02014R0833 — HR — 04.12.2022 — 012.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 833/2014

od 31. srpnja 2014.

o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

( L 229 31.7.2014, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 960/2014 od 8. rujna 2014.

  L 271

3

12.9.2014

►M2

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1290/2014 od 4. prosinca 2014.

  L 349

20

5.12.2014

►M3

UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/1797 od 7. listopada 2015.

  L 263

10

8.10.2015

►M4

UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/2212 od 30. studenoga 2017.

  L 316

15

1.12.2017

 M5

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1163 оd 5. srpnja 2019.

  L 182

33

8.7.2019

 M6

UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/262 od 23. veljače 2022.

  L 42I

74

23.2.2022

►M7

UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/328 od 25. veljače 2022.

  L 49

1

25.2.2022

►M8

UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/334 od 28. veljače 2022.

  L 57

1

28.2.2022

►M9

UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/345 od 1. ožujka 2022.

  L 63

1

2.3.2022

►M10

UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/350 od 1. ožujka 2022.

  L 65

1

2.3.2022

►M11

UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/394 od 9. ožujka 2022.

  L 81

1

9.3.2022

►M12

UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/428 od 15. ožujka 2022.

  L 87I

13

15.3.2022

►M13

UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/576 od 8. travnja 2022.

  L 111

1

8.4.2022

►M14

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/595 оd 11. travnja 2022.

  L 114

60

12.4.2022

►M15

UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/879 od 3. lipnja 2022.

  L 153

53

3.6.2022

►M16

UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/1269 od 21. srpnja 2022.

  L 193

1

21.7.2022

►M17

UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/1904 od 6. listopada 2022.

  L 259I

3

6.10.2022

►M18

UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/2367 od 3. prosinca 2022.

  L 311I

1

3.12.2022

►M19

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2368 оd 3. prosinca 2022.

  L 311I

5

3.12.2022


Koju je ispravio:

►C1

Ispravak,  L 246, 21.8.2014,  59 (833/2014)

►C2

Ispravak,  L 055, 28.2.2022,  78 ((EU) 2022/262)

 C3

Ispravak,  L 114, 12.4.2022,  214 (br. 833/2014)

 C4

Ispravak,  L 114, 12.4.2022,  212 ((EU) 2022/328)

 C5

Ispravak,  L 119, 21.4.2022,  114 (2022/394)

►C6

Ispravak,  L 190, 19.7.2022,  191 (2022/576)

 C7

Ispravak,  L 202, 2.8.2022,  58 (2022/576)
▼B

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 833/2014

od 31. srpnja 2014.

o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini▼M7

Članak 1.

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) 

„roba i tehnologija s dvojnom namjenom” znači proizvodi navedeni u Prilogu I. Uredbi (EU) 2021/821 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 );

(b) 

„nadležna tijela” znači nadležna tijela država članica navedena na internetskim stranicama iz Priloga I.;

(c) 

„tehnička pomoć” znači svaka tehnička podrška u vezi s popravkom, razvojem, proizvodnjom, sastavljanjem, ispitivanjem, održavanjem ili kakvom drugom tehničkom uslugom te može biti i u obliku npr. davanja uputa, savjeta, obuke, prijenosa praktičnog znanja ili vještina ili usluga savjetovanja; tehnička pomoć uključuje i pomoć u usmenom obliku;

(d) 

„brokerske usluge” znači:

i. 

pregovaranje ili dogovor o transakcijama u vezi s kupnjom, prodajom ili opskrbom robom i tehnologijom ili financijskim i tehničkim uslugama, među ostalim iz jedne treće zemlje u drugu treću zemlju; ili

ii. 

prodaja ili kupnja robe i tehnologije ili financijskih i tehničkih usluga, i ako se nalaze u trećim zemljama, u svrhu njihova prijenosa u drugu treću zemlju;

(e) 

„investicijske usluge” znači sljedeće usluge i aktivnosti:

i. 

primanje i prijenos naloga u vezi s jednim ili više financijskih instrumenata;

ii. 

izvršenje naloga za račun klijenata;

iii. 

trgovanje za vlastiti račun;

iv. 

upravljanje portfeljima;

v. 

investicijsko savjetovanje;

vi. 

preuzimanje izdanja financijskih instrumenata i/ili plasiranje financijskih instrumenata s čvrstom obvezom preuzimanja;

vii. 

plasiranje financijskih instrumenata bez čvrste obveze preuzimanja;

viii. 

sve usluge u vezi s uvrštavanjem za trgovanje na uređenom tržištu ili trgovanje na multilateralnoj trgovinskoj platformi;

(f) 

▼M11

„prenosivi vrijednosni papiri” znači sljedeće vrste vrijednosnih papira, među ostalim i u obliku kriptoimovine, koji su prenosivi na tržištu kapitala, osim instrumenata plaćanja:

▼M7

i. 

dionice društava i drugi vrijednosni papiri jednakovrijedni udjelu u kapitalu ili članskim pravima u društvima ili drugim pravnim osobama, te potvrde o deponiranim dionicama;

ii. 

obveznice i drugi oblici sekuritiziranog duga, uključujući potvrde o deponiranim takvim vrijednosnim papirima;

iii. 

svi drugi vrijednosni papiri koji daju pravo na stjecanje ili prodaju takvih prenosivih vrijednosnih papira ili na temelju kojih se može obavljati plaćanje u novcu;

(g) 

„instrumenti tržišta novca” znači vrste instrumenata kojima se uobičajeno trguje na tržištima novca, kao što su trezorski zapisi, certifikati o depozitu i komercijalni zapisi, osim instrumenata plaćanja;

(h) 

„kreditna institucija” znači poduzeće čija je djelatnost primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti te odobravanje kredita za vlastiti račun;

(i) 

„područje Unije” znači državna područja država članica na koja se primjenjuje Ugovor, u skladu s uvjetima utvrđenima Ugovorom, uključujući njihov zračni prostor;

(j) 

„središnji depozitorij vrijednosnih papira” znači pravna osoba definirana u članku 2. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 );

(k) 

„depozit” znači svaki potražni saldo koji proizlazi iz sredstava preostalih na računu ili privremenih situacija proizašlih iz uobičajenih bankovnih transakcija koje kreditna institucija mora isplatiti prema primjenjivim zakonskim i ugovornim uvjetima, uključujući oročeni depozit i štedni depozit, ali isključujući potražni saldo pod sljedećim uvjetima:

i. 

njegovo se postojanje može dokazati jedino financijskim instrumentom kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 15. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 ) , osim ako se radi o štednom proizvodu koji se evidentira potvrdom o depozitu koja je izdana imenovanoj osobi i koji postoji u državi članici na dan 2. srpnja 2014;

ii. 

njegova se glavnica ne može isplatiti po nominali;

iii. 

njegova je glavnica naplativa samo po nominali prema posebnom jamstvu ili sporazumu koji pruža kreditna institucija ili treća strana;

(l) 

„program za dodjelu državljanstva ulagateljima” (ili „zlatne putovnice”) znači postupci uvedeni u državi članici kojima se državljanima trećih zemalja omogućuje stjecanje državljanstva te države članice u zamjenu za unaprijed utvrđena plaćanja i ulaganja;

(m) 

„program za dodjelu prava boravka ulagateljima” (ili „zlatne vize”) znači postupci uvedeni u državi članici kojima se državljanima trećih zemalja omogućuje da dobiju dozvolu boravka u toj državi članici u zamjenu za unaprijed utvrđena plaćanja i ulaganja;

(n) 

„mjesto trgovanja”, definirano u članku 4. stavku 1. točki 24. Direktive 2014/65/EU, znači uređeno tržište, multilateralna trgovinska platforma (MTP) ili organizirana trgovinska platforma (OTP);

(o) 

„financiranje ili financijska pomoć” znači svaka radnja, bez obzira na konkretno odabrano sredstvo, kojom dotična osoba, subjekt ili tijelo, uvjetno ili bezuvjetno, isplaćuje ili se obvezuje isplatiti vlastita sredstva ili gospodarske resurse, među ostalim bespovratna sredstva, zajmove, jamstva, garancije, obveznice, kreditna pisma, kredite dobavljaču, kredite kupcu, predujmove za uvoz ili izvoz te sve vrste osiguranja i reosiguranja, uključujući osiguranje izvoznih kredita. Plaćanje te uvjeti plaćanja dogovorene cijene za robu ili uslugu, izvršeni u skladu s uobičajenom poslovnom praksom, nisu financiranje ili financijska pomoć;

(p) 

„partnerska zemlja” znači zemlja koja primjenjuje niz mjera kontrole izvoza koje su u bitnom istovjetne mjerama utvrđenima u ovoj Uredbi, kako su navedene u Prilogu VIII.;

(q) 

„potrošački komunikacijski uređaji” znači uređaji koje koriste fizičke osobe, kao što su osobna računala i periferni uređaji (uključujući tvrde diskove i pisače), mobilni telefoni, pametni televizori, memorijski uređaji (USB-ovi) te potrošački softver za sve te uređaje;

▼M8

(r) 

„Ruski zračni prijevoznik” znači poduzeće za zračni prijevoz koje ima važeću operativnu licenciju ili jednakovrijedni dokument koji su izdala nadležna tijela Ruske Federacije;

▼M12

(s) 

„kreditni rejting” znači mišljenje koje se odnosi na kreditnu sposobnost subjekta, duga ili financijske obveze, dužničkog vrijednosnog papira, povlaštene dionice ili drugog financijskog instrumenta, ili izdavatelja takvog duga ili financijske obveze, dužničkog vrijednosnog papira, povlaštene dionice ili drugog financijskog instrumenta, koje se dodjeljuje na temelju uspostavljenog i definiranog sustava rangiranja kategorija rejtinga;

(t) 

„aktivnosti vezane uz kreditni rejting” znači analiza podataka i informacija i ocjenjivanje, odobravanje, dodjela i preispitivanje kreditnih rejtinga.

(u) 

„energetski sektor” znači sektor koji obuhvaća sljedeće djelatnosti, uz iznimku civilnih djelatnosti povezanih s nuklearnom energijom:

i. 

istraživanje, proizvodnja, distribucija unutar Rusije ili rudarenje sirove nafte, prirodnog plina ili krutih fosilnih goriva, rafiniranje goriva, ukapljivanje prirodnog plina ili uplinjavanje;

ii. 

proizvodnja ili distribucija u Rusiji proizvoda od krutih fosilnih goriva, naftnih derivata ili plina; ili

iii. 

izgradnja objekata ili ugradnja opreme ili pružanje usluga, opreme ili tehnologije za djelatnosti povezane s proizvodnjom energije ili proizvodnjom električne energije;

▼M13

(v) 

„direktive o javnoj nabavi” znači direktive 2014/23/EU ( 4 ), 2014/24/EU ( 5 ), 2014/25/EU ( 6 ) i 2009/81/EZ ( 7 ) Europskog parlamenta i Vijeća;

(w) 

„cestovni prijevoznik” znači bilo koja fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koje se u komercijalne svrhe bavi prijevozom tereta motornim vozilima ili kombinacijom vozila.

▼M7

Članak 2.

1.  
Zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom, neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.
2.  

Zabranjuje se:

(a) 

pružanje tehničke pomoći, brokerskih ili drugih usluga u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. te u vezi s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom te robe i tehnologije, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji;

(b) 

financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih ili drugih usluga, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

3.  

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve o dozvoli u skladu s Uredbom (EU) 2021/821, zabrane iz stavaka 1. i 2. ovog članka ne primjenjuju se na prodaju, opskrbu, prijenos ni izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom niti na povezano pružanje tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, u sljedeće svrhe:

(a) 

humanitarna namjena, zdravstvene krize, hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš ili intervencija u slučaju prirodne katastrofe;

(b) 

medicinske ili farmaceutske svrhe;

(c) 

privremeni izvoz proizvoda za uporabu u informativnim medijima;

(d) 

ažuriranje softvera;

(e) 

korištenje kao potrošačkih komunikacijskih uređaja; ili

▼M16 —————

▼M7

(g) 

osobna uporaba fizičkih osoba koje putuju u Rusiju ili članova njihovih obitelji koji s njima putuju, što je ograničeno na osobne predmete, kućanske predmete, vozila ili profesionalne alate u vlasništvu tih fizičkih osoba koji nisu namijenjeni prodaji.

▼M16

Uz iznimku prvog podstavka točke (g), izvoznik u carinskoj deklaraciji iskazuje da se ti proizvodi izvoze na temelju relevantnog izuzeća utvrđenog u ovom stavku te, u roku od 30 dana od datuma prvog izvoza, obavješćuje nadležno tijelo države članice u kojoj je izvoznik rezident ili u kojoj ima poslovni nastan o prvoj primjeni relevantnog izuzeća.

▼M7

4.  

Odstupajući od stavaka 1. i 2. ovog članka i ne dovodeći u pitanje zahtjeve o dozvoli u skladu s Uredbom (EU) 2021/821, nadležna tijela mogu odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, nakon što utvrde da je takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć:

(a) 

namijenjena za suradnju Unije, državnih tijela država članica i državnih tijela Rusije isključivo u civilnim pitanjima;

(b) 

namijenjeni za međuvladinu suradnju u svemirskim programima;

(c) 

namijenjena za rad, održavanje, preradu goriva i sigurnost civilnih nuklearnih kapaciteta te za civilnu nuklearnu suradnju, osobito u području istraživanja i razvoja;

(d) 

namijenjena za pomorsku sigurnost;

▼M13

(e) 

namijenjena za civilne javno nedostupne elektroničke komunikacijske mreže, koje nisu vlasništvo subjekta pod javnom kontrolom ili s više od 50 % javnog vlasništva;

▼M7

(f) 

namijenjena za uporabu isključivo subjekata koji su u vlasništvu ili pod isključivom ili zajedničkom kontrolom pravne osobe, subjekta ili tijela koji su osnovani ili uspostavljeni u skladu s pravom neke države članice ili partnerske zemlje;

(g) 

namijenjena za diplomatska predstavništva Unije, država članica i partnerskih zemalja, uključujući delegacije, veleposlanstva i misije;

▼M16

(h) 

namijenjena za osiguravanje kibersigurnosti i informacijske sigurnosti fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela u Rusiji, uz iznimku njezine vlade i poduzeća koja su pod izravnom ili neizravnom kontrolom te vlade.

▼M7

5.  
Odstupajući od stavaka 1. i 2. ovog članka i ne dovodeći u pitanje zahtjeve o dozvoli u skladu s Uredbom (EU) 2021/821, nadležna tijela mogu odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, nakon što utvrde da takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć proizlaze iz ugovora sklopljenih prije 26. veljače 2022. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora, pod uvjetom da je dozvola zatražena prije 1. svibnja 2022.
6.  
Nadležna tijela sve dozvole koje se nalažu ovim člankom izdaju u skladu s pravilima i postupcima iz Uredbe (EU) 2021/821, koja se primjenjuje mutatis mutandis. Dozvola je valjana u cijeloj Uniji.
7.  

Prilikom odlučivanja o zahtjevima za dozvole iz stavaka 4. i 5., nadležna tijela ne izdaju dozvolu ako osnovano smatraju sljedeće:

▼M13

i. 

krajnji korisnik mogao bi biti vojni krajnji korisnik, fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo navedeni u Prilogu IV. ili bi roba mogla biti namijenjena za krajnju uporabu u vojne svrhe, osim ako su prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći dopušteni na temelju članka 2.b stavka 1. točke (a);

ii. 

prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći namijenjeni su za zrakoplovstvo ili svemirsku industriju, osim ako su takva prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći dopušteni na temelju stavka 4. točke (b); ili

▼M12

iii. 

prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje povezane tehničke ili financijske pomoći koji su namijenjeni za energetski sektor osim ako su takva prodaja, opskrba, prijevoz ili izvoz ili s time povezana tehnička ili financijska pomoć dopušteni na temelju iznimki iz članka 3. stavaka od 3. do 6.

▼M7

8.  
Nadležna tijela mogu poništiti, suspendirati, izmijeniti ili opozvati dozvolu koju su izdala u skladu sa stavcima 4. i 5. ako smatraju da su takvo poništenje, suspenzija, izmjena ili opoziv nužni za učinkovitu provedbu ove Uredbe.

Članak 2.a

1.  
Zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz, izravno ili neizravno, robe i tehnologije koje bi mogle pridonijeti ruskom vojnom i tehnološkom napretku ili razvoju sektora obrane i sigurnosti, navedene u Prilogu VII., neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.
2.  

Zabranjuje se:

(a) 

pružanje tehničke pomoći, brokerskih ili drugih usluga u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. te u vezi s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom te robe i tehnologije, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji;

(b) 

financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih ili drugih usluga, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

3.  

Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ni na povezano pružanje tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, u sljedeće svrhe:

(a) 

humanitarna namjena, zdravstvene krize, hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš ili intervencija u slučaju prirodne katastrofe;

(b) 

medicinske ili farmaceutske svrhe;

(c) 

privremeni izvoz proizvoda za uporabu u informativnim medijima;

(d) 

ažuriranje softvera;

(e) 

korištenje kao potrošačkih komunikacijskih uređaja; ili

▼M16 —————

▼M7

(g) 

osobna uporaba fizičkih osoba koje putuju u Rusiju ili članova njihovih obitelji koji s njima putuju, što je ograničeno na osobne predmete, kućanske predmete, vozila ili profesionalne alate u vlasništvu tih fizičkih osoba koji nisu namijenjeni prodaji.

▼M16

Uz iznimku prvog podstavka točke (g), izvoznik u carinskoj deklaraciji iskazuje da se ti proizvodi izvoze na temelju relevantnog izuzeća utvrđenog u ovom stavku te, u roku od 30 dana od datuma prvog izvoza, obavješćuje nadležno tijelo države članice u kojoj je izvoznik rezident ili u kojoj ima poslovni nastan o prvoj primjeni relevantnog izuzeća.

▼M7

4.  

Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela mogu odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, nakon što utvrde da je takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć:

(a) 

namijenjena za suradnju Unije, državnih tijela država članica i državnih tijela Rusije isključivo u civilnim pitanjima;

(b) 

namijenjeni za međuvladinu suradnju u svemirskim programima;

(c) 

namijenjena za rad, održavanje, preradu goriva i sigurnost civilnih nuklearnih kapaciteta te za civilnu nuklearnu suradnju, osobito u području istraživanja i razvoja;

(d) 

namijenjena za pomorsku sigurnost;

▼M13

(e) 

namijenjena za civilne javno nedostupne elektroničke komunikacijske mreže, koje nisu vlasništvo subjekta pod javnom kontrolom ili s više od 50 % javnog vlasništva;

▼M7

(f) 

namijenjena za uporabu isključivo subjekata koji su u vlasništvu ili pod isključivom ili zajedničkom kontrolom pravne osobe, subjekta ili tijela koji su osnovani ili uspostavljeni u skladu s pravom neke države članice ili partnerske zemlje; ili

(g) 

namijenjena za diplomatska predstavništva Unije, država članica i partnerskih zemalja, uključujući delegacije, veleposlanstva i misije; ili

▼M16

(h) 

namijenjena za osiguravanje kibersigurnosti i informacijske sigurnosti fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela u Rusiji, uz iznimku njezine vlade i poduzeća koja su pod izravnom ili neizravnom kontrolom te vlade.

▼M7

5.  
Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela mogu odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, nakon što utvrde da takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć proizlaze iz ugovora sklopljenih prije 26. veljače 2022. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora, pod uvjetom da je dozvola zatražena prije 1. svibnja 2022.
6.  
Nadležna tijela sve dozvole koje se nalažu ovim člankom izdaju u skladu s pravilima i postupcima iz Uredbe (EU) 2021/821, koja se primjenjuje mutatis mutandis. Dozvola je valjana u cijeloj Uniji.
7.  

Prilikom odlučivanja o zahtjevima za dozvole iz stavaka 4. i 5., nadležna tijela ne izdaju dozvolu ako osnovano smatraju sljedeće:

▼M13

i. 

krajnji korisnik mogao bi biti vojni krajnji korisnik, fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo navedeni u Prilogu IV. ili bi roba mogla biti namijenjena za krajnju uporabu u vojne svrhe, osim ako su prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći dopušteni na temelju članka 2.b stavka 1.

ii. 

prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći namijenjeni za zrakoplovstvo ili svemirsku industriju, osim ako su takva prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći dopušteni na temelju stavka 4. točke (b); ili

▼M12

iii. 

prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje povezane tehničke ili financijske pomoći koji su namijenjeni za energetski sektor osim ako su takva prodaja, opskrba, prijevoz ili izvoz ili s time povezana tehnička ili financijska pomoć dopušteni na temelju iznimki iz članka 3. stavaka od 3. do 6.

▼M7

8.  
Nadležna tijela mogu poništiti, suspendirati, izmijeniti ili opozvati dozvolu koju su izdala u skladu sa stavcima 4. i 5. ako smatraju da su takvo poništenje, suspenzija, izmjena ili opoziv nužni za učinkovitu provedbu ove Uredbe.

▼M17

Članak 2.aa

1.  
Zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz, izravno ili neizravno, vatrenog oružja, njegovih dijelova i bitnih komponenti te streljiva kako su navedeni u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 258/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, ( 8 ) neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.
2.  

Zabranjuje se:

(a) 

pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga u vezi s robom iz stavka 1. te u vezi s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom te robe, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelimau Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

(b) 

financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom iz stavka 1. za svaku prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelimau Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

▼M7

Članak 2.b

▼M12

1.  

Kad je riječ o fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenima u Prilogu IV., odstupajući od članka 2. stavaka 1. i 2. i članka 2.a stavaka 1. i 2., i ne dovodeći u pitanje zahtjeve u pogledu odobrenja u skladu s Uredbom (EU) 2021/821, nadležna tijela mogu odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom te robe i tehnologije navedene u Prilogu VII. ili pružanje povezane tehničke ili financijske pomoći tek nakon što su utvrdila da:

▼M7

(a) 

da su takva roba i tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć nužne za hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš; ili

(b) 

da takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć proizlaze iz ugovora sklopljenih prije 26. veljače 2022. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora, pod uvjetom da je dozvola zatražena prije 1. svibnja 2022.

2.  
Nadležna tijela države članice sve dozvole koje se nalažu ovim člankom izdaju u skladu s pravilima i postupcima iz Uredbe (EU) 2021/821, koja se primjenjuje mutatis mutandis. Dozvola je valjana u cijeloj Uniji.
3.  
Nadležna tijela mogu poništiti, suspendirati, izmijeniti ili opozvati dozvolu koju su izdala u skladu sa stavkom 1. ako smatraju da su takvo poništenje, suspenzija, izmjena ili opoziv nužni za učinkovitu provedbu ove Uredbe.

Članak 2.c

1.  
Kad god je to moguće, obavijest nadležnom tijelu iz članka 2. stavka 3. i članka 2.a stavka 3. dostavlja se elektroničkim putem na obrascu koji sadržava najmanje sve elemente predviđene u modelima iz Priloga IX. navedene istim redoslijedom kao u tim modelima.
2.  
Kad god je to moguće, sve dozvole iz članaka 2., 2.a i 2.b izdaju se elektroničkim putem na obrascu koji sadržava najmanje sve elemente predviđene u modelima iz Priloga IX. navedene istim redoslijedom kao u tim modelima.

Članak 2.d

▼M9

1.  
Nadležna tijela dužna su s drugim državama članicama i Komisijom razmjenjivati informacije o dozvolama koje su izdala i odbila izdati u skladu s člancima 2., 2.a i 2.b. Razmjena informacija odvija se putem elektroničkog sustava iz članka 23. stavka 6. Uredbe (EU) 2021/821.

▼M7

2.  
Informacije dobivene slijedom primjene ovog članka koriste se samo u svrhu za koju su zatražene, uključujući razmjene informacija iz stavka 4.

Države članice i Komisija dužne su osigurati zaštitu povjerljivih informacija dobivenih primjenom ovog članka u skladu s pravom Unije i relevantnim nacionalnim pravom.

Države članice i Komisija dužne su osigurati da se klasificiranim informacijama dostavljenima ili razmijenjenima u skladu s ovim člankom ne smanji stupanj povjerljivosti ili da ih se deklasificira bez prethodnog pisanog pristanka autora.

3.  
Prije nego što izda dozvolu u skladu s člancima 2., 2.a i 2.b za transakciju koja je u biti istovjetna transakciji za koju je u drugoj državi članici ili drugim državama članicama odbijena dozvola i odbijanje je još na snazi, država članica dužna je najprije se posavjetovati sa svakom državom članicom koja je odbila izdati dozvolu. Ako nakon takvih savjetovanja odluči izdati dozvolu, dotična država članica dužna je o tome obavijestiti druge države članice i Komisiju i dostaviti im relevantne informacije kojima obrazlaže svoju odluku.

▼M11

3.a  
Kada država članica izda dozvolu u skladu s člankom 2. stavkom 4. točkom (d), člankom 2.a stavkom 4. točkom (d) i člankom 3.f stavkom 4. za prodaju, isporuku, prijenos ili izvoz robe i tehnologije namijenjene pomorskoj sigurnosti, dužna je obavijestiti druge države članice i Komisiju u roku dva tjedna od izdavanja dozvole.

▼M9

4.  
Komisija u suradnji s državama članicama dužna je, ovisno o slučaju i na temelju reciprociteta, razmijeniti informacije s partnerskim zemljama radi djelotvornosti mjera kontrole izvoza u skladu s ovom Uredbom i dosljedne primjene mjera kontrole izvoza koje primjenjuju partnerske zemlje.

▼M7

Članak 2.e

1.  
Zabranjuje se javno financiranje ili pružanje financijske pomoći za trgovinu s Rusijom ili ulaganja u Rusiji:
2.  

Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuju se na:

(a) 

preuzete obveze financiranja ili pružanja financijske pomoći utvrđene prije 26. veljače 2022.;

▼M11

(b) 

javno financiranje ili pružanje financijske pomoći do ukupne vrijednosti od 10 000 000  EUR po projektu u korist malih i srednjih poduzeća s poslovnim nastanom u Uniji; ili

▼M7

(c) 

na javno financiranje ili pružanje financijske pomoći za trgovinu prehrambenim, poljoprivrednim ili medicinskim proizvodima ili proizvodima humanitarne namjene.

▼M9

3.  
Zabranjuje se ulaganje u projekte koji se sufinanciraju iz Ruskog fonda za izravna ulaganja (Russian Direct Investment Fund), sudjelovanje u tim projektima ili doprinošenje tim projektima na drugi način.
4.  
Odstupajući od stavka 3., nadležna tijela mogu odobriti, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, sudjelovanje u ulaganju u projekte koji se sufinanciraju iz Ruskog fonda za izravna ulaganja ili doprinošenje tim projektima nakon što utvrde da takvo sudjelovanje u ulaganju ili doprinošenje proizlaze iz ugovora sklopljenih prije 2. ožujka 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

▼M10

Članak 2.f

1.  
Operatorima je zabranjeno emitiranje, ili omogućivanje, olakšavanje ili drugi doprinos emitiranju, bilo kojeg sadržaja pravnih osoba, subjekata ili tijela navedenih u Prilogu XV., među ostalim prijenosom ili distribuiranjem putem bilo kojeg sredstva, kao što su kabel, satelit, IP-TV, pružatelji internetskih usluga, platforme ili aplikacije za razmjenu videozapisa na internetu, neovisno o tome jesu li nove ili prethodno instalirane.
2.  
Suspendiraju se sve dozvole ili odobrenja za emitiranje te aranžmani za prijenos i distribuciju s pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenima u Prilogu XV.

▼M15

3.  
Zabranjuje se oglašavanje proizvoda ili usluga bilo kojeg sadržaja koji proizvode ili emitiraju pravne osobe, subjekti ili tijela navedeni u Prilogu XV., među ostalim prijenosom ili distribuiranjem putem bilo kojeg sredstva iz stavka 1.

▼M12

Članak 3.

1.  
Zabranjeni su izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe ili tehnologije navedene u Prilogu II., neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji, što uključuje njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas, ili za upotrebu u Rusiji, što uključuje njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas.
2.  

Zabranjeno je:

(a) 

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga povezanih s robom i tehnologijom iz stavka 1. te s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom te robe i tehnologije bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji;

(b) 

financiranje ili pružanje financijske pomoći povezane s robom i tehnologijom iz stavka 1. za svaku prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, izravno ili neizravno, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji.

3.  

Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe ili tehnologije ni na pružanje tehničke ili financijske pomoći koji su potrebni za:

▼M15

(a) 

prijevoz prirodnog plina i nafte, uključujući rafinirane naftne derivate, osim ako je to zabranjeno na temelju članka 3.m ili 3.n, iz Rusije ili kroz Rusiju u Uniju; ili

▼M12

(b) 

hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao imati ozbiljan i značajan utjecaj na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš.

4.  
Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na izvršenje, do 17. rujna 2022., obveze koja proizlazi iz ugovora sklopljenog prije 16. ožujka 2022. ili dodatnih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora, pod uvjetom da je nadležno tijelo obaviješteno najmanje pet radnih dana unaprijed.
5.  
Zabrane iz stavka 2. ne primjenjuju se na pružanje osiguranja ili reosiguranja pravnim osobama, subjektima ili tijelima osnovanima ili registriranima u skladu s pravom države članice u odnosu na njihove aktivnosti izvan energetskog sektora u Rusiji.
6.  

Odstupajući od stavaka 1. i 2. nadležna tijela mogu odobriti, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te pružanje tehničke ili financijske pomoći nakon što su utvrdila:

(a) 

da je to potrebno za osiguravanje ključne opskrbe energijom unutar Unije; ili

(b) 

da je to namijenjeno za isključivu uporabu od strane subjekata koji su u vlasništvu ili pod samostalnom ili zajedničkom kontrolom pravne osobe, subjekta ili tijela koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom države članice.

7.  
Dotična država članica ili dotične države članice obavješćuju druge države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 6. u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja.

Članak 3.a

1.  

Zabranjeno je:

(a) 

stjecanje novih ili povećanje postojećih udjela u bilo kojoj pravnoj osobi, subjektu ili tijelu koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom Rusije ili bilo koje treće zemlje i koji djeluju u energetskom sektoru u Rusiji;

(b) 

odobravanje bilo kojeg aranžmana za odobravanje bilo kakvog novog zajma ili kredita ili osiguravanje financiranja na drugi način, uključujući vlasnički kapital, ili sudjelovanje u takvom aranžmanu, bilo kojoj pravnoj osobi, subjektu ili tijelu koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom Rusije ili bilo koje treće zemlje i koji djeluju u energetskom sektoru u Rusiji, ili u dokumentiranu svrhu financiranja takve pravne osobe, subjekta ili tijela;

(c) 

osnivanje novog zajedničkog pothvata s bilo kojom pravnom osobom, subjektom ili tijelom koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom Rusije ili bilo koje treće zemlje i koji djeluju u energetskom sektoru u Rusiji;

(d) 

pružanje investicijskih usluga izravno povezanih s aktivnostima iz točaka (a), (b) i (c).

2.  

Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela mogu odobriti, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, svaku aktivnost iz stavka 1. nakon što su utvrdila:

▼M15

(a) 

da je ona potrebna za osiguravanje ključne opskrbe energijom unutar Unije te prijevoza prirodnog plina i nafte, uključujući rafinirane naftne proizvode, osim ako je to zabranjeno na temelju članka 3.m ili 3.n, iz Rusije ili kroz Rusiju u Uniju; ili

▼M12

(b) 

da se ona odnosi isključivo na pravnu osobu, subjekt ili tijelo koji djeluju u energetskom sektoru u Rusiji, a u vlasništvu su pravne osobe, subjekta ili tijela koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom države članice.

3.  
Dotična država članica ili dotične države članice obavješćuju druge države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 2. u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja.

▼M7

Članak 3.b

▼M13

1.  
Zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz, izravno ili neizravno, robe i tehnologije prikladne za uporabu u rafinerijama nafte i ukapljivanju prirodnog plina, kako je navedeno u Prilogu X., neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji.

▼M7

2.  

Zabranjuje se:

(a) 

pružanje tehničke pomoći, brokerskih ili drugih usluga u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. te u vezi s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom te robe i tehnologije, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji;

(b) 

financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih ili drugih usluga, izravno ili neizravno, osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

3.  
Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na izvršavanje do 27. svibnja 2022. ugovora sklopljenih prije 26. veljače 2022. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora.
4.  
Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela mogu, pod uvjetima koje smatraju potrebnima, odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz Priloga X. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, nakon što utvrde da su takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć nužne za hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš.

U opravdanim hitnim slučajevima prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz može se izvršiti bez prethodne dozvole, pod uvjetom da izvoznik obavijesti nadležno tijelo u roku od pet radnih dana od obavljanja prodaje, opskrbe, prijenosa ili izvoza, dostavljajući pojedinosti o odgovarajućem opravdanju za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz bez prethodne dozvole.

▼M16

5.  
Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 4. u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja.

▼M7

Članak 3.c

▼M13

1.  
Zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz, izravno ili neizravno, robe i tehnologije prikladne za uporabu u zrakoplovstvu ili svemirskoj industriji, kako je navedeno u Prilogu XI., te mlaznoga goriva i aditiva za gorivo, kako je navedeno u Prilogu XX., neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji.

▼M7

2.  
Zabranjuje se pružanje usluga osiguranja i reosiguranja, izravno ili neizravno, u vezi s robom i tehnologijom iz Priloga XI. osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.
3.  
Zabranjuje se obavljanje jedne od sljedećih aktivnosti ili bilo koje kombinacije sljedećih aktivnosti: obnova, popravak, pregled, zamjena, preinaka ili otklanjanje kvara na zrakoplovu ili sastavnim dijelovima, s izuzetkom pretpoletnog pregleda, u vezi s robom i tehnologijom iz Priloga XI., izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.
4.  

Zabranjuje se:

(a) 

pružanje tehničke pomoći, brokerskih ili drugih usluga u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. te u vezi s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom te robe i tehnologije, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji;

(b) 

financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih ili drugih usluga, izravno ili neizravno, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

▼M17

5.  
Za robu navedenu u dijelu A Priloga XI. zabrane iz stavaka 1. i 4. ne primjenjuju se na izvršenje, do 28. ožujka 2022., ugovora sklopljenih prije 26. veljače 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

▼M17

5a.  
Za robu navedenu u dijelu B Priloga XI. zabrane iz stavaka 1. i 4. ne primjenjuju se na izvršenje, do 6. studenoga 2022., ugovora sklopljenih prije 7. listopada 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

▼M13

6.  

Odstupajući od stavaka 1. i 4., nacionalna nadležna tijela mogu odobriti, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, izvršenje financijskog leasinga zrakoplova ugovorenog prije 26. veljače 2022., nakon što utvrde:

(a) 

da je to nužno radi osiguravanja otplate leasinga pravnoj osobi, subjektu ili tijelu koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom države članice, a koji nisu obuhvaćeni nijednom mjerom ograničavanja predviđenom ovom Uredbom; i

(b) 

da se ruskom partneru neće staviti na raspolaganje gospodarska sredstva, uz iznimku prijenosa vlasništva nad zrakoplovom nakon potpunog povrata financijskog leasinga.

