2014R0269 — HR — 16.09.2015 — 008.002


Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost

►B

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 269/2014

od 17. ožujka 2014.

o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

( L 078 17.3.2014, 6)

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 284/2014 od 21. ožujka 2014.

  L 86

27

21.3.2014

 M2

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 433/2014 od 28. travnja 2014.

  L 126

48

29.4.2014

►M3

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 476/2014 od 12. svibnja 2014.

  L 137

1

12.5.2014

►M4

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 477/2014 od 12. svibnja 2014.

  L 137

3

12.5.2014

►M5

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 577/2014 od 28. svibnja 2014.

  L 160

7

29.5.2014

 M6

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 753/2014 od 11. srpnja 2014.

  L 205

7

12.7.2014

 M7

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 783/2014 od 18. srpnja 2014.

  L 214

2

19.7.2014

►M8

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 810/2014 od 25. srpnja 2014.

  L 221

1

25.7.2014

►M9

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 811/2014 od 25. srpnja 2014.

  L 221

11

25.7.2014

►M10

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 826/2014 od 30. srpnja 2014.

  L 226

16

30.7.2014

►M11

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 959/2014 od 8. rujna 2014.

  L 271

1

12.9.2014

 M12

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 961/2014 od 8. rujna 2014.

  L 271

8

12.9.2014

 M13

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1225/2014 od 17. studenoga 2014.

  L 331

1

18.11.2014

►M14

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1270/2014 od 28. studenoga 2014.

  L 344

5

29.11.2014

►M15

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/240 od 9. veljače 2015.

  L 40

7

16.2.2015

►M16

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/427 od 13. ožujka 2015.

  L 70

1

14.3.2015

►M17

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/1514 od 14. rujna 2015.

  L 239

30

15.9.2015


 C1

,  L 121, 24.4.2014,  60 (269/2014)

►C2

,  L 066, 11.3.2015,  20 (477/2014)

 C3

,  L 066, 11.3.2015,  21 (810/2014)

 C4

,  L 199, 29.7.2015,  46 (284/2014)

 C5

,  L 275, 20.10.2015,  68 (961/2014)

►C6

,  L 280, 24.10.2015,  38 (2015/1514)
▼B

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 269/2014

od 17. ožujka 2014.

o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost UkrajineVIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/145/ZVSP od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine ( 1 ),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Dana 6. ožujka 2014. predsjednici država ili vlada država članica Unije strogo su osudili Rusku Federaciju zbog ničim izazvanog kršenja suverenosti i teritorijalne cjelovitosti Ukrajine i pozvali Rusku Federaciju da odmah povuče svoje oružane snage u područjima njihova stalnog razmještaja u skladu s mjerodavnim sporazumima. Pozvali su Rusku Federaciju da odmah omogući pristup međunarodnim promatračima. Predsjednici država ili vlada smatrali su da je odluka Vrhovnog vijeća Autonomne Republike Krima o održavanju referenduma o budućem statusu tog područja suprotna ukrajinskom ustavu i stoga nezakonita.

(2)

Predsjednici država ili vlada odlučili su poduzeti mjere, uključujući mjere koje je Vijeće predvidjelo 3. ožujka 2014., a posebno obustavu dvostranih razgovora s Ruskom Federacijom o pitanjima viza, kao i razgovora s Ruskom Federacijom o sveobuhvatnom novom sporazumu koji bi zamijenio sadašnji Sporazum o partnerstvu i suradnji.

(3)

Predsjednici država ili vlada naglasili su da bi se rješenje krize trebalo postići pregovorima između vlada Ukrajine i Ruske Federacije, uključujući potencijalne multilateralne mehanizme te da će, u nedostatku rezultata u ograničenom vremenskom roku, Unija odlučiti o dodatnim mjerama kao što su zabrana putovanja, zamrzavanje imovine i otkazivanje sastanka na vrhu između Europske unije i Rusije.

(4)

Vijeće je 17 ožujka 2014. donijelo Odluku 2014/145/ZVSP kojom se predviđa ograničenje putovanja i zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora određenih osoba odgovornih za djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine, uključujući djelovanja vezana za buduće stanje bilo kojeg dijela teritorija koja su protivna ukrajinskom ustavu, te fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela povezanih s njima. Te su fizičke ili pravne osobe, subjekti i tijela navedeni u Prilogu toj Odluci.

(5)

Neke od tih mjera obuhvaćene su područjem primjene Ugovora i stoga su, osobito kako bi se osigurala njihova ujednačena provedba u svim državama članicama, za njihovu provedbu potrebne regulatorne mjere na razini Unije.

(6)

Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i načela posebno priznata Poveljom o temeljnim pravima Europske unije, a osobito pravo na učinkovit pravni lijek i na pravično suđenje te pravo na zaštitu osobnih podataka. Ova bi se Uredba trebala primjenjivati u skladu s navedenim pravima.

(7)

Ovlast za izmjenu popisa iz Priloga I. ovoj Uredbi trebalo bi izvršavati Vijeće, s obzirom na ozbiljnu političku situaciju u Ukrajini, kao i za osiguravanje usklađenosti s postupkom za izmjenu i preispitivanje Priloga Odluci 2014/145/ZVSP.

(8)

Postupak za izmjenu popisa iz Priloga I. ovoj Uredbi trebao bi uključivati pružanje imenovanim fizičkim ili pravnim osobama, subjekatima ili tijelima razloge za uvrštavanje na popis, kako bi im se dala mogućnosti dostavljanja primjedbi. Ako su dostavljene primjedbe ili su dostavljeni suštinski novi dokazi, Vijeće bi trebalo preispitati odluku s obzirom na te primjedbe i obavijestiti predmetnu osobu, subjekt ili tijelo sukladno tome.

(9)

Za provedbu ove Uredbe i radi stvaranja najveće moguće pravne sigurnosti u okviru Unije trebala bi se objaviti imena i drugi relevantni podaci koji se odnose na fizičke i pravne osobe, subjekte i tijela čija se sredstva i gospodarski izvori trebaju zamrznuti u skladu s ovom Uredbom. Bilo koja obrada osobnih podataka trebala bi biti u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 ) i Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 ).

(10)

Kako bi se osigurala učinkovitost mjera predviđenih ovom Uredbom, ova bi Uredba trebala odmah stupiti na snagu.

DONIJELO JE OVU UREDBU:Članak 1.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) „zahtjev” znači svaki zahtjev neovisno o tome potvrđuje li se pravnim postupkom ili ne, koji je uložen prije ili poslije, koji 17. ožujka 2014. proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezan s ugovorom ili transakcijom te osobito uključuje:

i. zahtjev za izvršavanje bilo koje obveze koja proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezana s ugovorom ili transakcijom;

ii. zahtjev za produljenje dospijeća ili plaćanja obveznice, financijskog jamstva ili odštete u bilo kakvom obliku;

iii. zahtjev za naknadu štete povezanu s ugovorom ili transakcijom;

iv. protupotraživanje;

v. zahtjev za priznanje ili izvršenje, uključujući postupak egzekvature, presude, arbitražne odluke ili ekvivalentne odluke, neovisno o tome gdje je donesena ili izdana;

(b) „ugovor ili transakcija” znači sve vrste transakcija neovisno o obliku i mjerodavnom pravu, bilo da sadrže jedan ili više ugovora ili slične obveze među istim ili različitim strankama; za ove potrebe „ugovor” uključuje obveznicu, jamstvo ili odštetu, posebno financijsko jamstvo ili odštetu, i kredite, bilo da su pravno neovisni ili ne, te odgovarajuće odredbe koje proizlaze iz transakcije ili su s njom povezane;

(c) izraz „nadležna tijela” znači nadležna tijela država članica kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga II.;

(d) „gospodarski izvori” znači imovina bilo koje vrste, bilo materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, koja ne predstavlja sredstva, ali se može koristiti za pribavljanje sredstava, robe ili usluga;

(e) „zamrzavanje gospodarskih izvora” znači sprečavanje uporabe gospodarskih izvora s ciljem stjecanja sredstava, robe ili usluga na bilo koji način, uključujući, ali ne isključivo, prodaju, unajmljivanje ili stavljanje pod hipoteku;

(f) „zamrzavanje sredstava” znači sprečavanje svakog premještaja, prijenosa, izmjene ili upotrebe sredstava, pristupa sredstvima ili poslovanja sa sredstvima na bilo koji način koji bi za posljedicu imao bilo kakvu promjenu njihova opsega, iznosa, lokacije, vlasništva, posjedovanja, karaktera, odredišta ili drugu promjenu kojom bi se omogućila uporaba sredstava, uključujući upravljanje portfeljem;

(g) „sredstva” znači financijska sredstva i povlastice bilo koje vrste, uključujući, ali ne isključivo:

i. gotovinu, čekove, novčana potraživanja, mjenice, platne naloge i druge platne instrumente;

ii. uložena sredstva u financijskim ustanovama ili drugim subjektima, stanje salda na računima, dugovanja i dužničke obveze;

iii. vrijednosne papire i dužničke instrumente kojima se trguje javno ili privatno, uključujući udjele i dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, obveznice, mjenice, jamstva, zadužnice i ugovore o izvedenim financijskim instrumentima;

iv. kamate, dividende ili druge prihode od imovine ili vrijednost koja je nastala ili je proizvod imovine;

v. kredite, prava prijeboja, jamstva, jamstva da će ugovor biti izvršen prema ugovorenim uvjetima ili druge financijske obveze;

vi. akreditive, teretnice, potvrde o prijenosu prava vlasništva; te

vii. dokumente koji svjedoče o bilo kakvom udjelu u sredstvima ili financijskim izvorima.

(h) „područje Unije” znači državna područja država članica na koje se primjenjuje Ugovor, u skladu s uvjetima utvrđenima Ugovorom, uključujući i njihov zračni prostor.

▼M3

Članak 2.

1.  Zamrzavaju se sva sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju, u vlasništvu su, u posjedu ili pod kontrolom bilo koje fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela, ili fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koji su povezani s njima, kako je navedeno u Prilogu I.

2.  Nikakva sredstva ili gospodarski izvori ne stavljaju se na raspolaganje, izravno ili neizravno, u ili za korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela, ili fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela povezanih s njima, kako je navedeno u Prilogu I.

▼B

Članak 3.

▼M9

1.  Prilog I. uključuje:

(a) fizičke osobe odgovorne za djelovanja ili politike kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine odnosno stabilnost i sigurnost u Ukrajini, fizičke osobe koje aktivno podupiru ili provode takva djelovanja ili politike ili koje ometaju rad međunarodnih organizacija u Ukrajini te fizičke ili pravne osobe, subjekte ili tijela povezana s njima;

(b) pravne osobe, subjekte ili tijela koji podupiru, materijalno ili financijski, djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine;

(c) pravne osobe, subjekte ili tijela na Krimu ili u Sevastopolju čija je imovina prenesena u suprotnosti s pravom Ukrajine ili pravnih osoba, subjekata ili tijela koji su imali koristi od tog prijenosa imovine;

(d) fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela koji aktivno pružaju materijalnu ili financijsku potporu ruskim donositeljima odluka koji su odgovorni za pripajanje Krima i Sevastopolja ili destabilizaciju istočne Ukrajine ili imaju koristi od tih donositelja odluka; ili

▼M11

(e) fizičke ili pravne osobe, subjekte ili tijela koji provode transakcije sa separatističkim skupinama u ukrajinskoj regiji Donbasu.

▼B

2.  U Prilog I. uključuju se razlozi za uvrštavanje na popis dotičnih fizičkih ili pravnih osoba ili tijela.

3.  U Prilog I. uključuju se, ako su dostupni, podaci potrebni za identifikaciju dotičnih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela. U pogledu fizičkih osoba, ti podaci mogu uključivati imena zajedno s nadimcima, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj putovnice i osobne iskaznice, spol, adresu, ako je poznata te funkciju ili zanimanje. U pogledu pravnih osoba, subjekata ili tijela, ti podaci mogu uključivati imena, mjesto i datum registracije, broj registracije i sjedište poslovanja.

Članak 4.

1.  Odstupajući od članka 2., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora odnosno stavljanje na raspolaganje određenih sredstava ili gospodarskih izvora pod uvjetima koje smatraju primjerenima i nakon što utvrde da su sredstva ili gospodarski izvori:

(a) potrebni za zadovoljenje osnovnih potreba fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela navedenih u Prilogu I. te uzdržavanih članova obitelji tih fizičkih osoba, uključujući plaćanja za hranu, stanarinu ili otplatu hipoteke, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i komunalne naknade;

(b) namijenjeni isključivo plaćanju opravdanih honorara i nadoknadi troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;

(c) namijenjeni isključivo plaćanju pristojbi ili davanja za usluge rutinskog čuvanja ili upravljanja zamrznutim sredstvima ili gospodarskim izvorima; ili

(d) potrebni za izvanredne troškove, pod uvjetom da je nadležno tijelo priopćilo razloge na temelju kojih smatra da treba izdati posebno odobrenje nadležnim tijelima drugih država članica i Komisiji najmanje dva tjedna prije odobrenja.

2.  Dotična država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanim u skladu sa stavkom 1.

Članak 5.

1.  Odstupajući od članka 2., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) sredstva ili gospodarski izvori podliježu arbitražnoj odluci donesenoj prije datuma kada je dotična fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz članka 2. uvrštena u Prilog I., sudskoj ili upravnoj odluci donesenoj u Uniji ili sudskoj odluci izvršivoj u dotičnoj državi članici, prije ili poslije toga datuma;

(b) sredstva ili gospodarski izvori koristit će se isključivo za podmirenje potraživanja osiguranih tom odlukom ili za potraživanja koja su priznata kao izvršna na temelju te odluke, a u granicama utvrđenim važećim zakonima i propisima kojima se uređuju prava vjerovnika;

(c) odluka nije u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela navedenih u Prilogu I.; te

(d) priznavanje odluke nije u suprotnosti s javnim interesom dotične države članice.

2.  Dotična država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanim u skladu sa stavkom 1.

Članak 6.

