02014R0208 — HR — 13.09.2022 — 015.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 208/2014

od 5. ožujka 2014.

o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini

( L 066 6.3.2014, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 381/2014 od 14. travnja 2014.

  L 111

33

15.4.2014

►M2

UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/138 od 29. siječnja 2015.

  L 24

1

30.1.2015

►M3

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/357 od 5. ožujka 2015.

  L 62

1

6.3.2015

►M4

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/869 od 5. lipnja 2015.

  L 142

1

6.6.2015

 M5

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/1777 od 5. listopada 2015.

  L 259

3

6.10.2015

►M6

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2016/311 od 4. ožujka 2016.

  L 60

1

5.3.2016

►M7

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/374 od 3. ožujka 2017.

  L 58

1

4.3.2017

►M8

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/326 od 5. ožujka 2018.

  L 63

5

6.3.2018

►M9

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2019/352 od 4. ožujka 2019.

  L 64

1

5.3.2019

 M10

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1163 оd 5. srpnja 2019.

  L 182

33

8.7.2019

►M11

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2020/370 od 5. ožujka 2020.

  L 71

1

6.3.2020

►M12

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2021/391 od 4. ožujka 2021.

  L 77

2

5.3.2021

►M13

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2021/2152 od 6. prosinca 2021.

  L 436

7

7.12.2021

►M14

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/375 od 3. ožujka 2022.

  L 70

1

4.3.2022

►M15

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/595 оd 11. travnja 2022.

  L 114

60

12.4.2022

►M16

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/1501 od 9. rujna 2022.

  L 235

1

12.9.2022


Koju je ispravio:

►C1

Ispravak,  L 070, 11.3.2014,  36 (208/2014)

 C2

Ispravak,  L 350, 6.12.2014,  15 (br. 381/2014)

 C3

Ispravak,  L 086, 28.3.2019,  118 (2019/352)
▼B

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 208/2014

od 5. ožujka 2014.

o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u UkrajiniČlanak 1.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) 

„zahtjev” znači svaki zahtjev neovisno o tomu potvrđuje li se pravnim postupkom ili ne, koji je uložen prije ili poslije 6. ožujka 2014., koji proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezan s ugovorom ili transakcijom te posebno uključuje:

i. 

zahtjev za izvršavanje bilo koje obveze koja proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezana s ugovorom ili transakcijom;

ii. 

zahtjev za produljenje dospijeća ili plaćanja obveznice, financijskog jamstva ili odštete u bilo kakvom obliku;

iii. 

zahtjev za nadoknadu štete povezanu s ugovorom ili transakcijom;

iv. 

protupotraživanje;

v. 

zahtjev za priznavanje ili izvršenje, uključujući postupak egzekvature, presude, arbitražne odluke ili ekvivalentne odluke, neovisno o tome gdje je donesena ili izdana;

(b) 

„ugovor ili transakcija” znači sve vrste transakcija neovisno o obliku i mjerodavnom pravu, bilo da sadrže jedan ili više ugovora ili slične obveze među istim ili različitim strankama; za ove potrebe „ugovor” uključuje obveznicu, jamstvo ili odštetu, posebno financijsko jamstvo ili odštetu, i kredite, koji mogu biti pravno neovisni ili ne, te odgovarajuće odredbe koje proizlaze iz transakcije ili su s njom povezane;

(c) 

„nadležna tijela” znači nadležna tijela država članica kako su navedena na internetskim stranicma iz Priloga II.;

(d) 

„gospodarski izvori” znači imovina bilo koje vrste, bilo materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, koja ne predstavlja sredstva, ali se može koristiti za pribavljanje sredstava, robe ili usluga;

(e) 

„zamrzavanje gospodarskih izvora” znači sprečavanje uporabe gospodarskih izvora s ciljem stjecanja sredstava, robe ili usluga na bilo koji način, uključujući, ali ne isključivo, prodaju, unajmljivanje ili stavljanje pod hipoteku;

(f) 

„zamrzavanje sredstava” znači sprečavanje svakog premještaja, prijenosa, izmjene ili upotrebe sredstava, pristupa sredstvima ili poslovanja sa sredstvima na bilo koji način koji bi za posljedicu imao bilo kakvu promjenu njihova opsega, iznosa, lokacije, vlasništva, posjedovanja, karaktera, odredišta ili drugu promjenu kojom bi se omogućila uporaba sredstava, uključujući upravljanje portfeljem;

