02014R0833 — HR — 02.12.2017 — 004.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 833/2014

od 31. srpnja 2014.

o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

( L 229 31.7.2014, 1)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 960/2014 od 8. rujna 2014.

  L 271

3

12.9.2014

►M2

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1290/2014 od 4. prosinca 2014.

  L 349

20

5.12.2014

►M3

UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/1797 od 7. listopada 2015.

  L 263

10

8.10.2015

►M4

UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/2212 od 30. studenoga 2017.

  L 316

15

1.12.2017


►C1

,  L 246, 21.8.2014,  59 (833/2014)
▼B

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 833/2014

od 31. srpnja 2014.

o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u UkrajiniČlanak 1.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) „roba i tehnologija s dvojnom namjenom” znači proizvodi navedeni u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 428/2009;

(b) „nadležna tijela” znači nadležna tijela država članica kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga I.;

(c) „tehnička pomoć” znači bilo kakva tehnička podrška u vezi s popravkom, razvojem, proizvodnjom, sastavljanjem, ispitivanjem, održavanjem ili bilo kakva druga tehnička usluga te može biti i u obliku, primjerice, davanja uputa, savjeta, obuke, prijenosa praktičnog znanja ili vještina odnosno usluga savjetovanja, uključujući i pomoć u usmenom obliku;

(d) „brokerske usluge” znači:

i. pregovaranje ili dogovor o transakcijama u vezi s kupnjom, prodajom ili opskrbom robe i tehnologije ili financijskih i tehničkih usluga, uključujući iz jedne treće zemlje u bilo koju drugu treću zemlju ili

ii. prodaja ili kupnja robe i tehnologije ili financijskih i tehničkih usluga, uključujući i kad se nalaze u trećim zemljama, u svrhu njihova prijenosa u drugu treću zemlju;

▼M1

(e) „investicijske usluge” znače sljedeće usluge i aktivnosti:

i. zaprimanje i prijenos naloga u vezi s jednim ili više financijskih instrumenata,

ii. izvršavanje naloga za račun klijenta,

iii. trgovanje za vlastiti račun,

iv. upravljanje portfeljem,

v. investicijsko savjetovanje,

vi. preuzimanje izdanja financijskih instrumenata i/ili plasiranje financijskih instrumenata s čvrstom obvezom preuzimanja,

vii. plasiranje financijskih instrumenata bez čvrste obveze preuzimanja,

viii. sve usluge u vezi s uvrštavanjem za trgovanje na uređenom tržištu ili trgovanje na multilateralnoj trgovinskoj platformi;

(f) „prenosivi vrijednosni papiri” znači sljedeće vrste vrijednosnih papira koji su prenosivi na tržištu kapitala, osim instrumenata plaćanja:

i. dionice društava i drugi vrijednosni papiri istog značaja koji predstavljaju udio u kapitalu ili članskim pravima u društvima ili drugim pravnim osobama, te potvrde o deponiranim dionicama,

ii. obveznice i drugi oblici sekuritiziranog duga, uključujući i potvrde o deponiranim takvim vrijednosnim papirima,

iii. svi ostali vrijednosni papiri koji daju pravo na stjecanje ili prodaju takvih prenosivih vrijednosnih papira;

▼B

(g) „instrumenti tržišta novca” znače vrste instrumenata kojima se uobičajeno trguje na tržištima novca, kao što su trezorski zapisi, certifikati o depozitu i komercijalni zapisi, osim instrumenata plaćanja;

(h) „kreditna institucija” znači poduzeće čija je djelatnost primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti te odobravanje kredita za vlastiti račun;

(i) „područje Unije” znači državna područja država članica na koja se primjenjuje Ugovor, u skladu s uvjetima utvrđenima Ugovorom, uključujući njihov zračni prostor.

Članak 2.

1.  Zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom, neovisno o tome je li podrijetlom iz Unije, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji ako su takvi proizvodi namijenjeni ili bi mogli biti namijenjeni, u cijelosti ili dijelom, za upotrebu u vojne svrhe ili za vojne krajnje korisnike.

Smatra se da je sva pribavljena roba i tehnologija s dvojnom namjenom namijenjena upotrebi u vojne svrhe kada je krajnji korisnik ruska vojska.

