02015D0750 — HR — 30.04.2018 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

►M1  PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/750

od 8. svibnja 2015.

o usklađivanju frekvencijskog pojasa 1 427 –1 517  MHz za zemaljske sustave kojima se pružaju usluge elektroničkih komunikacija u Uniji ◄

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 3061)

(Tekst značajan za EGP)

( L 119 12.5.2015, 27)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/661 Tekst značajan za EGP оd 26. travnja 2018.

  L 110

127

30.4.2018
▼B

▼M1

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/750

od 8. svibnja 2015.

o usklađivanju frekvencijskog pojasa 1 427 –1 517  MHz za zemaljske sustave kojima se pružaju usluge elektroničkih komunikacija u Uniji

▼B

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 3061)

(Tekst značajan za EGP)▼M1

Članak 1.

Cilj je ovom Odlukom uskladiti uvjete dostupnosti i učinkovite upotrebe frekvencijskog pojasa 1 427 –1 517  MHz za zemaljske sustave kojima se pružaju usluge elektroničkih komunikacija u Uniji.

▼B

Članak 2.

1.  Najkasnije šest mjeseci od datuma obavijesti o ovoj Odluci države članice određuju i čine dostupnim, na neisključivoj osnovi, frekvencijski pojas 1 452 – 1 492 MHz za zemaljske sustave kojima se pružaju usluge elektroničkih komunikacija u skladu s parametrima utvrđenima u Prilogu.

▼M1

2.  Najkasnije 1. listopada 2018. države članice određuju i čine dostupnim, na neisključivoj osnovi, frekvencijske pojaseve 1 427 –1 452  MHz i 1 492 –1 517  MHz, ili njihove dijelove, za zemaljske sustave kojima se pružaju usluge bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija u skladu s parametrima utvrđenima u Prilogu.

3.  Ako odrede i učine dostupnim samo dio frekvencijskog pojasa 1 427 –1 452  MHz ili 1 492 –1 517  MHz u skladu sa stavkom 2., države članice:

(a) dužne su osigurati da se svaka postojeća uporaba ograniči na mjeru u kojoj je ona zaista nužna i to u cilju postupnog omogućivanja dostupnosti tih pojaseva za zemaljske sustave kojima se pružaju usluge bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija;

(b) dužne su osigurati da ti dijelovi spektra zajedno s frekvencijskim pojasom 1 452 –1 492  MHz čine neprekinut frekvencijski pojas;

(c) mogu dopustiti, do 1. siječnja 2023. i dulje ako se ne utvrdi potreba na nacionalnoj razini povezana s uslugama bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija u skladu s člancima 3. i 6. Odluke br. 243/2012/EU, uporabu dijela tih pojaseva za neprekinuto djelovanje postojećih zemaljskih fiksnih bežičnih usluga ili neke druge postojeće usluge, za koje nije moguća zajednička uporaba s uslugama bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija.

▼M1

4.  Države članice dužne su s pomoću zemaljskih sustava iz ovog članka osigurati primjerenu zaštitu sustava u susjednim pojasevima.

5.  Države članice olakšavaju sporazume o prekograničnom usklađivanju kako bi omogućile rad sustavâ iz stavaka 1., 2. i 3., vodeći računa o postojećim regulatornim postupcima i pravima te relevantnim međunarodnim sporazumima.

Članak 2.a

Države članice preispitat će primjenu članka 2. svake dvije godine kako bi se osigurala maksimalna dostupnost frekvencijskog pojasa 1 427 –1 517  MHz za usluge bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija.

▼B

Članak 3.

Države članice nisu obvezne ispunjavati obveze iz članka 2. u zemljopisnim područjima u kojima bi zbog usklađivanja s trećim zemljama nužno trebale odstupiti od parametara određenih u Prilogu. One će nastojati svesti na najmanju mjeru trajanje i zemljopisni opseg tih odstupanja.

▼M1

Članak 4.

