2012R0792 — HR — 05.02.2015 — 001.001


►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 792/2012

od 23. kolovoza 2012.

o utvrđivanju pravila za oblikovanje dozvola, potvrda i drugih dokumenta predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima te izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006

( L 242, 7.9.2012, p.13)

 

 

  No

page

date

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/57 оd 15. siječnja 2015.

  L 10

19

16.1.2015
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 792/2012

od 23. kolovoza 2012.

o utvrđivanju pravila za oblikovanje dozvola, potvrda i drugih dokumenta predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima te izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima ( 1 ), a posebno njezin članak 19. stavak 1.,

budući da:

(1)

Potrebno je utvrditi odredbe za provedbu Uredbe (EZ) br. 338/97 i potpunu sukladnost s odredbama Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore („CITES”) (dalje u tekstu Konvencija).

(2)

Radi osiguranja ujednačene provedbe Uredbe (EZ) br. 338/97 i Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 od 4. svibnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima ( 2 ), potrebno je utvrditi obrasce s kojima dozvole, potvrde i drugi dokumenti predviđeni u navedenim uredbama moraju biti u skladu.

(3)

Na 15. zasjedanju Konferencije stranaka Konvencije, održanom u Dohi (Katar) od 13. do 25. ožujka 2010., brojne su rezolucije izmijenjene zbog, inter alia, usklađivanja dozvola i potvrda te izmjena kodova porijekla. Stoga, treba uzeti u obzir te rezolucije i u skladu s njima izmijeniti obrasce. Izmjene su potrebne i kako bi ti dokumenti bili jasniji korisnicima i nacionalnim upravama.

(4)

Stoga, pomoću obrazaca, uputa i objašnjenja treba definirati ujednačene uvjete za uporabu navedenih obrazaca koji se koriste zajedno s Uredbom (EZ) br. 865/2006.

(5)

Te ujednačene uvjete trebalo bi donijeti sukladno postupcima za kontrolu predviđenima u članku 5. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela o mehanizmima država članica za kontrolu izvršavanja provedbenih ovlasti Komisije ( 3 ). Stoga ih treba uključiti u Provedbenu uredbu koja je odvojena od Uredbe (EZ) br. 865/2006.

(6)

Uredbu (EZ) br. 865/2006 stoga treba na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom su u skladu s mišljenjem Odbora za trgovinu divljom faunom i florom,

DONIJELA JE OVU UREDBU:Članak 1.

Opća odredba

Ova Uredba opisuje oblik i tehničke specifikacije obrazaca za dozvole, potvrde i druge dokumente predviđene Uredbom (EZ) br. 338/97 i Uredbom (EZ) br. 865/2006. Oblik i tehničke specifikacije određuju se za sljedeće dokumente:

1. uvozne dozvole;

2. izvozne dozvole;

3. potvrde o ponovnom izvozu;

4. potvrde o osobnom vlasništvu;

5. potvrde o zbirci uzoraka;

▼M1

(5.a) potvrde o glazbenim instrumentima;

▼B

6. obavijesti o uvozu;

7. potvrde o putujućim izložbama;

▼M1

8. dopunski listovi za potvrde o osobnom vlasništvu, potvrde o putujućim izložbama i potvrde o glazbenim instrumentima;

▼B

9. potvrde predviđene u članku 5. stavku 2. točki (b), stavcima 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 338/97 i njezinu članku 8. stavku 3. i članku 9. stavku 2. točki (b);

10. oznake iz članka 7. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 338/97.

Članak 2.

Obrasci

▼M1

1.  Obrasci za uvozne dozvole, izvozne dozvole, potvrde o ponovnom izvozu, potvrde o osobnom vlasništvu, potvrde o zbirci uzoraka i potvrde o glazbenim instrumentima te zahtjevi za njihovo izdavanje moraju biti u skladu s obrascima iz Priloga I., osim polja namijenjenih nacionalnoj uporabi.

▼B

2.  Obrasci za obavijest o uvozu, osim polja namijenjenih nacionalnoj uporabi, moraju biti u skladu s obrascima iz Priloga II. Oni mogu sadržavati serijski broj.

3.  Obrasci za potvrde o putujućim izložbama i zahtjevi za izdavanje tih dokumenata moraju biti u skladu s obrascima iz Priloga III., osim polja namijenjenih nacionalnoj uporabi.

4.  Obrasci za dopunske listove za potvrde o osobnom vlasništvu i potvrde o putujućim izložbama moraju biti u skladu s obrascima iz Priloga IV.

5.  Obrasci za potvrde predviđene u članku 5. stavku 2. točki (b) te stavcima 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 338/97 i njezinu članku 8. stavku 3. i članku 9. stavku 2. točki (b) kao i zahtjevi za izdavanje tih potvrda moraju biti u skladu s obrascima iz Priloga V. ovoj Uredbi, osim polja namijenjenih nacionalnoj uporabi.

Međutim, države članice mogu predvidjeti da polja 18 i 19, umjesto unaprijed otisnutog teksta, moraju sadržavati samo relevantnu potvrdu ili dozvolu ili oboje.