▼M17

6a.  
Odstupajući od stavaka 1. i 4., nadležna tijela mogu odobriti, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe navedene u dijelu B Priloga XI. ili povezanu tehničku pomoć, brokerske usluge, financiranje ili pružanje financijske pomoći, nakon što utvrde da je to potrebno za proizvodnju robe od titanija potrebne u zrakoplovnoj industriji, za koju nije dostupna alternativna opskrba.

▼M13

7.  
Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju ovog članka u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja.
8.  
Zabranom iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje članak 2. stavak 4. točku (b) ni članak 2.a stavak 4. točku (b).

▼M16

9.  
Zabrana iz stavka 4. točke (a) ne primjenjuje se na razmjenu informacija čiji je cilj utvrđivanje tehničkih standarda u okviru Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1.

▼M8

Članak 3.d

1.  
Svim zrakoplovima kojima upravljaju ruski zračni prijevoznici, uključujući marketinške prijevoznike u okviru dogovorâ o letovima pod skupnom oznakom ili u okviru dogovorâ o zakupu određenog broja sjedala, ili svim zrakoplovima registriranima u Rusiji, ili svim zrakoplovima koji nisu registrirani u Rusiji, a koji su u vlasništvu ili zakupu ili pod drugim nadzorom bilo koje ruske fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela, zabranjuje se slijetanje na područje Unije, uzlijetanje s njega ili njegovo prelijetanje.
2.  
Stavak 1. ne primjenjuje se u slučaju prisilnog slijetanja ili prisilnog prelijetanja.
3.  
Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela mogu odobriti slijetanje na područje Unije, uzlijetanje s njega ili njegovo prelijetanje ako su nadležna tijela utvrdila da je takvo slijetanje, uzlijetanje ili prelijetanje potrebno u humanitarne svrhe ili u bilo koju drugu svrhu koja je u skladu s ciljevima ove Uredbe.
4.  
Dotična država članica ili dotične države članice obavješćuju druge države članice i Komisiju o svakom odobrenju dodijeljenom na temelju stavka 3. u roku od dva tjedna od odobrenja.

Članak 3.e

▼M12

1.  
Upravitelj mreže za mrežne funkcije za upravljanje zračnim prometom jedinstvenog europskog neba podupire Komisiju i države članice u osiguravanju provedbe članka 3.d i usklađenosti s njime. Upravitelj mreže osobito odbija sve planove leta koje dostave operatori zrakoplova i u kojima se ukazuje na namjeru obavljanja aktivnosti nad područjem Unije, a koje predstavljaju kršenje ove Uredbe, tako da pilotu nije dopušteno letjeti

▼M8

2.  
Upravitelj mreže na temelju analize planova leta redovito dostavlja Komisiji i državama članicama izvješća o provedbi članka 3.d.

▼M13

Članak 3.ea

▼M16

1.  
Nakon 16. travnja 2022. zabranjuje se pružati pristup lukama, a nakon 29. srpnja 2022. brodskim prevodnicama na području Unije, svakom plovilu registriranom pod zastavom Rusije, uz iznimku pristupa brodskim prevodnicama u svrhu napuštanja područja Unije.

▼M17

1.a  
Zabrana iz stavka 1. također se primjenjuje, nakon 8. travnja 2023., na sva plovila sa svjedodžbama koje je izdao ruski pomorski registar brodova.

▼M13

2.  
Stavak 1. primjenjuje se na plovila koja su promijenila svoju rusku zastavu ili registraciju, u zastavu ili registraciju bilo koje druge države nakon 24. veljače 2022.

▼M17

3.  

Za potrebe ovog članka, uz iznimku stavka 1.a, plovilo znači:

▼M13

(a) 

brod koji je obuhvaćen područjem primjene relevantnih međunarodnih konvencija;

(b) 

jahta duljine 15 metara ili više, koja ne prenosi teret i ima najviše 12 putnika; ili

(c) 

rekreacijsko plovilo ili osobno plovilo na vodomlazni pogon, kako je definirano u Direktivi 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća ( 9 ).

▼M17

4.  
Stavci 1. i 1.a ne primjenjuju se na plovilo kojemu je potrebna pomoć u traženju mjesta zakloništa, hitnom pristajanju u luku iz razloga pomorske sigurnosti ili zbog spašavanja života na moru.
5.  

Odstupajući od stavaka 1. i 1.a, nadležna tijela mogu plovilu odobriti pristup luci ili brodskoj prevodnici pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što su utvrdila da je pristup potreban za:

▼M15

(a) 

osim ako je to zabranjeno na temelju članka 3.m ili 3.n, kupnju, uvoz ili prijevoz u Uniju prirodnog plina i nafte, uključujući rafinirane naftne derivate, titanija, aluminija, bakra, nikla, paladija, željezne rudače, kao i određenih kemijskih proizvoda i proizvoda od željeza kako je navedeno u Prilogu XXIV.;

▼M13

(b) 

kupnju, uvoz ili prijevoz farmaceutskih, medicinskih, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, uključujući pšenicu i gnojiva čiji su uvoz, kupnja i prijevoz dopušteni na temelju ove Uredbe;

(c) 

humanitarne svrhe;

(d) 

prijevoz nuklearnoga goriva i druge robe nužne za funkcioniranje civilnih nuklearnih kapaciteta; ili

(e) 

kupnju, uvoz ili prijevoz u Uniju ugljena i drugih krutih fosilnih goriva, kako je navedeno u Prilogu XXII., do 10. kolovoza 2022.

▼M16

5.a  

Odstupajući od stavka 2., nadležna tijela mogu odobriti pristup luci ili brodskoj prevodnici plovilima koja su promijenila svoju rusku zastavu ili registraciju u zastavu ili registraciju bilo koje druge države prije 16. travnja 2022., pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što su utvrdila:

(a) 

da se ruska zastava ili registracija zahtijeva na temelju ugovora; i

(b) 

da je pristup potreban za istovar robe koja je nužna za dovršetak projekata u području energije iz obnovljivih izvora u Uniji, pod uvjetom da uvoz takve robe nije na drugi način zabranjen ovom Uredbom.

▼M17

5.b  

Odstupajući od stavka 2., nadležna tijela mogu plovilu odobriti pristup luci ili brodskoj prevodnici pod uvjetima koje smatraju primjerenima, ako su za to plovilo ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) 

plovilo je pod zastavom Ruske Federacije na temelju registracije najma broda bez posade koja je prvotno izvršena prije 24. veljače 2022.;

(b) 

obnovilo je svoje pravo da plovi pod zastavom registra države članice prije 31. siječnja 2023.; i

(c) 

nije u vlasništvu ili zakupu niti pod upravljanjem ili drugom kontrolom ruskog državljanina ili bilo koje pravne osobe, subjekta ili tijela koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom Ruske Federacije.

▼M16

6.  
Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavaka 5. i 5.a u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja

▼M11

Članak 3.f

1.  
Zabranjena je izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije za pomorsku plovidbu, kako je navedeno u Prilogu XVI., neovisno o tome potječe li iz Unije, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji, za uporabu u Rusiji ili za ugradnju na plovilo pod ruskom zastavom.
2.  

Zabranjeno je:

(a) 

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. te s dobavom, proizvodnjom, održavanjem i uporabom te robe i tehnologije bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

(b) 

financiranje ili pružanje financijske pomoći povezane s robom i tehnologijom iz stavka 1. za svaku prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, izravno ili neizravno, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za uporabu u Rusiji.

3.  
Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na prodaju, opskrbu, prijenos ni izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ni na povezano pružanje tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, namijenjene za humanitarne svrhe, zdravstvene krize, hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš, ili kao odgovor na prirodne katastrofe.
4.  
Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela mogu odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, nakon što utvrdi da su takva roba ili tehnologija ili povezana tehnička ili financijska pomoć namijenjeni za pomorsku sigurnost.

▼M16

5.  
Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 4. u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja.

▼M12

Članak 3.g

1.  

Zabranjenuje se:

(a) 

izravni ili neizravni uvoz proizvoda od željeza i čelika, navedenih u Prilogu XVII., u Uniju ako su:

i. 

podrijetlom iz Rusije; ili

ii. 

izvezeni iz Rusije;

(b) 

izravna ili neizravna kupnja proizvoda od željeza i čelika, navedenih u Prilogu XVII., koji se nalaze u Rusiji ili su podrijetlom iz Rusije;

(c) 

prijevoz proizvoda od željeza i čelika, navedenih u Prilogu XVII., ako su podrijetlom iz Rusije ili se izvoze iz Rusije u bilo koju drugu zemlju;

▼M17

(d) 

izravni ili neizravni uvoz ili kupnja, od 30. rujna 2023., proizvoda od željeza i čelika, navedenih u Prilogu XVII., ako su obrađeni u trećoj zemlji tako da su u njih ugrađeni proizvodi od željeza i čelika podrijetlom iz Rusije, navedeni u Prilogu XVII.; za proizvode navedene u Prilogu XVII. koji su obrađeni u trećoj zemlji tako da su u njih ugrađeni proizvodi od čelika podrijetlom iz Rusije s oznakom KN 7207 11 ili 7207 12 10 , ta se zabrana primjenjuje od 1. travnja 2024. za oznaku KN 7207 11 te od 1. listopada 2024.za oznaku KN 7207 12 10 ;

▼M17

(e) 

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga, financiranja ili financijske pomoći, uključujući financijske izvedenice, te osiguranja i reosiguranja, u vezi sa zabranama iz točaka (a), (b), (c) i (d).

▼M17

2.  
Za robu navedenu u dijelu A Priloga XVII., bez obzira na to je li uvrštena u dio B tog priloga, zabrane iz stavka 1. ne primjenjuju se na izvršenje, do 17. lipnja 2022., ugovora sklopljenih prije 16. ožujka 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

▼M17

3.  
Za robu navedenu u dijelu B Priloga XVII. koja nije uvrštena u dio A tog priloga, te ne dovodeći u pitanje stavak 4., zabrane iz stavka 1. ne primjenjuju se na izvršenje, do 8. siječnja 2023., ugovora sklopljenih prije 7. listopada 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora. Ova se odredba ne primjenjuje na robu obuhvaćenu oznakama KN 7207 11 i 7207 12 10 , na koju se primjenjuju stavci 4. i 5..
4.  

Zabrane iz stavka 1. točaka (a), (b), (c) i (e) ne primjenjuju se na uvoz, kupnju ni prijevoz, niti na povezanu tehničku ili financijsku pomoć, sljedećih količina robe obuhvaćene oznakom KN 7207 12 10 :

(a) 

3 747 905 metričkih tona između 7. listopada 2022. i 30. rujna 2023.;

(b) 

3 747 905 metričkih tona između 1. listopada 2023. i 30. rujna 2024.

5.  

Zabrane iz stavka 1. ne primjenjuju se na uvoz, kupnju ni prijevoz, niti na povezanu tehničku ili financijsku pomoć, sljedećih količina robe obuhvaćene oznakom KN 7207 11 :

(a) 

487 202 metričkih tona između 7. listopada 2022. i 30. rujna 2023.;

(b) 

85 260 metričkih tona između 1. listopada 2023. i 31. prosinca 2023.;

(c) 

48 720 metričkih tona između 1. siječnja 2024. i 31. ožujka 2024.

6.  
Uvoznim kvotama utvrđenima u stavcima 4. i 5. upravljaju Komisija i države članice u skladu sa sustavom upravljanja carinskim kvotama predviđenima u člancima od 49. do 54. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 ( 10 ).
7.  
Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela mogu odobriti kupnju, uvoz ili prijenos robe navedene u dijelu B Priloga XVII., pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da je to potrebno za uspostavu, rad, održavanje, opskrbu gorivom i ponovnu obradu te sigurnost civilnih nuklearnih kapaciteta, i nastavak projektiranja, izgradnje i puštanja u pogon koji su potrebni za dovršetak civilnih nuklearnih postrojenja, opskrbu prekursorskim materijalom za proizvodnju medicinskih radioizotopa i slične medicinske primjene, ili ključnu tehnologiju za praćenje zračenja u okolišu, kao i za civilnu nuklearnu suradnju, posebno u području istraživanja i razvoja.
8.  
Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 7. u roku od dva tjedna od odobrenja.

▼M12

Članak 3.h

1.  
Zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz luksuzne robe navedene u Prilogu XVIII. bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji.
2.  
Zabrana iz stavka 1. primjenjuje se na luksuznu robu navedenu u Prilogu XVIII. ako njezina vrijednost premašuje 300 EUR po komadu, osim ako je u Prilogu navedeno drukčije.
3.  
Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na robu koja je potrebna za službene potrebe diplomatskih ili konzularnih misija država članica ili partnerskih država u Rusiji ili međunarodnih organizacija koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom ni na osobne predmete njihova osoblja.

▼M16

3.a  
Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na robu obuhvaćenu oznakama KN 7113 00 00 i KN 7114 00 00 , kako je navedena u Prilogu XVIII., za osobnu upotrebu od strane fizičkih osoba koje putuju iz Europske unije ili članova njihove uže obitelji koji putuju s njima, koja je u vlasništvu tih osoba i nije namijenjena prodaji.

▼M13

4.  
Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela mogu odobriti prijenos ili izvoz u Rusiju kulturnih dobara koja su na posudbi u kontekstu službene kulturne suradnje s Rusijom.
5.  
Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 4. u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja.

Članak 3.i

1.  
Zabranjuju se izravna ili neizravna kupnja, uvoz ili prijenos u Uniju robe koja je podriietlom iz Rusije ili je izvezena iz Rusije, a kojom se ostvaruju znatni prihodi za Rusiju čime se omogućuju njezina djelovanja kojima se destabilizira stanje u Ukrajini, kako je navedeno u Prilogu XXI.
2.  

Zabranjeno je:

(a) 

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga povezanih s robom i tehnologijom iz stavka 1. te s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom te robe i tehnologije, u vezi sa zabranom iz stavka 1;

(b) 

izravno ili neizravno financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. za bilo koju kupnju, uvoz ili prijenos te robe i tehnologije ili za pružanje s time povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, u vezi sa zabranom iz stavka 1.

▼M17

3.  
Za robu navedenu u dijelu A Priloga XXI. zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na izvršenje, do 10. srpnja 2022., ugovora sklopljenih prije 9. travnja 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

▼M17

3a.  
Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na kupnje u Rusiji koje su potrebne za rad diplomatskih i konzularnih predstavništava Unije i država članica, uključujući delegacije, veleposlanstva i misije, ili za osobnu uporabu državljana država članica i članova njihove uže obitelji.
3b.  
Za robu navedenu u dijelu B Priloga XXI. zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na izvršenje, do 8. siječnja 2023., ugovora sklopljenih prije 7. listopada 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.
3.c.  
Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela mogu odobriti kupnju, uvoz ili prijenos robe navedene u dijelu B Priloga XXI. ili pružanje povezane tehničke i financijske pomoći, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da je to potrebno za uspostavu, rad, održavanje, opskrbu gorivom i ponovnu obradu te sigurnost civilnih nuklearnih kapaciteta, i nastavak projektiranja, izgradnje i puštanja u pogon koji su potrebni za dovršetak civilnih nuklearnih postrojenja, opskrbu prekursorskim materijalom za proizvodnju medicinskih radioizotopa i slične medicinske primjene, ili ključnu tehnologiju za praćenje zračenja u okolišu, kao i za civilnu nuklearnu suradnju, posebno u području istraživanja i razvoja.

▼M13

4.  

Od 10. srpnja 2022. zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuje se na uvoz, kupnju ni prijevoz, niti na povezanu tehničku ili financijsku pomoć, koji su potrebni za uvoz u Uniju:

(a) 

837 570 metričkih tona kalijeva klorida pod KN 3104 20 od 10. srpnja zadane godine do 9. srpnja sljedeće godine;

(b) 

1 577 807 metričkih tona kombiniranih s ostalim proizvodima navedenima u Prilogu XXI. pod KN 3105 20 , 3105 60 i 3105 90 od 10. srpnja zadane godine do 9. srpnja sljedeće godine.

5.  
Uvoznim kvotama iz stavka 4. upravljat će Komisija i države članice u skladu sa sustavom upravljanja tarifnim kvotama predviđenima u člancima od 49. do 54. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 ( 11 ).

▼M17

6.  
Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 3.c u roku od dva tjedna od odobrenja.

▼M13

Članak 3.j

▼M17

1.  
Zabranjuju se izravna ili neizravna kupnja, uvoz ili prijenos u Uniju ugljena i drugih proizvoda, navedenih u Prilogu XXII., ako su podriietlom iz Rusije ili su izvezeni iz Rusije.

▼M13

2.  

Zabranjeno je:

(a) 

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga povezanih s robom i tehnologijom iz stavka 1. te s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom te robe i tehnologije, u vezi sa zabranom iz stavka 1.

(b) 

izravno ili neizravno financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. za bilo koju kupnju, uvoz ili prijenos te robe i tehnologije ili za pružanje s time povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, u vezi sa zabranom iz stavka 1.

3.  
Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na izvršenje, do 10. kolovoza 2022., ugovora sklopljenih prije 9. travnja 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

Članak 3.k

1.  
Zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe koja bi mogla doprinijeti osobito unapređivanju ruskih industrijskih kapaciteta, kako je navedeno u Prilogu XXIII., bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji.
2.  

Zabranjeno je:

(a) 

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga povezanih s robom i tehnologijom iz stavka 1. te s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom te robe i tehnologije, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za uporabu u Rusiji;

(b) 

izravno ili neizravno financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. za bilo koju prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje s time povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji.

3.  
Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na izvršenje, do 10. srpnja 2022., ugovora sklopljenih prije 9. travnja 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

▼M17

3a.  
Za robu obuhvaćenu oznakama KN 2701 , 2702 , 2703 i 2704 , navedenu u Prilogu XXIII., zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na izvršenje, do 8. siječnja 2023., ugovora sklopljenih prije 7. listopada 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

▼M13

4.  
Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na robu koja je potrebna za službene potrebe diplomatskih ili konzularnih misija država članica ili partnerskih država u Rusiji ili međunarodnih organizacija koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom ni na osobne predmete njihova osoblja.

▼M16

5.  

Nadležna tijela država članica mogu odobriti, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz Priloga XXIII. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, nakon što su utvrdila da su takva roba ili tehnologija ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći potrebni za:

(a) 

medicinske ili farmaceutske svrhe ili za humanitarne svrhe, kao što su pružanje ili olakšavanje pružanja pomoći, uključujući medicinske potrepštine, hranu ili transfer humanitarnih djelatnika i povezane pomoći, ili za evakuacije; ili

(b) 

za isključivu upotrebu države članice koja izdaje odobrenje i pod punom kontrolom te države članice te radi ispunjavanja njezinih obveza održavanja na područjima koja su obuhvaćena dugoročnim ugovorom o zakupu sklopljenim između te države članice i Ruske Federacije; ili

▼M17

(c) 

uspostavu, rad, održavanje, opskrbu gorivom i ponovnu obradu te sigurnost civilnih nuklearnih kapaciteta, i nastavak projektiranja, izgradnje i puštanja u pogon koji su potrebni za dovršetak civilnih nuklearnih postrojenja, opskrbu prekursorskim materijalom za proizvodnju medicinskih radioizotopa i slične medicinske primjene, ili ključnu tehnologiju za praćenje zračenja u okolišu, kao i za civilnu nuklearnu suradnju, posebno u području istraživanja i razvoja.

▼M16

6.  
Prilikom odlučivanja o zahtjevima za izdavanje odobrenja za medicinske ili farmaceutske svrhe u skladu sa stavkom 5. nadležna tijela ne izdaju izvoznu dozvolu nijednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji ako imaju opravdane razloge vjerovati da bi krajnji korisnik mogla biti vojska ili da bi roba mogla biti namijenjena za krajnju uporabu u vojne svrhe.
7.  
Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 5. u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja.

▼M13

Članak 3.l

1.  
Svim cestovnim prijevoznicima s poslovnim nastanom u Rusiji zabranjuje se cestovni prijevoz robe na području Unije, među ostalim i u provozu.
2.  

Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na cestovne prijevoznike koji prevoze:

(a) 

poštu kao univerzalnu uslugu;

(b) 

robu u provozu kroz Uniju između Kalinjingradske oblasti i Rusije, pod uvjetom da prijevoz takve robe nije već zabranjen ovom Uredbom.

3.  

Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se, do 16. travnja 2022. na prijevoz robe koji je počeo prije 9. travnja 2022., pod uvjetom da je vozilo cestovnog prijevoznika:

(a) 

već bilo na području Unije 9. travnja 2022.; ili

(b) 

treba proći kroz Uniju da bi se vratilo u Rusiju.

4.  

Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela država članica mogu cestovnom prijevozniku s poslovnim nastanom u Rusiji odobriti prijevoz robe ako ta nadležna tijela utvrde da je takav prijevoz potreban za:

▼M15

(a) 

osim ako je to zabranjeno na temelju članka 3.m ili 3.n, kupnju, uvoz ili prijevoz u Uniju prirodnog plina i nafte, uključujući rafinirane naftne derivate, te titanija, aluminija, bakra, nikla, paladija i željezne rudače;

▼M13

(b) 

kupnju, uvoz ili prijevoz farmaceutskih, medicinskih, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, uključujući pšenicu i gnojiva čiji su uvoz, kupnja i prijevoz dopušteni na temelju ove Uredbe;

(c) 

humanitarne svrhe;

▼M15

(d) 

rad diplomatskih i konzularnih predstavništava u Rusiji, uključujući delegacije, veleposlanstva i misije ili međunarodne organizacije u Rusiji koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom; ili

▼M13

(e) 

prijenos ili izvoz u Rusiju kulturnih dobara koja su na posudbi u kontekstu službene kulturne suradnje s Rusijom.

5.  
Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 4. u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja.

▼M15

Članak 3.m

1.  
Zabranjuju se izravna ili neizravna kupnja, uvoz ili prijenos sirove nafte ili naftnih derivata , kako su navedeni u Prilogu XXV., ako su podrijetlom iz Rusije ili su izvezeni iz Rusije.
2.  
Zabranjuje se izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga, financiranja ili financijske pomoći ili bilo kojih drugih usluga u vezi sa zabranom iz stavka 1.
3.  

Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se:

(a) 

do 5. prosinca 2022. na jednokratne transakcije za kratkoročnu isporuku, sklopljene i izvršene prije tog datuma, ili na izvršenje ugovora za kupnju, uvoz ili prijenos robe obuhvaćene oznakom KN 2709 00 sklopljenih prije 4. lipnja 2022., ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora, pod uvjetom da su relevantne države članice obavijestile Komisiju o tim ugovorima do 24. lipnja 2022. i da su relevantne države članice obavijestile Komisiju o jednokratnim transakcijama za kratkoročnu isporuku u roku od 10 dana od njihova dovršetka;

(b) 

do 5. veljače 2023. na jednokratne transakcije za kratkoročnu isporuku, sklopljene i izvršene prije tog datuma, ili na izvršenje ugovora za kupnju, uvoz ili prijenos robe obuhvaćene oznakom KN 2710  sklopljenih prije 4. lipnja 2022., ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora, pod uvjetom da su relevantne države članice obavijestile Komisiju o tim ugovorima do 24. lipnja 2022. i da su relevantne države članice obavijestile Komisiju o jednokratnim transakcijama za kratkoročnu isporuku u roku od 10 dana od njihova dovršetka;

(c) 

na kupnju, uvoz ili prijenos sirove nafte koja se prevozi morskim putem i naftnih derivata, kako su navedeni u Prilogu XXV., ako je ta roba podrijetlom iz treće zemlje i samo se utovaruje u Rusiji, izlazi iz nje ili se provozi kroz nju, pod uvjetom da ni podrijetlo ni vlasnik te robe nisu ruski;

(d) 

na sirovu naftu obuhvaćenu oznakom KN 2709 00 koja se isporučuje naftovodom iz Rusije u države članice, sve dok Vijeće ne odluči da se primjenjuju zabrane iz stavaka 1. i 2.

4.  
Ako se opskrba sirovom naftom putem naftovoda iz Rusije u državu članicu bez izlaza na more prekine iz razloga koji su izvan kontrole te države članice, sirova nafta iz Rusije koja se prevozi morskim putem obuhvaćena oznakom KN 2709 00 može se uvoziti u tu državu članicu na temelju iznimnog privremenog odstupanja od stavaka 1. i 2. do ponovne uspostave opskrbe ili do početka primjene odluke Vijeća iz stavka 3. točke (d) u odnosu na tu državu članicu, ovisno o tome što nastupi ranije.
5.  
Od 5. prosinca 2022. i odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela Bugarske mogu odobriti izvršenje do 31. prosinca 2024. ugovora sklopljenih prije 4. lipnja 2022., ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora, za kupnju, uvoz ili prijenos sirove nafte koja se prevozi morskim putem ili naftnih derivata, kako su navedeni u Prilogu XXV., koji su podrijetlom iz Rusije ili su izvezeni iz Rusije.
6.  

Od 5. veljače 2023. i odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela Hrvatske mogu odobriti do 31. prosinca 2023. kupnju, uvoz ili prijenos vakumskog plinskog ulja obuhvaćenog oznakom KN 2710 19 71 koje je podrijetlom iz Rusije ili je izvezeno iz Rusije pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) 

nije dostupna alternativna opskrba vakuumskim plinskim uljem; i

(b) 

Hrvatska je najmanje dva tjedna prije odobrenja obavijestila Komisiju o razlozima zbog kojih smatra da bi trebalo dodijeliti posebno odobrenje, a Komisija u tom roku nije uložila prigovor.

7.  
Roba uvezena na temelju izuzeća koje je izdalo nadležno tijelo na temelju stavka 5. ili 6. ne smije se prodavati kupcima koji se nalaze u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji.
8.  
Zabranjuje se prijenos ili prijevoz sirove nafte koja se isporučuje naftovodom u države članice, kako je navedeno u stavku 3. točki (d), drugim državama članicama ili trećim zemljama, kao i prodaja te sirove nafte kupcima u drugim državama članicama ili u trećim zemljama.

Sve pošiljke i kontejneri s takvom sirovom naftom jasno se označavaju natpisom „REBCO: izvoz zabranjen”.

Od 5. veljače 2023., ako je sirova nafta isporučena naftovodom u državu članicu kako je navedeno u stavku 3. točki (d), zabranjuje se prijenos ili prijevoz naftnih derivata obuhvaćenih oznakom KN 2710 koji su dobiveni od takve sirove nafte drugim državama članicama ili trećim zemljama, kao i prodaja tih naftnih derivata kupcima u drugim državama članicama ili u trećim zemljama.

Privremeno odstupajući od navedenog, zabrane iz trećeg podstavka primjenjuju se od 5. prosinca 2023. na uvoz i prijevoz u Češku, kao i na prodaju kupcima u Češkoj, naftnih derivata dobivenih od sirove nafte isporučene naftovodom u drugu državu članicu, kako je navedeno u stavku 3. točki (d). Ako alternativni izvori opskrbe takvih naftnih derivata budu dostupni Češkoj prije tog datuma, Vijeće ukida to privremeno odstupanje. Tijekom razdoblja do 5. prosinca 2023. obujam takvih naftnih derivata koji se uvozi u Češku iz drugih država članica ne smije premašiti prosječni obujam koji se u Češku uvozio iz tih drugih država članica u istom razdoblju tijekom prethodnih pet godina.

9.  
Zabrane iz stavka 1. ne primjenjuju se na kupnju u Rusiji robe navedene u Prilogu XXV. koja je potrebna kako bi se zadovoljile osnovne potrebe kupca u Rusiji ili humanitarnih projekata u Rusiji.
10.  
Države članice najkasnije 8. lipnja 2022., a nakon toga svaka tri mjeseca, izvješćuju Komisiju o količinama sirove nafte obuhvaćene oznakom KN 2709 00 koja je uvezena naftovodom, kako je navedeno u stavku 3. točki (d). Takvi podaci o uvozu raščlanjuju se po naftovodu. U slučaju da se na državu članicu bez izlaza na more primjenjuje iznimno privremeno odstupanje iz stavka 4., ta država članica svaka tri mjeseca izvješćuje Komisiju o količinama sirove nafte obuhvaćene oznakom KN 2709 00 koja se prevozi morskim putem i koju uvozi iz Rusije sve dok se primjenjuje to odstupanje.

Tijekom razdoblja do 5. prosinca 2023. iz stavka 8. četvrtog podstavka države članice svaka tri mjeseca izvješćuju Komisiju o količinama naftnih derivata obuhvaćenih oznakom KN 2710 dobivenih od sirove nafte isporučene naftovodom, kako je navedeno u stavku 3. točki (d), koje izvoze u Češku.

Članak 3.n

▼M18

1.  
Zabranjeno je izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili financiranja ili pružanja financijske pomoći u vezi s trgovinom, brokeringom ili prijevozom u treće zemlje, uključujući prijenos s broda na brod, sirove nafte ili naftnih derivata navedenih u Prilogu XXV. koji su podrijetlom iz Rusije ili koji su izvezeni iz Rusije.

▼M17

2.  

Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na izvršenje ugovora sklopljenih prije 4. lipnja 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora do:

(a) 

5. prosinca 2022., za sirovu naftu obuhvaćenu oznakom KN 2709 00 ;

(b) 

5. veljače 2023., za naftne derivate obuhvaćene oznakom KN 2710 .

▼M17

3.  
Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na isplatu odštetnih zahtjeva nakon 5. prosinca 2022. za sirovu naftu obuhvaćenu oznakom KN 2709 00 , ili nakon 5. veljače 2023. za naftne derivate obuhvaćene oznakom KN 2710 , na temelju ugovora o osiguranju sklopljenih prije 4. lipnja 2022. i pod uvjetom da je osiguranje prestalo do relevantnog datuma.

▼M18

4.  
Zabranjena je trgovina, brokering ili prijevoz u treće zemlje, uključujući prijenos s broda na brod, sirove nafte obuhvaćene oznakom KN 2709 00 od 5. prosinca 2022., ili naftnih derivata obuhvaćene oznakom KN 2710 od 5. veljače 2023., kako su navedeni u Prilogu XXV., koji su podrijetlom iz Rusije ili su izvezeni iz Rusije.
5.  

Zabrana iz stavka 4. ovog članka primjenjuje se od datuma stupanja na snagu prve odluke Vijeća o izmjeni Priloga XI. Odluci 2014/512/ZVSP u skladu s člankom 4.p stavkom 9. točkom (a) te odluke.

Od datuma stupanja na snagu svake sljedeće odluke Vijeća o izmjeni Priloga XI. Odluci 2014/512/ZVSP, zabrane iz stavaka 1. i 4. ovog članka ne primjenjuju se, tijekom razdoblja od 90 dana, na prijevoz proizvoda navedenih u Prilogu XXV. ovoj Uredbi koji su podrijetlom iz Rusije ili su izvezeni iz Rusije, ni na izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili financiranja ili pružanja financijske pomoći u vezi s tim prijevozom, pod uvjetom:

(a) 

da se prijevoz ili pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili financiranja ili financijske pomoći u vezi s tim prijevozom temelje na ugovoru sklopljenom prije datuma stupanja na snagu svake sljedeće odluke Vijeća o izmjeni Priloga XI. Odluci 2014/512/ZVSP; i

(b) 

da nabavna cijena barela nije bila veća od cijene utvrđene u Prilogu XXVIII. ovoj Uredbi na datum sklapanja tog ugovora.

6.  

Zabrane iz stavaka 1. i 4. ne primjenjuju se:

(a) 

od 5. prosinca 2022. na sirovu naftu obuhvaćenu oznakom KN 2709 00 , a od 5. veljače 2023. na naftne derivate obuhvaćene oznakom KN 2710 , koji su podrijetlom iz Rusije ili su izvezeni iz Rusije, pod uvjetom da nabavna cijena barela takvih proizvoda ne premašuje cijenu utvrđenu u Prilogu XXVIII.;

(b) 

na sirovu naftu ni naftne derivate kako su navedeni u Prilogu XXV. ako je ta roba podrijetlom iz treće zemlje i samo se utovaruju u Rusiji, izlazi iz nje ili se provozi kroz nju, pod uvjetom da ni podrijetlo ni vlasnik te robe nisu ruski;

(c) 

na prijevoz ni tehničku pomoć, brokerske usluge, financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s takvim prijevozom, proizvoda navedenih u Prilogu XXIX. u treće zemlje koje su u njemu navedene, u trajanju navedenom u tom prilogu;

(d) 

od 5. prosinca 2022. na sirovu naftu obuhvaćenu oznakom KN 2709 00 , koja je podrijetlom iz Rusije ili je izvezena iz Rusije, kupljena iznad cijene utvrđene u Prilogu XXVIII., te je utovarena na plovilo u luci utovara prije 5. prosinca 2022.i istovarena u konačnoj odredišnoj luci prije 19. siječnja 2023.

7.  
U slučaju da je, nakon stupanja na snagu Odluke Vijeća o izmjeni Priloga XI. Odluci 2014/512/ZVSP, plovilom prevezena rusku sirovu naftu ili naftni derivati iz stavka 4., i subjekt odgovoran za prijevoz je bio svjestan ili je imao razloga sumnjati da su ta sirova nafta ili naftni derivati kupljeni po cijeni višoj od cijene utvrđene u Prilogu XXVIII. ovoj Uredbi na datum sklapanja ugovora o takvoj kupnji, zabranjuje se tim plovilom pružati usluge iz stavka 1. ovog članka koje se odnose na prijevoz sirove nafte ili naftnih derivata podrijetlom iz Rusije ili izvezenih iz Rusije, kako su navedeni u stavku 4. ovog članka, tijekom 90 dana od datuma istovara tereta kupljenog po cijeni višoj od gornje granice cijena.

▼M17

8.  
Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na pružanje usluga pilota potrebnih zbog pomorske sigurnosti.

▼M18

9.  
Zabrane iz stavaka 1. i 4. ne primjenjuju se na prijevoz ili pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili financiranja ili pružanja financijske pomoći u vezi s prijevozom potrebnim za hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš, ili kao odgovor na prirodne katastrofe, pod uvjetom da je nacionalno nadležno tijelo obaviješteno odmah nakon što je događaj utvrđen.
10.  
Države članice i Komisija međusobno se obavješćuju o otkrivenim slučajevima kršenja ili izbjegavanja zabrana utvrđenih u ovom članku.

Sve informacije dostavljene ili primljene u skladu s ovim člankom smiju se upotrebljavati samo u svrhe za koje su dostavljene ili primljene, među ostalim u cilju djelotvornosti mjere.

11.  
Funkcioniranje mehanizma ograničavanja cijena, uključujući Prilog XXVIII. te zabrane iz stavaka 1. i 4. ovog članka, preispituje se od sredine siječnja 2023. i svaka dva mjeseca nakon toga.

Pri preispitivanju u obzir se uzima djelotvornost te mjere u odnosu na njezine očekivane rezultate, njezinu provedbu, međunarodno poštovanje mehanizma ograničavanja cijena i neformalno usklađivanje s tim mehanizmom i njezin mogući učinak na Uniju i njezine države članice. Njime se odgovara na kretanja na tržištu, uključujući moguće poremećaje.

Kako bi se postigli ciljevi gornje granice cijena, uključujući njezinu sposobnost smanjenja ruskih prihoda od nafte, gornja granica cijena mora biti najmanje 5 % niža od prosječne tržišne cijene ruske nafte i naftnih derivata, izračunane na temelju podataka koje je dostavila Međunarodna agencija za energiju.

