02015R2446 — HR — 25.07.2019 — 003.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2446

od 28. srpnja 2015.

o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije

( L 343 29.12.2015, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/341 оd 17. prosinca 2015.

  L 69

1

15.3.2016

►M2

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/651 оd 5. travnja 2016.

  L 111

1

27.4.2016

►M3

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1063 оd 16. svibnja 2018.

  L 192

1

30.7.2018

►M4

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1118 оd 7. lipnja 2018.

  L 204

11

13.8.2018

 M5

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/841 оd 14. ožujka 2019.

  L 138

76

24.5.2019

►M6

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1143 оd 14. ožujka 2019.

  L 181

2

5.7.2019


Koju je ispravio:

►C1

,  L 087, 2.4.2016,  35 (2015/2446)

►C2

,  L 101, 13.4.2017,  164 ((EU) 2015/2446)

►C3

,  L 101, 13.4.2017,  221 ((EU) 2016/341)

►C4

,  L 192, 30.7.2018,  62 ((EU) 2015/2446)

►C5

,  L 096, 5.4.2019,  55 ((EU) 2016/341)
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2446

od 28. srpnja 2015.

o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika UnijeGLAVA I.

OPĆE ODREDBEPOGLAVLJE 1.

Područje primjene carinskog zakonodavstva, misija carine i definicije

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. „mjera poljoprivredne politike” znači odredbe povezane s uvoznim i izvoznim aktivnostima za proizvode obuhvaćene Prilogom 71-02, točkama 1., 2. i 3.;

2. „karnet ATA” znači međunarodni carinski dokument za privremeni uvoz izdan u skladu s Konvencijom ATA ili Istanbulskom konvencijom;

3. „Konvencija ATA” znači Carinska konvencija o karnetu ATA za privremeni uvoz robe potpisana u Bruxellesu 6. prosinca 1961.;

4. „Istanbulska konvencija” znači Konvencija o privremenom uvozu potpisana u Istanbulu 26. lipnja 1990.;

5. „prtljaga” znači sva roba koja se prevozi bilo kakvim sredstvima za putovanje fizičke osobe;

6. „Zakonik” znači Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije;

7. „zračna luka Unije” znači svaka zračna luka koja se nalazi na carinskom području Unije;

8. „luka Unije” znači svaka pomorska luka koja se nalazi na carinskom području Unije;

9. „Konvencija o zajedničkom provoznom postupku” znači Konvencija o zajedničkom provoznom postupku ( 1 );

10. „zemlja zajedničkog provoza” znači svaka zemlja koja nije država članica Unije, a koja je ugovorna stranka Konvencije o zajedničkom provoznom postupku;

11. „treća zemlja” znači zemlja ili teritorij izvan carinskog područja Unije;

12. „karnet CPD” znači međunarodni carinski dokument koji se upotrebljava za privremeni uvoz prijevoznih sredstava izdan u skladu s Istanbulskom konvencijom;

13. „otpremni carinski ured” znači carinski ured u kojem se prihvaća carinska deklaracija kojom se roba stavlja u postupak provoza;

14. „odredišni carinski ured” znači carinski ured u kojem se roba stavljena u postupak provoza podnosi kako bi se završio postupak;

15. „carinski ured prvog ulaska” znači carinski ured nadležan za carinski nadzor na mjestu na kojem prijevozno sredstvo koje prevozi robu stiže na carinsko područje Unije s područja izvan carinskog područja Unije;

16. „carinski ured izvoza” znači carinski ured u kojem se podnosi izvozna deklaracija ili deklaracija za ponovni izvoz za robu koja se iznosi iz carinskog područja Unije;

17. „carinski ured stavljanja u postupak” znači carinski ured naveden u odobrenju za posebni postupak iz članka 211. stavka 1. Zakonika ovlašten za puštanje robe u posebni postupak;

18. „Registracijski i identifikacijski broj gospodarskog subjekta” (EORI broj) znači identifikacijski broj jedinstven na carinskom području Unije, koji carinsko tijelo dodjeljuje gospodarskom subjektu ili drugoj osobi za registraciju u carinske svrhe;

▼M3

19. „izvoznik” znači:

(a) fizička osoba koja prevozi robu koja se iznosi iz carinskog područja Unije, ako se ta roba nalazi u osobnoj prtljazi te fizičke osobe;

(b) u ostalim slučajevima u kojima se točka (a) ne primjenjuje:

i. osoba s poslovnim nastanom na carinskom području Unije koja ima ovlasti za odlučivanje i odlučila je da se roba iznese iz tog carinskog područja;

ii. ako se podtočka i. ne primjenjuje, bilo koja osoba s poslovnim nastanom na carinskom području Unije koja je stranka u ugovoru na temelju kojeg se roba iznosi iz tog carinskog područja;

▼B

20. „općeprihvaćena računovodstvena načela” znači načela koja su priznata ili imaju stvarnu službenu potporu u zemlji u određenom vremenskom razdoblju s obzirom na to koje ekonomske izvore i obveze bi trebalo bilježiti kao aktivu i pasivu, zatim koje promjene aktive i pasive bi trebalo bilježiti, kako bi trebalo određivati aktivu, pasivu i njihove promjene, koje informacije bi trebalo objavljivati i na koji način, te kakva bi se financijska izvješća trebala pripremati;

21. „roba nekomercijalne naravi” znači

(a) roba koja se nalazi u pošiljkama koje jedna fizička osoba šalje drugoj fizičkoj osobi, a te pošiljke:

i. su povremene naravi;

ii. sadržavaju robu namijenjenu isključivo osobnoj uporabi primatelja ili njegove obitelji, a koja svojom naravi ili količinom upućuje na to da ne postoji komercijalni interes; i

iii. pošiljatelj šalje primatelju bez plaćanja bilo kakve vrste;

(b) roba koja je sadržaj osobne prtljage putnika, ako:

i. je povremene naravi; i

ii. sastoji se isključivo od robe za osobnu uporabu putnika ili njihovih obitelji, ili robe namijenjene za poklon; narav i količina takve robe ne smije ni po čemu upućivati na to da se radi o uvozu ili izvozu iz komercijalnih razloga;

22. „glavni referentni broj (MRN)” znači registracijski broj koji dodjeljuje nadležno carinsko tijelo deklaracijama ili obavijestima iz članka 5. stavaka 9. do 14. Zakonika, postupcima TIR ili dokazima o carinskom statusu robe Unije;

23. „rok za zaključenje” znači vrijeme do kojeg roba stavljena u posebni postupak, osim provoza, ili prerađeni proizvodi moraju biti stavljeni u sljedeći carinski postupak, moraju se uništiti, moraju se iznijeti iz carinskog područja Unije ili im se mora dodijeliti propisana uporaba u posebne svrhe. U slučaju vanjske proizvodnje rok za zaključenje znači rok u kojem privremeno izvezena roba može biti ponovno uvezena na carinsko područje Unije u obliku prerađenih proizvoda i stavljena u postupak puštanja u slobodni promet kako se moglo iskoristiti potpuno ili djelomično oslobođenje od uvoznih carina;

24. „roba u poštanskoj pošiljci” znači roba, osim predmeta korespondencije, koja se nalazi u poštanskom paketu ili ambalaži i za čiju otpremu je odgovoran poštanski operater u skladu s odredbama Konvencije Svjetske poštanske unije donesene 10. srpnja 1984. pod pokroviteljstvom Organizacije ujedinjenih naroda;

25. „poštanski operater” znači operater s poslovnim nastanom u državi članici i kojeg je država članica imenovala za pružanje međunarodnih usluga u skladu sa Svjetskom poštanskom konvencijom;

26. „predmeti korespondencije” znači pisma, razglednice, pisma na Brailleovim pismu i tiskovine koje ne podliježu uvoznoj ili izvoznoj carini;

27. „vanjska proizvodnja IM/EX” znači prethodni uvoz prerađenih proizvoda dobivenih od istovrijedne robe u postupku vanjske proizvodnje prije izvoza robe koju zamjenjuju iz članka 223. stavka 2. točke (d) Zakonika;

28. „vanjska proizvodnja EX/IM” znači izvoz robe Unije u postupku vanjske proizvodnje prije uvoza prerađenih proizvoda;

29. „unutarnja proizvodnja EX/IM” znači prethodni izvoz prerađenih proizvoda dobivenih od istovrijedne robe u postupku unutarnje proizvodnje prije uvoza robe koju zamjenjuju iz članka 223. stavka 2. točke (c) Zakonika;

30. „unutarnja proizvodnja IM/EX” znači uvoz robe koja nije roba Unije u postupku unutarnje proizvodnje prije izvoza prerađenih proizvoda;

31. „fizička osoba” znači fizička osoba koja nije porezni obveznik, koji djeluje kao takav, kako je definirano Direktivom Vijeća 2006/112/EZ;

32. „javno carinsko skladište tipa I” znači javno carinsko skladište kod kojeg odgovornost iz članka 242. stavka 1. Zakonika snose korisnik odobrenja i korisnik postupka;

33. „javno carinsko skladište tipa II” znači javno carinsko skladište kod kojeg odgovornost iz članka 242. stavka 2. Zakonika snosi korisnik postupka;

34. „jedinstvena prijevozna isprava” znači u kontekstu carinskog statusa prijevoznu ispravu izdanu u državi članici koja obuhvaća prijevoz robe od mjesta otpreme na carinskom području Unije do odredišnog mjesta na tom području pod odgovornošću prijevoznika koji izdaje ispravu;

35. „posebno fiskalno područje” znači dio carinskog područja Unije na koje se ne primjenjuju odredbe Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost ili Direktive Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ;

36. „nadzorni carinski ured” znači:

(a) u slučaju privremenog smještaja iz glave IV. Zakonika ili u slučaju posebnih postupaka, osim provoza, iz glave VII. Zakonika, carinski ured naveden u odobrenju koji nadzire privremeni smještaj robe ili predmetni posebni postupak;

(b) u slučaju pojednostavnjene carinske deklaracije iz članka 166. Zakonika ili centraliziranog carinjenja iz članka 179. Zakonika, unosa u evidenciju iz članka 182. Zakonika, carinski ured naveden u odobrenju koji nadzire stavljanje robe u predmetni carinski postupak;

37. „Konvencija TIR” znači Carinska konvencija o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR potpisana u Ženevi 14. studenoga 1975.;

38. „postupak TIR” znači kretanje robe na carinskom području Unije u skladu s Konvencijom TIR;

39. „pretovar” znači utovar ili istovar proizvoda i robe s jednog prijevoznog sredstva na drugo prijevozno sredstvo;

40. „putnik”znači svaka fizička osoba koja:

(a) ulazi na carinsko područje Unije privremeno i nema uobičajeno boravište na njemu; ili

(b) se vraća na carinsko područje Unije na kojem ima uobičajeno boravište, nakon što je privremeno boravila izvan tog područja; ili

(c) privremeno napušta carinsko područje Unije na kojem ima uobičajeno boravište; ili

(d) nakon privremenog boravka napušta carinsko područje Unije na kojem nema uobičajeno boravište;

41. „otpaci i ostaci” znači jedno od sljedećeg:

(a) roba ili proizvodi razvrstani kao otpaci i ostaci u skladu s kombiniranom nomenklaturom;

(b) u kontekstu uporabe u posebne svrhe ili unutarnje proizvodnje, roba ili proizvodi koji proizlaze iz proizvodne radnje koji nemaju ili imaju malu gospodarsku vrijednost i ne mogu se upotrebljavati bez daljnje prerade;

42. „paleta” znači naprava na čijoj se površini može smjestiti određena količina robe koja tako čini jedinicu tereta u svrhu prijevoza, rukovanja ili slaganja uz pomoć mehaničkih sprava. Ta je naprava izrađena od samo dviju površina koje su razdvojene nosačima ili od samo jedne površine koja stoji na nogarima; ukupna je visina smanjena na najmanju visinu koja i dalje omogućuje pomicanje viličarima ili ručnim viličarima; može, ali ne mora imati nadgradnju;

43. „brod tvornica Unije” znači plovilo koje je registrirano na dijelu područja države članice koje čini dio carinskog područja Unije, plovi pod zastavom države članice i kojim se ne love proizvodi morskog ribolova, ali se takvi proizvodi prerađuju na plovilu;

44. „ribarsko plovilo Unije” znači plovilo koje je registrirano na dijelu područja države članice koje čini dio carinskog područja Unije, plovi pod zastavom države članice i kojim se love proizvodi morskog ribolova te se, prema potrebi, prerađuju na plovilu;

45. „usluga redovitog brodskog prijevoza” znači usluga prijevoza robe plovilima koja plove samo između luka Unije te njihovo mjesto dolaska, odlaska ili pristajanja ne može biti nigdje izvan carinskog područja Unije ili u slobodnoj zoni luke Unije.POGLAVLJE 2.

Prava i obveze osoba u vezi s carinskim zakonodavstvomOdjeljak 1.

Dostava podatakaPododjeljak 1.

Zajednički zahtjevi u pogledu podataka za razmjenu i pohranjivanje podataka

Članak 2.

Zajednički zahtjevi u pogledu podataka

(članak 6. stavak 2. Zakonika)

1.  Razmjena i pohrana podataka koji se zahtijevaju za zahtjeve i odluke podliježe zajedničkim zahtjevima u pogledu podataka navedenima u Prilogu A.

2.  Razmjena i pohrana podataka koji se zahtijevaju za deklaracije, obavijesti i dokaz o carinskom statusu podliježe zajedničkim zahtjevima u pogledu podataka navedenima u Prilogu B.

▼M1

3.  Odstupajući od stavka 1. ovog članka, do datuma uvođenja prve faze nadogradnje sustava obvezujućih tarifnih informacija („OTI”) i sustava Surveillance 2 iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, ne primjenjuje se stupac 1.a iz Priloga A ovoj Uredbi, nego se primjenjuju odgovarajući zahtjevi u pogledu podataka utvrđeni u prilozima 2. do 5. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2016/341 ( 2 ).

Odstupajući od stavka 1. ovog članka, do datuma nadogradnje sustava AEO iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, ne primjenjuje se stupac 2. iz Priloga A ovoj Uredbi, nego se primjenjuju odgovarajući zahtjevi u pogledu podataka utvrđeni u prilozima 6. i 7. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341.

4.  Odstupajući od stavka 2. ovog članka, u pogledu sustava IT-a navedenih u Prilogu 1. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341, do datumâ uvođenja ili nadogradnje odgovarajućih sustava IT-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU ne primjenjuju se zajednički zahtjevi u pogledu podataka utvrđeni u Prilogu B toj Uredbi.

Kad je riječ o sustavima IT-a navedenima u Prilogu 1. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341, do datumâ uvođenja ili nadogradnje odgovarajućih sustava IT-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, razmjena i pohrana informacija potrebnih za deklaracije, obavijesti i dokaz carinskog statusa podliježu zahtjevima u pogledu podataka utvrđenima u Prilogu 9. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341.

Ako zahtjevi u pogledu podataka za razmjenu i pohranu podataka potrebnih za deklaracije, obavijesti i dokaz o carinskom statusu nisu utvrđeni u Prilogu 9. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341, države članice osiguravaju da se odgovarajućim zahtjevima u pogledu podataka jamči primjena odredaba kojima se uređuju te deklaracije, obavijesti i dokaz o carinskom statusu.

5.  Do datuma uvođenja sustava carinskih odluka u okviru CZU-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, carinska tijela mogu odlučiti da se umjesto zahtjeva u pogledu podataka iz Priloga A ovoj Uredbi primjenjuju odgovarajući zamjenski zahtjevi u odnosu na sljedeće zahtjeve i odobrenja:

(a) zahtjeve i odobrenja koji se odnose na pojednostavnjenje određivanja iznosa koji su dio carinske vrijednosti robe;

(b) zahtjeve i odobrenja koji se odnose na zajednička osiguranja;

(c) zahtjeve i odobrenja za odgodu plaćanja;

(d) zahtjeve i odobrenja za vođenje prostora za privremeni smještaj iz članka 148. Zakonika;

(e)  ►C3  zahtjeve i odobrenja za usluge redovitog brodskog prijevoza; ◄

(f) zahtjeve i odobrenja za ovlaštenog izdavatelja;

(g) zahtjeve i odobrenja za status subjekta ovlaštenog za vaganje banana;

(h) zahtjeve i odobrenja za samoprocjenu;

(i) zahtjeve i odobrenja za status ovlaštenog primatelja za postupke TIR;

(j) zahtjeve i odobrenja za status ovlaštenog pošiljatelja za provoz Unije;

(k) zahtjeve i odobrenja za status ovlaštenog primatelja za provoz Unije;

(l)  ►C3  zahtjeve i odobrenja za upotrebu posebne vrste plombe; ◄

(m) zahtjeve i odobrenja za upotrebu provozne deklaracije sa smanjenim skupom podataka;

(n) zahtjeve i odobrenja za uporabu elektroničke prijevozne isprave kao carinske deklaracije.

6.  Ako se država članica odluči za primjenu zamjenskih zahtjeva u pogledu podataka u skladu sa stavkom 5., ona osigurava da se tim zamjenskim zahtjevima u pogledu podataka državama članicama omogućuje da provjere jesu li ispunjeni uvjeti za davanje odobrenja te da oni uključuju najmanje sljedeće zahtjeve:

(a) identifikaciju podnositelja zahtjeva/korisnika odobrenja (podatkovni element 3/2 Identifikacija podnositelja zahtjeva/korisnika odobrenja ili odluke ili, ako nedostaje valjani broj EORI podnositelja zahtjeva, podatkovni element 3/1 Podnositelj zahtjeva/korisnik odobrenja ili odluke);

(b) vrstu zahtjeva ili odobrenja (podatkovni element 1/1 Vrsta oznake zahtjeva/odluke);

(c) upotrebu odobrenja u jednoj ili više država članica (podatkovni element 1/4 Zemljopisna valjanost – Unija), prema potrebi.

7.  Do datuma uvođenja sustava carinskih odluka u okviru CZU-a, carinska tijela mogu dopustiti da se zahtjevi u pogledu podataka za zahtjeve i odobrenja utvrđeni u Prilogu 12. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341 primjenjuju umjesto zahtjeva u pogledu podataka utvrđenih u Prilogu A toj Uredbi za sljedeće postupke:

(a) zahtjeve i odobrenja za upotrebu pojednostavnjene deklaracije;

(b) zahtjeve i odobrenja za centralizirano carinjenje;

(c) zahtjeve i odobrenja za unos podataka u evidencije deklaranta;

(d) zahtjeve i odobrenja za primjenu unutarnje proizvodnje;

(e) zahtjeve i odobrenja za primjenu vanjske proizvodnje;

(f) zahtjeve i odobrenja za primjenu postupka uporabe u posebne svrhe;

(g) zahtjeve i odobrenja za primjenu privremenog uvoza;

(h) zahtjeve i odobrenja za vođenje prostora za carinsko skladištenje.

8.  Neovisno o stavku 7., do datumâ uvođenja automatiziranog sustava izvoza (AES) u okviru CZU-a ili nadogradnje nacionalnih sustava uvoza, ako se zahtjev za odobrenje temelji na carinskoj deklaraciji u skladu s člankom 163. stavkom 1. ove Uredbe, carinska deklaracija sadržava i sljedeće podatke:

(a) zajedničke zahtjeve u pogledu podataka za sve postupke:

 priroda prerade ili uporabe robe,

 tehnički opisi robe i/ili prerađenih proizvoda i načini njihove identifikacije,

 predviđeno razdoblje zaključenja,

 predloženi ured zaključenja (ne za posebne svrhe), i

 mjesto prerade ili uporabe;

(b) posebne zahtjeve u pogledu podataka za unutarnju proizvodnju:

 oznake gospodarskih uvjeta iz Dodatka Prilogu 12. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341,

 procijenjeni normativ proizvodnje ili metoda kojom se određuje taj normativ, i

 treba li se iznos uvozne carine izračunati u skladu s člankom 86. stavkom 3. Zakonika (navesti „da” ili „ne”).

▼BPododjeljak 2.

Registracija osoba kod carinskih tijela

Članak 3.

Sadržaj podataka EORI zapisa

(članak 6. stavak 2. Zakonika)

U trenutku registracije osobe, carinska tijela prikupljaju i pohranjuju podatke o toj osobi utvrđene u Prilogu 12-01. Ti podaci čine EORI zapis.

▼M1

Odstupajući od prvog stavka, do datuma nadogradnje sustava EORI iz Priloga Provedbenoj uredbi 2014/255/EU ne primjenjuju se zajednički zahtjevi u pogledu podataka utvrđeni u Prilogu 12-01.

Do datuma nadogradnje sustava EORI države članice prikupljaju i pohranjuju sljedeće podatke utvrđene u Dodatku E Prilogu 9. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341, koji čine evidenciju u sustavu EORI:

(a) podatke navedene u točkama 1. do 4. Dodatka E Prilogu 9. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341;

(b) ako je to potrebno zbog nacionalnih sustava, podatke navedene u točkama 5. do 12. Dodatka E Prilogu 9. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341.

Države članice redovito učitavaju podatke prikupljene u skladu s trećim stavkom ovog članka u sustav EORI.

Odstupajući od drugog i trećeg stavka ovog članka, države članice nisu obvezne prikupljati podatkovni element naveden u točki 4. poglavlja 3. glave I. Priloga 12-01. Ako države članice prikupljaju taj element, on se u najkraćem mogućem roku učitava u sustav EORI, nakon njegove nadogradnje.

▼B

Članak 4.

Podnošenje podataka za EORI registraciju

(članak 6. stavak 4. Zakonika)

Carinska tijela mogu osobama omogućiti da podnesu podatke potrebne za EORI registraciju drugim sredstvima koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka.

Članak 5.

Gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan na carinskom području Unije

(članak 22. stavak 2. i članak 9. stavak 2. Zakonika)

1.  Gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan na carinskom području Unije registrira se prije:

(a) podnošenja carinske deklaracije na carinskom području Unije, koja nije sljedeća deklaracija:

i. carinska deklaracija podnesena u skladu s člancima 135. do 144.;

ii. carinska deklaracija za stavljanje robe u postupak privremenog uvoza ili deklaracija za ponovni izvoz za zaključenje tog postupka;

iii. carinska deklaracija koju je na temelju Konvencije o zajedničkom provoznom postupku podnio ( 3 ) gospodarski subjekt s poslovnim nastanom u zemlji zajedničkog provoza;

iv. carinska deklaracija koju je u okviru postupka provoza Unije podnio gospodarski subjekt s poslovnim nastanom u Andori ili San Marinu;

(b) podnošenja izlazne ili ulazne skraćene deklaracije na carinskom području Unije;

(c) podnošenja deklaracije za privremeni smještaj na carinskom području Unije;

(d) djelovanja kao prijevoznik u svrhu pomorskog ili zračnog prijevoza ili prijevoza unutarnjim plovnim putovima;

(e) djelovanja kao prijevoznik koji je povezan s carinskim sustavom i želi primati obavijesti predviđene carinskim zakonodavstvom u pogledu podnošenja ili izmjene ulaznih skraćenih deklaracija;

▼M3

(f) podnošenja zahtjeva za registraciju i ovjeru dokaza o carinskom statusu robe Unije.

▼B

2.  Neovisno o stavku 1. točki (a) podtočki ii., gospodarski subjekti koji nemaju poslovni nastan na carinskom području Unije registriraju se kod carinskih tijela prije podnošenja carinske deklaracije za stavljanje robe u postupak privremenog uvoza ili deklaracije za ponovni izvoz za zaključenje tog postupka ako se registracija zahtijeva za uporabu zajedničkog sustava upravljanja osiguranjem.

3.  Neovisno o stavku 1. točki (a) podtočki iii., gospodarski subjekti s poslovnim nastanom u zemlji zajedničkog provoza registriraju se kod carinskih tijela prije podnošenja carinske deklaracije u skladu s Konvencijom o zajedničkom provoznom postupku ako se deklaracija podnosi umjesto ulazne skraćene deklaracije ili se upotrebljava kao deklaracija prije otpreme.

4.  Neovisno o stavku 1. točki (a) podtočki iv., gospodarski subjekti s poslovnim nastanom u Andori ili San Marinu registriraju se kod carinskih tijela prije podnošenja carinske deklaracije u okviru postupka provoza Unije ako se deklaracija podnosi umjesto ulazne skraćene deklaracije ili se upotrebljava kao deklaracija prije otpreme.

5.  Odstupajući od stavka 1. točke (d), gospodarski subjekt koji djeluje kao prijevoznik u svrhu pomorskog ili zračnog prijevoza ili prijevoza unutarnjim plovnim putovima ne registrira se kod carinskih tijela ako mu je u okviru trgovinskog partnerskog programa treće zemlje koji Unija priznaje dodijeljen jedinstveni identifikacijski broj treće zemlje.

6.  Ako se u skladu s ovim člankom zahtijeva registracija, ona se obavlja kod carinskih tijela nadležnih za mjesto u kojem gospodarski subjekt podnosi deklaraciju ili zahtjev za odluku.

Članak 6.

Osobe koje nisu gospodarski subjekti

(članak 9. stavak 3. Zakonika)

1.  Osobe koje nisu gospodarski subjekti registriraju se kod carinskih tijela ako ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

(a) takva registracija zahtijeva se zakonodavstvom države članice;

(b) osoba se bavi aktivnostima za koje se mora dostaviti EORI broj u skladu s Prilogom A i Prilogom B.

2.  Odstupajući od stavka 1., ako osoba koja nije gospodarski subjekt samo povremeno podnosi carinske deklaracije, a carinska tijela to smatraju opravdanim, ne zahtijeva se registracija.

Članak 7.

Poništenje EORI broja

(članak 9. stavak 4. Zakonika)

1.  Carinska tijela poništavaju EORI broj u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

(a) na zahtjev registrirane osobe;

(b) ako je carinsko tijelo saznalo da je registrirana osoba obustavila aktivnosti za koje se zahtijeva registracija.

2.  Carinsko tijelo evidentira datum poništenja EORI broja i o tome obavješćuje registriranu osobu.Odjeljak 2.

Odluke koje se odnose na primjenu carinskog zakonodavstva

▼M3Pododjeljak 0.

Sredstva razmjene informacija koja se upotrebljavaju za zahtjeve i odluke za koje odgovarajući zahtjevi u pogledu podataka nisu utvrđeni u Prilogu A

Članak 7.a

Zahtjevi i odluke koji nisu podneseni tehnikama elektroničke obrade podataka

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

Carinska tijela mogu dopustiti upotrebu drugih sredstava osim tehnika elektroničke obrade podataka kad je riječ o zahtjevima i odlukama za koje odgovarajući zahtjevi u pogledu podataka nisu utvrđeni u Prilogu A i o svim daljnjim zahtjevima i aktima koji se odnose na upravljanje tim odlukama.

▼BPododjeljak 1.

Pravo na saslušanje

Članak 8.

Rok za ostvarivanje prava na saslušanje

(članak 22. stavak 6. Zakonika)

1.  Rok u kojem podnositelj zahtjeva izražava svoje stajalište o odluci koja bi na njega štetno utjecala iznosi 30 dana.

2.  Neovisno o stavku 1., ako se odluka odnosi na rezultate provjere robe za koju nije podnesena skraćena deklaracija, deklaracija za privremeni smještaj, deklaracija za ponovni izvoz ili carinska deklaracija, carinska tijela mogu od predmetne osobe zatražiti da izrazi svoje stajalište u roku od 24 sata.

Članak 9.

Sredstva obavješćivanja o razlozima

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

Ako je obavijest iz članka 22. stavka 6. prvog podstavka Zakonika dio postupka provjere ili kontrole, obavješćivati se može sredstvima koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka.

Ako se podnosi zahtjev ili šalje obavijest o odluci sredstvima koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka, obavješćivati se može na isti način.

Članak 10.

Izuzeće od prava na saslušanje

(članak 22. stavak 6. drugi podstavak Zakonika)

Posebni slučajevi u kojima podnositelj zahtjeva nema priliku izraziti svoje stajalište jesu sljedeći:

▼M3

(a) ako zahtjev za odluku nije prihvaćen u skladu s člankom 11. ove Uredbe ili u skladu s člankom 12. stavkom 2. drugim podstavkom Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 ( 4 );

▼B

(b) ako carinska tijela obavijeste osobu koja je podnijela ulaznu skraćenu deklaraciju da se roba ne smije utovariti u slučaju pomorskog kontejnerskog prometa ili zračnog prometa;

(c) ako se odluka odnosi na obavješćivanje podnositelja zahtjeva o odluci Komisije iz članka 116. stavka 3. Zakonika;

(d) ako će se poništiti EORI broj.Pododjeljak 2.

Opća pravila o odlukama koje se donose na temelju zahtjeva

Članak 11.

Uvjeti za prihvaćanje zahtjeva

(članak 22. stavak 2. Zakonika)

1.  Zahtjev za odluku koja se odnosi na primjenu carinskog zakonodavstva prihvaća se pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) ako je potrebno u okviru postupka na koji se zahtjev odnosi, podnositelj zahtjeva registriran je u skladu s člankom 9. Zakonika;

(b) ako je potrebno u okviru postupka na koji se zahtjev odnosi, podnositelj zahtjeva ima poslovni nastan na carinskom području Unije;

(c) zahtjev je podnesen carinskom tijelu određenom za primanje zahtjeva u državi članici nadležnog carinskog tijela iz trećeg podstavka članka 22. stavka 1. Zakonika;

(d) zahtjev se ne odnosi na odluku s istom svrhom kao i prethodna odluka upućena istom podnositelju zahtjeva koja je, tijekom jednogodišnjeg razdoblja koje je prethodilo podnošenju zahtjeva, poništena ili opozvana zbog toga što podnositelj nije ispunio obvezu koja proizlazi iz te odluke.

2.  Odstupajući od stavka 1. točke (d), navedeno razdoblje iznosi tri godine ako je prethodna odluka poništena u skladu s člankom 27. stavkom 1. Zakonika ili ako je riječ o zahtjevu za status ovlaštenog gospodarskog subjekta u skladu s člankom 38. Zakonika.

Članak 12.

Carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke

(članak 22. stavak 1. Zakonika)

Ako nije moguće utvrditi nadležno carinsko tijelo u skladu s trećim podstavkom članka 22. stavka 1. Zakonika, nadležno carinsko tijelo jest ono nadležno za mjesto na kojem se vodi ili je dostupna evidencija i dokumentacija podnositelja zahtjeva kojom se carinskom tijelu omogućuje donošenje odluke (glavna računovodstvena evidencija u carinske svrhe)

Članak 13.

Produljenje roka za donošenje odluke

(članak 22. stavak 3. Zakonika)

1.  Ako nakon prihvaćanja zahtjeva carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke smatra potrebnim zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatne informacije kako bi donijelo odluku, utvrđuje rok od najviše 30 dana u kojem podnositelj treba dostaviti informacije, a rok za donošenje odluke utvrđen u članku 22. stavku 3. Zakonika produljuje se za to razdoblje. Podnositelja zahtjeva obavješćuje se o produljenju roka za donošenje odluke.

2.  Ako se primjenjuje članak 8. stavak 1., rok za donošenje odluke utvrđen u članku 22. stavku 3. Zakonika produljuje se za razdoblje od 30 dana. Podnositelja zahtjeva obavješćuje se o produljenju.

3.  Ako je carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke produljilo rok kako bi se savjetovalo s drugim carinskim tijelom, rok za donošenje odluke produljuje se za isto razdoblje za koje je produljen rok za savjetovanje. Podnositelja zahtjeva obavješćuje se o produljenju roka za donošenje odluke.

4.  Ako postoje ozbiljni razlozi za sumnju na kršenje carinskog zakonodavstva i carinska tijela vode istrage na temelju tih razloga, rok za donošenje odluke produljuje se za vrijeme potrebno za završetak tih istraga. Takvo produljenje iznosi najviše devet mjeseci. Podnositelja zahtjeva obavješćuje se o produljenju, osim ako bi se time ugrozile istrage.

Članak 14.

Pravni učinak odluke

(članak 22. stavci 4. i 5. Zakonika)

Odluka proizvodi učinke od datuma koji je različit od datuma na koji je podnositelj zahtjeva primio ili se smatra da je primio odluku u sljedećim slučajevima:

(a) ako će odluka povoljno utjecati na podnositelja zahtjeva te je podnositelj zahtjeva zatražio drugi datum učinka, u tom slučaju odluka proizvodi učinak od datuma koji je zatražio podnositelj zahtjeva pod uvjetom da je kasniji od datuma na koji podnositelj zahtjeva primi odluku ili se smatra da ju je primio;

(b) ako je prethodna odluka izdana s vremenskim ograničenjem i jedini cilj je nove odluke produljiti njezinu valjanost, u tom slučaju odluka proizvodi učinak od dana isteka razdoblja valjanosti prethodne odluke;

(c) ako je učinak odluke uvjetovan time da podnositelj zahtjeva ispuni određene formalnosti, u tom slučaju odluka proizvodi učinak od dana na koji podnositelj zahtjeva primi ili se smatra da je primio obavijest od nadležnog carinskog tijela u kojoj se navodi da su formalnosti uspješno ispunjene.

Članak 15.

Ponovna procjena odluke

(članak 23. stavak 4. točka (a) Zakonika)

1.  Carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke ponovno procjenjuje odluku u sljedećim slučajevima:

(a) ako je došlo do promjena relevantnog zakonodavstva Unije koje utječu na odluku;

(b) ako je potrebno kao rezultat provedenog praćenja;

(c) ako je potrebno zbog informacija koje je dostavio korisnik odluke u skladu s člankom 23. stavkom 2. Zakonika ili druga tijela.

2.  Carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke korisnika odluke obavješćuje o rezultatu ponovne procjene.

Članak 16.

Suspenzija odluke

(članak 23. stavak 4. točka (b) Zakonika)

1.  Carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke suspendira odluku umjesto da je poništi, opozove ili izmijeni u skladu s člankom 23. stavkom 3., člancima 27. ili 28. Zakonika ako:

(a) to carinsko tijelo smatra da bi moglo imati dovoljno razloga za poništenje, opoziv ili izmjenu odluke, ali još nema sve potrebne elemente da odluči o poništenju, opozivu ili izmjeni;

(b) to carinsko tijelo smatra da nisu ispunjeni uvjeti za odluku ili da korisnik odluke ne poštuje obveze koje proizlaze iz te odluke te je primjereno korisniku odluke dati vremena da poduzme mjere kako bi osigurao ispunjavanje uvjeta ili poštovanje obveza;

(c) korisnik odluke zahtijeva takvu suspenziju jer privremeno ne može ispunjavati uvjete utvrđene za odluku ili poštovati obveze koje proizlaze iz te odluke.

2.  U slučajevima iz stavka 1. točaka (b) i (c), korisnik odluke obavješćuje carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke o mjerama koje će poduzeti kako bi osigurao ispunjavanje uvjeta ili poštovanje obveza te o razdoblju potrebnom za poduzimanje tih mjera.

Članak 17.

Razdoblje suspenzije odluke

(članak 23. stavak 4. točka (b) Zakonika)

1.  U slučajevima iz članka 16. stavka 1. točke (a) razdoblje suspenzije koje utvrđuje nadležno carinsko tijelo odgovara razdoblju koje je tom carinskom tijelu potrebno da utvrdi jesu li ispunjeni uvjeti za poništenje, opoziv ili izmjenu. To razdoblje iznosi najviše 30 dana.

Međutim, ako carinsko tijelo smatra da korisnik odluke možda neće ispuniti kriterije utvrđene u članku 39. točki (a) Zakonika, odluka se suspendira dok se ne utvrdi jesu li teške povrede ili ponovljene povrede počinile sljedeće osobe:

(a) korisnik odluke;

(b) osoba nadležna za društvo koje je korisnik predmetne odluke ili provodi kontrolu nad njegovim upravljanjem;

(c) osoba nadležna za carinska pitanja u društvu koje je korisnik predmetne odluke.

2.  U slučajevima iz članka 16. stavka 1. točaka (b) i (c), razdoblje suspenzije koje utvrđuje carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke odgovara razdoblju o kojem je obavijestio korisnik odluke u skladu s člankom 16. stavkom 2. Razdoblje suspenzije može se po potrebi dodatno produljiti na zahtjev korisnika odluke.

Razdoblje suspenzije može se dodatno produljiti za razdoblje koje je nadležnom carinskom tijelu potrebno da provjeri osiguravaju li te mjere ispunjavanje uvjeta ili poštovanje obveza. To razdoblje iznosi najviše 30 dana.

3.  Ako, nakon suspenzije odluke, carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke namjerava poništiti, opozvati ili izmijeniti tu odluku u skladu s člankom 23. stavkom 3., člancima 27. ili 28. Zakonika, razdoblje suspenzije, kako je utvrđeno u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka, produljuje se po potrebi do trenutka u kojem poništenje, opoziv ili izmjena počinje proizvoditi učinke.

Članak 18.

Završetak suspenzije

(članak 23. stavak 4. točka (b) Zakonika)

1.  Suspenzija odluke završava po isteku razdoblja suspenzije osim ako prije isteka tog razdoblja nastupi bilo koja od sljedećih situacija:

(a) suspenzija je povučena na temelju toga što, u slučajevima iz članka 16. stavka 1. točke (a), ne postoje razlozi za poništenje, opoziv ili izmjenu odluke u skladu s člankom 23. stavkom 3., člancima 27. ili 28. Zakonika te u tom slučaju suspenzija završava na datum povlačenja;

(b) suspenzija je povučena na temelju toga što je, u slučajevima iz članka 16. stavka 1. točaka (b) i (c), korisnik odluke dokazao carinskom tijelu nadležnom za donošenje odluke da je poduzeo potrebne mjere kako bi osigurao ispunjavanje uvjeta utvrđenih za odluku ili poštovanje obveza koje proizlaze iz te odluke te u tom slučaju suspenzija završava na datum povlačenja;

(c) suspendirana odluka je poništena, opozvana ili izmijenjena te u tom slučaju suspenzija završava na datum poništenja, opoziva ili izmjene.

2.  Carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke korisnika odluke obavješćuje o završetku suspenzije.Pododjeljak 3.

Odluke o obvezujućim informacijama

Članak 19.

Zahtjev za odluku o obvezujućim informacijama

(članak 22. stavak 1. treći podstavak i članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

1.  Odstupajući od članka 22. stavka 1. trećeg podstavka Zakonika, zahtjev za odluku o obvezujućim informacijama i sve priložene ili prateće isprave podnose se nadležnom carinskom tijelu u državi članici u kojoj podnositelj zahtjeva ima poslovni nastan ili nadležnom carinskom tijelu u državi članici u kojoj će se informacije upotrebljavati.

2.  Podnošenjem zahtjeva za odluku o obvezujućim informacijama smatra se da je podnositelj zahtjeva suglasan da se svi podaci iz odluke, uključujući sve fotografije, slike i brošure, osim povjerljivih informacija, javno objavljuju na internetskim stranicama Komisije. Svakim javnim objavljivanjem podataka poštuje se zaštita osobnih podataka.

3.  Ako ne postoji elektronički sustav za podnošenje zahtjeva za odluku o obvezujućim informacijama o podrijetlu („OIP”), države članice mogu omogućiti podnošenje tih zahtjeva sredstvima koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka.

Članak 20.

Rokovi

(članak 22. stavak 3. Zakonika)

1.  Ako Komisija obavijesti carinska tijela o suspenziji donošenja odluka o OTI-ju i OIP-u u skladu s člankom 34. stavkom 10. točkom (a) Zakonika, rok za donošenje odluke iz prvog podstavka članka 22. stavka 3. Zakonika dodatno se produljuje sve dok Komisija obavijesti carinska tijela da je osigurano ispravno i ujednačeno razvrstavanje u Carinsku tarifu ili utvrđivanje podrijetla.

To produljeno razdoblje iz podstavka 1. iznosi najviše 10 mjeseci, ali u izvanrednim okolnostima može se primijeniti dodatno produljenje od najviše 5 mjeseci.

2.  Razdoblje iz drugog podstavka članka 22. stavka 3. Zakonika može iznositi više od 30 dana ako nije moguće u tom razdoblju završiti analizu koju carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke smatra potrebnom kako bi donijelo tu odluku.

Članak 21.

Obavijest o odlukama o OIP-u

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

Ako je zahtjev za odluku o OIP-u podnesen sredstvima koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka, carinska tijela mogu obavijestiti podnositelja zahtjeva o odluci o OIP-u sredstvima koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka.

Članak 22.

Ograničenje primjene pravila o ponovnoj procjeni i suspenziji

(članak 23. stavak 4. Zakonika)

Članci 15. do 18. koji se odnose na ponovnu procjenu i suspenziju odluka ne primjenjuju se na odluke o obvezujućim informacijama.Odjeljak 3.

Ovlašteni gospodarski subjektPododjeljak 1.

Povlastice koje proizlaze iz statusa ovlaštenoga gospodarskog subjekta

Članak 23.

Pojednostavnjenja u pogledu deklaracija prije otpreme

(članak 38. stavak 2. točka (b) Zakonika)

1.  Ako gospodarski subjekt ovlašten za sigurnost i zaštitu (AEOS) iz članka 38. stavka 2. točke (b) Zakonika u svoje ime podnosi deklaraciju prije otpreme u obliku carinske deklaracije ili deklaracije za ponovni izvoz, ne zahtijevaju se nikakvi drugi podaci, osim onih koji su navedeni u tim deklaracijama.

2.   ►C2  Ako AEOS podnosi deklaraciju prije otpreme u obliku carinske deklaracije ili deklaracije za ponovni izvoz za račun druge osobe koja je isto tako AEOS, ◄ ne zahtijevaju se nikakvi drugi podaci, osim onih koji su navedeni u tim deklaracijama.

Članak 24.

Povlašteniji tretman u pogledu procjene rizika i provjere

(članak 38. stavak 6. Zakonika)

1.  Na ovlašteni gospodarski subjekt (AEO) primjenjuje se manje fizičkih provjera i provjera isprava nego na ostale gospodarske subjekte.

2.  Ako je AEOS podnio ulaznu skraćenu deklaraciju ili, u slučajevima iz članka 130. Zakonika, carinsku deklaraciju ili deklaraciju za privremeni smještaj ili ako je AEOS podnio obavijest i dao pristup podacima povezanima s njegovom ulaznom skraćenom deklaracijom u svojem računalnom sustavu iz članka 127. stavka 8. Zakonika, carinski ured prvog ulaska iz članka 127. stavka 3. prvog podstavka Zakonika, ako je pošiljka odabrana za fizičku provjeru, o tome obavješćuje AEOS. Obavješćuje se prije dolaska robe na carinsko područje Unije.

Ta obavijest dostupna je i prijevozniku ako je različit od AEOS-a iz prvog podstavka, pod uvjetom da je prijevoznik AEOS i da je povezan s elektroničkim sustavima za deklaracije iz prvog podstavka.

Ta se obavijest ne šalje ako bi mogla ugroziti provjere koje se provode ili rezultate tih provjera.

3.  Ako AEO podnosi deklaraciju za privremeni smještaj ili carinsku deklaraciju u skladu s člankom 171. Zakonika, carinski ured nadležan za primanje te deklaracije za privremeni smještaj ili te carinske deklaracije, ako je pošiljka odabrana za fizičku provjeru, o tome obavješćuje AEO. Obavješćuje se prije podnošenja robe carini.

Ta se obavijest ne šalje ako bi mogla ugroziti provjere koje se provode ili rezultate tih provjera.

4.  Ako su pošiljke koje je deklarirao AEO odabrane za fizičke provjere i provjere isprava, provođenje tih provjera je prioritet.

Na zahtjev AEO-a provjere se mogu provoditi na mjestu koje nije mjesto na kojem se roba podnosi carini.

5.  Obavijesti iz stavaka 2. i 3. ne odnose se na carinske provjere o kojima je odlučeno na temelju deklaracije za privremeni smještaj ili carinske deklaracije nakon podnošenja robe.

Članak 25.

Izuzeće od povlaštenog tretmana

(članak 38. stavak 6. Zakonika)

Povlašteniji tretman iz članka 24. ne primjenjuje se na nikakve carinske provjere povezane s određenim razinama prijetnje ili obvezama provjere utvrđenima ostalim zakonodavstvom Unije.

Međutim, carinskim tijelima prioritet je provođenje potrebne obrade, formalnosti i provjera pošiljki koje je deklarirao AEOS.Pododjeljak 2.

Zahtjev za status ovlaštenog gospodarskog subjekta

Članak 26.

Uvjeti za prihvaćanje zahtjeva za status AEO-a

(članak 22. stavak 2. Zakonika)

1.  Osim uvjeta za prihvaćanje zahtjeva predviđenih u članku 11. stavku 1., kako bi se podnio zahtjev za status AEO-a, podnositelj zahtjeva podnosi upitnik za samoocjenu koji mu na raspolaganje daju carinska tijela zajedno sa zahtjevom.

2.  Gospodarski subjekt podnosi jedinstveni zahtjev za status AEO-a kojim se obuhvaća svaki njegov trajni poslovni nastan na carinskom području Unije.

Članak 27.

Nadležno carinsko tijelo

(članak 22. stavak 1. treći podstavak Zakonika)

Ako se nadležno carinsko tijelo ne može utvrditi u skladu s člankom 22. stavkom 1. trećim podstavkom Zakonika ili člankom 12. ove Uredbe, zahtjev se podnosi carinskim tijelima države članice u kojoj podnositelj zahtjeva ima trajni poslovni nastan i u kojoj se evidentiraju podaci o njegovim općim logističkim upravljačkim aktivnostima u Uniji ili su dostupni kako je navedeno u zahtjevu.

Članak 28.

Rok za donošenje odluka

(članak 22. stavak 3. Zakonika)

1.  Rok za donošenje odluke iz članka 22. stavka 3. prvog podstavka Zakonika može se produljiti za razdoblje od najviše 60 dana.

2.  Ako su u tijeku kazneni postupci zbog kojih postoji sumnja ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete iz članka 39. točke (a) Zakonika, rok za donošenje odluke produljuje se za vrijeme potrebno za završetak tih postupaka.

Članak 29.

Datum stupanja na snagu odobrenja statusa AEO-a

(članak 22. stavak 4. Zakonika)

Odstupajući od članka 22. stavka 4. Zakonika, odobrenje kojim se odobrava status AEO-a („odobrenje statusa AEO-a”) stupa na snagu petog dana nakon što je odluka donesena.

Članak 30.

Pravni učinci suspenzije

(članak 23. stavak 4. točka (b) Zakonika)

1.  Ako se odobrenje statusa AEO-a suspendira zbog nepoštovanja bilo kojeg kriterija iz članka 39. Zakonika, svaka odluka donesena u pogledu tog AEO-a koja se općenito temelji na odobrenju statusa AEO-a ili na bilo kojem određenom kriteriju koji je doveo do suspenzije odobrenja statusa AEO-a, carinsko tijelo koje je donijelo tu odluku suspendira je.

2.  Suspenzija odluke povezane s primjenom carinskog zakonodavstva donesene u pogledu AEO-a ne dovodi do automatske supenzije odobrenja statusa AEO-a.

3.  Ako se odluka povezana s osobom koja je i AEOS i gospodarski subjekt ovlašten za carinska pojednostavnjenja (AEOC) iz članka 38. stavka 2. točke (a) Zakonika suspendira u skladu s člankom 16. stavkom 1. zbog neispunjavanja uvjeta utvrđenih u članku 39. točki (d) Zakonika, njezino se odobrenje statusa AEOC-a suspendira, ali njezino odobrenje statusa AEOS-a ostaje valjano.

Ako se odluka povezana s osobom koja je i AEOS i AEOC suspendira u skladu s člankom 16. stavkom 1. zbog neispunjavanja uvjeta utvrđenih u članku 39. točki (e) Zakonika, njezino se odobrenje statusa AEOS-a suspendira, ali njezino odobrenje statusa AEOC-a ostaje valjano.GLAVA II.

ČIMBENICI NA TEMELJU KOJIH SE PRIMJENJUJU UVOZNE I IZVOZNE CARINE TE OSTALE MJERE U POGLEDU TRGOVINE ROBOMPOGLAVLJE 1.

Podrijetlo robeOdjeljak 1.

Nepovlašteno podrijetlo

Članak 31.

Roba dobivena u cijelosti u jednoj zemlji ili teritoriju

(članak 60. stavak 1. Zakonika)

Sljedeća se roba smatra robom koja je u cijelosti dobivena u jednoj zemlji ili teritoriju:

(a) mineralni proizvodi koji su izvađeni u toj zemlji ili teritoriju;

(b) biljni proizvodi ondje požnjeveni;

(c) žive životinje koje su ondje okoćene i uzgojene;

(d) proizvodi od ondje uzgojenih živih životinja;

(e) proizvodi koji su dobiveni lovom ili ribolovom ondje obavljenim;

(f) proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi koje su plovila registrirana u predmetnoj zemlji ili teritoriju koja plove pod zastavom te zemlje ili teritorija izvadila iz mora izvan teritorijalnih voda bilo koje zemlje;

(g) roba dobivena ili proizvedena na brodovima tvornicama od proizvoda navedenih pod točkom (f) podrijetlom iz te zemlje ili teritorija pod uvjetom da su brodovi tvornice registrirani u toj zemlji ili teritoriju i plove pod njezinom ili njegovom zastavom;

(h) proizvodi izvađeni s morskog dna ili podzemlja izvan teritorijalnih voda pod uvjetom da ta zemlja ili teritorij ima isključivo pravo na eksploataciju tog dna ili podzemlja;

(i) otpad i otpadni materijal nastali slijedom proizvodnih postupaka te rabljeni proizvodi ako su ondje prikupljeni i namijenjeni samo za recikliranje sirovina;

(j) roba ondje proizvedena isključivo od proizvoda koji su navedeni pod točkama (a) do (i).

Članak 32.

Roba čija proizvodnja uključuje više od jedne zemlje ili teritorija

(članak 60. stavak 2. Zakonika)

Smatra se da je na robi navedenoj u Prilogu 22-01 obavljena posljednja bitna prerada ili obrada, što rezultira izradom novog proizvoda ili čini bitan stupanj izrade, u zemlji ili teritoriju na kojem se ispunjavaju pravila utvrđena u tom Prilogu ili koje se utvrđuje na temelju tih pravila.

Članak 33.

Prerada ili obrada koje nisu gospodarski opravdane

(članak 60. stavak 2. Zakonika)

Smatra se da prerada ili obrada koje se obavljaju u drugoj zemlji ili teritoriju nisu gospodarski opravdane ako se na temelju dostupnih činjenica utvrdi da se tom radnjom namjeravala izbjeći primjena mjera iz članka 59. Zakonika.

Za robu obuhvaćenu Prilogom 22-01 primjenjuju se preostala pravila Poglavlja.

Za robu koja nije obuhvaćena Prilogom 22-01, ako se posljednja obrada ili prerada ne smatraju gospodarski opravdanima, smatra se da je na robi obavljena posljednja bitna, gospodarski opravdana prerada ili obrada, što rezultira izradom novog proizvoda ili čini bitan stupanj izrade, u zemlji ili teritoriju iz kojeg potječe najveći dio materijala, kako je utvrđeno na temelju vrijednosti materijala.

Članak 34.

Minimalni postupci

(članak 60. stavak 2. Zakonika)

Sljedeći postupci ne smatraju se bitnom, gospodarski opravdanom preradom ili obradom radi stjecanja podrijetla:

(a) postupci kojima se osigurava održavanje ispravnog stanja proizvoda tijekom prijevoza i skladištenja (provjetravanje, rasprostiranje, sušenje, uklanjanje oštećenih dijelova i slični postupci) ili postupci olakšavanja otpreme ili prijevoza;

(b) jednostavni postupci koji se sastoje od uklanjanja prašine, prosijavanja, sortiranja, klasificiranja, slaganja, pranja, rasijecanja;

(c) promjena pakiranja te rastavljanje i ponovno sastavljanje pošiljaka, jednostavno pakiranje u staklenke, limenke, bočice, vreće, sanduke i kutije, pričvršćivanje na kartone ili daske i svi drugi jednostavni postupci pakiranja;

(d) pripremanje robe u setove ili komplete ili pripremanje za prodaju;

(e) dodavanje oznaka, natpisa i drugih razlikovnih obilježja na proizvode ili njihova pakiranja;

(f) jednostavno sklapanje dijelova kako bi se izradio cjelovit proizvod;

(g) rastavljanje ili promjena uporabe;

(h) kombinacija dvaju ili više postupaka navedenih u točkama (a) do (g).

Članak 35.

Pribor, rezervni dijelovi ili alati

(članak 60. Zakonika)

1.  Smatra se da pribor, rezervni dijelovi ili alati dostavljeni s bilo kojom robom navedenom u odsjecima XVI., XVII. i XVIII. kombinirane nomenklature i koji su dio standardne opreme imaju isto podrijetlo kao ta roba.

2.  Smatra se da osnovni rezervni dijelovi za uporabu s bilo kojom robom navedenom u odsjecima XVI., XVII. i XVIII. kombinirane nomenklature prethodno puštenom u slobodni promet u Uniji maju isto podrijetlo kao ta roba ako se ugradnjom osnovnih rezervnih dijelova u fazi proizvodnje nije promijenilo njihovo podrijetlo.

3.  Za potrebe ovog članka osnovni rezervni dijelovi znače dijelovi koji su:

(a) sastavnice bez kojih se ne može osigurati ispravan rad opreme, stroja, uređaja ili vozila koji su pušteni u slobodni promet ili su prethodno izvezeni i

(b) svojstveni toj robi i

(c) namijenjeni njezinom redovitom održavanju i zamjeni istovrsnih dijelova koji su se oštetili ili postali neupotrebljivi.

Članak 36.

Neutralni elementi i pakiranje

(članak 60. Zakonika)

1.  Kako bi se utvrdilo iz koje zemlje ili teritorija potječe roba, podrijetlo sljedećih elemenata ne uzima se u obzir:

(a) energije i goriva;

(b) postrojenja i opreme;

(c) strojeve i alate;

(d) materijala koji nisu uključeni u konačni sastav proizvoda niti su namijenjenu uključivanju.

