2014R0906 — HR — 04.09.2014 — 000.001


►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 906/2014

оd 11. ožujka 2014.

o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu rashoda za javne intervencije

( L 255, 28.8.2014, p.1)


►C1

,  L 291, 7.10.2014,  19  (906/2014)
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 906/2014

оd 11. ožujka 2014.

o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu rashoda za javne intervencijeEUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 ( 1 ), a posebno njezin članak 20. stavke 2. i 3.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1306/2013 interventne mjere kojima se reguliraju poljoprivredna tržišta treba financirati Unija prema uvjetima sektorskog poljoprivrednog zakonodavstva. U pogledu mjera javne intervencije, iznos koji treba financirati Unija određuje se na temelju godišnjih financijskih izvješća koja sastavljaju agencije za plaćanja.

(2)

Rashodi za javne intervencije mogu znatno varirati. Stoga je potrebno za svaku kategoriju mjera navesti koji su rashodi prihvatljivi za financiranje Unije i posebno pod kojim uvjetima se ti rashodi mogu pokriti. U tu svrhu potrebno je utvrditi uvjete prihvatljivosti i metode za izračun prihvatljivih rashoda. Nadalje, trebalo bi precizno navesti knjiže li se takvi rashodi na temelju stvarnih elemenata koje su utvrdile agencije za plaćanje ili na temelju paušalnih iznosa koje određuje Komisija.

(3)

Kako bi države članice čija valuta nije euro na ujednačen način mogle konsolidirati svoje rashode i troškove u nacionalnoj valuti i u eurima, trebalo bi navesti uvjete pod kojima se mjere javnog skladištenja knjiže na njihovim računima te primjenjivi tečaj.

(4)

Ocjena mjera javnog skladištenja ovisi i o vrsti mjera i važećem sektorskom poljoprivrednom zakonodavstvu. Trebalo bi stoga odrediti opće pravilo prema kojem je vrijednost otkupljenih i prodanih količina jednaka zbroju isplata i prihoda koji su izvršeni ili će biti izvršeni za fizičke mjere te posebna pravila i posebne slučajeve koje treba uzeti u obzir.

(5)

Mjerama iz ove Uredbe zamjenjuju se relevantne odredbe utvrđene Uredbom Komisije (EZ) br. 884/2006 ( 2 ), koja je stavljena izvan snage Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 907/2014 ( 3 ).,

DONIJELA JE OVU UREDBU:Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju uvjeti i pravila koja se primjenjuju na financiranje rashoda za interventne mjere povezane s javnim skladištenjem iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP).

Članak 2.

Interventne mjere u obliku javnog skladištenja

Interventne mjere u obliku javnog skladištenja mogu se sastojati od otkupa, skladištenja, prijevoza i prijenosa zaliha, te prodaje i ostalih oblika plasiranja poljoprivrednih proizvoda pod uvjetima koji su utvrđeni važećim sektorskim poljoprivrednim zakonodavstvom i ovom Uredbom.

Članak 3.

Financiranje interventnih rashoda nastalih u okviru mjera javnog skladištenja

1.  U okviru mjera javnog skladištenja iz članka 2., EFJP financira sljedeće rashode iz rubrike intervencije, pod uvjetom da odgovarajući rashodi nisu određeni drugačije u skladu s važećim sektorskim poljoprivrednim zakonodavstvom:

(a) troškove financiranja za sredstva koje su države članice namijenile za otkup proizvoda u skladu s metodama izračuna iz Priloga I.;

(b) rashode za fizičke mjere koje se odnose na otkup, prodaju i ostale oblike prijenosa proizvoda (ulaz, skladištenje i izlaz proizvoda u okviru programa javnog skladištenja), kako je navedeno u Prilogu II., temeljene na jedinstvenim paušalnim iznosima za Uniju koji su izračunani u skladu s metodama iz Priloga III.;

(c) rashode za fizičke mjere koje nisu nužno povezane s otkupom, prodajom ili ostalim oblicima prijenosa proizvoda, na temelju paušalnih iznosa ili nepaušalnih iznosa u skladu s odredbama koje je Komisija utvrdila u okviru sektorskog poljoprivrednog zakonodavstva koje se odnosi na predmetne proizvode i u Prilogu IV.;

(d) rashode koji nastaju zbog prijevoza unutar ili izvan državnog područja države članice ili zbog izvoza, na temelju paušalnih ili nepaušalnih iznosa koji se odobravaju u skladu s postupkom iz članka 229. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 4 );

(e) amortizaciju skladištenih proizvoda u skladu s metodama izračuna iz Priloga V.;

(f) razlike (dobici i gubici) između knjigovodstvene vrijednosti i prodajne cijene proizvoda, ili razlike koje su posljedica drugih čimbenika.