▼M16

Članak 3.o

1.  
Zabranjuje se kupnja, uvoz ili prijenos, izravno ili neizravno, zlata, kako je navedeno u Prilogu XXVI., ako je podrijetlom iz Rusije i izvezeno je iz Rusije u Uniju ili u bilo koju treću zemlju nakon 22. srpnja 2022.
2.  
Zabranjuje se kupnja, uvoz ili prijenos, izravno ili neizravno, proizvoda navedenih u Prilogu XXVI. koji su obrađeni u trećoj zemlji tako da su u njih ugrađeni proizvodi zabranjeni u skladu sa stavkom 1.
3.  
Zabranjuje se kupnja, uvoz ili prijenos, izravno ili neizravno, zlata, kako je navedeno u Prilogu XXVII., ako je podrijetlom iz Rusije i izvezeno je iz Rusije u Uniju nakon 22. srpnja 2022.
4.  

Zabranjuje se:

(a) 

pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga povezanih s robom iz stavaka 1., 2. i 3. te s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom te robe, izravno ili neizravno u vezi sa zabranom iz stavaka 1., 2. i 3.;

(b) 

financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom iz stavaka 1., 2. i 3. za svaku kupnju, uvoz ili prijenos te robe ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, izravno ili neizravno u vezi sa zabranom iz stavaka 1., 2. i 3.

5.  
Zabrane iz stavaka 1., 2. i 3. ne primjenjuju se na zlato koje je potrebno za službene potrebe diplomatskih misija, konzularnih ureda ili međunarodnih organizacija u Rusiji koji uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom.
6.  
Zabrana iz stavka 3. ne primjenjuje se na robu navedenu u Prilogu XVIII. za osobnu upotrebu od strane fizičkih osoba koje putuju iz Europske unije ili članova njihove uže obitelji koji putuju s njima, koja je u vlasništvu tih osoba i nije namijenjena prodaji
7.  
Odstupajući od stavaka 1., 2. i 3., nadležna tijela mogu odobriti prijenos ili uvoz kulturnih dobara koja su na posudbi u kontekstu službene kulturne suradnje s Rusijom.

▼B

Članak 4.

1.  

Zabranjeno je:

(a) 

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći u vezi s robom i tehnologijom navedenima na Zajedničkom popisu robe vojne namjene ( 12 ) ili s nabavom, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom robe navedene na popisu, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji;

▼M1

(b) 

izravno ili neizravno pružanje financiranja ili financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom navedenima na Zajedničkom popisu robe vojne namjene, uključujući posebno bespovratna sredstva, zajmove i osiguranje ili jamstvo izvoznih kredita kao i osiguranje ili reosiguranje za bilo kakvu prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz takvih proizvoda ili za pružanje s tim povezane tehničke pomoći, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji.

▼M13 —————

▼M13

2.  

Zabranama iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje pomoć za:

(a) 

uvoz, kupnju ili prijevoz povezane s: i. pružanjem zamjenskih dijelova i usluga potrebnih za održavanje i sigurnost postojećih sposobnosti unutar Unije; ili ii. izvršenjem ugovora sklopljenih prije 1. kolovoza 2014. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora; ili

(b) 

prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz zamjenskih dijelova i usluga potrebnih za održavanje, popravak i sigurnost postojećih sposobnosti unutar Unije.

▼M3

2.a  

Zabrane iz stavka 1. točaka (a) i (b) ne primjenjuju se na izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, financiranja ili financijske pomoći u vezi sa sljedećim operacijama:

(a) 

prodajom, opskrbom, prijenosom ili izvozom te uvozom, kupnjom ili prijevozom hidrazina (CAS 302-01-2) koncentracije od 70 % ili veće, pod uvjetom da se ta tehnička pomoć, financiranje ili financijska pomoć odnosi na količinu hidrazina izračunanu u skladu s lansiranjem ili lansiranjima ili satelitima za koje je izrađen i koja ne prelazi ukupnu količinu od 800 kg za svako pojedinačno lansiranje ili satelit;

(b) 

uvozom, kupnjom ili prijevozom nesimetričnog dimetil hidrazina (CAS 57-14-7);

(c) 

prodajom, opskrbom, prijenosom ili izvozom te uvozom, kupnjom ili prijevozom monometil hidrazina (CAS60-34-4), pod uvjetom da se ta tehnička pomoć, financiranje ili financijska pomoć odnosi na količinu monometil hidrazina izračunanu u skladu s lansiranjem ili lansiranjima ili satelitim za koje je izrađen,

u mjeri u kojoj su tvari navedene u točkama (a), (b) i (c) ovog stavka namijenjene za upotrebu lansirnih sustava kojima upravljaju europski pružatelji usluga lansiranja, za potrebe lansiranjâ u sklopu europskih svemirskih programa ili za opskrbu satelitâ gorivom od strane europskih proizvođačâ satelitâ.

▼M4

2.aa  

Zabrane iz stavka 1. točaka (a) i (b) ne primjenjuju se na izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, financiranja ili financijske pomoći u vezi s prodajom, opskrbom, prijenosom ili izvozom te uvozom, kupnjom ili prijevozom hidrazina (CAS 302-01-2) koncentracije 70 % ili veće, uz uvjet da se ta tehnička pomoć, financiranje ili financijska pomoć odnosi na hidrazin namijenjen za:

(a) 

ispitivanje i let ExoMars Descent Module u okviru misije ExoMars 2020., u količini izračunanoj u skladu s potrebama svake faze te misije, koja ukupno ne premašuje 5 000  kg za cjelokupno trajanje misije; ili

(b) 

let ExoMars Carrier Module u okviru misije ExoMars 2020., u količini izračunanoj u skladu s potrebama leta, koja ukupno ne premašuje 300 kg.

▼M4

2.b  
Izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, financiranja ili financijske pomoći u vezi s operacijama navedenima u stavcima 2.a i 2.aa podliježe prethodnoj dozvoli nadležnih tijela.

Podnositelji zahtjeva za izdavanje dozvole nadležnim tijelima dostavljaju sve relevantne informacije koje su potrebne.

Nadležna tijela obavješćuju Komisiju o svim izdanim dozvolama.

▼M2

3.  

Dozvola dotičnog nadležnog tijela potrebna je za pružanje:

(a) 

tehničke pomoći ili brokerskih usluga u vezi s proizvodima navedenima u Prilogu II. te u vezi s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom tih proizvoda, izravno ili neizravno, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji, uključujući njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas, ili, ako se takva pomoć odnosi na proizvode namijenjene za upotrebu u Rusiji, uključujući njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u bilo kojoj drugoj državi;

(b) 

financiranja ili financijske pomoći u vezi s proizvodima iz Priloga II., uključujući posebno bespovratna sredstva, zajmove i osiguranje izvoznih kredita za bilo kakvu prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz tih proizvoda ili za bilo kakvo pružanje s time povezane tehničke pomoći, izravno ili neizravno, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji, uključujući njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas, ili, ako se takva pomoć odnosi na proizvode namijenjene za upotrebu u Rusiji, uključujući njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u bilo kojoj drugoj državi.

U opravdanim hitnim slučajevima iz članka 3. stavka 5., pružanje usluga iz ovog stavka može se izvršiti bez prethodne dozvole, pod uvjetom da izvoznik obavijesti nadležno tijelo u roku od pet radnih dana od pružanja usluga.

▼C1

4.  
Ako se izdavanje dozvola traži na temelju ovog članka stavka 3., članak 3. te osobito njegovi stavci 2. i 5. primjenjuju se mutatis mutandis.

▼M7

Članak 5.

1.  

Zabranjuje se izravna ili neizravna kupnja, prodaja, pružanje investicijskih usluga ili pomoći pri izdavanju odnosno poslovanju s prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca s rokom dospijeća duljim od 90 dana, koje su nakon 1. kolovoza 2014. do 12. rujna 2014., ili s rokom dospijeća duljim od 30 dana, izdanima nakon 12. rujna 2014. do 12. travnja 2022. ili svim prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca izdanima nakon 12. travnja 2022. izdali:

(a) 

velike kreditne institucije ili druge velike institucije s izričitom zadaćom promicanja konkurentnosti ruskog gospodarstva, njegove diversifikacije i poticanja ulaganja, osnovane u Rusiji i u kojima država ima više od 50 % vlasništva ili kontrole od 1. kolovoza 2014., navedene u Prilogu III.; ili

(b) 

pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom izvan Unije u čijim vlasničkim pravima subjekt iz Priloga III. izravno ili neizravno ima više od 50 % udjela; ili

(c) 

pravna osoba, subjekt ili tijelo koji posluju za račun ili prema uputama subjekta iz ovog stavka točke (b) ili subjekta iz Priloga III.

2.  

Zabranjuje se izravna ili neizravna kupnja, prodaja, pružanje investicijskih usluga ili pomoći pri izdavanju odnosno poslovanju s prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca, koje su nakon 12. travnja 2022. izdali:

(a) 

velike kreditne institucije ili druge institucije u kojima država ima više od 50 % vlasništva ili kontrole od 26. veljače 2022. ili neka druga kreditna institucija osnovane u Rusiji i navedene u Prilogu XII. koje u bitnome podupiru aktivnosti Rusije, njezinih državnih tijela ili središnje banke; ili

(b) 

pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom izvan Unije u čijim vlasničkim pravima neki od subjekata iz Priloga XII. ima izravno ili neizravno više od 50 % udjela; ili

(c) 

pravna osoba, subjekt ili tijelo koji posluju za račun ili prema uputama subjekta iz ovog stavka točke (a) ili (b).

3.  

Zabranjuje se izravna ili neizravna kupnja, prodaja, pružanje investicijskih usluga ili pomoći pri izdavanju odnosno poslovanju s prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca s rokom dospijeća duljim od 30 dana, izdanima nakon 12. rujna 2014. do 12. travnja 2022. ili svim prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca koje su nakon 12. travnja 2022. izdali:

(a) 

pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom u Rusiji. navedeni u Prilogu V., čija je pretežita glavna djelatnost projektiranje, proizvodnja, prodaja ili izvoz vojne opreme ili usluga osim pravnih osoba, subjekata ili tijela koji posluju u sektoru svemira ili sektoru nuklearne energije;

(b) 

pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom u Rusiji koji su pod državnom kontrolom ili u kojima država ima više od 50 % vlasništva i čija se ukupna imovina procjenjuje na više od bilijun RUB i koji najmanje 50 % procijenjenih prihoda ostvaruju od prodaje ili prijevoza sirove nafte ili naftnih derivata, navedene u Prilogu VI.;

(c) 

pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom izvan Unije u čijim vlasničkim pravima subjekt iz ovog stavka točke (a) ili (b) izravno ili neizravno ima više od 50 % udjela; ili

(d) 

pravna osoba, subjekt ili tijelo koji posluju za račun ili prema uputama subjekta iz ovog stavka točke (a), (b) ili (c).

4.  

Zabranjuje se izravna ili neizravna kupnja, prodaja, pružanje investicijskih usluga ili pomoći pri izdavanju odnosno poslovanju s prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca koje su nakon 12. travnja 2022. izdali:

(a) 

pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom u Rusiji koji su pod državnom kontrolom ili u kojima država ima više od 50 % vlasništva i u kojima Rusija, njezina državna tijela ili središnja bana ima pravo sudjelovati u dobiti ili s kojima Rusija, njezina državna tijela ili središnja banka ima drugi bitni ekonomski odnos, ili

(b) 

pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom izvan Unije u čijim vlasničkim pravima neki od subjekata iz Priloga XIII. izravno ili neizravno ima više od 50 % udjela; ili

(c) 

pravna osoba, subjekt ili tijelo koji posluju za račun ili prema uputama subjekta iz ovog stavka točke (a) ili (b).

5.  
Zabranjuje se uvrštavanje i pružanje usluga od 12. travnja 2022. na mjestima trgovanja koja su registrirana ili priznata u Uniji za prenosive vrijednosne papire svih pravnih osoba, subjekata ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji i u kojima država ima više od 50 % vlasništva.
6.  

Zabranjuje se izravno ili neizravno dogovaranje aranžmana ili sudjelovanje u aranžmanima za odobravanje

i. 

novih zajmova ili kredita s rokom dospijeća duljim od 30 dana svim pravnim osobama, subjektima ili tijelima iz stavka 1. ili 3. nakon 12. rujna 2014. do 26. veljače 2022.; ili

ii. 

novih zajmova ili kredita svim pravnim osobama, subjektima ili tijelima iz stavka 1., 2., 3. ili 4. nakon 26. veljače 2022.

Zabrana se ne primjenjuje na:

(a) 

zajmove ili kredite s posebnim i dokumentiranim ciljem financiranja uvoza ili izvoza robe i nefinancijskih usluga koje nisu obuhvaćene zabranom, između Unije i trećih država, uključujući troškove za robu i usluge iz neke druge treće države nužne za izvršenje ugovorâ o izvozu ili uvozu; ili

(b) 

zajmove s posebnim i dokumentiranim ciljem hitnog financiranja radi ispunjenja kriterija solventnosti i likvidnosti za pravne osobe s poslovnim nastanom u Uniji u čijim vlasničkim pravima neki od subjekata iz Priloga III. ima više od 50 % udjela.

7.  

Zabrana iz stavka 6. ne primjenjuje se na povlačenje u ratama ili isplate provedene na temelju ugovora sklopljenog prije 26. veljače 2022. ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) 

svi uvjeti takvih povlačenja ili isplata:

i. 

dogovoreni su prije 26. veljače 2022.; i

ii. 

nisu izmijenjeni na taj dan ili nakon tog datuma; te

(b) 

prije 26. veljače 2022. ugovorom je bio utvrđen datum dospijeća za potpunu otplatu svih sredstava stavljenih na raspolaganje i za otkazivanje svih preuzetih obveza, prava i obveza na temelju tog ugovora; i

(c) 

pri sklapanju tog ugovora nije došlo do povrede zabrana iz ove Uredbe koja je tada bila na snazi.

Uvjeti povlačenja i isplata iz točke (a) uključuju odredbe o roku otplate za svako povlačenje ili isplatu, kamatnu stopu koja se primjenjuje ili metodu izračuna kamatne stope te najviši mogući iznos.

▼C2

Članak 5.a

1.  

Zabranjuje se izravna ili neizravna kupnja, prodaja, pružanje investicijskih usluga ili pomoći pri izdavanju odnosno poslovanju s prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca, koje su nakon 9. ožujka 2022. izdali:

(a) 

Rusija i njezina državna tijela; ili

(b) 

središnja banka Rusije; ili

(c) 

pravna osoba, subjekt ili tijelo koji posluju za račun ili prema uputama subjekta iz točke (b).

2.  
Zabranjuje se izravno ili neizravno odobravanje, ili sudjelovanje u svim aranžmanima za odobravanje, novih zajmova ili kredita pravnim osobama, subjektima ili tijelima iz stavka 1. nakon 23. veljače 2022.

Zabrana se ne primjenjuje na zajmove ili kredite s posebnim i dokumentiranim ciljem financiranja uvoza ili izvoza robe i nefinancijskih usluga koje nisu obuhvaćene zabranom, između Unije i trećih država, uključujući troškove za robu i usluge iz neke druge treće države nužne za izvršenje ugovorâ o izvozu ili uvozu.

3.  

Zabrana iz stavka 2. ne primjenjuje se na povlačenje u ratama ili isplate provedene na temelju ugovora sklopljenog prije 23. veljače 2022. ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) 

svi uvjeti takvih povlačenja ili isplata:

i. 

dogovoreni su prije 23. veljače 2022.; i

ii. 

nisu izmijenjeni na taj dan ili nakon tog datuma; i

(b) 

prije 23. veljače 2022. ugovorom je bio utvrđen datum dospijeća za potpunu otplatu svih sredstava stavljenih na raspolaganje i za otkazivanje svih preuzetih obveza, prava i obveza na temelju tog ugovora.

Uvjeti povlačenja i isplata iz točke (a) uključuju odredbe o roku otplate za svako povlačenje ili isplatu, kamatnu stopu koja se primjenjuje ili metodu izračuna kamatne stope te najviši mogući iznos.

▼M11

4.  
Zabranjene su transakcije povezane s upravljanjem pričuvom i imovinom Središnje banke Rusije, uključujući transakcije s bilo kojom pravnom osobom, subjektom ili tijelom koji djeluju u ime Središnje banke Rusije ili prema njezinim uputama, kao što je Ruski državni investicijski fond (Russian National Wealth Fund).

▼M8

5.  
Odstupajući od stavka 4., nadležna tijela mogu odobriti transakciju ako je to nužno za osiguravanje financijske stabilnosti Unije u cjelini ili dotične države članice.
6.  
Dotična država članica odmah obavješćuje druge države članice i Komisiju o svojoj namjeri izdavanja odobrenja na temelju stavka 5.

▼M12

Članak 5.aa

1.  

Zabranjeno je izravno ili neizravno sudjelovanje u bilo kojoj transakciji s:

(a) 

pravnom osobom, subjektom ili tijelom s poslovnim nastanom u Rusiji, koji su pod javnom kontrolom ili u kojima država ima više od 50 % vlasništva ili u kojima Rusija, njezina vlada ili središnja banka imaju pravo sudjelovati u dobiti ili s kojima Rusija, njezina vlada ili središnja banka imaju druge značajne gospodarske odnose, kako su navedeni u Prilogu XIX.;

(b) 

pravnom osobom, subjektom ili tijelom s poslovnim nastanom izvan Unije, u čijim vlasničkim pravima subjekt naveden u Prilogu XIX. ima, izravno ili neizravno, više od 50 % udjela; ili

(c) 

pravnom osobom, subjektom ili tijelom koji djeluju za račun subjekta iz točke (a) ili točke (b) ovog stavka ili prema njegovim uputama.

▼M17

1.a  
Od 22. listopada 2022. zabranjeno je obnašanje bilo koje dužnosti u upravljačkim tijelima bilo koje pravne osobe, subjekta ili tijela iz stavka 1.

▼M17

2.  
Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na izvršenje, do 15. svibnja 2022., ugovora sklopljenih s pravnom osobom, subjektom ili tijelom iz dijela A Priloga XIX. prije 16. ožujka 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.
2.a  
Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na primanje plaćanja od pravnih osoba, subjekata ili tijela iz dijela A Priloga XIX. koja dospijevaju na temelju ugovora izvršenih prije 15. svibnja 2022.

▼M17

2.b  
Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na izvršenje, do 8. siječnja 2023., ugovora sklopljenih s pravnom osobom, subjektom ili tijelom iz dijela B Priloga XIX. Prije7. listopada 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.
2.c  
Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na primanje plaćanja od pravnih osoba, subjekata ili tijela iz dijela B Priloga XIX. koja dospijevaju na temelju ugovora izvršenih prije 8. siječnja 2023.

▼M12

3.  

Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na:

▼M16

(a) 

transakcije koje su nužne za izravnu ili neizravnu kupnju, uvoz ili prijevoz prirodnog plina, titanija, aluminija, bakra, nikla, paladija i željezne rudače iz Rusije ili kroz Rusiju u Uniju, zemlju članicu Europskoga gospodarskog prostora, Švicarsku ili zapadni Balkan;

▼M16

(aa) 

osim ako su zabranjene na temelju članka 3.m ili članka 3.n, transakcije koje su nužne za izravnu ili neizravnu kupnju, uvoz ili prijevoz nafte, uključujući rafinirane naftne derivate, iz Rusije ili kroz Rusiju;

▼M12

(b) 

transakcije povezane s energetskim projektima izvan Rusije u kojima je pravna osoba, subjekt ili tijelo navedeni u Prilogu XIX. manjinski dioničar;

▼M13

(c) 

transakcije za kupnju, uvoz ili prijevoz u Uniju ugljena i drugih krutih fosilnih goriva, kako je navedeno u Prilogu XXII., do 10. kolovoza 2022;

▼M16

(d) 

transakcije, uključujući prodaju, koje su nužne za likvidaciju, do 31. prosinca 2022., zajedničkog pothvata ili sličnog pravnog aranžmana sklopljenog prije 16. ožujka 2022., koji uključuju pravnu osobu, subjekt ili tijelo iz stavka 1;

▼M15

(e) 

transakcije povezane s pružanjem elektroničkih komunikacijskih usluga, usluga podatkovnih centara i pružanjem usluga i opreme potrebne za njihov rad, održavanje, sigurnost, uključujući pružanje usluga vatrozida i pozivnog centra, pravnoj osobi, subjektu ili tijelu navedenom u Prilogu XIX;

▼M16

(f) 

transakcije koje su nužne za kupnju, uvoz ili prijevoz farmaceutskih, medicinskih, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, uključujući pšenicu i gnojiva, čiji su uvoz, kupnja i prijevoz dopušteni na temelju ove Uredbe;

(g) 

transakcije koje su nužne za osiguravanje pristupa sudskim, upravnim ili arbitražnim postupcima u državi članici, kao i za priznavanje ili izvršenje presude ili arbitražnog pravorijeka donesenih u državi članici i ako su takve transakcije u skladu s ciljevima ove Uredbe i Uredbe (EU) 269/2014.

▼M17

4.  

Odstupajući od postupka utvrđenog u članku 7. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća ( 13 ) te u članku 21. stavku 3. Direktive (EU) 2016/1629 Europskog parlamenta i Vijeća ( 14 ), povlači se Unijino priznanje ruskog pomorskog registra brodova u skladu s Uredbom (EZ) br. 391/2009 i Direktivom (EU) 2016/1629.

▼M13

Članak 5.b

▼M16

1.  
Zabranjuje se primanje svih depozita od ruskih državljana ili fizičkih osoba s boravištem u Rusiji ili od pravnih osoba, subjekata ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji ili od pravne osobe, subjekta ili tijela s poslovnim nastanom izvan Unije u čijim vlasničkim pravima ruski državljani ili fizičke osobe s boravištem u Rusiji izravno ili neizravno imaju više od 50 % udjela ako ukupna vrijednost depozita te fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela po kreditnoj instituciji premašuje 100 000  EUR.

▼M17

2.  
Zabranjuje se pružanje usluga lisnice, vođenja računa ili skrbništva u vezi s kriptoimovinom ruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Rusiji ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Rusiji.

▼M13

3.  
Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na državljane države članice, zemlje članice Europskoga gospodarskog područja ni Švicarske, niti na fizičke osobe koje imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka u državi članici, zemlji članici Europskoga gospodarskog područja ili Švicarskoj.

▼M16 —————

▼M15

Članak 5.c

1.  

Odstupajući od članka 5.b stavaka 1. i 2., nadležna tijela mogu odobriti prihvaćanje takvog depozita ili pružanje takve usluge lisnice, vođenja računa ili skrbništva, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da je prihvaćanje takvog depozita ili pružanje takve usluge lisnice, vođenja računa ili skrbništva:

(a) 

potrebno za zadovoljenje osnovnih potreba fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz članka 5.b stavka 1. i njihovih uzdržavanih članova obitelji, uključujući plaćanja za hranu, stanarinu ili hipoteku, lijekove i zdravstvenu skrb, poreze, premije osiguranja te komunalne naknade;

(b) 

namijenjeno isključivo za plaćanje opravdanih honorara ili za nadoknadu nastalih troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;

(c) 

namijenjeno isključivo za plaćanje pristojbi ili naknada za usluge redovitog čuvanja ili održavanja zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih sredstava;

(d) 

potrebno za izvanredne troškove, pod uvjetom da je relevantno nadležno tijelo najmanje dva tjedna prije izdavanja odobrenja obavijestilo nadležna tijela ostalih država članica i Komisiju o razlozima zbog kojih smatra da bi određeno odobrenje trebalo izdati; ili

(e) 

potrebno za službene potrebe diplomatske misije ili konzularnog ureda ili međunarodne organizacije; ili

▼M16

(f) 

potrebno za nezabranjenu prekograničnu trgovinu robom i uslugama između Unije i Rusije.

▼M15

2.  
Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 1. točke (a), (b), (c) ili (e) u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja.

▼M7

Članak 5.d

▼M13

1.  

Odstupajući od članka 5.b stavaka 1. i 2., nadležna tijela mogu odobriti prihvaćanje takvog depozita ili pružanje takve usluge lisnice, vođenja računa ili skrbništva, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da je prihvaćanje takvog depozita ili pružanje takve usluge lisnice, vođenja računa ili skrbništva:

▼M7

(a) 

nužno za humanitarne svrhe, npr. pružanje ili lakše pružanje pomoći, uključujući medicinsku opremu i hranu ili transfer humanitarnih djelatnika i s time povezanu pomoć, ili za evakuacije; ili

(b) 

nužno za aktivnosti civilnog društva kojima se izravno promiču demokracija, ljudska prava ili vladavina prava u Rusiji.

2.  
Dotična država članica dužna je u roku od dva tjedna od izdavanja obavijestiti ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 1.

Članak 5.e

1.  
Zabranjuje se središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u Uniji pružanje svih usluga definiranih u prilogu Uredbi (EU) br. 909/2014 za prenosive vrijednosne papire izdane nakon 12. travnja 2022. svim ruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Rusiji ili svim pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Rusiji.

▼M16

2.  
Stavak 1. ne primjenjuje se na državljane države članice, zemlje članice Europskoga gospodarskog područja ni Švicarske, ni na fizičke osobe koje imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka u državi članici, u zemlji članici Europskoga gospodarskog područja ili u Švicarskoj.

▼M7

Članak 5.f

▼M13

1.  
Zabranjuje se prodaja prenosivih vrijednosnih papira denominiranih u bilo kojoj službenoj valuti države članice izdanih nakon 12. travnja 2022., ili jedinica u subjektima za zajednička ulaganja kojima se stvara izloženost prema takvim vrijednosnim papirima, bilo kojem ruskom državljaninu ili fizičkoj osobi s boravištem u Rusiji ili bilo kojoj pravnoj osobi, subjektu ili tijelu s poslovnim nastanom u Rusiji.

▼M15

2.  
Stavak 1. ne primjenjuje se na državljane države članice, zemlje članice Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske, ni na fizičke osobe koje imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka u državi članici, u zemlji članici Europskog gospodarskog prostora ili u Švicarskoj.

▼M7

Članak 5.g

1.  

Ne dovodeći u pitanje primjenjiva pravila o izvješćivanju, povjerljivosti i profesionalnoj tajni, kreditne institucije dužne su:

(a) 

nacionalnim nadležnim tijelima države članice u kojoj imaju sjedište ili Komisiji najkasnije do 27. svibnja 2022. dostaviti popis depozita većih od 100 000 EUR koji pripadaju ruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Rusiji ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovni nastanom u Rusiji. Dužne su svakih 12 mjeseci dostaviti ažurirane iznose tih depozita;

(b) 

nacionalnim nadležnim tijelima države članice u kojoj imaju sjedište dostaviti informacije o depozitima većima od 100 000 EUR koji pripadaju ruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Rusiji, koji su u nekoj državi članici stekli državljanstvo ili pravo boravka na temelju programa za dodjelu državljanstva ulagateljima odnosno programa za dodjelu prava boravka ulagateljima.

▼M15

Članak 5.h

1.  
Zabranjuje se pružanje specijaliziranih usluga financijske komunikacije, koje se upotrebljavaju za razmjenu financijskih podataka, pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenima u Prilogu XIV. ili bilo kojoj pravnoj osobi, bilo kojem subjektu ili bilo kojem tijelu s poslovnim nastanom u Rusiji u čijim vlasničkim pravima subjekt naveden u Prilogu XIV. izravno ili neizravno ima više od 50 % udjela.
2.  
Za svaku pravnu osobu, subjekt ili tijelo navedenu u Prilogu XIV. zabrana utvrđena u stavku 1. primjenjuje se od datuma koji je za nju naveden u tom prilogu. Zabrana se od istog datuma primjenjuje na sve pravne osobe, subjekte ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji u čijim vlasničkim pravima subjekt naveden u Prilogu XIV. izravno ili neizravno ima više od 50 % udjela.

▼M13

Članak 5.i

1.  
Zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz novčanica denominiranih u bilo kojoj službenoj valuti države članice Rusiji ili bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji, uključujući vladu i rusku središnju banku, ili za upotrebu u Rusiji.
2.  

Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz novčanica denominiranih u bilo kojoj službenoj valuti države članice ako su ta prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz potrebni:

(a) 

za osobnu upotrebu fizičkih osoba koje putuju u Rusiju ili članova njihove najbliže obitelji koji s njima putuju; ili

(b) 

za službene potrebe diplomatskih misija, konzularnih ureda ili međunarodnih organizacija u Rusiji koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom.

▼M12

Članak 5.j

▼M16

1.  
Zabranjeno je pružati usluge povezane s kreditnim rejtingom svim ruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Rusiji ili svim pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Rusiji ili u odnosu na njih.

▼M12

2.  
Od 15. travnja 2022. zabranjeno je pružati pristup svim uslugama pretplate u vezi s aktivnostima vezanima uz kreditni rejting svim ruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Rusiji ili svim pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Rusiji.
3.  
Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na državljane države članice ili fizičke osobe koje imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka u državi članici.

▼M13

Članak 5.k

▼M16

1.  

Zabranjuje se dodjela bilo kojeg ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o koncesiji koji su obuhvaćeni područjem primjene direktiva o javnoj nabavi, kao i članka 10. stavaka 1. i 3., članka 10. stavka 6. točaka od (a) do (e) i članka 10. stavaka 8., 9. i 10. te članaka 11., 12., 13. i 14. Direktive 2014/23/EU, članka 7. točaka od (a) do (d) i članka 8., članka 10. točaka od (b) do (f) te od (h) do (j) Direktive 2014/24/EU, članka 18., članka 21. točaka od (b) do (e) te od (g) do (i) i članaka 29. i 30. Direktive 2014/25/EU te članka 13. točaka od (a) do (d) i od (f) do (h) i točke (j) Direktive 2009/81/EZ i glave VII. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, sljedećim osobama, subjektima ili tijelima, ili nastavak izvršavanja bilo kojeg takvog ugovora sa sljedećim osobama, subjektima ili tijelima:

(a) 

ruskim državljaninom, fizičkom osobom s boravištem u Rusiji ili pravnom osobom, subjektom ili tijelom s poslovnim nastanom u Rusiji;

(b) 

pravnom osobom, subjektom ili tijelom u čijim vlasničkim pravima subjekt iz točke (a) ovog stavka izravno ili neizravno ima više od 50 % udjela; ili

(c) 

fizičkom ili pravnom osobom, subjektom ili tijelom koji djeluju za račun ili prema uputama subjekta iz točke (a) ili točke (b) ovog stavka.

uključujući, ako oni čine više od 10 % vrijednosti ugovora, podugovaratelje, dobavljače ili subjekte na čije se kapacitete oslanja u smislu direktiva o javnoj nabavi.

▼M13

2.  

Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela mogu odobriti dodjelu i nastavak izvršavanja ugovora namijenjenih za:

(a) 

rad, održavanje, razgradnju i zbrinjavanje radioaktivnog otpada, opskrbu gorivom i ponovnu obradu te sigurnost civilnih nuklearnih kapaciteta, i nastavak projektiranja, izgradnje i puštanja u pogon koji su potrebni za dovršetak civilnih nuklearnih postrojenja, kao i opskrbu prekursorskim materijalom za proizvodnju medicinskih radioizotopa i slične medicinske primjene, ključnu tehnologiju za praćenje zračenja u okolišu, kao i civilnu nuklearnu suradnju, posebno u području istraživanja i razvoja;

(b) 

međuvladinu suradnju u svemirskim programima;

(c) 

pružanje nužne robe ili usluga koje mogu pružiti samo osobe iz stavka 1. ili ih samo te osobe mogu pružiti u dovoljnim količinama;

(d) 

rad diplomatskih i konzularnih predstavništava Unije i država članica u Rusiji, što uključuje delegacije, veleposlanstva i misije, ili međunarodnih organizacija u Rusiji koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom;

▼M15

(e) 

osim ako je to zabranjeno na temelju članka 3.m ili 3.n, kupnju, uvoz ili prijevoz prirodnog plina i nafte, uključujući rafinirane naftne derivate, te titanija, aluminija, bakra, nikla, paladija i željezne rudače, iz Rusije ili kroz Rusiju u Uniju; ili

▼M13

(f) 

kupnju, uvoz ili prijevoz u Uniju ugljena i drugih krutih fosilnih goriva, kako je navedeno u Prilogu XXII., do 10. kolovoza 2022.

3.  
Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju ovog članka u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja.
4.  
Zabrane iz stavka 1. ne primjenjuju se na izvršenje, do 10. listopada 2022., ugovora sklopljenih prije 9. travnja 2022.

Članak 5.l

1.  
Zabranjuje se pružanje izravne ili neizravne potpore, uključujući financiranje i financijsku pomoć ili bilo koju drugu korist u okviru programa Unije ili Euratoma ili nacionalnog programa države članice te ugovorâ u smislu Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 ( 15 ), bilo kojoj pravnoj osobi, subjektu ili tijelu s poslovnim nastanom u Rusiji, koji je više od 50 % u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom.
2.  

Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na:

(a) 

humanitarne svrhe, izvanredna stanja u području javnog zdravlja, hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš, ili kao odgovor na prirodne katastrofe;

(b) 

fitosanitarne i veterinarske programe;

(c) 

međuvladinu suradnju u svemirskim programima i u okviru Međunarodnog sporazuma o termonuklearnom eksperimentalnom reaktoru;

(d) 

rad, održavanje, razgradnju i zbrinjavanje radioaktivnog otpada, opskrbu gorivom i ponovnu obradu te sigurnost civilnih nuklearnih kapaciteta, kao i opskrbu prekursorskim materijalom za proizvodnju medicinskih radioizotopa i slične medicinske primjene, ključnu tehnologiju za praćenje zračenja u okolišu, kao i civilnu nuklearnu suradnju, posebno u području istraživanja i razvoja;

(e) 

razmjene pojedinaca u području mobilnosti i međuljudske kontakte;

(f) 

programe u području klime i okoliša, uz iznimku potpore u kontekstu istraživanja i inovacija;

(g) 

rad diplomatskih i konzularnih predstavništava Unije i država članica u Rusiji, što uključuje delegacije, veleposlanstva i misije, ili međunarodnih organizacija u Rusiji, koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom.

▼M15

Članak 5.m

1.  

Zabranjuje se registrirati, pružiti registrirani ured, poslovnu ili administrativnu adresu kao i usluge upravljanja trustu ili bilo kojem sličnom pravnom aranžmanu kojemu su osnivač trusta ili korisnik:

(a) 

ruski državljani ili fizičke osobe s boravištem u Rusiji;

(b) 

pravne osobe, subjekti ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji

(c) 

pravne osobe, subjekti ili tijela u čijim vlasničkim pravima fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz točke (a) ili (b) imaju izravno ili neizravno više od 50 % udjela;

(d) 

pravne osobe, subjekti ili tijela pod kontrolom fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela iz točke (a), (b) ili (c);

(e) 

fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju za račun ili prema uputama fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela iz točke (a), (b), (c) ili (d).