1.  Odstupajući od članka 2. i pod uvjetom da plaćanje od strane fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela navedenih u Prilogu I. dospijeva na temelju ugovora ili sporazuma koji su sklopili odnosno obveze koju su preuzeli dotična osoba, subjekt ili tijelo prije datuma kada su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo uključeni u Prilog I., nadležna tijela država članica mogu odobriti, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, oslobađanje nekih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, pod uvjetom da je dotično nadležno tijelo utvrdilo da:

(a) sredstva ili gospodarski izvori upotrebljavaju se za plaćanje od strane fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela navedenih u Prilogu I.; te

(b) plaćanje ne predstavlja povredu članka 2. stavka 2.

2.  Dotična država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanim u skladu sa stavkom 1.

Članak 7.

1.  Člankom 2. stavkom 2. ne sprječava se financijske ili kreditne institucije da na zamrznute račune upisuju financijska sredstva koja doznače treće stranke u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela uvrštenih na popis, pod uvjetom da se svaki takav priljev na te račune zamrzava. Financijska ili kreditna institucija bez odgađanja obavješćuje mjerodavno nadležno tijelo o svim takvim transakcijama.

2.  Članak 2. stavak 2. ne primjenjuje se na priljeve na zamrznute račune na ime:

(a) kamata ili drugih prihoda na tim računima;

(b) plaćanja koja dospijevaju na osnovi ugovora, sporazuma ili obveza sklopljenih ili nastalih prije datuma kada su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz članka 2. uključeni u Prilog I.,

(c) plaćanja koja dospijevaju prema sudskoj, administrativnoj ili arbitražnoj odluci koja je donesena u državi članici ili izvršiva u dotičnoj državi članici; te

pod uvjetom da su sve takve kamate, drugi prihodi i plaćanja zamrznuti u skladu s člankom 2. stavkom 1.

Članak 8.

1.  Ne dovodeći u pitanje mjerodavna pravila o izvješćivanju, povjerljivosti i profesionalnoj tajni, fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo:

(a) nadležnom tijelu države članice u kojoj boravi ili ima sjedište odmah priopćuje sve informacije koje bi mogle olakšati provedbu ove Uredbe, primjerice informacije o računima i zamrznutim iznosima u skladu s člankom 2. i te informacije izravno ili preko države članice prosljeđuje Komisiji; i

(b) surađuje s nadležnim tijelom u svakoj provjeri takvih informacija.

2.  Sve dodatne informacije koje Komisija izravno zaprimi stavljaju se na raspolaganje državama članicama.

3.  Svaka informacija koja se pošalje ili zaprimi u skladu s ovim člankom upotrebljava se samo u svrhe za koje je poslana ili zaprimljena.

Članak 9.

Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u djelatnostima čiji je cilj ili učinak izbjegavanje mjera iz članka 2.

Članak 10.

1.  Zamrzavanje sredstava i gospodarskih izvora ili odbijanje da se sredstva ili gospodarski izvori stave na raspolaganje, a koje je provedeno u dobroj vjeri da je takva mjera u skladu s ovom Uredbom, nema za posljedicu nikakvu odgovornost fizičke ili pravne osobe odnosno subjekta ili tijela koje je provodi ili njegovih direktora ili zaposlenika, osim ako se dokaže da su sredstva i gospodarski izvori bili zamrznuti ili zadržani kao posljedica nepažnje.

2.  Fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela ne mogu za svoje postupke snositi bilo kakvu odgovornost ako nisu znali ili nisu imali opravdan razlog smatrati da svojim postupcima krše mjere iz ove Uredbe.

Članak 11.

1.  U vezi s ugovorima ili drugim transakcijama na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično utjecale mjere uvedene ovom Uredbom, ne udovoljava se ni jednom zahtjevu, uključujući zahtjeve za odštetu ili druge zahtjeve te vrste, primjerice zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, u prvom redu financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga zahtijeva:

(a) fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo uvršteni na popis iz Priloga I.;

(b) bilo koja fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju putem ili u ime jedne od osoba, subjekata ili tijela iz točke (a).

2.  U svim postupcima za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da ispunjenje zahtjeva nije zabranjeno stavkom 1. snosi fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji traže izvršenje tog zahtjeva.

3.  Ovim se člankom ne dovodi u pitanje pravo fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz stavka 1. na preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obveza u skladu s ovom Uredbom.

Članak 12.

1.  Komisija i države članice obavješćuju se uzajamno o mjerama poduzetima u skladu s ovom Uredbom te razmjenjuju sve druge bitne informacije koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom, a osobito informacije:

(a) o sredstvima zamrznutima u skladu s člankom 2. i odobrenjima izdanima u skladu s člancima 4., 5. i 6.;

(b) o poteškoćama u vezi s kršenjem i izvršenjem te o presudama koje su donijeli nacionalni sudovi.

2.  Države članice odmah obavješćuju jedna drugu te Komisiju o svim drugim bitnim informacijama koje su im na raspolaganju, a koje bi mogle utjecati na učinkovitu provedbu ove Uredbe.

Članak 13.

Komisija je ovlaštena izmijeniti Prilog II. na temelju informacija koje dostave države članice.

Članak 14.

1.  Ako Vijeće odluči da fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo podliježe mjerama iz članka 2., ono su skladu s tim mijenja Prilog I.

2.  Vijeće o svoju odluku o uvrštavanju, uključujući i razloge za uvrštavanje, priopćuje fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu iz stavka 1., izravno, ako je adresa poznata, ili putem objave obavijesti, pružajući na taj način fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu mogućnost da se očituje.

3.  Ako se očitovanje podnese ili su predočeni značajni novi dokazi, Vijeće svoju odluku preispituje i u skladu s tim obavješćuje fizičku ili pravnu osobu,subjekt ili tijelo.

4.  Popis u Prilogu I. preispituje se u redovnim razmacima, barem svakih 12 mjeseci.

Članak 15.

1.  Države članice utvrđuju pravila o kaznama koje se primjenjuju na povrede odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Propisane kazne moraju biti učinkovite, proporcionalne i s učinkom odvraćanja.

2.  Države članice nakon stupanja na snagu ove Uredbe odmah obavješćuju Komisiju o pravilima iz stavka 1. te o svim naknadnim izmjenama.

Članak 16.

1.  Države članice imenuju nadležna tijela navedena u ovoj Uredbi i navode ih na web-mjestima navedenima u Prilogu II. Države članice obavješćuju Komisiju o svakoj promjeni adrese svojih internetskih stranica navedenih u Prilogu II.

2.  Države članice nakon stupanja na snagu ove Uredbe odmah obavješćuju Komisiju o svojim nadležnim tijelima, uključujući podatke za kontakt navedenih nadležnih tijela, te o svim naknadnim izmjenama.

3.  Ako se ovom Uredbom određuje obveza priopćavanja Komisiji, njezina obavješćivanja ili drugog načina komuniciranja s njome, za tu se komunikaciju upotrebljava adresa i drugi podaci za kontakt navedeni u Prilogu II.

Članak 17.

Ova se Uredba primjenjuje:

(a) na području Unije, uključujući njezin zračni prostor;

(b) u svim zrakoplovima i na svim plovilima koji su u nadležnosti države članice;

(c) na sve osobe na području ili izvan područja Unije koje su državljani neke od država članica;

(d) na sve pravne osobe, subjekte ili tijela na području ili izvan područja Unije koji su registrirani ili osnovani u skladu sa zakonodavstvom neke države članice;

(e) na sve pravne osobe, subjekte ili tijela u vezi s bilo kojim poslom koji se u cijelosti ili djelomično odvija u Uniji.

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 2.

▼C2

Osobe

▼B 

Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja

▼M17

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

►C6  Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB) ◄ ,

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Datum rođenja: 26.11.1972.

Mjesto rođenja: Beltsy (Bălți), sada Republika Moldova

Aksyonov je 27. veljače 2014. izabran za „predsjednika vlade Krima” u krimskoj Verkhovnoj Radi u prisutnosti proruskih naoružanih osoba. Oleksandr Turchynov je 1. ožujka 2014. njegov „izbor” proglasio protuustavnim. Aktivno je lobirao za „referendum”16. ožujka 2014. Od 9. listopada 2014.„predsjednik” je takozvane „Republike Krima”.

Član predsjedništva ruskog Državnog vijeća.

17.3.2014.

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

(Владимир Андреевич Константинов)

Datum rođenja: 19.11.1956.

Mjesto rođenja: Vladimirovka (također poznato kao Vladimirovca), okrug Slobozia, Moldovski SSR (sada Republika Moldova) ili

Bogomol, Moldovski SSR

U funkciji predsjednika Vrhovnog vijeća Autonomne Republike Krima, Konstantinov je imao važnu ulogu u odlukama koje donosi Verkhovna Rada u vezi s „referendumom” protiv teritorijalne cjelovitosti Ukrajine i pozvao je glasače da glasuju za neovisnost Krima.

17.3.2014.

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

(Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Datum rođenja: 15.8.1976.

Mjesto rođenja: Ulan-Ude, ASSR Buryat

(Ruski SFSR)

U svojoj bivšoj funkciji zamjenika predsjedatelja Vijeća ministara Krima Temirgaliev je imao važnu ulogu u odlukama koje donosi Verkhovna Rada u vezi s „referendumom” protiv teritorijalne cjelovitosti Ukrajine. Aktivno je lobirao za integraciju Krima u Rusku Federaciju.

17.3.2014.

4.

Deniz Valentinovich Berezovskiy

(Денис Валентинович Березовский)

Datum rođenja: 15.7.1974.

Mjesto rođenja: Harkiv, Ukrajinski SSR

Berezovskiy je 1. ožujka 2014. imenovan zapovjednikom ukrajinske mornarice, no zatim je položio prisegu krimskim oružanim snagama te je time prekršio svoju prisegu ukrajinskoj mornarici.

Zatim je imenovan zamjenikom zapovjednika crnomorske flote Ruske Federacije.

17.3.2014.

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

(Алексей Михайлович Чалый)

Datum rođenja: 13.6.1961.

Mjesto rođenja: Moskva ili Sevastopolj

Chaliy je 23. veljače 2014. postao „gradonačelnik Sevastopolja” javnim odobravanjem te je prihvatio taj „izbor”. Aktivno je provodio kampanju kako bi Sevastopolj postao odvojen entitet u Ruskoj Federaciji nakon referenduma 16. ožujka 2014. Potpisao je sporazum o pripajanju Republike Krima Rusiji. Predsjedatelj Zakonodavne skupštine grada Sevastopolja.

17.3.2014.

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima

(Пётр Анатольевич Зима)

Datum rođenja: 29.3.1965.

„Predsjednik vlade” Aksyonov je 3. ožujka 2014. Zimu imenovao novim načelnikom Sigurnosne službe Krima (SBU), a Zima je prihvatio to imenovanje. On je dobio važne podatke, uključujući pristup bazi podataka Ruske tajne službe (SBU). To je uključivalo podatke o euro-majdanskim aktivistima i borcima za ljudska prava na Krimu. Imao je važnu ulogu u sprečavanju ukrajinskih vlasti da kontroliraju teritorij Krima. Dana 11. ožujka 2014. bivši službenici krimskog SBU-a proglasili su osnivanje neovisne sigurnosne službe Krima.

17.3.2014.

7.

Yuriy Gennadyevich Zherebtsov

(Юрий Геннадиевич Жеребцов)

Datum rođenja: 19.11.1969.

Mjesto rođenja: Izmail, regija Odessa, Ukrajinski SSR ili Odessa

Savjetnik predsjednika Verkhovne Rade Krima, jedan od vodećih organizatora „referenduma”16. ožujka 2014. protiv teritorijalne cjelovitosti Ukrajine. Član Građanskog vijeća takozvane „Republike Krima”.

17.3.2014.

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

(Сергей Павлович Цеков)

Datum rođenja: 29.9.1953. ili 23.9.1953.,

Mjesto rođenja: Simferopol

Kao potpredsjednik Verkhovne Rade Tsekov je zajedno Sergeyjem Aksyonovim pokrenuo nezakonito raspuštanje vlade Autonomne Republike Krima (ARC). U taj je pothvat povukao Vladimira Konstantinova, prijeteći mu razrješenjem. Javno je priznao da su članovi parlamenta na Krimu pokrenuli pozivanje ruskih vojnika na preuzimanje Verkhovne Rade Krima. On je bio jedan od prvih krimskih vođa koji je javno zatražio pripajanje Krima Rusiji.

Član Vijeća federacije Ruske Federacije iz takozvane „Republike Krima”.

17.3.2014.

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

(Виктор Алексеевич Озеров)

Datum rođenja: 5.1.1958.

Mjesto rođenja: Abakan, Khakassia

Predsjedatelj Odbora za sigurnost i obranu Vijeća federacije Ruske Federacije.

Ozerov je 1. ožujka 2014., u ime Odbora za sigurnost i obranu Vijeća Federacije, javno podržao u Vijeću Federacije raspoređivanje ruskih snaga u Ukrajini.

17.3.2014.

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

(Владимир Михайлович Джабаров)

Datum rođenja: 29.9.1952.

Prvi zamjenik predsjedatelja Odbora za međunarodne poslove Vijeća federacije Ruske Federacije.

Dzhabarov je 1. ožujka 2014., u ime Odbora za međunarodne poslove Vijeća Federacije, javno podržao u Vijeću Federacije raspoređivanje ruskih snaga u Ukrajini.

17.3.2014.

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

(Андрей Александрович Клишас)

Datum rođenja: 9.11.1972.

Mjesto rođenja: Sverdlovsk

Predsjedatelj Odbora ustavnog prava Vijeća federacije Ruske Federacije.

Klishas je 1. ožujka 2014. u Vijeću Federacije javno podržao raspoređivanje ruskih snaga u Ukrajini. U javnim izjavama Klishas je nastojao opravdati rusku vojnu intervenciju u Ukrajini tvrdeći da „ukrajinski predsjednik podržava zahtjev krimskih vlasti upućen predsjedniku Ruske Federacije o pružanju sveobuhvatne pomoći u obranu građana Krima”.

17.3.2014.

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

(Николай Иванович Рыжков)

Datum rođenja: 28.9.1929.

Mjesto rođenja: Dyleevka, regija Donjeck, Ukrajinski SSR

Član Odbora za federalna pitanja, regionalnu politiku i Sjever Vijeća federacije Ruske Federacije.

Ryzhkov je 1. ožujka 2014. u Vijeću Federacije javno podržao raspoređivanje ruskih snaga u Ukrajini.

17.3.2014.

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

(Евгений Викторович Бушмин)

Datum rođenja: 4.10.1958.

