02014R1222 — HR — 01.12.2021 — 003.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1222/2014

оd 8. listopada 2014.

o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na regulatorne tehničke standarde o pobližem određivanju metodologije za utvrđivanje globalnih sistemski važnih institucija i definiranje potkategorija globalnih sistemski važnih institucija

(Tekst značajan za EGP)

( L 330 15.11.2014, 27)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1608 оd 17. svibnja 2016.

  L 240

1

8.9.2016

►M2

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/539 оd 11. veljače 2021.

  L 108

10

29.3.2021
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1222/2014

оd 8. listopada 2014.

o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na regulatorne tehničke standarde o pobližem određivanju metodologije za utvrđivanje globalnih sistemski važnih institucija i definiranje potkategorija globalnih sistemski važnih institucija

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Uredbom pobliže određuje metodologija u skladu s kojom tijelo iz članka 131. stavka 1. Direktive 2013/36/EU (dalje u tekstu: „relevantno tijelo”) pojedine države članice relevantnog subjekta utvrđuje, na konsolidiranoj osnovi, kao globalnu sistemski važnu instituciju (GSV instituciju) te metodologija za definiranje potkategorija GSV institucija i njihovo svrstavanje u potkategorije na temelju njihova sistemskog značaja te, kao dio te metodologije, rokovi i podaci koji se koriste za to utvrđivanje.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

▼M2

1. 

„relevantni subjekt” znači grupa koju vodi matična institucija iz EU-a, matični financijski holding iz EU-a ili matični mješoviti financijski holding iz EU-a, ili institucija koja nije društvo kći matične institucije iz EU-a, matičnog financijskog holdinga iz EU-a ili matičnog mješovitog financijskog holdinga iz EU-a;

▼B

2. 

„vrijednost pokazatelja” za pokazatelje iz članka 6. i relevantne subjekte u uzorku znači pojedinačna vrijednost pokazatelja, a za banke koje su dobile odobrenje za rad u trećoj zemlji usporediva pojedinačna vrijednost koja je javno objavljena u skladu s međunarodno dogovorenim standardima;

3. 

„nazivnik” za pokazatelje znači ukupan zbroj vrijednosti pokazatelja relevantnih subjekata i banaka u uzorku koji su dobili odobrenje za rad u trećoj zemlji;

4. 

„granična ocjena” znači vrijednost ocjene koja određuje najnižu granicu te granice između pet potkategorija, kako je definirano u članku 131. stavku 9. Direktive 2013/36/EU.

Članak 3.

Zajednički parametri metodologije

1.  
EBA utvrđuje uzorak institucija ili grupa čije će se vrijednosti pokazatelja koristiti kao referentne vrijednosti koje predstavljaju globalni bankarski sektor za potrebe izračunavanja ocjena, uzimajući u obzir međunarodno dogovorene standarde, a posebno uzorak koji Bazelski odbor za nadzor banaka koristi za utvrđivanje globalnih sistemski važnih banaka, te o tome obavješćuje relevantna tijela relevantnih subjekata uključenih u uzorak do 31. srpnja svake godine.

Uzorak se sastoji od relevantnih subjekata i banaka koji su dobili odobrenje za rad u trećoj zemlji te uključuje 75 najvećih od njih, na temelju ukupne izloženosti kako je definirano u članku 6. stavku 1., te relevantne subjekte koji su određeni kao GSV institucije i banke iz trećih zemalja koje su određene kao globalne sistemski važne institucije u prethodnoj godini.

EBA isključuje ili dodaje relevantne subjekte ili banke koji su dobili odobrenje za rad u trećoj zemlji ako je to potrebno i u mjeri u kojoj je potrebno kako bi se osigurao prikladan referentni sustav za ocjenjivanje sistemskog značaja koji odražava globalna financijska tržišta i globalno gospodarstvo, uzimajući u obzir međunarodno dogovorene standarde, uključujući uzorak koji koristi Bazelski odbor za nadzor banaka.

▼M2

2.  