2.  Ako se u skladu s općim pravilom 5 za tumačenje kombinirane nomenklature utvrđenim u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 ( 5 ) ambalažni materijal ili ambalaža za robu smatra dijelom proizvoda za potrebe razvrstavanja, ne uzima se u obzir pri određivanju podrijetla osim ako se pravilo u Prilogu 22-01 za predmetnu robu temelji na postotku dodane vrijednosti.Odjeljak 2.

Povlašteno podrijetlo

Članak 37.

Definicije

Za potrebe ovog odjeljka primjenjuju se sljedeće definicije:

1. „zemlja korisnica” znači zemlja korisnica općeg sustava povlastica navedenog u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća ( 6 );

2. „izrada” znači svaka vrsta obrade ili prerade, uključujući sklapanje;

3. „materijal” znači svaki sastojak, sirovina, sastavnica ili dio itd., upotrijebljen u izradi proizvoda;

4. „proizvod” znači proizvod koji se dobiva postupkom izrade, čak i ako je namijenjen za uporabu u nekom drugom proizvodnom postupku;

5. „roba” znači i materijale i proizvode;

6. „dvostrana kumulacija” znači sustav koji omogućuje da se proizvodi koji su podrijetlom iz Unije smatraju materijalima podrijetlom iz zemlje korisnice kada su dalje prerađeni ili uključeni u taj proizvod u navedenoj zemlji korisnici;

7. „kumulacija s Norveškom, Švicarskom ili Turskom” znači sustav koji omogućuje da se proizvodi koji su podrijetlom iz Norveške, Švicarske ili Turske smatraju materijalima podrijetlom iz zemlje korisnice kada su dalje prerađeni ili uključeni u taj proizvod u navedenoj zemlji korisnici te uvezeni u Uniju;

8. „regionalna kumulacija” znači sustav u okviru kojega se proizvodi koji su prema ovom odjeljku podrijetlom iz zemlje koja je članica regionalne skupine smatraju materijalima podrijetlom iz druge zemlje iste regionalne skupine (ili zemlje druge regionalne skupine ako je kumulacija između skupina moguća) kada su dalje prerađeni ili uključeni u tamo izrađen proizvod;

9. „proširena kumulacija” znači sustav, koji na zahtjev zemlje korisnice odobrava Komisija i u okviru kojega se određeni materijali, podrijetlom iz zemlje s kojom Europska unija ima sklopljen važeći ugovor o slobodnoj trgovini u skladu s člankom XXIV. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT-a), smatraju materijalima podrijetlom iz predmetne zemlje korisnice kada su dalje prerađeni ili uključeni u proizvod izrađen u navedenoj zemlji;

10. „zamjenjivi materijali” znači materijali koji su iste vrste i tržišne kakvoće, s jednakim tehničkim i fizičkim značajkama, te koji se ne mogu razlikovati jedan od drugoga kada se jednom ugrade u gotovi proizvod;

11. „regionalna skupina” znači skupina zemalja između kojih se primjenjuje regionalna kumulacija;

12. „carinska vrijednost” znači vrijednost koja je utvrđena u skladu sa Sporazumom o provedbi članka VII. Općega sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. (Sporazum Svjetske trgovinske organizacije o određivanju carinske vrijednosti);

13. „vrijednost materijala” znači carinska vrijednost u trenutku uvoza upotrijebljenih materijala bez podrijetla ili, ako taj podatak nije poznat ili ga je nemoguće utvrditi, prvu utvrdivu cijenu plaćenu za materijale u zemlji proizvodnje; ako je potrebno utvrditi vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom, ova se točka primjenjuje mutatis mutandis;

14. „cijena franko tvornica” znači cijena franko tvornica plaćena za dobiveni proizvod u korist proizvođača u čijem je poduzeću obavljen posljednji postupak obrade ili prerade, pod uvjetom da ta cijena uključuje vrijednost svih materijala korištenih u proizvodnji i sve druge troškove povezane s proizvodnjom, umanjena za sve domaće poreze koji se vraćaju ili bi se mogli vratiti nakon izvoza dobivenog proizvoda.

Ako stvarno plaćena cijena ne odražava sve troškove povezane s izradom proizvoda, koji su nastali u zemlji proizvodnje, cijena franko tvornica znači zbroj svih navedenih troškova, umanjeno za sve domaće poreze koji se vraćaju ili se mogu vratiti, kada se dobiveni proizvod izveze.

Ako je zadnja obrada ili prerada bila dodijeljena proizvođaču kao podizvođaču, izraz „proizvođač” iz prvoga podstavka može se odnositi na poduzeće koje je zaposlilo podizvođača.

15. „najveći dopušteni sadržaj materijala bez podrijetla” znači najveći dopušteni sadržaj materijala bez podrijetla koji je dopušten kako bi se izrada smatrala dostatnom obradom ili preradom da se proizvodu dodijeli status s podrijetlom. Može biti izražen kao postotak cijene franko tvornica proizvoda ili kao postotak neto težine tih upotrijebljenih materijala koji potpadaju pod određenu skupinu poglavlja, poglavlje, tarifni broj ili podbroj;

16. „neto težina” znači težina same robe bez bilo kakvog ambalažnog materijala ili ambalaže za robu;

17. „poglavlja”, „tarifni brojevi” i „podbrojevi” znači poglavlja, tarifni brojevi i podbrojevi (četveroznamenkasti ili šesteroznamenkasti) koji se upotrebljavaju u nomenklaturi koja tvori Harmonizirani sustav s promjenama u skladu s Preporukom od 26. lipnja 2004. Carinskog vijeća za suradnju;

18. „razvrstano” se odnosi na razvrstavanje proizvoda ili materijala u određeni tarifni broj ili podbroj Harmoniziranog sustava;

19. „pošiljka” znači proizvodi:

(a) koji se ili otpremaju istodobno od određenog izvoznika do određenoga primatelja; ili

(b) koji su obuhvaćeni jedinstvenom prijevoznom ispravom koja obuhvaća njihovu otpremu od izvoznika do primatelja ili, ako takva isprava ne postoji, jednim računom;

20. „izvoznik” znači osoba koja izvozi robu u Uniju ili u zemlju korisnicu koji može dokazati podrijetlo proizvoda, bez obzira na to je li on proizvođač i bez obzira na to obavlja li on sam carinske formalnosti ili ne;

21. „registrirani izvoznik” znači:

(a) izvoznik s poslovnim nastanom u zemlji korisnici koji je registriran pri nadležnom tijelu te zemlje korisnice za potrebe izvoza proizvoda u okviru sustava u Uniju ili u drugu zemlju korisnicu s kojom je moguća regionalna kumulacija; ili

▼M3

(b) izvoznik s poslovnim nastanom u državi članici koji je registriran pri carinskim tijelima te države članice za potrebe izvoza proizvoda podrijetlom iz Unije u zemlju ili područje s kojima Unija ima sporazum o povlaštenoj trgovini ili

(c) ponovni pošiljatelj robe s poslovnim nastanom u državi članici koji je registriran pri carinskim tijelima te države članice za potrebe sastavljanja zamjenskih tvrdnji o podrijetlu kako bi se proizvode s podrijetlom ponovno poslalo na drugo mjesto na carinskom području Unije ili, prema potrebi, u Norvešku ili Švicarsku („registrirani ponovni pošiljatelj”);

▼C4

22. „tvrdnja o podrijetlu” znači tvrdnja koju sastavlja izvoznik ili ponovni pošiljatelj robe u kojoj se navodi da proizvodi obuhvaćeni njome zadovoljavaju pravila sustava o podrijetlu.

▼BPododjeljak 1.

Izdavanje i sastavljanje dokaza o podrijetlu

Članak 38.

Načini podnošenja zahtjeva za informativne potvrde INF 4 i načini njihova izdavanja

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

1.  Zahtjevi za informativnu potvrdu INF 4 mogu se podnijeti sredstvima koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka, pri čemu se poštuju zahtjevi u pogledu podataka navedeni u Prilogu 22-02.

2.  Informativna potvrda poštuje zahtjeve u pogledu podataka navedene u Prilogu 22-02.

Članak 39.

Načini podnošenja zahtjeva za odobrenja za ovlaštenog izvoznika i njihovo izdavanje

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

Zahtjev za dobivanje statusa ovlaštenog izvoznika za potrebe sastavljanja dokaza o povlaštenom podrijetlu može se podnijeti, a odobrenje za ovlaštenog izvoznika izdati, sredstvima koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka.

▼M3

Članak 40.

Načini podnošenja zahtjeva za registraciju izvoznika i za razmjenu informacija s registriranim izvoznicima

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

Sredstva koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka mogu se upotrebljavati za svu komunikaciju i razmjenu informacija u pogledu zahtjeva i odluka o statusu registriranog izvoznika i u pogledu svih daljnjih zahtjeva i akata koji se odnose na upravljanje tim odlukama.

▼BPododjeljak 2.

Definicija pojma proizvoda s podrijetlomPrimjenjuje se u okviru GSP-a Unije

Članak 41.

Opća načela

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

Smatra se da su sljedeći proizvodi podrijetlom iz zemlje korisnice:

(a) proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u toj zemlji u smislu članka 44.;

(b) proizvodi koji su dobiveni u navedenoj zemlji i sadržavaju materijale koji nisu ondje dobiveni u cijelosti, pod uvjetom da su odnosni materijali podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 45.

Članak 42.

Načelo teritorijalnosti

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

1.  Uvjeti iz ovog pododjeljka za stjecanje statusa s podrijetlom moraju biti ispunjeni u predmetnoj zemlji korisnici.

2.  Pojam „zemlja korisnica” obuhvaća i ne može premašivati ograničenja teritorijalnog mora te zemlje u smislu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora (Konvencija iz Montago Baya, 10. prosinca 1982.).

3.  Ako su proizvodi s podrijetlom izvezeni iz zemlje korisnice u drugu državu vraćeni, smatraju se proizvodima bez podrijetla, osim ako se nadležnim tijelima može pružiti zadovoljavajući dokaz da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) vraćeni proizvodi oni su proizvodi koji su bili izvezeni i

(b) nisu bili podvrgnuti nikakvim postupcima, osim postupcima koji su bili prijeko potrebni kako bi se očuvali u dobrom stanju dok su se nalazili u toj zemlji ili dok su bili izvezeni.

Članak 43.

Nemanipulacija

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

1.  Proizvodi deklarirani za puštanje u slobodan promet u Uniji isti su kao i proizvodi koji su izvezeni iz zemlje korisnice iz koje se smatra da su podrijetlom. Oni ne smiju biti izmijenjeni, na bilo koji način preoblikovani ili podvrgnuti postupcima, osim postupcima koji su potrebni kako bi se očuvali u dobrom stanju ili onima kojima se, dodavanjem ili stavljanjem oznaka, etiketa, plombi ili bilo koje druge dokumentacije, osigurava sukladnost s posebnim domaćim zahtjevima primjenjivima u Uniji, prije deklariranja za puštanje u slobodan promet.

2.  Proizvodi uvezeni u zemlju korisnicu za potrebe kumulacije u skladu s člancima 53., 54., 55. ili 56. isti su kao i proizvodi koji su izvezeni iz zemlje iz koje se smatra da su podrijetlom. Oni ne smiju biti izmijenjeni, na bilo koji način preoblikovani ili podvrgnuti postupcima, osim postupcima koji su potrebni kako bi se očuvali u dobrom stanju, prije deklariranja za odgovarajući carinski postupak u zemlji uvoznici.

3.  Skladištenje proizvoda moguće je ako su uvijek pod carinskim nadzorom u zemlji ili zemljama provoza.

4.  Dijeljenje pošiljaka moguće je ako ga obavlja izvoznik ili se obavlja pod njegovom odgovornosti, ako je predmetna roba uvijek pod carinskim nadzorom u zemlji ili zemljama provoza.

5.  Zahtjevi iz stavaka 1. do 4. smatraju se ispunjenima osim ako carinska tijela imaju razloga vjerovati suprotno; u takvim slučajevima carinsko tijelo može zahtijevati da deklarant pruži dokaz o usklađenosti, koji se može pružiti bilo kojim sredstvima, uključujući ugovorne isprave o prijevozu kao što su teretnica ili činjenični ili konkretni dokazi koji se temelje na označivanju ili brojčanom označivanju paketa ili bilo koji dokaz u vezi sa samom robom.

Članak 44.

Proizvodi dobiveni u cijelosti

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

1.  Za sljedeće se proizvode smatra da su dobiveni u cijelosti u zemlji korisnici:

(a) mineralni proizvodi koji su izvađeni iz njihova tla ili s njihovog morskog dna;

(b) biljke i biljni proizvodi ondje uzgojeni ili požnjeveni;

(c) žive životinje koje su ondje okoćene i uzgojene;

(d) proizvodi od ondje uzgojenih živih životinja;

(e) proizvodi od zaklanih životinja koje su ondje okoćene i uzgojene;

(f) proizvodi koji su dobiveni lovom ili ribolovom ondje obavljenim;

(g) proizvodi akvakulture ako su riba, rakovi i mekušci ondje rođeni ili uzgojeni;

(h) proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi koje su njihova plovila izvadila iz mora izvan svih teritorijalnih voda;

(i) proizvodi izrađeni na njihovim brodovima tvornicama isključivo od proizvoda navedenih pod točkom (h);

(j) rabljeni proizvodi ondje prikupljeni namijenjeni samo za recikliranje sirovina;

(k) otpad i otpadni materijal nastali slijedom proizvodnih postupaka ondje obavljenih;

(l) proizvodi koji su izvađeni s morskog dna ili podzemlja izvan svih teritorijalnih voda, pod uvjetom da imaju isključivo pravo na eksploataciju toga dna ili podzemlja;

(m) roba ondje proizvedena isključivo od proizvoda koji su navedeni pod točkama (a) do (l).

2.  Izrazi „njihova plovila” i „njihovim brodovima tvornicama” iz stavka 1. točaka (h) i (i) primjenjuju se isključivo na plovila i brodove tvornice koji ispunjavaju svaki od navedenih zahtjeva:

(a) registrirani su u zemlji korisnici ili u državi članici;

(b) plove pod zastavom zemlje korisnice ili države članice;

(c) ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

i. u omjeru od najmanje 50 % nalaze se u vlasništvu državljana zemlje korisnice ili država članica ili

ii. u vlasništvu su trgovačkih društava:

 sa sjedištem i glavnim mjestom poslovanja u zemlji korisnici ili u državama članicama, i

 koje se u omjeru od najmanje 50 % nalaze u vlasništvu zemlje korisnice ili država članica ili javnih tijela ili državljana zemlje korisnice ili država članica.

3.  Svaki uvjet iz stavka 2. može se ispuniti u državama članicama ili u različitim zemljama korisnicama ako se sve uključene zemlje korisnice koriste pogodnostima regionalne kumulacije u skladu s člankom 55. stavcima 1. i 5. U tom slučaju, smatra se da su proizvodi podrijetlom iz zemlje korisnice pod čijom zastavom plovilo ili brod tvornica plovi u skladu s točkom (b) stavka 2.

Prvi podstavak primjenjuje se samo pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 55. stavku 2. točkama (a), (c) i (d).

Članak 45.

Dostatno obrađeni ili prerađeni proizvodi

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

1.  Ne dovodeći u pitanje članke 47. i 48., za proizvode koji nisu u cijelosti dobiveni u predmetnoj zemlji korisnici u smislu članka 44. smatra se da su podrijetlom iz te zemlje, pod uvjetom da su za predmetnu robu ispunjeni uvjeti s popisa u Prilogu 22-03.

2.  Ako je proizvod koji je stekao status proizvoda s podrijetlom u zemlji u skladu sa stavkom 1. dalje prerađen u navedenoj zemlji i upotrijebljen kao materijal u izradi drugog proizvoda, ne uzimaju se u obzir materijali bez podrijetla koji su mogli biti upotrijebljeni u njegovoj izradi.

Članak 46.

Prosječne vrijednosti

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

1.  Ispunjavanje zahtjeva iz članka 45. stavka 1. provjerava se za svaki proizvod posebno.

Međutim, ako se odgovarajuće pravilo temelji na usklađenosti s najvećim dopuštenim sadržajem materijala bez podrijetla, kako bi se uzele u obzir fluktuacije troškova i valutnih tečaja, vrijednost materijala bez podrijetla može se izračunati na temelju prosječnih vrijednosti, kako je navedeno u stavku 2.

2.  U slučaju navedenom u drugom podstavku stavka 1., prosječna cijena proizvoda franko tvornica i prosječna vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla izračunava se na temelju zbroja cijena franko tvornica zaračunatih za sve prodaje proizvoda obavljene tijekom prethodne fiskalne godine i zbroja vrijednosti svih materijala bez podrijetla upotrijebljenih u izradi proizvoda tijekom prethodne fiskalne godine kako je određeno u zemlji izvoza, ili, kada podaci za čitavu fiskalnu godinu nisu dostupni, u kraćem razdoblju koje ne smije biti kraće od tri mjeseca.

3.  Izvoznici koji su se odlučili za izračune na prosječnoj osnovi moraju tu metodu dosljedno primjenjivati tijekom godine koja slijedi referentnoj fiskalnoj godini, ili, kada je to primjereno, tijekom godine koja slijedi kraćem razdoblju upotrijebljenom kao referentnom. Mogu prestati primjenjivati takvu metodu ako tijekom zadane fiskalne godine, ili kraćeg reprezentativnog razdoblja od najmanje tri mjeseca, ustanove da su prestale navedene fluktuacije troškova ili tečajnih stopa koje su opravdale uporabu takve metode.

4.  Prosječne vrijednosti iz stavka 2. upotrebljavaju se kao cijena franko tvornica i kao vrijednost materijala bez podrijetla, u smislu uspostave usklađenosti s najvećim dopuštenim sadržajem materijala bez podrijetla.

Članak 47.

Nedostatna obrada ili prerada

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

1.  Ne dovodeći u pitanje stavak 3. sljedeći postupci smatraju se obradom ili preradom nedostatnom za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, bilo da su zahtjevi iz članka 45. ispunjeni ili ne:

(a) postupci kojima se roba održava u dobrom stanju tijekom prijevoza i skladištenja;

(b) rastavljanje i sastavljanje pošiljki;

(c) pranje, čišćenje; uklanjanje prašine, hrđe, ulja, boje ili drugih tvari za prekrivanje;

(d) glačanje ili prešanje tekstila i tekstilnih proizvoda;

(e) jednostavni postupci bojenja i laštenja;

(f) ljuštenje i djelomično ili potpuno mljevenje riže; poliranje i glaziranje žitarica i riže;

(g) postupci bojenja ili aromatiziranja šećera ili izrade kocki šećera; djelomično ili potpuno mljevenje kristalnog šećera;

(h) ljuštenje, uklanjanje koštica i guljenje voća, orašastih plodova i povrća;

(i) oštrenje, jednostavno brušenje ili jednostavno rezanje;

(j) sijanje, prebiranje, razvrstavanje, raspoređivanje, stupnjevanje, slaganje (uključujući i sastavljanje garniture proizvoda);

(k) jednostavno pakiranje u boce, limenke, bočice, vreće, sanduke i kutije, pričvršćivanje na kartone ili daske i svi drugi jednostavni postupci pakiranja;

(l) stavljanje ili tiskanje oznaka, etiketa, logotipa i drugih sličnih razlikovnih obilježja na proizvode ili njihova pakiranja;

(m) jednostavno miješanje proizvoda, bilo iste ili različite vrste; miješanje šećera s bilo kojim drugim materijalom;

(n) jednostavno dodavanje vode ili otopine odnosno dehidracija ili denaturacija proizvoda;

(o) jednostavno sklapanje dijelova proizvoda kako bi se izradilo cjelovit proizvod ili rastavljanje proizvoda na sastavne dijelove;

(p) klanje životinja;

(q) kombinacija dvaju ili više postupaka koji su navedeni u točkama (a) do (p);

2.  U smislu stavka 1. postupci se smatraju jednostavnima ako za njihovo izvođenje nisu potrebne niti posebne vještine niti strojevi, aparati ili alati posebno izrađeni ili instalirani za te postupke.

3.  Svi postupci koji su obavljeni na nekom proizvodu u zemlji korisnici uzimaju se u obzir pri utvrđivanju može li se obrada ili prerada kojoj je podvrgnut određeni proizvod smatrati nedostatnom u smislu stavka 1.

Članak 48.

Opća odstupanja

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

1.  Odstupajući od članka 45. i prema stavcima 2. i 3. ovog članka, materijali bez podrijetla koji se u skladu s uvjetima s popisa iz Priloga 22-03 ne smiju upotrebljavati u izradi određenoga proizvoda, mogu se unatoč tome upotrebljavati, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ili neto težina, utvrđena za taj proizvod, ne prelazi:

(a) 15 % težine proizvoda za proizvode iz poglavlja 2. i 4. do 24. Harmoniziranog sustava, osim prerađenih ribljih proizvoda iz poglavlja 16.;

(b) 15 % cijene franko tvornica proizvoda za ostale proizvode, osim za proizvode iz poglavlja 50. do 63. Harmoniziranog sustava, za koje se primjenjuju odstupanja iz napomena 6. i 7. dijela I. Priloga 22-03.

2.  Stavkom 1. ne dopušta se premašivanje bilo kojih postotaka za najveći dopušteni sadržaj materijala bez podrijetla kako je određeno u pravilima na popisu u Prilogu 22-03.

3.  Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na proizvode u cijelosti dobivene u zemlji korisnici u smislu članka 44. Međutim, ne dovodeći u pitanje članak 47. i članak 49. stavak 2., odstupanje predviđeno navedenim stavcima unatoč tome primjenjuje se na zbroj svih materijala koji su upotrijebljeni u izradi proizvoda i za koje pravilo s popisa u Prilogu 22-03 za taj proizvod zahtijeva da su takvi materijali dobiveni u cijelosti.

Članak 49.

Kvalifikacijska jedinica

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

1.  Kvalifikacijska jedinica za primjenu odredaba ovog pododjeljka konkretni je proizvod koji se smatra osnovnom jedinicom pri određivanju razvrstavanja uporabom Harmoniziranog sustava.

2.  Kada se pošiljka sastoji od niza jednakih proizvoda razvrstanih u isti tarifni broj Harmoniziranog sustava, svaki pojedinačni proizvod treba uzeti u obzir pri primjeni odredaba ovog pododjeljka.

3.  Ako je, u skladu s općim pravilom 5 za tumačenje Harmoniziranog sustava, ambalaža uključena u proizvod radi razvrstavanja, mora biti uključena u svrhu određivanja podrijetla.

Članak 50.

Pribor, rezervni dijelovi i alati

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

Pribor, rezervni dijelovi i alati koji se šalju s određenom opremom, strojem, uređajem ili vozilom, koji su dio redovite opreme i stoga uključeni u njihovu cijenu franko tvornica, smatraju se sastavnim dijelom predmetne opreme, stroja, uređaja ili vozila.

Članak 51.

Setovi

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

Setovi, kako su određeni općim pravilom 3(b) za tumačenje Harmoniziranog sustava, smatraju se proizvodom s podrijetlom kada su sve sastavnice proizvodi s podrijetlom.

Međutim, kada se set sastoji od proizvoda s podrijetlom i proizvoda bez podrijetla, set kao cjelina smatra se proizvodom s podrijetlom, pod uvjetom da vrijednost proizvoda bez podrijetla ne prelazi 15 % cijene seta franko tvornica.

Članak 52.

Neutralni elementi

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

Kako bi se utvrdilo je li određeni proizvod s podrijetlom, nije potrebno odrediti podrijetlo sljedećeg što bi moglo biti upotrijebljeno u njegovoj izradi:

(a) energija i gorivo;

(b) postrojenja i oprema;

(c) strojevi i alati;

(d) bilo koje druge robe koja nije uključena ili nije namijenjena za uključivanje u konačni sastav proizvoda.Pododjeljak 3.

Pravila kumulacije i upravljanje zalihama materijalaPrimjenjuje se u okviru GSP-a Unije

Članak 53.

Dvostrana kumulacija

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

Dvostrana kumulacija omogućuje da se proizvodi podrijetlom iz Unije smatraju materijalima podrijetlom iz zemlje korisnice kada su uključeni u proizvod koji je izrađen u toj državi, pod uvjetom da tamo obavljena obrada ili prerada nadilazi postupke opisane u članku 47. stavku 1.

▼M3

Članci od 41. do 52. ove Uredbe i članak 108. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 primjenjuju se mutatis mutandis na izvoz iz Unije u zemlju korisnicu u smislu dvostrane kumulacije.

▼B

Članak 54.

Kumulacija s Norveškom, Švicarskom ili Turskom

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

1.  Kumulacija s Norveškom, Švicarskom ili Turskom omogućuje proizvodima podrijetlom iz Norveške, Švicarske ili Turske da se smatraju materijalima podrijetlom iz zemlje korisnice pod uvjetom da tamo obavljena obrada ili prerada nadilazi postupke opisane u članku 47. stavku 1.

2.  Kumulacija s Norveškom, Švicarskom ili Turskom ne primjenjuje se na proizvode iz poglavlja 1. do 24. Harmoniziranog sustava.

Članak 55.

Regionalna kumulacija

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

1.  Regionalna kumulacija primjenjuje se na sljedeće četiri zasebne regionalne skupine:

(a) Skupina I.: Brunej, Kambodža, Indonezija, Laos, Malezija, Mjanmar/Burma, Filipini, Tajland, Vijetnam;

(b) Skupina II.: Bolivija, Kolumbija, Kostarika, Ekvador, El Salvador, Gvatemala, Honduras, Nikaragva, Panama, Peru, Venezuela;

(c) Skupina III.: Bangladeš, Butan, Indija, Maldivi, Nepal, Pakistan, Šri Lanka;

(d) Skupina IV.: Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj.

2.  Regionalna kumulacija među zemljama u istoj skupini primjenjuje se samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) zemlje uključene u kumulaciju u trenutku izvoza proizvoda u Uniju jesu zemlje korisnice za koje povlašteni režimi nisu privremeno opozvani u skladu s Uredbom (EU) br. 978/2012.;

(b) za potrebe regionalne kumulacije među zemljama regionalne skupine primjenjuju se pravila o podrijetlu utvrđena u pododjeljku 2.;

(c) zemlje regionalne skupine obvezale su se:

i. uskladiti se ili osigurati usklađenost s ovim pododjeljkom i

ii. osigurati upravnu suradnju potrebnu da se osigura pravilna primjena ovog pododjeljka kako u odnosu na Uniju tako i među sobom;

(d) o preuzetim obvezama iz točke (c) Komisiju je obavijestilo Tajništvo odnosne regionalne skupine ili drugo nadležno zajedničko tijelo koje predstavlja sve članice odnosne skupine.

Za potrebe točke (b), ako zahtijevani postupak utvrđen u dijelu II. Priloga 22-03 nije jednak za sve zemlje uključene u kumulaciju, podrijetlo proizvoda izvezenih iz jedne zemlju u drugu zemlju regionalne skupine za potrebe regionalne kumulacije određuje se na temelju pravila koje bi se primjenjivalo da su proizvodi bili izvezeni u Uniju.

Ako su zemlje u regionalnoj skupini već ispunile uvjete iz točaka (c) i (d) prvog podstavka prije 1. siječnja 2011., neće se zahtijevati preuzimanje nove obveze.

3.  Materijali navedeni u Prilogu 22-04 isključeni su iz regionalne kumulacije predviđene stavkom 2.:

(a) ako tarifna povlastica koja se primjenjuje u Uniji nije jednaka za sve zemlje uključene u kumulaciju i

(b) ako bi predmetni materijali putem kumulacije iskoristili povoljnije tarifno postupanje od onoga koje bi iskoristili da su izvezeni izravno u Uniju.

▼M3

4.  Regionalna kumulacija među zemljama korisnicama u istoj regionalnoj skupini primjenjuje se samo ako postupak obrade ili prerade proveden u zemlji korisnici u kojoj se materijali dalje prerađuju ili ugrađuju nadilazi postupke opisane u članku 47. stavku 1. i, u slučaju tekstilnih proizvoda, nadilazi i postupke iz Priloga 22-05.

Ako uvjet iz prvog podstavka nije ispunjen, zemlja za koju će se navesti da je zemlja podrijetla na dokazu o podrijetlu koji se izdaje ili sastavlja za potrebe izvoza proizvoda u Uniju, zemlja je koja sudjeluje u regionalnoj skupini i kojoj pripada najveći udio vrijednosti materijala upotrijebljenih u proizvodnji konačnog proizvoda.

▼B

5.  Na zahtjev tijela zemlje korisnice iz skupine I. ili skupine III. Komisija može odobriti regionalnu kumulaciju između država iz navedenih skupina, pod uvjetom da se Komisiji dostavi zadovoljavajući dokaz da je ispunjen svaki od sljedećih uvjeta:

(a) ispunjeni su uvjeti utvrđeni u stavku 2. točkama (a) i (b) i

(b) zemlje koje će biti uključene u takvu regionalnu kumulaciju obvezale su se i zajednički obavijestile Komisiju o svojoj obvezi da:

i. poštuju ili osiguraju usklađenost s ovim pododjeljkom, pododjeljkom 2. i svim ostalim odredbama u pogledu provedbe pravila o podrijetlu i

ii. osiguraju upravnu suradnju potrebnu da se osigura pravilna primjena ovog pododjeljka i pododjeljka 2., kako s Unijom tako i među sobom.

Zahtjev naveden u prvom podstavku mora se potkrijepiti dokazima da su uvjeti iz navedenoga podstavka ispunjeni. Upućuje se Komisiji. Komisija odlučuje o zahtjevu vodeći računa o svim elementima u vezi s kumulacijom koji se smatraju važnima, uključujući materijale koje treba kumulirati.

▼M3

6.  Nakon dodjele regionalnom se kumulacijom među zemljama korisnicama skupine I. ili skupine III. omogućuje da se materijali podrijetlom iz zemlje jedne regionalne skupine smatraju materijalima podrijetlom iz zemlje druge regionalne skupine ako su uključeni u ondje dobiven proizvod, uz uvjet da obrada ili prerada obavljena u potonjoj zemlji korisnici nadilazi postupke opisane u članku 47. stavku 1. i, u slučaju tekstilnih proizvoda, da nadilazi i postupke navedene u Prilogu 22-05.

Ako uvjet iz prvog podstavka nije ispunjen, zemlja za koju će se navesti da je zemlja podrijetla na dokazu o podrijetlu za potrebe izvoza proizvoda u Uniju, zemlja je koja sudjeluje u kumulaciji i kojoj pripada najveći udio vrijednosti materijala upotrijebljenih u proizvodnji konačnog proizvoda.

▼B

7.  Komisija u Službenom listu Europske unije (seriji C) objavljuje datum početka primjene kumulacije između zemalja skupine I. i skupine III. predviđen stavkom 5., zemlje uključene u tu kumulaciju i, ako je to primjereno, popis materijala u vezi s kojima se kumulacija primjenjuje.

▼M3

8.  Članci od 41. do 52. ove Uredbe i članci od 108. do 111. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 primjenjuju se mutatis mutandis na izvoz iz jedne zemlje korisnice u drugu zemlju korisnicu u smislu regionalne kumulacije.

▼B

Članak 56.

Proširena kumulacija

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

1.  Na zahtjev tijela bilo koje zemlje korisnice Komisija može odobriti proširenu kumulaciju između zemlje korisnice i zemlje s kojom Unija ima sklopljen sporazum o slobodnoj trgovini u skladu s člankom XXIV. važećeg Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT), pod uvjetom da je ispunjen svaki od sljedećih uvjeta:

(a) zemlje uključene u kumulaciju obvezale su se poštovati ili osigurati usklađenost s ovim pododjeljkom, pododjeljkom 2. i svim ostalim odredbama u pogledu provedbe pravila o podrijetlu te osigurati upravnu suradnju potrebnu da se osigura pravilna primjena ovog pododjeljka i pododjeljka 2., kako u odnosu na Uniju tako i među sobom;

(b) predmetna zemlja korisnica Komisiju je obavijestila o preuzetoj obvezi iz točke (a).

Zahtjev iz prvog podstavka sadržava popis materijala obuhvaćenih kumulacijom i mora biti potkrijepljen dokazima da su uvjeti iz točaka (a) i (b) prvog podstavka ispunjeni. Upućuje se Komisiji. Ako se predmetni materijali promijene, podnosi se drugi zahtjev.

Materijali iz poglavlja 1. do 24. Harmoniziranog sustava isključeni su iz proširene kumulacije.

2.  U slučajevima proširene kumulacije iz stavka 1., podrijetlo upotrijebljenih materijala i primjenjivi dokumentirani dokaz o podrijetlu određuje se u skladu s pravilima iz odgovarajućeg sporazuma o slobodnoj trgovini. Podrijetlo proizvoda koje treba izvesti u Uniju određuje se u skladu s pravilima o podrijetlu iz pododjeljka 2.

Kako bi dobiveni proizvod stekao status s podrijetlom, nije potrebno da materijali podrijetlom iz zemlje s kojom Unija ima sklopljen sporazum o slobodnoj trgovini i koji se upotrebljavaju u zemlji korisnici u izradi proizvoda koje treba izvesti u Uniju budu podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi, pod uvjetom da obrada ili prerada obavljena u predmetnoj zemlji korisnici nadilazi postupke opisane u članku 47. stavku 1.

3.  Komisija u Službenom listu Europske unije (seriji C) objavljuje datum početka primjene proširene kumulacije, zemlje uključene u tu kumulaciju i popis materijala u vezi s kojima se kumulacija primjenjuje.

Članak 57.

Primjena dvostrane kumulacije ili kumulacije s Norveškom, Švicarskom ili Turskom u kombinaciji s regionalnom kumulacijom

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

Ako se dvostrana kumulacija ili kumulacija s Norveškom, Švicarskom ili Turskom upotrebljava u kombinaciji s regionalnom kumulacijom, dobiveni proizvod stječe podrijetlo iz jedne od zemalja predmetne regionalne skupine, određene u skladu s člankom 55. stavkom 4. prvim i drugim podstavkom ili, prema potrebi, s člankom 55. stavkom 6. prvim i drugim podstavkom.

Članak 58.

Računovodstveno razdvajanje zaliha materijala izvoznika Unije

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

1.  Ako su pri obradi ili preradi proizvoda bili upotrijebljeni zamjenjivi materijali s podrijetlom ili bez podrijetla, carinska tijela država članica mogu, na pisani zahtjev gospodarskih subjekata s poslovnim nastanom na carinskom području Unije, dopustiti upravljanje materijalima u Uniji uporabom metode računovodstvenog razdvajanja u smislu kasnijeg izvoza u zemlju korisnicu u okviru dvostrane kumulacije, a da se materijali ne skladište odvojeno.

2.  Carinska tijela država članica mogu odobrenje iz stavka 1. dati pod bilo kojim uvjetima koje smatraju primjerenima.

Odobrenje se odobrava samo ako se uporabom metode iz stavka 1. može osigurati da je, u bilo kojem trenutku, broj dobivenih proizvoda koji bi se mogli smatrati „podrijetlom iz Unije” jednak broju koji bi se dobio uporabom metode fizičkog odvajanja zaliha.

Ako se odobri, metoda se primjenjuje i njezina primjena evidentira se na temelju općih računovodstvenih načela koja se primjenjuju u Uniji.

3.  Korisnik metode iz stavka 1. sastavlja odnosno do primjene sustava registriranih izvoznika zahtijeva dokaze o podrijetlu za one količine proizvoda koji se mogu smatrati podrijetlom iz Unije. Na zahtjev carinskih tijela država članica, korisnik daje izjavu o tome kako su količine bile vođene.

4.  Carinska tijela država članica nadziru uporabu odobrenja iz stavka 1.

Ona mogu oduzeti odobrenje u sljedećim slučajevima:

(a) korisnik se na bilo koji način neispravno koristi odobrenjem ili

(b) korisnik ne ispunjava ni jedan od ostalih uvjeta propisanih u ovom pododjeljku, pododjeljku 2. i svim ostalim odredbama o provedbi pravila o podrijetlu.Pododjeljak 4.

Definicija pojma proizvoda s podrijetlom koja se primjenjuje u okviru pravila o podrijetlu za potrebe povlaštenih tarifnih mjera koje je za određene zemlje ili teritorije jednostrano donijela Unija

Članak 59.

Opći zahtjevi

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

1.  Za potrebe odredaba o povlaštenim tarifnim mjerama koje je za određene zemlje, skupine zemalja ili teritorije (dalje u tekstu „zemlja korisnica ili teritorij korisnik”) jednostrano donijela Unija, s iznimkom onih iz pododjeljka 2. ovog odjeljka i prekomorskih zemalja i teritorija povezanih s Unijom, sljedeći proizvodi smatraju se proizvodima koji potječu iz zemlje korisnice ili teritorija korisnika:

(a) proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u toj zemlji korisnici ili teritoriju korisniku u smislu članka 60.;

(b) proizvodi dobiveni u toj zemlji korisnici ili teritoriju korisniku, za čiju izradu su upotrijebljeni i drugi proizvodi osim onih iz točke (a), pod uvjetom da su ti proizvodi prošli dostatnu obradu ili preradu u smislu članka 61.

2.  Za potrebe ovog pododjeljka, proizvodi podrijetlom iz Unije, u smislu stavka 3. ovog članka, koji su u zemlji korisnici ili teritoriju korisniku obrađeni ili prerađeni više od onog što je opisano u članku 62. smatraju se proizvodima podrijetlom iz te zemlje korisnice ili teritorija korisnika.

3.  Stavak 1. primjenjuje se mutatis mutandis u određivanju podrijetla proizvoda dobivenih u Uniji.

Članak 60.

Proizvodi dobiveni u cijelosti

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

1.  Smatra se da su sljedeći proizvodi u cijelosti dobiveni u zemlji korisnici odnosno teritoriju korisniku ili u Uniji:

(a) mineralni proizvodi koji su izvađeni iz njihova tla ili s njihovog morskog dna;

(b) biljni proizvodi ondje požnjeveni;

(c) žive životinje koje su ondje okoćene i uzgojene;

(d) proizvodi od ondje uzgojenih živih životinja;

(e) proizvodi od zaklanih životinja koje su ondje okoćene i uzgojene;

(f) proizvodi koji su dobiveni lovom ili ribolovom ondje obavljenim;

(g) proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi koje su njihova plovila izvadila iz mora izvan njihovih teritorijalnih voda;

(h) proizvodi izrađeni na njihovim brodovima tvornicama isključivo od proizvoda navedenih u točki (g);

(i) rabljeni proizvodi ondje prikupljeni namijenjeni samo za recikliranje sirovina;

(j) otpad i otpadni materijal nastali slijedom proizvodnih postupaka ondje obavljenih;

(k) proizvodi koji su izvađeni s morskog dna ili podzemlja izvan njihovih teritorijalnih voda, pod uvjetom da zemlja korisnica odnosno teritorij korisnik ili država članica EU-a ima isključivo pravo na eksploataciju tog dna ili podzemlja;

(l) roba ondje proizvedena isključivo od proizvoda koji su navedeni u točkama (a) do (k).

2.  Izrazi „njihova plovila” i „njihovim brodovima tvornicama” iz stavka 1. točaka (g) i (h) primjenjuju se isključivo na plovila i brodove tvornice koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a) registrirani su ili upisani u zemlji korisnici odnosno teritoriju korisniku ili u državi članici;

(b) plove pod zastavom zemlje korisnice odnosno teritorija korisnika ili države članice;

(c) nalaze se u omjeru od najmanje 50 % u vlasništvu državljana zemlje korisnice odnosno teritorija korisnika ili država članica ili trgovačkog društva sa sjedištem u toj zemlji odnosno teritoriju ili u jednoj od država članica, čiji su direktor ili direktori, predsjednik uprave ili nadzornog odbora i većina članova te uprave ili odbora državljani te zemlje korisnice ili države članice i, uz sve navedeno, čija barem polovina kapitala, u slučaju trgovačkih društava, pripada toj zemlji korisnici odnosno teritoriju korisniku ili državama članicama ili javnim tijelima odnosno državljanima te zemlje korisnice odnosno teritorija korisnika ili država članica;

(d) zapovjednik i časnici plovila ili broda tvornice državljani su zemlje korisnice odnosno teritorija korisnika ili države članice;

(e) najmanje 75 % posade državljani su zemlje korisnice odnosno teritorija korisnika ili države članice.

3.  Izrazi „zemlja korisnica” i „Unija” obuhvaćaju i teritorijalne vode te zemlje korisnice odnosno teritorija korisnika ili država članica.

4.  Plovila koja plove na otvorenome moru, uključujući brodove tvornice na kojima se ulovljena riba obrađuje ili prerađuje, smatraju se dijelom državnog područja zemlje korisnice odnosno teritorija korisnika ili države članice kojima pripadaju, pod uvjetom da ispunjavaju uvjete iz stavka 2.

Članak 61.

Dostatno obrađeni ili prerađeni proizvodi

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

Za potrebe članka 59. proizvodi koji nisu u cijelosti dobiveni u zemlji korisnici odnosno teritoriju korisniku ili u Uniji smatraju se dostatno obrađenima ili prerađenima ako su ispunjeni uvjeti koji su navedeni na popisu iz Priloga 22-11.

U slučaju svih proizvoda koji su obuhvaćeni ovim pododjeljkom prethodno navedeni uvjeti odnose se na vrstu obrade ili prerade kojoj se moraju podvrgnuti materijali bez podrijetla koji su upotrijebljeni u proizvodnji te se primjenjuju isključivo u vezi s takvim materijalom.

Ako se proizvod koji je ispunjavanjem uvjeta koji su navedeni na popisu stekao status proizvoda s podrijetlom upotrebljava u izradi drugog proizvoda, na njega se ne primjenjuju uvjeti koji se primjenjuju na proizvod u koji je ugrađen, a materijal bez podrijetla, koji se možda upotrebljavao u njegovoj proizvodnji, ne uzima se u obzir.

Članak 62.

Nedostatna obrada ili prerada

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

1.  Ne dovodeći u pitanje stavak 2. sljedeći postupci smatraju se obradom ili preradom nedostatnom za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, bilo da su zahtjevi iz članka 61. ispunjeni ili ne:

(a) postupci kojima se roba održava u dobrom stanju tijekom prijevoza i smještaja;

(b) rastavljanje i sastavljanje pošiljki;

(c) pranje, čišćenje; uklanjanje prašine, hrđe, ulja, boje ili drugih tvari za prekrivanje;

(d) glačanje ili prešanje tekstila i tekstilnih proizvoda;

(e) jednostavni postupci bojenja i laštenja;

(f) ljuštenje, djelomično ili potpuno izbjeljivanje, poliranje i glaziranje žitarica i riže;

(g) postupci bojenja ili aromatiziranja šećera ili izrade kocki šećera; djelomično ili potpuno mljevenje kristalnog šećera;

(h) ljuštenje, uklanjanje koštica i guljenje voća, orašastih plodova i povrća;

(i) oštrenje, jednostavno brušenje ili jednostavno rezanje;

(j) sijanje, prebiranje, razvrstavanje, raspoređivanje, stupnjevanje, slaganje; (uključujući i sastavljanje garnitura proizvoda);

(k) jednostavno pakiranje u boce, limenke, bočice, vreće, sanduke i kutije, pričvršćivanje na kartone ili daske i svi drugi jednostavni postupci pakiranja;

(l) stavljanje ili tiskanje oznaka, etiketa, logotipa i drugih sličnih razlikovnih obilježja na proizvode ili njihova pakiranja;

(m) jednostavno miješanje proizvoda, bilo iste ili različite vrste; miješanje šećera s bilo kojim drugim materijalom;

(n) jednostavno dodavanje vode ili otopine odnosno dehidracija ili denaturacija proizvoda;

(o) jednostavno sklapanje dijelova proizvoda kako bi se izradilo cjelovit proizvod ili rastavljanje proizvoda na sastavne dijelove;

(p) klanje životinja;

(q) kombinacija dvaju ili više postupaka koji su navedeni u točkama (a) do (p);

2.  Svi postupci koji se na određenom proizvodu obave u zemlji korisnici odnosno teritoriju korisniku ili u Uniji zajedno se uzimaju u obzir pri utvrđivanju može li se obrada ili prerada koju je prošao taj proizvod smatrati nedostatnom u smislu stavka 1.

Članak 63.

Kvalifikacijska jedinica

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

1.  Kvalifikacijska jedinica za primjenu odredaba ovog pododjeljka konkretni je proizvod koji se smatra osnovnom jedinicom pri određivanju razvrstavanja uporabom nomenklature Harmoniziranog sustava.

Iz tog slijedi:

(a) kada se proizvod sastavljen od skupine ili sklopova predmeta razvrstava na temelju uvjeta Harmoniziranog sustava u jedan tarifni broj, cjelina čini kvalifikacijsku jedinicu;

(b) kada se pošiljka sastoji od određenog broja istovjetnih proizvoda razvrstanih u isti tarifni broj Harmoniziranog sustava, pri primjeni odredaba ovog pododjeljka svaki se proizvod mora uzeti pojedinačno.

2.  Ako je, u skladu s općim pravilom 5 za tumačenje Harmoniziranog sustava, pakiranje uključeno uz proizvod radi razvrstavanja, ono se uključuje za potrebe utvrđivanja podrijetla.

Članak 64.

Opća odstupanja

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

1.  Odstupajući od odredaba članka 61., materijali bez podrijetla mogu se upotrebljavati u proizvodnji određenog proizvoda pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 10 % cijene franko tvornica tog proizvoda.

Ako se na popisu navodi jedan ili više postotaka za najveću vrijednost materijala bez podrijetla, ti se postoci ne smiju premašiti primjenom prvog podstavka.

2.  Stavak 1. ne primjenjuje se na proizvode koji su obuhvaćeni poglavljima 50. do 63. Harmoniziranog sustava.

Članak 65.

Pribor, rezervni dijelovi i alati

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

Pribor, rezervni dijelovi i alati koji se šalju s određenom opremom, strojem, uređajem ili vozilom, koji su dio redovite opreme i stoga uključeni u njihovu cijenu ili koji nisu zasebno fakturirani, smatraju se sastavnim dijelom te opreme, stroja, uređaja ili vozila.

Članak 66.

Setovi

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

Setovi, kako su određeni općim pravilom 3 za tumačenje Harmoniziranog sustava, smatraju se proizvodom s podrijetlom kada su sve sastavnice proizvodi s podrijetlom. Međutim, kada se set sastoji od proizvoda s podrijetlom i proizvoda bez podrijetla, set kao cjelina smatra se proizvodom s podrijetlom, pod uvjetom da vrijednost proizvoda bez podrijetla ne prelazi 15 % cijene seta franko tvornica.

Članak 67.

Neutralni elementi

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

Kako bi se utvrdilo je li određeni proizvod s podrijetlom, nije potrebno utvrditi podrijetlo onog što je možebitno upotrijebljeno u njegovoj izradi, kako slijedi:

(a) energija i gorivo;

(b) postrojenja i oprema;

(c) strojevi i alati;

(d) roba koja ne ulazi i koja nije namijenjena ulasku u konačni sastav proizvoda.Pododjeljak 5.

Teritorijalni zahtjevi koji se primjenjuju u okviru pravila o podrijetlu za potrebe povlaštenih tarifnih mjera koje je za određene zemlje ili teritorije jednostrano donijela Unija

Članak 68.

Načelo teritorijalnosti

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

Uvjeti za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom koji su navedeni u pododjeljku 4. i ovom pododjeljku moraju se neprekidno ispunjavati u zemlji korisnici ili u Uniji.

Ako se proizvodi s podrijetlom koji su izvezeni iz zemlje korisnice odnosno teritorija korisnika ili iz Unije u drugu zemlju u njih vrate, smatraju se proizvodima bez podrijetla, osim ako se nadležnim tijelima pruže zadovoljavajući dokazi o tome da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) vraćeni proizvodi oni su proizvodi koji su bili izvezeni i

(b) nisu bili podvrgnuti nikakvim postupcima, osim postupcima koji su bili prijeko potrebni kako bi se proizvodi očuvali u dobrom stanju dok su se nalazili u toj zemlji ili tijekom izvoza.

Članak 69.

Izravni prijevoz

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

1.  Za sljedeće se proizvode smatra da su prevezeni izravno iz zemlje korisnice ili teritorija korisnika u Uniju ili iz Unije u zemlju korisnicu ili teritorij korisnik:

(a) proizvodi koji se prevoze bez prolaska preko državnog područja druge zemlje;

(b) proizvodi koji čine jednu pošiljku i koji se prevoze preko državnog područja zemalja koje nisu zemlja korisnica odnosno teritorij korisnik ili Unija, s, ako do tog dođe, pretovarom ili privremenim skladištenjem u tim zemljama, pod uvjetom da ti proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih tijela u zemlji provoza ili skladištenja te da nisu podvrgnuti nikakvim postupcima osim istovara, ponovnog utovara ili bilo kojeg drugog postupka koji se obavlja kako bi se očuvali u dobrom stanju;

(c) proizvodi koji se prevoze cjevovodima bez prekida preko državnog područja koje nije državno područje zemlje korisnice koja ih izvozi odnosno teritorija korisnika koji ih izvozi ili Unije.

2.  Dokaz da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. točke (b) podnosi se nadležnim carinskim tijelima predočenjem sljedećeg:

(a) jedinstvene prijevozne isprave koja obuhvaća prolazak robe iz zemlje izvoznice kroz zemlju provoza;

(b) potvrde koju izdaju carinska tijela zemlje provoza:

i. u kojoj se navodi točan opis proizvoda,

ii. u kojoj se navode datumi istovara i ponovnog utovara proizvoda i, prema potrebi, nazivi brodova ili drugih upotrijebljenih prijevoznih sredstava i

iii. kojom se potvrđuju uvjeti pod kojima su proizvodi ostali u zemlji provoza;

(c) ili, u nedostatku navedenog, bilo kakvih isprava koje mogu poslužiti kao dokaz.

Članak 70.

Izložbe

(članak 64. stavak 3. Zakonika)

1.  Proizvodi s podrijetlom koji su poslani iz zemlje korisnice ili teritorija korisnika radi izlaganja u drugoj zemlji i nakon izložbe prodani radi uvoza u Uniju, ostvaruju korist pri uvozu od tarifnih povlastica iz članka 59., pod uvjetom da proizvodi ispunjavaju zahtjeve iz pododjeljka 4. i ovog pododjeljka koji im daju pravo da budu priznati kao proizvodi podrijetlom iz zemlje korisnice ili teritorija korisnika te pod uvjetom da se nadležnim carinskim tijelima Unije podnesu zadovoljavajući dokazi o tome:

(a) da je izvoznik te proizvode poslao iz zemlje korisnice ili teritorija korisnika izravno u zemlju u kojoj se izložba održava te da ih je ondje izložio;

(b) da je predmetni izvoznik te proizvode prodao ili na koji drugi način ustupio nekoj osobi u Uniji;

(c) da su proizvodi poslani u Uniju za vrijeme izložbe, ili neposredno nakon nje, u stanju u kojem su bili upućeni;

(d) da proizvodi, od trenutka kada su poslani na izložbu, nisu upotrijebljeni ni u koju drugu svrhu osim izlaganja na toj izložbi.

2.  Potvrda o prometu robe EUR.1 podnosi se na uobičajen način carinskim tijelima Unije. Na potvrdi se naznačuje naziv i adresa izložbe. Prema potrebi se može zatražiti dodatna dokumentacija s dokazima o prirodi proizvoda te o uvjetima pod kojima su proizvodi bili izloženi.

3.  Stavak 1. primjenjuje se na sve trgovačke, industrijske, poljoprivredne ili obrtničke izložbe, sajmove ili javne slične priredbe ili izlaganja koje se ne priređuju u privatne svrhe u prodavaonicama ili poslovnim prostorima radi prodaje stranih proizvoda i tijekom kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.POGLAVLJE 2.

Vrijednost robe u carinske svrhe

Članak 71.

Pojednostavnjenje

(članak 73. Zakonika)

1.  Odobrenje iz članka 73. Zakonika može se dodijeliti ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) primjenom postupka iz članka 166. Zakonika u tim bi se uvjetima stvorili nerazmjerni administrativni troškovi;

(b) utvrđena carinska vrijednost neće se znatno razlikovati od vrijednosti utvrđene u odsutnosti odobrenja.

2.  Kako bi dobio odobrenje, podnositelj zahtjeva mora ispunjavati sljedeće uvjete:

(a) ispunjava kriterij iz članka 39. točke (a) Zakonika;

(b) vodi računovodstveni sustav koji je u skladu s opće prihvaćenim računovodstvenim načelima koja se primjenjuju u državi članici u kojoj se knjigovodstvo vodi i koja će olakšati carinske knjigovodstvene kontrole; Računovodstveni sustav vodi arhivsku evidenciju podataka kojom se omogućuje kontrolni slijed od trenutka evidentiranja podataka;

(c) ima upravnu organizaciju koja odgovara vrsti i opsegu poslovanja i koja je pogodna za upravljanje protokom robe te ima unutarnje kontrole kojima se mogu otkriti nezakonite ili nepravilne transakcije.GLAVA III.

CARINSKI DUG I OSIGURANJAPOGLAVLJE 1.

Nastanak carinskog dugaOdjeljak 1.

Odredbe koje su zajedničke za carinske dugove nastale pri uvozu i izvozuPododjeljak 1.

Pravila za izračun iznosa uvozne ili izvozne carine

Članak 72.

Izračun iznosa uvozne carine na prerađene proizvode koji proizlaze iz postupka unutarnje proizvodnje

(članak 86. stavak 3. Zakonika)

1.  Kako bi se odredio iznos uvozne carine koju treba naplatiti na prerađene proizvode u skladu s člankom 86. stavkom 3. Zakonika, količina robe koja je stavljena u postupak unutarnje proizvodnje i za koju se smatra da je prisutna u prerađenim proizvodima za koje je nastao carinski dug određuje se u skladu sa stavcima 2. do 6.

