02014R0065 — HR — 07.03.2017 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 65/2014

оd 1. listopada 2013.

o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih pećnica i napa

(Tekst značajan za EGP)

( L 029 31.1.2014, 1)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/254 оd 30. studenoga 2016.

  L 38

1

15.2.2017


►C1

,  L 061, 5.3.2015,  26 (65/2014)
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 65/2014

оd 1. listopada 2013.

o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih pećnica i napa

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi za označivanje i pružanje dodatnih informacija o proizvodu za kućanske električne i plinske pećnice, uključujući pećnice ugrađene u štednjake, i za kućanske električne nape, i kada se prodaju za uporabu izvan kućanstva.

2.  Ova se Uredba ne primjenjuje na:

(a) pećnice koje ne koriste električnu energiju niti plin;

(b) pećnice s funkcijom „mikrovalnog zagrijavanja”;

(c) male pećnice;

(d) prenosive pećnice;

(e) pećnice za čuvanje topline;

(f) pećnice kojima para obavlja primarnu funkciju zagrijavanja;

(g) pećnice projektirane za uporabu plinova iz „treće skupine” (propan i butan).

Članak 2.

Definicije

Uz definicije utvrđene u članku 2. Direktive 2010/30/EU, za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. „pećnica” znači uređaj ili dio uređaja s jednim ili više prostora za pečenje koji koristi električnu energiju i/ili plin za pripremu hrane pri uobičajenom načinu rada ili načinu rada s ventilatorom;

2. „prostor za pečenje” znači zatvoreni prostor u kojem se temperatura za pripremu hrane može regulirati;

3. „pećnica s više prostora za pečenje” znači pećnica s dva ili više prostora za pečenje koji se zagrijavaju odvojeno;

4. „mala pećnica” znači pećnica čiji su prostori za pečenje širine i dubine manje od 250 mm ili visine manje od 120 mm;

5. „prenosiva pećnica” znači pećnica mase proizvoda manje od 18 kilograma, pod uvjetom da nije ugradbeni uređaj;

6. „mikrovalno zagrijavanje” znači zagrijavanje hrane primjenom elektromagnetske energije;

7. „uobičajeni način rada” znači operativni način rada pećnice pri kojem se za kruženje zagrijanog zraka u prostoru za pečenje koristi samo prirodna konvekcija;

8. „način rada s ventilacijom” znači način rada pećnice u kojem zagrijani zrak kruži unutar prostora za pečenje s pomoću ugrađenog ventilatora;

9. „ciklus” znači razdoblje zagrijavanja pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje pod određenim uvjetima;

10. „štednjak” znači uređaj koji se sastoji od pećnice i ploče za kuhanje na plin ili električnu energiju;

11. „operativni način rada” znači stanje pećnice za vrijeme uporabe;

12. „izvor topline” znači glavni oblik energije za zagrijavanje pećnice;

13. „napa” znači uređaj na motorni pogon kojim upravlja napa, namijenjen prikupljanju onečišćenog zraka nad pločom za kuhanje ili koji sadržava sustav za prozračivanje koji se ugrađuje pored napa, ploča za kuhanje i sličnih proizvoda za kuhanje, a kojim se para usisava u unutarnju ispušnu cijev;

14. „automatski način rada za vrijeme kuhanja” znači stanje u kojem senzor(i) za vrijeme kuhanja automatski regulira(ju) protok zraka nape, uključujući vlagu, temperaturu itd.;

15. „potpuno automatizirana napa” znači napa u kojoj protok zraka i/ili druge funkcije automatski regulira(ju) senzor(i) tijekom 24 sata uključujući tijekom razdoblja kuhanja;

16. „točka najvećeg stupnja iskorištenja” (BEP) znači radna točka nape s najvećim stupnjem iskorištenja dinamike fluida (FDEnapa);

17. „učinkovitost osvjetljenja” (LEnapa) znači omjer između prosječnog osvjetljavanja sustava za osvjetljenje kućanske nape i snage sustava za osvjetljenje izražen u lux/W;

18. „učinkovitost filtriranja masnoća” (GFEnapa) znači relativni udio masnoća zadržan unutar napinih filtara za masnoću;

19. „stanje isključenosti” znači stanje u kojem je uređaj priključen na izvor napajanja iz mreže, ali ne obavlja nikakvu funkciju, ili u kojem se pruža samo indikacija stanja isključenosti, ili u kojem se samo obavljaju funkcije namijenjene osiguranju elektromagnetske kompatibilnosti prema Direktivi 2004/108/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 );

20. „stanje mirovanja” znači stanje u kojem je uređaj priključen na izvor napajanja iz mreže, u kojem njegovo predviđeno funkcioniranje ovisi o napajanju iz mreže i osigurava samo funkciju ponovne aktivacije ili funkciju ponovne aktivacije samo uz indikaciju da je funkcija ponovne aktivacije omogućena i/ili prikaza informacija ili statusa, koje može trajati neograničeno dugo;

21. „funkcija ponovne aktivacije” znači funkcija kojom se omogućuje aktivacija drugih načina rada, uključujući aktivni način rada daljinskim prekidačem, koji uključuje i daljinsko upravljanje, ugrađeni senzor ili uređaj za bilježenje vremena (timer), uključujući glavnu funkciju;

22. „prikaz informacije ili statusa” znači trajna funkcija pružanja informacija ili prikaza statusa opreme na ekranu, uključujući satove;

23. „krajnji korisnik” znači potrošač koji kupuje ili za kojeg se očekuje da će kupiti proizvod;

24. „prodajno mjesto” znači mjesto na kojem su uređaji izloženi i/ili se prodaju ili iznajmljuju;

25. „ekvivalentni model” znači model koji je stavljen na tržište i koji ima jednake tehničke parametre kao i bilo koji drugi model koji je isti proizvođač ili uvoznik stavio na tržište pod drugim kodnim brojem.

Članak 3.

Obveze dobavljača i vremenski raspored

Dobavljač osigurava da je:

1. u vezi s oznakama, informacijskim listovima i tehničkom dokumentacijom:

(a) za kućanske pećnice:

i. svaka kućanska pećnica dostavljena s jednom ili više tiskanih oznaka koja sadržava podatke u obliku utvrđenom u Prilogu III. točki 1. za svaki prostor za pečenje pećnice;

ii. informacijski list proizvoda, u skladu s Prilogom IV. točkom A, dostupan za kućanske pećnice koje su stavljene na tržište;

iii. tehnička dokumentacija, u skladu s Prilogom V. točkom A, dostupna na zahtjev nadležnim tijelima država članica;

iv. svaki oglas za određeni model proizvoda kućanske pećnice sadržava razred energetske učinkovitosti ako se u oglasu objavljuju podaci o potrošnji energije ili cijeni;

v. svi tehnički promidžbeni materijali o određenome modelu kućanske pećnice u kojima su navedeni njezini specifični tehnički parametri sadržavaju razred energetske učinkovitosti tog modela;

vi. elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u Prilogu III. točki 1., dostupna distributerima za svaki prostor za pečenje svakog modela kućanske pećnice;

vii. elektronički informacijski list proizvoda, u skladu s Prilogom IV. točkom A, dostupan distributerima za svaki model kućanske pećnice;

(b) za kućanske nape:

i. svaka kućanska napa dostavljena s tiskanom oznakom koja sadržava podatke u obliku utvrđenom u Prilogu III. točki 2.;

ii. informacijski list proizvoda, u skladu s Prilogom IV. točkom B, dostupan za kućanske nape koje su stavljene na tržište;

iii. tehnička dokumentacija, u skladu s Prilogom V. točkom B, dostupna na zahtjev nadležnim tijelima država članica;

iv. svaki oglas za određeni model proizvoda kućanske nape sadržava razred energetske učinkovitosti ako se u oglasu objavljuju podaci o potrošnji energije ili cijeni;

v. svi tehnički promidžbeni materijali za određeni model kućanske nape u kojima su navedeni njezini specifični tehnički parametri sadržavaju razred energetske učinkovitosti tog modela;

vi. elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u Prilogu III. točki 2., dostupna distributerima za svaki model kućanske nape;

vii. elektronički informacijski list proizvoda, u skladu s Prilogom IV. točkom B, dostupan distributerima za svaki model kućanske nape;

2. u vezi s razredima energetske učinkovitosti:

(a) za kućanske pećnice, razred energetske učinkovitosti prostora za pečenje pećnice određuje se u skladu s Prilogom I. točkom 1. i Prilogom II. točkom 1.;

(b) za kućanske nape:

i. razredi energetske učinkovitosti određuju se u skladu s Prilogom I. točkom 2. podtočkom (a) i Prilogom II. točkom 2.1.;

ii. razredi iskorištenja dinamike fluida određuju se u skladu s Prilogom I. točkom 2. podtočkom (b) i Prilogom II. točkom 2.2.;

iii. razredi učinkovitosti osvjetljavanja određuju se u skladu s Prilogom I. točkom 2. podtočkom (c) i Prilogom II. točkom 2.3.;

iv. razredi učinkovitosti filtriranja masnoća određuju se u skladu s Prilogom I. točkom 2. podtočkom (d) i Prilogom II. točkom 2.4.;

3. u vezi s oblikom oznaka:

(a) za kućanske pećnice, oblik oznake za prostor za pečenje pećnice utvrđuje se Prilogom III. točkom 1. za uređaje stavljene na tržište od 1. siječnja 2015.;

(b) za kućanske nape, oblik oznake utvrđuje se u skladu s Prilogom III. točkom 2. pri čemu vrijedi sljedeći vremenski raspored:

i. za kućanske nape stavljene na tržište od 1. siječnja 2015. s razredima energetske učinkovitosti A, B, C, D, E, F, G, oznake trebaju biti u skladu s Prilogom III. točkom 2.1.1. (oznaka 1) ili, ako dobavljači to smatraju primjerenim, s Prilogom III. točkom 2.1.2. (oznaka 2);

ii. za kućanske nape stavljene na tržište od 1. siječnja 2016. s razredima energetske učinkovitosti A+, A, B, C, D, E, F, oznake trebaju biti u skladu s Prilogom III. točkom 2.1.2. (oznaka 2) ili, ako dobavljači to smatraju primjerenim, s Prilogom III. točkom 2.1.3. (oznaka 3);

iii. za kućanske nape stavljene na tržište od 1. siječnja 2018. s razredima energetske učinkovitosti A++, A+, A, B, C, D, E, oznake trebaju biti u skladu s Prilogom III. točkom 2.1.3. (oznaka 3) ili, ako dobavljači to smatraju primjerenim, s Prilogom III. točkom 2.1.4. (oznaka 4);

iv. za kućanske nape stavljene na tržište od 1. siječnja 2020. s razredima energetske učinkovitosti A+++, A++, A+, A, B, C, D, oznake trebaju biti u skladu s Prilogom III. točkom 2.1.4. (oznaka 4).

Članak 4.

Obveze distributera

Distributeri osiguravaju da je:

1. za kućanske pećnice:

(a) svaka pećnica izložena na prodajnom mjestu nosi oznaku za svaki prostor za pečenje koju osigurava dobavljač u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) podtočkom i. prikazanu na prednjoj strani ili vrhu uređaja ili u neposrednoj blizini uređaja tako da je jasno vidljiva i prepoznatljiva kao oznaka modela, a da se ne mora pročitati ime proizvoda i broj modela na oznaci;

(b) pećnice ponuđene za prodaju ili najam, u slučaju kada se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi proizvod, kako je utvrđeno člankom 7. Direktive 2010/30/EU, prodaju se s podacima koje dobavljač osigurava u skladu s Prilogom VI. dijelom A ove Uredbe, osim ako se ti uređaji nude putem interneta u kojem se slučaju primjenjuju odredbe Priloga VII.;

(c) svaki oglas za određeni oblik ili medij prodaje na daljinu i stavljanja proizvoda na tržište koji se odnosi na određeni model pećnice sadržava upućivanje na razred energetske učinkovitosti ako se u oglasu objavljuju podaci o potrošnji energije ili cijeni;

(d) svi tehnički promidžbeni materijali za određeni model u kojima su navedeni tehnički parametri pećnice sadržavaju razred energetske učinkovitosti tog modela;

2. za kućanske nape:

(a) svaka kućanska napa izložena na prodajnom mjestu nosi oznaku koju dobavljač osigurava u skladu s člankom 3. stavkom. 1. točkom (b) podtočkom i. prikazanu na prednjoj strani ili vrhu uređaja ili u neposrednoj blizini uređaja tako da je jasno vidljiva i prepoznatljiva kao oznaka modela, a da se ne mora pročitati ime proizvoda i broj modela na oznaci;

(b) kućanske nape ponuđene za prodaju ili najam, u slučaju kada se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi proizvod, kako je utvrđeno člankom 7. Direktive 2010/30/EU, prodaju se s podacima koje dobavljač osigurava u skladu s Prilogom VI. dijelom B ove Uredbe, osim ako se ti uređaji nude putem interneta u kojem se slučaju primjenjuju odredbe Priloga VII.;

(c) svaki oglas za bilo koji oblik ili medij prodaje na daljinu i stavljanja proizvoda na tržište koji se odnosi na određeni model kućanske nape sadržava upućivanje na razred energetske učinkovitosti ako se u oglasu objavljuju podaci o potrošnji energije ili cijeni;

(d) svi tehnički promidžbeni materijali za određeni model u kojima su navedeni tehnički parametri kućanske nape sadržavaju razred energetske učinkovitosti tog modela.

Članak 5.

Metode mjerenja i izračunavanja

Podaci koje treba osigurati u skladu s člancima 3. i 4. dobivaju se postupcima pouzdanog, točnog i ponovljivog mjerenja, pri čemu se uzimaju u obzir najnovije priznate metode mjerenja i izračunavanja.

Članak 6.

Postupak provjere radi nadzora nad tržištem

Pri izvođenju provjera radi nadzora nad tržištem u cilju usklađivanja sa zahtjevima utvrđenim u ovoj Uredbi, nadležna tijela država članica primjenjuju postupak provjere opisan u Prilogu VIII.

Članak 7.

Preispitivanje

Komisija preispituje ovu Uredbu s obzirom na tehnološki napredak najkasnije do 1. siječnja 2021.

Članak 8.

Stavljanje izvan snage

Direktiva Komisije 2002/40/EZ stavlja se izvan snage od 1. siječnja 2015.

Članak 9.

Prijelazne odredbe

1.  Kućanske pećnice koje su u skladu s odredbama ove Uredbe i koje su stavljene na tržište ili ponuđene za prodaju, najam ili kupoprodaju s obročnom otplatom cijene prije 1. siječnja 2015., smatraju se sukladnima zahtjevima Direktive 2002/40/EZ.

2.  Od 1. siječnja do 1. travnja 2015. distributeri mogu primjenjivati članak 4. stavak 1. točku (b) na određene pećnice na koje se ta odredba odnosi.

3.  Od 1. siječnja do 1. travnja 2015. distributeri mogu primjenjivati članak 4. stavak 2. točku (b) na određene nape na koje se ta odredba odnosi.

Članak 10.

Stupanje na snagu i primjena

1.  Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.  Primjenjuje se od 1. siječnja 2015. Međutim, članak 3. stavak 1. točka (a) podtočke iv. i v., članak 3. stavak 1. točka b. podtočke iv. i v., članak 4. stavak 1. točke (b), (c) i (d) te članak 4. stavak 2. točke (b), (c) i (d) primjenjuju se od 1. travnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Razredi učinkovitosti

1.   KUĆANSKE PEĆNICE

Razredi energetske učinkovitosti kućanskih pećnica određuju se zasebno za svaki prostor za pečenje u skladu s vrijednostima utvrđenima u tablici 1. ovog Priloga. Energetska učinkovitost pećnica određuje se u skladu s Prilogom II. točkom 1.Tablica 1.

Razredi energetske učinkovitosti kućanskih pećnica

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti (EEIprostor za pečenje)

A+++ (najveća učinkovitost)

EEIprostor za pečenje < 45

A++

45 ≤ EEIprostor za pečenje < 62

A+

62 ≤ EEIprostor za pečenje < 82

A

82 ≤ EEIprostor za pečenje < 107

B

107 ≤ EEIprostor za pečenje < 132

C

132 ≤ EEIprostor za pečenje < 159

D (najmanja učinkovitost)

EEIprostor za pečenje ≥ 159

2.   KUĆANSKE NAPE

(a) Razredi energetske učinkovitosti kućanskih napa određuju se u skladu s vrijednostima utvrđenima u tablici 2. ovog Priloga. Indeks energetske učinkovitosti (EEInapa) kućanskih napa izračunava se u skladu s Prilogom II. točkom 2.1.Tablica 2.

