02015R0758 — HR — 31.03.2018 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EU) 2015/758 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 29. travnja 2015.

o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ

( L 123 19.5.2015, 77)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/79 оd 12. rujna 2016.

  L 12

44

17.1.2017
▼B

UREDBA (EU) 2015/758 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 29. travnja 2015.

o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 te o izmjeni Direktive 2007/46/EZČlanak 1.

Predmet

Ovom Uredbom uspostavljaju se opći zahtjevi za EZ homologaciju vozila u vezi sa sustavima eCall ugrađenima u vozilo koji se temelje na službi 112 te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica eCall ugrađenih u vozilo koji se temelje na službi 112.

Članak 2.

Područje primjene

1.  Ova se Uredba primjenjuje na vozila kategorija M1 i N1, kako su utvrđene u točkama 1.1.1. i 1.2.1. u dijelu A Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ, i na sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice eCall ugrađene u vozilo koji se temelje na službi 112, koji su konstruirani i izrađeni za takva vozila.

Ona se ne primjenjuje na sljedeća vozila:

(a) vozila proizvedena u malim serijama, odobrena u skladu s člancima 22. i 23. Direktive 2007/46/EZ;

(b) vozila odobrena u skladu s člankom 24. Direktive 2007/46/EZ;

(c) vozila koja iz tehničkih razloga ne mogu biti opremljena odgovarajućim mehanizmom za aktiviranje poziva eCall, kako je određeno u skladu sa stavkom 2.

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8. za utvrđivanje tipova vozila kategorija M1 i N1 koja iz tehničkih razloga ne mogu biti opremljena odgovarajućim mehanizmom za aktiviranje poziva eCall, na temelju studije kojom se ocjenjuju troškovi i koristi, a koju je provela ili naručila Komisija te uzimajući u obzir sve odgovarajuće sigurnosne i tehničke aspekte.

Prvi takvi delegirani akti donose se do 9. lipnja 2016.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe te kao dodatak uz definicije utvrđene u članku 3. Direktive 2007/46/EZ, primjenjuju se sljedeće definicije:

(1) „sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112” znači sustav za nuždu koji se sastoji od opreme ugrađene u vozilo i sredstava za aktivaciju, upravljanje i izvršavanje prijenosa poziva eCall, koji se aktivira ili automatski putem senzora ugrađenih u vozilo ili ručno i koji prenosi preko javnih mobilnih bežičnih komunikacijskih mreža minimalni skup podataka i uspostavlja audio kanal koji se temelji na službi 112 između putnika u vozilu i PSAP-a za eCall;

(2) „eCall” znači poziv u nuždi na broj 112., koji je uspostavljen automatski aktivacijom senzora ugrađenih u vozilo ili ručno, i koji preko javnih mobilnih bežičnih komunikacijskih mreža prenosi minimalni skup podataka i uspostavlja audio kanal između vozila i PSAP-a za eCall;

(3) „pristupna točka sigurnosnog poziva” ili „PSAP” znači fizička lokacija na kojoj se najprije primaju pozivi u slučaju nužde, pod odgovornošću tijela javne vlasti ili privatne organizacije koju priznaje dotična država članica;

(4) „najprimjereniji PSAP” znači PSAP koji su nadležna tijela unaprijed odredila za primanje poziva u slučaju nužde u određenom području ili za pozive u slučaju nužde određene vrste;

(5) „PSAP za eCall” znači najprimjereniji PSAP koji su tijela unaprijed odredila kao onaj koji će prvi primati i obrađivati pozive eCall;

(6) „minimalni skup podataka” ili „MSD” znači informacije definirane normom „Inteligentni transportni sustavi – e-Sigurnost – Minimalni skup podataka (MSD) sustava eCall” (EN 15722:2011) koji se upućuje PSAP-u za eCall;

(7) „oprema ugrađena u vozilo” znači oprema koja je trajno ugrađena u vozilo koja pruža ili ima pristup podacima u vozilu nužnima za obavljanje eCall transakcije preko javne mobilne bežične komunikacijske mreže;