2.  Količinska metoda utvrđena u stavcima 3. i 4. primjenjuje se u sljedećim slučajevima:

(a) ako se proizvodnjom dobije samo jedna vrsta prerađenih proizvoda;

(b) ako se proizvodnjom dobiva nekoliko vrsta prerađenih proizvoda i svi su sastojci ili sastavni dijelovi robe stavljene u postupak prisutni u svakom prerađenom proizvodu;

3.  U slučaju iz stavka 2. točke (a) količina robe koja je stavljena u postupak unutarnje proizvodnje i za koju se smatra da je prisutna u prerađenim proizvodima za koje je nastao carinski dug određuje se primjenom postotka koji prerađeni proizvodi za koje je nastao carinski dug čine u ukupnoj količini prerađenih proizvoda kao rezultat prerade na ukupnu količinu robe stavljene u postupak unutarnje proizvodnje.

4.  U slučaju iz stavka 2. točke (b) količina robe koja je stavljena u postupak unutarnje proizvodnje i za koju se smatra da je prisutna u prerađenim proizvodima za koje je nastao carinski dug određuje se primjenom postotka izračunanog množenjem sljedećih čimbenika na ukupnu količinu robe stavljene u postupak unutarnje proizvodnje:

(a) postotka koji prerađeni proizvodi za koje je nastao carinski dug čine u ukupnoj količini prerađenih proizvoda iste vrste kao rezultat prerade;

(b) postotka koji ukupna količina prerađenih proizvoda iste vrste, neovisno o tome je li nastao carinski dug, čini u ukupnoj količini svih prerađenih proizvoda kao rezultat prerade.

5.  Količine robe stavljene u postupak koja je uništena i izgubljena tijekom prerade, posebno isparavanjem, isušivanjem, sublimacijom ili istjecanjem ne uzimaju se u obzir pri primjeni količinske metode.

6.  U slučajevima koji nisu navedeni u stavku 2. primjenjuje se vrijednosna metoda u skladu s drugim, trećim i četvrtim podstavkom.

Količina robe koja je stavljena u postupak unutarnje proizvodnje i za koju se smatra da je prisutna u prerađenim proizvodima za koje je nastao carinski dug određuje se primjenom postotka izračunanog množenjem sljedećih čimbenika na ukupnu količinu robe stavljene u postupak unutarnje proizvodnje:

(a) postotka koji prerađeni proizvodi za koje je nastao carinski dug čine u ukupnoj vrijednosti prerađenih proizvoda iste vrste kao rezultat prerade;

(b) postotka koji ukupna vrijednost prerađenih proizvoda iste vrste, neovisno o tome je li nastao carinski dug, čini u ukupnoj vrijednosti svih prerađenih proizvoda kao rezultat prerade.

Za potrebe primjene vrijednosne metode vrijednost prerađenih proizvoda utvrđuje se na temelju tekuće cijene franko tvornica na carinskom području Unije ili, ako se cijene franko tvornice ne mogu odrediti, tekuće prodajne cijene na carinskom području Unije za identične ili slične proizvode. Cijene među strankama za koje se čini da su povezane ili imaju međusobne kompenzacijske ugovore ne mogu se upotrijebiti za određivanje vrijednosti prerađenih proizvoda osim ako je određeno da ta povezanost ne utječe na cijene.

Ako se vrijednost prerađenih proizvoda ne može odrediti u skladu s trećim podstavkom, određuje se bilo kojom primjerenom metodom.

Članak 73.

Primjena odredaba o postupku uporabe u posebne svrhe na prerađene proizvode koji proizlaze iz postupka unutarnje proizvodnje

(članak 86. stavak 3. Zakonika)

1.  Za potrebe primjene članka 86. stavka 3. Zakonika, pri određivanju iznosa uvozne carine koji odgovara carinskom dugu za prerađene proizvode koji proizlaze iz postupka unutarnje proizvodnje roba stavljena u taj postupak uživa izuzeće od carine ili smanjenu stopu carine radi svoje posebne uporabe, što bi se primijenilo na tu robu da je bila stavljena u postupak uporabe u posebne svrhe u skladu s člankom 254. Zakonika.

2.  Stavak 1. primjenjuje se ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) odobrenje za stavljanje robe u postupak uporabe u posebne svrhe moglo je biti izdano i

(b) uvjeti za izuzeće od carine ili smanjene stope carine radi posebne uporabe te robe bili bi ispunjeni u trenutku prihvaćanja carinske deklaracije za stavljanje robe u postupak unutarnje proizvodnje.

Članak 74.

Primjena povlaštenog tarifnog postupanja na robu stavljenu u postupak unutarnje proizvodnje

(članak 86. stavak 3. Zakonika)

Za potrebe primjene članka 86. stavka 3. Zakonika, ako u trenutku prihvaćanja carinske deklaracije za stavljanje robe u postupak unutarnje proizvodnje uvezena roba ispunjava uvjete za povlašteno tarifno postupanje u okviru carinskih kvota ili plafona, ta roba ispunjava uvjete za bilo koje povlašteno tarifno postupanje predviđeno u odnosu na identičnu robu u trenutku prihvaćanja deklaracije za puštanje u slobodni promet.

Članak 75.

Posebna uvozna carina na prerađene proizvode koji proizlaze iz postupka vanjske proizvodnje ili na nadomjesne proizvode

(članak 86. stavak 5. Zakonika)

Ako se posebna uvozna carina mora primijeniti u odnosu na prerađene proizvode koji proizlaze iz postupka vanjske proizvodnje ili nadomjesne proizvode, iznos uvozne carine računa se na temelju carinske vrijednosti prerađenih proizvoda u trenutku prihvaćanja carinske deklaracije za stavljanje robe u slobodni promet, umanjeno za statističku vrijednost odgovarajuće privremeno izvezene robe u trenutku kada je stavljena u postupak vanjske proizvodnje, pomnoženo iznosom uvozne carine koja se primjenjuje na prerađene proizvode ili nadomjesne proizvode, podijeljeno carinskom vrijednošću prerađenih proizvoda ili nadomjesnih proizvoda.

Članak 76.

Odstupanje u slučaju izračuna iznosa uvozne carine na prerađene proizvode koji proizlaze iz postupka unutarnje proizvodnje

(članak 86. stavak 3. i članak 86. stavak 4. Zakonika)

Članak 86. stavak 3. Zakonika primjenjuje se bez zahtjeva deklaranta ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a) prerađene proizvode koji proizlaze iz postupka unutarnje proizvodnje izravno ili neizravno uvozi korisnik odobrenja tijekom razdoblja od jedne godine od njihova ponovnog izvoza;

▼M3

(b) roba bi u trenutku prihvaćanja carinske deklaracije za stavljanje robe u postupak unutarnje proizvodnje podlijegala mjerama poljoprivredne ili trgovinske politike, privremenoj ili trajnoj antidampinškoj pristojbi, kompenzacijskoj pristojbi, zaštitnoj mjeri ili dodatnoj pristojbi zbog suspenzije koncesija u slučaju da je roba deklarirana za puštanje u slobodni promet;

▼B

(c) u skladu s člankom 166. nije bilo potrebno provesti ispitivanje gospodarskih uvjeta.Pododjeljak 2.

Rok za utvrđivanje mjesta gdje je nastao carinski dug

Članak 77.

Rok za utvrđivanje mjesta gdje je nastao carinski dug u postupku provoza Unije

(članak 87. stavak 2. Zakonika)

Za robu stavljenu u postupak provoza Unije rok iz članka 87. stavka 2. Zakonika jedan je od sljedećih:

(a) sedam mjeseci od posljednjeg dana kada je roba trebala biti podnesena odredišnom carinskom uredu, osim ako je prije isteka tog roka zahtjev za prijenos naplate carinskog duga poslan tijelu nadležnom za mjesto gdje su se, prema dokazima koje je dostavilo carinsko tijelo države članice otpreme, dogodili događaji na temelju kojih je nastao carinski dug, u kojem se slučaju taj rok produljuje za najviše jedan mjesec;

(b) jedan mjesec od isteka roka za odgovor korisnika postupka na zahtjev za podatke potrebne za zaključenje postupka ako carinsko tijelo države članice otpreme nije obaviješteno o dolasku robe, a korisnik postupka nije dostavio dostatne podatke ili ih uopće nije dostavio.

Članak 78.

Rok za utvrđivanje mjesta gdje je nastao carinski dug u postupku provoza u skladu s Konvencijom TIR

(članak 87. stavak 2. Zakonika)

Za robu stavljenu u postupak provoza u skladu s Carinskom konvencijom o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR, uključujući njezine naknadne izmjene, (Konvencija TIR), rok iz članka 87. stavka 2. Zakonika iznosi sedam mjeseci od posljednjeg dana kada je roba trebala biti podnesena odredišnom ili izlaznom carinskom uredu.

Članak 79.

Rok za utvrđivanje mjesta gdje je nastao carinski dug u postupku provoza u skladu s Konvencijom ATA ili Istanbulskom konvencijom

(članak 87. stavak 2. Zakonika)

Za robu stavljenu u postupak provoza u skladu s Carinskom konvencijom o karnetu ATA za privremeni uvoz robe sklopljenom 6. prosinca 1961. u Bruxellesu, uključujući njezine naknadne izmjene, (Konvencija ATA) ili Konvencijom o privremenom uvozu, uključujući njezine naknadne izmjene, (Istanbulska konvencija), rok iz članka 87. stavka 2. Zakonika iznosi sedam mjeseci od dana kada je roba trebala biti podnesena odredišnom carinskom uredu.

Članak 80.

Rok za utvrđivanje mjesta gdje je nastao carinski dug u slučajevima koji nisu provoz

(članak 87. stavak 2. Zakonika)

Za robu stavljenu u poseban postupak koji nije provoz ili za robu koja je u privremenom smještaju rok iz članka 87. stavka 2. Zakonika iznosi sedam mjeseci od isteka sljedećih razdoblja:

(a) propisanog razdoblja za zaključenje posebnog postupka;

(b) propisanog razdoblja za završetak carinskog nadzora kod uporabe u posebne svrhe;

(c) propisanog razdoblja za završetak privremenog smještaja;

(d) propisanog razdoblja za završetak kretanja robe stavljene u postupak carinskog skladištenja između različitih mjesta na carinskom području Unije na kojima postupak nije zaključen.POGLAVLJE 2.

Osiguranje za carinski dug koji je nastao ili bi mogao nastatiOdjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 81.

Slučajevi u kojima se ne zahtijeva osiguranje za robu stavljenu u postupak privremenog uvoza

(članak 89. stavak 8. točka (c) Zakonika)

Na stavljanje robe u postupak privremenog uvoza ne primjenjuje se obveza polaganja osiguranja u sljedećim slučajevima:

(a) ako se carinske deklaracije mogu podnijeti usmeno ili drugim radnjama iz članka 141.;

(b) u slučaju materijala koji se upotrebljavaju u međunarodnom prometu koji obavljaju zračni prijevoznici, brodarska društva, željeznički prijevoznici ili pružatelji poštanskih usluga pod uvjetom da su ti materijali jasno označeni;

(c) u slučaju ambalaže koja se uvozi prazna pod uvjetom da nosi neizbrisive, neuklonjive oznake;

(d) ako je prijašnji korisnik odobrenja za privremeni uvoz robu deklarirao za postupak privremenog uvoza u skladu s člankom 136. ili 139. i roba je naknadno stavljena u postupak privremenog uvoza u istu svrhu.

Članak 82.

Osiguranje u obliku preuzete obveze jamca

(članak 94., članak 22. stavak 4. i članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

1.  Ako se osiguranje polaže u obliku preuzete obveze jamca i može se upotrebljavati u više od jedne države članice, jamac navodi adresu za dostavu ili imenuje zastupnika u svakoj državi članici u kojoj se osiguranje može upotrebljavati.

2.  Opoziv odobrenja jamca ili preuzete obveze jamca proizvodi pravni učinak 16. dana od dana kada je jamac primio odluku o opozivu ili se smatra da ju je primio.

3.  Poništenje preuzete obveze jamca proizvodi pravni učinak 16. dana od dana kada je jamac prijavio poništenje carinskom uredu u kojem je položeno osiguranje.

4.  Ako je osiguranje kojim se pokriva jedna radnja (pojedinačno osiguranje) položeno u obliku kupona, može se položiti sredstvima koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka.

▼M3

5.  Zajednički zahtjevi u pogledu podataka za obveze jamca o pružanju pojedinačnog osiguranja, pojedinačnog osiguranja u obliku kupona ili zajedničkog osiguranja utvrđeni su u pripadajućim prilozima 32-01, 32-02 i 32-03.

▼B

Članak 83.

Oblici osiguranja koji nisu novčani polog ili preuzeta obveza jamca

(članak 92. stavak 1. točka (c) Zakonika)

1.  Oblici osiguranja koji nisu novčani polog ili preuzeta obveza jamca sljedeći su:

(a) stavljanje hipoteke, teret na zemljištu, antihreza ili drugo pravo koje se smatra istovjetnim s pravom koje pripada nepokretnoj imovini;

(b) ustupanje potraživanja, zalog s predajom ili bez predaje u posjed robe, vrijednosnih papira ili potraživanja ili štedne bankovne knjižice ili upis u registar javnog duga;

(c) preuzimanje zajedničke ugovorne odgovornosti za puni iznos carinskog duga od treće strane koju su u tu svrhu priznala carinska tijela i polaganje mjenice čije plaćanje jamči ta treća strana;

(d) polaganje gotovine ili drugih sredstava plaćanja koja se smatraju jednakovrijednima, osim u eurima ili u valuti države članice u kojoj se zahtijeva osiguranje;

(e) sudjelovanje, podložno plaćanju doprinosa, u općem sustavu osiguranja kojim upravljaju carinska tijela.

2.  Oblici osiguranja iz stavka 1. ne prihvaćaju se za stavljanje robe u postupak provoza Unije.

▼M3

3.  Carinska tijela prihvaćaju oblike osiguranja iz stavka 1. ako su ti oblici osiguranja prihvaćeni u okviru nacionalnog zakonodavstva.

▼BOdjeljak 2.

Zajedničko osiguranje i oslobođenje od polaganja osiguranja

Članak 84.

Smanjenje razine zajedničkog osiguranja i oslobođenje od polaganja osiguranja

(članak 95. stavak 2. Zakonika)

1.  Odobrenje za uporabu zajedničkog osiguranja s iznosom smanjenim na 50 % referentnog iznosa dodjeljuje se ako podnositelj zahtjeva dokaže da ispunjava sljedeće uvjete:

(a) podnositelj zahtjeva vodi računovodstveni sustav koji je u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima koja se primjenjuju u državi članici u kojoj se knjigovodstvo vodi, omogućuje carinske knjigovodstvene provjere i vodi arhivsku evidenciju koja omogućuju kontrolni slijed od trenutka evidentiranja podataka;

(b) podnositelj zahtjeva ima upravnu organizaciju koja odgovara vrsti i opsegu poslovanja i prikladna je za upravljanje protokom robe te sustav unutarnje kontrole kojim se mogu spriječiti, otkriti i ispraviti pogreške te spriječiti i otkriti nezakonite ili nepravilne transakcije;

(c) podnositelj zahtjeva nije u stečajnom postupku;

(d) tijekom tri godine koje prethode podnošenju zahtjeva, podnositelj zahtjeva ispunio je svoje financijske obveze u pogledu plaćanja carina i drugih davanja, poreza ili pristojbi koje se naplaćuju na uvoz ili izvoz robe ili u vezi s njime;

(e) podnositelj zahtjeva dokazao je na temelju evidencija i podataka dostupnih za protekle tri godine koje prethode podnošenju zahtjeva da je dovoljno financijski solventan za ispunjavanje svojih obveza te da ispunjava svoje obveze s obzirom na vrstu i opseg svojih poslovnih aktivnosti, uključujući da nema negativne neto imovine, osim ako je može pokriti.

▼M4 —————

▼B

2.  Odobrenje za uporabu zajedničkog osiguranja s iznosom smanjenim na 30 % referentnog iznosa dodjeljuje se ako podnositelj zahtjeva dokaže da ispunjava sljedeće uvjete:

(a) podnositelj zahtjeva vodi računovodstveni sustav koji je u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima koja se primjenjuju u državi članici u kojoj se knjigovodstvo vodi, omogućuje carinske knjigovodstvene provjere i vodi arhivsku evidenciju koja omogućuju kontrolni slijed od trenutka evidentiranja podataka;

(b) podnositelj zahtjeva ima upravnu organizaciju koja odgovara vrsti i opsegu poslovanja i prikladna je za upravljanje protokom robe te sustav unutarnje kontrole kojim se mogu spriječiti, otkriti i ispraviti pogreške te spriječiti i otkriti nezakonite ili nepravilne transakcije;

(c) podnositelj zahtjeva osigurava da nadležni zaposlenici dobiju uputu da obavijeste carinska tijela kada otkriju poteškoće pri ispunjavanju zahtjeva te uspostavlja postupke za obavješćivanje carinskih tijela o takvim poteškoćama;

(d) podnositelj zahtjeva nije u stečajnom postupku;

(e) tijekom tri godine koje prethode podnošenju zahtjeva, podnositelj zahtjeva ispunio je svoje financijske obveze u pogledu plaćanja carina i drugih davanja, poreza ili pristojbi koje se naplaćuju na uvoz ili izvoz robe ili u vezi s njime;

(f) podnositelj zahtjeva dokazao je na temelju evidencija i podataka dostupnih za protekle tri godine koje prethode podnošenju zahtjeva da je dovoljno financijski solventan za ispunjavanje svojih obveza te da ispunjava svoje obveze s obzirom na vrstu i opseg svojih poslovnih aktivnosti, uključujući da nema negativne neto imovine, osim ako je može pokriti.

▼M4 —————

▼B

3.  Oslobođenje od polaganja osiguranja odobrava se ako podnositelj zahtjeva dokaže da ispunjava sljedeće zahtjeve:

(a) podnositelj zahtjeva vodi računovodstveni sustav koji je u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima koja se primjenjuju u državi članici u kojoj se knjigovodstvo vodi, omogućuje carinske knjigovodstvene provjere i vodi arhivsku evidenciju koja omogućuju kontrolni slijed od trenutka evidentiranja podataka;

(b) podnositelj zahtjeva carinskom tijelu omogućuje fizički pristup svom računovodstvenom sustavu i, ako je primjenjivo, svojim trgovačkim i prijevoznim evidencijama;

(c) podnositelj zahtjeva ima logistički sustav koji prepoznaje robu kao robu Unije ili robu koja nije roba Unije i prema potrebi navodi lokaciju robe;

(d) podnositelj zahtjeva ima upravnu organizaciju koja odgovara vrsti i opsegu poslovanja i prikladna je za upravljanje protokom robe te sustav unutarnje kontrole kojim se mogu spriječiti, otkriti i ispraviti pogreške te spriječiti i otkriti nezakonite ili nepravilne transakcije;

(e) ako je primjenjivo, podnositelj zahtjeva uspostavio je zadovoljavajuće postupke upravljanja dozvolama i odobrenjima koji su izdani u skladu s mjerama trgovinske politike ili se odnose na trgovinu poljoprivrednim proizvodima;

(f) podnositelj zahtjeva uspostavio je zadovoljavajuće postupke za arhiviranje svojih evidencija i podataka te zaštitu od gubitka podataka;

(g) podnositelj zahtjeva osigurava da nadležni zaposlenici dobiju uputu da obavijeste carinska tijela kada otkriju poteškoće pri ispunjavanju zahtjeva te uspostavlja postupke za obavješćivanje carinskih tijela o takvim poteškoćama;

(h) podnositelj zahtjeva provodi sigurnosne mjere za zaštitu svog računalnog sustava od neovlaštenog pristupa te zaštitu svoje dokumentacije;

(i) podnositelj zahtjeva nije u stečajnom postupku;

(j) tijekom tri godine koje prethode podnošenju zahtjeva, podnositelj zahtjeva ispunio je svoje financijske obveze u pogledu plaćanja carina i drugih davanja, poreza ili pristojbi koje se naplaćuju na uvoz ili izvoz robe ili u vezi s njime;

(k) podnositelj zahtjeva dokazao je na temelju evidencija i podataka dostupnih za protekle tri godine koje prethode podnošenju zahtjeva da je dovoljno financijski solventan za ispunjavanje svojih obveza te da ispunjava svoje obveze s obzirom na vrstu i opseg svojih poslovnih aktivnosti, uključujući da nema negativne neto imovine, osim ako je može pokriti.

▼M4 —————

▼M4

3a.  Pri provjeri posjeduje li podnositelj dovoljnu financijsku solventnost u svrhu izdavanja odobrenja za uporabu zajedničkog osiguranja sa smanjenim iznosom ili uporabu odricanja od osiguranja, kako je propisano stavkom 1. točkom (e), stavkom 2. točkom (f) i stavkom 3. točkom (k), carinska tijela uzimaju u obzir sposobnost podnositelja zahtjeva da ispuni svoje obveze plaćanja carinskog duga i ostalih davanja koji mogu nastati, a koje nisu obuhvaćene tim osiguranjem.

Ako je to opravdano, carinska tijela mogu uzeti u obzir rizik od nastanka tih carinskih dugova i drugih davanja uzimajući u obzir vrstu i veličinu poslovnih aktivnosti podnositelja zahtjeva povezanih s carinom i vrstu robe za koju se zahtijeva osiguranje.

3b.  Ako je ispunjenost uvjeta o dovoljnoj financijskoj solventnosti već ocijenjena kao metoda za primjenu kriterija iz članka 39. točke (c) Zakonika, carinska tijela samo provjeravaju opravdava li financijska solventnost podnositelja zahtjeva izdavanje odobrenja za uporabu zajedničkog osiguranja sa smanjenim iznosom ili uporabu odricanja od osiguranja.

▼M4

4.  Ako podnositelj zahtjeva ima poslovni nastan manje od tri godine, ispunjavanje uvjeta utvrđenih u stavku 1. točkama (d) i (e), stavku 2. točkama (e) i (f) te stavku 3. točkama (j) i (k) provjerava se na temelju dostupnih evidencija i informacija.

▼BOdjeljak 3.

Odredbe za postupak provoza Unije te postupak u skladu s Istanbulskom konvencijom i Konvencijom ATA

Članak 85.

Oslobađanje od obveza jamca u okviru postupka provoza Unije

(članak 6. stavak 2., članak 6. stavak 3. točka (a) i članak 98. Zakonika)

1.  Ako postupak provoza Unije nije zaključen, carinska tijela države članice otpreme u roku od devet mjeseci od propisanog roka za podnošenje robe odredišnom carinskom uredu obavješćuju jamca da postupak nije zaključen.

2.  Ako postupak provoza Unije nije zaključen, carinska tijela određena u skladu s člankom 87. Zakonika dužna su u roku od tri godine od dana prihvaćanja provozne deklaracije obavijestiti jamca da se od njega traži ili da se od njega može tražiti plaćanje duga za koji odgovara u pogledu predmetne aktivnosti provoza Unije.

3.  Jamac se oslobađa svojih obveza ako mu se bilo koja od obavijesti predviđenih u stavcima 1. i 2. ne izda prije isteka vremenskog roka.

4.  Ako je jedna od obavijesti izdana, jamac se obavještava o naplati duga ili o zaključenju postupka.

5.  Zajednički zahtjevi u pogledu podataka za obavijest iz stavka 1. utvrđeni su u Prilogu 32-04.

Zajednički zahtjevi u pogledu podataka za obavijest iz stavka 2. utvrđeni su u Prilogu 32-05.

6.  U skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom (a) Zakonika obavijest iz stavaka 1. i 2. može se slati sredstvima koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka.

Članak 86.

Zahtjev za plaćanje jamstvenoj udruzi za robu obuhvaćenu karnetom ATA i obavijest o nezaključenju postupka karneta CPD jamstvenoj udruzi u okviru postupka Konvencije ATA ili Istanbulske konvencije

(članak 6. stavak 2., članak 6. stavak 3. točka (a) i članak 98. Zakonika)

1.  U slučaju nepoštovanja obveza u okviru karneta ATA i CPD carinska tijela reguliraju isprave za privremeni uvoz (zahtjev za plaćanje jamstvenoj udruzi odnosno obavijest o nezaključenju postupka) u skladu s člancima 9., 10 i 11. Aneksa A Istanbulske konvencije ili, prema potrebi, u skladu s člancima 7., 8. i 9. Konvencije ATA.

2.  Iznos uvozne carine i poreza na temelju zahtjeva za plaćanje jamstvenoj udruzi izračunava se na obrascu obračuna davanja.

3.  Zajednički zahtjevi u pogledu podataka za zahtjev za plaćanje jamstvenoj udruzi iz stavka 1. utvrđeni su u Prilogu 33-01.

4.  Zajednički zahtjevi u pogledu podataka za obavijest o nezaključenju postupka karneta CPD iz stavka 1. utvrđeni su u Prilogu 33-02.

5.  U skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom (a) Zakonika zahtjev za plaćanje jamstvenoj udruzi i obavijest o nezaključenju postupka karneta CPD mogu se poslati odgovarajućoj jamstvenoj udruzi sredstvima koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka.POGLAVLJE 3.

Naplata i plaćanje carine te povrat i otpust iznosa uvozne ili izvozne carineOdjeljak 1.

Određivanje iznosa uvozne ili izvozne carine, obavješćivanje o carinskom dugu i knjiženjePododjeljak 1.

Obavijest o carinskom dugu i zahtjev za plaćanje od jamstvene udruge

Članak 87.

Načini obavješćivanja o carinskom dugu

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

Obavijest o carinskom dugu u skladu s člankom 102. Zakonika može se dostaviti sredstvima koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka.

Članak 88.

Izuzeće od obveze obavješćivanja o carinskom dugu

(članak 102. stavak 1. točka (d) Zakonika)

1.  Carinska tijela mogu odustati od obavješćivanja o carinskom dugu nastalom zbog neispunjavanja obveza na temelju članka 79. ili članka 82. Zakonika ako je iznos predmetne uvozne ili izvozne carine manji od 10 EUR.

2.  Ako je za carinski dug izdana izvorna obavijest u kojoj je naveden iznos uvozne i izvozne carine manji od plativog iznosa uvozne i izvozne carine, carinska tijela mogu odustati od obavješćivanja o carinskom dugu za razliku tih dvaju iznosa pod uvjetom da je ona manja od 10 EUR.

3.  Ograničenje od 10 EUR iz stavaka 1. i 2. primjenjuje se na svaku naplatu.Odjeljak 2.

Plaćanje iznosa uvozne ili izvozne carine

Članak 89.

Suspenzija roka za plaćanje u slučaju zahtjeva za otpust

(članak 108. stavak 3. točka (a) Zakonika)

1.  Carinska tijela suspendiraju rok za plaćanje iznosa uvozne ili izvozne carine koji odgovara carinskom dugu dok ne donesu odluku o zahtjevu za otpust pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) ako je podnesen zahtjev za otpust u skladu s člancima 118., 119. ili 120. Zakonika, a vjerojatno je da će se ispuniti uvjeti utvrđeni u odgovarajućem članku;

(b) ako je podnesen zahtjev za otpust u skladu s člankom 117. Zakonika, a vjerojatno je da će se ispuniti uvjeti utvrđeni u članku 117. i članku 45. stavku 2. Zakonika.

2.  Ako roba za koju je podnesen zahtjev za otpust više nije pod carinskim nadzorom u trenutku podnošenja zahtjeva, polaže se osiguranje.

3.  Odstupajući od stavka 2. carinska tijela ne zahtijevaju osiguranje ako je utvrđeno da bi se polaganjem osiguranja moglo uzrokovati ozbiljne gospodarske ili socijalne poteškoće za dužnika.

Članak 90.

Suspenzija roka za plaćanje u slučaju robe koja će biti zaplijenjena, uništena ili ustupljena u korist države

(članak 108. stavak 3. točka (b) Zakonika)

Carinska tijela suspendiraju rok za plaćanje iznosa uvozne ili izvozne carine koji odgovara carinskom dugu ako je roba još pod carinskim nadzorom te će biti zaplijenjena, uništena ili ustupljena u korist države, a carinska tijela smatraju da će se uvjeti za njezinu zaplijenu, uništenje ili ustupanje vjerojatno ispuniti dok se ne donese konačna odluka o njezinoj zaplijeni, uništenju ili ustupanju.

Članak 91.

Suspenzija roka za plaćanje u slučaju carinskih dugova nastalih zbog neispunjavanja obveza

(članak 108. stavak 3. točka (c) Zakonika)

1.  Carinska tijela suspendiraju rok za plaćanje iznosa uvozne ili izvozne carine koji odgovara carinskom dugu osobi iz članka 79. stavka 3. točke (a) Zakonika ako je carinski dug nastao zbog neispunjavanja obveza iz članka 79. Zakonika pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) ako je utvrđen najmanje još jedan dužnik u skladu s člankom 29. stavkom 3. točkama (b) ili (c) Zakonika;

(b) dužnik iz točke (a) obaviješten je o predmetnom iznosu uvozne ili izvozne carine u skladu s člankom 102. Zakonika;

(c) osoba iz članka 79. stavka 3. točke (a) Zakonika ne smatra se dužnikom u skladu s člankom 79. stavkom 3. točkama (b) ili (c) Zakonika i toj osobi nije moguće pripisati nikakvu prijevaru ili očitu nemarnost.

2.  Suspenzija se provodi pod uvjetom da osoba u čiju se korist ona odobrava položi osiguranje za predmetni iznos uvozne ili izvozne carine osim u sljedećim slučajevima:

(a) osiguranje kojim se pokriva cijeli predmetni iznos uvozne ili izvozne carine već postoji i jamac nije oslobođen svojih obveza;

(b) na temelju dokumentirane procjene utvrđeno je da bi zahtjev za osiguranje mogao uzrokovati ozbiljne gospodarske ili socijalne poteškoće za dužnika.

3.  Trajanje suspenzije ograničeno je na jednu godinu. Međutim, to razdoblje carinska tijela iz opravdanih razloga mogu produljiti.Odjeljak 3.

Povrat i otpustPododjeljak 1.

Opće odredbe i postupak

Članak 92.

Zahtjev za povrat ili otpust

(članak 6. stavak 3. točka (a), članak 22. stavak 1. i članak 103. Zakonika)

1.  Odstupajući od članka 22. stavka 1. trećeg podstavka Zakonika, zahtjev za povrat ili otpust uvozne ili izvozne carine iz članka 116. Zakonika podnosi se nadležnom carinskom tijelu države članice koje je izdalo obavijest o carinskom dugu.

2.  Zahtjev iz stavka 1. može se podnijeti sredstvima koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka u skladu s odredbama predmetne države članice.

Članak 93.

Dodatne informacije kada se roba nalazi u drugoj državi članici

(članak 6. stavak 2. i članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

Zajednički zahtjevi u pogledu podataka za zahtjev za dodatne informacije kada se roba nalazi u drugoj državi članici utvrđeni su u Prilogu 33-06.

Zahtjev za dodatne informacije iz prvog podstavka može se podnijeti sredstvima koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka.

Članak 94.

Načini obavješćivanja o odluci o povratu ili otpustu

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

Predmetna osoba može se obavijestiti o odluci o povratu ili otpustu uvozne ili izvozne carine sredstvima koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka.

Članak 95.

Zajednički zahtjevi u pogledu podataka povezani s formalnostima kada se roba nalazi u drugoj državi članici

(članak 6. stavak 2. Zakonika)

Zajednički zahtjevi u pogledu podataka za odgovor na zahtjev za informacije o obavljanju formalnosti kada se zahtjev za povrat ili otpust odnosi na robu koja se nalazi u državi članici u kojoj nije dostavljena obavijest o carinskom dugu utvrđeni su u Prilogu 33-07.

Članak 96.

Načini slanja informacija o obavljenim formalnostima kada se roba nalazi u drugoj državi članici

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

Odgovor iz članka 95. može se podnijeti sredstvima koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka.

▼M3

Članak 97.

Produljenje roka za donošenje odluke o povratu ili otpustu

(članak 22. stavak 3. Zakonika)

1.  Ako se primjenjuje članak 116. stavak 3. prvi podstavak Zakonika ili članak 116. stavak 3. drugi podstavak točka (b) Zakonika, rok za donošenje odluke o povratu ili otpustu suspendira se do trenutka kada predmetna država članica primi obavijest o odluci Komisije ili obavijest Komisije o vraćanju dokumentacije zbog razloga navedenih u članku 98. stavku 6. ove Uredbe.

2.  Ako se primjenjuje članak 116. stavak 3. drugi podstavak točka (b) Zakonika, rok za donošenje odluke o povratu ili otpustu suspendira se do trenutka kada predmetna država članica primi obavijest o odluci Komisije o predmetu koji uključuje usporediva činjenična i pravna pitanja.

3.  Ako na odluku o povratu ili otpustu može utjecati ishod jednog od sljedećih upravnih ili sudskih postupaka u tijeku, rok za donošenje odluke o povratu ili otpustu može se, uz suglasnost podnositelja zahtjeva, produljiti kako slijedi:

(a) ako se pred Sudom Europske unije, u skladu s člankom 267. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, vodi predmet koji uključuje usporediva činjenična i pravna pitanja, rok za donošenje odluke o povratu ili otpustu može se produljiti za razdoblje koje završava najkasnije 30 dana nakon datuma donošenja presude Suda Europske unije;

(b) ako odluka o povratu ili otpustu ovisi o ishodu zahtjeva za naknadnu provjeru dokaza o povlaštenom podrijetlu u skladu s člancima 109., 110. ili 125. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 ili zahtjeva podnesenog u skladu s predmetnim sporazumom o povlaštenoj trgovini, rok za donošenje odluke o povratu ili otpustu može se produljiti za razdoblje provjere kako je navedeno u člancima 109., 110. ili 125. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 ili u predmetnom sporazumu o povlaštenoj trgovini, ali u svakom slučaju ne dulje od 15 mjeseci od datuma kada je zahtjev upućen i

(c) ako odluka o povratu ili otpustu ovisi o ishodu postupka savjetovanja u cilju osiguravanja, na razini Unije, ispravnog i ujednačenog razvrstavanja ili utvrđivanja podrijetla predmetne robe, koji se provodi u skladu s člankom 23. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447, rok za donošenje odluke o povratu ili otpustu može se produljiti za razdoblje koje završava najkasnije 30 dana od obavijesti Komisije o povlačenju suspenzije donošenja odluke o OIP-u i odluke o OTI-ju, kako je predviđeno u članku 23. stavku 3. te Provedbene uredbe.

▼BPododjeljak 2.

Odluke koje donosi Komisija

Članak 98.

Prosljeđivanje dokumentacije Komisiji radi donošenja odluke

(članak 116. stavak 3. Zakonika)

1.  Država članica obavješćuje predmetnu osobu o namjeri prosljeđivanja dokumentacije Komisiji prije nego što je proslijedi i predmetnoj osobi daje 30 dana da potpiše izjavu u kojoj se potvrđuje da je osoba pročitala dokumentaciju i izjavljuje da neće ništa dodati ili se navode svi podaci za koje osoba smatra da bi ih trebalo uključiti. Ako predmetna osoba u roku od 30 dana ne dostavi tu izjavu, smatrat će se da je pročitala dokumentaciju i da ništa neće dodati.

2.  Ako država članica proslijedi dokumentaciju Komisiji radi donošenja odluke u slučajevima iz članka 116. stavka 3. Zakonika, dokumentacija mora sadržavati najmanje sljedeće:

(a) sažetak slučaja;

(b) detaljne informacije kojima se utvrđuje da su uvjeti iz članka 119. ili članka 120. Zakonika ispunjeni;

(c) izjavu iz stavka 1. ili izjavu države članice kojom se potvrđuje da se smatra da je predmetna osoba pročitala dokumentaciju i da ništa neće dodati.

3.  Komisija obavješćuje državu članicu o primitku dokumentacije čim je zaprimi.

4.  Komisija svim državama članicama daje na raspolaganje primjerak sažetka slučaja iz stavka 2. točke (a) u roku od 15 dana od dana primitka dokumentacije.

5.  Ako informacije koje je država članica proslijedila Komisiji radi donošenja odluke nisu dovoljne, Komisija od države članice može zatražiti dodatne informacije.

6.  Komisija vraća dokumentaciju državi članici te se smatra da slučaj nikad nije bio dostavljen Komisiji u sljedećim slučajevima:

(a) dokumentacija je očito nepotpuna jer ne sadržava ništa čime bi se opravdalo njezino razmatranje od strane Komisije;

(b) na temelju članka 116. stavka 3. drugog podstavka Zakonika slučaj nije trebalo podnijeti Komisiji;

(c) država članica Komisiji je proslijedila nove informacije čija priroda bitno mijenja iznošenje činjenica ili pravnu ocjenu slučaja dok je Komisija u tijeku razmatranja dokumentacije.

Članak 99.

Pravo predmetne osobe na saslušanje

(članak 116. stavak 3. Zakonika)

1.  Ako Komisija namjerava donijeti nepovoljnu odluku u slučajevima iz članka 116. stavka 3. Zakonika, predmetnoj osobi dostavlja prigovore u pisanom obliku uz upućivanje na sve isprave i podatke na kojima temelji svoje prigovore. Komisija predmetnu osobu obavješćuje o njezinu pravu na pristup dokumentaciji.

2.  Komisija predmetnu državu članicu obavješćuje o svojoj namjeri i slanju obavijesti iz stavka 1.

3.  Predmetna osoba dobiva priliku Komisiji izraziti svoje stajalište u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti iz stavka 1.

Članak 100.

Rokovi

(članak 116. stavak 3. Zakonika)

1.  Komisija odlučuje o tome je li povrat ili otpust opravdan u roku od devet mjeseci od dana primitka dokumentacije iz članka 98. stavka 1.

2.  Ako Komisija smatra potrebnim od države članice zatražiti dodatne informacije kako je utvrđeno u članku 98. stavku 5., razdoblje iz stavka 1. produljuje se za isto razdoblje kao što je razdoblje od dana kada je Komisija poslala zahtjev za dodatne informacije do dana kada ih je zaprimila. Komisija predmetnu osobu obavješćuje o produljenju.

3.  Ako Komisija vodi istrage radi donošenja odluke, razdoblje iz stavka 1. produljuje se za vrijeme potrebno za završetak istraga. Takvo produljenje iznosi najviše devet mjeseci. Komisija obavješćuje državu članicu i predmetnu osobu o datumima početka i završetka istraga.

4.  Ako Komisija namjerava donijeti nepovoljnu odluku kako je navedeno u članku 99. stavku 1., razdoblje iz stavka 1. produljuje se za 30 dana.

Članak 101.

Obavijest o odluci

(članak 116. stavak 3. Zakonika)

1.  Komisija predmetnu državu članicu obavješćuje o svojoj odluci što je prije moguće, a u svakom slučaju u roku od 30 dana od isteka razdoblja navedenog u članku 100. stavku 1.

2.  Carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke izdaje odluku na temelju odluke Komisije o kojoj je dana obavijest u skladu sa stavkom 1.

Država članica kojoj pripadaju carinska tijela nadležna za donošenje odluke o tome obavješćuje Komisiju tako da joj šalje primjerak predmetne odluke.

3.  Ako je odluka u slučajevima iz članka 116. stavka 3. Zakonika povoljna za predmetnu osobu, Komisija može navesti uvjete pod kojima carinska tijela trebaju vratiti ili otpustiti carinu u slučajevima koji uključuju usporediva činjenična i pravna pitanja.

Članak 102.

Posljedice u slučaju nedonošenja odluke ili neobavješćivanja o njoj

(članak 116. stavak 3. Zakonika)

Ako Komisija ne donese odluku u roku utvrđenom u članku 100. ili o odluci ne obavijesti predmetnu državu članicu u roku utvrđenom u članku 101. stavku 1., carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke donosi odluku povoljnu za predmetnu osobu.POGLAVLJE 4.

Otpis carinskog duga

Članak 103.

Propusti bez znatnog utjecaja na ispravnost carinskog postupka

(članak 124. stavak 1. točka (h) podtočka i. Zakonika)

Sljedeće situacije smatraju se propustom bez znatnog utjecaja na ispravnost carinskog postupka:

(a) prekoračenje roka za razdoblje koje nije duže od produljenog roka koji bi se odobrio da je za takvo produljenje podnesen zahtjev;

(b) ako je carinski dug nastao za robu stavljenu u poseban postupak ili u privremeni smještaj u skladu s člankom 79. stavkom 1. točkom (a) ili (c) Zakonika i ta je roba nakon toga puštena u slobodni promet;

(c) ako je carinski nadzor naknadno ponovno uspostavljen za robu koja službeno nije dio postupka provoza, ali je prije toga bila u privremenom smještaju ili je stavljena u poseban postupak zajedno s robom službeno stavljenom u postupak provoza;

(d) u slučaju robe stavljene u poseban postupak koji nije provoz ili slobodne zone odnosno u slučaju robe koja je u privremenom smještaju, pri čemu je počinjena pogreška u pogledu podataka u carinskoj deklaraciji kojom se zaključuje postupak ili završava privremeni smještaj, pod uvjetom da pogreška ne utječe na zaključivanje postupka ili završetak privremenog smještaja;

(e) ako je carinski dug nastao u skladu s člankom 79. stavkom 1. točkom (a) ili (b) Zakonika, pod uvjetom da predmetna osoba nadležna carinska tijela obavijesti o neispunjavanju obveza prije nego što je izdana obavijest o carinskom dugu ili prije nego što su carinska tijela obavijestila tu osobu da namjeravaju provesti provjeru.GLAVA IV.

ROBA UNESENA NA CARINSKO PODRUČJE UNIJEPOGLAVLJE 1.

Ulazna skraćena deklaracija

Članak 104.

Oslobođenje od obveze podnošenja ulazne skraćene deklaracije

(članak 127. stavak 2. točka (b) Zakonika)

1.  Sljedeća roba oslobađa se podnošenja ulazne skraćene deklaracije:

(a) električna energija;

(b) roba koja ulazi cjevovodom;

(c) predmeti korespondencije;

(d) kućanski predmeti kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki (d) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1186/2009 od 16. studenoga 2009. o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici ( 7 ) pod uvjetom da se ne prevoze u okviru ugovora o prijevozu;

(e) roba za koju je dopuštena usmena carinska deklaracija u skladu s člankom 135. i člankom 136. stavkom 1. pod uvjetom da se ne prevozi u okviru ugovora o prijevozu;

(f) roba iz članka 138. točaka (b) do (d) ili članka 139. stavka 1. koja se smatra deklariranom u skladu s člankom 141. pod uvjetom da se ne prevozi u okviru ugovora o prijevozu;

(g) roba koja je u osobnoj prtljazi putnika;

(h) roba koja se premješta na temelju obrasca 302 predviđenog Sporazumom između država stranaka Sjevernoatlanskog ugovora o pravnom položaju njihovih snaga koji je potpisan u Londonu 19. lipnja 1951.;

(i) oružje i vojna oprema koju su tijela države članice nadležna za vojnu obranu unijela na carinsko područje Unije u vojnom prijevozu ili prijevozu koji upotrebljavaju isključivo vojna tijela;

(j) sljedeća roba unesena na carinsko područje Unije izravno s objekata na moru kojima upravlja osoba s poslovnim nastanom na carinskom području Unije:

i. roba koja je ugrađena u te objekte na moru u svrhu izgradnje, popravka, održavanja ili preinake;

ii. roba koja se upotrebljavala za montažu ili opremanje objekata na moru;

iii. zalihe koje se upotrebljavaju ili troše na objektima na moru;

iv. neopasni otpad s navedenih objekata na moru;

(k) roba oslobođena na temelju Bečke konvencije o diplomatskim odnosima od 18. travnja 1961., Bečke konvencije o konzularnim odnosima od 24. travnja 1963., ostalih konzularnih konvencija ili Njujorške konvencije o specijalnim misijama od 16. prosinca 1969.;

(l) sljedeća roba na plovilima ili u zrakoplovima:

i. roba isporučena za ugradnju kao dio tih plovila ili zrakoplova ili njihov pribor;

ii. roba za rad motora, strojeva i druge opreme tih plovila ili zrakoplova;

iii. prehrambeni proizvodi i druga roba koja će se trošiti ili prodavati na plovilu ili u zrakoplovu;

(m) roba unesena na carinsko područje Unije iz Ceute i Melille, Gibraltara, Helgolanda, Republike San Marino, Države Vatikanskoga Grada, općina Livigno i Campione d’Italia ili talijanskih nacionalnih voda jezera Lugano koje su između obale i političke granice područja između Ponte Tresa i Ponte Ceresio;

(n) proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi koje su ribarska plovila Unije izvadila iz mora izvan carinskog područja Unije;

(o) plovila, i roba koja se na njima prevozi, koja ulaze u teritorijalne vode države članice isključivo radi ukrcavanja zaliha bez povezivanja s bilo kojim lučkim objektom;

(p) roba obuhvaćena karnetom ATA ili CPD pod uvjetom da se ne prevozi u okviru ugovora o prijevozu.

2.  Do 31. prosinca 2020. roba u poštanskim pošiljkama čija težina ne premašuje 250 grama oslobađa se podnošenja ulazne skraćene deklaracije.

Ako se na carinsko područje Unije unosi roba u poštanskim pošiljkama čija težina premašuje 250 grama, ali nije obuhvaćena ulaznom skraćenom deklaracijom, prekršajne odredbe se ne primjenjuju. Analiza rizika provodi se pri podnošenju robe i, ako je dostupna, na temelju deklaracije za privremeni smještaj ili carinske deklaracije kojom je ta roba obuhvaćena.

Do 31. prosinca 2020. Komisija će preispitati stanje robe u poštanskim pošiljkama u skladu s ovim stavkom u cilju provođenja prilagodbi koje bi mogle biti potrebne s obzirom na uporabu elektroničkih sredstava od strane poštanskih operatera kod kretanja robe.

▼M1

3.  Do datumâ nadogradnje sustava kontrole uvoza iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU ne primjenjuje se stavak 2. ovog članka te se odustaje od obveze podnošenja ulazne skraćene deklaracije u pogledu robe u poštanskim pošiljkama;

4.  Do datuma nadogradnje sustava kontrole uvoza iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU odustaje se od obveze podnošenja ulazne skraćene deklaracije u pogledu robe u pošiljci čija stvarna vrijednost ne prelazi 22 EUR, pod uvjetom da carinska tijela prihvate, uz pristanak gospodarskog subjekta, provesti analizu rizika upotrebom informacija sadržanih ili navedenih u sustavu kojim se koristi gospodarski subjekt.

▼B

Članak 105.

Rokovi za podnošenje ulazne skraćene deklaracije u slučaju pomorskog prijevoza

(članak 127. stavci 3. i 7. Zakonika)

Ako se roba unosi na carinsko područje Unije pomorskim prijevozom, ulazna skraćena deklaracija podnosi se u sljedećim rokovima:

(a) za teret u kontejnerima, osim kada se primjenjuje točka (c) ili točka (d), najkasnije 24 sata prije utovara robe na plovilo na kojem će se unijeti na carinsko područje Unije;

(b) za rasuti teret ili teret u komadima, osim kada se primjenjuje točka (c) ili (d), najkasnije četiri sata prije dolaska plovila u prvu luku ulaska na carinskom području Unije;

(c) najkasnije dva sata prije dolaska plovila u prvu luku ulaska na carinskom području Unije u slučaju robe koja dolazi s bilo kojeg od sljedećih:

i. Grenland;

ii. Farski otoci;

iii. Island;

iv. luke na Baltičkom moru, Sjevernom moru, Crnom moru i Sredozemnom moru;

v. sve luke Maroka;

(d) za kretanje, osim kada se primjenjuje točka (c), između područja izvan carinskog područja Unije i francuskih prekomorskih departmana, Azora, Madeire ili Kanarskih otoka, ako putovanje traje manje od 24 sata, najkasnije dva sata prije dolaska u prvu luku ulaska na carinskom području Unije.

Članak 106.

Rokovi za podnošenje ulazne skraćene deklaracije u slučaju zračnog prijevoza

(članak 127. stavci 3. i 7. Zakonika)

1.  Ako se roba unosi na carinsko područje Unije zračnim prijevozom, ulazna skraćena deklaracija podnosi se u u najkraćem mogućem roku.

Minimalni skup podataka ulazne skraćene deklaracije podnosi se najkasnije prije utovara robe u zrakoplov kojim će se unijeti na carinsko područje Unije.

2.  Ako je samo minimalni skup podataka ulazne skraćene deklaracije dostavljen u roku iz stavka 1. drugog podstavka, ostali podaci dostavljaju se u sljedećim rokovima:

(a) za letove koji traju manje od četiri sata, najkasnije do trenutka stvarnog polaska zrakoplova;

(b) za ostale letove, najkasnije četiri sata prije dolaska zrakoplova u prvu zračnu luku na carinskom području Unije.

▼M1

3.  Odstupajući od stavaka 1. i 2. ovog članka, do datuma nadogradnje sustava kontrole uvoza iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU ulazna skraćena deklaracija podnosi se u okviru sljedećih rokova:

(a) za letove koji traju kraće od četiri sata, najkasnije do trenutka stvarnog polaska zrakoplova; i

(b) za letove koji traju najmanje četiri sata, najkasnije četiri sata prije dolaska zrakoplova u prvu zračnu luku na carinskom području Unije.

▼B

Članak 107.

Rokovi za podnošenje ulazne skraćene deklaracije u slučaju željezničkog prijevoza

(članak 127. stavci 3. i 7. Zakonika)

Ako se roba unosi na carinsko područje Unije željeznicom, ulazna skraćena deklaracija podnosi se u sljedećim rokovima:

(a) ako putovanje vlakom od zadnje željezničke stanice koja se nalazi u trećoj zemlji do carinskog ureda prvog ulaska traje manje od dva sata, najkasnije jedan sat prije dolaska robe na mjesto za koje je nadležan taj carinski ured;

(b) u svim ostalim slučajevima najkasnije dva sata prije dolaska robe na mjesto za koje je nadležan carinski ured prvog ulaska.

Članak 108.

Rokovi za podnošenje ulazne skraćene deklaracije u slučaju cestovnog prijevoza

(članak 127. stavci 3. i 7. Zakonika)

Ako se roba unosi na carinsko područje Unije cestom, ulazna skraćena deklaracija podnosi se najkasnije jedan sat prije dolaska robe na mjesto za koje je nadležan carinski ured prvog ulaska.

Članak 109.

Rokovi za podnošenje ulazne skraćene deklaracije u slučaju prijevoza unutarnjim plovnim putovima

(članak 127. stavci 3. i 7. Zakonika)

Ako se roba unosi na carinsko područje Unije unutarnjim plovnim putovima, ulazna skraćena deklaracija podnosi se najkasnije dva sata prije dolaska robe na mjesto za koje je nadležan carinski ured prvog ulaska.

Članak 110.

Rokovi za podnošenje ulazne skraćene deklaracije u slučaju kombiniranog prijevoza

(članak 127. stavci 3. i 7. Zakonika)

Ako se roba unosi na carinsko područje Unije prijevoznim sredstvom koje se i samo prevozi aktivnim prijevoznim sredstvom, rok za podnošenje ulazne skraćene deklaracije je rok koji se primjenjuje na aktivno prijevozno sredstvo.

Članak 111.

Rokovi za podnošenje ulazne skraćene deklaracije u slučaju više sile

(članak 127. stavci 3. i 7. Zakonika)

Rokovi iz članaka 105. do 109. ne primjenjuju se u slučaju više sile.

Članak 112.

Podaci iz ulazne skraćene deklaracije koje dostavljaju druge osobe u posebnim slučajevima u pogledu pomorskog prijevoza ili prijevoza unutarnjim plovnim putovima

(članak 127. stavak 6. Zakonika)

1.  Ako su, u slučaju pomorskog prijevoza ili prijevoza unutarnjim plovnim putovima, jedna ili više osoba koje nisu prijevoznik, za istu robu sklopile jedan ili više dodatnih ugovora o prijevozu obuhvaćenih jednom teretnicom ili više njih, a osoba koja izdaje teretnicu nije podatke potrebne za ulaznu skraćenu deklaraciju dostavila svojem ugovornom partneru koji joj izdaje teretnicu ili svojem ugovornom partneru s kojim je sklopila sporazum o zajedničkom utovaru robe, osoba koja nije dostavila potrebne podatke dostavlja te podatke carinskom uredu prvog ulaska u skladu s člankom 127. stavkom 6. Zakonika.

Ako primatelj naveden u teretnici koja nema dodatne teretnice niže razine nije dostavio podatke potrebne za ulaznu skraćenu deklaraciju osobi koja izdaje tu teretnicu, te podatke dostavlja carinskom uredu prvog ulaska.

2.  Svaka osoba koja podnosi podatke iz članka 127. stavka 5. Zakonika odgovorna je za podatke koje je podnijela u skladu s člankom 15. stavkom 2. točkama (a) i (b) Zakonika.

▼M1

3.  Do datumâ nadogradnje sustava kontrole uvoza iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU ne primjenjuju se stavci 1. i 2. ovog članka.

▼B

Članak 113.

Podaci iz ulazne skraćene deklaracije koje dostavljaju druge osobe u posebnim slučajevima u pogledu zračnog prijevoza

(članak 127. stavak 6. Zakonika)

1.  Ako su, u slučaju zračnog prijevoza, jedna ili više osoba koje nisu prijevoznik, za istu robu sklopile jedan ili više dodatnih ugovora o prijevozu obuhvaćenih jednim zračnim tovarnim listom ili više njih, a osoba koja izdaje zračni tovarni list nije podatke potrebne za ulaznu skraćenu deklaraciju dostavila svojem ugovornom partneru koji joj izdaje zračni tovarni list ili svojem ugovornom partneru s kojim je sklopila sporazum o zajedničkom utovaru robe, osoba koja nije dostavila potrebne podatke dostavlja te podatke carinskom uredu prvog ulaska u skladu s člankom 127. stavkom 6. Zakonika.

2.  Ako se, u slučaju zračnog prijevoza, roba premješta na temelju pravila akata Svjetske poštanske unije i poštanski operater prijevozniku nije dostavio podatke potrebne za ulaznu skraćenu deklaraciju, poštanski operater te podatke dostavlja carinskom uredu prvog ulaska u skladu s člankom 127. stavkom 6. Zakonika.