2.  U slučaju država članica čija valuta nije euro, ne dovodeći u pitanje posebna pravila i operativne događaje predviđene prilozima ovoj Uredbi ili poljoprivrednim zakonodavstvom, rashodi iz stavka 1. točaka (b) i (c) ovog članka izračunani na temelju iznosa utvrđenih u eurima te rashodi ili prihodi nastali u nacionalnoj valuti u okviru ove Uredbe preračunavaju se, ovisno u slučaju, u nacionalnu valutu ili u euro na temelju zadnjeg tečaja Europske središnje banke određenog prije obračunske godine tijekom koje su mjere knjižene na računima agencije za plaćanja.

Za potrebe ove Uredbe, obračunska godina znači razdoblje iz članka 3. stavka 3. točke (a) Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014.

Članak 4.

Vrednovanje mjera javnog skladištenja

1.  Vrijednost otkupljenih i prodanih količina jednaka je zbroju isplata ili uplata koje su izvršene ili koje će biti izvršene za fizičke mjere, osim u slučaju određenih odredbi iz ovog članka i u skladu s:

(a) Prilogom VI. za manjkove;

(b) Prilogom VII. za proizvode koji su izgubili na kvaliteti ili su uništeni;

(c) Prilogom VIII. za proizvode koji su ušli u skladište, ali čije je preuzimanje odbijeno.

2.  Vrijednost otkupljenih količina određuje se za količine proizvoda koji ulaze u skladište na temelju cijene javne intervencije, vodeći računa o povećanjima, premijama, umanjenjima, postocima i koeficijentima koji se primjenjuju na cijenu javne intervencije u trenutku otkupa u skladu s kriterijima utvrđenima sektorskim poljoprivrednim zakonodavstvom.

Međutim, u slučajevima i situacijama iz Priloga VI. i stavka 2. točaka (a) i (c) Priloga VII., povećanja, premije, umanjenja, postoci i koeficijenti se ne uzimaju u obzir.

Vrijednost proizvoda koji su se pokvarili ili su uništeni zbog prirodnih katastrofa ili predugog razdoblja skladištenja iz točke 2. Priloga VII. ovoj Uredbi, određuje se provedbenim aktom Komisije. Taj se akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 229. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

3.  Ne dovodeći u pitanje Prilog V., vrijednost proizvoda koji su stavljeni na raspolaganje i financirani u okviru Fonda za europsku pomoć za najugroženije jednaka je cijeni javne intervencije primjenjivoj 1. listopada svake godine. Za države članice čija valuta nije euro, knjigovodstvena vrijednost interventnih proizvoda pretvara se u nacionalnu valutu prema tečaju koji se primjenjuje 1. listopada te godine.

Kada se interventni proizvodi prevoze iz jedne države članice u drugu, država članica dobavljačica knjiži isporučeni proizvod s vrijednošću nula u knjigovodstvu države članice, a odredišna država članica knjiži ga kao primitak u mjesecu isporuke, koristeći cijenu izračunanu u skladu s prvim podstavkom.

4.  U skladu s pravilima Unije, troškovi isplaćeni ili zaračunani kada su proizvodi otkupljeni za fizičke mjere iz članka 3. stavka 1. točke (c) knjiže se kao rashodi ili prihodi koji se odnose na tehničke troškove, odvojeno od otkupne cijene.

5.  U financijskim računima iz članka 3. stavka 3. točke (a) Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014, količine na skladištenju na kraju obračunske godine koje se prenose u sljedeću obračunsku godinu vrednuju se po njihovoj prosječnoj knjigovodstvenoj vrijednosti (prenesena vrijednost), kako je određeno mjesečnim obračunom zadnjeg mjeseca obračunske godine.

6.  Količine koje ulaze u skladište i koje ne ispunjavaju uvjete skladištenja knjiže se u vrijeme izlaza iz skladišta kao prodaja po cijeni po kojoj su otkupljeni.

Međutim, ako su u vrijeme stvarnog izlaza iz skladišta zadovoljeni uvjeti za primjenu točke (b) Priloga VI., potrebno je unaprijed se savjetovati s Komisijom o izlazu robe.

