02013R1370 — HR — 19.10.2018 — 006.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1370/2013

od 16. prosinca 2013.

o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda

( L 346 20.12.2013, 12)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

UREDBA VIJEĆA (EU) 2016/591 od 15. travnja 2016.

  L 103

3

19.4.2016

►M2

UREDBA VIJEĆA (EU) 2016/795 od 11. travnja 2016.

  L 135

115

24.5.2016

►M3

UREDBA VIJEĆA (EU) 2016/1042 od 24. lipnja 2016.

  L 170

1

29.6.2016

►M4

UREDBA VIJEĆA (EU) 2016/2145 od 1. prosinca 2016.

  L 333

1

8.12.2016

►M5

UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/147 od 29. siječnja 2018.

  L 26

6

31.1.2018

►M6

UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/1554 od 15. listopada 2018.

  L 261

1

18.10.2018


Koju je ispravio:

►C1

,  L 130, 19.5.2016,  12 (br. 1370/2013)
▼B

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1370/2013

od 16. prosinca 2013.

o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvodaČlanak 1.

Područje primjene

Ova Uredba predviđa mjere za utvrđivanje cijena, pristojbi, potpore i količinskih ograničenja vezanih za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta utvrđenih u Uredbi (EU) br. 1308/2013.

▼M4

Članak 1.a

Referentni pragovi

1.  Utvrđeni su sljedeći referentni pragovi:

(a) za sektor žitarica: 101,31 EUR po toni vezano uz veleprodaju, za robu isporučenu u skladište, prije istovara;

(b) za neoljuštenu rižu: 150 EUR po toni za standardnu kvalitetu, kako je definirano u točki A Priloga III. Uredbi (EU) br. 1308/2013, vezano uz veleprodaju, za robu isporučenu u skladište, prije istovara;

(c) za šećer standardne kvalitete definiran u točki B Priloga III. Uredbi (EU) br. 1308/2013, vezano uz nepakirani šećer, franko tvornica:

i. za bijeli šećer: 404,4 EUR po toni;

ii. za sirovi šećer: 335,2 EUR po toni;

(d) za sektor govedine i teletine: 2 224  EUR po toni za trupove muških goveda konformacije/stupnja prekrivenosti masnim tkivom klase R3, kako je utvrđeno u ljestvici Unije za klasiranje trupova goveda u dobi od osam mjeseci ili više kako je navedeno u točki A Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013;

(e) sektor mlijeka i mliječnih proizvoda:

i. 246,39 EUR za 100 kg maslaca;

ii. 169,80 EUR za 100 kg obranog mlijeka u prahu;

(f) za svinjetinu: 1 509,39  EUR po toni za trupove svinja standardne kvalitete definirane u smislu težine i sadržaja nemasnog mesa kako je utvrđeno u ljestvici Unije za klasiranje trupova svinja iz točke B Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013 kako slijedi:

i. trupovi težine od 60 kg do manje od 120 kg: klasa E;

ii. trupovi težine od 120 kg do 180 kg: klasa R;

(g) za sektor maslinova ulja:

i. 1 779  EUR po toni za ekstradjevičansko maslinovo ulje;

ii. 1 710  EUR po toni za djevičansko maslinovo ulje;

iii. 1 524  EUR po toni za maslinovo ulje lampante koje sadrži 2 stupnja slobodnih masnih kiselina, pri čemu se taj iznos smanjuje za 36,70 EUR po toni za svaki dodatni stupanj kiselosti.

2.  Referentne pragove određene u stavku 1. revidira Komisija, uzimajući u obzir objektivne kriterije, a posebno kretanja u proizvodnji, troškove proizvodnje (posebno ulazna sredstva) i tržišne trendove. Prema potrebi referentni pragovi ažuriraju se u skladu s postupkom iz članka 43. stavka 3. UFEU-a s obzirom na kretanja u proizvodnji i na tržištima.

3.  Upućivanja na referentne pragove u Uredbi (EU) br. 1308/2013 tumače se kao upućivanja na pragove utvrđene u stavku 1. ovoga članka.

▼M4

Članak 2.