2.  Prilikom odlučivanja o zahtjevima za dozvole u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 428/2009 nadležna tijela ne izdaju dozvolu za izvoz nijednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji ako imaju osnovane razloge za vjerovanje da bi krajnji korisnik mogla biti vojska ili da bi roba mogla biti namijenjena upotrebi u vojne svrhe.

▼M2

Međutim, nadležna tijela mogu izdati dozvolu ako se izvoz odnosi na izvršenje obveze koja proizlazi iz ugovora sklopljenog prije 1. kolovoza 2014. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora.

▼B

Izvoznici nadležnim tijelima dostavljaju sve relevantne informacije koje su potrebne za njihov zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz.

▼M1

Članak 2.a

1.  Zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom kako je uključeno u Prilog I. Uredbi (EZ) br. 428/2009, neovisno o tome je li podrijetlom iz Unije, fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji kako su navedeni u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

2.  Zabranjuje se:

(a) pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga povezanih s robom i tehnologijom navedenima u stavku 1. te pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom te robe i tehnologije, izravno ili neizravno, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji, kako je navedeno u Prilogu IV.;

(b) financiranje ili pružanje financijske pomoći povezane s robom i tehnologijom iz stavka 1., posebno uključujući bespovratna sredstva, zajmove i osiguranje izvoznih kredita, za svaku prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, izravno ili neizravno, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji, kako je navedeno u Prilogu IV.

▼M2

3.  Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne dovode u pitanje izvršenje ugovora sklopljenih prije 12. rujna 2014. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora ni pružanje pomoći potrebne za održavanje i sigurnost postojećih sposobnosti unutar EU-a.

▼M1

4.  Zabrane iz stavka 1. i 2. ne primjenjuje se na prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom koja je namijenjena za aeronautiku i svemirsku industriju, ili povezanim pružanjem tehničke ili financijske pomoći, za nevojno korištenje i za nevojnog krajnjeg korisnika, kao i za održavanje i sigurnost postojećih civilnih nuklearnih sposobnosti unutar EU-a, za nevojnu upotrebu i za nevojnog krajnjeg korisnika.

▼B

Članak 3.

▼M2

1.  Potrebna je prethodna dozvola za izravnu ili neizravnu prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz proizvoda navedenih u Prilogu II., neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji, uključujući njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas, ili bilo kojoj drugoj državi ako su takvi proizvodi namijenjeni za upotrebu u Rusiji, uključujući njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas.

2.  Za svu prodaju, opskrbu, prijenose ili izvoz za koje je potrebna dozvola u skladu s ovim člankom, takvu dozvolu izdaju nadležna tijela države članice u kojoj izvoznik ima poslovni nastan i u skladu je s detaljnim pravilima utvrđenima u članku 11. Uredbe (EZ) br. 428/2009. Dozvola je valjana u cijeloj Uniji.

3.  Prilog II. sadržava određene proizvode pogodne za sljedeće kategorije projekata istraživanja i proizvodnje u Rusiji, uključujući njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas:

(a) istraživanje i proizvodnju nafte u vodama dubljim od 150 metara;

(b) istraživanje i proizvodnju nafte na pučini, sjeverno od Arktičkog kruga; ili

(c) projekte koji imaju potencijal proizvesti naftu iz resursa koji se nalaze u formacijama škriljevca putem hidrauličkog lomljenja; ne primjenjuje se na istraživanje i proizvodnju putem formacija škriljevca radi lociranja bazena koji se ne nalaze u škriljevcu ili vađenja nafte iz takvih bazena.

4.  Izvoznici nadležnim tijelima dostavljaju sve relevantne informacije koje su potrebne za njihov zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz.

5.  Nadležna tijela ne izdaju dozvolu ni za kakvu prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz proizvoda navedenih u Prilogu II. ako postoji osnovana sumnja da su prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz proizvoda namijenjeni za bilo koju od kategorija projekata istraživanja i proizvodnje iz stavka 3.

Međutim, nadležna tijela mogu izdati dozvolu ako se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz odnose na izvršenje obveze koja proizlazi iz ugovora sklopljenog prije 1. kolovoza 2014. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora.