Mjesto rođenja: Lopatino, regija Sergachiisky, RSFSR

Zamjenik predsjednika Vijeća federacije Ruske Federacije.

Bushmin je 1. ožujka 2014. u Vijeću Federacije javno podržao raspoređivanje ruskih snaga u Ukrajini.

17.3.2014.

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

(Александр Борисович Тотоонов)

Datum rođenja: 3.4.1957.

Mjesto rođenja: Ordzhonikidze, Sjeverna Osetija

Član Odbora za kulturu, znanost i informacije Vijeća federacije Ruske Federacije.

Totoonov je 1. ožujka 2014. u Vijeću Federacije javno podržao raspoređivanje ruskih snaga u Ukrajini.

17.3.2014.

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

(Олег Евгеньевич Пантелеев)

Datum rođenja: 21.7.1952.

Mjesto rođenja: Zhitnikovskoe, pokrajina Kurgan

Bivši prvi zamjenik predsjedatelja Odbora za parlamentarna pitanja Vijeća federacije.

Panteleev je 1. ožujka 2014. u Vijeću Federacije javno podržao raspoređivanje ruskih snaga u Ukrajini.

17.3.2014.

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

(Сергей Михайлович Миронов)

Datum rođenja: 14.2.1953.

Mjesto rođenja: Pushkin, regija Lenjingrad

Član Vijeća državne Dume; vođa ogranka „Pravedna Rusija” u Dumi Ruske Federacije.

Začetnik zakona kojim se Ruskoj Federaciji dopušta da uključi u svoj sastav, pod izlikom zaštite ruskih građana, teritorije strane zemlje bez pristanka te zemlje ili bez poštovanja međunarodnog ugovora.

17.3.2014.

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

(Сергей Владимирович Железняк)

Datum rođenja: 30.7.1970.

Mjesto rođenja: Sankt-Peterburg (bivši Lenjingrad)

Zamjenik predsjednika državne Dume Ruske Federacije.

Aktivno podržava upotrebu ruskih oružanih snaga u Ukrajini i pripajanje Krima. Osobno je bio na čelu demonstracija u podršku ruskih oružanih snaga u Ukrajini.

17.3.2014.

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

(Леонид Эдуардович Слуцкий)

Datum rođenja: 4.1.1968.

Mjesto rođenja: Moskva

Predsjednik Odbora Zajednice neovisnih država (CIS) državne Dume Ruske Federacije (član LDPR-a).

Aktivno podržava upotrebu ruskih oružanih snaga u Ukrajini i pripajanje Krima.

17.3.2014.

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

(Александр Викторович Витко)

Datum rođenja: 13.9.1961.

Mjesto rođenja: Vitebsk (Bjeloruski SSR)

Zapovjednik crnomorske flote, viceadmiral.

Odgovoran za zapovijedanje ruskim snagama koje su okupirale ukrajinski suvereni teritorij.

17.3.2014.

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

(Анатолий Алексеевич Сидоров)

Datum rođenja: 2.7.1958.

Mjesto rođenja: Siva, regija Perm, SSSR

Zapovjednik, ruski zapadni vojni okrug, čije su jedinice raspoređene na Krimu. Odgovoran je za dio ruske vojne prisutnosti na Krimu kojom se podriva suverenitet Ukrajine i pomogao je krimskim vlastima u sprečavanju javnih demonstracija protiv koraka koji su vodili „referendumu” i sjedinjavanju s Rusijom.

17.3.2014.

21.

Galkin, Viktorovich Aleksandr

(Александр Викторович Галкин)

Datum rođenja: 22.3.1958.

Mjesto rođenja: Ordzhonikidze, Autonomna Sovjetska Socijalistička Republika Sjeverna Osetija

Ruski južni vojni okrug, čije su jedinice raspoređene u Krimu; crnomorska flota je pod Galkinovim zapovjedništvom; veliki dio kretanja snaga na Krim došao je preko južnog vojnog okruga.

Zapovjednik ruskog južnog vojnog okruga („SMD”). Snage SMD-a raspoređene su na Krimu. Odgovoran je za dio ruske vojne prisutnosti na Krimu kojom se podriva suverenitet Ukrajine i pomogao je krimskim vlastima u sprečavanju javnih demonstracija protiv koraka koji su vodili „referendumu” i sjedinjavanju s Rusijom. Pored toga, crnomorska flota potpada pod kontrolu tog okruga.

17.3.2014.

22.

Rogozin, Dmitry Olegovich

(Дмитрий Олегович Рогозин)

Datum rođenja: 21.12.1963.

Mjesto rođenja: Moskva

Potpredsjednik Vlade Ruske Federacije. Javno pozivao na pripojenje Krima.

21.3.2014.

23.

Glazyev, Yurievich Sergey

(Сергей Юрьевич Глазьев)

Datum rođenja: 1.1.1961.

Mjesto rođenja: Zaporozhye, Ukrajinski SSR

Savjetnik predsjednika Ruske Federacije. Javno pozivao na pripojenje Krima.

21.3.2014.

24.

Matviyenko, Valentina Ivanova (djevojačko Tyutina)

(Валентина Ивановна Матвиенко (djevojačko Тютина))

Datum rođenja: 7.4.1949.,

Mjesto rođenja: Shepetovka, regija Khmelnitsky (Kamenets-Podolsky), Ukrajinski SSR

Predsjednica Vijeća Federacije. Dana 1. ožujka 2014. u Federalnom vijeću javno je podržala raspoređivanje ruskih snaga u Ukrajini.

21.3.2014.

25.

Naryshkin, Sergei Evgenevich

(Сергей Евгеньевич Нарышкин)

Datum rođenja: 27.10.1954.

Mjesto rođenja: Sankt-Peterburg (bivši Lenjingrad)

Predsjednik državne Dume. Javno je podržao raspoređivanje ruskih snaga u Ukrajini. Javno je podržao ugovor o ponovnom ujedinjenju Rusije i Krima te povezano federalno ustavno pravo.

21.3.2014.

26.

Dmitry Konstantinovich KISELYOV,

Dmitrii Konstantinovich KISELEV

(Дмитрий Константинович Киселёв)

Datum rođenja: 26.4.1954.

Mjesto rođenja: Moskva

Predsjedničkim dekretom 9. prosinca 2013. imenovan je ravnateljem novinske agencije Ruske Federacije „Rossiya Segodnya”.

Središnja osoba vladine propagande kojom se podržava raspoređivanje ruskih snaga u Ukrajini.

21.3.2014.

27.

Nosatov, Alexander Mihailovich

(Александр Михайлович Носатов)

Datum rođenja: 27.3.1963.

Mjesto rođenja: Sevastopolj (Ukrajinski SSR)

Zamjenik zapovjednika crnomorske flote, kontraadmiral,

Odgovoran za zapovijedanje ruskim snagama koje su okupirale ukrajinski suvereni teritorij.

21.3.2014.

28.

Kulikov, Valery Vladimirovich

(Валерий Владимирович Куликов)

Datum rođenja: 1.9.1956.

Mjesto rođenja: Zaporozhye, Ukrajinski SSR

Zamjenik zapovjednika crnomorske flote, kontraadmiral,

Odgovoran za zapovijedanje ruskim snagama koje su okupirale ukrajinski suvereni teritorij.

21.3.2014.

29.

Surkov, Vladislav Yurievich

(Владислав Юрьевич Сурков)

Datum rođenja: 21.9.1964.,

Mjesto rođenja: Solntsevo, regija Lipetsk

Pomoćnik Predsjednika Ruske Federacije. Organizirao je proces na Krimu kojim su lokalne krimske zajednice mobilizirane za djelovanja kojima se podrivaju ukrajinske vlasti na Krimu.

21.3.2014.

30.

Mikhail Grigorievich Malyshev

(Михаил Григорьевич Малышев)

Datum rođenja: 10.10.1955.

Mjesto rođenja: Simferopol, Krim

Predsjednik krimskog izbornog povjerenstva. Odgovoran je za provedbu krimskog referenduma. Odgovoran je za potpisivanje rezultata referenduma prema ruskom sustavu.

21.3.2014.

31.

Valery Kirillovich Medvedev

(Валерий Кириллович Медведев)

Datum rođenja: 21.8.1946.

Mjesto rođenja: Shmakovka, regija Primorsky

Predsjednik krimskog izbornog povjerenstva. Odgovoran je za provedbu krimskog„referenduma”. Odgovoran je za potpisivanje rezultata „referenduma” prema ruskom sustavu.

21.3.2014.

32.

General pukovnik Igor Nikolaevich (Mykolayovich) Turchenyuk

(Игорь Николаевич Турченюк)

Datum rođenja: 5.12.1959.

Mjesto rođenja: Osh, Kirgiska SSR

Stvarni zapovjednik ruskih postrojbi raspoređenih na terenu na Krimu (koje Rusija i dalje službeno naziva „lokalnim postrojbama za samoobranu”). Zamjenik zapovjednika južnog vojnog okruga.

21.3.2014.

33.

Elena Borisovna Mizulina (djevojačko Dmitriyeva)

(Елена Борисовна Мизулина (djevojačko Дмитриева)

Datum rođenja: 9.12.1954.

Mjesto rođenja: Bui, regija Kostroma

Zastupnica državne Dume. Pokretačica i supredlagateljica nedavnih zakonodavnih prijedloga u Rusiji kojima bi se omogućilo regijama u drugim zemljama da se pripoje Rusiji bez prethodnog odobrenja središnjih tijela.

21.3.2014.

34.

Dmitry Nikolayevich Kozak

(Дмитрий Николаевич Козак)

Datum rođenja: 7.11.1958.

Mjesto rođenja: Bandurovo, regija Kirovograd, Ukrajinski SSR

Potpredsjednik Vlade. Odgovoran za nadgledanje integracije pripojene Autonomne Republike Krima u Rusku Federaciju.

29.4.2014.

35.

Oleg Yevgenyvich Belaventsev

(Олег Евгеньевич Белавенцев)

Datum rođenja: 15.9.1949.

Mjesto rođenja: Moskva

Opunomoćeni predstavnik predsjednika Ruske Federacije u takozvanom „Krimskom Federalnom Okrugu”, privremeni član Ruskog vijeća sigurnosti. Odgovoran za provedbu ustavnih prerogativa ruskog čelnika države na području pripojene Autonomne Republike Krima.

29.4.2014.

36.

Oleg Genrikhovich Savelyev

(Олег Генрихович Савельев)

Datum rođenja: 27.10.1965.

Mjesto rođenja: Lenjingrad

Ministar za krimske poslove. Odgovoran za integraciju pripojene Autonomne Republike Krima u Rusku Federaciju.

29.4.2014.

37.

Sergei Ivanovich Menyailo

(Сергей Иванович Меняйло)

Datum rođenja: 22.8.1960.

Mjesto rođenja: Alagir, Sjeverni Osetijski

Autonomni SSR, RSFSR

Guverner ukrajinskog pripojenog grada Sevastopolja.

29.4.2014.

38.

Olga Fedorovna Kovatidi

(Ольга Фёдоровна Ковитиди)

Datum rođenja: 7.5.1962.

Mjesto rođenja: Simferopol, Ukrajinski SSR

Članica Vijeća Ruske Federacije iz pripojene Autonomne Republike Krima.

29.4.2014.

▼M16 —————

▼M17

40.

Sergei Ivanovich Neverov

(Сергей Иванович Неверов)

Datum rođenja: 21.12.1961.

Mjesto rođenja: Tashtagol, SSSR

Zamjenik predsjednika državne Dume, Ujedinjena Rusija. Odgovoran za pokretanje zakonodavstva za integraciju pripojene Autonomne Republike Krima u Rusku Federaciju.

29.4.2014.

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

(Игорь Дмитриевич Сергун)

Datum rođenja: 28.3.1957.

Mjesto rođenja: Podolsk, Moskovska oblast

Ravnatelj GRU-a (Glavna obavještajna uprava), zamjenik načelnika glavnog stožera oružanih snaga Ruske Federacije, glavni poručnik. Odgovoran za aktivnost dužnosnika GRU-a u istočnoj Ukrajini.

29.4.2014.

42.

Valery Vasilevich Gerasimov

(Валерий Васильевич Герасимов)

Datum rođenja: 8.9.1955.

Mjesto rođenja: Kazan

Načelnik glavnog stožera oružanih snaga Ruske Federacije, prvi zamjenik ministra obrane Ruske Federacije, vojni general. Odgovoran za masovno razmještanje ruskih trupa uz granicu s Ukrajinom i nepoduzimanje koraka za smirivanje situacije.

29.4.2014.

43.

German Prokopiv

 

Aktivni vođa „Garde Luganska”. Sudjelovao u zauzimanju zgrade regionalnog ureda Sigurnosne službe u Lugansku. Blisko je povezan s „Vojskom jugoistoka”.

29.4.2014.

44.

Valeriy Dmitrievich Bolotov

(Валерий Дмитриевич Болотов)

Datum rođenja: 13.2.1970.

Mjesto rođenja: Luhansk

Jedan od vođa separatističke skupine „Vojska jugoistoka” koja je zauzela zgradu Sigurnosne službe u regiji Lugansk. Umirovljeni časnik. Prije zauzimanja zgrade on i drugi suučesnici posjedovali su oružje koje je navodno nezakonito dobavljeno iz Rusije i od lokalnih zločinačkih skupina.

29.4.2014.

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN

(Андрiй Eвгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич Пургин)

Datum rođenja: 26.1.1972.

Mjesto rođenja: Donjeck

Bivši čelnik „Narodne Republike Donjecka”, aktivni sudionik i organizator separatističkih djelovanja, koordinator djelovanja „ruskih turista” u Donjecku. Suosnivač „Građanske inicijative Donbasa za Euroazijsku uniju”. Takozvani „predsjednik”„Narodnog vijeća Narodne Republike Donjecka”.

29.4.2014.

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN

(Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN

(Денис Владимирович Пушилин)

Datum rođenja: 9.5.1981. ili 9.5.1982.

Mjesto rođenja: Makiivka (Donečka oblast)

Jedan od vođa Narodne Republike Donjecka. Sudjelovao u zauzimanju i okupaciji regionalne uprave. Aktivni glasnogovornik separatista. Takozvani zamjenik predsjednika „Narodnog vijeća” takozvane „Narodne Republike Donjecka”.

29.4.2014.

47.

Tsyplakov Sergey Gennadevich

Datum rođenja: 1.5.1983.