2.  
Zabranjuje se od 5. srpnja 2022. obavljati funkciju ili postaviti drugu osobu da obavlja funkciju beneficijara, nominalnog imatelja udjela, direktora, tajnika ili sličnu funkciju, za trust ili sličan pravni aranžman iz stavka 1.
3.  
Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na djelovanja koja su nužna za dovršetak, do 5. srpnja 2022., ugovora koji nisu u skladu s ovim člankom, sklopljenih prije 9. travnja 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

▼M17

4.  
Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se kad je osnivač trusta ili korisnik državljanin države članice, zemlje članice Europskoga gospodarskog područja ili Švicarske, ili fizička osoba koja ima dozvolu privremenog ili stalnog boravka u državi članici, u zemlji članici Europskoga gospodarskog prostora ili u Švicarskoj.

▼M15

5.  

Odstupajući od stavka 2., nadležna tijela mogu odobriti, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, da se usluge navedene u stavku 2. nastave nakon 5. srpnja 2022.:

(a) 

radi dovršetka, do 5. rujna 2022., djelovanja koja su nužna za dovršetak ugovorâ iz stavka 3., pod uvjetom da su ta djelovanja započeta prije 11. svibnja 2022.; ili

(b) 

zbog drugih razloga, pod uvjetom da pružatelji usluga, izravno ili neizravno, ne prihvaćaju financijska sredstva ili gospodarske resurse od osoba iz stavka 1. ili da im ne stavljaju financijska sredstva ili gospodarske resurse na raspolaganje ili da takvim osobama ni na koji drugi način ne omogućuju ostvarivanje koristi od imovine koja se nalazi u trustu.

6.  

Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela mogu odobriti usluge navedene u tim stavcima, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da je to potrebno za:

(a) 

humanitarne svrhe, kao što je pružanje ili olakšavanje pružanja pomoći, uključujući medicinsku opremu i hranu, ili transfer humanitarnih djelatnika i s time povezanu pomoć, ili za evakuacije;

(b) 

aktivnosti civilnog društva kojima se izravno promiču demokracija, ljudska prava ili vladavina prava u Rusiji; ili

(c) 

djelovanje trustova čiji je cilj upravljanje strukovnim mirovinskim sustavima, policama osiguranja ili programom dioničarstva zaposlenih, ili djelovanje dobrotvornih organizacija, amaterskih sportskih klubova i fondova za maloljetnike ili ranjive odrasle osobe.

7.  
Dotična država članica obavješćuje Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 5. ili 6. u roku od dva tjedna od izdavanja takvog odobrenja.

▼M17

Članak 5.n

1.  

Zabranjuje se izravno ili neizravno pružanje računovodstvenih ili revizorskih usluga, uključujući zakonsku reviziju, knjigovodstvenih usluga ili usluga poreznog savjetovanja, ili usluga poslovnog savjetovanja i savjetovanja u vezi s upravljanjem ili usluga odnosa s javnošću:

(a) 

Vladi Rusije; ili

(b) 

pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Rusiji.

2.  

Zabranjuje se izravno ili neizravno pružanje arhitektonskih i inženjerskih usluga, usluga pravnog savjetovanja i usluga savjetovanja u području IT-a:

(a) 

Vladi Rusije; ili

(b) 

pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Rusiji.

3.  
Stavak 1. ne primjenjuje se na pružanje usluga koje su nužne za dovršetak, do 5. srpnja 2022., ugovora koji nisu u skladu s ovim člankom, sklopljenih prije 4. lipnja 2022., ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.
4.  
Stavak 2. ne primjenjuje se na pružanje usluga koje su nužne za dovršetak, do 8. siječnja 2023. ugovora koji nisu u skladu s ovim člankom, sklopljenih prije 7. listopada 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.
5.  
Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na pružanje usluga koje su nužne za ostvarivanje prava na obranu u sudskom postupku i prava na djelotvoran pravni lijek.
6.  
Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na pružanje usluga koje su nužne za osiguravanje pristupa sudskim, upravnim ili arbitražnim postupcima u državi članici, ili za priznavanje ili izvršenje presude ili arbitražnog pravorijeka donesenih u državi članici, pod uvjetom da je takvo pružanje usluga u skladu s ciljevima ove Uredbe i Uredbe Vijeća (EU) br. 269/2014 ( 16 ).
7.  
Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na pružanje usluga namijenjenih za isključivu upotrebu pravnih osoba, subjekata ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji koji su u vlasništvu ili pod isključivom ili zajedničkom kontrolom pravne osobe, subjekta ili tijela koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom države članice, zemlje članice Europskoga gospodarskog prostora, Švicarske ili partnerske zemlje navedene u Prilogu VIII.
8.  
Stavak 2. ne primjenjuje se na pružanje usluga potrebnih u izvanrednim stanjima u području javnog zdravlja, hitnom sprečavanju ili ublažavanju događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš, ili kao odgovor na prirodne katastrofe;
9.  
Stavak 2. ne primjenjuje se na pružanje usluga potrebnih za ažuriranja softvera za nevojnu uporabu i za nevojnog krajnjeg korisnika, dopuštenih člankom 2. stavkom 3. točkom (d) i člankom 2.a stavkom 3. točkom (d), u vezi s robom iz Priloga VII.
10.  

Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela mogu odobriti usluge navedene u tim stavcima, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da je to potrebno za:

(a) 

humanitarne svrhe, kao što je pružanje ili olakšavanje pružanja pomoći, uključujući medicinsku opremu i hranu, ili transfer humanitarnih djelatnika i s time povezanu pomoć, ili za evakuacije;

(b) 

aktivnosti civilnog društva kojima se izravno promiču demokracija, ljudska prava ili vladavina prava u Rusiji; ili

(c) 

rad diplomatskih i konzularnih predstavništava Unije i država članica ili partnerskih zemalja u Rusiji, uključujući delegacije, veleposlanstva i misije, ili međunarodnih organizacija u Rusiji koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom.

11.  

Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela mogu odobriti usluge navedene u tom stavku, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da je to potrebno za:

(a) 

osiguravanje ključne opskrbe energijom unutar Unije i kupnju, uvoz ili prijevoz u Uniju titanija, aluminija, bakra, nikla, paladija i željezne rudače;

(b) 

osiguravanje neprekidnog rada infrastruktura, hardvera i softvera koji su ključni za ljudsko zdravlje i sigurnost ili za sigurnost okoliša;

(c) 

uspostavu, rad, održavanje, opskrbu gorivom i ponovnu obradu te sigurnost civilnih nuklearnih kapaciteta, i nastavak projektiranja, izgradnje i puštanja u pogon koji su potrebni za dovršetak civilnih nuklearnih postrojenja, opskrbu prekursorskim materijalom za proizvodnju medicinskih radioizotopa i slične medicinske primjene, ili ključnu tehnologiju za praćenje zračenja u okolišu, kao i za civilnu nuklearnu suradnju, posebno u području istraživanja i razvoja; ili

(d) 

pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga od strane telekomunikacijskih operatera Unije potrebnih za rad, održavanje i sigurnost, uključujući kibersigurnost, elektroničkih komunikacijskih usluga, u Rusiji, u Ukrajini, u Uniji, između Rusije i Unije i između Ukrajine i Unije, te za usluge podatkovnih centara u Uniji.

12.  
Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavaka 10. i 11. u roku od dva tjedna od odobrenja.

▼M7

Članak 6.

1.  

Države članice i Komisija uzajamno se obavješćuju o mjerama poduzetima na temelju ove Uredbe te razmjenjuju sve druge relevantne informacije koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom, a osobito:

(a) 

informacije o dozvolama izdanima u skladu s ovom Uredbom;

(b) 

informacije primljene u skladu s člankom 5.g;

(c) 

informacije o poteškoćama u vezi s povredom i primjenom Uredbe te o presudama koje donesu nacionalni sudovi;

▼M13

(d) 

informacije o otkrivenim kršenja, izbjegavanjima i pokušajima kršenja ili izbjegavanja zabrana iz ove Uredbe upotrebom kriptoimovine.

▼M7

2.  
Države članice odmah obavješćuju jedna drugu i Komisiju o svim drugim relevantnim informacijama kojima raspolažu, a mogle bi utjecati na djelotvornu provedbu ove Uredbe.
3.  
Informacije dostavljene ili primljene u skladu s ovim člankom smiju se upotrebljavati samo u svrhe za koje su dostavljene ili primljene, među ostalim u cilju djelotvornosti mjera utvrđenih u ovoj Uredbi.

Članak 7.

Komisija je ovlaštena izmijeniti priloge I. i IX. na temelju informacija koje joj dostave države članice.

▼M17

Članak 7.a

Komisija mijenja:

(a) 

Prilog XXVIII., u skladu s odlukama Vijeća o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP radi ažuriranja cijena koje je dogovorila Koalicija za ograničavanje cijena; i

(b) 

Prilog XXIX., u skladu s odlukama Vijeća o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP radi ažuriranja popisa izuzetih energetskih projekata na temelju objektivnih kriterija prihvatljivosti koje je dogovorila Koalicija za ograničavanje cijena.

▼B

Članak 8.

▼M15

1.  
Države članice utvrđuju pravila o sankcijama, uključujući, prema potrebi, kaznene sankcije, koje se primjenjuju na kršenja odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere radi osiguranja njihove provedbe. Predviđene sanckije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice predviđaju i odgovarajuće mjere oduzimanja imovinske koristi ostvarene takvim kršenjima.

▼B

2.  
Države članice nakon stupanja na snagu ove Uredbe odmah obavješćuju Komisiju o pravilima iz stavka 1. te o svim naknadnim izmjenama.

Članak 9.

1.  
Države članice imenuju nadležna tijela iz ove Uredbe i navode ih na internetskim stranicama iz Priloga I. Države članice obavješćuju Komisiju o svim promjenama adresa svojih internetskih stranica iz Priloga I.
2.  
Države članice bez odgađanja nakon stupanja na snagu ove Uredbe obavješćuju Komisiju o svojim nadležnim tijelima, uključujući podatke za kontakt navedenih nadležnih tijela te o svim naknadnim izmjenama.
3.  
Kad se ovom Uredbom određuje obveza obavješćivanja Komisije, priopćavanja ili drugoga načina komuniciranja s Komisijom, za tu se komunikaciju koristi adresa i drugi podaci za kontakt koji su navedeni u Prilogu I.

Članak 10.

Djelovanja fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela ne podrazumijevaju nikakvu odgovornost s njihove strane ako nisu bili svjesni ili nisu imali razloga sumnjati da bi njihove aktivnosti mogle značiti kršenje mjera iz ove Uredbe.

▼M7

Članak 11.

1.  

Ne udovoljava se zahtjevima povezanima s ugovorima ili transakcijama na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično, utjecale mjere uvedene ovom Uredbom, uključujući zahtjeve za odštetu ili koje druge zahtjeve te vrste, kao što je zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, a posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, osobito financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ih podnesu:

▼M13

(a) 

pravne osobe, subjekti ili tijela navedeni u prilozima ovoj Uredbi ili pravne osobe, subjekti ili tijela s poslovnim nastanom izvan Unije u čijim vlasničkim pravima oni imaju izravno ili neizravno više od 50 % vlasništva;

▼M7

(b) 

druge osobe, subjekti ili tijela iz Rusije;

(c) 

osobe, subjekti ili tijela koji posluju preko ili u ime jedne od osoba, subjekata ili tijela iz ovog stavka točke (a) ili (b).

2.  
U svakom postupku za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da ispunjenje zahtjeva nije zabranjeno stavkom 1. leži na osobi koja traži izvršenje zahtjeva.
3.  
Ovaj članak ne dovodi u pitanje pravo osoba, subjekata i tijela iz stavka 1., na sudsko preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obveza u skladu s ovom Uredbom.

▼M12

Članak 12.

Zabranjeno je svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje zabrana utvrđenih u ovoj Uredbi.

▼M7

Članak 12.a

1.  
Radi djelovanja na temelju ove Uredbe Komisija obrađuje osobne podatke. Te zadaće uključuju obradu informacija o depozitima i informacija o dozvolama koje su izdala nadležna tijela.
2.  
Za potrebe ove Uredbe, služba Komisije navedena u Prilogu I. određuje se „voditeljem obrade” za Komisiju u smislu članka 3. stavka 8. Uredbe (EU) 2018/1725 ( 17 ) u vezi s aktivnostima obrade potrebnima za izvršenje zadaća iz stavka 1.

▼M16

3.  
Nadležna tijela država članica, uključujući tijela za izvršavanje zakonodavstva i administratore službenih registara u kojima su upisane fizičke i pravne osobe, subjekti i tijela te registrirana nepokretna ili pokretna imovina, obrađuju i razmjenjuju informacije, uključujući osobne podatke, s drugim nadležnim tijelima država članica i Europskom komisijom.
4.  
Svaka obrada osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Uredbom i uredbama (EU) 2016/679 ( 18 ) i (EU) 2018/1725 ( 19 ) Europskog parlamenta i Vijeća te samo u mjeri u kojoj je to potrebno za primjenu ove Uredbe i kako bi se osigurala učinkovita suradnja među državama članicama i suradnja s Komisijom u primjeni ove Uredbe.

▼B

Članak 13.

Ova se Uredba primjenjuje:

(a) 

na području Unije;

(b) 

u svim zrakoplovima i na svim plovilima koji su pod jurisdikcijom države članice;

(c) 

na sve osobe na području ili izvan područja Unije koje su državljani neke od država članica;

(d) 

na sve pravne osobe, subjekte ili tijela na području ili izvan područja Unije koji su osnovani ili uspostavljeni u skladu s pravom neke države članice;

(e) 

na sve pravne osobe, subjekte ili tijela u vezi s bilo kojim poslom koji se u cijelosti ili djelomično odvija u Uniji.

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M14
PRILOG I.

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUGARSKA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NJEMAČKA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIJA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRSKA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRČKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANJOLSKA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCUSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HRVATSKA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIJA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPAR

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAĐARSKA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIZOZEMSKA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLJSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNJSKA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAČKA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

https://um.fi/pakotteet

ŠVEDSKA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji:

Europska komisija

Glavna uprava za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala (GU FISMA)

Rue de Spa 2

1048 Bruxelles/Brussel Belgique/België

E-pošta: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B
PRILOG II.

▼M2

Popisom proizvoda iz članka 3.

▼BOznaka KN

Opis

7304 11 00

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika

7304 19 10

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika, vanjskog promjera ne većeg od 168,3 mm (isklj. proizvode od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)

7304 19 30

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (isklj. proizvode od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)

7304 19 90

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 406,4 mm (isklj. proizvode od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)

7304 22 00

bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, koje se upotrebljavaju pri bušenju za naftu ili plin

7304 23 00

bušaće cijevi, bešavne, koje se upotrebljavaju pri bušenju za naftu ili plin (isklj. proizvode od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)

7304 29 10

zaštitne i proizvodne cijevi, koje se upotrebljavaju pri bušenju za naftu ili plin, bešavne, od željeza ili čelika, vanjskog promjera ne većeg od 168,3 mm (isklj. proizvode od lijevanog željeza)

7304 29 30

zaštitne i proizvodne cijevi, koje se upotrebljavaju pri bušenju za naftu ili plin, bešavne, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (isklj. proizvode od lijevanog željeza)

7304 29 90

zaštitne i proizvodne cijevi, koje se upotrebljavaju pri bušenju za naftu ili plin, bešavne, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 406,4 mm (isklj. proizvode od lijevanog željeza)

7305 11 00

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od željeza ili čelika, uzdužno elektrolučno zavarene pod zaštitnim slojem

7305 12 00

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od željeza ili čelika, uzdužno elektrolučno zavarene (isklj. proizvode koji su zavareni uzdužno elektrolučno pod zaštitnim slojem)

7305 19 00

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnato valjanih proizvoda od željeza ili čelika (isklj. proizvode koji su elektrolučno uzdužno zavareni)

7305 20 00

zaštitne cijevi koje se upotrebljavaju pri bušenju za naftu ili plin, kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnato valjanih proizvoda od željeza ili čelika

7306 11

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnato valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera ne većeg od 406,4 mm

7306 19

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnato valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera ne većeg od 406,4 mm (isklj. proizvode od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)

7306 21 00

zaštitne i proizvodne cijevi koje se upotrebljavaju pri bušenju za naftu ili plin, zavarene, od plosnato valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera ne većeg od 406,4 mm

7306 29 00

zaštitne i proizvodne cijevi koje se upotrebljavaju pri bušenju za naftu ili plin, zavarene, od plosnato valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera ne većeg od 406,4 mm (isklj. proizvode od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)

8207 13 00

izmjenjivi alati za vrtanje stijena ili pneumatske bušilice, s radnim dijelovima od sinteriranih metalnih karbida ili kermeta

8207 19 10

izmjenjivi alati za vrtanje stijena ili pneumatske bušilice, s radnim dijelovima od dijamanta ili aglomeriranog dijamanta

▼M2

ex 8413 50

klipne volumetrijske pumpe za tekućine, pogonjene, s maksimalnim protokom većim od 18 m3/h i maksimalnim izlaznim tlakom većim od 40 bara, posebno projektirane za ubrizgavanje bušaće isplake i/ili cementa u naftne bušotine

ex 8413 60

rotacijske volumetrijske pumpe za tekućine, pogonjene, s maksimalnim protokom većim od 18 m3/h i maksimalnim izlaznim tlakom većim od 40 bara, posebno projektirane za ubrizgavanje bušaće isplake i/ili cementa u naftne bušotine

▼B

8413 82 00

elevatori tekućina (isklj. crpke)

8413 92 00

dijelovi za elevatore tekućina, d.n.

8430 49 00

strojevi za bušenje ili dubinsko bušenje za bušenje zemlje ili vađenje minerala ili ruda, bez vlastitog pogona i hidraulike (isklj. strojeve za bušenje tunela i ručne alate)

▼M2

ex 8431 39 00

dijelovi prikladni za upotrebu isključivo ili prvenstveno za strojeve za naftna polja pod tarifnim brojem 8428

ex 8431 43 00

dijelovi prikladni za upotrebu isključivo ili prvenstveno za strojeve za naftna polja pod tarifnim podbrojevima 8430 41 ili 8430 49

ex 8431 49

dijelovi prikladni za upotrebu isključivo ili prvenstveno za strojeve za naftna polja pod tarifnim brojevima 8426 , 8429 i 8430

▼B

8705 20 00

pokretni tornjevi za bušenje

8905 20 00

plutajuće ili uronjive platforme za bušenje ili proizvodnju

8905 90 10

morska laka plovila, vatrogasna plovila, plovne dizalice i druga plovila kod kojih je plovidba sporedna u odnosu na njihovu osnovnu zadaću (osim plovnih jaružala, plutajućih ili uronjivih platformi za bušenje ili proizvodnju te ribarskih brodova i ratnih brodova)
▼M7

PRILOG III.

Popis pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 5. stavka 1. točke (a)

▼B

1. 

SBERBANK

2. 

VTB BANK

3. 

GAZPROMBANK

4. 

VNESHECONOMBANK (VEB)

5. 

ROSSELKHOZBANK

▼M7
PRILOG IV.

Popis fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz članka 2. stavka 7., članka 2.a stavka 7. i članka 2.b stavka 1.

JSC Sirius
OJSC Stankoinstrument
OAO JSC Chemcomposite
JSC Kalashnikov
JSC Tula Arms Plant
NPK Technologii Maschinostrojenija
OAO Wysokototschnye Kompleksi
OAO Almaz Antey
OAO NPO Bazalt
Admiralty Shipyard JSC
Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI
Argut OOO
Komunikacijski centar Ministarstva obrane
Federalni istraživački centar, Institut za katalizu Boreskov
Federalno državno proračunsko poduzeće u okviru administracije predsjednika Ruske Federacije
Federalno državno proračunsko poduzeće „Special Flight Unit Rossiya” u okviru administracije predsjednika Ruske Federacije
Federalno državno unitarno poduzeće „Dukhov Automatics Research Institute” (VNIIA)
Vanjska obavještajna služba (SVR)
Forenzički centar regije Nizhniy Novgorod, glavna uprava Ministarstva unutarnjih poslova
International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (ruski kvantni centar)
Irkut Corporation
Javno dioničko društvo „Irkut Research and Production Corporation” (istraživački i proizvodni centar Irkut)
Dioničko društvo „Scientific Research Institute of Computing Machinery” (Institut za znanstvena istraživanja računalnih uređaja)
JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)
JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service
JSC Shipyard Zaliv (brodogradilište Zaliv)
JSC Rocket and Space Centre – Progress
Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.
Kazan Helicopter Plant PJSC
Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)
Ministarstvo obrane Ruske Federacije
Moskovski institut za fiziku i tehnologiju
NPO High Precision Systems JSC
NPO Splav JSC
OPK Oboronprom
PJSC Beriev Aircraft Company
PJSC Irkut Corporation
PJSC Kazan Helicopters
POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company
Promtech-Dubna, JSC
Javno dioničko društvo „United Aircraft Corporation”
Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern
Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)
Rostec (državna korporacija za ruske tehnologije)
Rostekh – Azimuth
Russian Aircraft Corporation MiG
Russian Helicopters JSC
SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)
Sukhoi Aviation JSC
Sukhoi Civil Aircraft
Tactical Missiles Corporation JSC
Tupolev JSC
UEC-Saturn
United Aircraft Corporation
JSC AeroKompozit
United Engine Corporation
UEC-Aviadvigatel JSC
United Instrument Manufacturing Corporation
United Shipbuilding Corporation
JSC PO Sevmash
Brodogradilište Krasnoye Sormovo
Brodogradilište Severnaya
Brodogradilište Yantar
UralVagonZavod.

▼M12

Amur Shipbuilding Factory PJSC
AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC
AO Kronshtadt
Avant Space LLC
Baikal Electronics
Center for Technological Competencies in Radiophtonics
Central Research and Development Institute Tsiklon
Crocus Nano Electronics
Dalzavod Ship-Repair Center
Elara
Electronic Computing and Information Systems
ELPROM
Engineering Center Ltd.
Forss Technology Ltd.
Integral SPB
JSC Element
JSC Pella-Mash
JSC Shipyard Vympel
Kranark LLC
Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)
LLC Center
MCST Lebedev
Miass Machine-Building Factory
Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk
MPI VOLNA
N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering
Nerpa Shipyard
NM-Tekh
Novorossiysk Shipyard JSC
NPO Electronic Systems
NPP Istok
NTC Metrotek
OAO GosNIIkhimanalit
OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era
OJSC TSRY
OOO Elkomtekh (Elkomtex)
OOO Planar
OOO Sertal
Photon Pro LLC
PJSC Zvezda
Production Association Strela
Radioavtomatika
Research Center Module
Robin Trade Limited
R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships
Rubin Sever Design Bureau
Russian Space Systems
Rybinsk Shipyard Engineering
Scientific Research Institute of Applied Chemistry
Scientific-Research Institute of Electronics
Scientific Research Institute of Hypersonic Systems
Scientific Research Institute NII Submikron
Sergey IONOV
Serniya Engineering
Severnaya Verf Shipbuilding Factory
Ship Maintenance Center Zvezdochka
State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)
State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya
State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute
State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)
Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center
UAB Pella-Fjord
United Shipbuilding Corporation JSC “35th Shipyard”
United Shipbuilding Corporation JSC “Astrakhan Shipyard”
United Shipbuilding Corporation JSC “Aysberg Central Design Bureau”
United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory”
United Shipbuilding Corporation JSC “Krasnoye Sormovo Plant OJSC”
United Shipbuilding Corporation JSC SC “Zvyozdochka”
United Shipbuilding Corporation “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar”
United Shipbuilding Corporation “Scientific Research Design Technological Bureau Onega”
United Shipbuilding Corporation “Sredne-Nevsky Shipyard”
Ural Scientific Research Institute for Composite Materials
Urals Project Design Bureau Detal
Vega Pilot Plant
Vertikal LLC
Vladislav Vladimirovich Fedorenko
VTK Ltd
Yaroslavl Shipbuilding Factory
ZAO Elmiks-VS
ZAO Sparta
ZAO Svyaz Inzhiniring.

▼M15

46th TSNII Central Scientific Research Institute
Alagir Resistor Factory
All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements
All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC
Almaz JSC
Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia
Automated Procurement System for State Defense Orders LLC
Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)
Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC
Electrosignal JSC
Energiya JSC
Engineering Center Moselectronproekt
Etalon Scientific and Production Association
Evgeny Krayushin
Foreign Trade Association Mashpriborintorg
Ineko LLC
Informakustika JSC
Institut za visokoenergetsku fiziku
Institut za teoretsku i eksperimentalnu fiziku
Inteltech PJSC
ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics
Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC
Kulon Scientific-Research Institute JSC
Lutch Design Office JSC
Meteor Plant JSC
Moscow Communications Research Institute JSC
Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC
NPO Elektromechaniki JSC
Omsk Production Union Irtysh JSC
Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC
Optron, JSC
Pella Shipyard OJSC
Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC
Pskov Distance Communications Equipment Plant
Radiozavod JSC
Razryad JSC
Research Production Association Mars
Ryazan Radio-Plant
Scientific Production Center Vigstar JSC
Scientific Production Enterprise „Radiosviaz”
Scientific Research Institute Ferrite-Domen
Scientific Research Institute of Communication Management Systems
Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components
Scientific-Production Enterprise „Kant”
Scientific-Production Enterprise „Svyaz”
Scientific-Production Enterprise Almaz JSC
Scientific-Production Enterprise Salyut JSC
Scientific-Production Enterprise Volna
Scientific-Production Enterprise Vostok JSC
Scientific-Research Institute „Argon”
Scientific-Research Institute and Factory Platan
Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC
Special Design and Technical Bureau for Relay Technology
Special Design Bureau Salute JSC
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ,„Salute”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company „State Machine Building Design Bureau, Vympel” By Name I.I.Toropov
Tactical Missile Company, Joint Stock Company „URALELEMENT”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Plant Dagdiesel”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering”
Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press
Tactical Missile Company, Joint-Stock Company „Research Center for Automated Design”
Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya
Tactical Missile Company, NPO Electromechanics
Tactical Missile Company, NPO Lightning
Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant „Molot”
Tactical Missile Company, PJSC „MBDB, ‘ISKRA’”
Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia
Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau
Tactical Missile Corporation, „Central Design Bureau of Automation”
Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant
Tactical Missile Corporation, AO GNPP ,„Region”
Tactical Missile Corporation, AO TMKB „Soyuz”
Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant
Tactical Missile Corporation, Concern „MPO – Gidropribor”
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company „KRASNY GIDROPRESS”
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash
Tactical Missile Corporation, RKB Globus
Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant
Tactical Missile Corporation, TRV Engineering
Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau „Detal’
Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company
Tambov Plant (TZ) ‚October”
United Shipbuilding Corporation ‚Production Association Northern Machine Building Enterprise”
United Shipbuilding Corporation „5th Shipyard”.

▼M16

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz
Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz
Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)
Rosatomflot.
▼M7

PRILOG V.

Popis pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 5. stavka 3. točke (a)

▼M1

ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT
▼M7

PRILOG VI.

Popis pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 5. stavka 3. točke (b)

▼M1

ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT

▼M7
PRILOG VII.

Popis robe i tehnologije iz članka 2.a stavka 1. i članka 2.b stavka 1.

▼M17

Dio A

▼M7

Opće napomene, pokrate, kratice i definicije u Prilogu I. Uredbi (EU) 2021/821 primjenjuju se na ovaj Prilog, osim „dijela I. – Opće napomene, pokrate, kratice i definicije, opće napomene uz Prilog I. točke 2.”.

Definicije pojmova iz Zajedničkog popisa robe vojne namjene Europske unije (2020/C 85/01) primjenjuju se na ovaj Prilog.

▼M11

Ne dovodeći u pitanje članak 12. ove Uredbe, nekontrolirana roba koja sadržava jednu ili više komponenata navedenih u ovom Prilogu ne podliježe kontrolama iz članaka 2.a i 2.b ove Uredbe.

▼M7

Kategorija I. – Elektronika

X.A.I.001 Elektronički uređaji i komponente.

a. 

„Mikroprocesorski mikrosklopovi”, „mikroračunalni mikrosklopovi” i mikroupravljački mikrosklopovi koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. 

radna brzina od 5 GFLOPS ili veća i aritmetička logička jedinica sa širinom pristupa od 32 bita ili većom;

2. 

taktna frekvencija veća od 25 MHz; ili

3. 

više od jedne podatkovne ili instrukcijske sabirnice ili serijskog komunikacijskog priključka koji osigurava izravnu vanjsku povezanost između paralelnih „mikroprocesorskih mikrosklopova” s brzinom prijenosa od 2,5 MB/s;

b. 

Integrirani sklopovi za pohranu, kako slijedi:

1. 

električki izbrisive programabilne ROM memorije (EEPROM) s kapacitetom pohrane:

a. 

većim od 16 Mbit po paketu za vrste flash memorija; ili

b. 

koji prelazi bilo koje od sljedećih ograničenja za sve druge vrste EEPROM-a:

1. 

više od 1 Mbit po paketu; ili

2. 

više od 256 kbit po paketu i maksimalno vrijeme pristupa manje od 80 ns;

2. 

statičke memorije s nasumičnim pristupom (SRAM) s kapacitetom pohrane:

a. 

većim od 1 Mbit po paketu; ili

b. 

većim od 256 kbit po paketu i maksimalnim vremenom pristupa manjim od 25 ns;

c. 

Analogno-digitalni pretvarači koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. 

razlučivost od 8 bita ili veća, ali manja od 12 bita, s izlaznom brzinom većom od 200 megauzoraka u sekundi (MSPS);

▼M11

2. 

Razlučivost od 12 bita s izlaznom brzinom većom od 105 megauzoraka u sekundi (MSPS);

▼M7

3. 

razlučivost veća od 12 bita, ali manja od ili jednaka 14 bita, s izlaznom brzinom većom od 10 megauzoraka u sekundi (MSPS); ili

4. 

razlučivost veća od 14 bita s izlaznom brzinom većom od 2,5 megauzoraka u sekundi (MSPS);

d. 

Programirljivi logički uređaji s najvećim brojem istosmjernih digitalnih ulazno/izlaznih podataka između 200 i 700;

e. 

Procesori s brzim Fourierovim transformom (FFT) koji imaju nazivno vrijeme izvršavanja kompleksnog FFT-a u 1 024 točke manje od 1 ms;

f. 

integrirani sklopovi po narudžbi čija je funkcija nepoznata ili čiji je kontrolni status opreme u kojoj će se upotrebljavati integrirani sklopovi proizvođaču nepoznat, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. 

više od 144 terminala; ili

2. 

tipično „vrijeme zadrške osnovnog širenja” manje od 0,4 ns;

g. 

„Vakuumski elektronički uređaji” s putujućim valom, impulsnim ili kontinuiranim valom, kako slijedi:

1. 

uređaji sa spregnutim rezonantnim šupljinama ili njihovi derivati;

2. 

uređaji na temelju spiralnih sklopova, sklopova savijenog valovoda ili vijugavog valovoda ili njihovi derivati, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. 

„trenutačna širina pojasa” od pola oktave ili više i umnožak prosječne snage (izražene u kW) i frekvencije (izražene u GHz) veći od 0,2; ili

b. 

„trenutačna širina pojasa” manja od pola oktave; i umnožak prosječne snage (izražene u kW) i frekvencije (izražene u GHz) veći od 0,4;

h. 

Fleksibilni valovodi oblikovani za upotrebu pri frekvencijama višima od 40 GHz;

i. 

površinski akustički uređaji i akustički uređaji za površinsko snimanje (shallow bulk), koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. 

frekvencija nositelja veća od 1 GHz; ili

2. 

frekvencija nositelja od 1 GHz ili manja; i

a. 

‚prigušenje bočne frekvencije’ veće od 55 dB;

b. 

umnožak najvećeg vremenskog kašnjenja i širine pojasa (vrijeme u mikrosekundama i širina pojasa u MHz) veći od 100; ili

c. 

disperzijsko kašnjenje veće od 10 mikrosekundi;

Tehnička napomena: Za potrebe X.A.I.001.i. ‚prigušenje bočne frekvencije’ znači maksimalna vrijednost prigušenja navedena u tehničkim podacima.

j. 

‚ćelije’ kako slijedi:

1. 

‚primarne ćelije’ koje imaju ,gustoću energije’ 550 Wh/kg ili manju pri 293 K (20 oC);

2. 

,sekundarne ćelije’ koje imaju ,gustoću energije’ 350 Wh/kg ili manju pri 293 K (20 oC);

Napomena: X.A.I.001.j. ne odnosi se na baterije, uključujući jednoćelijske baterije.

Tehničke napomene:

1. Za potrebe X.A.I.001.j. gustoća energije (Wh/kg) računa se množenjem nazivnog napona u vatima s nazivnim kapacitetom u ampersatima (Ah) i dijeljenjem s masom u kg. Ako nazivni kapacitet nije naveden, gustoća energije računa se iz nazivnog napona na kvadrat pomnoženog s trajanjem pražnjenja u satima i zatim podijeljenog s otporom pražnjenja u omima i masom u kilogramima.

2. Za potrebe X.A.I.001.j. ‚ćelija’ znači elektrokemijski uređaj koji ima pozitivnu i negativnu elektrodu i elektrolit, i izvor je električne energije. Ona je temeljni sastavni element baterije.

3. Za potrebe X.A.I.001.j.1. ‚primarna ćelija’ znači ‚ćelija’ koja nije oblikovana za punjenje bilo kakvim drugim izvorom.

4. Za potrebe X.A.I.001.j.2. ‚sekundarna ćelija’ znači ‚ćelija’ koja je oblikovana za punjenje vanjskim izvorom energije.

k. 

„Supravodljivi” elektromagneti ili solenoidi posebno oblikovani da se mogu u potpunosti napuniti ili isprazniti u manje od jedne minute, koji imaju sve sljedeće značajke:

Napomena: X.A.I.001.k. ne odnosi se na „supravodljive” elektromagnete ili solenoide oblikovane za stvaranje slika s pomoću medicinskih uređaja za magnetnu rezonancu (MRI).

1. 

maksimalna energija isporučena tijekom pražnjenja podijeljena s trajanjem pražnjenja većim od 500 kJ u minuti;

2. 

unutarnji promjer namota koji prenose struju veći od 250 mm; i

3. 

nazivna magnetska indukcija veća od 8 T ili „ukupna gustoća struje” u namotima veća od 300 A/mm2;

l. 

Sklopovi ili sustavi za pohranu elektromagnetske energije, koji sadržavaju komponente izrađene od „supravodljivih” materijala posebno oblikovanih za rad pri temperaturama ispod „kritične temperature” od najmanje jednog od njihovih „supravodljivih” sastavnih dijelova, koji imaju sve sljedeće značajke:

1. 

rezonantne radne frekvencije veće od 1 MHz;

2. 

gustoća pohranjene energije od 1 MJ/m3 ili veća; i

3. 

vrijeme pražnjenja kraće od 1 ms;

m. 

Tiratroni vodika/izotopa vodika keramičko-metalne konstrukcije i stope za vršnu struju od 500 A ili veće;

n. 

Ne upotrebljava se;

o. 

Solarne ćelije, CIC (cell-interconnect-coverglass) sklopovi, solarni paneli i solarni nizovi, koji su „prikladni za upotrebu u svemiru” i 3A001.e.4. se ne odnosi na njih ( 20 ).

X.A.I.002 „Elektronički sklopovi”, moduli i oprema opće namjene.

a. 

Elektronička oprema za testiranje, osim one navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821;

b. 