Cijene javne intervencije

1.  Razina cijene javne intervencije:

(a) za običnu pšenicu, tvrdu (durum) pšenicu, ječam, kukuruz, rižu u ljusci i obrano mlijeko u prahu jednaka je odgovarajućem referentnom pragu navedenom u članku 1.a u slučaju otkupa po fiksnoj cijeni te ne smije prelaziti odgovarajući referentni prag u slučaju otkupa putem natječaja;

(b) za maslac je jednaka 90 % referentnog praga određenog u članku 1.a u slučaju otkupa po fiksnoj cijeni te ne prelazi 90 % referentnog praga u slučaju otkupa putem natječaja;

(c) za govedinu i teletinu, ne prelazi 85 % referentnog praga navedenog u članku 1.a.

2.  Cijene javne intervencije za običnu pšenicu, tvrdu (durum) pšenicu, ječam, kukuruz i rižu u ljusci iz stavka 1. usklađuju se prema povećanju ili smanjenju tih cijena na temelju glavnih kriterija kvalitete za navedene proizvode.

3.  Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju povećanja ili smanjenja cijene javne intervencije proizvoda iz stavka 2. ovog članka prema uvjetima utvrđenima u navedenim provedbenim aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2.

▼B

Članak 3.

Cijene otkupa i primjenjiva količinska ograničenja

1.  Kada se javna intervencija pokrene u skladu s člankom 13. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1308/2013, otkup se izvršava po fiksnoj cijeni iz članka 2. ove Uredbe i neće prekoračivati sljedeća količinska ograničenja za svako razdoblje iz članka 12. Uredbe (EU) br. 1308/2013:

(a) za običnu pšenicu, 3 milijuna tona;

(b) za maslac, 50 000  tona;

(c) za obrano mlijeko u prahu, 109 000  tona.

▼M3

Odstupajući od prvog podstavka, u 2016. količinska ograničenja za otkup maslaca i obranog mlijeka u prahu po fiksnoj cijeni iznose 100 000 tona za maslac i 350 000 tona za obrano mlijeko u prahu. Sve količine otkupljene u okviru natječajnog postupka koji je u tijeku 29. lipnja 2016. ne ubrajaju se u ta količinska ograničenja.

▼M5

Odstupajući od prvog podstavka, u 2018. količinsko ograničenje za otkup obranog mlijeka u prahu po fiksnoj cijeni iznosi 0 tona.

▼M6

Odstupajući od prvog podstavka, količinsko ograničenje za otkup obranog mlijeka u prahu po fiksnoj cijeni iznosi 0 tona u 2019.

▼B

2.  Kada se javna intervencija pokrene u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2103:

(a) za običnu pšenicu, maslac i obrano mlijeko u prahu iznad količinskih ograničenja iz stavka 1. ovog članka; i

(b) za tvrdu (durum) pšenicu, ječam, kukuruz, neoljuštenu rižu i govedinu i teletinu,

otkup se vrši putem natječajnog postupka kako bi se utvrdila maksimalna otkupna cijena.

Maksimalna otkupna cijena ne premašuje relevantnu razinu iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe te se utvrđuje putem provedbenih akata.

3.  U posebnim i propisno opravdanim okolnostima, Komisija može donijeti provedbene akte:

(a) ograničavajuće natječajne postupke za državu članicu ili za regiju države članice, ili

(b) podložno članku 2. stavku 1., utvrđujući otkupne cijene javne intervencije po državi članici ili po regiji države članice na temelju zabilježenih prosječnih tržišnih cijena.

4.  Otkupne cijene iz stavaka 2. i 3. za običnu pšenicu, tvrdu (durum) pšenicu, ječam, kukuruz i neoljuštenu rižu usklađuju se prema povećanju ili smanjenju tih cijena na temelju glavnih kriterija kvalitete za navedene proizvode.

Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju takva povećanja ili smanjenja.

5.  Provedbeni akti iz stavaka 2., 3. i 4. donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2.

6.  Komisija donosi, bez primjene postupka iz članka 15. stavka 2. provedbene akte u svrhu:

(a) poštovanja interventnih ograničenja određenih u stavku 1. ovog članka; i

(b) primjene natječajnog postupka iz stavka 2. ovog članka za običnu pšenicu, maslac i obrano mlijeko u prahu iznad količinskih ograničenja određenih u stavku 1. ovog članka.

Članak 4.

Potpora za privatno skladištenje

1.  Za utvrđivanje iznosa potpore za privatno skladištenje proizvoda navedenih u članku 17. Uredbe (EU) br. 1308/2013, kada se potpora odobrava u skladu s člankom 18. stavkom 2. te Uredbe, pokreće se natječajni postupak na ograničeno razdoblje ili se potpora utvrđuje unaprijed. Potpora se može utvrditi za državu članicu ili regiju države članice.

