02014L0098 — HR — 16.02.2020 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/98/EU

оd 15. listopada 2014.

o provedbi Direktive Vijeća 2008/90/EZ u pogledu posebnih zahtjeva za rod i vrstu sadnica navedenih u njezinu Prilogu I., posebnih zahtjeva koje moraju ispuniti dobavljači i detaljnih pravila o službenim inspekcijskim pregledima

( L 298 16.10.2014, 22)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2020/177 Tekst značajan za EGP оd 11. veljače 2020.

  L 41

1

13.2.2020
▼B

PROVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/98/EU

оd 15. listopada 2014.

o provedbi Direktive Vijeća 2008/90/EZ u pogledu posebnih zahtjeva za rod i vrstu sadnica navedenih u njezinu Prilogu I., posebnih zahtjeva koje moraju ispuniti dobavljači i detaljnih pravila o službenim inspekcijskim pregledimaPOGLAVLJE 1.

DEFINICIJE I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Direktive, primjenjuju se sljedeće definicije:

1. 

„matična biljka” znači poznata biljka namijenjena za razmnožavanje;

2. 

„predosnovna matična biljka kandidatkinja” znači matična biljka koju dobavljač namjerava prihvatiti kao predosnovnu matičnu biljku;

3. 

„predosnovna matična biljka” znači matična biljka namijenjena za proizvodnju predosnovnog materijala;

4. 

„osnovna matična biljka” znači matična biljka namijenjena za proizvodnju osnovnog materijala;

5. 

„certificirana matična biljka” znači matična biljka namijenjena za proizvodnju certificiranog materijala;

6. 

„štetočina” znači bilo koja vrsta, soj ili biotip biljke, životinje ili patogenog uzročnika štetni za biljke ili biljne proizvode i navedeni u prilozima I., II. i III.;

7. 

„vizualni pregled” znači ispitivanje biljaka ili dijelova biljaka golim okom, lećom, stereoskopom ili mikroskopom;

8. 

„ispitivanje” znači ispitivanje, koje nije vizualni pregled;

9. 

„plodonosna biljka” znači biljka dobivena razmnožavanjem od matične biljke i koja se uzgaja za proizvodnju voća kako bi se omogućila provjera sortnih značajki te matične biljke;

10. 

„kategorija” znači predosnovni materijal, osnovni materijal, certificirani materijal ili CAC materijal.

11. 

„umnažanje” znači vegetativna proizvodnja matičnih biljaka u svrhu dobivanja dovoljnog broja matičnih biljaka u istoj kategoriji;

12. 

„obnavljanje matične biljke” znači zamjena matične biljke biljkom koja je vegetativno proizvedena od nje;

13. 

„mikrorazmnožavanje” znači umnažanje biljnog materijala radi proizvodnje velikog broja biljaka uporabom in vitro kultura diferenciranih vegetativnih pupova ili diferenciranih vegetativnih meristema uzetih s biljke;

14. 

„gotovo nemaju nedostataka” znači da su nedostatci koji bi mogli narušiti kvalitetu i korisnost reprodukcijskog materijala ili sadnica prisutni na razini koja je jednaka razini koja se očekuje od dobrog uzgoja i dobre prakse rukovanja ili niža od nje, te da je ta razina u skladu s dobrom praksom uzgoja i rukovanja;

15. 

„gotovo nemaju štetočina” znači da je opseg do kojeg su štetočine prisutni na reprodukcijskom sadnom materijalu ili sadnicama dovoljno nizak da osigura prihvatljivu kvalitetu i korisnost reprodukcijskog sadnog materijala;

16. 

„laboratorij” znači svaki objekt koji se koristi za ispitivanje reprodukcijskoga sadnog materijala i sadnica;

17. 

„krioprezervacija” znači održavanje biljnog materijala hlađenjem na iznimno niskim temperaturama kako bi se zadržala održivost materijala.

Članak 2.

Opće odredbe

1.  Države članice osiguravaju da su reprodukcijski sadni materijal i sadnice koji pripadaju rodovima i vrstama navedenima u Prilogu I. Direktivi 2008/90/EZ tijekom proizvodnje i stavljanja na tržište, prema potrebi, u skladu s člancima 3. do 27. ove Direktive.

2.  Države članice osiguravaju da tijekom proizvodnje reprodukcijskoga sadnog materijala i sadnica koji pripadaju rodovima i vrstama navedenima u Prilogu I. Direktivi 2008/90/EZ dobavljači ispunjuju zahtjeve utvrđene u člancima 28. i 29.

3.  Države članice osiguravaju da se tijekom proizvodnje i stavljanja na tržište reprodukcijski sadni materijal i sadnice koji pripadaju rodovima i vrstama navedenima u Prilogu I. Direktivi 2008/90/EZ službeno pregledaju u skladu s člankom 30.

4.  Reprodukcijski sadni materijal koji ispunjuje zahtjeve određene kategorije ne smije se miješati s materijalom druge kategorije.POGLAVLJE 2.

ZAHTJEVI ZA REPRODUKCIJSKI SADNI MATERIJAL I, AKO JE PRIMJENJIVO, SADNICEODJELJAK 1.

Zahtjevi za predosnovni materijal

Članak 3.

Zahtjevi za certificiranje predosnovnog materijala

1.  Reprodukcijski sadni materijal, osim matičnih biljaka i osim podloga koje ne pripadaju određenoj sorti, mora na zahtjev biti službeno certificiran kao predosnovni materijal ako je utvrđeno da ispunjuje sljedeće zahtjeve:

(a) 

izravno je dobiven razmnožavanjem od matične biljke u skladu s člankom 13. ili člankom 14.;

(b) 

istovjetan je opisu svoje sorte te se njegova istovjetnost s opisom sorte provjerava u skladu s člankom 7.;

(c) 

održava se u skladu s člankom 8.;

(d) 

u skladu je sa zahtjevima u pogledu zdravstvene ispravnosti iz članka 10.;

(e) 

ako je Komisija odobrila odstupanje u skladu s člankom 8. stavkom 4. da se predosnovne matične biljke i predosnovni materijal uzgajaju na polju pod uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca, tlo je u skladu s člankom 11.;

(f) 

u skladu je s člankom 12. u pogledu nedostataka.

2.  Matične biljke navedene u stavku 1. točki (a) moraju biti odobrene u skladu s člankom 5., ili dobivene umnažanjem u skladu s člankom 13. ili mikrorazmnožavanjem u skladu s člankom 14.

3.  Ako predosnovna matična biljka ili predosnovni materijal više ne ispunjuju zahtjeve iz članaka 7. do 12., dobavljač ih uklanja iz blizine drugih predosnovnih matičnih biljaka i predosnovnog materijala. Ta se uklonjena matična biljka ili materijal mogu upotrebljavati kao osnovni, certificirani ili CAC materijal pod uvjetom da ispunjuju zahtjeve utvrđene u ovoj Direktivi za odgovarajuće kategorije.

Umjesto uklanjanja te matične biljke ili tog materijala, dobavljač može poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da navedena matična biljka ili materijal ponovno ispunjuju te zahtjeve.

Članak 4.

Zahtjevi za certificiranje podloga koje ne pripadaju određenoj sorti kao predosnovni materijal

1.  Podloga koja ne pripada određenoj sorti, mora, na zahtjev, biti službeno certificirana kao predosnovni materijal ako je utvrđeno da ispunjuje sljedeće zahtjeve:

(a) 

izravno je dobivena razmnožavanjem, vegetativnim ili spolnim razmnožavanjem iz matične biljke; u slučaju spolnog razmnožavanja stabla oprašivača (oprašivači) izravno se dobivaju vegetativnim razmnožavanjem od matične biljke;

(b) 

istovjetna je opisu svoje vrste;

(c) 

održava se u skladu s člankom 8.;

(d) 

u skladu je sa zahtjevima u pogledu zdravstvene ispravnosti iz članka 10.;

(e) 

ako je Komisija odobrila odstupanje u skladu s člankom 8. stavkom 4. da se predosnovne matične biljke i predosnovni materijal uzgajaju na polju pod uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca, tlo je u skladu s člankom 11.;

(f) 

u skladu je s člankom 12. u pogledu nedostataka.

2.  Matične biljke navedene u stavku 1. točki (a) moraju biti odobrene u skladu s člankom 6., ili dobivene umnažanjem u skladu s člankom 13. ili mikrorazmnožavanjem u skladu s člankom 14.

3.  Ako podloga koja je predosnovna matična biljka ili predosnovni materijal više ne ispunjuje zahtjeve iz članaka 8. do 12., dobavljač je uklanja iz blizine ostalih predosnovnih matičnih biljaka i predosnovnog materijala. Ta se uklonjena podloga može upotrebljavati kao osnovni, certificirani ili CAC materijal pod uvjetom da ispunjuje zahtjeve utvrđene u ovoj Direktivi za odgovarajuće kategorije.

Umjesto uklanjanja te podloge, dobavljač može poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da navedena podloga ponovno ispunjuje te zahtjeve.

Članak 5.

Zahtjevi za prihvaćanje predosnovne matične biljke

1.  Nadležno službeno tijelo prihvaća biljku kao predosnovnu matičnu biljku ako je u skladu s člancima 7. do 12. i ako je njezina istovjetnost s opisom njezine sorte utvrđena u skladu sa stavcima 2., 3. i 4.

Prihvaća se na temelju službenog inspekcijskog pregleda te rezultata ispitivanja, evidencija i postupaka u skladu s člankom 30.

2.  Nadležno službeno tijelo utvrđuje istovjetnost predosnovne matične biljke s opisom njezine sorte promatranjem izražavanja svojstava te sorte. To promatranje temelji se na jednom od sljedećih elemenata:

(a) 

službeni opis za sorte upisane u jednu od nacionalnih sortnih lista i za sorte koje su zakonski zaštićene oplemenjivačkim pravom;

(b) 

opis priložen zahtjevu za sorte koje su predmet zahtjeva za registraciju u bilo kojoj državi članici, kako je navedeno u članku 5. stavku 1. Provedbene direktive Komisije 2014/97/EU ( 1 );

(c) 

opis priložen zahtjevu za sorte koje su predmet zahtjeva za dodjelu oplemenjivačkog prava;

(d) 

službeno priznani opis ako je sorta koja podliježe tom opisu upisana u nacionalnu sortnu listu.

3.  Ako se primjenjuju stavak 2. točka (b) ili točka (c), predosnovna matična biljka prihvaća se samo ako se izvješćem, koje izrađuje bilo koje nadležno službeno tijelo u Uniji ili u trećoj zemlji, može dokazati da je odgovarajuća sorta različita, ujednačena i postojana. Međutim, do registracije sorte dotična matična biljka i materijal dobiven od nje može se upotrebljavati samo za proizvodnju osnovnoga ili certificiranog materijala i ne smije se stavljati na tržište kao predosnovni, osnovni ili certificirani materijal.

4.  Ako se istovjetnost s opisom sorte može utvrditi samo na temelju svojstava plodonosne biljke, promatranje izražavanja svojstava sorte obavlja se na plodovima plodonosne biljke koja je dobivena razmnožavanjem od predosnovne matične biljke. Te plodonosne biljke drže se odvojeno od predosnovnih matičnih biljaka i predosnovnog materijala.

Plodonosne biljke pregledavaju se vizualno u najprikladnijim razdobljima godine uzimajući u obzir klimatske uvjete i uvjete uzgoja biljaka dotičnih rodova ili vrsta.

Članak 6.

Zahtjevi za prihvaćanje podloge koja ne pripada određenoj sorti

Nadležno službeno tijelo prihvaća podlogu koja ne pripada određenoj sorti kao predosnovnu matičnu biljku ako je istovjetna opisu svoje vrste i ako je u skladu s člancima 8. do 12.

Prihvaća se na temelju službenog inspekcijskog pregleda te rezultata ispitivanja, evidencija i postupaka kojima se koristi dobavljač u skladu s člankom 30.

Članak 7.

Provjera istovjetnosti s opisom sorte

Nadležno službeno tijelo i, prema potrebi, dobavljač redovito provjeravaju istovjetnost predosnovnih matičnih biljaka i predosnovnog materijala s opisom njihove sorte, u skladu s člankom 5. stavcima 2. i 3., kako je primjereno za dotičnu sortu i upotrijebljenu metodu razmnožavanja.

Uz redovite provjere predosnovnih matičnih biljaka i predosnovnog materijala, nadležno službeno tijelo i, prema potrebi, dobavljač provjeravaju nakon svakog obnavljanja predosnovne matične biljke koje iz njega proizlaze.

Članak 8.

Zahtjevi u pogledu održavanja predosnovnih matičnih biljaka i predosnovnog materijala

1.  Dobavljači održavaju predosnovne matične biljke i predosnovni materijal u objektima koji su imenovani za dotične rodove ili vrste te koji su zaštićeni od kukaca i kojima se osigurava odsutnost zaraze prijenosnicima bolesti zračnim putem i svim ostalim mogućim izvorima tijekom proizvodnog procesa.

Predosnovne matične biljke kandidatkinje drže se u uvjetima u kojima je osigurana zaštita od kukaca i fizički odvojeno od predosnovnih matičnih biljaka u objektima iz prvog podstavka sve dok se ne završe sva ispitivanja u pogledu usklađenosti s člankom 9. stavcima 1. i 2.

