02015R2424 — HR — 01.10.2017 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EU) 2015/2424 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. prosinca 2015.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95, o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

(Tekst značajan za EGP)

( L 341 24.12.2015, 21)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA (EU) 2017/1001 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 14. lipnja 2017.

  L 154

1

16.6.2017


►C1

,  L 071, 16.3.2016,  322 (2015/2424)

►C2

,  L 110, 26.4.2016,  4 (2015/2424)

►C3

,  L 267, 30.9.2016,  1 (2015/2424)
▼B

UREDBA (EU) 2015/2424 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. prosinca 2015.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95, o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

(Tekst značajan za EGP)▼M1 —————

▼B

Članak 2.

Uredba (EZ) br. 2868/95 mijenja se kako slijedi:

1. pravilo 1. stavak 3. briše se;

2. pravilo 2. briše se;

3. pravilo 4. briše se;

4. pravilo 5. briše se;

5. pravilo 5.a briše se;

6. pravilo 9. stavak 3. mijenja se kako slijedi:

(a) u točki (a) riječi „pravila 1., 2. i 3.” zamjenjuju se riječima „pravila 1. i 3. te članka 28. Uredbe”;

(b) u točki (b) upućivanje na „pravilo 4. točku (b)” zamjenjuje se upućivanjem na „članak 26. stavak 2. Uredbe”;

▼C2

6.a u pravilu 10. stavku 1. upućivanje na „pravilo 4. odjeljak (c)” zamjenjuje se upućivanjem na „članak 38. stavak 2. Uredbe”;

▼B

7. pravilo 11. stavak 2. briše se;

8. pravilo 12. točka (k) briše se;

▼C2

8.a pravilo 23. briše se;

8.b u pravilu 24. stavku 1. upućivanje na „pravilo 84. stavak 2.” zamjenjuje se upućivanjem na „članak 87. stavak 2. Uredbe”;

▼B

9. glava IV. briše se;

▼C2

9.a u pravilu 47. upućivanje na „pravilo 84. stavak 2.” zamjenjuje se upućivanjem na „članak 87. stavak 2. Uredbe”;

▼B

10. u pravilu 62. stavku 2. riječi „u Zajednici” zamjenjuju se riječima „u Europskom gospodarskom prostoru”;

11. u pravilu 71. stavku 1. riječi „u Zajednici” zamjenjuju se riječima „u Europskom gospodarskom prostoru”;

12. pravilo 76. stavak 2. briše se;

13. pravilo 78. mijenja se kako slijedi:

(a) u stavku 2. točki (c) riječi „u Zajednici” zamjenjuju se riječima „u Europskom gospodarskom prostoru”;

(b) u stavku 2. točki (b) te u stavcima 3. i 5. riječi „države članice” i „država članica” zamjenjuju se riječima „države članice Europskog gospodarskog prostora” odnosno „država članica Europskog gospodarskog prostora”;

14. pravilo 84. briše se;

15. pravilo 87. briše se;

16. u glavi XI. dio K briše se;

▼C2

16.a u pravilu 93. stavku 1. brišu se riječi „u suprotnome pravilo 89. se ne primjenjuje”;

16.b u pravilu 93. stavku 3. brišu se riječi „i pravilom 88.”;

▼B

17. pravilo 112. stavak 2. briše se;

▼C2

17.a u pravilu 115. stavku 6. briše se upućivanje na pravilo 112. stavak 2.;

17.b u pravilu 121. stavku 3. drugom podstavku briše se upućivanje na pravilo 112. stavak 2.

▼B

Članak 3.

Uredba (EZ) br. 2869/95 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na Uredbu (EZ) br. 207/2009 i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga II.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu 23. ožujka 2016.

▼C3

Sljedeće točke članka 1. ove Uredbe primjenjuju se od 1. listopada 2017.:

točka 8., točka 18. osim članka 17. stavka 5. b Uredbe (EZ) br. 207/2009, 19., 20., 21., 22., 23., 24., točka 26. u dijelu u kojem se odnosi na članak 26. stavak 1. točku (d) i članak 26. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 29., točka 30. u dijelu u kojem se odnosi na članak 30. stavke 1. i 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 31. u dijelu u kojem se odnosi na članak 33. stavke 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 32. u dijelu u kojem se odnosi na članak 34. stavke 1.a, 4. i 6. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točke 33. i 34., točka 35. u dijelu u kojem se odnosi na članak 37. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 37. u dijelu u kojem se odnosi na članak 39. stavak 1. drugu rečenicu i članak 139. stavke 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 43. u dijelu u kojem se odnosi na članak 44. stavke 2., 3., 4.a i 8. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 46. u dijelu u kojem se odnosi na članak 48. stavak 5. treću rečenicu Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 47. u dijelu u kojem se odnosi na članak 48.a stavak 1, prvi podstavak i članak 48.a stavke od 2. do 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 48. u dijelu u kojem se odnosi na članak 49. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 49. u dijelu u kojem se odnosi na članak 50. stavke 2., 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točke 61., 62. i 63., točka 64. u dijelu u kojem se odnosi na članak 67. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 67. osim članka 74.b stavka 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 68., točka 71. u dijelu u kojem se odnosi na članak 78. stavke 3. i 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 72. u dijelu u kojem se odnosi na članak 79. stavke od 1. do 4. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 73. osim članka 79.b stavka 2. i članka 79.c stavka 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 74. u dijelu u kojem se odnosi na članak 80. stavke 1., 2. i 4. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 75. dijelu u kojem se odnosi na članak 82. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 76. u dijelu u kojem se odnosi na članak 82.a stavke 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 77., točka 78. u dijelu u kojem se odnosi na članak 85. stavke 1., 6. i 7. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 80. u dijelu u kojem se odnosi na članak 87. stavak 2. točku (m) i članak 87. stavak 3. točku (y) Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 84. u dijelu u kojem se odnosi na članak 89. stavke 1., 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 97. osim članka 113. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 98., točka 102. u dijelu u kojem se odnosi na članak 119. stavke 5., 5.a, 6., 8. i 9. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 103., točka 108. u dijelu u kojem se odnosi na članak 128. stavak 4. točku (o) Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 111. u dijelu u kojem se odnosi na članak 132. stavak 2. treću rečenicu Uredbe (EZ) br. 207/2009, točke 113. i 125., točka 126., u dijelu u kojem se odnosi na članak 147. stavak 1. i članak 147. stavke od 3. do 8. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 127. u dijelu u kojem se odnosi na članak 148.a stavak 1. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 128. u dijelu u kojem se odnosi na članak 149. stavke 1., 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 129. u dijelu u kojem se odnosi na članak 153. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 130. u dijelu u kojem se odnosi na članak 153.a stavke od 1. do 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 132. osim članka 154. a stavka 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 135. u dijelu u kojem se odnosi na članak 158. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 136., točka 137. u dijelu u kojem se odnosi na članak 159. stavke od 4. do 9. Uredbe (EZ) br. 207/2009, točka 138. u dijelu u kojem se odnosi na članak 161. stavke od 3. do 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009 i točka 139.

▼B

Članak 1. točka 108., ►C1  u dijelu u kojem se odnosi na članak 124. stavak 1. točku (h) i članak 128. stavak 4. točku (n) Uredbe (EZ) br. 207/2009 primjenjuje se od datuma na koji odluka predviđena u članku 124. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009 stupi na snagu ili ►C3  12 mjeseci nakon datuma utvrđenog u prvom stavku ovog članka, ◄ ovisno o tome što je ranije. Do tog datuma ovlasti iz članka 124. stavka 1. točke (h) ◄ Uredbe (EZ) br. 207/2009 izvršava izvršni direktor.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Umeće se sljedeći Prilog:
„PRILOG -I.

IZNOS PRISTOJBI

A. Pristojbe koje se plaćaju Uredu u skladu s ovom Uredbom jesu sljedeće (u EUR):

1. Osnovna pristojba za prijavu pojedinačnog žiga EU-a (članak 26. stavak 2.):

1 000 EUR

2. Osnovna pristojba za prijavu pojedinačnog žiga EU-a elektroničkim putem (članak 26. stavak 2.):

850 EUR

3. Pristojba za drugi razred proizvoda i usluga za pojedinačni žig EU-a (članak 26. stavak 2.):

50 EUR

4. Pristojba za svaki razred proizvoda i usluga za pojedinačni žig EU-a ako ih je više od dva (članak 26. stavak 2.):

150 EUR

5. Osnovna pristojba za prijavu zajedničkog žiga EU-a ili certifikacijskog žiga EU-a (članak 26. stavak 2. i članak 66. stavak 3. ili članak 74.a stavak 3.):

1 800 EUR

6. Osnovna pristojba za prijavu zajedničkog žiga EU-a ili certifikacijskog žiga EU-a elektroničkim putem (članak 26. stavak 2. i članak 66. stavak 3. ili članak 74.a stavak 3.):

1 500 EUR

7. Pristojba za drugi razred proizvoda i usluga za zajednički žig EU-a ili certifikacijski žig EU-a: (članak 26. stavak 2. i članak 66. stavak 3. ili članak 74.a stavak 3.):

50 EUR

8. Pristojba za svaki razred proizvoda i usluga za zajednički žig EU-a ili certifikacijski žig EU-a ako ih je više od dva (članak 26. stavak 2. i članak 66. stavak 3. ili članak 74.a stavak 3.):

150 EUR

9. Pristojba za pretraživanje za prijavu žiga EU-a (članak 38. stavak 2.) ili za međunarodnu registraciju u kojoj je naznačena Unija (članak 38. stavak 2. i članak 155. stavak 2.): 12 EUR pomnoženo brojem središnjih ureda za industrijsko vlasništvo iz članka 38. stavka 2.; Ured objavljuje taj iznos, kao i naknadne izmjene, u Službenom listu Ureda.