2.  Komisija donosi provedbene akte:

(a) kada se primjenjuje natječajni postupak, s ciljem utvrđivanja maksimalnog iznosa potpore za privatno skladištenje;

(b) kada se potpora utvrđuje unaprijed, s ciljem utvrđivanja iznosa potpore na temelju troškova skladištenja i/ili ostalih relevantnih tržišnih elemenata.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2.

▼M2

Članak 5.

Potpora za opskrbu voćem i povrćem u školama te mlijekom u školama, prateće obrazovne mjere i povezani troškovi

1.  Potpora Unije za financiranje pratećih obrazovnih mjera kako je navedeno u članku 23. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013 ne smije premašiti 15 % godišnjih konačnih dodijeljenih sredstava država članica kako je navedeno u stavku 6. ovog članka.

2.  Potpora Unije za povezane troškove kako je navedeno u članku 23. stavku 1. točki (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013 ukupno ne smije premašiti 10 % godišnjih konačnih dodijeljenih sredstava država članica kako je navedeno u stavku 6. ovog članka.

Komisija donosi provedbene akte kojima se najviša razina potpore Unije po kategoriji takvih troškova utvrđuje kao postotak godišnjih konačnih dodijeljenih sredstava država članica ili kao postotak troškova dotičnih proizvoda.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe.

3.  Iznos potpore Unije za mliječnu komponentu proizvoda iz članka 23. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1308/2013 ne smije premašiti 27 EUR/100 kg.

4.  Potpora iz članka 23. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 dodjeljuje se svakoj državi članici u skladu s ovim stavkom te uzimajući u obzir kriterije utvrđene u članku 23.a stavku 2. prvom podstavku Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Za razdoblje od 1. kolovoza 2017. do 31. srpnja 2023. dodijeljena sredstva potpore iz članka 23.a stavka 1. drugog podstavka točaka (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013 za svaku državu članicu iznose kako je navedeno u Prilogu I. Tijekom tog razdoblja članak 23.a stavak 2. prvi podstavak točka (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013 ne primjenjuje se na Hrvatsku.

Komisija od 1. kolovoza 2023. donosi provedbene akte kojima se na temelju kriterija iz članka 23.a stavka 2. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 1308/2013 za svaku državu članicu utvrđuju okvirna dodijeljena sredstva potpore iz članka 23.a stavka 1. drugog podstavka točaka (a) i (b) te Uredbe. Međutim, svaka država članica prima najmanje 290 000 EUR potpore Unije za distribuciju voća i povrća u školama te najmanje 193 000 EUR potpore Unije za distribuciju mlijeka u školama kako su definirani u članku 23. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Komisija naknadno procjenjuje najmanje svake tri godine jesu li ta okvirna dodijeljena sredstva i dalje u skladu s kriterijima utvrđenima u članku 23.a stavku 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013. Prema potrebi, Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju nova okvirna dodijeljena sredstva.

Provedbeni akti iz ovog stavka donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe.

5.  Ako neka država članica za određenu godinu nije podnijela zahtjev za potporu Unije u skladu s člankom 23.a stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013 ili je zatražila samo dio svojih okvirnih dodijeljenih sredstava kako je navedeno u stavku 4. ovog članka, Komisija preraspodjeljuje ta okvirna dodijeljena sredstva ili njihov nezatraženi dio onim državama članicama koje su je obavijestile o svojoj spremnosti da upotrijebe više od svojih okvirnih dodijeljenih sredstava.

Komisija provedbenim aktima donosi mjere potrebne za provedbu takve preraspodjele koja se temelji na kriteriju iz članka 23.a stavka 2. prvog podstavka točke (a) Uredbe (EU) br. 1308/2013 i koja je ograničena ovisno o razini do koje je, u školskoj godini koja je završila prije godišnjeg zahtjeva za potporu Unije, dotična država članica upotrijebila konačna dodijeljena sredstva potpore Unije kako je navedeno u stavku 6. ovog članka.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe.

6.  Nakon što države članice podnesu zahtjeve u skladu s člankom 23.a stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013, Komisija svake godine donosi provedbene akte kojima se utvrđuju konačna dodijeljena sredstva potpore za voće i povrće u školama te za mlijeko u školama među državama članicama koje sudjeluju u okviru granica utvrđenih u članku 23.a stavku 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i uzimajući u obzir prijenose iz članka 23.a stavka 4. te Uredbe.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe.