6.  Obrasci za oznake iz članka 7. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 338/97 moraju biti u skladu s obrascima iz Priloga VI. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Tehničke specifikacije obrazaca

1.  Papir za obrasce iz članka 2. mora biti bezdrvni i obrađen za pisanje težine najmanje 55 g/m2.

2.  Veličina obrazaca iz članka 2. stavaka od 1. do 5. mora biti 210 × 297 mm (A4) s najvećim odstupanjem dužine od 18 mm manje i 8 mm veće.

3.  Boja papira za obrasce iz članka 2. stavka 1. mora biti sljedeća:

(a) bijela za obrazac 1, izvornik, sa sivo otisnutim „guilloche” uzorkom pozadine na prednjoj strani, za otkrivanje svakog mehaničkog ili kemijskog krivotvorenja;

(b) žuta za obrazac 2, preslika za imatelja;

(c) svijetlo zelena za obrazac 3, preslika za državu izvoza ili ponovnog izvoza za uvoznu dozvolu ili preslika koju carinska tijela vraćaju upravnom tijelu nadležnom za izdavanje potvrda za izvoznu dozvolu ili potvrdu o ponovnom izvozu;

(d) ružičasta za obrazac 4, preslika za upravno tijelo nadležno za izdavanje;

(e) bijela za obrazac 5, zahtjev.

4.  Boja papira za obrasce iz članka 2. stavka 2. mora biti:

(a) bijela za obrazac 1, izvornik;

(b) žuta za obrazac 2, preslika za uvoznika;

5.  Boja papira za obrasce iz članka 2. stavaka 3. i 5. mora biti:

(a) žuta za obrazac 1, izvornik, sa sivo otisnutim „guilloche” uzorkom pozadine na prednjoj strani, za otkrivanje svakog mehaničkog ili kemijskog krivotvorenja;

(b) ružičasta za obrazac 2, preslika za upravno tijelo nadležno za izdavanje;

(c) bijela za obrazac 3, zahtjev.

6.  Boja papira za dopunske listove i oznake iz članka 2. stavaka 4. i 6. mora biti bijela.

7.  Obrasci iz članka 2. moraju biti otisnuti i ispunjeni na jednom od službenih jezika Unije koji određuju upravna tijela svake države članice. Kada je potrebno, oni sadrže prijevod sadržaja na jedan od radnih jezika Konvencije.

8.  Države članice odgovorne su za tisak obrazaca iz članka 2., koji, za obrasce iz članka 2. stavaka od 1. do 5., mogu biti dio postupka računalnog izdavanja dozvola/potvrda.

Članak 4.

Uredba (EZ) br. 865/2006 mijenja se kako slijedi:

1. Brišu se članci 2. i 3.

2. Brišu se prilozi od I. do VI.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova se Uredba primjenjuje od 27. rujna 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

image

Upute i objašnjenja

▼M1

1. Upisati puno ime i adresu stvarnog (ponovnog) izvoznika, ne zastupnika. Za potvrdu o osobnom vlasništvu ili potvrdu o glazbenim instrumentima, upisati puno ime i adresu zakonskog vlasnika. Za potvrdu o glazbenim instrumentima, ako se podnositelj zahtjeva razlikuje od zakonskog vlasnika, puno ime i adresa i vlasnika i podnositelja zahtjeva trebaju biti navedeni u obrascu, a presliku ugovora o zajmu između vlasnika i podnositelja zahtjeva treba dostaviti odgovarajućem nadležnom tijelu za izdavanje dozvola.

2. Rok valjanosti izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu ne smije biti dulji od šest mjeseci, a uvozne dozvole 12 mjeseci. Rok valjanosti potvrde o osobnom vlasništvu i potvrde o glazbenim instrumentima ne smije biti dulji od tri godine. Nakon zadnjeg dana valjanosti ovaj dokument je nevažeći te imatelj mora vratiti izvornik i sve preslike upravnom tijelu nadležnom za izdavanje bez nepotrebne odgode. Uvozna dozvola nije važeća ako se odgovarajući CITES dokument iz države (ponovnog) izvoza koristio za (ponovni) izvoz nakon posljednjeg dana valjanosti ili ako je od datuma izdavanja do datuma unošenja u Uniju prošlo više od šest mjeseci.

3. Upisati puno ime i adresu stvarnog uvoznika, ne zastupnika. Za potvrdu o osobnom vlasništvu ili potvrdu o glazbenim instrumentima, ostaviti prazno.

5. Za potvrdu o osobnom vlasništvu ili potvrdu o glazbenim instrumentima, ostaviti prazno.

▼B

6. Za žive primjerke vrsta iz Priloga A, osim vrsta uzgojenih u zatočeništvu ili umjetno razmnoženih, tijelo nadležno za izdavanje može propisati mjesto na kojem se moraju držati upisujući u ovo polje podatke o tom mjestu. Za svaki premještaj s navedenoga mjesta, osim hitnog veterinarskog liječenja i pod uvjetom da se primjerci izravno vrate na odobreno mjesto, potrebno je prethodno odobrenje nadležnog upravnog tijela.

