2014R0361 — HR — 30.04.2014 — 000.003


Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost

►B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 361/2014

оd 9. travnja 2014.

o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dokumenata za međunarodni prijevoz putnika običnim i turističkim autobusima i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2121/98

(Tekst značajan za EGP)

( L 107 10.4.2014, 39)


►C1

,  L 258, 3.10.2015,  11 (361/2014)

►C2

,  L 300, 17.11.2015,  49 (361/2014)
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 361/2014

оd 9. travnja 2014.

o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dokumenata za međunarodni prijevoz putnika običnim i turističkim autobusima i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2121/98

(Tekst značajan za EGP)EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 ( 1 ), a posebno njezin članak 5. stavke 3. i 5., članak 6. stavak 4., članak 7. stavak 2., članak 12. stavak 5. i članak 28. stavak 3.,

budući da:

(1)

U članku 5. Uredbe (EZ) br. 1073/2009 predviđa se da se za linijski prijevoz i određene posebne linijske usluge traži dozvola.

(2)

U članku 12. stavku 1. navedene Uredbe navodi se da je za pružanje usluga povremenog prijevoza definiranih u članku 2. stavku 4. potrebno imati kontrolni dokument.

(3)

U članku 5. stavku 5. navedene Uredbe utvrđuje se da prijevoz za vlastite potrebe definiran u članku 2. stavku 5. podliježe sustavu potvrda.

(4)

Potrebno je utvrditi pravila kojima se uređuje korištenje kontrolnih dokumenata navedenih u članku 12. iste Uredbe te načine priopćavanja državama članicama imena prijevoznika koji obavljaju povremeni prijevoz i priključnih točaka tijekom putovanja.

(5)

Zbog pojednostavljivanja potrebno je standardizirati putni list za pružanje međunarodnih usluga povremenog prijevoza i obavljanje kabotaže u obliku usluga povremenog prijevoza.

(6)

Putni list koji se koristi kao kontrolni dokument u okviru obavljanja kabotaže u obliku usluga posebnog linijskog prijevoza trebalo bi ispuniti u obliku mjesečnog izvješća.

(7)

Potrebno je standardizirati načine na koje države članice Komisiji dostavljaju statističke podatke u vezi s brojem dozvola za linijske usluge i kabotažu.

(8)

Zbog transparentnosti i jednostavnosti sve predloške dokumenata usvojene Uredbom (EZ) br. 2121/98 od 2. listopada 1998. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 684/92 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 12/98 u vezi s dokumentima za prijevoz putnika običnim i turističkim autobusima ( 2 ) trebalo bi prilagoditi Uredbi (EZ) br. 1073/2009, koja se primjenjuje na usluge međunarodnog prijevoza običnim i turističkim autobusima.

(9)

Stoga bi Uredbu (EZ) br. 2121/98 trebalo staviti izvan snage.

(10)

Državama članicama treba vremena da tiskaju i distribuiraju nove dokumente. Stoga bi, u međuvremenu, prijevoznici trebali i dalje moći koristiti dokumente predviđene Uredbom (EZ) br. 2121/98, u kojima bi trebalo biti navedeno da uzimaju u obzir odredbe Uredbe (EZ) br. 1073/2009.

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za cestovni prijevoz,

DONIJELA JE OVU UREDBU:ODJELJAK I.

KONTROLNI DOKUMENT

ČLANAK 1.

1.  Kontrolni dokument (putni list) za usluge povremenog prijevoza definirane u članku 2. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1073/2009 odgovara predlošku u Prilogu I. ovoj Uredbi.

2.  Putni listovi nalaze se u knjigama s 25 listova u dva primjerka te su odvojivi. Svaka se knjiga označava brojem. Listovi se također označavaju brojevima od 1 do 25. Naslovnica knjige odgovara predlošku iz Priloga II. Države stranice poduzimaju sve potrebne mjere za prilagođavanje navedenih zahtjeva računalnoj obradi putnih listova.

Članak 2.

