2014D0512 — HR — 12.09.2014 — 001.001


►B

ODLUKA VIJEĆA 2014/512/ZVSP

od 31. srpnja 2014.

o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

( L 229, 31.7.2014, p.13)

 

 

  No

page

date

►M1

ODLUKA VIJEĆA 2014/659/ZVSP od 8. rujna 2014.

  L 271

54

12.9.2014
▼B

ODLUKA VIJEĆA 2014/512/ZVSP

od 31. srpnja 2014.

o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u UkrajiniVIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

budući da:

(1)

Čelnici država ili vlada Europske unije 6. ožujka 2014. strogo su osudili neizazvano kršenje suvereniteta Ukrajine i teritorijalne cjelovitosti Ruske Federacije te su pozvali Rusku Federaciju da odmah povuče svoje oružane snage na područja njihova trajnog smještaja, u skladu s relevantnim sporazumima. Izjavili su da bi bilo kakvi daljnji koraci Ruske Federacije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini doveli do dodatnih i dalekosežnih posljedica za odnose u širokom rasponu gospodarskih područja između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i Ruske Federacije s druge strane.

(2)

Vijeće je 17. ožujka 2014. donijelo Odluku 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine ( 1 ), kojom je Vijeće nametnulo putna ograničenja i mjere zamrzavanja imovine.

(3)

Europsko vijeće 21. ožujka 2014. podsjetilo je na izjavu čelnika država ili vlada od 6. ožujka 2014. te je zatražilo od Komisije i država članica da pripreme moguće ciljane mjere.

(4)

Čelnici država ili vlada Europske unije 27. svibnja, 27. lipnja i 16. srpnja 2014. napomenuli su da je pripremni rad Komisije, ESVD-a i država članica na mogućim ciljanim mjerama u tijeku kako bi se daljnji koraci mogli poduzeti bez odgađanja.

(5)

Vijeće je 22. srpnja zatražilo od Ruske Federacije da aktivno iskoristi svoj utjecaj na nezakonito naoružane skupine kako bi postigla potpun, neposredan, siguran i zaštićen pristup mjestu rušenja leta MH17 zrakoplovne kompanije Malaysian Airlines u Donjecku, potpunu suradnju u naporima za pronalaženje ostataka i imovine te potpunu suradnju u neovisnoj istrazi, uključujući neometan pristup mjestu koliko god je potrebno za istragu i moguće daljnje istrage.

(6)

Vijeće je također zatražilo od Rusije da zaustavi sve veći pritok oružja, opreme i vojnika preko granice kako bi se postigli brzi i opipljivi rezultati u smirivanju situacije. Vijeće je dalje zatražilo od Rusije da povuče svoje dodatne postrojbe s graničnog područja.

(7)

Osim toga, Vijeće je podsjetilo na prethodne obveze Europskog vijeća i izrazilo spremnost da bez odlaganja uvede paket daljnjih značajnih mjera ograničavanja ako se ne postigne potpuna i hitna suradnja Rusije u pogledu gore navedenih zahtjeva. Vijeće je zatražilo od Komisije i ESVD-a da dovrše svoj pripremni rad o mogućim ciljanim mjerama te da do 24. srpnja predstave prijedloge za djelovanje, između ostalog u vezi s pristupom tržištima kapitala, obranom, robom s dvojnom namjenom te osjetljivim tehnologijama, između ostalog u energetskom sektoru.

(8)

S obzirom na ozbiljnost situacije, Vijeće smatra da je primjereno poduzeti mjere ograničavanja kao odgovor na djelovanja Rusije kojima se destabilizira situacija u Ukrajini.

(9)

U tom kontekstu, primjereno je zabraniti transakcije u okviru usluga financiranja ili ulaganja ili pružanje istih ili trgovanje novim obveznicama ili vlasničkim papirima ili sličnim financijskim instrumentima s dospijećem koje prelazi 90 dana, a koje su izdale ruske financijske institucije u vlasništvu države, isključujući institucije sa sjedištem u Rusiji i međunarodnim statusom koje su uspostavljene međuvladinim sporazumima s Rusijom kao jednim od dioničara. Ove zabrane ne utječu na odobravanje zajmova tim ruskim financijskim institucijama koje su u vlasništvu države, ili od strane tih financijskih institucija, neovisno o njihovu roku dospijeća.

(10)

Osim toga, države članice trebale bi zabraniti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz oružja i povezanog materijala svih vrsta u Rusiju. Nabava oružja i povezanog materijala svih vrsta iz Rusije također bi se trebala zabraniti.