Države članice prate upotrebu frekvencijskog pojasa 1 427 –1 517  MHz i o svojim nalazima obavješćuju Komisiju na njezin zahtjev ili na vlastitu inicijativu kako bi se, prema potrebi, omogućilo pravodobno preispitivanje ove Odluke.

▼M1

Članak 4.a

Države članice dužne su obavijestiti Komisiju o primjeni ove Odluke, uključujući razinu dostupnosti frekvencijskih pojaseva 1 427 –1 452  MHz i 1 492 –1 517  MHz, najkasnije 1. studenoga 2018.

▼B

Članak 5.

Ova je Odluka upućena državama članicama

▼M1
PRILOG

PARAMETRI IZ ČLANKA 2. STAVAKA 1. i 2.

A.   OPĆI PARAMETRI

1. Način djelovanja unutar frekvencijskog pojasa 1 427 –1 517  MHz ograničen je na odašiljanje bazne postaje („samo silazna veza”).

2. Blokovi se unutar frekvencijskog pojasa 1 427 –1 517  MHz dodjeljuju u višekratnicima od 5 MHz. Donja granica frekvencije dodijeljenog bloka poravnava se ili razmješta u višekratnicima od 5 MHz od donjeg ruba pojasa na 1 427  MHz.

3. Odašiljanje bazne postaje mora biti u skladu s tehničkim uvjetima (maske ruba bloka) navedenima u ovom Prilogu.

B.   TEHNIČKI UVJETI ZA BAZNE POSTAJE — MASKA RUBA BLOKA

Kako bi susjedne mreže mogle koegzistirati, ako ne postoje bilateralni ili multilateralni sporazumi između operatora susjednih mreža, primjenjuju se sljedeći tehnički parametri za bazne postaje, koji se nazivaju „maska ruba bloka” (BEM). Mogu se primjenjivati i manje strogi tehnički parametri ako se o njima međusobno dogovore predmetni operatori ili uprave, uz uvjet da su ti parametri u skladu s tehničkim uvjetima koji se primjenjuju za zaštitu drugih usluga ili namjena, uključujući one u susjednim pojasevima ili one koji podliježu prekograničnim obvezama.

BEM je spektralna maska odašiljača koja se definira kao funkcija frekvencije u odnosu na rub bloka spektra za koji su operatoru dodijeljena prava uporabe. Čine je ograničenja snage unutar bloka i izvan bloka. Ograničenje snage unutar bloka primjenjuje se na blok u vlasništvu operatora. Ograničenja snage izvan bloka primjenjuju se na spektar koji se upotrebljava za usluge širokopojasnih elektroničkih komunikacija u frekvencijskom pojasu 1 427 –1 517  MHz izvan bloka dodijeljenog operatoru. Navedena su u tablici 2. Ograničenja snage izvan pojasa primjenjuju se na spektar izvan dijela frekvencijskog pojasa 1 427 –1 517  MHz koji se upotrebljava za sluge širokopojasnih elektroničkih komunikacija na nacionalnoj razini.

Nadalje, definirana su ograničenja snage za koegzistenciju usluga bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija u pojasu 1 427 –1 517  MHz kako bi se osigurala kompatibilnost tih usluga s ostalim radio uslugama ili namjenama i u slučaju da dio pojasa 1 427 –1 452  MHz i 1 492 –1 517  MHz nije namijenjen uslugama bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija. Ograničenja snage za koegzistenciju s obzirom na usluge ili namjene u susjednim pojasevima (tj. izvan spektra koji se upotrebljava za usluge bežičnih širokopojasnih elektroničkih komunikacija) navedena su u tablicama 3., 4. i 5. te na nacionalnoj razini omogućuju fleksibilnost u dodjeljivanju spektra za usluge širokopojasnih elektroničkih komunikacija u frekvencijskom pojasu 1 427 –1 517  MHz u skladu s ovom Odlukom.

