02014R1062 — HR — 19.06.2022 — 004.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1062/2014

оd 4. kolovoza 2014.

o programu rada za sustavni pregled svih postojećih aktivnih tvari sadržanih u biocidnim proizvodima iz Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

( L 294 10.10.2014, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/698 оd 3. veljače 2017.

  L 103

1

19.4.2017

 M2

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/157 оd 6. studenoga 2018.

  L 31

1

1.2.2019

►M3

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/227 оd 28. studenoga 2018.

  L 37

1

8.2.2019

►M4

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/825 оd 17. ožujka 2022.

  L 147

3

30.5.2022


Koju je ispravio:

►C1

Ispravak,  L 198, 28.7.2015,  28 (1062/2014)
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1062/2014

оd 4. kolovoza 2014.

o programu rada za sustavni pregled svih postojećih aktivnih tvari sadržanih u biocidnim proizvodima iz Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)POGLAVLJE 1.

PREDMET I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila za provođenje programa rada za sustavni pregled svih postojećih aktivnih tvari iz članka 89. Uredbe (EU) br. 528/2012.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) 

„odluka o neodobravanju” znači odluka da se kombinacija tvari/vrste proizvoda u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 528/2012 ili člankom 89. stavkom 1. trećim podstavkom te Uredbe ne odobri ili ne uvrsti u Prilog I. ili I.A Direktivi 98/8/EZ;

(b) 

„kombinacija tvari/vrste proizvoda koja je uvrštena u program pregleda” znači kombinacija tvari/vrste proizvoda navedena u Prilogu II. koja ispunjava sljedeće uvjete:

i. 

nije bila predmetom nijednog od sljedećeg:

— 
Direktive o uvrštavanju u Prilog I. ili I.A Direktivi 98/8/EZ
— 
Uredbe kojom se propisuje da je kombinacija tvari/vrste proizvoda odobrena u skladu s člankom 89. stavkom 1. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 528/2012;
ii. 

nije bila predmetom odluke o neodobravanju ili je najnovija odluka o neodobravanju za tu tvar stavljena izvan snage;

(c) 

„sudionik” znači osoba koja je podnijela zahtjev za kombinaciju tvari/vrste proizvoda koja je uključena u program pregleda ili je podnijela prijavu koja je u skladu s uvjetima iz članka 17. stavka 5. ove Uredbe, ili u čije je ime podnesen taj zahtjev ili prijava.

(d) 

„nadležno ocjenjivačko tijelo” znači nadležno tijelo države članice navedene u Prilogu II. ovoj Uredbi imenovano u skladu s člankom 81. Uredbe (EU) br. 528/2012.POGLAVLJE 2.

POSTUPAK OCJENE DOKUMENTACIJE

Članak 3.

Zahtjev za odobrenje ili uvrštavanje u Prilog I. Uredbi (EU) br. 528/2012

1.  
Zahtjev za odobrenje ili uvrštavanje u Prilog I. Uredbi (EU) br. 528/2012 može podnijeti samo sudionik za čiju je prijavu Agencija utvrdila da je u skladu s člankom 17. stavkom 5. ove Uredbe.

Ako se zahtjev odnosi na uvrštavanje u Prilog I. Uredbi (EU) br. 528/2012, on se može odnositi samo na kategoriju 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. tog Priloga.

2.  
Zahtjevi iz stavka 1. podnose se Agenciji u roku od dvije godine od izjave o sukladnosti u skladu s člankom 17. stavkom 5.

Članak 4.

Prihvaćanje zahtjeva

1.  
Agencija obavješćuje sudionika o pristojbama koje se plaćaju u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 564/2013 ( 1 ) te odbija zahtjev ako sudionik ne plati te pristojbe u roku od 30 dana. Agencija o tome obavješćuje sudionika i nadležno ocjenjivačko tijelo.
2.  
Po primitku pristojbi koje se plaćaju u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 564/2013, Agencija prihvaća zahtjev i o tome obavješćuje sudionika i nadležno ocjenjivačko tijelo, navodeći datum prihvaćanja zahtjeva i njegovu jedinstvenu identifikacijsku oznaku.
3.  
U skladu s člankom 77. Uredbe (EU) br. 528/2012, protiv odluka Agencije donesenih na temelju prvog stavka ovog članka može se uložiti žalba.
4.  
Nadležno ocjenjivačko tijelo obavješćuje sudionika o pristojbama koje se plaćaju u skladu s člankom 80. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 528/2012 u roku od 30 dana nakon što Agencija prihvati zahtjev, te odbija zahtjev ako sudionik ne plati te pristojbe u roku od 30 dana. Nadležno ocjenjivačko tijelo o tome obavješćuje sudionika i Agenciju.

Članak 5.

Potvrđivanje zahtjeva za odobrenje ili uvrštavanje u kategoriju 6. Priloga I. Uredbi (EU) br. 528/2012

1.  
Kada Agencija u skladu s člankom 4. stavkom 2. prihvati zahtjev za odobrenje ili uvrštavanje u kategoriju 6. Priloga I. Uredbi (EU) br. 528/2012 koji sadržava potrebne podatke u skladu s člankom 6. stavcima 1. i 2. te Uredbe te kada je plaćena pristojba u skladu s člankom 4. stavkom 4., nadležno ocjenjivačko tijelo potvrđuje zahtjev u roku od 30 dana od plaćanja pristojbi.
2.  
Ako je nadležno ocjenjivačko tijelo od sudionika primilo dokumentaciju u skladu s Uredbom (EZ) br. 1451/2007, ali još nije prihvatilo dokumentaciju kao cjelovitu u skladu s člankom 13. te Uredbe, ono potvrđuje zahtjev najkasnije 3. siječnja 2015.
3.  
U slučajevima iz stavaka 1. i 2. nadležno ocjenjivačko tijelo ne ocjenjuje kakvoću ili prikladnost dostavljenih podataka ili obrazloženja.
4.  
Ako nadležno ocjenjivačko tijelo smatra da zahtjev nije potpun, obavješćuje sudionika o potrebnim dodatnim informacijama za potvrđivanje zahtjeva i određuje razuman rok za dostavu tih informacija. Taj rok obično nije duži od 90 dana.

