02012R0932 — HR — 09.01.2017 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 932/2012

od 3. listopada 2012.

o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn kućanskih bubnjastih sušilica rublja

(Tekst značajan za EGP)

( L 278 12.10.2012, 1)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2282 оd 30. studenoga 2016.

  L 346

51

20.12.2016
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 932/2012

od 3. listopada 2012.

o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn kućanskih bubnjastih sušilica rublja

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi za ekološki dizajn s obzirom na stavljanje na tržište kućanskih bubnjastih sušilica rublja s mrežnim napajanjem te plinskih i ugradbenih kućanskih bubnjastih sušilica rublja, uključujući i one koje se prodaju za nekućanske namjene.

2.  Ova se Uredba ne primjenjuje na kombinirane kućanske perilice-sušilice rublja niti na kućanske centrifuge za rublje.

Članak 2.

Definicije

Pored definicija navedenih u članku 2. Direktive 2009/125/EZ, za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. „kućanska bubnjasta sušilica rublja” znači uređaj u kojem se rublje suši okretanjem u rotirajućem bubnju kroz koji se propušta zagrijani zrak i koji je uglavnom namijenjen za neprofesionalnu uporabu;

2. „ugradbena kućanska bubnjasta sušilica rublja” znači kućanska bubnjasta sušilica rublja namijenjena za ugradnju u ormarić, pripremljenu nišu u zidu ili na slično mjesto, za što su potrebni elementi pokućstva;

3. „kombinirana kućanska perilica-sušilica rublja” znači kućanska perilica rublja koja pored funkcije centrifugiranja ima i funkciju sušenja rublja koja obično podrazumijeva zagrijavanje i okretanje rublja u bubnju;

4. „kućanska centrifuga za rublje”, poznata i pod nazivom „centrifugalna sušilica”, znači uređaj u kojem se voda iz rublja uklanja centrifugiranjem u rotirajućem bubnju i odvodi kroz automatsku pumpu i koji je uglavnom namijenjen za neprofesionalnu uporabu;

5. „ventilacijska bubnjasta sušilica rublja” znači bubnjasta sušilica rublja koja usisava svježi zrak koji prelazi preko rublja i tako navlažen se ispušta u prostoriju ili u vanjski prostor;

6. „kondenzacijska bubnjasta sušilica rublja” znači bubnjasta sušilica rublja koja sadrži napravu (koja koristi kondenzaciju ili neki drugi način) za odstranjivanje vlage iz zraka koji se koristi za sušenje;

7. „automatska bubnjasta sušilica rublja” znači bubnjasta sušilica rublja koja isključuje proces sušenja kada njezini senzori zabilježe određeni sadržaj vlage, npr. na temelju provodljivosti ili temperature;

8. „neautomatska bubnjasta sušilica rublja” znači bubnjasta sušilica rublja koja nakon zadanog vremena isključuje proces sušenja, obično pomoću vremenske sklopke, koji se isto tako može isključiti i ručno;

9. „program” znači niz unaprijed utvrđenih operacija koje su prema tvrdnjama proizvođača odgovarajuće za sušenje određenih vrsta tekstila;

10. „ciklus” znači cjelokupni proces sušenja, kako je utvrđen za odabrani program;

11. „trajanje programa” znači vrijeme koje prođe od početka do kraja programa, bez odgađanja koje programira krajnji korisnik;

12. „nazivni kapacitet” znači maksimalna masa u kg suhog rublja određene vrste, koju je dobavljač naveo u intervalima po 0,5 kg i koja se može tretirati u kućanskoj bubnjastoj sušilici rublja prema odabranom programu, kada je napunjena u skladu s uputama dobavljača;

13. „djelomično punjenje” znači pola nazivnog kapaciteta kućanske bubnjaste sušilice rublja za određeni program;

14. „kondenzacijska učinkovitost” znači omjer mase vlage koju kondenzira kondenzacijska bubnjasta sušilica rublja i mase vlage odstranjene iz rublja na kraju ciklusa;