Na nacionalnoj razini mogu se primijeniti dodatne tehničke i/ili postupovne mjere ( 1 ) kako bi se osigurala koegzistencija s uslugama i namjenama u susjednim pojasevima.

Zahtjevi unutar bloka

Ograničenje ekvivalentne izotropno izračene snage (EIRP) unutar bloka za bazne postaje nije obvezno, osim za frekvencijski blok 1 512 –1 517  MHz, za koji je ograničenje navedeno u tablici 1. Za sve ostale frekvencijske blokove, osim za frekvencijski blok 1 512 –1 517  MHz, države članice mogu odrediti ograničenje EIRP-a koje ne prelazi 68 dBm/5 MHz, koje se može povećati za određene primjene, na primjer za ukupnu uporabu spektra u pojasu 1 427 –1 512  MHz i spektra u pojasevima nižih frekvencija.Tablica 1.

Maksimalni EIRP unutar bloka po ćeliji (1) za bazne postaje za usluge širokopojasnih elektroničkih komunikacija koje djeluju u pojasu 1 512 –1 517  MHz

Frekvencijski blok

Maksimalni EIRP unutar bloka

Pojasna širina mjerne frekvencije

1 512 –1 517  MHz

58 dBm

5 MHz

(1)   Na lokacijama s više sektora, vrijednost po „ćeliji” odgovara vrijednosti za jedan od sektora.

Objašnjenje uz tablicu 1.

Ti su zahtjevi namijenjeni osiguravanju kompatibilnosti između usluga širokopojasnih elektroničkih komunikacija koje djeluju u frekvencijskom bloku 1 512 –1 517  MHz i pokretnih satelitskih službi koje djeluju u frekvencijskom pojasu 1 518 –1 525  MHz.

Zahtjevi izvan blokaTablica 2.

Ograničenja EIRP-a izvan bloka BEM baznih postaja po anteni unutar frekvencijskog pojasa 1 427 –1 517  MHz

Frekvencijski raspon za emisije izvan bloka

Maksimalni srednji EIRP izvan bloka

Pojasna širina mjerne frekvencije

– 10 do – 5 MHz od donjeg ruba bloka

11 dBm

5 MHz

– 5 do 0 MHz od donjeg ruba bloka

16,3 dBm

5 MHz

+ 0 do + 5 MHz od gornjeg ruba bloka

16,3 dBm

5 MHz

+ 5 do + 10 MHz od gornjeg ruba bloka

11 dBm

5 MHz

Frekvencije unutar pojasa 1 427 –1 517  MHz udaljene više od 10 MHz od donjeg ili gornjeg ruba bloka

9 dBm

5 MHz

Zahtjevi za koegzistenciju za susjedne pojaseveTablica 3.

Ograničenja neželjenih odašiljanja baznih postaja u frekvencijskom pojasu 1 400 –1 427  MHz za bazne postaje koje djeluju u frekvencijskom pojasu 1 427 –1 452  MHz

Frekvencijski raspon za emisije izvan pojasa

Maksimalna razina neželjenog odašiljanja (1)

Pojasna širina mjerne frekvencije

1 400 –1 427  MHz

– 72 dBW

27 MHz

(1)   Razina neželjenog odašiljanja ovdje se odnosi na razinu izmjerenu na ulazu za antenu.

Objašnjenje uz tablicu 3.

Taj je zahtjev namijenjen zaštiti službe radioastronomije i pasivnih satelitskih službi istraživanja Zemlje u pasivnom frekvencijskom pojasu 1 400 –1 427  MHz od usluga širokopojasnih elektroničkih komunikacija koje djeluju u frekvencijskom pojasu 1 427 –1 452  MHz, uključujući slučajeve kada je samo dio tog frekvencijskog pojasa dodijeljen uslugama širokopojasnih elektroničkih komunikacija. Možda će biti potrebne dodatne mjere na nacionalnoj razini radi bolje zaštite radioastronomskih opažanja u pasivnom frekvencijskom pojasu 1 400 –1 427  MHz od usluga širokopojasnih elektroničkih komunikacija.Tablica 4.