(8) „eCall transakcija” znači uspostava mobilne bežične komunikacijske sesije preko javne bežične komunikacijske mreže i prijenos MSD-a iz vozila u PSAP za eCall te uspostava audio kanala između vozila i istog PSAP-a za eCall;

(9) „javna mobilna bežična komunikacijska mreža” znači mobilna bežična komunikacijska mreža dostupna javnosti u skladu s direktivama 2002/21/EZ ( 1 ) i 2002/22/EZ ( 2 ) Europskog parlamenta i Vijeća;

(10) „eCall koji se podržava uslugama treće strane” ili „TPS eCall” znači poziv iz vozila u slučaju nužde trećoj strani kao pružatelju usluga, koji je upućen automatski putem aktiviranja senzora u vozilu ili ručno, kojim se preko javne mobilne bežične komunikacijske mreže prenosi MSD i uspostavlja audio kanal između vozila i treće strane kao pružatelja usluga;

(11) „treća strana kao pružatelj usluga” znači organizacija koju nacionalna tijela priznaju kao organizaciju kojoj je dopušteno primati TPS eCall i dalje prosljeđivati MSD PSAP-u za eCall;

(12) „sustav eCall ugrađen u vozilo s trećom stranom kao pružateljem usluga” ili „sustav TPS eCall ugrađen u vozilo” znači sustav koji je aktiviran automatski putem senzora ili ručno i preko javne mobilne bežične komunikacijske mreže prenosi MSD i uspostavlja audio kanal između vozila i treće strane kao pružatelja usluga.

Članak 4.

Opće obveze proizvođačâ

Proizvođači dokazuju da su sve nove vrste vozila iz članka 2. opremljene sustavom eCall trajno ugrađenim u vozilo koji se temelji na službi 112, u skladu s ovom Uredbom te delegiranim i provedbenim aktima donesenima na temelju ove Uredbe.

Članak 5.

Posebne obveze proizvođačâ

1.  Proizvođači osiguravaju da su sve njihove nove vrste vozila te sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice eCall ugrađeni u vozilo koji se temelje na službi 112, koji su konstruirani i izrađeni za takva vozila, proizvedeni i odobreni u skladu s ovom Uredbom te delegiranim i provedbenim aktima donesenima na temelju ove Uredbe.

2.  Proizvođači dokazuju da su sve nove vrste vozila izrađene tako da osiguravaju da se u slučaju teške nesreće, otkrivene aktivacijom jednog ili više senzora ili procesora u vozilu, koja se dogodi na području Unije, automatski aktivira eCall na jedinstveni europski broj za hitne službe 112.

Proizvođači dokazuju da su nove vrste vozila izrađene tako da osiguravaju da se poziv sustava eCall na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 može aktivirati i ručno.

Proizvođači osiguravaju da je kontrola ručnog aktiviranja sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112, konstruirana tako da se izbjegne pogrešno rukovanje.

3.  Stavkom 2. ne dovodi se u pitanje pravo vlasnika vozila da uz sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 upotrebljava sustav TPS eCall ugrađen u vozilo koji pruža sličnu uslugu, pod uvjetom da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a) sustav TPS eCall ugrađen u vozilo usklađen je s normom EN 16102:2011 „Inteligentni transportni sustavi – eCall – Operativni zahtjevi za podršku treće strane”;

(b) proizvođači osiguravaju da je istodobno aktivan samo jedan sustav i da se sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 aktivira automatski ako sustav TPS eCall ugrađen u vozilo ne funkcionira;

(c) vlasnik vozila u svakom trenutku ima pravo odabrati korištenje sustava eCall ugrađenog vozilo koji se temelji na službi 112 umjesto sustava TPS eCall ugrađenog u vozilo;

(d) proizvođači u vlasničkom priručniku navode informacije o pravu iz točke (c).

