiguranje

R0290

 

S.17.02.01

Tehničke pričuve za neživotno osiguranje – po državi

R0300

 

S.18.01.01

Projekcija budućih novčanih tokova (najbolja procjena – neživotno osiguranje)

R0310

 

S.19.01.01

Odštetni zahtjevi neživotnog osiguranja

R0320

 

S.20.01.01

Razvoj raspodjele nastalih odštetnih zahtjeva

R0330

 

S.21.01.01

Profil rizičnosti raspodjele šteta

R0340

 

S.21.02.01

Preuzeti rizici neživotnog osiguranja

R0350

 

S.21.03.01

Raspodjela preuzetih rizika neživotnog osiguranja – po osiguranom iznosu

R0360

 

S.22.01.01

Učinak mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera

R0370

 

S.22.04.01

Informacije o izračunu prijelazne prilagodbe kamatnih stopa

R0380

 

S.22.05.01

Sveukupni izračun privremenog odbitka tehničkih pričuva

R0390

 

S.22.06.01

Najbolja procjena na koju se primjenjuje prilagodba zbog volatilnosti po državi i valuti

R0400

 

S.23.01.01

Vlastita sredstva

R0410

 

S.23.02.01

Detaljne informacije o vlastitim sredstvima po kategorijama

R0420

 

S.23.03.01

Godišnja kretanja vlastitih sredstava

R0430

 

S.23.04.01

Popis stavki vlastitih sredstava

R0440

 

S.24.01.01

Sudjelovanja koja se drže

R0450

 

S.25.01.01

Potrebni solventni kapital – za društva koja primjenjuju standardnu formulu

R0460

 

S.25.02.01

Potrebni solventni kapital – za društva koja upotrebljavaju standardnu formulu i djelomični unutarnji model

R0470

 

S.25.03.01

Potrebni solventni kapital – za društva koja upotrebljavaju potpuni unutarnji model

R0480

 

S.26.01.01

Potrebni solventni kapital – tržišni rizik

R0500

 

S.26.02.01

Potrebni solventni kapital – rizik neispunjenja obveza druge ugovorne strane

R0510

 

S.26.03.01

Potrebni solventni kapital – preuzeti rizik životnog osiguranja

R0520

 

S.26.04.01

Potrebni solventni kapital – preuzeti rizik zdravstvenog osiguranja

R0530

 

S.26.05.01

Potrebni solventni kapital – preuzeti rizik neživotnog osiguranja

R0540

 

S.26.06.01

Potrebni solventni kapital – operativni rizik

R0550

 

S.26.07.01

Potrebni solventni kapital – pojednostavljenja

R0560

 

S.27.01.01

Potrebni solventni kapital – rizik katastrofe neživotnog i zdravstvenog osiguranja

R0570

 

S.28.01.01

Minimalni potrebni kapital – samo djelatnost životnog osiguranja ili reosiguranja ili samo djelatnost neživotnog osiguranja ili reosiguranja

R0580

 

S.28.02.01

Minimalni potrebni kapital – djelatnost životnog i djelatnost neživotnog osiguranja

R0590

 

S.29.01.01

Višak imovine nad obvezama

R0600

 

S.29.02.01

Višak imovine nad obvezama – objašnjeno ulaganjima i financijskim obvezama

R0610

 

S.29.03.01

Višak imovine nad obvezama – objašnjeno tehničkim pričuvama

R0620

 

S.29.04.01

Detaljna analiza po razdoblju – tehnički tokovi u odnosu na tehničke pričuve

R0630

 

S.30.01.01

Fakultativna pokrića neživotnog i životnog osiguranja – osnovni podaci

R0640

 

S.30.02.01

Fakultativna pokrića neživotnog i životnog osiguranja – podaci o udjelima

R0650

 

S.30.03.01

Program pasivnog reosiguranja – osnovni podaci

R0660

 

S.30.04.01

Program pasivnog reosiguranja – podaci o udjelima

R0670

 

S.31.01.01

Udio reosiguratelja (uključujući reosiguranje ograničenog rizika i subjekte posebne namjene)

R0680

 

S.31.02.01

Subjekti posebne namjene

R0690

 

S.36.01.01

Unutargrupne transakcije – transakcije s vlasničkim vrijednosnim papirima, dužnički instrumenti i prijenos imovine

R0740

 

S.36.02.01

Unutargrupne transakcije – izvedenice

R0750

 

S.36.03.01

Unutargrupne transakcije – interno reosiguranje

R0760

 

S.36.04.01

Unutargrupne transakcije – podjela troškova, nepredviđene obveze, izvanbilančne i druge stavke

R0770

 S.01.01.02

Sadržaj podneska

Oznaka predloška

Naziv predloška

 

C0010

S.01.02.01

Osnovne informacije – općenito

R0010

 

S.02.01.02

Bilanca

R0030

 

S.05.01.02

Premije, odštetni zahtjevi i izdaci po vrsti osiguranja

R0110

 

S.06.02.01

Popis imovine

R0140

 

S.06.03.01

Subjekti za zajednička ulaganja – transparentni pristup

R0150

 

S.08.01.01

Otvorene pozicije u izvedenicama

R0170

 

S.08.02.01

Transakcije s izvedenicama

R0180

 

S.12.01.02

Tehničke pričuve za životno i SLT zdravstveno osiguranje

R0220

 

S.17.01.02

Tehničke pričuve za neživotno osiguranje

R0290

 

S.23.01.01

Vlastita sredstva

R0410

 

S.28.01.01

Minimalni potrebni kapital – samo djelatnost životnog osiguranja ili reosiguranja ili samo djelatnost neživotnog osiguranja ili reosiguranja

R0580

 

S.28.02.01

Minimalni potrebni kapital – djelatnost životnog i djelatnost neživotnog osiguranja

R0590

 S.01.01.03

Sadržaj podneska

Oznaka predloška

Naziv predloška

 

C0010

S.01.02.01

Osnovne informacije – općenito

R0010

 

S.01.03.01

Osnovne informacije – namjenski fondovi i portfelji uravnotežene prilagodbe

R0020

 

S.02.01.02

Bilanca

R0030

 

S.23.01.01

Vlastita sredstva

R0410

 

S.25.01.01

Potrebni solventni kapital – za društva koja primjenjuju standardnu formulu

R0460

 

S.25.02.01

Potrebni solventni kapital – za društva koja upotrebljavaju standardnu formulu i djelomični unutarnji model

R0470

 

S.25.03.01

Potrebni solventni kapital – za društva koja upotrebljavaju potpuni unutarnji model

R0480

 

S.28.01.01

Minimalni potrebni kapital – samo djelatnost životnog osiguranja ili reosiguranja ili samo djelatnost neživotnog osiguranja ili reosiguranja

R0580

 

S.28.02.01

Minimalni potrebni kapital – djelatnost životnog i djelatnost neživotnog osiguranja