Mjesto rođenja: Khartsyzsk (Donečka oblast)

Jedan od vođa ideološki radikalne organizacije pod nazivom „Narodne paravojne snage Donbasa”. Aktivni sudionik u zauzimanju više državnih zgrada u regiji Donjeck.

29.4.2014.

48.

Igor Vsevolodovich Girkin

(Игорь Всеволодович Гиркин) također poznat kao Igor Strelkov (Ihor Strielkov)

Datum rođenja: 17.12.1970.

Mjesto rođenja: Moskva

Identificiran kao član osoblja Glavne obavještajne uprave glavnog stožera oružanih snaga Ruske Federacije (GRU). Sudjelovao je u incidentima u Sloviansku. Pomoćnik za sigurnosna pitanja Sergeyu Aksionovu, samoproglašenom predsjedniku vlade Krima. Vođa javnog pokreta „Novorossiya”

29.4.2014.

49.

Vyacheslav Viktorovich Volodin

(Вячеслав Викторович Володин)

Datum rođenja: 4.2.1964.

Mjesto rođenja: Alekseevka, regija Saratov.

Prvi zamjenik šefa kabineta Ureda ruskog predsjednika. Nadležan za nadzor političke integracije ukrajinske regije Krima pripojene Ruskoj Federaciji.

12.5.2014.

50.

Vladimir Anatolievich Shamanov

(Владимир Анатольевич Шаманов)

Datum rođenja: 15.2.1957.

Mjesto rođenja: Barnaul.

Zapovjednik ruskih zračnih snaga, general pukovnik. U svojoj visokoj funkciji odgovoran je za raspoređivanje ruskih zračnih snaga na Krimu.

12.5.2014.

51.

Vladimir Nikolaevich Pligin

(Владимир Николаевич Плигин)

Datum rođenja: 19.5.1960.

Mjesto rođenja: Ignatovo,

Vologodska oblast, SSSR.

Predsjednik Odbora za ustavno pravo Dume. Nadležan za olakšavanje donošenja zakonodavstva o pripojenju Krima i Sevastopolja Ruskoj Federaciji.

12.5.2014.

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич Ярош)

Datum rođenja: 30.1.1971. ili 16.3.1966.

Mjesto rođenja: Selo Skvortsovo, regija Simferopol, Krim

Načelnik Ureda savezne službe Krima za migraciju. Odgovoran za sustavno i žurno izdavanje ruskih putovnica stanovnicima Krima.

12.5.2014.

53.

Oleg Grigorievich Kozyura

(Олег Григорьевич Козюра)

Datum rođenja: 19.12.1962.

Mjesto rođenja: Zaporozhye

Načelnik Ureda savezne službe Sevastopolja za migraciju. Odgovoran za sustavno i žurno izdavanje ruskih putovnica stanovnicima Sevastopolja.

12.5.2014.

54.

Viacheslav PONOMARIOV,

Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV

(В'ячеслав Володимирович Пономарьов),

Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV

(Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Datum rođenja: 2.5.1965.

Mjesto rođenja: Sloviansk (Donečka oblast)

Bivši samoproglašeni gradonačelnik grada Slavianska. Ponomariov je pozvao Vladimira Putina da pošalje ruske snage da zaštite grad te je kasnije od njega zatražio isporuku oružja. Ponomariovi ljudi uključeni su u otmice (uhvatili su ukrajinsku izvjestiteljicu Irmu Krat i Simona Ostrovskog, izvjestitelja za Vice News, oboje su kasnije pušteni, zadržali su vojne promatrače angažirane na temelju Bečkog dokumenta OESS-a). I dalje aktivno podupire separatistička djelovanja i politike.

12.5.2014.

55.

Igor Nikolaevich Bezler

(Игорь Николаевич Безлер) također poznat kao Bes (vrag)

Datum rođenja: 30.12.1965.

Mjesto rođenja: Simferopol, Krim

Jedan od vođa samoproglašene paravojne skupine grada Horlivka. Preuzeo je nadzor nad Sigurnosnom službom ukrajinskog ureda u zgradi regije Donjeck te je kasnije zauzeo područni ured Ministarstva unutarnjih poslova u gradu Horlivka. Povezan je s Ihorom Strielkovim pod čijim je zapovjedništvom bio uključen u ubojstvo Volodymyra Rybaka, narodnog zastupnika u Gradskom poglavarstvu, prema SBU-u.

12.5.2014.

▼M16

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич Какидзянов),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич Хакимзянов)

Imao je 33 godine 8. 5. 2014.

Moguće je da je rođen 25. srpnja 1980 u Makiivki (Donetsk oblast)

Jedan od vođa oružanih snaga samoproglašene „Narodne Republike Donjeck”. Cilj je snaga „zaštititi stanovnike Narodne Republike Donjeck i teritorijalnog integriteta Republike”, prema Pushylinu, jednom od vođa „Narodne Republike Donjeck”.

12. 5. 2014.

▼M17

57.

Oleg TSARIOV,

Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолтович Царьов),

Oleg Anatolevich TSAREV

(Олег Анатольевич Цаpëв)

Datum rođenja: 2.6.1970.

Mjesto rođenja: Dnjepropetrovsk

U svojstvu bivšeg zastupnika ukrajinskog parlamenta (Rade) javno je pozivao na stvaranje takozvane „Savezne Republike Nove Rusije”, koja bi se sastojala od jugoistočnih regija Ukrajine. I dalje aktivno podupire separatistička djelovanja i politike.

12.5.2014.

58.

Roman Viktorovich Lyagin

(Роман Викторович Лягин)

Datum rođenja: 30.5.1980.,

Mjesto rođenja: Donjeck, Ukrajina

Načelnik Središnjeg izbornog povjerenstva „Narodne Republike Donjeck”. Aktivno je sudjelovao u organiziranju referenduma od 11. svibnja 2014. o samoodređenju „Narodne Republike Donjeck”. Bivši „ministar” rada i socijalne skrbi.

12.5.2014.

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич Малнхин)

Datum rođenja: 12.1.1981.

Načelnik Središnjeg izbornog povjerenstva „Narodne Republike Lugansk”. Aktivno je sudjelovao u organiziranju referenduma od 11. svibnja 2014. o samoodređenju „Narodne Republike Lugansk”.

12.5.2014.

60.

Natalia Vladimirovna Poklonskaya

(Наталья Владимировна Поклонская)

Datum rođenja: 18.3.1980.,

Mjesto rođenja: Mikhailovka, regija Voroshilovgrad, Ukrajinski SSR ili Yevpatoria, Ukrajinski SSR

Tužiteljica u Krimu. Aktivno je provodila rusko pripojenje Krima.

12.5.2014.

61.

Igor Sergeievich Shevchenko

(Игорь Сергеевич Шевченко)

Mjesto rođenja: Sevastopolj, Krim

Tužitelj u Sevastopolju. Aktivno je provodio rusko pripojenje Sevastopolja.

12.5.2014.

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич Бородай)

Datum rođenja: 25.7.1972.

Mjesto rođenja: Moskva

Bivši takozvani „predsjednik vlade Narodne Republike Donjecka”, kao takav odgovoran za separatistička „vladina” djelovanja takozvane „vlade Narodne Republike Donjecka” (npr. 8. srpnja 2014. izjavio je „naša vojska provodi posebnu operaciju protiv ukrajinskih ‚fašista’”), potpisnik Memoranduma o razumijevanju o „novoruskoj uniji”. I dalje aktivno podupire separatistička djelovanja i politike.

12.7.2014.

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKIY

(Олександр Сергiйович Ходаковський),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич Ходаковский)

Datum rođenja: 18.12.1972.

Mjesto rođenja: Donjeck

Bivši takozvani „ministar sigurnosti Narodne Republike Donjecka”, kao takav odgovoran za separatistička sigurnosna djelovanja takozvane „vlade Narodne Republike Donjecka”. I dalje aktivno podupire separatistička djelovanja i politike.

12.7.2014.

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY,

(Александр Александрович Калюсский)

Datum rođenja: 9.10.1975.

Takozvani „de facto zamjenik predsjednika vlade za socijalna pitanja Narodne Republike Donjecka”. Odgovoran za separatistička „vladina” djelovanja takozvane „vlade Narodne Republike Donjecka”.

12.7.2014.

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич Хряков),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович Хряков)

Datum rođenja: 6.11.1958.

Mjesto rođenja: Donjeck

Takozvani „ministar za informiranje i masovne komunikacije Narodne Republike Donjecka”. Odgovoran za proseparatistička propagandna djelovanja takozvane „vlade Narodne Republike Donjecka”.

12.7.2014.

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович Баширов)

Datum rođenja: 20.1.1964.

Mjesto rođenja: Izhevsk, Ruska Federacija

Takozvani „predsjednik Vijeća ministara Narodne Republike Luganska”, potvrđen 8. srpnja 2014.

Odgovoran za separatistička „vladina” djelovanja takozvane „vlade Narodne Republike Luganska”.

12.7.2014.

67.

Vasyl NIKITIN,

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович Никитин)

Datum rođenja: 25.11.1971.

Mjesto rođenja: Shargun (Uzbekistan)

Takozvani „potpredsjednik Vijeća ministara Narodne Republike Luganska”, (bivši takozvani „predsjednik vlade Narodne Republike Luganska” i bivši glasnogovornik „Vojske jugoistoka”).

Odgovoran za separatistička „vladina” djelovanja takozvane „vlade Narodne Republike Luganska”.

Odgovoran za izjavu Vojske jugoistoka da se ukrajinski predsjednički izbori u „Narodnoj Republici Lugansku” ne mogu održati zbog „novog” statusa regije.

12.7.2014.

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович Карякин)

Datum rođenja: 7.4.1980. ili 7.4.1979.

Mjesto rođenja: Stakhanov (Luganska oblast)

Takozvani „predsjednik Vrhovnog vijeća Narodne Republike Luganska”.

Odgovoran za separatistička „vladina” djelovanja „Vrhovnog vijeća”, odgovoran za zahtjev Ruskoj Federaciji za priznanje neovisnosti „Narodne Republike Luganska”

Potpisnik Memoranduma o razumijevanju o „novoruskoj uniji”.

12.7.2014.

69.

Yuriy Volodymyrovych IVAKIN

(Юрiй Володимирович Iвакiн),

Iurii Vladimirovich IVAKIN

(Юрий Владимирович Ивакин)

Datum rođenja: 13.8.1954.

Mjesto rođenja: Perevalsk (Luganska oblast)

Bivši takozvani „ministar unutarnjih poslova Narodne Republike Luganska”, kao takav, odgovoran za separatistička „vladina” djelovanja takozvane „vlade Narodne Republike Luganska”.

12.7.2014.

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович Плотницкий)

Datum rođenja: 24.6.1964. ili 25.6.1964. ili 26.6.1964.

Mjesto rođenja: Lugansk (moguće u Kelmentsiju, Černjivecka oblasti.)

Bivši takozvani „ministar obrane” i trenutačni takozvani „predsjednik”„Narodne Republike Luganska”.

Odgovoran za separatistička „vladina” djelovanja takozvane „vlade Narodne Republike Luganska”.

12.7.2014.

71.

Nikolay KOZITSYN

Datum rođenja: 20.6.1956.

Mjesto rođenja: regija Donjeck

Zapovjednik kozačkih snaga.

Odgovoran za zapovijedanje separatistima u istočnoj Ukrajini u borbi protiv snaga vlade Ukrajine.

12.7.2014.

▼M17 —————

▼M17

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович Фрадков)

Datum rođenja: 1.9.1950.

Mjesto rođenja: Kurumoch, regija Kujbišev

Stalni član Vijeća sigurnosti Ruske Federacije, direktor vanjske obavještajne službe Ruske Federacije. Kao član Vijeća sigurnosti koje pruža savjete i koordinira nacionalna sigurnosna pitanja, bio je umiješan u oblikovanje politike ruske vlade kojom se ugrožava teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.7.2014.

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

(Николай Платонович Патрушев)

Datum rođenja: 11.7.1951.

Mjesto rođenja: Lenjingrad (Sankt-Peterburg).

Stalni član i tajnik Vijeća sigurnosti Ruske Federacije. Kao član Vijeća sigurnosti koje pruža savjete i koordinira nacionalna sigurnosna pitanja, bio je umiješan u oblikovanje politike ruske vlade kojom se ugrožava teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.7.2014.

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич Бортников)

Datum rođenja: 15.11.1951.

Mjesto rođenja: Perm

Stalni član Vijeća sigurnosti Ruske Federacije, direktor federalne sigurnosne službe (FSB). Kao član Vijeća sigurnosti koje pruža savjete i koordinira nacionalna sigurnosna pitanja, bio je umiješan u oblikovanje politike ruske vlade kojom se ugrožava teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.7.2014.

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович Нургалиев)

Datum rođenja: 8.10.1956.

Mjesto rođenja: Zhetikara, Kazaški SSR

Stalni član i zamjenik tajnika Vijeća sigurnosti Ruske Federacije. Kao član Vijeća sigurnosti koje pruža savjete i koordinira nacionalna sigurnosna pitanja, bio je umiješan u oblikovanje politike ruske vlade kojom se ugrožava teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.7.2014.

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович Грызлов)

Datum rođenja: 15.12.1950.

Mjesto rođenja: Vladivostok

Stalni član Vijeća sigurnosti Ruske Federacije; Kao član Vijeća sigurnosti koje pruža savjete i koordinira nacionalna sigurnosna pitanja, bio je umiješan u oblikovanje politike ruske vlade kojom se ugrožava teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.7.2014.

78.

Sergei Orestovoch BESEDA

(Сергей Орестович Беседа)

Datum rođenja: 17.5.1954.

Zapovjednik pete službe FSB-a, federalne sigurnosne službe Ruske Federacije.

Kao visoki dužnosnik FSB-a, predvodi službu koja je nadležna za nadgledanje obavještajnih operacijae i međunarodne aktivnosti.

25.7.2014.

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

(Михаил Владимирович Дегтярëв)

Datum rođenja: 10.7.1981.

Mjesto rođenja: Kuibyshev (Samara)

Zastupnik u državnoj Dumi.

Dana 23.5.2014. najavio je otvaranje „de facto veleposlanstva” nepriznate takozvane „Narodne Republike Donjecka” u Moskvi, doprinosi podrivanju ili ugrožavanju teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti Ukrajine.