2.  Predosnovne matične biljke i predosnovni materijal održavaju se na način kojim se osigurava da su pojedinačno označeni tijekom proizvodnog procesa.

3.  Predosnovne matične biljke i predosnovni materijal uzgaja se ili proizvodi izolirano od tla u posudama bez zemlje ili sa steriliziranim uzgojnim supstratima. One se označuju kako bi se osigurala njihova sljedivost.

4.  Odstupajući od stavaka 1., 2. i 3. država članica može dobiti odobrenje za proizvodnju predosnovnih matičnih biljaka i predosnovnog materijala na polju u uvjetima u kojima nije osigurana zaštita za određene rodove ili vrste. Takav se materijal označuje kako bi se osigurala njegova sljedivost. To se odobrenje dodjeljuje pod uvjetom da dotična država članica osigura poduzimanje odgovarajućih mjera za sprečavanje zaraze biljaka prijenosnicima bolesti zračnim putem, dodirom korijena, unakrsnom zarazom strojevima, alatom za cijepljenje i svim ostalim mogućim izvorima.

5.  Predosnovne matične biljke i predosnovni materijal mogu se održavati s pomoću krioprezervacije.

6.  Predosnovne matične biljke mogu se upotrebljavati samo za razdoblje izračunano na temelju nepromjenjivosti sorte ili okolišnih uvjeta u kojima se uzgajaju i svih ostalih čimbenika koji utječu na nepromjenjivost sorte.

Članak 9.

Zahtjevi u pogledu zdravstvenog stanja za predosnovne matične biljke kandidatkinje i predosnovne matične biljke dobivene obnavljanjem

1.  Predosnovna matična biljka kandidatkinja nema štetočine navedene u Prilogu I. s obzirom na dotični rod ili vrstu.

Na temelju vizualnih pregleda u objektima i na poljima, za dotičnu predosnovnu matičnu biljku kandidatkinju utvrđuje se da nema štetočina navedenih u Prilogu I. s obzirom na dotični rod ili vrstu.

Taj vizualni pregled provodi nadležno službeno tijelo i, prema potrebi, dobavljač.

U slučaju sumnje na prisutnost tih štetočina, nadležno službeno tijelo i, prema potrebi, dobavljač provode uzorkovanje i ispitivanje dotične predosnovne matične biljke kandidatkinje.

2.  Predosnovna matična biljka kandidatkinja nema štetočine navedene u Prilogu II. s obzirom na dotični rod ili vrstu.

Na temelju vizualnih pregleda u objektima i na poljima te na temelju uzorkovanja i ispitivanja za dotičnu predosnovnu matičnu biljku kandidatkinju utvrđuje se da nema štetočina navedenih u Prilogu II. s obzirom na dotični rod ili vrstu.

Taj vizualni pregled, uzorkovanje i ispitivanje provodi nadležno službeno tijelo i, prema potrebi, dobavljač.

Uzorkovanje i ispitivanje provode se u najprikladnijem razdoblju godine uzimajući u obzir klimatske uvjete i uvjete uzgoja biljaka te biologiju štetočina koja je relevantna za tu biljku. Uzorkovanje i ispitivanje provodi se i u bilo koje vrijeme tijekom godine u slučaju sumnji na prisutnost tih štetočina.

3.  Kada je riječ o uzorkovanju i ispitivanju, kako je predviđeno u stavcima 1. i 2., države članice primjenjuju protokole Europske i sredozemne organizacije za zaštitu bilja (EPPO) ili druge protokole koji su međunarodno priznati. Ako takvi protokoli ne postoje, nadležno službeno tijelo primjenjuje odgovarajuće protokole utvrđene na nacionalnoj razini. U tom slučaju države članice će, na zahtjev, drugim državama članicama i Komisiji staviti na raspolaganje te protokole.

Nadležno službeno tijelo i, prema potrebi, dobavljač dostavljaju uzorke laboratorijima koje je nadležno službeno tijelo službeno priznalo.

Metoda ispitivanja na viruse, viroide, virozama slične bolesti i fitoplazme koja se primjenjuje na predosnovne matične biljke kandidatkinje jest biološko indeksiranje na biljkama indikatorima. Druge metode ispitivanja mogu se primijeniti u slučaju kada država članica smatra, na temelju stručno pregledanih znanstvenih dokaza, da se njima postižu rezultati jednako pouzdani kao i biološko indeksiranje na biljkama indikatorima.

4.  Odstupajući od stavka 2., ako je predosnovna matična biljka kandidatkinja sadnica, vizualni pregled, uzorkovanje i ispitivanje zahtijeva se samo u odnosu na viruse, viroide ili virozama slične bolesti koji se prenose preko peludi i koji su navedeni u Prilogu II., s obzirom na dotični rod ili vrstu, pod uvjetom da se službenim inspekcijskim pregledom potvrdilo da je sadnica dobivena iz sjemena proizvedenog u pogonu bez simptoma izazvanih tim virusima, viroidima i virozama sličnim bolestima te da se ta sadnica održavala u skladu s člankom 8. stavcima 1. i 3.

5.  Stavci 1. i 3. primjenjuju se i na predosnovnu matičnu biljku koja se proizvodi obnavljanjem.

Predosnovna matična biljka proizvedena obnavljanjem nema viruse ni viroide navedene u Prilogu II. s obzirom na dotični rod ili vrstu.

Na temelju vizualnih pregleda u objektima, na poljima i partijama te na temelju uzorkovanja i ispitivanja, za tu se predosnovnu matičnu biljku utvrđuje da nema te viruse i viroide.

Taj vizualni pregled, uzorkovanje i ispitivanje provodi nadležno službeno tijelo i, prema potrebi, dobavljač.

▼M1

Članak 10.

Zahtjevi u pogledu zdravstvenog stanja za predosnovne matične biljke i predosnovni materijal

1.  Na temelju vizualnih pregleda u objektima, na poljima i u partijama za predosnovnu matičnu biljku ili predosnovni materijal mora se utvrditi da su slobodni od reguliranih nekarantenskih štetnih organizama (RNQP) navedenih u prilozima I. i II. te da su u skladu sa zahtjevima iz Priloga IV. s obzirom na dotični rod ili vrstu. Taj vizualni pregled provodi nadležno službeno tijelo i, prema potrebi, dobavljač.

Nadležno službeno tijelo i, prema potrebi, dobavljač provode uzorkovanje i ispitivanje predosnovne matične biljke ili predosnovnog materijala na regulirane nekarantenske štetne organizme navedene u Prilogu II. te na temelju zahtjeva iz Priloga IV. s obzirom na dotični rod ili vrstu.

U slučaju sumnje na prisutnost reguliranih nekarantenskih štetnih organizama navedenih u Prilogu I. nadležno službeno tijelo i, prema potrebi, dobavljač provode uzorkovanje i ispitivanje dotične predosnovne matične biljke ili dotičnog predosnovnog materijala.

2.  Za uzorkovanje i ispitivanje predviđeno u stavku 1. države članice primjenjuju protokole EPPO-a ili druge međunarodno priznate protokole. Ako takvi protokoli ne postoje, nadležno službeno tijelo primjenjuje relevantne protokole utvrđene na nacionalnoj razini. U tom slučaju države članice na zahtjev moraju drugim državama članicama i Komisiji staviti na raspolaganje te protokole.

Nadležno službeno tijelo i, prema potrebi, dobavljač dostavljaju uzorke laboratorijima koje je nadležno službeno tijelo službeno priznalo.

3.  U slučaju pozitivnog ishoda ispitivanja za bilo koji regulirani nekarantenski štetni organizam iz priloga I. i II. s obzirom na dotični rod ili vrstu, dobavljač uklanja zaraženu predosnovnu matičnu biljku ili predosnovni materijal iz blizine ostalih predosnovnih matičnih biljaka i predosnovnog materijala u skladu s člankom 3. stavkom 3. ili člankom 4. stavkom 3. ili poduzima odgovarajuće mjere u skladu s Prilogom IV.

4.  Mjere za osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima iz stavka 1. utvrđene su u Prilogu IV. s obzirom na dotični rod ili vrstu i kategoriju.

5.  Stavak 1. ne primjenjuje se na predosnovne matične biljke i predosnovni materijal tijekom krioprezervacije.

▼B

Članak 11.

▼M1

Zahtjevi u pogledu tla za predosnovne matične biljke i predosnovni materijal

▼B

1.  Predosnovne matične biljke i predosnovni materijal mogu se uzgajati samo u tlu u kojemu nema štetočina koji su navedeni u Prilogu III., za dotični rod ili vrstu, i koji su domaćini virusa koji utječu na taj rod ili te vrste. Odsutnost takvih štetočina utvrđuje se uzorkovanjem i ispitivanjem.

To uzorkovanje provodi nadležno službeno tijelo i, prema potrebi, dobavljač.

To se uzorkovanje i ispitivanje provodi prije sadnje dotičnih predosnovnih matičnih biljaka ili predosnovnog materijala te se ponavlja tijekom rasta ako postoji sumnja u prisutnost štetočina iz podstavka 1.

To se uzorkovanje i ispitivanje provodi uzimajući u obzir klimatske uvjete i biologiju štetočina navedenih u Prilogu III. te ako su te štetočine relevantni za dotične predosnovne matične biljke ili predosnovni materijal.

2.  Uzorkovanje i ispitivanje ne smije se provoditi ako biljke koje su domaćini štetočina navedenih u Prilogu III., za dotični rod ili vrstu, nisu uzgojene u tlu proizvodnje u razdoblju od najmanje pet godina i ako nema sumnje u odsutnost relevantnih štetočina u tom tlu.

Uzorkovanje i ispitivanje se ne provodi ako nadležno službeno tijelo na temelju službenog inspekcijskog pregleda zaključi da u tlu nema štetočina koji su navedeni u Prilogu III., za dotični rod ili vrstu, i koji su domaćini virusa koji utječu na taj rod ili vrstu.

3.  Kada je riječ o uzorkovanju i ispitivanju, kako je predviđeno u stavku 1., države članice primjenjuju protokole EPPO-a ili druge protokole koji su međunarodno priznati. Ako takvi protokoli ne postoje, države članice primjenjuju odgovarajuće protokole utvrđene na nacionalnoj razini. U tom slučaju države članice će, na zahtjev, drugim državama članicama i Komisiji staviti na raspolaganje te protokole.

Članak 12.

Zahtjevi u pogledu nedostataka koji bi mogli narušiti kvalitetu

Na temelju vizualnog pregleda utvrđuje se da predosnovne matične biljke i predosnovni materijal gotovo nemaju nedostataka. Taj vizualni pregled provodi nadležno službeno tijelo i, prema potrebi, dobavljač. Ozljede, promjena boje, oštećeno tkivo ili osušenost smatraju se nedostatcima ako utječu na kvalitetu i korisnost kao reprodukcijski sadni materijal.

Članak 13.

Zahtjevi u pogledu umnažanja, obnavljanja i razmnožavanja predosnovnih matičnih biljaka

1.  Dobavljač može umnožiti ili obnoviti predosnovnu matičnu biljku prihvaćenu u skladu s člankom 5. stavkom 1.

2.  Dobavljač može razmnožiti predosnovnu matičnu biljku kako bi dobio predosnovni materijal.

3.  Umnažanje, obnavljanje i razmnožavanje predosnovnih matičnih biljaka obavlja se u skladu s protokolima iz stavka 4.

4.  Države članice primjenjuju protokole u pogledu umnažanja, obnavljanja i razmnožavanja predosnovnih matičnih biljaka. Države članice primjenjuju protokole EPPO-a ili druge protokole koji su međunarodno priznati. Ako takvi protokoli ne postoje, države članice primjenjuju odgovarajuće protokole utvrđene na nacionalnoj razini. U tom slučaju države članice će, na zahtjev, drugim državama članicama i Komisiji staviti na raspolaganje te protokole.

Protokoli iz podstavka 1. ovog stavka ispitani su na odgovarajućim rodovima ili vrstama u razdoblju koje se smatra primjerenim za te rodove ili vrste. To se razdoblje smatra primjerenim ako se njime omogućuje potvrđivanje fenotipa biljaka u pogledu istovjetnosti s opisom sorte na temelju promatranja proizvodnje voća ili vegetativnog razvoja podloga.

5.  Dobavljač može obnoviti samo predosnovnu matičnu biljku prije kraja razdoblja navedenog u članku 8. stavku 6.

Članak 14.

Zahtjevi u pogledu umnažanja, obnavljanja i razmnožavanja mikrorazmnožavanjem predosnovnih matičnih biljaka

1.  U slučaju umnažanja, obnavljanja i razmnožavanja mikrorazmnožavanjem predosnovnih matičnih biljaka, za proizvodnju drugih predosnovnih matičnih biljaka ili predosnovnog materijala, ono se odvija u skladu s protokolima iz stavka 2.

2.  Države članice primjenjuju protokole o mikrorazmnožavanju predosnovnih matičnih biljaka i predosnovnog materijala koji su protokoli EPPO-a ili druge međunarodno priznane protokole. Ako takvi protokoli ne postoje, države članice primjenjuju odgovarajuće protokole utvrđene na nacionalnoj razini. U tom slučaju države članice će, na zahtjev, drugim državama članicama i Komisiji staviti na raspolaganje te protokole.