Nadležna tijela mogu izdati dozvolu i ako su prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz proizvoda potrebni za hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao imati ozbiljan i znatan utjecaj na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš. U opravdanim hitnim slučajevima prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz može se izvršiti bez prethodne dozvole, pod uvjetom da izvoznik obavijesti nadležno tijelo u roku od pet radnih dana od obavljanja prodaje, opskrbe, prijenosa ili izvoza, dostavljajući pojedinosti o odgovarajućem opravdanju za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz bez prethodne dozvole.

▼B

6.  Pod uvjetima iz stavka 5. nadležna tijela mogu poništiti, suspendirati, izmijeniti ili opozvati dozvolu za izvoz koju su izdala.

7.  Ako nadležno tijelo odbije izdati dozvolu ili poništi, suspendira, znatno ograniči ili opozove dozvolu u skladu sa stavkom 5. ili 6., dotična država članica o tome obavješćuje druge države članice i Komisiju i šalje im odgovarajuće informacije, poštujući pritom odredbe o povjerljivosti takvih informacija iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 515/97 ( 1 ).

8.  Prije nego što država članica izda dozvolu u skladu sa stavkom 5. za transakciju koja je u biti istovjetna transakciji koja je u skladu sa stavcima 6. i 7. druga država članica odbila ili su je druge države članice odbile i odbijanje je još na snazi, mora se najprije posavjetovati sa svakom državom članicom koja je odbila izdati dozvolu. Ako nakon takvih savjetovanja dotična država članica odluči odobriti dozvolu, dotična država članica o tome obavješćuje druge države članice i Komisiju i šalje im relevantne informacije u svrhu obrazloženja svoje odluke.

▼M1

Članak 3.a

▼M2

1.  Zabranjuje se izravno ili neizravno pružanje povezanih usluga potrebnih za sljedeće kategorije projekata istraživanja i proizvodnje u Rusiji, uključujući njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas:

(a) istraživanje i proizvodnju nafte u vodama na dubini od više od 150 metara;

(b) istraživanje i proizvodnju nafte na području otvorenog mora sjeverno od Arktičkog kruga; ili

(c) projekte koji imaju potencijal proizvesti naftu iz resursa koji se nalaze u formacijama škriljevca putem hidrauličkog lomljenja; ne primjenjuje se na istraživanje i proizvodnju putem formacija škriljevca radi lociranja bazena koji se ne nalaze u škriljevcu ili vađenja nafte iz takvih bazena.

Za potrebe ovog stavka povezane usluge znači:

i. bušenje;

ii. ispitivanje bušotina;

iii. usluge sječe šume i obrade drva;

iv. nabava specijaliziranih plutajućih konstrukcija.

2.  Zabrane iz stavka 1. ne dovode u pitanje izvršenje obveze koja proizlazi iz ugovora ili okvirnog sporazuma sklopljenog prije 12. rujna 2014. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora.

3.  Zabrane iz stavka 1. ne primjenjuju se ako su dotične usluge potrebne za hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao imati ozbiljan i znatan utjecaj na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš.

Pružatelj usluga obavješćuje nadležno tijelo o svakoj aktivnosti poduzetoj u skladu s ovim stavkom u roku od 5 radnih dana, dostavljajući pojedinosti o odgovarajućem opravdanju za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz.

▼B

Članak 4.

1.  Zabranjeno je:

(a) izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći u vezi s robom i tehnologijom navedenima na Zajedničkom popisu robe vojne namjene ( 2 ) ili s nabavom, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom robe navedene na popisu, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji;

▼M1

(b) izravno ili neizravno pružanje financiranja ili financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom navedenima na Zajedničkom popisu robe vojne namjene, uključujući posebno bespovratna sredstva, zajmove i osiguranje ili jamstvo izvoznih kredita kao i osiguranje ili reosiguranje za bilo kakvu prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz takvih proizvoda ili za pružanje s tim povezane tehničke pomoći, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji;