1.  Knjiga navedena u članku 1. izdaje se na ime prijevoznika i nije prenosiva.

2.  Putni list ispunjava prijevoznik ili vozač, čitko neizbrisivim slovima u dva primjerka, za svako putovanje prije polaska. Putni list vrijedi za cijelo putovanje.

3.  Gornja preslika odvojenog putnog lista čuva se u vozilu tijekom cijelog putovanja na koje se odnosi. Preslika se čuva u sjedištu društva.

4.  Prijevoznik je odgovoran za čuvanje putnih listova.

Članak 3.

U slučaju međunarodne usluge povremenog prijevoza koju pruža skupina prijevoznika koja djeluje u ime istog izvođača, a putnici mogu tijekom putovanja uhvatiti vezu s drugim prijevoznikom iz iste skupine, izvorni putni list čuva se u vozilu koje vrši uslugu. Preslika putnog lista čuva se u sjedištu svakog prijevoznika.

Članak 4.

1.  Preslike putnih listova koje se koriste kao kontrolni dokumenti za kabotažu u obliku usluga povremenog prijevoza prema članku 15. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1073/ 2009 prijevoznik vraća nadležnom tijelu ili agenciji u državi članici poslovnog nastana u skladu s postupcima koje određuje tijelo ili agencija.

2.  U slučaju kabotaže u obliku usluga posebnog linijskog prijevoza prema članku 15. točki (a) Uredbe (EZ) br. 1073/2009, putni list u Prilogu I. ovoj Uredbi ispunjava se u obliku mjesečnog izvješća i prijevoznik ga vraća nadležnom tijelu ili agenciji u državi članici poslovnog nastana u skladu s postupcima koje određuje tijelo ili agencija.

Članak 5.

Putnim listom omogućuje se nositelju da u okviru međunarodnih usluga povremenog prijevoza obavlja lokalne izlete u državi članici koja nije država poslovnog nastana prijevoznika u skladu s uvjetima utvrđenim u članku 13. drugom podstavku Uredbe (EZ) br. 1073/2009. Lokalni izleti unose se u putni list prije polaska vozila na dotični izlet. Izvornik putnog lista čuva se u vozilu za vrijeme cijelog lokalnog izleta.

Članak 6.

Kontrolni dokument daje se na uvid ovlaštenom inspektoru na njegov zahtjev.ODJELJAK II.

DOZVOLE

Članak 7.

1.  Zahtjevi za izdavanje dozvole za pružanje usluga linijskog prijevoza i posebnog linijskog prijevoza za koje se traži dozvola odgovaraju predlošku u Prilogu III.

2.  Zahtjevi za izdavanje dozvole sadržavaju sljedeće podatke:

(a) red vožnje;

(b) raspon cijena karata;

(c) ovjerenu vjerodostojnu presliku licencije Zajednice za međunarodni prijevoz putnika običnim ili turističkim autobusom kao javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe kako je predviđeno člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1073/2009;

(d)  ►C2  podatke vezane uz vrstu i obujam usluge koju podnositelj zahtjeva planira pružiti u slučaju podnošenja zahtjeva za uspostavljanje usluge ili koji su dostavljeni u slučaju podnošenja zahtjeva za produženje dozvole; ◄

(e) kartu u odgovarajućem mjerilu u koju je ucrtan itinerer i postaje za iskrcaj i ukrcaj putnika;

(f) raspored vožnje koji omogućuje provjeru sukladnosti sa zakonodavstvom Unije o vremenu vožnje i razdobljima odmora.

3.  Podnositelji zahtjeva dostavljaju dodatne podatke koje smatraju važnima ili koje zatraži tijelo nadležno za izdavanje dozvole kao potporu zahtjevu.

Članak 8.

1.  Dozvole odgovaraju predlošku u Prilogu IV.

2.  U svakom vozilu koje obavlja uslugu koja podliježe izdavanju dozvole mora biti dozvola ili njezina preslika koju je ovjerilo tijelo nadležno za izdavanje iste.

3.  Dozvola vrijedi najdulje pet godina.ODJELJAK III.

POTVRDE

Članak 9.

1.  Potvrde za prijevoz za vlastite potrebe definirane u članku 2. stavku 5. Uredbe (EZ) br. 1073/2009 odgovaraju predlošku u Prilogu V. ovoj Uredbi.