R0590

 S.01.01.04

Sadržaj podneska

Oznaka predloška

Naziv predloška

 

C0010

S.01.02.04

Osnovne informacije – općenito

R0010

 

S.01.03.04

Osnovne informacije – namjenski fondovi i portfelji uravnotežene prilagodbe

R0020

 

S.02.01.01

Bilanca

R0030

 

S.02.02.01

Imovina i obveze po valuti

R0040

 

S.03.01.04

Izvanbilančne stavke – općenito

R0060

 

S.03.02.04

Izvanbilančne stavke – popis neograničenih jamstava koje je primila grupa

R0070

 

S.03.03.04

Izvanbilančne stavke – popis neograničenih jamstava koje je dala grupa

R0080

 

S.05.01.01

Premije, odštetni zahtjevi i izdaci po vrsti osiguranja

R0110

 

S.05.02.01

Premije, odštetni zahtjevi i izdaci po državi

R0120

 

S.06.01.01

Sažetak imovine

R0130

 

S.06.02.04

Popis imovine

R0140

 

S.06.03.04

Subjekti za zajednička ulaganja – transparentni pristup

R0150

 

S.07.01.04

Strukturirani proizvodi

R0160

 

S.08.01.04

Otvorene pozicije u izvedenicama

R0170

 

S.08.02.04

Transakcije s izvedenicama

R0180

 

S.09.01.04

Dohodak/dobitci i gubitci u razdoblju

R0190

 

S.10.01.04

Pozajmljivanje vrijednosnih papira i repo ugovori

R0200

 

S.11.01.04

Imovina koja se drži kao kolateral

R0210

 

S.15.01.04

Opis jamstava s varijabilnim rentama

R0260

 

S.15.02.04

Zaštita jamstava s varijabilnim rentama

R0270

 

S.22.01.04

Učinak mjera dugoročnih jamstava i prijelaznih mjera

R0370

 

S.23.01.04

Vlastita sredstva

R0410

 

S.23.02.04

Detaljne informacije o vlastitim sredstvima po kategorijama

R0420

 

S.23.03.04

Godišnja kretanja vlastitih sredstava

R0430

 

S.23.04.04

Popis stavki vlastitih sredstava

R0440

 

S.25.01.04

Potrebni solventni kapital – za grupe koje primjenjuju standardnu formulu

R0460

 

S.25.02.04

Potrebni solventni kapital – za grupe koje upotrebljavaju standardnu formulu i djelomični unutarnji model

R0470

 

S.25.03.04

Potrebni solventni kapital – za grupe koje upotrebljavaju potpuni unutarnji model

R0480

 

S.26.01.04

Potrebni solventni kapital – tržišni rizik

R0500

 

S.26.02.04

Potrebni solventni kapital – rizik neispunjenja obveza druge ugovorne strane

R0510

 

S.26.03.04

Potrebni solventni kapital – preuzeti rizik životnog osiguranja

R0520

 

S.26.04.04

Potrebni solventni kapital – preuzeti rizik zdravstvenog osiguranja

R0530

 

S.26.05.04

Potrebni solventni kapital – preuzeti rizik neživotnog osiguranja

R0540

 

S.26.06.04

Potrebni solventni kapital – operativni rizik

R0550

 

S.26.07.04

Potrebni solventni kapital – pojednostavljenja

R0560

 

S.27.01.04

Potrebni solventni kapital – rizik katastrofe neživotnog i zdravstvenog osiguranja

R0570

 

S.31.01.04

Udio reosiguratelja (uključujući reosiguranje ograničenog rizika i subjekte posebne namjene)

R0680

 

S.31.02.04

Subjekti posebne namjene

R0690

 

S.32.01.04

Društva u okviru grupe

R0700

 

S.33.01.04

Pojedinačni zahtjevi za osiguranje i reosiguranje

R0710

 

S.34.01.04

Pojedinačni zahtjevi za druga regulirana i neregulirana financijska društva uključujući osigurateljne holdinge i mješovite financijske holdinge

R0720

 

S.35.01.04

Doprinos tehničkim pričuvama grupe

R0730

 

S.36.01.01

Unutargrupne transakcije – transakcije s vlasničkim vrijednosnim papirima, dužnički instrumenti i prijenos imovine

R0740

 

S.36.02.01

Unutargrupne transakcije – izvedenice

R0750

 

S.36.03.01

Unutargrupne transakcije – interno reosiguranje

R0760

 

S.36.04.01

Unutargrupne transakcije – podjela troškova, nepredviđene obveze, izvanbilančne i druge stavke

R0770

 

S.37.01.04

Koncentracija rizika

R0780

 S.01.01.05

Sadržaj podneska

Oznaka predloška

Naziv predloška

 

C0010

S.01.02.04

Osnovne informacije – općenito

R0010

 

S.02.01.02

Bilanca

R0030

 

S.05.01.02

Premije, odštetni zahtjevi i izdaci po vrsti osiguranja

R0110

 

S.06.02.04

Popis imovine

R0140

 

S.06.03.04

Subjekti za zajednička ulaganja – transparentni pristup

R0150

 

S.08.01.04

Otvorene pozicije u izvedenicama

R0170

 

S.08.02.04

Transakcije s izvedenicama

R0180

 

S.23.01.04

Vlastita sredstva

R0410

 S.01.01.06

Sadržaj podneska

Oznaka predloška

Naziv predloška

 

C0010

S.01.02.04

Osnovne informacije – općenito

R0010

 

S.01.03.04

Osnovne informacije – namjenski fondovi i portfelji uravnotežene prilagodbe

R0020

 

S.02.01.02

Bilanca

R0030

 

S.23.01.04

Vlastita sredstva

R0410

 

S.25.01.04

Potrebni solventni kapital – za grupe koje primjenjuju standardnu formulu

R0460

 

S.25.02.04

Potrebni solventni kapital – za grupe koje upotrebljavaju standardnu formulu i djelomični unutarnji model

R0470

 

S.25.03.04

Potrebni solventni kapital – za grupe koje upotrebljavaju potpuni unutarnji model

R0480

 

S.32.01.04

Društva u okviru grupe

R0700

 

S.33.01.04

Pojedinačni zahtjevi za osiguranje i reosiguranje

R0710

 

S.34.01.04

Pojedinačni zahtjevi za druga regulirana i neregulirana financijska društva uključujući osigurateljne holdinge i mješovite financijske holdinge

R0720

 

SR.01.01.01

Sadržaj podneskaNamjenski fond / portfelj uravnotežene prilagodbe / preostali dio

Z0010

 

Broj fonda/portfelja

Z0020

 Oznaka predloška

Naziv predloška

 

C0010

SR.02.01.01

Bilanca

R0790

 

SR.12.01.01

Tehničke pričuve za životno i SLT zdravstveno osiguranje

R0800

 