25.7.2014.

80.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

(Рамзан Ахматович Кадыров)

Datum rođenja: 5.10.1976.

Mjesto rođenja: Tsentaroy.

Predsjednik Republike Čečenije. Kadyrov je davao izjave kojima podupire nezakonito pripojenje Krima, kao i izjave kojima podupire oružanu pobunu u Ukrajini. Dana 14. lipnja 2014. između ostalog je izjavio da će „učiniti sve kako bi pomogao ponovno oživjeti Krim”. U tom kontekstu vršitelj dužnosti voditelja Autonomne Republike Krima dodijelio mu je odlikovanje „za oslobođenje Krima” za potporu koju je dao nezakonitom pripojenju Krima. Osim toga, 1. lipnja 2014. izrazio je spremnost da pošalje 74 tisuće čečenskih dobrovoljaca u Ukrajinu, ako se to od njega zatraži.

25.7.2014.

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

(Александр Николаевич Ткачëв)

Datum rođenja: 23.12.1960.

Mjesto rođenja: Vyselki, regija Krasnodar

Bivši guverner Krasnodarskog kraja.

Vršitelj dužnosti čelnika Autonomne Republike Krima dodijelio mu je odlikovanje „za oslobođenje Krima” za potporu koju je dao nezakonitom pripojenju Krima. Tom prigodom vršitelj dužnosti čelnika Autonomne Republike Krima izjavio je da je Tkachyov bio jedan od prvih koji su izrazili potporu novom „vodstvu” Krima.

25.7.2014.

82.

Pavel GUBAREV

(Павел Юрьевич Губарев)

Datum rođenja: 10.2.1983.

Mjesto rođenja: Sjeverodonjetsk

Jedan od samozvanih čelnika takozvane „Narodne Republike Donjecka”. Zatražio je rusku intervenciju u istočnoj Ukrajini, među ostalim razmještanjem ruskih mirovnih snaga. Povezan je s Igorom Strelkovom/Girkinom koji je odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Gubarev je odgovoran za novačenje osoba u oružane snage separatista.

Odgovoran za to što je zajedno s proruskim snagama zauzeo zgradu regionalnih vlasti u Donjecku i sebe proglasio „narodnim guvernerom”.

Iako je uhićen zbog ugrožavanja teritorijalne cjelovitosti Ukrajine, a zatim oslobođen, nastavio je imati istaknutu ulogu u separatističkim djelovanjima i na taj način podrivati teritorijalnu cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.7.2014.

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA

(Катерина Юрiйовнa Губарева)

Datum rođenja: 5.7.1983.

Mjesto rođenja: Kakhovka (oblast Kherson)

U svojstvu bivše takozvane „ministrice vanjskih poslova” bila je odgovorna za obranu takozvane „Narodne Republike Donjecka” te na taj način podrivanje teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti Ukrajine. Usto se njezin bankovni račun upotrebljava za financiranje nezakonitih separatističkih skupina. Tako je preuzimanjem i obavljanjem te dužnosti podržala djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. I dalje aktivno podupire separatistička djelovanja i politike.

25.7.2014.

84.

Fedor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич Березин),

Fedir Dmitrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович Березiн)

Datum rođenja: 7.2.1960.

Mjesto rođenja: Donjeck

Bivši takozvani „zamjenik ministra obrane” takozvane „Narodne Republike Donjecka”. Povezan je s Igorom Strelkovom/Girkinom koji je odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Tako je preuzimanjem i obavljanjem te dužnosti Berezin podržao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. I dalje aktivno podupire separatistička djelovanja i politike.

25.7.2014.

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

Валерий Владимирович Кауров

Datum rođenja: 2.4.1956.

Mjesto rođenja: Odesa

Samozvani „predsjednik” takozvane „Republike Novorusije” koji je pozvao Rusiju da razmjesti postrojbe u Ukrajini. Tako je preuzimanjem i obavljanjem te dužnosti podržao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.7.2014.

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK

Сергей Анатольевич Здрнлюкv

Datum rođenja: 23.6.1972.

Mjesto rođenja: regija Vinnytsia

Viši pomoćnik Igora Strelkova/Girkina koji je odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Tako je preuzimanjem i obavljanjem te dužnosti Zdriliuk podržao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.7.2014.

87.

Vladimir ANTYUFEYEV

Владимир Антюфеев

(poznat i kao Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

Datum rođenja: 19.2.1951.

Mjesto rođenja: Novosibirsk

Bivši „ministar državne sigurnosti” u separatističkoj regiji Pridnjestrovlja. Bivši potpredsjednik vlade Narodne Republike Donjecka odgovoran za sigurnost i izvršavanje zakonodavstva. U tom svojstvu odgovoran je za separatistička „vladina” djelovanja takozvane „vlade Narodne Republike Donjecka”.

25.7.2014.

88.

Alexey Alexeyevich GROMOV

(Алексей Алексеевич Громов)

Datum rođenja: 31.5.1960.

Mjesto rođenja: Zagorsk (Sergiev Posad)

Kao prvi zamjenik voditelja predsjedničke administracije odgovoran je za davanje uputa ruskim medijskim kućama da izvješćuju na način koji pogoduje separatistima u Ukrajini i pripojenju Krima te tako podupire destabilizaciju istočne Ukrajine i pripojenje Krima.

30.7.2014.

▼M16

89.

Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA

(Оксана Александровна Чигрина)

Imala je 33 godine 1. 8. 2014.

Moguće je da je rođena 23. 7. 1981.

Glasnogovornica takozvane „vlade” takozvane „Narodne Republike Luganska” koja je davala izjave kojima se opravdava, između ostalog, rušenje ukrajinskog vojnog zrakoplova, uzimanje talaca i borbene aktivnosti nezakonitih naoružanih skupina kojima se posljedično podrivala teritorijalna cjelovitost, suverenitet i jedinstvo Ukrajine.

30. 7. 2014.

▼M17

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич Литвинов)

Datum rođenja: 13.1.1954.

Mjesto rođenja: Dzerzhynsk (Donečka oblast)

Član takozvanog „Narodnog vijeća” i bivši predsjedavajući takozvanog „Vrhovnog vijeća” takozvane „Narodne Republike Donjecka” te je bio na izvorištu politika i organizacije nezakonitog „referenduma” koji je doveo do proglašenja takozvane „Narodne Republike Donjecka”, što je predstavljalo kršenje teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i jedinstva Ukrajine.

30.7.2014.

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович Абисов)

Datum rođenja: 27.11.1967.

Mjesto rođenja: Simferopol, Krim

Prihvaćanjem imenovanja takozvanim „ministrom unutarnjih poslova Republike Krim” (Odlukom br. 301) koje mu je 5. svibnja 2014. dodijelio Predsjednik Rusije te djelovanjem u svojstvu takozvanog „ministra unutarnjih poslova” podrivao je teritorijalnu cjelovitost, suverenitet i jedinstvo Ukrajine.

30.7.2014.

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович Ротенберг)

Datum rođenja: 15.12.1951.

Mjesto rođenja: Lenjingrad (Sankt Peterburg).

G. Rotenberg dugogodišnji je poznanik predsjednika Putina i njegov bivši partner za sparing u džudu.

Obogatio se tijekom mandata predsjednika Putina. Njegova razina gospodarskog uspjeha može se pripisati utjecaju ključnih donositelja odluka koji mu je pogodovao, posebno pri dodjeli ugovora o javnoj nabavi.

Imao je koristi od bliske osobne veze s ruskim donositeljima odluka jer su mu ruska država ili poduzeća u državnom vlasništvu dodijelili važne ugovore. Njegovim je društvima posebno dodijeljeno nekoliko vrlo unosnih ugovora za pripremu Olimpijskih igara u Sočiju.

Također je vlasnik trgovačkog društva Stroygazmontazh koje je dobilo državni ugovor za gradnju mosta od Rusije do nezakonito pripojene Autonomne Republike Krima te je time konsolidirao njezinu integraciju u Rusku Federaciju, čime se dalje podriva teritorijalna cjelovitost Ukrajine.

Predsjednik je uprave izdavačke kuće Prosvescheniye koja je posebno provela projekt „Djeci Rusije: adresa – Krim”, javnu kampanju čija je namjena bila uvjeriti krimsku djecu da su sada ruski građani koji žive u Rusiji te time poduprijeti politiku ruske vlade da integrira Krim u Rusiju.

30.7.2014.

93.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

(Константин Валерьевич Малофеев)

Datum rođenja: 3.7.1974.

Mjesto rođenja: Puschino

G. Malofeev blisko je povezan s ukrajinskim separatistima u istočnoj Ukrajini i na Krimu. Bivši je poslodavac g. Borodaija, takozvanog predsjednika vlade takozvane „Narodne Republike Donjecka”, te se tijekom razdoblja pripojenja Krima susreo s g. Aksyonovim, takozvanim predsjednikom vlade takozvane „Republike Krima”. Ukrajinska vlada pokrenula je kaznenu istragu njegove navodne materijalne i financijske potpore separatistima. Osim toga, dao je više javnih izjava potpore pripojenju Krima i uključenju Ukrajine u Rusiju te je u lipnju 2014. izjavio da se „cijela Ukrajina ne može uključiti u Rusiju, ali istok (Ukrajine) možda može”.

Stoga g. Malofeev podupire destabilizaciju istočne Ukrajine.

30.7.2014.

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович Ковальчук)

Datum rođenja: 25.7.1951.

Mjesto rođenja: Lenjingrad (Sankt Peterburg).

G. Kovalchuk je dugogodišnji poznanik predsjednika Putina. Suosnivač je takozvanog društva Ozero Dacha, zadruge koja povezuje utjecajnu skupinu pojedinaca bliskih predsjedniku Putinu.

Ostvaruje korist od svojih veza s ruskim donositeljima odluka. Predsjednik je i najveći dioničar društva Bank Rossiya. Godine 2013. bio je vlasnik otprilike 38 % društva Bank Rossiya koje se smatra osobnom bankom visokih dužnosnika Ruske Federacije. Od nezakonitog pripojenja Krima Bank Rossiya otvorila je podružnice diljem Krima i Sevastopolja, čime je konsolidirala njihovu integraciju u Rusku Federaciju.

Osim toga, Bank Rossiya ima važne interese u društvu National Media Group koje nadzire televizijske postaje koje aktivno podupiru politike ruske vlade za destabilizaciju Ukrajine.

30.7.2014.

95.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

(Николай Терентьевич Шамалов)

Datum rođenja: 24.1.1950.

Mjesto rođenja: Bjelarus

G. Shamalov je dugogodišnji poznanik predsjednika Putina. Suosnivač je takozvanog društva Ozero Dacha, zadruge koja povezuje utjecajnu skupinu pojedinaca bliskih predsjedniku Putinu.

Ostvaruje korist od svojih veza s ruskim donositeljima odluka. Drugi je najveći dioničar društva Bank Rossiya te je 2013. posjedovao oko 10 % tog društva koje se smatra osobnom bankom visokih dužnosnika Ruske Federacije. Od nezakonitog pripojenja Krima društvo Bank Rossiya otvorilo je podružnice diljem Krima i Sevastopolja, čime je konsolidiralo njihovu integraciju u Rusku Federaciju.

Osim toga, Bank Rossiya ima važne interese u društvu National Media Group koje s druge strane nadzire televizijske postaje koje aktivno podupiru politike ruske vlade za destabilizaciju Ukrajine.

30.7.2014.

96.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO

(Александр Владимирович Захарченко)

Datum rođenja: 26.6.1976.

Mjesto rođenja: Donjeck

Dana 7. kolovoza 2014. zamijenio je Alexandera Borodaija kao takozvani „premijer” takozvane „Narodne Republike Donjecka”. Pri preuzimanju i obnašanju te dužnosti Zakharchenko je podupirao djelovanja i politike kojima se podriva teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

12.9.2014.

97.

Vladimir KONONOV/također poznat kao „Car”

(Владимир Петровнч Кононов)

Datum rođenja: 14.10.1974.

Mjesto rođenja: Gorsky

Dana 14. kolovoza zamijenio je Igora Strelkova/Girkina kao takozvani „ministar obrane” takozvane „Narodne Republike Donjecka”. Navodno od travnja zapovijeda odredom separatističkih boraca u Donjecku i obećao je „riješiti strateški zadatak odbijanja ukrajinske vojne agresije”. Time je Konokov podupirao djelovanja i politike kojima se podriva teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

12.9.2014.

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович Руденко)

Datum rođenja: 21.1.1983.

Mjesto rođenja: Debalcevo

Povezan s „Narodnom milicijom Donbasa”. Izjavio je između ostalog da će svoje borbe nastaviti u ostatku zemlje. Time je Rudenko podupirao djelovanja i politike kojima se podriva teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Takozvani „narodni zastupnik” u takozvanom „Parlamentu Narodne Republike Donjecka”.

12.9.2014.

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV

(Геннадий Николаевич ЦыПлаков)

Datum rođenja: 21.6.1973.

Mjesto rođenja: Rostovska oblast (Rusija)

Zamijenio je Marata Bashirova kao takozvani „premijer” takozvane „Narodne Republike Luganska”. Prethodno je djelovao u miliciji Vojske jugoistoka. Time je Tsypkalov podupirao djelovanja i politike kojima se podriva teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

12.9.2014.

▼M16

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич Пинчук)

Mogući datum rođenja: 27. 12. 1977.

Bivši „državni ministar sigurnosti” takozvane „Narodne Republike Donjecka”. Povezan s Vladimirom Antyufeyevim, koji je odgovoran za separatističke „vladine” aktivnosti takozvane „vlade Narodne Republike Donjecka”. Time je podupirao djelovanja i politike kojima se podriva teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. I dalje aktivno podupire separatistička djelovanja i politike.

12. 9. 2014.

▼M17

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берëза)

Datum rođenja: 1.3.1977.

„Ministar unutarnjih poslova” takozvane „Narodne Republike Donjecka”. Povezan s Vladimirom Antyufeyevom koji je odgovoran za separatističke „vladine” aktivnosti takozvane „vlade Narodne Republike Donjecka”. Time je podupirao djelovanja i politike kojima se podriva teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

12.9.2014.

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN

(Андрей Николаевич Родкин)

Datum rođenja: 23.9.1976.