Države članice primjenjuju samo one protokole koji su ispitani na odgovarajućem rodu ili vrsti u razdoblju koje se smatra dostatnim za potvrđivanje fenotipa biljaka u pogledu istovjetnosti s opisom sorte na temelju promatranja proizvodnje voća ili vegetativnog razvoja podloga.ODJELJAK 2.

Zahtjevi za osnovni materijal

Članak 15.

Zahtjevi za certificiranje osnovnog materijala

1.  Reprodukcijski sadni materijal, osim osnovnih matičnih biljaka i osim podloga koje ne pripadaju određenoj sorti, mora, na zahtjev, biti službeno certificiran kao osnovni materijal ako ispunjuje zahtjeve iz stavaka 2., 3. i 4.

2.  Reprodukcijski sadni materijal dobiva se razmnožavanjem iz osnovne matične biljke.

Osnovna matična biljka ispunjuje jedan od sljedećih zahtjeva:

(a) 

uzgojena je od predosnovnog materijala; ili

(b) 

dobivena je umnažanjem od osnovne matične biljke u skladu s člankom 19.

3.  Reprodukcijski sadni materijal ispunjuje zahtjeve utvrđene u članku 7., članku 8. stavku 6. i članku 12.

4.  Reprodukcijski sadni materijal ispunjuje dodatne zahtjeve koji se odnose na:

(a) 

zdravstvenu ispravnost, kako je utvrđeno u članku 16.;

(b) 

tlo, kako je utvrđeno u članku 17.;

(c) 

održavanje osnovnih matičnih biljaka i osnovnog materijala kako je utvrđeno u članku 18.; i

(d) 

određene uvjete za razmnožavanje, kako je utvrđeno u članku 19.

5.  Podloga koja ne pripada određenoj sorti mora, na zahtjev, biti službeno certificirana kao osnovni materijal ako je istovjetna opisu svoje vrste te ako ispunjuje zahtjeve utvrđene u članku 8. stavcima 2. i 6. i dodatne zahtjeve iz članaka 12., 16., 17., 18. i 19.

6.  Za potrebe ovog odjeljka, svako upućivanje iz odredbi navedenih u stavcima 3. i 5. na predosnovne matične biljke tumači se kao upućivanje na osnovne matične biljke, a svako upućivanje na predosnovni materijal tumači se kao upućivanje na osnovni materijal.

7.  Ako osnovna matična biljka ili osnovni materijal više ne ispunjuju zahtjeve iz članka 7., članka 8. stavaka 2. i 6. te članaka 12., 16. i 17., dobavljač ih uklanja iz blizine drugih osnovnih matičnih biljaka i osnovnog materijala. Ta se uklonjena matična biljka ili materijal mogu upotrebljavati kao certificirani ili CAC materijal pod uvjetom da ispunjuju zahtjeve utvrđene u ovoj Direktivi za odgovarajuće kategorije.

Umjesto uklanjanja te matične biljke ili tog materijala, dobavljač može poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da navedena matična biljka ili materijal ponovno ispunjuju te zahtjeve.

8.  Ako je podloga koja ne pripada određenoj sorti osnovna matična biljka ili osnovni materijal koji više ne ispunjuje zahtjeve iz članka 8. stavaka 2. i 6. te članaka 12., 16. i 17., dobavljač je uklanja iz blizine ostalih osnovnih matičnih biljaka i osnovnog materijala. Ta se uklonjena podloga može upotrebljavati kao certificirani ili CAC materijal pod uvjetom da ispunjuje zahtjeve utvrđene u ovoj Direktivi o odgovarajućim kategorijama.

Umjesto uklanjanja te podloge, dobavljač može poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da navedena podloga ponovno ispunjuje te zahtjeve.

▼M1

Članak 16.

Zahtjevi u pogledu zdravstvenog stanja za osnovne matične biljke i osnovni materijal

1.  Na temelju vizualnih pregleda u objektima, na poljima i u partijama za osnovnu matičnu biljku ili osnovni materijal mora se utvrditi da su slobodni od reguliranih nekarantenskih štetnih organizama navedenih u prilozima I. i II. te da su u skladu sa zahtjevima iz Priloga IV. s obzirom na dotični rod ili vrstu. Taj vizualni pregled provodi nadležno službeno tijelo i, prema potrebi, dobavljač.

Nadležno službeno tijelo i, prema potrebi, dobavljač provode uzorkovanje i ispitivanje osnovne matične biljke ili osnovnog materijala na regulirane nekarantenske štetne organizme navedene u Prilogu II. te na temelju zahtjeva iz Priloga IV. s obzirom na dotični rod ili vrstu.

U slučaju sumnje na prisutnost reguliranih nekarantenskih štetnih organizama navedenih u Prilogu I. nadležno službeno tijelo i, prema potrebi, dobavljač provode uzorkovanje i ispitivanje dotične osnovne matične biljke ili dotičnog osnovnog materijala.

2.  Za uzorkovanje i ispitivanje predviđeno u stavku 1. države članice primjenjuju protokole EPPO-a ili druge međunarodno priznate protokole. Ako takvi protokoli ne postoje, nadležno službeno tijelo primjenjuje relevantne protokole utvrđene na nacionalnoj razini. U tom slučaju države članice na zahtjev moraju drugim državama članicama i Komisiji staviti na raspolaganje te protokole.

Nadležno službeno tijelo i, prema potrebi, dobavljač dostavljaju uzorke laboratorijima koje je nadležno službeno tijelo službeno priznalo.

3.  U slučaju pozitivnog ishoda ispitivanja za bilo koji regulirani nekarantenski štetni organizam iz priloga I. i II. s obzirom na dotični rod ili vrstu, dobavljač uklanja zaraženu osnovnu matičnu biljku ili osnovni materijal iz blizine ostalih osnovnih matičnih biljaka i osnovnog materijala u skladu s člankom 15. stavkom 7. ili člankom 15. stavkom 8. odnosno poduzima odgovarajuće mjere u skladu s Prilogom IV.

4.  Mjere za osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima iz stavka 1. utvrđene su u Prilogu IV. s obzirom na dotični rod ili vrstu i kategoriju.

5.  Stavak 1. ne primjenjuje se na osnovne matične biljke i osnovni materijal tijekom krioprezervacije.

▼B

Članak 17.

▼M1

Zahtjevi u pogledu tla za osnovne matične biljke i osnovni materijal

▼B

1.  Osnovne matične biljke i osnovni materijal mogu se uzgajati samo u tlu u kojemu nema štetočina koji su navedeni u Prilogu III., za dotični rod ili vrstu, i koji su domaćini virusa koji utječu na taj rod ili te vrste. Odsutnost takvih štetočina koji su domaćini virusa utvrđuje se uzorkovanjem i ispitivanjem.

To uzorkovanje provodi nadležno službeno tijelo i, prema potrebi, dobavljač.

To se uzorkovanje i ispitivanje provodi prije sadnje dotičnih osnovnih matičnih biljaka ili osnovnog materijala te se ponavlja tijekom rasta ako postoji sumnja u prisutnost štetočina iz podstavka 1.

To se uzorkovanje i ispitivanje provodi uzimajući u obzir klimatske uvjete i biologiju štetočina navedenih u Prilogu III. te ako su te štetočine relevantni za dotične osnovne matične biljke ili osnovni materijal.

2.  Uzorkovanje i ispitivanje ne smije se provoditi ako biljke koje su domaćini štetočina navedenih u Prilogu III., za dotični rod ili vrstu, nisu uzgojene u tlu proizvodnje u razdoblju od najmanje pet godina i ako nema sumnje u odsutnost relevantnih štetočina u tom tlu.

Uzorkovanje i ispitivanje se ne provodi ako nadležno službeno tijelo na temelju službenog inspekcijskog pregleda zaključi da u tlu nema štetočina koji su navedeni u Prilogu III., za dotični rod ili vrstu, i koji su domaćini virusa koji utječu na taj rod ili vrstu.

3.  Kada je riječ o uzorkovanju i ispitivanju, kako je predviđeno u stavku 1., države članice primjenjuju protokole EPPO-a ili druge međunarodno priznate protokole. Ako takvi protokoli ne postoje, države članice primjenjuju odgovarajuće protokole utvrđene na nacionalnoj razini. U tom slučaju države članice će, na zahtjev, drugim državama članicama i Komisiji staviti na raspolaganje te protokole.

Članak 18.

Zahtjevi u pogledu održavanja osnovnih matičnih biljaka i osnovnog materijala

1.  Osnovne matične biljke i osnovni materijal održava se na poljima izoliranima od mogućih izvora zaraze prijenosnicima bolesti zračnim putem, dodirom korijena, unakrsnom zarazom strojevima, alatom za cijepljenje i svim ostalim mogućim izvorima.

2.  Izolacijska udaljenost od polja iz stavka 1. ovisi o regionalnim okolnostima, vrsti reprodukcijskog sadnog materijala, prisutnosti štetočina na dotičnom području i s time povezanim relevantnim rizicima kako je nadležno službeno tijelo utvrdilo na temelju službenog inspekcijskog pregleda.

Članak 19.

Uvjeti za umnažanje

1.  Osnovne matične biljke koje su uzgojene iz predosnovnog materijala u smislu članka 15. stavka 2. točke (a) mogu se umnažati u nekoliko generacija kako bi se pribavio potreban broj osnovnih matičnih biljaka. Osnovne matične biljke umnažaju se u skladu s člankom 13. ili se umnažaju mikrorazmnožavanjem u skladu s člankom 14. Najveći dopušteni broj generacija i najveći dopušteni životni vijek osnovnih matičnih biljaka utvrđeni su u Prilogu V. za odgovarajuće rodove ili vrste.

2.  Ako se dopusti više generacija osnovne matične biljke, svaka generacija, osim prve, može proizići iz bilo koje prethodne generacije.

3.  Reprodukcijski sadni materijal različitih generacija čuva se odvojeno jedan od drugoga.ODJELJAK 3.

Zahtjevi za certificirani materijal

Članak 20.

Zahtjevi za certificiranje certificiranog materijala

1.  Reprodukcijski sadni materijal, osim matičnih biljaka i sadnica, treba na zahtjev biti službeno certificiran kao certificirani materijal ako ispunjuje zahtjeve utvrđene u stavcima 2., 3. i 4.

2.  Reprodukcijski sadni materijal i sadnice dobivaju se razmnožavanjem iz certificirane matične biljke.

Certificirana matična biljka ispunjuje jedan od sljedećih zahtjeva:

(a) 

uzgojena je od predosnovnog materijala;

(b) 

uzgojena je od osnovnog materijala.

3.  Reprodukcijski sadni materijal i sadnice ispunjuju zahtjeve utvrđene u članku 7., članku 8. stavku 6. i člancima 12., 21. i 22.

4.  Reprodukcijski sadni materijal i sadnice ispunjuju zahtjeve u pogledu zdravstvenog stanja utvrđene u članku 21.

Reprodukcijski sadni materijal i sadnice dobivaju se razmnožavanjem od certificirane matične biljke koja ispunjuje zahtjeve u pogledu tla iz članka 22.

5.  Podloga koja ne pripada određenoj sorti na zahtjev se službeno certificira kao certificirani materijal ako je istovjetna opisu svoje vrste te ako ispunjuje zahtjeve utvrđene u članku 8. stavku 6. i dodatne zahtjeve iz članaka 12., 21. i 22.

6.  Za potrebe ovog odjeljka, svako upućivanje iz odredbi navedenih u stavcima 3. i 5. na predosnovne matične biljke tumači se kao upućivanje na certificirane matične biljke, a svako upućivanje na predosnovni materijal tumači se kao upućivanje na certificirani materijal.

7.  Ako certificirana matična biljka ili certificirani materijal više ne ispunjuju zahtjeve iz članka 7., članka 8. stavka 6. i članaka 12., 21. i 22., dobavljač ih uklanja iz blizine drugih certificiranih matičnih biljaka i certificiranog materijala. Ta se uklonjena matična biljka ili materijal mogu upotrebljavati kao CAC materijal pod uvjetom da ispunjuju zahtjeve utvrđene u odjeljku 4.

Umjesto uklanjanja te matične biljke ili tog materijala, dobavljač može poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da navedena matična biljka ili materijal ponovno ispunjuju te zahtjeve.

8.  Ako je podloga koja ne pripada određenoj sorti certificirana matična biljka ili certificirani materijal koji više ne ispunjuje zahtjeve iz članaka 8. stavka 6. te članaka 12., 21. i 22., dobavljač je uklanja iz blizine ostalih certificiranih matičnih biljaka i certificiranog materijala. Ta se uklonjena matična biljka ili materijal mogu upotrebljavati kao CAC materijal pod uvjetom da ispunjuju zahtjeve utvrđene u odjeljku 4.

Umjesto uklanjanja te podloge, dobavljač može poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da navedena podloga ponovno ispunjuje te zahtjeve.

▼M1

Članak 21.

Zahtjevi u pogledu zdravstvenog stanja za certificirane matične biljke i certificirani materijal

1.  Na temelju vizualnih pregleda u objektima, na poljima i u partijama za certificiranu matičnu biljku ili certificirani materijal mora se utvrditi da su slobodni od reguliranih nekarantenskih štetnih organizama navedenih u prilozima I. i II. te da su u skladu sa zahtjevima iz Priloga IV. s obzirom na dotični rod ili vrstu. Taj vizualni pregled provodi nadležno službeno tijelo i, prema potrebi, dobavljač.