(g) 

„sredstva” znači financijska imovina i povlastice bilo koje vrste, uključujući, ali ne isključivo:

i. 

gotovinu, čekove, novčana potraživanja, mjenice, platne naloge i druge platne instrumente;

ii. 

uložena sredstva u financijskim ustanovama ili drugim subjektima, stanje salda na računima, dugovanja i dužničke obveze;

iii. 

vrijednosne papire i dužničke instrumente kojima se trguje javno ili privatno, uključujući udjele i dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, obveznice, mjenice, jamstva, zadužnice i ugovore o izvedenim financijskim instrumentima;

iv. 

kamate, dividende ili druge prihode od imovine ili vrijednost koja je nastala ili je proizvod imovine;

v. 

kredite, prava prijeboja, jamstva, jamstva da će ugovor biti izvršen prema ugovorenim uvjetima ili druge financijske obveze;

vi. 

akreditive, teretnice, potvrde o prijenosu prava vlasništva; te

vii. 

dokumente koji svjedoče o bilo kakvom udjelu u sredstvima ili financijskim izvorima.

(h) 

„područje Unije” znači državna područja država članica na koje se primjenjuje Ugovor, u skladu s uvjetima utvrđenima Ugovorom, uključujući i njihov zračni prostor;

Članak 2.

1.  
Zamrzavaju se sva sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi,subjektu ili tijelu navedenima u Prilogu I.ili su u njihovu vlasništvu odnosno posjedu ili pod njihovim nadzorom.
2.  
Nikakva sredstva ili gospodarski izvori ne stavljaju se na raspolaganje, izravno ili neizravno, u ili za korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela navedenih u Prilogu I.

Članak 3.

1.  
U Prilog I. uključuju se osobe za koje, u skladu s člankom 1. Odluke 2014/119/ZSVP, Vijeće utvrdi da su odgovorne za zloupotrebu ukrajinskih državnih sredstava i osobe odgovorne za kršenja ljudskih prava u Ukrajini te fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela povezanih s njima.

▼M2

1.a  

Za potrebe stavka 1. osobe odgovorne za zloupotrebu ukrajinskih državnih sredstava uključuju osobe koje su predmetom istrage ukrajinskih vlasti:

(a) 

zbog zloupotrebe ukrajinskih javnih sredstava ili imovine ili zbog sudioništva u tome; ili

(b) 

zbog toga što su kao nositelji javnih dužnosti zloupotrijebili službeni položaj radi pribavljanja nepripadajuće koristi sebi ili trećoj osobi te time nanijeli štetu ukrajinskim javnim sredstvima ili imovini ili zbog sudioništva u tome.

▼B

2.  
Prilog I. uključuje temelje za uvrštavanje fizičkih ili pravnih osoba, subjekata i tijela na popis.
3.  
Prilog I. uključuje podatke, ako su dostupni, potrebne za identifikaciju dotičnih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata i tijela. U pogledu fizičkih osoba, ti podaci mogu uključivati imena zajedno s nadimcima, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj putovnice i osobne iskaznice, spol, adresu, ako je poznata te funkciju ili zanimanje. U pogledu pravnih osoba, subjekata i tijela, ti podaci mogu uključivati imena, mjesto i datum registracije, broj registracije i sjedište poslovanja.

Članak 4.

1.  

Odstupajući od članka 2., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora odnosno stavljanje na raspolaganje određenih sredstava ili gospodarskih izvora pod uvjetima koje smatraju primjerenima i nakon što utvrde da su sredstva ili gospodarski izvori:

(a) 

potrebni za zadovoljenje osnovnih potreba fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela navedenih u Prilogu I. te uzdržavanih članova obitelji tih fizičkih osoba, uključujući plaćanja za hranu, stanarinu ili otplatu hipoteke, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i naknada za javne komunalne usluge;

(b) 

namijenjeni isključivo plaćanju opravdanih honorara i nadoknadi troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;

(c) 

namijenjeni isključivo plaćanju pristojbi ili davanja za usluge rutinskog čuvanja ili upravljanja zamrznutim sredstvima ili gospodarskim izvorima; ili

(d) 

potrebni za izvanredne troškove, pod uvjetom da je nadležno tijelo priopćilo nadležnim tijelima drugih država članica i Komisiji razloge na temelju kojih smatra da bi trebalo izdati posebno odobrenje, najmanje dva tjedna prije odobrenja;

2.  
Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanim na temelju stavka 1.