4.  Proizvođači osiguravaju da su prijamnici u sustavima eCall ugrađenima u vozilo koji se temelje na službi 112 kompatibilni s uslugama utvrđivanja položaja koje pružaju sustavi Galileo i EGNOS. Proizvođači mogu osim toga odabrati kompatibilnost i s drugim sustavima za satelitsku navigaciju.

5.  Za potrebe EZ homologacije prihvaćaju se samo oni sustavi eCall ugrađeni u vozilo koji se temelje na službi 112, trajno ugrađeni unutar vozila ili zasebno homologirani, koji se mogu ispitati.

6.  Proizvođači dokazuju da će se, u slučaju opasnog kvara na sustavu koji bi doveo do nemogućnosti izvršenja poziva sustava eCall koji se temelji na službi 112, putnicima u vozilu uputiti upozorenje.

7.  Sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 dostupan je uz razumnu naknadu kojom se ne premašuje nominalni iznos i bez diskriminacije svim neovisnim operaterima u svrhe popravka i održavanja u skladu s Uredbom (EZ) br. 715/2007.

8.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8. kojima se utvrđuju detaljni tehnički zahtjevi i ispitivanja za EZ homologaciju vozila u pogledu njihovih sustava eCall ugrađenih u vozilo koji se temelje na službi 112 i EZ homologaciju sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica eCall ugrađenih u vozilo koji se temelje na službi 112.

▼M1

Tehnički zahtjevi i ispitivanja iz prvog podstavka temelje se na zahtjevima navedenima u stavcima od 2. do 7. te, prema potrebi, na dostupnim normama koje se odnose na eCall, uključujući:

(a) EN 16072:2015 „Inteligentni transportni sustavi – Elektronička sigurnost – Paneuropski operativni zahtjevi za hitne elektroničke pozive iz vozila”;

(b) EN 16062:2015 „Inteligentni transportni sustavi – Elektronička sigurnost – Zahtjevi više razine koji se odnose na aplikacije za hitne elektroničke pozive iz vozila (HLAP)”;

(c) EN 16454:2015 „Inteligentni transportni sustavi – Elektronička sigurnost – Ispitivanje sukladnosti elektroničkih hitnih poziva iz vozila”;

(d) EN 15722:2015 „Inteligentni transportni sustavi – Elektronička sigurnost –Najmanji skup podataka za elektroničke hitne pozive iz vozila”;

(e) EN 16102:2011 „Inteligentni transportni sustavi – Elektronički hitni pozivi iz vozila – Operativni zahtjevi za podršku upućeni trećoj strani”;

(f) sve dodatne europske norme koje se odnose na sustav eCall te su usvojene u skladu s postupcima utvrđenima u Uredbi (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 ) ili pravilnicima Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (pravilnici UNECE-a) koji se odnose na sustave eCall kojima je Unija pristupila.

▼B

Prvi takvi delegirani akti donose se do 9. lipnja 2016.

9.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8. kako bi ažurirala verzije normi iz stavka 8. ovog članka kada se usvoji nova verzija.

Članak 6.

Pravila o privatnosti i zaštiti podataka

1.  Ovom Uredbom ne dovode se u pitanje Direktiva 95/46/EZ i Direktiva 2002/58/EZ. Svaka obrada osobnih podataka putem sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 mora biti u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka iz tih direktiva.

2.  Osobni podaci koji se obrađuju u skladu s ovom Uredbom upotrebljavaju se samo u svrhu rješavanja izvanrednih situacija iz članka 5. stavka 2. prvog podstavka.

3.  Osobni podaci koji se obrađuju u skladu s ovom Uredbom ne zadržavaju se dulje nego što je potrebno u svrhu rješavanja izvanrednih situacija iz članka 5. stavka 2. prvog podstavka. Takvi podaci potpuno se brišu čim više nisu potrebni za tu svrhu.

4.  Proizvođači osiguravaju da sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 nije sljediv te da nije predmet nikakvog trajnog praćenja.

