02015R1011 — HR — 27.06.2015 — 000.003


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1011

оd 24. travnja 2015.

o dopuni Uredbe (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o prekursorima za droge i Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Unije i trećih zemalja te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1277/2005

(Tekst značajan za EGP)

( L 162 27.6.2015, 12)


►C1

,  L 185, 14.7.2015,  31 (2015/1011)

►C2

,  L 125, 18.5.2017,  75 (2015/1011)
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1011

оd 24. travnja 2015.

o dopuni Uredbe (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o prekursorima za droge i Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Unije i trećih zemalja te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1277/2005

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju uvjeti za izdavanje dozvola i registracija, određuju slučajevi u kojima dozvola i registracija nisu potrebne, utvrđuju kriteriji za dokazivanje zakonite svrhe posla, određuju informacije potrebne za nadzor trgovine, određuju uvjeti za utvrđivanje popisâ zemalja odredišta za izvoz predviđenih tvari kategorija 2. i 3., utvrđuju kriteriji za određivanje pojednostavnjenih postupaka prethodnog obavješćivanja o izvozu i za izdavanje odobrenja za izvoz te određuju zahtjevi za informacije koje je potrebno dostaviti o provedbi mjera nadzora u pogledu trgovine prekursorima za droge.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe „poslovne prostorije” znači zgrada/zgrade zajedno sa zemljištem koje je gospodarski subjekt zauzeo na svakoj pojedinačnoj lokaciji.

Članak 3.

Uvjeti za izdavanje dozvola

1.  Za dobivanje dozvole u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 111/2005 gospodarski subjekt imenuje službenika odgovornog za trgovinu predviđenim tvarima iz kategorije 1. Priloga toj Uredbi, obavješćuje nadležno tijelo o imenu i podacima za kontakt tog službenika te ga odmah obavješćuje o svakoj naknadnoj promjeni tih podataka.

Nadležni službenik osigurava da se uvoz, izvoz ili posredničke aktivnosti obavljaju u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama i ovlašten je za zastupanje gospodarskog subjekta te donošenje odluka potrebnih za obavljanje tog zadatka.

2.  Predmetni gospodarski subjekt ispunjava sve sljedeće zahtjeve i uvjete:

(a) gospodarski subjekt poduzima odgovarajuće mjere protiv neovlaštenog izuzimanja predviđenih tvari kategorije 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 273/2004 i Priloga Uredbi (EZ) br. 111/2005 od mjesta skladištenja, proizvodnje, izrade i prerade predviđenih tvari te za osiguranje poslovnih prostorija;

(b) gospodarski subjekt podnosi zahtjev koji sadržava sljedeće:

i. puno ime, adresa, brojevi telefona i/ili telefaksa i adresa e-pošte podnositelja zahtjeva;

ii. puno ime odgovornog službenika i njegovi podaci za kontakt;

iii. opis radnog mjesta i zadataka odgovornog službenika;

iv. pune adrese poslovnih prostorija;

v.  ►C1  opis svih mjesta na kojima se obavljaju radnje opisane u podtočki ix.; ◄

vi. informacije kojima se dokazuje da su donesene odgovarajuće mjere iz stavka 2. točke (a);

vii. naziv i oznaka KN predviđenih tvari, kako su navedeni u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 273/2004 i u Prilogu Uredbi (EZ) br. 111/2005;

viii. u slučaju mješavine ili prirodnog proizvoda navodi se sljedeće:

(a) naziv mješavine ili prirodnog proizvoda;

(b) naziv i oznaka KN predviđenih tvari, kako su navedeni u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 273/2004 i u Prilogu Uredbi (EZ) br. 111/2005, sadržanih u mješavini ili prirodnom proizvodu;

(c) maksimalni postotak tih predviđenih tvari sadržan u mješavini ili prirodnom proizvodu;

ix. opis predviđene vrste operacija iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 273/2004 i članka 6. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 111/2005;

x. prema potrebi ovjerena preslika registra trgovačkih društava ili aktivnosti;

xi. potvrda o dobrom ponašanju predmetnog gospodarskog subjekta i odgovornog službenika ili isprava kojom se dokazuje da oni nude potrebno jamstvo za pravilno vođenje djelatnosti ili informacije kojima se nadležnom tijelu omogućuje da pridobije takav dokument.