▼B

(c) izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći ili brokerskih usluga u vezi s robom i tehnologijom s dvojnom namjenom, ili u vezi s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom te robe i tehnologije, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji ako su proizvodi namijenjeni ili bi mogli biti namijenjeni, u cijelosti ili dijelom, za upotrebu u vojne svrhe ili za vojnog krajnjeg korisnika;

(d) izravno ili neizravno pružanje financiranja ili financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom s dvojnom namjenom, uključujući posebno bespovratna sredstva, zajmove i osiguranje izvoznih kredita za bilo kakvu prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz takvih proizvoda ili za pružanje s time povezane tehničke pomoći bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji ako su proizvodi namijenjeni ili bi mogli biti namijenjeni, u cijelosti ili dijelom, za upotrebu u vojne svrhe ili za vojnog krajnjeg korisnika.

▼M2

2.  Zabrane iz stavka 1. ne dovode u pitanje izvršenje ugovora sklopljenih prije 1. kolovoza 2014. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora ni pružanje pomoći potrebne za održavanje i sigurnost postojećih sposobnosti unutar EU-a.

▼M3

2.a  Zabrane iz stavka 1. točaka (a) i (b) ne primjenjuju se na izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, financiranja ili financijske pomoći u vezi sa sljedećim operacijama:

(a) prodajom, opskrbom, prijenosom ili izvozom te uvozom, kupnjom ili prijevozom hidrazina (CAS 302-01-2) koncentracije od 70 % ili veće, pod uvjetom da se ta tehnička pomoć, financiranje ili financijska pomoć odnosi na količinu hidrazina izračunanu u skladu s lansiranjem ili lansiranjima ili satelitima za koje je izrađen i koja ne prelazi ukupnu količinu od 800 kg za svako pojedinačno lansiranje ili satelit;

(b) uvozom, kupnjom ili prijevozom nesimetričnog dimetil hidrazina (CAS 57-14-7);

(c) prodajom, opskrbom, prijenosom ili izvozom te uvozom, kupnjom ili prijevozom monometil hidrazina (CAS60-34-4), pod uvjetom da se ta tehnička pomoć, financiranje ili financijska pomoć odnosi na količinu monometil hidrazina izračunanu u skladu s lansiranjem ili lansiranjima ili satelitim za koje je izrađen,

u mjeri u kojoj su tvari navedene u točkama (a), (b) i (c) ovog stavka namijenjene za upotrebu lansirnih sustava kojima upravljaju europski pružatelji usluga lansiranja, za potrebe lansiranjâ u sklopu europskih svemirskih programa ili za opskrbu satelitâ gorivom od strane europskih proizvođačâ satelitâ.

▼M4

2.aa  Zabrane iz stavka 1. točaka (a) i (b) ne primjenjuju se na izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, financiranja ili financijske pomoći u vezi s prodajom, opskrbom, prijenosom ili izvozom te uvozom, kupnjom ili prijevozom hidrazina (CAS 302-01-2) koncentracije 70 % ili veće, uz uvjet da se ta tehnička pomoć, financiranje ili financijska pomoć odnosi na hidrazin namijenjen za:

(a) ispitivanje i let ExoMars Descent Module u okviru misije ExoMars 2020., u količini izračunanoj u skladu s potrebama svake faze te misije, koja ukupno ne premašuje 5 000  kg za cjelokupno trajanje misije; ili

(b) let ExoMars Carrier Module u okviru misije ExoMars 2020., u količini izračunanoj u skladu s potrebama leta, koja ukupno ne premašuje 300 kg.

▼M4

2.b  Izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, financiranja ili financijske pomoći u vezi s operacijama navedenima u stavcima 2.a i 2.aa podliježe prethodnoj dozvoli nadležnih tijela.

Podnositelji zahtjeva za izdavanje dozvole nadležnim tijelima dostavljaju sve relevantne informacije koje su potrebne.

Nadležna tijela obavješćuju Komisiju o svim izdanim dozvolama.