Članak 5.

1.  

Odstupajući od članka 2., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) 

sredstva ili gospodarski izvori predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma na koji su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz članka 2. uvršteni u Prilog I., ili sudske ili upravne odluke donesene u Uniji ili sudske odluke izvršive u dotičnoj državi članici, prije ili nakon tog datuma;

(b) 

sredstva ili gospodarski izvori koristit će se isključivo za podmirenje potraživanja osiguranih tom odlukom ili za potraživanja koja su priznata kao izvršna na temelju te odluke, a u granicama utvrđenim važećim zakonima i propisima kojima se uređuju prava vjerovnika;

(c) 

odluka nije u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela uvrštenih na popis Prilogu I.; te

(d) 

priznanje odluke nije u suprotnosti s javnim poretkom dotične države članice.

2.  
Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanim na temelju stavka 1.

Članak 6.

1.  

Odstupajući od članka 2. i pod uvjetom da plaćanje od strane fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela navedenih u Prilogu I. dospijeva na temelju ugovora ili sporazuma koji su sklopili odnosno na temelju obveze koju je preuzela dotična fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo prije datuma kada su ti fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo uključeni u Prilog I., nadležna tijela država članica mogu odobriti, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, oslobađanje nekih zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora, pod uvjetom da je dotično nadležno tijelo utvrdilo da:

(a) 

sredstva ili gospodarski izvori upotrebljavaju se za plaćanje od strane fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela navedenih u Prilogu I.; te

(b) 

plaćanje ne predstavlja povredu članka 2. stavka 2.

2.  
Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanim na temelju stavka 1.

Članak 7.

1.  
Člankom 2. stavkom 2. ne sprječava se financijske ili kreditne institucije da na zamrznute račune upisuju sredstva koja doznače treće stranke u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela uvrštenih na popis, pod uvjetom da se svaki takav priljev na te račune zamrzava. Financijska ili kreditna institucija bez odgađanja obavješćuje mjerodavno nadležno tijelo o svim takvim transakcijama.
2.  

Članak 2. stavak 2. ne primjenjuje se na priljeve na zamrznute račune na ime:

(a) 

kamata ili drugih prihoda na tim računima;

(b) 

plaćanja koja dospijevaju na osnovi ugovora, sporazuma ili obveza sklopljenih ili nastalih prije datuma kada su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz članka 2. uključeni u Prilog I., ili

(c) 

plaćanja koja dospijevaju prema sudskoj, administrativnoj ili arbitražnoj odluci koja je donesena u državi članici ili izvršiva u dotičnoj državi članici,

pod uvjetom da su sve takve kamate, drugi prihodi i plaćanja zamrznuti u skladu s člankom 2. stavkom 1.

Članak 8.

1.  

Ne dovodeći u pitanje mjerodavna pravila o izvješćivanju, povjerljivosti i profesionalnoj tajni, fizička i pravna osoba, subjekt i tijelo:

(a) 

nadležnom tijelu države članice u kojoj boravi ili ima sjedište odmah priopćuju sve informacije koje bi mogle olakšati provedbu ove Uredbe, primjerice informacije o računima i zamrznutim iznosima u skladu s člankom 2. i sve takve informacije izravno ili preko države članice prosljeđuje Komisiji; i

(b) 

surađuju s nadležnim tijelom u svakoj provjeri tih informacija.

2.  
Sve dodatne informacije koje Komisija izravno zaprimi stavljaju se na raspolaganje državama članicama.
3.  
Svaka informacija koja se pošalje ili zaprimi u skladu s ovim člankom upotrebljava se samo u svrhe za koje je poslana ili zaprimljena.
4.  
Stavak 3. ne sprječava države članice da dijele te informacije, u skladu sa svojim nacionalnim pravom, s relevantim tijelima Ukrajine i drugih država članica ako je to potrebno u svrhu pomaganja oporavka zloupotrebljenih sredstava.