15. „stanje isključenosti” znači stanje u kojem je kućanska bubnjasta sušilica rublja isključena pomoću kontrolnoga gumba ili prekidača na uređaju, koji je dostupan krajnjem korisniku i omogućuje mu da pri normalnoj uporabi postigne najnižu potrošnju električne energije koja može trajati neograničeno vrijeme dok je kućanska bubnjasta sušilica rublja priključena na izvor električne energije i koristi se u skladu s uputama proizvođača; ako nema kontrolnoga gumba ili prekidača koji je dostupan krajnjem korisniku, „stanje isključenosti” znači stanje postignuto kada se kućanska perilica rublja sama vrati na potrošnju energije u stacionarnom stanju;

16. „stanje mirovanja” znači stanje u kojem je potrošnja energije najmanja, koje po završetku programa može trajati neograničeno vrijeme bez dodatne intervencije krajnjeg korisnika osim vađenja rublja iz kućanske bubnjaste sušilice;

17. „ekvivalentna kućanska bubnjasta sušilica rublja” znači model kućanske bubnjaste sušilice rublja koji je stavljen na tržište i ima jednak nazivni kapacitet, tehničke karakteristike i učinkovitost, potrošnju energije, kondenzacijsku učinkovitost, ako je relevantna, trajanje standardnog programa za pamuk i emisije buke koja se prenosi zrakom tijekom sušenja kao neki drugi model kućanske bubnjaste sušilice rublja koji je isti dobavljač stavio na tržište pod drugim kodnim brojem;

18. „standardni program za pamuk” znači ciklus u kojem se pamučno rublje s početnim sadržajem vlage punjenja od 60 % osuši do preostalog sadržaja vlage punjenja od 0 %.

Članak 3.

Zahtjevi za ekološki dizajn

Generički zahtjevi za ekološki dizajn kućanskih bubnjastih sušilica rublja navedeni su u Prilogu I. točki 1. Posebni zahtjevi za ekološki dizajn kućanskih bubnjastih sušilica rublja navedeni su u Prilogu I. točki 2.

U pogledu drugih parametara za ekološki dizajn iz Priloga I. dijela 1. Direktive 2009/125/EZ nisu potrebni nikakvi drugi zahtjevi za ekološki dizajn.

Članak 4.

Ocjena sukladnosti

1.  Postupak ocjene sukladnosti iz članka 8. Direktive 2009/125/EZ je unutarnja kontrola dizajna utvrđena u Prilogu IV. toj Direktivi ili sustav upravljanja utvrđen u Prilogu V. toj Direktivi.

2.  Za potrebe ocjene sukladnosti na temelju članka 8. Direktive 2009/125/EZ tehnička dokumentacija mora sadržavati primjerak izračuna utvrđenih u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Ako su podaci, uvršteni u tehničku dokumentaciju za određeni model kućanske bubnjaste sušilice rublja, dobiveni izračunom na temelju dizajna i/ili ekstrapolacijom podataka o drugim ekvivalentnim kućanskim bubnjastim sušilicama rublja, tehnička dokumentacija sadržava pojedinosti o tim izračunima i/ili ekstrapolacijama, kao i pojedinosti o ispitivanjima koja je proizvođač obavio radi provjere točnosti napravljenih izračuna. U takvim slučajevima tehnička dokumentacija također sadržava popis svih ostalih ekvivalentnih modela kućanskih bubnjastih sušilica rublja za koje su podaci dobiveni na isti način.

Članak 5.

Postupak provjere radi nadzora nad tržištem

Države članice pri izvođenju provjera radi nadzora nad tržištem iz članka 3. stavka 2. Direktive 1009/125/EZ, za usklađenost sa zahtjevima iz Priloga I. ovoj Uredbi primjenjuju postupak provjere opisan u Prilogu III. ovoj Uredbi.

Članak 6.

Referentne vrijednosti

Referentne vrijednosti za najučinkovitije kućanske bubnjaste sušilice rublja dostupne na tržištu u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe navedene su u Prilogu IV.