7.  Kada račun pokazuje pozitivnu bilancu, taj se iznos oduzima od rashoda tekuće obračunske godine.

8.  Dođe li do promjena u paušalnim iznosima, odobrenom roku isplate, kamatnoj stopi i ostalim elementima izračuna nakon prvog dana u mjesecu, novi elementi se primjenjuju na fizičke mjere od sljedećeg mjeseca.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

IZRAČUN STOPA ZA POVRAT TROŠKOVA FINANCIRANJA

(Članak 3. stavak 1. točka (a))

I.   PRIMJENJIVE KAMATNE STOPE

1. Početkom svake obračunske godine Komisija određuje jedinstvenu kamatnu stopu u skladu s člankom 20. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013 za cijelu Uniju za potrebe izračuna troškova financiranja koje snosi EFJP za sredstva koje države članice koriste za otkup interventnih proizvoda. Jedinstvena kamatna stopa odgovara prosjeku kamatnih stopa EURIBOR za tromjesečni i dvanaestomjesečni terminski tečaj, zabilježenih tijekom šestomjesečnog referentnog razdoblja koje utvrđuje Komisija, s ponderiranjem od jedne trećine odnosno dvije trećine.

2. Radi određivanja kamatnih stopa koje se primjenjuju na odgovarajuću obračunsku godinu, države članice obavješćuju Komisiju, na njezin zahtjev, o prosječnoj kamatnoj stopi koju su stvarno snosile tijekom referentnog razdoblja iz točke 1. najkasnije do roka navedenog u tom zahtjevu. Obavješćivanje se izvršava s pomoću obrasca koji državama članicama zadaje Komisija.

U nedostatku obavijesti od strane države članice, u obliku i u roku iz prvog podstavka, smatra se da kamatna stopa koju snosi država članica iznosi 0 %.

Ako država članica prijavi da nije snosila nikakve troškove kamata jer tijekom referentnog razdoblja nije imala javno skladištenih poljoprivrednih proizvoda, Komisija određuje tu stopu na temelju prosječnih referentnih kamatnih stopa tijekom referentnog razdoblja iz prvog stavka ove točke, plus jedan postotni bod. Te su referentne kamate stope sljedeće:

(a) Za države članice čija valuta je euro, Euro interbank borrowing offered rate za tri mjeseca (EURIBOR);

(b) Za države članice čija valuta nije euro, interbank borrowing offered rate za tri mjeseca (IBOR);

Ako referentne kamatne stope ili stope EURIBOR ►C1  iz točke 1. ◄ nisu dostupne za cijelo referentno razdoblje, koriste se stope dostupne za to razdoblje.

3. Za svaku predmetnu državu članicu kamatna stopa utvrđena na temelju ►C1  odredbi iz točke 2. ◄ uspoređuje se s jedinstvenom kamatnom stopom utvrđenom na temelju ►C1  odredbi iz točke 1. ◄ Za svaku državu članicu primjenjuje se niža od ovih dviju kamatnih stopa.

Kamatne stope utvrđene Provedbenom uredbom Komisije donesenom na temelju članka 20. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013 za svaku obračunsku godinu zaokružuju se na jedno decimalno mjesto.

II.   IZRAČUN TROŠKOVA FINANCIRANJA

1. Izračun troškova financiranja dijeli se prema razdobljima važenja kamatnih stopa koje je odredila Komisija u skladu s dijelom I.

2. Troškovi financiranja iz članka 3. stavka 1. točke (a) izračunavaju se primjenom kamatne stope države članice na prosječnu vrijednost po toni otkupljenog proizvoda, te množenjem tako dobivenog rezultata s prosječnim zalihama za obračunsku godinu.

Prosječna vrijednost po toni proizvoda izračunava se dijeljenjem zbroja vrijednosti proizvoda na skladištenju prvoga dana obračunske godine i proizvoda otkupljenih tijekom te godine sa zbrojem količina proizvoda na skladištenju prvoga dana obračunske godine i proizvoda otkupljenih tijekom obračunske godine.

Prosječne zalihe obračunske godine izračunavaju se dijeljenjem zbroja zaliha početkom svakog mjeseca i zaliha krajem svakog mjeseca brojem koji je jednak dvostrukom broju mjeseci u obračunskoj godini.

3. Ako je za određeni proizvod određen koeficijent amortizacije u skladu s točkom 1. Priloga V., vrijednost proizvoda otkupljenih tijekom obračunske godine izračunava se oduzimanjem iznosa amortizacije od otkupne cijene primjenom tog koeficijenta.

4. U slučaju proizvoda za koje je određena druga amortizacija u skladu s drugim podstavkom točkom 3. Priloga V., prosječne zalihe izračunavaju se prije stvarnog datuma svake amortizacije uzete u obzir za potrebe prosječne vrijednosti.