10. Pristojba za prigovor (članak 41. stavak 3.):

320 EUR

11. Osnovna pristojba za produljenje pojedinačnog žiga EU-a (članak 47. stavak 3.):

1 000 EUR

12. Osnovna pristojba za produljenje pojedinačnog žiga EU-a elektroničkim putem (članak 47. stavak 3.):

850 EUR

13. Pristojba za produljenje drugog razreda proizvoda i usluga za pojedinačni žig EU-a (članak 47. stavak 3.):

50 EUR

14. Pristojba za produljenje svakog razreda proizvoda i usluga za pojedinačni žig EU-a ako ih je više od dva (članak 47. stavak 3.):

150 EUR

15. Osnovna pristojba za produljenje zajedničkog žiga EU-a ili certifikacijskog žiga EU-a (članak 47. stavak 3. i članak 66. stavak 3. ili članak 74.a stavak 3.):

1 800 EUR

16. Osnovna pristojba za produljenje zajedničkog žiga EU-a ili certifikacijskog žiga EU-a elektroničkim putem (članak 47. stavak 3. i članak 66. stavak 3. ili članak 74.a stavak 3.):

1 500 EUR

17. Pristojba za produljenje drugog razreda proizvoda i usluga za zajednički žig EU-a ili certifikacijski žig EU-a (članak 47. stavak 3. i članak 66. stavak 3. ili članak 74.a stavak 3.):

50 EUR

18. Pristojba za produljenje svakog razreda proizvoda i usluga za zajednički žig EU-a ili certifikacijski žig EU-a ako ih je više od dva (članak 47. stavak 3. i članak 66. stavak 3. ili članak 74.a stavak 3.):

150 EUR

19. Dodatna pristojba za zakašnjelo plaćanje pristojbe za produljenje ili kasno podnošenje zahtjeva za produljenje (članak 47. stavak 3.): 25 % zakašnjele pristojbe za produljenje, s najvećim mogućim iznosom od 1 500 EUR

20. Pristojba za zahtjev za opoziv ili za proglašenje ništavosti (članak 56. stavak 2.):

630 EUR

21. Pristojba za žalbu (članak 60. stavak 1.):

720 EUR

22. Pristojba za zahtjev za povrat u prijašnje stanje (članak 81. stavak 3.):

200 EUR

23. Pristojba za zahtjev za pretvaranje prijave žiga EU-a ili žiga EU-a (članak 113. stavak 1., također u vezi s člankom 159. stavkom 1.):

(a) u nacionalnu prijavu žiga;

(b) u naznačivanje država članica u skladu s Madridskim protokolom:

200 EUR

24. Pristojba za nastavak postupka (članak 82. stavak 1.):

400 EUR

25. Pristojba za izjavu o razdvajanju registriranog žiga EU-a (članak 49. stavak 4.) ili prijavu žiga EU-a (članak 44. stavak 4.):

250 EUR

26. Pristojba za prijavu registracije licencije ili drugog prava u odnosu na registrirani žig EU-a (prije 1. listopada 2017. pravilo 33. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 2868/95; a nakon tog datuma članak 22.a stavak 2.) ili prijavu žiga EU-a (prije 1. listopada 2017. pravilo 33. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 2868/95, a nakon tog datuma članak 22.a stavak 2.):

(a) odobrenje licencije;

(b) prijenos licencije;

(c) stvaranje stvarnog prava;

(d) prijenos stvarnog prava;

(e) izvršenje:

200 EUR po registraciji, ali u slučaju da se podnosi više zahtjeva u istoj prijavi ili istodobno, ne smije premašivati 1 000 EUR

27. Pristojba za brisanje licencije ili nekog drugog prava iz registra (prije 1. listopada 2017. pravilo 35. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 2868/95, a nakon tog datuma članak 24.a stavak 3.) 200 EUR po brisanju, ali u slučaju da se podnosi više zahtjeva u istoj prijavi ili istodobno, ne smije biti viša od 1 000 EUR

28. Pristojba za promjenu registriranog žiga EU-a (članak 48. stavak 4.):

200 EUR

29. Pristojba za izdavanje preslike prijave žiga EU-a (članak 88. stavak 7.), preslike potvrde o registraciji (članak 45. stavak 2.) ili izvatka iz registra (članak 87. stavak 7.):

(a) neovjerena preslika ili izvadak:

10 EUR

(b) ovjerena preslika ili izvadak:

30 EUR

30. Pristojba za uvid u spis (članak 88. stavak 6.):

30 EUR

31. Pristojba za izdavanje preslika dokumenata sadržanih u spisu (članak 88. stavak 7.):

(a) neovjerena preslika:

10 EUR

(b) ovjerena preslika:

30 EUR

dodatno po stranici, kad ih je više od 10:

1 EUR

32. Pristojba za priopćenje podataka sadržanih u spisu (članak 88. stavak 9.):

10 EUR

33. Pristojba za preispitivanje utvrđenih troškova postupka određenih za povrat (prije 1. listopada 2017. pravilo 94. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 2868/95, a nakon tog datuma članak 85. stavak 7.):

100 EUR

34. Pristojba za podnošenje međunarodne prijave u Uredu (prije 1. listopada 2017. Pravilo 147. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 2868/95, a nakon tog datuma članak 147. stavak 4.):

300 EUR

B. Pristojbe koje se plaćaju Međunarodnom uredu

I.   Pojedinačna pristojba za međunarodnu registraciju u kojoj je naznačena Europska unija

1. Podnositelj međunarodnog zahtjeva za registraciju u kojem je naznačena Unija plaća Međunarodnom uredu pojedinačnu pristojba za naznačivanje Unije u skladu s člankom 8. stavkom 7. Madridskog protokola.

2. Nositelj međunarodne prijave koji je predao zahtjev za teritorijalno proširenje u kojem je naznačena Unija, a koji je predan nakon međunarodne registracije, plaća Međunarodnom uredu pojedinačnu pristojbu za naznačivanje Unije u skladu s člankom 8. stavkom 7. Madridskog protokola.

3. Iznos naknade pod B.I.1. ili B.I.2. mora biti jednak u švicarskim francima, kako je utvrdio glavni direktor WIPO-a u skladu s pravilom 35. stavkom 2. Zajedničkog pravilnika prema Madridskom sporazumu i protokolu, sljedećim iznosima:

(a) za pojedinačni žig: 820 EUR, prema potrebi uvećano za 50 EUR za drugi razred proizvoda i usluga te 150 EUR za svaki razred proizvoda i usluga u međunarodnoj registraciji ako ih je više od dva;

(b) za zajednički žig ili certifikacijski žig: 1 400 EUR, prema potrebi uvećano za 50 EUR za drugi razred proizvoda i usluga te 150 EUR za svaki razred proizvoda i usluga ako ih je više od dva.

II.   Pojedinačna pristojba za produljenje međunarodne registracije u kojoj je naznačena Unija

1. Nositelj međunarodne prijave u kojoj je naznačena Unija plaća Međunarodnom uredu pojedinačnu pristojbu za naznačivanje Unije u skladu s člankom 8. stavkom 7. Madridskog protokola, kao dio pristojbi za produljenje međunarodne registracije.

2. Iznos naknade pod B.II.1. mora biti jednak u švicarskim francima, kako je utvrdio glavni direktor WIPO-a u skladu s pravilom 35. stavkom 2. Zajedničkog pravilnika prema Madridskom sporazumu i protokolu, sljedećim iznosima:

(a) za pojedinačni žig: 820 EUR, prema potrebi uvećano za 50 EUR za drugi razred proizvoda i usluga te 150 EUR za svaki razred proizvoda i usluga u međunarodnoj registraciji ako ih je više od dva;

(b) za zajednički žig ili certifikacijski žig: 1 400 EUR, prema potrebi uvećano za 50 EUR za drugi razred proizvoda i usluga te 150 EUR za svaki razred proizvoda i usluga u međunarodnoj registraciji ako ih je više od dva.”
PRILOG II.

KORELACIJSKA TABLICAUredba (EZ) br. 2869/95

Uredba (EZ) br. 207/2009

Članak 1.

Članak 2.

Prilog -I. dio A. točke od 1. do 34.

Članak 3.

Članak 144. stavak 1.

Članak 4.

Članak 144. stavak 2.

Članak 5. stavak 1.

Članak 144.a stavak 1. prvi podstavak

Članak 5. stavak 2.

Članak 144.a stavak 1. drugi podstavak

Članak 5. stavak 3.

Članak 144.a stavak 1. treći podstavak

Članak 6.

Članak 144.a stavak 1. četvrti podstavak

Članak 7. stavak 1.

Članak 144.a stavak 2.

Članak 7. stavak 2.

Članak 144.a stavak 3.

Članak 8.

Članak 144.b

Članak 9.

Članak 144.c stavci 1. i 2.

Članak 10.

Članak 144.c stavak 4.

Članak 11.

Prilog -I. dio B.I., točke od 1. do 3.

Članak 12.

Prilog -I. dio B.II., točke 1. i 2.

Članak 13.

Članak 14.

Članak 15.