Razredi energetske učinkovitosti kućanskih napa

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti (EEInapa)

Oznaka 1

Oznaka 2

Oznaka 3

Oznaka 4

A+++ (najveća učinkovitost)

 

 

 

EEInapa < 30

A++

 

 

EEInapa < 37

30 ≤ EEInapa < 37

A+

 

EEInapa < 45

37 ≤ EEInapa < 45

37 ≤ EEInapa < 45

A

EEInapa < 55

45 ≤ EEInapa < 55

45 ≤ EEInapa < 55

45 ≤ EEInapa < 55

B

55 ≤ EEInapa < 70

55 ≤ EEInapa < 70

55 ≤ EEInapa < 70

55 ≤ EEInapa < 70

C

70 ≤ EEInapa < 85

70 ≤ EEInapa < 85

70 ≤ EEInapa < 85

70 ≤ EEInapa < 85

D

85 ≤ EEInapa < 100

85 ≤ EEInapa < 100

85 ≤ EEInapa < 100

EEInapa ≥ 85

E

100 ≤ EEInapa < 110

100 ≤ EEInapa < 110

EEInapa ≥ 100

 

F

110 ≤ EEInapa < 120

EEInapa ≥ 110

 

 

G (najmanja učinkovitost)

EEInapa ≥ 120

 

 

 

(b) Razredi iskorištenja dinamike fluida kućanske nape određuju se u skladu s njezinim iskorištenjem dinamike fluida (FDEnapa) kako je navedeno u tablici 3. u nastavku. Iskorištenje dinamike fluida kućanskih napa izračunava se u skladu s Prilogom II. točkom 2.2.Tablica 3.

Razredi iskorištenja dinamike fluida za kućanske nape

Razred iskorištenja dinamike fluida

Iskorištenje dinamike fluida (FDEnapa)

A (najveća učinkovitost)

FDEnapa > 28

B

23 < FDEnapa ≤ 28

C

18 < FDEnapa ≤ 23

D

13 < FDEnapa ≤ 18

E

8 < FDEnapa ≤ 13

F

4 < FDEnapa ≤ 8

G (najmanja učinkovitost)

FDEnapa ≤ 4

(c) Razredi učinkovitosti osvjetljenja kućanske nape određuju se u skladu s njezinom učinkovitošću osvjetljenja (LEnapa) kako je navedeno u tablici 4. u nastavku. Učinkovitost osvjetljenja kućanskih napa izračunava se u skladu s Prilogom II. točkom 2.3.Tablica 4.

Razredi učinkovitosti osvjetljenja za kućanske nape

Razred učinkovitosti osvjetljenja

Učinkovitost osvjetljenja (LEnapa)

A (najveća učinkovitost)

LEnapa > 28

B

20 < LEnapa ≤ 28

C

16 < LEnapa ≤ 20

D

12 < LEnapa ≤ 16

E

8 < LEnapa ≤ 12

F

4 < LEnapa ≤ 8

G (najmanja učinkovitost)

LEnapa ≤ 4

(d) Razredi učinkovitosti filtriranja masnoća za kućanske nape određuju se u skladu s njezinom učinkovitošću filtriranja masnoća (GFEnapa), kako je navedeno u tablici 5. u nastavku. Učinkovitost filtriranja masnoća kućanskih napa izračunava se u skladu s Prilogom II. točkom 2.4.Tablica 5.

Razredi učinkovitosti filtriranja masnoća (GFEnapa) za kućanske nape

Razredi učinkovitosti filtriranja masnoća

Učinkovitost filtriranja masnoća (%)

A (najveća učinkovitost)

GFEnapa > 95

B

85 < GFEnapa ≤ 95

C

75 < GFEnapa ≤ 85

D

65 < GFEnapa ≤ 75

E

55 < GFEnapa ≤ 65

F

45 < GFEnapa ≤ 55

G (najmanja učinkovitost)

GFEnapa ≤ 45
PRILOG II.

Mjerenja i izračunavanja

Za potrebe usklađenosti i provjeru usklađenosti sa zahtjevima iz ove Uredbe, provode se mjerenja i izračunavanja primjenom pouzdanih, točnih i ponovljivih metoda kod kojih se uzimaju u obzir općepriznate suvremene metode mjerenja i izračunavanja, uključujući usklađene norme čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije. Moraju ispunjavati tehničke definicije, uvjete, jednadžbe i parametre utvrđene ovim Prilogom.

1.   KUĆANSKE PEĆNICE

Potrošnja energije prostora za pečenje kućanske pećnice mjeri se za jedan standardizirani ciklus pri uobičajenom načinu rada i načinu s ventilatorom, ako je primjenjivo, zagrijavanjem pri standardnom opterećenju pri čemu je sadržaj namočen vodom. Potrebno je provjeriti doseže li temperatura u prostoru za pečenje pećnice temperaturu postavljenu na termostatu i/ili upravljačkom zaslonu pećnice tijekom trajanja ciklusa ispitivanja. Potrošnja energije po ciklusu koja odgovara najučinkovitijem načinu rada (uobičajeni način rada ili način rada s ventilatorom) koristi se u sljedećim izračunima.

Za svaki prostor za pečenje kućanske pećnice, indeks energetske učinkovitosti (EEIprostor za pečenje) izračunava se u skladu sa sljedećim formulama:

za kućanske električne pećnice:

image

image

(u kWh)

za kućanske plinske pećnice:

image

image

(u kWh)

pri čemu je:

EEIprostor za pečenje = indeks energetske učinkovitosti za svaki prostor za pečenje kućanske pećnice, izražen u %, zaokružen na prvu decimalu,

SECelektrični prostor za pečenje = standardna potrošnja energije (električna energija) potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje električne kućanske pećnice za vrijeme ciklusa, izražena u kWh, zaokružena na drugu decimalu,

SECplinski prostor za pečenje = standardna potrošnja energije potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje plinske pećnice za vrijeme ciklusa, izražena u MJ, zaokružena na drugu decimalu,

V = zapremina prostora za pečenje kućanske pećnice u litrama (L), zaokružena na najbliži cijeli broj,

ECelektrični prostor za pečenje = potrošnja energije potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje električne kućanske pećnice za vrijeme ciklusa, izražena u kWh, zaokružena na drugu decimalu,

ECplinski prostor za pečenje = potrošnja energije potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje plinske kućanske pećnice za vrijeme ciklusa, izražena u MJ, zaokružena na drugu decimalu.

2.   KUĆANSKE NAPE

2.1.    Izračun indeksa energetske učinkovitosti (EEInapa)

Indeks energetske učinkovitosti (EEInapa ) izračunava se prema sljedećoj formuli:

image

i zaokružuje na prvu decimalu,

pri čemu je:

SAECnapa = standardna godišnja potrošnja energije kućanske nape izražena u kWh/god, zaokružena na prvu decimalu,

AECnapa = godišnja potrošnja energije kućanske nape izražena u kWh/god, zaokružena na prvu decimalu.

Standardna godišnja potrošnja energije (SAECnapa ) kućanske nape izračunava se prema sljedećoj formuli:

image

pri čemu je:

  WBEP ulazna električna snaga kućanske nape pri točki najvećeg stupnja iskorištenja, izražena u vatima i zaokružena na prvu decimalu,

  WL nazivna ulazna električna snaga sustava nape za osvjetljavanje površine za kuhanje, izražena u vatima i zaokružena na prvu decimalu.