5. Ako je pravilima za zajedničku organizaciju tržišta predviđeno da se plaćanje za proizvod koji je otkupila agencija za plaćanja ne može izvršiti prije nego što prođe barem jedan mjesec od dana preuzimanja, izračunane prosječne zalihe smanjuju se za količinu koja proizlazi iz sljedećeg izračuna:

image

pri čemu je

Q

=

količine otkupljene tijekom obračunske godine,

N

=

broj mjeseci minimalnog roka plaćanja.

Za potrebe ovog izračuna, minimalno razdoblje dano u pravilima uzima se kao rok plaćanja. Smatra se da mjesec ima 30 dana. Svako razdoblje dulje od 15 dana smatra se cijelim mjesecom; svako razdoblje kraće ili jednako 15 dana pri izračunu se ne uzima u obzir.

Ako izračun prosječnih zaliha na kraju obračunske godine daje negativan rezultat nakon što se primijeni smanjenje iz prvog podstavka, taj se iznos oduzima od izračunanih prosječnih zaliha za sljedeću obračunsku godinu.

III.   POSEBNA PRAVILA POD ODGOVORNOŠĆU AGENCIJA ZA PLAĆANJA

1. Ako je za prodaju proizvoda od strane agencija za plaćanja na temelju pravila o zajedničkoj organizaciji tržišta ili obavijesti o pozivima na natječaj kupcu tih proizvoda ostavljen rok u kojem treba preuzeti proizvode nakon što je izvršena uplata te ako je taj rok dulji od 30 dana, troškovi financiranja izračunani u skladu s dijelom II. smanjuju se u računima agencija za plaćanja, i to za iznos dobiven sljedećim izračunom:

image

pri čemu je

V

=

iznos koji je platio kupac,

J

=

broj dana između primitka uplate i izlaza proizvoda umanjen za 30 dana,

i

=

važeća kamatna stopa tijekom obračunske godine.

2. U slučaju prodaje poljoprivrednih proizvoda od strane agencija za plaćanja na temelju određenih uredbi Unije, pri čemu je stvarni rok plaćanja nakon odvoženja tih proizvoda dulji od 30 dana, troškovi financiranja izračunani u skladu s dijelom II. uvećavaju se u računima agencija za plaćanja za iznos dobiven sljedećim izračunom:

image

pri čemu je

M

=

iznos koji treba platiti kupac,

D

=

broj dana između odvoženja proizvoda i primitka uplate umanjen za 30 dana,

i

=

važeća kamatna stopa tijekom obračunske godine.

3. Na kraju svake obračunske godine troškovi financiranja navedeni u stavcima 1. i 2. knjiže se za tu poljoprivrednu proračunsku godinu za broj dana koje treba uzeti u obzir do tog datuma, a ostatak se knjiži na teret sljedeće obračunske godine.
PRILOG II.

FIZIČKE MJERE POKRIVENE PAUŠALNIM IZNOSIMA

(Članak 3. stavak 1. točka (b))

Žitarice i riža

I.   PRIMANJE I ULAZ U SKLADIŠTE

(a) fizičko kretanje žitarica od sredstva prijevoza do dolaska u ćeliju skladišta (silos ili komora skladišta) – prvi prijenos;

(b) vaganje;

(c) uzorkovanje/analiza/utvrđivanje kvalitete.

II.   SKLADIŠTENJE

(a) najam prostora po ugovorenoj cijeni;

(b) troškovi osiguranja (osim ako je uključeno pod (a));

(c) troškovi suzbijanja nametnika kojim se osigurava prvotna kvaliteta proizvoda u skladištu (osim ako su uključeni pod (a));

(d) godišnja inventura (osim ako je uključeno pod (a));

(e) ventilacija, ako je potrebno (osim ako je uključeno pod (a)).

III.   IZLAZ IZ SKLADIŠTA

(a) vaganje žitarica;

(b) uzorkovanje/analiza (ako ide na teret interventne mjere);

(c) fizičko iznošenje i utovar žitarica na prvo prijevozno sredstvo.

Govedina/teletina

I.   ZAPRIMANJE ISPORUKE, OTKOŠTAVANJE I ULAZ U SKLADIŠTE (OTKOŠTENO MESO)

(a) provjera kvalitete mesa s kostima;

(b) vaganje mesa s kostima;

(c) rukovanje;

(d) ugovorna cijena otkoštavanja, uključujući:

i. početno hlađenje;

ii. prijevoz od interventnog skladišta do postrojenja za rezanje (osim ako prodavač isporuči proizvod do postrojenja za rezanje);

iii. otkoštavanje, rezanje, vaganje, pakiranje i brzo zamrzavanje;

iv. privremeno skladištenje rasjeka; utovar, prijevoz i ponovni ulaz u hladnjaču interventnog skladišta;

v. cijena materijala pakiranja: polietilenske vreće, kartonske kutije, elastične vreće;

vi. vrijednost kostiju, dijelova sala i ostalog rasjeka preostalih u postrojenju za rezanje (prihodi se odbijaju od troškova).

