02014D0445 — HR — 05.10.2017 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

ODLUKA br. 445/2014/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. travnja 2014.

o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1622/2006/EZ

( L 132 3.5.2014, 1)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

ODLUKA (EU) 2017/1545 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA Tekst značajan za EGP od 13. rujna 2017.

  L 237

1

15.9.2017
▼B

ODLUKA br. 445/2014/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. travnja 2014.

o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1622/2006/EZČlanak 1.

Uspostavljanje inicijative

Uspostavlja se inicijativa Unije pod nazivom „Europske prijestolnice kulture” za razdoblje od 2020. do 2033. („inicijativa”).

Članak 2.

Ciljevi

1.  Opći ciljevi inicijative jesu:

(a) očuvanje i promicanje raznolikosti kultura u Europi i naglašavanje njihovih zajedničkih značajki te povećanje osjećaja građana da pripadaju zajedničkom kulturnom prostoru;

(b) poticanje kulturnog doprinosa dugoročnom razvoju gradova u skladu s njihovim strategijama i prioritetima.

2.  Posebni ciljevi inicijative jesu:

(a) poboljšanje opsega, raznolikosti i europske dimenzije kulturne ponude u gradovima, uključujući i putem transnacionalne suradnje;

(b) širenje pristupa i sudjelovanja u kulturi;

(c) jačanje kapaciteta kulturnog sektora i njegovih veza s drugim sektorima;

(d) povećanje međunarodnog profila gradova pomoću kulture.

Članak 3.

Pristup inicijativi

1.  Natječaj za naslov otvoren je samo za gradove, a oni mogu uključiti i svoja okolna područja.

▼M1

2.  Broj gradova nositelja naslova u određenoj godini („godina naslova”) ne može biti veći od tri.

Naslov se dodjeljuje svake godine najviše jednom gradu u svakoj od dviju država članica navedenih u kalendaru utvrđenom u Prilogu („kalendar”) te, u odgovarajućim godinama, jednom gradu iz zemlje članice Europskog udruženja slobodne trgovine koja je stranka Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru („zemlja EFTA-e/EGP-a”) ili iz zemlje kandidatkinje ili potencijalnog kandidata, ili jednom gradu iz zemlje koja pristupa Uniji u okolnostima određenima stavkom 5.

▼B

3.  Gradovi u državama članicama imaju pravo nositi naslov godinu dana u skladu s redoslijedom država članica navedenim u kalendaru.

▼M1

4.  Gradovi u zemljama EFTA-e/EGP-a, zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatima koji sudjeluju u programu Kreativna Europa ili kasnijim programima Unije kojima se podupire kultura na dan objave poziva za podnošenje prijava navedenog u članku 10. stavku 2. mogu se prijaviti za naslov za jednu godinu u okviru otvorenog natječaja koji se organizira u skladu s kalendarom utvrđenim u Prilogu.

Gradovi u zemljama EFTA-e/EGP-a, zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatima smiju sudjelovati samo u jednom natječaju tijekom razdoblja od 2020. do 2033.

Svaka zemlja EFTA-e/EGP-a, zemlja kandidatkinja ili potencijalni kandidat smije nositi naslov samo jedanput tijekom razdoblja od 2020. do 2033.

▼B

5.  Ako zemlja pristupi Uniji nakon 4. svibnja 2014., ali prije 1. siječnja 2027., ona ima pravo biti domaćinom naslova, sedam godina nakon svojeg pristupanja, u skladu s pravilima i postupcima koji se primjenjuju na države članice. Kalendar se ažurira s tim u skladu. Ako zemlja pristupi Uniji na dan ili nakon 1. siječnja 2027., ona nema pravo sudjelovati u inicijativi kao država članica.

Međutim, u godinama u kojima u skladu s kalendarom već tri grada nose naslov, gradovi u zemljama iz prvog podstavka imaju pravo nositi naslov tek sljedeće godine koja je dostupna u kalendaru, prema redoslijedu pristupanja tih zemalja.

