2014D0386 — HR — 30.07.2014 — 001.001


►B

▼M1

ODLUKA VIJEĆA 2014/386/ZVSP

od 23. lipnja 2014.

o mjerama ograničavanja kao odgovor na nezakonito pripojenje Krima i Sevastopolja

▼B

( L 183, 24.6.2014, p.70)

 

 

  No

page

date

►M1

ODLUKA VIJEĆA 2014/507/ZVSP od 30. srpnja 2014.

  L 226

20

30.7.2014
▼B

▼M1

ODLUKA VIJEĆA 2014/386/ZVSP

od 23. lipnja 2014.

o mjerama ograničavanja kao odgovor na nezakonito pripojenje Krima i Sevastopolja

▼BVIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

budući da:

(1)

Dana 6. ožujka 2014. šefovi država ili vlada država članica Unije snažno su osudili ničim izazvano kršenje ukrajinskog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti od strane Ruske Federacije.

(2)

Vijeće je 17. ožujka 2014. donijelo Odluku 2014/145/ZVSP ( 1 ) o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

(3)

Europsko vijeće je na svojem sastanku 20. i 21. ožujka 2014. snažno osudilo nezakonito pripojenje Autonomne Republike Krima („Krim”) i grada Sevastopolja („Sevastopolj”) Ruskoj Federaciji te je naglasilo da ga neće priznati. Europsko vijeće ocijenilo je da bi se određena gospodarska, trgovinska i financijska ograničenja u vezi s Krimom trebala predložiti za brzu provedbu.

(4)

Opća skupština Ujedinjenih naroda 27. ožujka 2014. donijela je Rezoluciju 68/262 o teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine u kojoj je potvrdila predanost suverenitetu, političkoj neovisnosti, jedinstvu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine unutar njezinih međunarodno priznatih granica, ističući nevaženje referenduma održanog na Krimu 16. ožujka te je pozvala sve države da ne priznaju nikakve promjene statusa Krima i Sevastopolja.

(5)

U tim okolnostima Vijeće smatra kako bi se uvoz robe podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja u Europsku uniju trebao zabraniti, uz izuzetak robe podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja kojoj je potvrdu o podrijetlu dodijelila Vlada Ukrajine.

(6)

Kako bi se osigurala učinkovitost mjera predviđenih u ovoj Odluci, ova bi Odluka trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave.

(7)

Za provedbu određenih mjera potrebno je daljnje djelovanje Unije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:Članak 1.

1.  Zabranjuje se uvoz u Uniju robe podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja.

2.  Zabranjeno je pružanje, izravno ili neizravno, financiranja ili financijske pomoći, kao i osiguranja i reosiguranja, u vezi s uvozom robe podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja.

Članak 2.

Zabrane navedene u članku 1. ne primjenjuju se na robu podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja koja je dana na pregled ukrajinskim tijelima, koju su ta tijela prekontrolirala i kojoj je Vlada Ukrajine dodijelila potvrdu o podrijetlu.

Članak 3.

Zabrane navedene u članku 1. ne dovode u pitanje izvršavanje do 26. rujna 2014. ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2014. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora koji će se sklopiti i izvršiti najkasnije 26. rujna 2014.

Članak 4.

Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje zabrana utvrđenih u članku 1.„

▼M1

Članak 4.a

1.  Prodaja, opskrba ili prijenos ključne opreme i tehnologije za stvaranje, stjecanje ili razvoj infrastrukturnih projekata u sljedećim sektorima na Krimu i u Sevastopolju od strane državljana država članica ili s državnog područja država članica, ili korištenjem plovila ili zrakoplova u nadležnosti država članica zabranjuje se neovisno o tome je li podrijetlom s njihova državnog područja:

(a) promet;

(b) telekomunikacije;

(c) energetika.

Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta na koje se ovaj stavak odnosi.

2.  Poduzećima na Krimu i u Sevastopolju koja su uključena u stvaranje, stjecanje ili razvoj infrastrukture u sektorima iz stavka 1. na Krimu i u Sevastopolju, zabranjuje se pružanje sljedećeg:

(a) tehničke pomoći ili obuke i drugih usluga povezanih s ključnom opremom i tehnologijom kako su određene u skladu sa stavkom 1.;

(b) financiranja ili financijske pomoći za svaku prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz ključne opreme i tehnologije kako su određene u skladu sa stavkom 1. ili pružanje povezane tehničke pomoći ili obuke.