Članak 9.

Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u djelatnostima čiji je cilj ili učinak izbjegavanje mjera iz članka 2.

Članak 10.

1.  
Zamrzavanje sredstava i gospodarskih izvora ili odbijanje da se sredstva ili gospodarski izvori stave na raspolaganje, a koje je provedeno u dobroj vjeri da je takva mjera u skladu s ovom Uredbom, nema za posljedicu nikakvu odgovornost fizičke ili pravne osobe ili subjekta ili tijela koji je provodi ni njihovih direktora ili zaposlenika, osim ako se dokaže da su sredstva i gospodarski izvori bili zamrznuti ili zadržani kao posljedica nemara.
2.  
Fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela ne mogu za svoje postupke snositi nikakvu odgovornost ako nisu znali ili nisu imali opravdan razlog smatrati da svojim postupcima krše mjere utvrđene u ovoj Uredbi.

Članak 11.

1.  

U vezi s ugovorima ili drugim transakcijama na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično utjecale mjere uvedene ovom Uredbom, ne udovoljava se ni jednom zahtjevu, uključujući zahtjeve za odštetu ili druge zahtjeve te vrste, primjerice zahtjev za nadoknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, u prvom redu financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga zahtijevaju:

(a) 

fizičke ili pravne osobe, subjekti li tijeloa uvršteni na popis iz Priloga I.;

(b) 

bilo koja fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju putem ili u ime jedne od osoba, subjekata ili tijela iz točke (a).

2.  
U svim postupcima za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da ispunjenje zahtjeva nije zabranjeno stavkom 1. snose fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji traže izvršenje tog zahtjeva.
3.  
Ovim se člankom ne dovodi u pitanje pravo fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz stavka 1. na sudsko preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obveza u skladu s ovom Uredbom.

Članak 12.

▼C1

1.  

Komisija i države članice uzajamno se obavješćuju o mjerama poduzetima u skladu s ovom Uredbom te razmjenjuju sve druge bitne informacije koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom, a posebice informacije:

▼B

(a) 

o sredstvima zamrznutima u skladu s člankom 2. i odobrenjima izdanima u skladu s člancima 4., 5. i 6.;

(b) 

o poteškoćama u vezi s kršenjem i izvršenjem te o presudama koje su donijeli nacionalni sudovi.

2.  
Države članice odmah obavješćuju jedna drugu te Komisiju o svim drugim bitnim informacijama koje su im na raspolaganju, a koje bi mogle utjecati na učinkovitu provedbu ove Uredbe.

Članak 13.

Komisija je ovlaštena izmijeniti Prilog II. na temelju informacija koje dobije od država članica.

Članak 14.

1.  
Ako Vijeće odluči da fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo podliježu mjerama iz članka 2., ono u skladu s tim mijenja Prilog I.
2.  
Vijeće o svoju odluku o uvrštavanju, uključujući i razloge za uvrštavanje, priopćuje fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu iz stavka 1., izravno, ako je adresa poznata, ili putem objave obavijesti, pružajući na taj način fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu mogućnost da se očituje.
3.  
Ako se očitovanje podnese ili su predočeni novi značajni dokazi, Vijeće svoju odluku preispituje i u skladu s tim obavješćuje fizičku ili pravnu osobu,subjekt ili tijelo.
4.  
Popis u Prilogu I. preispituje se u redovnim razmacima, barem svakih 12 mjeseci.

Članak 15.

1.  
Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na povrede odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.
2.  
Države članice bez odgađanja nakon 6. ožujka 2014. priopćuju Komisiju pravila iz stavka 1. te je obavješćuju o svim naknadnim izmjenama tih pravila.

Članak 16.

1.  
Države članice imenuju nadležna tijela navedena u ovoj Uredbi i navode ih na internetskim stranicama navedenima u Prilogu II. Države članice obavješćuju Komisiju o svakoj promjeni adrese svojih internetskih stranica navedenih u Prilogu II.
2.  
Države članice bez odgađanja nakon stupanja na snagu ove Uredbe obavješćuju Komisiju o svojim nadležnim tijelima, uključujući podatke za kontakt navedenih nadležnih tijela te o svim naknadnim izmjenama.
3.  
Ako se ovom Uredbom određuje obveza priopćavanja Komisiji, njezina obavješćivanja ili drugog načina komuniciranja s njome, za tu se komunikaciju upotrebljava adresa i drugi podaci za kontakt navedeni u Prilogu II.