Godišnja potrošnja energije (AECnapa ) kućanske nape izračunava se prema sljedećoj formuli:

i. za potpuno automatizirane kućanske nape:

▼C1

image

ii. za sve druge kućanske nape:

image

pri čemu je:

  tL prosječna osvijetljenost po danu, izražena u minutama (tL = 120),

  tH prosječno vrijeme rada kućanske nape dnevno, izraženo u minutama (tH = 60),

  Po ulazna električna snaga u stanju isključenosti kućanske nape, izražena u vatima i zaokružena na drugu decimalu,

  Ps ulazna električna snaga u stanju mirovanja kućanske nape, izražena u vatima i zaokružena na drugu decimalu,

  f faktor povećanja vremena, izračunan i zaokružen na prvu decimalu, prema sljedećoj formuli:

 
image

2.2.    Izračunavanje iskorištenja dinamike fluida (FDEnapa)

Iskorištenje dinamike fluida (FDEnapa ) u točki najvećeg stupnja iskorištenja izračunava se prema sljedećoj formuli i zaokružuje na prvu decimalu:

image

pri čemu je:

  QBEP stopa protoka u kućanskoj napi pri točki najvećeg stupnja iskorištenja, izražena u m3/h i zaokružena na prvu decimalu,

  PBEP razlika statičkog tlaka kućanske nape pri točki najvećeg stupnja iskorištenja, izražena u Pa i zaokružena na najbliži cijeli broj,

  WBEP ulazna električna snaga kućanske nape pri točki najvećeg stupnja iskorištenja, izražena u vatima i zaokružena na prvu decimalu.

2.3.    Izračunavanje učinkovitosti osvjetljenja (LEnapa)

Učinkovitost osvjetljenja (LEnapa) kućanske nape znači omjer između prosječnog osvjetljenja i nazivne ulazne električne snage sustava osvjetljenja. Izračunava se u luksima po vatu i zaokružuje na najbliži cijeli broj prema sljedećoj formuli:

image

pri čemu je:

  Eprosječna prosječna osvijetljenost sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje koja se mjeri u standardnim uvjetima u luksima i zaokružuje na najbliži cijeli broj;

  WL nazivna ulazna električna snaga sustava nape za osvjetljavanje površine za kuhanje, izražena u vatima i zaokružena na prvu decimalu.

2.4.    Izračunavanje učinkovitosti filtriranja masnoća (GFEnapa)

Učinkovitost filtriranja masnoća (GFEnapa) kućanske nape znači relativna količina masnoća zadržana unutar napinih filtara za masnoću. Izračunava se i zaokružuje na prvu decimalu prema sljedećoj formuli:

image

pri čemu je:

wg = masa ulja u filtru za masnoće, uključujući sve odstranjive poklopce, izražena u gramima (g) i zaokružena na prvu decimalu,

wr = masa ulja zadržanog u zračnim kanalima kuhinjske nape, izražena u gramima (g) i zaokružena na prvu decimalu,

wt = masa ulja zadržanog u apsolutnom filtru, izražena u gramima (g) i zaokružena na prvu decimalu.

2.5.    Buka

Vrijednost buke (izražena u dB) mjeri se kao akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (ponderirana prosječna vrijednost - LWA) kućanske nape na najvišoj postavci za normalnu uporabu, zaokružena na najbliži cijeli broj.
PRILOG III.

Oznaka

1.   OZNAKA ZA KUĆANSKE PEĆNICE

1.1.    Kućanske električne pećnice

1.1.1.    Izgled oznake – za svaki prostor za pečenje kućanske električne pećnice

image

1.1.2.    Podaci sadržani u oznaci – kućanske električne pećnice

Oznaka sadržava sljedeće podatke:

I naziv ili zaštitni znak dobavljača;

II dobavljačeva identifikacijska oznaka modela, pri čemu „identifikacijska oznaka modela” znači kôd koji je uglavnom alfanumerički i po kojemu se određeni model kućanske pećnice razlikuje od ostalih modela označenih istim zaštitnim znakom ili nazivom dobavljača;

III izvor energije kućanske pećnice;

IV razred energetske učinkovitosti prostora za pečenje utvrđen je u skladu s Prilogom I. Vrh strelice sa slovom oznake nalazi se na istoj visini kao i vrh strelice odgovarajućeg razreda energetske učinkovitosti;

V iskoristiva zapremina prostora za pečenje u litrama, zaokružena na najbliži cijeli broj;

VI potrošnja energije po ciklusu izražena u kWh/ciklus (potrošnja električne energije) za funkciju grijanja (pri uobičajenom načinu rada i načinu rada s ventilatorom, ako je dostupan) prostora za pečenje na temelju standardnog opterećenja utvrđenog sukladno ispitnim postupcima, zaokružena na drugu decimalu (ECelektrični prostor za pečenje ).

1.1.3.    Izgled oznake – kućanske električne pećnice

Oznaka za svaki prostor za pečenje kućanske električne pećnice izgleda onako kako je prikazano na donjoj slici:

image

pri čemu:

i. oznaka je široka najmanje 85 mm i visoka najmanje 170 mm. Ako je oznaka otisnuta u većem formatu, elementi koje sadržava ipak moraju ostati u prethodno navedenom omjeru;

ii. pozadina je bijela;

iii. boje su CMYK – cijan, magenta, žuta i crna, kao u ovom primjeru: 00-70-X-00: 0 % cijan, 70 % magenta, 100 % žuta, 0 % crna;

iv. oznaka ispunjava sve sljedeće zahtjeve (brojke se odnose na prethodnu sliku):

image   Obrub: 4 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 3 mm.

image   Logotip EU-a – boje: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

image   Logotip „Energija”: boja: X-00-00-00; piktogram kako je prikazan: logotip EU-a + oznaka energetske učinkovitosti: širina: 70 mm, visina: 14 mm.

image   Obrub ispod logotipova: 1,5 pt – boja: cijan 100 % – dužina: 70 mm.

image   Skala razreda energetske učinkovitosti

  Strelica: visina: 5,5 mm, razmak: 1 mm – boje:

 

najviši razred: X-00-X-00;

drugi razred: 70-00-X-00;

treći razred: 30-00-X-00;

četvrti razred: 00-00-X-00;

peti razred: 00-30-X-00;

šesti razred: 00-70-X-00;

najniži razred: 00-X-X-00,

  Tekst: Calibri bold 18 pt, velika slova i bijela boja; simbol „+”: Calibri bold 12 pt, bijela boja, poravnati u jednom redu.

image   Razred energetske učinkovitosti

  Strelica: širina: 20 mm, visina: 10 mm, 100 % crna boja.

  Tekst: Calibri bold 24 pt, velika slova i bijela boja; simbol „+”: Calibri bold 18 pt, bijela boja, poravnati u jednom redu.

image   Potrošnja energije po ciklusu

  Obrub: 1,5 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 3 mm.

  Vrijednost: Calibri bold 19 pt, 100 % crna boja; i Calibri regular 10 pt, 100 % crna boja.

image   Zapremina

  Obrub: 1,5 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 3 mm.

  Vrijednost: Calibri bold 20 pt, 100 % crna boja; i Calibri regular 10 pt, 100 % crna boja.

image   Zvjezdica: Calibri regular 6 pt, 100 % crna boja.

image   Broj Uredbe: Calibri bold 10 pt, 100 % crna boja.

image   Naziv ili zaštitni znak dobavljača

image   Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela

image  Naziv ili zaštitni znak dobavljača i dobavljačeva identifikacijska oznaka modela trebaju stati u prostor 70 × 13 mm.

1.2    Kućanske plinske pećnice

1.2.1.    Izgled oznake – za svaki prostor za pečenje kućanske plinske pećnice

image

1.2.2.    Podaci sadržani u oznaci

Oznaka sadržava sljedeće podatke:

I naziv ili zaštitni znak dobavljača;

II dobavljačeva identifikacijska oznaka modela, pri čemu „identifikacijska oznaka modela” znači kôd koji je uglavnom alfanumerički i po kojemu se određeni model kućanske pećnice razlikuje od ostalih modela označenih istim zaštitnim znakom ili nazivom dobavljača;

III izvor energije kućanske pećnice;

IV razred energetske učinkovitosti prostora za pečenje utvrđen je u skladu s Prilogom I. Vrh strelice sa slovom oznake nalazi se na istoj visini kao i vrh strelice odgovarajućeg razreda energetske učinkovitosti;

V iskoristiva zapremina prostora za pečenje u litrama, zaokružena na najbliži cijeli broj;

VI potrošnja energije po ciklusu izražena u MJ/ciklus i u kWh/ciklus ( 2 ) (potrošnja plina) za funkciju/funkcije grijanja (pri uobičajenom načinu rada i načinu rada s ventilatorom, ako je dostupan) prostora za pečenje na temelju standardnog opterećenja utvrđenog sukladno ispitnim postupcima, zaokružena na drugu decimalu (ECplinski prostor za pečenje).