SR.17.01.01

Tehničke pričuve za neživotno osiguranje

R0810

 

SR.22.02.01

Projekcija budućih novčanih tokova (najbolja procjena – uravnoteženi portfelji)

R0820

 

SR.22.03.01

Informacije o izračunu uravnotežene prilagodbe

R0830

 

SR.25.01.01

Potrebni solventni kapital – za društva koja primjenjuju standardnu formulu

R0840

 

SR.25.02.01

Potrebni solventni kapital – za društva koja upotrebljavaju standardnu formulu i djelomični unutarnji model

R0850

 

SR.25.03.01

Potrebni solventni kapital – za društva koja upotrebljavaju potpuni unutarnji model

R0860

 

SR.26.01.01

Potrebni solventni kapital – tržišni rizik

R0870

 

SR.26.02.01

Potrebni solventni kapital – rizik neispunjenja obveza druge ugovorne strane

R0880

 

SR.26.03.01

Potrebni solventni kapital – preuzeti rizik životnog osiguranja

R0890

 

SR.26.04.01

Potrebni solventni kapital – preuzeti rizik zdravstvenog osiguranja

R0900

 

SR.26.05.01

Potrebni solventni kapital – preuzeti rizik neživotnog osiguranja

R0910

 

SR.26.06.01

Potrebni solventni kapital – operativni rizik

R0920

 

SR.26.07.01

Potrebni solventni kapital – pojednostavljenja

R0930

 

SR.27.01.01

Potrebni solventni kapital – rizik katastrofe neživotnog i zdravstvenog osiguranja

R0940

 

SR.01.01.04

Sadržaj podneskaNamjenski fond / portfelj uravnotežene prilagodbe / preostali dio

Z0010

 

Broj fonda/portfelja

Z0020

 Oznaka predloška

Naziv predloška

 

C0010

SR.02.01.04

Bilanca

R0790

 

SR.25.01.01

►M1  Potrebni solventni kapital – za grupe koje primjenjuju standardnu formulu ◄

R0840

 

SR.25.02.01

►M1  Potrebni solventni kapital – za grupe koje upotrebljavaju standardnu formulu i djelomični unutarnji model ◄

R0850

 

SR.25.03.01

►M1  Potrebni solventni kapital – za grupe koje upotrebljavaju potpuni unutarnji model ◄

R0860

 

SR.26.01.01

Potrebni solventni kapital – tržišni rizik

R0870

 

SR.26.02.01

Potrebni solventni kapital – rizik neispunjenja obveza druge ugovorne strane

R0880

 

SR.26.03.01

Potrebni solventni kapital – preuzeti rizik životnog osiguranja

R0890

 

SR.26.04.01

Potrebni solventni kapital – preuzeti rizik zdravstvenog osiguranja

R0900

 

SR.26.05.01

Potrebni solventni kapital – preuzeti rizik neživotnog osiguranja

R0910

 

SR.26.06.01

Potrebni solventni kapital – operativni rizik

R0920

 

SR.26.07.01

Potrebni solventni kapital – pojednostavljenja

R0930

 

SR.27.01.01

Potrebni solventni kapital – rizik katastrofe neživotnog i zdravstvenog osiguranja

R0940

 S.01.02.01

Osnovne informacije – općenito

 

 

C0010

Naziv društva

R0010

 

Identifikacijska oznaka društva

R0020

 

Vrsta oznake društva

R0030

 

Vrsta društva

R0040

 

Država koja dala odobrenje za rad

R0050

 

Jezik na kojem se sastavljaju izvješća

R0070

 

Datum podnošenja izvješća

R0080

 

▼M2

Završetak financijske godine

R0081

 

▼B

Izvještajni referentni datum

R0090

 

Redovito / ad-hoc podnošenje izvješća

R0100

 

Valuta korištena za izvješćivanje

R0110

 

Računovodstveni standardi

R0120

 

Metoda izračuna potrebnog solventnog kapitala

R0130

 

Primjena parametara specifičnih za društvo

R0140

 

Namjenski fondovi

R0150

 

Uravnotežena prilagodba

R0170

 

Prilagodba zbog volatilnosti

R0180

 

Prijelazna mjera za nerizične kamatne stope

R0190

 

Prijelazna mjera za tehničke pričuve

R0200

 

Početno podnošenje izvješća ili ponovno podnošenje izvješća

R0210

 S.01.02.04

Osnovne informacije – općenito

 

 

C0010

Naziv sudjelujućeg društva

R0010

 

Identifikacijska oznaka grupe

R0020

 

Vrsta oznake grupe

R0030

 

Država nadzornika grupe

R0050

 

Informacije o podgrupi

R0060

 

Jezik na kojem se sastavljaju izvješća

R0070

 

Datum podnošenja izvješća

R0080

 

▼M2

Završetak financijske godine

R0081

 

▼B

Izvještajni referentni datum

R0090

 

Redovito / ad-hoc podnošenje izvješća

R0100

 

Valuta korištena za izvješćivanje

R0110

 

Računovodstveni standardi

R0120

 

Metoda izračuna potrebnog solventnog kapitala grupe

R0130

 

Primjena parametara specifičnih za grupu

R0140

 

Namjenski fondovi

R0150

 

Metoda izračuna solventnosti grupe

R0160

 

Uravnotežena prilagodba

R0170

 

Prilagodba zbog volatilnosti

R0180

 

Prijelazna mjera za nerizične kamatne stope

R0190

 

Prijelazna mjera za tehničke pričuve

R0200

 

Početno podnošenje izvješća ili ponovno podnošenje izvješća

R0210

 

S.01.03.01

Osnovne informacije – namjenski fondovi i portfelji uravnotežene prilagodbePopis svih namjenskih fondova / portfelja uravnotežene prilagodbe (dopuštena su preklapanja)

Broj fonda/portfelja

Naziv namjenskog fonda / portfelja uravnotežene prilagodbe

Namjenski fond / portfelj uravnotežene prilagodbe / preostali dio fonda

Namjenski fond / portfelj uravnotežene prilagodbe s namjenskim podfondom / podportfeljem uravnotežene prilagodbe

Značajan

Članak 304.

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 Popis namjenskih fondova / portfelja uravnotežene prilagodbe s namjenskim podfondom / podportfeljem uravnotežene prilagodbe

Broj namjenskih fondova / portfelja uravnotežene prilagodbe s namjenskim podfondom / podportfeljem uravnotežene prilagodbe

Broj namjenskog podfonda / podportfelja uravnotežene prilagodbe

Namjenski podfond / podportfelj uravnotežene prilagodbe

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.01.03.04

Osnovne informacije – namjenski fondovi i portfelji uravnotežene prilagodbePopis svih namjenskih fondova / portfelja uravnotežene prilagodbe (dopuštena su preklapanja)

Pravni naziv društva

Identifikacijska oznaka društva

Vrsta identifikacijske oznake društva

Broj fonda/portfelja

Naziv namjenskog fonda / portfelja uravnotežene prilagodbe

Namjenski fond / portfelj uravnotežene prilagodbe / preostali dio fonda

Namjenski fond / portfelj uravnotežene prilagodbe s namjenskim podfondom / podportfeljem uravnotežene prilagodbe

Značajan

Članak 304.