3.  Svaka osoba koja podnosi podatke iz članka 127. stavka 5. Zakonika odgovorna je za podatke koje je podnijela u skladu s člankom 15. stavkom 2. točkama (a) i (b) Zakonika.

▼M1

4.  Do datumâ nadogradnje sustava kontrole uvoza iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU ne primjenjuju se stavci 1. i 3. ovog članka.

▼BPOGLAVLJE 2.

Dolazak robe

▼M3

Članak 114.

Trgovina s posebnim fiskalnim područjima

(članak 1. stavak 3. Zakonika)

1.  Države članice primjenjuju članke od 115. do 118. ove Uredbe i članke od 133. do 152. Zakonika na robu Unije koja je unesena iz posebnog fiskalnog područja ili u njega iz drugog dijela carinskog područja Unije koji nije posebno fiskalno područje i ne nalazi se u istoj državi članici ili u njega.

2.  Ako se roba Unije otprema iz posebnog fiskalnog područja u drugi dio carinskog područja Unije koji nije posebno fiskalno područje, ali se nalazi u istoj državi članici, roba se podnosi carini odmah po dolasku u taj drugi dio carinskog područja Unije. Međutim, podložno odobrenju carinskih tijela predmetne države članice, roba se može podnijeti u određeni carinski ured ili na bilo kojem drugom mjestu koje to carinsko tijelo odredi ili odobri prije odlaska te robe iz posebnog fiskalnog područja.

Robu podnosi carini osoba koja unosi robu u drugi dio carinskog područja ili osoba u čije ime ili za čiji račun se roba unosi u taj dio carinskog područja Unije.

3.  Ako se roba Unije otprema iz drugog dijela carinskog područja Unije koji nije posebno fiskalno područje u posebno fiskalno područje u istoj državi članici, roba se podnosi carini odmah po dolasku u to posebno fiskalno područje. Međutim, podložno odobrenju carinskih tijela predmetne države članice, roba se može podnijeti u određeni carinski ured ili na bilo kojem drugom mjestu koje to carinsko tijelo odredi ili odobri prije odlaska te robe s mjesta otpreme.

Robu podnosi osoba koja unosi robu u posebno fiskalno područje ili osoba u čije ime ili za čiji račun se roba unosi u posebno fiskalno područje.

4.  Roba Unije iz stavaka 2. i 3. podliježe samo carinskim odredbama u skladu s člankom 134. ove Uredbe.

Članak 115.

Odobrenje mjesta za podnošenje robe carini i privremeni smještaj

(članak 139. stavak 1. i članak 147. stavak 1. Zakonika)

1.  Mjesto koje nije nadležni carinski ured može se odobriti u svrhu podnošenja robe ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) ispunjeni su zahtjevi utvrđeni u članku 148. stavcima 2. i 3. Zakonika i u članku 117. ove Uredbe;

(b) roba je deklarirana za carinski postupak ili je ponovno izvezena najkasnije tri dana nakon njezina podnošenja, ili najkasnije šest dana nakon njezina podnošenja u slučaju ovlaštenog primatelja iz članka 233. stavka 4. točke (b) Zakonika, osim ako carinska tijela zahtijevaju pregled robe u skladu s člankom 140. stavkom 2. Zakonika.

Ako je mjesto već odobreno u svrhu vođenja prostora za privremeni smještaj, to se odobrenje ne zahtijeva.

2.  Mjesto koje nije prostor za privremeni smještaj može se odobriti za privremeni smještaj robe ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) ispunjeni su zahtjevi utvrđeni u članku 148. stavcima 2. i 3. Zakonika i u članku 117.;

(b) roba je deklarirana za carinski postupak ili je ponovno izvezena najkasnije tri dana nakon njezina podnošenja, ili najkasnije šest dana nakon njezina podnošenja u slučaju ovlaštenog primatelja iz članka 233. stavka 4. točke (b) Zakonika, osim ako carinska tijela zahtijevaju pregled robe u skladu s člankom 140. stavkom 2. Zakonika.

▼B

Članak 116.

Evidencija

(članak 148. stavak 4. Zakonika)

1.  Evidencija iz članka 148. stavka 4. Zakonika sadržava sljedeće informacije i podatke:

(a) upućivanje na odgovarajuću deklaraciju za privremeni smještaj za smještenu robu i upućivanje na odgovarajući završetak privremenog smještaja;

(b) datum i podatke kojima se utvrđuju carinske isprave koje se odnose na smještenu robu i sve ostale isprave povezani s privremenim smještajem robe;

(c) podatke, identifikacijske brojeve, broj i vrstu ambalaže, količinu i uobičajeni trgovački ili tehnički opis robe i, po potrebi, identifikacijske oznake kontejnera potrebne za prepoznavanje robe;

(d) lokaciju robe i podatke o svakom kretanju robe;

(e) carinski status robe;

(f) podatke o oblicima rukovanja iz članka 147. stavka 2. Zakonika;

(g) u pogledu kretanja robe u privremenom smještaju između prostora za privremeni smještaj smještenih u različitim državama članicama, podatke o dolasku robe u odredišne prostore za privremeni smještaj.

Ako evidencija nije dio glavne računovodstvene evidencije u carinske svrhe, evidencija se odnosi na glavnu računovodstvenu evidenciju u carinske svrhe.

2.  Carinska tijela mogu osloboditi od zahtjeva dostavljanja nekih informacija iz stavka 1. ako to ne utječe nepovoljno na carinski nadzor i provjere robe. Međutim, u slučaju kretanja robe između prostora za privremeni smještaj to se oslobođenje ne primjenjuje.

Članak 117.

Maloprodaja

(članak 148. stavak 1. Zakonika)

Odobrenja za vođenje prostora za privremeni smještaj iz članka 148. Zakonika izdaju se uz sljedeće uvjete:

(a) prostori za privremeni smještaj ne upotrebljavaju se u svrhu maloprodaje;

(b) ako smještena roba predstavlja opasnost ili bi mogla pokvariti drugu robu ili iz drugih razloga zahtijeva posebne prostore, smješta se u posebno opremljene prostore za privremeni smještaj;

(c) prostore za privremeni smještaj vodi isključivo korisnik odobrenja.

Članak 118.

Drugi slučajevi kretanja robe u privremenom smještaju

(članak 148. stavak 5. točka (c) Zakonika)

U skladu s člankom 148. stavkom 5. točkom (c) Zakonika, carinska tijela mogu odobriti kretanje robe u privremenom smještaju između različitih prostora za privremeni smještaj obuhvaćenih različitim odobrenjima za vođenje prostora za privremeni smještaj pod uvjetom da su korisnici tih odobrenja AEOC.GLAVA V.

OPĆA PRAVILA O CARINSKOM STATUSU, STAVLJANJU ROBE U CARINSKI POSTUPAK, PROVJERI, PUŠTANJU I RASPOLAGANJU ROBOMPOGLAVLJE 1.

Carinski status robeOdjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 119.

Pretpostavka o carinskom statusu

(članak 153. stavak 1. i članak 155. stavak 2. Zakonika)

1.  Pretpostavka da roba ima carinski status robe Unije ne primjenjuje se na sljedeću robu:

(a) robu koja se unosi na carinsko područje Unije i koja je pod carinskim nadzorom radi utvrđivanja njezina carinskog statusa;

(b) robu u privremenom smještaju;

(c) robu u bilo kojem posebnom postupku, osim postupka unutarnjeg provoza, vanjske proizvodnje i uporabe u posebne svrhe;

(d) proizvode morskog ribolova koje je ulovilo ribarsko plovilo Unije izvan carinskog područja Unije u vodama koje nisu teritorijalne vode treće zemlje koji se unose na carinsko područje Unije kako je utvrđeno u članku 129.;

(e) proizvode dobivene od proizvoda iz točke (d) na plovilu ili brodu tvornici Unije tijekom proizvodnje u kojoj su se možda upotrebljavali drugi proizvodi koji se unose u carinsko područje Unije kako je utvrđeno u članku 129.;

(f) proizvode morskog ribolova i druge proizvode koje su izvadila ili ulovila plovila koja plove pod zastavom treće zemlje na carinskom području Unije.

2.  Roba Unije može se kretati, a da ne podliježe carinskom postupku, od jedne do druge točke na carinskom području Unije i privremeno izvan tog područja bez promjene njezina carinskog statusa u sljedećim slučajevima:

(a) ako se roba prevozi zrakom, a bila je utovarena ili pretovarena u zračnoj luci Unije za slanje u drugu zračnu luku Unije, pod uvjetom da se prevozi na temelju jedinstvene prijevozne isprave izdane u državi članici;

(b) ako se roba prevozi morem između luka Unije redovitom brodskom linijom odobrenom u skladu s člankom 120.;

(c) ako se roba prevozi željeznicom kroz treću zemlju koja je ugovorna stranka Konvencije o zajedničkom provoznom postupku na temelju jedinstvene prijevozne isprave izdane u državi članici, a to je omogućeno međunarodnim ugovorom.

3.  Roba Unije može se premještati, a da ne podliježe carinskom postupku, od jedne do druge točke na carinskom području Unije i privremeno izvan tog područja bez promjene njezina carinskog statusa u sljedećim slučajevima, pod uvjetom da je njezin carinski status robe Unije dokazan:

(a) roba koja je se prevozi od jedne do druge točke na carinskom području Unije i privremeno napusti to područje morem ili zrakom;

(b) roba koja se prevozi od jedne do druge točke na carinskom području Unije kroz područje izvan carinskog područja Unije bez pretovara i na temelju jedinstvene prijevozne isprave izdane u državi članici;

(c) roba koja se prevozi od jedne do druge točke na carinskom području Unije kroz područje izvan carinskog područja Unije, a pretovarena je izvan carinskog područja Unije na prijevozno sredstvo koje nije sredstvo na koje je bila prvotno utovarena s izdanom novom prijevoznom ispravom kojom je obuhvaćen prijevoz od područja izvan carinskog područja Unije, pod uvjetom da je novoj ispravi priložen primjerak izvorne jedinstvene prijevozne isprave;

(d) motorna cestovna vozila registrirana u državi članici koja su privremeno izašla iz carinskog područja Unije te se ponovno vratila;

(e) ambalaža, palete i ostala slična oprema, osim kontejnera, koja pripada osobi s poslovnim nastanom na carinskom području Unije koja se upotrebljava za prijevoz robe koja je privremeno izašla iz carinskog područja Unije te se ponovno vratila;

(f) roba u prtljazi putnika koja nije namijenjena komercijalnoj uporabi, a privremeno je izašla iz carinskog područja Unije te se ponovno vratila.Odjeljak 2.

Usluga redovitog brodskog prijevoza u carinske svrhe

Članak 120.

Odobrenje za uspostavu usluge redovitog brodskog prijevoza

(članak 155. stavak 2. Zakonika)

1.  Brodarskom društvu odobrenje može izdati carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke za potrebe redovitog brodskog prijevoza u okviru kojeg može prevoziti robu Unije od jedne do druge točke na carinskom području Unije te privremeno izvan tog područja bez promjene carinskog statusa robe Unije.

2.  Odobrenje se izdaje samo u sljedećim slučajevima:

(a) ako brodarsko društvo ima poslovni nastan na carinskom području Unije;

(b) ako ispunjava kriterij iz članka 39. točke (a) Zakonika;

(c) ako se obvezuje da će carinskom tijelu nadležnom za donošenje odluke nakon izdavanja odobrenja dostaviti informacije iz članka 121. stavka 1.; i

(d) ako se obvezuje da na redovitim brodskim linijama neće biti pristajanja u lukama na području izvan carinskog područja Unije kao ni u slobodnim zonama u lukama Unije te da neće biti pretovara robe na moru.

3.  Brodarska društva kojima je odobrenje izdano u skladu s ovim člankom pružaju uslugu redovitog brodskog prijevoza koja je u njemu navedena.

Usluga redovitog brodskog prijevoza pruža se uporabom plovila registriranih u tu svrhu u skladu s člankom 121.

Članak 121.

Registracija plovila i luka

(članak 22. stavak 4. i članak 155. stavak 2. Zakonika)

1.  Brodarsko društvo s odobrenjem za uspostavu usluge redovitog brodskog prijevoza za potrebe članka 119. stavka 2. točke (b) registrira plovila koja namjerava upotrebljavati i luke u kojima namjerava pristajati za potrebe te usluge tako što dostavlja carinskom tijelu nadležnom za donošenje odluke sljedeće informacije:

(a) imena plovila namijenjenih prijevozu redovitim brodskim linijama;

(b) luku u kojoj plovilo počinje s radom kao pružatelj usluge redovitog brodskog prijevoza;

(c) luke pristajanja.

2.  Registracija iz stavka 1. stupa na snagu prvog radnog dana nakon što ju je registriralo carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke.

3.  Brodarsko društvo s odobrenjem za uspostavu usluge redovitog brodskog prijevoza za potrebe članka 119. stavka 2. točke (b) obavješćuje carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke o svakoj promjeni informacija iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) te datum i vrijeme kada ta izmjena stupa na snagu.

Članak 122.

Nepredviđene okolnosti tijekom prijevoza redovitim brodskim linijama

(članak 153. stavak 1. i članak 155. stavak 2. Zakonika)

Ako plovilo registrirano za uslugu redovitog brodskog prijevoza za potrebe članka 119. stavka 2. točke (b) zbog nepredviđenih okolnosti pretovari robu na moru, pristane ili utovari odnosno istovari robu u luci izvan carinskog područja Unije, u luci koja nije dio redovite brodske linije ili u slobodnoj zoni u luci Unije, carinski status te robe ne mijenja se, osim ako je utovarena ili istovarena na tim lokacijama.

Ako carinska tijela imaju razloga sumnjati da roba ispunjava te uvjete, dokazuje se carinski status te robe.

▼M1

Članak 122.a

▼C3

Informacijski i komunikacijski sustav redovitog brodskog prijevoza

▼M1

(članak 155. stavak 2. Zakonika)

1.   ►C3  Do datuma uvođenja sustava carinskih odluka u okviru CZU-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU Komisija i carinska tijela država članica primjenom elektroničkog informacijskog i komunikacijskog sustava za usluge redovitog brodskog prijevoza pohranjuju sljedeće informacije i imaju pristup sljedećim informacijama: ◄

(a) podacima o zahtjevima;

(b)  ►C3  odobrenjima za usluge redovitog brodskog prijevoza i, ako je primjenjivo, njihovoj izmjeni ili opozivu; ◄

(c) imenima luka pristajanja i imenima plovila kojima je dodijeljena usluga;

(d) svim drugim važnim podacima.

2.   ►C3  Carinska tijela države članice kojima je podnesen zahtjev obavješćuju carinska tijela drugih država članica na koje se odnose usluge pomorskog prijevoza putem elektroničkog informacijskog i komunikacijskog sustava za usluge redovitog brodskog prijevoza iz stavka 1. ◄

3.  Ako obaviještena carinska tijela odbiju zahtjev, ta se odluka dostavlja putem elektroničkog informacijskog i komunikacijskog sustava za usluge redovnog pomorskog prijevoza iz stavka 1.

4.   ►C3  Elektronički informacijski i komunikacijski sustav za usluge redovitog brodskog prijevoza iz stavka 1. upotrebljava se za pohranu odobrenja i obavješćivanje carinskih tijela država članica na koje se odnosi usluga pomorskog prijevoza o izdavanju odobrenja. ◄

5.   ►C3  Ako carinsko tijelo kojem je podnesen zahtjev opozove odobrenje ili ga opozove na zahtjev brodarskog društva, to carinsko tijelo obavješćuje carinska tijela država članica na koje se odnosi usluga pomorskog prijevoza o opozivu primjenom elektroničkog informacijskog i komunikacijskog sustava za usluge redovitog brodskog prijevoza iz stavka 1. ◄

▼BOdjeljak 3.

Dokaz o carinskom statusu robe UnijePododjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 123.

Razdoblje valjanosti T2L-a, T2LF-a ili carinskog robnog manifesta

(članak 22. stavak 5. Zakonika)

Dokaz o carinskom statusu robe Unije u obliku T2L-a, T2LF-a ili carinskog robnog manifesta vrijedi 90 dana od datuma registracije ili ako u skladu s člankom 128. registracija carinskog robnog manifesta nije potrebna, od datuma izdavanja. Na zahtjev predmetne osobe i iz opravdanih razloga carinski ured može odrediti dulje razdoblje valjanosti dokaza.

Članak 124.

Način podnošenja MRN-a T2L-a, T2LF-a ili carinskog robnog manifesta

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

MRN T2L-a, T2LF-a ili carinskog robnog manifesta može se, osim tehnikama elektroničke obrade podataka, podnijeti na sljedeće načine:

(a) barkodom;

(b) dokumentom o registraciji statusa;

(c) drugim načinima koje dopušta carinsko tijelo koje prima robu.

▼M1

Do datuma uvođenja sustava dokaza o statusu iz Unije u okviru CZU-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, ne primjenjuje se prvi stavak ovog članka.

▼M3

Članak 124.a

Dokazivanje carinskog statusa robe Unije s pomoću isprave „T2L” ili „T2LF”

(članak 6. stavak 2., članak 6. stavak 3. točka (a) i članak 153. stavak 2. Zakonika)

▼M1

Do uvođenja sustava dokaza o statusu iz Unije iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU i pri upotrebi papirnate isprave „T2L” ili „T2LF”, primjenjuje se sljedeće:

(a) predmetna osoba upisuje „T2L” ili „T2LF” u desno potpolje polja 1. obrasca i „T2Lbis” ili „T2LFbis” u desno potpolje polja 1. svakog upotrijebljenog dodatnog lista;

(b) carinska tijela mogu ovlastiti bilo koju osobu za upotrebu popisa pošiljaka koji nisu u skladu sa svim zahtjevima, ako te osobe:

 imaju poslovni nastan u Uniji,

 redovito izdaju dokaz o carinskom statusu robe Unije, ili čija carinska tijela znaju da mogu ispuniti pravne obveze za upotrebu tih dokaza,

 nisu počinile teške ili ponovljene povrede carinskog ili poreznog zakonodavstva;

(c) odobrenja iz točke (b) daju se samo ako:

 carinska tijela mogu nadzirati primjenu postupka i provoditi provjere bez administrativnih napora nerazmjernih zahtjevima predmetne osobe, i

 predmetna osoba vodi evidencije na temelju kojih carinska tijela mogu provoditi učinkovite provjere;

(d) sastavlja se samo jedan izvornik isprave „T2L” ili „T2LF”;

(e) ako carinsko tijelo stavlja ovjeru, isprava sadržava sljedeći tekst koji bi se u najvećoj mogućoj mjeri trebao nalaziti u polju „C. Otpremni ured”:

 u slučaju isprave „T2L” ili „T2LF”, naziv i pečat nadležnog ureda, potpis službenika tog ureda, datum ovjere te ili registracijski broj ili broj otpremne deklaracije, ako je potreban,

 u slučaju dodatnih listova ili popisa pošiljaka, broj na ispravi „T2L” ili „T2LF” koji se upisuje pečatom koji sadržava naziv nadležnog ureda, ili rukom; ako se upisuje rukom, mora mu biti priložen službeni pečat navedenog ureda.

Isprave se vraćaju predmetnoj osobi.

▼BPododjeljak 2.

Dokazi koji nisu podneseni tehnikama elektroničke obrade podataka

Članak 125.

Dokaz o carinskom statusu robe Unije za putnike, osim gospodarskih subjekata

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

Putnik koji nije gospodarski subjekt može podnijeti zahtjev za dokaz o carinskom statusu robe Unije na papiru.

Članak 126.

Dokaz o carinskom statusu robe Unije predočenjem računa ili prijevozne isprave

(članak 6. stavak 2. i članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

1.  Dokaz o carinskom statusu robe Unije čija vrijednost ne premašuje 15 000 EUR može se, osim tehnikama elektroničke obrade podataka, podnijeti na sljedeće načine:

(a) računom koji se odnosi na robu;

(b) prijevoznom ispravom koja se odnosi na robu.

2.  Račun ili prijevozna isprava iz stavka 1. uključuje barem puno ime i adresu pošiljatelja ili predmetne osobe ako ne postoji pošiljatelj, nadležni carinski ured, broj i vrstu pakiranja, oznake i referentne brojeve pakiranja, opis robe, bruto masu robe (kg), vrijednost robe i, prema potrebi, brojeve kontejnera.

Pošiljatelj, ili predmetna osoba ako ne postoji pošiljatelj, utvrđuje carinski status robe Unije oznakom „T2L” ili „T2LF”, prema potrebi, te svojim potpisom na računu ili prijevoznoj ispravi.

▼M1

3.  Do datuma uvođenja sustava dokaza o statusu iz Unije iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, u slučaju da carinsko tijelo stavlja ovjeru, ta ovjera uključuje naziv i pečat nadležnog carinskog ureda, potpis službenika tog ureda, datum ovjere te ili registracijski broj ili broj otpremne deklaracije, ako je takva deklaracija potrebna.

▼M3

Članak 126.a

Dokaz o carinskom statusu robe Unije predočenjem manifesta brodarskog društva

(članak 6. stavak 2. i članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

▼M1

1.  Do datuma uvođenja sustava dokaza o statusu iz Unije iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, manifest brodarskog društva uključuje najmanje sljedeće informacije:

(a) naziv i punu adresu brodarskog društva;

(b) ime plovila;

(c) mjesto i datum utovara;

(d) mjesto istovara.

Nadalje, manifest za svaku pošiljku uključuje sljedeće:

(e) upućivanje na teretnicu ili drugu komercijalnu ispravu;

(f) broj, vrstu, oznake i referentne brojeve pakiranja;

(g) uobičajeni trgovački opis robe, uključujući sve pojedinosti potrebne za njezino prepoznavanje;

(h) bruto masu u kilogramima;

(i) identifikacijske brojeve kontejnera, ako je primjenjivo; i

(j) sljedeće unose u pogledu statusa robe:

 slovo „C” (jednakovrijedno kao „T2L”) za robu čiji se carinski status robe Unije može dokazati,

 slovo „F” (jednakovrijedno kao „T2LF”) za robu čiji se carinski status robe Unije može dokazati, a koja je poslana u dio carinskog područja Unije u kojem se ne primjenjuju odredbe Direktive 2006/112/EZ ili je podrijetlom iz tog dijela,

 slovo „N” za svu ostalu robu.

2.  Ako je carinsko tijelo stavilo ovjeru, manifest brodarskog društva uključuje naziv i pečat nadležnog carinskog ureda, potpis službenika u tom uredu i datum ovjere.

▼B

Članak 127.

Dokaz o carinskom statusu robe Unije u obliku karneta TIR ili ATA odnosno obrazaca 302

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

Ako se roba Unije prevozi u skladu s Konvencijom TIR, Konvencijom ATA, Istanbulskom konvencijom ili Sporazumom između država stranaka Sjevernoatlantskog ugovora o pravnom položaju njihovih snaga potpisanim u Londonu 19. lipnja 1951., dokaz o carinskom statusu robe Unije može se, osim tehnikama elektroničke obrade podataka, podnijeti na druge načine.Pododjeljak 3.

Dokaz o carinskom statusu robe Unije koji je izdao ovlašteni izdavatelj

Članak 128.

▼M1

Olakšavanje izdavanja dokaznog sredstva za ovlaštenog izdavatelja

▼B

(članak 153. stavak 2. Zakonika)

1.  Svaka osoba s poslovnim nastanom na carinskom području Unije koja ispunjava kriterije utvrđene u članku 39. točkama (a) i (b) Zakonika može biti ovlaštena za izdavanje sljedećeg:

(a) T2L-a ili T2LF-a za što nije dužna zatražiti ovjeru;

(b) carinskog robnog manifesta za što nije dužna od nadležnog carinskog ureda zatražiti ovjeru i registraciju dokaza.

▼M1

2.  Do datuma uvođenja sustava dokaza o statusu iz Unije iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, carinska tijela bilo koje države članice mogu ovlastiti bilo koju osobu s poslovnim nastanom na carinskom području, koja podnosi zahtjev za odobrenje za utvrđivanje carinskog statusa robe Unije s pomoću računa ili prijevozne isprave koja se odnosi na robu koja ima carinski status robe Unije i čija vrijednost premašuje 15 000 EUR, isprave „T2L” ili „T2LF” ili manifesta brodarskog društva, za upotrebu tih isprava, pri čemu ih ne mora podnijeti nadležnom carinskom uredu na ovjeru.

▼M1

3.  Odobrenja iz stavaka 1. i 2. izdaje nadležni carinski ured na zahtjev predmetne osobe.

4.  Odobrenje iz stavka 2. izdaju se samo ako:

(a) predmetna osoba nije počinila teške ili ponovljene povrede carinskog ili poreznog zakonodavstva;

(b) nadležna carinska tijela mogu nadzirati postupak i provoditi provjere bez administrativnih napora nerazmjernih zahtjevima predmetne osobe;

(c) predmetna osoba vodi evidencije na temelju kojih carinska tijela mogu provoditi učinkovite provjere i

(d) predmetna osoba redovito izdaje dokaz o carinskom statusu robe Unije, ili nadležna carinska tijela znaju da može ispuniti pravne obveze za upotrebu tih dokaza;

5.  Ako je predmetnoj osobi odobren status AEO-a u skladu s člankom 38. Zakonika, smatra se da su ispunjeni uvjeti navedeni u stavku 4. točkama (a) do (c) ovog članka.

▼M3

Članak  ►M1   ►C5  128.a ◄  ◄

Formalnosti pri izdavanju isprave „T2L” ili „T2LF”, računa ili prijevozne isprave koje izdaje ovlašteni izdavatelj

(članak 6. stavak 2. i članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

▼C5

1.  Do datuma uvođenja sustava dokaza o statusu iz Unije iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, ovlašteni izdavatelj izrađuje preslik svake izdane isprave „T2L” ili „T2LF”. Carinska tijela određuju uvjete pod kojima se preslik isprave podnosi zbog provjere i zadržavaju najmanje tri godine.

2.  U odobrenju iz članka 128. stavka 2. posebno se određuje sljedeće:

(a) carinski ured kojem je dodijeljena odgovornost za prethodno odobrenje obrazaca „T2L” ili „T2LF” koji se upotrebljavaju za sastavljanje predmetnih isprava, za potrebe članka 128.b stavka 1.;

(b) način na koji ovlašteni izdavatelj utvrđuje da su obrasci bilo propisno upotrijebljeni;

(c) izuzete kategorije ili kretanja robe;

(d) rok u kojem i način na koji ovlašteni izdavatelj obavješćuje nadležni carinski ured kako bi on mogao izvršiti sve potrebne provjere prije otpreme robe;

(e) na prednju stranu predmetnih komercijalnih isprava ili u polje „C. Otpremni ured” na prednjoj strani obrazaca upotrijebljenih za potrebe sastavljanja isprave „T2L” ili „T2LF” i, prema potrebi, dodatnih listova unaprijed se stavlja pečat carinskog ureda iz stavka 2. točke (a) i potpis službenika tog ureda ili

i. unaprijed se stavlja pečat carinskog ureda iz stavka 2. točke (a) i potpis službenika tog ureda; ili

ii. stavlja se posebni pečat ovlaštenog izdavatelja. Pečat se može prethodno otisnuti na obrascima ako je tiskanje povjereno tiskari koja je za tu svrhu dobila odobrenje. U polja 1. i 2. te 4. do 6. posebnog pečata potrebno je unijeti sljedeće informacije:

 grb zemlje ili bilo koje druge znakove ili slova koja označuju zemlju,

 nadležni carinski ured,

 datum,

 ovlaštenog izdavatelja, i

 broj odobrenja;

(f) najkasnije uz pošiljku robe, ovlašteni izdavatelj popunjava i potpisuje obrazac. Uz to, u polje „D. Provjera otpremnog ureda” isprave „T2L” ili „T2LF”, ili na jasno vidljivo mjesto na upotrijebljenoj komercijalnoj ispravi, on upisuje naziv nadležnog carinskog ureda, datum izdavanja isprave te jednu od sljedećih ovjera:

 Expedidor autorizado,

 Godkendt afsender,

 Zugelassener Versender,

 Εγκεκριμένος αποστολέας,

 Authorised consignor,

 Expéditeur agréé,

 Speditore autorizzato,

 Toegelaten afzender,

 Expedidor autorizado,

 Hyväksytty lähettäjä,

 Godkänd avsändare,

 Schválený odesílatel,

 Volitatud kaubasaatja,

 Atzītais nosūtītājs,

 Įgaliotas siuntėjas,

 Engedélyezett feladó,

 Awtorizzat li jibgħat,

 Upoważniony nadawca,

 Pooblaščeni pošiljatelj,

 Schválený odosielateľ,

 Одобрен изпращач,

 Expeditor agreat,

 Ovlašteni pošiljatelj.

Članak 128.b

Olakšice za ovlaštenog izdavatelja

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

1.  Do datuma uvođenja sustava dokaza o statusu iz Unije iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU ovlaštenom izdavatelju može biti odobreno da ne potpiše upotrijebljene isprave „T2L” ili „T2LF” ili komercijalne isprave koje imaju otisnut posebni pečat iz članka 128.a stavka 2. točke (e) podtočke ii. i sastavljene su u sustavu elektroničke ili automatske obrade podataka. Takvo odobrenje podliježe uvjetu da se ovlašteni izdavatelj nadležnim tijelima prethodno pismeno obvezao da priznaje svoju odgovornost za pravne posljedice koje proizlaze iz svih izdanih isprava „T2L” ili „T2LF” ili komercijalnih isprava koje imaju otisnut posebni pečat.

2.  Isprave „T2L” ili „T2LF” ili komercijalne isprave sastavljene u skladu sa stavkom 1. u polju predviđenom za potpis ovlaštenog pošiljatelja sadržavaju jednu od sljedećih ovjera:

 Dispensa de firma,

 Fritaget for underskrift,

 Freistellung von der Unterschriftsleistung,

 Δεν απαιτείται υπογραφή,

 Signature waived,

 Dispense de signature,

 Dispensa dalla firma,

 Van ondertekening vrijgesteld,

 Dispensada a assinatura,

 Vapautettu allekirjoituksesta,

 Befriad från underskrift,

 Podpis se nevyžaduje,

 Allkirjanõudest loobutud,

 Derīgs bez paraksta,

 Leista nepasirašyti,

 Aláírás alól mentesítve,

 Firma mhux meħtieġa,

 Zwolniony ze składania podpisu,

 Opustitev podpisa,

 Oslobodenie od podpisu,

 Освободен от подпис,

 Dispensă de semnătură,

 Oslobođeno potpisa.

Članak 128.c

Odobrenje za sastavljanje manifesta brodarskog društva nakon otpreme

(članak 153. stavak 2. Zakonika)

Do datuma uvođenja sustava dokaza o statusu iz Unije iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, carinska tijela država članica mogu dati odobrenje brodarskim društvima da manifest brodarskog društva iz članka 199. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 koji služi za dokazivanje carinskog statusa robe Unije sastave najkasnije na dan koji slijedi nakon otpreme plovila te, u svakom slučaju, prije njegova dolaska u odredišnu luku.

▼M3

Članak  ►M1   ►C5  128.d ◄  ◄

Uvjeti za odobrenje za sastavljanje manifesta brodarskog društva nakon otpreme

(članak 6. stavak 3. točka (a) i članak 153. stavak 2. Zakonika)

▼M1

1.  Do datuma uvođenja sustava carinskih odluka u okviru CZU-a iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU odobrenje da se manifest brodarskog društva koji služi za dokazivanje carinskog statusa robe Unije sastavi najkasnije na dan koji slijedi nakon otpreme plovila te, u svakom slučaju, prije njegova dolaska u odredišnu luku, izdaje se samo međunarodnim brodarskim društvima koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a) imaju poslovni nastan u Uniji;

(b) redovito izdaju dokaz o carinskom statusu robe Unije ili čija carinska tijela znaju da mogu ispuniti pravne obveze za upotrebu tih dokaza;

(c) nisu počinila teške ili ponovljene povrede carinskog ili poreznog zakonodavstva;

(d) upotrebljavaju elektronički sustav razmjene podataka za slanje informacija između otpremne i odredišne luke u carinskom području Unije;

(e) obavljaju značajan broj putovanja među državama članicama na poznatim rutama.

2.  Odobrenja iz stavka 1. izdaju se samo ako:

(a) carinska tijela mogu nadzirati postupak i provoditi provjere bez administrativnih napora nerazmjernih zahtjevima predmetne osobe; i

(b) predmetna osoba vodi evidencije koje nadležnim carinskim tijelima omogućuju provedbu učinkovitih provjera.

3.  Ako je predmetna osoba ima odobrenje AEO iz članka 38. stavka 2. točke (a) Zakonika, smatra se da su ispunjeni zahtjevi utvrđeni u stavku 1. točki (c) i stavku 2. točki (b) ovog članka.

4.  Po primitku zahtjeva carinska tijela države članice u kojoj brodarsko društvo ima poslovni nastan obavješćuju druge države članice na čijim se područjima nalaze otpremne i namjeravane odredišne luke koje se odnose na taj zahtjev.

Ako u roku od 60 dana od datuma obavijesti ne stigne nikakav prigovor, carinska tijela odobravaju primjenu pojednostavnjenog postupka opisanog u članku 128.c.

To odobrenje vrijedi u svim predmetnim državama članicama i primjenjuje se samo na aktivnosti prijevoza između luka navedenih u odobrenju.

5.  Pojednostavnjenje se provodi na sljedeći način:

(a) manifest za otpremnu luku šalje se u odredišnu luku putem elektroničkog sustava razmjene podataka;

(b) brodarsko društvo u manifest unosi informacije navedene u članku 126.a;

(c) manifest poslan elektroničkom razmjenom podataka (manifest za razmjenu podataka) podnosi se carinskim tijelima u otpremnoj luci najkasnije na radni dan nakon odlaska plovila, a svakako prije nego što plovilo stigne u odredišnu luku. Carinska tijela mogu zahtijevati da se podnese ispis manifesta za razmjenu podataka ako nemaju pristup informacijskom sustavu koji su odobrila carinska tijela, a koji sadržava manifest za razmjenu podataka;

(d) manifest za razmjenu podataka podnosi se carinskim tijelima u odredišnoj luci. Carinska tijela mogu zahtijevati da se podnese ispis manifesta za razmjenu podataka ako nemaju pristup informacijskom sustavu koji su odobrila carinska tijela, a koji sadržava manifest za razmjenu podataka.

6.  Izdaju se sljedeće obavijesti:

(a) brodarsko društvo obavješćuje carinska tijela o svim prekršajima i nepravilnostima;

(b) carinska tijela u odredišnoj luci u najkraćem roku obavješćuju carinska tijela u otpremnoj luci te tijelo koje je izdalo odobrenje o svim prekršajima i nepravilnostima.

▼BPododjeljak 4.

Posebne odredbe o proizvodima morskog ribolova i robi dobivenoj od takvih proizvoda

Članak 129.

Carinski status proizvoda morskog ribolova i robe dobivene od takvih proizvoda

(članak 153. stavak 2. Zakonika)

Za potrebe dokazivanja carinskog statusa proizvoda i robe navedene u članku 119. stavku 1. točkama (d) i (e) kao robe Unije, utvrđuje se da je ta roba prevezena izravno na carinsko područje Unije na jedan od sljedećih načina:

(a) ribarskim plovilom Unije koje je ulovilo proizvode i preradilo ih, prema potrebi;

(b) ribarskim plovilom Unije nakon pretovara proizvoda s plovila iz točke (a);

(c) brodom tvornicom Unije koje je preradilo proizvode nakon njihova pretovara s plovila iz točke (a);

(d) drugim plovilima na koja su navedeni proizvodi i roba pretovareni s plovila iz točaka (a), (b) ili (c), bez daljnjih promjena;

(e) prijevoznim sredstvom obuhvaćenim jedinstvenom prijevoznom ispravom sastavljenom u zemlji ili na području koji ne čine dio carinskog područja Unije ako su proizvodi ili roba iskrcani s plovila iz točaka (a), (b), (c) ili (d).

Članak 130.

Dokaz carinskog statusa proizvoda morskog ribolova i robe dobivene od takvih proizvoda

(članak 6. stavak 2. i članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

1.  Za potrebe dokazivanja carinskog statusa u skladu s člankom 129. očevidnik o ribolovu, deklaracija o iskrcaju, deklaracija o pretovaru i podaci iz sustava za praćenje plovila, prema potrebi, kako je propisano Uredbom Vijeća (EZ) br. 1224/2009 ( 8 ) uključuju sljedeće informacije:

(a) mjesto gdje su proizvodi morskog ribolova ulovljeni kako bi se moglo utvrditi da proizvodi ili roba imaju carinski status robe Unije u skladu s člankom 129.;

(b) proizvodi morskog ribolova (naziv i vrsta) i njihova bruto masa (kg);

(c) vrsta robe dobivene od proizvoda morskog ribolova iz točke (b) opisana na način kojim se omogućuje njezino razvrstavanje u kombiniranu nomenklaturu i bruto masa (kg).

2.  U slučaju pretovara proizvoda i robe iz članka 119. stavka 1. točaka (d) i (e) na ribolovna plovila Unije ili brod tvornicu Unije (plovilo primatelj), očevidnik o ribolovu ili deklaracija o pretovaru ribarskog plovila Unije ili broda tvornice Unije s kojih se proizvodi i roba pretovaruju uključuje, uz informacije navedene u stavku 1., naziv, državu zastave, registracijski broj i puno ime zapovjednika plovila primatelja na koje su pretovareni proizvodi i roba.

Očevidnik o ribolovu ili deklaracija o pretovaru plovila primatelja uključuje, uz informacije navedene u stavku 1. točkama (b) i (c), naziv, državu zastave, registracijski broj i puno ime zapovjednika ribarskog plovila Unije ili broda tvornice Unije s kojeg su proizvodi ili roba pretovareni.

3.  Za potrebe stavaka 1. i 2. carinska tijela prihvaćaju očevidnik o ribolovu, deklaraciju o iskrcaju i deklaraciju o pretovaru u papirnatom obliku za plovila čija ukupna duljina iznosi ili je veća od 10 metara, ali ne veća od 15 metara.

▼M3

Članak 131.

Pretovar

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

▼B

1.  U slučaju pretovara proizvoda i robe iz članka 119. stavka 1. točaka (d) i (e) na plovila primatelje koja nisu ribarska plovila Unije ili brodovi tvornice Unije, carinski status robe Unije dokazuje se ispisom deklaracije o pretovaru plovila primatelja, popraćene ispisom očevidnika o ribolovu, deklaracije o pretovaru i podataka iz sustava za praćenje plovila, prema potrebi, ribarskog plovila Unije ili broda tvornice Unije iz kojih se proizvodi ili roba pretovaruju.

2.  U slučaju višestrukih pretovara dostavlja se i ispis svih deklaracija o pretovaru.

Članak 132.

Dokaz o carinskom statusu robe Unije za proizvode morskog ribolova i druge proizvode koje su izvadila ili ulovila plovila koja plove pod zastavom treće zemlje na carinskom području Unije

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

Carinski status robe Unije za proizvode morskog ribolova i druge proizvode koje su izvadila ili ulovila plovila koja plove pod zastavom treće zemlje na carinskom području Unije može se dokazati ispisom očevidnika o ribolovu.

▼M3

Članak 133.

Proizvodi i roba koji se pretovaruju i prevoze kroz zemlju ili područje koje nije dio carinskog područja Unije

(članak 6. stavak 2. i članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

1.  Ako se proizvodi i roba iz članka 119. stavka 1. točaka (d) i (e) pretovaruju i prevoze kroz zemlju ili područje koje nije dio carinskog područja Unije, za potrebe dokazivanja carinskog statusa u skladu s člankom 129 dostavlja se ispis očevidnika o ribolovu ribarskog plovila Unije ili broda tvornice Unije kojem je priložen ispis deklaracije o pretovaru, prema potrebi, na kojem su zajedno s informacijama iz članka 130. stavka 1. navedene sljedeće informacije:

(a) ovjera carinskih tijela te zemlje ili područja;

(b) datum dolaska i polaska proizvoda i robe iz te zemlje ili područja;

(c) prijevozna sredstva koja se upotrebljavaju za ponovnu otpremu na carinsko područje Unije;

(d) adresa carinskog tijela iz točke (a).

Za potrebe podnošenja carinskim tijelima zemlje ili područja koje nije dio carinskog područja Unije, ispis očevidnika o ribolovu iz prvog podstavka ne mora sadržavati informacije o mjestu gdje su proizvodi morskog ribolova ulovljeni, kako je utvrđeno u članku 130. stavku 1. točki (a).

2.  Ako se za potrebe stavka 1. upotrebljavaju drugi obrasci ili dokumenti osim ispisa očevidnika o ribolovu, ti obrasci ili dokumenti moraju zajedno s informacijama propisanima stavkom 1. sadržavati i upućivanje na očevidnik o ribolovu, čime se omogućuje identifikacija predmetnog izlaska u ribolov.

▼BPOGLAVLJE 2.

Stavljanje robe u carinski postupakOdjeljak 1.

Opće odredbe

▼M3

Članak 134.

Carinske deklaracije u trgovini s posebnim fiskalnim područjima

(članak 1. stavak 3. Zakonika)

1.  Sljedeće se odredbe primjenjuju mutatis mutandis na trgovinu robom Unije iz članka 1. stavka 3. Zakonika:

(a) poglavlja 2., 3. i 4. Glave V. Zakonika;

(b) poglavlja 2. i 3. Glave VIII. Zakonika;

(c) poglavlja 2. i 3. Glave V. ove Uredbe;

(d) poglavlja 2. i 3. Glave VIII. ove Uredbe.

2.  U okviru trgovine robom Unije iz članka 1. stavka 3. Zakonika koja se obavlja u istoj državi članici, carinska tijela predmetne države članice mogu odobriti da se jedan dokument može upotrijebiti za prijavu otpreme („otpremna deklaracija”) i unošenja („deklaracija o unošenju”) robe poslane u posebna fiskalna područja, iz ili između njih.

3.  Do datumâ nadogradnje nacionalnih sustava uvoza iz Priloga Provedbenoj Odluci (EU) 2016/578, u okviru trgovine robom Unije iz članka 1. stavka 3. Zakonika koja se obavlja u istoj državi članici, carinska tijela predmetne države članice mogu odobriti uporabu računa ili prijevozne isprave umjesto otpremne deklaracije ili deklaracije o unošenju.

▼B

Članak 135.

Usmena deklaracija za puštanje u slobodni promet

(članak 158. stavak 2. Zakonika)

1.  Carinske deklaracije za puštanje u slobodni promet mogu se usmeno podnijeti za sljedeću robu:

(a) robu nekomercijalne naravi;

(b) robu komercijalne naravi koja se nalazi u osobnoj prtljazi putnikâ, pod uvjetom da ne premašuje vrijednost od 1 000 EUR ili 1 000 kg neto mase;

(c) proizvodi koje su poljoprivrednici Unije dobili na posjedima koji su smješteni u trećoj zemlji te proizvodi ribarstva, akvakulture i lova koji se oslobađaju od carine u skladu s člancima 35. do 38. Uredbe (EZ) br. 1186/2009;

(d) sjeme, gnojiva i proizvodi za obradu tla i usjeva koje poljoprivredni proizvođači iz trećih zemalja uvoze za uporabu na posjedima koji graniče s tim zemljama koji se oslobađaju od carine u skladu s člancima 39. i 40. Uredbe (EZ) br. 1186/2009.

2.  Carinske deklaracije za puštanje u slobodni promet mogu se usmeno podnijeti za robu iz članka 136. stavka 1. pod uvjetom da se roba oslobađa od uvozne carine kao vraćena roba.

Članak 136.

Usmena deklaracija za privremeni uvoz i ponovni izvoz

(članak 158. stavak 2. Zakonika)

1.  Carinske deklaracije za privremeni uvoz mogu se usmeno podnijeti za sljedeću robu:

▼M3

(a) palete, kontejnere i prijevozna sredstva te rezervne dijelove, pribor i opremu za te palete, kontejnere i prijevozna sredstva kako je navedeno u člancima od 208. do 216.;

▼B

(b) osobne stvari i predmete za sportske aktivnosti iz članka 219.;

(c) materijale za razonodu pomoraca ako se upotrebljavaju na plovilima u međunarodnom pomorskom prometu kako je navedeno u članku 220. točki (a);

(d) medicinsku, kiruršku i laboratorijsku opremu iz članka 222.;

(e) životinje iz članka 223. pod uvjetom da su namijenjene sezonskom premještanju ili ispaši odnosno obavljanju rada ili prijevoza;

(f) opremu iz članka 224. točke (a);

(g) instrumente i aparate koji su liječniku potrebni za pružanje pomoći pacijentu koji čeka na presađivanje organa i koji ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 226. stavku 1.;

(h) materijal za pomoć u nesrećama koji se upotrebljava za mjere sprečavanja posljedica nesreća ili sličnih situacija koje pogađaju carinsko područje Unije;

(i) prijenosne glazbene instrumente koje putnici privremeno uvoze i namijenjeni su profesionalnoj uporabi;

(j) ambalažu koja se uvozi puna i koja je predviđena za ponovni izvoz, prazna ili puna, na kojoj stoje trajne i neizbrisive oznake osobe s poslovnim nastanom izvan carinskog područja Unije;

(k) opremu za radio-televizijsku produkciju i emitiranje te vozila posebno prilagođena upotrebi u svrhu radijsko-televizijske produkcije i emitiranje te njihova oprema, koju uvoze javne ili privatne organizacije s poslovnim nastanom izvan carinskog područja Unije, a koje su odobrila carinska tijela koja su izdala odobrenje za privremeni uvoz takve opreme i vozila;

(l) ostalu robu, ako carinska tijela to odobre.

2.  Deklaracije za ponovni izvoz mogu se usmeno podnijeti pri zaključenju postupka privremenog uvoza za robu iz stavka 1.

Članak 137.

Usmena deklaracija za izvoz

(članak 158. stavak 2. Zakonika)

1.  Carinske deklaracije za izvoz mogu se usmeno podnijeti za sljedeću robu:

(a) robu nekomercijalne naravi;

(b) robu komercijalne naravi ako ne premašuje vrijednost od 1 000 EUR ili 1 000 kg neto mase;

(c) prijevozna sredstva registrirana na carinskom području Unije i namijenjena ponovnom uvozu te rezervni dijelovi, pribor i oprema za ta prijevozna sredstva;

(d) domaće životinje izvezene tijekom prijenosa poljoprivrednih aktivnosti iz Unije u treću zemlju koje se oslobađaju od carine na temelju članka 115. Uredbe (EZ) br. 1186/2009;

(e) proizvode koje su poljoprivredni proizvođači dobili uzgojem na posjedima koji su smješteni u Uniji, a koji se oslobađaju od carine u skladu s člancima 116., 117. i 118. Uredbe (EZ) br. 1186/2009;

(f) sjeme koje poljoprivredni proizvođači izvoze za uporabu na posjedima koji su smješteni u trećim zemljama, a koji se oslobađaju od carine u skladu s člancima 119. i 120. Uredbe (EZ) br. 1186/2009;

(g) krmu i hranu za životinje uz životinje tijekom njihova izvoza, a koja se oslobađa od carine na temelju članka 121. Uredbe (EZ) br. 1186/2009.

2.  Carinske deklaracije za izvoz mogu se usmeno podnijeti za robu iz članka 136. stavka 1. ako je ta roba namijenjena ponovnom uvozu.

Članak 138.

Roba koja se smatra deklariranom za puštanje u slobodni promet u skladu s člankom 141.

(članak 158. stavak 2. Zakonika)

Ako nije drukčije deklarirana, sljedeća se roba smatra deklariranom za puštanje u slobodni promet u skladu s člankom 141.:

(a) roba nekomercijalne naravi koja se nalazi u osobnoj prtljazi putnikâ koja se oslobađa od uvozne carine na temelju članka 41. Uredbe (EZ) br. 1186/2009 ili kao vraćena roba;

(b) roba iz članka 135. stavka 1. točaka (c) i (d);

(c) prijevozna sredstva koja se oslobađaju od uvozne carine kao vraćena roba u skladu s člankom 203. Zakonika;

(d) prijenosni glazbeni instrumenti koje putnici ponovno uvoze, a koji se oslobađaju od uvozne carine kao vraćena roba u skladu s člankom 203. Zakonika;

(e) predmeti korespondencije;

(f) roba u poštanskim pošiljkama koja se oslobađa od uvozne carine u skladu s člancima 23. do 27. Uredbe (EZ) br. 1186/2009.

▼M1

Međutim, u pogledu nadogradnje nacionalnih sustava uvoza za državu članicu u kojoj se roba smatra deklariranom, kako je navedeno u Prilogu Provedbenoj odluci 2014/255/EU, primjenjuje se sljedeće:

(a) točka (f) prvog stavka primjenjuje se samo ako se na predmetnu robu odnosi i oslobođenje od drugih naknada; te

(b) roba čija stvarna vrijednost ne prelazi 22 EUR smatra se deklariranom za puštanje u slobodan promet u skladu s člankom 141.

▼M2

Članak 139.

1.  Ako nije drukčije deklarirana, roba iz članka 136. stavka 1. točaka (a) do (d) i točaka (h) te (i) smatra se deklariranom za privremeni uvoz u skladu s člankom 141.

2.  Ako nije drukčije deklarirana, roba iz članka 136. stavka 1. točaka (a) do (d) i točaka (h) te (i) smatra se deklariranom za ponovni izvoz u skladu s člankom 141. provođenjem postupka privremenog uvoza.

▼B

Članak 140.

Roba koja se smatra deklariranom za izvoz u skladu s člankom 141.

(članak 158. stavak 2. Zakonika)

1.  Ako nije drukčije deklarirana, sljedeća se roba smatra deklariranom za izvoz u skladu s člankom 141.:

(a) roba iz članka 137.;

(b) prijenosni glazbeni instrumenti putnika.

2.  Ako se roba otprema na Helgoland, smatra se deklariranom za izvoz u skladu s člankom 141.

Članak 141.

Radnje koje se smatraju carinskom deklaracijom

(članak 158. stavak 2. Zakonika)

1.  U pogledu robe iz članka 138. točaka (a) do (d), članka 139. i članka 140. stavka 1. sljedeće se radnje smatraju carinskom deklaracijom:

(a) prolazak kroz zelenu ili traku „ništa za prijaviti” u carinskim uredima u kojima postoji sustav s dvije trake;

(b) prolazak kroz carinski ured u kojem ne postoji sustav s dvije trake;

(c) stavljanje naljepnice „ništa za prijaviti” ili vinjete carinske deklaracije na vjetrobransko staklo osobnog automobila ako je ta mogućnost predviđena nacionalnim odredbama;

▼M2

(d) sam čin prelaska robe preko granice carinskog područja Unije u bilo kojoj od sljedećih situacija:

i. ako se primjenjuje izuzeće od obveze prijevoza robe na primjereno mjesto u skladu s posebnim pravilima na koja se upućuje u članku 135. stavku 5. Zakonika;

ii. ako se roba smatra deklariranom za ponovni izvoz u skladu s člankom 139. stavkom 2. ove Uredbe;

iii. ako se roba smatra deklariranom za izvoz u skladu s člankom 140. stavkom 1. ove Uredbe.

▼B

2.  Predmeti korespondencije smatraju se deklariranima za puštanje u slobodni promet njihovim ulaskom na carinsko područje Unije.

Predmeti korespondencije smatraju se deklariranima za izvoz ili ponovni izvoz njihovim izlaskom iz carinskog područja Unije.

3.  Roba u poštanskim pošiljkama koja se oslobađa od uvozne carine u skladu s člancima 23. do 27. Uredbe (EZ) br. 1186/2009 smatra se deklariranom za puštanje u slobodni promet njezinim podnošenjem carini u skladu s člankom 139. Zakonika pod uvjetom da su carinska tijela prihvatila potrebne podatke.

4.  Roba u poštanskim pošiljkama čija vrijednost ne premašuje 1 000 EUR i koja se oslobađa od izvozne carine smatra se deklariranom za izvoz njezinim izlaskom iz carinskog područja Unije.

▼M6

5.  Do datuma koji prethodi datumu navedenom u članku 4. stavku 1. četvrtom podstavku Direktive Vijeća (EU) 2017/2455 ( 9 ) roba čija stvarna vrijednost ne prelazi 22 EUR smatra se deklariranom za puštanje u slobodni promet njezinim podnošenjem carini u skladu s člankom 139. Zakonika, pod uvjetom da carinska tijela prihvate tražene podatke.

▼B

Članak 142.

Roba koja se ne može usmeno deklarirati ili u skladu s člankom 141.

(članak 158. stavak 2. Zakonika)

Članci 135. do 140. ne primjenjuju se na sljedeću robu:

(a) robu za koju su obavljene formalnosti radi dobivanja subvencija ili financijskih pogodnosti pri izvozu u okviru zajedničke poljoprivredne politike;

(b) robu za koju je podnesen zahtjev za povrat carine ili drugih davanja;

(c) robu koja podliježe zabrani ili ograničenju;

(d) robu koja podliježe drugim posebnim formalnostima predviđenima zakonodavstvom Unije koje su carinska tijela dužna primjenjivati.

Članak 143.

Carinske deklaracije u papirnatom obliku

(članak 158. stavak 2. Zakonika)

Putnici mogu podnijeti carinsku deklaraciju u papirnatom obliku za robu koju nose sa sobom.

▼M6

Članak 143.a

Carinska deklaracija za pošiljke male vrijednosti

(članak 6. stavak 2. Zakonika)

1.  Od datuma navedenog u članku 4. stavku 1. četvrtom podstavku Direktive Vijeća (EU) 2017/2455 osoba može podnijeti carinsku deklaraciju za puštanje u slobodni promet koja sadržava poseban skup podataka iz Priloga B za pošiljku koja je oslobođena od uvozne carine u skladu s člankom 23. stavkom 1. ili člankom 25. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1186/2009, pod uvjetom da roba u toj pošiljci ne podliježe zabranama i ograničenjima.