1.2.3    Izgled oznake – kućanske plinske pećnice

Oznaka za svaki prostor za pečenje kućanske plinske pećnice izgleda onako kako je prikazano na slici u nastavku:

image

pri čemu:

i. oznaka je široka najmanje 85 mm i visoka najmanje 170 mm. Ako je oznaka otisnuta u većem formatu, elementi koje sadržava ipak moraju ostati u prethodno navedenom omjeru;

ii. pozadina je bijela;

iii. boje su CMYK – cijan, magenta, žuta i crna, kao u ovom primjeru: 00-70-X-00: 0 % cijan, 70 % magenta, 100 % žuta, 0 % crna;

iv. oznaka ispunjava sve sljedeće zahtjeve (brojke se odnose na prethodnu sliku):

image   Obrub: 4 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 3 mm.

image   Logotip EU-a – boje: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

image   Logotip „Energija”: boja: X-00-00-00; piktogram kako je prikazan: logotip EU-a + oznaka energetske učinkovitosti: širina: 70 mm, visina: 14 mm.

image   Obrub ispod logotipova: 1,5 pt – boja: cijan 100 % – dužina: 70 mm.

image   Skala razreda energetske učinkovitosti

  Strelica: visina: 5,5 mm, razmak: 1 mm – boje:

 

najviši razred: X-00-X-00;

drugi razred: 70-00-X-00;

treći razred: 30-00-X-00;

četvrti razred: 00-00-X-00;

peti razred: 00-30-X-00;

šesti razred: 00-70-X-00;

najniži razred: 00-X-X-00;

  Tekst: Calibri bold 18 pt, velika slova i bijela boja; simbol „+”: Calibri bold 12 pt, bijela boja, poravnati u jednom redu.

image   Razred energetske učinkovitosti

  Strelica: širina: 20 mm, visina: 10 mm, 100 % crna boja;

  Tekst: Calibri bold 24 pt, velika slova i bijela boja; simbol „+”: Calibri bold 18 pt, bijela boja, poravnati u jednom redu.

image   Potrošnja energije po ciklusu

  Obrub: 1,5 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 3 mm.

  Vrijednost: Calibri bold 19 pt, 100 % crna boja; i Calibri regular 10 pt, 100 % crna boja.

image   Zapremina

  Obrub: 1,5 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 3 mm.

  Vrijednost: Calibri bold 20 pt, 100 % crna boja; i Calibri regular 10 pt, 100 % crna boja.

image   Zvjezdica: Calibri regular 6 pt, 100 % crna boja.

image   Broj Uredbe: Calibri bold 10 pt, 100 % crna boja.

image   Naziv ili zaštitni znak dobavljača

image   Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela

image  Naziv ili zaštitni znak dobavljača i dobavljačeva identifikacijska oznaka modela trebaju stati u prostor 70 × 13 mm.

2.   OZNAKA ZA KUĆANSKE NAPE

2.1.    Oblici oznake

2.1.1.    Kućanske nape svrstane u razrede energetske učinkovitosti od A do G (oznaka 1)

image

2.1.2.    Kućanske nape svrstane u razrede energetske učinkovitosti od A + do F (oznaka 2)

image

2.1.3.    Kućanske nape svrstane u razrede energetske učinkovitosti od A++ do E (oznaka 3)

image

2.1.4.    Kućanske nape svrstane u razrede energetske učinkovitosti od A+++ do D (oznaka 4)

image

2.2.    Podaci sadržani u oznaci – kućanske nape

Oznaka sadržava sljedeće podatke:

I naziv ili zaštitni znak dobavljača;

II dobavljačeva identifikacijska oznaka modela, pri čemu „identifikacijska oznaka modela” znači kôd koji je uglavnom alfanumerički i po kojemu se određeni model kućanske nape razlikuje od ostalih modela označenih istim zaštitnim znakom ili nazivom dobavljača;

III razred energetske učinkovitosti kućanske nape utvrđen je u skladu s Prilogom I. Vrh strelice sa oznakom razreda energetske učinkovitosti kućanske nape nalazi se na istoj visini kao i vrh strelice odgovarajućeg razreda energetske učinkovitosti;

IV godišnja potrošnja energije (AECnapa) izračunava se u skladu s Prilogom II., izražena je u kWh i zaokružena na najbliži cijeli broj;

V razred iskorištenja dinamike fluida utvrđen je u skladu s Prilogom I.;

VI razred učinkovitosti osvjetljenja utvrđen je u skladu s Prilogom I.;

VII razred učinkovitosti filtriranja masnoća utvrđen je u skladu s Prilogom I.;

VIII vrijednost buke, utvrđena u skladu s Prilogom II. točkom 2.5., zaokružena na najbliži cijeli broj.

2.3.    Izgled oznake – kućanske nape

Oznaka izgleda onako kako je prikazano na slici u nastavku:

image

pri čemu:

i. oznaka je široka najmanje 60 mm i visoka najmanje 120 mm. Ako je oznaka otisnuta u većem formatu, elementi koje sadržava ipak moraju ostati u prethodno navedenom omjeru;

ii. pozadina je bijela;

iii. boje su CMYK – cijan, magenta, žuta i crna, kao u ovom primjeru: 00-70-X-00: 0 % cijan, 70 % magenta, 100 % žuta, 0 % crna;

iv. oznaka ispunjava sve sljedeće zahtjeve (brojke se odnose na prethodnu sliku):

image   Obrub: 3 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 2 mm.

image   Logotip EU-a: boje: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

image   Logotip „Energija”: boja: X-00-00-00. Piktogram kako je prikazan: logotip EU-a + oznaka energetske učinkovitosti: širina: 51 mm, visina: 10 mm.

image   Obrub ispod logotipova: 1 pt – boja: cijan 100 % – dužina: 51 mm.

image   Skala razreda energetske učinkovitosti

  Strelica: visina: 4 mm, razmak: 0,75 mm – boje:

 

najviši razred: X-00-X-00;

drugi razred: 70-00-X-00;

treći razred: 30-00-X-00;

četvrti razred: 00-00-X-00;

peti razred: 00-30-X-00;

šesti razred: 00-70-X-00;

najniži razred: 00-X-X-00;

  Tekst: Calibri bold 10 pt, velika slova i bijela boja; simbol „+”: Calibri bold 7 pt, bijela boja, poravnati u jednom redu.

image   Razred energetske učinkovitosti

  Strelica: širina: 15 mm, visina: 8 mm, 100 % crna boja;

  Tekst: Calibri bold 17 pt, velika slova i bijela boja; simbol „+”: Calibri bold 12 pt, bijela boja, poravnati u jednom redu.

image   Godišnja potrošnja energije

  Obrub: 1 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 2,5 mm.

  Vrijednost: Calibri bold 21 pt, 100 % crna boja; i Calibri regular 8 pt, 100 % crna boja.

image   Iskorištenje dinamike fluida

 Piktogram kako je prikazan

  Obrub: 1 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 2,5 mm.

  Vrijednost: Calibri regular 6 pt, 100 % crna boja; i Calibri bold 11,5 pt, 100 % crna boja.

image   Učinkovitost osvjetljenja

  Piktogram kako je prikazan

  Obrub: 1 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 2,5 mm.

  Vrijednost: Calibri regular 6 pt, 100 % crna boja; i Calibri bold 11,5 pt, 100 % crna boja.

image   Učinkovitost filtriranja masnoća

  Piktogram kako je prikazan

  Obrub: 1 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 2,5 mm.

  Vrijednost: Calibri regular 10 pt, 100 % crna boja; i Calibri bold 14 pt, 100 % crna boja.

image   Razina buke

  Piktogram kako je prikazan

  Obrub: 1 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 2,5 mm.

  Vrijednost: Calibri regular 6 pt, 100 % crna boja; i Calibri bold 11,5 pt, 100 % crna boja.

image   Broj Uredbe: Calibri bold 8 pt, 100 % crna boja.

image   Naziv ili zaštitni znak dobavljača

image   Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela

image  Naziv ili zaštitni znak dobavljača i dobavljačeva identifikacijska oznaka modela trebaju stati u prostor 51 × 9 mm.
PRILOG IV.