▼M1

8. Opis mora biti što je moguće precizniji te mora sadržavati troslovni kôd u skladu s Prilogom VII. Uredbi (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima. Za potvrdu o glazbenim instrumentima, opisom instrumenata trebalo bi se nadležnim tijelima omogućiti da potvrde odgovara li potvrda primjercima koji se uvoze ili izvoze te bi takav opis trebao sadržavati elemente poput naziva proizvođača, serijskog broja ili druga sredstva identifikacije poput fotografija.

▼B

9./10. Upisati jedinice količine i/ili neto mase u skladu s onima navedenima u Prilogu VII. Uredbi (EZ) br. 865/2006.

11. Upisati broj Priloga CITES-u (I., II. ili III.) u kojemu je vrsta navedena na dan izdavanja dozvole/potvrde.

12. Upisati slovo Priloga Uredbi (EZ) br. 338/97 (A, B ili C) u kojemu je vrsta navedena na dan izdavanja dozvole/potvrde.

13. Za porijeklo upisati jedan od sljedećih kodova:

W

primjerci uzeti iz prirode

R

primjerci životinja uzgojenih u kontroliranom okruženju, uzeti kao jaja ili mladunčad iz prirode, gdje bi imali prilično niske šanse za preživljavanje do odrasle dobi

D

životinje iz Priloga A uzgojene u zatočeništvu u komercijalne svrhe djelatnostima iz Registra tajništva CITES-a, u skladu s Uredbom Conf. 12.10 (Rev. CoP15), i umjetno razmnožene biljke iz Priloga A u komercijalne svrhe u skladu poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

A

umjetno uzgojene biljke iz Priloga A u nekomercijalne svrhe te umjetno uzgojene biljke iz priloga B i C u skladu s poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

C

životinje uzgojene u zatočeništvu u skladu s poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

F

životinje rođene u zatočeništvu, ali za koje nisu zadovoljeni kriteriji iz poglavlja XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

I

oduzeti ili zaplijenjeni primjerci ( 4 )

O

pretkonvencijski primjerci (4) 

U

porijeklo nepoznato (mora biti opravdano)

▼M1

X

Primjerci uzeti iz morskog okoliša koji nije u ovlasti niti jedne države

▼B

14. Upisati jedan od sljedećih kodova kako bi se navela svrha (ponovnog) izvoza/uvoza primjeraka:

B

uzgoj u zatočeništvu ili umjetno razmnožavanje

E

obrazovna

G

botanički vrtovi

H

lovački trofeji

L

provedba zakona/pravosudna/forenzična

M

medicinska (uključujući biomedicinsko istraživanje)

N

ponovno unošenje ili unošenje u prirodu

P

osobna

▼M1

Q

Putujuće izložbe (zbirka uzoraka, cirkus, menažerija, izložba biljaka, orkestar ili muzejska izložba, koji se koriste za komercijalno izlaganje pred publikom)

▼B

S

znanstvena

T

komercijalna

Z

zoološki vrtovi

15. do 17. Država podrijetla je država u kojoj su primjerci uzeti iz prirode, rođeni i uzgojeni u zatočeništvu ili umjetno razmnoženi. Ako je to treća država, polja 16 i 17 moraju sadržavati podatke o relevantnoj dozvoli. Kada se primjerci podrijetlom iz države članice Unije izvoze iz druge države članice, u polje 15 mora se upisati samo ime države članice podrijetla.

18. do 20. Država posljednjeg ponovnog izvoza je, za potvrdu o ponovnom izvozu, treća zemlja ponovnog izvoza iz koje su primjerci uvezeni prije ponovnog izvoza iz Unije. Za uvoznu dozvolu, to je treća zemlja ponovnog izvoza iz koje će se primjerci uvesti. U polja 19 i 20 moraju se upisati podaci o relevantnoj potvrdi o ponovnom izvozu.

21. Znanstveno ime mora biti u skladu sa standardnim izvorima nomenklature iz Priloga VIII. Uredbi (EZ) br. 865/2006.

23. do 25. Ispunjava službena osoba.

26. Uvoznik/(ponovni) izvoznik ili njegov zastupnik, prema potrebi, mora upisati broj brodskog ili zračnog tovarnog lista.

27. Ispunjava carinarnica unošenja u Uniju ili (ponovnog) izvoza. Za unošenje, izvornik (obrazac 1) mora se vratiti upravnom tijelu dotične države članice, a preslika za imatelja (obrazac 2) uvozniku. Za (ponovni) izvoz, preslika koju carinska tijela vraćaju upravnom tijelu nadležnom za izdavanje (obrazac 3) mora se vratiti upravnom tijelu dotične države članice, a izvornik (obrazac 1) i preslika za imatelja (obrazac 2) (ponovnom) izvozniku.

image

Upute i objašnjenja

▼M1

1. Upisati puno ime i adresu stvarnog (ponovnog) izvoznika, ne zastupnika. Za potvrdu o osobnom vlasništvu ili potvrdu o glazbenim instrumentima, upisati puno ime i adresu zakonskog vlasnika. Za potvrdu o glazbenim instrumentima, ako se podnositelj zahtjeva razlikuje od zakonskog vlasnika, puno ime i adresa i vlasnika i podnositelja zahtjeva trebaju biti navedeni u obrascu, a presliku ugovora o zajmu između vlasnika i podnositelja zahtjeva treba dostaviti odgovarajućem nadležnom tijelu za izdavanje dozvola.