▼M2

3.  Dozvola dotičnog nadležnog tijela potrebna je za pružanje:

(a) tehničke pomoći ili brokerskih usluga u vezi s proizvodima navedenima u Prilogu II. te u vezi s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom tih proizvoda, izravno ili neizravno, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji, uključujući njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas, ili, ako se takva pomoć odnosi na proizvode namijenjene za upotrebu u Rusiji, uključujući njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u bilo kojoj drugoj državi;

(b) financiranja ili financijske pomoći u vezi s proizvodima iz Priloga II., uključujući posebno bespovratna sredstva, zajmove i osiguranje izvoznih kredita za bilo kakvu prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz tih proizvoda ili za bilo kakvo pružanje s time povezane tehničke pomoći, izravno ili neizravno, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji, uključujući njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas, ili, ako se takva pomoć odnosi na proizvode namijenjene za upotrebu u Rusiji, uključujući njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u bilo kojoj drugoj državi.

U opravdanim hitnim slučajevima iz članka 3. stavka 5., pružanje usluga iz ovog stavka može se izvršiti bez prethodne dozvole, pod uvjetom da izvoznik obavijesti nadležno tijelo u roku od pet radnih dana od pružanja usluga.

▼C1

4.  Ako se izdavanje dozvola traži na temelju ovog članka stavka 3., članak 3. te osobito njegovi stavci 2. i 5. primjenjuju se mutatis mutandis.

▼M1

Članak 5.

1.  Zabranjuje se izravna ili neizravna kupnja, prodaja, pružanje investicijskih usluga ili pomoći pri izdavanju ili drugo poslovanje s prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca s rokom dospijeća duljim od 90 dana, izdanima nakon 1. kolovoza 2014. do 12. rujna 2014., ili s rokom dospijeća duljim od 30 dana, izdanima nakon 12. rujna 2014. od strane:

(a) velike kreditne institucije ili druge velike institucije s izričitom zadaćom promicanja konkurentnosti ruskog gospodarstva, njegove diversifikacije i poticanja ulaganja, s poslovnim nastanom u Rusiji s više od 50 % javnog vlasništva ili kontrole od 1. kolovoza 2014., kako je navedeno u Prilogu III.; ili

(b) pravne osobe, subjekta ili tijela s poslovnim nastanom izvan Unije u čijim vlasničkim pravima subjekt naveden u Prilogu III. ima, izravno ili neizravno, više od 50 % udjela; ili

(c) pravne osobe, subjekta ili tijela koji djeluju za račun subjekta iz točke (b) ovog stavka ili subjekta koji je naveden u Prilogu III. ili prema njegovim uputama.

2.  Zabranjuje se izravna ili neizravna kupnja, prodaja, pružanje investicijskih usluga za ili pomoći pri izdavanju ili drugo poslovanje s prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima tržišta novca s rokom dospijeća duljim od 30 dana, izdanima nakon 12. rujna 2014. od strane:

(a) pravne osobe, subjekta ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji koji se pretežno bave i imaju velike aktivnosti u projektiranju, proizvodnji, prodaji ili izvozu vojne opreme ili usluga, kako je navedeno u Prilogu V., osim pravnih osoba, subjekata ili tijela koji su aktivni u sektoru svemira ili u sektoru nuklearne energije;

(b) pravne osobe, subjekta ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji koji su pod javnom kontrolom ili kod kojih je udio javnog vlasništva viši od 50 % i čiji procijenjeni prihodi u opsegu od najmanje 50 % potječu od prodaje ili prijevoza sirove nafte ili naftnih derivata, kako je navedeno u Prilogu VI.;

(c) pravne osobe, subjekta ili tijela s poslovnim nastanom izvan Unije u čijim vlasničkim pravima subjekt naveden u točki (a) ili (b) ovog stavka ima, izravno ili neizravno, više od 50 % udjela; ili

(d) pravne osobe, subjekta ili tijela koji djeluju za račun subjekta navedenog u točki (a), (b) ili (c) ovog stavka ili prema njegovim uputama.

▼M2

3.  Zabranjuje se izravno ili neizravno davanje, ili sudjelovanje u bilo kakvom aranžmanu za davanje, novih zajmova ili kredita s rokom dospijeća duljim od 30 dana bilo kojoj pravnoj osobi, subjektu ili tijelu iz stavka 1. ili 2. nakon 12. rujna 2014.