Članak 7.

Preispitivanje

Komisija preispituje ovu Uredbu s obzirom na tehnološki napredak najkasnije pet godina od njezinog stupanja na snagu i rezultate tog preispitivanja predstavlja Savjetodavnom forumu za ekološki dizajn. U okviru preispitivanja posebno se procjenjuju dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u Prilogu III. i učinkovitost ventilacijskih uređaja.

Članak 8.

Stupanje na snagu i primjena

1.  Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.  Primjenjuje se od 1. studenoga 2013.

Međutim:

(a) generički zahtjevi za ekološki dizajn navedeni u Prilogu I. točkama 1.1. i 1.2. primjenjuju se od 1. studenoga 2014.;

(b) posebni zahtjevi za ekološki dizajn navedeni u Prilogu I. točki 2.2. primjenjuju se od 1. studenoga 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Zahtjevi za ekološki dizajn

1.    Generički zahtjevi za ekološki dizajn

1.1. Za izračun potrošnje energije i drugih parametara za kućanske bubnjaste sušilice rublja koristi se ciklus koji suši pamučno rublje (s početnim sadržajem vlage punjenja od 60 %) do preostalog sadržaja vlage punjenja od 0 % (dalje u tekstu „standardni program za pamuk”). Taj je ciklus jasno raspoznatljiv na uređaju (uređajima) za biranje programa na kućanskoj bubnjastoj sušilici rublja i/ili na zaslonu kućanske bubnjaste sušilice rublja, ako postoji, i označen je kao „standardni program za pamuk” ili označen jedinstvenim znakom ili odgovarajućom kombinacijom znakova te postavljen kao zadani ciklus za kućanske bubnjaste sušilice rublja koje imaju mogućnost automatskog biranja programa ili bilo koju funkciju koja automatski bira program sušenja ili održava odabir programa. Ako je bubnjasta sušilica rublja automatska, „standardni program za pamuk” mora biti automatski.

1.2. U knjižici s uputama proizvođača navodi se sljedeće:

(a) podaci o „standardnom programu za pamuk”, tvrdnje da je taj program primjeren za sušenje uobičajenog mokrog pamučnog rublja i da je to najučinkovitiji program s obzirom na potrošnju energije za sušenje mokrog pamučnog rublja;

(b) potrošnja energije u stanju isključenosti i stanju mirovanja;

(c) okvirni podaci o trajanju programa i potrošnji energije za glavne programe sušenja pri punom i, ako je primjenjivo, djelomičnom kapacitetu punjenja.

2.    Posebni zahtjevi za ekološki dizajn

Kućanske bubnjaste sušilice rublja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

2.1. Od 1. studenoga 2013.

 indeks energetske učinkovitosti (EEI) niži je od 85,

 za kondenzacijske kućanske bubnjaste sušilice rublja ponderirana kondenzacijska učinkovitost nije niža od 60 %.

2.2. Od 1. studenoga 2015.

 za kondenzacijske kućanske bubnjaste sušilice rublja indeks energetske učinkovitosti (EEI) niži je od 76,

 za kondenzacijske kućanske bubnjaste sušilice rublja ponderirana kondenzacijska učinkovitost nije niža od 70 %.

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) i ponderirana kondenzacijska učinkovitost izračunavaju se u skladu s Prilogom II.
PRILOG II.

Metoda za izračun indeksa energetske učinkovitosti i ponderirane kondenzacijske učinkovitosti

1.   IZRAČUN INDEKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Za izračun indeksa energetske učinkovitosti (EEI) određenog modela kućanske bubnjaste sušilice rublja uspoređuje se ponderirana godišnja potrošnja energije kućanske bubnjaste sušilice rublja za standardni program za pamuk pri punom i djelomičnom kapacitetu punjenja s njezinom standardnom godišnjom potrošnjom energije.