Nadležno službeno tijelo i, prema potrebi, dobavljač provode uzorkovanje i ispitivanje certificirane matične biljke ili certificiranog materijala na regulirane nekarantenske štetne organizme navedene u Prilogu II. te na temelju zahtjeva iz Priloga IV. s obzirom na dotični rod ili vrstu.

U slučaju sumnje na prisutnost reguliranih nekarantenskih štetnih organizama navedenih u Prilogu I. nadležno službeno tijelo i, prema potrebi, dobavljač provode uzorkovanje i ispitivanje dotične certificirane matične biljke ili dotičnog certificiranog materijala.

2.  Za uzorkovanje i ispitivanje predviđeno u stavku 1. države članice primjenjuju protokole EPPO-a ili druge međunarodno priznate protokole. Ako takvi protokoli ne postoje, nadležno službeno tijelo primjenjuje relevantne protokole utvrđene na nacionalnoj razini. U tom slučaju države članice na zahtjev moraju drugim državama članicama i Komisiji staviti na raspolaganje te protokole.

Nadležno službeno tijelo i, prema potrebi, dobavljač dostavljaju uzorke laboratorijima koje je nadležno službeno tijelo službeno priznalo.

3.  U slučaju pozitivnog ishoda ispitivanja za bilo koji regulirani nekarantenski štetni organizam iz priloga I. i II. s obzirom na dotični rod ili vrstu, dobavljač uklanja zaraženu certificiranu matičnu biljku ili certificirani materijal iz blizine ostalih certificiranih matičnih biljaka i certificiranog materijala u skladu s člankom 20. stavkom 7. ili člankom 20. stavkom 8. ili poduzima odgovarajuće mjere u skladu s Prilogom IV.

4.  Mjere za osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima iz stavka 1. utvrđene su u Prilogu IV. s obzirom na dotični rod ili vrstu i kategoriju.

5.  Stavak 1. ne primjenjuje se na certificirane matične biljke i certificirani materijal tijekom krioprezervacije.

▼B

Članak 22.

▼M1

Zahtjevi u pogledu tla za certificirane matične biljke i certificirani materijal

▼B

1.  Certificirane matične biljke mogu se uzgajati samo u tlu u kojemu nema štetočina koji su navedeni u Prilogu III., za dotični rod ili vrstu, i koji su domaćini virusa koji utječu na taj rod ili te vrste. Odsutnost takvih štetočina koji su domaćini virusa utvrđuje se uzorkovanjem i ispitivanjem.

To uzorkovanje provodi nadležno službeno tijelo i, prema potrebi, dobavljač.

To se uzorkovanje i ispitivanje provodi prije sadnje dotične certificirane matične biljke te se ponavlja tijekom rasta ako postoji sumnja u prisutnost štetočina iz podstavka 1.

To se uzorkovanje i ispitivanje provodi uzimajući u obzir klimatske uvjete i biologiju štetočina navedenih u Prilogu III. te ako su te štetočine relevantni za dotične certificirane matične biljke ili certificirani materijal.

2.  Uzorkovanje i ispitivanje ne smije se provoditi ako biljke koje su domaćini štetočina navedenih u Prilogu III., za dotični rod ili vrstu, nisu uzgojene u tlu proizvodnje u razdoblju od najmanje pet godina i ako nema sumnje u odsutnost relevantnih štetočina u tom tlu.

Uzorkovanje i ispitivanje se ne provodi ako nadležno službeno tijelo na temelju službenog inspekcijskog pregleda zaključi da u tlu nema štetočina koji su navedeni u Prilogu III., za dotični rod ili vrstu, i koji su domaćini virusa koji utječu na taj rod ili vrstu.

▼M1

Osim ako je drukčije navedeno, uzorkovanje i ispitivanje ne provode se u slučaju certificiranih sadnica.

▼B

3.  Kada je riječ o uzorkovanju i ispitivanju, kako je predviđeno u stavku 1., države članice primjenjuju protokole EPPO-a ili druge međunarodno priznate protokole. Ako takvi protokoli ne postoje, države članice primjenjuju odgovarajuće protokole utvrđene na nacionalnoj razini. U tom slučaju države članice će, na zahtjev, drugim državama članicama i Komisiji staviti na raspolaganje te protokole.ODJELJAK 4.

Zahtjevi za CAC materijal

Članak 23.

Uvjeti za CAC materijal, osim podloga koje ne pripadaju određenoj sorti

1.  CAC materijal, osim podloga koje ne pripadaju određenoj sorti, može se staviti na tržište samo ako je utvrđeno da ispunjuje sljedeće zahtjeve:

(a) 

dobiven je razmnožavanjem poznatog izvora materijala koji je dobavljač evidentirao;

(b) 

istovjetan je opisu sorte u skladu s člankom 25.;

(c) 

u skladu je sa zahtjevima u pogledu zdravstvene ispravnosti iz članka 26.;

(d) 

u skladu je s člankom 27. u pogledu nedostataka.

2.  Mjere za usklađivanje sa stavkom 1. obavlja dobavljač.

3.  U slučaju da CAC materijal više nije u skladu sa stavkom 1., dobavljač obavlja jednu od sljedećih aktivnosti:

(a) 

uklanja taj materijal iz blizine ostalog CAC materijala; ili

(b) 

poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurao da je taj materijal ponovno u skladu s tim zahtjevima.

Članak 24.

Uvjeti za CAC materijal u slučaju podloga koje ne pripadaju određenoj sorti

1.  U slučaju podloga koje ne pripadaju određenoj sorti, CAC materijal ispunjuje sljedeće zahtjeve:

(a) 

istovjetan je opisu svoje vrste;

(b) 

u skladu je sa zahtjevima u pogledu zdravstvene ispravnosti iz članka 26.;

(c) 

u skladu je s člankom 27. u pogledu nedostataka.

2.  Mjere koje trebaju biti u skladu sa zahtjevima iz stavka 1. obavlja dobavljač.

3.  U slučaju da CAC materijal više nije u skladu sa zahtjevima iz stavka 1., dobavljač obavlja jednu od sljedećih aktivnosti:

(a) 

uklanja taj materijal iz blizine ostalog CAC materijala; ili

(b) 

poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurao da je taj materijal ponovno u skladu s tim zahtjevima.

Članak 25.

Istovjetnost s opisom sorte

1.  Istovjetnost CAC materijala s opisom svoje sorte utvrđuje se promatranjem izražavanja svojstava te sorte. To promatranje temelji se na jednom od sljedećih elemenata:

(a) 

službeni opis registriranih sorata, kako je navedeno u Provedbenoj direktivi 2014/97/EU i sorata koje su zakonski zaštićene oplemenjivačkim pravom; ili

(b) 

opis priložen zahtjevu za sorte koje su predmet zahtjeva za registraciju u bilo kojoj državi članici, kako je navedeno u Provedbenoj direktivi 2014/97/EU;

(c) 

opis priložen zahtjevu za oplemenjivačko pravo;

(d) 

službeno priznani opis sorte iz članka 7. stavka 2. točke (c) podtočke iii. Direktive 2008/90/EZ.

2.  Istovjetnost CAC materijala s opisom svoje sorte redovito se utvrđuje promatranjem izražavanja svojstava te sorte u dotičnom CAC materijalu.

▼M1

Članak 26.

Zahtjevi u pogledu zdravstvenog stanja CAC materijala

1.  Na temelju vizualnih pregleda koje provodi dobavljač u objektima, na poljima i u partijama za CAC materijal mora se utvrditi da je praktički slobodan od štetočina navedenih u prilozima I. i II. s obzirom na dotični rod ili vrstu, osim ako je u Prilogu IV. navedeno drukčije.

Dobavljač provodi uzorkovanje i ispitivanje identificiranog izvora materijala ili CAC materijala na regulirane nekarantenske štetne organizme navedene u Prilogu II. te na temelju zahtjeva iz Priloga IV. s obzirom na dotični rod ili vrstu.

U slučaju sumnje na prisutnost reguliranih nekarantenskih štetnih organizama navedenih u Prilogu I. dobavljač provodi uzorkovanje i ispitivanje identificiranog izvora materijala ili dotičnog CAC materijala.

Reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije u partijama nakon proizvodnje smiju se stavljati na tržište samo ako dobavljač vizualnim pregledom utvrdi da su slobodni od znakova i simptoma zaraze štetočinama iz priloga I. i II.

Dobavljač provodi mjere za osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima iz stavka 1. na temelju Priloga IV. s obzirom na dotični rod ili vrstu i kategoriju.

2.  Stavak 1. ne primjenjuje se na CAC materijal tijekom krioprezervacije.

▼B

Članak 27.

Zahtjevi u pogledu nedostataka

Na temelju vizualnog pregleda utvrđuje se da je CAC materijal gotovo bez nedostataka. Ozljede, promjena boje, oštećeno tkivo ili osušenost smatraju se nedostatcima ako utječu na kvalitetu i korisnost kao reprodukcijski sadni materijal.

▼M1

Članak 27.a

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Osim u skladu sa zahtjevima u pogledu zdravstvenog stanja i tla iz članaka 9., 10., 11., 16., 17., 21., 22. i 26. reprodukcijski sadni materijal i sadnice proizvode se u skladu sa zahtjevima u pogledu proizvodne jedinice, mjesta proizvodnje ili područja iz Priloga IV. da bi se ograničila prisutnost reguliranih nekarantenskih štetnih organizama navedenih u tom prilogu za dotični rod ili vrstu.

▼BPOGLAVLJE 3.

POSEBNI ZAHTJEVI ZA DOBAVLJAČE KOJI SE BAVE PROIZVODNJOM ILI UMNOŽAVANJEM REPRODUKCIJSKOGA SADNOG MATERIJALA I SADNICA

Članak 28.

Plan za utvrđivanje i praćenje kritičnih točki u proizvodnom procesu

Tijekom proizvodnje reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica, države članice osiguravaju da dobavljači imaju, kako je primjereno za relevantne rodove ili vrste, plan za utvrđivanje i praćenje kritičnih točki u proizvodnom procesu. Taj se plan odnosi barem na sljedeće elemente:

(a) 

mjesto i broj biljaka;

(b) 

vrijeme njihova uzgoja;

(c) 

postupci razmnožavanja;

(d) 

postupci pakiranja, skladištenja i prijevoza.

Članak 29.

Stavljanje podatka o praćenju na raspolaganje za ispitivanje

1.  Države članice osiguravaju da dobavljači vode evidenciju s podacima o praćenju kritičnih točaka iz članka 6. stavka 1. Direktive 2008/90/EZ koje na zahtjev stavljaju na raspolaganje za ispitivanje.

2.  Ta evidencija ostaje na raspolaganju u razdoblju od najmanje tri godine od proizvodnje dotičnog materijala.

3.  Države članice osiguravaju da dobavljači vode evidenciju o inspekcijskim pregledima na terenu, uzorkovanju i ispitivanju sve dok su odgovarajući reprodukcijski sadni materijal i sadnice pod njihovim nadzorom te tijekom razdoblja od najmanje tri godine nakon što se taj reprodukcijski sadni materijal ili te sadnice uklone ili stave na tržište.POGLAVLJE 4.

SLUŽBENI INSPEKCIJSKI PREGLEDI

Članak 30.

Opći zahtjevi u pogledu službenih inspekcijskih pregleda

1.  Službeni inspekcijski pregledi sastoje se od vizualnih pregleda i, prema potrebi, uzorkovanja i ispitivanja.

2.  Tijekom službenih inspekcijskih pregleda, nadležno službeno tijelo obraća posebnu pozornost na sljedeće:

(a) 

prikladnost i stvarnu uporabu metoda od strane dobavljača radi provjere svake od kritičnih točaka u proizvodnom procesu;

(b) 

opća osposobljenost djelatnika dobavljača za provođenje aktivnosti navedenih u članku 6. stavku 1. Direktive 2008/90/EZ.

3.  Države članice osiguravaju da nadležna službena tijela izrađuju i vode evidenciju o rezultatima i datumima svih inspekcijskih pregleda na terenu, uzorkovanja i ispitivanja koja oni obavljaju.POGLAVLJE 5.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Prenošenje

1.  Države članice najkasnije 31. prosinca 2016. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Države članice primjenjuju te odredbe od 1. siječnja 2017.

Kada države članice donose te odredbe, u njima je prilikom njihove službene objave sadržana uputa na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.  Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 32.

Prijelazne mjere

Države članice mogu do 31. prosinca 2022. dopustiti stavljanje na tržište, na svojem državnom području, reprodukcijskoga sadnog materijala i sadnica dobivenih od predosnovne, osnovne i certificirane matične biljke ili CAC materijala koji su postojali prije 1. siječnja 2017., i koji su službeno certificirani ili ispunjavaju uvjete da budu označeni kao CAC materijal prije 31. prosinca 2022. Prilikom stavljanja na tržište takav se reprodukcijski sadni materijal i sadnice na oznaci i u dokumentu označuje upućivanjem na ovaj članak.

Članak 33.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 93/48/EEZ i Direktiva 93/64/EEZ stavljaju se izvan snage.