Zabrana se ne primjenjuje na:

(a) zajmove ili kredite s posebnim i dokumentiranim ciljem osiguravanja financiranja uvoza ili izvoza robe i nefinancijskih usluga, koji nisu obuhvaćeni zabranom, između Unije i bilo koje treće države, uključujući troškove za robu i usluge iz neke druge treće države potrebne za izvršenje ugovorâ o izvozu ili uvozu; ili

(b) zajmove s posebnim i dokumentiranim ciljem osiguravanja sredstava za hitne slučajeve radi ispunjavanja kriterija solventnosti i likvidnosti za pravne osobe s poslovnim nastanom u Uniji u čijim vlasničkim pravima bilo koji subjekt iz Priloga III. ima više od 50 % udjela.

▼M2

4.  Zabrana iz stavka 3. ne primjenjuje se na povlačenje u ratama ili isplate provedene na temelju ugovora sklopljenog prije 12. rujna 2014., pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) svi uvjeti takvog povlačenja ili takvih isplata:

i. dogovoreni su prije 12. rujna 2014.; i

ii. nisu izmijenjeni na taj dan ili nakon njega; i

(b) prije 12. rujna 2014. je ugovorom bio utvrđen dan dospjelosti za potpunu otplatu svih sredstava stavljenih na raspolaganje i za otkazivanje svih preuzetih obveza, prava i obveza na temelju ugovora.

Uvjeti povlačenjâ u ratama i isplata iz točke (a) uključuju odredbe o roku otplate za svako povlačenje u ratama ili isplatu, primjenjivu kamatnu stopu ili metodu izračuna kamatne stope i najviši mogući iznos.

▼B

Članak 6.

1.  Države članice i Komisija uzajamno se obavješćuju o mjerama poduzetima na temelju ove Uredbe te razmjenjuju sve druge bitne informacije koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom, a osobito informacije:

(a) u vezi s dozvolama izdanima u skladu s člankom 3.;

(b) o poteškoćama u vezi s kršenjem i primjenom Uredbe te o presudama koje su donijeli nacionalni sudovi.

2.  Države članice odmah obavješćuju jedna drugu te Komisiju o svim drugim relevantnim informacijama koje su im na raspolaganju, a koje bi mogle utjecati na djelotvornu provedbu ove Uredbe.

Članak 7.

Komisija je ovlaštena izmijeniti Prilog I. na temelju informacija koje dostave države članice.

Članak 8.

1.  Države članice utvrđuju pravila o kaznama koje se primjenjuju na povrede odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Propisane kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

2.  Države članice nakon stupanja na snagu ove Uredbe odmah obavješćuju Komisiju o pravilima iz stavka 1. te o svim naknadnim izmjenama.

Članak 9.

1.  Države članice imenuju nadležna tijela iz ove Uredbe i navode ih na internetskim stranicama iz Priloga I. Države članice obavješćuju Komisiju o svim promjenama adresa svojih internetskih stranica iz Priloga I.

2.  Države članice bez odgađanja nakon stupanja na snagu ove Uredbe obavješćuju Komisiju o svojim nadležnim tijelima, uključujući podatke za kontakt navedenih nadležnih tijela te o svim naknadnim izmjenama.

3.  Kad se ovom Uredbom određuje obveza obavješćivanja Komisije, priopćavanja ili drugoga načina komuniciranja s Komisijom, za tu se komunikaciju koristi adresa i drugi podaci za kontakt koji su navedeni u Prilogu I.

Članak 10.

Djelovanja fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela ne podrazumijevaju nikakvu odgovornost s njihove strane ako nisu bili svjesni ili nisu imali razloga sumnjati da bi njihove aktivnosti mogle značiti kršenje mjera iz ove Uredbe.

Članak 11.

1.  U vezi s ugovorima ili drugim transakcijama na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično utjecale mjere uvedene ovom Uredbom, ne udovoljava se ni jednom zahtjevu, uključujući zahtjeve za odštetu ili druge zahtjeve te vrste, primjerice zahtjev za nadoknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, u prvom redu financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga zahtijevaju:

▼M1

(a) subjekti iz članka 5. stavka 1. točaka (b) i (c) i članka 5. stavka 2. točaka (c) i (d) ili subjekti navedeni u prilozima III., IV., V. i VI.;

▼B

(b) bilo koja druga osoba, subjekt ili tijelo iz Rusije;

(c) bilo koja osoba, subjekt ili tijelo koje djeluje preko jedne od osoba, subjekata ili tijela iz ovog stavka točaka (a) ili (b) ili u njihovo ime.