2. Rok valjanosti izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu ne smije biti dulji od šest mjeseci, a uvozne dozvole 12 mjeseci. Rok valjanosti potvrde o osobnom vlasništvu i potvrde o glazbenim instrumentima ne smije biti dulji od tri godine. Nakon zadnjeg dana valjanosti ovaj dokument je nevažeći te imatelj mora vratiti izvornik i sve preslike upravnom tijelu nadležnom za izdavanje bez nepotrebne odgode. Uvozna dozvola nije važeća ako se odgovarajući CITES dokument iz države (ponovnog) izvoza koristio za (ponovni) izvoz nakon posljednjeg dana valjanosti ili ako je od datuma izdavanja do datuma unošenja u Uniju prošlo više od šest mjeseci.

3. Upisati puno ime i adresu stvarnog uvoznika, ne zastupnika. Za potvrdu o osobnom vlasništvu ili potvrdu o glazbenim instrumentima, ostaviti prazno.

5. Za potvrdu o osobnom vlasništvu ili potvrdu o glazbenim instrumentima, ostaviti prazno.

▼B

6. Za žive primjerke vrsta iz Priloga A, osim vrsta uzgojenih u zatočeništvu ili umjetno razmnoženih, tijelo nadležno za izdavanje može propisati mjesto na kojem se moraju držati upisujući u ovo polje podatke o tom mjestu. Za svaki premještaj s navedenoga mjesta, osim hitnog veterinarskog liječenja i pod uvjetom da se primjerci izravno vrate na odobreno mjesto, potrebno je prethodno odobrenje nadležnoga upravnoga tijela.

▼M1

8. Opis mora biti što je moguće precizniji te mora sadržavati troslovni kôd u skladu s Prilogom VII. Uredbi (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima. Za potvrdu o glazbenim instrumentima, opisom instrumenata trebalo bi se nadležnim tijelima omogućiti da potvrde odgovara li potvrda primjercima koji se uvoze ili izvoze te bi takav opis trebao sadržavati elemente poput naziva proizvođača, serijskog broja ili druga sredstva identifikacije poput fotografija.

▼B

9./10. Upisati jedinice količine i/ili neto mase sukladno onima navedenima u Prilogu VII. Uredbi br. 865/2006.

11. Upisati broj Dodatka CITES-u (I., II. ili III.) u kojemu je vrsta navedena na dan izdavanja dozvole/potvrde.

12. Upisati slovo Priloga Uredbi (EZ) br. 338/97 (A, B ili C) u kojemu je vrsta navedena na dan izdavanja dozvole/potvrde.

13. Za porijeklo upisati jedan od sljedećih kodova:

W

primjerci uzeti iz prirode

R

primjerci životinja uzgojenih u kontroliranom okruženju, uzeti kao jaja ili mladunčad iz prirode, gdje bi imali prilično niske šanse za preživljavanje do odrasle dobi

D

životinje iz Priloga A uzgojene u zatočeništvu u komercijalne svrhe djelatnostima iz Registra tajništva CITES-a, u skladu s Uredbom Conf. 12.10 (Rev. CoP15), i umjetno razmnožene biljke iz Priloga A u komercijalne svrhe sukladno poglavlju XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

A

umjetno uzgojene biljke iz Priloga A u nekomercijalne svrhe te umjetno uzgojene biljke iz priloga B i C u skladu s poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

C

životinje uzgojene u zatočeništvu sukladno poglavlju XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

F

životinje rođene u zatočeništvu, ali za koje nisu zadovoljeni kriteriji iz poglavlja XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

I

oduzeti ili zaplijenjeni primjerci ( 5 )

O

pretkonvencijski primjerci (5) 

U

porijeklo nepoznato (mora biti opravdano)

▼M1

X

Primjerci uzeti iz morskog okoliša koji nije u ovlasti niti jedne države

▼B

14. Upisati jedan od sljedećih kodova kako bi se navela svrha (ponovnog) izvoza/uvoza primjeraka:

B

uzgoj u zatočeništvu ili umjetno razmnožavanje

E

obrazovna

G

botanički vrtovi

H

lovački trofeji

L

provedba zakona/pravosudna/forenzična

M

medicinska (uključujući biomedicinsko istraživanje)

N

ponovno unošenje ili unošenje u prirodu

P

osobna

▼M1

Q

Putujuće izložbe (zbirka uzoraka, cirkus, menažerija, izložba biljaka, orkestar ili muzejska izložba, koji se koriste za komercijalno izlaganje pred publikom)

▼B

S

znanstvena

T

komercijalna

Z

zoološki vrtovi

15. do 17. Država podrijetla je država u kojoj su primjerci uzeti iz prirode, rođeni i uzgojeni u zatočeništvu ili umjetno razmnoženi. Ako je to treća država, polja 16 i 17 moraju sadržavati podatke o relevantnoj dozvoli. Kada se primjerci podrijetlom iz države članice Unije izvoze iz druge države članice, u polje 15 mora se upisati samo ime države članice podrijetla.