U roku od 30 dana od primitka dodatnih informacija nadležno ocjenjivačko tijelo potvrđuje zahtjev ako utvrdi da su dostavljene dodatne informacije dovoljne za ispunjavanje zahtjeva iz stavka 2.

Ako sudionik ne dostavi tražene informacije u roku, nadležno ocjenjivačko tijelo odbija zahtjev i o tome obavješćuje sudionika i Agenciju. U tim se slučajevima vraća dio pristojbi plaćenih u skladu s člankom 80. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 528/2012.

Nadležno ocjenjivačko tijelo bez odlaganja obavješćuje sudionika, Agenciju i ostala nadležna tijela o potvrđivanju zahtjeva, navodeći datum potvrđivanja.

Članak 6.

Ocjenjivanje zahtjeva

1.  

Ovaj se članak primjenjuje ako je ispunjen neki od sljedećih uvjeta:

(a) 

ako je zahtjev potvrđen u skladu s člankom 5.;

(b) 

ako je nadležno ocjenjivačko tijelo prihvatilo dokumentaciju kao cjelovitu u skladu s člankom 13. Uredbe (EZ) br. 1451/2007, ali još nije dostavilo izvješće nadležnog tijela Komisiji u skladu s člankom 14. stavkom 4. te Uredbe;

(c) 

ako je Agencija u skladu s člankom 4. stavkom 2. prihvatila zahtjev za uvrštavanje u kategoriju 1., 2., 3., 4. ili 5. Priloga I. Uredbi (EU) br. 528/2012 i plaćena je pristojba u skladu s člankom 4. stavkom 4.

2.  
Nadležno ocjenjivačko tijelo ocjenjuje zahtjev u skladu s člancima 4. i 5. Uredbe (EU) br. 528/2012 uključujući, prema potrebi, sve prijedloge za prilagođavanje zahtjeva za podacima dostavljene u skladu s člankom 6. stavkom 3. te Uredbe, te Agenciji šalje izvješće o procjeni i zaključke svojeg ocjenjivanja.
3.  

Kada nekoliko sudionika podržava istu kombinaciju tvari/vrste proizvoda, nadležno ocjenjivačko tijelo sastavlja samo jedno izvješće o procjeni. Izvješće o procjeni i zaključci šalju se unutar jednog od sljedećih rokova, ovisno o tome što je kasnije:

(a) 

365 dana od zadnjeg potvrđivanja iz stavka 1. točke (a), prihvaćanja cjelovitosti iz stavka 1. točke (b) ili plaćanja naknade iz stavka 1. točke (c) za predmetnu kombinaciju tvari/vrste proizvoda;

(b) 

rokova predviđenih u Prilogu III.

4.  
Prije nego što Agenciji podnese svoje zaključke, nadležno ocjenjivačko tijelo sudioniku daje mogućnost da u roku od 30 dana dostavi pisane primjedbe povezane s izvješćem o procjeni i zaključcima ocjenjivanja. Nadležno ocjenjivačko tijelo uzima u obzir te primjedbe pri izradi konačne ocjene.
5.  
Ako se pokaže da su za donošenje ocjene potrebne dodatne informacije, nadležno ocjenjivačko tijelo traži od sudionika da te informacije dostavi u utvrđenom roku i o tome obavješćuje Agenciju.

Razdoblje od 365 dana iz stavka 3. obustavlja se od datuma izdavanja zahtjeva do datuma primitka informacija. Osim ako to ne opravdava priroda traženih podataka ili iznimne okolnosti, obustava ne smije prelaziti sljedeće rokove:

(a) 

365 dana u slučajevima kad se dodatne informacije odnose na pitanja koja nisu spomenuta u Direktivi 98/8/EZ ni riješena u utvrđenoj praksi za primjenu te Direktive;

(b) 

180 dana u ostalim slučajevima.

6.  
Ako nadležno ocjenjivačko tijelo smatra da zbog kumulativnih učinaka uporabe biocidnih proizvoda koji sadržavaju iste ili različite aktivne tvari postoji zabrinutost za zdravlje ljudi i životinja ili za okoliš, ono to dokumentira u skladu sa zahtjevima mjerodavnih dijelova odjeljka II.3. Priloga XV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 ) i uključuje u svoje zaključke.
7.  

Nakon dovršetka procjene opasnosti, nadležno ocjenjivačko tijelo bez odlaganja i najkasnije u trenutku podnošenja izvješća o procjeni u skladu sa stavkom 3., kako je primjereno:

(a) 

podnosi prijedlog Agenciji u skladu s člankom 37. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 kada smatra da je jedan od kriterija iz članka 36. stavka 1. ispunjen i nije prikladno obrađen u dijelu 3. Priloga VI. toj Uredbi;

(b) 

savjetuje se s Agencijom kada smatra da je jedan od kriterija iz članka 5. stavka 1. točaka (d) ili (e) Uredbe (EU) br. 528/2012 ili uvjet iz članka 10. stavka 1. točke (d) te Uredbe ispunjen i nije prikladno obrađen u Prilogu XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 ili u popisu kandidata iz članka 59. stavka 1. te Uredbe.

