02012R0792 — HR — 19.01.2022 — 002.003


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 792/2012

od 23. kolovoza 2012.

o utvrđivanju pravila za oblikovanje dozvola, potvrda i drugih dokumenta predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima te izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006

( L 242 7.9.2012, 13)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/57 оd 15. siječnja 2015.

  L 10

19

16.1.2015

►M2

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2281 оd 16. prosinca 2021.

  L 473

131

30.12.2021


Koju je ispravio:

►C1

Ispravak,  L 029, 10.2.2022,  47 (2021/2281)
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 792/2012

od 23. kolovoza 2012.

o utvrđivanju pravila za oblikovanje dozvola, potvrda i drugih dokumenta predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima te izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006Članak 1.

Opća odredba

Ova Uredba opisuje oblik i tehničke specifikacije obrazaca za dozvole, potvrde i druge dokumente predviđene Uredbom (EZ) br. 338/97 i Uredbom (EZ) br. 865/2006. Oblik i tehničke specifikacije određuju se za sljedeće dokumente:

1. 

uvozne dozvole;

2. 

izvozne dozvole;

3. 

potvrde o ponovnom izvozu;

4. 

potvrde o osobnom vlasništvu;

5. 

potvrde o zbirci uzoraka;

▼M1

(5.a) 

potvrde o glazbenim instrumentima;

▼B

6. 

obavijesti o uvozu;

7. 

potvrde o putujućim izložbama;

▼M1

8. 

dopunski listovi za potvrde o osobnom vlasništvu, potvrde o putujućim izložbama i potvrde o glazbenim instrumentima;

▼B

9. 

potvrde predviđene u članku 5. stavku 2. točki (b), stavcima 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 338/97 i njezinu članku 8. stavku 3. i članku 9. stavku 2. točki (b);

10. 

oznake iz članka 7. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 338/97.

Članak 2.

Obrasci

▼M1

1.  
Obrasci za uvozne dozvole, izvozne dozvole, potvrde o ponovnom izvozu, potvrde o osobnom vlasništvu, potvrde o zbirci uzoraka i potvrde o glazbenim instrumentima te zahtjevi za njihovo izdavanje moraju biti u skladu s obrascima iz Priloga I., osim polja namijenjenih nacionalnoj uporabi.

▼B

2.  
Obrasci za obavijest o uvozu, osim polja namijenjenih nacionalnoj uporabi, moraju biti u skladu s obrascima iz Priloga II. Oni mogu sadržavati serijski broj.

▼C1

Do 19. siječnja 2023. za sastavljanje obavijesti o uvozu mogu se koristiti i obrasci iz Priloga II. u verziji koja je na snazi 18. siječnja 2022.

▼B

3.  
Obrasci za potvrde o putujućim izložbama i zahtjevi za izdavanje tih dokumenata moraju biti u skladu s obrascima iz Priloga III., osim polja namijenjenih nacionalnoj uporabi.
4.  
Obrasci za dopunske listove za potvrde o osobnom vlasništvu i potvrde o putujućim izložbama moraju biti u skladu s obrascima iz Priloga IV.
5.  
Obrasci za potvrde predviđene u članku 5. stavku 2. točki (b) te stavcima 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 338/97 i njezinu članku 8. stavku 3. i članku 9. stavku 2. točki (b) kao i zahtjevi za izdavanje tih potvrda moraju biti u skladu s obrascima iz Priloga V. ovoj Uredbi, osim polja namijenjenih nacionalnoj uporabi.

Međutim, države članice mogu predvidjeti da polja 18 i 19, umjesto unaprijed otisnutog teksta, moraju sadržavati samo relevantnu potvrdu ili dozvolu ili oboje.

6.  
Obrasci za oznake iz članka 7. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 338/97 moraju biti u skladu s obrascima iz Priloga VI. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Tehničke specifikacije obrazaca

1.  
Papir za obrasce iz članka 2. mora biti bezdrvni i obrađen za pisanje težine najmanje 55 g/m2.
2.  
Veličina obrazaca iz članka 2. stavaka od 1. do 5. mora biti 210 × 297 mm (A4) s najvećim odstupanjem dužine od 18 mm manje i 8 mm veće.
3.  

Boja papira za obrasce iz članka 2. stavka 1. mora biti sljedeća:

(a) 

bijela za obrazac 1, izvornik, sa sivo otisnutim „guilloche” uzorkom pozadine na prednjoj strani, za otkrivanje svakog mehaničkog ili kemijskog krivotvorenja;

(b) 

žuta za obrazac 2, preslika za imatelja;

(c) 

svijetlo zelena za obrazac 3, preslika za državu izvoza ili ponovnog izvoza za uvoznu dozvolu ili preslika koju carinska tijela vraćaju upravnom tijelu nadležnom za izdavanje potvrda za izvoznu dozvolu ili potvrdu o ponovnom izvozu;

(d) 

ružičasta za obrazac 4, preslika za upravno tijelo nadležno za izdavanje;

(e) 

bijela za obrazac 5, zahtjev.