Relevantno tijelo najkasnije do 31. srpnja svake godine EBA-i dostavlja vrijednosti pokazatelja za sve relevantne subjekte koji su dobili odobrenje za rad u njegovoj državi čija mjera ukupne izloženosti, izračunana u skladu s člankom 429. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 ), iznosi više od 200 milijardi EUR. Relevantno tijelo prikuplja vrijednosti pokazatelja uzimajući u obzir daljnje specifikacije osnovnih podataka objavljene u smjernicama koje je izradila EBA u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 ). Relevantno tijelo osigurava da su vrijednosti pokazatelja istovjetne onima koje su dostavljene Bazelskom odboru za nadzor banaka.

▼B

3.  
EBA izračunava nazivnike na temelju vrijednosti pokazatelja koje je dostavilo relevantno tijelo u skladu sa stavkom 2. uzimajući u obzir međunarodno dogovorene standarde, a posebno nazivnike koje je objavio Bazelski odbor za nadzor banaka za tu godinu, i dostavlja ih relevantnim tijelima. Nazivnik pokazatelja zbroj je vrijednosti pokazatelja za sve relevantne subjekte i banke u uzorku koji su dobili odobrenje za rad u trećoj zemlji, kako su za relevantne subjekte dostavljene na temelju stavka 2. i kako su ih banke koje su dobile odobrenje za rad u trećoj zemlji objavile 31. srpnja relevantne godine.

▼M2

Članak 4.

Postupak utvrđivanja

1.  
Relevantno tijelo najkasnije 1. rujna svake godine izračunava ocjene relevantnih subjekata uključenih u uzorak koji je dostavila EBA i koji su dobili odobrenje za rad u njegovoj državi.
2.  
Ako relevantno tijelo na temelju dobrog supervizorskog prosuđivanja u skladu s člankom 131. stavkom 10. točkom (a) ili (b) Direktive 2013/36/EU prerasporedi GSV instituciju iz niže u višu potkategoriju ili odredi da je relevantni subjekt GSV institucija, ono EBA-i u pisanom obliku dostavlja detaljno obrazloženje svoje ocjene najkasnije 1. studenoga svake godine.
3.  
Ako relevantno tijelo na temelju dobrog supervizorskog prosuđivanja prerasporedi GSV instituciju iz više u nižu potkategoriju u skladu s člankom 131. stavkom 10. točkom (c) Direktive 2013/36/EU, ono EBA-i u pisanom obliku dostavlja detaljno obrazloženje svoje ocjene najkasnije 30. rujna svake godine.
4.  
Preraspoređivanje ili određivanje iz stavka 2. primjenjuje se od 1. siječnja druge godine nakon kalendarske godine u kojoj su relevantna tijela obaviještena o nazivnicima u skladu s člankom 3. stavkom 3. Ako je GSV institucija svrstana u nižu potkategoriju nego u postupku utvrđivanja iz prethodne godine, zahtjev za niži zaštitni sloj za GSV instituciju primjenjuje se od 1. siječnja godine koja slijedi nakon tog preraspoređivanja, osim ako relevantno tijelo na temelju dobrog supervizorskog prosuđivanja odgodi primjenu tog zahtjeva do datuma navedenog u prvoj rečenici ovog stavka.
5.  
Pri utvrđivanju relevantnog subjekta kao GSV institucije relevantno tijelo uključuje identifikacijske oznake pravne osobe (oznake LEI) za sve pravne osobe obuhvaćene bonitetnom konsolidacijom GSV institucije. Relevantni subjekt koji je utvrdilo relevantno tijelo objavljuje relevantnom tijelu do 1. ožujka godine nakon godine utvrđivanja svoju strukturu grupe slanjem identifikacijskih oznaka pravnih osoba za sve konsolidirane subjekte u grupi, ako su takve oznake dostupne. Relevantni subjekt osigurava da se podaci o njegovoj strukturi grupe koji su objavljeni u bazi podataka o globalnim identifikacijskim oznakama pravnih osoba stalno ažuriraju.

▼B

Članak 5.

Utvrđivanje GSV institucije, određivanje ocjena i svrstavanje u potkategorije

1.  
Vrijednosti pokazatelja temelje se na podacima o kojima je relevantni subjekt izvijestio na kraju prethodne financijske godine, na konsolidiranoj osnovi, a za banke koje su dobile odobrenje za rad u trećoj zemlji na podacima objavljenima u skladu s međunarodno dogovorenim standardima. U slučaju relevantnih subjekata čiji je kraj financijske godine 30. lipnja relevantna tijela mogu koristiti vrijednosti pokazatelja na temelju stanja 31. prosinca.