II.   SKLADIŠTENJE

(a) najamnina prostora po ugovorenoj cijeni;

(b) troškovi osiguranja (osim ako je uključeno pod (a));

(c) provjera temperature (osim ako je uključeno pod (a));

(d) godišnja inventura (osim ako je uključeno pod (a));

III.   IZLAZ IZ SKLADIŠTA

(a) vaganje;

(b) provjera kvalitete (ako je u nadležnosti interventnog tijela);

(c) prijenos mesa iz hladnjače do mjesta utovara.

Maslac

I.   PRIMANJE I ULAZ U SKLADIŠTE

(a) premještanje maslaca nakon dolaska do mjesta skladištenja iz prijevoznog sredstva u skladišnu ćeliju;

(b) vaganje i identifikacija paketa;

(c) uzorkovanje/provjera kvalitete;

(d) unos u hladnjaču i zamrzavanje;

(e) drugo uzorkovanje/provjera kvalitete na kraju ispitnog razdoblja.

II.   SKLADIŠTENJE

(a) najam prostora po ugovorenoj cijeni;

(b) troškovi osiguranja (osim ako je uključeno pod (a));

(c) provjera temperature (osim ako je uključeno pod (a));

(d) godišnja inventura (osim ako je uključeno pod (a)).

III.   IZLAZ IZ SKLADIŠTA

(a) vaganje i identifikacija paketa;

(b) premještanje maslaca iz hladnjače do mjesta utovara ako je prijevozno sredstvo kontejner, ili utovareno na parkiralištu skladišta ako je prijevozno sredstvo kamion ili željeznički vagon.

IV.   POSEBNO OZNAČIVANJE ILI OBILJEŽAVANJE

Ako je takvo označivanje obvezatno na temelju zakonodavstva Unije o prodaji proizvoda.

Obrano mlijeko u prahu

I.   PRIMANJE I ULAZ U SKLADIŠTE

(a) premještanje obranog mlijeka u prahu iz prijevoznog sredstva do mjesta skladištenja nakon dolaska;

(b) vaganje;

(c) uzorkovanje/provjera kvalitete;

(d) provjera oznaka i pakiranja.

II.   SKLADIŠTENJE

(a) najam prostora po ugovorenoj cijeni;

(b) troškovi osiguranja (osim ako je uključeno pod (a));

(c) provjera temperature (osim ako je uključeno pod (a));

(d) godišnja inventura (osim ako je uključeno pod (a)).

III.   IZLAZ IZ SKLADIŠTA

(a) vaganje;

(b) uzorkovanje/provjera dobara (ako je u nadležnosti interventnog tijela);

(c) premještanje obranog mlijeka u prahu do mjesta utovara i utovar u prijevozno sredstvo, bez učvršćivanja tereta, ako se radi o kamionu ili željezničkom vagonu; premještanje obranog mlijeka u prahu do mjesta utovara ako se radi o nekom drugom prijevoznom sredstvu, npr. kontejneru.

IV.   POSEBNO OZNAČIVANJE ILI OBILJEŽAVANJE

Ako je takvo označivanje obvezatno na temelju zakonodavstva Unije o prodaji proizvoda.
PRILOG III.

PAUŠALNI IZNOSI ZA UNIJU

(Članak 3. stavak 1. točka (b))

I.   PRIMJENJIVI PAUŠALNI IZNOSI

1. Paušalni iznosi primjenjivi u cijeloj Uniji određuju se po proizvodu na temelju najnižih troškova zabilježenih tijekom referentnog razdoblja koje počinje 1. listopada godine n, a završava 30. travnja sljedeće godine.

2. „Zabilježeni troškovi” znači troškovi za fizičke mjere iz Priloga II. izvršene tijekom referentnog razdoblja, na temelju bilo pojedinačnih faktura za te mjere bilo ugovora sklopljenog u vezi s njima. Ako tijekom referentnog razdoblja postoje zalihe nekog proizvoda, a da nije bilo ni ulaza ni izlaza, mogu se koristiti i referentni troškovi navedeni u ugovorima o skladištenju za taj proizvod.