4.  

Boja papira za obrasce iz članka 2. stavka 2. mora biti:

(a) 

bijela za obrazac 1, izvornik;

(b) 

žuta za obrazac 2, preslika za uvoznika;

5.  

Boja papira za obrasce iz članka 2. stavaka 3. i 5. mora biti:

(a) 

žuta za obrazac 1, izvornik, sa sivo otisnutim „guilloche” uzorkom pozadine na prednjoj strani, za otkrivanje svakog mehaničkog ili kemijskog krivotvorenja;

(b) 

ružičasta za obrazac 2, preslika za upravno tijelo nadležno za izdavanje;

(c) 

bijela za obrazac 3, zahtjev.

6.  
Boja papira za dopunske listove i oznake iz članka 2. stavaka 4. i 6. mora biti bijela.
7.  
Obrasci iz članka 2. moraju biti otisnuti i ispunjeni na jednom od službenih jezika Unije koji određuju upravna tijela svake države članice. Kada je potrebno, oni sadrže prijevod sadržaja na jedan od radnih jezika Konvencije.
8.  
Države članice odgovorne su za tisak obrazaca iz članka 2., koji, za obrasce iz članka 2. stavaka od 1. do 5., mogu biti dio postupka računalnog izdavanja dozvola/potvrda.

Članak 4.

Uredba (EZ) br. 865/2006 mijenja se kako slijedi:

1. 

Brišu se članci 2. i 3.

2. 

Brišu se prilozi od I. do VI.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova se Uredba primjenjuje od 27. rujna 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

image

Upute i objašnjenja

▼M1

1. Upisati puno ime i adresu stvarnog (ponovnog) izvoznika, ne zastupnika. Za potvrdu o osobnom vlasništvu ili potvrdu o glazbenim instrumentima, upisati puno ime i adresu zakonskog vlasnika. Za potvrdu o glazbenim instrumentima, ako se podnositelj zahtjeva razlikuje od zakonskog vlasnika, puno ime i adresa i vlasnika i podnositelja zahtjeva trebaju biti navedeni u obrascu, a presliku ugovora o zajmu između vlasnika i podnositelja zahtjeva treba dostaviti odgovarajućem nadležnom tijelu za izdavanje dozvola.

2. Rok valjanosti izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu ne smije biti dulji od šest mjeseci, a uvozne dozvole 12 mjeseci. Rok valjanosti potvrde o osobnom vlasništvu i potvrde o glazbenim instrumentima ne smije biti dulji od tri godine. Nakon zadnjeg dana valjanosti ovaj dokument je nevažeći te imatelj mora vratiti izvornik i sve preslike upravnom tijelu nadležnom za izdavanje bez nepotrebne odgode. Uvozna dozvola nije važeća ako se odgovarajući CITES dokument iz države (ponovnog) izvoza koristio za (ponovni) izvoz nakon posljednjeg dana valjanosti ili ako je od datuma izdavanja do datuma unošenja u Uniju prošlo više od šest mjeseci.

3. Upisati puno ime i adresu stvarnog uvoznika, ne zastupnika. Za potvrdu o osobnom vlasništvu ili potvrdu o glazbenim instrumentima, ostaviti prazno.

5. Za potvrdu o osobnom vlasništvu ili potvrdu o glazbenim instrumentima, ostaviti prazno.

▼B

6. Za žive primjerke vrsta iz Priloga A, osim vrsta uzgojenih u zatočeništvu ili umjetno razmnoženih, tijelo nadležno za izdavanje može propisati mjesto na kojem se moraju držati upisujući u ovo polje podatke o tom mjestu. Za svaki premještaj s navedenoga mjesta, osim hitnog veterinarskog liječenja i pod uvjetom da se primjerci izravno vrate na odobreno mjesto, potrebno je prethodno odobrenje nadležnog upravnog tijela.

▼M1

8. Opis mora biti što je moguće precizniji te mora sadržavati troslovni kôd u skladu s Prilogom VII. Uredbi (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima. Za potvrdu o glazbenim instrumentima, opisom instrumenata trebalo bi se nadležnim tijelima omogućiti da potvrde odgovara li potvrda primjercima koji se uvoze ili izvoze te bi takav opis trebao sadržavati elemente poput naziva proizvođača, serijskog broja ili druga sredstva identifikacije poput fotografija.