Članak 34.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 35.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

▼M1
PRILOG I.

Popis RNQP-a čiju je prisutnost potrebno provjeriti vizualnim pregledom te, u slučaju sumnje, uzorkovanjem i ispitivanjem u skladu s člankom 9. stavkom 1., člankom 10. stavkom 1., člankom 16. stavkom 1., člankom 21. stavkom 1. i člankom 26. stavkom 1.Rod ili vrsta

RNQP-i

Castanea sativa Mill.

Gljive i pseudogljive

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

 

 

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

 

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

 

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

 

Uzročnik mozaika kestena

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Gljive i pseudogljive

 

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO ]

 

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

 

Kukci i grinje

 

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

 

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

 

Nematode

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Corylus avellana L.

Bakterije

 

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

 

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

 

Gljive i pseudogljive

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Kukci i grinje

 

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Cydonia oblonga Mill. i Pyrus L.

Bakterije

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

 

Gljive i pseudogljive

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Kukci i grinje

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

 

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Nematode

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ficus carica L.

Bakterije

 

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

 

Gljive i pseudogljive

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Kukci i grinje

 

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

 

Nematode

 

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

 

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

 

Uzročnik mozaika smokve [FGM000]

Fragaria L.

Bakterije

 

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

 

Gljive i pseudogljive

 

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

 

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Kukci i grinje

 

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

 

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

 

Nematode

 

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

 

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

 

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

 

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

 

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

 

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

 

Fitoplazma filodije djeteline [PHYP03]

 

Fitoplazma bolesti umnožavanja jagode [PHYP75]

Juglans regia L.

Bakterije

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

 

Gljive i pseudogljive

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Kukci i grinje

 

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Malus Mill.

Bakterije

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

 

Gljive i pseudogljive

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Kukci i grinje

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Nematode

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Olea europaea L.

Bakterije

 

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

 

Nematode

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

 

Žućenju lista masline pridruženi virus [OLYAV0]

Žućenju žila masline pridruženi virus [OVYAV0]

Žutom šarenilu i odumiranju masline pridruženi virus [OYMDAV]

Pistacia vera L.

Gljive i pseudogljive

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Nematode

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus domestica L. i Prunus dulcis (Miller) Webb

Bakterije

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Gljive i pseudogljive

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Kukci i grinje

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nematode

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus armeniaca L.

Bakterije

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

 

Gljive i pseudogljive

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Kukci i grinje

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nematode

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus avium L. i Prunus cerasus L.

Bakterije

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Gljive i pseudogljive

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Kukci i grinje

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nematode

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus persica (L.) Batsch i Prunus salicina Lindley

Bakterije

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

 

Gljive i pseudogljive

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Kukci i grinje

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Nematode

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ribes L.

Gljive i pseudogljive

 

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

 

Kukci i grinje

 

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

 

Nematode

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Uzročnik mozaika kod bilja roda Aucuba u kombinaciji s uzročnikom žutice crnog ribiza

Rubus L.

Bakterije

 

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Gljive i pseudogljive

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Kukci i grinje

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Vaccinium L.

Bakterije

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Gljive i pseudogljive

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]
PRILOG II.

Popis RNQP-a čiju je prisutnost potrebno provjeriti vizualnim pregledom te, prema potrebi, uzorkovanjem i ispitivanjem u skladu s člankom 9. stavcima 2. i 4., člankom 10. stavkom 1., člankom 16. stavkom 1., člankom 21. stavkom 1. i člankom 26. stavkom 1. te Prilogom IV.Rod ili vrsta

RNQP-i

Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf.

Bakterije

 

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

 

Gljive i pseudogljive

 

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

 

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

 

Uzročnik kristakortisa agruma [CSCC00]

Egzokortis-viroid agruma [CEVD00]

Uzročnik impietrature agruma [CSI000]

Virus mrljavosti lista agruma [CLBV00]

Psorosis virus agruma [CPSV00]

Virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) [CTV000]

Virus šarenila agruma [CVV000]

Viroid kržljavosti hmelja [HSVD00]

Corylus avellana L.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

 

Virus mozaika jabuke [APMV00]

Cydonia oblonga Mill.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

 

Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]

Uzročnik gumenastog drva jabuke [ARW000]

Virus brazdavosti stabla jabuke [ASGV00]

Virus jamičavosti stabla jabuke [ASPV00]

Uzročnik nekroze kore stabla kruške [PRBN00]

Uzročnik razdvajanja kore stabla kruške [PRBS00]

Viroid plikavog raka kruške [PBCVD0]

Uzročnik hrapavosti kore stabla kruške [PRRB00]

Uzročnik žute mrljavosti dunje [ARW000]

Fragaria L.

Bakterije

 

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Gljive i pseudogljive

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Nematode

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

 

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus mozaika gušarke [ARMV00]

Virus prstenaste pjegavosti maline [RPRSV0]

Virus mreškavosti jagode [SCRV00]

Latentni virus prstenaste pjegavosti jagode [SLRSV0]

Virus blagog žutila ruba jagode [SMYEV0]

Virus šarenila jagode [SMOV00]

Virus prugavosti žila jagode [SVBV00]

Virus prstenastog crnila rajčice [TBRV00]

Juglans regia L

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

 

Virus uvijenosti lista trešnje [CLRV00]

Malus Mill.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]

Viroid ulegnutog ploda jabuke [ADFVD0]

Uzročnik plosnatih grana jabuke [AFL000]

Virus mozaika jabuke [APMV00]

Uzročnik gumenastog drva jabuke [ARW000]

Viroid ožiljaka na kori ploda jabuke [ASSVD0]

Uzročnik zvjezdastih pukotina na jabuci [APHW00]

Virus brazdavosti stabla jabuke [ASGV00]

Virus jamičavosti stabla jabuke [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Poremećaji na plodovima: sitni plod [APCF00], zelena deformacija [APGC00], kvrgavi plod Bena Davisa, hrapava pokožica [APRSK0], zvjezdasta pukotina, crvenkasti prsten [APLP00], crvenkasta bradavičavost

Olea europaea L.

Gljive i pseudogljive

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus mozaika gušarke [ARMV00]

Virus uvijenosti lista trešnje [CLRV00]

Latentni virus prstenaste pjegavosti jagode [SLRSV0]

Prunus dulcis (Miller) Webb

Bakterije

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]

Virus mozaika jabuke [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Virus šarke šljive [PPV000]

Virus kržljavosti šljive [PDV000]

Virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje [PNRSV0]

Prunus armeniaca L.

Bakterije

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]

Virus mozaika jabuke [APMV00]

Latentni virus marelice [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Virus šarke šljive [PPV000]

Virus kržljavosti šljive [PDV000]

Virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje [PNRSV0]

Prunus avium L. i Prunus cerasus L.

Bakterije

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]

Virus mozaika jabuke [APMV00]

Virus mozaika gušarke [ARMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Virus uvijenosti lista trešnje [CLRV00]

Virus šarenila lista trešnje [CMLV00]

Virus nekrotičnog hrđastog šarenila trešnje [CRNRM0]

Virus male trešnje 1 i 2 [LCHV10], [LCHV20]

Virus šarke šljive [PPV000]

Virus kržljavosti šljive [PDV000]

Virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje [PNRSV0]

Virus prstenaste pjegavosti maline [RPRSV0]

Latentni virus prstenaste pjegavosti jagode [SLRSV0]

Virus prstenastog crnila rajčice [TBRV00]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley i druge vrste roda Prunus L. podložne virusu šarke šljive ako je riječ o križancima roda Prunus L.

Bakterije

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]

Virus mozaika jabuke [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Latentni virus prstenaste pjegavosti džanarike [MLRSV0]

Virus šarke šljive [PPV000]

Virus kržljavosti šljive [PDV000]

Virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje [PNRSV0]

Prunus persica (L.) Batsch

Bakterije

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]

Virus mozaika jabuke [APMV00]

Latentni virus marelice [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Latentni viroid mozaika breskve [PLMVD0]

Virus šarke šljive [PPV000]

Virus kržljavosti šljive [PDV000]

Virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje [PNRSV0]

Latentni virus prstenaste pjegavosti jagode [SLRSV0]

Pyrus L.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus klorotične pjegavosti lista jabuke [ACLSV0]

Uzročnik gumenastog drva jabuke [ARW000]

Virus brazdavosti stabla jabuke [ASGV00]

Virus jamičavosti stabla jabuke [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Uzročnik nekroze kore stabla kruške [PRBN00]

Uzročnik razdvajanja kore stabla kruške [PRBS00]

Viroid plikavog raka kruške [PBCVD0]

Uzročnik hrapavosti kore stabla kruške [PRRB00]

Uzročnik žute mrljavosti dunje [ARW000]

Ribes L.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus mozaika gušarke [ARMV00]

Virus reverzije crnog ribiza [BRAV00]

Virus mozaika krastavca [CMV000]

Prosvjetljavanju žila ogrozda pridruženi virus [GOVB00]

Virus prstenaste pjegavosti maline [RPRSV0]

Latentni virus prstenaste pjegavosti jagode [SLRSV0]

Rubus L.

Gljive i pseudogljive

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus mozaika jabuke [APMV00]

Virus mozaika gušarke [ARMV00]

Virus nekroze kupine [BRNV00]

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Virus mozaika krastavca [CMV000]

Virus grmolike kržljavosti maline [RBDV00]

 

Virus šarenila lista maline [RLMV00]

Virus prstenaste pjegavosti maline [RPRSV0]

Virus kloroze žila maline [RVCV00]

Žuta pjegavost maline [RYS000]

Virus žute mrežavosti biljaka roda Rubus [RYNV00]

Latentni virus prstenaste pjegavosti jagode [SLRSV0]

Virus prstenastog crnila rajčice [TBRV00]

Vaccinium L.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Mozaiku borovnice pridruženi virus roda Ophiovirus [BLMAV0]

Virus crvene prstenaste pjegavosti borovnice [BRRV00]

Virus rubne paleži borovnice [BLSCV0]

Virus šoka borovnice [BLSHV0]

Virus prugavosti borovnice [BSSV00]

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fitoplazma lažnog cvata brusnice [PHYPFB]
PRILOG III.

Popis RNQP-a čija je prisutnost u tlu regulirana člankom 11. stavcima 1. i 2., člankom 17. stavcima 1. i 2. te člankom 22. stavcima 1. i 2.Rod ili vrsta

RNQP-i

Fragaria L.

Nematode

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Juglans regia L.

Nematode

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Olea europaea L.

Nematode

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Pistacia vera L.

Nematode

 

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Prunus avium L. i Prunus cerasus L.

Nematode

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch i Prunus salicina Lindley

Nematode

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Ribes L.

Nematode

 

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Rubus L.

Nematode

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
PRILOG IV.

Zahtjevi za mjere po rodovima ili vrstama te kategoriji u skladu s člankom 10. stavkom 4., člankom 16. stavkom 4., člankom 21. stavkom 4. i člankom 26. stavkom 2.

Reprodukcijski sadni materijal mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na karantenske štetne organizme i karantenske štetne organizme zaštićenih područja u Uniji i koji su utvrđeni u provedbenim aktima donesenima na temelju Uredbe (EU) 2016/2031 te mora biti u skladu s mjerama donesenima na temelju članka 30. stavka 1. te uredbe.

Osim toga, mora biti u skladu sa sljedećim zahtjevima po rodovima ili vrstama te odgovarajućoj kategoriji:

1.    Castanea sativa Mill.

(a)    Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. provode se uzorkovanje i ispitivanje.

(b)    Predosnovna kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Ako je u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/925 ( 2 ) odobreno odstupanje za proizvodnju predosnovnog materijala na polju u uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca, za štetočinu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

i. 

reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; ili

ii. 

od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

(c)    Osnovna kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. 

reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; ili

ii. 

od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

(d)    Certificirana i CAC kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. 

reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane i CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; ili

ii. 

od početka posljednjeg cijelog vegetacijskog ciklusa na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama certificirane i CAC kategorije u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. ili

iii. 

reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane i CAC kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze štetočinom Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr izdvojene su, preostali reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju se pregledati svakih tjedan dana, a najmanje tri tjedna prije otpreme u proizvodnoj jedinici ne smiju se uočiti simptomi te štetočine.

2.    Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf.

(a)    Predosnovna kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine Spiroplasma citri Saglio et al. Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati tri godine nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svake tri godine nakon toga na prisutnost virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a).

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati šest godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih šest godina nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II., osim virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) i štetočine Spiroplasma citri Saglio et al., kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I.

(b)    Osnovna kategorija

Vizualni pregled

Dvaput godišnje provode se vizualni pregledi za virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) te štetočine Spiroplasma citri Saglio et al. i Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Jednom godišnje provode se vizualni pregledi za sve RNQP-e navedene u prilozima I. i II., osim virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) te štetočina Spiroplasma citri Saglio et al. i Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su osnovne matične biljke držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, svaku osnovnu matičnu biljku mora se svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a). Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine Spiroplasma citri Saglio et al.

Ako osnovne matične biljke nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) i štetočine Spiroplasma citri Saglio et al. kako bi se tijekom razdoblja od dvije godine ispitale sve matične biljke. Ako se ispitivanjem dobije pozitivan rezultat na virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a), sve osnovne matične biljke u proizvodnoj jedinici moraju se uzorkovati i ispitati. Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka koje nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka svakih šest godina uzorkovati i ispitati na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II., osim virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) i štetočine Spiroplasma citri Saglio et al.