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 Popis namjenskih fondova / portfelja uravnotežene prilagodbe s namjenskim podfondom / podportfeljem uravnotežene prilagodbe

Broj namjenskih fondova / portfelja uravnotežene prilagodbe s namjenskim podfondom / podportfeljem uravnotežene prilagodbe

Broj namjenskog podfonda / podportfelja uravnotežene prilagodbe

Namjenski podfond / podportfelj uravnotežene prilagodbe

C0100

C0110

C0120

 

 

 S.02.01.01

Bilanca

 

 

Vrijednost prema Solventnosti II

Vrijednost iz zakonski propisanih financijskih izvještaja

Imovina

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Razgraničeni troškovi pribave

R0020

 

 

Nematerijalna imovina

R0030

 

 

Odgođena porezna imovina

R0040

 

 

Višak mirovinskih naknada

R0050

 

 

Nekretnine, postrojenja i oprema za vlastitu upotrebu

R0060

 

 

Ulaganja (osim imovine koja se drži za ugovore povezane s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima)

R0070

 

 

Nekretnine (osim za vlastitu upotrebu)

R0080

 

 

Udjeli u povezanim društvima, uključujući sudjelovanja

R0090

 

 

Vlasnički vrijednosni papiri

R0100

 

 

Vlasnički vrijednosni papiri – uvršteni

R0110

 

 

Vlasnički vrijednosni papiri – neuvršteni

R0120

 

 

Obveznice

R0130

 

 

Državne obveznice

R0140

 

 

Korporativne obveznice

R0150

 

 

Strukturirani dužnički instrumenti

R0160

 

 

Osigurani vrijednosni papiri

R0170

 

 

Subjekti za zajednička ulaganja

R0180

 

 

Izvedenice

R0190

 

 

Depoziti osim novčanih ekvivalenata

R0200

 

 

Ostala ulaganja

R0210

 

 

Imovina koja se drži za ugovore povezane s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

R0220

 

 

Krediti i hipoteke

R0230

 

 

Krediti na temelju police

R0240

 

 

Krediti i hipoteke pojedincima

R0250

 

 

Ostali krediti i hipoteke

R0260

 

 

Iznosi koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju od:

R0270

 

 

Neživotnog osiguranja i zdravstvenog osiguranja sličnog neživotnom osiguranju

R0280

 

 

Neživotnog osiguranja isključujući zdravstveno osiguranje

R0290

 

 

Zdravstvenog osiguranja sličnog neživotnom osiguranju

R0300

 

 

Životnog osiguranja i zdravstvenog osiguranja sličnog životnom osiguranju, isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

R0310

 

 

Zdravstvenog osiguranja sličnog životnom osiguranju

R0320

 

 

Životnog osiguranja, isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

R0330

 

 

Životnog osiguranja povezanog s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

R0340

 

 

Depoziti kod cedenata

R0350

 

 

Potraživanja od osiguranja i posrednika

R0360

 

 

Potraživanja od reosiguranja

R0370

 

 

Potraživanja (od kupaca, ne od osiguranja)

R0380

 

 

Vlastite dionice (koje se drže izravno)

R0390

 

 

Dospjeli iznosi u odnosu na stavke vlastitih sredstava ili osnivački kapital koji je pozvan da se plati, ali još nije uplaćen.

R0400

 

 

Novac i novčani ekvivalenti

R0410

 

 

Sva ostala imovina, koja nije prikazana drugdje

R0420

 

 

Ukupna imovina

R0500

 

 

Obveze

 

C0010

C0020

Tehničke pričuve – neživotno osiguranje

R0510

 

 

Tehničke pričuve – neživotno osiguranje (isključujući zdravstveno osiguranje)

R0520

 

 

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0530

 

 

Najbolja procjena

R0540

 

 

Dodatak za rizik

R0550

 

 

Tehničke pričuve – zdravstveno osiguranje (slično neživotnom osiguranju)

R0560

 

 

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0570

 

 

Najbolja procjena

R0580

 

 

Dodatak za rizik

R0590

 

 

Tehničke pričuve – životno osiguranje (isključujući osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima)

R0600

 

 

Tehničke pričuve – zdravstveno osiguranje (slično životnom osiguranju)

R0610

 

 

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0620

 

 

Najbolja procjena

R0630

 

 

Dodatak za rizik

R0640

 

 

Tehničke pričuve – životno osiguranje (isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima)

R0650

 

 

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0660

 

 

Najbolja procjena

R0670

 

 

Dodatak za rizik

R0680

 

 

Tehničke pričuve – osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

R0690

 

 

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0700

 

 

Najbolja procjena

R0710

 

 

Dodatak za rizik

R0720

 

 

Ostale tehničke pričuve

R0730

 

 

Nepredviđene obveze

R0740

 

 

Pričuve osim tehničkih pričuva

R0750

 

 

Obveze za mirovine

R0760

 

 

Depoziti reosiguratelja

R0770

 

 

Odgođene porezne obveze

R0780

 

 

Izvedenice

R0790

 

 

Dugovanja prema kreditnim institucijama

R0800

 

 

Financijske obveze, osim dugovanja prema kreditnim institucijama

R0810

 

 

Obveze prema osiguranju i posrednicima

R0820

 

 

Obveze prema reosiguranju

R0830

 

 

Obveze (prema dobavljačima, ne osiguranju)

R0840

 

 

Podređene obveze

R0850

 

 

Podređene obveze koje nisu uključene u osnovna vlastita sredstva

R0860

 

 

Podređene obveze uključene u osnovna vlastita sredstva

R0870

 

 

Sve ostale obveze, koje nisu prikazane drugdje

R0880

 

 

Ukupne obveze

R0900

 

 

Višak imovine nad obvezama

R1000

 

 S.02.01.02

Bilanca

 

 

Vrijednost prema Solventnosti II

Imovina

 

C0010

Goodwill

R0010

 

Razgraničeni troškovi pribave

R0020

 

Nematerijalna imovina

R0030

 

Odgođena porezna imovina

R0040

 

Višak mirovinskih naknada

R0050

 

Nekretnine, postrojenja i oprema za vlastitu upotrebu

R0060

 

Ulaganja (osim imovine koja se drži za ugovore povezane s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima)

R0070

 

Nekretnine (osim za vlastitu upotrebu)

R0080

 

Udjeli u povezanim društvima, uključujući sudjelovanja

R0090

 

Vlasnički vrijednosni papiri

R0100

 

Vlasnički vrijednosni papiri – uvršteni

R0110

 