▼M3

Članak 6.a

Zahtjevi za koje je do 30. ožujka 2019. nadležno tijelo Ujedinjene Kraljevine bilo nadležno ocjenjivačko tijelo

1.  
Ovaj se članak primjenjuje na zahtjeve za koje je nadležno tijelo Ujedinjene Kraljevine bilo nadležno ocjenjivačko tijelo do 30. ožujka 2019. za unose 79, 85, 113, 171, 187, 188, 321, 345, 346, 458, 531, 554, 571, 599, 609, 1045, 1046 i 1047 Priloga II.
2.  
Nadležno ocjenjivačko tijelo države članice koje je zamijenilo nadležno tijelo Ujedinjene Kraljevine za zahtjeve podnesene prije 30. ožujka 2019. obavješćuje sudionika o pristojbama koje se plaćaju u skladu s člankom 80. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 528/2012 najkasnije do 30. travnja 2019. i odbacuje zahtjev ako sudionik ne plati te pristojbe u roku koji je odredilo nadležno ocjenjivačko tijelo. Nadležno ocjenjivačko tijelo o tome obavješćuje sudionika i Agenciju.
3.  

Odstupajući od rokova utvrđenih u članku 6. stavku 3. nadležno ocjenjivačko tijelo šalje izvješće o procjeni i zaključke u roku od jednom od sljedećih rokova, ovisno o tome što je kasnije:

(a) 

31. prosinca 2020.;

(b) 

rok za podnošenje izvješća o procjeni u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom (b) iz Priloga III.

▼B

Članak 7.

Mišljenje Agencije

1.  

Ovaj se članak primjenjuje kada je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

(a) 

kada je nadležno ocjenjivačko tijelo podnijelo izvješće o procjeni u skladu s člankom 6. stavkom 2. i, prema potrebi, prijedlog ili savjetovanje u skladu s člankom 6. stavkom 7.;

(b) 

kada je izvješće nadležnog tijela podneseno Komisiji u skladu s člankom 14. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1451/2007, ali izvješće o procjeni još nije pregledao Stalni odbor za biocidne proizvode u skladu s člankom 15. stavkom 4. te Uredbe.

2.  
Nakon prihvaćanja izvješća Agencija priprema i Komisiji podnosi mišljenje o odobrenju kombinacije tvari/vrste proizvoda ili njezinu uvrštavanju u kategoriju 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. Priloga I. Uredbi (EU) br. 528/2012, ili oboje, uzimajući u obzir zaključke nadležnog ocjenjivačkog tijela.

Agencija započinje izradu mišljenja unutar jednog od sljedećih rokova, ovisno o tome što je kasnije:

(a) 

tri mjeseca od prihvaćanja izvješća;

(b) 

rokova predviđenih u Prilogu III.

Agencija dostavlja mišljenje Komisiji u roku od 270 dana od početka izrade.

Članak 8.

Aktivne tvari koje su potencijalne tvari za zamjenu

1.  
Prilikom izrade mišljenja u skladu s člankom 7. stavkom 2., Agencija provjerava ispunjava li aktivna tvar neki od kriterija navedenih u članku 10. stavku 1. Uredbe (EU) br. 528/2012 i obrađuje to pitanje u svojem mišljenju.
2.  
Prije podnošenja mišljenja Komisiji, Agencija objavljuje, ne dovodeći u pitanje članke 66. i 67. Uredbe (EU) br. 528/2012, informacije o potencijalnim tvarima za zamjenu tijekom razdoblja koje nije dulje od 60 dana, u kojem roku zainteresirane treće strane mogu dostaviti mjerodavne informacije, uključujući informacije o raspoloživim zamjenama. U svojem konačnom mišljenju Agencija uzima u obzir prikupljene informacije.
3.  
Kada je aktivna tvar odobrena i ispunjava jedan od kriterija iz članka 10. stavka 1. Uredbe (EU) br. 528/2012, ona se smatra potencijalnom tvari za zamjenu u Uredbi donesenoj u skladu s člankom 89. stavkom 1. prvim podstavkom te Uredbe.

Članak 9.

Odluka Komisije

Po primitku mišljenja Agencije u skladu s člankom 7. stavkom 2., Komisija bez odgode priprema nacrt odluke za donošenje u skladu s člankom 89. stavkom 1. ili, prema potrebi, člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012.POGLAVLJE 3.

PROMJENA ELEMENATA PROGRAMA PREGLEDA

Članak 10.

Udruživanje ili zamjena sudionika na temelju međusobnog sporazuma

1.  
Uloga sudionika može se preuzeti ili dijeliti na temelju dogovora između postojećeg i potencijalnog sudionika, pod uvjetom da potencijalni sudionik ima pravo pozvati se na sve podatke koje je dostavio ili na koje je uputio postojeći sudionik.
2.  
Za potrebe ovog članka potencijalni i postojeći sudionik putem registra biocidnih proizvoda iz članka 71. Uredbe (EU) br. 528/2012 (dalje u tekstu: „registar”) zajednički podnose Agenciji prijavu koja uključuje sva mjerodavna odobrenja za pristup.
3.  
Po primitku prijave u skladu sa stavkom 2., Agencija ažurira podatke u registru u odnosu na identitet sudionika.
4.  
Smatra se da su osobe s poslovnim nastanom u Uniji koje su preuzele ili spojile ulogu sudionika u skladu s ovim člankom dostavile dokumentaciju ili odobrenje za pristup dokumentaciji za potrebe članka 95. Uredbe (EU) br. 528/2012.

Članak 11.

Povlačenje sudionika

1.  

U sljedećim slučajevima smatra se da je sudionik prestao podržavati kombinaciju tvari/vrste proizvoda u programu pregleda:

(a) 

kada je sudionik putem registra obavijestio Agenciju ili nadležno ocjenjivačko tijelo o svojoj namjeri da se povuče;

(b) 

kada nije dostavio zahtjev u rokovima iz članka 3. stavka 2.;

(c) 

kada je njegov zahtjev odbijen u skladu s člankom 4. stavkom 1., člankom 4. stavkom 4. ili člankom 5. stavkom 4.;

(d) 

kada sudionik nije dostavio dodatne informacije u rokovima predviđenima člankom 6. stavkom 5.;

(e) 

kada sudionik nije platio pristojbe koje se plaćaju nadležnom ocjenjivačkom tijelu ili Agenciji.