(c)    Certificirana kategorija

Vizualni pregled

Dvaput godišnje provode se vizualni pregledi za virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) te štetočine Spiroplasma citri Saglio et al. i Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Jednom godišnje provode se vizualni pregledi za sve RNQP-e navedene u prilozima I. i II., osim virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) te štetočina Spiroplasma citri Saglio et al. i Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su certificirane matične biljke držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svake četiri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) kako bi se tijekom razdoblja od osam godina ispitale sve matične biljke.

Ako certificirane matične biljke nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) kako bi se tijekom razdoblja od tri godine ispitale sve matične biljke. Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka koje nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca mora se uzorkovati i ispitati u slučaju sumnje na prisutnost štetočina navedenih u prilozima I. i II., osim virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a).

Ako se ispitivanjem dobije pozitivan rezultat na virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a), sve certificirane matične biljke u proizvodnoj jedinici moraju se uzorkovati i ispitati.

(d)    Osnovna i certificirana kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. 

reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) te štetočina Spiroplasma citri Saglio et al. i Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley; ili

ii. 

ako su reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije proizvedeni u objektima koji su zaštićeni od kukaca, na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i tim sadnicama tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinama Spiroplasma citri Saglio et al. ili Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, a materijal je nasumično uzorkovan i ispitan na virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) prije stavljanja na tržište; ili

iii. 

ako reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije nisu proizvedeni u objektima koji su zaštićeni od kukaca, na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i tim sadnicama tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinama Spiroplasma citri Saglio et al. ili Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, a reprezentativni dio tog materijala uzorkovan je i ispitan na virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) prije stavljanja na tržište; ili

iv. 

ako reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije nisu proizvedeni u objektima koji su zaštićeni od kukaca:

— 
simptomi zaraze štetočinama Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley ili Spiroplasma citri Saglio et al. uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni, i
— 
reprezentativni dio reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije uzorkovan je i ispitan na virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) prije stavljanja na tržište, a tijekom posljednje cijele sezone uzgoja najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica u proizvodnoj jedinici bilo je pozitivno. Taj reprodukcijski sadni materijal i te sadnice izdvojeni su i odmah su uništeni. Reprodukcijski sadni materijal i sadnice u neposrednoj okolici nasumično su uzorkovani i ispitani, a reprodukcijski sadni materijal i sadnice koji su bili pozitivni izdvojeni su i odmah su uništeni.

(e)    CAC kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju biti dobiveni iz poznatog izvora materijala, za koji je na temelju vizualnog pregleda, uzorkovanja i ispitivanja utvrđeno da je slobodan od RNQP-a navedenih u Prilogu II.

Ako je poznati izvor materijala držan u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio tog materijala mora se svakih osam godina uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a).

Ako poznati izvor materijala nije držan u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio tog materijala mora se svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a).

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. 

reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa Citrus tristeza (izolati iz EU-a) te štetočina Spiroplasma citri Saglio et al. i Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley; ili

ii. 

ako su reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije proizvedeni u objektima koji su zaštićeni od kukaca, na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i tim sadnicama tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinama Spiroplasma citri Saglio et al. ili Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, a materijal je nasumično uzorkovan i ispitan na virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) prije stavljanja na tržište; ili

iii. 

ako reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije nisu proizvedeni u objektima koji su zaštićeni od kukaca, na tom reprodukcijskom sadnom materijalu i tim sadnicama u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinama Spiroplasma citri Saglio et al. ili Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, sve biljke sa simptomima u neposrednoj okolici izdvojene su i odmah su uništene, a reprezentativni dio tog materijala uzorkovan je i ispitan na virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) prije stavljanja na tržište; ili

iv. 

ako reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije nisu proizvedeni u objektima koji su zaštićeni od kukaca:

— 
simptomi zaraze štetočinama Spiroplasma citri Saglio et al. ili Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni, i
— 
reprezentativni dio reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije uzorkovan je i ispitan na virus Citrus tristeza (izolati iz EU-a) prije stavljanja na tržište, a tijekom posljednje cijele sezone uzgoja najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici bilo je pozitivno. Taj reprodukcijski sadni materijal i te sadnice izdvojeni su i odmah su uništeni. Reprodukcijski sadni materijal i sadnice u neposrednoj okolici nasumično su uzorkovani i ispitani, a reprodukcijski sadni materijal i sadnice koji su bili pozitivni izdvojeni su i odmah su uništeni.

3.    Corylus avellana L.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. provode se uzorkovanje i ispitivanje.

4.    Cydonia oblonga Mill.

(a)    Sve kategorije

Vizualni pregled

Tijekom posljednje cijele sezone uzgoja provode se vizualni pregledi radi otkrivanja prisutnosti štetočine Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Za sve RNQP-e osim štetočine Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

(b)    Predosnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati 15 godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih 15 godina nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II., osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Ako je u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/925 odobreno odstupanje za proizvodnju predosnovnog materijala na polju u uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca, za štetočinu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

i. 

reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; ili

ii. 

tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica predosnovne kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal, sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetočinom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni.

(c)    Osnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se uzorkovati i ispitati svakih 15 godina, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II., osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I.

(d)    Certificirana kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se uzorkovati i ispitati svakih 15 godina, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II., osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I.

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II., certificirane sadnice moraju se uzorkovati i ispitati.

(e)    Osnovna i certificirana kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. 

reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.; ili

ii. 

tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne i certificirane kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal, sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetočinom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni.

(f)    CAC kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. 

reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ili

ii. 

tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal, sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetočinom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni.

5.    Ficus carica L.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. provode se uzorkovanje i ispitivanje.

6.    Fragaria L.

(a)    Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje tijekom sezone uzgoja. Na lišću biljaka roda Fragaria L. vizualnim pregledom provjerava se prisutnost štetočine Phytophthora fragariae C.J. Hickman.

Za reprodukcijski sadni materijal i sadnice proizvedene mikrorazmnožavanjem koji se drže u razdoblju kraćem od tri mjeseca potreban je samo jedan vizualni pregled tijekom tog razdoblja.

(b)    Predosnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati godinu dana nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i jednom u svakoj sljedećoj sezoni uzgoja na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II., kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I.

(c)    Osnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su na lišću uočeni simptomi zaraze štetočinom Phytophthora fragariae C.J. Hickman, mora se uzorkovati i ispitati reprezentativni uzorak korijenja. Ako se vizualnim pregledom ne mogu potvrditi simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, virusom mreškavosti jagode, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode, virusom blagog žutila ruba jagode, virusom prugavosti žila jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje. U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II., osim virusa mozaika gušarke, štetočine Phytophthora fragariae C.J. Hickman, virusa prstenaste pjegavosti maline, virusa mreškavosti jagode, latentnog virusa prstenaste pjegavosti jagode, virusa blagog žutila ruba jagode, virusa prugavosti žila jagode te virusa prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Phytophthora fragariae C.J. Hickman, ili
— 
na lišću reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom Phytophthora fragariae C.J. Hickman, a sav zaraženi reprodukcijski sadni materijal i sadnice te okolne biljke u krugu polumjera od najmanje pet metara označeni su, isključeni iz uklanjanja i stavljanja na tržište te uništeni nakon uklanjanja nezaraženog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica,
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Xanthomonas fragariae Kennedy & King, ili
— 
na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom Xanthomonas fragariae Kennedy & King, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene.
ii. 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
mora se primijeniti razdoblje odmora u trajanju od najmanje 10 godina između pronalaska štetočine Phytophthora fragariae C.J. Hickman i sljedeće sadnje, a tijekom tog razdoblja dotični reprodukcijski sadni materijal i sadnice ne smiju se uzgajati, ili
— 
mora se voditi evidencija o povijesti bolesti kultura i povijesti bolesti koje se prenose tlom u proizvodnoj jedinici,
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
mora se primijeniti razdoblje odmora u trajanju od najmanje jedne godine između pronalaska štetočine Xanthomonas fragariae Kennedy & King i sljedeće sadnje, a tijekom tog razdoblja dotični reprodukcijski sadni materijal i sadnice ne smiju se uzgajati;
iii. 

zahtjevi za RNQP-e, osim štetočina Xanthomonas fragariae Kennedy & King i Phytophthora fragariae C.J. Hickman i osim virusa:

— 
postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici na kojima su u posljednjoj cijeloj sezoni uzgoja uočeni simptomi zaraze svakim od sljedećih RNQP-a ne smije biti veći od navedenog:
— 
0,05 % za štetočinu Aphelenchoides besseyi,
— 
0,1 % za fitoplazmu bolesti umnožavanja jagode,
— 
0,2 % za sljedeće štetočine:
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,
Candidatus Phytoplasma pruni,
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,
Verticillium dahliae Kleb,
— 
0,5 % za sljedeće štetočine:
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,
Meloidogyne hapla Chitwood,
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu,
— 
1 % za štetočinu Pratylenchus vulnus Allen & Jensen, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni, i
— 
ako se ispitivanjem dobije pozitivan rezultat za reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, virusom mreškavosti jagode, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode, virusom blagog žutila ruba jagode, virusom prugavosti žila jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, dotični reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju se izdvojiti i odmah uništiti.
iv. 

Zahtjevi za sve viruse:

Simptomi zaraze svim virusima navedenima u prilozima I. i II. uočeni su na najviše 1 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

(d)    Certificirana kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su na lišću uočeni simptomi zaraze štetočinom Phytophthora fragariae C.J. Hickman, mora se uzorkovati i ispitati reprezentativni uzorak korijenja. Ako se vizualnim pregledom ne mogu potvrditi simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, virusom mreškavosti jagode, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode, virusom blagog žutila ruba jagode, virusom prugavosti žila jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje. U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II., osim virusa mozaika gušarke, štetočine Phytophthora fragariae C.J. Hickman, virusa prstenaste pjegavosti maline, virusa mreškavosti jagode, latentnog virusa prstenaste pjegavosti jagode, virusa blagog žutila ruba jagode, virusa prugavosti žila jagode te virusa prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Phytophthora fragariae C.J. Hickman, ili
— 
na lišću reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom Phytophthora fragariae C.J. Hickman, a sav zaraženi reprodukcijski sadni materijal i sadnice te okolne biljke u krugu polumjera od najmanje pet metara označeni su, isključeni iz uklanjanja i stavljanja na tržište te uništeni nakon uklanjanja nezaraženih biljaka,
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Xanthomonas fragariae Kennedy & King, ili
— 
simptomi zaraze štetočinom Xanthomonas fragariae Kennedy & King uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.
ii. 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
mora se primijeniti razdoblje odmora u trajanju od najmanje 10 godina između pronalaska štetočine Phytophthora fragariae C.J. Hickman i sljedeće sadnje, a tijekom tog razdoblja dotični reprodukcijski sadni materijal i sadnice ne smiju se uzgajati, ili
— 
mora se voditi evidencija o povijesti bolesti kultura i povijesti bolesti koje se prenose tlom u proizvodnoj jedinici,
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
mora se primijeniti razdoblje odmora u trajanju od najmanje jedne godine između pronalaska štetočine Xanthomonas fragariae Kennedy & King i sljedeće sadnje, a tijekom tog razdoblja dotični reprodukcijski sadni materijal i sadnice ne smiju se uzgajati;
iii. 

zahtjevi za RNQP-e, osim štetočina Xanthomonas fragariae Kennedy & King i Phytophthora fragariae C.J. Hickman i osim virusa:

— 
postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici na kojima su u posljednjoj cijeloj sezoni uzgoja uočeni simptomi zaraze svakim od sljedećih RNQP-a ne smije biti veći od navedenog:
— 
0,1 % za štetočinu Phytonemus pallidus Banks,
— 
0,5 % za sljedeće štetočine:
Aphelenchoides besseyi Christie,
fitoplazma bolesti umnožavanja jagode,
— 
1 % za sljedeće štetočine:
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie,
Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier,
Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,
Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.,
Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis,
Candidatus Phytoplasma pruni,
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,
fitoplazma filodije djeteline,
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,
Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood,
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu,
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen,
Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen,
— 
2 % za sljedeće štetočine:
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,
Verticillium dahliae Kleb; a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni, i
— 
ako se ispitivanjem dobije pozitivan rezultat za reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, virusom mreškavosti jagode, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode, virusom blagog žutila ruba jagode, virusom prugavosti žila jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, dotični reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju se izdvojiti i odmah uništiti.
iv. 