Digitalni instrumentacijski snimači podataka s magnetskom vrpcom koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. 

maksimalna brzina prijenosa digitalnog sučelja veća od 60 Mbit/s i primjena tehnika spiralnih skeniranja;

2. 

maksimalna brzina prijenosa digitalnog sučelja veća od 120 Mbit/s i primjena tehnika fiksne glave; ili

3. 

„prikladni su za upotrebu u svemiru”;

c. 

Oprema, s maksimalnom brzinom prijenosa digitalnog sučelja većom od 60 Mbit/s, oblikovana za pretvaranje digitalnih snimača s videomagnetnom vrpcom za upotrebu kao snimača podataka s digitalnom instrumentacijom;

d. 

Nemodularni analogni osciloskopi koji imaju širinu pojasa od 1 GHz ili veću;

e. 

Sustavi modularnih analognih osciloskopa koji imaju bilo koje od sljedećih značajki:

1. 

središnje računalo sa širinom pojasa od 1 GHz ili većom; ili

2. 

utični moduli s pojedinačnom pojasnom širinom od 4 GHz ili većom;

f. 

Analogni osciloskopi za uzorkovanje za analizu ponavljajućih pojava s efektivnom širinom pojasa većom od 4 GHz;

g. 

Digitalni osciloskopi i prijelazni snimači, koji upotrebljavaju analogno- digitalne tehnike konverzije, i mogu pohranjivati prijelaze sekvencijskim uzorkovanjem jednokratnih ulaznih podataka u uzastopnim intervalima manjima od 1 ns (veći od 1 gigauzorka u sekundi (GSPS)), digitalizirati na 8 bitova ili veću razlučivost i pohraniti 256 ili više uzoraka.

Napomena: X.A.I.002 se odnosi na sljedeće posebno oblikovane komponente za analogne osciloskope:

1. 

utične jedinice;

2. 

vanjska pojačala;

3. 

pretpojačala;

4. 

uređaje za uzorkovanje;

5. 

katodne cijevi.

X.A.I.003 Posebna oprema za obradu, osim one navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, kako slijedi:

▼M15

a. 

Pretvarači frekvencija i za njih posebno namijenjene komponente, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821;

▼M7

b. 

Maseni spektrometri, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821;

c. 

Svi strojevi s treptavim rendgenskim zrakama, ili komponente sustava za udarne napone oblikovani za njih, uključujući Marx generatore, mreže za oblikovanje udarnih visokih napona, kondenzatore i okidače za visoki napon;

d. 

impulsna pojačala, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821;

e. 

Elektronička oprema za generiranje vremenske zadrške ili mjerenje vremenskog intervala, kako slijedi:

1. 

digitalni generatori zadrške s razlučivošću od 50 nanosekundi ili manjom tijekom vremenskih intervala od 1 mikrosekunde ili duljih; ili

2. 

višekanalna (s tri ili više kanala) ili modularna brojila vremenskih intervala i kronometarska oprema s razlučivošću od 50 nanosekundi ili manjom tijekom vremenskih intervala od 1 mikrosekunde ili duljih;

f. 

Kromatografski i spektrometarski analitički instrumenti

X.B.I.001 Oprema za proizvodnju elektroničkih komponenti ili materijala, kako slijedi, te za njih posebno oblikovane komponente i pribor.

a. 

Oprema posebno oblikovana za proizvodnju elektronskih cijevi, optičkih elemenata i posebno oblikovanih komponenti za njih na koje se odnose 3A001 ( 21 ) ili X.A.I.001;

b. 

Oprema posebno oblikovana za proizvodnju poluvodičkih uređaja, integriranih sklopova i „elektroničkih sklopova”, kako slijedi, te sustavi koji uključuju ili imaju značajke takve opreme:

Napomena: X.B.I.001.b. odnosi se i na opremu koja se upotrebljava ili preinačuje za upotrebu u proizvodnji drugih uređaja, kao što su uređaji za stvaranje slika, elektrooptički uređaji, zvučnovalni uređaji.

1. 

Oprema za obradu materijala za proizvodnju uređaja i komponenti, kako je navedeno u naslovu X.B.I.001.b., kako slijedi:

Napomena: X.B.I.001 se ne odnosi na kvarcne cijevi za peći, obloge za peći, lopatice, nosače (osim posebno oblikovanih nosača s kavezom), uređaje za tekuće sastojke, kasete ili lonce posebno oblikovane za opremu za obradu na koju se odnosi X.B.I.001.b.1.

a. 

Oprema za proizvodnju polikristalnog silicija i materijala na koje se odnosi 3C001 ( 22 );

b. 

Oprema posebno oblikovana za pročišćavanje ili obradu poluvodičkih materijala III/V i II/VI na koje se odnose 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 ili 3C005 ( 23 ), osim izvlakača kristala, za koje vidjeti X.B.I.001.b.1.c. u nastavku;

c. 

Izvlakači kristala i peći za dobivanje kristala, kako slijedi:

Napomena: X.B.I.001.b.1.c. ne odnosi se na difuzijske i oksidacijske peći.

1. 

Oprema za kaljenje ili rekristalizaciju osim peći konstantne temperature s visokim stopama prijenosa energije koja može obrađivati poluvodičke pločice brzinom većom od 0,005 m2 u minuti;

▼M11

2. 

Izvlakači kristala ,upravljani pohranjenim programom՚ koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. 

mogu se ponovno puniti bez zamjene spremnika lonca;

b. 

mogu raditi pri tlakovima iznad 2,5 x 105 Pa; ili

c. 

s pomoću njih se mogu dobiti kristali promjera većeg od 100 mm;

▼M7

d. 

Oprema za epitaksijalni rast ‚upravljana pohranjenim programom’ koja ima bilo koju od sljedećih značajki:

1. 

može proizvesti sloj silicija debljine manje od ± 2,5 % na udaljenosti od 200 mm ili više;

2. 

može proizvesti sloj bilo kojeg materijala osim silicija ujednačene debljine po cijeloj poluvodičkoj pločici od ± 3,5 % ili bolje; ili

3. 

rotacija pojedinačnih poluvodičkih pločica tijekom obrade;

e. 

Oprema za epitaksijalni rast s molekularnim snopom;

f. 

Magnetski poboljšana oprema za ‚taloženje raspršenih čestica’ s posebno oblikovanim integriranim vakuumskim pretkomorama koja može prenositi poluvodičke pločice u izoliranoj vakuumskoj okolini;

g. 

Oprema posebno oblikovana za ugradnju iona, ionski pojačanu ili fotopojačanu difuziju, koja ima bilo koju od sljedećih značajki:

1. 

sposobnost oblikovanja uzoraka;

2. 

energija snopa (ubrzavajući napon) veća od 200 keV;

3. 

optimizirana za rad pri energiji snopa (ubrzavajući napon) manjoj od 10 keV; ili

4. 

sposobnost implantacije kisika visoke energije u grijanu „podlogu”;

h. 

Oprema ‚upravljana pohranjenim programom’ za selektivno uklanjanje (jetkanje) s pomoću anizotropnih suhih metoda (npr. plazma), kako slijedi:

1. 

‚Uređaji simultanog tipa’ koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. 

detekcija krajnjih točaka, osim spektroskopskih vrsta optičkih emisija; ili

b. 

radni tlak reaktora (jetkanje) od 26,66 Pa ili manji;

2. 

‚Uređaji za jednu poluvodičku pločicu’ koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. 

detekcija krajnjih točaka, osim spektroskopskih vrsta optičkih emisija;

b. 

radni tlak reaktora (jetkanje) od 26,66 Pa ili manji; ili

c. 

rukovanje poluvodičkim pločicama od kasete do kasete i s vakuumskim pretkomorama;

Napomene:

1. ‚Uređaji simultanog tipa’ odnose se na strojeve koji nisu posebno oblikovani za proizvodnju jednostrukih poluvodičkih pločica. Takvi strojevi mogu istodobno obrađivati dvije ili više poluvodičkih pločica sa zajedničkim procesnim parametrima, npr. RF snaga, temperatura, vrste plina za jetkanje, brzine protoka.

2. ‚Uređaji za jednu poluvodičku pločicu’ odnose se na strojeve koji su posebno oblikovani za proizvodnju i obradu pojedinačnih poluvodičkih pločica. Ti strojevi mogu upotrebljavati automatske tehnike rukovanja poluvodičkim pločicama za stavljanje jedne pločice u opremu za obradu. Definicija uključuje opremu za stavljanje i obradu više poluvodičkih pločica, ali kod koje se parametri jetkanja, npr. RF snaga ili krajnja točka, mogu neovisno odrediti za svaku pojedinačnu poluvodičku pločicu.

i. 

Oprema za „kemijsko naparivanje” (CVD), npr. CVD ojačan plazmom (PECVD) ili fotopoboljšani CVD, za proizvodnju poluvodičkih uređaja, koja ima bilo koju od sljedećih mogućnosti, za taloženje oksida, nitrida, metala ili polisilicija:

▼M11

1. 

Oprema za ,kemijsko naparivanje’ koja radi pri tlaku ispod 105 Pa; ili

▼M7

2. 

oprema za PECVD koja radi ili ispod 60 Pa ili ima automatsko rukovanje poluvodičkim pločicama od kasete do kasete i s vakuumskim pretkomorama;

Napomena: X.B.I.001.b.1.i. ne odnosi se na niskotlačne sustave za „kemijsko naparivanje” (LPCVD) ni na opremu za reaktivno „taloženje raspršenih čestica”.

j. 

Sustavi elektronskog snopa posebno oblikovani ili preinačeni za izradu maski ili obradu poluvodičkih uređaja koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. 

elektrostatsko skretanje snopa;

2. 

profil oblikovanog, ne-Gaussovog snopa;

3. 

stopa digitalno-analogne konverzije veća od 3 MHz;

4. 

točnost digitalno-analogne konverzije veća od 12 bita; ili

5. 

preciznost kontrole povratne veze o položaju cilja prema snopu od 1 mikrometra ili veća;

Napomena: X.B.I.001.b.1.j. ne odnosi se na sustave za taloženje elektronskih snopova ili elektronske mikroskope za skeniranje opće namjene.

k. 

Oprema za završnu obradu površina za obradu poluvodičkih pločica kako slijedi:

1. 

posebno oblikovana oprema za obradu stražnje strane poluvodičkih pločica tanjih od 100 mikrometara i njihovo naknadno odvajanje; ili

2. 

posebno oblikovana oprema za postizanje površinske hrapavosti aktivne površine obrađene pločice s vrijednošću dvije sigme od 2 mikrometra ili manje, ukupno očitanje indikatora (TIR);

Napomena: X.B.I.001.b.1.k. ne odnosi se na opremu za jednostrano pričvršćivanje i poliranje za završnu obradu površine poluvodičkih pločica.

l. 

Oprema za međupovezivanje koja uključuje zajedničke jednostruke ili višestruke vakuumske komore posebno oblikovane kako bi se omogućila integracija bilo koje opreme na koju se odnosi X.B.I.001 u cjeloviti sustav;

m. 

Oprema ‚upravljana pohranjenim programom’ koja upotrebljava „lasere” za popravak ili obrezivanje „monolitnih integriranih sklopova” koja ima bilo koju od sljedećih značajki:

1. 

točnost pozicioniranja manja od ± 1 mikrometra; ili

2. 

veličina točke (širina zasjeka) manja od 3 mikrometra.

Tehnička napomena: Za potrebe X.B.I.001.b.1. ‚taloženje raspršenih čestica’ postupak je završnog premazivanja u kojem se pozitivno nabijeni ioni ubrzavaju s pomoću električnog polja prema površini cilja (materijal za premazivanje). Kinetička energija iona pri udaru dovoljna je da se oslobode atomi na ciljanoj površini i talože na podlogu. (Napomena: triodno, magnetronsko ili radiofrekvencijsko taloženje raspršenih čestica radi povećanja adhezivnosti premaza i brzine taloženja uobičajene su izmjene postupka.).

2. 

Maske, podloge za maske, oprema za izradu maski i oprema za prijenos slike za proizvodnju uređaja i komponenti kako je navedeno u naslovu X.B.I.001, kako slijedi:

Napomena: Pojam maske odnosi se na one koje se upotrebljavaju u litografiji elektronskim snopom, rendgenskoj litografiji i ultraljubičastoj litografiji te uobičajenoj ultraljubičastoj i vidljivoj fotolitografiji.

a. 

Gotove maske, mrežice i njihovi dizajni, osim:

1. 

Gotove maske ili mrežice za proizvodnju integriranih sklopova na koje ne odnosi 3A001 ( 24 ); ili

2. 

maski ili mrežica koje imaju obje sljedeće značajke:

a. 

njihov se dizajn temelji na geometrijama od 2,5 mikrometra ili više; i

b. 

dizajn ne uključuje posebne značajke za izmjenu predviđene upotrebe s pomoću opreme ili „softvera” za proizvodnju;

b. 

Podloge maske, kako slijedi:

1. 

obložene „podloge” (npr. staklo, kvarc, safir) tvrde površine (npr. krom, silicij, molibden) za pripremu maski dimenzija većih od 125 mm x 125 mm; ili

2. 

podloge posebno oblikovane za rendgenske maske;

c. 

Oprema, osim računala opće namjene, posebno oblikovana za računalno potpomognuto projektiranje (CAD) poluvodičkih uređaja ili integriranih sklopova;

d. 

Oprema ili strojevi za izradu maski ili mrežica, kako slijedi:

1. 

fotooptičke kamere za ponavljanje koje mogu proizvoditi nizove veće od 100 mm x 100 mm ili koje mogu uzrokovati pojedinačno izlaganje veće od 6 mm x 6 mm u slikovnoj (tj. žarišnoj) ravnini, ili koje mogu proizvesti širine linije manje od 2,5 mikrometra u fotopostojanom sloju na „podlozi”;

2. 

oprema za izradu maski ili mrežica s pomoću litografije ionskim ili „laserskim” snopom koja može proizvesti širine linije manje od 2,5 mikrometra; ili

3. 

oprema ili držači za izmjenu maski ili mrežica ili dodavanje opne kako bi se uklonili nedostaci;

Napomena: X.B.I.001.b.2.d.1. i b.2.d.2. ne odnose se na opremu za izradu maski primjenom fotooptičkih metoda koja je bila komercijalno dostupna prije 1. siječnja 1980. ili čija učinkovitost nije bolja od takve opreme.

e. 

Oprema ‚upravljana pohranjenim programom’ za inspekciju maski, mrežica ili opni:

1. 

s razlučivošću 0,25 mikrometra ili boljom; i

2. 

s preciznošću 0,75 mikrometara ili boljom na udaljenosti u jednoj ili dvije koordinate od 63,5 mm ili više;

Napomena: X.B.I.001.b.2.e. ne odnosi se na elektronske mikroskope za skeniranje opće namjene, osim ako su ‚posebno oblikovani’ i opremljeni instrumentima za automatski pregled uzorka.

f. 

oprema za poravnavanje i izlaganje za proizvodnju poluvodičkih pločica fotooptičkim ili rendgenskim metodama, npr. oprema za litografiju, uključujući projekcijsku opremu za prijenos slike i opremu za ponavljanje (izravan korak na poluvodičkoj pločici) ili skakanje i pretraživanje (pretraživač), koja može obavljati bilo koju od sljedećih funkcija:

Napomena: X.B.I.001.b.2.f. ne odnosi se na opremu za poravnavanje i izlaganje fotooptičkih kontaktnih i bliskih maski ili opremu za prijenos kontaktnih slika.

1. 

proizvodnja uzorka manjeg od 2,5 mikrometra;

2. 

poravnavanje s preciznošću većom od ±0,25 mikrometra (3 sigme);

3. 

preklapanje između strojeva nije veće od ±0,3 mikrometra; ili

4. 

valna duljina svjetlosnog izvora kraća od 400 nm;

g. 

Oprema za elektronski snop, ionski snop ili rendgen za projekcijski prijenos slike, koja može proizvesti uzorke manje od 2,5 mikrometra;

Napomena: Za sustave fokusiranog skrenutog snopa (sustavi za izravno upisivanje) vidjeti X.B.I.001.b.1.j.

h. 

Oprema u kojoj se upotrebljavaju „laseri” za izravno upisivanje na poluvodičke pločice koja može proizvesti uzorke manje od 2,5 mikrometra.

3. 

Oprema za sklapanje integriranih sklopova, kako slijedi:

a. 

uređaji za spajanje čipova ‚upravljani pohranjenim programom’ koji imaju sve sljedeće značajke:

1. 

posebno oblikovani za „hibridne integrirane sklopove”;

2. 

put pozicioniranja faze X-Y veći od 37,5 x 37,5 mm; i

3. 

točnost pozicioniranja u ravnini X-Y veća od ±10 mikrometara;

b. 

oprema ‚upravljana pohranjenim programom’ za izvršavanje višestrukih spajanja u jednoj operaciji (npr. uređaji za spajanje vodilice snopa, uređaji za spajanje nosača čipa, uređaji za spajanje traka);

c. 

Poluautomatski ili automatski strojevi za zatvaranje zagrijavanjem, u kojima se poklopac zagrijava lokalno na višu temperaturu od tijela paketa, posebno oblikovani za pakete keramičkih mikrosklopova na koje se odnosi 3A001 ( 25 ) i koji imaju protok jednak ili veći od jednog paketa u minuti.

Napomena: X.B.I.001.b.3. ne odnosi se na aparate za točkasto varenje otporne vrste za opće namjene.

4. 

Filtri za čiste prostorije koji omogućuju zračno okruženje s 10 ili manje čestica od 0,3 mikrometra ili manjih na 0,02832 m3 i filtarske materijale za njih.

Tehnička napomena: Za potrebe X.B.I.001 ‚upravljano pohranjenim programom’ znači upravljanje s pomoću uputa pohranjenih u elektroničkoj memoriji koje procesor može izvršiti kako bi usmjerio obavljanje unaprijed određenih funkcija. Oprema može biti ‚upravljana pohranjenim programom’ bez obzira na to je li elektronička pohrana unutarnja ili vanjska u odnosu na opremu.

X.B.I.002 Oprema za inspekciju ili testiranje elektroničkih komponenti i materijala te za nju posebno oblikovane komponente i pribor.

a. 

Oprema posebno oblikovana za inspekciju ili testiranje elektronskih cijevi, optičkih elemenata i za nju posebno oblikovanih komponenti na koje se odnose 3A001 ( 26 ) ili X.A.I.001;

b. 

Oprema posebno oblikovana za inspekciju ili testiranje poluvodičkih uređaja, integriranih sklopova i „elektroničkih sklopova”, kako slijedi, te sustavi koji uključuju ili imaju značajke takve opreme:

Napomena: X.B.I.002.b. odnosi se i na opremu koja se upotrebljava ili preinačuje za upotrebu u inspekciji ili testiranju drugih uređaja, kao što su uređaji za stvaranje slika, elektrooptički uređaji, zvučnovalni uređaji.

1. 

Inspekcijska oprema ‚upravljana pohranjenim programom’ za automatsko otkrivanje nedostataka, pogrešaka ili kontaminanata od 0,6 mikrometara ili manjih u ili na obrađenim poluvodičkim pločicama, podlogama, osim tiskanih pločica ili čipova, koja upotrebljava optičke tehnike prikupljanja slika za usporedbu uzoraka;

Napomena: X.B.I.002.b.1. ne odnosi se na elektronske mikroskope za skeniranje opće namjene, osim ako su posebno oblikovani i opremljeni instrumentima za automatski pregled uzorka.

2. 

Posebno oblikovana oprema za mjerenje i analizu ‚upravljana pohranjenim programom’, kako slijedi:

a. 

posebno oblikovana za mjerenje sadržaja kisika ili ugljika u poluvodičkim materijalima;

b. 

oprema za mjerenje širine linije s razlučivošću od 1 mikrometra ili boljom;

c. 

posebno oblikovani instrumenti za mjerenje plosnatosti koji mogu mjeriti odstupanja od plosnatosti od 10 mikrometara ili manja s razlučivošću od 1 mikrometra ili boljom.

3. 

Oprema za ispitivanje poluvodičkih pločica ‚upravljana pohranjenim programom’, koja ima bilo koju od sljedećih značajki:

a. 

točnost pozicioniranja bolja od 3,5 mikrometara;

b. 

sposobnost testiranja uređaja s više od 68 terminala; ili

c. 

sposobnost testiranja pri frekvenciji višoj od 1 GHz;

4. 

Oprema za testiranje kako slijedi:

a. 

oprema ‚upravljana pohranjenim programom’ posebno oblikovana za testiranje zasebnih poluvodičkih uređaja i neučahurene pločice, koja može testirati pri frekvencijama višima od 18 GHz;

Tehnička napomena: Zasebni poluvodički uređaji uključuju fotoćelije i solarne ćelije.

b. 

oprema ‚upravljana pohranjenim programom’ posebno oblikovana za testiranje njihovih integriranih sklopova i „elektroničkih sklopova”, koja može izvesti funkcionalno testiranje:

1. 

pri ‚brzini uzorka’ većoj od 20 MHz; ili

2. 

pri ‚brzini uzorka’ većoj od 10 MHz, ali ne većoj od 20 MHz, i s mogućnošću testiranja paketa s više od 68 terminala.

Napomene: X.B.I.002.b.4.b. ne odnosi se na opremu za testiranje posebno oblikovanu za testiranje:

1. 

memorija;

2. 

„sklopova” ili razreda „elektroničkih sklopova” za kućne i zabavne primjene; i

3. 

elektroničkih komponenti, „elektroničkih sklopova” i integriranih sklopova na koje se ne odnosi 3A001 ( 27 ) ili X.A.I.001, pod uvjetom da takva oprema za testiranje ne uključuje računalnu infrastrukturu s „mogućnošću korisničkog programiranja”.

Tehnička napomena: Za potrebe X.B.I.002.b.4.b. ‚brzina uzorka’ definirana je kao najveća frekvencija digitalnog rada uređaja za testiranje. Stoga je ekvivalentna najvišoj brzini prijenosa podataka koju uređaj za testiranje može postići u nemultipleksnom načinu rada. Naziva se i brzinom testiranja, najvećom digitalnom frekvencijom ili najvećom digitalnom brzinom.

c. 

Oprema posebno oblikovana za određivanje performansi žarišnoravninskih nizova na valnim duljinama većima od 1 200 nm, s pomoću mjerenja ‚upravljanih pohranjenim programom’ ili računalno potpomognute evaluacije, koja ima bilo koju od sljedećih značajki:

1. 

upotrebljava točkasto svjetlo za skeniranje promjera manjih od 0,12 mm;

2. 

oblikovana je za mjerenje fotoosjetljivih parametara radne uspješnosti i za evaluaciju frekvencijskog odziva, funkcije modulacijskog prijenosa, ujednačenosti odzivnosti ili šuma; ili

3. 

oblikovana je za evaluaciju nizova koji mogu stvarati slike s više od 32 x 32 linijskih elemenata;

5. 

Sustavi za testiranje elektronskim snopom projektirani za rad pri 3 keV ili niže, ili sustavi „laserskog” snopa, za nekontaktno ispitivanje poluvodičkih uređaja s napajanjem koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. 

stroboskopska sposobnost s prekidanjem snopa ili bljeskanjem detektora;

b. 

elektronski spektrometar za mjerenja napona s razlučivošću manjom od 0,5 V; ili

c. 

električne ispitne naprave za analizu radne uspješnosti integriranih sklopova;

Napomena: X.B.I.002.b.5. ne odnosi se na elektronske mikroskope za skeniranje, osim ako su posebno oblikovani i opremljeni instrumentima za nekontaktno testiranje poluvodičkog uređaja s napajanjem.

6. 

Multifunkcionalni sustavi s fokusiranim ionskim snopom ‚upravljani pohranjenim programom’ posebno oblikovani za proizvodnju, popravak, analizu fizičkog rasporeda i testiranje maski ili poluvodičkih uređaja koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. 

preciznost kontrole povratne veze o položaju cilja prema snopu od 1 mikrometra ili veća; ili

b. 

točnost digitalno-analogne konverzije veća od 12 bita;

7. 

Sustavi za mjerenje čestica u kojima se upotrebljavaju „laseri” oblikovani za mjerenje veličine i koncentracije čestica u zraku koji imaju obje sljedeće značajke:

a. 

mogu mjeriti čestice veličine 0,2 mikrometra ili manje pri brzini protoka 0,02832 m3 u minuti ili većoj; i

b. 

mogu otkrivati čisti zrak razreda 10 ili bolji.

Tehnička napomena: Za potrebe X.B.I.002 ‚upravljano pohranjenim programom’ znači upravljanje s pomoću uputa pohranjenih u elektroničkoj memoriji koje procesor može izvršiti kako bi usmjerio obavljanje unaprijed određenih funkcija. Oprema može biti ‚upravljana pohranjenim programom’ bez obzira na to je li elektronička pohrana unutarnja ili vanjska u odnosu na opremu.

X.C.I.001 Pozitivni zaštitni premazi oblikovani za poluvodičku litografiju posebno podešenu (optimiziranu) za korištenje pri valnim duljinama od 370 do 193 nm.

X.D.I.001 „Softver” posebno oblikovan za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” elektroničkih uređaja ili komponenti na koje se odnosi X.A.I.001, elektroničke opreme opće namjene na koju se odnosi X.A.I.002 ili opreme za proizvodnju i testiranje na koju se odnose X.B.I.001 i X.B.I.002; ili „softver” posebno oblikovan za „upotrebu” opreme na koju se odnose 3B001.g. ili 3B001.h ( 28 ).

X.E.I.001 „Tehnologija” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” elektroničkih uređaja ili komponenti na koje se odnosi X.A.I.001, elektroničke opreme opće namjene na koju se odnosi X.A.I.002 ili opreme za proizvodnju i testiranje na koju se odnose X.B.I.001 ili X.B.I.002, ili materijali na koje se odnosi X.C.I.001.

Kategorija II. – Računala

Napomena: Kategorija II. ne odnosi se na robu za osobnu upotrebu fizičkih osoba.

X.A.II.001 Računala, „elektronički sklopovi” i pripadajuća oprema, na koje se ne odnose 4A001 ili 4A003 ( 29 ), te za njih posebno oblikovane komponente.

Napomena: Kontrolni status „digitalnih računala” i pripadajuće opreme opisane u X.A.II.001 određuje se prema kontrolnom statusu druge opreme ili sustava pod uvjetom da:

a. 

su „digitalna računala” ili pripadajuća oprema ključni za rad druge opreme ili sustava;

b. 

„digitalna računala” ili pripadajuća oprema nisu „glavni element” druge opreme ili sustava; i

Važna napomena 1.: Kontrolni status opreme za „obradu signala” ili „poboljšanje slike” posebno oblikovane za drugu opremu s funkcijama ograničenima na funkcije potrebne za drugu opremu određuje se prema kontrolnom statusu te druge opreme, čak i ako ona premašuje kriterij „glavnog elementa”.

Važna napomena 2.: Za kontrolni status „digitalnih računala” ili pripadajuće opreme za telekomunikacijsku opremu vidjeti kategoriju 5., 1. dio (Telekomunikacije) ( 30 ).

c. 

„tehnologija” za „digitalna računala” i pripadajuću opremu određuje se prema 4E ( 31 ).

a. 

Elektronička računala i pripadajuća oprema te „elektronički sklopovi” i za njih posebno oblikovane komponente, predviđeni za rad na temperaturi okoline iznad 343 K (70 oC);

b. 

„Digitalna računala”, uključujući opremu za „obradu signala” ili poboljšanje slike, s „korigiranom najvećom učinkovitošću” („APP”) od 0,0128 ponderiranih teraflopsa (WT) ili većom;

c. 

„Elektronički sklopovi” koji su posebno oblikovani ili preinačeni za poboljšanje radnih značajki sastavljanjem procesora, kako slijedi:

1. 

oblikovani su tako da se mogu sastaviti u konfiguracije od 16 ili više procesora;

2. 

ne upotrebljava se;

Napomena 1.: X.A.II.001.c. se primjenjuje samo na „elektroničke sklopove” i programabilna međupovezivanja s „APP-om” koji ne prelaze ograničenja iz X.A.II.001.b. kada se otpremaju kao neintegrirani „elektronički sklopovi”. Ne primjenjuje se na „elektroničke sklopove” čiji je dizajn ograničen na upotrebu kao pripadajuća oprema na koju se odnosi X.A.II.001.k.

Napomena 2.: X.A.II.001.c. ne odnosi se ni na koji „elektronički sklop” posebno oblikovan za proizvod ili skupinu proizvoda čija maksimalna konfiguracija ne prelazi ograničenja iz X.A.II.001.b.

d. 

Ne upotrebljava se;

e. 

Ne upotrebljava se;

f. 

Oprema za „obradu signala” ili „poboljšanje slike”, s „korigiranom najvećom učinkovitošću” („APP”) od 0,0128 ponderiranih teraflopsa (WT) ili većom;

g. 

Ne upotrebljava se;

h. 

Ne upotrebljava se;

i. 

Oprema koja sadržava ‚opremu za terminalna sučelja’ koja prelazi ograničenja iz X.A.III.101;

Tehnička napomena: Za potrebe X.A.II.001.i. ‚oprema za terminalna sučelja’ znači oprema na kojoj informacije ulaze ili izlaze iz telekomunikacijskog sustava, npr. telefon, podatkovni uređaj, računalo itd.

j. 

Oprema posebno oblikovana za omogućavanje vanjskog međupovezivanja „digitalnih računala” ili prateće opreme koja omogućuje komunikaciju po brzinama prijenosa podataka većima od 80 Mb/s.

Napomena: X.A.II.001.j. ne odnosi se na opremu za unutarnje međupovezivanje (npr. stražnje ploče, sabirnice), opremu za pasivno međupovezivanje, „upravljačke sklopove pristupa mreži” ili ‚upravljačke sklopove komunikacijskog kanala’.

Tehnička napomena: Za potrebe X.A.II.001.j. ‚upravljački sklopovi komunikacijskog kanala’ su fizičko sučelje kojim se nadzire protok sinkronih ili asinkronih digitalnih informacija. To je sklop koji može biti integriran u računalo ili telekomunikacijsku opremu kako bi se osigurao komunikacijski pristup.

k. 

„Hibridna računala” i „elektronički sklopovi” te za njih posebno oblikovane komponente koji sadržavaju analogno-digitalne pretvarače koji imaju sve sljedeće značajke:

1. 

32 kanala ili više; i

2. 

razlučivost od 14 bita (plus bit za predznak) ili veća s brzinom konverzije od 200 000 Hz ili većom.

X.D.II.001 „Softver” za provjeru i validaciju „programa”, „softver” koji omogućuje automatsko generiranje „izvornih kodova” i „softver” operativnog sustava koji su posebno oblikovani za opremu za „obradu u stvarnom vremenu”.

a. 

„Softver” za provjeru i validaciju „programa” koji upotrebljava matematičke i analitičke tehnike i oblikovan je ili preinačen za „programe” koji imaju više od 500 000 uputa „izvornog koda”;

b. 

„Softver” koji omogućuje automatsko generiranje „izvornih kodova” na temelju podataka dobivenih na internetu iz vanjskih senzora opisanih u Uredbi (EU) 2021/821; ili

c. 

„Softver” operativnog sustava posebno oblikovan za opremu za „obradu u stvarnom vremenu” koji jamči „globalno vrijeme kašnjenja prekida” kraće od 20 mikrosekundi.

Tehnička napomena: Za potrebe X.D.II.001 ‚globalno vrijeme kašnjenja prekida’ je vrijeme koje je potrebno računalnom sustavu kako bi prepoznao prekid zbog nekog događaja, servisirao prekid i prebacio kontekst na zamjenski zadatak koji se nalazi u drugoj memoriji i čeka na prekid.

X.D.II.002 „Softver” osim onoga na koji se odnosi 4D001 ( 32 ), posebno oblikovan ili preinačen za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnosi 4A101 ( 33 ), X.A.II.001.

X.E.II.001 „Tehnologija” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnosi X.A.II.001, ili „softver” na koji se odnosi X.A.II.001 ili X.D.II.002.

▼M16

X.E.II.002 „Tehnologija” za „razvoj” ili „proizvodnju” opreme oblikovane za „obradu s više tokova podataka”.

Tehnička napomena: Za potrebe X.E.II.002 „obrada s više tokova podataka” znači tehnika mikroprograma ili arhitekture opreme koja omogućuje istodobnu obradu dvaju ili više nizova podataka pod kontrolom jednog ili više sljedova uputa na načine kao što su:

▼M7

1. 

SIMD arhitekture (jedan instrukcijski tok djeluje nad više tokova podataka), kao što su vektorski procesori ili procesori niza;

2. 

MSIMD arhitekture (višestruki SIMD);

3. 

MIMD arhitekture (višestruki instrukcijski tokovi djeluju nad nezavisnim podacima), uključujući one koje su usko povezane, blisko povezane ili labavo povezane; ili

4. 

Strukturirani nizovi elemenata za obradu, uključujući sistolične nizove.

Kategorija III. dio 1. – Telekomunikacije

Napomena: Kategorija III. dio 1. ne odnosi se na robu za osobnu upotrebu fizičkih osoba.

X.A.III.101 Telekomunikacijska oprema.

a. 

Bilo koja vrsta telekomunikacijske opreme na koju se ne odnosi 5A001.a ( 34 ), posebno oblikovana za rad izvan temperaturnog raspona od 219 K (-54 oC) do 397 K (124 oC).

b. 

Telekomunikacijska prijenosna oprema i sustavi te za njih posebno oblikovane komponente i pribor, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki, funkcija ili obilježja:

Napomena: Telekomunikacijska prijenosna oprema:

a. 

kategorizirana kako slijedi, ili njezine kombinacije:

1. 

radijska oprema (npr. odašiljači, prijamnici i primopredajnici);

2. 

oprema za završetak linije;

3. 

oprema za posredničko pojačalo;

4. 

oprema za repetitor;

5. 

oprema za regeneraciju;

6. 

translacijski enkoderi (transkoderi);

7. 

multipleksna oprema (uključujući statistički mutipleks);

8. 

modulatori/demodulatori (modemi);

9. 

transmultipleksna oprema (vidjeti Preporuku CCITT-a G701);

10. 

oprema za digitalno međupovezivanje ‚upravljana pohranjenim programom’;

11. 

‚pristupnici’ i mostovi;

12. 

‚jedinice za pristup medijima’; i

b. 

oblikovana za upotrebu u jednokanalnoj ili višekanalnoj komunikaciji na bilo koji od sljedećih načina:

1. 

žica (linija);

2. 

koaksijalni kabel;

3. 

kabel od optičkih vlakana;

4. 

elektromagnetsko zračenje; ili

5. 

širenje akustičnih valova pod vodom.

1. 

koja primjenjuje digitalne tehnike, uključujući digitalnu obradu analognih signala, i oblikovana je za rad pri „brzini digitalnog prijenosa” na najvišoj razini multipleksa većoj od 45 Mbit/s ili „ukupnoj brzini digitalnog prijenosa” većoj od 90 Mbit/s;

Napomena: X.A.III.101.b.1. ne odnosi se na opremu posebno oblikovanu za ugradnju i rad u bilo kojem satelitskom sustavu za civilnu upotrebu.

2. 

modemi koji upotrebljavaju ‚pojasnu širinu jednog kanala za govor’ s ‚brzinom prijenosa podatkovnih signala’ većom od 9 600 bitova u sekundi;

3. 

oprema je za digitalno međupovezivanje ‚upravljana pohranjenim programom±’ s „brzinom digitalnog prijenosa” većom od 8,5 Mbit/s po priključku.