Ako je grad iz zemlje iz prvog postavka prethodno sudjelovao u natječaju za zemlje kandidatkinje i potencijalne kandidate, ne može sudjelovati ni u jednom od sljedećih natječaja za države članice. Ako je, tijekom razdoblja od 2020. do 2033., grad iz takve zemlje već bio imenovan nositeljem naslova u skladu sa stavkom 4., ta zemlja nema pravo, nakon svoga pristupanja, organizirati natječaj kao država članica tijekom tog razdoblja.

Ako više od jedne zemlje pristupi Uniji istoga dana i ako između tih zemalja ne postoji sporazum o redoslijedu sudjelovanja u inicijativi, Vijeće organizira ždrijeb.

Članak 4.

Postupak prijave

1.  Zajednički obrazac za prijavu na temelju kriterija utvrđenih člankom 5. priprema Komisija i upotrebljavaju ga svi gradovi kandidati.

Ako grad kandidat uključuje svoje okolno područje, prijava se podnosi pod imenom toga grada.

2.  Svaka se prijava temelji na kulturnom programu s jakom europskom dimenzijom.

Kulturni program obuhvaća godinu naslova i osmišljen je posebno za naslov, u skladu s kriterijima utvrđenima člankom 5.

Članak 5.

Kriteriji

Kriteriji za ocjenjivanje prijava („kriteriji”) podijeljeni su u kategorije „doprinos dugoročnoj strategiji”, „europska dimenzija”, „kulturni i umjetnički sadržaj”, „sposobnost izvođenja”, „doseg” i „upravljanje” kako slijedi:

1. što se tiče kategorije „doprinos dugoročnoj strategiji”, sljedeći se čimbenici uzimaju u obzir:

(a) kulturna strategija za grad kandidat koja obuhvaća inicijativu i obuhvaća planove za podupiranje kulturnih aktivnosti i nakon godine naslova, postoji već prilikom njegove prijave;

(b) planovi za jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih sektora, uključujući razvoj dugoročnih veza između kulturnog, gospodarskog i društvenog sektora grada kandidata;

(c) predviđeni dugoročni kulturni, društveni i gospodarski učinak, uključujući urbani razvoj, koji bi na grad kandidat imao naslov;

(d) planovi za praćenje i evaluaciju utjecaja naslova na grad kandidat te za objavljivanje rezultata evaluacije;

2. što se tiče kategorije „europska dimenzija”, ocjenjuju se sljedeći čimbenici:

(a) opseg i kvaliteta aktivnosti kojima se promiče kulturna raznolikost Europe, međukulturni dijalog i veće međusobno razumijevanje europskih građana;

(b) opseg i kvaliteta aktivnosti kojima se naglašavaju zajednički aspekti europskih kultura, baštine i povijesti, kao i europske integracije i aktualnih europskih tema;

(c) opseg i kvaliteta aktivnosti u kojima sudjeluju europski umjetnici, suradnja s akterima ili gradovima u raznim zemljama, uključujući prema potrebi gradove nositelje naslova i transnacionalna partnerstva;

(d) strategija za privlačenje interesa šire europske i međunarodne javnosti;

3. što se tiče kategorije „kulturni i umjetnički sadržaj”, ocjenjuju se sljedeći čimbenici:

(a) jasna i skladna umjetnička vizija i strategija kulturnog programa;

(b) uključenje lokalnih umjetnika i kulturnih organizacija u osmišljavanje i provedbu kulturnog programa;

(c) opseg i raznolikost predloženih aktivnosti i njihova sveukupna umjetnička kvaliteta;

(d) sposobnost spajanja lokalne kulturne baštine i tradicionalnih umjetničkih formi s novim, inovativnim i eksperimentalnim kulturnim izričajima;