▼M2

1.a  
Odstupajući od stavka 1., vrijednosti pokazatelja iz članka 6. stavka 1., članka 6. stavka 2. točaka (a), (b) i (c) i članka 6. stavka 4. točaka (a) i (b) uključuju i društva kćeri društava za osiguranje.

▼M2

2.  
Relevantno tijelo određuje ocjenu svakog relevantnog subjekta u uzorku kao jednostavni prosjek ocjena kategorija, pri čemu najviša ocjena za kategoriju kojom se mjeri zamjenjivost iznosi 500 baznih bodova.

Ocjena za svaku kategoriju, osim kategorije kojom se mjeri zamjenjivost usluga i financijske infrastrukture koju osigurava grupa, izračunava se kao jednostavni prosjek vrijednosti dobivenih dijeljenjem svake vrijednosti pokazatelja te kategorije nazivnikom pokazatelja koji je dostavila EBA.

Ocjena za kategoriju kojom se mjeri zamjenjivost usluga i financijske infrastrukture koju osigurava grupa izračunava se kao ponderirani prosjek vrijednosti pokazatelja te kategorije. U tu se svrhu pokazatelji za imovinu pod skrbništvom iz članka 6. stavka 3. točke (a) i za platni promet iz članka 6. stavka 3. točke (b) u cijelosti ponderiraju, a pokazateljima za transakcije koje proizlaze iz pružanja usluga provedbe ponude odnosno prodaje na tržištima dužničkih i vlasničkih instrumenata iz članka 6. stavka 3. točke (c) i za obujam trgovanja iz članka 6. stavka 3. točke (d) dodjeljuje se ponder od 50 %.

Ocjene se izražavaju u baznim bodovima i zaokružuju na najbliži cijeli bazni bod.

▼B

3.  

Najniža granična ocjena iznosi 130 baznih bodova. Potkategorije su podijeljene kako slijedi:

(a) 

potkategorija 1. obuhvaća ocjene od 130 do 229 baznih bodova;

(b) 

potkategorija 2. obuhvaća ocjene od 230 do 329 baznih bodova;

(c) 

potkategorija 3. obuhvaća ocjene od 330 do 429 baznih bodova;

(d) 

potkategorija 4. obuhvaća ocjene od 430 do 529 baznih bodova;

(e) 

potkategorija 5. obuhvaća ocjene od 530 do 629 baznih bodova.

4.  
Relevantno tijelo relevantnog subjekta utvrđuje kao GSV instituciju ako je ocjena subjekta jednaka najnižoj graničnoj ocjeni ili viša. Odluka o određivanju relevantnog subjekta kao GSV institucije u provođenju dobrog supervizorskog prosuđivanja u skladu s člankom 131. stavkom 10. točkom (b) Direktive 2013/36/EU temelji se na ocjeni bi li propast subjekta imala značajan negativan učinak na globalno financijsko tržište i globalno gospodarstvo.
5.  
Relevantno tijelo GSV instituciju svrstava u potkategoriju u skladu s tom ocjenom. Odluka o prebacivanju GSV institucije iz niže u višu potkategoriju u provođenju dobrog supervizorskog prosuđivanja u skladu s člankom 131. stavkom 10. točkom (a) Direktive 2013/36/EU temelji se na ocjeni bi li propast subjekta imala veći negativan učinak na globalno financijsko tržište i globalno gospodarstvo.

▼M2

5.a  
Relevantno tijelo utvrđuje dodatnu ukupnu ocjenu za svaki relevantni subjekt s prekograničnim aktivnostima u državama članicama sudionicama u smislu članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 ) u skladu s postupkom utvrđenim u stavku 2. ovog članka, ali zamjenjuje vrijednosti pokazatelja relevantnog subjekta kako su navedene u članku 6. stavku 5. točkama (a) i (b) vrijednostima izračunanima u skladu s drugim podstavkom ovog stavka te zamjenjuje odgovarajuće nazivnike revidiranim nazivnicima koje je dostavila EBA.