Ograničenja EIRP-a izvan pojasa bazne postaje po ćeliji (1) u frekvencijskom pojasu 1 518 –1 559  MHz za bazne postaje koje djeluju u frekvencijskom pojasu 1 492 –1 517  MHz

Frekvencijski raspon za emisije izvan pojasa

Maksimalna razina EIRP-a izvan pojasa

Pojasna širina mjerne frekvencije

1 518 –1 520  MHz

– 0,8 dBm

1 MHz

1 520 –1 559  MHz

– 30 dBm

1 MHz

(1)   Na lokacijama s više sektora, vrijednost po „ćeliji” odgovara vrijednosti za jedan od sektora.

Objašnjenje uz tablicu 4.

Ti su zahtjevi namijenjeni pružanju odgovarajuće zaštite pokretnim satelitskim službama koje djeluju u frekvencijskom pojasu 1 518 –1 559  MHz, osobito njihovim postajama u morskim i zračnim lukama te zemaljskim postajama za potragu i spašavanje, od usluga širokopojasnih elektroničkih komunikacija koje djeluju u frekvencijskom pojasu 1 492 –1 517  MHz, uključujući slučajeve kada je samo dio tog frekvencijskog pojasa dodijeljen uslugama širokopojasnih elektroničkih komunikacija. Možda će biti potrebne dodatne mjere na nacionalnoj razini radi bolje zaštite pokretnih satelitskih službi u frekvencijskom pojasu 1 518 –1 559  MHz.Tablica 5.

Ograničenja EIRP-a izvan pojasa bazne postaje po ćeliji ispod 1 452  MHz i iznad 1 492  MHz za bazne postaje koje djeluju u frekvencijskom pojasu 1 452 –1 492  MHz

Frekvencijski raspon za emisije izvan pojasa

Najveći prosječni EIRP izvan pojasa

Pojasna širina mjerne frekvencije

Ispod 1 449  MHz

– 20 dBm

1 MHz

1 449 –1 452  MHz

14 dBm

3 MHz

1 492 –1 495  MHz

14 dBm

3 MHz

Iznad 1 495  MHz

– 20 dBm

1 MHz

Objašnjenje uz tablicu 5.

Ti su zahtjevi primjenjivi ako usluge širokopojasnih elektroničkih komunikacija ne djeluju ispod 1 452  MHz i/ili iznad 1 492  MHz. Namijenjeni su osiguravanju kompatibilnosti usluga širokopojasnih elektroničkih komunikacija u frekvencijskom pojasu 1 452 –1 492  MHz s usklađenim nepokretnim vezama, pokretnim uslugama i uslugama zrakoplovne telemetrije ograničenima na zemaljske postaje, koje djeluju u susjednim frekvencijskim pojasevima ispod 1 452  MHz ili iznad 1 492  MHz.

Ako usluge širokopojasnih elektroničkih komunikacija djeluju u blokovima odmah ispod 1 452  MHz, ne primjenjuju se ograničenja navedena u tablici 5. za frekvencije ispod 1 452  MHz. Ako usluge širokopojasnih elektroničkih komunikacija djeluju u blokovima odmah iznad 1 492  MHz, ne primjenjuju se ograničenja navedena u tablici 5. za frekvencije iznad 1 492  MHz. Time se ne dovode u pitanje zahtjevi izvan pojasa navedeni u tablicama 3. i 4. ni zahtjevi izvan bloka navedeni u tablici 2.( 1 ) Na primjer, jedno ili više od sljedećeg: usklađivanje planiranja frekvencija, usklađivanje lokacija, stroža ograničenja snage unutar pojasa za bazne postaje, stroža ograničenja za ekvivalentnu izotropno izračenu snagu izvan pojasa za bazne postaje od onih iz tablice 5.