Mjesto rođenja: Moskva

Moskovski predstavnik takozvane „Narodne Republike Donjecka”. U svojim izjavama između ostalog govorio je o spremnosti milicije da provodi gerilski rat i njihovom osvajanju oružanih sustava ukrajinskih oružanih snaga. Time je podupirao djelovanja i politike kojima se podriva teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

12.9.2014.

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович Караман),

Alexandru CARAMAN

Datum rođenja: 26.7.1956. ili 26.6.1956.

Mjesto rođenja: Cioburciu, okrug Slobozia, sada Republika Moldova

„Zamjenik premijera za socijalna pitanja” takozvane „Narodne Republike Donjecka”. Povezan s Vladimirom Antyufeyevom, koji je odgovoran za separatističke „vladine” aktivnosti takozvane „vlade Narodne Republike Donjecka”. Time je podupirao djelovanja i politike kojima se podriva teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Štićenik ruskog zamjenika premijera Dmitryja Rogozina. Načelnik uprave Vijeća ministara takozvane „Narodne Republike Donjecka”.

12.9.2014.

104.

Georgiy L'vovich MURADOV

(Георгий Львович Мурадов)

Datum rođenja: 19.11.1954.

Mjesto rođenja: Kochmes, Komi ASSR

Takozvani „zamjenik premijera” Krima i ovlašteni predstavnik Krima predsjedniku Putinu. Muradov je imao važnu ulogu u konsolidaciji ruske institucionalne kontrole nad Krimom nakon nezakonitog pripojenja. Time je podupirao djelovanja i politike kojima se podriva teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

12.9.2014.

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич Шеремет)

Datum rođenja: 23.5.1971.

Mjesto rođenja: Džankoj

Takozvani „prvi zamjenik premijera” Krima. Sheremet je odigrao ključnu ulogu u organizaciji i provedbi referenduma od 16. ožujka na Krimu o ujedinjenju s Rusijom. U razdoblju referenduma Sheremet je navodno zapovijedao promoskovskim „samoobrambenim snagama” na Krimu. Time je podupirao djelovanja i politike kojima se podriva teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

12.9.2014.

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

(Юрий Леонидович Воробьев)

Datum rođenja: 2.2.1948.

Mjesto rođenja: Krasnojarsk

Zamjenik predsjednika Vijeća federacije Ruske Federacije. Dana 1. ožujka 2014. Vorobiov je u Vijeću Federacije javno podržao raspoređivanje ruskih snaga u Ukrajini. Nakon toga glasovao je za s time povezani dekret.

12.9.2014.

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

(Владимир Вольфович Жириновски)

Datum rođenja: 25.4.1946.

Mjesto rođenja: Alma Ata, Kazakstanski SSR

Član Vijeća državne Dume; vođa stranke LDPR. Aktivno je podržavao upotrebu ruskih oružanih snaga u Ukrajini i pripajanje Krima. Aktivno je pozivao na podjelu Ukrajine. U ime stranke LDPR, na čijem je čelu, potpisao je sporazum s tzv. „Narodnom Republikom Donjeck”.

12.9.2014.

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Васильев Владимир Абдуалиевич)

Datum rođenja: 11.8.1949.

Mjesto rođenja: Klin

Zamjenik predsjednika državne Dume. Dana 20. ožujka 2014. glasovao je za nacrt Federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

12.9.2014.

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович Водолацкий)

Datum rođenja: 19.8.1957.

Mjesto rođenja: Stefanidin Dar, regija Rostov

Predsjednik („ataman”) Unije ruskih i stranih kozačkih snaga i zamjenik u državnoj Dumi. Podržao je pripojenje Krima i priznao je da su ruski Kozaci bili aktivno uključeni u ukrajinski sukob na strani separatista koje je podržala Moskva. Dana 20. ožujka 2014. glasovao je za nacrt Federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

12.9.2014.

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович Калашников)

Datum rođenja: 6.8.1960.

Mjesto rođenja: Stepnoy Dvorets

Prvi zamjenik predsjednika Odbora za vanjske poslove državne Dume. Dana 20. ožujka 2014. glasovao je za nacrt Federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

12.9.2014.

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович Никитин)

Datum rođenja: 5.4.1948.

Mjesto rođenja: Opochka

Bivši prvi zamjenik predsjednika Odbora za odnose s državama CIS-a, euroazijske integracije i veze sa sunarodnjacima u državnoj Dumi. Dana 20. ožujka 2014. glasovao je za nacrt Federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

12.9.2014.

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович Лебедев)

Datum rođenja: 21.3.1964.

Mjesto rođenja: Rudny, regija Kostanai, Kazakstanski SSR

Prvi zamjenik predsjednika Odbora za odnose s državama CIS-a, euroazijske integracije i veze sa sunarodnjacima u državnoj Dumi. Dana 20. ožujka 2014. glasovao je za nacrt Federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

12.9.2014.

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

(Иван Иванович Мельников)

Datum rođenja: 7.8.1950.

Mjesto rođenja: Bogoroditsk

Prvi zamjenik predsjednika, državna Duma. Dana 20. ožujka 2014. glasovao je za nacrt Federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

12.9.2014.

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович Лебедев)

Datum rođenja: 27.9.1972.

Mjesto rođenja: Moskva

Zamjenik predsjednika, državna Duma. Dana 20. ožujka 2014. glasovao je za nacrt Federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

12.9.2014.

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович Левичев)

Datum rođenja: 28.5.1953.

Mjesto rođenja: Pushkin

Zamjenik predsjednika, državna Duma. Dana 20. ožujka 2014. glasovao je za nacrt Federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

12.9.2014.

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

(Светлана Сергеевна Журова)

Datum rođenja: 7.1.1972.

Mjesto rođenja: Pavlov-on-the-Neva

Prva zamjenica predsjednika Odbora za vanjske poslove, državna Duma. Dana 20. ožujka 2014. glasovala je za nacrt Federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

12.9.2014.

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

(Алексей Васильевич Haумец)

Datum rođenja: 11.2.1968.

General bojnik ruske vojske. Zapovijeda 76. zračnim odredom koji je uključen u rusku vojnu prisutnost na ukrajinskom državnom području, posebice tijekom nezakonitog pripojenja Krima.

12.9.2014.

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

(Сергей Викторович Чемезов)

Datum rođenja: 20.8.1952.

Mjesto rođenja: Cheremkhovo

Sergei Chemezov jedan je od poznatih bliskih suradnika predsjednika Putina, obojica su bili dužnosnici KGB-a raspoređeni u Dresdenu, te je član Vrhovnog vijeća „Ujedinjene Rusije”. Zahvaljujući vezama s ruskim predsjednikom promaknut je na više pozicije u poduzećima pod državnom kontrolom. Predsjeda konglomeratom Rostec, vodećom ruskom korporacijom za obrambenu i industrijsku proizvodnju pod državnom kontrolom. Slijedom odluke ruske vlade Technoprometexpoort društvo kći Rosteca planira izgradnju energetskog postrojenja na Krimu i time podupire njegovu integraciju u Rusku Federaciju.

Nadalje, Rosoboronexport, društvo kći Rosteca, podržao je integraciju krimskih obrambenih trgovačkih društava u rusku obrambenu industriju, time konsolidirajući nezakonito pripojenje Krima Ruskoj Federaciji.

12.9.2014.

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович Бабаков)

Datum rođenja: 8.2.1963.

Mjesto rođenja: Kišinjev

Zastupnik u državoj Dumi, predsjednik povjerenstva državne Dume za zakonodavne odredbe o razvoju vojno-industrijskog kompleksa Ruske Federacije. Istaknuti je član „Ujedinjene Rusije” i poduzetnik s velikim ulaganjima u Ukrajini i na Krimu.

Dana 20. ožujka 2014. glasovao je za nacrt Federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

12.9.2014.

120.

Serhiy KOZYAKOV (također poznat kao Sergey Kozyakov)

Сергей Козьяков

Datum rođenja: 29.9.1982.

U svojoj ulozi „predsjednika Središnje izborne komisije Luganska” odgovoran je za organiziranje tzv. „izbora”2. studenoga 2014. u tzv. „Narodnoj Republici Lugansk”. Tim „izborima” krši se ukrajinsko pravo te su stoga nezakoniti.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj te organiziranjem nezakonitih „izbora”, aktivno je podupirao aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29.11.2014.

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV također poznat kao Oleh AKIMOV

(Олег Константинович Акимов)

Datum rođenja: 15.9.1981.

Mjesto rođenja: Lugansk

Zamjenik „Gospodarske unije Luganska” u „Nacionalnom vijeću” u „Narodnoj Republici Lugansk”. Bio je kandidat na takozvanim „izborima” od 2. studenoga 2014. za položaj „predsjednika” takozvane „Narodne Republike Lugansk”. Tim „izborima” krši se ukrajinsko pravo te su stoga nezakoniti.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj te službenim sudjelovanjem kao kandidat na nezakonitim „izborima”, aktivno je podupirao aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29.11.2014.

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN također poznata kao Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN ili Larysa AIRAPETYAN

(Лариса Леонидовна Айрапетян)

Datum rođenja: 21.2.1970.

„Ministrica zdravstva” takozvane „Narodne Republike Lugansk”. Kandidirala se na takozvanim „izborima” od 2. studenoga 2014. za položaj „predsjednice” takozvane „Narodne Republike Lugansk”.

Tim „izborima” krši se ukrajinsko pravo te su stoga nezakoniti.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj te službenim sudjelovanjem kao kandidatkinja na nezakonitim „izborima”, aktivno je podupirala aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29.11.2014.

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO također poznat kao Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO

(Юрий Викторович Сивоконенко)

Datum rođenja: 7.8.1957.

Mjesto rođenja: Donjeck

Zastupnik u „Parlamentu” takozvane „Narodne Republike Donjeck” i radi u Uniji veterana organizacije Berkut u Donbasu. Kandidirao se na takozvanim „izborima” od 2. studenoga 2014. za položaj „predsjednika” takozvane „Narodne Republike Donjeck”. Tim „izborima” krši se ukrajinsko pravo te su stoga nezakoniti.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj te službenim sudjelovanjem kao kandidat na nezakonitim „izborima”, aktivno je podupirao aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29.11.2014.

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN također poznat kao Oleksandr KOFMAN

(Александр Игоревич Кофман)

Datum rođenja: 30.8.1977.

Mjesto rođenja: Makiivka (Donečka oblast)

Takozvani „ministar vanjskih poslova” i takozvani „Prvi zamjenik predsjednika”„Parlamenta” takozvane „Narodne Republike Donjecka”. Kandidirao se na takozvanim nezakonitim „izborima” od 2. studenoga 2014. za položaj „predsjednika” takozvane „Narodne Republike Donjecka”. Tim „izborima” krši se ukrajinsko pravo te su stoga nezakoniti.

Sudjelovanjem i obnašanjem te dužnosti te službenim sudjelovanjem kao kandidat na nezakonitim „izborima”, aktivno je podupirao aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29.11.2014.

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич Халиков)

Datum rođenja: 23.2.1969.

Mjesto rođenja: selo Belozere, Romodanovskiy rayon, SSSR

„Prvi zamjenik predsjednika vlade” i bivši „glavni tužitelj” takozvane „Narodne Republike Donjeck”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29.11.2014.

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович Семенов)

Datum rođenja: 3.2.1963.

Mjesto rođenja: Moskva

„Potpredsjednik vlade za financije” takozvane „Narodne Republike Lugansk”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29.11.2014.

127.

Oleg BUGROV

(Олег Бугров)

Datum rođenja: 29.8.1969.

„Ministar obrane” takozvane „Narodne Republike Lugansk”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29.11.2014.

128.

Lesya LAPTEVA

(Леся Лаптева)

 

„Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i religije” tzv. „Narodne Republike Luganska”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirala aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29.11.2014.

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV

(također poznat kao Yevhen Eduardovych Mychaylov)

(Евгений Здуардович Михайлов)

Datum rođenja: 17.3.1963.

Mjesto rođenja: Arkhangelsk

„Voditelj uprave za državna pitanja” tzv. „Narodne Republike Donjeck”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29.11.2014.

▼M16

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK

također poznat kao Igor Vladimirovich KOSTENOK

(Игорь Владимирович Костенок)

Godina rođenja: 1961.

„Ministar obrazovanja” takozvane „Narodne Republike Donjeck”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29. 11. 2014.

▼M14

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (također poznat kao Yevhen Vyacheslavovych Orlov)

Евгений Вячеславович Орлов

 

Član „Nacionalnog vijeća” tzv. „Narodne Republike Donjeck”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29.11.2014.

▼M17

132.

Vladyslav Nykolayevych DEYNEGO također poznat kao Vladislav Nykolayevich DEYNEGO

(Владислав Николаевич Дейнего)

Datum rođenja: 12.3.1964.

„Zamjenik predsjednika”„Narodnog vijeća” takozvane „Narodne Republike Lugansk”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29.11.2014.

133.

Pavel DREMOV također poznat kao Batya

(Павел Леонидович ДРËМОВ),

Pavlo Leonidovych DRYOMOV

(Павло Леонщович Дрьомов)

Datum rođenja: 22.11.1976.

Mjesto rođenja: Stakhanov

Zapovjednik „Prve kozačke pukovnije”, oružane separatističke skupine koja je sudjelovala u sukobima u istočnoj Ukrajini.

U toj ulozi aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

134.

Alexey MILCHAKOV također poznat kao Fritz, Srbin

(Алексей МИЛЬЧАКОВ)

Datum rođenja: 30.4.1991. ili 30.1.1991.

Mjesto rođenja: Sankt Peterburg

Zapovjednik jedinice „Rusich”, oružane separatističke skupine koja je sudjelovala u sukobima u istočnoj Ukrajini.

U toj ulozi aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

135.

Arseny PAVLOV također poznat kao Motorola

ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ (također poznat kao Моторoла)

Datum rođenja: 2.2.1983.

Mjesto rođenja: Ukhta, Komi

Zapovjednik „bataljuna Sparta”, oružane separatističke skupine koja je sudjelovala u sukobima u istočnoj Ukrajini.

U toj ulozi aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

136.

Mikhail Sergeevich TOLSTYKH također poznat kao Givi

(Михаил Сергеевич Толстых)

Datum rođenja: 19.7.1980.

Mjesto rođenja: Ilovaisk

Zapovjednik bataljuna „Somali”, oružane separatističke skupine koja je sudjelovala u sukobima u istočnoj Ukrajini.