4. 

oprema je koja ima bilo koju od sljedećih značajki:

a. 

„upravljački sklopovi pristupa mreži” i njihovi povezani zajednički medij s „brzinom digitalnog prijenosa” većom od 33 Mbit/s; ili

b. 

„upravljački sklopovi komunikacijskog kanala” s digitalnim izlazom koji imaju ‚brzinu prijenosa podatkovnih signala’ veću od 64 000 bita/s po kanalu;

Napomena: Ako bilo koja oprema koja se ne kontrolira sadržava „upravljački sklop pristupa mreži”, ne može imati nikakvu vrstu telekomunikacijskog sučelja, osim onih opisanih u X.A.III.101.b.4., ali na koje se on ne odnosi.

5. 

upotrebljava „laser” i ima bilo koju od sljedećih značajki:

a. 

valna duljina prijenosa veća od 1 000 nm; ili

b. 

primjenjuje analogne tehnike i ima širinu pojasa veću od 45 MHz;

c. 

primjenjuje tehnike koherentnog optičkog prijenosa ili koherentne optičke detekcije (zovu se i optičke heterodinske ili homodinske tehnike);

d. 

primjenjuje tehnike multipleksnog dijeljenja valnih duljina; ili e. provodi „optičko pojačavanje”;

6. 

Radijska oprema koja radi na ulaznim ili izlaznim frekvencijama većima od:

a. 

31 GHz za primjene satelitskih zemaljskih stanica; ili

b. 

26,5 GHz za druge primjene;

Napomena: X.A.III.101.b.6. ne odnosi se na opremu za civilnu upotrebu kada je u skladu s dodijeljenim pojasom Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) između 26,5 GHz i 31 GHz.

7. 

Radijska je oprema koja primjenjuje bilo što od sljedećega:

a. 

tehnike kvadraturno-amplitudne modulacije (QAM) iznad razine 4 ako je „ukupna brzina digitalnog prijenosa” veća od 8,5 Mbit/s;

b. 

tehnike QAM iznad razine 16 ako je „ukupna brzina digitalnog prijenosa” 8,5 Mbit/s ili manja;

c. 

druge tehnike digitalne modulacije koje imaju ‚spektralnu učinkovitost’ veću od 3 bit/s/Hz; ili

d. 

radi na frekvencijama od 1,5 MHz do 87,5 MHz i uključuje tehnike prilagođavanja omogućujući tako prigušenje ometajućeg signala veće od 15 dB.

Napomene:

1. X.A.III.101.b.7. ne odnosi se na opremu posebno oblikovanu za ugradnju i rad u bilo kojem satelitskom sustavu za civilnu upotrebu.

2. X.A.III.101.b.7. ne odnosi se na radiorelejsku opremu za rad u pojasu koji je dodijelila Međunarodna telekomunikacijska unija (ITU):

a. 

koji ima bilo koju od sljedećih značajki:

1. 

ne premašuje 960 MHz; ili

2. 

ima „ukupnu brzinu digitalnog prijenosa” ne veću od 8,5 Mbit/s; i

b. 

ima „spektralnu učinkovitost” ne veću od 4 bit/s/Hz.

c. 

Oprema za komutaciju ‚upravljana pohranjenim programom’ i povezani sustavi za signalizaciju, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki, funkcija ili obilježja te za nju posebno oblikovane komponente i pribor:

Napomena: Statistički multiplekseri s digitalnim ulazom i digitalnim izlazom koji omogućuju komutaciju tretiraju se kao sklopke ‚upravljane pohranjenim programom’.

1. 

oprema ili sustavi za „komutaciju podataka (poruka)” namijenjeni za „paketni rad” i elektronički sklopovi i komponente za njih, osim onih koji su navedeni u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

2. 

ne upotrebljava se;

3. 

usmjeravanje ili komutacija paketa ‚datagrama’;

Napomena: X.A.III.101.c.3. se ne odnosi na mreže ograničene na upotrebu samo ‚upravljačkih sklopova pristupa mreži’ ili na same ‚upravljačke sklopove pristupa mreži’.

4. 

ne upotrebljava se;

5. 

višerazinsko davanje prioriteta i prednosti za komutaciju sklopova;

Napomena: X.A.III.101.c.5. ne odnosi se na jednorazinsko davanje prednosti pozivima.

6. 

oblikovani za automatsko prebacivanje mobilnih radijskih poziva na druge mobilne sklopke ili automatsko povezivanje na centraliziranu bazu podataka o pretplatnicima koju dijeli više sklopki;

7. 

sadržavaju opremu za digitalno međupovezivanje „upravljanu pohranjenim programom” s „brzinom digitalnog prijenosa” većom od 8,5 Mbit/s po priključku.

8. 

‚signalizacija po zajedničkom kanalu’ radi u nepovezanom ili kvazipovezanom načinu rada;

9. 

„dinamički prilagođeno usmjeravanje”;

10. 

jesu komutatori paketa, komutatori kanala i ruteri s priključcima ili linijama koji premašuju bilo što od sljedećeg:

a. 

„brzina prijenosa podatkovnih signala” od 64 000 bit/s po kanalu za „upravljački sklop komunikacijskog kanala”; ili

Napomena: X.A.III.101.c.10.a. ne odnosi se na multipleksne kompozitne veze koje se sastoje samo od komunikacijskih kanala na koje se X.A.III.101.b.1. pojedinačno ne odnosi.

b. 

„Stopa digitalnog prijenosa” od 33 Mbit/s za „upravljački sklop pristupa mreži” i povezane zajedničke medije;

Napomena: X.A.III.101.c.10. ne odnosi se na komutatore paketa ili rutere s priključcima ili linijama koji ne prelaze ograničenja iz X.A.III.101.c.10.

11. 

„optička komutacija”;

12. 

primjenjuju tehnike „asinkronog načina prijenosa” („ATM”).

d. 

optička vlakna i kabeli od optičkih vlakana duljine veće od 50 m oblikovani za jedan način rada;

e. 

centralizirano upravljanje mrežom koje ima sve sljedeće značajke:

1. 

prima podatke od čvorova; i

2. 

obrađuje te podatke kako bi se osigurala kontrola prometa za koju se ne zahtijevaju odluke operatera te time provodi „dinamički prilagođeno usmjeravanje”;

Napomena 1.: X.A.III.101.e. ne uključuje slučajeve odluka o usmjeravanju donesenih na temelju prethodno utvrđenih podataka.

Napomena 2.: X.A.III.101.e. ne isključuje kontrolu prometa kao funkciju predvidljivih statističkih prometnih uvjeta.

f. 

Fazni antenski nizovi, koji funkcioniraju iznad 10,5 GHz, sadržavaju aktivne elemente i distribuirane komponente, a oblikovani su tako da omogućuju elektroničko upravljanje oblikovanjem i usmjeravanjem snopa, osim za sustave za slijetanje s instrumentima koji ispunjavaju norme Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO) (mikrovalni sustavi za slijetanje (MLS)).

g. 

Pokretna komunikacijska oprema osim one navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, elektronički sklopovi i komponente za nju; ili

h. 

Radiorelejska komunikacijska oprema namijenjena za upotrebu na frekvencijama jednakima ili višima od 19,7 GHz i komponente za nju, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

Tehnička napomena:

Za potrebe X.A.III.101:

1. 

‚Asinkroni način prijenosa’ („ATM”) je način prijenosa u kojem su informacije organizirane u ćelije; asinkron je u smislu da ponavljanje ćelija ovisi o potrebnoj ili trenutačnoj brzini bita.

2. 

‚Širina jednog kanala za govor’ je oprema za podatkovnu komunikaciju oblikovana za rad na jednom kanalu za govor od 3 100 Hz, kako je definiran u Preporuci CCITT-a G.151.

3. 

‚Upravljački sklop komunikacijskog kanala’ je fizičko sučelje kojim se nadzire protok sinkronih ili asinkronih digitalnih informacija. To je sklop koji može biti integriran u računalo ili telekomunikacijsku opremu kako bi se osigurao komunikacijski pristup.

4. 

‚Datagram’ je samostalan i neovisan skup podataka koji sadržava dovoljno informacija za usmjeravanje od izvora do odredišne podatkovne terminalne opreme bez oslanjanja na ranije razmjene između te izvorne i odredišne podatkovne terminalne opreme i transportne mreže.

5. 

‚Fast select’ je funkcija koja se primjenjuje na virtualne pozive i omogućuje podatkovnoj terminalnoj opremi da proširi mogućnost prijenosa podataka u „paketima” uspostave i prekida poziva izvan osnovnih mogućnosti virtualnog poziva.

6. 

‚Pristupnik’ je funkcija koja se ostvaruje bilo kojom kombinacijom opreme i „softvera”, za provođenje konverzije konvencija za predstavljanje, obradu ili komuniciranje informacija koje se upotrebljavaju na jednom sustavu u odgovarajuće, ali različite konvencije koje se upotrebljavaju u drugom sustavu.

7. 

‚Digitalna mreža integriranih usluga’ (ISDN) jedinstvena je digitalna mreža s kraja na kraj u kojoj se podaci koji potječu iz svih vrsta komunikacije (npr. govor, tekst, podaci, nepokretne i pokretne slike) prenose iz jednog priključka (terminala) razmjenom (prebacivanjem) preko jedne pristupne linije do pretplatnika i od njega.

8. 

‚Paket’ je skupina binarnih znamenki koja uključuje podatke i signale za upravljanje pozivima i koja se prebacuje kao složena cjelina. Podaci, signali za upravljanje pozivima i moguće informacije o upravljanju pogreškama organiziraju se u određenom formatu.

9. 

‚Signalizacija po zajedničkom kanalu’ znači prijenos informacija o kontroli (signalizacija) zasebnim kanalom od onog koji se upotrebljava za poruke. Kanal za signalizaciju obično upravlja višestrukim kanalima poruka.

10. 

‚Brzina prijenosa podatkovnih signala’ znači brzina, kako je definirana u Preporuci ITU-a 53-36, uzimajući u obzir da za nebinarnu modulaciju baud i bit u sekundi nisu jednaki. Potrebno je uključiti bitove za funkcije kodiranja, provjere i sinkronizacije.

11. 

‚Dinamički prilagođeno usmjeravanje’ znači automatsko preusmjeravanje prometa koje se temelji na očitanju i analizi trenutačnih stvarnih uvjeta mreže.

12. 

‚Jedinica za pristup medijima’ znači oprema koja sadržava jedno ili više komunikacijskih sučelja („upravljački sklop pristupa mreži”, „upravljački sklop komunikacijskog kanala”, modem ili računalna sabirnica) za povezivanje terminalne opreme s mrežom.

13. 

‚Spektralna učinkovitost’ je „brzina digitalnog prijenosa” [bit/s]/6 dB pojasne širine spektra u Hz.

14. 

‚upravljano pohranjenim programom’ znači upravljanje s pomoću uputa pohranjenih u elektroničkoj memoriji koje procesor može izvršiti kako bi usmjerio obavljanje unaprijed određenih funkcija. Napomena: Oprema može biti ‚upravljana pohranjenim programom’ bez obzira na to je li elektronička pohrana unutarnja ili vanjska u odnosu na opremu.

X.B.III.101 Telekomunikacijska oprema za testiranje, osim one navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

X.C.III.101 Predoblici od stakla ili bilo kojeg drugog materijala optimiziranog za proizvodnju optičkih vlakana na koje se odnosi X.A.III.101.

X.D.III.101 „Softver” posebno oblikovan ili preinačen za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnose X.A.III.101 i X.B.III.101, i softver za dinamički prilagođeno usmjeravanje kako su opisani u nastavku:

a. 

„Softver”, osim u strojno izvršivom obliku, posebno oblikovan za „dinamički prilagođeno usmjeravanje”.

b. 

ne upotrebljava se;

X.E.III.101 „Tehnologija” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnosi X.A.III.101 ili X.B.III.101, ili „softver” na koji se odnosi X.D.III.101, i druge „tehnologije” kako slijedi:

a. 

Posebne „tehnologije” kako slijedi:

1. 

„tehnologija” za obradu i nanošenje premaza na optička vlakna posebno oblikovana kako bi bila prikladna za upotrebu pod vodom;

2. 

„tehnologija” za „razvoj” opreme koja primjenjuje tehnike „sinkrone digitalne hijerarhije” („SDH”) ili „sinkrone optičke mreže” („SONET”).

Tehnička napomena: Za potrebe X.E.III.101:

1. 

„Sinkrona digitalna hijerarhija” (SDH) digitalna je hijerarhija koja omogućuje upravljanje, multipleks i pristup različitim oblicima digitalnog prometa upotrebom sinkronog formata prijenosa na različitim vrstama medija. Format se temelji na sinkronom transportnom modulu (STM) koji je definiran u preporukama CCITT-a G.703, G.707, G.708, G.709 i drugima koje se tek trebaju objaviti. Prvorazinska brzina „SDH-a” iznosi 155,52 Mbit/s.

2. 

‚Sinkrona optička mreža’ (SONET) mreža je koja omogućuje upravljanje, multipleks i pristup različitim oblicima digitalnog prometa upotrebom sinkronog formata prijenosa na svjetlovodima. Taj je format sjevernoamerička verzija „SDH-a”, a upotrebljava i sinkroni trasportni modul (STM). Međutim, koristi sinkroni transportni signal (STS) kao osnovni transportni modul prvorazinske brzine od 51,81 Mbit/s. Norme SONET integriraju se u norme ‚SDH’.

Kategorija III. dio 2. – Sigurnost informacija

Napomena: Kategorija III. dio 2. ne odnosi se na robu za osobnu upotrebu fizičkih osoba.

X.A.III.201 Oprema, kako slijedi:

a. 

ne upotrebljava se;

b. 

ne upotrebljava se;

c. 

roba razvrstana kao šifriranje za masovno tržište u skladu s napomenom o kriptografiji – napomena 3. u kategoriji 5. dijelu 2. ( 35 )

X.D.III.201 „Softver” za „sigurnost informacija” kako slijedi:

Napomena: Ovaj unos ne odnosi se na „softver” oblikovan ili preinačen za zaštitu od zlonamjernog oštećenja računala, npr. virusa, pri čemu je upotreba „kriptografije” ograničena na autentifikaciju, digitalni potpis i/ili dešifriranje podataka ili datoteka.

a. 

ne upotrebljava se;

b. 

ne upotrebljava se;

c. 

„Softver” razvrstan kao softver za šifriranje za masovno tržište u skladu s napomenom o kriptografiji – napomena 3. u kategoriji 5. dijelu 2. ( 36 )

X.E.III.201 „Tehnologija” za „sigurnost informacija” u skladu s Napomenom o tehnologiji općenito, kako slijedi:

a. 

ne upotrebljava se;

b. 

„tehnologija”, osim one navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, za „upotrebu” robe za masovno tržište na koju se odnosi X.A.III.201.c. ili „softver” za masovno tržište na koji se odnosi X.D.III.201.c.

Kategorija IV. – Senzori i laseri

X.A.IV.001 Pomorska ili kopnena akustička oprema koja može otkriti ili locirati podvodne predmete ili obilježja ili pozicionirati površinska plovila ili podvodna vozila; i posebno oblikovane komponente, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

X.A.IV.002 Optički senzori kako slijedi:

a. 

cijevi za pojačavanje slike i za njih posebno oblikovane komponente kako slijedi:

1. 

cijevi za pojačavanje slike koje imaju sve sljedeće značajke:

a. 

maksimalni odziv u području valnih duljina veći od 400 nm, ali ne veći od 1 050 nm;

b. 

mikrokanalne ploče za elektronsko pojačavanje slike s udaljenošću između središta dvaju otvora (razmak središte-središte) manjim od 25 mikrometara; i

c. 

imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. 

S-20, S-25 ili multialkalna fotokatoda; ili

2. 

fotokatoda GaAs ili GaInAs;

2. 

posebno oblikovane mikrokanalne ploče koje imaju obje sljedeće značajke:

a. 

15 000 ili više šupljih cijevi po ploči; i

b. 

udaljenost između središta dvaju otvora (razmak središte-središte) manja od 25 mikrometara.

b. 

Oprema za stvaranje slika s izravnim pogledom koja radi u vidljivom ili infracrvenom spektru, s ugrađenim cijevima za pojačavanje slike sa značajkama navedenima u X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003 Kamere kako slijedi:

a. 

kamere koje ispunjavaju kriterije iz napomene 3. uz 6A003.b.4. ( 37 )

b. 

ne upotrebljava se;

X.A.IV.004 Optika kako slijedi:

a. 

optički filtri:

1. 

za valne duljine dulje od 250 nm, koje se sastoje od višeslojnih optičkih premaza i imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. 

širina pojasa 1 nm FWHI (puna širina i polovina intenziteta) ili manja i vršni prijenos od 90 % ili veći; ili

b. 

širina pojasa 0,1 nm FWHI ili manja i vršni prijenos od 50 % ili veći;

Napomena: X.A.IV.004 se ne odnosi na optičke filtre s fiksnim otvorima za zrak ili filtre Lyot tipa.

2. 

za valne duljine veće od 250 nm i imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. 

podesivi u spektralnom području od 500 nm ili više;

b. 

trenutačni optički pojas propuštanja od 1,25 nm ili manji;

c. 

valna duljina može se ponovno postaviti unutar 0,1 ms do točnosti od 1 nm ili bolje unutar podesivog spektralnog područja; i

d. 

jednovršni prijenos od 91 % ili veći;

3. 

sklopke (filtri) za optičku neprozirnost s vidnim poljem 30o ili širim i vremenom odziva 1 ns ili kraćim;

b. 

kabel od ‚fluoridnog vlakna’ ili optička vlakna za njega, s prigušenjem manjim od 4 dB/km u rasponu valnih duljina iznad 1 000 nm, ali ne iznad 3 000 nm.

Tehnička napomena: Za potrebe X.A.IV.004.b ‚Fluoridna vlakna’ su vlakna proizvedena od spojeva fluorida u rasutom stanju.

X.A.IV.005 „Laseri” kako slijedi:

a. 

„laseri” ugljikova dioksida (CO2) koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. 

kontinuirana valna izlazna snaga veća od 10 kW;

2. 

impulsni izlaz s „trajanjem impulsa” većim od 10 μs; i

a. 

prosječna izlazna snaga veća od 10 kW; ili

b. 

impulsna „vršna snaga” veća od 100 kW; ili

3. 

impulsni izlaz s „trajanjem impulsa” 10 μs ili kraćim: i

a. 

energija impulsa veća od 5 J po impulsu i „vršna snaga” veća od 2,5 kW; ili

b. 

prosječna izlazna snaga veća od 2,5 kW;

b. 

Poluvodički laseri kako slijedi:

1. 

pojedinačni jednomodni transverzalni poluvodički „laseri” koji imaju:

a. 

prosječnu izlaznu snagu veću od 100 mW; ili

b. 

valnu duljinu veću od 1 050 nm;

2. 

Pojedinačni poluvodički „laseri” s višestrukim transverzalnim modom ili nizovi pojedinačnih poluvodičkih „lasera” s valnom duljinom većom od 1 050 nm;

c. 

rubinski „laseri” s izlaznom energijom većom od 20 J po impulsu;

d. 

ne-„podesivi”„impulsni laseri” s izlaznom valnom duljinom većom od 975 nm, ali ne većom od 1 150 nm, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. 

„trajanje impulsa” 1 ns ili dulje, ali ne dulje od 1 μs i bilo koju od sljedećih značajki:

a. 

jednostruki transverzalni izlazni mod i bilo koju od sljedećih značajki:

1. 

‚efikasnost konverzije električne u optičku snagu’ veća od 12 % i „prosječna izlazna snaga” veća od 10 W s mogućnošću rada na impulsnoj ponavljajućoj frekvenciji većoj od 1 kHz; ili

2. 

„prosječna izlazna snaga” veća od 20 W; ili

b. 

višestruki transverzalni izlazni mod i bilo koju od sljedećih značajki:

1. 

‚efikasnost konverzije električne u optičku snagu’ veća od 8 % i „prosječna izlazna snaga” veća od 30 W;

2. 

„vršna snaga” veća od 200 MW; ili

3. 

„prosječna izlazna snaga” veća od 50 W; ili

2. 

„trajanje impulsa” dulje od 1 μs i bilo koju od sljedećih značajki:

a. 

jednostruki transverzalni izlazni mod i bilo koju od sljedećih značajki:

1. 

‚efikasnost konverzije električne u optičku snagu’ veća od 12 % i „prosječna izlazna snaga” veća od 10 W s mogućnošću rada na impulsnoj ponavljajućoj frekvenciji većoj od 1 kHz; ili

2. 

„prosječna izlazna snaga” veća od 20 W; ili

b. 

višestruki transverzalni izlazni mod i bilo koju od sljedećih značajki:

1. 

‚efikasnost konverzije električne u optičku snagu’ veća od 18 % i „prosječna izlazna snaga” veća od 30 W; ili

2. 

„prosječna izlazna snaga” veća od 500 W;

e. 

ne-„podesivi”„(CW) laseri” s kontinuiranim valom, s izlaznom valnom duljinom većom od 975 nm, ali ne većom od 1 150 nm, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. 

jednostruki transverzalni izlazni mod i bilo koju od sljedećih značajki:

a. 

‚efikasnost konverzije električne u optičku snagu’ veća od 12 % i „prosječna izlazna snaga” veća od 10 W s mogućnošću rada na impulsnoj ponavljajućoj frekvenciji većoj od 1 kHz; ili

b. 

„prosječna izlazna snaga” veća od 50 W; ili

2. 

višestruki transverzalni izlazni mod i bilo koju od sljedećih značajki:

a. 

‚efikasnost konverzije električne u optičku snagu’ veća od 18 % i „prosječna izlazna snaga” veća od 30 W; ili

b. 

„prosječna izlazna snaga” veća od 500 W;

Napomena: X.A.IV.005.e.2.b. ne odnosi se na višestruki transverzalni mod, industrijske „lasere” s izlaznom snagom 2 kW ili manjom i ukupnom masom većom od 1 200 kg. Za potrebe ove napomene ukupna masa uključuje sve komponente potrebne za rad „lasera”, npr. „laser”, izvor napajanja, izmjenjivač topline, ali ne uključuje vanjsku optiku za održavanje snopa i/ili isporuku.

f. 

Ne-„podesivi”„laseri”, s valnom duljinom većom od 1 400 nm, ali ne većom od 1 555 nm, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. 

izlazna energija veća od 100 mJ po impulsu i impulsna „vršna snaga” veća od 1 W; ili

2. 

prosječna ili kontinuirana izlazna snaga veća od 1 W;

g. 

„laseri” sa slobodnim elektronima.

Tehnička napomena: Za potrebe X.A.IV.005 ‚efikasnost konverzije električne u optičku snagu’ definirana je kao omjer između „laserske” izlazne snage (ili „prosječne izlazne snage”) i ukupne izlazne električne snage potrebne za rad „lasera”, uključujući izmjenjivač snage i termalni izmjenjivač.

X.A.IV.006 „Magnetometri”, „supravodljivi” elektromagnetski senzori i za njih posebno oblikovane komponente, kako slijedi:

a. 

„Magnetometri”, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, koji imaju ‚osjetljivost’ nižu (bolju) od 1,0 nT (rms) na drugi korijen Hz.

Tehnička napomena: Za potrebe X.A.IV.006.a. ‚osjetljivost’ (razina šuma) je kvadratna srednja vrijednost zvučne ravni koju određuje naprava i koja je najniži signal koji je moguće izmjeriti.

b. 

„supravodljivi” elektromagnetski senzori, komponente proizvedene od „supravodljivih” materijala:

1. 

oblikovani su za rad na temperaturama ispod „kritične temperature” najmanje jednog od njihovih „supravodljivih” sastavnih dijelova (uključujući uređaje s Josephsonovim učinkom ili „supravodljive” kvantne interferentne uređaje (SQUIDS));

2. 

oblikovani su za detekciju varijacija elektromagnetskog polja na frekvencijama od 1 KHz ili manjima; i

3. 

imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. 

sadržavaju SQUIDS s tankim filmom i minimalnom veličinom oblika manjom od 2 μm i pridruženim ulaznim i izlaznim sklopovima za spajanje;

b. 

oblikovani su za rad s brzinom okretanja magnetnog polja većom od 1 x 106 kvanta magnetskog toka u sekundi;

c. 

oblikovani su da funkcioniraju bez magnetske zaštite u Zemljinu magnetskom polju; ili

d. 

imaju temperaturni koeficijent manji od 0,1 kvanta magnetskog toka/K.

X.A.IV.007 Gravimetri za upotrebu na zemlji, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, kako slijedi:

a. 

imaju statičku točnost manju (bolju) od 100 μGal; ili

b. 

vrste su s kvarcnim elementom (Worden).

X.A.IV.008 Radarski sustavi, oprema i glavne komponente, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, te za njih posebno oblikovane komponente, kako slijedi:

a. 

Radarska oprema za upotrebu u zraku, osim one navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, i za nju posebno oblikovane komponente.

b. 

„laserski” radar „prikladan za upotrebu u svemiru” ili oprema za detekciju svjetlosti i patroliranje (LIDAR) posebno oblikovana za istraživanja ili meteorološka praćenja.

c. 

radarski slikovni sustavi poboljšane vidljivosti s milimetarskim valom posebno oblikovani za zrakoplove s rotacijskim krilima, koji imaju sve sljedeće značajke:

1. 

rad na frekvenciji od 94 GHz;

2. 

prosječna izlazna snaga manja od 20 mW;

3. 

širina radarskog snopa od 1 stupnja; i

4. 

radno područje od 1 500 m ili veće.

X.A.IV.009 Posebna oprema za obradu, kako slijedi:

a. 

oprema za seizmičku detekciju na koju se X.A.IV.009.c. ne odnosi.

b. 

TV kamere otporne na zračenje, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

c. 

sustavi za detekciju seizmičkih prodora koji otkrivaju, klasificiraju i određuju utjecaj na izvor detektiranog signala.

X.B.IV.001 Oprema, uključujući alate, uloške za prešanje, ugrađene uređaje ili mjerače i ostale posebno oblikovane komponente i pribor za nju, posebno oblikovana ili preinačena za bilo koje od sljedećih:

a. 

za proizvodnju ili inspekciju:

1. 

„laserske” magnetske strukture sa slobodnim elektronima;

2. 

„laserskih” fotoinjektora sa slobodnim elektronima;

b. 

za namještanje na tražena dopuštena odstupanja longitudinalnog magnetskog polja „lasera” sa slobodnim elektronima.

X.C.IV.001 Optička senzorska vlakna koja su strukturno preinačena kako bi imala ‚duljinu takta’ manju od 500 mm (visok dvolom) ili materijali za optičko senzore koji nisu opisani u 6C002.b. ( 38 ) i čiji je udio cinka 6 % ili veći po ‚molarnom udjelu’.

Tehnička napomena: Za potrebe X.C.IV.001:

1. 

„Molarni udio” definiran je kao omjer između mola ZnTe i zbroja molova CdTe i ZnTe prisutnih u kristalu.

2. 

‚Duljina takta’ znači udaljenost koju dva ortogonalno polarizirana signala, u početku u fazi, moraju proći kako bi se postigla razlika u fazi 2 Pi radijana.

X.C.IV.002 Optički materijali kako slijedi:

a. 

Materijali slabe optičke apsorpcije, kako slijedi:

1. 

fluoridni kompaund u masi koji sadržava sastojke čistoće 99,999 % ili veće; ili

Napomena: X.C.IV.002.a.1. odnosi se na fluoride cirkonija ili aluminija i varijante.

2. 

fluoridno staklo u masi izrađeno od spojeva na koje se odnosi 6C004.e.1. ( 39 );

b. 

‚Predoblici optičkih vlakana’ izrađeni od fluoridnog kompaunda u masi koji sadržavaju sastojke čistoće 99,999 % ili bolje, „posebno oblikovani” za proizvodnju ‚fluoridnih vlakana’ na koja se odnosi X.A.IV.004.b.

Tehnička napomena: Za potrebe X.C.IV.002:

1. 

‚Fluoridna vlakna’ su vlakna proizvedena od fluoridnog kompaunda u masi.

2. 

‚Predoblici optičkih vlakana’ su šipke, ingoti ili šipke od stakla, plastike ili drugih materijala koji su posebno prerađeni za upotrebu u proizvodnji optičkih vlakana. Značajke predoblika određuju osnovne parametre optičkih vlakana koja se od njih dobivaju.

X.D.IV.001 „Softver”, osim onog navedenog u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, posebno oblikovan za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” robe na koju se odnose 6A002, 6A003 ( 40 ), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 ili X.A.IV.008.

X.D.IV.002 „Softver” posebno oblikovan za „razvoj” ili „proizvodnju” opreme na koju se odnose X.A.IV.002, X.A.IV.004 ili X.A.IV.005.

X.D.IV.003 Drugi „softver”, kako slijedi:

a. 

„softverski” aplikacijski „programi” za potrebe kontrole zračnog prometa (ATC) koji su instalirani na računalima opće namjene u centrima za kontrolu zračnog prometa i imaju mogućnost automatski predati podatke o cilju primarnog radara (ako nisu u korelaciji s podacima sekundarnog nadzornog radara (SSR)) iz centra za ATC domaćina u drugi ATC centar.

b. 

„softver” posebno oblikovan za sustave za detekciju seizmičkih prodora iz X.A.IV.009.c.

c. 

„izvorni kod” posebno oblikovan za sustave za detekciju seizmičkih prodora iz X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001 „Tehnologija” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnose X.A.IV.001., X.A.IV.006., X.A.IV.007., X.A.IV.008. ili X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002 „Tehnologija” za „razvoj” ili „proizvodnju” opreme, materijala ili „softvera” na koje se odnose X.A.IV.002, X.A.IV.004 ili X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 ili X.D.IV.003.

X.E.IV.003 Druga „tehnologija” kako slijedi:

a. 

tehnologije optičke izrade za serijsku proizvodnju optičkih komponenti brzinom većom od 10 m2 površine godišnje na bilo kojem pojedinačnom vretenu i koje imaju sve sljedeće značajke:

1. 

površina ne veća od 1 m2; i

2. 

vrijednost površine veća od λ/10 (rms) pri predviđenoj valnoj duljini;

b. 

„tehnologija” za optičke filtre sa širinom pojasa od 10 nm ili manjom, vidnim poljem (FOV) većim od 40o i razlučivošću većom od 0,75 parova linija po miliradijanu;

c. 

„tehnologija” za „razvoj” ili „proizvodnju” kamera na koje se odnosi X.A.IV.003;

d. 

„Tehnologija” potrebna za „razvoj” ili „proizvodnju” netroosnih protočnih „magnetometara” ili sustava netroosnih protočnih „magnetometara”, koja ima bilo koju od sljedećih značajki:

1. 

‚osjetljivost’ niža (bolja) od 0,05 nT (rms) na drugi korijen Hz pri frekvencijama manjima od 1 Hz; ili

2. 

‚osjetljivost’ niža (bolja) od 1 x 10-3 nT (rms) na drugi korijen Hz pri frekvencijama od 1 Hz ili višima.

e. 

„tehnologija” potrebna za „razvoj” ili „proizvodnju” uređaja za infracrvenu pretvorbu koja ima sve sljedeće značajke:

1. 

odziv u području valnih duljina iznad 700 nm, ali ne iznad 1 500 nm; i

2. 

kombinacija infracrvenog fotodetektora, svjetleće diode (OLED) i nanokristala za pretvaranje infracrvene svjetlosti u vidljivo svjetlo.

Tehnička napomena: Za potrebe X.E.IV.003 ‚osjetljivost’ (ili razina šuma) je kvadratna srednja vrijednost zvučne ravni koju određuje naprava i koja je najniži signal koji je moguće izmjeriti.

Kategorija V. – Navigacija i avionika

X.A.V.001 Komunikacijska oprema za upotrebu u zraku, svi inercijski navigacijski sustavi „zrakoplova” i ostala avionička oprema, uključujući komponente, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

Napomena 1.: X.A.V.001 ne odnosi se na slušalice ili mikrofone.

Napomena 2.: X.A.V.001 ne odnosi se na robu za osobnu upotrebu fizičkih osoba.

X.B.V.001 Ostala oprema posebno oblikovana za testiranje, inspekciju ili „proizvodnju” navigacijske i avioničke opreme.

X.D.V.001 „Softver”, osim onog navedenog u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” navigacije, zračne komunikacije i druge avionike.

Kategorija VI. – Pomorstvo

X.A.VI.001 Plovila, pomorski sustavi ili oprema i za njih posebno oblikovane komponente, komponente i pribor kako slijedi:

a. 

podvodni vizualni sustavi kako slijedi:

1. 

televizijski sustavi (koji se sastoje od kamere, svjetala, opreme za praćenje i prijenos signala) koji imaju graničnu razlučivost veću od 500 linija kada se mjeri u zraku te su posebno oblikovani ili preinačeni za rad na daljinu s ronilicom; ili

2. 

podvodne televizijske kamere koje imaju graničnu razlučivost veću od 700 linija kada se mjeri u zraku;

Tehnička napomena: Granična razlučivost kod televizije mjera je horizontalne razlučivosti koja se obično izražava maksimalnim brojem linija po visini slike koje se razlikuju na ispitnom grafikonu, uz primjenu norme IEEE 208/1960 ili bilo koje jednakovrijedne norme.

b. 

fotografske kamere posebno oblikovane ili preinačene za upotrebu pod vodom, s filmom formata 35 mm ili većeg, koje imaju automatsko fokusiranje ili daljinsko fokusiranje „posebno oblikovano” za upotrebu pod vodom;

c. 

stroboskopski sustavi svjetla, posebno oblikovani ili preinačeni za upotrebu pod vodom, koji mogu proizvesti izlaznu svjetlosnu energiju veću od 300 J po bljesku;

d. 

druga oprema podvodne kamere, osim one navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821;

e. 

Ne upotrebljava se;

f. 

plovila (površinska ili podvodna), uključujući brodove na napuhavanje i za njih posebno oblikovane komponente, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821;

Napomena: X.A.VI.001.f. ne odnosi se na plovila na privremenom boravku koja se upotrebljavaju za privatni prijevoz ili za prijevoz putnika ili robe iz carinskog područja Unije ili kroz njega.

g. 

brodski motori (unutarbrodski i izvanbrodski) i podmorski motori te za njih posebno oblikovane komponente, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821;

h. 

samostalni uređaj za disanje pod vodom (oprema za ronjenje) i pribor za njega, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821;

i. 

prsluci za spašavanje, ulošci za napuhavanje, ronilački kompasi i računala;

Napomena: X.A.VI.001.i. ne odnosi se na robu za osobnu upotrebu fizičkih osoba.

j. 

podvodna svjetla i pogonska oprema;

Napomena: X.A.VI.001.j. ne odnosi se na robu za osobnu upotrebu fizičkih osoba.

k. 

Zračni kompresori zraka i sustav filtriranja posebno oblikovani za punjenje zračnih cilindara;

X.D.VI.001 „Softver” posebno oblikovan ili preinačen za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnosi X.A.VI.001.

X.D.VI.002 „Softver” posebno oblikovan za rad ronilica bez posade koje se upotrebljavaju u naftnoj i plinskoj industriji.

X.E.VI.001 „Tehnologija” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnosi X.A.VI.001.