(11)

Nadalje, trebalo bi zabraniti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe s dvojnom namjenom za vojne svrhe ili za vojne krajnje korisnike u Rusiji. Ta zabrana ne bi trebala utjecati na izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom, uključujući za aeronautiku i za svemirsku industriju, za nevojnu upotrebu i/ili za nevojne krajnje korisnike.

(12)

Trebalo bi zabraniti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz određene osjetljive robe i tehnologija ako su namijenjeni za istraživanje i proizvodnju nafte na velikim dubinama, za istraživanje i proizvodnju nafte u arktičkom području ili za projekte dobivanja nafte iz škriljevca.

(13)

Kako bi se provele određene mjere potrebno je daljnje djelovanje Unije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:▼M1

Članak 1.

1.  Izravna ili neizravna kupnja ili prodaja, izravno ili neizravno pružanje investicijskih usluga za ili pomoći pri izdavanju ili bilo kakvo drugo postupanje s obveznicama, vlasničkim papirima ili sličnim financijskim instrumentima s rokom dospijeća duljim od 90 dana, izdanima nakon 1. kolovoza 2014. do 12. rujna 2014., ili s rokom dospijeća duljim od 30 dana, izdanima nakon 12. rujna 2014. od strane:

(a) velikih kreditnih institucija ili institucija za financijski razvoj s poslovnim nastanom u Rusiji s više od 50 % javnog vlasništva ili kontrole od 1. kolovoza 2014., kako je navedeno u Prilogu I.;

(b) bilo koje pravne osobe, subjekta ili tijela s poslovnim nastanom izvan Unije čijeg više od 50 % vlasništva pripada subjektu navedenom u Prilogu I.; ili

(c) bilo koje pravne osobe, subjekta ili tijela koji djeluju za račun subjekta iz kategorije iz točke (b) ovog stavka ili subjekta navedenog u Prilogu I. ili prema njegovim uputama;

zabranjuje se.

2.  Izravna ili neizravna kupnja ili prodaja, izravno ili neizravno pružanje investicijskih usluga za ili pomoći pri izdavanju ili bilo kakvo drugo postupanje s obveznicama, vlasničkim papirima ili sličnim financijskim instrumentima s rokom dospijeća duljim od 30 dana, a koji su izdani nakon 12. rujna 2014. od strane:

(a) subjekata s poslovnim nastanom u Rusiji koji se pretežno bave i imaju velike aktivnosti u projektiranju, proizvodnji, prodaji ili izvozu vojne opreme ili usluga, kako je navedeno u Prilogu II., osim subjekata koji su aktivni u svemirskom sektoru i sektoru nuklearne energije;

(b) subjekata s poslovnim nastanom u Rusiji koji su pod javnom kontrolom ili kod kojih je udio javnog vlasništva viši 50 % i koji imaju procijenjenu ukupnu imovinu od više od 1 bilijun ruskih rubalja, a najmanje 50 % njihovih procijenjenih prihoda potječe od prodaje ili prijevoza sirove nafte ili naftnih derivata od 12. rujna 2014., kako je navedeno u Prilogu III.;

(c) bilo koje pravne osobe, subjekta ili tijela s poslovnim nastanom izvan Unije u kojima više od 50 % vlasništva ima subjekt iz točaka (a) i (b); ili

(d) bilo koje pravne osobe, subjekta ili tijela koji djeluju za račun subjekta iz kategorije iz točke (c) ili subjekta navedenog u prilozima I. ili III., ili prema njegovim uputama;

zabranjuje se.

3.  Zabranjuje se izravno ili neizravno davanje, ili sudjelovanje u bilo kakvom aranžmanu za davanje, novih zajmova ili kredita s rokom dospijeća duljim od 30 dana bilo kojoj pravnoj osobi, subjektu ili tijelu iz stavka 1. ili 2. nakon 12. rujna 2014., osim za zajmove ili kredit s posebnim i dokumentiranim ciljem osiguravanja financiranja uvoza ili izvoza robe i nefinancijskih usluga koje nisu obuhvaćene zabranom, između Unije i Rusije, ili za zajmove s posebnim i dokumentiranim ciljem osiguravanja sredstava za hitne slučajeve radi ispunjavanja kriterija solventnosti i likvidnosti za pravne osobe s poslovnim nastanom u Uniji u čijim vlasničkim pravima subjekt iz Priloga I. ima više od 50 % udjela.

▼B

Članak 2.