18. do 20. Država posljednjeg ponovnog izvoza je, za potvrdu o ponovnom izvozu, treća zemlja ponovnog izvoza iz koje su primjerci uvezeni prije ponovnog izvoza iz Unije. Za uvoznu dozvolu, to je treća zemlja ponovnog izvoza iz koje će se primjerci uvesti. U polja 19 i 20 moraju se upisati podaci o relevantnoj potvrdi o ponovnom izvozu.

21. Znanstveno ime mora biti u skladu sa standardnim izvorima nomenklature iz Priloga VIII. Uredbi (EZ) br. 865/2006.

23. do 25. Ispunjava službena osoba.

26. Uvoznik/(ponovni) izvoznik ili njegov zastupnik, prema potrebi, mora upisati broj brodskog ili zračnog tovarnog lista.

27. Ispunjava carinarnica unošenja u Uniju ili (ponovnog) izvoza, prema potrebi. Za unošenje, izvornik (obrazac 1) mora se vratiti upravnom tijelu dotične države članice, a preslika za imatelja (obrazac 2) uvozniku. Za (ponovni) izvoz, preslika koju carinska tijela vraćaju upravnom tijelu nadležnom za izdavanje (obrazac 3) mora se vratiti upravnom tijelu dotične države članice, a izvornik (obrazac 1) i preslika za imatelja (obrazac 2) (ponovnom) izvozniku.

image

Upute i objašnjenja

▼M1

1. Upisati puno ime i adresu stvarnog (ponovnog) izvoznika, ne zastupnika. Za potvrdu o osobnom vlasništvu ili potvrdu o glazbenim instrumentima, upisati puno ime i adresu zakonskog vlasnika. Za potvrdu o glazbenim instrumentima, ako se podnositelj zahtjeva razlikuje od zakonskog vlasnika, puno ime i adresa i vlasnika i podnositelja zahtjeva trebaju biti navedeni u obrascu, a presliku ugovora o zajmu između vlasnika i podnositelja zahtjeva treba dostaviti odgovarajućem nadležnom tijelu za izdavanje dozvola.

2. Rok valjanosti izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu ne smije biti dulji od šest mjeseci, a uvozne dozvole 12 mjeseci. Rok valjanosti potvrde o osobnom vlasništvu i potvrde o glazbenim instrumentima ne smije biti dulji od tri godine. Nakon zadnjeg dana valjanosti ovaj dokument je nevažeći te imatelj mora vratiti izvornik i sve preslike upravnom tijelu nadležnom za izdavanje bez nepotrebne odgode. Uvozna dozvola nije važeća ako se odgovarajući CITES dokument iz države (ponovnog) izvoza koristio za (ponovni) izvoz nakon posljednjeg dana valjanosti ili ako je od datuma izdavanja do datuma unošenja u Uniju prošlo više od šest mjeseci.

3. Upisati puno ime i adresu stvarnog uvoznika, ne zastupnika. Za potvrdu o osobnom vlasništvu ili potvrdu o glazbenim instrumentima, ostaviti prazno.

5. Za potvrdu o osobnom vlasništvu ili potvrdu o glazbenim instrumentima, ostaviti prazno.

▼B

6. Za žive primjerke vrsta iz Priloga A, osim vrsta uzgojenih u zatočeništvu ili umjetno razmnoženih, tijelo nadležno za izdavanje može propisati mjesto na kojem se moraju držati upisujući u ovo polje podatke o tom mjestu. Za svaki premještaj s navedenoga mjesta, osim hitnog veterinarskog liječenja i pod uvjetom da se primjerci izravno vrate na odobreno mjesto, potrebno je prethodno odobrenje nadležnoga upravnoga tijela.

▼M1

8. Opis mora biti što je moguće precizniji te mora sadržavati troslovni kôd u skladu s Prilogom VII. Uredbi (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima. Za potvrdu o glazbenim instrumentima, opisom instrumenata trebalo bi se nadležnim tijelima omogućiti da potvrde odgovara li potvrda primjercima koji se uvoze ili izvoze te bi takav opis trebao sadržavati elemente poput naziva proizvođača, serijskog broja ili druga sredstva identifikacije poput fotografija.

▼B

9./10. Upisati jedinice količine i/ili neto mase u skladu s onima navedenima u Prilogu VII. Uredbi br. 865/2006.

11. Upisati broj Dodatka CITES-u (I., II. ili III.) u kojemu je vrsta navedena na dan izdavanja dozvole/potvrde.

12. Upisati slovo Priloga Uredbi (EZ) br. 338/97 (A, B ili C) u kojemu je vrsta navedena na dan izdavanja dozvole/potvrde.