2.  
Povlačenje se smatra pravovremenim osim ako nastupi nakon datuma kada nadležno ocjenjivačko tijelo podnosi svoje izvješće nadležnog tijela podnositelju zahtjeva u skladu s člankom 6. stavkom 4. ove Uredbe.

Članak 12.

Posljedice pravovremenog povlačenja

1.  
Kada je nadležno ocjenjivačko tijelo, ali ne i Agencija, upoznato s pravovremenim povlačenjem, ono bez odlaganja putem registra obavješćuje Agenciju o povlačenju.
2.  
Kada je Agencija upoznata s pravovremenim povlačenjem, ona ažurira podatke u registru u odnosu na identitet sudionika.
3.  
Kada se svi sudionici koji podržavaju istu kombinaciju tvari/vrste proizvoda pravovremeno povuku iz programa pregleda i ako je uloga sudionika za tu kombinaciju već prethodno preuzeta, Agencija o tome obavješćuje Komisiju putem registra.

Članak 13.

Redefiniranje aktivnih tvari

1.  
Kada se pri ocjenjivanju postojeće aktivne tvari ne može donijeti zaključak u odnosu na tvar kako je utvrđena u Prilogu II., nadležno ocjenjivačko tijelo, nakon savjetovanja s dotičnim sudionikom, utvrđuje novi identitet tvari. Nadležno ocjenjivačko tijelo o tome obavješćuje Agenciju.
2.  
Agencija ažurira podatke u registru u odnosu na identitet tvari.

Članak 14.

Preuzimanje uloge sudionika

1.  

Agencija objavljuje otvoreni poziv na preuzimanje uloge sudionika za kombinaciju tvari/vrste proizvoda u jednom od sljedećih slučajeva:

(a) 

kada se svi sudionici koji su podržavali istu kombinaciju tvari/vrste proizvoda pravovremeno povuku u skladu s člankom 11., a uloga sudionika za tu kombinaciju još nije bila preuzeta;

(b) 

nakon redefiniranja u skladu s člankom 13., u kojem se slučaju poziv odnosi samo na tvari obuhvaćene postojećim identitetom u Prilogu II., ali ne i novim identitetom tvari.

2.  
U roku od 12 mjeseci od datuma objave iz stavka 1. sve osobe mogu podnijeti prijavu za kombinaciju u skladu s člankom 17.

▼M1 —————

▼B

Članak 15.

Kombinacije tvari/vrste proizvoda koje se mogu uvrstiti u program pregleda

Kada se biocidni proizvod obuhvaćen područjem primjene Uredbe (EU) br. 528/2012 i stavljen na tržište sastoji od postojeće aktivne tvari koja nije odobrena ni uvrštena u program pregleda za vrstu proizvoda niti je sadržana u Prilogu I. toj Uredbi, ili sadržava ili stvara tu tvar, ta se tvar može uvrstiti u program pregleda za odgovarajuću vrstu proizvoda na temelju bilo kojeg od sljedećih razloga:

(a) 

osoba koja stavlja proizvod na tržište oslanjala se na objavljene smjernice ili pisane savjete Komisije ili nadležnog tijela imenovanog u skladu s člankom 26. Direktive 98/8/EZ ili člankom 81. Uredbe (EU) br. 528/2012, ako su u tim smjernicama ili savjetima navedeni objektivno opravdani razlozi za zaključak da je proizvod isključen iz opsega primjene Direktive 98/8/EZ ili Uredbe (EU) br. 528/2012, ili da mjerodavna vrsta proizvoda pripada vrstama za koje je aktivna tvar prijavljena, te ako su te smjernice ili savjeti naknadno revidirani u odluci donesenoj u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 528/2012 ili u novim, vjerodostojnim smjernicama koje je objavila Komisija;

(b) 

tvar je obuhvaćena odstupanjem za hranu i hranu za životinje iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 1451/2007;

(c) 

biocidni proizvod prema Uredbi (EU) br. 528/2012 pripada različitoj vrsti proizvoda od one kojoj je pripadao prema Direktivi 98/8/EZ zbog promjene opsega tih vrsta proizvoda te sadržava tvar koja je uključena u program pregleda za izvornu vrstu proizvoda, ali ne i za novu.

Članak 16.

Izjava o interesu za prijavu

1.  

Izjavu o interesu za prijavu tvari koja ispunjava uvjete za uvrštavanje u program pregleda u skladu s člankom 15. podnosi putem registra svaka osoba koja ima interes za prijavu kombinacije tvari/vrste proizvoda jednom od sljedećih primatelja:

(a) 

Komisiji najkasnije 12 mjeseci poslije objavljivanja odluke ili smjernica iz članka 15. točke (a);

(b) 

Agenciji najkasnije 30. listopada 2015. u slučajevima iz članka 15. točke (b);

(c) 

Komisiji najkasnije 30. listopada 2015. u slučajevima iz članka 15. točke (c).

2.  
U izjavi se navodi odgovarajuća kombinacija tvari/vrste proizvoda. U slučajevima iz članka 15. točke (a), izjava sadržava obrazloženo objašnjenje da su svi uvjeti iz te točke ispunjeni.
3.  
U slučaju podnošenja izjave u slučaju iz članka 15 točaka (a) ili (c), ako Komisija u savjetovanju s državama članicama utvrdi da se stavak 6. ne može primijeniti, i, ako je potrebno, da su uvjeti za prijavu navedeni u članku 15. točki (a) ispunjeni, Komisija o tome obavješćuje Agenciju.
4.  
Kada je podnesena izjava u slučaju iz članka 15 točke (b), ili kada Komisija obavijesti Agenciju u skladu sa stavkom 3., Agencija elektroničkim putem javno objavljuje te informacije, navodeći odgovarajuću kombinaciju tvari/vrste proizvoda. Za potrebe ove Uredbe, objava u skladu s člankom 3.a stavkom 3. trećim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1451/2007 smatra se objavom u skladu s ovim stavkom.
5.  
U roku od 6 mjeseci od datuma objave iz stavka 4., sve osobe koje imaju interes za prijavu kombinacije tvari/vrste proizvoda mogu to učiniti u skladu s člankom 17.
6.  