1.  Zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz oružja i povezanog materijala svih vrsta, uključujući oružje i streljivo, vojna vozila i opremu, paravojnu opremu te njihove zamjenske dijelove, Rusiji od strane državljana država članica ili s područja država članica ili korištenjem plovila ili zrakoplova pod njihovom zastavom, bez obzira na to potječu li oni s njihovih državnih područja ili ne.

2.  Zabranjuje se:

(a) pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga povezanih s vojnim aktivnostima te pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom oružja i povezanog materijala svih vrsta, između ostalog oružja i streljiva, vojnih vozila i opreme, paravojne opreme te njihovih zamjenskih dijelova, izravno ili neizravno, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji;

(b) pružanje financiranja ili financijske pomoći povezane s vojnim aktivnostima, između ostalog bespovratnih sredstava, zajmova i osiguranja izvoznih kredita ili jamstva, kao i osiguranja i reosiguranja za svaku prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz oružja i povezanog materijala ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, izravno ili neizravno, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji.

3.  Zabranjuje se uvoz, kupnja ili prijevoz oružja i povezanog materijala svih vrsta, uključujući oružje i streljivo, vojna vozila i opremu, paravojnu opremu te njihove zamjenske dijelove, iz Rusije od strane državljana država članica ili s područja država članica ili korištenjem plovila ili zrakoplova pod njihovom zastavom.

4.  Zabrane iz stavaka 1., 2. i 3. ne dovode u pitanje izvršavanje ugovora ili sporazuma sklopljenih prije 1. kolovoza 2014. ni pružanje zamjenskih dijelova i usluga potrebnih za održavanje i sigurnost postojećih sposobnosti unutar Unije.

Članak 3.

1.  Zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz sve robe i tehnologije s dvojnom namjenom navedenih u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom ( 2 ) za vojnu upotrebu u Rusiji ili za bilo koje vojne krajnje korisnike u Rusiji od strane državljana država članica ili s područja država članica ili korištenjem plovila ili zrakoplova pod njihovom zastavom, bez obzira na to potječu li oni s njihovih područja ili ne.

2.  Zabranjuje se:

(a) pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga povezanih s robom i tehnologijom navedenima u stavku 1. te pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom te robe i tehnologije, izravno ili neizravno, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji;

(b) pružanje financiranja sredstava ili financijske pomoći povezane s robom i tehnologijom iz stavka 1., između ostalog posebno bespovratnih sredstava, zajmova i osiguranja izvoznih kredita, za svaku prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, izravno ili neizravno, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji.

3.  Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne dovode u pitanje izvršavanje ugovora ili sporazuma sklopljenih prije 1. kolovoza 2014.

▼M1

Članak 3.a

1.  Zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom, kako je uključeno u Prilog I. Uredbi (EZ) br. 428/2009, neovisno o tome jesu li podrijetlom s njihovih državnih područja, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji, kako je navedeno u Prilogu IV. ovoj Odluci, od strane državljana država članica ili s državnih područja država članica ili upotrebom plovila ili zrakoplova pod njihovom zastavom.

2.  Zabranjuje se:

(a) pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga povezanih s robom i tehnologijom navedenima u stavku 1. te pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom te robe i tehnologije, izravno ili neizravno, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji, kako je navedeno u Prilogu IV.;

(b) financiranje ili pružanje financijske pomoći povezane s robom i tehnologijom iz stavka 1., posebno uključujući bespovratna sredstva, zajmove i osiguranje izvoznih kredita, za svaku prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, izravno ili neizravno, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji, kako je navedeno u Prilogu IV.

3.  Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne dovode u pitanje izvršavanje ugovora ili sporazuma sklopljenog prije 12. rujna 2014. niti pružanje pomoći potrebne za održavanje i sigurnost postojećih sposobnosti unutar EU-a.

4.  Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne odnose se na izvoz, prodaju, opskrbe ili prijenose robe i tehnologije dvojne namjene za aeronautiku i za svemirsku industriju, ili s tim povezano pružanje tehničke ili financijske pomoći, za nevojnu upotrebu i za nevojnog krajnjeg korisnika, kao i za održavanje i sigurnost postojećih civilnih nuklearnih sposobnosti unutar EU-a, za nevojnu upotrebu i za nevojnog krajnjeg korisnika.

▼B

Članak 4.

1.  Izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz određenih tehnologija koje se mogu upotrebljavati za istraživanje i proizvodnju nafte na velikim dubinama, za istraživanje i proizvodnju nafte u arktičkom području ili za projekte dobivanja nafte iz škriljevca u Rusiji, od strane državljana država članica ili s područja država članica ili korištenjem plovila ili zrakoplova pod nadležnošću država članica podliježe prethodnom odobrenju nadležnog tijela države članice koja obavlja izvoz.

Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta na koje se ovaj stavak odnosi.

2.  Pružanje:

(a) tehničke pomoći ili drugih usluga povezanih s tehnologijama iz stavka 1.;

(b) financiranja ili financijske pomoći za svaku prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz tehnologija iz stavka 1. ili za pružanje povezane tehničke pomoći ili obuke

također podliježe prethodnom odobrenju nadležnog tijela države članice koja obavlja izvoz.

3.  Nadležna tijela država članica ne izdaju odobrenje ni za kakvu prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz tehnologija ili pružanje usluga iz stavaka 1. i 2. ako utvrde da su dotična prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz ili pružanje dotičnih usluga namijenjeni za podmorsko istraživanje i proizvodnju nafte na velikim dubinama, za istraživanje i proizvodnju nafte u arktičkom području ili za projekte dobivanja nafte iz škriljevca u Rusiji.

4.  Stavak 3. ne dovodi u pitanje izvršavanje ugovora sklopljenih prije 1. kolovoza 2014.

▼M1

Članak 4.a

1.  Zabranjuje se izravno ili neizravno pružanje povezanih usluga potrebnih za traženje i proizvodnju nafte iz dubokih voda, traženje i proizvodnju nafte na arktičkom području ili za projekte dobivanja nafte iz škriljevca u Rusiji, od strane državljana država članica ili s područja država članica ili upotrebom plovila ili zrakoplova pod jurisdikcijom država članica.

2.  Zabrana navedena u stavku 1. ne dovodi u pitanje izvršavanje ugovora ili okvirnih sporazuma sklopljenih prije 12. rujna 2014. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora.

3.  Zabrana navedena u stavku 1. se ne primjenjuje ako su usluge o kojima je riječ potrebne za hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja za koji je vjerojatno da će imati ozbiljan i značajan utjecaj na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš.

▼B

Članak 5.

Kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri povećao učinak mjera iz ove Odluke, Unija potiče treće države da donesu mjere ograničavanja slične mjerama predviđenima u ovoj Odluci.

Članak 6.

Djelovanja fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela ne podrazumijevaju nikakvu odgovornost s njihove strane ako nisu bili svjesni ili nisu imali razloga sumnjati da bi njihove aktivnosti mogle značiti kršenje mjera iz ove Odluke.

Članak 7.

1.  U vezi s ugovorima ili drugim transakcijama na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično utjecale mjere uvedene ovom Odlukom, ne udovoljava se ni jednom zahtjevu, uključujući zahtjeve za odštetu ili druge zahtjeve te vrste, primjerice zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, u prvom redu financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga zahtijevaju:

▼M1

(a) subjekti iz članka 1. stavka 1. točaka (b) ili (c) i članka 1. stavka 2. točaka (c) ili (d) ili subjekti navedeni u prilozima I., II., III. ili IV;

▼B

(b) bilo koja druga osoba, subjekt ili tijelo iz Rusije; ili

(c) bilo koja osoba, subjekt ili tijelo koje djeluje preko jedne od osoba, subjekata ili tijela iz ovog stavka točaka (a) i (b) ili u njihovo ime.

2.  U svakom postupku za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da ispunjavanje zahtjeva nije zabranjeno stavkom 1. leži na osobi koja traži izvršenje zahtjeva.

3.  Ovaj članak ne dovodi u pitanje pravo osoba, subjekata ili tijela iz stavka 1., na sudsko preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obveza u skladu s ovom Odlukom.

▼M1

Članak 8.

Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje zabrana određenih u člancima od 1. do 4.a, uključujući i djelovanjem umjesto subjekata iz članka 1.

▼B

Članak 9.

1.  Ova Odluka primjenjuje se do 31. srpnja 2015.

2.  Ova Odluka neprestano se preispituje. Prema potrebi se obnavlja ili izmjenjuje ako Vijeće smatra da njezini ciljevi nisu ispunjeni.

3.  Mjere ograničavanja utvrđene u ovoj Odluci preispituju se ne kasnije od 31. listopada 2014., posebno vodeći računa o njihovu učinku i mjerama koje su donijele treće države.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
PRILOG

POPIS INSTITUCIJA IZ ČLANKA 1. TOČKE (a)

1. SBERBANK

2. VTB BANK

3. GAZPROMBANK

4. VNESHECONOMBANK (VEB)

5. ROSSELKHOZBANK( 1 ) SL L 78, 17.3.2014., str. 16.

( 2 ) SL L 134, 29.5.2009., str. 1.