4. što se tiče kategorije „sposobnost izvođenja”, grad kandidat treba pokazati da:

(a) prijava ima široku i snažnu političku potporu i održivi angažman lokalnih, regionalnih i nacionalnih tijela;

(b) grad kandidat ima ili će imati odgovarajuću i održivu infrastrukturu za nošenje naslova;

5. što se tiče kategorije „doseg”, ocjenjuju se sljedeći čimbenici:

(a) uključivanje lokalnog stanovništva i civilnog društva u pripremu prijave i provedbu inicijative;

(b) stvaranje novih i održivih mogućnosti za širok raspon građana koji prisustvuju ili sudjeluju u kulturnim aktivnostima, posebno za mlade ljude, volontere, marginalizirane skupine i osobe u nepovoljnom položaju, uključujući manjine, posvećujući posebnu pozornost dostupnosti ovih aktivnosti osobama s invaliditetom i starijim osobama;

(c) cjelokupna strategija razvoja publike, posebno veza s obrazovnim sektorom i sudjelovanje škola;

6. što se tiče kategorije „upravljanje”, ocjenjuju se sljedeći čimbenici:

(a) izvedivost strategije za prikupljanje sredstava i predloženog proračuna, što prema potrebi uključuje planove za traženje financijske potpore iz programa i fondova Unije te obuhvaća pripremnu fazu, godinu naslova, evaluaciju i odredbe za aktivnosti povezane s naslijeđem i planiranje za slučaj nužde;

(b) predviđena struktura upravljanja i izvršenja provedbe inicijative koja uključuje, između ostalog, odredbu o odgovarajućoj suradnji između lokalnih vlasti i struktura izvršenja, uključujući umjetnički tim;

(c) postupak imenovanja glavnog i umjetničkog direktora i njihovih područja djelovanja;

(d) da je marketinška i komunikacijska strategija sveobuhvatna i ističe da je ta inicijativa inicijativa Unije;

(e) da struktura izvršenja obuhvaća osoblje s odgovarajućim vještinama i iskustvom potrebnim za planiranje, upravljanje i izvršenje kulturnog programa u godini naslova.

Članak 6.

Stručno povjerenstvo

1.  Povjerenstvo nezavisnih stručnjaka („povjerenstvo”) osniva se kako bi provelo postupke odabira i praćenja.

2.  Povjerenstvo se sastoji od 10 stručnjaka koje imenuju institucije i tijela Unije („europski stručnjaci”) u skladu sa stavkom 3.

3.  Nakon organiziranja poziva za iskaz interesa Komisija predlaže skupinu potencijalnih europskih stručnjaka.

Europski parlament, Vijeće i Komisija odabiru tri stručnjaka iz te skupine i imenuju ih u skladu s vlastitim postupcima.

Odbor regija odabire jednog stručnjaka iz te skupine i imenuje ga u skladu s vlastitim postupcima.

Prilikom odabira europskih stručnjaka svaka od tih institucija i tijela Unije nastoji osigurati komplementarnost kompetencija, uravnoteženu geografsku raspodjelu te ravnotežu spolova u ukupnom sastavu povjerenstva.

4.  Osim europskih stručnjaka, u svrhu odabira i praćenja grada iz države članice, dotična država članica ima pravo imenovati najviše dva stručnjaka u povjerenstvo u skladu s vlastitim postupcima te uz savjetovanje s Komisijom.

5.  Svi stručnjaci moraju:

(a) biti državljani Unije;

(b) biti neovisni;

(c) imati značajno iskustvo i stručno znanje u:

i. području kulture;

ii. kulturnom razvoju gradova; ili

iii. organizaciji manifestacije europska prijestolnica kulture ili međunarodnog kulturnog događaja sličnog opsega i razine;

(d) biti u poziciji da mogu odvojiti odgovarajući broj radnih dana godišnje za povjerenstvo.