2.  Poduzetnici koji traže potvrdu dostavljaju tijelu nadležnom za izdavanje potvrde dokaz ili jamstvo da su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 2. stavku 5. Uredbe (EZ) br. 1073/2009.

3.  U svakom vozilu koje obavlja uslugu koja podliježe sustavu potvrda, mora se nalaziti potvrda ili njezina ovjerena vjerodostojna preslika koju je potrebno dati na uvid ovlaštenom inspektoru na njegov zahtjev tijekom cjelokupnog trajanja putovanja.

4.  Dozvola vrijedi najviše pet godina.ODJELJAK IV.

DOSTAVA STATISTIČKIH PODATAKA

Članak 10.

Podaci o radnjama kabotaže navedeni u članku 28. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1073/2009 dostavljaju se u obliku tablice u skladu s predloškom u Prilogu VI. ovoj Uredbi.ODJELJAK V.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

1.  Države članice mogu odobriti korištenje postojećih zaliha putnih listova, zahtjeva za izdavanje dozvole, dozvola i potvrda sastavljenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 2121/98 do 31. prosinca 2015.

2.  Ostale države članice prihvaćaju putne listove i zahtjeve za izdavanje dozvole na svom državnom području do 31. prosinca 2015.

3.  Dozvole i potvrde sastavljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 2121/98 i izdane prije 31. prosinca 2015. vrijede do datuma njihova isteka.

Članak 12.

Uredba (EZ) br. 2121/98 stavlja se izvan snage.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼C1
PRILOG I.

image

▼C2
PRILOG II.

Prva stranica

(Format DIN A4, papir bez premaza, 100 g/m2 ili više)

Tekst na službenom (službenim) jeziku (jezicima) ili jednom od službenih jezika države članice poslovnog nastanaDRŽAVA KOJA IZDAJE ISPRAVU

Nadležno tijelo

Međunarodni razlikovni znak (1)

(1)   Austrija (A), Belgija (B), Bugarska (BG), Cipar (CY), Češka Republika (CZ), Danska (DK), Estonija (EST), Finska (FIN), Francuska (F), Grčka (GR), Hrvatska (HR), Irska (IRL), Italija (I), Latvija (LV), Litva (LT), Luxembourg (L), Mađarska (H), Malta (M), Nizozemska (NL), Njemačka (D), Poljska (PL), Portugal (P), Rumunjska (RO), Slovačka (SK), Slovenija (SLO), Španjolska (E), Švedska (S), Ujedinjena Kraljevina (UK).

KNJIGA

putnih listova br. …:

(a)   za međunarodne usluge povremenog prijevoza običnim i turističkim autobusima između država članica, izdana na temelju Uredbe (EZ) br. 1073/2009;

(b)   za kabotažu u obliku povremenih usluga prijevoza koje se obavljaju u državi članici koja nije država članica poslovnog nastana prijevoznika, izdana na temelju Uredbe (EZ) br. 1073/2009.

Primatelj: …

(Prezime i ime ili trgovački naziv prijevoznika)

(Puna adresa, broj telefona i faksa)(Mjesto i datum izdavanja)

(Potpis i pečat tijela ili agencije koja izdaje ispravu)

(Druga stranica)

Tekst na službenom (službenim) jeziku (jezicima) ili jednom od službenih jezika države članice poslovnog nastana

VAŽNA OBAVIJEST

A.   OPĆE ODREDBE

1. U članku 12. stavku 1., članku 5. stavku 3. podstavku 2. i članku 17. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1073/2009 navodi se da je za usluge povremenog prijevoza potrebno imati kontrolni dokument (putni list izdvojen iz knjige putnih listova izdane prijevozniku).

2. U članku 2. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1073/2009 usluge povremenog prijevoza definiraju se kao usluge „koje nisu obuhvaćene definicijom usluga linijskog prijevoza, uključujući poseban linijski prijevoz, i kojih je glavno obilježje da se njima prevoze skupine putnika sastavljene na inicijativu klijenta ili samoga prijevoznika”.