Članak 17.

Ova se Uredba primjenjuje:

(a) 

na području Unije, uključujući njezin zračni prostor;

(b) 

u svim zrakoplovima i na svim plovilima koji su u nadležnosti države članice;

(c) 

na sve osobe na području ili izvan područja Unije koje su državljani neke od država članica;

(d) 

na sve pravne osobe, subjekte i tijela na području ili izvan područja Unije koji su registrirani ili osnovani u skladu s pravom neke od država članica;

(e) 

na sve pravne osobe, subjekte i tijela u vezi s bilo kojim poslom koji se u cijelosti ili djelomično odvija u Uniji.

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M3
PRILOG I.

▼M9

A.    Popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 2

▼M3 

Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja na popis

▼M16 —————

▼M6

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

rođen 20. siječnja 1963. u Kostiantynivki (Donetsk oblast), bivši ministar unutarnjih poslova.

Osoba koja podliježe kaznenom postupku koji provode ukrajinske vlasti zbog zloupotrebe javnih sredstava ili imovine i u vezi s time što je kao nositelj javne dužnosti zloupotrijebila svoj položaj radi pribavljanja nepripadajuće koristi za sebe ili treću osobu te je time nanijela štetu ukrajinskom javnom proračunu ili imovini.

6.3.2014.

▼M16 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M3

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

(Вiктор Iванович Ратушняк)

rođen 16. listopada 1959., bivši zamjenik ministra unutarnjih poslova

Osoba koja podliježe kaznenom postupku koji provode ukrajinske vlasti zbog zloupotrebe javnih sredstava ili imovine i zbog toga što je sudjelovao u tom činu.

6.3.2014.

▼M16 —————

▼M4 —————

▼M16 —————

▼M8 —————

▼M11 —————

▼M8

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)

rođen 21. rujna 1985. u Harkivu, poduzetnik

Osoba koja podliježe kaznenom postupku koji provode ukrajinske vlasti zbog zloupotrebe javnih sredstava ili imovine i zbog toga što je zloupotrijebio službeni položaj radi pribavljanja nepripadajuće koristi za sebe ili treću osobu i time nanio štetu ukrajinskim javnim sredstvima ili imovini.

6.3.2014.

▼M12 —————

▼M6 —————

▼M12 —————

▼M7 —————

▼M13 —————

▼M11 —————

▼M14

B.    Pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu

Pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu na temelju Zakonika o kaznenom postupku Ukrajine

Člankom 42. Zakonika o kaznenom postupku Ukrajine („Zakonik o kaznenom postupku”) predviđa se da svaka osoba koja je osumnjičena ili optužena u kaznenom postupku uživa pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu. To uključuje: pravo da bude obaviještena o tome za koje je kazneno djelo osumnjičena ili optužena; pravo da bude precizno i brzo obaviještena o svojim pravima na temelju Zakonika o kaznenom postupku; pravo na branitelja nakon što ga prvi put zatraži; pravo da podnese prijedloge za postupovne radnje; i pravo da ospori odluke, radnje i propuste istražitelja, javnog tužitelja i suca istrage.

Člankom 303. Zakonika o kaznenom postupku razlikuju se odluke i propusti koji se mogu pobijati tijekom postupka prije suđenja (prvi stavak) te odluke, radnje i propusti koji se mogu razmatrati na sudu tijekom pripremnog postupka (drugi stavak). Člankom 306. Zakonika o kaznenom postupku predviđa se da pritužbe na odluke, radnje ili propuste istražitelja ili javnog tužitelja mora razmotriti sudac istrage lokalnog suda u prisutnosti podnositelja pritužbe ili njegova branitelja ili pravnog zastupnika. Člankom 308. Zakonika o kaznenom postupku predviđa se da se pritužbe u pogledu propusta istražitelja ili javnog tužitelja da poštuju razuman rok tijekom istrage prije suđenja mogu podnijeti višem javnom tužitelju i da se moraju razmotriti u roku od tri dana od njihova podnošenja. Osim toga, u članku 309. Zakonika o kaznenom postupku navode se odluke sudaca istrage protiv kojih je moguće podnijeti žalbu te se navodi da druge odluke mogu biti predmetom sudskog preispitivanja tijekom pripremnog postupka pred sudom. Štoviše, određene postupovne istražne mjere moguće su samo podložno odluci suca istrage ili suda (npr. zapljena imovine na temelju članaka od 167. do 175. i mjere pritvaranja na temelju članaka od 176. do 178. Zakonika o kaznenom postupku).