Informacijski list

A.   INFORMACIJSKI LIST ZA KUĆANSKE PEĆNICE

1. Podaci u informacijskom listu za kućanske pećnice iz članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke ii. navode se kako je određeno u nastavku i redoslijedom određenim u nastavku te se uvrštavaju u brošuru proizvoda ili druge tiskane materijale priložene uz proizvod:

(a) naziv ili zaštitni znak dobavljača;

(b) dobavljačeva identifikacijska oznaka modela odnosno kôd koji je uglavnom alfanumerički i po kojemu se određeni model kućanske pećnice razlikuje od ostalih modela označenih istim zaštitnim znakom ili nazivom dobavljača te ima različite prijavljene vrijednosti za bilo koji od parametara uvrštenih u oznaku za kućansku pećnicu (Prilog III. točka 1.);

(c) indeks energetske učinkovitosti (EEIprostor za pečenje) za svaki prostor za pečenje modela, izračunan u skladu s Prilogom II. točkom 1. i zaokružen na prvu decimalu; prijavljen indeks energetske učinkovitosti ne smije prelaziti indeks naznačen u tehničkoj dokumentaciji u Prilogu V.;

(d) razred energetske učinkovitosti modela za svaki prostor za pečenje kako je naveden u Prilogu I. tablici 1.; prijavljeni razred ne smije biti povoljniji od razreda naznačenog u tehničkoj dokumentaciji u Prilogu V.;

(e) potrošnja energije po ciklusu za svaki prostor za pečenje pri uobičajenom načinu rada i načinu rada s ventilatorom, ako je primjenjivo (izmjerena potrošnja energije izražava se u kWh (električne i plinske pećnice) i u MJ (plinske pećnice)), zaokružena na dvije decimale; prijavljena vrijednost ne smije biti niža od vrijednosti naznačene u tehničkoj dokumentaciji u Prilogu V.;

(f) broj prostora za pečenje, izvor(i) topline po prostoru za pečenje i zapremina svakog prostora za pečenje.

2. Ne dovodeći u pitanje bilo koji zahtjev unutar programa dodjele znaka za okoliš Zajednice, ako je model dobio znak za okoliš Europske unije sukladno Uredbi (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 ) od 25. listopada 2009., ovdje se može dodati preslika znaka za okoliš.

3. Jedan informacijski list može se odnositi na više modela kućanske pećnice koje dobavlja isti dobavljač.

4. Podaci sadržani u informacijskom listu mogu se prikazati u obliku preslike oznake za svaki prostor za pečenje (u boji ili crno-bijela). U tom slučaju navode se i podaci iz točke 1. koji nisu prikazani na oznaci.

B.   INFORMACIJSKI LIST ZA KUĆANSKE NAPE

1. Podaci u informacijskom listu za kućanske nape iz članka 3. stavka 1. točke (b) podtočke ii. navode se kako je određeno u nastavku i redoslijedom određenim u nastavku te se uvrštavaju u brošuru proizvoda ili druge tiskane materijale priložene uz proizvod:

(a) naziv ili zaštitni znak dobavljača;

(b) dobavljačeva identifikacijska oznaka modela odnosno kôd koji je uglavnom alfanumerički i po kojemu se određeni model kućanske nape razlikuje od ostalih modela označenih istim zaštitnim znakom ili nazivom dobavljača te ima različite prijavljene vrijednosti za bilo koji od parametara uvrštenih u oznaku za kućansku napu (Prilog III. točka 2.);

(c) godišnja potrošnja energije (AECnapa) izračunana u skladu s Prilogom II. točkom 2., izražena u kWh/god i zaokružena na prvu decimalu; prijavljena vrijednost ne smije biti niža od vrijednosti naznačene u tehničkoj dokumentaciji u Prilogu V.;

(d) razred energetske učinkovitosti, kako je naveden u Prilogu I. tablici 2.; prijavljeni razred ne smije biti povoljniji od razreda naznačenog u tehničkoj dokumentaciji u Prilogu V.;

(e) iskorištenje dinamike fluida (FDEnapa) izračunano u skladu s Prilogom II. točkom 2., zaokruženo na prvu decimalu; prijavljena vrijednost ne smije biti viša od vrijednosti naznačene u tehničkoj dokumentaciji u Prilogu V.;

(f) razred iskorištenja dinamike fluida, kako je naveden u Prilogu I. tablici 3.; prijavljen razred ne smije biti bolji od razreda naznačenog u tehničkoj dokumentaciji u Prilogu V.;

(g) učinkovitost osvjetljenja (LEnapa) izračunana u skladu s Prilogom II. točkom 2., izražena u lux/Watt i zaokružena na prvu decimalu; prijavljena vrijednost ne smije biti viša od vrijednosti naznačene u tehničkoj dokumentaciji u Prilogu V.;

(h) razred učinkovitosti osvjetljenja, kako je definiran u Prilogu I. tablici 4., prijavljeni razred ne smije biti bolji od razreda naznačenog u tehničkoj dokumentaciji u Prilogu V.;

(i) učinkovitost filtriranja masnoća izračunana u skladu s Prilogom II. točkom 2., izražena u postotcima i zaokružena na prvu decimalu; prijavljena vrijednost ne smije biti viša od vrijednosti naznačene u tehničkoj dokumentaciji u Prilogu V.;

(j) razred učinkovitosti filtriranja masnoća, kako je naveden u Prilogu I. tablici 5.; prijavljen razred ne smije biti bolji od razreda naznačenog u tehničkoj dokumentaciji u Prilogu V.;

(k) protok zraka (izražen u m3/h i zaokružen na najbliži cijeli broj), pri najmanjoj i najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi, isključujući intenzivnu ili pojačanu uporabu; prijavljene vrijednosti ne smiju biti više od vrijednosti naznačenih u tehničkoj dokumentaciji u Prilogu V.;

(l) ako je primjenjivo, protok zraka (izražen u m3/h i zaokružen na najbliži cijeli broj), pri postavci intenzivne ili pojačane uporabe; prijavljena vrijednost ne smije biti viša od vrijednosti naznačene u tehničkoj dokumentaciji u Prilogu V.;

(m) akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (izražene u dB i zaokružene na najbliži cijeli broj), pri najmanjoj i najvećoj mogućoj dostupnoj brzini pri normalnoj uporabi; prijavljena vrijednost ne smije biti niža od vrijednosti naznačene u tehničkoj dokumentaciji u Prilogu V.;

(n) ako je primjenjivo, akustične A-ponderirane emisije zvučne snage nošene zrakom (izražene u dB i zaokružene na najbliži cijeli broj), pri postavci intenzivne ili pojačane uporabe; prijavljena vrijednost ne smije biti niža od vrijednosti naznačene u tehničkoj dokumentaciji u Prilogu V.;

(o) ako je primjenjivo, potrošnja energije u stanju isključenosti (Po), izražena u vatima i zaokružena na drugu decimalu; prijavljene vrijednosti ne smiju biti niže od vrijednosti naznačenih u tehničkoj dokumentaciji u Prilogu V.;

(p) ako je primjenjivo, potrošnja energije u stanju mirovanja (Ps), izražena u vatima i zaokružena na drugu decimalu; prijavljene vrijednosti ne smiju biti niže od vrijednosti naznačenih u tehničkoj dokumentaciji u Prilogu V.

2. Jedan informacijski list može se odnositi na više modela kućanske nape koje dobavlja isti dobavljač.

3. Podaci sadržani u informacijskom listu mogu se prikazati u obliku preslike oznake (u boji ili crno-bijela). U tom slučaju navode se i podaci iz točke 1. koji nisu prikazani na oznaci.
PRILOG V.