▼B

Članak 7.

Pristojba za proizvodnju u sektoru šećera

1.  Pristojba za proizvodnju za šećer iz kvote, izoglukoze iz kvote i inulin sirupa iz kvote predviđena u članku 128. Uredbe (EU) br. 1308/2013 utvrđuje se u iznosu od 12,00 EUR za tonu za šećer unutar kvote i inulin sirup unutar kvote. Za izoglukozu, pristojba za proizvodnju iznosi 50 % pristojbe koja se primjenjuje za šećer.

2.  Ukupni iznos pristojbe za proizvodnju koja se plaća u skladu sa stavkom 1. država članica naplaćuje od poduzeća na svojem državnom području na temelju kvote važeće za predmetnu tržišnu godinu.

Poduzeća izvršavaju plaćanje najkasnije do kraja veljače relevantne tržišne godine.

3.  Poduzeća Unije koja proizvode šećer i inulin sirup mogu zahtijevati od uzgajivača šećerne repe ili šećerne trske ili od dobavljača cikorije da snose do 50 % predmetne pristojbe za proizvodnju.

Članak 8.

Subvencija za proizvodnju u sektoru šećera

Subvenciju za proizvodnju u sektoru šećera, predviđenu u članku 129. Uredbe (EU) br. 1308/2013, utvrđuje Komisija putem provedbenih akata na temelju:

(a) troškova nastalih zbog uporabe uvezenog šećera, koje bi morala snositi industrija u slučaju isporuke sa svjetskog tržišta; i

▼M4

(b) cijene viška šećera dostupnog na tržištu Unije ili, ako nema viška šećera na tom tržištu, referentnog praga za šećer utvrđenog u članku 1.a točki (c).

▼B

Ti se provedbeni akti donose u skladu postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 9

Najniža cijena šećerne repe

1.  Najniža cijena šećerne repe unutar kvote predviđena u članku 135. Uredbe (EU) br. 1308/2013 iznosi 26,29 EUR za tonu do kraja tržišne godine 2016./2017. za šećer 30. rujna 2017.

2.  Najniža cijena iz stavka 1. primjenjuje se na šećernu repu standardne kakvoće opisane u dijelu B Priloga III. Uredbi (EU) br. 1308/2013.

3.  Poduzeća za proizvodnju šećera koja otkupljuju šećernu repu unutar kvote prikladnu za preradu u šećer i namijenjenu za preradu u šećer unutar kvote obvezna su platiti barem najnižu cijenu, usklađenu prema povećanju ili smanjenju cijene, kako bi se omogućilo odstupanje od standardne kakvoće. Takva povećanja ili smanjenja utvrđuje Komisija putem provedbenih akata. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2.

4.  Za količine šećerne repe koje odgovaraju količinama industrijskog šećera ili viška šećera za koje se plaća pristojba za prekoračene količine predviđene u članku 11., dotično poduzeće za proizvodnju šećera usklađuje kupovnu cijenu tako da je najmanje jednaka najnižoj cijeni za šećernu repu unutar kvote.

Članak 10.

Usklađivanje nacionalnih kvota za šećer

Vijeće može, u skladu s člankom 43. stavkom 3. Ugovora, na prijedlog Komisije, uskladiti kvote određene u Prilogu XII. Uredbi (EU) br. 1308/2013 slijedom svake odluke država članica donesene u skladu s člankom 138. te Uredbe.

Članak 11.

Pristojba za prekoračene količine u sektoru šećera

1.  Pristojba za prekoračene količine, uključujući kako je predviđeno u članku 142. Uredbe (EU) br. 1308/2013 utvrđuje se na razini dovoljno visokoj da se izbjegne prikupljanje količina iz navedenog članka. Pristojbu utvrđuje Komisija putem provedbenih akata. Ti se provedbeni akti donose u skladu postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe.

2.  Pristojbu za prekoračene količine iz stavka 1. država članica obračunava poduzećima na svom državnom području na temelju proizvedenih količina iz tog stavka koje su utvrđene za ta poduzeća za predmetnu tržišnu godinu.

Članak 12.