2.  U svakom postupku za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da ispunjavanje zahtjeva nije zabranjeno stavkom 1. leži na osobi koja traži izvršenje zahtjeva.

3.  Ovaj članak ne dovodi u pitanje pravo osoba, subjekata i tijela iz stavka 1., na sudsko preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obveza u skladu s ovom Uredbom.

▼M1

Članak 12.

Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje zabrana iz članaka 2., 2.a, 3.a, 4. ili 5., i 5.a., uključujući i djelovanjem umjesto subjekata iz članka 5., ili korištenjem izuzeća iz članka 5. stavka 3. za financiranje subjekata iz članka 5.

▼B

Članak 13.

Ova se Uredba primjenjuje:

(a) na području Unije;

(b) u svim zrakoplovima i na svim plovilima koji su pod jurisdikcijom države članice;

(c) na sve osobe na području ili izvan područja Unije koje su državljani neke od država članica;

(d) na sve pravne osobe, subjekte ili tijela na području ili izvan područja Unije koji su osnovani ili uspostavljeni u skladu s pravom neke države članice;

(e) na sve pravne osobe, subjekte ili tijela u vezi s bilo kojim poslom koji se u cijelosti ili djelomično odvija u Uniji.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Internetske stranice na kojima se nalaze informacije o nadležnim tijelima i adresa za obavješćivanje Europske komisije

1. Informacije o nadležnim tijelima država članica

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BUGARSKA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NJEMAČKA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://vm.ee/et/estonian-competent-authorities-implementation-eu-restrictive-measures

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANJOLSKA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCUSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HRVATSKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPAR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAĐARSKA

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NIZOZEMSKA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNJSKA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ ukrepi/

SLOVAČKA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

UJEDINJENA KRALJEVINA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

2. Adresa za obavješćivanje Europske komisije

Europska komisija

Služba za instrumente vanjske politike (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgija

Adresa e-pošte: relex-sanctions@ec.europa.eu
PRILOG II.

▼M2

Popisom proizvoda iz članka 3.

▼BOznaka KN

Opis

7304 11 00

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, bešavne, od nehrđajućeg čelika

7304 19 10

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika, vanjskog promjera ne većeg od 168,3 mm (isklj. proizvode od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)

7304 19 30

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (isklj. proizvode od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)

7304 19 90

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, bešavne, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 406,4 mm (isklj. proizvode od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)

7304 22 00

bušaće cijevi, bešavne, od nehrđajućeg čelika, koje se upotrebljavaju pri bušenju za naftu ili plin

7304 23 00

bušaće cijevi, bešavne, koje se upotrebljavaju pri bušenju za naftu ili plin (isklj. proizvode od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)

7304 29 10

zaštitne i proizvodne cijevi, koje se upotrebljavaju pri bušenju za naftu ili plin, bešavne, od željeza ili čelika, vanjskog promjera ne većeg od 168,3 mm (isklj. proizvode od lijevanog željeza)

7304 29 30

zaštitne i proizvodne cijevi, koje se upotrebljavaju pri bušenju za naftu ili plin, bešavne, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 168,3 mm, ali ne većeg od 406,4 mm (isklj. proizvode od lijevanog željeza)

7304 29 90

zaštitne i proizvodne cijevi, koje se upotrebljavaju pri bušenju za naftu ili plin, bešavne, od željeza ili čelika, vanjskog promjera većeg od 406,4 mm (isklj. proizvode od lijevanog željeza)

7305 11 00

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od željeza ili čelika, uzdužno elektrolučno zavarene pod zaštitnim slojem

7305 12 00

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od željeza ili čelika, uzdužno elektrolučno zavarene (isklj. proizvode koji su zavareni uzdužno elektrolučno pod zaštitnim slojem)