U slučajevima iz članka 15. točaka (a) i (c) smatra se da je sudionik prijavio kombinaciju tvari/vrste proizvoda i nisu dopuštene dodatne prijave ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) 

odgovarajuća aktivna tvar već je uključena u program pregleda;

(b) 

jedan od kompleta dokumentacije dostavljenih državi članici koja ocjenjuje dotičnu aktivnu tvar već sadržava sve podatke potrebne za ocjenu vrste proizvoda;

(c) 

sudionik koji je dostavio dokumentaciju izrazi interes za podržavanje kombinacije tvari/vrste proizvoda.

Članak 17.

Postupak prijave

▼M1

1.  
Prijave na temelju članka 14. stavka 2. ili članka 16. stavka 5. podnose se Agenciji putem registra.

▼B

2.  
Prijava se podnosi u formatu IUCLID. Prijava sadržava informacije iz Priloga I.
3.  
Ako u Prilogu II. nije navedeno nadležno ocjenjivačko tijelo za dotičnu aktivnu tvar, podnositelj prijave obavješćuje Agenciju o nazivu odabranog nadležnog tijela imenovanog u skladu s člankom 81. Uredbe (EU) br. 528/2012 i dostavlja pisanu potvrdu da nadležno tijelo pristaje ocijeniti dokumentaciju.
4.  
Po primitku prijave Agencija o tome obavješćuje Komisiju te obavješćuje podnositelja prijave o pristojbama koje se plaćaju u skladu s Uredbom (EU) br. 564/2013. Ako podnositelj prijave ne plati pristojbu u roku od 30 dana od primitka te obavijesti, Agencija odbacuje prijavu i o tome obavješćuje podnositelja prijave i Komisiju.
5.  
Po primitku plaćenih pristojbi, Agencija u roku od 30 dana potvrđuje ispunjava li prijava zahtjeve iz stavka 2. Ako prijava ne ispunjava te zahtjeve, Agencija odobrava podnositelju prijave rok od 30 dana u kojem može dopuniti ili ispraviti prijavu. Nakon isteka tog razdoblja od 30 dana, Agencija u roku od 30 dana izjavljuje da prijava ispunjava zahtjeve iz stavka 2. ili odbija prijavu, te o tome obavješćuje podnositelja prijave i Komisiju.
6.  
U skladu s člankom 77. Uredbe (EU) br. 528/2012, protiv odluka Agencije donesenih na temelju stavaka 4. ili 5. može se uložiti žalba.
7.  

Ako se utvrdi da prijava ispunjava zahtjeve u skladu sa stavkom 5., Agencija bez odlaganja:

▼M1

(a) 

kada je prijava podnesena u skladu s člankom14. stavkom 2. ažurira podatke u registru u odnosu na identitet sudionika i, kad je to primjereno, identitet tvari;

▼B

(b) 

kada je prijava podnesena u skladu s člankom 16. stavkom 5., obavješćuje Komisiju o sukladnosti.

Članak 18.

Uvrštavanje u program pregleda

Kada se kombinacija tvari/vrste proizvoda smatra prijavljenom u skladu s člankom 16. stavkom 6. ili kada Agencija obavijesti Komisiju o ispunjenju zahtjeva u skladu s člankom 17. stavkom 7. točkom (b), Komisija uvrštava kombinaciju tvari/vrste proizvoda u program pregleda.

Članak 19.

Informacije o tvarima koje više nemaju podršku u okviru programa pregleda

Ako u roku iz članka 16. stavka 5. nije podnesena prijava, ili ako je Agencija primila prijavu predviđenu tim člankom i naknadno je odbacila u skladu s člankom 17. stavcima 4. ili 5., Agencija putem registra o tome obavješćuje države članice i elektroničkim putem objavljuje tu informaciju.

Članak 20.

Odluke Komisije o tvarima koje više nemaju podršku u okviru programa pregleda

Komisija priprema nacrt odluke o neodobravanju u skladu s člankom 89. stavkom 1. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 528/2012 u sljedećim slučajevima:

(a) 

kada Agencija obavijesti Komisiju o pravovremenom povlačenju svih sudionika u skladu s člankom 12. stavkom 3. ove Uredbe;

▼M1

(b) 

kada nitko ne podnese prijavu u rokovima predviđenima člankom 14. stavkom 2. ove Uredbe ili ako je ta prijava primljena i odbijena u skladu s člankom 17. stavcima 4. ili 5.;

(c) 

kada je prijava podnesena u rokovima predviđenima člankom 14. stavkom 2. ove Uredbe i utvrđeno je da ispunjava zahtjeve u skladu s člankom 17. stavkom 5., ali identitet tvari iz prijave obuhvaća samo dio postojećeg identiteta iz Priloga II. ovoj Uredbi.

▼B

U slučaju iz točke (c) prvog stavka, nacrt odluke o neodobravanju obuhvaća sve tvari obuhvaćene postojećim identitetom iz Priloga II. ovoj Uredbi, a ne prijavom ili bilo kojom odlukom o odobrenju.POGLAVLJE 4.

PRIJELAZNE MJERE

Članak 21.

Prijelazne mjere za tvari iz članka 15.

1.  

Država članica može nastaviti primjenjivati svoj postojeći sustav ili praksu za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda koji se sastoji od postojeće aktivne tvari iz članka 15. točaka (b) i (c), sadržava je ili stvara. U tim slučajevima:

(a) 

biocidni proizvod više se ne smije stavljati na raspolaganje na tržištu s učinkom od 24 mjeseca poslije datuma stupanja na snagu ove Uredbe;

(b) 

uporaba postojećih zaliha biocidnog proizvoda može se nastaviti do 30 mjeseci poslije datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

2.  