Linijske usluge definirane su u članku 2. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1073/2009 kao „usluge kojima se obavlja prijevoz putnika u određenim vremenskim razmacima duž određenih dionica, pri čemu se putnici ukrcavaju i iskrcavaju na unaprijed određenim postajama”. Usluge linijskog prijevoza dostupne su svima, iako se prema potrebi može zahtijevati obavezna rezervacija.

Na linijsku narav usluge prijevoza ne utječu nikakve prilagodbe uvjeta obavljanja prijevoza.

Usluge kojima se obavlja prijevoz određenih kategorija putnika, uz izuzetak drugih putnika, bez obzira na to tko ih organizira, smatraju se linijskim prijevozom. Te se usluge nazivaju „poseban linijski prijevoz” i uključuju:

(a) prijevoz radnika od kuće do posla i obratno;

(b) prijevoz učenika i studenata do obrazovne ustanove i natrag. Činjenica da se posebne usluge prijevoza mogu razlikovati ovisno o promjenjivim potrebama korisnika ne utječe na klasifikaciju usluge prijevoza kao linijskog prijevoza.

3. Putni list vrijedi tijekom cjelokupnog putovanja.

4. Licencijom Zajednice i putnim listom ovlašćuje se nositelja da obavlja:

i. međunarodne usluge povremenog prijevoza običnim i turističkim autobusima između dvije države članice ili više njih;

ii. kabotažu u obliku povremenih usluga prijevoza u državi članici koja nije država članica poslovnog nastana prijevoznika.

5. Putni list u dva primjerka ispunjava prijevoznik ili vozač prije početka obavljanja svake usluge prijevoza. Preslika putnog lista ostaje u poduzeću. Vozač zadržava izvornik u vozilu tijekom cjelokupnog putovanja i daje ga na uvid službenicima za izvršenje na zahtjev.

6. Vozač vraća putni list u poduzeće koje je dostavilo isti na kraju dotičnog putovanja. Prijevoznik je odgovoran za čuvanje dokumenata. Isti se popunjavaju čitko i neizbrisivo.

(Treća stranica)

B.   ODREDBE KARAKTERISTIČNE ZA MEĐUNARODNE USLUGE POVREMENOG PRIJEVOZA

1. U članku 5. stavku 3. podstavku 2. Uredbe (EZ) br. 1073/2009 navodi da je za organizaciju usporednih ili privremenih usluga prijevoza koje su usporedive s postojećim uslugama linijskog prijevoza, kojima se opslužuje isto tržište kao i ovim potonjima, potrebna dozvola.

2. Prijevoznici smiju obavljati lokalne izlete u državi članici koja nije država članica njihova poslovnog nastana u okviru međunarodne usluge povremenog prijevoza. Takve usluge prijevoza namijenjene su stranim putnicima, a prije ih je pružao isti prijevoznik u okviru međunarodnih usluga prijevoza. Prijevoz se vrši istim vozilom ili drugim vozilom istoga prijevoznika ili skupine prijevoznika.

3. U slučaju lokalnih izleta putni se list ispunjava prije polaska vozila na dotični izlet.

4. U slučaju usluge međunarodnog prijevoza koju pruža skupina prijevoznika koja djeluje u ime istog klijenta, a putnici mogu tijekom putovanja uhvatiti vezu s drugim prijevoznikom iz iste skupine, izvorni putni list čuva se u vozilu koje obavlja uslugu. Preslika putnog lista čuva se u sjedištu svakog uključenog prijevoznika.

C.   ODREDBE KARAKTERISTIČNE ZA KABOTAŽU U OBLIKU USLUGE POVREMENOG PRIJEVOZA

1. Ako zakonodavstvom Zajednice nije drukčije propisano, na obavljanje kabotaže u obliku usluga povremenog prijevoza primjenjuju se zakoni, propisi i administrativne mjere na snazi u državi članici domaćinu, uzimajući u obzir:

i. uvjete kojima se uređuju ugovori o prijevozu;

ii. masu i dimenzije cestovnih vozila;

iii. zahtjeve u pogledu prijevoza određenih kategorija putnika, i to učenika, djece i osoba smanjene pokretljivosti;

iv. vrijeme vožnje i razdoblja odmora;

v. porez na dodanu vrijednost (PDV) na usluge prijevoza. U navedenom se području na usluge prijevoza navedene u članku 1. Uredbe (EZ) br. 1073/2009 primjenjuje Direktiva Vijeća 2006/112/EC od 28. studenog 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost ( 3 ), a osobito njezin članak 48. koji se navodi u vezi s člancima 193. i 194.