▼B

9./10. Upisati jedinice količine i/ili neto mase u skladu s onima navedenima u Prilogu VII. Uredbi (EZ) br. 865/2006.

11. Upisati broj Priloga CITES-u (I., II. ili III.) u kojemu je vrsta navedena na dan izdavanja dozvole/potvrde.

12. Upisati slovo Priloga Uredbi (EZ) br. 338/97 (A, B ili C) u kojemu je vrsta navedena na dan izdavanja dozvole/potvrde.

13. Za porijeklo upisati jedan od sljedećih kodova:

W

primjerci uzeti iz prirode

R

primjerci životinja uzgojenih u kontroliranom okruženju, uzeti kao jaja ili mladunčad iz prirode, gdje bi imali prilično niske šanse za preživljavanje do odrasle dobi

D

životinje iz Priloga A uzgojene u zatočeništvu u komercijalne svrhe djelatnostima iz Registra tajništva CITES-a, u skladu s Uredbom Conf. 12.10 (Rev. CoP15), i umjetno razmnožene biljke iz Priloga A u komercijalne svrhe u skladu poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

A

umjetno uzgojene biljke iz Priloga A u nekomercijalne svrhe te umjetno uzgojene biljke iz priloga B i C u skladu s poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

C

životinje uzgojene u zatočeništvu u skladu s poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

F

životinje rođene u zatočeništvu, ali za koje nisu zadovoljeni kriteriji iz poglavlja XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

I

oduzeti ili zaplijenjeni primjerci ( 1 )

O

pretkonvencijski primjerci (2) 

U

porijeklo nepoznato (mora biti opravdano)

▼M1

X

Primjerci uzeti iz morskog okoliša koji nije u ovlasti niti jedne države

▼M2

Y

primjerci biljaka iz potpomognute proizvodnje za koje se smatra da nisu ,umjetno razmnoženi՚ u smislu članka 56. Uredbe (EZ) br. 865/2006 ( 2 ) i za koje se ne smatra da su uzeti iz prirode jer su razmnoženi ili posađeni u okolišu s određenom razinom ljudske intervencije s ciljem proizvodnje biljaka

▼B

14. Upisati jedan od sljedećih kodova kako bi se navela svrha (ponovnog) izvoza/uvoza primjeraka:

B

uzgoj u zatočeništvu ili umjetno razmnožavanje

E

obrazovna

G

botanički vrtovi

H

lovački trofeji

L

provedba zakona/pravosudna/forenzična

M

medicinska (uključujući biomedicinsko istraživanje)

N

ponovno unošenje ili unošenje u prirodu

P

osobna

▼M1

Q

Putujuće izložbe (zbirka uzoraka, cirkus, menažerija, izložba biljaka, orkestar ili muzejska izložba, koji se koriste za komercijalno izlaganje pred publikom)

▼B

S

znanstvena

T

komercijalna

Z

zoološki vrtovi

15. do 17. Država podrijetla je država u kojoj su primjerci uzeti iz prirode, rođeni i uzgojeni u zatočeništvu ili umjetno razmnoženi. Ako je to treća država, polja 16 i 17 moraju sadržavati podatke o relevantnoj dozvoli. Kada se primjerci podrijetlom iz države članice Unije izvoze iz druge države članice, u polje 15 mora se upisati samo ime države članice podrijetla.

18. do 20. Država posljednjeg ponovnog izvoza je, za potvrdu o ponovnom izvozu, treća zemlja ponovnog izvoza iz koje su primjerci uvezeni prije ponovnog izvoza iz Unije. Za uvoznu dozvolu, to je treća zemlja ponovnog izvoza iz koje će se primjerci uvesti. U polja 19 i 20 moraju se upisati podaci o relevantnoj potvrdi o ponovnom izvozu.

21. Znanstveno ime mora biti u skladu sa standardnim izvorima nomenklature iz Priloga VIII. Uredbi (EZ) br. 865/2006.

23. do 25. Ispunjava službena osoba.

26. Uvoznik/(ponovni) izvoznik ili njegov zastupnik, prema potrebi, mora upisati broj brodskog ili zračnog tovarnog lista.

27. Ispunjava carinarnica unošenja u Uniju ili (ponovnog) izvoza. Za unošenje, izvornik (obrazac 1) mora se vratiti upravnom tijelu dotične države članice, a preslika za imatelja (obrazac 2) uvozniku. Za (ponovni) izvoz, preslika koju carinska tijela vraćaju upravnom tijelu nadležnom za izdavanje (obrazac 3) mora se vratiti upravnom tijelu dotične države članice, a izvornik (obrazac 1) i preslika za imatelja (obrazac 2) (ponovnom) izvozniku.