Privremeni mehanizam tržišnog upravljanja u sektoru šećera

S ciljem osiguravanja dostatne i uravnotežene isporuke šećera tržištu Unije, do kraja tržišne godine 2016./2017. za šećer 30. rujna 2017., neovisno o članku 142. Uredbe (EU) br. 1308/2013, Komisija može, za količinu i potrebno vrijeme, primijeniti privremeno, putem provedbenih akata, pristojbu za prekoračene količine na proizvodnju izvan kvote iz članka 139. stavka 1. točke (e) navedene Uredbe.

Komisija utvrđuje navedenu pristojbu za prekoračene količine putem provedbenih akata.

Provedbeni akti iz ovog članka donose u skladu postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 13.

Utvrđivanje izvoznih subvencija

1.  Prema uvjetima utvrđenima u članku 196. Uredbe (EU) br. 1308/2013 te kako je predviđeno u članku 198. te Uredbe, Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju izvozne subvencije:

(a) u pravilnim razmacima, proizvode s popisa iz članka 196. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013;

(b) natječajnim postupkom za žitarice, rižu i šećer te mlijeko i mliječne proizvode.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe.

2.  Pri određivanju izvoznih subvencija za određeni proizvod u obzir se uzima jedno ili više od sljedećeg:

(a) postojeće stanje i budući trendovi s obzirom na:

i. cijene i dostupnost tog proizvoda na tržištu Unije,

ii. cijene tog proizvoda na svjetskom tržištu.

(b) ciljevi zajedničke organizacije tržišta koji trebaju osigurati ravnotežu i prirodni razvoj cijena i trgovine na tom tržištu;

(c) potreba da se izbjegnu smetnje koje bi mogle uzrokovati produljenu neravnotežu između ponude i potražnje na tržištu Unije,

(d) gospodarski aspekt predloženih izvoza;

(e) ograničenja koja proizlaze iz međunarodnih ugovora sklopljenih u skladu s Ugovorom;

(f) potreba da se uspostavi ravnoteža između korištenja osnovnih proizvoda Unije u proizvodnji prerađene robe za izvoz u treće zemlje i korištenje proizvoda treće zemlje koji su došli na tržište u okviru dorade;

(g) najpovoljniji marketinški troškovi i troškovi prijevoza od tržišta Unije do luka Unije ili drugih mjesta izvoza zajedno s troškovima slanja u odredišne zemlje;

(h) potražnja na tržištu Unije;

(i) u vezi sa sektorom svinjskog mesa, jaja i peradi, razlika između cijena u Uniji i cijena na svjetskom tržištu za količinu žitne krme potrebne za proizvodnju proizvoda tih sektora u Uniji.

3.  Kada je potrebno osigurati hitar odgovor na tržišne situacije koje se brzo mijenjaju, iznos subvencije može uskladiti Komisija, putem provedbenih akata, bilo na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu. Ti se provedbeni akti donose bez primjene postupka iz članka 15. stavka 2.

Članak 14.

Posebne mjere za izvozne subvencije za žitarice i rižu

1.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju korektivni iznosi primjenjivi na izvozne subvencije utvrđene za sektore žitarica i riže. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2.

Kada je potrebno, osigurati hitar odgovor na tržišne situacije koje se brzo mijenjaju, Komisija može donijeti provedbene akte, bez primjene postupka iz članka 15. stavka 2. kojim se vrše izmjene takvih korektivnih iznosa.

Komisija može primijeniti ovaj stavak na proizvode iz sektora žitarica i riže koji se izvoze u obliku prerađene robe u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1216/2009 ( 1 ).

2.  Za prva tri mjeseca ove marketinške godine, subvencija koja se odnosi na izvoz slada, bilo na skladište na kraju prethodne marketinške godine bilo kao ječam u zalihi u to vrijeme, je ona koja bi se primijenila u odnosu na predmetnu izvoznu dozvolu za izvoz tijekom posljednjeg mjeseca prethodne marketinške godine.

3.  Subvenciju za proizvode navedene u dijelu I. točkama (a) i (b) Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013 utvrđenu u skladu s člankom 199. stavkom 2. navedene Uredbe, može uskladiti Komisija putem provedbenih akata, sukladno sa svim promjenama razine interventne cijene.

Prvi podstavak može se primijeniti, u cijelosti ili djelomično, na proizvode navedene dijelu I. točkama (c) i (d) Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013 kao i na proizvode navedene u dijelu I. navedenog Priloga koji su izvezeni u obliku prerađenih proizvoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1216/2009. U tom slučaju, Komisija, putem provedbenih akata, ispravlja prilagodbu iz prvog podstavka ovog stavka primjenom koeficijenta koji izražava omjer između količine osnovnog proizvoda i količine istog sadržanog u izvezenom prerađenom proizvodu ili korištenom u izvezenim proizvodima.