2. Tehničke norme u pogledu konstrukcije i opreme za vozila koja obavljaju kabotažu jednaki su onima utvrđenima za vozila u međunarodnom prometu.

3. Kako bi se spriječio bilo kakav oblik diskriminacije na temelju državljanstva ili mjesta poslovnog nastana, države članice primjenjuju nacionalne odredbe iz točaka 1. i 2. na strane prijevoznike pod uvjetima koji su jednaki onima koji vrijede za prijevoznike s poslovnim nastanom u državi članici domaćinu.

4. U slučaju kabotaže u obliku usluga povremenog prijevoza prijevoznik vraća putne listove nadležnoj upravi ili tijelu države članice poslovnog nastana u skladu s postupcima koje određuje navedena uprava ili tijelo ( 4 ).

5. U slučaju kabotaže u obliku usluga posebnog linijskog prijevoza putni se listovi popunjavaju u obliku mjesečnog izvješća i prijevoznik ih vraća nadležnoj upravi ili tijelu države članice poslovnog nastana u skladu s postupcima koje određuje navedena uprava ili tijelo.

▼C1
PRILOG III.

Prva stranica

(Format DIN A4, papir bez premaza)

Sastavljeno na barem jednom od službenih jezika države članice u kojoj se nalazi prijevoznikov poslovni nastan

ZAHTJEV ( 5 ):

ZA POKRETANJE USLUGE LINIJSKOG PRIJEVOZA □

ZA POKRETANJE POSEBNE USLUGE LINIJSKOG PRIJEVOZA ( 6 ) □

ZA PRODUŽENJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE USLUGE ( 7 ) □

ZA IZMJENU UVJETA ODOBRENE USLUGE (7)  □

koja se obavlja običnim i turističkim autobusima između država članica u skladu s Uredbom (EZ) br. 1073/2009

Primatelj: …

(Nadležno tijelo)

1.

Prezime i ime ili trgovački naziv i adresa, telefon, faks i/ili adresa e-pošte podnositelja zahtjeva i, po potrebi, prijevoznika upravitelja u slučaju udruženja (udruživanje sredstava).

2.

Usluga/usluge koje obavlja (7) poduzeće □

kao član udruženja □

kao podvozar □

3.

Nazivi i adrese:

prijevoznika, povezanog prijevoznika (povezanih prijevoznikâ) ili podvozara (podvozarâ) ( 8 ) ( 9 )

3.1

…tel …

3.2

…tel …

3.3

…tel …

3.4

…tel …

(Druga stranica zahtjeva za dozvolu ili za priduženje dozvole)

4.

U slučaju usluge posebnog linijskog prijevoza

4.1

Kategorija putnika: …

5.

Trajanje zatražene dozvole ili datum kada završava obavljanje usluge:

6.

Glavni itinerer na kojem se obavlja usluga (podcrtati mjesta ukrcavanja putnika):

7.

Razdoblje obavljanja prijevoza:

8.

Učestalost (dnevno, tjedno itd.):

9.

Cijena karata: …Prilog u prilogu

10.

Priložiti raspored vožnje koji omogućuje provjeru sukladnosti sa zakonodavstvom Unije o vremenu vožnje i razdobljima odmora

11.

Traženi broj dozvola ili preslika dozvola ( 10 ):

12.

Dodatni podaci:13.