2.  Odstupajući od stavka 1., poseban skup podataka za pošiljke male vrijednosti ne smije se upotrebljavati za sljedeće:

(a) puštanje u slobodni promet robe koja je oslobođena od PDV-a pri uvozu u skladu s člankom 143. stavkom 1. točkom (d) Direktive 2006/112/EZ i, prema potrebi, koja se kreće u sustavu odgode plaćanja trošarine u skladu s člankom 17. Direktive 2008/118/EZ;

(b) ponovni uvoz uz puštanje u slobodni promet robe koja je oslobođena od PDV-a pri uvozu u skladu s člankom 143. stavkom 1. točkom (d) Direktive 2006/112/EZ i, prema potrebi, koja se kreće u sustavu odgode plaćanja trošarine u skladu s člankom 17. Direktive 2008/118/EZ.

▼B

Članak 144.

Carinska deklaracija za robu u poštanskim pošiljkama

(članak 6. stavak 2. Zakonika)

Poštanski operateri mogu podnijeti carinsku deklaraciju za puštanje u slobodni promet koja sadržava manje podataka iz Priloga B za robu u poštanskim pošiljkama koja ispunjava sve sljedeće uvjete:

(a) njezina vrijednost ne premašuje 1 000 EUR;

(b) u vezi s njom nije podnesen nikakav zahtjev za povrat ili otpust;

(c) ne podliježe zabranama ili ograničenjima.

▼M1

Do datumâ nadogradnje relevantnih nacionalnih sustava uvoza potrebnih za podnošenje obavijesti o podnošenju carini iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU smatra se da je carinska deklaracija za puštanje robe u slobodan promet u poštanskim pošiljkama iz prvog stavka podnesena i prihvaćena činom njezina podnošenja carini, pod uvjetom da je roba popraćena deklaracijom CN22 i/ili CN23 ili objema.

U slučajevima iz prvog podstavka članka 141. stavka 2. te stavka 3. tog članka, primatelj se smatra deklarantom i, prema potrebi, dužnikom. U slučajevima iz drugog podstavka članka 141. stavka 2. te stavka 4. tog članka, pošiljatelj se smatra deklarantom i, prema potrebi, dužnikom. Carinska tijela mogu propisati da se pružatelje poštanskih usluga smatra deklarantom i, prema potrebi, dužnikom.

▼BOdjeljak 2.

Pojednostavnjene carinske deklaracije

Članak 145.

Uvjeti za odobravanje redovite upotrebe pojednostavnjene carinske deklaracije

(članak 166. stavak 2. Zakonika)

1.  Odobrenje za redovito stavljanje robe u carinski postupak na temelju pojednostavnjene deklaracije u skladu s člankom 166. stavkom 2. Zakonika izdaje se ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) podnositelj zahtjeva ispunjava kriterij iz članka 39. točke (a) Zakonika;

(b) prema potrebi, podnositelj zahtjeva uspostavio je zadovoljavajuće postupke upravljanja dozvolama i odobrenjima izdanima u skladu s mjerama trgovinske politike ili koji se odnose na trgovinu poljoprivrednim proizvodima;

(c) podnositelj zahtjeva osigurava da su odgovarajući zaposlenici osposobljeni za obavješćivanje carinskih tijela kada utvrde poteškoće pri ispunjavanju zahtjeva i uspostavlja postupke za obavješćivanje carinskih tijela o takvim poteškoćama;

(d) prema potrebi, podnositelj zahtjeva uspostavio je zadovoljavajuće postupke upravljanja uvoznim i izvoznim dozvolama povezanima sa zabranama i ograničenjima, uključujući mjere za razlikovanje robe koja podliježe zabranama ili ograničenjima od druge robe i mjere osiguravanja sukladnosti s tim zabranama i ograničenjima.

2.  Smatra se da AEOC-ovi ispunjavaju uvjete iz stavka 1. točaka (b), (c) i (d) ako je njihova evidencija primjerena za potrebe stavljanja robe u carinski postupak na temelju pojednostavnjene deklaracije.

Članak 146.

Dopunska deklaracija

(članak 167. stavak 1. Zakonika)

1.  Ako su carinska tijela dužna knjižiti iznos plative uvozne ili izvozne carine u skladu s prvim podstavkom članka 105. stavka 1. Zakonika, dopunska deklaracija iz prvog podstavka članka 167. stavka 1. Zakonika podnosi se u roku od 10 dana nakon puštanja robe.

2.  Ako je knjiženje u skladu s drugim podstavkom članka 105. stavka 1. Zakonika, a dopunska deklaracija je opće, periodične ili rekapitulativne naravi, razdoblje obuhvaćeno dopunskom deklaracijom nije dulje od jednog kalendarskog mjeseca.

3.  Rok za podnošenje dopunske deklaracije iz stavka 2. određuju carinska tijela. Taj rok nije dulji od 10 dana od kraja razdoblja obuhvaćenog dopunskom deklaracijom.

▼M1

4.  Do odgovarajućih datumâ uvođenja AES-a i nadogradnje relevantnih nacionalnih sustava uvoza iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU te ne dovodeći u pitanje članak 105. stavak 1. Zakonika, carinska tijela mogu dopustiti i druge rokove, osim onih iz stavaka 1. i 3. ovog članka.

▼B

Članak 147.

Rok u kojem deklarant mora posjedovati priložene isprave kod dopunskih deklaracija

(članak 167. stavak 1. Zakonika)

1.  Priložene isprave koje nedostaju tijekom podnošenja pojednostavnjene deklaracije deklarant mora posjedovati u roku za podnošenje dopunske deklaracije u skladu s člankom 146. stavkom 1. ili 3.

2.  Carinska tijela mogu, u valjano opravdanim okolnostima, omogućiti dulji rok za stavljanje na raspolaganje priloženih isprava od onog predviđenog u stavku 1. Taj rok nije dulji od 120 dana od datuma puštanja robe.

3.  Ako se priložena isprava odnosi na carinsku vrijednost, carinska tijela mogu, u valjano opravdanim okolnostima, odrediti dulji rok od onog predviđenog u stavcima 1. ili 2. uzimajući u obzir vremensko ograničenje iz članka 103. stavka 1. Zakonika.Odjeljak 3.

Odredbe koje se primjenjuju na sve carinske deklaracije

Članak 148.

Poništenje carinske deklaracije nakon puštanja robe

(članak 174. stavak 2. Zakonika)

1.  Ako se utvrdi da je roba greškom deklarirana za carinski postupak u okviru kojeg je nastao carinski dug tijekom uvoza umjesto da je deklarirana za drugi carinski postupak, carinska deklaracija poništava se na obrazloženi zahtjev deklaranta nakon puštanja robe ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) zahtjev je podnesen u roku od 90 dana od datuma prihvaćanja deklaracije;

(b) roba nije bila upotrijebljena na način nespojiv s carinskim postupkom u okviru kojeg bi bila deklarirana da nije došlo do pogreške;

(c) u trenutku pogrešnog deklariranja uvjeti za stavljanje robe u carinski postupak za koji bi bila deklarirana da nije došlo do pogreške bili su ispunjeni;

(d) carinska deklaracija za carinski postupak za koji bi roba bila deklarirana da nije došlo do pogreške je podnesena.

2.  Ako se utvrdi da je roba greškom deklarirana umjesto druge robe za carinski postupak u okviru kojeg je nastao carinski dug tijekom uvoza, carinska deklaracija poništava se na obrazloženi zahtjev deklaranta nakon puštanja robe ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) zahtjev je podnesen u roku od 90 dana od datuma prihvaćanja deklaracije;

(b) pogrešno deklarirana roba upotrebljavala se samo u okviru odobrenja u svojem izvornom stanju i vraćena je u svoje izvorno stanje;

(c) isti carinski ured nadležan je za pogrešno deklariranu robu i robu koju je deklarant namjeravao deklarirati;

(d) roba se deklarira za isti carinski postupak kao i pogrešno deklarirana roba.

3.  Ako je roba koja je prodana u okviru ugovora na daljinu kako je definiran u članku 2. stavku 7. Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća ( 10 ) puštena u slobodni promet i vraćena, carinska deklaracija poništava se na obrazloženi zahtjev deklaranta nakon puštanja robe ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) zahtjev je podnesen u roku od 90 dana od datuma prihvaćanja carinske deklaracije;

(b) roba je izvezena kako bi se vratila na adresu izvornog dobavljača ili drugu adresu koju je naveo taj dobavljač.

4.  Osim slučajeva iz stavaka 1., 2. i 3., carinske deklaracije poništavaju se na obrazloženi zahtjev deklaranta nakon puštanja robe u sljedećim slučajevima:

(a) ako je roba puštena za izvoz, ponovni izvoz ili vanjsku proizvodnju i nije napustila carinsko područje Unije;

(b) ako je roba Unije greškom deklarirana za carinski postupak primjenjiv na robu koja nije roba Unije i njezin je carinski status robe Unije naknadno dokazan s pomoću T2L-a, T2LF-a ili carinskog robnog manifesta;

(c) ako je roba pogrešno deklarirana u više od jedne carinske deklaracije;

(d) ako se odobrenje s retroaktivnim učinkom izdaje u skladu s člankom 211. stavkom 2. Zakonika;

(e) ako je roba Unije stavljena u postupak carinskog skladištenja u skladu s člankom 237. stavkom 2. Zakonika i više ne može biti stavljena u taj postupak u skladu s člankom 237. stavkom 2. Zakonika.

5.  Carinska deklaracija za robu koja podliježe izvoznoj carini, zahtjevu za povrat uvozne carine, subvencijama ili drugim iznosima povezanima s izvozom odnosno drugim posebnim izvoznim mjerama može se poništiti u skladu sa stavkom 4. točkom (a) samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) deklarant podnosi carinskom uredu izvoza ili, u slučaju vanjske proizvodnje, carinskom uredu stavljanja u postupak dokaz da roba nije napustila carinsko područje Unije;

(b) ako je carinska deklaracija u papirnatom obliku, deklarant vraća sve primjerke carinske deklaracije zajedno sa svim ispravama koje su mu izdane pri prihvaćanju deklaracije carinskom uredu izvoza ili, u slučaju vanjske proizvodnje, carinskom uredu stavljanja u postupak;

(c) deklarant dostavlja carinskom uredu izvoza dokaz da su vraćene sve subvencije i drugi iznosi ili financijske koristi predviđene za izvoz predmetne robe odnosno da su nadležna tijela poduzela potrebne mjere da se ne plate;

(d) deklarant ispunjava sve druge obveze u pogledu robe;

(e) poništavaju se sve izmjene izvozne dozvole koja je priložena carinskoj deklaraciji.Odjeljak 4.

Druga pojednostavnjenja

Članak 149.

Uvjeti za odobrenje za centralizirano carinjenje

(članak 179. stavak 1. Zakonika)

1.  Kako bi centralizirano carinjenje bilo odobreno u skladu s člankom 179. Zakonika, zahtjevi za centralizirano carinjenje odnose se na sljedeće:

(a) puštanje u slobodni promet;

(b) carinsko skladištenje;

(c) privremeni uvoz;

(d) uporabu u posebne svrhe;

(e) unutarnju proizvodnju;

(f) vanjsku proizvodnju;

(g) izvoz;

(h) ponovni izvoz.

2.  Ako se carinska deklaracija podnosi u obliku unosa u evidenciju deklaranta, centralizirano carinjenje može se odobriti pod uvjetima utvrđenima u članku 150.

Članak 150.

Uvjeti za izdavanje odobrenja za unos u evidenciju deklaranta

(članak 182. stavak 1. Zakonika)

1.  Odobrenje za podnošenje carinske deklaracije u obliku unosa u evidenciju deklaranta izdaje se ako podnositelj zahtjeva dokaže da ispunjava kriterije iz članka 39. točaka (a), (b) i (d) Zakonika.

2.  Kako bi se odobrenje za podnošenje carinske deklaracije u obliku unosa u evidenciju deklaranta izdalo u skladu s člankom 182. stavkom 1. Zakonika, zahtjev se odnosi na sljedeće:

(a) puštanje u slobodni promet;

(b) carinsko skladištenje;

(c) privremeni uvoz;

(d) uporabu u posebne svrhe;

(e) unutarnju proizvodnju;

(f) vanjsku proizvodnju;

(g) izvoz i ponovni izvoz.

3.  Ako se zahtjev za odobrenje odnosi na puštanje u slobodni promet, odobrenje se ne izdaje za sljedeće:

(a) istovremeno puštanje u slobodni promet i domaću uporabu robe koja je oslobođena od plaćanja PDV-a u skladu s člankom 138. Direktive 2006/112/EZ i, prema potrebi, koja je u sustavu odgode plaćanja trošarine u skladu s člankom 17. Direktive 2008/118/EZ;

(b) ponovni uvoz uz istovremeno puštanje u slobodni promet i domaću uporabu robe koja je oslobođena od plaćanja PDV-a u skladu s člankom 138. Direktive 2006/112/EZ i, prema potrebi, koja je u sustavu odgode plaćanja trošarine u skladu s člankom 17. Direktive 2008/118/EZ.

4.  Ako se zahtjev za odobrenje odnosi na izvoz i ponovni izvoz, odobrenje se izdaje samo ako su ispunjena sljedeća dva uvjeta:

(a) oslobađa se od obveze podnošenja deklaracije prije otpreme u skladu s člankom 263. stavkom 2. Zakonika;

(b) carinski ured izvoza jest i izlazni carinski ured ili ako carinski ured izvoza i izlazni carinski ured imaju dogovor kojim se osigurava da roba podliježe carinskom nadzoru na izlazu.

5.  Ako se zahtjev za odobrenje odnosi na izvoz i ponovni izvoz, izvoz trošarinske robe nije dopušten, osim ako je primjenjiv članak 30. Direktive 2008/118/EZ.

6.  Odobrenje za unos u evidenciju deklaranta ne izdaje se ako se zahtjev odnosi na postupak za koji je potrebna standardizirana razmjena informacija između carinskih tijela u skladu s člankom 181., osim ako carinska tijela pristanu na uporabu drugih načina elektroničke razmjene informacija.

Članak 151.

Uvjeti za izdavanje odobrenja za samoprocjenu

(članak 185. stavak 1. Zakonika)

Ako je podnositelj zahtjeva iz članka 185. stavka 2. Zakonika korisnik odobrenja za unos u evidenciju deklaranta, odobrava se samoprocjena pod uvjetom da se zahtjev za samoprocjenu odnosi na carinske postupke iz članka 150. stavka 2. ili na ponovni izvoz.

Članak 152.

Carinske formalnosti i provjere u kontekstu samoprocjene

(članak 185. stavak 1. Zakonika)

Korisnici odobrenja za samoprocjenu mogu biti ovlašteni za provjeru, pod carinskim nadzorom, poštovanja zabrana i ograničenja navedenih u odobrenju.POGLAVLJE 3.

Puštanje robe

Članak 153.

Puštanje nije uvjetovano polaganjem osiguranja

(članak 195. stavak 2. Zakonika)

Ako se, prije puštanja robe koja podliježe zahtjevu za dodjelu carinske kvote, predmetna carinska kvota ne smatra kritičnom, puštanje robe nije uvjetovano polaganjem osiguranja u odnosu na tu robu.

Članak 154.

Obavijest o puštanju robe

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

1.  Ako se deklaracija za carinski postupak ili ponovni izvoz, osim tehnikama elektroničke obrade podataka, podnosi na druge načine, carinska tijela mogu, za potrebe obavješćivanja deklaranta o puštanju robe, upotrijebiti načine koji nisu tehnike elektroničke obrade podataka.

2.  Ako je roba prije puštanja bila u privremenom smještaju i carinska tijela trebaju obavijestiti korisnika odobrenja za vođenje odgovarajućeg prostora za privremeni smještaj o puštanju robe, informacije se mogu podnijeti, osim tehnikama elektroničke obrade podataka, na druge načine.GLAVA VI.

PUŠTANJE U SLOBODNI PROMET I OSLOBOĐENJE OD UVOZNE CARINEPOGLAVLJE 1.

Puštanje u slobodni promet

Članak 155.

Odobrenje za izradu potvrda o težini banana

(članak 163. stavak 3. Zakonika)

Carinska tijela izdaju odobrenje za izradu priloženih isprava za standardne carinske deklaracije kojima se potvrđuje vaganje svježih banana iz oznake KN 0803 90 10 koje podliježu uvoznoj carini („potvrda o težini banana”) ako podnositelj zahtjeva za takvo odobrenje ispunjava sve sljedeće uvjete:

(a) ako ispunjava kriterij iz članka 39. točke (a) Zakonika;

(b) ako sudjeluje u uvozu, prijevozu ili skladištenju svježih banana odnosno rukovanju njima iz oznake KN 0803 90 10 koje podliježu uvoznoj carini;

(c) pruži potrebne dokaze o primjerenom provođenju vaganja;

(d) ima na raspolaganju odgovarajuću opremu za vaganje;

(e) vodi evidenciju koja omogućuje carinskim tijelima obavljanje potrebne provjere.

Članak 156.

Rokovi

(članak 22. stavak 3. Zakonika)

Odluka o zahtjevu za odobrenje iz članka 155. donosi se bez odgode i najkasnije 30 dana od datuma prihvaćanja zahtjeva.

Članak 157.

Način podnošenja potvrde o težini banana

(članak 6. stavak 2. i članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

Potvrde o težini banana mogu se izraditi i podnijeti, osim tehnikama elektroničke obrade podataka, na druge načine.POGLAVLJE 2.

Oslobođenje od uvozne carineOdjeljak 1.

Vraćena roba

Članak 158.

Roba koja se smatra vraćenom u stanju u kojem je izvezena

(članak 203. stavak 5. Zakonika)

1.  Smatra se da je roba vraćena u stanju u kojem je bila izvezena ako se, nakon što je bila izvezena iz carinskog područja Unije, nije obrađivala niti se njome rukovalo, osim radnji kojima se mijenja njezin izgled odnosno koje su potrebne za njezin popravak, vraćanje u ispravno stanje ili održavanje u ispravnom stanju.

2.  Smatra se da je roba vraćena u stanju u kojem je bila izvezena ako se, nakon što je bila izvezena iz carinskog područja Unije, obrađivala i njome se rukovalo, osim radnji kojima se mijenja njezin izgled odnosno koje su potrebne za njezin popravak, vraćanje u ispravno stanje ili održavanje u ispravnom stanju, no nakon početka takve obrade odnosno rukovanja postalo je jasno da takva obrada odnosno rukovanje nisu primjereni za predviđenu uporabu robe.

3.  Ako je roba iz stavka 1. ili 2. bila podvrgnuta obradi ili rukovanju zbog kojeg bi se za nju morala platiti uvozna carina da je stavljena u postupak vanjske proizvodnje, ta se roba smatra vraćenom u stanju u kojem je bila izvezena samo pod uvjetom da ta obrada ili rukovanje, uključujući ugradnju rezervnih dijelova, ostaju u okviru onoga što je nužno potrebno kako bi se omogućilo da se roba upotrebljava na isti način kao i u vrijeme izvoza iz carinskog područja Unije.

Članak 159.

Roba na koju se su tijekom izvoza primijenile mjere utvrđene zajedničkom poljoprivrednom politikom

(članak 204. Zakonika)

1.  Vraćena roba na koju se su tijekom izvoza primijenile mjere utvrđene zajedničkom poljoprivrednom politikom oslobađa se od uvozne carine pod uvjetom da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a) sve subvencije ili drugi iznosi u okviru tih mjera su vraćeni, nadležna tijela poduzela su potrebne korake da zadrže iznose koji se plaćaju za tu robu u okviru mjera i ukinute su sve druge ostvarene financijske pogodnosti;

(b) roba se nalazi u jednoj od sljedećih situacija:

i. nije mogla biti stavljena na tržište u zemlji u koju je poslana;

ii. primatelj je vratio robu jer ima nedostatke ili ne odgovara uvjetima ugovora;

iii. roba je ponovno uvezena na carinsko područje Unije jer je nije bilo moguće upotrijebiti za predviđene namjene radi drugih okolnosti na koje izvoznik nije mogao utjecati;

(c) roba je deklarirana za puštanje u slobodni promet na carinskom području Unije u roku od 12 mjeseci od dana obavljanja carinskih formalnosti u vezi s njezinim izvozom ili kasnije ako su to dopustila carinska tijela države članice ponovnog uvoza u valjano opravdanim okolnostima.

2.  Okolnosti iz stavka 1. točke (b) podtočke iii. jesu sljedeće:

(a) roba vraćena u carinsko područje Unije jer je prije dostave primatelju došlo do oštećenja robe ili prijevoznog sredstva na kojem se prevozila;

(b) roba koja je prvotno izvezena za potrošnju ili prodaju na sajmu ili sličnoj priredbi, a nije bila potrošena ili prodana;

(c) roba koja nije mogla biti dostavljena primatelju radi njegove stvarne ili pravne nemogućnosti da preuzme robu u skladu s uvjetima ugovora, na temelju kojih je roba bila izvezena;

(d) roba koja zbog prirodnih nepogoda te političkih ili socijalnih nemira nije mogla biti dostavljena primatelju ili mu je dostavljena nakon datuma dostave utvrđenog u ugovoru;

(e) voće i povrće u okviru zajedničke organizacije tržišta za te proizvode koje je izvezeno i poslano radi konsignacijske prodaje, ali koje na tržištu zemlje odredišta nije prodano.

Članak 160.

Način podnošenja informativne potvrde INF 3

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

Isprava kojom se potvrđuje da su ispunjeni uvjeti za oslobođenje od uvozne carine („informativna potvrda INF 3”) može se podnijeti, osim tehnikama elektroničke obrade podataka, na druge načine.GLAVA VII.

POSEBNI POSTUPCIPOGLAVLJE 1.

Opće odredbeOdjeljak 1.

Zahtjev za odobrenje

Članak 161.

Podnositelj zahtjeva koji ima poslovni nastan izvan carinskog područja Unije

(članak 211. stavak 3. točka (a) Zakonika)

Odstupajući od članka 211. stavka 3. točke (a) Zakonika, carinska tijela mogu u povremenim slučajevima, kada to smatraju opravdanim, izdati odobrenje za postupak uporabe u posebne svrhe ili postupak unutarnje proizvodnje osobama koje imaju poslovni nastan izvan carinskog područja Unije.

Članak 162.

Mjesto podnošenja zahtjeva ako podnositelj zahtjeva ima poslovni nastan izvan carinskog područja Unije

(članak 22. stavak 1. Zakonika)

1.  Odstupajući od trećeg podstavka članka 22. stavka 1. Zakonika, ako podnositelj zahtjeva za odobrenje za uporabu postupka uporabe u posebne svrhe ima poslovni nastan izvan carinskog područja Unije, nadležno carinsko tijelo jest ono prema mjestu u kojem će se roba prvi put upotrijebiti.

2.  Odstupajući od trećeg podstavka članka 22. stavka 1. Zakonika, ako podnositelj zahtjeva za odobrenje za uporabu postupka unutarnje proizvodnje ima poslovni nastan izvan carinskog područja Unije, nadležno carinsko tijelo jest ono prema mjestu u kojem će se roba prvi put preraditi.

Članak 163.

Zahtjev za odobrenje na temelju carinske deklaracije

(članak 6. stavak 1., članak 6. stavak 2., članak 6. stavak 3. točka (a) i članak 211. stavak 1. Zakonika)

1.  Carinska deklaracija, pod uvjetom da je dopunjena dodatnim podatkovnim elementima kako su utvrđeni u Prilogu A, smatra se zahtjevom za odobrenje u sljedećim slučajevima:

(a) ako se roba stavlja u postupak privremenog uvoza, osim ako carinska tijela zahtijevaju službeni zahtjev u slučajevima obuhvaćenima člankom 236. točkom (b);

(b) ako se roba stavlja u postupak uporabe u posebne svrhe i podnositelj zahtjeva namjerava u cijelosti namijeniti robu u propisanu posebnu svrhu;

(c) ako se roba, osim one navedene u Prilogu 71-02, stavlja u postupak unutarnje proizvodnje;

(d) ako se roba, osim one navedene u Prilogu 71-02, stavlja u postupak vanjske proizvodnje;

(e) ako je izdano odobrenje za uporabu postupka vanjske proizvodnje i nadomjesni se proizvodi puštaju u slobodni promet s pomoću sustava standardne zamjene koji nije obuhvaćen tim odobrenjem;

(f) ako se prerađeni proizvodi puštaju u slobodni promet nakon postupka vanjske proizvodnje, a postupak prerade odnosi se na robu nekomercijalne naravi.

2.  Stavak 1. ne primjenjuje se u sljedećim slučajevima:

(a) u slučaju pojednostavnjene deklaracije;

(b) u slučaju centraliziranog carinjenja;

(c) u slučaju unosa u evidenciju deklaranta;

(d) ako se podnosi zahtjev za odobrenje, osim za odobrenje za privremeni uvoz, koji uključuje više od jedne države članice;

(e) ako se podnosi zahtjev za uporabu istovrijedne robe u skladu s člankom 223. Zakonika;

(f) ako nadležno carinsko tijelo obavijesti deklaranta da je potrebno ispitivanje gospodarskih uvjeta u skladu s člankom 211. stavkom 6. Zakonika;

(g) ako se primjenjuje članak 167. stavak 1. točka (f);

(h) ako se podnosi zahtjev za odobrenje s retroaktivnim učinkom u skladu s člankom 211. stavkom 2. Zakonika, osim u slučajevima iz stavka 1. točke (e) ili (f) ovog članka.

3.  Ako carinska tijela smatraju da bi stavljanje prijevoznih sredstava ili rezervnih dijelova, pribora i opreme za prijevozna sredstva u postupak privremenog uvoza podrazumijevalo ozbiljan rizik od nepoštovanja obveza utvrđenih carinskim zakonodavstvom, carinska deklaracija iz stavka 1. ne podnosi se usmeno ni u skladu s člankom 141. U tom slučaju carinska tijela bez odgode o tom obavješćuju deklaranta nakon podnošenja robe carini.

4.  Obveza pružanja dodatnih podatkovnih elemenata iz stavka 1. ne primjenjuje se u slučajevima koji uključuju sljedeće vrste deklaracija:

(a) carinske deklaracije za puštanje u slobodni promet koje se podnose usmeno u skladu s člankom 135.;

(b) carinske deklaracije za privremeni uvoz ili deklaracije za ponovni izvoz koje se podnose usmeno u skladu s člankom 136.;

(c) carinske deklaracije za privremeni uvoz ili deklaracije za ponovni izvoz u skladu s člankom 139. koje se smatraju podnesenima u skladu s člankom 141.

5.  Karneti ATA i CPD smatraju se zahtjevima za odobrenje za privremeni uvoz ako ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

(a) karnet je izdala ugovorna stranka Konvencije ATA ili Istanbulske konvencije, a odobrilo ga je i za njega jamči udruženje koje je dio jamstvenog lanca kako je definiran u članku 1. točki (d) Aneksa A Istanbulske konvencije;

(b) karnet se odnosi na robu i uporabe obuhvaćene Konvencijom u okviru koje je izdan;

(c) karnet potvrđuju carinska tijela;

(d) karnet vrijedi na cjelokupnom carinskom području Unije.

Članak 164.

Zahtjev za obnavljanje ili izmjenu odobrenja

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

Carinska tijela mogu dopustiti da se zahtjev za obnavljanje ili izmjenu odobrenja iz članka 211. stavka 1. Zakonika podnese u pisanom obliku.

Članak 165.

Priložena isprava za usmenu carinsku deklaraciju za privremeni uvoz

(članak 6. stavak 2., članak 6. stavak 3. točka (a) i članak 211. stavak 1. Zakonika)

Ako se usmena carinska deklaracija smatra zahtjevom za odobrenje za privremeni uvoz u skladu s člankom 163., deklarant podnosi priloženu ispravu kako je utvrđeno u Prilogu 71-01.Odjeljak 2.

Donošenje odluke o zahtjevu

Članak 166.

Ispitivanje gospodarskih uvjeta

(članak 211. stavci 3. i 4. Zakonika)

1.  Uvjet utvrđen u članku 211. stavku 4. točki (b) Zakonika ne primjenjuje se na odobrenja za unutarnju proizvodnju, osim u sljedećim slučajevima:

(a) ako se iznos uvozne carine izračunava u skladu s člankom 86. stavkom 3. Zakonika, postoje dokazi da će bitni interesi proizvođača Unije vjerojatno biti ugroženi i slučaj nije obuhvaćen člankom 167. stavkom 1. točkama (a) do (f);

(b) ako se iznos uvozne carine izračunava u skladu s člankom 85. Zakonika, roba koja se namjerava staviti u postupak unutarnje proizvodnje podlijegala bi mjerama poljoprivredne ili trgovinske politike, privremenoj ili konačnoj antidampinškoj pristojbi, kompenzacijskoj pristojbi, zaštitnoj mjeri ili dodatnoj pristojbi kao posljedica suspenzije koncesija u slučaju deklariranja za puštanje u slobodni promet i slučaj nije obuhvaćen člankom 167. stavkom 1. točkama (h), (i), (m), (p) ili (s);

(c) ako se iznos uvozne carine izračunava u skladu s člankom 85. Zakonika, roba koja se namjerava staviti u postupak unutarnje proizvodnje ne bi podlijegala mjerama poljoprivredne ili trgovinske politike, privremenoj ili konačnoj antidampinškoj pristojbi, kompenzacijskoj pristojbi, zaštitnoj mjeri ili dodatnoj pristojbi kao posljedica suspenzije koncesija u slučaju deklariranja za puštanje u slobodni promet, postoje dokazi da će bitni interesi proizvođača Unije vjerojatno biti ugroženi; i slučaj nije obuhvaćen člankom 167. stavkom 1. točkama (g) do (s).

2.  Uvjet utvrđen u članku 211. stavku 4. točki (b) Zakonika ne primjenjuje se na odobrenja za vanjsku proizvodnju, osim ako postoje dokazi da će bitni interesi proizvođača Unije robe navedene u Prilogu 71-02 vjerojatno biti ugroženi i roba se ne namjerava popraviti.

Članak 167.

Slučajevi u kojima se smatra da su gospodarski uvjeti za unutarnju proizvodnju ispunjeni

(članak 211. stavak 5. Zakonika)

1.  Smatra se da su gospodarski uvjeti za unutarnju proizvodnju ispunjeni ako se zahtjev odnosi na sljedeće radnje:

(a) preradu robe koja nije navedena u Prilogu 71-02;

(b) popravak;

(c) preradu robe izravno ili neizravno stavljene na raspolaganje korisniku odobrenja koja se obavlja prema specifikacijama i u ime osobe s poslovnim nastanom izvan carinskog područja Unije, te općenito uz plaćanje koje obuhvaća samo proizvodne troškove;

(d) preradu tvrde pšenice u tjesteninu;

(e) stavljanje robe u unutarnju proizvodnju u okviru količine utvrđene na temelju uravnoteženja u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ( 11 );

(f) preradu robe navedene u Prilogu 71-02 u sljedećim situacijama:

i. nedostupnost robe proizvedene u Uniji koja ima istu osmeroznamenkastu oznaku KN, istu tržišnu kvalitetu i tehničke osobine kao i roba namijenjena uvozu za predviđene proizvodne radnje;

ii. razlike u cijeni između robe proizvedene u Uniji i one namijenjene uvozu ako se usporediva roba ne može upotrijebiti jer je zbog njezine cijene predložena trgovinska aktivnost ekonomski neodrživa;

iii. ugovorne obveze ako usporediva roba nije u skladu s ugovornim zahtjevima kupca prerađenih proizvoda iz treće zemlje, ili ako, u skladu s ugovorom, prerađeni proizvodi moraju biti dobiveni od robe koja se namjerava staviti u postupak unutarnje proizvodnje kako bi se poštovali propisi iz područja zaštite prava industrijskog ili trgovačkog vlasništva;

iv. ukupna vrijednost robe koja se stavlja u postupak unutarnje proizvodnje po podnositelju zahtjeva i po kalendarskoj godini za svaku osmeroznamenkastu oznaku KN ne premašuje 150 000 EUR;

(g) preradu robe kako bi se osiguralo da je u skladu s tehničkim zahtjevima za njezino puštanje u slobodni promet;

(h) preradu robe nekomercijalne naravi;

(i) preradu robe dobivene prethodnim odobrenjem čije je izdavanje bilo predmet ispitivanja gospodarskih uvjeta;

(j) preradu krutih i tekućih frakcija palmina ulja, kokosova ulja, tekućih frakcija kokosova ulja, ulja palminih koštica, tekućih frakcija ulja palminih koštica, babasu ulja ili ricinusova ulja u proizvode koji nisu namijenjeni prehrambenom sektoru;

(k) preradu u proizvode koji će se ugraditi u civilne zrakoplove za koje je izdana potvrda o plovidbenosti ili će se upotrebljavati za njih;

(l) preradu u proizvode kojima se odobrava autonomna suspenzija uvozne carine na određeno oružje i vojnu opremu u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 150/2003 ( 12 );

(m) preradu robe u uzorke;

(n) preradu svih vrsta elektroničkih komponenti, dijelova, sklopova ili bilo kojih drugih materijala u proizvode informacijske tehnologije;

(o) preradu robe razvrstane u oznake KN 2707 ili 2710 u proizvode razvrstane u oznake KN 2707 , 2710 ili 2902 ;

(p) preradu u otpad i otpatke, uništenje, ponovna uporaba dijelova ili komponenti;

(q) denaturiranje;

(r) uobičajene oblike rukovanja iz članka 220. Zakonika;

(s) ukupna vrijednost robe koja se stavlja u postupak unutarnje proizvodnje po podnositelju zahtjeva i po kalendarskoj godini za svaku osmeroznamenkastu oznaku KN ne premašuje 150 000 EUR za robu obuhvaćenu Prilogom71-02 i 300 000 EUR za ostalu robu, osim ako bi roba koja se namjerava staviti u postupak unutarnje proizvodnje podlijegala privremenoj ili konačnoj antidampinškoj pristojbi, kompenzacijskoj pristojbi, zaštitnoj mjeri ili dodatnoj pristojbi kao posljedica suspenzije koncesija u slučaju deklaracije za puštanje u slobodni promet.

2.  Nedostupnošću iz stavka 1. točke (f) podtočke i. obuhvaćeni su sljedeći slučajevi:

(a) nepostojanje proizvodnje usporedive robe na carinskom području Unije;

(b) nedostupnost dovoljne količine te robe za obavljanje predviđenih proizvodnih radnji;

(c) usporediva roba Unije ne može se pravovremeno staviti na raspolaganje podnositelju zahtjeva za obavljanje predložene trgovinske aktivnosti, premda je zahtjev pravovremeno podnesen.

Članak 168.

Izračun iznosa uvozne carine u određenim slučajevima unutarnje proizvodnje

(članak 86. stavak 4. Zakonika)

1.  Ako nije potrebno ispitivanje gospodarskih uvjeta i roba koja se namjerava staviti u postupak unutarnje proizvodnje bi podlijegala mjerama poljoprivredne ili trgovinske politike, privremenoj ili konačnoj antidampinškoj pristojbi, kompenzacijskoj pristojbi, zaštitnoj mjeri ili dodatnoj pristojbi kao posljedica suspenzije koncesija u slučaju deklariranja za puštanje u slobodni promet, iznos uvozne carine izračunava se u skladu s člankom 86. stavkom 3. Zakonika.

Prvi podstavak ne primjenjuje se ako se smatra da su ispunjeni gospodarski uvjeti u slučajevima navedenima u članku 167. stavku 1. točkama (h), (i), (m), (p) ili (s).

▼M3 —————

▼B

Članak 169.

Odobrenje za uporabu istovrijedne robe

(članak 223. stavci 1. i 2. te članak 223. stavak 3. točka (c) Zakonika)

1.  Za potrebe izdavanja odobrenja u skladu s člankom 223. stavkom 2. Zakonika nije relevantno upotrebljava li se istovrijedna roba sustavno ili ne.

2.  Uporaba istovrijedne robe kako je navedena u prvom podstavku članka 223. stavka 1. Zakonika ne odobrava se ako bi roba koja je stavljena u posebni postupak podlijegala privremenoj ili konačnoj antidampinškoj, kompenzacijskoj, zaštitnoj ili dodatnoj pristojbi kao posljedica suspenzije koncesija u slučaju deklariranja za puštanje u slobodni promet.

3.  Uporaba istovrijedne robe kako je navedena u drugom podstavku članka 223. stavka 1. Zakonika ne odobrava se ako bi roba koja nije roba Unije i koja je prerađena umjesto robe Unije i koja je stavljena u postupak vanjske proizvodnje podlijegala privremenoj ili konačnoj antidampinškoj, kompenzacijskoj, zaštitnoj ili dodatnoj pristojbi kao posljedica suspenzije koncesija u slučaju deklariranja za puštanje u slobodni promet.

4.  Uporaba istovrijedne robe u carinskom skladištenju ne odobrava se ako je roba koja nije roba Unije navedena u Prilogu 71-02 stavljena u postupak carinskog skladištenja.

5.  Uporaba istovrijedne robe ne odobrava se za robu ili proizvode koji su genetski modificirani ili sadržavaju elemente koji su bili podvrgnuti genetskoj modifikaciji.

6.  Odstupajući od trećeg podstavka članka 223. stavka 1. Zakonika, sljedeća roba smatra se istovrijednom robom za unutarnju proizvodnju:

(a)  ►C2  roba višeg stupnja proizvodnje nego roba koja nije roba Unije stavljena u postupak unutarnje proizvodnje ako se bitni dio prerade te istovrijedne robe obavlja u poduzeću korisnika odobrenja ili u poduzeću u kojem se radnja obavlja za njegov račun; ◄

(b) u slučaju popravka, nova roba umjesto rabljene robe ili roba u boljem stanju od robe koja nije roba Unije stavljena u postupak unutarnje proizvodnje;

(c) roba koja ima tehničke osobine slične robi koju zamjenjuje pod uvjetom da imaju istu osmeroznamenkastu oznaku KN i da su iste tržišne kvalitete.

7.  Odstupajući od trećeg podstavka članka 223. stavka 1. Zakonika, na robu iz Priloga 71-04 primjenjuju se posebne odredbe utvrđene u tom Prilogu.

8.  U slučaju privremenog uvoza, istovrijedna roba može se upotrijebiti samo ako je odobrenje za privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje od uvozne carine izdano u skladu s člancima 208. do 211.

Članak 170.

Prerađeni proizvodi ili roba stavljena u unutarnju proizvodnju IM/EX

(članak 211. stavak 1. Zakonika)

1.  U odobrenju za unutarnju proizvodnju IM/EX na zahtjev podnositelja navodi se da se smatra da su prerađeni proizvodi ili roba stavljena u unutarnju proizvodnju IM/EX koja nije deklarirana za sljedeći carinski postupak ili ponovno izvezena po isteku roka za zaključenje pušteni u slobodni promet na datum isteka roka za zaključenje.

2.  Stavak 1. ne primjenjuje se ako proizvodi ili roba podliježu mjerama zabrane ili ograničenja.

Članak 171.

Rok za odluku o zahtjevu za odobrenje iz članka 211. stavka 1. Zakonika

(članak 22. stavak 3. Zakonika)

1.  Ako zahtjev za odobrenje iz članka 211. stavka 1. točke (a) Zakonika uključuje samo jednu državu članicu, odluka o tom zahtjevu, odstupajući od prvog podstavka članka 22. stavka 3. Zakonika, donosi se bez odgode i najkasnije u roku od 30 dana od datuma prihvaćanja zahtjeva.

Ako zahtjev za odobrenje iz članka 211. stavka 1. točke (b) Zakonika uključuje samo jednu državu članicu, odluka o tom zahtjevu, odstupajući od prvog podstavka članka 22. stavka 3. Zakonika, donosi se bez odgode i najkasnije u roku od 60 dana od datuma prihvaćanja zahtjeva.

2.  Ako je potrebno ispitivanje gospodarskih uvjeta u skladu s člankom 211. stavkom 6. Zakonika, rok iz prvog podstavka stavka 1. ovog članka produljuje se na jednu godinu od datuma kada je dokumentacija poslana Komisiji.

Carinska tijela obavješćuju podnositelja zahtjeva ili korisnika odobrenja da je potrebno ispitati gospodarske uvjete i, ako odobrenje još nije izdano, da je produljen rok u skladu s prvim podstavkom.

Članak 172.

Retroaktivni učinak

(članak 22. stavak 4. Zakonika)

1.  Ako carinska tijela izdaju odobrenje s retroaktivnim učinkom u skladu s člankom 211. stavkom 2. Zakonika, odobrenje stupa na snagu najranije na dan prihvaćanja zahtjeva.

2.  U izvanrednim okolnostima carinska tijela mogu dopustiti da odobrenje iz stavka 1. stupi na snagu najranije jednu godinu, odnosno tri mjeseca u slučaju robe obuhvaćene Prilogom 71-02, prije datuma prihvaćanja zahtjeva.

3.  Ako se zahtjev odnosi na obnavljanje odobrenja za istu vrstu postupka i robe, odobrenje se može izdati s retroaktivnim učinkom od datuma kada je prvotno odobrenje isteklo.

Ako je u skladu s člankom 211. stavkom 6. Zakonika potrebno ispitivanje gospodarskih uvjeta u vezi s obnavljanjem odobrenja za istu vrstu postupka i robe, odobrenje s retroaktivnim učinkom stupa na snagu najranije na dan kada je donesen zaključak o gospodarskim uvjetima.

Članak 173.

Valjanost odobrenja

(članak 22. stavak 5. Zakonika)

1.  Ako se odobrenje izdaje u skladu s člankom 211. stavkom 1. točkom (a) Zakonika, razdoblje valjanosti odobrenja iznosi najviše pet godina od datuma kada odobrenje stupa na snagu.

2.  Razdoblje valjanosti iz stavka 1. iznosi najviše tri godine ako se odobrenje odnosi na robu iz Priloga 71-02.

Članak 174.

Rok za zaključenje posebnog postupka

(članak 215. stavak 4. Zakonika)

1.  Na zahtjev korisnika postupka rok za zaključenje naveden u odobrenju koje se izdaje u skladu s člankom 211. stavkom 1. Zakonika carinska tijela mogu produljiti, čak i nakon što je istekao prvotno određeni rok.

2.  Ako rok za zaključenje ističe na određeni datum za svu robu stavljenu u postupak u određenom razdoblju, carinska tijela mogu, kako je navedeno u članku 211. stavku 1. točki (a) Zakonika, u odobrenju utvrditi da se rok za zaključenje automatski produljuje za svu robu koja je na taj datum u postupku. Carinska tijela mogu donijeti odluku o završetku automatskog produljenja roka za svu robe ili dio robe stavljene u postupak.

Članak 175.

Obrazac za zaključenje postupka

(članak 6. stavak 2., članak 6. stavak 3. točka (a) i članak 211. stavak 1. Zakonika)

1.  Odobrenjima za uporabu unutarnje proizvodnje IM/EX, unutarnje proizvodnje EX/IM bez uporabe standardizirane razmjene informacija iz članka 176. ili za uporabu u posebne svrhe utvrđuje se da korisnik odobrenja mora nadzornom carinskom uredu podnijeti obrazac za zaključenje postupka u roku od 30 dana nakon isteka roka za zaključenje.

Međutim nadzorni carinski ured može osloboditi od obveze podnošenja obrasca za zaključenje postupka ako to ne smatra potrebnim.

2.  Na zahtjev korisnika odobrenja carinska tijela mogu produljiti razdoblje iz stavka 1. na 60 dana. U izvanrednim slučajevima carinska tijela mogu produljiti rok čak i ako je istekao.

3.  Obrazac za zaključenje postupka sadržava podatke navedene u Prilogu 71-06, osim ako je nadzorni carinski ured odredio drugačije.

4.  Ako se prerađeni proizvodi ili roba koji su stavljeni u postupak unutarnje proizvodnje IM/EX smatraju puštenima u slobodni promet u skladu s člankom 170. stavkom 1., ta se činjenica navodi na obrascu za zaključenje postupka.

5.  Ako je u odobrenju za unutarnju proizvodnju IM/EX navedeno da se prerađeni proizvodi ili roba koji su stavljeni u taj postupak smatraju puštenima u slobodni promet na datum isteka razdoblja zaključenja, korisnik odobrenja podnosi obrazac za zaključenje postupka nadzornom carinskom uredu iz stavka 1. ovog članka.

6.  Carinska tijela mogu omogućiti da se obrazac za zaključenje postupka podnosi sredstvima koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka.

Članak 176.

Standardizirana razmjena informacija i obveze korisnika odobrenja za uporabu postupka prerade

(članak 211. stavak 1. Zakonika)

1.  Odobrenjima za uporabu unutarnje proizvodnje EX/IM ili vanjske proizvodnje EX/IM koja uključuju jednu državu članicu ili više njih i odobrenjima za uporabu unutarnje proizvodnje IM/EX ili vanjske proizvodnje IM/EX koja uključuju više od jedne države članice utvrđuju se sljedeće obveze:

(a) uporaba standardizirane razmjene informacija (INF) iz članka 181., osim ako carinska tijela odobre druga sredstva elektroničke razmjene informacija.

(b) korisnik odobrenja nadzornom carinskom uredu dostavlja podatke iz odjeljka A Priloga 71-05;

(c) ako se podnose sljedeće deklaracije ili obavijesti, pozivaju se na odgovarajući broj INF:

i. carinska deklaracija za unutarnju proizvodnju;

ii. izvozna deklaracija za unutarnju proizvodnju EX/IM ili vanjsku proizvodnju;

iii. carinske deklaracije za puštanje u slobodni promet nakon vanjske proizvodnje;

iv. carinske deklaracije za zaključenje postupka prerade;

v. deklaracije za ponovni izvoz ili obavijesti o ponovnom izvozu.

2.  Odobrenjima za uporabu unutarnje proizvodnje IM/EX koja uključuju samo jednu državu članicu na zahtjev nadzornog carinskog tijela utvrđuje se da korisnik odobrenja carinskom uredu dostavlja dostatne podatke o robi koja je stavljena u postupak unutarnje proizvodnje čime se nadzornom carinskom uredu omogućuje da izračuna iznos uvozne carine u skladu s člankom 86. stavkom 3. Zakonika.

Članak 177.

Smještaj robe Unije zajedno s robom koja nije roba Unije u prostoru za smještaj

(članak 211. stavak 1. Zakonika)

Ako se roba Unije smješta zajedno s robom koja nije roba Unije u prostoru za smještaj za carinsko skladištenje te nije moguće u svakom trenutku prepoznati pojedinu vrstu robe ili bi to bilo moguće samo uz nerazmjeran trošak, odobrenjem iz članka 211. stavka 1. točke (b) utvrđuje se vođenje odvojenog računovodstva u pogledu svake vrste robe, carinskog statusa i, prema potrebi, podrijetla robe.

▼M3

Članak 177.a

Mješovito skladištenje proizvoda koji podliježu carinskom nadzoru u okviru uporabe u posebne svrhe

(članak 211. stavak 1. Zakonika)

Odobrenjem za uporabu u posebne svrhe, kako je navedeno u članku 211. stavku 1. točki (a) Zakonika, utvrđuju se sredstva i metode identifikacije i carinskog nadzora za mješovito skladištenje proizvoda koji podliježu carinskom nadzoru razvrstanih u poglavlja 27 i 29 kombinirane nomenklature ili takvih proizvoda sa sirovim naftnim uljima razvrstanih u oznaku KN 2709 00 .

Ako proizvodi iz prvog stavka nisu razvrstani u istu osmeroznamenkastu oznaku KN ili nemaju istu tržišnu kvalitetu ni ista tehnička ni fizička svojstva, mješovito skladištenje može se dopustiti samo ako je za cjelokupnu mješavinu predviđena obrada iz Dodatne napomene 5. uz Poglavlje 27 kombinirane nomenklature.

▼BOdjeljak 3.

Ostale odredbe

Članak 178.

Evidencija

(članak 211. stavak 1. i članak 214. stavak 1. Zakonika)

1.  Evidencija iz članka 214. stavka 1. Zakonika sadržava sljedeće:

(a) prema potrebi, upućivanje na odobrenje potrebno za stavljanje robe u posebni postupak;

(b) MRN broj ili, ako on ne postoji, bilo koji drugi broj ili oznaku kojom se utvrđuju carinske deklaracije kojima se roba stavlja u posebni postupak i, ako je postupak zaključen u skladu s člankom 215. stavkom 1. Zakonika, informacije o načinu na koji je postupak zaključen;

(c) podatke kojima se nedvojbeno omogućuje identifikacija carinskih dokumenata koji nisu carinske deklaracije, svih drugih dokumenata relevantnih za stavljanje robe u posebni postupak i svih drugih dokumenata relevantnih za odgovarajuće zaključenje postupka;

(d) podatke o oznakama, identifikacijskim brojevima, broju i vrsti ambalaže, količini i uobičajenom trgovačkom ili tehničkom opisu robe i, prema potrebi, identifikacijske oznake kontejnera potrebne za prepoznavanje robe;

(e) lokaciju robe i podatke o svakom kretanju robe;

(f) carinski status robe;

(g) podatke o uobičajenim oblicima rukovanja i, ako je primjenjivo, novo razvrstavanje u Carinsku tarifu koje proizlazi iz tih uobičajenih oblika rukovanja;

(h) podatke o privremenom uvozu ili uporabi u posebne svrhe;

(i) podatke o unutarnjoj ili vanjskoj proizvodnji uključujući podatke o naravi proizvodnje;

(j) ako se primjenjuje članak 86. stavak 1. Zakonika, troškove smještaja ili uobičajenih oblika rukovanja;

(k) normativ proizvodnje ili, prema potrebi, način njegova izračuna;

(l) podaci kojima se omogućuje carinski nadzor i provjere uporabe istovrijedne robe u skladu s člankom 223. Zakonika;

(m) ako se zahtijeva odvojeno računovodstvo, podatke o vrsti robe, carinskom statusu i, prema potrebi, podrijetlu robe.

(n) u slučajevima privremenog uvoza iz članka 238., podatke koji se traže tim člankom;

(o) u slučajevima unutarnje proizvodnje iz članka 241., podatke koji se traže tim člankom;

(p) prema potrebi, podatke o svakom prijenosu prava i obveza u skladu s člankom 218. Zakonika;

(q) ako evidencija nije dio glavne računovodstvene evidencije u carinske svrhe, upućivanje na tu glavnu računovodstvenu evidenciju u carinske svrhe;

(r) dodatne podatke za posebne slučajeve, na zahtjev carinskih tijela iz opravdanih razloga.

2.  U slučaju slobodnih zona, osim podataka predviđenih u stavku 1., evidencija sadržava sljedeće:

(a) podatke za identifikaciju prijevoznih isprava za robu koja ulazi ili napušta slobodne zone;

(b) podatke koji se odnose na uporabu ili potrošnju robe čije puštanje u slobodni promet ili privremeni uvoz ne bi dovelo do primjene uvozne carine ili mjera utvrđenih u okviru zajedničke poljoprivredne politike ili trgovinske politike u skladu s člankom 247. stavkom 2. Zakonika.

3.  Carinska tijela ne moraju zahtijevati dostavljanje nekih podatka predviđenih u stavcima 1. i 2. ako to ne utječe nepovoljno na carinski nadzor i provjere uporabe posebnog postupka.

4.  U slučaju privremenog uvoza evidencija se vodi samo ako to zahtijevaju carinska tijela.

Članak 179.

Kretanje robe između različitih mjesta na carinskom području Unije

(članak 219. Zakonika)

1.  Kretanje robe stavljene u unutarnju proizvodnju, privremeni uvoz ili uporabu u posebne svrhe može se odvijati na različitim mjestima na carinskom području Unije bez carinskih formalnosti, osim onih utvrđenih u članku 178. stavku 1. točki (e).

2.  Kretanje robe stavljene u vanjsku proizvodnju može se odvijati na carinskom području Unije od carinskog ureda stavljanja u postupak do izlaznog carinskog ureda.

3.  Kretanje robe stavljene u postupak carinskog skladištenja može se odvijati na carinskom području Unije bez carinskih formalnosti, osim onih utvrđenih u članku 178. stavku 1. točki (e) kako slijedi:

(a) između različitih prostora za smještaj navedenih u istom odobrenju;

(b) od carinskog ureda stavljanja u postupak do prostora za smještaj ili

(c) od prostora za smještaj do izlaznog carinskog ureda ili bilo kojeg carinskog ureda navedenog u odobrenju za posebni postupak iz članka 211. stavka 1. Zakonika ovlaštenog za puštanje robe u sljedeći carinski postupak ili za primanje deklaracije za ponovni izvoz u svrhu zaključenja posebnog postupka.

Kretanje u okviru postupka carinskog skladištenja završava u roku od 30 dana nakon što je roba iznesena iz carinskog skladišta.

Na zahtjev korisnika postupka carinska tijela mogu razdoblje od 30 dana produljiti.

4.  Ako se roba u okviru carinskog skladištenja premješta od prostora za smještaj do izlaznog carinskog ureda, evidencija iz članka 214. stavka 1. Zakonika sadržava podatke o izlasku robe u roku od 100 dana nakon što je roba iznesena iz carinskog skladišta.

Na zahtjev korisnika postupka carinska tijela mogu razdoblje od 100 dana produljiti.

Članak 180.

Uobičajeni oblici rukovanja

(članak 220. Zakonika)

Uobičajeni oblici rukovanja predviđeni u članku 220. Zakonika utvrđeni su u Prilogu 71-03.

Članak 181.

Standardizirana razmjena informacija

(članak 6. stavak 2. Zakonika)

1.  Nadzorni carinski ured daje na raspolaganje odgovarajuće podatkovne elemente utvrđene u odjeljku A Priloga 71-05 u elektroničkom sustavu uspostavljenom na temelju članka 16. stavka 1. Zakonika u svrhu standardizirane razmjene informacija (INF), za sljedeće:

(d) unutarnju proizvodnju EX/IM ili vanjsku proizvodnju EX/IM koja uključuje jednu ili više od jedne države članice;

(e) unutarnju proizvodnju IM/EX ili vanjsku proizvodnju IM/EX koja uključuje više od jedne države članice.