6.  Povjerenstvo imenuje svog predsjednika.

7.  Europski stručnjaci imenuju se na razdoblje od tri godine.

Neovisno o prvom podstavku, u vezi s prvim osnivanjem povjerenstva, Europski parlament imenuje svoje stručnjake na tri godine, Komisija na dvije godine, a Vijeće i Odbor regija na jednu godinu.

8.  Svi stručnjaci prijavljuju svaki stvarni ili mogući sukob interesa povezan s određenim gradom kandidatom. U slučaju takve prijave ili ako se pokaže da takav sukob interesa postoji, dotični stručnjak podnosi ostavku i odgovarajuća institucija ili tijelo Unije ili država članica zamjenjuju tog člana za preostali dio mandata u skladu s odgovarajućim postupkom.

Članak 7.

Podnošenje prijava u državama članicama

1.  Svaka država članica odgovorna je za organizaciju natječaja u svojim gradovima u skladu s kalendarom.

2.  Dotične države članice objavljuju poziv za podnošenje prijava najkasnije šest godina prije početka godine naslova.

Odstupajući od prvog podstavka, države članice koje imaju pravo imenovati grad koji će nositi naslov u 2020. objavljuju taj poziv što prije nakon 4. svibnja 2014.

Svaki poziv za podnošenje prijava sadrži obrazac za prijavu iz članka 4. stavka 1.

Rok za podnošenje prijava gradova kandidata u okviru svakog poziva za podnošenje prijava predviđa se najranije 10 mjeseci nakon objave poziva.

3.  Dotične države članice podnose prijave Komisiji.

Članak 8.

Predodabir u državama članicama

1.  Svaka predmetna država članica saziva povjerenstvo za sastanak predodabira s gradovima kandidatima najkasnije pet godina prije početka godine naslova.

Odstupajući od prvog podstavka, države članice koje imaju pravo imenovati grad koji će nositi titulu u 2020. mogu taj rok produljiti za najviše jednu godinu.

2.  Nakon ocjene prijava u skladu s kriterijima povjerenstvo sastavlja popis gradova kandidata koji su ušli u uži izbor i objavljuje izvješće o predodabiru o svim prijavama te daje, između ostalog, preporuke gradovima iz užeg izbora.

3.  Povjerenstvo dostavlja izvješće o predodabiru predmetnim državama članicama i Komisiji.

4.  Svaka dotična država članica službeno odobrava popis koji se temelji na izvješću povjerenstva.

Članak 9.

Odabir u državama članicama

1.  Gradovi kandidati koji su ušli u uži izbor dopunjuju i dorađuju svoje prijave kako bi ih uskladili s kriterijima i uzeli u obzir preporuke navedene u izvješću o predodabiru, te ih dostavljaju dotičnoj državi članici koja ih zatim prosljeđuje Komisiji.

2.  Najkasnije devet mjeseci nakon sastanka predodabira svaka dotična država članica saziva povjerenstvo na sastanak odabira s gradovima kandidatima koji su ušli u uži izbor.

Kada je to potrebno, predmetna država članica, uz savjetovanje s Komisijom, može za razumno razdoblje produžiti taj devetomjesečni rok.

3.  Povjerenstvo ocjenjuje dopunjene i dorađene prijave.

4.  Povjerenstvo objavljuje izvješće o prijavama gradova u užem izboru zajedno s preporukom za imenovanje najviše jednog grada u dotičnoj državi članici.

Izvješće o odabiru također sadržava preporuke dotičnom gradu povezane s napretkom koji je potrebno ostvariti do početka godine naslova.

Povjerenstvo podnosi izvješće o odabiru dotičnoj državi članici i Komisiji.

5.  Neovisno o stavku 4., ako ni jedan od gradova kandidata ne ispuni sve kriterije, povjerenstvo može predložiti da se naslov ne dodijeli za tu godinu.

Članak 10.