Kategorija VII. – Zračni i svemirski prostor i pogonski sustavi

▼M11

X.D.VII.003 Dizelski motori, i traktori i za njih posebno oblikovane komponente, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821:

▼M7

a. 

Dizelski motori, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, za kamione, traktore i automobilsku primjenu, ukupne izlazne snage 298 kW ili veće.

b. 

Izvancestovni traktori na kotačima nosivosti 9 t ili veće; i glavne komponente i pribor, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

c. 

Cestovni tegljači za poluprikolice, s jednostrukim ili dvostrukim stražnjim osovinama nazivne nosivosti 9 t po osovini ili više i posebno oblikovane glavne komponente.

Napomena: X.A.VII.001.b. i X.A.VII.001.c. ne odnose se na vozila na privremenom boravku koja se upotrebljavaju za privatni prijevoz ili za prijevoz putnika ili robe iz carinskog područja Unije ili kroz njega.

X.D.VII.004 Plinskoturbinski motori i komponente, osim onih koji su navedeni u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

d. 

Ne upotrebljava se.

e. 

Ne upotrebljava se.

f. 

▼M11

Zrakoplovno-plinskoturbinski motori te za njih posebno oblikovane komponente.

▼M7

Napomena: X.A.VII.002.c. ne odnosi se na zrakoplovne plinskoturbinske motore koji su oblikovani za upotrebu u civilnim „zrakoplovima” i koji se upotrebljavaju u bona fide civilnim „zrakoplovima” više od osam godina. Ako su se upotrebljavali u bona fide civilnim „zrakoplovima” više od osam godina, vidjeti PRILOG XI.

g. 

Ne upotrebljava se.

h. 

Komponente zrakoplovne opreme za disanje pod tlakom posebno oblikovane za to, osim onih koje su navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

X.B.VII.001 Vibracijska oprema za testiranje i posebno oblikovane komponente, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821.

Napomena: X.B.VII.001 odnosi se samo na opremu za „razvoj” ili „proizvodnju”. Ne odnosi se na sustave za praćenje stanja.

X.B.VII.002 Posebno oblikovana „oprema”, alati ili ugrađeni uređaji za proizvodnju ili mjerenje krila, lopatice ili obloge vrha lopatice plinskih turbina, kako slijedi:

a. 

automatizirana oprema u kojoj se upotrebljavaju nemehaničke metode za mjerenje debljine stijenke zračnih lopatica;

b. 

alati, ugrađeni uređaji ili mjerna oprema za postupke bušenja „laserom”, vodenim mlazom ili ECM-om/EDM-om na koje se odnosi 9E003.c. ( 41 );

c. 

oprema za ispiranje keramičke jezgre;

d. 

oprema ili alati za proizvodnju keramičke jezgre;

e. 

oprema za pripremu voštanog uzorka keramičke ljuske;

f. 

oprema za izgaranje ili aktiviranje keramičke ljuske.

X.D.VII.001 „Softver”, osim onih navedenih u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, za „razvoj” ili „proizvodnju” opreme na koju se odnosi X.A.VII.001 ili X.B.VII.001.

X.D.VII.002 „Softver” za „razvoj” ili „proizvodnju” opreme na koji se odnosi X.A.VII.002 ili X.B.VII.002.

X.E.VII.001 „Tehnologija”, osim one navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili Uredbi (EU) 2021/821, za „razvoj” ili „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnose X.A.VII.001 ili X.B.VII.001.

X.E.VII.002 „Tehnologija” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnose X.A.VII.002 ili X.B.VII.002.

X.E.VII.003 Ostala „tehnologija” koja nije opisana u 9E003 ( 42 ), kako slijedi:

a. 

sustavi za kontrolu zračnosti vrha lopatice rotora koji primjenjuju aktivnu kompenzacijsku „tehnologiju” kućišta ograničenu na bazu podataka o projektiranju i razvoju; ili

b. 

plinski ležaj za sklopove rotora turbinskog motora.

▼M13

Kategorija VIII. – Razno

X.A.VIII.001 

Oprema za proizvodnju ili istraživanje nafte kako slijedi:

a. 

oprema za mjerenje integrirana u glavu bušilice, uključujući unutarnje navigacijske sustave za mjerenje tijekom vrtnje (MWD);

b. 

kontrolni sustavi za plinove izrađeni za neprekidan rad i otkrivanje vodikova sulfida te detektori za njih;

c. 

oprema za seizmološka mjerenja, uključujući refleksijsku seizmiku i seizmičke vibratore;

d. 

dubinomjeri za mjerenje sedimenta.

X.A.VIII.002 

Oprema, „elektronički sklopovi” i komponente, posebno izrađeni za kvantna računala, kvantne elektroničke uređaje, kvantne senzore, jedinice za kvantnu obradu, kubitne krugove, kubitne uređaje ili kvantne radarske sustave, uključujući Pockelsove ćelije.

Napomena 1.: Kvantna računala za računanje koriste zajednička svojstva kvantnih stanja, kao što su superpozicija, interferencija i prepletenost.

Napomena 2.: Jedinice, krugovi i uređaji uključuju, među ostalim, supervodljive krugove, kvantno kaljenje, ionsku zamku, fotonsku interakciju, silicij/spin, hladne atome.

X.A.VIII.003 

Mikroskopi, srodna oprema i detektori kako slijedi:

a. 

skenirajući elektronski mikroskopi (SEM);

b. 

skenirajući elektronski mikroskopi s Augerovom spektroskopijom;

c. 

transmisijski elektronski mikroskopi (TEM);

d. 

mikroskopi atomskih sila (AFM);

e. 

skenirajući mikroskopi sila (SFM);

f. 

oprema i detektori, posebno oblikovani za uporabu s mikroskopima koji su navedeni u točkama od X.A.VIII.003.a do X.A.VIII.0003.e koji primjenjuju jednu od sljedećih tehnika analize materijala:

1. 

rendgensku fotoelektronsku spektroskopiju (XPS);

2. 

energetsko disperzivnu rendgensku spektroskopiju (EDX, EDS) ili

3. 

elektronsku spektroskopiju za kemijsku analizu (ESCA).

X.A.VIII.004 

Oprema za ekstrakciju rudača iz morskog dna.

X.A.VIII.005 

Oprema za proizvodnju i alatni strojevi kako slijedi:

a. 

oprema za aditivnu proizvodnju za „proizvodnju” metalnih dijelova;

Napomena: Točka X.A.VIII.005.a primjenjuje se samo na sljedeće sustave:

1. 

sustave za spajanje praškastog materijala u slojevima u kojima se koriste selektivno lasersko taljenje (SLM), tehnologija LaserCUSING, izravno lasersko srašćivanje kovina (DMLS) ili taljenje elektronskim snopom (EBM), ili

2. 

sustave s dovodom praškastog materijala u kojima se koriste lasersko oblaganje, taloženje pomoću usmjerenog izvora energije ili lasersko taloženje kovina.

b. 

oprema za aditivnu proizvodnju za „energetske materijale”, uključujući opremu s ultrazvučnim ekstrudiranjem;

c. 

oprema za aditivnu proizvodnju fotopolimerizacijom u komori (VVP) primjenom stereolitografije (SLA) ili digitalne obrade svjetlosti (DLP).

X.A.VIII.006 

Oprema za „proizvodnju” tiskane elektronike za organske svjetleće diode (OLED), organske tranzistore s efektom polja (OFET) ili organske fotonaponske ćelije (OPVC).

X.A.VIII.007 

Oprema za „proizvodnju” mikroelektromehaničkih sustava (MEMS) primjenom mehaničkih svojstava silicija, uključujući senzore u obliku čipa, kao što su tlačne membrane, savitljive grede ili uređaji za mikroprilagodbu.

X.A.VIII.008 

Oprema posebno oblikovana za proizvodnju e-goriva (elektrogoriva i sintetičkih goriva) ili ultraučinkovitih solarnih ćelija (učinkovitost > 30 %).

X.A.VIII.009 

Oprema za ultravisoki vakuum (UHV) kako slijedi:

a. 

UHV pumpe (sublimacijske, turbomolekularne, difuzijske, kriogenske, s ionskom stupicom);

b. 

UHV mjerači tlaka.

Napomena: UHV znači 100 nanopaskala (nPa) ili manje.

X.A.VIII.010 

„Kriogeni sustavi za hlađenje” namijenjeni za održavanje temperature ispod 1,1 K 48 sati ili dulje i povezana kriogena oprema za hlađenje kako slijedi:

a. 

impulsne cijevi;

b. 

kriostati;

c. 

Dewarove posude;

d. 

sustav za rukovanje plinom (GHS);

e. 

kompresori;

f. 

upravljačke jedinice.

Napomena: „Kriogeni sustavi za hlađenje” uključuju, među ostalim, hlađenje razrjeđivanjem, hlađenje adiabatskom demagnetizacijom i sustave za lasersko hlađenje.

X.A.VIII.011 

Oprema za „uklanjanje kućišta” za poluvodičke uređaje.

Napomena: „Uklanjanje kućišta” znači mehaničko, termičko ili kemijsko uklanjanje pokrova, poklopca ili obložnog materijala sa zapakiranog integriranog kruga.

X.A.VIII.012 

Fotodetektori visoke kvantne učinkovitosti (QE) veće od 80 % u području valnih duljina iznad 400 nm, ali ne iznad 1 600 nm.

X.AVIII.013 

Numerički upravljani alatni strojevi s jednom ili više linearnih osi s dužinom puta većom od 8 000  mm.

▼M16

X.A.VIII.014 

Sustavi vodenih topova za suzbijanje nereda ili kontrolu masa i za njih posebno izrađene komponente.

Napomena:  Sustavi vodenih topova na koje se odnosi X.A.VIII.014 uključuju, na primjer: vozila ili fiksne postaje opremljene vodenim topom na daljinsko upravljanje koje su napravljene tako da je osoba koja njima upravlja zaštićena od vanjskih nereda s pomoću oklopa, neprobojnog stakla, metalnih zaslona, cijevnih zaštitnih lukova ili guma s produženom mobilnošću. Komponente posebno oblikovane za vodene topove mogu uključivati, na primjer: mlaznice za vodu, pumpe, spremnike, kamere i svjetla koja su ojačana ili zaštićena od projektila, podizne platforme za takve predmete i sustave za daljinsko upravljanje tim predmetima.

X.A.VIII.015 

Oružje za udaranje u svrhu kaznenog progona, uključujući plosnate kožne palice s metalnim punjenjem (eng. saps), policijske palice, palice s ručkom, tonfe (interventne palice), južnoafričke bičeve (sjambok) i bičeve.

X.A.VIII.016 

Policijske kacige i štitovi i posebno oblikovane komponente, osim onih navedenih na Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili u Uredbi (EU) 2021/821.

X.A.VIII.017 

Naprave za sputavanje u svrhu kaznenog progona, uključujući okove za noge, okove i lisice; zaštitne košulje; okove za omamljivanje; pojaseve s električnim šokovima; rukave s električnim šokovima; naprave za sputavanje koje se primjenjuju na više točaka, kao što su stolice za sputavanje; i posebno oblikovane komponente, osim onih navedenih na Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili u Uredbi (EU) 2021/821.

Napomena:  X.A.VIII.017 primjenjuje se na naprave za sputavanje koje se upotrebljavaju u aktivnostima kaznenog progona. Ne primjenjuje se na medicinske proizvode za ograničavanje kretanja pacijenata tijekom medicinskih postupaka. Ne primjenjuje se na uređaje s pomoću kojih se pacijenti s oštećenjem pamćenja zadržavaju u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama. Ne primjenjuje se na sigurnosnu opremu kao što su sigurnosni pojasevi ili dječje autosjedalice.

X.A.VIII.018 

Oprema, softver i podaci za istraživanje nafte i plina, kako slijedi (vidjeti Popis kontroliranih proizvoda):

a. 

ne upotrebljava se;

b. 

proizvodi za hidraulično frakturiranje, kako slijedi:

1. 

softver i podaci za projektiranje i analizu hidrauličkog frakturiranja;

2. 

„podupirač” (eng. proppant), „fluid za frakturiranje” i kemijski aditivi za hidrauličko frakturiranje; ili

3. 

visokotlačne pumpe.

Tehnička napomena:

„Podupirač” (eng. proppant) je kruti materijal, obično tretirani pijesak ili umjetni keramički materijal, izrađen tako da spriječi zatvaranje stvorene hidrauličke pukotine, tijekom ili nakon postupka frakturiranja. Dodaje se „fluidu za frakturiranje”, čiji sastav može varirati ovisno o vrsti frakturiranja, a može biti na bazi gela, pjene ili vode s otopljenim kemikalijama (eng. slickwater).

X.A.VIII.019 

Posebna oprema za obradu, kako slijedi (vidjeti Popis kontroliranih proizvoda):

a. 

prstenasti magneti;

b. 

ne upotrebljava se.

▼M17

X.A.VIII.020 

Oružje i uređaji namijenjeni kontroli nemira ili samozaštiti, kako slijedi:

a. 

Prijenosno oružje s električnim pražnjenjem koje se može usmjeriti samo na jednu osobu prilikom svakog zadavanja električnog šoka, koje uključuje električne šok palice, električne štitove, pištolje za omamljivanje i električne paralizatore, ali nije na njih ograničeno;

b. 

Kompleti koji sadržavaju sve bitne sastavne dijelove za sastavljanje prijenosnog oružja s električnim pražnjenjem obuhvaćenog stavkom X.A.VIII.020.a; ili

Napomena: Sljedeći proizvodi smatraju se bitnim sastavnim dijelovima:

1. 

jedinica koja proizvodi električni udar;

2. 

prekidač, bez obzira na to je li na daljinsko upravljanje ili ne; i

3. 

elektrode odnosno, prema potrebi, žice putem kojih se zadaju električni šokovi.

c. 

Fiksno ili montažno oružje s električnim pražnjenjem koje obuhvaća široko područje i može zadati električne šokove većem broju osoba.

X.A.VIII.021 

Oružje i oprema za raspršivanje tvari za onesposobljavanje ili nadražujućih tvari za kontrolu nemira ili samozaštitu i određenih s njima povezanih tvari, kako slijedi:

a. 

Prijenosno oružje i oprema koji primjenjuju bilo dozu tvari za onesposobljavanje ili nadražujuće tvari usmjerene prema jednoj osobi ili raspršuju dozu takve tvari koja djeluje na maloj površini, npr. u obliku raspršene maglice ili oblaka, prilikom primjene ili raspršivanja kemijske tvari;

Napomena 1.: Ova točka ne obuhvaća opremu iz stavke ML7(e) Zajedničkog popisa robe vojne namjene Europske unije.

Napomena 2.: Ova točka ne obuhvaća pojedinačnu prijenosnu opremu, čak i ako sadrži kemijske tvari, kada se koristi u svrhu osobne zaštite korisnika.

Napomena 3.: Pored odgovarajućih kemijskih tvari, poput tvari za kontrolu nemira ili PAVA-e, roba iz točaka X.A.VIII.021.c i X.A.VIII.021.d smatra se tvarima za onesposobljavanje ili nadražujućim tvarima.

b. 

Vanililamid pelargonske kiseline (PAVA) (CAS 2444-46-4);

c. 

Capsicum oleorezin (OC) (CAS 8023-77-6);

d. 

Smjese koje sadržavaju najmanje 0,3 % masenog udjela PAVA-e ili OC-a i otapala kao što su etanol, 1-propanol ili heksan, koji se mogu primijeniti kao takvi kao tvari za onesposobljavanje ili nadražujuće tvari, posebno u obliku aerosola ili u tekućem obliku, ili se mogu koristiti za proizvodnju tvari za onesposobljavanje ili nadražujućih tvari;

Napomena 1.: Ova točka ne obuhvaća umake i preparate za umake, juhe i pripravke za juhe te miješane začine ili dodatke jelima pod uvjetom da PAVA ili OC nije njihov jedini sastojak.

Napomena 2.: Ova točka ne obuhvaća lijekove za koje je u skladu s pravom Unije izdana dozvola za stavljanje lijeka u promet.

e. 

Fiksna oprema za raspršivanje tvari za onesposobljavanje ili nadražujućih tvari koja se može pričvrstiti na zid ili na strop unutar zgrade, uključuje spremnik s tvarima za onesposobljavanje ili nadražujućim tvarima i aktivira se sustavom daljinskog upravljanja; ili

Napomena: Pored odgovarajućih kemijskih tvari, poput tvari za kontrolu nemira ili PAVA-e, roba iz točaka X.A.VIII.021.c i X.A.VIII.021.d smatra se tvarima za onesposobljavanje ili nadražujućim tvarima

f. 

Fiksna ili montažna oprema za raspršivanje tvari za onesposobljavanje ili nadražujućih tvari koja obuhvaća veliko područje i nije namijenjena pričvršćivanju na zid ili na strop unutar zgrade.

Napomena 1.: Ova točka ne obuhvaća opremu iz stavke ML7(e) Zajedničkog popisa robe vojne namjene Europske unije.

Napomena 2.: Pored odgovarajućih kemijskih tvari, poput tvari za kontrolu nemira ili PAVA-e, roba iz točaka X.A.VIII.021.c i X.A.VIII.021.d smatra se tvarima za onesposobljavanje ili nadražujućim tvarima.

X.A.VIII.022 

Proizvodi koji bi se mogli koristiti za usmrćivanje osoba ubrizgavanjem smrtonosne injekcije, kako slijedi:

a. 

Anestetička sredstva barbiturati s kratkoročnim ili srednjoročnim djelovanjem koja uključuju, ali nisu ograničena na:

1. 

amobarbital (CAS 57-43-2);

2. 

natrijevu sol amobarbitala (CAS 64-43-7);

3. 

pentobarbital (CAS 76-74-4);

4. 

natrijevu sol pentobarbitala (CAS 57-33-0);

5. 

sekobarbital (CAS 76-73-3);

6. 

natrijevu sol sekobarbitala (CAS 309-43-3);

7. 

tiopental (CAS 76-75-5); ili

8. 

natrijevu sol tiopentala (CAS 71-73-8), poznatu i kao tiopenton natrij;

b. 

Proizvodi koji sadržavaju jedno od anestetičkih sredstava navedenih pod X.A.VIII.022.a.

▼M16

X.B.VIII.001 

Posebna oprema za obradu, kako slijedi (vidjeti Popis kontroliranih proizvoda):

a. 

vruće ćelije; ili

b. 

kutije s rukavicama prikladne za upotrebu s radioaktivnim materijalima.

▼M13

X.C.VIII.001 

Metalni prahovi i prahovi metalnih slitina, koji se mogu upotrijebiti za bilo koji od sustava navedenih u točki X.A.VIII.005.a.

X.C.VIII.002 

Napredni materijali kako slijedi:

a. 

materijali za plašteve s efektom nevidljivosti i prilagodljivu kamuflažu;

b. 

metamaterijali, npr. s negativnim indeksom loma zraka;

c. 

ne upotrebljava se;

d. 

slitine velike entropije (HEA);

e. 

Heuslerovi spojevi;

f. 

Kitajevljevi materijali, uključujući Kitajevljeve spinske tekućine

X.C.VIII.003 

Konjugirani polimeri (vodljivi, poluvodljivi, sa svjetlećim diodama) za tiskanu ili organsku elektroniku.

X.C.VIII.004 

Energetski materijali kako slijedi i njihove smjese:

a. 

amonijev pikrat (CAS 131-74-8);

b. 

crni barut;

c. 

heksanitrodifenilamin (CAS 131-73-7);

d. 

difluoroamin (CAS 10405-27-3);

e. 

dušični škrob (CAS9056-38-6);

f. 

ne upotrebljava se;

g. 

tetranitronaftalen;

h. 

trinitroanizol;

i. 

trinitronaftalen;

j. 

trinitroksilen;

k. 

N-pirolidinon; 1-metil-2-pirolidinon (CAS 872-50-4);

l. 

Dioktilmaleat (CAS 142-16-5);

m. 

etilheksilakrilat (CAS 103-11-7);

n. 

trietilaluminij (TEA)(CAS 97-93-8), trimetilaluminij (TMA) (CAS 75-24-1) i ostali piroforni metalni alkili i arili litija, natrija, magnezija, cinka ili bora;

o. 

nitroceluloza (CAS 9004-70-0);

p. 

nitroglicerin (ili gliceroltrinitrat, trinitroglicerin) (NG) (CAS 55-63-0);

q. 

2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS 118-96-7);

r. 

etilendiamindinitrat (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s. 

pentaeritritoltetranitrat (PETN) (CAS 78-11-5);

t. 

olovni azid (CAS 13424-46-9), normalni olovni stifnat (CAS 15245-44-0) i osnovni olovni stifnat (CAS 12403-82-6) i inicijalni eksplozivi ili inicijalne smjese koje sadrže azide ili spojeve azida;

u. 

ne upotrebljava se;

v. 

ne upotrebljava se;

w. 

dietildifenil urea (CAS 85-98-3); dimetildifenil urea (CAS 611-92-7); metiletildifenil urea.

x. 

N, N-difenilurea (nesimetrična difenilurea) (CAS 603-54-3);

y. 

metil-N, N-difenilurea (metilna nesimetrična difenilurea) (CAS 13114-72-2);

z. 

etil-N, N-difenilurea (etilna nesimetrična difenilurea) (CAS 64544-71-4);

aa. 

ne upotrebljava se;

bb. 

4-nitrodifenilamin (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc. 

2,2-klorovinildikloroarsin (CAS 918-52-5);

dd. 

ne upotrebljava se.

X.D.VIII.001 

Softver, posebno oblikovan za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” opreme navedene u točkama od X.A.VIII.005 do X.A.VIII.0013.

X.D.VIII.002 

Softver, posebno oblikovan za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” opreme, „elektroničkih sklopova” ili komponenti navedenih u točki X.A.VIII.002.

X.D.VIII.003 

Softver za digitalne blizance za aditivnu proizvodnju ili za utvrđivanje pouzdanosti aditivne proizvodnje.

▼M16

X.D.VIII.004 

„Softver”, posebno oblikovan za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” robe na koju se odnosi X.A.VIII.014.

X.D.VIII.005 

Posebni softver, kako slijedi (vidjeti Popis kontroliranih proizvoda):

a. 

softver za neutronske izračune/modeliranje;

b. 

softver za izračune/modeliranje prijenosa zračenja; ili

c. 

softver za hidrodinamičke izračune/modeliranje.

▼M13

X.E.VIII.001 

Tehnologija za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” opreme navedene u točkama od X.A.VIII.001 do X.A.VIII.0013.

X.E.VIII.002 

Tehnologija za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” materijala navedenih u točki X.C.VIII.002 ili točki X.C.VIII.003.

X.E.VIII.003 

Tehnologija za digitalne blizance za aditivnu proizvodnju ili za utvrđivanje pouzdanosti aditivne proizvodnje ili za softver naveden u točki X.D.VIII.003.

X.E.VIII.004 

Tehnologija za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” softvera navedenog u točkama od X.D.VIII.001 do X.D.VIII.002.

▼M16

X.E.VIII.005 

„Tehnologija”„potrebna’’ za „razvoj” ili „proizvodnju” robe na koju se odnosi X.A.VIII.014.

X.E.VIII.006 

„Tehnologija” namijenjena isključivo za „razvoj” ili „proizvodnju” opreme na koju se odnosi X.A.VIII.017.

▼M15

Kategorija IX. – Posebni materijali i srodna oprema

▼M16

X.A.IX.001 

Kemijska sredstva, uključujući formulaciju suzavca koja sadržava 1 % ili manje ortoklorobenzalmalononitrila (CS) ili 1 % ili manje kloroacetofenona (KN), osim u pojedinačnim spremnicima neto mase 20 g ili manje; tekući suzavac u spreju, osim ako je pakiran u pojedinačne spremnike neto mase 85,05 g ili manje; dimne bombe; nenadražujuće dimne baklje, dimni spremnici, dimne granate i punjenja; i druga pirotehnička sredstva s dvojnom (vojnom i komercijalnom) namjenom te za njih posebno oblikovane komponente, osim onih navedenih na Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili u Uredbi (EU) 2021/821.

X.A.IX.002 

Prašci za uzimanje otisaka prstiju, bojila i tinte.

X.A.IX.003 

Oprema za zaštitu i otkrivanje koja nije posebno namijenjena za vojnu upotrebu i na koju se ne odnose 1A004 ili 2B351, kako slijedi (vidjeti Popis kontroliranih proizvoda) i njezine komponente koje nisu posebno namijenjene za vojnu upotrebu i na koje se ne odnose 1A004 ili 2B351:

a. 

osobni dozimetri za mjerenje zračenja; ili

b. 

oprema čija je funkcija ili konstrukcija ograničena na zaštitu od opasnosti karakterističnih za civilne industrijske grane, kao što su rudarstvo, kamenolomstvo, poljoprivreda, farmaceutska industrija, medicina, veterina, zaštita okoliša, gospodarenje otpadom ili prehrambena industrija.

Napomena:  X.A.IX.003 ne odnosi se na predmete za zaštitu od kemijskih ili bioloških agensa koji su potrošačka roba pakirana za maloprodaju ili za osobnu upotrebu, ni na medicinske proizvode, kao što su rukavice za preglede od lateksa, kirurške rukavice od lateksa, tekući dezinfekcijski sapun, kirurški prekrivači za jednokratnu upotrebu, kirurški ogrtači, kirurške navlake za stopala i kirurške maske.

X.A.IX.004 

Posebna oprema za obradu, osim one navedene na Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili u Uredbi (EU) 2021/821, kako slijedi (vidjeti popis kontroliranih proizvoda):

a. 

oprema za otkrivanje, praćenje i mjerenje zračenja, osim one navedene na Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili u Uredbi (EU) 2021/821; ili

b. 

radiografska detekcijska oprema kao što su rendgenski pretvornici i ploče za skladištenje fosfornih slika.

X.B.IX.001 

Posebna oprema za obradu, osim one navedene na Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili u Uredbi (EU) 2021/821, kako slijedi (vidjeti popis kontroliranih proizvoda):

a. 

elektrolitske ćelije za proizvodnju fluora, osim onih navedenih na Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili u Uredbi (EU) 2021/821;

b. 

akceleratori čestica;

c. 

hardver/sustavi za kontrolu industrijskih procesa namijenjeni za sektor energije, osim onih navedenih na Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili u Uredbi (EU) 2021/821; ili

e. 

oprema za proizvodnju kompozitnih struktura, vlakana, predimpregniranih materijala i predoblika.

▼M15

X.C.IX.001 

Izdvojeni kemijski spojevi u skladu s napomenom 1. uz poglavlja 28. i 29. kombinirane nomenklature:

a. 

U koncentracijama od 95 % masenog udjela ili više, kako slijedi:

1. 

etilen diklorid (CAS 107-06-2);

2. 

nitrometan (CAS 75-52-5);

3. 

pikrinska kiselina (CAS 88-89-1);

4. 

aluminijev klorid (CAS 7446-70-0);

5. 

arsen (CAS 7440-38-2);

6. 

arsen trioksid (CAS 1327-53-3);

7. 

bis (2-kloroetil) etilamin hidroklorid (CAS 3590-07-6);

8. 

bis (2-kloroetil) metilamin hidroklorid (CAS 55-86-7);

9. 

tris (2-kloroetil) amin hidroklorid (CAS 817-09-4);

10. 

tributil fosfit (CAS 102-85-2);

11. 

metil izocijanat (CAS 624-83-9);

12. 

kinaldin (CAS 91-63-4);

13. 

2-bromokloretan (CAS 107-04-0);

14. 

benzil (CAS 134-81-6);

15. 

dietil-eter (CAS 60-29-7);

16. 

dimetil-eter (CAS 115-10-6);

17. 

dimetil-aminoetanol (CAS 108-01-0);

18. 

2-metoksietanol (CAS 109-86-4);

19. 

butirilkolinesteraza (BCHE);

20. 

dietilentriamin (CAS 111-40-0);

21. 

diklorometan (CAS 75-09-2);

22. 

dimetilanilin (CAS 121-69-7);

23. 

etil-bromid (CAS 74-96-4);

24. 

etil-klorid (CAS 75-00-3);

25. 

etilamin (CAS 75-04-7);

26. 

heksamin (CAS 100-97-0);

27. 

izopropanol (CAS 67-63-0);

28. 

izopropil-bromid (CAS 75-26-3);

29. 

izopropil-eter (CAS 108-20-3);

30. 

metilamin (CAS 74-89-5);

31. 

metil-bromid (CAS 74-83-9);

32. 

monoizopropilamin (CAS 75-31-0);

33. 

obidoksim klorid (CAS 114-90-9);

34. 

kalijev bromid (CAS 7758-02-3);

35. 

piridin (CAS 110-86-1);

36. 

piridostigmin bromid (CAS 101-26-8);

37. 

natrijev bromid (CAS 7647-15-6);

38. 

natrij (CAS 7440-23-5);

39. 

tributilamin (CAS 102-82-9);

40. 

trietilamin (CAS 121-44-8); ili

41. 

trimetilamin (CAS 75-50-3).

b. 

U koncentracijama od 90 % masenog udjela ili više, kako slijedi:

1. 

aceton (CAS 67-64-1);

2. 

acetilen (CAS 74-86-2);

3. 

amonijak (CAS 7664-41-7);

4. 

antimon (CAS 7440-36-0);

5. 

benzaldehid (CAS 100-52-7);

6. 

benzoin (CAS 119-53-9);

7. 

1-butanol (CAS 71-36-3);

8. 

2-butanol (CAS 78-92-2);

9. 

izobutanol (CAS 78-83-1);

10. 

tert-butanol (CAS 75-65-0);

11. 

kalcijev karbid (CAS 75-20-7);

12. 

ugljikov monoksid (CAS 630-08-0);

13. 

klor (CAS 7782-50-5);

14. 

cikloheksanol (CAS 108-93-0);

15. 

dicikloheksilamin (CAS 101-83-7);

16. 

etanol (CAS 64-17-5);

17. 

etilen (CAS 74-85-1);

18. 

etilen-oksid (CAS 75-21-8);

19. 

fluoroapatit (CAS 1306-05-4);

20. 

klorovodik (CAS 7647-01-0);

21. 

sumporovodik (CAS 7783-06-4);

22. 

bademova kiselina (CAS 90-64-2);

23. 

metanol (CAS 67-56-1);

24. 

metil-klorid (CAS 74-87-3);

25. 

metil-jodid (CAS 74-88-4);

26. 

metil-merkaptan (CAS 74-93-1);

27. 

monoetilenglikol (CAS 107-21-1);

28. 

oksalil-klorid (CAS 79-37-8);

29. 

kalijev sulfid (CAS 1312-73-8);

30. 

kalijev tiocijanat (CAS 333-20-0);

31. 

natrijev hipoklorit (CAS 7681-52-9);

32. 

sumpor (CAS 7704-34-9);

33. 

sumporov dioksid (CAS 7446-09-5);

34. 

sumporov trioksid (CAS 7446-11-9);

35. 

tiofosforil-klorid (CAS 3982-91-0);

36. 

tri-izobutil-fosfit (CAS 1606-96-8);

37. 

bijeli fosfor (CAS 12185-10-3); ili

38. 

žuti fosfor (CAS 7723-14-0);

▼M17

39. 

živa (CAS 7439-97-6);

40. 

barijev klorid (CAS 10361-37-2);

41. 

sumporna kiselina (CAS 7664-93-9);

42. 

3,3-dimetil-1-buten (CAS 558-37-2);

43. 

2,2-dimetilpropanal (CAS 630-19-3);

44. 

2,2-dimetilpropilklorid (CAS 753-89-9);

45. 

2-metilbuten (CAS 26760-64-5);

46. 

2-klor-3-metilbutan (CAS 631-65-2);

47. 

2,3-dimetil-2,3-butandiol (CAS 76-09-5);

48. 

2-metil-2-buten (CAS 513-35-9);

49. 

butil litij (CAS 109-72-8);

50. 

brom(metil)magnezij (CAS 75-16-1);

51. 

formaldehid (CAS 50-00-0);

52. 

dietanolamin (CAS 111-42-2);

53. 

dimetilkarbonat (CAS 616-38-6);

54. 

metildietanolamin hidroklorid (CAS 54060-15-0);

55. 

dietilamin hidroklorid (CAS 660-68-4);

56. 

diizopropilamin hidroklorid (CAS 819-79-4);

57. 

3-kinuklidinon hidroklorid (CAS 1193-65-3);

58. 

3-kinuklidinol hidroklorid (CAS 6238-13-7);

59. 

(R)-3-kinuklidinol hidroklorid (CAS 42437-96-7); ili

60. 

N,N-dietilaminoetanol hidroklorid (CAS 14426-20-1).

▼M15

X.C.IX.002 

Fentanil i njegovi derivati alfentanil, sufentanil, remifentanil, karfentanil i njihove soli.

Napomena:

X.C.IX.002 ne odnosi se na proizvode za koje je utvrđeno da su potrošačka roba pakirana za maloprodaju za osobnu upotrebu ili su pakirani za pojedinačnu upotrebu.

X.C.IX.003 

Kemijski prekursori za kemikalije koje djeluju na središnji živčani sustav, kako slijedi:

a. 

4-anilino-N-fenetilpiperidin (CAS 21409-26-7); ili

b. 

N-fenetil-4-piperidon (CAS 39742-60-4).

Napomene:

1.   X.C.IX.003 ne odnosi se na „kemijske smjese” koje sadržavaju jednu ili više kemikalija navedenih u stavci X.C.IX.003 u kojima nijedna pojedinačno navedena kemikalija ne čini više od 1 % masenog udjela smjese.

2.   X.C.IX.003 ne odnosi se na proizvode za koje je utvrđeno da su potrošačka roba pakirana za maloprodaju za osobnu upotrebu ili su pakirani za pojedinačnu upotrebu.

▼M16

X.C.IX.004 

Vlaknasti i filamentni materijali, na koje se ne odnose 1C010 ili 1C210, za upotrebu u „kompozitnim” strukturama i sa specifičnim modulom od 3,18 x 106 m ili više i specifične vlačne čvrstoće od 7,62 x 104 m ili više.

X.C.IX.005 

„Cjepiva”, „imunotoksini”, „medicinski proizvodi”, „kompleti za dijagnostiku i testiranje hrane”, kako slijedi (vidjeti Popis kontroliranih proizvoda):

a. 

„cjepiva” koja sadržavaju proizvode na koje se odnose 1C351, 1C353 ili 1C354 ili su namijenjena za upotrebu protiv njih;

b. 

„imunotoksini” koji sadržavaju proizvode na koje se odnosi 1C351.d; ili

c. 

„medicinski proizvodi” koji sadržavaju bilo što od sljedećeg:

1. 

„toksini” na koje se odnosi 1C351.d (osim toksina botulizma na koje se odnosi 1C351.d.1, konotoksina na koje se odnosi 1C351.d.3 ili proizvoda na koje se odnose 1C351.d.4 ili.d.5 zbog razloga povezanih s kemijskim oružjem); ili

2. 

genetski modificirani organizmi ili genetski elementi na koje se odnosi 1C353.a.3 (osim onih koji sadržavaju toksine botulizma na koje se odnosi 1C351.d.1 ili konotoksine na koje se odnosi 1C351.d.3 ili kodove za njih);

d. 