5.  Proizvođači osiguravaju da se u unutarnjoj memoriji sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 podaci automatski i kontinuirano uklanjaju. Dopušteno je zadržavanje samo posljednjih triju lokacija vozila u mjeri u kojoj je to strogo nužno za određivanje trenutačne lokacije i smjera putovanja u vrijeme događaja.

6.  Ti podaci nisu dostupni izvan sustava ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 nikakvim subjektima prije aktiviranja poziva sustava eCall.

7.  Tehnologije za veću zaštitu privatnosti ugrađuju se u sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 kako bi korisnicima sustava eCall pružile odgovarajuću razinu zaštite privatnosti te potrebne zaštitne mjere s ciljem sprečavanja nadziranja i zlouporabe.

8.  MSD koji šalje sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 uključuje samo minimalne informacije, kako je navedeno u normi EN 15722:2011 „Inteligentni transportni sustavi – e-Sigurnost – Minimalni skup podataka (MSD) sustava eCall”. Nikakvi dodatni podaci ne prenose se putem sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112. Taj MSD pohranjuje se tako da je moguće njegovo potpuno i trajno brisanje.

9.  Proizvođači u vlasničkom priručniku pružaju jasne i opsežne informacije o obradi podataka koja se provodi putem sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112. Te informacije sadržavaju:

(a) upućivanje na pravnu osnovu za obradu;

(b) činjenicu da se sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 automatski aktivira;

(c) načine obrade podataka koju provodi sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112;

(d) posebnu svrhu obrade u okviru poziva eCall, koja je ograničena na izvanredne situacije iz članka 5. stavka 2. prvog podstavka;

(e) vrste prikupljenih i obrađenih podataka te primatelje tih podataka;

(f) rok za čuvanje podataka u sustavu eCall ugrađenom u vozilo koji se temelji na službi 112;

(g) činjenicu da ne postoji stalno praćenje vozila;

(h) načine ostvarivanja prava ispitanika te službu za kontakt odgovornu za obradu zahtjeva za pristup;

(i) sve potrebne dodatne informacije u pogledu sljedivosti, praćenja i obrade osobnih podataka u vezi s pružanjem usluge TPS eCall i/ili drugih usluga s dodanom vrijednosti, koje podliježu izričitom pristanku vlasnika i u skladu s Direktivom 95/46/EZ. Posebno se vodi računa o činjenici da mogu postojati razlike između obrade podataka koja se provodi putem sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 i putem sustava TPS eCall ugrađenih u vozilo ili drugih usluga s dodanom vrijednosti.

10.  Kako bi se izbjegle nejasnoće u pogledu svrha koje se nastoji postići i dodane vrijednosti obrade, informacije iz stavka 9. navode se u vlasničkom priručniku odvojeno za sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 i za sustave TPS eCall, prije upotrebe tog sustava.

11.  Proizvođači osiguravaju da su sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 i svaki dodatni sustav koji pruža uslugu TPS eCall ili uslugu s dodanom vrijednosti konstruirani tako da nije moguća nikakva razmjena osobnih podataka između njih. Ako se sustav koji pruža uslugu TPS eCall ili uslugu s dodanom vrijednošću ne upotrebljava ili ako ispitanik ne da suglasnost na obradu svojih osobnih podataka u okviru usluge TPS eCall ili usluge s dodanom vrijednošću, to ne smije imati nikakav negativan utjecaj na upotrebu sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112.

12.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8. kako bi se uspostavili:

(a) detaljni tehnički zahtjevi i postupci ispitivanja za primjenu pravila o obradi osobnih podataka iz stavaka 2. i 3.;

(b) detaljni tehnički zahtjevi i postupci ispitivanja kako bi se osiguralo da ne dolazi do razmjene osobnih podataka između sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 i sustava treće strane iz stavka 11.

Prvi takvi delegirani akti donose se do 9. lipnja 2016.