Tehnička dokumentacija

A.   TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA KUĆANSKE PEĆNICE

1. Tehnička dokumentacija iz članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke iii. sadržava najmanje sljedeće podatke:

(a) naziv i adresu dobavljača;

(b) opći opis modela uređaja, dovoljan za njegovo nedvojbeno i jednostavno prepoznavanje, uključujući dobavljačevu identifikacijsku oznaku modela (tj. kôd, obično alfanumerički) po kojoj se određeni model kućanske pećnice razlikuje od ostalih modela označenih istim zaštitnim znakom ili nazivom dobavljača te s različitim prijavljenim vrijednostima za bilo koji od parametara sadržanih u oznaci za kućansku pećnicu (Priloga III. točka 1.);

(c) sljedeće tehničke parametre za mjerenja:

i. broj prostora za pečenje, zapreminu svakog prostora za pečenje; izvor(e) topline po prostoru za pečenje funkcije grijanja (pri uobičajenom načinu rada i/ili načinu rada s ventilatorom) po pojedinačnom prostoru za pečenje;

ii. potrošnju energije po ciklusu za svaki prostor za pečenje pri uobičajenom načinu rada i načinu rada s ventilatorom, ako je primjenjivo; izmjerena potrošnja energije izražava se u kWh (električne i plinske pećnice) i u MJ (plinske pećnice) i zaokružuje na drugu decimalu;

iii. indeks energetske učinkovitosti (EEIprostor za pečenje) za svaki prostor za pečenje kućanske pećnice, izračunan u skladu s Prilogom II. točkom 1. i zaokružen na prvu decimalu;

iv. razred energetske učinkovitosti za svaki prostor za pečenje kućanske pećnice, kako je naveden u Prilogu I. tablici 1.;

(d) presliku izračuna i rezultata izračuna napravljenih u skladu s Prilogom II.;

(e) prema potrebi, upućivanja na primijenjene usklađene norme;

(f) prema potrebi, druge upotrijebljene tehničke norme i specifikacije;

(g) ime i potpis osobe koja je ovlaštena obvezati dobavljača.

2. Na kraju gornjeg popisa dobavljači mogu uvrstiti dodatne informacije.

B.   TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA KUĆANSKE NAPE

1. Tehnička dokumentacija iz članka 3. stavka 1. točke (b) podtočke iii. sadržava najmanje sljedeće podatke:

(a) naziv i adresu dobavljača;

(b) opći opis modela uređaja, dovoljan za njegovo nedvojbeno i jednostavno prepoznavanje, uključujući dobavljačevu identifikacijsku oznaku modela (tj. kôd, obično alfanumerički) po kojoj se određeni model kućanske nape razlikuje od ostalih modela označenih istim zaštitnim znakom ili nazivom dobavljača te s različitim prijavljenim vrijednostima za bilo koji od parametara sadržanih u oznaci za kućansku napu (Prilog III. točka 2.);

(c) sljedeće tehničke parametre za mjerenja:

1. indeks energetske učinkovitosti (EEInapa) izračunan u skladu s Prilogom II. točkom 2. i zaokružen na prvu decimalu;

2. razred energetske učinkovitosti, kako je naveden u Prilogu I. tablici 2.;

3. godišnju potrošnju energije (AECnapa) izračunanu u skladu s Prilogom II. točkom 2., izraženom u kWh/god i zaokruženom na prvu decimalu;

4. faktor povećanja vremena (f), izračunan u skladu s Prilogom II. točkom 2., zaokružen na prvu decimalu;

5. iskorištenje dinamike fluida (FDEnapa) izračunano u skladu s Prilogom II. točkom 2., zaokruženo na prvu decimalu;

6. razred iskorištenja dinamike fluida, kako je naveden u Prilogu I. tablici 3.;

7. izmjerena stopa protoka u kućanskoj napi pri točki najvećeg stupnja iskorištenja (QBEP), izražena u m3/h i zaokružena na prvu decimalu;

8. izmjerena vrijednost razlike statičkog tlaka kućanske nape pri točki najvećeg stupnja iskorištenja (PBEP), izražena u Pa i zaokružena na najbliži cijeli broj;

9. izmjerena vrijednost ulazne električne snage kućanske nape pri točki najvećeg stupnja iskorištenja (WBEP), izražena u vatima i zaokružena na prvu decimalu;

10. prosječna osvijetljenost sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje (Eprosječna), izražena u luksima i zaokružena na najbliži cijeli broj;

11. nazivna potrošnja energije sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje (WL), izražena u vatima i zaokružena na prvu decimalu;

12. izmjerena vrijednost učinkovitosti osvjetljenja (LEnapa), izračunana u skladu s Prilogom II. točkom 2., izražena u lux/Watt i zaokružena na najbliži cijeli broj;

13. razred učinkovitosti osvjetljenja, kako je naveden u Prilogu I. tablici 4.;

14. izmjerena vrijednost učinkovitosti filtriranja masnoća (GFEnapa) izračunana u skladu s Prilogom II. točkom 2. i zaokružena na prvu decimalu;

15. razred učinkovitosti filtriranja masnoća, kako je naveden u Prilogu I. tablici 5.;

16. ako je primjenjivo, potrošnja energije u stanju isključenosti (Po), izražena u vatima i zaokružena na drugu decimalu;

17. ako je primjenjivo, potrošnja energije u stanju mirovanja (Ps), izražena u vatima i zaokružena na drugu decimalu;

18. akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom pri najmanjoj i najvećoj mogućoj dostupnoj brzini pri normalnoj uporabi, izražene u dB i zaokružene na najbliži cijeli broj;

19. ako postoje, akustične A-ponderirane emisije zvučne snage nošene zrakom, pri postavci intenzivne ili pojačane uporabe, izražene u dB i zaokružene na najbliži cijeli broj;

20. vrijednosti protoka zraka u kućanskoj napi pri najmanjoj i najvećoj brzini u normalnoj uporabi, izražene u m3/h i zaokružene na prvu decimalu;

21. ako postoji, vrijednost protoka zraka kućanske nape pri postavci intenzivne ili pojačane uporabe, izražena u m3/h i zaokružena na prvu decimalu;

(d) presliku izračunâ i rezultata izračunâ napravljenih u skladu s Prilogom II.;

(e) prema potrebi, upućivanja na primijenjene usklađene norme;

(f) prema potrebi, druge upotrijebljene tehničke norme i specifikacije;

(g) ime i potpis osobe koja je ovlaštena obvezati dobavljača.

2. Dobavljači mogu uvrstiti dodatne informacije.
PRILOG VI.

Podaci koje treba osigurati ako se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi proizvod, osim na internetu

A.   KUĆANSKE PEĆNICE

1. Podaci iz članka 4. stavka 1. točke (b) navode se sljedećim redoslijedom:

(a) naziv ili zaštitni znak dobavljača;

(b) dobavljačeva identifikacijska oznaka modela, tj. identifikacijska oznaka određenog modela kućanske pećnice na koji se odnose brojke navedene u nastavku;

(c) razred energetske učinkovitosti modela za svaki prostor za pečenje kako je naveden u Prilogu I. tablici 1.; prijavljen razred ne smije biti povoljniji od razreda naznačenog u tehničkoj dokumentaciji u Prilogu V.;

(d) potrošnja energije po ciklusu za svaki prostor za pečenje pri uobičajenom načinu rada i načinu rada s ventilatorom, ako je primjenjivo; izmjerena potrošnja energije izražava se u kWh (električne i plinske pećnice) i u MJ (plinske pećnice) i zaokružuje na dvije decimale; prijavljena vrijednost ne smije biti niža od vrijednosti naznačene u tehničkoj dokumentaciji u Prilogu V.;

(e) broj prostora za pečenje, izvor(i) topline po prostoru za pečenje zapremina svakog prostora za pečenje.

2. Ako se navode i drugi podaci sadržani u informacijskom listu proizvoda, navode se u obliku i prema redoslijedu kako je utvrđeno Prilogom IV.

3. Veličina i font koji se koriste za tiskanje ili prikazivanje svih podataka koji se spominju u ovom Prilogu moraju biti čitljivi.

B.   KUĆANSKE NAPE

1. Podaci iz članka 4. stavka 2. točke (b) navode se sljedećim redoslijedom:

(a) naziv ili zaštitni znak dobavljača;

(b) dobavljačeva identifikacijska oznaka modela, tj. identifikacijska oznaka određenog modela kućanske nape na koji se odnose brojke navedene u nastavku;

(c) razred energetske učinkovitosti modela kako je naveden u Prilogu I. tablici 2.; prijavljen razred ne smije biti povoljniji od razreda naznačenog u tehničkoj dokumentaciji u Prilogu V.;

(d) godišnja potrošnja energije modela izražena u kWh, kako je navedena u Prilogu II. točki 2.1.; prijavljena vrijednost ne smije biti niža od vrijednosti naznačene u tehničkoj dokumentaciji u Prilogu V.;

(e) razred iskorištenja dinamike fluida modela kako je naveden u Prilogu I. tablici 3.; prijavljen razred ne smije biti povoljniji od razreda naznačenog u tehničkoj dokumentaciji u Prilogu V.;

(f) razred učinkovitosti osvjetljenja modela kako je naveden u Prilogu I. tablici 4.; prijavljen razred ne smije biti povoljniji od razreda naznačenog u tehničkoj dokumentaciji u Prilogu V.;

(g) razred učinkovitosti filtriranja masnoća modela kako je naveden u Prilogu I. tablici 5.; prijavljen razred ne smije biti povoljniji od razreda naznačenog u tehničkoj dokumentaciji u Prilogu V.;

(h) akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (ponderirana prosječna vrijednost - LWA) kućanske nape pri najmanjoj i najvećoj mogućoj dostupnoj brzini dostupnoj pri normalnoj uporabi, izražene u dB i zaokružene na najbliži cijeli broj; prijavljena vrijednost ne smije biti niža od vrijednosti naznačene u tehničkoj dokumentaciji u Prilogu V.