3.  Ako je gospodarskom subjektu već dodijeljen status ovlaštenog gospodarskog subjekta u skladu s člankom 5.a Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 ( 1 ), on može navesti broj certifikata AEO pri podnošenju zahtjeva za dozvolu kako bi nadležno tijelo moglo uzeti u obzir njegov status ovlaštenog gospodarskog subjekta.

4.  Na pisani zahtjev relevantnog nadležnog tijela podnositelj zahtjeva dostavlja sve dodatne relevantne informacije.

5.  U slučaju da je podnositelj zahtjeva fizička osoba, stavak 2. točka (b) podtočke ii. i iii. ne primjenjuju se, a stavak 2. točka (b) podtočka iv. primjenjuje se samo ako je to potrebno.

6.  Ne dovodeći u pitanje mjere donesene u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 273/2004 i u skladu s člankom 26. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 111/2005 nadležno tijelo odbija izdati dozvolu ako nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 3. stavku 2. točki (b) ove Uredbe ili ako postoje opravdani razlozi za sumnju da su predviđene tvari namijenjene za nedopuštenu proizvodnju opojnih droga ili psihotropnih tvari.

7.  U slučaju trgovine između Unije i trećih zemalja iz Uredbe (EZ) br. 111/2005 nadležno tijelo može ili ograničiti valjanost dozvole na razdoblje od najviše tri godine ili od gospodarskih subjekata zahtijevati da u razmacima od najviše tri godine pruže dokaze da su uvjeti na temelju kojih je dozvola bila izdana još uvijek ispunjeni.

Ovim se ne utječe na valjanost dozvola izdanih prije stupanja na snagu ove Uredbe.

8.  Dozvola je neprenosiva.

9.  Nositelj dozvole podnosi zahtjev za novu dozvolu u sljedećim slučajevima:

(a) dodavanje tvari na popis predviđenih tvari;

(b) početak nove djelatnosti;

(c) promjena lokacije poslovnih prostorija u kojima se djelatnost obavlja.

U takvim slučajevima postojeće dozvole prestaju vrijediti na prvi od sljedećih datuma:

i.  ►C2  datum isteka valjanosti, kada je trajanje valjanosti bilo utvrđeno u skladu s člankom 3. stavkom 7. ove Uredbe ili u skladu s člankom 3. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 273/2004; ◄

ii. datum početka valjanosti nove dozvole.

10.  Osim toga, stavak 9. primjenjuje se na dozvole koje su izdane prije datuma primjene ove Uredbe.

11.  Stavci 2. do 6. te 8., 9. i 10. također se primjenjuju u svrhu dobivanja dozvola u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 273/2004, uz iznimku posebnih dozvola.

12.  Javnim tijelima iz članka 3. stavaka 2. i 6. Uredbe (EZ) br. 273/2004 obuhvaćeni su carina, policija i službeni laboratoriji nadležnih tijela.

Članak 4.

Slučajevi kada nije potrebna dozvola

Ljekarne, veterinarske ljekarne, carina, policija, oružane snage i službeni laboratoriji nadležnih tijela mogu biti izuzeti od zahtjeva ishođenja dozvole na temelju članka 6. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 111/2005 ako se ti gospodarski subjekti koriste prekursorima za droge u okviru svojih službenih dužnosti.

Gospodarski subjekti utvrđeni u prvom stavku izuzeti su i od sljedećeg:

(a) dostavljanje dokumentacije iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 111/2005;

(b) obveza imenovanja odgovornog službenika utvrđena u članku 3. stavku 1. ove Uredbe.

Članak 5.

Uvjeti za izdavanje registracija

1.  Za dobivanje registracije u skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 111/2005 gospodarski subjekt imenuje službenika odgovornog za trgovinu predviđenim tvarima iz kategorije 2. Priloga toj Uredbi, obavješćuje nadležno tijelo o imenu i podacima za kontakt tog službenika te ga odmah obavješćuje o svakoj naknadnoj promjeni tih podataka.

Nadležni službenik osigurava da se uvoz, izvoz ili posredničke aktivnosti obavljaju u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama i ovlašten je za zastupanje gospodarskog subjekta i donošenje odluka potrebnih za obavljanje tog zadatka.