13. Za porijeklo upisati jedan od sljedećih kodova:

W

primjerci uzeti iz prirode

R

primjerci životinja uzgojenih u kontroliranom okruženju, uzeti kao jaja ili mladunčad iz prirode, gdje bi imali prilično niske šanse za preživljavanje do odrasle dobi

D

životinje iz Priloga A uzgojene u zatočeništvu u komercijalne svrhe djelatnostima iz Registra tajništva CITES-a, u skladu s Uredbom Conf. 12.10 (Rev. CoP15), i umjetno razmnožene biljke iz Priloga A u komercijalne svrhe u skladu s poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

A

umjetno uzgojene biljke iz Priloga A u nekomercijalne svrhe te umjetno uzgojene biljke iz priloga B i C u skladu s poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

C

životinje uzgojene u zatočeništvu u skladu s poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

F

životinje rođene u zatočeništvu, ali za koje nisu zadovoljeni kriteriji iz poglavlja XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

I

oduzeti ili zaplijenjeni primjerci ( 6 )

O

pretkonvencijski primjerci (6) 

U

porijeklo nepoznato (mora biti opravdano)

▼M1

X

Primjerci uzeti iz morskog okoliša koji nije u ovlasti niti jedne države

▼B

14. Upisati jedan od sljedećih kodova kako bi se navela svrha (ponovnog) izvoza/uvoza primjeraka:

B

uzgoj u zatočeništvu ili umjetno razmnožavanje

E

obrazovna

G

botanički vrtovi

H

lovački trofeji

L

provedba zakona/pravosudna/forenzična

M

medicinska (uključujući biomedicinsko istraživanje)

N

ponovno unošenje ili unošenje u prirodu

P

osobna

▼M1

Q

Putujuće izložbe (zbirka uzoraka, cirkus, menažerija, izložba biljaka, orkestar ili muzejska izložba, koji se koriste za komercijalno izlaganje pred publikom)

▼B

S

znanstvena

T

komercijalna

Z

zoološki vrtovi

15. do 17. Država podrijetla je država u kojoj su primjerci uzeti iz prirode, rođeni i uzgojeni u zatočeništvu ili umjetno razmnoženi. Ako je to treća država, polja 16 i 17 moraju sadržavati podatke o relevantnoj dozvoli. Kada se primjerci podrijetlom iz države članice Unije izvoze iz druge države članice, u polje 15 mora se upisati samo ime države članice podrijetla.

18. do 20. Država posljednjeg ponovnog izvoza je, za potvrdu o ponovnom izvozu, treća zemlja ponovnog izvoza iz koje su primjerci uvezeni prije ponovnog izvoza iz Unije. Za uvoznu dozvolu, to je treća zemlja ponovnog izvoza iz koje će se primjerci uvesti. U polja 19 i 20 moraju se upisati podaci o relevantnoj potvrdi o ponovnom izvozu.

21. Znanstveno ime mora biti u skladu sa standardnim izvorima nomenklature iz Priloga VIII. Uredbi (EZ) br. 865/2006.

23. do 25. Ispunjava službena osoba.

26. Uvoznik/(ponovni) izvoznik ili njegov zastupnik, prema potrebi, mora upisati broj brodskog ili zračnog tovarnog lista.

27. Ispunjava carinarnica unošenja u Uniju ili (ponovnog) izvoza. Za unošenje, izvornik (obrazac 1) mora se vratiti upravnom tijelu dotične države članice, a preslika za imatelja (obrazac 2) uvozniku. Za (ponovni) izvoz, preslika koju carinska tijela vraćaju upravnom tijelu nadležnom za izdavanje (obrazac 3) mora se vratiti upravnom tijelu dotične države članice, a izvornik (obrazac 1) i preslika za imatelja (obrazac 2) (ponovnom) izvozniku.

image

image

Upute i objašnjenja

▼M1

1. Upisati puno ime i adresu stvarnog (ponovnog) izvoznika, ne zastupnika. Za potvrdu o osobnom vlasništvu ili potvrdu o glazbenim instrumentima, upisati puno ime i adresu zakonskog vlasnika. Za potvrdu o glazbenim instrumentima, ako se podnositelj zahtjeva razlikuje od zakonskog vlasnika, puno ime i adresa i vlasnika i podnositelja zahtjeva trebaju biti navedeni u obrascu, a presliku ugovora o zajmu između vlasnika i podnositelja zahtjeva treba dostaviti odgovarajućem nadležnom tijelu za izdavanje dozvola.

▼B

2. Ne primjenjuje se.

▼M1

3. Upisati puno ime i adresu stvarnog uvoznika, ne zastupnika. Za potvrdu o osobnom vlasništvu ili potvrdu o glazbenim instrumentima, ostaviti prazno.

5. Za potvrdu o osobnom vlasništvu ili potvrdu o glazbenim instrumentima, ostaviti prazno.

▼B

6. Mora se ispuniti samo na obrascu zahtjeva za žive primjerke vrsta iz Priloga A, osim vrsta uzgojenih u zatočeništvu ili umjetno razmnoženih.