13.  Komisija putem provedbenih akata utvrđuje sljedeće:

(a) praktične aranžmane za ocjenjivanje nepostojanja sljedivosti i praćenja iz stavaka 4., 5. i 6.;

(b) obrazac za informacije o korisniku iz stavka 9.

Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 10. stavka 2.

Prvi takvi provedbeni akti donose se do 9. lipnja 2016.

Članak 7.

Obveze država članica

S učinkom od 31. ožujka 2018. nacionalna tijela odobravaju EZ homologaciju u odnosu na sustav eCall ugrađen u vozilo koji se temelji na službi 112 samo novim vrstama vozila i novim vrstama sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica eCall ugrađenih u vozilo koji se temelje na službi 112, koji su konstruirani i izrađeni za takva vozila, koji su u skladu s ovom Uredbom te delegiranim i provedbenim aktima donesenima na temelju ove Uredbe.

Članak 8.

Izvršavanje ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 2., članka 5. stavaka 8. i 9. i članka 6. stavka 12. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 8. lipnja 2015. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 2. stavka 2., članka 5. stavaka 8. i 9. i članka 6. stavka 12. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 2. stavka 2., članka 5. stavaka 8. i 9. i članka 6. stavka 12. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 9.

Provedbeni akti

Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju administrativne odredbe za EZ homologaciju vozila u pogledu sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica eCall ugrađenih u vozilo koji se temelje na službi 112, koji su konstruirani i izrađeni za takva vozila, kako se zahtijeva člankom 5. stavkom 1., u vezi s:

(a) obrascima za dokumente s informacijama koje proizvođači moraju dostaviti u svrhu homologacije;

(b) obrascima za potvrde o EZ homologaciji;

(c) modelom (modelima) oznake EZ homologacije.

Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 10. stavka 2.

Prvi takvi provedbeni akti donose se do 9. lipnja 2016.

Članak 10.

Postupak odbora

1.  Komisiji pomaže „Tehnički odbor – motorna vozila” (TCMV), koji je osnovan člankom 40. stavkom 1. Direktive 2007/46/EZ. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Ako Odbor ne da nikakvo mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta i primjenjuje se članak 5. stavak 4. treći podstavak Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 11.

Sankcije

1.  Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju u slučajevima kada proizvođači krše odredbe ove Uredbe te delegirane i provedbene akte donesene na temelju ove Uredbe. One poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale provedbu tih sankcija. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice o tim odredbama obavješćuju Komisiju te je bez odgode obavješćuju o bilo kakvoj njihovoj naknadnoj izmjeni.

2.  Vrsta kršenja koja treba podlijegati sankciji uključuje barem sljedeće:

(a) davanje lažne izjave tijekom postupka odobrenja ili postupka koji dovodi do opoziva;

(b) lažiranje rezultata ispitivanja za homologaciju;

(c) uskraćivanje podataka ili tehničkih specifikacija koji bi mogli dovesti do opoziva, odbijanja ili povlačenja homologacije;

(d) kršenje odredaba utvrđenih u članku 6.;

(e) djelovanje kojim se krše odredbe članka 5. stavka 7.

Članak 12.

Izvješćivanje i preispitivanje

1.  Komisija do 31. ožujka 2021. priprema izvješće o procjeni postignuća sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112, uključujući i njegovu stopu prodiranja, koje treba podnijeti Europskom parlamentu i Vijeću. Komisija istražuje treba li se područje primjene ove Uredbe proširiti na druge kategorije vozila kao što su teška teretna vozila, gradski i međugradski autobusi, motorna vozila na dva kotača i poljoprivredni traktori. Komisija prema potrebi podnosi zakonodavni prijedlog u tu svrhu.

2.  Nakon opsežnog savjetovanja sa svim relevantnim dionicima i studije kojom se procjenjuju troškovi i koristi, Komisija ocjenjuje potrebu za zahtjevima za interoperabilnu, standardiziranu i sigurnu platformu s otvorenim pristupom. Prema potrebi i najkasnije 9. lipnja 2017. Komisija usvaja zakonodavnu inicijativu temeljenu na tim zahtjevima.