Primjena prava na obranu i prava na djelotvornu sudsku zaštitu svake osobe uvrštene na popis

▼M16 —————

▼M14

2.    Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Kazneni postupak koji se odnosi na zloupotrebu javnih sredstava ili imovine još je u tijeku.

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Zakharchenka, uključujući temeljno pravo da neovisan i nepristran sud u razumnom roku ispita njegov slučaj, poštovani tijekom kaznenog postupka na koji se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano odlukama suca istrage od 19. travnja 2021. kojima se određuje istražni zatvor za g. Zakharchenka, kao i presudom Suda Pečerskog okruga u Kijevu od 10. kolovoza 2021. kojom je izdano odobrenje za provedbu posebne istrage prije suđenja u kaznenom postupku br. 42016000000002929. Te odluke sudaca istrage potvrđuju status g. Zakharchenka kao osumnjičenika i naglašavaju da se osumnjičenik skriva od istrage kako bi izbjegao kaznenu odgovornost.

Osim toga, Vijeće raspolaže informacijama da su ukrajinske vlasti poduzele mjere traganja za g. Zakharchenkom. Istražno tijelo 12. veljače 2020. odlučilo je uvrstiti g. Zakharchenka na međunarodni popis traženih osoba te je proslijedilo zahtjev Odjelu za međunarodnu policijsku suradnju ukrajinske nacionalne policije za unos u Interpolovu bazu podataka. Osim toga, Ukrajina je 11. svibnja 2021. Ruskoj Federaciji poslala zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć kako bi utvrdila gdje se nalazi g. Zakharchenko, koji je Rusija odbila 31. kolovoza 2021.

U okolnostima u kojima obrana ne ostvaruje prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu ne može se utvrditi povreda tih prava.

U skladu sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava Vijeće smatra da razdoblja tijekom kojih g. Zakharchenko izbjegava istragu moraju biti isključena iz izračuna razdoblja relevantnog za procjenu poštovanja prava na suđenje u razumnom roku. Vijeće stoga smatra da su opisane okolnosti koje se pripisuju g. Zakharchenku znatno doprinijele trajanju istrage.

▼M16 —————

▼M14

6.    Viktor Ivanovych Ratushniak

Kazneni postupak koji se odnosi na zloupotrebu javnih sredstava ili imovine još je u tijeku.

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Ratushniaka, uključujući temeljno pravo da neovisan i nepristran sud u razumnom roku ispita njegov slučaj, poštovani tijekom kaznenog postupka na koji se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano odlukama suca istrage od 19. travnja 2021. o određivanju istražnog zatvora g. Ratushniaku odnosno presudom Suda Pečerskog okruga u Kijevu od 10. kolovoza 2021. kojom je izdano odobrenje za provođenje posebne istrage prije suđenja u kaznenom postupku br. 42016000000002929. Tim se odlukama sudaca istrage potvrđuje status g. Ratushniaka kao osumnjičenika i ističe da se osumnjičenik skriva od istrage kako bi izbjegao kaznenu odgovornost.

Vijeće raspolaže informacijama da su ukrajinske vlasti poduzele mjere traganja za g. Ratushniakom. Istražno tijelo 12. veljače 2020. odlučilo je uvrstiti g. Ratushniaka na međunarodni popis traženih osoba te je Odjelu za međunarodnu policijsku suradnju ukrajinske nacionalne policije proslijedilo zahtjev za unos u Interpolovu bazu podataka. Osim toga, Ukrajina je 11. svibnja 2021. Ruskoj Federaciji poslala zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć kako bi utvrdila gdje se nalazi g. Ratushniak, a koji je Rusija odbila 31. kolovoza 2021.

U okolnostima u kojima obrana ne ostvaruje prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu ne može se utvrditi povreda tih prava.