▼M1

Predodabir i odabir u zemljama EFTA-e/EGP-a, zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatima

1.  Za organizaciju natječaja u gradovima zemalja EFTA-e/EGP-a, zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidata odgovorna je Komisija.

▼B

2.  Komisija u Službenom listu Europske unije objavljuje poziv za podnošenje prijava najmanje šest godina prije početka godine naslova.

Svaki poziv za podnošenje prijava sadrži obrazac za prijavu iz članka 4. stavka 1.

Rok za podnošenje prijava u okviru svakog poziva za podnošenje prijava predviđa se najranije 10 mjeseci od objave poziva.

3.  Predodabir gradova provodi povjerenstvo najmanje pet godina prije godine naslova, na temelju prijava za svaku od njih. Sastanak s gradovima kandidatima ne organizira se.

Nakon ocjene prijava u skladu s kriterijima povjerenstvo sastavlja popis gradova kandidata koji su ušli u uži izbor i objavljuje izvješće o predodabiru za sve prijave te daje, među ostalim, preporuke gradovima kandidatima iz užeg izbora.

Povjerenstvo dostavlja Komisiji izvješće o predodabiru.

4.  Gradovi kandidati koji su ušli u uži izbor dopunjuju i dorađuju svoje prijave kako bi ih uskladili s kriterijima i uzeli u obzir preporuke navedene u izvješću o predodabiru te ih dostavljaju Komisiji.

Najkasnije devet mjeseci nakon sastanka predodabira Komisija saziva povjerenstvo za sastanak odabira s gradovima kandidatima iz užeg izbora.

Ako je to potrebno, Komisija može produžiti taj devetomjesečni rok za razumno razdoblje.

5.  Povjerenstvo ocjenjuje dopunjene i dorađene prijave.

▼M1

6.  Povjerenstvo objavljuje izvješće o odabiru prijava gradova kandidata koji su ušli u uži izbor zajedno s preporukom za imenovanje najviše jednog grada u jednoj zemlji EFTA-e/EGP-a, zemlji kandidatkinji ili potencijalnom kandidatu.

▼B

Izvješće o odabiru također sadržava preporuke dotičnom gradu u vezi s napretkom koji je potrebno ostvariti do početka godine naslova.

Povjerenstvo dostavlja Komisiji izvješće o odabiru.

7.  Neovisno o stavku 6., ako ni jedan od gradova kandidata ne ispuni sve kriterije, povjerenstvo može preporučiti da se naslov ne dodijeli za tu godinu.

Članak 11.

Imenovanje

1.  Svaka dotična država članica imenuje jedan grad da nosi naslov, na temelju preporuka navedenih u izvješću o odabiru koje sastavlja povjerenstvo, i o tom imenovanju, najkasnije četiri godine prije početka godine naslova, izvješćuje Europski parlament, Vijeće, Komisiju i Odbor regija.

Odstupajući od prvog podstavka, države članice koje imaju pravo imenovati gradove koji će nositi naslov za godinu 2020. mogu taj rok produljiti za najviše jednu godinu.

▼M1

2.  U slučaju zemalja EFTA-e/EGP-a, zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidata, Komisija imenuje jedan grad koji će nositi naslov u odgovarajućim godinama na temelju preporuka navedenih u izvješću o odabiru koje sastavlja povjerenstvo, i o tom imenovanju, najkasnije četiri godine prije početka godine naslova, izvješćuje Europski parlament, Vijeće i Odbor regija.

▼B

3.  Uz imenovanja iz stavaka 1. i 2. potrebno je priložiti obrazloženje koje se temelji na izvješćima povjerenstva.

4.  Ako grad uključuje svoje okolno područje, imenovanje se odnosi na taj grad.

5.  U roku od 2 mjeseca od obavijesti o imenovanjima, Komisija objavljuje popis gradova imenovanih europskim prijestolnicama kulture u Seriji C Službenog lista Europske unije.

Članak 12.