Vlasnički vrijednosni papiri – neuvršteni

R0120

 

Obveznice

R0130

 

Državne obveznice

R0140

 

Korporativne obveznice

R0150

 

Strukturirani dužnički instrumenti

R0160

 

Osigurani vrijednosni papiri

R0170

 

Subjekti za zajednička ulaganja

R0180

 

Izvedenice

R0190

 

Depoziti osim novčanih ekvivalenata

R0200

 

Ostala ulaganja

R0210

 

Imovina koja se drži za ugovore povezane s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

R0220

 

Krediti i hipoteke

R0230

 

Krediti na temelju police

R0240

 

Krediti i hipoteke pojedincima

R0250

 

Ostali krediti i hipoteke

R0260

 

Iznosi koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju od:

R0270

 

Neživotnog osiguranja i zdravstvenog osiguranja sličnog neživotnom osiguranju

R0280

 

Neživotnog osiguranja isključujući zdravstveno osiguranje

R0290

 

Zdravstvenog osiguranja sličnog neživotnom osiguranju

R0300

 

Životnog osiguranja i zdravstvenog osiguranja sličnog životnom osiguranju, isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

R0310

 

Zdravstvenog osiguranja sličnog životnom osiguranju

R0320

 

Životnog osiguranja, isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

R0330

 

Životnog osiguranja povezanog s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

R0340

 

Depoziti kod cedenata

R0350

 

Potraživanja od osiguranja i posrednika

R0360

 

Potraživanja od reosiguranja

R0370

 

Potraživanja (od kupaca, ne od osiguranja)

R0380

 

Vlastite dionice (koje se drže izravno)

R0390

 

Dospjeli iznosi u odnosu na stavke vlastitih sredstava ili osnivački kapital koji je pozvan da se plati, ali još nije uplaćen.

R0400

 

Novac i novčani ekvivalenti

R0410

 

Sva ostala imovina, koja nije prikazana drugdje

R0420

 

Ukupna imovina

R0500

 

Obveze

 

C0010

Tehničke pričuve – neživotno osiguranje

R0510

 

Tehničke pričuve – neživotno osiguranje (isključujući zdravstveno osiguranje)

R0520

 

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0530

 

Najbolja procjena

R0540

 

Dodatak za rizik

R0550

 

Tehničke pričuve – zdravstveno osiguranje (slično neživotnom osiguranju)

R0560

 

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0570

 

Najbolja procjena

R0580

 

Dodatak za rizik

R0590

 

Tehničke pričuve – životno osiguranje (isključujući osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima)

R0600

 

Tehničke pričuve – zdravstveno osiguranje (slično životnom osiguranju)

R0610

 

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0620

 

Najbolja procjena

R0630

 

Dodatak za rizik

R0640

 

Tehničke pričuve – životno osiguranje (isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima)

R0650

 

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0660

 

Najbolja procjena

R0670

 

Dodatak za rizik

R0680

 

Tehničke pričuve – osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

R0690

 

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0700

 

Najbolja procjena

R0710

 

Dodatak za rizik

R0720

 

Ostale tehničke pričuve

R0730

 

Nepredviđene obveze

R0740

 

Pričuve osim tehničkih pričuva

R0750

 

Obveze za mirovine

R0760

 

Depoziti reosiguratelja

R0770

 

Odgođene porezne obveze

R0780

 

Izvedenice

R0790

 

Dugovanja prema kreditnim institucijama

R0800

 

Financijske obveze, osim dugovanja prema kreditnim institucijama

R0810

 

Obveze prema osiguranju i posrednicima

R0820

 

Obveze prema reosiguranju

R0830

 

Obveze (prema dobavljačima, ne osiguranju)

R0840

 

Podređene obveze

R0850

 

Podređene obveze koje nisu uključene u osnovna vlastita sredstva

R0860

 

Podređene obveze uključene u osnovna vlastita sredstva

R0870

 

Sve ostale obveze, koje nisu prikazane drugdje

R0880

 

Ukupne obveze

R0900

 

Višak imovine nad obvezama

R1000

 

SR.02.01.01

BilancaNamjenski fond ili preostali dio

Z0020

 

Broj fonda

Z0030

  

 

Vrijednost prema Solventnosti II

Vrijednost iz zakonski propisanih financijskih izvještaja

Imovina

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Razgraničeni troškovi pribave

R0020

 

 

Nematerijalna imovina

R0030

 

 

Odgođena porezna imovina

R0040

 

 

Višak mirovinskih naknada

R0050

 

 

Nekretnine, postrojenja i oprema za vlastitu upotrebu

R0060

 

 

Ulaganja (osim imovine koja se drži za ugovore povezane s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima)

R0070

 

 

Nekretnine (osim za vlastitu upotrebu)

R0080

 

 

Udjeli u povezanim društvima, uključujući sudjelovanja

R0090

 

 

Vlasnički vrijednosni papiri

R0100

 

 

Vlasnički vrijednosni papiri – uvršteni

R0110

 

 

Vlasnički vrijednosni papiri – neuvršteni

R0120

 

 

Obveznice

R0130

 

 

Državne obveznice

R0140

 

 

Korporativne obveznice

R0150

 

 

Strukturirani dužnički instrumenti

R0160

 

 

Osigurani vrijednosni papiri

R0170

 

 

Subjekti za zajednička ulaganja

R0180

 

 

Izvedenice

R0190

 

 

Depoziti osim novčanih ekvivalenata

R0200

 

 

Ostala ulaganja

R0210

 

 

Imovina koja se drži za ugovore povezane s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

R0220

 

 

Krediti i hipoteke

R0230

 

 

Krediti na temelju police

R0240

 

 

Krediti i hipoteke pojedincima

R0250

 

 

Ostali krediti i hipoteke

R0260

 

 

Iznosi koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju od:

R0270

 

 

Neživotnog osiguranja i zdravstvenog osiguranja sličnog neživotnom osiguranju

R0280

 

 

Neživotnog osiguranja isključujući zdravstveno osiguranje

R0290

 

 

Zdravstvenog osiguranja sličnog neživotnom osiguranju

R0300

 

 

Životnog osiguranja i zdravstvenog osiguranja sličnog životnom osiguranju, isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

R0310

 

 

Zdravstvenog osiguranja sličnog životnom osiguranju

R0320

 

 

Životnog osiguranja, isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

R0330

 

 

Životnog osiguranja povezanog s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

R0340

 

 

Depoziti kod cedenata

R0350

 

 

Potraživanja od osiguranja i posrednika

R0360

 

 

Potraživanja od reosiguranja

R0370

 

 

Potraživanja (od kupaca, ne od osiguranja)

R0380

 

 

Vlastite dionice (koje se drže izravno)

R0390

 

 

Dospjeli iznosi u odnosu na stavke vlastitih sredstava ili osnivački kapital koji je pozvan da se plati, ali još nije uplaćen.