 

(Mjesto i datum)

(Potpis podnositelja zahtjeva)

(Treća stranica zahtjeva za dozvolu ili za produženje dozvole)

VAŽNA OBAVIJEST

1. Sljedeće se prilaže uz zahtjev, prema potrebi:

(a) red vožnje;

(b) raspon cijena karata;

(c) ovjerena vjerodostojna preslika licencije Zajednice za međunarodni cestovni prijevoz putnika kao javni prijevoz ili za vlastite potrebe kako je predviđeno člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1073/2009;

(d) podaci vezani uz vrstu i obujam usluge koju podnositelj zahtjeva planira pružati u slučaju nove usluge prijevoza ili koji su dostavljeni u slučaju podnošenja zahtjeva za produženje dozvole;

(e) karta u odgovarajućem mjerilu u koju su ucrtani itinerer i postaje za ukrcaj i iskrcaj putnika.

(f) raspored vožnje koji omogućuje provjeru sukladnosti sa zakonodavstvom Unije o vremenu vožnje i razdobljima odmora.

2. Podnositelji zahtjeva kao potporu zahtjevu dostavljaju dodatne podatke koje smatraju važnima ili koje zatraži tijelo nadležno za izdavanje dozvole.

3. U skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1073/2009 za sljedeće se usluge traži dozvola:

(a) linijske usluge, usluge kojima se obavlja prijevoz putnika u određenim vremenskim razmacima duž određenih dionica, pri čemu se putnici ukrcavaju i iskrcavaju na unaprijed određenim postajama. Usluge linijskog prijevoza moraju biti dostupne svima, iako se prema potrebi može zahtijevati obavezna rezervacija. Na linijsku narav usluge prijevoza ne smiju utjecati nikakve prilagodbe uvjeta obavljanja prijevoza;

(b) posebne linijske usluge koje nisu obuhvaćene ugovorom između organizatora i prijevoznika. Usluge kojima se obavlja prijevoz određenih kategorija putnika, uz izuzetak drugih putnika, bez obzira na to tko ih organizira, smatraju se linijskim prijevozom. Te se usluge zovu „usluge posebnog linijskog prijevoza” i uključuju:

i. prijevoz radnika od kuće do posla i obratno;

ii. prijevoz učenika i studenata do obrazovne ustanove i natrag.

Činjenica da se posebna usluga prijevoza može razlikovati ovisno o promjenjivim potrebama korisnika ne smije utjecati na klasifikaciju te usluge prijevoza kao linijskog prijevoza.

4. Zahtjev se predaje nadležnom tijelu države članice iz koje usluga prijevoza kreće, odnosno, od jednog od krajnjih mjesta usluge prijevoza.

5. Maksimalno razdoblje valjanosti dozvole iznosi pet godina.

▼C2
PRILOG IV.

(Prva stranica dozvole)

(Boja sustava boja Pantone 182 (ružičasta) ili što je moguće sličnija boja, format DIN A4, papir bez premaza, 100 g/m2 ili više)

Tekst na službenom(-im) jeziku(-cima) ili jednom od službenih jezika države članice poslovnog nastanaDRŽAVA KOJA IZDAJE DOZVOLU

Nadležno tijelo

Međunarodni razlikovni znak (1)

(1)   Austrija (A), Belgija (B), Bugarska (BG), Cipar (CY), Češka Republika (CZ), Danska (DK), Estonija (EST), Finska (FIN), Francuska (F), Grčka (GR), Hrvatska (HR), Irska (IRL), Italija (I), Latvija (LV), Litva (LT), Luxembourg (L), Mađarska (H), Malta (M), Nizozemska (NL), Njemačka (D), Poljska (PL), Portugal (P), Rumunjska (RO), Slovačka (SK), Slovenija (SLO), Španjolska (E), Švedska (S), Ujedinjena Kraljevina (UK).