U skladu sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava Vijeće smatra da razdoblja tijekom kojih g. Ratushniak izbjegava istragu moraju biti isključena iz izračuna razdoblja relevantnog za procjenu poštovanja prava na suđenje u razumnom roku. Vijeće stoga smatra da su opisane okolnosti koje se pripisuju g. Ratushniaku znatno doprinijele trajanju istrage.

▼M16 —————

▼M14

12.    Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Kazneni postupak koji se odnosi na zloupotrebu javnih sredstava ili imovine još je u tijeku.

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su pravo na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu g. Kurchenka, uključujući temeljno pravo da neovisan i nepristran sud u razumnom roku ispita njegov slučaj, poštovani tijekom kaznenog postupka na koji se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je obrana obaviještena o dovršetku istrage prije suđenja u kaznenom postupku br. 42016000000003393 28. ožujka 2019. i da joj je osiguran pristup materijalima u svrhu upoznavanja s njima. Vijeće raspolaže informacijama da je u tijeku upoznavanje obrane s materijalima. Nacionalni antikorupcijski ured Ukrajine 11. listopada 2021. dodatno je obavijestio branitelje g. Kurchenka o dovršetku istrage prije suđenja i pružanju pristupa materijalima prikupljenima tijekom istrage prije suđenja u svrhu upoznavanja s njima. Vijeće je primilo informacije da je Nacionalni antikorupcijski ured Ukrajine podnio zahtjev za određivanje roka za pregled materijala od strane obrane kako bi se riješilo pitanje kašnjenja obrane u pregledu materijala prikupljenih tijekom istrage prije suđenja.

U vezi s kaznenim postupkom br. 12014160020000076 Žalbeni sud u Odesi u svojoj je odluci od 18. rujna 2020. prihvatio žalbu javnog tužitelja i g. Kurchenku odredio preventivnu mjeru istražnog zatvora. Sud je također naveo da je g. Kurchenko 2014. napustio Ukrajinu i da se njegova lokacija ne može utvrditi. Sud je zaključio da se g. Kurchenko skriva od tijela nadležnih za istragu prije suđenja kako bi izbjegao kaznenu odgovornost. Sud Kijevskog okruga u gradu Odesi 20. prosinca 2021. odobrio je provođenje posebne istrage prije suđenja u odsutnosti. Nadalje, Sud Kijevskog okruga u gradu Odesi 20. listopada 2021. odbio je žalbu odvjetnikâ u kojoj se traži poništenje odluke javnog tužitelja o obustavi istrage prije suđenja od 27. srpnja 2021.

Vijeće raspolaže informacijama da su ukrajinske vlasti poduzele mjere traganja za g. Kurchenkom. Glavni odjel nacionalne policije u oblasti Odese 13. svibnja 2021. proslijedio je zahtjev Ukrajinskom uredu Interpola i Europola za objavu crvene tjeralice o g. Kurchenku, koja se razmatra. Vijeće je obaviješteno o tome da su ukrajinske vlasti 29. travnja 2020. poslale zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć Ruskoj Federaciji, koji je 28. srpnja 2020. vraćen neizvršen.

U skladu sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava Vijeće smatra da razdoblja tijekom kojih g. Kurchenko izbjegava istragu moraju biti isključena iz izračuna razdoblja relevantnog za procjenu poštovanja prava na suđenje u razumnom roku. Vijeće stoga smatra da su okolnosti opisane u odluci Žalbenog suda u Odesi koje se pripisuju g. Kurchenku, kao i neizvršenje zahtjeva za međunarodnu pravnu pomoć znatno doprinijeli trajanju istrage.

▼B
PRILOG II.

Internetske stranice za podatke o nadležnim tijelima i adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji

▼M15

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUGARSKA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NJEMAČKA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIJA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRSKA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRČKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANJOLSKA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCUSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HRVATSKA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIJA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPAR

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAĐARSKA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIZOZEMSKA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLJSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNJSKA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAČKA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

https://um.fi/pakotteet

ŠVEDSKA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji:

Europska komisija

Glavna uprava za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala (GU FISMA)

Rue de Spa 2

1048 Bruxelles/Brussel Belgique/België

E-pošta: relex-sanctions@ec.europa.eu