R0400

 

 

Novac i novčani ekvivalenti

R0410

 

 

Sva ostala imovina, koja nije prikazana drugdje

R0420

 

 

Ukupna imovina

R0500

 

 

Obveze

 

C0010

C0020

Tehničke pričuve – neživotno osiguranje

R0510

 

 

Tehničke pričuve – neživotno osiguranje (isključujući zdravstveno osiguranje)

R0520

 

 

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0530

 

 

Najbolja procjena

R0540

 

 

Dodatak za rizik

R0550

 

 

Tehničke pričuve – zdravstveno osiguranje (slično neživotnom osiguranju)

R0560

 

 

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0570

 

 

Najbolja procjena

R0580

 

 

Dodatak za rizik

R0590

 

 

Tehničke pričuve – životno osiguranje (isključujući osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima)

R0600

 

 

Tehničke pričuve – zdravstveno osiguranje (slično životnom osiguranju)

R0610

 

 

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0620

 

 

Najbolja procjena

R0630

 

 

Dodatak za rizik

R0640

 

 

Tehničke pričuve – životno osiguranje (isključujući zdravstveno osiguranje i osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima)

R0650

 

 

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0660

 

 

Najbolja procjena

R0670

 

 

Dodatak za rizik

R0680

 

 

Tehničke pričuve – osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

R0690

 

 

Tehničke pričuve izračunane kao cjelina

R0700

 

 

Najbolja procjena

R0710

 

 

Dodatak za rizik

R0720

 

 

Ostale tehničke pričuve

 

 

 

Nepredviđene obveze

R0740

 

 

Pričuve osim tehničkih pričuva

R0750

 

 

Obveze za mirovine

R0760

 

 

Depoziti reosiguratelja

R0770

 

 

Odgođene porezne obveze

R0780

 

 

Izvedenice

R0790

 

 

Dugovanja prema kreditnim institucijama

R0800

 

 

Financijske obveze, osim dugovanja prema kreditnim institucijama

R0810

 

 

Obveze prema osiguranju i posrednicima

R0820

 

 

Obveze prema reosiguranju

R0830

 

 

Obveze (prema dobavljačima, ne osiguranju)

R0840

 

 

Podređene obveze

R0850

 

 

Podređene obveze koje nisu uključene u osnovna vlastita sredstva

R0860

 

 

Podređene obveze uključene u osnovna vlastita sredstva

R0870

 

 

Sve ostale obveze, koje nisu prikazane drugdje

R0880

 

 

Ukupne obveze

R0900

 

 

Višak imovine nad obvezama

R1000

 

 S.02.02.01

Imovina i obveze po valuti

 

 

 

 

 

 

Valute

 

 

 

 

 

 

C0010

Oznaka valute

 

 

 

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupna vrijednost svih valuta

Vrijednost izvještajne valute prema Solventnosti II

Vrijednost preostalih drugih valuta

 

Vrijednost značajnih valuta

 

 

C0020

C0030

C0040

 

C0050

Imovina

 

 

 

 

 

 

 

Ulaganja (osim imovine koja se drži za ugovore povezane s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima)

R0020

 

 

 

 

 

Ostala imovina: nekretnine, postrojenja i oprema za vlastitu upotrebu; novac i novčani ekvivalenti; krediti na temelju police; krediti i hipoteke pojedincima te ostali krediti i hipoteke (osim ugovora povezanih s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima)

R0030

 

 

 

 

 

Imovina koja se drži za ugovore povezane s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

R0040

 

 

 

 

 

Iznosi koji se mogu naplatiti od reosiguranja

R0050

 

 

 

 

 

Depoziti kod cedenata, potraživanja od osiguranja i posrednika i potraživanja od reosiguranja

R0060

 

 

 

 

 

Sva ostala imovina

R0070

 

 

 

 

 

Ukupna imovina

R0100

 

 

 

 

 

Obveze

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke pričuve (isključujući ugovore povezane s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima)

R0110

 

 

 

 

 

Tehničke pričuve – ugovori povezani s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

R0120

 

 

 

 

 

Depoziti reosiguratelja i obveze prema osiguranju, posrednicima i reosiguranju

R0130

 

 

 

 

 

Izvedenice

R0140

 

 

 

 

 

Financijske obveze

R0150

 

 

 

 

 

Nepredviđene obveze

R0160

 

 

 

 

 

Sve ostale obveze

R0170

 

 

 

 

 

Ukupne obveze

R0200

 

 

 

 

 S.03.01.01

Izvanbilančne stavke – općenito

 

 

Najveća vrijednost

Vrijednost jamstva / kolaterala / nepredviđenih obveza

Vrijednost imovine za koju se drži kolateral

Vrijednost obveza za koje je založen kolateral

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Jamstva koja je dalo društvo, uključujući akreditive

R0010

 

 

 

 

Od čega jamstva, uključujući akreditive, koja su dana drugim društvima iz iste grupe

R0020

 

 

 

 

Jamstva koja je primilo društvo, uključujući akreditive

R0030

 

 

 

 

Od čega jamstva, uključujući akreditive, koja su primljena od drugih društava iz iste grupe

R0040

 

 

 

 

Kolateral koji se drži

 

 

 

 

 

Kolateral koji se drži za dane kredite ili kupljene obveznice

R0100

 

 

 

 

Kolateral koji se drži za izvedenice

R0110

 

 

 

 

Imovina koju su založili reosiguratelji za ustupljene tehničke pričuve.

R0120

 

 

 

 

Ostali kolateral koji se drži

R0130

 

 

 

 

Ukupni kolateral koji se drži

R0200

 

 

 

 

Založeni kolateral

 

 

 

 

 

Kolateral založen za primljene kredite ili izdane obveznice.

R0210

 

 

 

 

Kolateral založen za izvedenice

R0220

 

 

 

 

Imovina založena cedentima za tehničke pričuve (prihvat u reosiguranje)

R0230

 

 

 

 

Ostali založeni kolateral

R0240

 

 

 

 

Ukupni založeni kolateral

R0300

 

 

 

 

Nepredviđene obveze

 

 

 

 

 

Nepredviđene obveze koje nisu uključene u bilancu prema Solventnosti II

R0310

 

 

 

 

Od čega nepredviđene obveze prema subjektima iz iste grupe

R0320

 

 

 

 

Nepredviđene obveze uključene u bilancu prema Solventnosti II

R0330

 

 

 

 

Ukupne nepredviđene obveze

R0400

 

 

 

 S.03.01.04

Izvanbilančne stavke – općenito

 

 

Najveća vrijednost

Vrijednost jamstva / kolaterala / nepredviđenih obveza

Vrijednost imovine za koju se drži kolateral

Vrijednost obveza za koje je založen kolateral

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Jamstva koja je dala grupa, uključujući akreditive

R0010

 

 

 

 

Jamstva koja je primila grupa, uključujući akreditive

R0030

 

 

 

 

Kolateral koji se drži

 

 

 

 

 

Kolateral koji se drži za dane kredite ili kupljene obveznice

R0100

 

 

 

 

Kolateral koji se drži za izvedenice

R0110

 

 

 

 

Imovina koju su založili reosiguratelji za ustupljene tehničke pričuve.