Zahtjevi za sve viruse:

Simptomi zaraze svim virusima navedenima u prilozima I. i II. uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

(e)    CAC kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su na lišću uočeni simptomi zaraze štetočinom Phytophthora fragariae C.J. Hickman, mora se uzorkovati i ispitati reprezentativni uzorak korijenja. Ako se vizualnim pregledom ne mogu potvrditi simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, virusom mreškavosti jagode, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode, virusom blagog žutila ruba jagode, virusom prugavosti žila jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje. U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II., osim virusa mozaika gušarke, štetočine Phytophthora fragariae C.J. Hickman, virusa prstenaste pjegavosti maline, virusa mreškavosti jagode, latentnog virusa prstenaste pjegavosti jagode, virusa blagog žutila ruba jagode, virusa prugavosti žila jagode te virusa prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. 
— 
Phytophthora fragariae C.J. Hickman
— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Phytophthora fragariae C.J. Hickman, ili
— 
na lišću reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom Phytophthora fragariae C.J. Hickman, a sav zaraženi reprodukcijski sadni materijal i sadnice te okolne biljke u krugu polumjera od najmanje pet metara označeni su, isključeni iz uklanjanja i stavljanja na tržište te uništeni nakon uklanjanja nezaraženog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica,
— 
Xanthomonas fragariae Kennedy & King
— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Xanthomonas fragariae Kennedy & King, ili
— 
na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom Xanthomonas fragariae Kennedy & King, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su, ili
— 
simptomi zaraze štetočinom Xanthomonas fragariae Kennedy & King uočeni su na najviše 5 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.
ii. 

Zahtjevi za viruse:

Ako se ispitivanjem dobije pozitivan rezultat za reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, virusom mreškavosti jagode, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode, virusom blagog žutila ruba jagode, virusom prugavosti žila jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, dotični reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju se izdvojiti i odmah uništiti.

7.    Juglans regia L.

(a)    Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

(b)    Predosnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka u cvatu mora se uzorkovati i ispitati godinu dana nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih godinu dana nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II., kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I.

(c)    Osnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II.

(d)    Certificirana kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II.

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. certificirane sadnice moraju se uzorkovati i ispitati.

(e)    CAC kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. provode se uzorkovanje i ispitivanje.

8.    Malus Mill.

(a)    Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

(b)    Predosnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati 15 godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih 15 godina nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II., osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Ako je u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/925 odobreno odstupanje za proizvodnju predosnovnog materijala na polju u uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca, za štetočine Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider i Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

i. 

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ili
— 
na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene;
ii. 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ili
— 
tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica predosnovne kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal, sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetočinom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni.

(c)    Osnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su osnovne matične biljke držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svakih 15 godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Ako osnovne matične biljke nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se uzorkovati i ispitati svakih 15 godina, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II., osim štetočine Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider i osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I.

(d)    Certificirana kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su certificirane matične biljke držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svakih 15 godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Ako certificirane matične biljke nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svakih pet godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se uzorkovati i ispitati svakih 15 godina, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II., osim štetočine Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider i osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I.

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II., certificirane sadnice moraju se uzorkovati i ispitati.

(e)    Osnovna i certificirana kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. 

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ili
— 
na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne i certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili
— 
simptomi zaraze štetočinom Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni te je ispitan reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u serijama u kojima su pronađeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice sa simptomima i utvrđeno je da je slobodan od štetočine Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;
ii. 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ili
— 
tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne i certificirane kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal, sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetočinom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni.

(f)    CAC kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. 

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ili
— 
na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili
— 
simptomi zaraze štetočinom Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene te je ispitan reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u serijama u kojima su pronađeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice sa simptomima i utvrđeno je da je slobodan od štetočine Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;
ii. 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ili
— 
tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal, sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetočinom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni.

9.    Olea europaea L.

(a)    Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

(b)    Predosnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati deset godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih deset godina nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II., kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I.

(c)    Osnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka uzorkovati kako bi se tijekom razdoblja od trideset godina sve biljke ispitale na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II.

(d)    Certificirana kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako je riječ o matičnim biljkama za proizvodnju sjemena („matične biljke za proizvodnju sjemena”), reprezentativni dio tih matičnih biljaka za proizvodnju sjemena mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka uzorkovati kako bi se tijekom razdoblja od četrdeset godina sve biljke ispitale na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. Ako je riječ o matičnim biljkama koje nisu matične biljke za proizvodnju sjemena, reprezentativni dio tih biljaka mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka uzorkovati kako bi se tijekom razdoblja od trideset godina sve biljke ispitale na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II.

(e)    CAC kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. provode se uzorkovanje i ispitivanje.

10.    Pistacia vera L.

Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. provode se uzorkovanje i ispitivanje.

11.    Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch i Prunus salicina Lindley

(a)    Predosnovna kategorija

Vizualni pregled

Dvaput godišnje provode se vizualni pregledi za virus šarke šljive i štetočine Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. i Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie (Prunus persica (L.) Batsch and Prunus salicina Lindley). Jednom godišnje provode se vizualni pregledi za sve RNQP-e navedene u prilozima I. i II., osim virusa šarke šljive i štetočina Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. i Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie.

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije vrsta Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L. i Prunus dulcis (Miller) Webb moraju biti dobiveni od matičnih biljaka koje su ispitane tijekom prethodne sezone uzgoja i za koje je utvrđeno da su slobodne od virusa šarke šljive.

Predosnovne podloge vrsta Prunus cerasifera Ehrh. i Prunus domestica L. moraju biti dobivene od matičnih biljaka koje su ispitane tijekom prethodne sezone uzgoja i za koje je utvrđeno da su slobodne od virusa šarke šljive. Predosnovne podloge vrsta Prunus cerasifera Ehrh. i Prunus domestica L. moraju biti dobivene od matičnih biljaka koje su ispitane tijekom prethodnih pet sezona uzgoja i za koje je utvrđeno da su slobodne od štetočine Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Svaka predosnovna matična biljka u cvatu mora se uzorkovati i ispitati godinu dana nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih godinu dana nakon toga na virus kržljavosti šljive i virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje. Kad je riječ o vrsti Prunus persica, svaka predosnovna matična biljka u cvatu mora se uzorkovati i ispitati godinu dana nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka na latentni viroid mozaika breskve. Svako stablo koje je namjerno zasađeno za oprašivanje i, prema potrebi, glavna stabla oprašivači u okolini moraju se uzorkovati i ispitati na virus kržljavosti šljive i virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje.

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati pet godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih pet godina nakon toga na štetočinu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i virus šarke šljive. Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati deset godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih deset godina nakon toga na RNQP-e koji su relevantni za tu vrstu i navedeni u Prilogu II., osim virusa kržljavosti šljive, virusa šarke šljive i virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje, te se mora ispitati u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I. U slučaju sumnje na prisutnost štetočine Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. mora se uzorkovati i ispitati reprezentativni dio predosnovnih matičnih biljaka.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Ako je u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/925 odobreno odstupanje za proizvodnju predosnovnog materijala na polju u uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca, za virus šarke šljive i štetočine Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. te Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

i. 

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, ili
— 
na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili
— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici moraju biti izolirane od drugih biljaka domaćina. Izolacijska udaljenost u proizvodnoj jedinici ovisi o regionalnim okolnostima, vrsti reprodukcijskog sadnog materijala, prisutnosti štetočine Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i virusa boginja šljive na dotičnom području te relevantnim rizicima koje su na temelju inspekcijskog pregleda utvrdila nadležna tijela;
ii. 

Virus šarke šljive

— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa šarke šljive, ili
— 
na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze virusom šarke šljive, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili
— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici moraju biti izolirane od drugih biljaka domaćina. Izolacijska udaljenost u proizvodnoj jedinici ovisi o regionalnim okolnostima, vrsti reprodukcijskog sadnog materijala, prisutnosti relevantnih virusa šarke šljive na dotičnom području te relevantnim rizicima koje su na temelju inspekcijskog pregleda utvrdila nadležna tijela;
iii. 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, ili
— 
na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene;
iv. 

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., ili
— 
na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama predosnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene.

(b)    Osnovna, certificirana i CAC kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

(c)    Osnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

i. 

Matične biljke koje su držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa kržljavosti šljive, virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje i virusa šarke šljive. Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svakih deset godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

ii. 

Matične biljke koje nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka, osim onih koje su namijenjene za proizvodnju podloga, mora se svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa šarke šljive kako bi se tijekom razdoblja od deset godina ispitale sve biljke.

Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka namijenjenih za proizvodnju podloga mora se svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa šarke šljive te se mora utvrditi da je slobodan od tog RNQP-a. Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka vrste Prunus domestica L. namijenjenih za proizvodnju podloga mora se u prethodnih pet sezona uzgoja uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider te mora biti utvrđeno da je slobodan od tog RNQP-a.

U slučaju sumnje na prisutnost štetočine Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. mora se uzorkovati i ispitati reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka. Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svakih deset godina uzorkovati i ispitati, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II., osim štetočine Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, virusa kržljavosti šljive, virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje i virusa šarke šljive, te se mora ispitati u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I.

— 
Matične biljke u cvatu
Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka u cvatu mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, virusa kržljavosti šljive te virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje.
Kad je riječ o vrsti Prunus persica (L.) Batsch, reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka u cvatu mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka jednom godišnje uzorkovati i ispitati na latentni viroid mozaika breskve. Reprezentativni dio stabala koja su namjerno zasađena za oprašivanje i, prema potrebi, glavnih stabala oprašivača u okolini mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka uzorkovati i ispitati na virus kržljavosti šljive i virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje.
— 
Matične biljke koje nisu u cvatu
Reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka koje nisu u cvatu i koje nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka svake tri godine uzorkovati i ispitati na virus kržljavosti šljive, virus nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje i štetočinu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

(d)    Certificirana kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

i. 

Matične biljke koje su držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svakih pet godina uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa kržljavosti šljive, virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje te virusa šarke šljive kako bi se tijekom razdoblja od 15 godina ispitale sve biljke. Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svakih 15 godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

ii. 

Matične biljke koje nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa šarke šljive kako bi se tijekom razdoblja od 15 godina ispitale sve biljke.

Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka namijenjenih za proizvodnju podloga mora se svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa šarke šljive te se mora utvrditi da je slobodan od tog RNQP-a. Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka vrsti Prunus cerasifera Ehrh. i Prunus domestica L. namijenjenih za proizvodnju podloga mora se u prethodnih pet sezona uzgoja uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider te mora biti utvrđeno da je slobodan od tog RNQP-a.

U slučaju sumnje na prisutnost štetočine Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. mora se uzorkovati i ispitati reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka. Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svakih 15 godina uzorkovati i ispitati, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II., osim štetočine Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, virusa kržljavosti šljive, virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje i virusa šarke šljive, te se mora ispitati u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I.

— 
Matične biljke u cvatu
Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka u cvatu mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka svake godine uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, virusa kržljavosti šljive te virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje. Kad je riječ o vrsti Prunus persica (L.) Batsch, reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka u cvatu mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka jednom godišnje uzorkovati i ispitati na latentni viroid mozaika breskve. Reprezentativni dio stabala koja su namjerno zasađena za oprašivanje i, prema potrebi, glavnih stabala oprašivača u okolini mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka uzorkovati i ispitati na virus kržljavosti šljive i virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje.
— 
Matične biljke koje nisu u cvatu
Reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka koje nisu u cvatu i koje nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca mora se na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine Candidatus Phytoplasma prunorum, virusa kržljavosti šljive te virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje.

(e)    Osnovna i certificirana kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. 

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, ili
— 
na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne i certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili
— 
simptomi zaraze štetočinom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider uočeni su na najviše 1 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni te je ispitan reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u serijama u kojima su pronađene biljke sa simptomima i utvrđeno je da je slobodan od štetočine Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;
ii. 

Virus šarke šljive

— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa šarke šljive, ili
— 
na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne i certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze virusom šarke šljive, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili
— 
simptomi zaraze virusom šarke šljive uočeni su na najviše 1 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni te je ispitan reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u serijama u kojima su pronađene biljke sa simptomima i utvrđeno je da je slobodan od virusa šarke šljive;
iii. 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, ili
— 
na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne i certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili
— 
simptomi zaraze štetočinom Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni;
iv. 

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., ili
— 
na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama osnovne i certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili
— 
simptomi zaraze štetočinom Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

(f)    CAC kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju biti dobiveni od poznatog izvora materijala, čiji je reprezentativni dio uzorkovan i ispitan tijekom prethodne tri sezone uzgoja i utvrđeno je da je slobodan od virusa šarke šljive.

CAC podloge vrsta Prunus cerasifera Ehrh. i Prunus domestica L. moraju biti dobivene od poznatog izvora materijala čiji je reprezentativni dio u prethodnih 5 godina uzorkovan i ispitan i za koji je utvrđeno da je slobodan od štetočine Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i virusa šarke šljive.

U slučaju sumnje na prisutnost štetočine Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., mora se uzorkovati i ispitati reprezentativni dio reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije.

Reprezentativni dio CAC sadnica na kojima vizualnim pregledom nisu uočeni simptomi zaraze virusom šarke šljive mora se uzorkovati i ispitati na prisutnost tog RNQP-a na temelju procjene rizika od zaraze tih sadnica, kao i u slučaju prisutnosti biljaka sa simptomima u neposrednoj okolici.

Nakon što se vizualnim pregledom u proizvodnoj jedinici otkriju reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze štetočinom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, reprezentativni dio reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije bez simptoma preostalih u serijama u kojima su pronađeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice sa simptomima mora se uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II., osim štetočine Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i virusa šarke šljive, provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. 