2.  Ako je nadležno carinsko tijelo kako je navedeno u članku 101. stavku 1. Zakonika zatražilo standardiziranu razmjenu informacija između carinskih tijela u pogledu robe stavljene u unutarnju proizvodnju IM/EX koja uključuje samo jednu državu članicu, nadzorni carinski ured daje na raspolaganje odgovarajuće podatkovne elemente utvrđene u odjeljku B Priloga 71-05 u elektroničkom sustavu uspostavljenom na temelju članka 16. stavka 1. Zakonika u svrhu INF-a.

3.  Ako se carinska deklaracija ili deklaracija za ponovni izvoz ili obavijest o ponovnom izvozu odnosi na INF, nadležna carinska tijela daju na raspolaganje određene podatkovne elemente utvrđene u odjeljku A Priloga 71-05 u elektroničkom sustavu uspostavljenom na temelju članka 16. stavka 1. Zakonika u svrhu INF-a.

4.  Carinska tijela otkrivaju ažurirane podatke koji se odnose na INF korisniku odobrenja na njegov zahtjev.

▼M1

5.  Do datumâ uvođenja sustava informativnih obrazaca (INF) u okviru CZU-a za posebne postupke iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, odstupajući od stavka 1. ovog članka, mogu se upotrebljavati druga sredstva osim tehnika elektroničke obrade podataka.

▼B

Članak 182.

Carinski status životinja koje su okotile životinje stavljene u posebni postupak

(članak 153. stavak 3. Zakonika)

Ako je ukupna vrijednost životinja, koje su na carinskom području Unije okotile životinje koje podliježu jednoj carinskoj deklaraciji i koje su stavljene u postupak smještaja, postupak privremenog uvoza ili postupak unutarnje proizvodnje, veća od 100 EUR, te se životinje smatraju robom koja nije roba Unije i trebaju se staviti u isti postupak kao i životinje koje su ih okotile.

Članak 183.

Oslobođenje od obveze podnošenja dopunske deklaracije

(članak 167. stavak 2. točka (b) Zakonika)

Roba za koju se zaključuje posebni postupak, osim provoza, tako da se stavlja u sljedeći posebni postupak, osim provoza, oslobađa se obveze podnošenja dopunske deklaracije pod uvjetom da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a) korisnik odobrenja prvog i sljedećeg posebnog postupka ista je osoba;

(b) carinska deklaracija za prvi posebni postupak podnesena je u standardnom obliku ili je deklarant podnio dopunsku deklaraciju u skladu s člankom 167. stavkom 1. prvim podstavkom Zakonika u pogledu prvog posebnog postupka;

(c) prvi posebni postupak zaključuje se stavljanjem robe u sljedeći posebni postupak, osim u uporabu u posebne svrhe i unutarnju proizvodnju, nakon podnošenja carinske deklaracije unosom u evidenciju deklaranta.POGLAVLJE 2.

ProvozOdjeljak 1.

Postupak vanjskog i unutarnjeg provoza

Članak 184.

Sredstva dostave MRN-a aktivnosti provoza i MRN-a postupka TIR carinskim tijelima

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

MRN broj provozne deklaracije ili postupka TIR može se dostaviti carinskim tijelima svim sredstvima koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka:

(a) barkodom;

(b) pratećom provoznom ispravom;

(c) pratećom provoznom/sigurnosnom ispravom;

(d) u slučaju postupka TIR karnetom TIR;

(e) ostalim sredstvima koje dopušta carinsko koje prima podatke.

▼M1

Do datumâ nadogradnje novog kompjuteriziranog provoznog sustava iz Priloga Provedbenoj odluci 2014/255/EU, MRN provozne deklaracije dostavlja se carinskim tijelima sredstvima iz prvog stavka točaka (b) i (c).

▼B

Članak 185.

Prateća provozna isprava i prateća provozna/sigurnosna isprava

(članak 6. stavak 2. Zakonika)

Zajednički zahtjevi u pogledu podataka za prateću provoznu ispravu i, ako je potrebno, za popis stavki te za prateću provoznu/sigurnosnu ispravu i popis stavki provoza/osiguranja sadržani su u Prilogu B-02.

Članak 186.

Zahtjevi za status ovlaštenog primatelja za postupke TIR

(članak 22. stavak 1. treći podstavak Zakonika)

Za potrebe postupaka TIR zahtjevi za status ovlaštenog primatelja iz članka 230. Zakonika podnose se carinskom tijelu nadležnom za donošenje odluke u državi članici u kojoj bi postupci TIR podnositelja trebali završiti.

Članak 187.

Odobrenja za status ovlaštenog primatelja za postupke TIR

(članak 230. Zakonika)

1.  Status ovlaštenog primatelja utvrđen u članku 230. Zakonika odobrava se podnositeljima zahtjeva koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a) podnositelj zahtjeva ima poslovni nastan na carinskom području Unije;

(b) podnositelj zahtjeva izjavljuje da će redovito primati robu koja se premješta u okviru postupka TIR;

(c) podnositelj ispunjava kriterije utvrđene u članku 39. točkama (a), (b) i (d) Zakonika.

2.  Odobrenja se izdaju samo pod uvjetom da carinsko tijelo smatra da će moći nadzirati postupke TIR i provoditi provjere bez administrativnog napora nerazmjernog zahtjevima predmetne osobe.

3.  Odobrenja koja se odnose na status ovlaštenog primatelja primjenjuju se za postupke TIR koji bi trebali završiti u državi članici u kojoj je odobrenje izdano, na mjestu ili mjestima u državi članici navedenima u odobrenju.Odjeljak 2.

Postupak vanjskog i unutarnjeg provoza Unije

Članak 188.

Posebna fiskalna područja

(članak 1. stavak 3. Zakonika)

1.  Ako se roba Unije premješta s posebnog fiskalnog područja na drugi dio carinskog područja koji nije posebno fiskalno područje i to kretanje završava na mjestu smještenom izvan države članice u kojoj je ušla na taj dio carinskog područja Unije, ta roba Unije premješta se u okviru postupka unutarnjeg provoza Unije iz članka 227. Zakonika.

2.  U situacijama koje nisu one obuhvaćene stavkom 1. postupak unutarnjeg provoza Unije može se primjenjivati na robu Unije koja se premješta između posebnog fiskalnog područja i drugog dijela carinskog područja Unije.

▼M3

Članak 189.

Primjena vanjskog provoznog postupka u određenim slučajevima

(članak 226. stavak 2. Zakonika)

1.  Ako se roba Unije izvozi u treću zemlju koja je ugovorna stranka Konvencije o zajedničkom provoznom postupku ili ako se roba Unije izvozi i prolazi kroz jednu zemlju zajedničkog provoza ili više njih te se primjenjuju odredbe Konvencije o zajedničkom provoznom postupku, roba se stavlja u postupak vanjskog provoza kako je navedeno u članku 226. stavku 2. Zakonika u sljedećim slučajevima:

(a) roba Unije prošla je carinske izvozne formalnosti u cilju odobravanja subvencija za izvoz u treće zemlje u okviru zajedničke poljoprivredne politike;

(b) roba Unije dolazi iz interventnih zaliha, podliježe kontrolnim mjerama u vezi s uporabom i/ili odredištem te je prošla carinske formalnosti pri izvozu u treće zemlje u okviru zajedničke poljoprivredne politike;

(c) roba Unije prihvatljiva je za povrat ili otpust uvozne carine u skladu s člankom 118. stavkom 1. Zakonika.

2.  Roba Unije koja je prihvatljiva za povrat ili otpust uvozne carine u skladu s člankom 118. stavkom 1. Zakonika može se staviti u postupak vanjskog provoza iz članka 118. stavka 4. i članka 226. stavka 2. Zakonika.

3.  Ako se roba Unije izvozi u treću zemlju i premješta unutar carinskog područja Unije u okviru postupka TIR ili postupka provoza u skladu s Konvencijom ATA ili Istanbulskom konvencijom, roba se stavlja u postupak vanjskog provoza iz članka 226. stavka 2. Zakonika.

4.  Ako se izvozi roba iz članka 1. Direktive 2008/118/EZ s carinskim statusom robe Unije, ta se roba može staviti u postupak vanjskog provoza iz članka 226. stavka 2. Zakonika.

▼B

Članak 190.

Potvrda o primitku koju ovjerava odredišni carinski ured

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

Potvrda o primitku koju ovjerava odredišni carinski ured na zahtjev osobe koja podnosi robu i informacije koje taj ured zahtijeva, sadržava podatke iz Priloga 72-03.

Članak 191.

Opće odredbe o odobrenjima za pojednostavnjenja

(članak 233. stavak 4. Zakonika)

1.  Odobrenja iz članka 233. stavka 4. Zakonika daju se podnositeljima zahtjeva koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a) podnositelj zahtjeva ima poslovni nastan na carinskom području Unije;

(b) podnositelj zahtjeva izjavljuje da će redovito upotrebljavati postupke provoza Unije;

(c) podnositelj zahtjeva ispunjava kriterije utvrđene u članku 39. točkama (a), (b) i (d) Zakonika.

2.  Odobrenja se izdaju samo pod uvjetom da carinsko tijelo smatra da će moći nadzirati postupak provoza Unije i provoditi provjere bez administrativnog napora nerazmjernog zahtjevima predmetne osobe.

Članak 192.

Zahtjevi za status ovlaštenog pošiljatelja za stavljanje robe u postupak provoza Unije

(članak 22. stavak 1. treći podstavak Zakonika)

Za potrebe stavljanja robe u postupak provoza Unije zahtjevi za status ovlaštenog pošiljatelja iz članka 233. stavka 4. točke (a) Zakonika podnose se carinskom tijelu nadležnom za donošenje odluke u državi članici u kojoj bi podnositelj zahtjeva trebao započeti aktivnosti provoza Unije.

▼M3

Članak 193.

Odobrenja za status ovlaštenog pošiljatelja za stavljanje robe u postupak provoza Unije

(članak 233. stavak 4. točka (a) Zakonika)

▼B

Status ovlaštenog pošiljatelja iz članka 233. stavka 4. točke (a) odobrava se samo podnositeljima zahtjeva kojima je u skladu s člankom 89. stavkom 5. Zakonika dopušteno polaganje zajedničkog osiguranja ili oslobođenje od osiguranja u skladu s člankom 95. stavka 2. Zakonika.

Članak 194.

Zahtjevi za status ovlaštenog primatelja za primanje robe koja se premješta u okviru postupka provoza Unije

(članak 22. stavak 1. treći podstavak Zakonika)

Za potrebe primanja robe koja se premješta u okviru postupka provoza Unije, zahtjevi za status ovlaštenog primatelja iz članka 233. stavka 4. točke (b) Zakonika podnose se carinskom tijelu nadležnom za donošenje odluke u državi članici u kojoj bi podnositelj zahtjeva trebao završiti aktivnosti provoza Unije.

▼M3

Članak 195.

Odobrenja za status ovlaštenog primatelja za primanje robe koja se premješta u okviru postupka provoza Unije

(članak 233. stavak 4. točka (b) Zakonika)

▼B

Status ovlaštenog primatelja iz članka 233. stavka 4. točke (b) Zakonika odobrava se samo podnositeljima zahtjeva koji izjave da će redovito primati robu koja je stavljena u postupak provoza Unije.

Članak 196.

Potvrda o primitku koju izdaje ovlašteni primatelj

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

Potvrda o primitku koju ovlašteni primatelj izdaje prijevozniku po isporuci robe i potrebne informacije sadržavaju podatke iz Priloga 72-03.

▼M3

Članak 197.

Odobrenja za upotrebu posebne vrste plombi

(članak 233. stavak 4. točka (c) Zakonika)

▼B

1.  Odobrenja u skladu s člankom 233. stavkom 4. točkom (c) Zakonika za uporabu posebne vrste plombi na prijevoznim sredstvima, kontejnerima ili ambalaži koje se upotrebljavaju za postupak provoza Unije, izdaju se ako carinska tijela odobre plombe utvrđene u zahtjevu za odobrenje.

2.  Carinsko tijelo u okviru odobrenja prihvaća posebne vrste plombi koje su odobrila carinska tijela druge države članice, osim ako imaju informacije da određena plomba nije prikladna u carinske svrhe.

▼M3

Članak 197.a

Zahtjevi za upotrebu posebne vrste plombi

(članak 22. stavak 1. treći podstavak Zakonika)

Ako ovlašteni pošiljatelj ili gospodarski subjekt koji podnosi zahtjev za status ovlaštenog pošiljatelja iz članka 233. stavka 4. točke (a) Zakonika podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za uporabu posebne vrste plombi, kako je navedeno u članku 233. stavku 4. točki (c) Zakonika, zahtjev se može podnijeti carinskom tijelu nadležnom za donošenje odluke u državi članici u kojoj bi ovlašteni pošiljatelj trebao započeti aktivnosti provoza Unije.

▼B

Članak 198.

Odobrenje za uporabu provozne deklaracije koja sadržava manje podataka

(članak 233. stavak 4. točka (d) Zakonika)

Odobrenja u skladu s člankom 233. stavkom 4. točkom (d) Zakonika za uporabu provozne deklaracije koja sadržava manje podataka kako bi se roba stavila u postupak provoza Unije, izdaju se za:

(a) prijevoz robe željeznicom;

(b) zračni ili pomorski prijevoz robe ako se elektronička prijevozna isprava ne upotrebljava kao provozna deklaracija.

Članak 199.

Odobrenja za uporabu elektroničke prijevozne isprave kao provozne deklaracije za zračni prijevoz

(članak 233. stavak 4. točka (e) Zakonika)

Za potrebe zračnog prijevoza odobrenja za uporabu elektroničke prijevozne isprave kao provozne deklaracije radi stavljanja robe u postupak provoza Unije u skladu s člankom 233. stavkom 4. točkom (e) Zakonika, izdaju se samo ako:

(a) podnositelj zahtjeva obavlja znatan broj letova između zračnih luka Unije;

(b) podnositelj zahtjeva dokazao je da će moći osigurati da su podaci iz elektroničke prijevozne isprave dostupni otpremnom carinskom uredu u otpremnoj zračnoj luci i odredišnom carinskom uredu u odredišnoj zračnoj luci te da su ti podaci isti u otpremnom carinskom uredu i odredišnom carinskom uredu.

Članak 200.

Odobrenja za uporabu elektroničke prijevozne isprave kao provozne deklaracije za pomorski prijevoz

(članak 233. stavak 4. točka (e) Zakonika)

Za potrebe pomorskog prijevoza odobrenja za uporabu elektroničke prijevozne isprave kao provozne deklaracije radi stavljanja robe u postupak provoza Unije u skladu s člankom 233. stavkom 4. točkom (e) Zakonika, izdaju se samo ako:

(a) podnositelj zahtjeva obavlja znatan broj putovanja između luka Unije;

(b) podnositelj zahtjeva dokazao je da će moći osigurati da su podaci iz elektroničke prijevozne isprave dostupni otpremnom carinskom uredu u otpremnoj luci i odredišnom carinskom uredu u odredišnoj luci te da su ti podaci isti u otpremnom carinskom uredu i odredišnom carinskom uredu.POGLAVLJE 3.

Carinsko skladištenje

Članak 201.

Maloprodaja

(članak 211. stavak 1. točka (b) Zakonika)

Odobrenja za vođenje prostora za smještaj za carinsko skladištenje robe izdaju se pod uvjetom da se prostori za smještaj ne upotrebljavaju u svrhu maloprodaje, osim ako se roba prodaje na malo u bilo kojoj od sljedećih situacija:

(a) s oslobođenjem od uvozne carine putnicima koji putuju u zemlje ili na teritorije izvan carinskog područja Unije ili iz njih;

(b) s oslobođenjem od uvozne carine članovima međunarodnih organizacija;

(c) s oslobođenjem od uvozne carine snagama NATO-a;

(d) s oslobođenjem od uvozne carine u okviru diplomatskih ili konzularnih aranžmana;

(e) daljinski, uključujući preko interneta.

Članak 202.

Posebno opremljeni prostori za smještaj

(članak 211. stavak 1. točka (b) Zakonika)

Ako roba predstavlja opasnost ili postoji vjerojatnost da će pokvariti drugu robu ili su za nju zbog drugih razloga potrebni posebni prostori, u odobrenjima za vođenje prostora za smještaj za carinsko skladištenje robe može se navesti da se roba smije skladištiti samo u prostorima za smještaj koji su za to posebno opremljeni.

Članak 203.

Vrsta prostora za smještaj

(članak 211. stavak 1. točka (b) Zakonika)

U odobrenjima za vođenje prostora za smještaj za carinsko skladištenje robe navodi se koja se od sljedećih vrsta carinskog skladištenja upotrebljava na temelju pojedinog odobrenja:

(a) javno carinsko skladište tipa I;

(b) javno carinsko skladište tipa II;

(c) privatno carinsko skladište.POGLAVLJE 4.

Posebna uporabaOdjeljak 1.

Privremeni uvozPododjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 204.

Opće odredbe

(članak 211. stavak 1. točka (a) Zakonika)

Osim ako je propisano drugačije, odobrenja za uporabu postupka privremenog uvoza izdaju se pod uvjetom da roba stavljena u postupak ostane u nepromijenjenom stanju.

Međutim, dozvoljeni su popravci i održavanje, uključujući remont i prilagodbe ili mjere očuvanja robe ili mjere kojima se jamči sukladnost s tehničkim zahtjevima za uporabu robe u okviru postupka.

Članak 205.

Mjesto podnošenja zahtjeva

(članak 22. stavak 1. Zakonika)

1.  Odstupajući od članka 22. stavka 1. trećeg podstavka Zakonika, zahtjev za odobrenje za privremeni uvoz podnosi se carinskom tijelu nadležnom prema mjestu na kojem će se roba prvi put upotrijebiti.

2.  Odstupajući od članka 22. stavka 1. trećeg podstavka Zakonika, ako se zahtjev za odobrenje za privremeni uvoz podnosi usmenom carinskom deklaracijom u skladu s člankom 136., akta u skladu s člankom 139. ili karneta ATA ili CPD u skladu s člankom 163., podnosi se prema mjestu na kojem se roba podnosi i deklarira za privremeni uvoz.

Članak 206.

Privremeni uvoz s djelomičnim oslobođenjem od uvozne carine

(članak 211. stavak 1. i članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

1.  Odobrenje za uporabu postupka privremenog uvoza s djelomičnim oslobođenjem od uvozne carine izdaje se za robu koja ne ispunjava sve relevantne zahtjeve za potpuno oslobođenje od uvozne carine utvrđeno u člancima 209. do 216. i 219. do 236.

2.  Odobrenje za primjenu postupka privremenog uvoza s djelomičnim oslobođenjem od uvozne carine ne izdaje se za potrošnu robu.

3.  Odobrenje za uporabu postupka privremenog uvoza s djelomičnim oslobođenjem od uvozne carine izdaje se pod uvjetom da se iznos uvozne carine, plativ u skladu s člankom 252. stavkom 1. drugim podstavkom Zakonika, plaća kada se postupak zaključi.Pododjeljak 2.

Prijevozna sredstva, palete i kontejneri uključujući njihov pribor i opremu

Članak 207.

Opće odredbe

(članak 211. stavak 3. Zakonika)

Potpuno oslobođenje od uvozne carine može se odobriti za robu iz članaka 208. do 211. i članka 213. i ako podnositelj zahtjeva i korisnik postupka imaju poslovni nastan na carinskom području Unije.

▼M3

Upućivanje u ovom pododjeljku na komercijalnu uporabu prijevoznog sredstva znači uporabu prijevoznog sredstva za prijevoz osoba uz naknadu ili uporabu prijevoznog sredstva za industrijski ili komercijalni prijevoz robe, bilo uz naknadu ili bez naknade. Privatna uporaba prijevoznog sredstva znači uporaba prijevoznog sredstva koja nije komercijalna.

▼B

Članak 208.

Palete

(članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

Potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se za palete.

Članak 209.

Rezervni dijelovi, pribor i oprema za palete

(članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

Potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se za rezervne dijelove, pribor i opremu za palete ako se privremeno uvoze radi ponovnog izvoza odvojeno ili kao dio paleta.

Članak 210.

Kontejneri

(članak 18. stavak 2. i članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

1.  Potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se za kontejnere ako su trajno označeni na primjerenom i jasno vidljivom mjestu sa svim sljedećim podacima:

(a) identifikacija vlasnika ili rukovatelja prikazana ili punim imenom/nazivom ili prepoznatljivim identifikacijskim sustavom, isključujući simbole kao što su grbovi ili zastave;

(b) identifikacijske oznake i brojevi kontejnera koje su dali vlasnik ili rukovatelj;

(c) tara težina kontejnera, uključujući svu trajno instaliranu opremu.

Za kontejnere za prijevoz tereta za uporabu na moru ili za bilo koji drugi kontejner s prefiksom norme ISO koji se sastoji od četiri velika slova koja završavaju s U, identifikacija vlasnika ili glavnog rukovatelja, serijski broj kontejnera i kontrolni broj kontejnera u skladu su s međunarodnom normom ISO 6346 i njezinim prilozima.

2.  Ako se zahtjev za odobrenje podnosi u skladu s člankom 163. stavkom 1., kontejnere nadzire osoba s poslovnim nastanom na carinskom području Unije ili osoba s poslovnim nastanom izvan carinskog područja Unije koja ima zastupnika na carinskom području Unije.

Ta osoba na zahtjev carinskim tijelima dostavlja detaljne informacije o kretanju svakog kontejnera kojem je odobren privremeni uvoz, uključujući datume i mjesta njegovog ulaza i zaključenja.

Članak 211.

Rezervni dijelovi, pribor i oprema za kontejnere

(članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

Potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se za rezervne dijelove, pribor i opremu za kontejnere ako se privremeno uvoze radi ponovnog izvoza odvojeno ili kao dio kontejnera.

Članak 212.

Uvjeti za odobravanje potpunog oslobođenja od uvozne carine za prijevozna sredstva

(članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

1.  Za potrebe ovog članka pojam „prijevozno sredstvo” uključuje uobičajene rezervne dijelove, pribor i opremu koja prati prijevozno sredstvo.

▼M3

2.  Ako je prijevozno sredstvo usmeno deklarirano za privremeni uvoz u skladu s člankom 136. stavkom 1. ili drugim aktom u skladu s člankom 139. stavkom 1., u vezi s člankom 141. stavkom 1., odobrenje za privremeni uvoz izdaje se osobi koja fizički kontrolira robu u trenutku puštanja robe u postupak privremenog uvoza, osim ako ta osoba djeluje u ime druge osobe. U tom se slučaju odobrenje izdaje potonjoj osobi.

▼B

3.  Potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se za sredstva cestovnog, željezničkog, zračnog i pomorskog prijevoza te prijevoza unutarnjim plovnim putovima ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a) registrirana su izvan carinskog područja Unije u ime osobe s poslovnim nastanom izvan tog područja ili, ako prijevozna sredstva nisu registrirana, nalaze se u vlasništvu osobe s poslovnim nastanom izvan carinskog područja Unije;

(b) upotrebljava ih osoba s poslovnim nastanom izvan carinskog područja Unije, ne dovodeći u pitanje članke 214., 215. i 216.

Ako ta prijevozna sredstva upotrebljava privatno treća osoba s poslovnim nastanom izvan carinskog područja Unije, potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se pod uvjetom da je tu osobu korisnik odobrenja propisno ovlastio u pisanom obliku.

Članak 213.

Rezervni dijelovi, pribor i oprema za prijevozna sredstva koja nisu prijevozna sredstva Unije

(članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

Potpuno oslobođenje od uvoznih carina odobrava se za rezervne dijelove, pribor i opremu za prijevozna sredstva ako se privremeno uvoze radi ponovnog izvoza odvojeno ili kao dio prijevoznih sredstava.

Članak 214.

Uvjeti za odobravanje potpunog oslobođenja od uvozne carine osobama s poslovnim nastanom na carinskom području Unije

(članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

Osobe s poslovnim nastanom na carinskom području Unije uživaju potpuno oslobođenje od uvozne carine ako je ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta:

(a) u slučaju željezničkih prijevoznih sredstava stavljaju se na raspolaganje takvim osobama na temelju ugovora pri čemu svaka osoba može upotrijebiti tračničko vozilo druge osobe u okviru ugovora;

(b) u slučaju cestovnih prijevoznih sredstava registriranih na carinskom području Unije, na prijevozno sredstvo priključena je prikolica;

(c) prijevozna sredstva upotrebljavaju se u vezi s hitnim situacijama;

(d) prijevozna sredstva upotrebljavaju poduzeća koja se bave iznajmljivanjem radi ponovnog izvoza.

Članak 215.

Prijevozna sredstava koja upotrebljavaju fizičke osobe koje imaju uobičajeno boravište na carinskom području Unije

(članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

1.  Fizičke osobe koje imaju uobičajeno boravište na carinskom području Unije uživaju potpuno oslobođenje od uvozne carine za prijevozna sredstva koja upotrebljavaju u privatne svrhe i povremeno na zahtjev korisnika registracije, pod uvjetom da se korisnik registracije nalazi na carinskom području Unije u trenutku upotrebe.

2.  Fizičke osobe koje imaju uobičajeno boravište na carinskom području Unije uživaju potpuno oslobođenje od uvoznih carina za prijevozna sredstva koja su unajmile na temelju pisanog ugovora i upotrebljavaju ih privatno u jednu od sljedećih svrha:

(a) da bi se vratile u svoje mjesto boravišta na carinskom području Unije;

(b) da bi napustile carinsko područje Unije.

▼M3

2.a  Fizičke osobe koje imaju uobičajeno boravište na carinskom području Unije uživaju potpuno oslobođenje od uvoznih carina za cestovna prijevozna sredstva koja su unajmile na temelju pisanog ugovora s profesionalnim iznajmljivačem automobila i koja upotrebljavaju za privatne potrebe.

▼B

3.  Fizičke osobe koje imaju uobičajeno boravište na carinskom području Unije uživaju potpuno oslobođenje od uvozne carine za prijevozna sredstva koja upotrebljavaju u komercijalne ili privatne svrhe pod uvjetom da su zaposleni kod vlasnika, iznajmljivača ili zakupnika prijevoznog sredstva i da poslodavac ima poslovni nastan izvan carinskog područja.

Privatna uporaba prijevoznog sredstva dopuštena je za putovanja od mjesta rada do mjesta boravišta zaposlenika ili za potrebe obavljanja poslovnih zadataka zaposlenika kako je utvrđeno ugovorom o radu.

Na zahtjev carinskih tijela osoba koja se koristi prijevoznim sredstvom dostavlja primjerak ugovora o radu.

▼M3 —————

▼B

Članak 216.

Oslobođenje od uvozne carine za prijevozna sredstva u drugim slučajevima

(članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

1.  Potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se ako se prijevozna sredstva trebaju privremeno registrirati na carinskom području Unije radi ponovnog izvoza u ime jedne od sljedećih osoba:

(a) osoba s poslovnim nastanom izvan tog područja;

(b) fizička osoba koja ima uobičajeno boravište na tom području ako ta osoba namjerava promijeniti svoje uobičajeno boravište u mjesto izvan tog područja.

2.  Potpuno oslobođenje od uvozne carine može se odobriti u izvanrednim slučajevima ako osobe s poslovnim nastanom na carinskom području Unije upotrebljavaju prijevozna sredstva u komercijalne svrhe tijekom ograničenog razdoblja.

Članak 217.

Rokovi za zaključenje postupka privremenog uvoza u slučaju prijevoznih sredstava i kontejnera

(članak 215. stavak 4. Zakonika)

Zaključenje postupka privremenog uvoza u slučaju prijevoznih sredstava i kontejnera odvija se u sljedećim rokovima od trenutka stavljanja robe u postupak:

(a) za željeznička prijevozna sredstva: 12 mjeseci;

(b) za komercijalnu uporabu prijevoznih sredstava koja nisu željeznička prijevozna sredstva: vrijeme potrebno za obavljanje prijevoza;

(c) za cestovna prijevozna sredstva koja u privatne svrhe upotrebljavaju:

i. studenti: razdoblje njihova boravka na carinskom području Unije isključivo radi studiranja,

ii. osobe koje obavljaju zadatke ograničenog trajanja: razdoblje njihova boravka na carinskom području Unije isključivo radi obavljanja njihova zadatka,

iii. u ostalim slučajevima, uključujući jahaće životinje ili zaprežne životinje te vozila koja one vuku: 6 mjeseci;

(d) za sredstva zračnog prijevoza koja se upotrebljavaju u privatne svrhe: 6 mjeseci;

(e) za prijevozna sredstva pomorskog prijevoza i prijevoza unutarnjim plovnim putovima koja se upotrebljavaju u privatne svrhe: 18 mjeseci;

(f) za kontejnere, njihovu opremu i pribor: 12 mjeseci.

Članak 218.

Rokovi za ponovni izvoz u slučaju profesionalnih usluga iznajmljivanja

(članak 211. stavak 1. i članak 215. stavak 4. Zakonika)

1.  Ako je prijevozno sredstvo privremeno uvezeno u Uniju s potpunim oslobođenjem od uvoznih carina u skladu s člankom 212. te je vraćeno profesionalnom iznajmljivaču s poslovnim nastanom na carinskom području Unije, ponovni izvoz kojim se zaključuje postupak privremenog uvoza provodi se u roku od šest mjeseci od datuma ulaska prijevoznog sredstva na carinsko područje Unije.

Ako profesionalni iznajmljivač prijevozno sredstvo ponovno iznajmi osobi s poslovnim nastanom izvan tog područja ili fizičkim osobama s uobičajenim boravištem na carinskom području Unije, ponovni izvoz kojim se zaključuje postupak privremenog uvoza provodi se u roku od šest mjeseci od datuma ulaska prijevoznog sredstva na carinsko područje Unije i u roku od tri tjedna od sklapanja ugovora o ponovnom iznajmljivanju.

Datumom ulaska na carinsko područje Unije smatra se datum sklapanja ugovora o iznajmljivanju na temelju kojeg se prijevozno sredstvo upotrebljava u trenutku ulaska na to područje, osim ako se dokaže stvarni datum ulaska.

2.  Odobrenje za privremeni uvoz prijevoznog sredstva kako je navedeno u stavku 1. izdaje se pod uvjetom da se prijevozno sredstvo ne upotrebljava u druge svrhe osim za ponovni izvoz.

3.  U slučaju iz članka 215. stavka 2. prijevozno sredstvo se u roku od tri tjedna od sklapanja ugovora o iznajmljivanju ili ponovnom iznajmljivanju vraća iznajmljivaču s poslovnim nastanom na carinskom području Unije ako prijevozno sredstvo upotrebljava fizička osoba za vraćanje do svojeg mjesta boravišta na carinskom području Unije ili se ponovno izvozi ako prijevozno sredstvo upotrebljava za napuštanje carinskog područja Unije.

▼M3

4.  U slučaju iz članka 215. stavka 2.a prijevozno sredstvo se ponovno izvozi u roku od osam dana od stavljanja u postupak privremenog uvoza.

▼BPododjeljak 3.

Roba osim prijevoznih sredstava, paleta i kontejnera

Članak 219.

Osobne stvari i predmeti za sportske aktivnosti koje uvoze putnici

(članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

Potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se za robu koju uvoze putnici s boravištem izvan carinskog područja Unije ako je ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta:

(a) roba su osobne stvari opravdano potrebne za putovanje;

(b) roba je namijenjena za sportske aktivnosti.

Članak 220.

Materijal za razonodu pomoraca

(članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

Potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se za materijale za razonodu pomoraca u sljedećim slučajevima:

(a) upotrebljavaju se na plovilima u međunarodnom pomorskom prometu;

(b) istovaruju se s takvog plovila te ih posada privremeno koristi na obali;

(c) posada takvih plovila upotrebljava ih u kulturnim i društvenim ustanovama pod upravom neprofitnih organizacija ili u svetištima u kojima se redovito održavaju vjerski obredi za pomorce.

▼M3

Podnositelj zahtjeva za odobrenje za uporabu postupka privremenog uvoza i korisnik postupka privremenog uvoza s poslovnim nastanom na carinskom području Unije uživaju i potpuno izuzeće od uvoznih carina za materijale za razonodu pomoraca.

▼B

Članak 221.

Materijal za pomoć u nesrećama

(članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

Potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se za materijal za pomoć u nesrećama ako se upotrebljava za mjere sprečavanja posljedica nesreća ili sličnih situacija koje pogađaju carinsko područje Unije.

Podnositelj zahtjeva i korisnik postupka mogu imati poslovni nastan na carinskom području Unije.

Članak 222.

Medicinska, kirurška i laboratorijska oprema

(članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

Potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se za medicinsku, kiruršku i laboratorijsku opremu koja se šalje na posudbu na zahtjev bolnice ili druge medicinske ustanove kojoj je ona hitno potrebna zbog neadekvatnosti njihovih vlastitih kapaciteta te ako je ona namijenjena u dijagnostičke ili terapeutske svrhe. Podnositelj zahtjeva i korisnik postupka mogu imati poslovni nastan na carinskom području Unije.

Članak 223.

Životinje

(članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

Potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se za životinje u vlasništvu osobe s poslovnim nastanom izvan carinskog područja Unije.

▼M3

Podnositelj zahtjeva i korisnik postupka mogu imati poslovni nastan na carinskom području Unije.

▼B

Članak 224.

Roba za uporabu u pograničnom području

(članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

Potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se za sljedeću robu namijenjenu uporabi u pograničnim područjima:

(a) oprema čiji su vlasnici i koju upotrebljavaju osobe s poslovnim nastanom u pograničnom području treće zemlje koja graniči s pograničnim područjem u Uniji na kojem će se roba upotrebljavati;

(b) roba koja se upotrebljava za projekte gradnje, popravka ili održavanja infrastrukture u takvom pograničnom području u Uniji u nadležnosti javnih tijela.

Članak 225.

Nosači tona, slike ili podataka i promidžbeni materijal

(članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

Potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se za sljedeću robu:

(a) nosači tona, slike ili podataka koji se isporučuju besplatno i upotrebljavaju u svrhu predstavljanja prije komercijalizacije, proizvodnje zvučnog zapisa, zvučne montaže ili reprodukcije;

(b) materijal koji se upotrebljava isključivo u promidžbene svrhe što uključuje prijevozna sredstva posebno opremljena za te svrhe.

Članak 226.

Profesionalna oprema

(članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

1.  Potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se za profesionalnu opremu koja ispunjava sljedeće uvjete:

(a) u vlasništvu je osobe s poslovnim nastanom izvan carinskog područja Unije;

(b) uvozi je osoba s poslovnim nastanom izvan carinskog područja Unije ili zaposlenik vlasnika s poslovnim nastanom na carinskom području Unije;

(c) upotrebljava je uvoznik ili se upotrebljava pod njegovim nadzorom, osim za audiovizualne koprodukcije.

2.  Neovisno o stavku 1., potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se za prijenosne glazbene instrumente koje putnici privremeno uvoze kako bi se upotrebljavali kao profesionalna oprema. Putnici mogu imati boravište na carinskom području Unije ili izvan njega.

3.  Potpuno oslobođenje od uvozne carine ne odobrava se za profesionalnu opremu koja će se upotrebljavati za bilo koje od sljedećeg:

(a) industrijsku proizvodnju robe;

(b) industrijsku ambalažu robe;

(c) eksploataciju prirodnih resursa;

(d) izgradnju, popravke ili održavanje zgrada;

(e) zemljane i slične radove.

Točke (c), (d) i (e) ne primjenjuju se na ručni alat.

Članak 227.

Pedagoški materijal i znanstvena oprema

(članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

Potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se za pedagoški materijal i znanstvenu opremu ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) u vlasništvu su osobe s poslovnim nastanom izvan carinskog područja Unije;

(b) uvoze ih neprofitne javne ili privatne znanstvene i obrazovne ustanove ili ustanove za strukovno obrazovanje te služe isključivo za poduku, strukovno obrazovanje ili znanstveno istraživanje u nadležnosti ustanove koja uvozi;

(c) uvoze se u razumnim količinama s obzirom na svrhu uvoza;

(d) ne upotrebljavaju se isključivo u komercijalne svrhe.

Članak 228.

Ambalaža

(članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

Potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se za sljedeću robu:

(a) ambalažu koja se uvozi puna i namijenjena ponovnom izvozu bez obzira je li prazna ili puna;

(b) ambalažu koja se uvozi prazna i namijenjena ponovnom izvozu puna.

▼M3

Podnositelj zahtjeva i korisnik postupka mogu imati poslovni nastan na carinskom području Unije.

▼B

Članak 229.

Modeli, matrice, kalupi, crteži, skice, instrumenti za mjerenje, kontrolu i ispitivanje te drugi slični predmeti

(članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

Potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se za modele, matrice, kalupe, crteže, skice, instrumente za mjerenje, kontrolu i ispitivanje te druge slične predmete ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) u vlasništvu su osobe s poslovnim nastanom izvan carinskog područja Unije;

(b) u proizvodnji ih upotrebljava osoba s poslovnim nastanom na carinskom području Unije te se više od 50 % proizvodnje proizašle iz njihove uporabe izvozi.

Članak 230.

Posebni alati i instrumenti

(članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

Potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se za posebne alate i instrumente ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) u vlasništvu su osobe s poslovnim nastanom izvan carinskog područja Unije;

(b) stavljeni su na raspolaganje osobi s poslovnim nastanom na carinskom području Unije za proizvodnju robe te se više od 50 % proizvedene robe izvozi.

Članak 231.

Roba koja se upotrebljava za provođenje ispitivanja ili je predmet ispitivanja

(članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

Potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se za robu u bilo kojoj od sljedećih situacija:

(a) predmet je ispitivanja, pokusa ili izlaganja;

(b) podliježe zadovoljavajućim rezultatima ispitivanja prihvatljivosti predviđenima u kupoprodajnom ugovoru;

(c) upotrebljava se za provođenje ispitivanja, pokusa ili izlaganja bez financijske koristi.

▼M3

Podnositelj zahtjeva i korisnik postupka mogu imati poslovni nastan na carinskom području Unije.

▼B

Članak 232.

Uzorci

(članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

Potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se za uzorke koji se upotrebljavaju isključivo za pokazivanje ili izlaganje na carinskom području Unije pod uvjetom da je količina uzoraka razumna s obzirom na tu uporabu.

▼M3

Podnositelj zahtjeva i korisnik postupka mogu imati poslovni nastan na carinskom području Unije.

▼B

Članak 233.

Zamjenska proizvodna sredstva

(članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

Potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se za zamjenska proizvodna sredstva koja dobavljač ili serviser kupcu privremeno daje na raspolaganje za vrijeme do isporuke ili popravka slične robe.

▼M3

Podnositelj zahtjeva i korisnik postupka mogu imati poslovni nastan na carinskom području Unije.

▼B

Članak 234.

Roba za događanja ili za prodaju u određenim situacijama

(članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

1.  Potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se za robu koja se izlaže ili upotrebljava na javnim događanjima koja nisu organizirana samo radi komercijalne prodaje robe, ili je dobivena na takvim događanjima iz robe stavljene u postupak privremenog uvoza.

U izvanrednim slučajevima carinska tijela mogu odobriti potpuno oslobođenje od uvoznih carina za robu koja će se izlagati ili upotrebljavati na drugim događanjima, ili je dobivena na takvim događanjima iz robe stavljene u postupak privremenog uvoza.

2.  Potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se za robu koju vlasnik dostavlja na pregled osobi u Uniji koja ima pravo nakon pregleda je kupiti.

3.  Potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se za sljedeće:

(a) umjetnička djela, kolekcionarske predmete i starine iz Priloga IX. Direktivi 2006/112/EZ koji se uvoze u svrhe izlaganja radi moguće prodaje;

(b) roba koja nije novije proizvodnje uvezena radi prodaje na dražbi.

▼M3

4.  Podnositelj zahtjeva i korisnik postupka mogu imati poslovni nastan na carinskom području Unije.

▼B

Članak 235.

Rezervni dijelovi, pribor i oprema

(članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

Potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se za rezervne dijelove, pribor i opremu koji se upotrebljavaju za popravke i održavanje, uključujući remont, prilagodbe i očuvanje robe stavljene u postupak privremenog uvoza.

▼M3

Podnositelj zahtjeva i korisnik postupka mogu imati poslovni nastan na carinskom području Unije.

▼B

Članak 236.

Druga roba

(članak 250. stavak 2. točka (d) Zakonika)

Potpuno oslobođenje od uvozne carine odobrava se za robu koja nije roba iz članaka 208. do 216. i 219. do 235. ili nije u skladu s uvjetima tih članaka u bilo kojoj od sljedećih situacija:

(a) roba se uvozi povremeno na razdoblje od najviše tri mjeseca;

(b) roba se uvozi u posebnim okolnostima bez gospodarskog učinka u Uniji.

▼M3

Podnositelj zahtjeva i korisnik postupka mogu imati poslovni nastan na carinskom području Unije u situacijama iz točke (b).

▼B

Članak 237.

Posebni rokovi za zaključenje

(članak 215. stavak 4. Zakonika)

1.  Za robu iz članka 231. točke (c), članaka 233. i 234. stavka 2., rok za zaključenje iznosi šest mjeseci od trenutka kada je roba stavljena u postupak privremenog uvoza.

2.  Za životinje iz članka 223. rok za zaključenje ne smije biti kraći od 12 mjeseci od trenutka kada su životinje stavljene u postupak privremenog uvoza.Pododjeljak 4.

Provedba postupka

Članak 238.

Podaci koji se unose u carinsku deklaraciju

(članak 6. stavak 2. Zakonika)

1.  Ako se roba stavljena u postupak privremenog uvoza poslije stavlja u carinski postupak kojim se omogućuje zaključenje postupka privremenog uvoza u skladu s člankom 215. stavkom 1. Zakonika, carinska deklaracija za sljedeći carinski postupak, ►C2  različit od karneta ATA/CPD, sadržava oznaku „TA” ◄ i odgovarajući broj odobrenja, ako je primjenjivo.

2.  Ako se roba stavljena u postupak privremenog uvoza ponovno izvozi u skladu s člankom 270. stavkom 1. Zakonika, deklaracija za ponovni izvoz, različit od karneta ATA/CPD, sadržava podatke iz stavka 1.Odjeljak 2.

Uporaba u posebne svrhe

Članak 239.

Obveza korisnika odobrenja za uporabu u posebne svrhe

(članak 211. stavak 1. točka (a) Zakonika)

Odobrenje za postupak uporabe u posebne svrhe izdaje se pod uvjetom da se korisnik odobrenja obveže da će ispunjavati sljedeće obveze:

(a) upotrebljavati robu u svrhe koje su utvrđene za primjenu izuzeća od carine ili smanjene stope carine;

(b) prenijeti obvezu iz točke (a) na drugu osobu pod uvjetima koja utvrđuju carinska tijela.POGLAVLJE 5.

Prerada

Članak 240.

Odobrenje

(članak 211. Zakonika)

1.  U odobrenju za postupak prerade navode se mjere kojima se utvrđuje sljedeće:

(a) da prerađeni proizvodi proizlaze iz prerade robe stavljene u postupak prerade;

(b) da su ispunjeni uvjeti za primjenu istovrijedne robe u skladu s člankom 223. Zakonika ili sustava standardne zamjene u skladu s člankom 261. Zakonika.

2.  Odobrenje za unutarnju proizvodnju može se izdati za pomoćne uređaje za proizvodnju u smislu članka 5. stavka 37. točke (e) Zakonika, osim sljedećeg:

(a) goriva i izvori energije osim onih potrebnih za ispitivanje prerađenih proizvoda ili za otkrivanje grešaka na robi stavljenoj u postupak koju treba popraviti;

(b) druga maziva osim onih koja su potrebna za ispitivanje, prilagođavanje ili reguliranje prerađenih proizvoda;

(c) oprema i alati.

3.  Odobrenje za unutarnju proizvodnju izdaje se samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) robi se poslije prerade ne mogu ekonomično vratiti svojstva ili stanje koje je imala kada je stavljena u postupak;

(b) uporaba postupka ne može dovesti do izbjegavanja pravila o podrijetlu i količinskih ograničenja koja se primjenjuju na uvoznu robu.

Prvi podstavak ne primjenjuje se ako je iznos uvoznih carina određen u skladu s člankom 86. stavkom 3. Zakonika.

Članak 241.

Podaci koji se unose u carinsku deklaraciju za unutarnju proizvodnju

(članak 6. stavak 2. Zakonika)

1.  Ako se roba stavljena u postupak unutarnje proizvodnje ili proizašli prerađeni proizvodi poslije stavljaju u carinski postupak kojim se omogućuje zaključenje postupka unutarnje proizvodnje u skladu s člankom 215. stavkom 1. Zakonika, carinska deklaracija za sljedeći carinski postupak, različit od karneta ATA/CPD, sadržava oznaku „UP” i odgovarajući broj odobrenja ili broj INF.

Ako roba stavljena u postupak unutarnje proizvodnje podliježe posebnim mjerama trgovinske politike i te se mjere nastave primjenjivati u trenutku kada se roba, bilo u obliku prerađenih proizvoda ili ne, stavlja u sljedeći carinski postupak, carinska deklaracija za sljedeći carinski postupak sadržava podatke iz prvog podstavka te oznaku „C P M”.

2.  Ako se roba stavljena u postupak unutarnje proizvodnje ponovno izvozi u skladu s člankom 270. stavkom 1. Zakonika, deklaracija za ponovni izvoz sadržava podatke iz stavka 1.

Članak 242.

Vanjska proizvodnja IM/EX

(članak 211. stavak 1. Zakonika)

1.  U slučaju vanjske proizvodnje IM/EX, u odobrenju se navodi rok u kojem se roba iz Unije koja se zamjenjuje istovrijednom robom stavlja u vanjsku proizvodnju. Rok ne smije biti duži od šest mjeseci.

Na zahtjev korisnika odobrenja rok se može produžiti i nakon isteka pod uvjetom da ukupni rok ne bude duži od jedne godine.

2.  U slučaju prethodnog uvoza prerađenih proizvoda, polaže se osiguranje koje pokriva iznos uvozne carine koji bi bio plativ ako se zamijenjena roba Unije ne stavi u vanjsku proizvodnju u skladu sa stavkom 1.

Članak 243.

Popravak u okviru vanjske proizvodnje

(članak 211. stavak 1. Zakonika)

Ako se postupak vanjske proizvodnje zahtijeva za popravak, roba u privremenom izvozu mora biti prikladna za popravak te se postupak ne smije primjenjivati radi poboljšanja tehničkih svojstava robe.GLAVA VIII.

ROBA KOJA SE IZNOSI IZ CARINSKOG PODRUČJA UNIJEPOGLAVLJE 1.

Formalnosti prije izlaska robe

Članak 244.

Rok za podnošenje deklaracija prije otpreme

(članak 263. stavak 1. Zakonika)

1.  Deklaracija prije otpreme iz članka 263. Zakonika podnosi se nadležnom carinskom uredu u sljedećim rokovima:

(a) u slučaju pomorskog prometa:

i. za kretanja tereta u kontejnerima, osim onih iz točaka ii. i iii., najkasnije 24 sata prije utovara robe na plovilo na kojem će napustiti carinsko područje Unije;

ii. za kretanja tereta u kontejnerima između carinskog područja Unije i Grenlanda, Farskih otoka, Islanda ili luka na Baltičkom moru, Sjevernom moru, Crnom moru ili Sredozemlju te svih luka u Maroku najkasnije dva sata prije otpreme iz luke na carinskom području Unije;

iii. za kretanja tereta u kontejnerima između francuskih prekomorskih departmana, Azora, Madeire ili Kanarskih otoka i područja izvan carinskog područja Unije, ako putovanje traje manje od 24 sata, najkasnije dva sata prije otpreme iz luke na carinskom području Unije;

iv. za kretanja koja ne uključuju teret u kontejnerima najkasnije 2 sata prije otpreme iz luke na carinskom području Unije;

(b) u slučaju zračnog prometa najkasnije 30 minuta prije otpreme iz zračne luke na carinskom području Unije;

(c) u slučaju cestovnog i riječnog prometa najkasnije jedan sat prije nego što roba napusti carinsko područje Unije;

(d) u slučaju željezničkog prometa:

i. ako putovanje vlakom od zadnje željezničke stanice do izlaznog carinskog ureda traje manje od dva sata, najkasnije jedan sat prije dolaska robe na mjesto za koje je nadležan izlazni carinski ured;

ii. u svim drugim slučajevima najkasnije dva sata prije nego što roba napusti carinsko područje Unije.

2.  Neovisno o stavku 1., ako se deklaracija prije otpreme odnosi na robu za koju se traži subvencija u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 612/2009 ( 13 ), podnosi se nadležnom carinskom uredu najkasnije u trenutku utovara robe u s skladu s člankom 5. stavkom 7. te Uredbe.

3.  U sljedećim situacijama rok za podnošenje deklaracije prije otpreme je onaj koji se primjenjuje na aktivna prijevozna sredstva koja se upotrebljavaju za napuštanje carinskog područja Unije:

(a) ako je roba stigla do izlaznog carinskog ureda drugim prijevoznim sredstvom i prije napuštanja carinskog područja Unije se pretovaruje (intermodalni prijevoz);

(b) ako je roba stigla do izlaznog carinskog ureda na prijevoznom sredstvu koje se i samo prevozi na aktivnom prijevoznom sredstvu kada napušta carinsko područje Unije (kombinirani prijevoz).

4.  Rokovi iz stavaka 1., 2. i 3. ne primjenjuju se u slučaju više sile.

Članak 245.

Oslobođenje od obveze podnošenja deklaracije prije otpreme

(članak 263. stavak 2. točka (b) Zakonika)

1.  Ne dovodeći u pitanje obvezu podnošenja carinske deklaracije u skladu s člankom 158. stavkom 1. Zakonika ili deklaracije za ponovni izvoz u skladu s člankom 270. stavkom 1. Zakonika, sljedeća roba se oslobađa od podnošenja deklaracije prije otpreme:

(a) električna energija;

(b) roba koja se otprema cjevovodom;

(c) predmeti korespondencije;

(d) roba koja se premješta u skladu s pravilima akata Međunarodne poštanske unije;

(e) kućanski predmeti kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki (d) Uredbe (EZ) br. 1186/2009 pod uvjetom da se ne prevoze u okviru ugovora o prijevozu;

(f) roba koja je sadržaj osobne prtljage putnika;

(g) roba iz članka 140. stavka 1., osim kada se prevozi u okviru ugovora o prijevozu sljedećeg:

i. palete, rezervni dijelovi, pribor i oprema za palete;

ii. kontejneri, rezervni dijelovi, pribor i oprema za kontejnere;

iii. prijevozna sredstva, rezervni dijelovi, pribor i oprema za prijevozna sredstva;

(h) roba obuhvaćena karnetima ATA i CPD;

(i) roba koja se premješta pod pokrićem obrasca 302 predviđenog Sporazumom između država stranaka Sjevernoatlanskog ugovora o pravnom položaju njihovih snaga potpisanom u Londonu 19. lipnja 1951.;

(j) roba koja se prevozi na plovilima koja se kreću između luka Unije bez bilo kakvog zaustavljanja u bilo kojoj luci izvan carinskog područja Unije;

(k) roba koja se prevozi zrakoplovima koji se kreću između zračnih luka Unije bez bilo kakvog zaustavljanja u bilo kojoj zračnoj luci izvan carinskog područja Unije;

(l) oružje i vojna oprema koju su tijela nadležna za vojnu obranu države članice iznijela s carinskog područja Unije u vojnom prijevozu ili prijevozu koji upotrebljavaju isključivo vojna tijela;

(m) sljedeća roba iznesena s carinskog područja Unije izravno na objekte na moru kojima upravlja osoba s poslovnim nastanom na carinskom području Unije:

i. roba koja će se upotrebljavati za izgradnju, popravke, održavanja ili prenamjenu objekata na moru.

ii. roba koja će se upotrebljavati za montažu ili opremanje objekata na moru;

iii. zalihe koje će se upotrebljavati ili trošiti na objektima na moru;

(n) roba za koju se može tražiti oslobođenje na temelju Bečke konvencije o diplomatskim odnosima od 18. travnja 1961., Bečke konvencije konzularnim odnosima od 24. travnja 1963., ostalih konzularnih konvencija ili Njujorške konvencije o specijalnim misijama od 16. prosinca 1969.;

(o) roba koja se dostavlja za ugradnju kao dio plovila ili zrakoplova ili uređaj u njima te za rad motora, strojeva i druge opreme plovila ili zrakoplova, te hrana i druga roba koja će se trošiti ili prodavati na plovilu ili u zrakoplovu;

(p) roba koja se otprema s carinskog područja Unije u Ceutu i Melillu, Gibraltar, Helgoland, Republiku San Marino, Državu Vatikanskoga Grada te općine Livigno i Campione d’Italia, ili do talijanskih nacionalnih voda jezera Lugano koje su između obale i političke granice područja između Ponte Tresa i Ponte Ceresio.

2.  Roba se oslobađa podnošenja deklaracije prije otpreme u sljedećim situacijama:

(a) ako se plovilo koje prevozi robu između luka Unije zaustavlja u luci izvan carinskog područja Unije i roba ostaje utovarena na plovilu tijekom pristajanja u luci izvan carinskog područja Unije;

(b) ako se zrakoplov koji prevozi robu između zračnih luka Unije zaustavlja u zračnoj luci izvan carinskog područja Unije i roba ostaje utovarena u zrakoplovu tijekom boravka u zračnoj luci izvan carinskog područja Unije;

(c) ako se u luci ili zračnoj luci roba ne istovaruje s prijevoznog sredstva s kojim je prevezena na carinsko područje Unije i s kojim će se prevoziti s tog područja;

(d) ako se roba utovarila u prethodnoj luci ili zračnoj luci na carinskom području Unije gdje je podnesena deklaracija prije otpreme ili se primjenjivalo oslobođenje od podnošenja deklaracije prije otpreme te ostaje na prijevoznom sredstvu kojim će otići s carinskog područja Unije;

(e) ako se roba u privremenom smještaju ili stavljena u postupak slobodne zone pretovaruje s prijevoznog sredstva kojim je dovezena do tog prostora za privremeni smještaj ili slobodne zone pod nadzorom istog carinskog ureda na plovilo, zrakoplov ili željeznicu kojim će otići s carinskog područja Unije, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

i. pretovar se obavlja u roku od 14 dana od podnošenja robe u skladu s člancima 144. ili 245. Zakonika ili u izvanrednim okolnostima u dužem roku uz odobrenje carinskih tijela ako razdoblje od 14 dana nije dovoljno da se riješe te okolnosti;

ii. informacije o robi dostupne su carinskim tijelima;

iii. odredište robe i primatelj se prema saznanjima prijevoznika ne mijenjaju;

(f) ako je roba unesena na carinsko područje Unije, ali ju je nadležno carinsko tijelo odbilo i odmah je vraćena u zemlju izvoza.POGLAVLJE 2.