U toj ulozi aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Здуард Александрович Басурин)

Datum rođenja: 27.6.1966. ili 21.6.1966.

Mjesto rođenja: Donjeck

Takozvani „zamjenik zapovjednika” u Ministarstvu obrane takozvane „Narodne Republike Donjecka”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

Datum rođenja: 20.5.1972. ili 30.5.1972.

Mjesto rođenja: Lugansk

Takozvani „ministar pravosuđa” nezakonite takozvane „Narodne Republike Luganska”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira ta zemlja.

16.2.2015.

139.

Sergey Anatolievich LITVIN

(Сергей Анатольевич Литвин)

Datum rođenja: 2.7.1973.

Takozvani „zamjenik predsjednika” Vijeća ministara takozvane „Narodne Republike Luganska”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

▼M15

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Takozvani glavni zapovjednik narodnih paravojnih snaga takozvane „Narodne Republike Luganska”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira ta zemlja.

16.2.2015.

▼M17

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Datum rođenja: 20.11.1988.

Mjesto rođenja: Krasnoarmëisk

Takozvana „ministrica pravosuđa” takozvane „Narodne Republike Donjecka”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirala djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Datum rođenja: 27.1.1974.

Takozvani „ministar proračuna” takozvane „Narodne Republike Donjecka”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira ta zemlja.

16.2.2015.

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV

(Евгений Владимирович Мануйлов)

Datum rođenja: 5.1.1967.

Takozvani „ministar proračuna” takozvane „Narodne Republike Luganska”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

144.

Viktor YATSENKO

(Виктор ЯЦЕНКО)

Datum rođenja: 22.4.1985.

Mjesto rođenja: Kherson

Takozvani „ministar komunikacija” takozvane „Narodne Republike Donjecka”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

▼M15

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Takozvana „ministrica gospodarskog razvoja i trgovine” takozvane „Narodne Republike Luganska”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirala djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

▼M17

146.

Zaur ISMAILOV

(Заур Исмаилов Рауфович)

Datum rođenja: 25.7.1978. (ili 23.3.1975.)

Mjesto rođenja: Krasny Luch, Voroshilovgrad Luhansk

Takozvani „glavni tužitelj” takozvane „Narodne Republike Luganska”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

(Анатолий Иванович Антонов)

Datum rođenja: 15.5.1955.

Mjesto rođenja: Omsk

Zamjenik ministra obrane te je u toj ulozi sudjelovao u pružanju potpore razmještanju ruskih postrojbi u Ukrajini.

Prema postojećoj strukturi ruskog Ministarstva obrane u toj ulozi sudjeluje u oblikovanju i provedbi politike ruske vlade. Tom politikom ugrožava se teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

16.2.2015.

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович Бахин)

Datum rođenja: 8.5.1956.

Mjesto rođenja: Kaunas, Litva

Prvi zamjenik ministra obrane te je u toj ulozi sudjelovao u pružanju potpore razmještanju ruskih postrojbi u Ukrajini.

Prema postojećoj strukturi ruskog Ministarstva obrane u toj ulozi sudjeluje u oblikovanju i provedbi politike ruske vlade. Tom politikom ugrožava se teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

16.2.2015.

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Datum rođenja: 9.11.1963.

Mjesto rođenja: NJDR (DDR)

Ravnatelj Glavnog odjela za operacije i zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Ruske Federacije. U obje uloge aktivno sudjeluje u oblikovanju i provedbi vojne kampanje ruskih snaga u Ukrajini.

Prema utvrđenim aktivnostima glavnog stožera provođenjem operativne kontrole nad oružanim snagama aktivno sudjeluje u oblikovanju i provedbi politike ruske vlade kojom se ugrožava teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

16.2.2015.

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич Кобзон)

Datum rođenja: 11.9.1937.

Mjesto rođenja: Tchassov Yar, Ukrajina

Zastupnik u državnoj Dumi.

Posjetio je takozvanu „Narodnu Republiku Donjeck” te je tijekom posjeta svojim izjavama podupro separatiste. Također je imenovan počasnim konzulom takozvane „Narodne Republike Donjecka” u Ruskoj Federaciji.

Dana 20. ožujka 2014. glasovao je za nacrt Federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

16.2.2015.

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

(Валерий Фëдoрoвич Рашкин)

Datum rođenja: 14.3.1955.

Mjesto rođenja: Zhilino, regija Kalinjingrad

Prvi zamjenik predsjednika Odbora državne Dume za etnička pitanja.

Osnivač je civilnog pokreta „Krassnaya Moskva – pomoć patriotskoj fronti Crvena Moskva (Red Moscow Patriotic Front Aid)” koji je organizirao javne prosvjede u potporu separatistima, time podupirući politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Dana 20. ožujka 2014. glasovao je za nacrt Federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

16.2.2015.

▼M4

Subjekti

▼B 

Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja

▼M5

1.

PJSC Chernomorneftegaz

a.k.a Chornomornaftogaz

Prospekt Kirova/per. Sovarkomovskji 52/1 Simferopol, Krim

„Parlament Krima” donio je 17. ožujka 2014. rezoluciju o zapljeni imovine poduzeća Chernomorneftegaz u ime „Republike Krima”. Krimske su „vlasti” na taj način poduzeće efektivno konfiscirala.

12.5.2014.

2.

Feodosia

a.k.a Feodossyskoje Predprijatije po obespetscheniju nefteproduktami

98107, Krim, Feodosiya, Geologicheskaya str. 2

Društvo pruža usluge pretovara sirove nafte i naftnih proizvoda.

„Parlament Krima” donio je 17.ožujka 2014. rezoluciju o zapljeni imovine poduzeća Feodosia u ime „Republike Krima”. Krimske su „vlasti” na taj način poduzeće efektivno konfiscirala.

12.5.2014.

▼M8

3.

Takozvana „Narodna Republika Lugansk”

„Луганская народная республика”

„Luganskaya narodnaya respublika”

Službene internetske stranice:

http://lugansk-online.info

Broj telefona

+38-099-160-74-14

Takozvana „Narodna Republika Lugansk” osnovana je 27. travnja 2014.

Odgovorna za organiziranje nezakonitog referenduma 11. svibnja 2014. Deklaracija o neovisnosti 12. svibnja 2014.

Takozvane „narodne republike” Donjetsk i Lugansk osnovale su takozvanu „Federalnu Državu Novorusiju”22. svibnja 2014.

Time se krši ukrajinski ustavni zakon, a posljedično i međunarodno pravo te se tako podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

Ujedno je umiješana u novačenje za separatističku „Vojsku jugoistoka” i za druge nezakonite naoružane separatističke skupine te tako podriva stabilnost ili sigurnost Ukrajine.

25.7.2014.

4.

Takozvana „Narodna Republika Donjetsk”

„Донецкая народная республика”

„Donétskaya naródnaya respúblika”

Službene informacije, među ostalim Ustav Narodne Republike Donjetska i sastav Vrhovnog vijeća

http://dnr-news.com/

Društveni mediji:

https://twitter.com/dnrpress

http://vk.com/dnrnews

Takozvana „Narodna Republika Donjetsk” proglašena je 7. travnja 2014.

Odgovorna za organiziranje nezakonitog referenduma 11. svibnja 2014. Deklaracija o neovisnosti 12. svibnja 2014.

Takozvane „narodne republike” Donjetsk i Lugansk potpisale su 24. svibnja 2014. sporazum o osnivanju takozvane „Federalne Države Novorusije”.

Time se krši ukrajinski ustavni zakon, a posljedično i međunarodno pravo te se tako podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet. i neovisnost Ukrajine.

Ujedno je umiješana u novačenje za nezakonite naoružane separatističke skupine te tako ugrožava stabilnost ili sigurnost Ukrajine.

25.7.2014.

5.

Takozvana „Federalna Država Novorusija”

„Федеративное государство Новороссия”

„Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya”

Službena priopćenja za tisak:

http://novorossia.su/official

Takozvane „narodne republike” Donjetsk i Lugansk potpisale su 24. svibnja 2014. sporazum o osnivanju nepriznate takozvane „Federalne Države Novorusije”.

Time se krši ukrajinski ustavni zakon, a posljedično i međunarodno pravo te se tako ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.7.2014.

6.

Međunarodni savez javnih udruga „Velika vojska Dona”

Международный Союз Общественных Объединений

„Всевеликое Войско Донское”

Službene internetske stranice:

http://vvd2003.narod.ru/

Broj telefona:

+7-8-908-178-65-57

Društveni mediji:

Kozačka nacionalna garda

http://vk.com/kazak_nac_guard

Adresa: 346465 Russia Rostov Region. October (C) District. St Zaplavskaya. Str Shosseynaya 1

„Velika vojska Dona” osnovala je „Kozačku nacionalnu gardu”, koja je odgovorna za borbu protiv ukrajinskih vladinih snaga u istočnoj Ukrajini i tako podriva teritorijalnu cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine te ujedno ugrožava stabilnost ili sigurnost Ukrajine.

Povezana s g. Nikolayem KOZITSYNOM, koji je zapovjednik kozačkih snaga i odgovoran za zapovijedanje separatistima u istočnoj Ukrajini, koji se bore protiv ukrajinskih vladinih snaga.

25.7.2014.

7.

„Sobol”

„СОБОЛЬ”

Službene internetske stranice:

http://soboli.net

Društveni mediji:

http://vk.com/sobolipress

Broj telefona:

(0652) 60-23-93.

Adresa e-pošte: SoboliPress@gmail.com

Adresa: Crimea, Simferopol, str. Kiev, 4 (lokalna autobusna stanica „Central”).

Radikalna paravojna organizacija, odgovorna za otvorenu potporu uporabi sile za kraj ukrajinske kontrole nad Krimom i tako podriva teritorijalnu cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

Odgovorna za obuku separatista za borbu protiv ukrajinskih vladinih snaga u istočnoj Ukrajini i tako ugrožava stabilnost ili sigurnost Ukrajine.

25.7.2014.

8.

Takozvana „Luganska Garda”

„Луганская гвардия”

Društveni mediji:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

Samoobrambena paravojna skupina Luganska, odgovorna za obuku separatista za borbu protiv ukrajinskih vladinih snaga u istočnoj Ukrajini i tako ugrožava stabilnost ili sigurnost Ukrajine.

Povezana s g. Germanom PROPOKIVOM, aktivnim čelnikom koji je odgovoran za sudjelovanje u zauzimanju zgrade luganskog regionalnog ureda ukrajinske sigurnosne službe i snimanje videoobraćanja predsjedniku Putinu i Rusiji iz okupirane zgrade.

25.7.2014.

9.

Takozvana „Vojska jugoistoka”

„Армии Юго-Востока”

Novačenje:

http://lugansk-online.info/statements

Društveni mediji:

http://vk.com/lugansksbu

Nezakonita naoružana separatistička skupina koja se smatra jednom od najvažnijih u istočnoj Ukrajini.

Odgovorna za okupiranje zgrade sigurnosne službe u regiji Lugansk. Umirovljeni časnik.

Povezana s g. Valeriyem BOLOTOVIM koji je naveden kao jedan od čelnika skupine.

Povezana s g. Vasylom NIKITINIM, odgovornim za separatistička „vladina” djelovanja takozvane „vlade Narodne Republike Luganska”.

25.7.2014.

10.

Takozvana „Narodna paravojna skupina Donbass”

„Нарóдное ополчéние Донбáсса”

Društveni mediji:

http://vk.com/polkdonbassa

+38-099-445-63-78;

+38-063-688-60-01;

+38-067-145-14-99;

+38-094-912-96-60;

+38-062-213-26-60

Adresa e-pošte: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

Dobrovoljno javljanje u Rusiji:

+7 (926) 428-99-51

+7 (967) 171-27-09

ili adresa e-pošte novoross24@mail.ru

Adresa: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Nezakonita naoružana separatistička skupina odgovorna za borbu protiv ukrajinskih vladinih snaga u istočnoj Ukrajini i tako ugrožava stabilnost ili sigurnost Ukrajine.

Među ostalim, militantna skupina preuzela je kontrolu nad nekoliko vladinih zgrada u istočnoj Ukrajini početkom travnja 2014. i tako podriva teritorijalnu cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

Njezin bivši čelnik g. Pavel

Gubarev odgovoran je zato što je zajedno s proruskim snagama zauzeo zgradu regionalnih vlasti u Donjetsku i sebe proglasio „narodnim guvernerom”.

25.7.2014.

11.

„Bataljun Vostok”

„батальоны Восток”

Društveni mediji:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

Nezakonita naoružana separatistička skupina koja se smatra jednom od najvažnijih u istočnoj Ukrajini.

Odgovorna za borbu protiv ukrajinskih vladinih snaga u istočnoj Ukrajini i tako ugrožava stabilnost ili sigurnost Ukrajine.

Pokušala je zauzeti Zračnu luku Donjetsk.

25.7.2014.

12.

Državno trajektno poduzeće „Kerch ferry”

Государственная судоходная компания „Керченская паромная переправа”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenskaya paromnaya pereprava

16 Tselibernaya Street, 98307 Kerch

(Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Целимберная, 16)

Kod: 14333981

Vlasništvo nad subjektom preneseno je protivno ukrajinskom pravu. „Parlament Krima” donio je 17.3.2014. rezoluciju br. 1757-6/14„O nacionalizaciji nekih trgovačkih društava koja pripadaju ukrajinskim ministarstvima infrastrukture ili poljoprivrede” te je „predsjedništvo parlamenta Krima”24.3.2014. donijelo odluku br. 1802-6/14„O trajektnom poduzeću Kerch Ferry u državnom vlasništvu” u kojoj je proglasilo prisvajanje imovine koja pripada državnom trajektnom poduzeću „Kerch Ferry” u ime „Republike Krima”. Time su krimske „vlasti” efektivno oduzele poduzeće.

25.7.2014.

13.

Državno poduzeće

„Sevastopol commercial seaport”

Государственное предприятие „Севастопольский морской торговый порт”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Sevastopolski morskoy torgovy port

3 Place Nakhimova, 99011 Sevastopol

(99011, г. Севастополь, пл. Нахимова, 3)

Kod: 01125548

Vlasništvo nad subjektom preneseno je protivno ukrajinskom pravu. „Parlament Krima” donio je 17.3.2014. rezoluciju br. 1757-6/14„O nacionalizaciji nekih trgovačkih društava koja pripadaju ukrajinskim ministarstvima infrastrukture ili poljoprivrede” u kojoj je proglasio prisvajanje imovine koja pripada državnom poduzeću „Sevastopol commercial seaport” u ime „Republike Krima”. Time su krimske „vlasti” efektivno oduzele poduzeće. Po pitanju obujma trgovine to je najveća komercijalna morska luka na Krimu.