R0120

 

 

 

 

Ostali kolateral koji se drži

R0130

 

 

 

 

Ukupni kolateral koji se drži

R0200

 

 

 

 

Založeni kolateral

 

 

 

 

 

Kolateral založen za primljene kredite ili izdane obveznice.

R0210

 

 

 

 

Kolateral založen za izvedenice

R0220

 

 

 

 

Imovina založena cedentima za tehničke pričuve (prihvat u reosiguranje)

R0230

 

 

 

 

Ostali založeni kolateral

R0240

 

 

 

 

Ukupni založeni kolateral

R0300

 

 

 

 

Nepredviđene obveze

 

 

 

 

 

Nepredviđene obveze koje nisu uključene u bilancu prema Solventnosti II

R0310

 

 

 

 

Nepredviđene obveze uključene u bilancu prema Solventnosti II

R0330

 

 

 

 

Ukupne nepredviđene obveze

R0400

 

 

 

 S.03.02.01

Izvanbilančne stavke – popis neograničenih jamstava koje je primilo društvo

Oznaka jamstva

Naziv pružatelja jamstva

Oznaka pružatelja jamstva

Vrsta oznake pružatelja jamstva

Pružatelj jamstva koji pripada istoj grupi

Događaj (ili događaji) koji je pokretač jamstva

Posebni događaj (ili događaji) koji je pokretač jamstva

Datum stupanja na snagu jamstva

Pomoćna vlastita sredstva

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.02.04

Izvanbilančne stavke – popis neograničenih jamstava koje je primila grupa

Oznaka jamstva

Naziv pružatelja jamstva

Oznaka pružatelja jamstva

Vrsta oznake pružatelja jamstva

Događaj (ili događaji) koji je pokretač jamstva

Posebni događaj (ili događaji) koji je pokretač jamstva

Datum stupanja na snagu jamstva

Pomoćna vlastita sredstva

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.01

Izvanbilančne stavke – popis neograničenih jamstava koje je društvo dalo

Oznaka jamstva

Naziv primatelja jamstva

Oznaka primatelja jamstva

Vrsta oznake primatelja jamstva

Primatelj jamstva koji pripada istoj grupi

Događaj (ili događaji) koji je pokretač jamstva

Procjena najveće vrijednosti jamstva

Posebni događaj (ili događaji) koji je pokretač jamstva

Datum stupanja na snagu jamstva

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.04

Izvanbilančne stavke – popis neograničenih jamstava koje je dala grupa

Oznaka jamstva

Naziv primatelja jamstva

Oznaka primatelja jamstva

Vrsta oznake primatelja jamstva

Događaj (ili događaji) koji je pokretač jamstva

Procjena najveće vrijednosti jamstva

Posebni događaj (ili događaji) koji je pokretač jamstva

Datum stupanja na snagu jamstva

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

S.04.01.01

Djelatnosti po državi 

 

Vrsta osiguranja

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Društvo

Sve članice EGP-a

Ukupno osiguranje koje su sklopile sve podružnice izvan EGP-a

 

 

Osiguranje koje je društvo sklopilo u matičnoj državi

Osiguranje koje je društvo sklopilo u skladu sa slobodom pružanja usluga u državama EGP-a koje nisu matična država

Osiguranje koje je sklopila podružnica iz EGP-a u matičnoj državi u skladu sa slobodom pružanja usluga

Ukupno osiguranje koje su sklopile sve podružnice iz EGP-a u državi u kojoj ima poslovni nastan

Ukupno osiguranje koje su sklopile sve podružnice iz EGP-a u skladu sa slobodom pružanja usluga

Ukupno osiguranje koje su sklopili društvo i sve podružnice iz EGP-a u skladu sa slobodom pružanja usluga

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Država

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Zaračunate premije

R0020

 

 

 

 

 

 

 

Nastali odštetni zahtjevi

R0030

 

 

 

 

 

 

 

Provizije

R0040

 

 

 

 

 

 

  

 

Po članici EGP-a

Po značajnoj državi izvan EGP-a

 

 

Osiguranje koje je u promatranoj državi sklopila podružnica iz EGP-a s poslovnim nastanom u toj državi

Osiguranje koje je sklopila podružnica iz EGP-a s poslovnim nastanom u promatranoj državi u skladu sa slobodom pružanja usluga

Osiguranje koje je u promatranoj državi sklopilo društvo ili bilo koja podružnica iz EGP-a u skladu sa slobodom pružanja usluga

Osiguranje koje je u promatranoj državi sklopila podružnica iz EGP-a s poslovnim nastanom u toj državi

Osiguranje koje je sklopila podružnica iz EGP-a s poslovnim nastanom u promatranoj državi u skladu sa slobodom pružanja usluga

Osiguranje koje je u promatranoj državi sklopilo društvo ili bilo koja podružnica iz EGP-a u skladu sa slobodom pružanja usluga

Osiguranje koje su sklopile značajne podružnice u državama izvan EGP-a

 

 

C0080

C0090

C0100

 

C0110

 

Država

R0010

 

 

 

 

Zaračunate premije

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastali odštetni zahtjevi

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Provizije

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 S.04.02.01

Informacije o vrsti osiguranja 10 u dijelu A Priloga I. Direktivi Solventnost II, isključujući odgovornost prijevoznika

 

 

Društvo

Po članici EGP-a

 

 

Sloboda pružanja usluga

Podružnica

Sloboda pružanja usluga

Podružnica

Sloboda pružanja usluga

 

 

C0010

C0020

C0030

 

Država

R0010

 

 

 

 

 

Učestalost odštetnih zahtjeva iz osiguranja od odgovornosti za uporabu motornih vozila (osim odgovornosti prijevoznika)

R0020

 

 

 

 

 

Prosječni trošak odštetnih zahtjeva iz osiguranja od odgovornosti za uporabu motornih vozila (osim odgovornosti prijevoznika)

R0030

 

 

 

 

 

S.05.01.01

Premije, odštetni zahtjevi i izdaci po vrsti osiguranja 

 

Vrsta osiguranja za: obveze neživotnog osiguranja i reosiguranja (izravno osiguranje i prihvat u proporcionalno reosiguranje)

 

 

Osiguranje medicinskih troškova

Osiguranje zaštite prihoda

Osiguranje naknada radnicima

Osiguranje od odgovornosti za uporabu motornih vozila

Ostale vrste osiguranja za motorna vozila

Pomorsko, zrakoplovno i transportno osiguranje

Osiguranje od požara i ostala osiguranja imovine

Osiguranje od opće odgovornosti

Osiguranje kredita i jamstava

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Zaračunate premije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarađene premije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastali odštetni zahtjevi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjene ostalih tehničkih pričuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1 