Formalnosti pri izlasku robe

Članak 246.

Sredstva razmjene informacija u slučajevima podnošenja robe izlaznom carinskom uredu

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

Ako se roba podnosi izlaznom carinskom uredu u skladu s člankom 267. stavkom 2. Zakonika, sredstva razmjene informacija koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka mogu se upotrebljavati za sljedeće:

(a) identifikaciju izvozne deklaracije;

(b) komunikaciju u pogledu nepodudarnosti između robe koja se deklarira i pušta u postupak izvoza i robe koja se podnosi.

Članak 247.

Sredstva podnošenja dokaza da je roba napustila carinsko područje Unije

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

Za potrebe potvrđivanja izlaska robe, dokaz da je roba napustila carinsko područje Unije može se dostaviti carinskom uredu izvoza sredstvima koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka.POGLAVLJE 3.

Izvoz i ponovni izvoz

Članak 248.

Poništenje carinske deklaracije ili deklaracije za ponovni izvoz

(članak 174. Zakonika)

1.  Ako se narav robe puštene za izvoz, ponovni izvoz ili vanjsku proizvodnju ne podudara s robom koja se podnosi izlaznom carinskom uredu, carinski ured izvoza poništava predmetnu deklaraciju.

2.  Ako nakon razdoblja od 150 dana od datuma puštanja robe u postupak izvoza, postupak vanjske proizvodnje ili ponovni izvoz carinski ured izvoza nije primio podatke o izlasku robe niti dokaz da je roba napustila carinsko područje Unije, taj ured može poništiti predmetnu deklaraciju.

Članak 249.

Sredstva naknadnog podnošenja izvozne deklaracije ili deklaracije za ponovni izvoz

(članak 6. stavak 3. točka (a) Zakonika)

Ako je bila potrebna izvozna deklaracija ili deklaracija za ponovni izvoz, a roba je iznesena iz carinskog područja Unije bez takve deklaracije, za naknadno podnošenje te izvozne deklaracije ili deklaracije za ponovni izvoz mogu se upotrebljavati sredstva koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka.GLAVA IX.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 250.

Ponovna procjena odobrenja koja su već na snazi 1. svibnja 2016.

1.  Odobrenja izdana na temelju Uredbe (EEZ) br. 2913/92 ili Uredbe (EEZ) br. 2454/93 koja su valjana 1. svibnja 2016. i koja nemaju ograničeno razdoblje valjanosti ponovno se procjenjuju.

2.  Odstupajući od stavka 1., sljedeća odobrenja ne podliježu ponovnoj procjeni:

(a) odobrenja izvoznika za sastavljanje izjava na računu iz članka 97.v i 117. Uredbe (EEZ) br. 2454/93;

(b) odobrenja za upravljanje materijalima uporabom metode računovodstvenog razdvajanja iz članka 88. Uredbe (EEZ) br. 2454/93.

Članak 251.

Ponovna procjena odobrenja koja su već na snazi 1. svibnja 2016.

1.  Odobrenja izdana na temelju Uredbe (EEZ) br. 2913/92 ili Uredbe (EEZ) br. 2454/93 koja su valjana 1. svibnja 2016. ostaju valjana kako slijedi:

(a) za odobrenja s ograničenim razdobljem valjanosti, do kraja tog razdoblja ili 1. svibnja 2019., ovisno o tome što je ranije;

(b) za sva ostala odobrenja, do ponovne procjene odobrenja u skladu s člankom 250. stavkom 1.

2.  Odstupajući od stavka 1., odobrenja iz članka 250. stavka 2. točaka (a) i (b) ostaju valjana dok ih carinska tijela koja su ih izdala ne oduzmu.

Članak 252.

Valjanost odluka o obvezujućim informacijama koje su već na snazi 1. svibnja 2016.

Odluke o obvezujućim informacijama koje su već na snazi 1. svibnja 2016. ostaju valjane u razdoblju navedenom u tim odlukama. Takve su odluke obvezujuće od 1. svibnja 2016. i za carinska tijela i za korisnika odluke.

Članak 253.

Valjanost odluka o odobrenju odgode plaćanja koje su već na snazi 1. svibnja 2016.

Odluke o odobrenju odgode plaćanja donesene u skladu s člankom 224. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 koje su valjane 1. svibnja 2016. ostaju valjane kako slijedi:

(a) ako je odluka izdana za uporabu postupka iz članka 226. točke (a) Uredbe (EEZ) br. 2913/92, ostaje valjana vez vremenskog ograničenja;

(b) ako je odluka izdana za uporabu jednog od postupaka iz članka 226. točaka (b) ili (c) Uredbe (EEZ) br. 2913/92 ostaje valjana do ponovne procjene odobrenja za uporabu zajedničkog osiguranja povezanog s njom.

Članak 254.

Uporaba odobrenja i odluka koje su na snazi 1. svibnja 2016.

Ako odluka ili odobrenje ostaje na snazi nakon 1. svibnja 2016. u skladu s člancima 251. do 253., uvjeti pod kojima se ta odluka ili odobrenje primjenjuje od 1. svibnja 2016. jesu oni utvrđeni u odgovarajućim odredbama Zakonika, Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 ( 14 ) i ove Uredbe kako je navedeno u korelacijskoj tablici utvrđenoj u Prilogu 90.

Članak 255.

Prijelazne odredbe o uporabi plombi

Carinske plombe i posebne vrste plombi u skladu s Prilogom 46.a Uredbi (EEZ) br. 2454/93 mogu se i dalje upotrebljavati do isteka zaliha ili do 1. svibnja 2019., ovisno o tome što je ranije.

Članak 256.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. svibnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
SADRŽAJ

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

PRILOG A

Zajednički zahtjevi u pogledu podataka za zahtjeve i odluke

PRILOG B

Zajednički zahtjevi u pogledu podataka za deklaracije, obavijesti i dokaz carinskog statusa robe Unije

PRILOG B-01

Standardne deklaracije u papirnatom obliku – napomene i obrasci koji se upotrebljavaju

PRILOG B-02

Prateća provozna isprava

PRILOG B-03

Popis stavki

PRILOG B-04

Prateća provozna/sigurnosna isprava

PRILOG B-05

Popis stavki provoza/osiguranja

PRILOG 12-01

Zajednički zahtjevi u pogledu podataka za registraciju gospodarskih subjekata i drugih osoba

GLAVA II.

ČIMBENICI NA TEMELJU KOJIH SE PRIMJENJUJU UVOZNE I IZVOZNE CARINE TE OSTALE MJERE U POGLEDU TRGOVINE ROBOM

PRILOG 22-01

Uvodne napomene i popis postupaka bitne prerade ili obrade kojima se stječe nepovlašteno podrijetlo

PRILOG 22-02

Zahtjev za informativnu potvrdu INF 4 i informativna potvrda INF 4

PRILOG 22-03

Uvodne napomene i popis postupaka obrade ili prerade kojima se stječe status proizvoda s podrijetlom

PRILOG 22-04

Materijali isključeni iz regionalne kumulacije

PRILOG 22-05

Obrada isključena iz regionalne kumulacije Općeg sustava povlastica (tekstilni proizvodi)

PRILOG 22-11

Uvodne bilješke i popis obrada ili prerada koje treba obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi proizvedeni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom

▼C1

▼B

GLAVA III.

CARINSKI DUG I OSIGURANJA

PRILOG 32-01

Obveza jamca – pojedinačno osiguranje

PRILOG 32-02

Obveza jamca – pojedinačno osiguranje u obliku kupona

PRILOG 32-03

Obveza jamca – zajedničko osiguranje

PRILOG 32-04

Obavijest jamcu o nezaključivanju postupka provoza Unije

PRILOG 32-05

Obavijest jamcu o odgovornosti za dug nastao u postupku provoza Unije

PRILOG 33-01

Zahtjev jamstvenoj udruzi za plaćanje duga nastalog u postupku provoza uz primjenu karneta ATA/e-ATA

PRILOG 33-02

Obavijest jamcu o odgovornosti za dug nastao u postupku provoza uz primjenu karneta CPD

PRILOG 33-03

Predložak obavijesti o zahtjevu jamstvenoj udruzi za plaćanje duga nastalog u postupku provoza uz primjenu karneta ATA/e-ATA

PRILOG 33-04

Obrazac za obračun carine i poreza na temelju zahtjeva za plaćanje duga jamstvenoj udruzi uz primjenu karneta ATA/e-ATA

PRILOG 33-05

Predložak za zaključenje postupka s obavijesti o započetom postupku povrata sredstava u odnosu na jamstvenu udrugu u državi članici u kojoj je nastao carinski dug u postupku provoza uz primjenu karneta ATA/e-ATA

PRILOG 33-06

Zahtjev za dodatne informacije kada se roba nalazi u drugoj državi članici

PRILOG 33-07

Otpust/povrat

GLAVA IV.

ROBA UNESENA NA CARINSKO PODRUČJE UNIJE

Nema priloga

GLAVA V.

OPĆA PRAVILA O CARINSKOM STATUSU, STAVLJANJU ROBE U CARINSKI POSTUPAK, PROVJERI, PUŠTANJU I RASPOLAGANJU ROBOM

Nema priloga

GLAVA VI.

PUŠTANJE U SLOBODNI PROMET I OSLOBOĐENJE OD UVOZNE CARINE

PRILOG 61-01

Potvrde o težini banana – zahtjevi u pogledu podataka

PRILOG 62-01

Informativna potvrda INF 3 – zahtjevi u pogledu podataka

GLAVA VII.

POSEBNI POSTUPCI

PRILOG 71-01

Priložena isprava ako se roba deklarira usmeno za privremeni uvoz

PRILOG 71-02

Osjetljiva roba i proizvodi

PRILOG 71-03

Popis uobičajenih oblika rukovanja

PRILOG 71-04

Posebne odredbe o istovrijednoj robi

PRILOG 71-05

Standardizirana razmjena podataka (INF)

PRILOG 71-06

Podaci koje treba navesti u obrascu za zaključenje postupka

PRILOG 72-03

TC 11 – potvrda

GLAVA VIII.

ROBA KOJA SE IZNOSI IZ CARINSKOG PODRUČJA UNIJE

Nema priloga

GLAVA IX.

PRILOG 90.

Korelacijska tablica iz članka 254.
PRILOG A

ZAJEDNIČKI ZAHTJEVI U POGLEDU PODATAKA ZA ZAHTJEVE I ODLUKE

Uvodne napomene uz tablice zahtjeva u pogledu podataka za zahtjeve i odluke

OPĆE ODREDBE

1. Odredbe sadržane u ovim napomenama odnose se na sve glave ovog Priloga.

2. U tablicama zahtjeva u pogledu podataka u glavama I. do XXI. navedeni su svi podatkovni elementi potrebni za zahtjeve i odluke obuhvaćene ovim Prilogom.

3. Formati, oznake i, prema potrebi, struktura zahtjeva u pogledu podataka opisanih u ovom Prilogu utvrđeni su u Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447 koja je donesena u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (a) Zakonika.

4. Zahtjevi u pogledu podataka utvrđeni u ovom Prilogu primjenjuju se na zahtjeve i odluke u elektroničkom obliku kao i one u papirnatom obliku.

5. Podatkovni elementi koji se mogu dostaviti za više zahtjeva i odluka utvrđeni su u tablici zahtjeva u pogledu podataka u glavi I. poglavlju 1. ovog Priloga.

6. Posebni podatkovni elementi za određene vrste zahtjeva i odluka navedeni su u glavama II. do XXI. ovog Priloga.

7. Posebne odredbe za svaki podatkovni element navedene u glavama I. do XXI. u poglavlju 2. ovog Priloga ne utječu na status podatkovnog elementa utvrđen u tablici zahtjeva u pogledu podataka Na primjer, u tablici zahtjeva u pogledu podataka u glavi I. poglavlju 1. ovog Priloga podatkovni element 5/8 Prepoznavanje robe označen je kao obvezan (status „A”) za odobrenja za unutarnju proizvodnju (stupac 8a) i odobrenja za vanjsku proizvodnju (stupac 8b). Međutim, ti se podaci ne navode u slučaju unutarnje ili vanjske proizvodnje s istovrijednom robom te vanjske proizvodnje uz primjenu sustava standardne zamjene, kako je opisano u glavi I. poglavlju 2. ovog Priloga.

8. Osim ako je drukčije utvrđeno oznakom koja se odnosi na određeni podatkovni element, podatkovni elementi navedeni u odgovarajućoj tablici zahtjeva u pogledu podataka mogu se upotrebljavati i za zahtjeve i za odluke.

9. Status označen u tablici zahtjeva u pogledu podataka ne utječe na činjenicu da se pojedini podaci navode samo ako to opravdavaju okolnosti. Na primjer, podatkovni element 5/6 Istovrijedna roba primjenjuje se samo ako je u skladu s člankom 223. Zakonika zatražena uporaba istovrijedne robe.

10. Ako se u skladu s člankom 163. podnese zahtjev za primjenu posebnog postupka osim provoza, pored zahtijevanih podataka o carinskoj deklaraciji utvrđenih u glavi I. poglavlju 3. odjeljku 1. Priloga B u vezi s predmetnim postupkom treba dostaviti skup podataka utvrđen u stupcu 8f tablice zahtjeva u pogledu podataka iz glave I. ovog Priloga.

GLAVA I.

Zahtjevi i odluke

POGLAVLJE 1.Legenda tablice

Stupci

Vrsta zahtjeva/odluke

Pravna osnova

Br. glave odgovarajućeg zahtjeva u pogledu podataka

Redni broj podatkovnog elementa

Redni broj predmetnog podatkovnog elementa

Naziv podatkovnog elementa

Naziv predmetnog podatkovnog elementa”.

Odluke o obvezujućim informacijama

1a

Zahtjev i odluka o obvezujućim tarifnim informacijama

(Odluka o OTI-ju)

Članak 33. Zakonika

Glava II.

1b

Zahtjev i odluka o obvezujućim informacijama o podrijetlu robe

(Odluka o OIP-u)

Članak 33. Zakonika

Glava III.

Ovlašteni gospodarski subjekt

2

Zahtjev i odobrenje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta

Članak 38. Zakonika

Glava IV.

Određivanje carinske vrijednosti

3

Zahtjev i odobrenje za pojednostavnjenje određivanja iznosa koji su dio carinske vrijednosti robe

Članak 73. Zakonika

Glava V.

Zajedničko osiguranje i odgoda plaćanja

4a

Zahtjev i odobrenje za polaganje zajedničkog osiguranja, uključujući moguće smanjenje ili oslobođenje

Članak 95. Zakonika

Glava VI.

4b

Zahtjev i odobrenje odgode plaćanja carine, ako se odobrenje ne izdaje za jednu radnju

Članak 110. Zakonika

Glava VII.

4c

Zahtjev i odluka o povratu ili otpustu iznosa uvozne ili izvozne carine

Članak 116. Zakonika

Glava VIII.

Formalnosti povezane s dolaskom robe

5

Zahtjev i odobrenje vođenja prostora za privremeni smještaj

Članak 148. Zakonika

Glava IX.

Carinski status robe

6a

Zahtjev i odobrenje za uspostavu usluge redovitog brodskog prijevoza

Članak 120.

Glava X.

6b

Zahtjev i odobrenje statusa ovlaštenog izdavatelja

Članak 128.

Glava XI.

Carinske formalnosti

7a

Zahtjev i odobrenje za uporabu pojednostavnjene deklaracije

Članak 166. stavak 2. Zakonika

Glava XII.

7b

Zahtjev i odobrenje za centralizirano carinjenje

Članak 179. Zakonika

Glava XIII.

7c

Zahtjev i odobrenje za podnošenje carinske deklaracije unosom podataka u evidencije deklaranta, uključujući za izvozni postupak

Članak 182. Zakonika

Glava XIV.

7d

Zahtjev i odobrenje za samoprocjenu

Članak 185. Zakonika

Glava XV.

7e

Zahtjev i odobrenje statusa subjekta ovlaštenog za vaganje banana

Članak 155.

Glava XVI.

Posebni postupci

8a

Zahtjev i odobrenje za primjenu postupka unutarnje proizvodnje

Članak 211. stavak 1. točka (a) Zakonika

Glava XVII.

8b

Zahtjev i odobrenje za primjenu postupka vanjske proizvodnje

Članak 211. stavak 1. točka (a) Zakonika

Glava XVIII.

8c

Zahtjev i odobrenje za primjenu postupka uporabe u posebne svrhe

Članak 211. stavak 1. točka (a) Zakonika

 (1)

8d

Zahtjev i odobrenje za primjenu postupka privremenog uvoza

Članak 211. stavak 1. točka (a) Zakonika

 (1)

8e

Zahtjev i odobrenje za vođenje prostora za carinsko skladištenje robe

Članak 211. stavak 1. točka (b) Zakonika

Glava XIX.

8f

Zahtjev i odobrenje za primjenu postupka privremenog uvoza, uporabe u posebne svrhe te unutarnje ili vanjske proizvodnje u slučajevima kada se primjenjuje članak 163.

Članak 211. stavak 1. točka (a) Zakonika i članak 163.

 (1)

Provoz

9a

Zahtjev i odobrenje statusa ovlaštenog pošiljatelja za postupak TIR

Članak 230. Zakonika

 (1)

9b

Zahtjev i odobrenje statusa ovlaštenog pošiljatelja za provoz Unije

Članak 233. stavak 4. točka (a) Zakonika

Glava XX.

9c

Zahtjev i odobrenje statusa ovlaštenog primatelja za provoz Unije

Članak 233. stavak 4. točka (b) Zakonika

 (1)

9d

Zahtjev i odobrenje za uporabu posebnih plombi

Članak 233. stavak 4. točka (c) Zakonika

Glava XXI.

9e

Zahtjev i odobrenje za uporabu provozne deklaracije koja sadržava manje podataka

Članak 233. stavak 4. točka (d) Zakonika

 (1)

9f

Zahtjev i odobrenje za uporabu elektroničke prijevozne isprave kao carinske deklaracije

Članak 233. stavak 4. točka (e) Zakonika

-

(1)   Nisu potrebni posebni podaci.Simboli u poljima

Simbol

Opis simbola

A

Obvezno: podaci koje zahtijeva svaka država članica

B

Neobvezno za države članice: podaci koje države članice mogu, ali ne moraju zahtijevati

C

Neobvezno za podnositelja zahtjeva: podaci koje podnositelj zahtjeva može navesti, ali koje države članice ne mogu zahtijevati.Skupovi podataka

Skup

Naziv skupa

Skup 1.

Podaci o zahtjevu/odluci

Skup 2.

Upućivanje na priložene isprave, potvrde i odobrenja

Skup 3.

Stranke

Skup 4.

Datumi, vrijeme, rokovi i mjesta

Skup 5.

Prepoznavanje robe

Skup 6.

Uvjeti

Skup 7.

Radnje i postupci

Skup 8.

OstaloOznake

Vrsta oznake

Opis oznake

[*]

Ovaj se podatkovni element upotrebljava samo za predmetni zahtjev.

[+]

Ovaj se podatkovni element upotrebljava samo za predmetnu odluku.Tablica zahtjeva u pogledu podataka

Redni br. podatkovnog elementa

Naziv podatkovnog elementa

1a

1b

2

3

4a

4b

4c

5

6a

6b

7a

7b

7c

7d

7e

8a

8b

8c

8d

8e

8f

9a

9b

9c

9d

9e

9f

Skup 1. – Podaci o zahtjevu/odluci

1/1

Vrsta oznake zahtjeva/odluke

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

1/2

Potpis/ovjera

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

1/3

Vrsta zahtjeva

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

1/4

Zemljopisna valjanost – Unija

 

 

 

 

A

A

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

 

A

1/5

Zemljopisna valjanost – zemlje zajedničkog provoza

 

 

 

 

A

[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

1/6

Referentni broj odluke

A [+]

A [+]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

 

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

1/7

Carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

 

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

Skup 2. – Upućivanje na priložene isprave, potvrde i odobrenja

2/1

Ostali zahtjevi i odluke o obvezujućim informacijama

A [*]

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2

Odluke o obvezujućim informacijama izdanima drugim korisnicima

A [*]

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/3

Pravni ili upravni postupci koji su u tijeku ili su doneseni

A [*]

A [*]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/4

Priložene isprave

A [*]

A [*]

A [*]

A

A

A

A [3]

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

2/5

Identifikacijski broj prostora za smještaj

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

 

 

 

 

 

 

 

Skup 3. – Stranke

3/1

Oznaka podnositelja zahtjeva/korisnika odobrenja ili odluke

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

3/2

Identifikacija podnositelja zahtjeva/korisnika odobrenja ili odluke

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

3/3

Zastupnik

A [*] [4]

A [*] [4]

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

3/4

Identifiikacija zastupnika

A [*]

A [*]

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

3/5

Ime i podaci za kontakt osobe nadležne za carinska pitanja

 

 

A [*]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

A [*] [5]

 

 

 

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

3/6

Osoba za kontakt nadležna za zahtjev

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

C [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

3/7

Osoba odgovorna za trgovačko društvo podnositelja zahtjeva ili osoba koja provodi kontrolu nad njegovim upravljanjem

 

 

A [*]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

A [*] [5]

 

 

 

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

3/8

Vlasnik robe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

A

[6]

 

 

 

 

 

 

Skup 4. – Datumi, vrijeme, rokovi i mjesta

4/1

Mjesto

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

 

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

4/2

Datum

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

4/3

Mjesto gdje se vodi ili je dostupna glavna računovodstvena evidencija u carinske svrhe

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5] [8]

 

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

4/4

Mjesto gdje se čuva evidencija

 

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*] [9]

A [*]

A [*] [9]

A [*]

A [*] [8]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

4/5

Prvo mjesto uporabe ili prerade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [*] [10]

 

A [*] [10]

A [*] [10]

 

A [*] [10]

 

 

 

 

 

 

4/6

[Zatraženi] datum stupanja na snagu odluke

A [+]

A [+]

A [+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A [+]

 

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*] A

[+]

C [*] A [+]

C [*] A [+]

C [*] A

[+]

C [*] A [+]

 

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

C [*]

A

[+]

4/7

Datum prestanka valjanosti odluke

A [+]

A [+]

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

 

 

 

 

 

 

 

 

4/8

Lokacija robe

 

 

 

 

 

 

A

[*] [11]

 

 

 

 

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

4/9

Mjesta prerade ili uporabe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

4/10

Carinski ured(i) stavljanja u postupak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

4/11

Carinski ured(i) zaključenja postupka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

4/12

Jamstveni carinski ured

 

 

 

 

A

[+]

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

A

A [12]

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

4/13

Nadzorni carinski ured

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

 

 

A [+]

A

[+]

A [+]

A [+]

 

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

 

 

 

 

 

 

4/14

Odredišni carinski ured(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C [*]

A [+]

 

C [*]

A [+]

 

 

A

4/15

Otpremni carinski ured(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C [*]

A [+]

 

 

 

A

4/16

Rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

 

A

[+]

A [+] [13]

 

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

A [+]

A [+]

 

 

 

4/17

Rok za zaključenje postupka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

4/18

Obrazac za zaključenje postupka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

[14]

 

A [+]

 

 

A [+]

[15]

 

 

 

 

 

 

Skup 5. – Prepoznavanje robe

5/1

Oznaka robe

C [*]

A [+]

A

 

A

 

 

A

[*]

 

 

 

 

A

A

A

 

A

A

A

A

C [*]

 

 

 

 

 

 

 

5/2

Opis robe

A

A

 

A

 

B

A

[*]

A

 

 

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

5/3

Količina robe

A [+]

 

 

 

 

 

A

[*]

 

 

 

 

A

 

A

 

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

5/4

Vrijednost robe

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5

Normativ proizvodnje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

 

A

[16]

 

 

 

 

 

 

5/6

Istovrijedna roba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

5/7

Prerađeni proizvodi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

 

A

[17]

 

 

 

 

 

 

5/8

Prepoznavanje robe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

5/9

Isključene kategorije robe ili kretanja robe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

A [+]

A [+]

 

 

 

Skup 6. – Uvjeti

6/1

Zabrane i ograničenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

[*]

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/2

Gospodarski uvjeti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

A

[17]

 

 

 

 

 

 

6/3

Opće napomene

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A  [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A

[+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

 

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

Skup 7. – Radnje i postupci

7/1

Vrsta transakcije

A [*]

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/2

Vrsta carinskog postupka

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/3

Vrsta deklaracije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/4

Broj postupaka

 

 

 

 

B  [*]

 

 

 

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

 

 

 

 

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

7/5

Pojedinosti o planiranim aktivnostima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

Skup 8. – Ostalo

8/1

Vrsta glavne računovodstvene evidencije u carinske svrhe

 

 

 

 

A [*]

 

 

A [*]

 

A [*]

A [*]

A

[*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

[8]

 

 

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

8/2

Vrsta evidencije

 

 

 

 

A [*]

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A

[*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

[8]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

8/3

Pristup podacima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

8/4

Uzorci i ostalo

A [*]

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/5

Dodatne informacije

C [*]

C [*]

 

C

[*]

C  [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C

[*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

C [*]

8/6

Osiguranje

 

 

 

 

 

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

A [18]

A [12]

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

8/7

Iznos osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

A

[18]

A

[12]

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

8/8

Prijenos prava i obveza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

8/9

Ključne riječi

A [+]

A [+]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/10

Podaci o prostorima za smještaj

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

8/11

Skladištenje robe Unije

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

8/12

Odobrenje za uvrštavanje u popis korisnika odobrenja

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

8/13

Izračun iznosa uvozne carine u skladu s člankom 86. stavkom 3. Zakonika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

A

[19]

 

 

 

 

 

 Napomene

Broj napomene

Opis napomene

[1]

Ovaj se podatkovni element popunjava samo ako se odobrenje za polaganje zajedničkog osiguranja upotrebljava za stavljanje robe u postupak provoza Unije.

[2]

Ovaj se podatkovni element navodi u zahtjevu samo u slučaju zahtjeva za izmjenu, obnavljanje ili opoziv odluke.

[3]

Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe donesene u okviru zajedničke poljoprivredne politike, uz zahtjev za robu za koju je prilikom podnošenja carinske deklaracije predočena uvozna ili izvozna dozvola prilaže se potvrda tijela nadležnih za izdavanje te dozvole kojom se potvrđuje da su poduzeti potrebni koraci za poništenje njezina učinka.

Spomenuta potvrda nije potrebna u sljedećim slučajevima:

(a)  ako je dozvolu izdalo carinsko tijelo kojem se podnosi zahtjev;

(b)  ako je razlog za podnošenje zahtjeva pogreška koja nema nikakav utjecaj na dodjelu dozvole.

Navedene odredbe primjenjuju se i u slučaju ponovnog izvoza, stavljanja robe u carinsko skladište ili slobodnu zonu, ili uništenje robe.

[4]

Ovaj je podatak obavezan samo u slučaju kada nije potreban EORI broj osobe. Ako se navodi EORI broj, ne treba navoditi ime i adresu osim u slučaju zahtjeva ili odluke u papirnatom obliku.

[5]

Ovaj se podatak ne navodi ako je podnositelj zahtjeva ovlašteni gospodarski subjekt.

[6]

Ovaj se podatak navodi samo ako se zahtjev odnosi na uporabu privremenog uvoza te ako je to propisano carinskim zakonodavstvom.

[7]

Ovaj se podatak navodi samo u slučaju zahtjeva u papirnatom obliku.

[8]

Ako se namjerava upotrebljavati javno carinsko skladište tipa II, ovaj podatkovni element nije potreban.

[9]

Ovaj podatak nije potreban ako se primjenjuje članak 162.

[10]

►M3  Ovaj podatak treba navesti samo za potrebe sljedećih zahtjeva:

(a)  zahtjeva za odobrenje uporabe postupka unutarnje proizvodnje ili uporabe u posebne svrhe ako podnositelj zahtjeva ima poslovni nastan izvan carinskog područja Unije, kako je navedeno u članku 162.;

(b)  zahtjeva za odobrenje privremenog uvoza u skladu s člankom 205. ◄

[11]

Ovaj se podatak ne mora navoditi ako je carinskim zakonodavstvom Unije predviđeno oslobođenje od obveze podnošenja robe.

[12]

Ovaj podatkovni element nije potreban u slučaju zahtjeva za primjenu postupka vanjske proizvodnje, osim ako je podnesen zahtjev za prethodni uvoz nadomjesnih ili prerađenih proizvoda.

[13]

Ovi se podatak navodi u odluci samo ako korisnik odobrenja nije izuzet od obveze podnošenja robe.

[14]

►M3  Ovaj se podatak pruža u slučaju odobrenja za primjenu postupka unutarnje proizvodnje EX/IM bez uporabe standardizirane razmjene informacija iz članka 176. i u slučaju odobrenja za primjenu postupka unutarnje proizvodnje IM/EX. ◄

[15]

►M3  Ovaj podatak treba navesti samo u slučaju odobrenja koje se odnosi na primjenu postupka unutarnje proizvodnje IM/EX ili na uporabu u posebne svrhe. ◄

[16]

Ovaj se podatak navodi samo ako se zahtjev odnosi na primjenu postupka unutarnje ili vanjske proizvodnje ili uporabu u posebne svrhe te ako uporaba u posebne svrhe uključuju preradu robe.

[17]

Ovaj je podatak potreban samo ako se zahtjev odnosi na postupak unutarnje ili vanjske proizvodnje.

[18]

Ovaj podatkovni element nije potreban u slučaju zahtjeva za primjenu postupka unutarnje proizvodnje EX/IM, osim ako se primjenjuju izvozne carine.

[19]

Ovaj je podatak potreban samo ako se zahtjev odnosi na postupak unutarnje proizvodnje.

POGLAVLJE 2.

Napomene o zahtjevima u pogledu podataka

Opisi i napomene navedeni u ovom poglavlju primjenjuju se na podatkovne elemente iz tablice zahtjeva u pogledu podataka iz poglavlja 1.

Zahtjevi u pogledu podataka

Skup 1. – Podaci o zahtjevu/odluci

1/1    Vrsta oznake zahtjeva/odluke

Uporabom odgovarajuće oznake navesti za koje odobrenje ili odluku se podnosi zahtjev.

Uporabom odgovarajuće oznake navesti vrstu odobrenja ili odluke.

1/2    Potpis/ovjera

Zahtjev u papirnatom obliku potpisuje osoba koja podnosi zahtjev. Potpisnik treba navesti svoju funkciju.

Zahtjev podnesen u elektroničkom obliku mora ovjeriti osoba koja podnosi zahtjev (podnositelj zahtjeva ili njegov zastupnik).

Smatra se da je zahtjev ovjeren ako je podnesen putem usklađenog sučelja za subjekte iz EU-a koji su sporazumno utvrdile Komisija i države članice.

Odluke u papirnatom obliku odnosno odluke donesene u elektroničkom obliku potpisuje odnosno ovjerava osoba koja donosi odluku o izdavanju odobrenja, odluku o obvezujućim informacijama ili odluku o povratu ili otpustu uvozne ili izvozne carine.

Ovdje se može navesti referentna oznaka podnositelja zahtjeva ako je dostupna.

Potpisnik uvijek mora biti osoba koja u cijelosti zastupa podnositelja zahtjeva.

1/3    Vrsta zahtjeva

Uporabom odgovarajuće oznake navesti vrstu zahtjeva. U slučaju zahtjeva za izmjenu ili obnavljanje odobrenja treba navesti i broj odluke u podatkovnom elementu 1/6 Referentni broj odluke.

1/4    Zemljopisna valjanost – Unija

Odstupajući od članka 26. Zakonika, treba navesti je li učinak odluke ograničen na jednu ili više država članica te izričito navesti o kojim je državama članicama riječ.

1/5    Zemljopisna valjanost – zemlje zajedničkog provoza

Navesti zemlje zajedničkog provoza u kojima se može upotrebljavati odobrenje.

1/6    Referentni broj odluke

Jedinstvena referentna oznaka koju je odluci dodijelilo nadležno carinsko tijelo.

1/7    Carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke

Identifikacijski broj ili naziv i adresa carinskog tijela nadležnog za donošenje odluke.

Identifikacijski broj ili potpis i naziv carinskog tijela države članice koje je izdalo odluku.

Ovjera i naziv carinske uprave države članice. Naziv carinske uprave države članice može se navesti na regionalnoj razini ako to zahtijeva organizacijska struktura carinske uprave.

Skup 2. – Upućivanje na priložene isprave, potvrde i odobrenja

2/1    Ostali zahtjevi i odluke o obvezujućim informacijama

Navesti (da/ne) je li podnositelj zahtjeva u Uniji zatražio ili primio odluku o obvezujućim tarifnim informacijama (odluka o OTI-ju) za robu istovjetnu ili sličnu onoj opisanoj u podatkovnom elementu 5/2 Opis robe u ovoj glavi i podatkovnom elementu II/3 Trgovački naziv i dodatni podaci u glavi II. U slučaju potvrdnog odgovora treba navesti i sljedeće podatke:

država zahtjeva: država u kojoj je zahtjev podnesen,

mjesto zahtjeva: mjesto gdje je podnesen zahtjev,

datum zahtjeva: datum kada je nadležno carinsko tijelo iz članka 22. stavka 1. trećeg podstavka Zakonika zaprimilo zahtjev,

referentni broj odluke o OTI-ju: referentni broj odluke o OTI-ju koju je podnositelj zahtjeva već primio, Ovaj je dio obvezan ako su podnositelju zahtjeva nakon podnošenja zahtjeva dostavljene odluke o OTI-ju,

datum stupanja na snagu odluke: datum kada je odluka o OTI-ju stupila na snagu,

oznaka robe: tarifna oznaka nomenklature navedena u odluci o OTI-ju.

Navesti je li podnositelj zahtjeva zatražio ili primio odluku o OIP-u i/ili odluku o OTI-ju za robu ili materijale istovjetne ili slične onima opisanima u podatkovnom elementu 5/1 Oznaka robe i podatkovnom elementu 5/2 Opis robe u ovoj glavi ili podatkovnom elementu III/3 u glavi III.; uz navođenje odgovarajućih pojedinosti. U slučaju potvrdnog odgovora treba navesti i referentni broj odluke o OIP-u i/ili odluke o OTI-ju.

2/2    Odluke o obvezujućim informacijama izdanima drugim korisnicima

Navesti ima li podnositelj zahtjeva saznanja o odlukama o OTI-ju koje su izdane drugim korisnicima za robu istovjetnu ili sličnu onoj opisanoj u podatkovnom elementu. 5/2 Opis robe u ovoj glavi i podatkovnom elementu II/3 Trgovački naziv i dodatni podaci iz glave II. Informacije o postojećim odlukama o OTI-ju mogu se pronaći u javnoj bazi podataka europskog sustava obvezujućih informacija (EBTI) dostupnoj na internetu.

Ako je odgovor potvrdan, sljedeći dodatni elementi nisu obvezni:

referentni broj odluke o OTI-ju: referentni broj odluke o OTI-ju o kojoj podnositelj zahtjeva ima saznanja,

datum stupanja na snagu odluke: datum stupanja na snagu odluke o OTI-ju,

oznaka robe: tarifna oznaka nomenklature navedena u odluci o OTI-ju.

Navesti je li prema saznanjima podnositelja zahtjeva za istovjetnu ili sličnu robu u Uniji već podnesen zahtjev ili je izdana odluka o OIP-u i/ili odluka o OTI-ju.

U slučaju potvrdnog odgovora sljedeći dodatni elementi nisu obvezni:

Referentni broj odluke o OIP-u i/ili OTI-ju: referentni broj odluke o OIP-u i/ili OTI-ju o kojoj podnositelj zahtjeva ima saznanja.

Datum stupanja na snagu odluke: datum stupanja na snagu odluke o OTI-ju.

Oznaka robe: tarifna oznaka nomenklature navedena u odluci o OIP-u i/ili odluci o OTI-ju.

2/3    Pravni ili upravni postupci koji su u tijeku ili su doneseni

Navesti ima li podnositelj zahtjeva saznanja o bilo kakvom sudskom ili upravnom postupku koji je u tijeku u Uniji u vezi s razvrstavanjem u Carinsku tarifu ili o sudskoj odluci o razvrstavanju u carinsku tarifu koja je već donesena u Uniji u vezi s robom opisanom u podatkovnom elementu 5/2 Opis robe i podatkovnom elementu II/3 Trgovački naziv i dodatni podaci iz glave II. U slučaju potvrdnog odgovora sljedeći dodatni elementi nisu obvezni.

Treba upisati naziv i adresu suda, referentni broj predmeta u tijeku i/ili presude te druge relevantne podatke.

Navesti je li prema saznanjima podnositelja zahtjeva roba opisana u podatkovnom elementu 5/1 Oznaka robe i podatkovnom elementu 5/2 Opis robe u ovoj glavi ili podatkovnom elementu III/3 Uvjeti za utvrđivanje podrijetla iz glave III. predmet su bilo kojeg sudskog ili upravnog postupka u vezi s podrijetlom koji je u tijeku u Uniji ili sudske odluke koja je veće donesena u Uniji.

Treba upisati naziv i adresu suda, referentni broj predmeta u tijeku i/ili presude te druge relevantne informacije.

2/4    Priložene isprave

Navesti podatke o vrsti i, ako je primjenjivo, identifikacijski broj i/ili datum izdavanja isprava priloženih zahtjevu ili odluci. Navesti i ukupan broj priloženih isprava.

Ako isprava sadržava nastavak informacija koje su navedene drugdje u zahtjevu ili odluci, treba navesti upućivanje na relevantni podatkovni element.

2/5    Identifikacijski broj prostora za smještaj

Prema potrebi treba navesti identifikacijski broj koji je carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke dodijelilo prostoru za smještaj.

Skup 3. – Stranke

3/1    Podnositelj zahtjeva/korisnik odobrenja ili odluke

Podnositelj zahtjeva osoba je koja carinskim tijelima podnosi zahtjev za odluku.

Treba upisati ime i adresu te osobe.

Korisnik odluke je osoba kojoj se izdaje odluka.

Korisnik odobrenja je osoba kojoj se izdaje odobrenje.

3/2    Identifikacija podnositelja zahtjeva/korisnika odobrenja ili odluke

Podnositelj zahtjeva osoba je koja carinskim tijelima podnosi zahtjev za odluku.

Za dotičnu osobu treba navesti registracijski i identifikacijski broj gospodarskog subjekta (EORI broj) u skladu s člankom 1. stavkom 18.

U slučaju zahtjeva podnesenog elektroničkim putem uvijek treba navesti EORI broj podnositelja zahtjeva.

Korisnik odluke je osoba kojoj se izdaje odluka.

Korisnik odobrenja je osoba kojoj se izdaje odobrenje.

3/3    Zastupnik

Ako podnositelj zahtjeva naveden u podatkovnom elementu 3/1 Podnositelj zahtjeva/korisnik odobrenja ili odluke ili podatkovnom elementu 3/2 Identifikacija podnositelja zahtjeva/korisnika odobrenja ili odluke nastupa preko zastupnika, treba navesti odgovarajuće podatke o zastupniku.

Ako to zatraži carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke u skladu s člankom 19. stavkom 2. Zakonika, treba dostaviti primjerak odgovarajućeg ugovora, punomoći ili drugog dokumenta koji služi kao dokaz o ovlaštenju za status carinskog zastupnika.

3/4    Identifikacija zastupnika

Ako podnositelj zahtjeva naveden u podatkovnom elementu 3/1 Podnositelj zahtjeva/korisnik odobrenja ili odluke ili podatkovnom elementu 3/2 Identifikacija podnositelja zahtjeva/korisnika odobrenja ili odluke nastupa preko zastupnika, treba navesti EORI broj zastupnika.

Ako to zatraži carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke u skladu s člankom 19. stavkom 2. Zakonika, treba dostaviti primjerak odgovarajućeg ugovora, punomoći ili drugog dokumenta koji služi kao dokaz o ovlaštenju za status carinskog zastupnika.

3/5    Ime i podaci za kontakt osobe nadležne za carinska pitanja

Podaci za kontakt s nadležnom osobom, uključujući broj telefaksa, za daljnju komunikaciju o carinskim pitanjima.

3/6    Osoba za kontakt nadležna za zahtjev

Osoba za kontakt odgovorna je za kontaktiranje s carinom u vezi sa zahtjevom.

Ove podatke nije potrebno navesti ako je riječ o istoj osobi koja je nadležna za carinska pitanja iz podatkovnog elementa 3/5 Ime i podaci za kontakt osobe nadležne za carinska pitanja.

Treba navesti ime osobe za kontakt te sljedeće podatke: broj telefona, adresu e-pošte (po mogućnosti zajedničku adresu e-pošte) i prema potrebi broj telefaksa.

3/7    Osoba odgovorna za trgovačko društvo podnositelja zahtjeva ili osoba koja provodi kontrolu nad njegovim upravljanjem

Za potrebe članka 39. točke (a) Zakonika treba upisati ime i potpune podatke dotičnih osoba u skladu s pravnim nastanom/pravnim oblikom trgovačkog društva podnositelja zahtjeva, a posebno sljedeće podatke: direktora društva te predsjednika i članove upravnog odbora. Podaci trebaju sadržavati: puno ime i adresu, datum rođenja i nacionalni identifikacijski broj.

3/8    Vlasnik robe

Prema potrebi u skladu s relevantnim člankom upisati ime i adresu vlasnika robe s poslovnim nastanom izvan Unije za robu koja se stavlja u postupak privremenog uvoza, kako je opisano u podatkovnom elementu 5/1 Oznaka robe i podatkovnom elementu 5/2 Opis robe.

Skup 4. – Datumi, vrijeme, rokovi i mjesta

4/1    Mjesto

Mjesto u kojem je zahtjev potpisan ili ovjeren na drugi način.

Mjesto izdavanja odobrenja ili odluke o obvezujućim tarifnim informacijama ili odluke o otpustu ili povratu uvozne ili izvozne carine.

4/2    Datum

Datum kada je podnositelj zahtjeva potpisao ili na drugi način ovjerio zahtjev.

Datum kada je izdano odobrenje ili odluka o obvezujućim informacijama ili o povratu ili otpustu uvozne ili izvozne carine.

4/3    Mjesto gdje se vodi ili je dostupna glavna računovodstvena evidencija u carinske svrhe

▼M3

Glavna računovodstvena evidencija u carinske svrhe iz članka 22. stavka 1. trećeg podstavka Zakonika računovodstvena je evidencija koju carinska tijela trebaju smatrati glavnom računovodstvenom evidencijom u carinske svrhe, a koja im omogućuje da nadziru i prate sve aktivnosti koje su obuhvaćene predmetnim odobrenjem ili odlukom. Kao glavna računovodstvena evidencija podnositelja zahtjeva u carinske se svrhe može prihvatiti postojeća komercijalna, porezna ili druga dokumentacija ako je na temelju nje moguće provesti carinske knjigovodstvene provjere.

▼B

Treba navesti punu adresu, uključujući državu članicu, lokacije na kojoj će se voditi ili na kojoj će biti dostupna glavna računovodstvena evidencija. Umjesto adrese može se navesti oznaka prema sustavu UN/LOCODE ako se na temelju nje može nedvojbeno utvrditi predmetna lokacija.

U slučaju obvezujućih informacija podatke treba navesti samo ako nije riječ o istoj državi koja je navedena u podacima o podnositelju zahtjeva.

4/4    Mjesto gdje se čuva evidencija

Navesti punu adresu, uključujući države članice, lokacija na kojima se vodi ili će se voditi evidencija podnositelja zahtjeva. Umjesto adrese može se navesti oznaka prema sustavu UN/LOCODE ako se na temelju nje može nedvojbeno utvrditi predmetna lokacija.

Ti su podaci potrebni radi utvrđivanja lokacije evidencije o robi koja se nalazi na adresi navedenoj u podatkovnom elementu 4/8 Lokacija robe.

4/5    Prvo mjesto uporabe ili prerade

Uporabom odgovarajuće oznake navesti adresu mjesta.

4/6    [Zatraženi] datum stupanja na snagu odluke

Datum stupanja na snagu odluke o obvezujućim informacijama.

Navesti dan, mjesec i godinu u skladu s člankom 29.

Podnositelj zahtjeva može zatražiti da odobrenje počne važiti od određenog datuma. Međutim, u obzir treba uzeti rokove navedene u članku 22. stavcima 2. i 3. Zakonika te traženi datum ne smije biti raniji od datuma navedenog u članku 22. stavku 4. Zakonika.

Datum kada odobrenje stupa na snagu.

Podnositelj zahtjeva može zatražiti da odobrenje počne važiti od određenog datuma. Međutim, u obzir treba uzeti rokove navedene u članku 22. stavcima 2. i 3. Zakonika. Zatraženi datum ne smije biti raniji od datuma navedenog u članku 22. stavku 4. Zakonika.

Datum početka prvog operativnog razdoblja koji je odredilo nadležno tijelo za potrebe izračuna odgode plaćanja.

4/7    Datum prestanka valjanosti odluke

Datum prestanka valjanosti odobrenja ili odluka o obvezujućim informacijama.

4/8    Lokacija robe

Prema potrebi upisati ime i adresu lokacije uključujući poštanski broj. Ako se zahtjev podnosi elektroničkim putem, umjesto adrese može se navesti odgovarajuća oznaka ako se na temelju nje može nedvojbeno utvrditi predmetna lokacija.

Navesti identifikacijsku oznaku lokacije na kojoj se obavlja vaganje banana.

▼M3

Navesti identifikacijske oznake lokacija na kojima se roba može smjestiti pri stavljanju u carinski postupak.

▼B

Navesti identifikacijsku oznaku mjesta na kojima će roba biti primljena u okviru postupka TIR.

Navesti identifikacijsku oznaku mjesta na kojima će roba biti stavljena u postupak provoza Unije.

Navesti odgovarajuću oznaku mjesta na kojima će roba biti primljena u postupku provoza Unije.

4/9    Mjesta prerade ili uporabe

Uporabom odgovarajuće oznake upisati adresu tih mjestâ.

4/10    Carinski ured(i) stavljanja u postupak

▼M3

Navesti predložene carinske urede stavljanja u postupak kako je predviđeno u članku 1. stavku 17.

▼B

4/11    Carinski ured(i) zaključenja postupka

Navesti predloženi carinski ured ili urede.

4/12    Jamstveni carinski ured

Navesti predmetni carinski ured.

4/13    Nadzorni carinski ured

▼M3

Navesti nadležni nadzorni carinski ured kako je predviđeno u članku 1. stavku 36.

▼B

4/14    Odredišni carinski ured(i)

Navesti odredišni carinski ured ili urede odgovorne za mjesto na kojem je robu primio ovlašteni primatelj.

Navesti odredišni carinski ured ili urede nadležne za odredišne luke/zračne luke.

4/15    Otpremni carinski ured(i)

Navesti otpremni carinski ured ili urede odgovorne za mjesto na kojem se roba stavlja u postupak provoza Unije.

Navesti otpremni carinski ured ili urede nadležne za odredišne luke/zračne luke.

4/16    Rok

Navesti rok u minutama u kojem carinski ured može provesti provjeru prije otpreme robe.

Navesti rok u minutama u kojem carinski ured podnošenja mora obavijestiti nadzorni carinski ured o svojoj namjeri da provede provjeru prije nego se roba smatra puštenom.

Navesti rok u minutama u kojem carinski ured može objaviti svoju namjeru da provede provjeru prije nego se roba smatra puštenom.

Navesti rok u minutama u kojem će ovlaštenom primatelju biti izdana dozvola za istovar.

Navesti rok u minutama u kojem otpremni carinski ured može obaviti potrebne provjere prije puštanja i otpreme robe nakon što ovlašteni pošiljatelj podnese provoznu deklaraciju.

4/17    Rok za zaključenje postupka

Upisati predviđeni rok u mjesecima potreban za provedbu postupaka ili uporabu u okviru posebnog carinskog postupka za koji se podnosi zahtjev.

Potrebno je navesti primjenjuje li se automatsko produljenje razdoblja za zaključenje u skladu s člankom 174. stavkom 2.

Carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke u odobrenju može utvrditi da rok za zaključenje završava zadnjeg dana mjeseca/tromjesečja/semestra koji slijedi nakon mjeseca/tromjesečja/semestra u kojemu je započeo rok za zaključenje.

4/18    Obrazac za zaključenje postupka

Navesti je li potreban obrazac za zaključenje postupka.

Ako je odgovor potvrdan, treba navesti rok predviđen u članku 175. stavku 1. u kojem korisnik odobrenja nadzornom carinskom uredu treba dostaviti obrazac za zaključenje postupka.

Ako je primjenjivo, treba navesti sadržaj obrasca za zaključenje postupka u skladu s člankom 175. stavkom 3.

Skup 5. – Prepoznavanje robe

5/1    Oznaka robe

Navesti tarifnu oznaku carinske nomenklature u koju bi se prema podnositelju roba trebala razvrstati.

Tarifna oznaka carinske nomenklature u koju se roba razvrstava u carinskoj nomenklaturi

Broj/podbroj (tarifna oznaka carinske nomenklature) u koji je roba razvrstana s dovoljno pojedinosti kako bi se moglo utvrditi pravilo za određivanje podrijetla. Ako je podnositelju zahtjeva za OIP izdan OTI za istu robu, treba navesti osmeroznamenkastu tarifnu oznaku kombinirane nomenklature.

Broj/podbroj ili osmeroznamenkasta tarifna oznaka kombinirane nomenklature kako je navedena u zahtjevu.

Navesti osmeroznamenkastu tarifnu oznaku kombinirane nomenklature.

Navesti osmeroznamenkastu tarifnu oznaku kombinirane nomenklature, oznaku TARIC i, ako je primjenjivo, nacionalne dodatne oznake za predmetnu robu.

▼M3

▼B

Navesti barem prve 4 znamenke tarifne oznake kombinirane nomenklature za predmetnu robu.

Navesti prve 4 znamenke tarifne oznake kombinirane nomenklature za robu koja se stavlja u postupak unutarnje ili vanjske proizvodnje.

Navesti osmeroznamenkastu tarifnu oznaku kombinirane nomenklature:

ako se upotrebljava istovrijedna roba ili sustav standardne zamjene,

ako je roba obuhvaćena Prilogom 71-02,

ako roba nije obuhvaćena Prilogom 71-02 te se primjenjuje gospodarski uvjet 22 (pravilo de minimis).

(1) Ako se zahtjev odnosi na robu koja se stavlja u posebni postupak osim one iz točke (2) u nastavku, prema potrebi treba unijeti osmeroznamenkastu tarifnu oznaku kombinirane nomenklature (1. daljnja podjela), oznaku TARIC (2. daljnja podjela) i, ako je primjenjivo, dodatne oznake TARIC (3. daljnja podjela).

(2) Ako se zahtjev odnosi na robu na koju se primjenjuju posebne odredbe (dio A i B) iz prvog dijela – Uvodne odredbe, odsjeka II. Kombinirane nomenklature (roba za određene vrste plovila i za platforme za bušenje i pridobivanje/civilno zrakoplovstvo i roba za uporabu u civilnom zrakoplovstvu), tarifne oznake kombinirane nomenklature nisu potrebne.

Navesti prve 4 znamenke tarifne oznake kombinirane nomenklature za robu koja se stavlja u postupak privremenog uvoza.

Navesti prve 4 znamenke tarifne oznake kombinirane nomenklature za robu koja se stavlja u postupak carinskog skladištenja.

Ako je zahtjevom obuhvaćeno više stavki različite robe ovaj se podatkovni element ne popunjava. U tom slučaju treba opisati vrstu robe koja se skladišti u prostoru za skladištenje u podatkovnom elementu 5/2 Opis robe.

Za istovrijednu robu u postupku carinskog skladištenja treba navesti osmeroznamenkastu tarifnu oznaku kombinirane nomenklature.

5/2    Opis robe

Detaljan opis robe koji omogućuje njezino prepoznavanje i određivanje njezina razvrstavanja u carinsku nomenklaturu. Opis robe mora sadržavati i podatke o sastavu robe te metodama analize za određivanje sastava ako o tome ovisi razvrstavanje. Sve podatke koje podnositelj zahtjeva smatra povjerljivima treba unijeti u podatkovni element II/3 Trgovački naziv i dodatni podaci iz glave II.

Dovoljno detaljan opis robe koji omogućuje njezino nedvojbeno prepoznavanje te lako povezivanje robe opisane u odluci o OTI-ju s robom koja se podnosi carini. Opis robe ne bi trebao sadržavati podatke koje je podnositelj zahtjeva u svojem zahtjevu za izdavanje OTI-ja označio kao povjerljive.

Detaljan opis robe koji omogućuje njezino prepoznavanje.

Dovoljno detaljan opis robe koji omogućuje njezino nedvojbeno prepoznavanje te lako povezivanje robe opisane u odluci o OIP-u s robom podnesenom carini.

Navesti trgovački opis robe.

Navesti uobičajeni trgovački opis robe ili njezin tarifni opis. Opis mora odgovarati opisu navedenom u carinskoj deklaraciji iz podatkovnog elementa VIII/1 Temelj za naplatu.

Navesti broj, vrstu, oznake i identifikacijske brojeve pakiranja. U slučaju nezapakirane robe treba upisati broj predmeta ili navesti „u rasutom stanju”.

Navesti trgovački i/ili tehnički opis robe. Trgovački i/ili tehnički opis robe mora biti dovoljno jasan i podroban kako bi se mogla donijeti odluka o zahtjevu.