25.7.2014.

14.

Državno poduzeće „Kerch commercial sea port”

Государственное предприятие „Керченский морской торговый порт”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenski morskoy torgovy port

28 Kirova Str., 98312, Kerch, Autonomous Republic of Crimea,

(98312, Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 28)

Kod: 01125554

Vlasništvo nad subjektom preneseno je protivno ukrajinskom pravu. „Parlament Krima” donio je 17.3.2014. rezoluciju br. 1757-6/14„O nacionalizaciji nekih trgovačkih društava koja pripadaju ukrajinskim ministarstvima infrastrukture ili poljoprivrede”, a 26.3.2014. rezoluciju br. 1865-6/14„O poduzeću u državnom vlasništvu ‚Crimean Sea Ports’” („О Государственном предприятии ‚Крымские морские порты’”) u kojima je proglasio prisvajanje imovine koja pripada državnom poduzeću „Kerch Commercial Sea Port” u ime „Republike Krima”. Time su krimske „vlasti” efektivno oduzele poduzeće. Po pitanju obujma trgovine to je druga najveća komercijalna morska luka na Krimu.

25.7.2014.

15.

Državno poduzeće „Universal -Avia”

Государственном предприятии „Универсал-Авиа”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

„Universal-Avia”

5, Aeroflotskaya street, 95024 Simferopol

(Аэрофлотская улица, 5, Симферополь г.)

Vlasništvo nad subjektom preneseno je protivno ukrajinskom pravu. „Predsjedništvo parlamenta Krima” donijelo je 24.3.2014. odluku br. 1794-6/14„O poduzeću u državnom vlasništvu ‚Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia’” („О Государственном предприятии ‚Универсал-Авиа’)” u kojoj je proglasilo prisvajanje imovine koja pripada državnom poduzeću „Universal-Avia” u ime „Republike Krima”. Time su krimske „vlasti” efektivno oduzele poduzeće.

25.7.2014.

16.

Sanatorij „Nizhnyaya Oreanda”

Санаторий „Нижняя Ореанда”

Resort „Nizhnyaya Oreanda”, 08655, Yalta, Oreanda

(08655, г.Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий „Нижняя Ореанда”)

Vlasništvo nad subjektom preneseno je protivno ukrajinskom pravu. „Predsjedništvo parlamenta Krima” donijelo je 21. ožujka odluku br. 1767-6/14„O pitanjima stvaranja Udruge sanatorija i odmarališta” u kojoj je proglasilo prisvajanje imovine koja pripada sanatoriju „Nizhnyaya Oreanda” u ime „Republike Krima”. Time su krimske „vlasti” efektivno oduzele poduzeće.

25.7.2014.

17.

Krimsko poduzeće „Azov distillery plant”

Крымское республиканское предприятие „Азовский ликероводочный Завод”

Azovsky likerovodochny zavod

40 Zeleznodorozhnaya str., 96178 town of Azov, Jankoysky district

Джанкойский район, пгт Азовское, ул. Железнодорожная, 40)

Kod: 01271681

Vlasništvo nad subjektom preneseno je protivno ukrajinskom pravu. „Predsjedništvo parlamenta Krima” donijelo je 9. travnja odluku br. 1991-6/14„O izmjenama rezolucije Državnog vijeća Republike Krima od 26. ožujka 2014. br. 1836-6/14 o nacionalizaciji vlasništva poduzeća, institucija i organizacija poljoprivredno-industrijskih kompleksa smještenih na području Republike Krima” u kojoj je proglasilo prisvajanje imovine koja pripada subjektu „Azovsky likerovodochny zavod” u ime „Republike Krima”. Time su krimske „vlasti” efektivno oduzele poduzeće.

25.7.2014.

18.

Državni koncern „National Association of producers ‚Massandra’”

Национальное производственно-аграрное объединение „Массандра”

Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra

6, str. Mira, Massandra 98600 city of Yalta

(98600, г. Ялта, пгт Массандра, ул. Мира, д. 6)

Kod: 00411890

Vlasništvo nad subjektom preneseno je protivno ukrajinskom pravu. „Predsjedništvo parlamenta Krima” donijelo je 9. travnja odluku br. 1991-6/14„O izmjenama rezolucije Državnog vijeća Republike Krima od 26. ožujka br. 1836-6/14 o nacionalizaciji vlasništva poduzeća, institucija i organizacija poljoprivredno-industrijskih kompleksa smještenih na području Republike Krima” u kojoj je proglasilo prisvajanje imovine koja pripada državnom koncernu „National Association of producers ‚Massandra’” u ime „Republike Krima”. Time su krimske „vlasti” efektivno oduzele poduzeće.

25.7.2014.

19.

Državno poduzeće „Magarach of the national institute of wine”

Государственное предприятие Агрофирма „Магарач” Национального института винограда и вина „Магарач”

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach”

9 Chapayeva str., 98433 Vilino, Bakhchisarayski district,

(98433, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Чапаева, д. 9)

Kod: 31332064

Vlasništvo nad subjektom preneseno je protivno ukrajinskom pravu. „Predsjedništvo parlamenta Krima” donijelo je 9. travnja odluku br. 1991-6/14„O izmjenama rezolucije Državnog vijeća Republike Krima od 26. ožujka 2014. br. 1836-6/14 o nacionalizaciji vlasništva poduzeća, institucija i organizacija poljoprivredno-industrijskih kompleksa smještenih na području Republike Krima” u kojoj je proglasilo prisvajanje imovine koja pripada državnom poduzeću „Gosudarstvenoye predpriyatiye ‚Agrofirma Magarach’ nacionalnogo instituta vinograda i vina ‚Magarach’” u ime „Republike Krima”. Time su krimske „vlasti” efektivno oduzele poduzeće.

25.7.2014.

20.

Državno poduzeće „Factory of sparkling wine Novy Svet”

Государственное предприятиеЗавод шампанских вин „Новый свет”

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Zavod shampanskykh vin Novy Svet”

1 Shalyapina str., 98032 Sudak, Novy Svet

(98032, г. Судак, пгт Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1)

Kod: 00412665

Vlasništvo nad subjektom preneseno je protivno ukrajinskom pravu. „Predsjedništvo parlamenta Krima” donijelo je 9. travnja odluku br. 1991-6/14„O izmjenama rezolucije Državnog vijeća Republike Krima od 26. ožujka 2014. br. 1836-6/14 o nacionalizaciji vlasništva poduzeća, institucija i organizacija poljoprivredno-industrijskih kompleksa smještenih na području Republike Krima” u kojoj je proglasilo prisvajanje imovine koja pripada državnom poduzeću „Zavod shampanskykh vin Novy Svet” u ime „Republike Krima”. Time su krimske „vlasti” efektivno oduzele poduzeće.

25.7.2014.

▼M10

21.

JOINT-STOCK COMPANY CONCERN ALMAZ-ANTEY (poznat i kao ALMAZ-ANTEY CORP; poznat i kao ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; poznat i kao ALMAZ-ANTEY JSC;), image

41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia;

Internetske stranice: almaz-antey.ru;

Adresa e-pošte: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antei rusko je trgovačko društvo u državnom vlasništvu. Proizvodi protuzračno naoružanje, uključujući projektile zemlja-zrak koje isporučuje ruskoj vojsci. Ruske vlasti dostavljaju teško naoružanje separatistima u istočnoj Ukrajini, doprinoseći destabilizaciji Ukrajine. Tim se oružjem koriste separatisti, između ostalog, za rušenje zrakoplova. Kao društvo u državnom vlasništvu Almaz-Antei time doprinosi destabilizaciji Ukrajine.

30.7.2014.

22.

DOBROLET poznat i kao DOBROLYOT

Добролет/Добролёт

Kod zrakoplovne kompanije: QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow

141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1

Website: www.dobrolet.com

Dobrolet je poduzeće kći ruske zrakoplovne kompanije u državnom vlasništvu. Od nezakonitog pripojenja Krima dosad je isključivo Dobrolet upravljao letovima između Moskve i Simferopolja. Stoga olakšava integraciju nezakonito pripojene Autonomne Republike Krima u Rusku Federaciju i podriva suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Ukrajine.

30.7.2014.

23.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK image

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti Središnje banke Rusije br. 1354

Russian Federation, 127 030 Moscow, Krasnoproletarskaya street 9/5.

Nakon nezakonitog pripojenja Krima, ruska Nacionalna komercijalna banka (RNCB) došla je u potpuno vlasništvo takozvane „Republike Krima”. Postala je dominantan akter na tržištu, premda prije pripojenja nije bila prisutna na Krimu. Kupnjom ili preuzimanjem podružnica banaka koje su poslovale na Krimu ali koje su se povlačile, RNCB je materijalno i financijski podupirao aktivnosti ruske vlade u pogledu uključenja Krima u Rusku Federaciju, time podrivajući teritorijalnu cjelovitost Ukrajine.

30.7.2014.

▼M14

24.

Republika Donjeck (javna organizacija)

Донецкая республика

 

Javna „organizacija” koja je predstavila kandidate na tzv. „izborima” tzv. „Narodne Republike Donjeck”2. studenoga 2014. Tim „izborima” krši se ukrajinsko pravo te su stoga nezakoniti.

Službenim sudjelovanjem u nezakonitim „izborima”, aktivno je podupirala aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina. Na čelu joj je Alexander ZAKHARCHENKO, a osnovao ju je Andriy PURGIN.

29.11.2014.

25.

Mir regiji Lugansk (ruski: Mir Luganschine)

Мир Луганщине

 

Javna „organizacija” koja je predstavila kandidate na tzv. „izborima” tzv. „Narodne Republike Lugansk”2. studenoga 2014. Tim „izborima” krši se ukrajinsko pravo te su stoga nezakoniti.

Službenim sudjelovanjem u nezakonitim „izborima”, aktivno je podupirala aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina. Na čelu joj je Igor PLOTNITSKY.

29.11.2014.

26.

Slobodni Donbass (također poznata kao „Slobodni Donbas”, „Svobodny Donbass”)

Свободный Донбасс

 

Javna „organizacija” koja je predstavila kandidate na tzv. „izborima” tzv. „Narodne Republike Donjeck”2. studenoga 2014. Tim „izborima” krši se ukrajinsko pravo te su stoga nezakoniti.

Službenim sudjelovanjem u nezakonitim „izborima” aktivno je podupirala aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29.11.2014.

27.

Narodna unija (Narodny Soyuz)

Народный союз

 

Javna „organizacija” koja je predstavila kandidate na tzv. „izborima” tzv. „Narodne Republike Lugansk”2. studenoga 2014. Tim „izborima” krši se ukrajinsko pravo te su stoga nezakoniti.

Službenim sudjelovanjem u nezakonitim „izborima” aktivno je podupirala aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29.11.2014.

28.

Gospodarska unija Luganska (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz) image

 

„Društvena organizacija” koja je predstavila kandidate na nezakonitim tzv. „izborima” tzv. „Narodne Republike Lugansk”2. studenoga 2014. Nominirala je kandidata, Olega AKIMOVA, za „predsjednika” tzv. „Narodne Republike Lugansk”. Tim „izborima” krši se ukrajinsko pravo te su stoga nezakoniti.

Službenim sudjelovanjem u nezakonitim „izborima” aktivno je podupirala aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29.11.2014.

▼M15

29.

Kozačka nacionalna garda

Казачья Национальная Гвардия

 

Oružana separatistička skupina koja aktivno podupire djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

Njome zapovijeda Nikolay KOZITSYN, koji je uvršten na popis, te je stoga povezana s njime.

16.2.2015.

30.

Bataljun Sparta

Батальон „Спарта”

 

Oružana separatistička skupina koja aktivno podupire djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

Njome zapovijeda Arseny PAVLOV, koji je uvršten na popis, te je stoga povezana s njime.

16.2.2015.

31.

Bataljun Somali

Батальон „Сомали”

 

Oružana separatistička skupina koja aktivno podupire djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

Njome zapovijeda Mikhail TOLSTYKH, poznat kao Givi, koji je uvršten na popis, te je stoga povezana s njime.

16.2.2015.

32.

Bataljun Zarya

Батальон „Заря”

 

Oružana separatistička skupina koja aktivno podupire djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

▼M17

33.

Brigada Prizrak

(„Бригада ‚Призрак”)

 

Oružana separatistička skupina koja je aktivno podupirala djelovanja kojima se podrivaju teritorijalan cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

▼M15

34.

Bataljun Oplot

Батальон „Оплот”

Društveni mediji:

http://vk.com/oplot_info

Oružana separatistička skupina koja aktivno podupire djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

35.

Bataljun Kalmius

Батальон „Кальмиус”

 

Oružana separatistička skupina koja aktivno podupire djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

36.

Bataljun Smrt

Батальон „Смерть”

 

Oružana separatistička skupina koja aktivno podupire djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

37.

Javni pokret „NOVOROSSIYA”

Движение Новороссия

 

Javni pokret „Novorossiya”/„Nova Rusija” osnovan je u studenome 2014. u Rusiji, a na čelu mu je ruski časnik Igor Strelkov (za kojeg je utvrđeno da je član osoblja Glavne obavještajne uprave Glavnog stožera Oružanih snaga Ruske Federacije (GRU)).

Prema utvrđenim ciljevima, usmjeren je na pružanje sveobuhvatne, djelotvorne pomoći pokretu „Novorossiya”, između ostalog pružanjem pomoći paravojnim skupinama koje se bore u istočnoj Ukrajini, time podupirući politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

Povezan s osobom koja je uvrštena na popis zbog podrivanja teritorijalne cjelovitosti Ukrajine.

16.2.2015.

▼B
PRILOG II.

Web-mjesta za podatke o nadležnim tijelima i adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BUGARSKA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NJEMAČKA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANJOLSKA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCUSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HRVATSKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPAR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAĐARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNJSKA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAČKA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

UJEDINJENA KRALJEVINA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) Vidi stranicu 16 ovog Službenog lista.

( 2 ) Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1).

( 3 ) Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).