Za potrebe prvog podstavka, relevantno tijelo smatra domaćima sva potraživanja i obveze prema ugovornim stranama s poslovnim nastanom u državama članicama sudionicama u smislu članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) br. 806/2014. Za kategorije iz članka 131. stavka 2. točaka od (a) do (d) Direktive 2013/36/EU, relevantno tijelo razmatra iste nepromijenjene vrijednosti pokazatelja o kojima je izvijestio relevantni subjekt i nazivnike koje je dostavila EBA.;

5.b  
Na temelju dodatne ukupne ocjene iz stavka 5.a, odluka o preraspoređivanju GSV institucije iz više u nižu potkategoriju na temelju dobrog supervizorskog prosuđivanja u skladu s člankom 131. stavkom 10. točkom (c) Direktive 2013/36/EU temelji se na ocjeni o tome bi li propast GSV institucije imala manji negativni učinak na globalno financijsko tržište i globalno gospodarstvo. U toj se ocjeni, prema potrebi, uzimaju u obzir sva stajališta ili zadrške koje je izrazio BCBS u skladu sa svojom javno dostupnom metodologijom za ocjenjivanje sistemske važnosti globalnih sistemski važnih banaka.

Dodatna ukupna ocjena iz stavka 5.a može utjecati na odluku relevantnog tijela da GSV instituciju prerasporedi u sljedeću nižu potkategoriju iz stavka 3. ovog članka. Preraspoređivanje GSV institucije u nižu potkategoriju ograničeno je na najviše jednu razinu potkategorije.

▼M2

6.  
Odluke iz stavaka 4., 5. i 5.b potkrjepljuju se pomoćnim pokazateljima, koji ne smiju biti pokazatelji vjerojatnosti da će relevantni subjekt propasti. Te se odluke temelje na dobro dokumentiranim i provjerljivim kvantitativnim i kvalitativnim informacijama.

▼M1

Članak 6.

Pokazatelji

1.  
Kategorija kojom se mjeri veličina grupe sastoji se od jednog pokazatelja koji odgovara ukupnoj izloženosti grupe.
2.  

Kategorija kojom se mjeri povezanost grupe s financijskim sustavom sastoji se od svih sljedećih pokazatelja:

(a) 

imovina unutar financijskog sustava;

(b) 

obveze unutar financijskog sustava;

(c) 

vrijednosni papiri u optjecaju.

3.  

Kategorija kojom se mjeri zamjenjivost usluga ili financijske infrastrukture koju osigurava grupa sastoji se od svih sljedećih pokazatelja:

(a) 

imovina pod skrbništvom;

(b) 

platni promet;

(c) 

transakcije koje proizlaze iz pružanja usluga provedbe ponude odnosno prodaje na tržištima dužničkih i vlasničkih instrumenata;

▼M2

(d) 

obujam trgovanja.

▼M1

4.  

Kategorija kojom se mjeri složenost grupe sastoji se od svih sljedećih pokazatelja:

(a) 

zamišljeni iznos OTC izvedenica;

(b) 

imovina uvrštena u 3. razinu fer vrijednosti u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1255/2012 ( 4 );

(c) 

vrijednosni papiri namijenjeni trgovanju i raspoloživi za prodaju.

5.  

Kategorija kojom se mjeri prekogranična aktivnost grupe sastoji se od sljedećih pokazatelja:

(a) 

međudržavna potraživanja;

(b) 

međudržavne obveze.

6.  
U slučaju podataka o kojima se izvješćuje u valutama koje nisu euro, relevantno tijelo primjenjuje odgovarajući tečaj uzimajući u obzir referentni tečaj koji je objavila Europska središnja banka primjenjiv na dan 31. prosinca te međunarodne standarde. Za pokazatelj platnog prometa iz stavka 3. točke (b) relevantno tijelo primjenjuje prosječne tečaje za relevantnu godinu.

▼M2 —————

▼B

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ona se primjenjuje od 1. siječnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M1 —————( 1 ) Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

( 2 ) Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

( 3 ) Uredba (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL L 225, 30.7.2014., str. 1.).

( 4 ) Uredba Komisije (EU) br. 1255/2012 od 11. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na Međunarodni računovodstveni standard 12, Međunarodne standarde financijskog izvještavanja 1 i 13 te Tumačenje 20 Odbora za tumačenje međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (SL L 360, 29.12.2012., str. 78.).