Navesti trgovački i/ili tehnički opis robe.

Trgovački i/ili tehnički opis robe mora biti dovoljno jasan i podroban kako bi se mogla donijeti odluka o zahtjevu. Ako se planira uporaba istovrijedne robe ili sustava standardne zamjene, treba navesti pojedinosti o tržišnoj kakvoći i tehničkim svojstvima robe.

Navesti trgovački i/ili tehnički opis robe. Trgovački i/ili tehnički opis robe mora biti dovoljno jasan i podroban kako bi se mogla donijeti odluka o zahtjevu.

Ako se zahtjev odnosi na robu na koju se primjenjuju posebne odredbe (dio A i B) iz prvog dijela – Uvodne odredbe, odsjeka II Kombinirane nomenklature (roba za određene vrste plovila i za platforme za bušenje i pridobivanje/civilno zrakoplovstvo i roba za uporabu u civilnom zrakoplovstvu), podnositelj zahtjeva mora navesti, na primjer, sljedeće: „Civilni zrakoplovi i njihovi dijelovi/posebne odredbe, dio B Kombinirane nomenklature”.

Navesti barem je li riječ o poljoprivrednoj i/ili industrijskoj robi.

5/3    Količina robe

Ovaj se podatkovni element popunjava samo u slučajevima kada je odobreno razdoblje produljene primjene pri čemu treba navesti količinu i jedinice robe koja se može cariniti tijekom tog razdoblja produljene primjene. Jedinice se izražavaju u dopunskim jedinicama u smislu Kombinirane nomenklature (Prilog I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87).

Unijeti neto količinu robe izraženu u dopunskim jedinicama u smislu Kombinirane nomenklature (Prilog I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87).

Navesti procijenjenu mjesečnu količinu robe koja će biti stavljena u carinski postupak primjenom odgovarajućeg pojednostavnjenja.

Navesti procijenjenu ukupnu količinu robe koju se planira staviti u posebni postupak tijekom razdoblja valjanosti odobrenja.

Ako se zahtjev odnosi na robu na koju se primjenjuju posebne odredbe (dio A i B) iz prvog dijela – Uvodne odredbe, odsjeka II Kombinirane nomenklature (roba za određene vrste plovila i za platforme za bušenje i pridobivanje/civilno zrakoplovstvo i roba za uporabu u civilnom zrakoplovstvu), nije potrebno navoditi podatke o količini robe.

5/4    Vrijednost robe

Navesti procijenjenu vrijednost robe koja bi trebala biti obuhvaćena odobrenjem.

▼M3

▼B

Navesti procijenjenu maksimalnu vrijednost u eurima za robu koja bi trebala biti stavljena u posebni postupak. Osim u eurima vrijednost se može navesti i u nekoj drugoj valuti.

▼M3 —————

▼B

5/5    Normativ proizvodnje

Navesti procijenjeni normativ proizvodnje ili procijenjeni prosječni normativ proizvodnje ili, prema potrebi, metodu izračuna stupnja iskoristivosti.

5/6    Istovrijedna roba

Istovrijedna roba je roba Unije koja se smješta, uporabljuje ili prerađuje umjesto robe koja je stavljena u posebni postupak osim provoza.

Ako se planira uporaba istovrijedne robe, treba navesti osmeroznamenkastu tarifnu oznaku kombinirane nomenklature, tržišnu kakvoću i tehnička svojstva istovrijedne robe kako bi carinska tijela moglo usporediti istovrijednu robu s robom koju zamjenjuje.

Odgovarajuće oznake navedene za podatkovni element 5/8 Prepoznavanje robe mogu se upotrijebiti za predlaganje dodatnih mjera koje bi mogle biti korisne za tu usporedbu.

Navesti bi li roba koja nije roba Unije, u slučaju deklariranja za puštanja u slobodni promet, podlijegala antidampinškoj, kompenzacijskoj ili zaštitnoj pristojbi ili drugim dodatnim pristojbama kao posljedica suspenzije koncesija.

Navesti mjere za utvrđivanje ispunjenja uvjeta za uporabu istovrijedne robe.

Ako je istovrijedna roba višeg stupnja proizvodnje ili je u boljem stanju od robe Unije (u slučaju popravka), treba navesti odgovarajuće podatke.

5/7    Prerađeni proizvodi

Unijeti pojedinosti o svim prerađenim proizvodima koji su rezultat proizvodnih radnji te navesti glavni prerađeni proizvod i, prema potrebi, sekundarne prerađene proizvode koji su nusproizvodi proizvodne radnje osim glavnog prerađenog proizvoda.

Tarifna oznaka kombinirane nomenklature i opis: primjenjuju se napomene koje se odnose na podatkovni element 5/1. Oznaka robe i podatkovni element 5/2. Opis robe.

5/8    Prepoznavanje robe

Navesti predviđene mjere za prepoznavanje robe navođenjem barem jedne odgovarajuće oznake.

Ovaj se podatak ne popunjava u slučaju carinskog skladištenja, postupka unutarnje proizvodnje ili postupka vanjske proizvodnje s istovrijednom robom. Umjesto toga primjenjuje se podatkovni element 5/6. Istovrijedna roba.

Ovaj se podatak ne navodi u slučaju vanjske proizvodnje sa sustavom standardne zamjene. Umjesto toga popunjava se podatkovni element XVIII/2 Nadomjesni proizvodi iz glave XVIII.

5/9    Isključene kategorije robe ili kretanja robe

▼M3

Navesti kretanje robe ili, navođenjem prvih šest znamenki oznake kombinirane nomenklature, robu isključenu iz postupka pojednostavnjenja.

▼B

Skup 6. – Uvjeti

6/1    Zabrane i ograničenja

Eventualne zabrane i ograničenja na nacionalnoj razini ili razini Unije koja se primjenjuju na predmetnu robu i/ili postupak u državama članicama podnošenja.

Imenovati nadležna tijela koja su odgovorna za provjere ili formalnosti koje treba provesti prije puštanja robe.

6/2    Gospodarski uvjeti

Postupak unutarnje ili vanjske proizvodnje smije se primjenjivati samo ako odobrenjem postupka prerade ne bi bili ugroženi ključni interesi proizvođača iz Unije (gospodarski uvjeti).

U većini slučajeva nije potrebno ispitivanje gospodarskih uvjeta. Međutim, u određenim slučajevima to se ispitivanje mora provesti na razini Unije.

Za svaku tarifnu oznaku kombinirane nomenklature koja je navedena u podatkovnom elementu 5/1 Oznaka robe treba navesti barem jednu oznaku koja je utvrđena za gospodarske uvjete. Podnositelj zahtjeva može navesti dodatne pojedinosti, posebno u slučaju kada je potrebno ispitivanje gospodarskih uvjeta.

6/3    Opće napomene

Opći podaci o obvezama i/ili formalnostima koje proizlaze iz odobrenja.

Obveze koje proizlaze iz odobrenja, osobito u pogledu obveze obavještavanja tijela nadležnog za donošenje odluke, o svim promjenama osnovnih činjenica i uvjeta kako je propisano člankom 23. stavkom 2. Zakonika.

Carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke navodi pojedinosti u vezi s pravom na žalbu u skladu s člankom 44. Zakonika.

Navesti pojedinosti o svim zahtjevima kojima roba i dalje podliježe do provedbe odluke.

Ako je primjenjivo, odluka mora sadržavati napomenu da je korisnik odluke pri podnošenju robe obvezan dostaviti izvornik odluke provedbenom carinskom uredu po vlastitom izboru.

U odobrenju mora biti navedeno da se u slučajevima opisanima u članku 167. stavku 2. Zakonika odustaje od obveze podnošenja dopunske deklaracije.

Odustajanje od obveze podnošenja dopunske deklaracije moguće je u slučaju ispunjenja uvjeta iz članka 167. stavka 3.

U odobrenjima za primjenu postupka unutarnje proizvodnje EX/IM ili postupka vanjske proizvodnje EX/IM kojima je obuhvaćeno više država članica i u odobrenjima za primjenu postupka unutarnje proizvodnje IM/EX ili postupka vanjske proizvodnje IM/EX kojima je obuhvaćeno više država članica navode se obveze iz članka 176. stavka 1.

U odobrenjima za primjenu postupka unutarnje proizvodnje IM/EX u koja je uključena jedna država članica utvrđuje se obveza iz članka 175. stavka 5.

Treba navesti smatra li se da su prerađeni proizvodi ili roba koji su stavljeni u postupak unutarnje proizvodnje IM/EX pušteni u slobodni promet u skladu s člankom 170. stavkom 1.

Navesti jesu li potrebne ikakve radnje prije no što ovlašteni primatelj može raspolagati primljenom robom.

Navesti operativne i kontrolne mjere koje mora poštovati ovlašteni primatelj. Ako je primjenjivo, treba navesti posebne uvjete koji vrijede za postupak provoza koji se obavlja izvan normalnog radnog vremena odredišnih carinskih ureda.

Navesti da ovlašteni pošiljatelj podnosi provoznu deklaraciju u otpremnom carinskom uredu prije puštanja robe.

Navesti operativne i kontrolne mjere koje mora poštovati ovlašteni pošiljatelj. Ako je primjenjivo, treba navesti posebne uvjete koji vrijede za postupak provoza koji se obavlja izvan normalnog radnog vremena otpremnih carinskih ureda.

Navesti da se za uporabu posebnih plombi primjenjuje sigurnosna praksa iz Priloga A norme ISO 17712.

Opisati ispravni postupak evidentiranja te postupak kontrole evidencije plombi prije podnošenja zahtjeva i uporabe plombi.

Opisati mjere koje se poduzimaju u slučaju nepravilnosti ili oštećenja plombe.

Navesti način na koji se s plombama postupa nakon uporabe.

Korisnik posebnih plombi ne smije iznova naručivati, upotrebljavati ili duplicirati jedinstvene brojeve plombi ako to nije odobrilo carinsko tijelo.

Navesti operativne i kontrolne mjere koje mora poštovati korisnik odobrenja.

Skup 7. – Radnje i postupci

7/1    Vrsta transakcije

Navesti (da/ne) odnosi li se zahtjev na uvoznu ili izvoznu transakciju te koja je transakcija predviđena za uporabu odluke o OTI-ju ili OIP-u. Navesti o kakvoj je vrsti posebnog postupka riječ.

7/2    Vrsta carinskog postupka

▼M3

Primjenom relevantnih oznaka Unije navesti je li odobrenje namijenjeno za carinske postupke ili za rad prostora za smještaj. Ako je primjenjivo, treba upisati referentni broj odobrenja, ako nije naveden drugdje u zahtjevu. Ako odobrenje još nije izdano, treba navesti registracijski broj zahtjeva.

▼B

7/3    Vrste deklaracija

Navesti vrstu carinske deklaracije (standardna, pojednostavnjena ili unos u evidenciju deklaranta) koju želi podnositelj zahtjeva.

Za pojednostavnjene deklaracije treba navesti referentni broj odobrenja ako nije naveden drugdje u zahtjevu. Ako odobrenje za pojednostavnjenu deklaraciju još nije izdano, treba navesti registracijski broj predmetnog zahtjeva.

Za unos u evidenciju treba navesti referentni broj odobrenja ako nije naveden drugdje u zahtjevu. Ako odobrenje za unos u evidenciju još nije izdano, treba navesti registracijski broj predmetnog zahtjeva.

7/4    Broj postupaka (pošiljki)

Ako se polaže zajedničko osiguranje za pokrivanje postojećeg carinskog duga ili za stavljanje robe u posebni postupak, treba navesti broj pošiljki za posljednje 12-mjesečno razdoblje.

Navesti koliko puta mjesečno podnositelj zahtjeva namjerava primjenjivati pojednostavnjeni postupak.

Navesti koliko često podnositelj zahtjeva namjerava primjenjivati pojednostavnjeni postupak za svaki mjesec i svaku državu članicu podnošenja.

Navesti koliko puta mjesečno podnositelj zahtjeva namjerava primati robu u postupku TIR.

Navesti koliko puta mjesečno podnositelj zahtjeva namjerava slati robu u postupku provoza Unije.

Navesti koliko puta mjesečno podnositelj zahtjeva namjerava primati robu u postupku provoza Unije.

Navesti koliko puta mjesečno podnositelj zahtjeva namjerava koristiti postupak provoza Unije.

7/5    Pojedinosti o planiranim aktivnostima

Opisati planirane aktivnosti i uporabu (npr. pojedinosti o postupcima u okviru ugovora o izvođenju poslova unutarnje i vanjske proizvodnje ili uobičajene oblike rukovanja u postupku unutarnje proizvodnje) koji se provode na robi u okviru posebnog postupka.

Ako podnositelj zahtjeva želi obavljati preradu robe u postupku unutarnje proizvodnje ili postupku uporabe u posebne svrhe u carinskom skladištu, u skladu s člankom 241. Zakonika, o tome mora dostaviti relevantne pojedinosti.

Prema potrebi treba navesti ime, adresu i funkciju drugih uključenih osoba.

Uobičajeni oblici rukovanja omogućuju očuvanje, poboljšanje izgleda ili tržne kvalitete te pripremu za distribuciju ili daljnju prodaju robe stavljene u postupak carinskog skladištenja ili postupak prerade. Ako se u postupku unutarnje ili vanjske proizvodnje namjeravaju obavljati uobičajeni oblici rukovanja, treba navesti upućivanje na odgovarajuće točke Priloga 71-03.

Navesti pregled poslovnih transakcija/postupaka i kretanja robe u postupku centraliziranog carinjenja.

Opisati planiranu uporabu robe koja se stavlja u postupak privremenog uvoza.

Navesti odgovarajući članak koji bi se trebao primjenjivati kako bi se ostvarilo potpuno oslobođenje od uvozne carine.

Ako je podnesen zahtjev za potpuno oslobođenje od uvozne carine u skladu s člankom 229. ili člankom 230., treba navesti opis i količine robe koja će se proizvesti.

Skup 8. – Ostalo

8/1    Vrsta glavne računovodstvene evidencije

Navesti vrstu glavne računovodstvene evidencije te pojedinosti o sustavu koji će se upotrebljavati, uključujući softver.

8/2    Vrsta evidencije

Navesti vrstu evidencije te pojedinosti o sustavu koji će se upotrebljavati, uključujući softver.

Evidencije carinskim tijelima moraju omogućiti nadzor predmetnog postupka, posebno u pogledu prepoznavanja robe koja je stavljena u taj postupak te njezina carinskog statusa i kretanja.

8/3    Pristup podacima

Navesti način na koji je carinskim tijelima dostupna carinska ili provozna deklaracija.

8/4    Uzorci i ostalo

Navesti (da/ne) jesu li kao prilozi priloženi uzorci, fotografije, katalozi ili drugi dostupni dokumenti koji mogu pomoći carinskim tijelima pri određivanju pravilnog razvrstavanja robe u carinsku nomenklaturu.

Ako je dostavljen uzorak, treba naznačiti je li ga potrebno vratiti ili ne.

Navesti sve uzorke, fotografije, kataloge ili druge dostupne dokumente o sastavu robe i njezinim sastavnim materijalima koji mogu pomoći pri opisu postupaka proizvodnje ili prerade kojima su materijali podvrgnuti.

8/5    Dodatne informacije

Unijeti sve dodatne informacije koje se smatraju korisnima.

8/6    Osiguranje

Navesti je li za predmetno odobrenje potrebno osiguranje. Ako je osiguranje potrebno, treba navesti referentni broj osiguranja koje se daje u vezi s predmetnim odobrenjem.

8/7    Iznos osiguranja

Navesti iznos pojedinačnog osiguranja ili, u slučaju zajedničkog osiguranja, iznos jednak dijelu referentnog iznosa koji je dodijeljen određenom odobrenju za privremeno skladištenje ili posebni postupak.

8/8    Prijenos prava i obveza

Ako se podnosi zahtjev za prijenos prava i obveza među korisnicima postupka u skladu s člankom 218. Zakonika, treba navesti informacije o osobi na koju se prava ili obveze prenose te predložene formalnosti prijenosa. Nadležnom carinskom tijelu taj se zahtjev može dostaviti i u kasnijoj fazi nakon prihvaćanja zahtjeva i izdavanja odobrenja za posebni postupak.

Navesti uvjete pod kojima se može provesti prijenos prava i obveza. U slučaju odbijanja zahtjeva za prijenos prava i obveza, treba navesti obrazloženje odbijanja.

8/9    Ključne riječi

Navesti ogovarajuće ključne riječi pod kojima su carinska tijela u državi članici izdavateljici registrirala odluku o obvezujućim informacijama. Tom registracijom (dodavanjem ključnih riječi) olakšava se identifikacija odgovarajuće odluke o obvezujućim informacijama koju izdaju carinska tijela u drugim državama članicama.

8/10    Podaci o prostorima za smještaj

Navesti podatke o prostorima ili drugim mjestima za privremeni smještaj ili carinsko skladištenje koji se namjeravaju upotrebljavati kao prostori za smještaj.

Ti podaci mogu sadržavati pojedinosti o fizičkim obilježjima prostora za smještaj, opremi koja se upotrebljava za aktivnosti smještaja te, ako je riječ o posebno opremljenim prostorima za smještaj, druge informacije potrebne za provjeru sukladnosti s člankom 117. točkom (b) odnosno člankom 202.

8/11    Skladištenje robe Unije

Navesti (da/ne) je li planirano skladištenje robe Unije u carinsko skladište ili prostor za privremeni smještaj.

Carinskom tijelu nadležnom za donošenje odluke zahtjev za skladištenje robe Unije može se dostaviti i u kasnijoj fazi nakon prihvaćanja zahtjeva i izdavanja odobrenja za rad prostora za smještaj.

Ako se robu Unije planira skladištiti u prostoru za carinsko skladištenje te se primjenjuju uvjeti predviđeni u članku 177., treba navesti pravila za odvojeno knjigovodstveno iskazivanje.

8/12    Odobrenje za uvrštavanje u popis korisnika odobrenja

Navesti (da/ne) slaže li se podnositelj zahtjeva s time da se na javnom popisu korisnika odobrenja objave sljedeće pojedinosti o odobrenju za koje podnosi zahtjev:

Korisnik odobrenja

Vrsta odobrenja

Datum stupanja na snagu ili, ako je primjenjivo, razdoblje valjanosti

Država članica carinskog tijela nadležnog za donošenje odluke

Nadležni/nadzorni carinski ured

8/13    Izračun iznosa uvozne carine u skladu s člankom 86. stavkom 3. Zakonika

Navesti (da/ne) želi li podnositelj zahtjeva izračunati iznos uvozne carine u skladu s člankom 86. stavkom 3. Zakonika.

Ako je odgovor ne, primjenjuje se članak 85. Zakonika, što znači da se iznos uvozne carine izračunava na temelju razvrstavanja robe u carinsku tarifu, carinske vrijednosti, količine, vrste i podrijetla robe u trenutku nastanka carinskog duga.

Ako korisnik odobrenja želi izračunati iznos uvozne carine u skladu s člankom 86. stavkom 3. Zakonika, odobrenje za unutarnju proizvodnju treba sadržavati odredbu da prerađene proizvode ne smije izravno ili neizravno uvoziti korisnik odobrenja te da proizvodi ne smiju biti pušteni u slobodni promet tijekom razdoblja od jedne godine od ponovnog izvoza. Međutim, prerađene proizvode može izravno ili neizravno uvoziti korisnik odobrenja te proizvodi mogu biti pušteni u slobodni promet tijekom razdoblja od jedne godine od njihova ponovnog izvoza ako se iznos uvozne carine određuje u skladu s člankom 86. stavkom 3. Zakonika.

GLAVA II.

Zahtjev i odluka o obvezujućim tarifnim informacijama

POGLAVLJE 1.

Posebni zahtjevi u pogledu podataka za podnošenje zahtjeva i donošenje odluke o obvezujućim tarifnim informacijamaTablica zahtjeva u pogledu podataka

Redni br. podatkovnog elementa

Naziv podatkovnog elementa

Status

II/1

Ponovno izdavanje odluke o OTI-ju

A [*]

II/2

Carinska nomenklatura

A [*]

II/3

Trgovački naziv i dodatni podaci

C [*] A [+]

II/4

Obrazloženje razvrstavanja robe

A [+]

II/5

Dokumentacija koju je dostavio podnositelj zahtjeva na temelju koje je izdana odluka o OTI-ju

A [+]

II/6

Slike

B

II/7

Datum zahtjeva

A [+]

II/8

Datum završetka produljene primjene

A [+]

II/9

Razlog poništenja

A [+]

II/10

Evidencijski broj zahtjeva

A [+]

Status i oznake navedeni u prethodnoj tablici zahtjeva u pogledu podataka odgovaraju opisu iz glave I. poglavlja 1.

POGLAVLJE 2.

Napomene o posebnim zahtjevima u pogledu podataka za podnošenje zahtjeva i donošenje odluke o obvezujućim tarifnim informacijama

Opisi i napomene navedeni u ovom poglavlju primjenjuju se na podatkovne elemente iz tablice zahtjeva u pogledu podataka iz poglavlja 1.

II/1    Ponovno izdavanje odluke o OTI-ju

Navesti (da/ne) odnosi li se zahtjev na ponovno izdavanje odluke o OTI-ju. Ako je odgovor potvrdan, treba navesti odgovarajuće pojedinosti.

II/2    Carinska nomenklatura

Unosom slova „x” u samo jedno polje treba označiti u koju se nomenklaturu roba razvrstava.

Navedene su sljedeće nomenklature:

 kombinirana nomenklatura (KN) kojom se utvrđuje razvrstavanje robe u Uniji u Carinsku tarifu na razini 8 znamenki,

 TARIC, koji se sastoji od dodatne 9. i 10. znamenke koje odražavaju carinske i necarinske mjere u Uniji kao što su tarifne suspenzije, carinske kvote, antidampinška davanja itd., i može sadržavati dodatne oznake TARIC te nacionalne dodatne oznake od 11. znamenke nadalje,

 nomenklatura za subvencije koja se odnosi na nomenklaturu poljoprivrednih proizvoda za izvozne subvencije.

Ako roba u koju se roba razvrstava nije na popisu, treba navesti o kojoj je nomenklaturi riječi.

II/3    Trgovački naziv i dodatni podaci

Navesti sve podatke za koje podnositelj zahtjeva želi povjerljivo postupanje, uključujući žig i broj modela robe.

U određenim slučajevima, primjerice kada se dostavljaju uzorci, nadležna uprava može fotografirati (npr. dostavljene uzorke) ili zatražiti laboratorijsku analizu. Podnositelj zahtjeva mora jasno navesti treba li s takvim fotografijama, rezultatima analize i sličnim postupati kao s povjerljivim podacima, u cjelini ili djelomično. Sve takve informacije koje nisu označene kao povjerljive bit će objavljene u javnoj bazi podataka europskog sustava obvezujućih informacija EBTI te će biti dostupne na internetu.

Ovo podatkovno polje sadržava sve podatke koje je podnositelj zahtjeva u zahtjevu za izdavanje OTI-ja označio kao povjerljive te sve podatke koje su dodala carinska tijela u državi članici izdavateljici, a koje ta tijela smatraju povjerljivima.

II/4    Obrazloženje razvrstavanja robe

Navesti relevantne odredbe akata ili mjera na temelju kojih je roba razvrstana u carinsku nomenklaturu navedenu u podatkovnom elementu 5/1 Oznaka robe u glavi I.

II/5    Dokumentacija koju je dostavio podnositelj zahtjeva na temelju koje je izdana odluka o OTI-ju

Navesti je li odluka o OTI-ju izdana na temelju opisa, brošura, fotografija, uzoraka ili druge dokumentacije koju je dostavio podnositelj zahtjeva.

II/6    Slike

Prema potrebi fotografije koje se odnose na robu koja se razvrstava.

II/7    Datum zahtjeva

Datum kada je nadležno carinsko tijelo iz članka 22. stavka 1. trećeg podstavka Zakonika zaprimilo zahtjev.

II/8    Datum završetka produljene primjene

Samo ako je odobreno razdoblje produljene primjene, treba navesti datum završetka razdoblja tijekom kojeg se i dalje može primjenjivati odluka o OTI-ju.

II/9    Razlog poništenja

Samo ako je odluka o OTI-ju poništena prije uobičajenog prestanka valjanosti, treba navesti razlog za poništenje unosom odgovarajuće oznake.

II/10    Evidencijski broj zahtjeva

Jedinstveni referentni broj prihvaćenog zahtjeva koji dodjeljuje nadležno carinsko tijelo.

GLAVA III.

Zahtjev i odluka o obvezujućim informacijama o podrijetlu robe

POGLAVLJE 1.

Posebni zahtjevi u pogledu podataka za podnošenje zahtjeva i donošenje odluke o obvezujućim informacijama o podrijetlu robeTablica zahtjeva u pogledu podataka

Redni br. podatkovnog elementa

Naziv podatkovnog elementa

Status

III/1

Pravna osnova

A [*]

III/2

Sastav robe

A

III/3

Podaci za utvrđivanje podrijetla

A [*]

III/4

Treba navesti koje podatke treba tretirati kao povjerljive

A

III/5

Zemlja podrijetla i pravni okvir

A [+]

III/6

Obrazloženje procjene podrijetla

A [+]

III/7

Cijena franko tvornica

A

III/8

Upotrijebljeni materijali, zemlja podrijetla, tarifna oznaka kombinirane nomenklature i vrijednost

A [+]

III/9

Opis obrade potrebne kako bi se dobilo podrijetlo

A [+]

III/10

Jezik

A [+]

Status i oznaka navedeni u prethodnoj tablici zahtjeva u pogledu podataka odgovaraju opisu iz glave I. poglavlja 1.

POGLAVLJE 2.

Napomene o posebnim zahtjevima u pogledu podataka zapodnošenje zahtjeva i izdavanje odluke o obvezujućim informacijama o podrijetlu robe

Opisi i napomene navedeni u ovom poglavlju primjenjuju se na podatkovne elemente iz tablice zahtjeva u pogledu podataka iz poglavlja 1.

III/1    Pravna osnova

Navesti važeću pravnu osnovu za potrebe članaka 59. i 64. Zakonika.

III/2    Sastav robe

Navesti sastav robe, primijenjene metode analize za utvrđivanje sastava robe te, prema potrebi, cijenu franko tvornica.

III/3    Podaci za utvrđivanje podrijetla

Navesti podatke koji omogućuju utvrđivanje podrijetla, upotrijebljene materijale i njihovo podrijetlo, tarifu u koju je roba razvrstana, odgovarajuće vrijednosti i opis okolnosti (pravila o promjeni tarifnog broja, dodanu vrijednost, opis operacije ili postupka te druga posebna pravila) koje omogućuju ispunjenje uvjeta za utvrđivanje podrijetla. Posebno treba točno navesti primijenjeno pravilo o podrijetlu te predviđeno podrijetlo robe.

III/4    Treba navesti koje podatke treba tretirati kao povjerljive

Podnositelj zahtjeva može navesti sve podatke koje treba tretirati kao povjerljive.

Svi podaci koji u zahtjevu nisu označeni kao povjerljivi mogu biti objavljeni na internetu nakon izdavanja odluke.

Sve podatke koje je podnositelj zahtjeva u zahtjevu za izdavanje OIP -a označio kao povjerljive te sve podatke koje su dodala carinska tijela u državi članici izdavateljici, a koje ta tijela smatraju povjerljivima, treba označiti kao povjerljive u odluci.

Svi podaci koji u odluci nisu označeni kao povjerljivi mogu biti objavljeni na internetu.

III/5    Zemlja podrijetla i pravni okvir

Zemlja podrijetla koju je za robu za koju se izdaje odluka utvrdilo carinsko tijelo te naznaka pravnog okvira (nepovlašteno/povlašteno podrijetlo, upućivanje na sporazum, konvenciju, odluku, uredbu, ostalo).

Ako za predmetnu robu nije moguće utvrditi povlašteno podrijetlo, u odluci o OIP-u treba naznačiti „roba bez podrijetla” te navesti pravni okvir.

III/6    Obrazloženje procjene podrijetla

Obrazloženje procjene podrijetla koju je dalo carinsko tijelo (roba dobivena u cijelosti, posljednja bitna obrada ili prerada, dostatna obrada ili prerada, kumulacija podrijetla, ostalo).

III/7    Cijena franko tvornica

Ovaj je podatkovni element obvezan ako je potreban za utvrđivanje podrijetla.

III/8    Upotrijebljeni materijali, zemlja podrijetla, tarifna oznaka kombinirane nomenklature i vrijednost

Ovaj je podatkovni element obvezan ako je potreban za utvrđivanje podrijetla.

III/9    Opis obrade potrebne kako bi se dobilo podrijetlo

Ovaj je podatkovni element obvezan ako je potreban za utvrđivanje podrijetla.

III/10    Jezik

Jezik na kojemu se izdaje obvezujuća informacija o podrijetlu.

GLAVA IV.

Zahtjev i odobrenje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta

POGLAVLJE 1.

Posebni zahtjevi u pogledu podataka za podnošenje zahtjeva i odobrenje statusa ovlaštenog gospodarskog subjektaTablica zahtjeva u pogledu podataka

Redni br. podatkovnog elementa

Naziv podatkovnog elementa

Status

IV/1

Pravni oblik podnositelja zahtjeva

A [*]

IV/2

Datum osnivanja

A [*]

IV/3

Uloga podnositelja zahtjeva u međunarodnom lancu opskrbe

A [*]

IV/4

Države članice u kojima se provode aktivnosti povezane s carinom

A [*]

IV/5

Podaci o graničnom prijelazu

A [*]

IV/6

►M3  Već odobrena pojednostavnjenja i olakšice, potvrde o sigurnosti i zaštiti izdane na temelju međunarodnih konvencija, međunarodne norme Međunarodne organizacije za normizaciju, europske norme Europskog tijela za normizaciju ili potvrde kojima se odobrava status istovjetan statusu ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO) izdane u trećim zemljama i priznate sporazumom. ◄

A [*]

IV/7

Suglasnost za razmjenu informacija iz odobrenja statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO) radi osiguranja pravilnog funkcioniranja sustava utvrđenih u međunarodnim sporazumima/ugovorima s trećim zemljama o međusobnom priznavanju statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta te mjerama povezanima sa sigurnosti.

A [*]

IV/8

Trajni poslovni nastan

A

IV/9

Uredi u kojima se čuva i u kojima je dostupna carinska dokumentacija

A [*]

IV/10

Mjesto gdje se obavljaju opće logističke aktivnosti upravljanja

A [*]

IV/11

Poslovne aktivnosti

A [*]

Status i oznaka navedeni u prethodnoj tablici zahtjeva u pogledu podataka odgovaraju opisu iz glave I. poglavlja 1.

POGLAVLJE 2.

Napomene o posebnim zahtjevima u pogledu podataka za podnošenje zahtjeva i odobrenje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta

Opisi i napomene navedeni u ovom poglavlju primjenjuju se na podatkovne elemente iz tablice zahtjeva u pogledu podataka iz poglavlja 1.

IV/1    Pravni oblik podnositelja zahtjeva

Pravni oblik naveden u osnivačkom aktu.

IV/2    Datum osnivanja

Brojkama – dan, mjesec i godina osnivanja.

IV/3    Uloga podnositelja zahtjeva u međunarodnom lancu opskrbe

Unosom odgovarajuće oznake navesti ulogu podnositelja zahtjeva u lancu opskrbe.

IV/4    Države članice u kojima se provode aktivnosti povezane s carinom

Treba upisati odgovarajuću oznaku zemlje. Ako podnositelj zahtjeva u drugoj državi članici ima prostor za smještaj ili druge poslovne objekte, treba navesti njihovu adresu te o kakvim je prostorima riječ.

IV/5    Podaci o graničnom prijelazu

Treba unijeti referentni broj carinskih ureda koji se redovito koriste za prelazak granice. Ako je podnositelj zahtjeva carinski zastupnik, treba navesti referentni broj carinskih ureda koje carinski zastupnik redovito koristi za prelazak granice.

▼M3

IV/6    Već odobrena pojednostavnjenja i olakšice, potvrde o sigurnosti i zaštiti izdane na temelju međunarodnih konvencija, međunarodne norme Međunarodne organizacije za normizaciju, europske norme Europskog tijela za normizaciju ili potvrde kojima se odobrava status istovjetan statusu ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO) izdane u trećim zemljama i priznate sporazumom

▼B

Ako su pojednostavnjenja već odobrena, treba navesti vrstu pojednostavnjenja, odgovarajući carinski postupak i broj odobrenja. U slučaju već odobrenih olakšica, treba navesti vrstu pojednostavnjenja i broj potvrde. U slučaju odobrenja reguliranog agenta ili poznatog pošiljatelja, treba navesti koje je odobrenje izdano (za reguliranog agenta ili poznatog pošiljatelja) te broj odobrenja. Ako je podnositelju zahtjeva u trećoj zemlji izdana potvrda istovjetna potvrdi o statusu ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO), treba navesti broj potvrde i zemlju koja ju je izdala.

IV/7    Suglasnost za razmjenu informacija iz odobrenja statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO) radi osiguravanja pravilnog funkcioniranja sustava utvrđenih u međunarodnim sporazumima/ugovorima s trećim zemljama o međusobnom priznavanju statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta te mjerama povezanima s osiguranjem.

Treba navesti (da/ne) je li podnositelj zahtjeva voljan dati suglasnost za razmjenu informacija iz odobrenja statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO) radi osiguravanja pravilnog funkcioniranja sustava utvrđenih u međunarodnim sporazumima/ugovorima s trećim zemljama o međusobnom priznavanju statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta te mjerama povezanima s osiguranjem.

Ako je odgovor potvrdan, podnositelj zahtjeva mora dostaviti transkribirani naziv i adresu trgovačkog društva.

IV/8    Trajni poslovni nastan

U slučaju podnošenja zahtjeva u skladu s člankom 26. stavkom 2. treba navesti puni naziv i identifikacijski porezni broj (PDV broj) trajnog poslovnog nastana.

IV/9    Ured(i) u kojima je pohranjena i dostupna carinska dokumentacija

Upisati punu adresu ureda. Ako za dostavu sve dokumentacije u vezi s carinom nije nadležan ured u kojem je dokumentacija pohranjena, već neki drugi ured, treba navesti punu adresu i tog ureda.

IV/10    Mjesto gdje se obavljaju opće logističke aktivnosti upravljanja

Ovaj se podatkovni element popunjava samo ako nije moguće utvrditi nadležno carinsko tijelo u skladu s člankom 22. stavkom 1. trećim podstavkom Zakonika. U tom slučaju treba navesti punu adresa mjesta.

IV/11    Poslovne aktivnosti

Unijeti podatke o poslovnim aktivnostima podnositelja zahtjeva.

GLAVA V.

Zahtjev i odobrenje pojednostavnjenja izračuna iznosa koji ulaze u carinsku vrijednost robe

POGLAVLJE 1.

Posebni zahtjevi u pogledu podataka za podnošenje zahtjeva i izdavanje odobrenja za pojednostavnjenje izračuna iznosa koji ulaze u carinsku vrijednosti robeTablica zahtjeva u pogledu podataka

Redni br. podatkovnog elementa

Naziv podatkovnog elementa

Status

V/1

Predmet i vrsta pojednostavnjenja

A

Status naveden u prethodnoj tablici zahtjeva u pogledu podataka odgovara opisu iz glave I. poglavlja 1.

POGLAVLJE 2.

Napomene o posebnim zahtjevima u pogledu podataka zapodnošenje zahtjeva i odobrenje pojednostavnjenja izračunaiznosa koji ulaze u carinsku vrijednost robe

Opisi i napomene navedeni u ovom poglavlju primjenjuju se na podatkovne elemente iz tablice zahtjeva u pogledu podataka iz poglavlja 1.

V/1    Predmet i vrsta pojednostavnjenja

▼M3

Navesti na koje se elemente koji se dodaju ili odbijaju od cijene u skladu s člancima 71. i 72. Zakonika ili elemente koji čine dio stvarno plaćene ili plative cijene u skladu s člankom 70. stavkom 2. Zakonika pojednostavnjenje primjenjuje (npr. pomoćna sredstva, licencijske naknade, troškovi prijevoza itd.) te upućivanje na primijenjenu metodu izračuna za određivanje odgovarajućih iznosa.

▼B

GLAVA VI.

Zahtjev i odobrenje polaganja zajedničkog osiguranja,uključujući moguće smanjenje ili oslobođenje

POGLAVLJE 1.

Posebni zahtjevi u pogledu podataka za podnošenje zahtjeva i izdavanje odobrenja za polaganje zajedničkog osiguranja, uključujući moguće smanjenje ili oslobođenjeTablica zahtjeva u pogledu podataka

Redni br. podatkovnog elementa

Naziv podatkovnog elementa

Status

VI/1

Iznos carine i drugih davanja

A [*]

VI/2

Prosječno vrijeme od stavljanja robe u postupak do zaključenja postupka

A [*]

VI/3

Visina osiguranja

A

VI/4

Oblik osiguranja

C [*]

VI/5

Referentni iznos

A

VI/6

Rok za plaćanje

A

Status i oznaka navedeni u prethodnoj tablici zahtjeva u pogledu podataka odgovaraju opisu iz glave I. poglavlja 1.

POGLAVLJE 2.

Napomene o posebnim zahtjevima u pogledu podataka zazahtjev i odobrenje polaganja zajedničkog osiguranja,uključujući moguće smanjenje ili oslobođenje

Opisi i napomene navedeni u ovom poglavlju primjenjuju se na podatkovne elemente iz tablice zahtjeva u pogledu podataka iz poglavlja 1.

VI/1    Iznos carine i drugih davanja

Treba navesti najveći iznos carine i drugih davanja primjenjivih za svaku pojedinačnu pošiljku za posljednje 12-mjesečno razdoblje. Ako ti podaci nisu dostupni, treba navesti najviši vjerojatni iznos carine i drugih davanja primjenjivih na pojedinačne pošiljke u sljedećem 12-mjesečnom razdoblju.

VI/2    Prosječno vrijeme od stavljanja robe u postupak do zaključenja postupka

▼M3

Navesti prosječno vrijeme izračunano na temelju prethodnog 12-mjesečnog razdoblja od stavljanja robe u carinski postupak do zaključenja tog postupka ili, ako je primjenjivo, od stavljanja robe u privremeni smještaj do završetka privremenog smještaja. Ovaj podatak treba navesti samo ako se za stavljanje robe u posebni postupak ili za rad prostora za privremeni smještaj polaže zajedničko osiguranje.

▼B

VI/3    Visina osiguranja

Treba navesti je li visina osiguranja namijenjenog za pokrivanje postojećih carinskih dugova i, prema potrebi, drugih davanja, jednaka 100 % ili 30 % odgovarajućeg dijela referentnog iznosa i/ili je li visina osiguranja namijenjenog za pokrivanje potencijalnih carinskih dugova i, prema potrebi, drugih davanja jednaka 100 %, 50 %, 30 % ili 0 % odgovarajućeg dijela referentnog iznosa.

Prema potrebi carinsko tijelo koje izdaje odobrenje može dati primjedbe.

VI/4    Oblik osiguranja

Treba navesti u kojem se obliku polaže osiguranje.

Ako se osiguranje daje u obliku preuzete obveze jamca, treba navesti njegovo puno ime i adresu.

Ako osiguranje vrijedi u više država članica, treba navesti puno ime i adresu zastupnika jamca u drugoj državi članici.

VI/5    Referentni iznos

Navesti podatke o referentnom iznosu kojim su obuhvaćene sve radnje, deklaracije ili postupci podnositelja zahtjeva, u skladu s člankom 89. stavkom 5. Zakonika.

Navesti referentni iznos kojim su obuhvaćene sve radnje, deklaracije ili postupci podnositelja zahtjeva, u skladu s člankom 89. stavkom 5. Zakonika.

Ako se referentni iznos koji je utvrdilo carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke razlikuje od iznosa navedenog u zahtjevu, razliku treba obrazložiti.

VI/6    Rok za plaćanje

Ako se polaže zajedničko osiguranje za pokrivanje uvozne ili izvozne carine koja se plaća u slučaju puštanja u slobodni promet ili uporabu u posebne svrhe, treba navesti pokriva li jamstvo:

uobičajeni rok za plaćanje tj. najviše 10 dana od obavijesti dužniku koji ima carinski dug u skladu s člankom 108. Zakonika,

odgodu plaćanja.

GLAVA VII.

Zahtjev i odobrenje odgode plaćanja carine, ako se odobrenje ne izdaje za jednu radnju

POGLAVLJE 1.

Posebni zahtjevi u pogledu podataka za podnošenje zahtjeva i izdavanje odobrenja za odgodu plaćanja carine, ako se odobrenje ne izdaje za jednu radnjuTablica zahtjeva u pogledu podataka

Redni br. podatkovnog elementa

Naziv podatkovnog elementa

Status

VII/1

Vrsta odgode plaćanja

A

Status i oznaka navedeni u prethodnoj tablici zahtjeva u pogledu podataka odgovaraju opisu iz glave I. poglavlja 1.

POGLAVLJE 2.

Napomene o posebnim zahtjevima u pogledu podataka za odgodu plaćanja carine, ako se odobrenje ne izdaje za jednu radnju

Opisi i napomene navedeni u ovom poglavlju primjenjuju se na podatkovne elemente iz tablice zahtjeva u pogledu podataka iz poglavlja 1.

VII/1    Vrsta odgode plaćanja

Treba navesti način na koji podnositelj zahtjeva želi primijeniti odgodu plaćanja carine.

Članak 110. točka (b) Zakonika tj. skupno za svaki iznos uvozne ili izvozne carine knjižen u skladu s člankom 105. stavkom 1. prvim podstavkom tijekom utvrđenog razdoblja koje iznosi najviše 31 dan.

Članak 110. točka (c) Zakonika tj. skupno za sve iznose uvozne ili izvozne carine knjižene jedinstveno u skladu s člankom 105. stavkom 1. drugim podstavkom.

GLAVA VIII.

Zahtjev i odluka za povrat ili otpust iznosa uvozne ili izvozne carine

POGLAVLJE 1.

Posebni zahtjevi u pogledu podataka za podnošenje zahtjeva i donošenje odluke o povratu ili otpustu iznosa uvozne ili izvozne carineTablica zahtjeva u pogledu podataka

Redni br. podatkovnog elementa

Naziv podatkovnog elementa

Status

VIII/1

Temelj za naplatu

A

VIII/2

Carinski ured u kojem je carinski dug priopćen

A

VIII/3

Carinski ured nadležan za mjesto gdje se nalazi roba

A

VIII/4

Napomene carinskog ureda nadležnog za mjesto gdje se nalazi roba

A [+]

VIII/5

Carinski postupak (zahtjev za prethodno obavljanje formalnosti)

A

VIII/6

Carinska vrijednost

A

VIII/7

Iznos uvozne ili izvozne carine koji se mora vratiti ili otpustiti

A

VIII/8

Vrsta uvozne ili izvozne carine

A

VIII/9

Pravna osnova

A

VIII/10

Uporaba ili odredište robe

A [+]

VIII/11

Rok za obavljanje formalnosti

A [+]

VIII/12

Izjava carinskog tijela nadležnog za donošenje odluke

A [+]

VIII/13

Obrazloženje osnove za povrat ili otpust

A

VIII/14

Podaci o banci i bankovnom računu

A [*]

Status i oznaka navedeni u prethodnoj tablici zahtjeva u pogledu podataka odgovaraju opisu iz glave I. poglavlja 1.

POGLAVLJE 2.

Napomene o posebnim zahtjevima u pogledu podataka za zahtjev i odluku za povrat ili otpust iznosa uvozne ili izvozne carine

Opisi i napomene navedeni u ovom poglavlju primjenjuju se na podatkovne elemente iz tablice zahtjeva u pogledu podataka iz poglavlja 1.

VIII/1    Temelj za naplatu

Upisani referentni broj (MRN) carinske deklaracije ili upućivanje na bilo koju drugu ispravu na temelju kojeg je dostavljena obavijest o uvoznoj ili izvoznoj carini za koju je podnesen zahtjev povrat ili otpust.

VIII/2    Carinski ured u kojem je carinski dug priopćen

Upisati identifikacijsku oznaku carinskog ureda u kojem je priopćena uvozna ili izvozna carina na koju se zahtjev odnosi.

U slučaju zahtjeva u papirnatom obliku treba upisati naziv i punu adresu te poštanski broj predmetnog carinskog ureda.

VIII/3    Carinski ured nadležan za mjesto gdje se nalazi roba

Ovaj se podatak navodi samo ako to nije isti carinski ured koji je naveden u podatkovnom elementu VIII/2 Carinski ured u kojem je carinski dug priopćen

Upisati identifikacijsku oznaku predmetnog carinskog ureda

U slučaju zahtjeva u papirnatom obliku treba upisati naziv i punu adresu te poštanski broj predmetnog carinskog ureda.

VIII/4    Napomene carinskog ureda nadležnog za mjesto gdje se nalazi roba

Ovaj se podatkovni element popunjava samo ako je uvjet za povrat ili otpust uništavanje, ustupanje u korist države ili stavljanje proizvoda u posebni postupak ili izvozni postupak, pri čemu su odgovarajuće formalnosti obavljene samo za jedan ili više dijelova ili komponenti proizvoda.

U tom slučaju treba navesti količinu, vrstu i vrijednost robe koja ostaje na carinskom području Unije.

Ako je roba namijenjena isporuci dobrotvornoj organizaciji, treba navesti naziv, punu adresu i poštanski broj predmetnog subjekta.

VIII/5    Carinski postupak (zahtjev za prethodno obavljanje formalnosti)

Osim u slučajevima iz članka 116. stavka 1. prvog podstavak (a), treba navesti odgovarajuću oznaku carinskog postupka u koji podnositelj zahtjeva želi staviti robu.

Ako je za carinski postupak potrebno odobrenje, treba navesti identifikacijsku oznaku odobrenja.

Navesti je li zatraženo prethodno obavljanje formalnosti.

VIII/6    Carinska vrijednost

Navesti carinsku vrijednost robe.

VIII/7    Iznos uvozne ili izvozne carine koji se mora vratiti ili otpustiti

Uporabom odgovarajuće oznake za nacionalnu valutu upisati iznos uvozne ili izvozne carine koji treba vratiti ili otpustiti.

VIII/8    Vrsta uvozne ili izvozne carine

Uporabom odgovarajućih oznaka upisati vrstu uvozne ili izvozne carine koju treba vratiti ili otpustiti.

VIII/9    Pravna osnova

Uporabom odgovarajuće oznake upisati pravnu osnovu zahtjeva za povrat ili otpust uvozne ili izvozne carine.

VIII/10    Uporaba ili odredište robe

Upisati podatke o uporabi u koju roba može biti stavljena ili odredišno mjesto gdje se roba može poslati, s obzirom na mogućnosti koje su propisane Zakonikom za pojedine slučajeve i prema potrebi na temelju posebnog odobrenja carinskog tijela nadležnog za donošenje odluke.

VIII/11    Rok za obavljanje formalnosti

Navesti rok u danima za obavljanje formalnosti kojima podliježe povrat ili otpust uvozne ili izvozne carine.

VIII/12    Izjava carinskog tijela nadležnog za donošenje odluke

Prema potrebi carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke navodi da uvozne ili izvozne carine neće biti vraćene ili otpuštene dok provedbeni carinski ured ne izvijesti carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke da su obavljene formalnosti kojima podliježe povrat ili otpust.

VIII/13    Obrazloženje osnove za povrat ili otpust

Detaljno obrazloženje osnove za zahtjev za povrat ili otpust uvozne ili izvozne carine.

Ovaj se podatkovni element popunjava u svim slučajevima kada podaci nisu navedeni drugdje u zahtjevu.

Ako se obrazloženje osnove za povrat ili otpust uvozne ili izvozne carine navedeno u odluci razlikuje od onog navedenog u zahtjevu, treba navesti detaljan opis obrazloženja osnove za odluku.

VIII/14    Podaci o banci i bankovnom računu

Prema potrebi navesti podatke o bankovnom računu za potrebe povrata ili otpusta uvozne ili izvozne carine.

GLAVA IX.

Zahtjev i odobrenje vođenja prostora za privremeni smještaj

POGLAVLJE 1.

Posebni zahtjevi u pogledu podataka za podnošenje zahtjeva i izdavanje odobrenja za vođenja prostora za privremeni smještajTablica zahtjeva u pogledu podataka

Redni br. podatkovnog elementa

Naziv podatkovnog elementa

Status

IX/1

Kretanje robe

A

Status i oznaka navedeni u prethodnoj tablici zahtjeva u pogledu podataka odgovaraju opisu iz glave I. poglavlja 1.

POGLAVLJE 2.

Napomene o posebnim zahtjevima u pogledu podataka za podnošenje zahtjeva i izdavanje odobrenja za vođenja prostora za privremeni smještaj

Opisi i napomene navedeni u ovom poglavlju primjenjuju se na podatkovne elemente iz tablice zahtjeva u pogledu podataka iz poglavlja 1.

IX/1    Kretanje robe

Navesti pravnu osnovu za kretanje robe.

Navesti adresu prostora za privremeni smještaj na odredištu.

Ako je planirano kretanje robe u skladu s člankom 148. stavkom 5. točkom (c) Zakonika, upisati EORI broj nositelja odobrenja za vođenje prostora za privremeni smještaj na odredištu.

GLAVA X.

Zahtjev i odobrenje usluge redovitog brodskog prijevoza

POGLAVLJE 1.

Posebni zahtjevi u pogledu podataka za podnošenje zahtjeva i izdavanje odobrenja za uslugu redovitog brodskog prijevozaTablica zahtjeva u pogledu podataka

Redni br. podatkovnog elementa

Naziv podatkovnog elementa

Status

X/1

Države članice obuhvaćene uslugom redovitog brodskog prijevoza

A

X/2

Ime plovila

C[*]

X/3

Luke pristajanja

C[*]

X/4

Preuzimanje obveze

A [*]

Status i oznaka navedeni u prethodnoj tablici zahtjeva u pogledu podataka odgovaraju opisu iz glave I. poglavlja 1.

POGLAVLJE 2.

Napomene o posebnim zahtjevima u pogledu podataka potrebnih za podnošenje zahtjeva i izdavanje odobrenja za uslugu redovitog brodskog prijevoza

Opisi i napomene navedeni u ovom poglavlju primjenjuju se na podatkovne elemente iz tablice zahtjeva u pogledu podataka iz poglavlja 1.

X/1    Države članice obuhvaćene uslugom redovitog brodskog prijevoza

Navesti države članice koje su uključene ili mogu biti uključene.

X/2    Ime plovila

Upisati odgovarajuće podatke o plovilima uključenima u uslugu redovitog brodskog prijevoza.

X/3    Luke pristajanja

Navesti upućivanje na carinske urede nadležne za luke pristajanja plovila koja su uključena ili će biti uključena u uslugu redovitog brodskog prijevoza.

X/4    Preuzimanje obveze

Navesti (da/ne) obvezuje li se podnositelj zahtjeva:

 da će carinskom tijelu nadležnom za donošenje odluke dostaviti informacije iz članka 121. stavka 1. te

 da na rutama redovitih brodskih linija neće biti pristajanja u lukama na području izvan carinskog područja Unije kao ni u slobodnim zonama u lukama Unije te da neće biti pretovara robe na moru.

GLAVA XI.

Zahtjev i odobrenje statusa ovlaštenog izdavatelja

POGLAVLJE 1.

Posebni zahtjevi u pogledu podataka za podnošenje zahtjeva i odobrenje statusa ovlaštenog izdavateljaTablica zahtjeva u pogledu podataka

Redni br. podatkovnog elementa

Naziv podatkovnog elementa

Status

XI/1

Carinski ured(i) nadležni za registraciju dokaza carinskog statusa robe Unije

A [+]

Status i oznaka navedeni u prethodnoj tablici zahtjeva u pogledu podataka odgovaraju opisu iz glave I. poglavlja 1.

POGLAVLJE 2.

Napomene o posebnim zahtjevima u pogledu podataka za podnošenje zahtjeva i odobrenje statusa izdavatelja

Opisi i napomene navedeni u ovom poglavlju primjenjuju se na podatkovne elemente iz tablice zahtjeva u pogledu podataka iz poglavlja 1.

XI/1    Carinski ured(i) nadležni za registraciju dokaza carinskog statusa robe Unije

Navesti carinski ured ili urede kojima ovlašteni izdavatelj dostavlja dokaz carinskog statusa robe Unije za potrebe njegova registriranja.

GLAVA XII.

Zahtjev i odobrenje za uporabu pojednostavnjene deklaracije

POGLAVLJE 1.

Posebni zahtjevi u pogledu podataka za podnošenje zahtjeva i izdavanje odobrenja za uporabu pojednostavnjene deklaracijeTablica zahtjeva u pogledu podataka

Redni br. podatkovnog elementa

Naziv podatkovnog elementa

Status

XII/1

Rok za podnošenje dopunske deklaracije

A [+]

XII/2

Podizvođač

A [1][2]

XII/3

Identifikacija podizvođača

A [2]

Status i oznaka navedeni u prethodnoj tablici zahtjeva u pogledu podataka odgovaraju opisu iz glave I. poglavlja 1.Napomene

Broj napomene

Opis napomene

[1]

Ovi su podaci obavezni samo u slučaju kada nije dostupan EORI broj podizvođača. Ako se navodi EORI broj, ne treba navoditi naziv i adresu.

[2]

Ovi se podaci mogu upotrebljavati za izvozne postupke samo ako podizvođač podnosi carinsku deklaraciju.

POGLAVLJE 2.

Napomene o posebnim zahtjevima u pogledu podatakaza podnošenje zahtjeva i izdavanje odobrenja za uporabu pojednostavnjene deklaracije

Opisi i napomene navedeni u ovom poglavlju primjenjuju se na podatkovne elemente iz tablice zahtjeva u pogledu podataka iz poglavlja 1.

XII/1    Rok za podnošenje dopunske deklaracije

Ako je primjenjivo, carinsko tijelo koje izdaje odobrenje određuje odgovarajući rok u danima.

XII/2    Podizvođač