Troškovi primanja i ulaza u skladište (I.) te izlaza iz skladišta (III.) prijavljuju se po toni proizvoda uključenog u svaku pojedinačnu mjeru (a, b, c,…) kako je utvrđeno Prilogom II. Troškovi skladištenja (II.) prijavljuju se svakoga mjeseca za svaku tonu uskladištenu za svaku pojedinačnu mjeru (a, b i c) kako je utvrđeno Prilogom II.

3. Države članice obavješćuju Komisiju najkasnije do 10. svibnja o troškovima navedenima u prethodnoj točki 2. koji se odnose na mjere iz Priloga II. izvršene tijekom referentnog razdoblja. Paušalni iznosi iz točke 1. određuju se u eurima na temelju ponderiranog prosjeka tih troškova zabilježenih tijekom referentnog razdoblja u barem četiri države članice s najmanjim troškovima za danu fizičku mjeru, ako se oni podudaraju s barem 33 % ukupnih prosječnih skladištenih količina predmetnog proizvoda tijekom referentnog razdoblja. U suprotnom se troškovi ostalih država članica uključuju u ponderiranje sve dok postotak ne dosegne iznos od 33 % skladištenih količina.

4. Ako manje od četiri države članice stave određeni proizvod u javno skladištenje, paušalni iznosi za taj proizvod određuju se na temelju troškova zabilježenih u predmetnim državama članicama. Međutim, konačni paušalni iznos za taj proizvod ne smije se razlikovati za više od 2 % od iznosa utvrđenog za prethodnu godinu.

5. Ako su troškovi proizvoda na skladištu koje država članica prijavi i upotrebljava u izračunima iz točaka 3. i 4. više nego dvostruki veći od aritmetičke sredine troškova koje su prijavile ostale države članice za taj izračun, tada se trošak smanjuje na razinu aritmetičke sredine.

6. Troškovi korišteni za izračun iz točaka 3. i 4. ponderiraju se na temelju količina koje su uskladištile države članice uključenih u izračun.

7. Troškovi koje prijave države članice čija valuta nije euro preračunavaju se u euro na temelju prosječnog tečaja za njihovu valutu tijekom referentnog razdoblja iz točke 1.

II.   POSEBNE ODREDBE

1. Paušalni trošak izlaza iz skladišta može se uvećati za iznos koji izračunava Komisija u skladu s člankom 20. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013 pod uvjetom da država članica podnese izjavu, koja obuhvaća cijelu predmetnu obračunsku godinu i sve zalihe predmetnog proizvoda, navodeći da neće primijeniti granice dopuštenog odstupanja iz članka 4. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014 te da jamči za količinu.

Ta se izjava naslovljava na Komisiju koja istu treba zaprimiti prije nego što zaprimi prvu mjesečnu izjavu za predmetnu obračunsku godinu, ili ako predmetni proizvod nije u interventnom skladištu početkom obračunske godine, najkasnije u mjesecu nakon onoga u kojem je proizvod prvi puta ušao u skladište.

Povećanje predviđeno prvim podstavkom izračunava se množenjem referentnog praga za predmetni proizvod iz članka 7. Uredbe (EU) br. 1308/2013 s granicama dopuštenog odstupanja za taj proizvod utvrđenima u Prilogu IV. Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014.

2. Paušalni iznosi određeni za trošak ulaza i izlaza iz skladišta za sve skladištene proizvode osim za govedinu/teletinu, smanjuju se primjenom sljedećih koeficijenata ako predmetne količine nisu fizički premještene.Proizvod

Ulaz u skladište

Izlaz iz skladišta

Žitarice

36,50 %

22,80 %

Riža

17,50 %

20,30 %

Maslac

25,90 %

22,20 %

Obrano mlijeko u prahu

21,00 %

35,10 %

3. Komisija može prenijeti paušalne iznose prethodno određene za proizvod ako u tekućoj obračunskoj godini nije bilo ili neće biti javnog skladištenja.
PRILOG IV.

POSEBNI ELEMENTI KOJI SE UZIMAJU U OBZIR ZA RASHODE I PRIHODE POVEZANE S GOVEDINOM I TELETINOM

(Članak 3. stavak 1. točka (c))

Za potrebe Priloga VI. i točke 2. podtočaka (a) i (c) Priloga VII., osnovna cijena koju je potrebno koristiti za otkoštenu govedinu je referentni prag naveden u članku 7. Uredbe (EU) br. 1308/2013 pomnožen s koeficijentom 1,47.
PRILOG V.