▼M1

8. Opis mora biti što je moguće precizniji te mora sadržavati troslovni kôd u skladu s Prilogom VII. Uredbi (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima. Za potvrdu o glazbenim instrumentima, opisom instrumenata trebalo bi se nadležnim tijelima omogućiti da potvrde odgovara li potvrda primjercima koji se uvoze ili izvoze te bi takav opis trebao sadržavati elemente poput naziva proizvođača, serijskog broja ili druga sredstva identifikacije poput fotografija.

▼B

9./10. Upisati jedinice količine i/ili neto mase sukladno onima navedenima u Prilogu VII. Uredbi br. 865/2006.

11. Upisati broj Dodatka CITES-u (I., II. ili III.) u kojemu je vrsta navedena na dan izdavanja dozvole/potvrde.

12. Upisati slovo Priloga Uredbi (EZ) br. 338/97 (A, B ili C) u kojemu je vrsta navedena na dan izdavanja dozvole/potvrde.

13. Za porijeklo upisati jedan od sljedećih kodova:

W

primjerci uzeti iz prirode

R

primjerci životinja uzgojenih u kontroliranom okruženju, uzeti kao jaja ili mladunčad iz prirode, gdje bi imali prilično niske šanse za preživljavanje do odrasle dobi

D

životinje iz Priloga A uzgojene u zatočeništvu u komercijalne svrhe djelatnostima iz Registra tajništva CITES-a, u skladu s Uredbom Conf. 12.10 (Rev. CoP15), i umjetno razmnožene biljke iz Priloga A u komercijalne svrhe u skladu s poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

A

umjetno uzgojene biljke iz Priloga A u nekomercijalne svrhe te umjetno uzgojene biljke iz priloga B i C u skladu s poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

C

životinje uzgojene u zatočeništvu u skladu s poglavlju XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

F

životinje rođene u zatočeništvu, ali za koje nisu zadovoljeni kriteriji iz poglavlja XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

I

oduzeti ili zaplijenjeni primjerci ( 7 )

O

predkonvencijski primjerci (7) 

U

porijeklo nepoznato (mora biti opravdano)

▼M1

X

Primjerci uzeti iz morskog okoliša koji nije u ovlasti niti jedne države

▼B

14. Upisati jedan od sljedećih kodova kako bi se navela svrha (ponovnog) izvoza/uvoza primjeraka:

B

uzgoj u zatočeništvu ili umjetno razmnožavanje

E

obrazovna

G

botanički vrtovi

H

lovački trofeji

L

provedba zakona/pravosudna/forenzična

M

medicinska (uključujući biomedicinsko istraživanje)

N

ponovno unošenje ili unošenje u prirodu

P

osobna

▼M1

Q

Putujuće izložbe (zbirka uzoraka, cirkus, menažerija, izložba biljaka, orkestar ili muzejska izložba, koji se koriste za komercijalno izlaganje pred publikom)

▼B

S

znanstvena

T

komercijalna

Z

zoološki vrtovi

15. do 17. Država podrijetla je država u kojoj su primjerci uzeti iz prirode, rođeni i uzgojeni u zatočeništvu ili umjetno razmnoženi. Ako je to treća država, polja 16 i 17 moraju sadržavati podatke o relevantnoj dozvoli. Kada se primjerci podrijetlom iz države članice Unije izvoze iz druge države članice, u polje 15 mora se upisati samo ime države članice podrijetla.

18. do 20. Država posljednjeg ponovnog izvoza je, za potvrdu o ponovnom izvozu, treća zemlja ponovnog izvoza iz koje su primjerci uvezeni prije ponovnog izvoza iz Unije. Za uvoznu dozvolu, to je treća zemlja ponovnog izvoza iz koje će se primjerci uvesti. U polja 19 i 20 moraju se upisati podaci o relevantnoj potvrdi o ponovnom izvozu.

21. Znanstveno ime mora biti u skladu sa standardnim izvorima nomenklature iz Priloga VIII. Uredbi (EZ) br. 865/2006.

23. Navesti što je više moguće podataka i opravdati nenavođenje gore traženih informacija.
PRILOG II.

image

Upute i objašnjenja

1. Upisati puno ime i adresu uvoznika ili zakonskog zastupnika.

4. Država podrijetla je država u kojoj su primjerci uzeti iz prirode, rođeni i uzgojeni u zatočeništvu ili umjetno razmnoženi.

5. Primjenjuje se samo kada država iz koje se primjerci uvoze nije država podrijetla.

6. Opis mora biti što je moguće precizniji.

9. Znanstveno ime mora biti ime iz priloga C ili D Uredbi (EZ) br. 338/97.

10. Upisati III. za vrste iz Dodatka III. CITES-u.

12. Upisati slova (C ili D) Priloga Uredbi (EZ) br. 338/97 u kojemu je vrsta navedena.

13. Uvoznik mora carinskom uredu unošenja u Uniju dostaviti potpisani izvornik (obrazac 1) i „presliku za uvoznika” (obrazac 2), prema potrebi zajedno s dokumentima Dodatka III. CITES-u države (ponovnog) izvoza.