Suradnja između imenovanih gradova

Gradovi imenovani za istu godinu nastoje razviti vezu između svojih kulturnih programa i takva se suradnja može razmatrati u okviru postupka praćenja utvrđenog člankom 13.

Članak 13.

Praćenje

1.  Povjerenstvo prati pripremu europskih prijestolnica kulture i pruža potporu imenovanim gradovima u godini naslova i savjete od trenutka njihova imenovanja do početka godine naslova.

2.  U tu svrhu Komisija saziva tri sastanka za praćenje u kojima sudjeluju povjerenstvo i imenovani gradovi, kako slijedi:

(a) tri godine prije početka godine naslova;

(b) 18 mjeseci prije početka godine naslova;

(c) dva mjeseca prije početka godine naslova.

▼M1

Dotična država članica, zemlja EFTA-e/EGP-a, zemlja kandidatkinja ili potencijalni kandidat može imenovati jednog promatrača da prisustvuje tim sastancima.

▼B

Imenovani gradovi podnose Komisiji izvješća o napretku šest tjedana prije svakog sastanka za praćenje.

Tijekom sastanaka za praćenje povjerenstvo razmatra pripreme i daje savjete kako bi pomoglo imenovanim gradovima u pripremi kulturnog programa visoke kvalitete te učinkovite strategije. Povjerenstvo obraća posebnu pozornost na preporuke navedene u izvješću o odabiru i svim prethodnim izvješćima o praćenju navedenima u stavku 3.

3.  Nakon svakog sastanka za praćenje povjerenstvo izdaje izvješće o praćenju o stanju priprema i mjerama koje je potrebno poduzeti.

▼M1

Povjerenstvo svoja izvješća o praćenju šalje Komisiji, imenovanim gradovima i njihovim državama članicama, kao i imenovanim gradovima i dotičnoj zemlji EFTA-e/EGP-a, zemlji kandidatkinji ili potencijalnom kandidatu.

▼B

4.  Osim sastanaka o praćenju Komisija može organizirati posjete povjerenstva za praćenje imenovanim gradovima kad god je to potrebno.

Članak 14.

Nagrada

1.  Komisija može dodijeliti novčanu nagradu u čast Meline Mercouri („nagrada”) imenovanom gradu podložno financiranju dostupnom unutar odgovarajućeg višegodišnjeg financijskog okvira.

Pravni i financijski aspekti nagrade razmatraju se u okviru odgovarajućih programa Unije za potporu kulturi.

2.  Novac od nagrade isplaćuje se do kraja ožujka u godini naslova, pod uvjetom da dotični imenovani grad nastavi ispunjavati obveze koje je preuzeo u fazi prijave, ispunjava kriterije i uzima u obzir preporuke navedene u izvješćima o odabiru i praćenju.

Smatra se da imenovani grad ispunjava obveze preuzete u fazi prijave ako nije došlo ni do kakve značajne promjene u programu i strategiji u razdoblju od faze prijave do godine naslova, a posebno ako:

(a) proračun je održan na razini koja omogućuje izvršenje kulturnog programa visoke kvalitete u skladu s prijavom i kriterijima;

(b) neovisnost umjetničkog tima adekvatno se poštuje;

(c) europska je dimenzija ostala dovoljno snažna u konačnoj verziji kulturnog programa;

(d) marketinška i komunikacijska strategija te promidžbeni materijal koji upotrebljava imenovani grad jasno odražavaju činjenicu da je ta inicijativa, inicijativa Unije;

(e) postoje planovi za praćenje i evaluaciju utjecaja naslova na imenovani grad.

Članak 15.