2. Ako se navode i drugi podaci sadržani u informacijskom listu proizvoda, navode se u obliku i prema redoslijedu kako je utvrđeno Prilogom IV.

3. Veličina i font koji se koriste za tiskanje ili prikazivanje svih podataka koji se spominju u ovom Prilogu moraju biti čitljivi.
PRILOG VII.

Podaci koji se moraju osigurati u slučaju internetske prodaje, najma ili najma s pravom kupnje

1. Za potrebe točaka 2. do 5. ovog Priloga primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) „mehanizam za prikaz” znači svaki zaslon, uključujući zaslon na dodir, ili ostala vizualna tehnologija koja se koristi za prikaz internetskog sadržaja korisnicima;

(b) „ugniježđeni prikaz” znači vizualno sučelje na kojem se skupu slika ili podataka pristupa klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na druge skupine slika ili podataka;

(c) „zaslon na dodir” znači zaslon osjetljiv na dodir, poput onog tablet računala, tableta ili pametnog telefona;

(d) „alternativni tekst” znači tekst koji kao alternativa grafičkom prikazu, omogućuje prikazivanje podataka u negrafičkom obliku ako uređaji za prikaz ne omogućuju grafički prikaz ili kao pomoć za dostupnost kao što je unos za aplikacije za sintezu govora.

2. Odgovarajuća oznaka koju osiguravaju dobavljači u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) podtočkom vi. i člankom 3. stavkom 1. točkom (b) podtočkom vi. prikazuje se na mehanizmu za prikaz u blizini cijene proizvoda u skladu s vremenskim rasporedom iz članka 3 stavka 3. U slučaju pećnica, odgovarajuća oznaka prikazuje se za svaki prostor za pečenje pećnice. Njezina veličina mora biti takva da oznaka bude jasno vidljiva i čitljiva te mora biti proporcionalna veličini utvrđenoj u Prilogu III. Oznaka se može prikazati korištenjem ugniježđenog prikaza, u kojem slučaju slika koja se koristi za pristup oznaci mora biti u skladu sa specifikacijama utvrđenima u točki 3. ovog Priloga. Ako se koristi ugniježđeni prikaz, oznaka se prikazuje prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na slici.

3. Za sliku koja se koristi za pristup oznaci kod ugniježđenog prikaza vrijedi sljedeće:

(a) strelica je u boji koja odgovara razredu energetske učinkovitosti proizvoda na oznaci;

(b) na strelici se prikazuje razred energetske učinkovitosti proizvoda u bijeloj boji i veličini slova koja odgovara veličini slova cijene; i

(c) u jednom je od sljedeća dva formata:image

image

4. U slučaju ugniježđenog prikaza, redoslijed prikaza oznaka je sljedeći:

(a) slika iz točke 3. ovog Priloga prikazuje se na mehanizmu za prikaz u blizini cijene proizvoda;

(b) slika ima poveznicu na oznaku;

(c) oznaka se prikazuje nakon klika mišem, pomicanja miša ili širenja zaslona na dodir na slici;

(d) oznaka se prikazuje na skočnom prozoru, u novoj kartici, na novoj stranici ili umetnutim prikazom na zaslonu;

(e) za uvećavanje oznake na zaslonima na dodir, primjenjuju se načini koji vrijede za uređaje za uvećavanje dodirom;

(f) za zatvaranje prikazane oznake postoji mogućnost zatvaranja ili drugi standardni mehanizam zatvaranja;

(g) u tekstu, koji je alternativa grafičkom prikazu i koji se prikazuje kada grafički prikaz ne radi, navodi se razred energetske učinkovitosti proizvoda veličine slova koja odgovara veličini slova cijene.

5. Odgovarajući informacijski list koji osiguravaju dobavljači u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) podtočkom vii. i člankom 3. stavkom 1. točkom (b) podtočkom vii. prikazuje se na mehanizmu za prikaz u blizini cijene proizvoda. Njegova veličina mora biti takva da je informacijski list proizvoda jasno vidljiv i čitljiv. Informacijski list može se prikazati korištenjem ugniježđenog prikaza. U tom se slučaju na poveznici koja se koristi za pristup listu jasno i čitljivo navodi „informacijski list”. Ako se koristi ugniježđeni prikaz, informacijski list prikazuje se prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na slici.

▼M1
PRILOG VIII.

Postupak provjere usklađenosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice i dobavljač ih ne smije upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za utvrđivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji. Vrijednosti i razredi na oznaci ili u informacijskom listu proizvoda ne smiju biti povoljniji za dobavljača od vrijednosti navedenih u tehničkoj dokumentaciji.

Pri provjeri usklađenosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Delegiranoj uredbi, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1. nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2. smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a) vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s člankom 5. točkom (b) Direktive 2010/30/EU (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za dobavljača od odgovarajućih vrijednosti navedenih u izvješćima o ispitivanju u skladu s podtočkom iii. navedenog članka; i

(b) vrijednosti navedene na oznaci i u informacijskom listu nisu povoljnije za dobavljača od prijavljenih vrijednosti i navedeni razred energetske učinkovitosti nije povoljniji za dobavljača od razreda utvrđenog na temelju prijavljenih vrijednosti; i

(c) nakon što su nadležna tijela države članice ispitala jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti odgovarajućih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 6.;

3. ako rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b) nisu postignuti, smatra se da model i svi modeli koji su u tehničkoj dokumentaciji dobavljača navedeni kao ekvivalentni modeli nisu u skladu s ovom Delegiranom uredbom;

4. ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje. Alternativno, tri dodatne izabrane jedinice mogu pripadati jednom modelu ili više različitih modela koji su u tehničkoj dokumentaciji dobavljača navedeni kao ekvivalentni modeli;

5. smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je, za te tri jedinice, aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim odstupanjima navedenima u tablici 6.;

6. ako rezultat iz točke 5. nije postignut, smatra se da model i svi modeli koji su u tehničkoj dokumentaciji dobavljača navedeni kao ekvivalentni modeli nisu u skladu s ovom Delegiranom uredbom;

7. nakon donošenja odluke o neusklađenosti modela u skladu s točkama 3. i 6., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu II.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 6., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Sva druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.Tablica 6.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametri

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Masa pećnice (M)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost M za više od 5 %.

Obujam prostora za pečenje pećnice (V)

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti V za više od 5 %.

ECelektrični prostor za pečenje , ECplinski prostor za pečenje

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost ECelektričniprostor za pečenje i ECplinski prostor za pečenje za više od 5 %.

WBEP , WL

Izračunane vrijednosti ne smiju prelaziti prijavljene vrijednosti WBEP i WL za više od 5 %.

QBEP , PBEP

Izračunane vrijednosti ne smiju biti niže od prijavljenih vrijednosti QBEP i PBEP za više od 5 %.

Qmaks

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost Qmaks za više od 8 %.

Eprosječna

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti Eprosječna za više od 5 %.

GFEnapa

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti GFEnapa za više od 5 %.

Po , Ps

Izračunane vrijednosti potrošnje energije Po i Ps ne smiju prelaziti prijavljene vrijednosti Po i Ps za više od 10 %. Izračunane vrijednosti potrošnje energije Po i Ps koje iznose 1,00 W ili manje ne smiju prelaziti prijavljene vrijednosti Po i Ps za više od 0,10 W.

Razina zvučne snage (LWA )

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost LWA .( 1 ) Direktiva 2004/108/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost i stavljanju izvan snage Direktive 89/336/EEZ (SL L 390, 31.12.2004., str. 24.).

( 2 ) 1 kWh/ciklus = 3,6 MJ/ciklus

( 3 ) SL L 27, 30.1.2010., str. 1.