AMORTIZACIJA PROIZVODA NA SKLADIŠTENJU

(Članak 3. stavak 1. točka (e))

1. Ako je za predmetni proizvod procijenjena prodajna cijena u javnim interventnim zalihama niža od otkupne cijene, u vrijeme otkupa proizvoda primjenjuje se postotak amortizacije nazvan „koeficijent k”. Utvrđuje se za svaki proizvod početkom svake obračunske godine u skladu s člankom 20. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

2. Postotak amortizacije ne prelazi razliku između otkupne cijene i procijenjene prodajne cijene za svaki proizvod.

3. U vrijeme otkupa Komisija može ograničiti amortizaciju na dio postotka izračunanog u skladu s točkom 2. Taj dio ne smije biti manji od 70 % amortizacije određene u skladu s točkom 1.

U tim slučajevima Komisija provodi drugu amortizaciju krajem svake obračunske godine u skladu s metodom iz točke 5.

4. U slučaju amortizacija iz točke 3. drugog podstavka Komisija određuje sveukupne iznose amortizacije po proizvodu i po državi članici prije početka sljedeće obračunske godine.

S tim se ciljem procijenjena prodajna cijena za proizvode na skladištenju uspoređuje s procijenjenom vrijednosti prijenosa po proizvodu i državi članici. Sveukupni iznosi amortizacije po proizvodu i predmetnoj državi članici dobivaju se množenjem razlika između procijenjenih vrijednosti prijenosa i procijenjenih prodajnih cijena po procijenjenim količinama u skladištu na kraju obračunske godine.

5. Procjena količina u javnom skladištenju i vrijednosti prijenosa po proizvodu i državi članici temelji se na izvješćima država članica poslanima Komisiji najkasnije do 7. rujna godine n+1 o proizvodima skladištenima na dan 30. rujna te godine, uključujući sljedeće elemente:

 količine otkupljene u razdoblju od 1. listopada godine n do 31. kolovoza godine n+1,

 količine na skladištu na dan 31. kolovoza godine n+1,

 vrijednost u eurima proizvoda na skladištu na dan 31. kolovoza godine n+1,

 procijenjene količine na skladištu na dan 30. rujna godine n+1,

 procijenjene količine otkupljene između 1. i 30. rujna godine n+1,

 procijenjena vrijednost u eurima količina otkupljenih između 1. i 30. rujna godine n+1.

6. Vrijednosti u nacionalnoj valuti u izvješćima država članica čija valuta nije euro, imajući u vidu izračun amortizacije na kraju obračunske godine, preračunavaju se u euro primjenjujući važeće tečajeve u vrijeme kada se izračunavaju sveukupni iznosi amortizacije za kraj te obračunske godine.

7. Komisija obavješćuje sve predmetne države članice o sveukupnim iznosima amortizacije po proizvodima kako bi ih one mogle uvrstiti u svoju konačnu mjesečnu izjavu o rashodima za EFJP za predmetnu obračunsku godinu.
PRILOG VI.

PROCJENA MANJKOVA

(Članak 4. stavak 1. točka (a))

U skladu s posebnim pravilima iz Priloga IV. vrijednost manjkova računa se na sljedeći način:

(a) Ako su prijeđene granice dopuštenog odstupanja iz članka 4. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) br. 907/2014 za skladištenje ili preradu proizvoda, ili ako je utvrđeno da količine nedostaju zbog krađe ili drugih razloga koji se mogu utvrditi, vrijednost manjkova računa se množenjem tih količina s referentnim pragom iz članka 7. Uredbe (EU) br. 1308/2013, koja je na snazi za standardnu kvalitetu svakog proizvoda na prvi dan obračunske godine u kojoj su prijeđene granice dopuštenog odstupanja ili u kojoj je utvrđeno da nedostaju količine, uvećano za 5 %.

(b) Ako je na dan utvrđivanja manjkova prosječna tržišna cijena standardne kvalitete u državi članici skladištenja veća od 105 % osnovnog referentnog praga, kako je utvrđeno u članku 7. Uredbe (EU) br. 1308/2013, ugovaratelji su dužni agencijama za intervencije nadoknaditi tržišnu cijenu koju je zabilježila država članica, uvećanu za 5 %.

Država članica određuje prosječnu tržišnu cijenu na temelju podataka iz svojih redovitih izvješća Komisiji.

Razlike između iznosa prikupljenih primjenom tržišne cijene i iznosa knjiženih u okviru EFJP-a primjenom referentnog praga, kako je utvrđeno u članku 7. Uredbe (EU) br. 1308/2013, pripisuju se u korist EFJP-a na kraju obračunske godine među ostalim elementima potraživanja.