7305 19 00

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnato valjanih proizvoda od željeza ili čelika (isklj. proizvode koji su elektrolučno uzdužno zavareni)

7305 20 00

zaštitne cijevi koje se upotrebljavaju pri bušenju za naftu ili plin, kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od plosnato valjanih proizvoda od željeza ili čelika

7306 11

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnato valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera ne većeg od 406,4 mm

7306 19

cijevi koje se upotrebljavaju za naftovode ili plinovode, zavarene, od plosnato valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera ne većeg od 406,4 mm (isklj. proizvode od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)

7306 21 00

zaštitne i proizvodne cijevi koje se upotrebljavaju pri bušenju za naftu ili plin, zavarene, od plosnato valjanih proizvoda od nehrđajućeg čelika, vanjskog promjera ne većeg od 406,4 mm

7306 29 00

zaštitne i proizvodne cijevi koje se upotrebljavaju pri bušenju za naftu ili plin, zavarene, od plosnato valjanih proizvoda od željeza ili čelika, vanjskog promjera ne većeg od 406,4 mm (isklj. proizvode od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza)

8207 13 00

izmjenjivi alati za vrtanje stijena ili pneumatske bušilice, s radnim dijelovima od sinteriranih metalnih karbida ili kermeta

8207 19 10

izmjenjivi alati za vrtanje stijena ili pneumatske bušilice, s radnim dijelovima od dijamanta ili aglomeriranog dijamanta

▼M2

ex 8413 50

klipne volumetrijske pumpe za tekućine, pogonjene, s maksimalnim protokom većim od 18 m3/h i maksimalnim izlaznim tlakom većim od 40 bara, posebno projektirane za ubrizgavanje bušaće isplake i/ili cementa u naftne bušotine

ex 8413 60

rotacijske volumetrijske pumpe za tekućine, pogonjene, s maksimalnim protokom većim od 18 m3/h i maksimalnim izlaznim tlakom većim od 40 bara, posebno projektirane za ubrizgavanje bušaće isplake i/ili cementa u naftne bušotine

▼B

8413 82 00

elevatori tekućina (isklj. crpke)

8413 92 00

dijelovi za elevatore tekućina, d.n.

8430 49 00

strojevi za bušenje ili dubinsko bušenje za bušenje zemlje ili vađenje minerala ili ruda, bez vlastitog pogona i hidraulike (isklj. strojeve za bušenje tunela i ručne alate)

▼M2

ex 8431 39 00

dijelovi prikladni za upotrebu isključivo ili prvenstveno za strojeve za naftna polja pod tarifnim brojem 8428

ex 8431 43 00

dijelovi prikladni za upotrebu isključivo ili prvenstveno za strojeve za naftna polja pod tarifnim podbrojevima 8430 41 ili 8430 49

ex 8431 49

dijelovi prikladni za upotrebu isključivo ili prvenstveno za strojeve za naftna polja pod tarifnim brojevima 8426 , 8429 i 8430

▼B

8705 20 00

pokretni tornjevi za bušenje

8905 20 00

plutajuće ili uronjive platforme za bušenje ili proizvodnju

8905 90 10

morska laka plovila, vatrogasna plovila, plovne dizalice i druga plovila kod kojih je plovidba sporedna u odnosu na njihovu osnovnu zadaću (osim plovnih jaružala, plutajućih ili uronjivih platformi za bušenje ili proizvodnju te ribarskih brodova i ratnih brodova)
PRILOG III.

Popis institucija iz članka 5. točke (a)

1. SBERBANK

2. VTB BANK

3. GAZPROMBANK

4. VNESHECONOMBANK (VEB)

5. ROSSELKHOZBANK

▼M2
PRILOG IV.

Popis fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz članka 2.a

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

▼M1
PRILOG V.

Popis osoba, subjekata i tijela iz članka 5. stavka 2. točke (a)

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD
PRILOG VI.

Popis osoba, subjekata i tijela iz članka 5. stavka 2. točke (b)

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT( 1 ) Uredba Vijeća (EZ) br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima (SL L 82, 22.3.1997., str. 1.).

( 2 ) Posljednja verzija objavljena je u SL C 107, 9.4.2014, str. 1.