2.  Gospodarski subjekt u čije su aktivnosti uključene predviđene tvari kategorije 2. Priloga Uredbi (EZ) br. 111/2005 podnosi zahtjev koji sadržava informacije i dokumente iz članka 3. stavka 2. točke (b), s iznimkom članka 3. stavka 2. točke (b) podtočaka vi., x. i xi., osim ako to zahtijeva nadležno tijelo.

Isto se primjenjuje na gospodarski subjekt koji obavlja izvoz predviđenih tvari kategorije 3. Priloga Uredbi (EZ) br. 111/2005.

3.  Primjenjuje se i članak 3. stavci 3. i 4.

4.  Prvi podstavak stavka 2. i stavka 3. primjenjuje se mutatis mutandis na gospodarske subjekte i korisnike iz članka 3. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 273/2004 u pogledu predviđenih tvari kategorije 2. Priloga I. toj Uredbi.

5.  Korisnici predviđenih tvari kategorije 2.A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 273/2004 dostavljaju informacije i o uporabi predviđenih tvari.

Članak 6.

Slučajevi kada nije potrebna registracija

Sljedeće kategorije mogu se izuzeti iz zahtjeva za registraciju u skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 111/2005:

(a) ljekarne, veterinarske ljekarne, carina, policija, službeni laboratoriji nadležnih tijela i oružane snage ako se ti gospodarski subjekti koriste prekursorima za droge u okviru svojih službenih dužnosti;

(b) gospodarski subjekti koji obavljaju izvoz predviđenih tvari navedenih u kategoriji 3. Priloga Uredbi (EZ) br. 111/2005 ako zbroj njihovih izvezenih količina tijekom prethodne kalendarske godine (od 1. siječnja do 31. prosinca) nije veći od količina navedenih u Prilogu I. ovoj Uredbi. Kada su ti iznosi premašeni u toku tekuće kalendarske godine, gospodarski subjekt odmah mora ispuniti obvezu registracije;

(c) gospodarski subjekti koji obavljaju izvoz mješavina koje sadržavaju predviđene tvari navedene u kategoriji 3. Priloga Uredbi (EZ) br. 111/2005 ako količina predviđene tvari sadržana u mješavinama, tijekom prethodne kalendarske godine, nije veća od količina navedenih u Prilogu I. ovoj Uredbi. Kada su ti iznosi premašeni u toku tekuće kalendarske godine, gospodarski subjekt odmah mora ispuniti obvezu registracije.

Članak 7.

Uvjeti za izuzeće od određenih zahtjeva

Za potrebe članka 6. Uredbe (EZ) br. 273/2004, kupci obavješćuju svoje dobavljače primjenjuje li se na njih taj članak.

Članak 8.

Kriteriji za određivanje zakonite svrhe posla

1.  Gospodarski subjekt dostavlja informacije o tome da je pošiljka napustila zemlju izvoza u skladu s nacionalnim odredbama na snazi donesenima na temelju članka 12. Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima ( 2 ) radi dokazivanja zakonite svrhe svojeg posla na temelju članka 8. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 111/2005.

2.  U tu svrhu gospodarski subjekt ili se koristi predloškom utvrđenim u Prilogu II. ovoj Uredbi ili predočuje odobrenje za uvoz iz članka 20. Uredbe (EZ) br. 111/2005 ili izjavu kupca iz članka 4. Uredbe (EZ) br. 273/2004.

Članak 9.

Informacije potrebne za nadzor trgovine

1.  Za potrebe članka 8. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 273/2004 gospodarski subjekti u sažetom obliku obavješćuju nadležna tijela o količinama predviđenih tvari kojima su se koristili ili su ih isporučili, a u slučaju isporuke, o količini koju su isporučili svakoj trećoj stranci pojedinačno.

Za predviđene tvari kategorije 3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 273/2004 prvi stavak primjenjuje se samo na zahtjev nadležnih tijela.