(a) Indeks energetske učinkovitosti (EEI) izračunava se prema sljedećoj formuli i zaokružuje na jednu decimalu:

image

gdje je:

AEC = ponderirana godišnja potrošnja energije kućanske bubnjaste sušilice rublja;

SAEC = standardna godišnja potrošnja energije kućanske bubnjaste sušilice rublja.

(b) Standardna godišnja potrošnja energije (SAEC) izračunava se u kWh/godina prema sljedećoj formuli i zaokružuje na dvije decimale:

 za sve kućanske bubnjaste sušilice rublja koje nisu ventilacijske:

 
image

 za ventilacijske kućanske bubnjaste sušilice rublja:

 
image

gdje je:

c = nazivni kapacitet kućanske bubnjaste sušilice rublja za standardni program za pamuk,

Tt = ponderirano trajanje programa za standardni program za pamuk.

(c) Ponderirana godišnja potrošnja energije (AEC) izračunava se u kWh/godina prema sljedećoj formuli i zaokružuje na dvije decimale:

i. 
image

gdje je:

Et = ponderirana potrošnja energije, izražena u kWh i zaokružena na dvije decimale,

Po = snaga u „stanju isključenosti” za standardni program za pamuk, izražena u W i zaokružena na dvije decimale,

Pl = snaga u „stanju mirovanja” za standardni program za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, izražena u W i zaokružena na dvije decimale,

Tt = ponderirano trajanje programa, izraženo u minutama i zaokruženo na najbližu minutu,

160 = ukupan broj ciklusa sušenja na godinu.

ii. Ako je kućanska bubnjasta sušilica rublja opremljena sustavom za upravljanje potrošnjom energije te se po završetku programa automatski vraća u „stanje isključenosti”, pri izračunu ponderirane godišnje potrošnje energije (AEC) uzima se u obzir stvarno trajanje „stanja mirovanja”, prema sljedećoj formuli:

image

gdje je:

Tt = trajanje „stanja mirovanja” za standardni program za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, izraženo u minutama i zaokruženo na najbližu minutu.

(d) Ponderirano trajanje programa (Tt) za standardni program za pamuk izračunava se u minutama prema sljedećoj formuli i zaokružuje na najbližu minutu:

image

gdje je:

Tdry = vrijeme trajanja programa za standardni program za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, izraženo u minutama i zaokruženo na najbližu minutu,

Tdry½ = vrijeme trajanja programa za standardni program za pamuk pri djelomičnom kapacitetu punjenja, izraženo u minutama i zaokruženo na najbližu minutu.

(e) Ponderirana potrošnja energije (Et) izračunava se u kWh prema sljedećoj formuli i zaokružuje na dvije decimale:

image

gdje je:

Edry = potrošnja energije standardnog programa za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, izražena u kWh i zaokružena na dvije decimale,

Edry½ = potrošnja energije standardnog programa za pamuk pri djelomičnom kapacitetu punjenja, izražena u kWh i zaokružena na dvije decimale.

(f) Za plinske kućanske bubnjaste sušilice rublja potrošnja energije za standardni program za pamuk pri punom i djelomičnom kapacitetu punjenja izračunava se u kWh i zaokružuje na dvije decimale, kao:

image

image

gdje je:

Egdry = potrošnja plina standardnog programa za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, izražena u kWh i zaokružena na dvije decimale,

Egdry½ = potrošnja plina standardnog programa za pamuk pri djelomičnom kapacitetu punjenja, izražena u kWh i zaokružena na dvije decimale,

Egdry,a = dodatna potrošnja električne energije standardnog programa za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, izražena u kWh i zaokružena na dvije decimale,

Egdry½,a = dodatna potrošnja električne energije standardnog programa za pamuk pri djelomičnom kapacitetu punjenja, izražena u kWh i zaokružena na dvije decimale,

fg = 2,5.