3.  Zabranjuje se svjesno ili namjerno sudjelovanje u djelatnostima čiji je cilj ili učinak izbjegavanje zabrana iz stavaka 1. i 2.

Članak 4.b

1.  Prodaja, opskrba ili prijenos ključne opreme i tehnologije za iskorištavanje sljedećih prirodnih resursa na Krimu i u Sevastopolju od strane državljana država članica ili s državnog područja država članica, ili korištenjem plovila ili zrakoplova u nadležnosti država članica zabranjuje se neovisno o tome je li podrijetlom s njihova državnog područja:

(a) ulja;

(b) plina;

(c) minerala.

Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta na koje se ovaj stavak odnosi.

2.  Zabranjuje se pružanje sljedećeg poduzećima koja su uključena u iskorištavanje prirodnih resursa iz stavka 1. na Krimu i u Sevastopolju:

(a) tehničke pomoći ili obuke i drugih usluga povezanih s ključnom opremom i tehnologijom kako su određene u skladu sa stavkom 1.;

(b) financiranja ili financijske pomoći za svaku prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz ključne opreme i tehnologije kako su određene u skladu sa stavkom 1. ili pružanje povezane tehničke pomoći ili obuke.

3.  Zabranjuje se svjesno ili namjerno sudjelovanje u djelatnostima čiji je cilj ili učinak izbjegavanje zabrana iz stavaka 1. i 2.

Članak 4.c

Zabrane navedene u članku 4.a i članku 4.b ne dovode u pitanje izvršavanje, do 28. listopada 2014., ugovora sklopljenih prije 30. srpnja 2014. ili pomoćnih ugovora, potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, koji će se sklopiti i izvršiti najkasnije 28. listopada 2014.

Članak 4.d

Zabranjuje se sljedeće:

(a) odobravanje bilo kakvog financijskog zajma ili kredita posebno u vezi sa stvaranjem, stjecanjem ili razvojem infrastrukture u sektorima iz članka 4.a;

(b) stjecanje ili povećanje vlasničkog udjela u poduzećima osnovanima na Krimu i u Sevastopolju koja su uključena u sa stvaranje, stjecanje ili razvoj infrastrukture u sektorima iz članka 4.a, kao i stjecanje takvih poduzeća u cijelosti i stjecanje udjela i vlasničkih vrijednosnih papira;

(c) udruživanje u bilo kakav zajednički pothvat u vezi sa stvaranjem, stjecanjem ili razvojem infrastrukture u sektorima iz članka 4.a.

Članak 4.e

Zabranjuje se sljedeće:

(a) odobrenje bilo kakvog financijskog zajma ili kredita posebno u vezi s iskorištavanjem prirodnih resursa iz članka 4.b na Krimu i u Sevastopolju;

(b) stjecanje ili povećanje vlasničkog udjela u poduzećima s poslovnim nastanom na Krimu i u Sevastopolju koja su uključena u iskorištavanje prirodnih resursa iz članka 4.b na Krimu i u Sevastopolju, kao i stjecanje takvih poduzeća u cijelosti i stjecanje udjela i vlasničkih vrijednosnih papira;

(c) udruživanje u bilo kakav zajednički pothvat u vezi s iskorištavanjem prirodnih resursa iz članka 4.b na Krimu i u Sevastopolju.

Članak 4.f

Zabrane u člancima 4.d i 4.e:

(a) ne dovode u pitanje ispunjenje obveze koja proizlazi iz ugovora ili sporazuma sklopljenih prije 30. srpnja 2014.;

(b) ne sprječavaju povećanje vlasničkog udjela ako takvo povećanje proizlazi iz obveze na temelju sporazuma sklopljenog prije 30. srpnja 2014.

Članak 4.g

Zabrane u člancima 4.b i 4.e ne dovode u pitanje transakcije povezane sa sigurnim održavanjem radi osiguranja sigurnosti postojeće infrastrukture.

▼B

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova se Odluka primjenjuje do 23. lipnja 2015.

Ova se Odluka redovito preispituje. Prema potrebi se obnavlja ili mijenja ako Vijeće smatra da njezini ciljevi nisu ispunjeni. ►M1  Članci od 4.a do 4.g preispituju se najkasnije 31. prosinca 2014. ◄( 1 ) SL L 78, 17.3.2014., str. 16.