2.  Za potrebe članka 9. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 111/2005 gospodarski subjekti obavješćuju nadležna tijela o sljedećem:

(a) izvoz predviđenih tvari koje podliježu odobrenju za izvoz;

(b) svaki uvoz predviđenih tvari kategorije 1. Priloga Uredbi (EZ) br. 111/2005 za koje je potrebno odobrenje za uvoz ili svim slučajevima kada se predviđene tvari kategorije 2. Priloga Uredbi (EZ) br. 111/2005 unose u slobodnu zonu II. vrste kontrole te koje su stavljene u suspenzivni postupak koji nije provoz ili puštene u slobodni promet;

(c) sve posredničke aktivnosti koje uključuju predviđene tvari kategorija 1. i 2. Priloga Uredbi (EZ) br. 111/2005.

3.  U informacijama iz stavka 2. točke (a) navode se zemlje odredišta, izvezene količine i referentni brojevi odobrenja za izvoz, ovisno o slučaju.

4.  U informacijama iz stavka 2. točke (b) navodi se treća zemlja izvoza i referentni broj odobrenja za uvoz, ovisno o slučaju.

5.  U informacijama iz stavka 2. točke (c) navode se treće zemlje uključene u te posredničke aktivnosti te odobrenja za uvoz ili izvoz, ovisno o slučaju. Gospodarski subjekti na zahtjev nadležnih tijela pružaju dodatne informacije.

6.  Nadležna tijela postupaju s informacijama iz ovog članka kao s povjerljivim poslovnim informacijama.

Članak 10.

Uvjeti za utvrđivanje popisâ zemalja odredišta za izvoz predviđenih tvari kategorija 2. i 3.

Popisi iz članka 11. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 111/2005 uključuju sve sljedeće informacije:

(a) treće zemlje s kojima je Unija sklopila posebni sporazum o prekursorima za droge;

(b) treće zemlje koje su u skladu s člankom 12. stavkom 10. Konvencije Ujedinjenih Naroda iz 1988. protiv nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima zahtijevale prethodnu obavijest o izvozu;

(c) treće zemlje koje su u skladu s člankom 24. Konvencije Ujedinjenih Naroda iz 1988. protiv nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima zahtijevale prethodnu obavijest o izvozu.

Popisi posebnih zemalja odredišta za izvoz predviđenih tvari navedenih u kategorijama 2. i 3. Priloga iz točaka (a), (b) i (c) objavljuju se na web-mjestu Komisije.

Članak 11.

Kriteriji za određivanje pojednostavnjenih postupaka prethodnog obavješćivanja o izvozu

1.  U skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 111/2005 nadležno tijelo može poslati pojednostavnjenu prethodnu obavijest o izvozu koja obuhvaća nekoliko izvoza obavljenih u određenom razdoblju od 6 ili 12 mjeseci u slučaju izvoza namijenjenog za pojednostavnjeni postupak izdavanja odobrenja za izvoz.

2.  Nadležno tijelo zemlje izvoza nadležnom tijelu treće zemlje odredišta dostavlja informacije utvrđene u članku 13. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 111/2005.

3.  U skladu s time nadležno tijelo obavješćuje zemlju odredišta i u tu svrhu primjenjuje internetski sustav za prethodnu obavijest o izvozu (PEN-online) ili „višestranu obavijest o kemijskim tvarima” iz Priloga III. ovoj Uredbi.

Članak 12.

Kriteriji za određivanje pojednostavnjenih postupaka za izdavanje odobrenja za izvoz

1.  Nadležno tijelo na temelju zahtjeva dotičnog gospodarskog subjekta može pojednostavnjenim postupkom izdati odobrenje za izvoz koje obuhvaća određeno razdoblje od 6 ili 12 mjeseci u skladu s člankom 19. Uredbe (EZ) br. 111/2005 u slučaju kada isti izvoznik s poslovnim nastanom u Uniji učestalo izvozi jednu određenu predviđenu tvar kategorija 3. i 4. Priloga toj Uredbi istom uvozniku u istoj trećoj zemlji odredišta.

To pojednostavnjeno izdavanje odobrenja za izvoz može se odobriti u sljedećim slučajevima:

(a) kada je tijekom prethodnih izvoza gospodarski subjekt pokazao sposobnost ispunjavanja svih obveza koje se odnose na taj izvoz i kada nije kršio relevantno zakonodavstvo;

(b) kada se nadležno tijelo može uvjeriti u dopuštene svrhe tih izvoza.