Praktične mjere

Komisija posebno:

(a) osigurava cjelokupnu usklađenost inicijative;

(b) osigurava suradnju između država članica i povjerenstva;

(c) s obzirom na ciljeve iz članka 2. i na kriterije, utvrđuje smjernice za pomaganje u postupcima odabira i praćenja u bliskoj suradnji s povjerenstvom;

(d) osigurava tehničku potporu povjerenstvu;

(e) na svojoj internetskoj stranici objavljuje sva izvješća povjerenstva;

(f) drži dostupnima javnosti sve relevantne informacije i doprinosi vidljivosti inicijative na europskoj i međunarodnoj razini;

(g) jača razmjenu iskustava i dobre prakse između prošlih, sadašnjih i budućih gradova nositelja naslova, kao i gradova kandidata, te zagovara šire promicanje izvješća o evaluaciji gradova i stečenih iskustava.

Članak 16.

Evaluacija

1.  Svaki dotični grad odgovoran je za evaluaciju rezultata svoje godine kao europske prijestolnice kulture.

Komisija utvrđuje zajedničke smjernice i pokazatelje za dotične gradove koji se temelje na ciljevima iz članka 2. i na kriterijima kako bi osigurala usklađen pristup postupku evaluacije.

Dotični gradovi sastavljaju svoja izvješća o evaluaciji i prosljeđuju ih Komisiji do 31. prosinca godine koja slijedi nakon godine naslova.

Komisija objavljuje izvješća o evaluaciji na svojoj internetskoj stranici.

2.  Uz evaluaciju gradova, Komisija osigurava i redovitu provedbu vanjskih i neovisnih evaluacija rezultata inicijative.

Vanjske i neovisne evaluacije usmjerene su na smještanje svih prošlih europskih prijestolnica kulture u europski kontekst omogućujući izvođenje usporedbi i izvlačenje korisnih pouka za buduće europske prijestolnice kulture, kao i za sve europske gradove. Te evaluacije uključuju ocjenjivanje inicijative kao cjeline, uključujući učinkovitost postupaka koji su potrebni za njezinu realizaciju, njezin utjecaj te načina na koje ju je moguće poboljšati.

Komisija podnosi Europskom parlamentu, Vijeću i Odboru regija sljedeća izvješća na temelju tih evaluacija, uz koja prema potrebi prilaže relevantne prijedloge:

(a) početno privremeno izvješće do 31. prosinca 2024.;

(b) drugo privremeno izvješće do 31. prosinca 2029.;

(c) naknadno izvješće do 31. prosinca 2034.

Članak 17.

Stavljanje izvan snage i prijelazna odredba

Odluka br. 1622/2006/EZ stavlja se izvan snage. Međutim ta se Odluka i dalje primjenjuje na gradove koji su imenovani ili su u postupku imenovanja europskim prijestolnicama kulture za godine od 2013. do 2019.

Članak 18.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u Službenom listu Europske unije.

▼M1
PRILOG

KALENDAR2020.

Hrvatska

Irska

 

2021.

Rumunjska

Grčka

Zemlja kandidatkinja ili potencijalni kandidat

2022.

Litva

Luksemburg

 

2023.

Mađarska

Ujedinjena Kraljevina

 

2024.

Estonija

Austrija

Zemlja EFTA-e/EGP-a, zemlja kandidatkinja ili potencijalni kandidat (1)

2025.

Slovenija

Njemačka

 

2026.

Slovačka

Finska

 

2027.

Latvija

Portugal

 

2028.

Češka

Francuska

Zemlja EFTA-e/EGP-a, zemlja kandidatkinja ili potencijalni kandidat

2029.

Poljska

Švedska

 

2030.

Cipar

Belgija

Zemlja EFTA-e/EGP-a, zemlja kandidatkinja ili potencijalni kandidat

2031.

Malta

Španjolska

 

2032.

Bugarska

Danska

 

2033.

Nizozemska

Italija

Zemlja EFTA-e/EGP-a, zemlja kandidatkinja ili potencijalni kandidat

(1)   Pod uvjetom da ova Odluka stupi na snagu prije vremena za objavu poziva za podnošenje prijava za natječaj za 2024., dakle šest godina prije godine naslova.