Država članica može nastaviti primjenjivati svoj postojeći sustav ili praksu za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda koji se sastoji od postojeće aktivne tvari iz članka 15. točke (a), sadržava je ili stvara. U tim slučajevima:

(a) 

biocidni proizvod više se ne smije stavljati na raspolaganje na tržištu s učinkom od 24 mjeseca poslije kasnijeg od sljedećih datuma:

i. 

datuma stupanja na snagu ove Uredbe;

ii. 

obavijesti o odluci ili objave odluke ili smjernica iz članka 15. točke (a).

(b) 

Uporaba postojećih zaliha biocidnog proizvoda može se nastaviti do 30 mjeseci poslije jednog od sljedećeg, ovisno o tome što nastupa kasnije:

i. 

datuma stupanja na snagu ove Uredbe;

ii. 

obavijesti o odluci ili objave odluke ili smjernica iz članka 15. točke (a).

3.  

Država članica može nastaviti primjenjivati svoj postojeći sustav ili praksu za stavljanje na raspolaganje na tržištu ili uporabu biocidnog proizvoda koji se sastoji od postojeće aktivne tvari za koju je Agencija objavila informacije u skladu s člankom 16. stavkom 4. za mjerodavnu vrstu proizvoda. U tim slučajevima:

(a) 

biocidni proizvod više se ne smije stavljati na raspolaganje na tržištu s učinkom od 12 mjeseci poslije datuma kada je Agencija elektronički objavila informacije iz članka 19.; i

(b) 

uporaba postojećih zaliha biocidnog proizvoda može se nastaviti do 18 mjeseci poslije datuma te objave.

Članak 22.

Nužna uporaba

1.  
Ne dovodeći u pitanje članak 55. stavak 1. Uredbe (EU) br. 528/2012, u roku od 18 mjeseci od datuma odluke o neodobrenju postojeće aktivne tvari, ako država članica smatra da je ta postojeća aktivna tvar nužna iz jednog od razloga iz članka 5. stavka 2. prvog podstavka točaka (b) ili (c) Uredbe (EU) br. 528/2012, ta država članica može Komisiji podnijeti obrazloženi zahtjev za odstupanje od članka 89. stavka 2. drugog podstavka te Uredbe.
2.  
Država članica koja podnosi zahtjev dostavlja obrazloženi zahtjev Agenciji putem registra. Ako zahtjev sadržava povjerljive informacije, država članica koja podnosi zahtjev istodobno dostavlja verziju koja nije povjerljiva.
3.  
Agencija elektroničkim putem javno objavljuje zahtjev ili, kada je to primjenjivo, verziju koja nije povjerljiva. Države članice ili druge osobe mogu podnijeti primjedbe u roku od 60 dana poslije objave.
4.  
Uzimajući u obzir primljene primjedbe, Komisija može odobriti odstupanje od članka 89. stavka 2. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 528/2012 kojim se državi članici koja podnosi zahtjev dopušta stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu u toj državi članici biocidnih proizvoda koji se sastoje od aktivne tvari, sadržavaju je ili stvaraju, u skladu s nacionalnim pravilima i podložno uvjetima iz stavka 5. te svim daljnjim uvjetima koje Komisija odredi.
5.  

Država članica kojoj je odobreno odstupanje:

(a) 

osigurava da je daljnja uporaba ograničena na slučajeve i razdoblja u kojima su ispunjeni uvjeti iz stavka 1.;

(b) 

nameće odgovarajuće mjere za smanjenje rizika kako bi se osiguralo da je izloženost ljudi, životinja i okoliša svedena na najmanju moguću mjeru;

(c) 

osigurava da se traže zamjenske tvari ili da se zahtjev za odobrenje aktivne tvari pravovremeno pripremi za podnošenje u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) br. 528/2012 prije isteka odstupanja.POGLAVLJE 5.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 1451/2007 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na tu Uredbu smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 24.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Podaci potrebni za prijave u skladu s člankom 17.

Prijava u skladu s člankom 17. sadržava sljedeće informacije:

(1) 

dokaz da je tvar postojeća aktivna tvar u smislu članka 3. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) br. 528/2012;

(2) 

oznaku vrste ili vrsta proizvoda obuhvaćenih prijavom;

(3) 

informacije o svim studijama koje su pokrenute za potrebe zahtjeva za odobrenje ili uvrštavanje u Prilog I. Uredbi (EU) br. 528/2012, kao i očekivani datum završetka;

(4) 

podatke navedene u odjeljcima

(a) 

1., 2. te 7.1. do 7.5. tablice u glavi 1. Priloga II. Uredbi (EU) br. 528/2012 za kemijske tvari;

(b) 

1., 2. te 6.1. do 6.4. tablice u glavi 2. Priloga II. Uredbi (EU) br. 528/2012 za mikroorganizme;

(5) 

kada je prijava podnesena u slučaju iz članka 15. točke (a), dokaz da je tvar bila na tržištu kao aktivna tvar biocidnog proizvoda iz odgovarajuće vrste proizvoda na dan obavijesti o odluci ili objave odluke ili smjernica iz navedene točke.

▼M4
PRILOG II.

KOMBINACIJE TVARI/VRSTE PROIZVODA KOJE SU UKLJUČENE U PROGRAM PREGLEDA NA DAN 17. OŽUJKA 2022.