2.  Zahtjev za pojednostavnjeno izdavanje odobrenja za izvoz sadržava najmanje sljedeće:

(a) imena i adrese izvoznika, uvoznika u trećoj zemlji i krajnjeg primatelja;

(b) naziv predviđene tvari kako je naveden u Prilogu Uredbi (EZ) br. 111/2005, ili u slučaju mješavine ili prirodnog proizvoda, njihov naziv i oznaku KN te naziv svih predviđenih tvari kako su navedeni u Prilogu Uredbi (EZ) br. 111/2005, sadržanih u mješavini ili prirodnom proizvodu;

(c) maksimalnu količinu predviđene tvari namijenjene za izvoz;

(d) planirano određeno razdoblje za izvoz.

3.  Nadležno tijelo donosi odluku o zahtjevu za izdavanje odobrenja za izvoz pojednostavnjenim postupkom u roku od 15 radnih dana od dana kada je primilo zahtijevane informacije.

4.  U slučaju hitne medicinske skrbi, ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. točke (a) i (b) ovog članka, nadležno tijelo donosi odluku o zahtjevu za izdavanje odobrenja za izvoz pojednostavnjenim postupkom za izvoz predviđenih tvari kategorije 4. iz Priloga Uredbi (EZ) br. 111/2005 odmah ili najkasnije u roku od tri radna dana nakon primitka zahtjeva.

Članak 13.

Uvjeti i zahtjevi u pogledu informacija koje je potrebno dostaviti o provedbi mjera nadzora

1.  U mjesecu koji slijedi nakon svakog kvartala države članice podnose Komisiji obavijesti iz članka 32. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 111/2005 i članka 13. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 273/2004. Obavijesti sadržavaju informacije o svim slučajevima kada je puštanje predviđenih i nepredviđenih tvari bilo obustavljeno ili su predviđene i nepredviđene tvari bile zadržane.

2.  Te informacije obuhvaćaju sljedeće:

(a) naziv tvari;

(b) ako je poznato podrijetlo, izvor i odredište tvari;

(c) količina tvari, njihov carinski status i korišteno prijevozno sredstvo.

3.  Na kraju svake kalendarske godine Komisija svim državama članicama šalje informacije primljene na temelju stavka 1.

Članak 14.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 1277/2005 stavlja se izvan snage.

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.Tvar

Količina

Aceton (1)

50 kg

Etil eter (1)

20 kg

Metil etil keton (1)

50 kg

Toluen (1)

50 kg

Sumporna kiselina

100 kg

Klorovodična kiselina

100 kg

(1)   Soli ovih tvari kad god je postojanje takvih soli moguće.
PRILOG II.

image

Napomene

1. Izgled predloška nije obvezujući.

2. Redni brojevi i tekst predloška obvezujući su.

Zaštita osobnih podataka

Ako osobne podatke iz ovog dokumenta obrađuje Europska komisija, primjenjuje se Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Ako osobne podatke iz ovog dokumenta obrađuje nadležno tijelo države članice, primjenjuju se nacionalne odredbe za provedbu Direktive 95/46/EZ.

Svrha obrade osobnih podataka jest nadzor trgovine prekursorima za droge unutar Unije u skladu s Uredbom (EZ) br. 273/2004, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 1258/2013, i između Unije i trećih zemalja u skladu s Uredbom (EZ) br. 111/2005, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 1259/2013.

Nadzornik obrade podataka nadležno je nacionalno tijelo kojem je ovaj dokument podnesen. Popis nadležnih tijela objavljuje se na web-mjestu Komisije:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

U skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Unije i trećih zemalja, ne dovodeći u pitanje primjenjive odredbe o zaštiti podataka u Uniji te u svrhu kontrole i nadzora određenih tvari koje se često koriste za nedopuštenu proizvodnju opojnih droga ili psihotropnih tvari, Komisija i nadležna tijela država članica mogu razmjenjivati osobne podatke i informacije sadržane u ovom dokumentu s odgovarajućim tijelima u trećim zemljama.

Osobe čiji se podaci obrađuju imaju pravo pristupa osobnim podacima koji se odnose na njih i, prema potrebi, pravo izmjene, brisanja ili blokiranja osobnih podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 ili nacionalnim propisima za provedbu Direktive 95/46/EZ.