(c) Ako je utvrđeno da nedostaju količine nakon što su proizvodi preneseni ili prevezeni iz interventnog skladišta ili mjesta skladištenja koje je odredila agencija za plaćanja na neko drugo mjesto i ako nije određena posebna vrijednost na temelju odgovarajućeg zakonodavstva Unije, vrijednost manjkova određuje se u skladu s točkom (a).
PRILOG VII.

PROCJENA PROIZVODA KOJI SU IZGUBILI NA VRIJEDNOSTI ILI SU UNIŠTENI

(Članak 4. stavak 1. točka (b))

1. Osim ako je posebnim pravilima Unije određeno drugačije, smatra se da je proizvod izgubio na kvaliteti ako više ne zadovoljava zahtjeve kvalitete koji su vrijedili prilikom otkupa.

2. Vrijednost proizvoda koji su izgubili na kvaliteti ili su uništeni izračunava se ovisno vrsti uzroka kako slijedi:

(a) u slučaju nezgoda, osim ako nije drugačije predviđeno posebnim odredbama Priloga IV.: vrijednost proizvoda izračunava se množenjem količina na koje utječe temeljni referentni prag iz članka 7. Uredbe (EZ) br. 1308/2013, koja je na snazi za standardnu kvalitetu prvog dana tekuće obračunske godine, umanjena za 5 %;

(b) u slučaju prirodnih katastrofa: vrijednost oštećenih količina određuje se provedbenim aktom Komisije koji će se donijeti u skladu s člankom 4. stavkom 2. trećim podstavkom;

(c) u slučaju loših uvjeta čuvanja, osobito zbog neprikladnih metoda skladištenja: vrijednost proizvoda knjiži se u skladu s točkama (a) i (b) Priloga VI.;

(d) u slučaju predugog razdoblja skladištenja: knjigovodstvena vrijednost proizvoda određuje se na temelju prodajne cijene u trenutku prodaje proizvoda na temelju provedbenog akta Komisije koji će se donijeti u skladu s člankom 4. stavkom 2. trećim podstavkom.

Odluka o prodaji proizvoda donosi se u skladu s poljoprivrednim zakonodavstvom koje se primjenjuje na predmetni proizvod. Prihodi od prodaje knjiže se u mjesecu tijekom kojega je došlo do izlaza proizvoda iz skladišta.
PRILOG VIII.

RAČUNOVODSTVENA PRAVILA PRIMJENJIVA NA PROIZVODE KOJI SU UŠLI U SKLADIŠTE, ALI ČIJE JE PREUZIMANJE ODBIJENO

(Članak 4. stavak 1. točka (c))

1. Osim ako je posebnim pravilima Unije drugačije predviđeno, troškovi ulaza, izlaza, skladištenja i financiranja koji su već knjiženi za svaku odbijenu količinu oduzimaju se i uzimaju u obzir odvojeno kako slijedi:

(a) troškovi ulaza i izlaza koje treba odbiti izračunavaju se množenjem odbijenih količina sa zbrojem odgovarajućih paušalnih iznosa, važećih u mjesecu izlaza;

(b) troškovi skladištenja koje treba odbiti izračunavaju se množenjem odbijene količine s brojem mjeseci koji su prošli između ulaza i izlaza i paušalnim iznosom važećim za mjesec izlaza;

(c) troškovi financiranja koje treba odbiti izračunavaju se množenjem odbijenih količina s brojem mjeseci koji su prošli između ulaza i izlaza, nakon što se odbije broj mjeseci roka plaćanja važeći u vrijeme ulaza, sa stopom financiranja važećom tijekom mjeseca izlaza, podijeljeno s 12 i prosječnom knjigovodstvenom vrijednošću zaliha prenesenih na početku obračunske godine, ili s prosječnom knjigovodstvenom vrijednošću zaliha prvog mjeseca izjave ako ne postoji prosječna knjigovodstvena vrijednost prenesenih zaliha.

2. Troškovi iz stavka 1. knjiže se pod fizičke mjere u mjesecu izlaza.( 1 ) SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

( 2 ) Uredba Komisije (EZ) br. 884/2006 od 21. lipnja 2006. o određivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 u vezi s financiranjem interventnih mjera u obliku javnog skladištenja koje vrši Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) te vođenjem računovodstva za mjere javnog skladištenja koje vrše agencije za plaćanje država članica (SL L 171, 23.6.2006., str. 35.).

( 3 ) Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, vrijednosnih papira i korištenja eura (vidjeti stranicu 18. ovog Službenog lista).

( 4 ) Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).