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, ili
— 
na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili
— 
simptomi zaraze štetočinom Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider uočeni su na najviše 1 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni te je ispitan reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u serijama u kojima su pronađeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice sa simptomima i utvrđeno je da je slobodan od štetočine Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, ili
— 
simptomi zaraze štetočinama Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie i Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni;
ii. 

Virus šarke šljive

— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od virusa šarke šljive, ili
— 
na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze virusom šarke šljive, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili
— 
simptomi zaraze virusom šarke šljive uočeni su na najviše 1 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni te je ispitan reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u serijama u kojima su pronađeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice sa simptomima i utvrđeno je da je slobodan od virusa šarke šljive;
iii. 

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, ili
— 
na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili
— 
simptomi zaraze štetočinom Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni;
iv. 

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., ili
— 
na reprodukcijskom sadnom materijalu i sadnicama CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili
— 
simptomi zaraze štetočinom Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

12.    Pyrus L.

(a)    Sve kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

(b)    Predosnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati 15 godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih 15 godina nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II., osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Ako je u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/925 odobreno odstupanje za proizvodnju predosnovnog materijala na polju u uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca, za štetočine Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider i Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

i. 

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, ili
— 
na certificiranim biljkama u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene;
ii. 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice predosnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ili
— 
tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica predosnovne kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal, sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetočinom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni.

(c)    Osnovna kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su osnovne matične biljke držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svakih 15 godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

Ako osnovne matične biljke nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se svake tri godine uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; reprezentativni dio osnovnih matičnih biljaka mora se uzorkovati i ispitati svakih 15 godina, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II., osim štetočine Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider i osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I.

(d)    Certificirana kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako su certificirane matične biljke držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svakih 15 godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

Ako certificirane matične biljke nisu držane u objektima koji su zaštićeni od kukaca, reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se svakih pet godina uzorkovati i ispitati na prisutnost štetočine Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; reprezentativni dio certificiranih matičnih biljaka mora se uzorkovati i ispitati svakih 15 godina, na temelju procjene rizika od zaraze tih biljaka, na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II., osim štetočine Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider i osim virozama sličnih bolesti i viroida, kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I.

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II., certificirane sadnice moraju se uzorkovati i ispitati.

(e)    Osnovna i certificirana kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. 

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, ili
— 
na certificiranim biljkama u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili
— 
simptomi zaraze štetočinom Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni te je ispitan reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u serijama u kojima su pronađeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice sa simptomima i utvrđeno je da je slobodan od štetočine Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider;
ii. 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne i certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ili
— 
tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne i certificirane kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal, sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetočinom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni.

(f)    CAC kategorija

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. 

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, ili
— 
na certificiranim biljkama u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, a sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojene su i odmah su uništene, ili
— 
simptomi zaraze štetočinom Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider uočeni su na najviše 2 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni te je ispitan reprezentativni uzorak preostalog reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica bez simptoma u serijama u kojima su pronađeni reprodukcijski sadni materijal i sadnice sa simptomima i utvrđeno je da je slobodan od štetočine Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider;
ii. 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ili
— 
tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici proveden je inspekcijski pregled reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica CAC kategorije te su sav reprodukcijski sadni materijal, sadnice na kojima su uočeni simptomi zaraze štetočinom Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. i sve okolne biljke domaćini odmah izdvojeni i uništeni.

13.    Ribes L.

(a)    Predosnovna kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati četiri godine nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svake četiri godine nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II., kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I.

(b)    Osnovna, certificirana i CAC kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. provode se uzorkovanje i ispitivanje.

(c)    Osnovna kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja na kojima su uočeni simptomi zaraze štetočinom Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer ne smije biti veći od 0,05 %, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni.

(d)    Certificirana kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja na kojima su uočeni simptomi zaraze štetočinom Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer ne smije biti veći od 0,5 %, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni.

14.    Rubus L.

(a)    Predosnovna kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati dvije godine nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svake dvije godine nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II., kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I.

(b)    Osnovna kategorija

Vizualni pregled

Ako su reprodukcijski sadni materijal i sadnice uzgojeni na poljima ili u posudama, vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Za reprodukcijski sadni materijal i sadnice proizvedene mikrorazmnožavanjem koji se drže u razdoblju kraćem od tri mjeseca potreban je samo jedan vizualni pregled tijekom tog razdoblja.

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako se vizualnim pregledom ne mogu potvrditi simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje. U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II., osim virusa mozaika gušarke, virusa prstenaste pjegavosti maline, latentnog virusa prstenaste pjegavosti jagode te virusa prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. 

Ako se ispitivanjem dobije pozitivan rezultat za reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, dotični reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju se izdvojiti i odmah uništiti.

ii. 

Zahtjevi za RNQP-e, osim za virus mozaika gušarke, virus prstenaste pjegavosti maline, latentni virus prstenaste pjegavosti jagode te virus prstenastog crnila rajčice:

postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici na kojima su u posljednjoj cijeloj sezoni uzgoja uočeni simptomi zaraze svakim od sljedećih RNQP-a ne smije biti veći od navedenog:

— 
0,1 % za sljedeće štetočine:
Agrobacterium spp. Conn.,
Rhodococcus fascians Tilford; a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni; i
iii. 

Zahtjevi za sve viruse:

Simptomi zaraze svim virusima navedenima u prilozima I. i II. uočeni su na najviše 0,25 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

(c)    Certificirana kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako se vizualnim pregledom ne mogu potvrditi simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje. U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II., osim virusa mozaika gušarke, virusa prstenaste pjegavosti maline, latentnog virusa prstenaste pjegavosti jagode te virusa prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. 

Ako se ispitivanjem dobije pozitivan rezultat za reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, dotični reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju se izdvojiti i odmah uništiti;

ii. 

Zahtjevi za RNQP-e, osim za virus mozaika gušarke, virus prstenaste pjegavosti maline, latentni virus prstenaste pjegavosti jagode te virus prstenastog crnila rajčice:

Postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici na kojima su u posljednjoj cijeloj sezoni uzgoja uočeni simptomi zaraze svakim od sljedećih RNQP-a ne smije biti veći od navedenog:

— 
0,5 % za štetočinu Resseliella theobaldi Barnes;
— 
1 % za sljedeće štetočine:
Agrobacterium spp. Conn.,
Rhodococcus fascians Tilford; a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni;
iii. 

Zahtjevi za sve viruse:

Simptomi zaraze svim virusima navedenima u prilozima I. i II. uočeni su na najviše 0,5 % reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici tijekom posljednje cijele sezone uzgoja, a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve biljke sa simptomima u neposrednoj blizini izdvojeni su i odmah su uništeni.

(d)    CAC kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

Ako se vizualnim pregledom ne mogu potvrditi simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje. U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II., osim virusa mozaika gušarke, virusa prstenaste pjegavosti maline, latentnog virusa prstenaste pjegavosti jagode te virusa prstenastog crnila rajčice, provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

Ako se ispitivanjem dobije pozitivan rezultat za reprodukcijski sadni materijal i sadnice CAC kategorije na kojima su uočeni simptomi zaraze virusom mozaika gušarke, virusom prstenaste pjegavosti maline, latentnim virusom prstenaste pjegavosti jagode te virusom prstenastog crnila rajčice, dotični reprodukcijski sadni materijal i sadnice moraju se izdvojiti i odmah uništiti.

15.    Vaccinium L.

(a)    Predosnovna kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

Svaka predosnovna matična biljka mora se uzorkovati i ispitati pet godina nakon što je prihvaćena kao predosnovna matična biljka i svakih pet godina nakon toga na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu II., kao i u slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u Prilogu I.

(b)    Osnovna kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se dvaput godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. provode se uzorkovanje i ispitivanje.

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn

— 
tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn.;
ii. 

Diaporthe vaccinii Shear

— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice osnovne kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Diaporthe vaccinii Shear, ili
— 
tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom Diaporthe vaccinii Shear;
iii. 

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin i Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck,

— 
postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica osnovne kategorije u proizvodnoj jedinici na kojima su u posljednjoj cijeloj sezoni uzgoja uočeni simptomi zaraze svakim od sljedećih RNQP-a ne smije biti veći od navedenog:
— 
0,1 % za štetočinu Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck,
— 
0,5 % za štetočinu Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin; a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni.

(c)    Certificirana i CAC kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi provode se jednom godišnje.

Uzorkovanje i ispitivanje

U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u prilozima I. i II. provode se uzorkovanje i ispitivanje.

(d)    Certificirana kategorija

Zahtjevi za proizvodnu jedinicu, mjesto proizvodnje ili područje

i. 

Diaporthe vaccinii Shear

— 
reprodukcijski sadni materijal i sadnice certificirane kategorije moraju se proizvoditi na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetočine Diaporthe vaccinii Shear, ili
— 
tijekom posljednje cijele sezone uzgoja u proizvodnoj jedinici nisu uočeni simptomi zaraze štetočinom Diaporthe vaccinii Shear.
ii. 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn, Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin i Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck

— 
postotak reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica certificirane kategorije u proizvodnoj jedinici na kojima su u posljednjoj cijeloj sezoni uzgoja uočeni simptomi zaraze svakim od sljedećih RNQP-a ne smije biti veći od navedenog:
— 
0,5 % za sljedeće štetočine:
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn,
Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck,
— 
1 % za štetočinu Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin; a taj reprodukcijski sadni materijal, te sadnice i sve okolne biljke domaćini izdvojeni su i uništeni.

▼B
PRILOG V.

Najveći dopušteni broj generacija na polju pod uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca i najveći dopušteni životni vijek osnovnih matičnih biljaka po generaciji ili vrsti kako je predviđeno člankom 19. stavkom 1.

Castanea sativa Mill.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u smislu članka 15. stavka 2. točke (a) može se umnažati za najviše dvije generacije.

U slučaju da je osnovna matična biljka u smislu članka 15. stavka 2. točke (a) podloga, može se umnažati za najviše tri generacije.

Ako su podloge dio osnovnih matičnih biljaka, te su podloge osnovni materijal prve generacije.

Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u smislu članka 15. stavka 2. točke (a) može se umnažati za najviše jednu generaciju.

U slučaju da je osnovna matična biljka u smislu članka 15. stavka 2. točke (a) podloga, može se umnažati za najviše tri generacije.

Ako su podloge dio osnovnih matičnih biljaka, te su podloge osnovni materijal prve generacije.

Corylus avellana L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u smislu članka 15. stavka 2. točke (a) može se umnažati za najviše dvije generacije.

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u smislu članka 15. stavka 2. točke (a) može se umnažati za najviše dvije generacije.

U slučaju da je osnovna matična biljka u smislu članka 15. stavka 2. točke (a) podloga, može se umnažati za najviše tri generacije.

Ako su podloge dio osnovnih matičnih biljaka, te su podloge osnovni materijal prve generacije.

Ficus carica L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u smislu članka 15. stavka 2. točke (a) može se umnažati za najviše dvije generacije.

Fragaria L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u smislu članka 15. stavka 2. točke (a) može se umnažati za najviše pet generacija.

Juglans regia L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u smislu članka 15. stavka 2. točke (a) može se umnažati za najviše dvije generacije.

Olea europaea L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u smislu članka 15. stavka 2. točke (a) može se umnažati za najviše jednu generaciju.

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica i P. salicina

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u smislu članka 15. stavka 2. točke (a) može se umnažati za najviše dvije generacije.

U slučaju da je osnovna matična biljka u smislu članka 15. stavka 2. točke (a) podloga, može se umnažati za najviše tri generacije.

Ako su podloge dio osnovnih matičnih biljaka, te su podloge osnovni materijal prve generacije.

Prunus avium i P. cerasus

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u smislu članka 15. stavka 2. točke (a) može se umnažati za najviše dvije generacije.

U slučaju da je osnovna matična biljka u smislu članka 15. stavka 2. točke (a) podloga, može se umnažati za najviše tri generacije.

Ako su podloge dio osnovnih matičnih biljaka, te su podloge osnovni materijal prve generacije.

Ribes L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u smislu članka 15. stavka 2. točke (a) može se umnažati za najviše tri generacije. Matične biljke održavaju se kao matične biljke najviše šest godina.

Rubus L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u smislu članka 15. stavka 2. točke (a) može se umnažati za najviše dvije generacije. Matične biljke svake generacije održavaju se kao matične biljke najviše četiri godine.

Vaccinium L.

Osnovna kategorija

Osnovna matična biljka u smislu članka 15. stavka 2. točke (a) može se umnažati za najviše dvije generacije.( 1 ) Provedbena direktiva Komisije 2014/97/EU оd 15. listopada 2014. o provedbi Direktive Vijeća 2008/90/EZ u pogledu posebnih zahtjeva za rod i vrstu sadnica navedenih u njezinu Prilogu I., posebnih zahtjeva koje moraju ispuniti dobavljači i detaljnih pravila o službenim inspekcijskim pregledima (vidjeti str. 16. ovoga Službenog lista).

( 2 ) Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/925 оd 29. svibnja 2017. o izdavanju privremenog odobrenja određenim državama članicama za certificiranje predosnovnog materijala određenih vrsta sadnica proizvedenog na polju u uvjetima u kojima nije osigurana zaštita od kukaca i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke (EU) 2017/167 (SL L 140, 31.5.2017., str. 7.–14.).