DOZVOLA BR: …

za pružanje usluge linijskog prijevoza ( 11 )

za pružanje usluge posebnog linijskog prijevoza

koja se obavlja običnim i turističkim autobusima između država članica u skladu s

poglavljem III. Uredbe (EZ) br. 1073/2009

Primatelj: …

(Prezime, ime ili trgovački naziv prijevoznika ili prijevoznika upravitelja u slučaju udruženja (zajednice))

Adresa: …

Tel., faks i/ili adresa e-pošte: …

Naziv, adresa, brojevi telefona ili faksa i/ili adresa e-pošte suradnika ili članova udruženja poduzeća (zajednice) ili podvozara.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Popis u prilogu, prema potrebi

Datum isteka dozvole: …(Mjesto i datum izdavanja)

(Potpis i pečat tijela ili agencije koja izdaje dozvolu)

(Druga stranica dozvole br. …)

1. Itinerer:

(a) Mjesto polaska prijevoza: …

(b) Odredište prijevoza: …

(c) Glavni itinerer s podcrtanim točkama ukrcavanja i iskrcavanja putnika: …

2. Razdoblje obavljanja prijevoza: …

3. Učestalost: …

4. Red vožnje: …

5. Usluga posebnog linijskog prijevoza:

 Kategorija putnikâ: …

6. Ostali uvjeti ili posebne točke (npr. ovlaštena kabotaža ( 12 )):

(Pečat i/ili potpis tijela nadležnog za izdavanje dozvole)

(Treća stranica dozvole)

Tekst na službenom (službenim) jeziku (jezicima) ili jednom od službenih jezika države članice poslovnog nastana

VAŽNA OBAVIJEST

1. Ova dozvola vrijedi tijekom trajanja cjelokupnog putovanja. Istu smije koristiti isključivo stranka ili stranke čije je ime na njoj navedeno.

2. Dozvolu ili njezinu vjerodostojnu presliku koji je ovjerilo tijelo nadležno za izdavanje dozvole čuva se u vozilu tijekom trajanja putovanja te se predočava službeniku za izvršenje na zahtjev.

3. Vjerodostojna ovjerena preslika dozvole Zajednice čuva se u vozilu.
PRILOG V.

(Prva stranica potvrde)

(Boja sustava boja Pantone 100 (žuta) ili što je moguće sličnija boja, format DIN A4, papir bez premaza, 100 g/m2 ili više)

Tekst na službenom(-im) jeziku(-cima) ili jednom od službenih jezika države članice poslovnog nastanaDRŽAVA KOJA IZDAJE POTVRDU

Nadležno tijelo

Međunarodni razlikovni znak (1)

(1)   Austrija (A), Belgija (B), Bugarska (BG), Cipar (CY), Češka Republika (CZ), Danska (DK), Estonija (EST), Finska (FIN), Francuska (F), Grčka (GR), Hrvatska (HR), Irska (IRL), Italija (I), Latvija (LV), Litva (LT), Luxembourg (L), Mađarska (H), Malta (M), Nizozemska (NL), Njemačka (D), Poljska (PL), Portugal (P), Rumunjska (RO), Slovačka (SK), Slovenija (SLO), Španjolska (E), Švedska (S), Ujedinjena Kraljevina (UK).

POTVRDA

koja se izdaje za obavljanje prijevoza za vlastite potrebe običnim i turističkim autobusima između država članica na temelju Uredbe (EZ) br. 1073/2009

(Dio koji ispunjava fizička ili pravna osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe)

Niže potpisani …

odgovoran za poduzeće, neprofitno tijelo ili ostalo (opisati)

(Prezime i ime ili službeni naziv, puna adresa)

potvrđuje sljedeće:

 usluga prijevoza koja se pruža neprofitna je i nekomercijalna

 prijevoz je samo pomoćna djelatnost za fizičku ili pravnu osobu

 obični ili turistički autobus registracijskog broja …vlasništvo je navedene fizičke ili pravne osobe ili ih je ista kupila uz odgodu, ili putem dugoročnog ugovora o zakupu.

 obični ili turistički autobus vozi zaposlenik niže potpisane fizičke ili pravne osobe ili sama niže potpisana osoba ili osoblje poduzeća koje je zaposleno ili na raspolaganju na temelju ugovorne obveze.