 

Vrsta osiguranja za: obveze neživotnog osiguranja i reosiguranja (izravno osiguranje i prihvat u proporcionalno reosiguranje)

Vrsta osiguranja za:

prihvat u neproporcionalno reosiguranje

Ukupno

 

 

Osiguranje troškova pravne zaštite

Osiguranje pomoći (asistencija)

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

Zdravstveno osiguranje

Osiguranje od nezgoda

Pomorsko, zrakoplovno i transportno osiguranje

Nekretnine

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Zaračunate premije

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarađene premije

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastali odštetni zahtjevi

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjene ostalih tehničkih pričuva

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B 

 

Vrsta osiguranja za: obveze neživotnog osiguranja

 

 

Osiguranje medicinskih troškova

Osiguranje zaštite prihoda

Osiguranje naknada radnicima

Osiguranje od odgovornosti za uporabu motornih vozila

Ostale vrste osiguranja za motorna vozila

Pomorsko, zrakoplovno i transportno osiguranje

Osiguranje od požara i ostala osiguranja imovine

Osiguranje od opće odgovornosti

Osiguranje kredita i jamstava

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Nastali izdaci

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativni troškovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi upravljanja ulaganjima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi upravljanja odštetnim zahtjevima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdaci za pribavu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Režijski troškovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali izdaci

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni izdaci

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vrsta osiguranja za: obveze neživotnog osiguranja

Vrsta osiguranja za: prihvat u neproporcionalno reosiguranje

Ukupno

 

 

Osiguranje troškova pravne zaštite

Osiguranje pomoći (asistencija)

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

Zdravstveno osiguranje

Osiguranje od nezgoda

Pomorsko, zrakoplovno i transportno osiguranje

Osiguranje imovine

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Nastali izdaci

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativni troškovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi upravljanja ulaganjima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi upravljanja odštetnim zahtjevima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdaci za pribavu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Režijski troškovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali izdaci

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni izdaci

R1300

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vrsta osiguranja za: obveze životnog osiguranja

Obveze životnog osiguranja

Ukupno

 

 

Zdravstveno osiguranje

Osiguranje sa sudjelovanjem u dobiti

Osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

Ostala životna osiguranja

Rente koje proizlaze iz ugovora o neživotnom osiguranju i odnose se na obveze zdravstvenog osiguranja

Rente koje proizlaze iz ugovora o neživotnom osiguranju i odnose se na obveze osiguranja koje nisu obveze zdravstvenog osiguranja

Zdravstveno osiguranje

Životno reosiguranje

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Zaračunate premije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarađene premije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastali odštetni zahtjevi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjene ostalih tehničkih pričuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastali izdaci

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativni troškovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi upravljanja ulaganjima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi upravljanja odštetnim zahtjevima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R2200

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vrsta osiguranja za: obveze životnog osiguranja

Obveze životnog osiguranja

Ukupno

 

 

Zdravstveno osiguranje

Osiguranje sa sudjelovanjem u dobiti

Osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

Ostala životna osiguranja

Rente koje proizlaze iz ugovora o neživotnom osiguranju i odnose se na obveze zdravstvenog osiguranja

Rente koje proizlaze iz ugovora o neživotnom osiguranju i odnose se na obveze osiguranja koje nisu obveze zdravstvenog osiguranja

Zdravstveno osiguranje

Životno reosiguranje

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Izdaci za pribavu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Režijski troškovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R2310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R2320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali izdaci

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni izdaci

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni iznos otkupa

R2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.01.02

Premije, odštetni zahtjevi i izdaci po vrsti osiguranja 

 

Vrsta osiguranja za: obveze neživotnog osiguranja i reosiguranja (izravno osiguranje i prihvat u proporcionalno reosiguranje)

 

 

Osiguranje medicinskih troškova

Osiguranje zaštite prihoda

Osiguranje naknada radnicima

Osiguranje od odgovornosti za uporabu motornih vozila

Ostale vrste osiguranja za motorna vozila

Pomorsko, zrakoplovno i transportno osiguranje

Osiguranje od požara i ostala osiguranja imovine

Osiguranje od opće odgovornosti

Osiguranje kredita i jamstava

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Zaračunate premije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarađene premije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastali odštetni zahtjevi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjene ostalih tehničkih pričuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastali izdaci

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali izdaci

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni izdaci

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vrsta osiguranja za: obveze neživotnog osiguranja i reosiguranja (izravno osiguranje i prihvat u proporcionalno reosiguranje)

Vrsta osiguranja za: prihvat u neproporcionalno reosiguranje

Ukupno

 

 

Osiguranje troškova pravne zaštite

Osiguranje pomoći (asistencija)

Osiguranje raznih financijskih gubitaka

Zdravstveno osiguranje

Osiguranje od nezgoda

Pomorsko, zrakoplovno i transportno osiguranje

Osiguranje imovine

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Zaračunate premije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarađene premije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastali odštetni zahtjevi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjene ostalih tehničkih pričuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastali izdaci

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali izdaci

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni izdaci

R1300

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vrsta osiguranja za: obveze životnog osiguranja

Obveze životnog osiguranja

Ukupno

 

 

Zdravstveno osiguranje

Osiguranje sa sudjelovanjem u dobiti

Osiguranje povezano s indeksom i udjelima u investicijskim fondovima

Ostala životna osiguranja

Rente koje proizlaze iz ugovora o neživotnom osiguranju i odnose se na obveze zdravstvenog osiguranja

Rente koje proizlaze iz ugovora o neživotnom osiguranju i odnose se na obveze osiguranja koje nisu obveze zdravstvenog osiguranja

Zdravstveno osiguranje

Životno reosiguranje

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Zaračunate premije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarađene premije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastali odštetni zahtjevi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjene ostalih tehničkih pričuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastali izdaci

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali izdaci

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni izdaci

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Premije, odštetni zahtjevi i izdaci po državi 

 

Matična država

Prvih 5 država (prema iznosu zaračunatih bruto premija) – obveze neživotnog osiguranja

Ukupno prvih pet država i matična država

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Zaračunate premije

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Zarađene premije

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Nastali odštetni zahtjevi

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Promjene ostalih tehničkih pričuva

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – izravno osiguranje

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u proporcionalno reosiguranje

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prihvat u neproporcionalno reosiguranje

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Udio reosiguratelja

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Nastali izdaci

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Ostali izdaci

R1200

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

Ukupni izdaci

R1300

 

 

 

 

 

 

 

▼B 

 

Matična država

Prvih 5 država (prema iznosu zaračunatih bruto premija) obveze životnog osiguranja

Ukupno prvih pet država i matična država

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Zaračunate premije

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1410