2.   IZRAČUN PONDERIRANE KONDENZACIJSKE UČINKOVITOSTI

Kondenzacijska učinkovitost programa je omjer mase vlage koja se kondenzira i skupi u sabirnoj posudi kondenzacijske kućanske bubnjaste sušilice rublja i mase vlage koja se tijekom programa odstrani iz napunjenog rublja, pri čemu je potonja masa razlika između mase ispitnog mokrog punjenja prije sušenja i mase ispitnog punjenja nakon sušenja. Za izračun ponderirane kondenzacijske učinkovitosti uzima se u obzir prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog programa za pamuk pri punom kao i pri djelomičnom kapacitetu punjenja.

Ponderirana kondenzacijska učinkovitost (Ct) programa izračunava se kao postotak i zaokružuje na najbliži cijeli postotak kao:

image

gdje je:

Cdry = prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog programa za pamuk pri punom kapacitetu punjenja,

Cdry½ = prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog programa za pamuk pri djelomičnom kapacitetu punjenja.

Prosječna kondenzacijska učinkovitost C izračunava se iz vrijednosti kondenzacijske učinkovitosti dobivenih ispitivanjem i izražena je kao postotak:

image

gdje je:

n = broj ispitnih ciklusa koji obuhvaća najmanje četiri valjana ispitna ciklusa za odabrani program,

j = broj ispitnog ciklusa,

Wwj = masa vode prikupljene u spremniku kondenzatora tijekom ispitnog ciklusa j,

Wj = masa mokrog ispitnog punjenja prije sušenja,

Wf = masa ispitnog punjenja nakon sušenja.

▼M1
PRILOG III.

Postupak provjere usklađenosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri usklađenosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1. nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2. smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a) vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b) prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c) nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 1.;

3. ako rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b) nisu postignuti, smatra se da model i svi modeli koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli kućanske bubnjaste sušilice rublja nisu u skladu s ovom Uredbom;

4. ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje. Alternativno, tri dodatne izabrane jedinice mogu pripadati jednom modelu ili više različitih modela koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli;

5. smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 1.;

6. ako rezultat iz točke 5. nije postignut, smatra se da model i svi modeli koji su u tehničkoj dokumentaciji proizvođača ili uvoznika navedeni kao ekvivalentni modeli kućanske bubnjaste sušilice rublja nisu u skladu s ovom Uredbom;

7. nakon donošenja odluke o neusklađenosti modela u skladu s točkama 3. i 6., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju postupke mjerenja kojima se uzimaju u obzir općepriznate, najnovije, pouzdane, precizne i ponovljive metode mjerenja, uključujući metode navedene u dokumentima čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije. Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu II.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 1., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.Tablica 1.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametri

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Ponderirana godišnja potrošnja energije (AE C)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost AE C za više od 6 %.

Ponderirana potrošnja energije (E t)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost E t za više od 6 %.

Ponderirana kondenzacijska učinkovitost (C t)

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti C t za više od 6 %.

Ponderirano trajanje programa (T t)

Izračunane vrijednosti ne smiju prelaziti prijavljene vrijednosti T t za više od 6 %.

Potrošnja energije u stanju isključenosti i stanju mirovanja (P o i P l)

Izračunane vrijednosti potrošnje energije P o i P l koje su veće od 1,00 W ne smiju prelaziti prijavljene vrijednosti P o i P l za više od 6 %. Izračunane vrijednosti potrošnje energije P o i P l koje iznose 1,00 W ili manje ne smiju prelaziti prijavljene vrijednosti P o i P l za više od 0,10 W.

Trajanje stanja mirovanja (T l)

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost T t za više od 6 %.

▼B
PRILOG IV.

Referentne vrijednosti

U trenutku stupanja ove Uredbe na snagu najbolja raspoloživa tehnologija na tržištu za kućanske bubnjaste sušilice rublja, s obzirom na potrošnju energije i emisije buke koja se prenosi zrakom tijekom sušenja, za standardni program za pamuk utvrđuje se kako slijedi:

1. Ventilacijska kućanska bubnjasta sušilica rublja s nazivnim kapacitetom od 3 kg:

(a) potrošnja energije: 1,89 kWh/ciklus za standardni ciklus za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, što iznosi oko 247 kWh/godina ( *1 );

(b) emisije buke koja se prenosi zrakom: 69 dB.

