02014D0057(01) — HR — 31.12.2020 — 003.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

ODLUKA (EU) 2015/298 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 15. prosinca 2014.

o privremenoj raspodjeli prihoda Europske središnje banke (ESB/2014/57)

(preinačeno)

( L 053 25.2.2015, 24)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

ODLUKA (EU) 2015/1195 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE od 2. srpnja 2015.

  L 193

133

21.7.2015

►M2

ODLUKA (EU) 2019/2216 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE od 28. studenoga 2019.

  L 332

183

23.12.2019

►M3

ODLUKA (EU) 2020/1736 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE od 12. studenoga 2020.

  L 390

63

20.11.2020
▼B

ODLUKA (EU) 2015/298 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 15. prosinca 2014.

o privremenoj raspodjeli prihoda Europske središnje banke (ESB/2014/57)

(preinačeno)Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Odluke:

(a) 

„NSB” znači nacionalna središnja banka države članice čija je valuta euro;

(b) 

„salda unutar Eurosustava na temelju euronovčanica u optjecaju” znači potraživanja i obveze koji nastaju između NSB-a i ESB-a i između NSB-a i drugih nacionalnih središnjih banaka kao posljedica primjene članka 4. Odluke ESB/2010/29;

(c) 

„prihod ESB-a od euronovčanica u optjecaju” znači prihod koji ostvaruje ESB na temelju obračuna naknade na svoja potraživanja unutar Eurosustava od nacionalnih središnjih banaka u vezi s njegovim udjelom u euronovčanicama u optjecaju kao posljedica primjene članka 2. Odluke ESB/2010/23;

▼M3

(d) 

„Prihod ESB-a od vrijednosnih papira” znači neto prihod koji je ESB ostvario kupnjom vrijednosnih papira: i. u okviru PTVP-a u skladu s Odlukom ESB/2010/5 ( 1 ); ii. u okviru CBPP3 u skladu s Odlukom (EU) 2020/187 Europske središnje banke (ESB/2020/8) ( 2 ); iii. u okviru ABSPP-a u skladu s Odlukom ESB/2014/45; iv. u okviru programa kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima (PSPP) u skladu s Odlukom (EU) 2020/188 Europske središnje banke (ESB/2020/9) ( ( 3 ) i v. u okviru privremenog hitnog programa kupnje zbog pandemije (PEPP) u skladu s Odlukom (EU) 2020/440 Europske središnje banke (ESB/2020/17) ( 4 ).

▼B

Članak 2.

Privremena raspodjela prihoda ESB-a od euronovčanica u optjecaju i prihoda ESB-a od vrijednosnih papira

1.  
Prihod ESB-a od euronovčanica u optjecaju i prihod ESB-a od vrijednosnih papira u cijelosti dospijevaju nacionalnim središnjim bankama u istoj financijskoj godini tijekom koje su ostvareni i raspodjeljuju se nacionalnim središnjim bankama razmjerno njihovim uplaćenim udjelima u upisanom kapitalu ESB-a.
2.  
Osim ako Upravno vijeće ne odluči drukčije, ESB raspodjeljuje nacionalnim središnjim bankama svoj prihod od euronovčanica u optjecaju ostvaren u svakoj financijskoj godini i svoj prihod od vrijednosnih papira zarađen u svakoj financijskoj godini posljednjeg radnog dana u siječnju sljedeće godine.
3.  
Iznos prihoda ESB-a od euronovčanica u optjecaju može se umanjiti u skladu s odlukom Upravnog vijeća na temelju Statuta ESSB-a u odnosu na troškove ESB-a nastale zbog izdavanja i rukovanja euronovčanicama.

Članak 3.

Odstupanje od članka 2.

▼M2

Odstupanjem od članka 2., Upravno vijeće odlučuje prije kraja financijske godine o zadržavanju cijelog prihoda ili dijela prihoda ESB-a iz tog članka u mjeri potrebnoj da bi se osiguralo da iznos raspodijeljenog prihoda ne premaši neto dobit ESB-a u toj godini. Takva se odluka donosi u slučaju kada, na temelju obrazložene procjene koju izrađuje Izvršni odbor, Upravno vijeće očekuje da će ESB ostvariti ukupni godišnji gubitak ili da će ostvariti godišnju neto dobit koja je manja od procijenjenog iznosa njegovog prihoda iz članka 2. Upravno vijeće može odlučiti prije kraja financijske godine da će prenijeti cijeli prihod ili dio prihoda ESB-a iz tog članka u rezervacije za financijske rizike.

▼B

Članak 4.

Stupanje na snagu i stavljanje izvan snage

1.  
Ova Odluka stupa na snagu 31. prosinca 2014.
2.  
Odluka ESB/2010/24 stavlja se izvan snage s učinkom od 31. prosinca 2014.
3.  
Upućivanja na Odluku ESB/2010/24 smatraju se upućivanjima na ovu Odluku.( 1 ) Odluka ESB/2010/5 od 14. svibnja 2010. o uspostavi programa za tržišta vrijednosnih papira (SL L 124, 20.5.2010., str. 8.).

( 2 ) Odluka (EU) 2020/187 Europske središnje banke od 3. veljače 2020. o provedbi trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica (ESB/2020/8) (SL L 39, 12.2.2020., str. 6.).

( 3 ) Odluka (EU) 2020/188 Europske središnje banke od 3. veljače 2020. o programu kupnje imovine javnog sektora na sekundarnim tržištima (ESB/2020/9) (SL L 39, 12.2.2020., str. 12.).

( 4 ) Odluka (EU) 2020/440 Europske središnje banke od 24. ožujka 2020. o privremenom hitnom programu kupnje zbog pandemije (ESB/2020/17) (SL L 91, 25.3.2020., str. 1.).