Svi zahtjevi za ostvarivanje prava pristupa, izmjene, brisanja ili blokiranja navedenih podataka podnose se na obradu nadležnim tijelima kojima je ovaj dokument podnesen.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka temelji se na članku 33. Uredbe (EZ) br. 111/2005 i članku 13.b Uredbe (EZ) br. 273/2004.

Osobni podaci sadržani u ovom dokumentu ne zadržavaju se duže nego što je to potrebno u svrhu u koju su prikupljeni.

Pritužbe se u slučaju spora mogu uputiti odgovarajućem nacionalnom tijelu za zaštitu podataka. Podaci za kontakt nacionalnih tijela za zaštitu podataka nalaze se na web-mjestu Europske komisije, Glavne uprave za pravosuđe (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Ako se pritužba odnosi na obradu osobnih podataka u Europskoj komisiji, potrebno ju je uputiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka:

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).
PRILOG III.

image

Napomene

1. Izgled predloška nije obvezujući.

2. Redni brojevi i tekst predloška obvezujući su. Masno otisnuta polja potrebno je obvezno ispuniti.

3. Dodatni podaci o poljima:

Polje „Dio A”: navesti je li višestranom obavijesti o kemijskim tvarima obuhvaćen jedan ili više izvoza. Ako je obuhvaćeno više izvoza, navesti planirani vremenski okvir.

Polje 14. (Količina i masa): u slučaju višestrane obavijesti o kemijskim tvarima kojom je obuhvaćeno više izvoza, navesti maksimalnu količinu i masu.

Stavka 18. (Datum polaska): u slučaju višestrane obavijesti o kemijskim tvarima kojom je obuhvaćeno više izvoza, ovo se polje mora popuniti navodeći konačni predviđeni datum polaska.

Zaštita osobnih podataka

Ako osobne podatke iz ovog dokumenta obrađuje Europska komisija, primjenjuje se Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Ako osobne podatke iz ovog dokumenta obrađuje nadležno tijelo države članice, primjenjuju se nacionalne odredbe za provedbu Direktive 95/46/EZ.

Svrha obrade osobnih podataka jest nadzor trgovine prekursorima za droge unutar Unije u skladu s Uredbom (EZ) br. 273/2004, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 1258/2013, i između Unije i trećih zemalja u skladu s Uredbom (EZ) br. 111/2005, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 1259/2013.

Nadzornik obrade podataka nadležno je nacionalno tijelo kojem je ovaj dokument podnesen. Popis nadležnih tijela objavljuje se na web-mjestu Komisije:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

U skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Unije i trećih zemalja, ne dovodeći u pitanje primjenjive odredbe o zaštiti podataka u Uniji te u svrhu kontrole i nadzora određenih tvari koje se često koriste za nedopuštenu proizvodnju opojnih droga ili psihotropnih tvari, Komisija i nadležna tijela država članica mogu razmjenjivati osobne podatke i informacije sadržane u ovom dokumentu s odgovarajućim tijelima u trećim zemljama.

Osobe čiji se podaci obrađuju imaju pravo pristupa osobnim podacima koji se odnose na njih i, prema potrebi, pravo izmjene, brisanja ili blokiranja osobnih podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 ili nacionalnim propisima za provedbu Direktive 95/46/EZ.

Svi zahtjevi za ostvarivanje prava pristupa, izmjene, brisanja ili blokiranja navedenih podataka podnose se na obradu nadležnim tijelima kojima je ovaj dokument podnesen.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka temelji se na članku 33. Uredbe (EZ) br. 111/2005 i članku 13.b Uredbe (EZ) br. 273/2004.

Osobni podaci sadržani u ovom dokumentu ne zadržavaju se duže nego što je to potrebno u svrhu u koju su prikupljeni.

Pritužbe se u slučaju spora mogu uputiti odgovarajućem nacionalnom tijelu za zaštitu podataka. Podaci za kontakt nacionalnih tijela za zaštitu podataka nalaze se na web-mjestu Europske komisije, Glavne uprave za pravosuđe (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Ako se pritužba odnosi na obradu podataka u Europskoj komisiji, potrebno ju je uputiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka:

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).( 1 ) Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19.10.1992., str. 1.).

( 2 ) Odluka Vijeća od 22. listopada 1990. (SL L 326, 24.11.1990., str. 56.).