2. Ventilacijska kućanska bubnjasta sušilica rublja s nazivnim kapacitetom od 5 kg:

(a) potrošnja energije: 2,70 kWh/ciklus za standardni ciklus za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, što iznosi oko 347 kWh/godina (*1) ;

(b) emisije buke koja se prenosi zrakom: nema podataka.

3. Plinske ventilacijske kućanske bubnjaste sušilice rublja s nazivnim kapacitetom od 5 kg:

(a) Potrošnja energije plina: 3,25 kWhGas/ciklus, što je jednako 1,3 kWh za standardni ciklus za pamuk pri punom kapacitetu punjenja. Nema podataka o godišnjoj potrošnji energije;

(b) emisije buke koja se prenosi zrakom: nema podataka.

4. Kondenzacijska kućanska bubnjasta sušilica rublja s nazivnim kapacitetom od 5 kg:

(a) potrošnja energije: 3,10 kWh/ciklus za standardni ciklus za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, što iznosi oko 396 kWh/godina (*1) ;

(b) emisije buke koja se prenosi zrakom: nema podataka.

5. Ventilacijska kućanska bubnjasta sušilica rublja s nazivnim kapacitetom od 6 kg:

(a) potrošnja energije: 3,84 kWh/ciklus za standardni ciklus za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, što iznosi oko 487 kWh/godina (*1) ;

(b) emisije buke koja se prenosi zrakom: 67 dB.

6. Kondenzacijska kućanska bubnjasta sušilica rublja s nazivnim kapacitetom od 6 kg:

(a) potrošnja energije: 1,58 kWh/ciklus za standardni ciklus za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, što iznosi oko 209 kWh/godina (*1) ;

(b) emisije buke koja se prenosi zrakom: nema podataka.

7. Ventilacijska kućanska bubnjasta sušilica rublja s nazivnim kapacitetom od 7 kg:

(a) potrošnja energije: 3,9 kWh/ciklus za standardni ciklus za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, što iznosi oko 495 kWh/godina (*1) ;

(b) emisije buke koja se prenosi zrakom: 65 dB.

8. Plinske ventilacijske kućanske bubnjaste sušilice rublja s nazivnim kapacitetom od 7 kg:

(a) Potrošnja energije plina: 3,4 kWhGas/ciklus što je jednako 1,36 kWh, za standardni ciklus za pamuk pri punom kapacitetu punjenja. Nema podataka o godišnjoj potrošnji energije;

(b) emisije buke koja se prenosi zrakom: nema podataka.

9. Kondenzacijska kućanska bubnjasta sušilica rublja s nazivnim kapacitetom od 7 kg:

(a) potrošnja energije: 1,6 kWh/ciklus za standardni ciklus za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, što iznosi oko 211 kWh/godina (*1) ;

(b) emisije buke koja se prenosi zrakom: 65 dB.

10. Ventilacijska kućanska bubnjasta sušilica rublja s nazivnim kapacitetom od 8 kg:

(a) potrošnja energije: 4,1 kWh/ciklus za standardni ciklus za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, što iznosi oko 520 kWh/godina (*);

(b) emisije buke koja se prenosi zrakom: 65 dB.

11. Kondenzacijska kućanska bubnjasta sušilica rublja s nazivnim kapacitetom od 8 kg:

(a) potrošnja energije: 2,30 kWh/ciklus za standardni ciklus za pamuk pri punom kapacitetu punjenja, što iznosi oko 297 kWh/godina (*);

(b) emisije buke koja se prenosi zrakom: nema podataka.( *1 ) Izračunato na temelju 160 ciklusa sušenja godišnje, uz potrošnju energije za standardni program za pamuk pri djelomičnom kapacitetu punjenja koja je jednaka 60 % od potrošnje energije pri punom kapacitetu punjenja i dodatnu godišnju potrošnju energije od 13,5 kWh u režimima niske potrošnje energije.