Provedbeni akti iz ovog stavka donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 15.

Postupak odbora

1.  Komisiji pomaže Odbor za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta koji se uspostavlja člankom 229. Uredbe (EU) br. 1308/2013. Navedeni Odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.  Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 16.

Korelacijska tablica

Upućivanja na odgovarajuće odredbe Uredbe (EZ) br. 1234/2007 nakon njezina stavljanja izvan snage Uredbom (EU) br. 1308/2013 smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 17.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Članci od 7. do 12. primjenjuju se do kraja tržišne godine 2016./2017. za šećer 30. rujna 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
►M2  PRILOG II ◄

KORELACIJSKA TABLICA

navedena u članku 16.Uredba (EZ) br. 1234/2007

Ova Uredba

Članak 18. stavci 1. i 3.

Članak 2.

Članak 18. stavak 2. točka (a)

Članak 3. stavak 1. točka (a)

Članak 13. stavak 1. točka (c)

Članak 3. stavak 1. točka (b)

Članak 13. stavak 1. točka (d)

Članak 3. stavak 1. točka (c)

Članak 18. stavak 2. prvi podstavak

Članak 3. stavak 2.

Članak 18. stavak 2. drugi podstavak

Članak 3. stavak 3.

Članak 18. stavak 4.

Članak 3. stavak 4.

▼C1

Članak 43. točka aa

Članak 3. stavak 6.

▼B

Članak 31. stavak 2.

Članak 4.

Članak 103.ga stavak 4.

Članak 5. stavak 1.

Članak 103.ga stavak 5.

Članak 5. stavak 2.

Članak 102. stavak 4.

Članak 6. stavak 1.

Članak 102. stavak 3.

Članak 6.. stavci 2. i 3.

Članak 51. stavak 2.

Članak 7. stavak 1..

Članak 51. stavak 3.

Članak 7. stavak 2.

Članak 51. stavak 4.

Članak 7. stavak 3.

Članak 97.

Članak 8.

Članak 49.

Članak 9.

Članak 64. stavak 2.

Članak 11. stavak 1.

Članak 64. stavak 3.

Članak 11. stavak 2.

Članak 164. stavak 2.

Članak 13. stavci 1. i 3.

Članak 164. stavak 3.

Članak 13. stavak 2.

Članak 164. stavak 4.

Članak 14. stavak 1.

Članak 165.

Članak 14. stavak 2.

Članak 166.

Članak 14. stavak 3.

▼M2
PRILOG I.

OKVIRNA DODIJELJENA SREDSTVA

za razdoblje od 1. kolovoza 2017. do 31. srpnja 2023.

(kako je navedeno u članku 5. stavku 4. drugom podstavku)Država članica

Okvirna dodijeljena sredstva za voće i povrće u školama

Okvirna dodijeljena sredstva za mlijeko u školama

Belgija

3 367 930

1 650 729

Bugarska

2 093 779

1 020 451

Češka

3 123 230

1 600 707

Danska

1 807 661

1 460 645

Njemačka

19 696 932

9 404 154

Estonija

439 163

700 309

Irska

1 757 779

900 398

Grčka

3 218 885

1 550 685

Španjolska

12 932 647

6 302 784

Francuska

22 488 086

12 625 577

Hrvatska

1 360 232

800 354

Italija

16 711 302

8 003 535

Cipar

290 000

500 221

Latvija

633 672

700 309

Litva

900 888

1 032 456

Luksemburg

290 000

193 000

Mađarska

3 029 587

1 756 776

Malta

290 000

193 000

Nizozemska

5 431 641

2 401 061

Austrija

2 238 064

1 100 486

Poljska

11 639 985

10 204 507

Portugal

3 283 397

2 220 981

Rumunjska

6 866 848

10 399 594

Slovenija

554 020

320 141

Slovačka

1 708 720

900 398

Finska

1 599 047

3 824 689

Švedska

2 854 972

8 427 723

Ujedinjena Kraljevina

19 391 534

9 804 331

Ukupno

150 000 000

100 000 000( 1 ) Uredba Vijeća (EZ) br. 1216/2009 od 30. studenoga 2009. o utvrđivanju trgovinskih aranžmana primjenjivih na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda (SL L 328, 15.12.2009., str.10.).