Članak 13.

Izmjene Direktive 2007/46/EZ

Prilozi I., III., IV. i XI. Direktivi 2007/46/EZ mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 14.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 2. stavak 2., članak 5. stavci 8. i 9., članak 6. stavci 12. i 13. te članci 8., 9., 10. i 12. primjenjuju se od 8. lipnja 2015.

Članci koji nisu navedeni u drugom stavku ovog članka primjenjuju se od 31. ožujka 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG

Izmjene Direktive 2007/46/EZ

Direktiva 2007/46/EZ mijenja se kako slijedi:

1. u Prilogu I. dodaju se sljedeće točke:

„12.8. Sustav eCall

12.8.1. Ugradnja: da/ne (1)

12.8. 2. Tehnički opis ili crteži naprave: …”

;

2. u Prilogu III., dijelu I., odjeljku A dodaju se sljedeće točke:

„12.8. Sustav eCall

12.8.1. Ugradnja: da/ne (1)”

;

3. u Prilogu IV. dio I. mijenja se kako slijedi:

(a) u tablici se dodaje sljedeća stavka:Stavka

Predmet

Regulatorni akt

Primjenljivost

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72.

Sustav eCall

Uredba (EU) 2015/758

X

 

 

X”;

 

 

 

 

 

 

(b) Dodatak 1. mijenja se kako slijedi:

i. u tablici 1. dodaje se sljedeća stavka:Stavka

Predmet

Regulatorni akt

Posebna pitanja

Primjenljivost i posebni zahtjevi

„72.

Sustav eCall

Uredba (EU) 2015/758

 

N/A”;

ii. u tablici 2. dodaje se sljedeća stavka:Stavka

Predmet

Regulatorni akt

Posebna pitanja

Primjenljivost i posebni zahtjevi

„72.

Sustav eCall

Uredba (EU) 2015/758

 

N/A”;

(c) u Dodatku 2. odjeljak „4. Tehnički zahtjevi” mijenja se kako slijedi:

i. u dijelu I.: Vozila kategorije M1 dodaje se sljedeća stavka:Stavka

Oznaka regulatornog akta

Alternativni zahtjevi

„72.

Uredba (EU) 2015/758 (Sustavi eCall)

Zahtjevi te Uredbe ne primjenjuju se.”;

ii. u dijelu II.: Vozila kategorije N1 dodaje se sljedeća stavka:Stavka

Oznaka regulatornog akta

Alternativni zahtjevi

„72.

Uredba (EU) 2015/758 (Sustavi eCall)

Zahtjevi te Uredbe ne primjenjuju se.”;

4. Prilog XI. mijenja se kako slijedi:

(a) u Dodatku 1. u tablici se dodaje sljedeća stavka:Red. broj

Predmet homologacije

Regulatorni akt

M1 ≤ 2 500 (*) kg

M1 > 2 500 (*) kg

M2

M3

„72.

Sustav eCall

Uredba (EU) 2015/758

G

G

N/A

N/A”;

(b) u Dodatku 2.u tablici se dodaje sljedeća stavka:Red. broj

Predmet homologacije

Regulatorni akt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72.

Sustav eCall

Uredba (EU) 2015/758

G

N/A

N/A

G

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A”;

(c) u Dodatku 3. u tablici se dodaje sljedeća stavka:Red. broj

Predmet homologacije

Regulatorni akt

M1

„72.

Sustav eCall

Uredba (EU) 2015/758

G”;

(d) u Dodatku 4. u tablici se dodaje sljedeća stavka:Red. broj

Predmet homologacije

Regulatorni akt

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72.

Sustav eCall

Uredba (EU) 2015/758

N/A

N/A

G

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A”.( 1 ) Direktiva 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) (SL L 108, 24.4.2002., str. 33.).

( 2 ) Direktiva 2002/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama (Direktiva o univerzalnoj usluzi) (SL L 108, 24.4.2002., str. 51.).

( 3 ) Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).