(Potpis osobe ili predstavnika pravne osobe)

(Dio koji ispunjava nadležno tijelo)

Ovo predstavlja potvrdu u smislu članka 5. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1073/2009.(Razdoblje valjanosti)

(Mjesto i datum izdavanja)

 

 

(Potpis i pečat nadležnog tijela)

(Druga stranica potvrde)

Tekst na službenom(-im) jeziku(-cima) ili jednom od službenih jezika države članice poslovnog nastana

OPĆE ODREDBE

1. U članku 2. stavku 5. Uredbe (EZ) br. 1073/2009 navodi se da „prijevoz za vlastite potrebe znači prijevoz koje za nekomercijalne i neprofitne svrhe obavljaju fizičke ili pravne osobe, pri čemu:

 je prijevozna djelatnost samo pomoćna djelatnost te fizičke ili pravne osobe, i

 su korištena vozila vlasništvo te fizičke ili pravne osobe ili ih je ta osoba kupila s obročnim otplatama cijene, ili su ona bila predmetom dugoročnog ugovora o zakupu, a vozi ih član osoblja te fizičke ili pravna osobe ili sama fizička osoba ili, pak, osoblje koje je zaposleno u poduzeću ili koje mu je stavljeno na raspolaganje na temelju ugovorne obveze.”

2. Prijevoznicima za vlastite potrebe dopušta se, prema članku 3. stavku 2. Uredbe 1073/2009, pružanje usluge prijevoza bez diskriminacije na temelju državljanstva ili mjesta poslovnog nastana ako:

 je u državi članici poslovnog nastana ovlašten pružati usluge prijevoza običnim i turističkim autobusima u skladu s uvjetima pristupa tržištu propisanim nacionalnim zakonodavstvom,

 ispunjava zakonske uvjete o sigurnosti na cesti u pogledu standarda za vozače i vozila kako je propisano nacionalnim zakonodavstvom.

3. Za prijevoz za vlastite potrebe naveden u točki 1. podliježe sustavu potvrda.

4. Potvrdom se ovlašćuje nositelje da obavljaju međunarodni prijevoz običnim i turističkim autobusima za vlastite potrebe. Istu izdaje nadležno tijelo države članice u kojoj je vozilo registrirano i vrijedi tijekom trajanja cjelokupnog putovanja, uključujući putovanja u tranzitu.

5. Odgovarajuće dijelove ove potvrde ispunjava osoba ili predstavnik pravne osobe koja obavlja aktivnosti prijevoza i nadležno tijelo neizbrisivim slovima u tri primjerka. Jednu presliku zadržava uprava, a jednu pravna ili fizička osoba. Vozač zadržava izvornik ili ovjerenu vjerodostojnu presliku u vozilu tijekom trajanja cjelokupnog međunarodnog putovanja. Ista se daje na uvid izvršnim tijelima na zahtjev. Pravna ili fizička osoba, ovisno o slučaju, odgovorna je za čuvanje potvrda.

6. Potvrda vrijedi najviše pet godina.

▼B
PRILOG VI.

image( 1 ) SL L 300, 14.11.2009., str. 88.

( 2 ) SL L 268, 3.10.1998., str. 10.

( 3 ) SL L 347, 11.12.2006., str. 1.

( 4 ) Nadležna tijela država članica mogu dopuniti točku 4. osobljem agencije zadužene za prikupljanje putnih listova i postupkom za prosljeđivanje podataka.

( 5 ) Označiti ili ispuniti na odgovarajući način.

( 6 ) Posebne linijske usluge koje nisu obuhvaćene ugovorom između organizatora i prijevoznika.

( 7 ) U kontekstu članka 9. Uredbe (EZ) br. 1073/2009

( 8 ) U svakom slučaju navesti je li riječ o članu udruženja ili podvozaru.

( 9 ) Priložiti popis ako je primjenjivo.

( 10 ) Pozornost podnositelja zahtjeva skreće se na činjenicu da, s obzirom na to da se dozvola mora čuvati u vozilu, broj dozvola koje podnositelj zahtjeva mora imati treba odgovarati broju vozila potrebnih za istodobno obavljanje zatražene usluge prijevoza.

( 11 ) Izbrisati nepotrebno.

( 12 ) Kako je dogovoreno s državom članicom domaćinom i priopćeno tijelu ovlaštenom za izdavanje dozvole u vremenskom razdoblju definiranom u članku 8. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1073/2009.