„medicinski proizvodi” na koje se ne odnosi X.C.IX.005.c koji sadržavaju bilo što od sljedećeg:

1. 

toksine botulizma na koje se odnosi 1C351.d.1;

2. 

konotoksine na koje se odnosi 1C351.d.3; ili

3. 

genetski modificirane organizme ili genetske elemente na koje se odnosi 1C353.a.3 (osim onih koji sadržavaju toksine botulizma na koje se odnosi 1C351.d.1 ili konotoksine na koje se odnosi 1C351.d.3 ili kodove za njih); ili

e. 

„kompleti za dijagnostiku i testiranje hrane” koji sadržavaju proizvode na koje se odnosi 1C351.d (osim proizvoda na koje se odnose 1C351.d.4 ili.d.5 zbog razloga povezanih s kemijskim oružjem).

Tehničke napomene:

1.   „Medicinski proizvodi” su: 1. farmaceutske formulacije namijenjene za testiranje i upotrebu kod ljudi (ili životinja) radi liječenja zdravstvenih stanja, 2. prethodno pakirane za distribuciju kao klinički ili medicinski proizvodi i 3. koje je Europska agencije za lijekove (EMA) odobrila za stavljanje na tržište kao kliničke ili medicinske proizvode ili za testiranje novog lijeka.

2.   „Kompleti za dijagnostiku i testiranje hrane” posebno se razvijaju, pakiraju i stavljaju na tržište u dijagnostičke svrhe ili svrhe javnog zdravlja. Na biološke toksine u bilo kojoj drugoj konfiguraciji, uključujući rasuti teret, ili za bilo koju drugu krajnju upotrebu, odnosi se 1C351.

X.C.IX.006 

Komercijalna punjenja i uređaji koji sadržavaju energetske materijale, osim onih navedenih na Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili u Uredbi (EU) 2021/821, te dušikov trifluorid u plinovitom stanju (vidjeti Popis kontroliranih proizvoda):

a. 

Oblikovana punjenja posebno oblikovana za rad na naftnim bušotinama, koja koriste jedno punjenje duž jedne osi, čijom detonacijom nastane rupa, i:

1. 

koja sadržavaju bilo koju formulaciju „kontroliranih materijala”;

2. 

koja imaju samo jednoobrazan konus s uključenim kutom od 90 stupnjeva ili manje;

3. 

koja sadržavaju više od 0,010 kg, ali ne više od 0,090 kg „kontroliranih materijala”; i

4. 

čiji promjer nije veći od 114,3 cm;

b. 

oblikovana punjenja posebno oblikovana za rad na naftnim bušotinama koja ne sadržavaju više od 0,010 kg „kontroliranih materijala”;

c. 

detonirajući štapin ili udarne cjevčice koji ne sadržavaju više od 0,064 kg/m „kontroliranih materijala”;

d. 

eksplozivna punjenja koja ne sadržavaju više od 0,70 kg „kontroliranih materijala” u deflagracijskom materijalu;

e. 

detonatori (električni ili neelektrični) i njihovi sklopovi, koji ne sadržavaju više od 0,01 kg „kontroliranih materijala”;

f. 

upaljači, koji ne sadržavaju više od 0,01 kg „kontroliranih materijala”;

g. 

punjenja za naftne bušotine koja ne sadržavaju više od 0,015 kg kontroliranih „energetskih materijala”;

h. 

komercijalni lijevani ili prešani pojačnici koji ne sadržavaju više od 1,0 kg „kontroliranih materijala”;

i. 

komercijalne unaprijed pripremljene suspenzije (eng. slurry) i emulzije koje ne sadržavaju više od 10,0 kg odnosno ne više od 35 % masenog udjela ML8 „kontroliranih materijala”;

j. 

rezači i alati za razdvajanje koji ne sadržavaju više od 3,5 kg „kontroliranih materijala”;

k. 

pirotehnička sredstva namijenjena isključivo za komercijalne svrhe (npr. kazališne pozornice, specijalne efekte i javni vatromet) koja ne sadržavaju više od 3,0 kg „kontroliranih materijala”;

l. 

Ostale komercijalne eksplozivne naprave i punjenja na koje se ne odnosi točke od X.C.IX.006.a do uključivo X.C.IX.006.k i koji ne sadržavaju više od 1,0 kg „kontroliranih materijala”; ili

Napomena:   X.C.IX.006.l uključuje sigurnosne uređaje za automobile; sustave za gašenje požara; patrone za pneumatske čekiće; eksplozivna punjenja za poljoprivredne, naftne i plinske djelatnosti, sportsku robu, komercijalno rudarstvo ili javne radove; i usporivače koji se upotrebljavaju pri sklapanju komercijalnih eksplozivnih naprava.

m. 

dušikov trifluorid (NF3) u plinovitom stanju.

Napomene:

1.   „Kontrolirani materijali” znači kontrolirani energetski materijali (vidjeti 1C011, 1C111, 1C239 ili ML8).

2.   Dušikov trifluorid koji nije u plinovitom stanju obuhvaćen je točkom ML8.d Zajedničkog popisa robe vojne namjene.

X.C.IX.007 

Smjese na koje se ne odnose 1C350 ili 1C450 i koje sadržavaju kemikalije na koje se odnose 1C350 ili 1C450 te kompleti za medicinsko, analitičko, dijagnostičko testiranje i testiranje hrane na koje se ne odnose 1C350 ili 1C450 i koji sadržavaju kemikalije na koje se odnosi 1C350, kako slijedi (vidjeti Popis kontroliranih proizvoda):

a. 

smjese koje sadržavaju sljedeće koncentracije prekursora na koje se odnosi 1C350:

1. 

smjese s masenim udjelom od 10 % ili manjim bilo koje pojedinačne kemikalije s popisa 2 Konvencije o kemijskom oružju na koju se odnosi 1C350;

2. 

smjese s masenim udjelom manjim od 30 %:

a. 

bilo koje pojedinačne kemikalije s popisa 3 Konvencije o kemijskom oružju na koju se odnosi 1C350; ili

b. 

bilo koje pojedinačne kemikalije prekursora koja nije na popisu Konvencije o kemijskom oružju, a na koju se odnosi 1C350;

b. 

smjese koje sadržavaju sljedeće koncentracije otrovnih kemikalija ili prekursora na koje se odnosi 1C450:

1. 

smjese koje sadržavaju sljedeće koncentracije kemikalija s popisa 2 Konvencije o kemijskom oružju na koje se odnosi 1C450:

a. 

smjese s masenim udjelom od 1 % ili manjim bilo koje pojedinačne kemikalije s popisa 2 Konvencije o kemijskom oružju na koju se odnose 1C450.a.1. i 1C450.a.2 (tj. smjese koje sadržavaju amiton ili PFIB); ili

b. 

smjese s masenim udjelom od 10 % ili manjim bilo koje pojedinačne kemikalije s popisa 2 Konvencije o kemijskom oružju na koju se odnose 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5, ili b.6;

2. 

smjese s masenim udjelom manjim od 30 % bilo koje pojedinačne kemikalije s popisa 3 Konvencije o kemijskom oružju na koju se odnose 1C450.a.4, a.5., a.6., a.7 ili 1C450.b.8;

c. 

„kompleti za medicinsko, analitičko, dijagnostičko testiranje i testiranje hrane” koji sadržavaju prekursore na koje se odnosi 1C350 u količini koja nije veća od 300 g po kemikaliji.

Tehnička napomena:

Za potrebe ovog unosa „kompleti za medicinsko, analitičko, dijagnostičko testiranje i testiranje hrane” prethodno su pakirani materijali definiranog sastava koji su posebno razvijeni, pakirani i stavljeni na tržište u medicinske, analitičke, dijagnostičke ili javnozdravstvene svrhe. Zamjenski reagensi za komplete za medicinsko, analitičko, dijagnostičko testiranje i testiranje hrane opisani u X.C.IX.007.c kontroliraju se u okviru točke 1C350 ako reagensi sadržavaju najmanje jedan od prekursora utvrđenih u tom unosu u koncentracijama koje su jednake ili veće od kontrolnih razina za smjese navedene u 1C350.

X.C.IX.008 

Nefluorirane polimerske tvari, na koje se ne odnosi 1C008, kako slijedi (vidjeti Popis kontroliranih proizvoda):

a. 

poliaril eter ketoni, kako slijedi:

1. 

poli(eter-eter-keton) (PEEK);

2. 

poli(eter-keton-keton) (PEKK);

3. 

poli(eter-keton) (PEK); ili

4. 

poli(eter-keton-eter-keton-keton) (PEKEKK);

b. 

ne upotrebljava se.

X.C.IX.009 

Posebni materijali, osim onih navedenih na Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili u Uredbi (EU) 2021/821, kako slijedi (vidjeti Popis kontroliranih proizvoda):

a. 

precizni kuglični ležajevi od kaljenog čelika i volframova karbida (promjer 3 mm ili veći);

b. 

ploče od nehrđajućeg čelika 304 i 316, osim onih navedenih na Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili u Uredbi (EU) 2021/821;

c. 

ploča od monela;

d. 

tributil fosfat (CAS 126-73-8);

e. 

dušična kiselina (CAS 7697-37-2) u koncentracijama od 20 % masenog udjela ili više;

f. 

fluor (CAS 7782-41-4); ili

g. 

radionuklidi koji emitiraju alfa zračenje, osim onih navedenih na Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili u Uredbi (EU) 2021/821.

X.C.IX.010 

Aromatski poliamidi (aramidi) na koje se ne odnose 1C010, 1C210 ili X.C.IX.004, u bilo kojem od sljedećih oblika (vidjeti Popis kontroliranih proizvoda):

a. 

primarni oblici;

b. 

filamentna pređa ili monofilamenti;

c. 

strukovi od filamenata;

d. 

roving;

e. 

rezana ili sjeckana vlakna;

f. 

tkanine;

g. 

celuloza ili flok.

X.C.IX.011 

Nanomaterijali, kako slijedi (vidjeti Popis kontroliranih proizvoda):

a. 

poluvodički nanomaterijali;

b. 

nanomaterijali na bazi kompozitnih materijala; ili

c. 

bilo koji od sljedećih nanomaterijala na bazi ugljika:

1. 

ugljikove nanocijevi;

2. 

ugljikova nanovlakna;

3. 

fulereni;

4. 

grafeni; ili

5. 

nanomaterijali u obliku sfere s više slojeva ugljika (eng. carbon onions).

Napomene:  Za potrebe X.C.IX.011, nanomaterijal znači materijal koji ispunjava najmanje jedan od sljedećih kriterija:

1.   sastoji se od čestica s jednom ili više vanjskih dimenzija u rasponu veličina od 1 nm do 100 nm za više od 1 % njihove raspodjele po brojevnoj veličini;

2.   ima unutarnje ili površinske strukture u jednoj ili više dimenzija u rasponu veličina od 1 nm do 100 nm; ili

3.   ima specifičnu površinu prema volumenu veću od 60 m2/cm3, isključujući materijale koji se sastoje od čestica veličine manje od 1 nm.

X.D.IX.001 

Posebni softver, osim onog navedenog na Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili u Uredbi (EU) 2021/821, kako slijedi (vidjeti Popis kontroliranih proizvoda):

a. 

softver posebno oblikovan za hardver/sustave za kontrolu industrijskih procesa na koje se odnosi X.B.IX.001, osim onog navedenog na Zajedničkom popisu robe vojne namjere ili u Uredbi (EU) 2021/821; ili

b. 

softver posebno oblikovan za opremu za proizvodnju kompozitnih struktura, vlakana, predimpregniranih materijala i predoblika na koje se odnosi X.B.IX.001, osim onih navedenih na Zajedničkom popisu robe vojne namjene (CML) ili u Uredbi (EU) 2021/821.

X.E.IX.001 

„Tehnologija” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” vlaknastih i filamentnih materijala na koje se odnose X.C.IX.004 i X.C.IX.010.

X.E.IX.002 

„Tehnologija” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” nanomaterijala na koje se odnosi X.C.IX.011.

▼M15

Kategorija X. – Obrada materijala

▼M16

X.A.X.001 

Oprema za otkrivanje eksploziva ili detonatora, u većim količinama i u tragovima, koja se sastoji od automatiziranog uređaja ili kombinacije uređaja za automatizirano donošenje odluka radi otkrivanja prisutnosti različitih vrsta eksploziva, eksplozivnih ostataka ili detonatora; i komponente, osim onih navedenih na Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili u Uredbi (EU) 2021/821:

a. 

oprema za otkrivanje eksploziva koja ima funkciju „automatiziranog donošenja odluka” za otkrivanje i identifikaciju eksploziva u rasutom stanju, koja koristi, među ostalim, rendgenske (npr. računalna tomografija, dvojna energija ili koherentno raspršenje), nuklearne (npr. analiza s pomoću termalnih neutrona, pulsirajuća brza neutronska analiza, spektroskopija na temelju prijenosa brzih pulsnih neutrona i apsorpcija gama zračenja) ili elektromagnetske tehnike (npr. kvadrupolna rezonancija i dielektrometrija);

b. 

ne upotrebljava se;

c. 

oprema za otkrivanje detonatora za automatizirano donošenje odluka za otkrivanje i identifikaciju inicijalnih naprava (npr. detonatori, detonatorske kapsule) koja koristi, među ostalim, rendgenske zrake (npr. dvojnu energiju ili računalnu tomografiju) ili elektromagnetske tehnike.

Napomena:  Eksplozivi ili oprema za otkrivanje detonatora na koju se odnosi X.A.X.001 uključuju opremu za pregled osoba, dokumenata, prtljage, drugih osobnih stvari, tereta i/ili pošte.

Tehničke napomene:

1.   „Automatizirano donošenje odluka sposobnost je opreme da otkrije eksplozive ili detonatore na zadanoj razini osjetljivosti ili razini osjetljivosti koju odabere rukovatelj i da uključi automatizirani alarm kad se otkriju eksplozivi ili detonatori na razini osjetljivosti ili iznad nje.

2.   Ovaj unos ne odnosi se na opremu koja ovisi o tome kako rukovatelj tumači pokazatelje, kao što je mapiranje anorganskih/organskih boja predmeta koji se skeniraju.

3.   Eksplozivi i detonatori uključuju komercijalna punjenja i naprave na koje se odnose X.C.VIII.004 i X.C.IX.006 te energetske materijale na koje se odnose 1C011, 1C111 i 1C239.

X.A.X.002 

Oprema za otkrivanje skrivenih predmeta koja radi u rasponu frekvencija od 30 GHz do 3 000 GHz i ima prostornu rezoluciju od 0,1 mrad (miliradijana) do uključivo 1 mrad (miliradijana) na sigurnoj udaljenosti od 100 m; i komponente, osim onih navedenih na Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili u Uredbi (EU) 2021/821.

Napomena:  Oprema za otkrivanje skrivenih predmeta uključuje, među ostalim, opremu za pregled osoba, dokumenata, prtljage, drugih osobnih stvari, tereta i/ili pošte.

Tehnička napomena:

Raspon frekvencija obuhvaća ono što se općenito smatra frekvencijama milimetarskih valova, submilimetarskih valova i terhercnih valova.

X.A.X.003 

Ležajevi i ležajni sustavi na koje se ne odnosi 2A001 (vidjeti Popis kontroliranih proizvoda):

a. 

kuglični ležajevi ili kruti kuglični ležajevi čija je dopuštena odstupanja proizvođač naveo prema normama ABEC 7, ABEC 7P ili ABEC 7T ili ISO normi razredu 4 ili bolje (ili ekvivalentnim normama) i koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. 

proizvedeni su za rad pri temperaturama iznad 573 K (300°C) ili upotrebom posebnih materijala ili posebnom toplinskom obradom; ili

2. 

uključuju elemente za podmazivanje ili izmjene sastavnih dijelova koji su, prema specifikacijama proizvođača, posebno oblikovani tako da omogućuju da ležajevi rade pri brzinama većima od 2,3 milijuna „DN”;

b. 

kruti stožastovaljkasti ležajevi čija je dopuštena odstupanja proizvođač naveo prema ANSI/AFBMA razredu 00 (inč) ili razredu A (metrički sustav) ili bolje (ili ekvivalentno) i koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. 

uključuju elemente za podmazivanje ili izmjene sastavnih dijelova koji su, prema specifikacijama proizvođača, posebno oblikovani tako da omogućuju da ležajevi rade pri brzinama većima od 2,3 milijuna „DN”; ili

2. 

proizvedeni su za rad pri temperaturama ispod 219 K (– 54°C) ili iznad 423 K (150°C);

c. 

plinski ležaj s folijom proizveden za rad na temperaturama od 561 K (288°C) ili više i s jediničnom nosivosti iznad 1 MPa;

d. 

aktivni magnetni ležajni sustavi;

e. 

samoprilagodljivi klizni ležajevi podstavljeni tkaninom ili klizni ležajevi s rukavcem podstavljeni tkaninom proizvedeni za rad na temperaturama ispod 219 K (– 54°C) ili iznad 423 K (150°C).

Tehničke napomene:

1.   „DN” je umnožak promjera provrta ležaja u mm i brzine okretaja u minuti.

2.   Radne temperature uključuju temperature dosegnute kad je plinskoturbinski motor zaustavljen nakon rada.

X.A.X.004 

Cijevi, pribor i ventili izrađeni od ili obloženi nehrđajućim čelikom, slitinom bakra i nikla ili drugim legiranim čelikom koji sadržava 10 % ili više nikla i/ili kroma:

a. 

tlačne cijevi, cijevi i pribor unutarnjeg promjera 200 mm ili većeg, pogodni za rad pri tlaku od 3,4 MPa ili više;

b. 

cijevni ventili koji imaju sve sljedeće značajke na koje se ne odnosi 2B350.g:

1. 

spojne cijevi unutarnjeg promjera od 200 mm ili više; i

2. 

predviđeni su za 10,3 MPa ili više.

Napomene:

1.   Vidjeti X.D.X.005 za softver za predmete na koje se odnosi ovaj unos.

2.   Vidjeti 2E001 („razvoj”), 2E002 („proizvodnja”) i X.E.X.003 („upotreba”) za tehnologiju za predmete na koje se odnosi ovaj unos.

3.   Vidjeti povezane kontrole 2A226, 2B350 i X.B.X.010.

X.A.X.005 

Pumpe namijenjene za pomicanje rastaljenih metala elektromagnetskim silama.

Napomene:

1.   Vidjeti X.D.X.005 za softver za predmete na koje se odnosi ovaj unos.

2.   Vidjeti 2E001 („razvoj”), 2E002 („proizvodnja”) i X.E.X.003 („upotreba”) za tehnologiju za predmete na koje se odnosi ovaj unos.

3.   Na pumpe za upotrebu u reaktorima hlađenima tekućim metalom odnosi se 0A001.

X.A.X.006 

„Prijenosni električni generatori” i posebno oblikovane komponente.

Tehnička napomena:

„Prijenosni električni generatori” – generatori na koje se odnosi X.A.X.006 prijenosni su – 2 268  kg ili manje na kotačima ili se mogu prevoziti kamionom nosivosti 2,5 tone bez posebnih zahtjeva u pogledu postavljanja.

X.A.X.007 

Posebna oprema za obradu, osim one navedene na Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili u Uredbi (EU) 2021/821, kako slijedi (vidjeti popis kontroliranih proizvoda):

a. 

ventili zabrtvljeni mijehom;

b. 

ne upotrebljava se.

▼M15

X.B.X.001 

„Kontinuirani reaktori” i njihovi „modularni sastavni dijelovi”.

Tehničke napomene:

1.   Za potrebe X.B.X.001‚ „kontinuirani reaktori” sastoje se od „uključi i koristi” sustava u kojima se reagensi kontinuirano unose u reaktor, a dobiveni se proizvod prikuplja na izlazu.

2.   Za potrebe X.B.X.001, „modularni sastavni dijelovi” su fluidički moduli, pumpe, ventili, moduli s nepomičnim slojem, moduli za modeliranje rada uređaja za miješanje tekućina, mjerači tlaka, separatori tekućina, itd.

X.B.X.002 

Sastavljači i sintetizatori nukleinske kiseline na koje ne odnosi 2B352.i, koji su djelomično ili potpuno automatizirani, i izrađeni za stvaranje nukleinskih kiselina dužih od 50 baza.

X.B.X.003 

Automatizirani sintetizatori peptida koji mogu raditi u uvjetima kontrolirane atmosfere.

▼M16

X.B.X.004 

Jedinice za numeričko upravljanje za alatne strojeve i „numerički upravljane” alatne strojeve, osim onih navedenih na Zajedničkom popisu robe vojne namjene (CML) ili u Uredbi (EU) 2021/821 (vidjeti Popis kontroliranih proizvoda):

a. 

jedinice za „numeričko upravljanje” za alatne strojeve:

1. 

s četiri osi koje se mogu istodobno usklađivati za konturno upravljanje; ili

2. 

s dvije ili više osi koje se mogu istodobno usklađivati za konturno upravljanje i minimalnim programabilnim pomakom boljim (manjim) od 0,001 mm;

3. 

jedinice za „numeričko upravljanje” za alatne strojeve s dvije, tri ili četiri interpolacijske osi koje se mogu istodobno usklađivati za „konturno upravljanje” i koje mogu izravno (putem interneta) primati i obrađivati podatke iz sustava za računalno potpomognuto projektiranje za internu pripremu uputa za strojeve; ili

b. 

ploče za upravljanje kretanjem posebno oblikovane za alatne strojeve, koje imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. 

interpolacija u više od četiri osi;

2. 

sposobnost obrade podataka u stvarnom vremenu radi izmjene podataka o putanji stroja, brzini pomaka i vretenu, tijekom rada stroja, s pomoću bilo čega od sljedećeg:

a. 

automatski izračun i izmjena podataka za programiranje dijelova za rad stroja u dvije ili više osi s pomoću mjernih ciklusa i pristupa izvornim podacima; ili

b. 

adaptivno upravljanje pri kojem se više od jedne fizičke varijable mjeri i obrađuje s pomoću računalnog modela (strategija) za promjenu jedne ili više uputa za strojeve radi optimizacije procesa; ili

3. 

sposobnost primanja i obrade podataka iz sustava za računalno potpomognuto projektiranje za internu pripremu uputa za strojeve;

c. 

„numerički upravljani” alatni strojevi koji, u skladu s tehničkim specifikacijama proizvođača, mogu biti opremljeni elektroničkim uređajima za istodobno konturno upravljanje u dvije ili više osi i koji imaju obje sljedeće značajke:

1. 

dvije ili više osi koje se mogu istodobno usklađivati za konturno upravljanje; i

2. 

točnost pozicioniranja u skladu s normom ISO 230/2 (2006.), sa svim raspoloživim kompenzacijama:

a. 

bolje od 15 μm duž bilo koje linearne osi (ukupno pozicioniranje) za strojeve za brušenje;

b. 

bolje od 15 μm duž bilo koje linearne osi (ukupno pozicioniranje) za strojeve za glodanje; ili

c. 

bolje od 15 μm duž bilo koje linearne osi (ukupno pozicioniranje) za strojeve za struganje; ili

d. 

alatni strojevi, kako slijedi, za uklanjanje ili rezanje metala, keramike ili kompozita, koji, prema tehničkim specifikacijama proizvođača, mogu biti opremljeni elektronskim uređajima za simultano „konturno upravljanje” u dvije ili više osi:

1. 

alatni strojevi za struganje, brušenje, glodanje ili bilo koja njihova kombinacija, koji imaju dvije ili više osi koje se mogu istodobno usklađivati za „konturno upravljanje” i imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. 

jedno ili više konturnih „nagibnih vretena”;

Napomena:  X.B.X.004.d.1.a. primjenjuje se samo na alatne strojeve za brušenje ili glodanje.

b. 

„aksijalno zanošenje” (aksijalni pomak) pri jednom okretaju vretena manje (bolje) od ukupnog očitanja indikatora (TIR) od 0,0006 mm;

Napomena:  X.B.X.004.d.1.b. primjenjuje se samo na alatne strojeve za struganje.

c. 

„radijalno zanošenje” (eng. out-of-true running) pri jednom okretu vretena manje (bolje) od ukupnog očitanja indikatora (TIR) od 0,0006 mm; ili

d. 

„točnost pozicioniranja”, sa svim raspoloživim kompenzacijama, manja je (bolja) od: 0,001° na bilo kojoj rotacijskoj osi;

2. 

Strojevi na principu pražnjenja električnog naboja (EDM) žičnog tipa s pet ili više osi koje se mogu istodobno usklađivati za „konturno upravljanje”.

X.B.X.005 

„Nenumerički upravljani” alatni strojevi za proizvodnju ploha optičke kvalitete, (vidjeti Popis kontroliranih proizvoda) i za njih posebno oblikovane komponente:

a. 

strojevi za struganje koji upotrebljavaju rezni alat s jednom oštricom i koji imaju sve sljedeće značajke:

1. 

točnost pozicioniranja kliznog kretanja manja (bolja) od 0,0005 mm na 300 mm radnog hoda;

2. 

dvosmjerna ponovljivost pozicioniranja kliznog kretanja manja (bolja) od 0,00025 mm na 300 mm radnog hoda;

3. 

zanošenje („radijalno zanošenje” i „aksijalno zanošenje”) vretena manje (bolje) od 0,0004 mm ukupnog očitanja indikatora (TIR);

4. 

kutno odstupanje pri kliznom kretanju (zaošijanje, posrtanje i valjanje) manje (bolje) od dvije sekunde po luku, TIR preko cijelog radnog hoda; i

5. 

okomitost kliznog kretanja manja (bolja) od 0,001 mm na 300 mm radnog hoda;

Tehnička napomena:

Dvosmjerna ponovljivost pozicioniranja kliznog kretanja (R) osi je najveća vrijednost ponovljivosti pozicioniranja na bilo kojem položaju duž ili oko osi utvrđena postupkom i pod uvjetima navedenima u dijelu 2.11. norme ISO 230/2: 1988.

b. 

strojevi za rezanje sa zamašnjakom koji imaju sve sljedeće značajke:

1. 

zanošenje („radijalno zanošenje” i „aksijalno zanošenje”) vretena manje (bolje) od 0,0004 mm TIR; i

2. 

kutno odstupanje pri kliznom kretanju (zaošijanje, posrtanje i valjanje) manje (bolje) od dvije sekunde po luku, TIR preko cijelog radnog hoda;

X.B.X.006 

Strojevi za proizvodnju i/ili završnu obradu zupčanika na koje se ne odnosi 2B003 i koji mogu proizvoditi zupčanike veće razine kvalitete od AGMA 11.

X.B.X.007 

Sustavi ili oprema za kontrolu ili mjerenje dimenzija na koje se ne odnose 2B006 ili 2B206, kako slijedi (vidjeti Popis kontroliranih proizvoda):

a. 

strojevi za ručnu kontrolu dimenzija koji imaju obje sljedeće značajke:

1. 

dvije ili više osi; i

2. 

mjernu nesigurnost od (3 + L/300) μm ili manju (bolju) u bilo kojoj osi (L je izmjerena dužina u mm).

X.B.X.008 

„Roboti” na koje se ne odnose 2B007 ili 2B207 koji mogu koristiti povratne informacije u obradi u stvarnom vremenu iz jednog ili više senzora za izradu ili modificiranje programa ili izradu ili modificiranje brojčanih podataka o programima.

X.B.X.009 

Sklopovi, tiskane pločice ili umeci posebno oblikovani za alatne strojeve na koje se odnosi X.B.X.004 ili za opremu na koju se odnose X.B.X.006, X.B.X.007 ili X.B.X.008:

a. 

sklopovi vretena, koji se sastoje od vretena i ležajeva kao minimalnog sklopa, s radijalnim („run out”) ili aksijalnim („camming”) kretanjem osi pri jednom okretu vretena manje (bolje) od 0,0006 mm ukupnog očitanja indikatora (TIR);

b. 

umeci za alate za rezanje dijamanata s jednom oštricom koji imaju sve sljedeće značajke:

1. 

savršena oštrica za glatko rezanje pri povećanju od 400 puta u bilo kojem smjeru;

2. 

polumjer rezanja od 0,1 mm do uključivo 5 mm; i

3. 

polumjer rezanja s razlikom između najvećeg i najmanjeg polumjera manjom (boljom) od 0,002 mm ukupnog očitanja indikatora (TIR).

c. 

posebno oblikovane tiskane pločice s ugrađenim komponentama koje, u skladu sa specifikacijama proizvođača, mogu modernizirati jedinice za „numeričko upravljanje”, alatne strojeve ili signalne uređaje do ili iznad razina navedenih u X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, X.B.X.008, ili X.B.X.009.

Tehnička napomena:

Ovaj se unos ne odnosi na mjerne sustave interferometre, bez povratne veze sa zatvorenom ili otvorenom petljom, koji sadrže laser za mjerenje pogrešaka u kretanju zbog klizanja strojnih alata, strojeva za dimenzijsku inspekciju, ili slične opreme.

X.B.X.010 

Posebna oprema za obradu, osim one navedene na Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili u Uredbi (EU) 2021/821, kako slijedi (vidjeti popis kontroliranih proizvoda):

a. 

izostatske preše, osim onih navedenih na Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili u Uredbi (EU) 2021/821;

b. 

oprema za proizvodnju mjehova, uključujući opremu za hidrauličko oblikovanje i matrice za mjehove;

c. 

strojevi za lasersko zavarivanje;

d. 

aparati za MIG zavarivanje;

e. 

aparati za zavarivanje elektronskim snopom;

f. 

oprema od monela, uključujući ventile, cjevovode, cisterne i posude;

g. 

ventili, cjevovodi, cisterne i posude od nehrđajućeg čelika razreda 304 i 316;

Napomena:  Pribor za cijevi smatra se dijelom cijevi za potrebe X.B.X.010.g.

h. 

oprema za rudarstvo i bušenje, kako slijedi:

1. 

velika oprema za razvrtanje s mogućnošću bušenja rupa promjera većeg od 61 cm;

2. 

velika oprema za zemljane radove koja se upotrebljava u rudarskoj industriji;

i. 

oprema za elektroplatiranje namijenjena za prevlačenje dijelova niklom ili aluminijem;

j. 

pumpe namijenjene za industrijsku upotrebu i za upotrebu s električnim motorom od 5 HP ili više;

k. 

vakuumski ventili, cjevovodni sustavi, prirubnice, brtve i pripadajuća oprema posebno oblikovana za visokovakumski rad, osim onih navedenih na Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili u Uredbi (EU) 2021/821;

l. 

strojevi za oblikovanje vrtnjom i strujanjem, osim onih navedenih na Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili u Uredbi (EU) 2021/821;

m. 

centrifugalni strojevi za uravnoteživanje na više ravnina, osim one navedene na Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili u Uredbi (EU) 2021/821;

n. 

ploče, ventili, cjevovodi, cisterne i posude od austenitnog nehrđajućeg čelika.

X.D.X.001 

„Softver” posebno oblikovan ili preinačen za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnosi X.A.X.001.

X.D.X.002 

„Softver” potreban za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme za detekciju skrivenih predmeta na koju se odnosi X.A.X.002.

X.D.X.003 

„Softver” posebno oblikovan za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnose X.B.X.004., X.B.X.006. ili X.B.X.007., X.B.X.008. i X.B.X.009.

X.D.X.004 

Posebni softver, kako slijedi (vidjeti Popis kontroliranih proizvoda):

a. 

„Softver” za adaptivno upravljanje koji ima obje sljedeće značajke:

1. 

za fleksibilne proizvodne jedinice; i

2. 

u obradi u stvarnom vremenu može izraditi ili modificirati programe ili podatke upotrebom signala dobivenih istodobno s pomoću najmanje dviju tehnika detekcije, kao što su:

a. 

strojni vid (optičko mjerenje);

b. 

infracrveni prikaz;

c. 

akustični prikaz (akustično mjerenje);

d. 

taktilno mjerenje;

e. 

inercijsko pozicioniranje;

f. 

mjerenje sile; i

g. 

mjerenje zakretnog momenta.

Napomena: X.D.X.004.a ne odnosi se na „softver” koji služi samo za preraspoređivanje funkcionalno identične opreme u „fleksibilnim proizvodnim jedinicama” primjenom prethodno spremljenih programa za dijelove i prethodno spremljene strategije za distribuciju programa za dijelove.

b. 

ne upotrebljava se.

X.D.X.005 

Softver, posebno oblikovan ili preinačen za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” proizvoda na koje se odnose X.A.X.004 ili X.A.X.005.

Napomena:  Vidjeti 2E001 („razvoj”) za „tehnologiju” za „softver” na koji se odnosi ovaj unos.

X.D.X.006 

„Softver” posebno oblikovan za „razvoj” ili „proizvodnju” prijenosnih elektroničkih generatora na koje se odnosi X.A.X.006.

X.E.X.001 

„Tehnologija”„potrebna” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme na koju se odnosi X.A.X.002 ili potrebna za „razvoj”„softvera” na koji se odnosi X.D.X.002.

Napomena:  Vidjeti X.A.X.002 i X.D.X.002 za povezane kontrole robe i softvera.

X.E.X.002 

„Tehnologija” za „upotrebu” opreme na koju se odnose X.B.X.004., X.B.X.006., X.B.X.007. ili X.B.X.008.

X.E.X.003 

„Tehnologija” u skladu s Napomenom o tehnologiji općenito za „upotrebu” opreme na koju se odnosi X.A.X.004 ili X.A.X.005.

X.E.X.004 

„Tehnologija” za „upotrebu” prijenosnih elektroničkih generatora na koje se odnosi X.A.X.006.

▼M17

Dio B

1.   Poluvodički elementiOznaka KN

Opis

8541 10

Diode, osim fotoosjetljivih i svjetlećih dioda (LED)

8541 21

Tranzistori, osim fotoosjetljivih tranzistora snage gubitaka (disipacije) manje od 1 W

8541 29

Ostali tranzistori, osim fotoosjetljivih

8541 49

Fotoosjetljivi poluvodički elementi (osim fotonaponskih generatora i ćelija)

8541 51

Ostali poluvodički elementi: poluvodički pretvornici

8541 59

Ostali poluvodički elementi

8541 90

Poluvodički elementi: dijelovi

2.   Elektronički integrirani krugoviOznaka KN

Opis

8542 31

Procesori i kontroleri, neovisno jesu li kombinirani s memorijama, konvertorima, logičkim krugovima, pojačalima, vremenskim krugovima ili drugim krugovima ili ne

8542 32

Memorije

8542 33

Pojačala

8542 39

Ostali elektronički integrirani krugovi

8542 90

Elektronički integrirani krugovi: Dijelovi

3.   Fotografske kamereOznaka KN

Opis

9006 30

Kamere posebno namijenjene za podvodnu uporabu, za snimanje iz zraka ili za medicinski ili kirurški pregled unutarnjih organa; kamere za usporedbu za forenzičke ili kriminološke svrhe

▼M7
PRILOG VIII.

▼M17

Popis partnerskih zemalja iz članka 2. stavka 4., članka 2.a stavka 4., članka 2.d stavka 4., članka 3.h stavka 3., članka 3.k stavka 4. i članka 5.n. stavka 7.

▼M7

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

▼M13

JAPAN

▼M15

UJEDINJENA KRALJEVINA

JUŽNA KOREJA

▼M16
PRILOG IX.

A.   Predložak za obrasce obavijesti, zahtjeva i dozvole za opskrbu, prijenos ili izvoz

(iz članka 2.c ove Uredbe)

Izvozna dozvola valjana je u svim državama članicama Europske unije do datuma isteka.