Kombinacije aktivne tvari/vrste proizvoda podržane na dan 17. ožujka 2022., isključujući druge nanomaterijale koji nisu izričito navedeni u unosu 1017 i isključujući sve aktivne tvari dobivene in situ, osim ako je to izričito navedeno uz upućivanje na podržane prekursoreBroj unosa

Naziv tvari

Država članica izvjestiteljica

EZ broj

CAS broj

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

formaldehid

DE

200-001-8

50-00-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

etanol

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

mravlja kiselina

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1025

peroksimravlja kiselina dobivena iz mravlje kiseline i vodikova peroksida

BE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

salicilna kiselina

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

etilen oksid

NO

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

glikolna kiselina

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

peroctena kiselina dobivena iz tetraacetiletilendiamina (TAED) i vodikova peroksida

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

peroctena kiselina dobivena iz 1,3- diacetiloksipropan-2-il acetata i vodikova peroksida

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-mliječna kiselina

DE

201-196-2

79-33-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoksikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromen-6-on (rotenon)

PL

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

simklozen

DE

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

92

bifenil-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-fenil-propen-2-al (cinamaldehid)

PL

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

glioksal

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

heksa-2,4-dienoična kiselina (sorbinska kiselina)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-fenoksietanol

IT

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

180

natrijev dimetilarsinat (natrijev kakodilat)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

tosilkloramid natrij (kloramin T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

kalijev dimetilditiokarbamat

SE

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

natrijev dimetilditiokarbamat

SE

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

227

2-tiazol-4-il-1H-benzoimidazol (tiabendazol)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

diuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

cijanamid

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

283

terbutrin

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

(1,3,4,5,6,7-heksahidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)metil (1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat (d-tetrametrin)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

monolinuron

HU

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamin (diamin)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2’-ditiobis[N-metilbenzamid] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-metil-2H-izotiazol-3-on (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

natrijev dikloroizocijanurat dihidrat

DE

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

345

troklozen natrij

DE

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

348

mecetronijev etilsulfat (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

formaldehid oslobođen iz (etilendioksi)dimetanola (produkti reakcije etilen-glikola s paraformaldehidom (EGForm))

PL

222-720-6

3586-55-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

piridin-2-tiol 1-oksid, natrijeva sol (pirition natrij)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

metenamin 3-kloroaliloklorid (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2’,2”-(heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5- triil)trietanol (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroksimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

metilen ditiocijanat

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-bis(hidroksimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

didecildimetilamonijev klorid (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

 

 

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

srebro

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

405

sumporov dioksid dobiven izgaranjem iz sumpora

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

aktivni brom dobiven iz natrijeva bromida i natrijeva hipoklorita

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

aktivni brom dobiven iz natrijeva bromida i kalcijeva hipoklorita

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

aktivni brom dobiven iz natrijeva bromida i klora

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

aktivni brom dobiven elektrolizom iz natrijeva bromida

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

aktivni brom dobiven iz hipobromne kiseline, uree i bromo uree

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

aktivni brom dobiven iz natrijeva hipobromita i N-bromsulfamata i sulfaminske kiseline

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

434

tetrametrin

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

vodikov peroksid

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

vodikov peroksid oslobođen iz natrijeva perkarbonata

FI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7a-etildihidro-1H,3H,5H-oksazolo[3,4-c]oksazol (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

srebrov nitrat

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

dinatrijev peroksodisulfat

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

aktivni klor oslobođen iz natrijeva hipoklorita

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

aktivni klor oslobođen iz kalcijeva hipoklorita

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

aktivni klor oslobođen iz klora

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

monokloramin dobiven iz amonijeva sulfata i izvora klora

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

srebrov klorid

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1076

srebro-polietilenimin-klorid

SE

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

491

klorov dioksid

DE

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

klorov dioksid dobiven elektrolizom iz natrijeva klorita

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

klorov dioksid dobiven acidifikacijom iz natrijeva klorita

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

klorov dioksid dobiven elektrolizom iz natrijeva klorita

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

klorov dioksid dobiven iz natrijeva klorata i vodikova peroksida u prisutnosti jake kiseline

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-dibromo-2-cijanoacetamid (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1022

dialuminijev klorid pentahidroksid

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1075

produkti reakcije aluminijeva trihidroksida i klorovodične kiseline i aluminija i vode

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

bromidom aktiviran kloramin (BAC), dobiven iz prekursora amonijeva bromida i natrijeva hipoklorita

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

cinkov pirition

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

dodecilgvanidin monohidroklorid

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

aktivni brom dobiven iz bromova klorida

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(benziloksi)metanol

AT

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

D-glukonska kiselina, spoj s N,N”-bis(4-klorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidinom (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

P-[(dijodometil)sulfonil]toluen

CH

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(benzotiazol-2-iltio)metil tiocijanat (TCMTB)

NO

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2-metil-4-okso-3-(prop-2-inil)ciklopent- 2-en-1-il 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat (praletrin)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

566

produkti reakcije paraformaldehida i 2-hidroksipropilamina (omjer 1:1) (HPT)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-oktil-2H-izotiazol-3-on (OIT)

FR

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

dimetiloktadecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonijev klorid

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

bromokloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (BCDMH)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilurea (izoproturon)

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-kloro-2-oksooksazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil] O,O-dimetil tiofosfat (azametifos)

IT

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

dimetiltetradecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonijev klorid

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

ulje biljke Eucalyptus citriodora, hidrirano, ciklizirano

CZ

 

1245629-80-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

ulje biljke Cymbopogon winterianus, frakcionirano, hidrirano, ciklizirano

CZ

nije dostupno

nije dostupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

3-jodo-2-propinilbutilkarbamat (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

tetrakis(hidroksimetil)fosfonij sulfat (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-dikloro-2-oktilizotiazol-3(2H)-on (4,5-dikloro- 2-oktil-2H- izotiazol-3-on (DCOIT))

NO

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

produkti reakcije paraformaldehida i 2-hidroksipropilamina (omjer 3:2) (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

alkil (C12-18) dimetilbenzil amonijev klorid (ADBAC (C12-18))

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijev klorid (ADBAC/BKC (C12-C16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

didecildimetilamonijev klorid (DDAC (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C12-18-alkildimetil, soli s 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on 1,1-dioksidom (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

natrijev N-(hidroksimetil)glicinat

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

pentakalijev bis(peroksimonosulfat)bis(sulfat) (KPMS)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

aktivni klor dobiven elektrolizom iz natrijeva klorida

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1049

aktivni klor dobiven iz natrijeva klorida i pentakalijeva bis(peroksimonosulfat) bis(sulfata)

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

aktivni klor dobiven elektrolizom iz morske vode (natrijev klorid)

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

aktivni klor dobiven elektrolizom iz magnezijeva klorida heksahidrata i kalijeva klorida

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

aktivni klor dobiven iz natrijeva N-klorosulfamata

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

701

divodikov bis[monoperoksiftalato(2-)-O1,OO1]magnezat(2-) (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

ekstrakt margosa od hladnoprešana ulja koštica Azadirachta indica ekstrahiranog superkritičnim ugljikovim dioksidom

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

alkil (C12-C14) dimetilbenzilamonijev klorid (ADBAC (C12-C14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

alkil (C12-C14) dimetil(etilbenzil)amonijev klorid (ADEBAC (C12-C14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1057

ekstrakt Chrysanthemum cinerariaefolium iz otvorenih i zrelih cvjetova biljke Tanacetum cinerariifolium ekstrahiran ugljikovodičnim otapalom

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

ekstrakt Chrysanthemum cinerariaefolium iz otvorenih i zrelih cvjetova biljke Tanacetum cinerariifolium ekstrahiran superkritičnim ugljikovim dioksidom

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

lavanda, Lavandula hybrida, ekstrakt/ulje lavande

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

produkti reakcije glutaminske kiseline i N-(C12-C14-alkil)propilendiamina (glukoprotamin)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-(ftalimido)peroksiheksanska kiselina (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-butil-benzo[d]izotiazol-3-on (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

klorov dioksid dobiven acidifikacijom iz tetraklorodekaoksid kompleksa (TCDO)

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

srebro natrij hidrogen cirkonij fosfat

SE

422-570-3

265647-11-8

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

797

cis-1-(3-kloroalil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan klorid (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1014

srebrov zeolit

SE

nije dostupno

nije dostupno

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

produkti reakcije 5,5-dimetilhidantoina, 5-etil-5-metilhidantoina s bromom i klorom (DCDMH)

NL

nije dostupno

nije dostupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

reakcijska smjesa titanijeva dioksida i srebrnog klorida

SE

nije dostupno

nije dostupno

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

produkti reakcije 5,5-dimetilhidantoina, 5-etil-5-metilhidantoina s klorom (DCEMH)

NL

nije dostupno

nije dostupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

srebro-fosfatno staklo

SE

nije dostupno

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1077

srebro-borfosfatno staklo

SE

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1078

srebro-fosfoboratno staklo

SE

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

srebro-cink-zeolit

SE

nije dostupno

130328-20-0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

srebro-bakar-zeolit

SE

nije dostupno

130328-19-7

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

srebro adsorbirano na silicijev dioksid (kao nanomaterijal u obliku stabilnog agregata s primarnim česticama nanoveličine)

SE

nije dostupno

nije dostupno

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropankarboksilat (smjesa četiri izomera: 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-aletrin)

DE

sredstvo za zaštitu bilja

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-bromo-2-(4-klorofenil)-1-etoksimetil-5-trifluorometilpirol-3-karbonitril (klorfenapir)

PT

sredstvo za zaštitu bilja

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

polimer N-metilmetanamina (EINECS 204-697-4 s (klorometil)oksiranom (EINECS 203-439-8)/polimerni kvaterni amonijev klorid (PQ polimer)

HU

polimer

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

poli(oksi-1,2-etandiil),.alfa.-[2-(didecilmetilamonio)etil]-.omega.-hidroksi-, propanoat (sol) (Bardap 26)

IT

polimer

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-didecil-n-dipolietoksiamonijev borat/didecilpolioksetilamonijev borat (polimerni betain)

EL

polimer

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

slatka naranča, ekstrakt

Ekstrakti i njihovi fizikalno promijenjeni derivati, kao što su tinkture, krutine, čisti ekstrakti, eterična ulja, uljne smole, terpeni, bezterpenske frakcije, destilati, ostaci itd., dobiveni iz naranče, roda Citrus sinensis, porodice Rutaceae.

CH

232-433-8

8028-48-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

češnjak, ekstrakt

Ekstrakti i njihovi fizikalno promijenjeni derivati, kao što su tinkture, suhi ekstrakti, čisti ekstrakti, eterična ulja, uljne smole, terpeni, bezterpenske frakcije, destilati, ostaci itd., dobiveni iz češnjaka, roda Allium sativum, porodice Liliaceae.

AT

232-371-1

8008-99-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1072

rakija

naknadno će se odrediti

nije dostupno

nije dostupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1073

maslac od kikirikija

BE

nije dostupno

nije dostupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1074

bakar, prah

FR

231-159-6

7440-50-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

▼B
PRILOG III.

RokoviVrste proizvoda

Rokovi za podnošenje izvješća o procjeni u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom (b)

Rokovi za pokretanje pripreme mišljenja u skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom (b)

8, 14, 16, 18, 19 i 21

31.12.2015.

31.3.2016.

3, 4 i 5

31.12.2016.

31.3.2017.

1 i 2

31.12.2018.

31.3.2019.

6 i 13

31.12.2019.

31.3.2020.

7, 9 i 10

31.12.2020.

31.3.2021.

11, 12, 15, 17, 20 i 22

31.12.2022.

►C1  30.9.2023. ◄( 1 ) Provedbena uredba Komisije (EU) br. 564/2013 оd 18. lipnja 2013. o naknadama i pristojbamakoje se plaćaju Europskoj agenciji za kemikalije u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 19.6.2013., str. 17.).

( 2 ) Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).