14. Carinski ured mora poslati ovjereni izvornik (obrazac 1) upravnom tijelu svoje države te vratiti ovjerenu „presliku za uvoznika” uvozniku ili njegovom zakonskom zastupniku.

image

Upute i objašnjenja

1. Upisati puno ime i adresu uvoznika ili zakonskog zastupnika.

4. Država podrijetla je država u kojoj su primjerci uzeti iz prirode, rođeni i uzgojeni u zatočeništvu ili umjetno razmnoženi.

5. Primjenjuje se samo kada država iz koje se primjerci uvoze nije država podrijetla.

6. Opis mora biti što je moguće precizniji.

9. Znanstveno ime mora biti ime iz priloga C ili D Uredbi (EZ) br. 338/97.

11. Upisati III. za vrste iz Dodatka III. CITES-u.

12. Upisati slova (C ili D) Priloga Uredbi (EZ) br. 338/97 u kojemu je vrsta navedena.

13. Uvoznik mora carinskom uredu unošenja u Uniju dostaviti potpisani izvornik (obrazac 1) i „presliku za uvoznika” (obrazac 2), prema potrebi zajedno s dokumentima Dodatka III. CITES-u države (ponovnog) izvoza.

14. Carinski ured mora poslati ovjereni izvornik (obrazac 1) upravom tijelu svoje države te vratiti ovjerenu „presliku za uvoznika” (obrazac 2) uvozniku ili njegovom zakonskom zastupniku.
PRILOG III.

image

Upute i objašnjenja

1. Upravni organ nadležan za izdavanje potvrde treba odrediti jedinstveni broj.

2. Rok valjanosti dokumenta ne smije biti dulji od tri godine od dana izdavanja. Kada se radi o putujućoj izložbi koja potječe iz treće zemlje, rok valjanosti ne smije biti dulji od roka valjanosti odgovarajuće potvrde te države.

3. Upišite puno ime, stalnu adresu i državu vlasnika primjerka za koji se izdaje potvrda. Potvrda je nevažeća bez potpisa vlasnika.

4. Naziv, adresa i država upravnog tijela nadležnoga za izdavanje treba biti već unaprijed otisnuto na obrascu.

5. Ovo je polje unaprijed otisnuto te označava valjanost potvrde za višestruki prijenos primjerka preko granice s njegovom izložbom isključivo u izložbene svrhe, dopuštajući javno izlaganje primjerka sukladno članku 8. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 338/97 te pojašnjava da se potvrda ne uzima već ostaje uz primjerak/vlasnika. Ovo se polje može koristiti kako bi se opravdalo nenavođenje određenih informacija.

6. Ovo je polje unaprijed otisnuto te označava da se dozvoljava prijenos preko granice u bilo koju državu koja prihvaća ovu potvrdu kao dio nacionalnog prava.

7. Kod Q je unaprijed otisnut u ovom polju kao oznaka za cirkuse i putujuće izložbe.

8. Prema potrebi, upišite broj sigurnosne oznake iz polja 19.

9. Znanstveno ime mora biti sukladno standardnim izvorima nomenklature iz Priloga VIII. Uredbi (EZ) br. 865/2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima.

10. Opišite, što je preciznije moguće, primjerak za koji se izdaje potvrda, uključujući razlikovne oznake (privjeske, prstene, jedinstvene oznake itd.) kako bi tijela države u koju izložba ulazi mogla provjeriti odgovara li potvrda primjerku na koji se odnosi. Ako je moguće, kod izdavanje potvrde treba zapisati spol i dob primjerka.

11. Naznačite ukupni broj primjeraka. Za žive životinje, broj bi obično trebao biti jedan. Ako se radi o više primjeraka upišite „vidjeti popis u privitku”.

12. Upisati broj Dodatka Konvenciji (I., II. ili III.) u kojemu je vrsta navedena na dan izdavanja potvrde.

13. Upisati slovo Priloga Uredbi (EZ) br. 338/97 (A, B ili C) u kojemu je vrsta navedena na dan izdavanja potvrde.

14. Za porijeklo upisati jedan od dolje navedenih kodova. Ova se potvrda ne može koristiti za primjerke čiji je kod porijekla W, R F ili U osim ako nisu bili stečeni ili uneseni u Uniju prije nego što su se na njih počele primjenjivati odredbe o vrstama iz dodataka I., II. ili III. Konvenciji ili Priloga C Uredbi (EEZ) br. 3626/82 ili prilozima A, B ili C Uredbi (EZ) br. 338/97, a primjenjuje se i kod O.

W

primjerci uzeti iz prirode

R

primjerci životinja uzgojenih u kontroliranom okruženju, uzeti kao jaja ili mladunčad iz prirode, gdje bi imali prilično niske šanse za preživljavanje do odrasle dobi

A

biljke iz Priloga A umjetno uzgojene u nekomercijalne svrhe i biljke iz priloga B i C umjetno razmnožene sukladno poglavlju XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

C

životinje uzgojene u zatočeništvu u skladu s poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

F

životinje rođene u zatočeništvu, ali za koje nisu zadovoljeni kriteriji iz poglavlja XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

U

porijeklo nepoznato (mora biti opravdano)

O

pretkonvencijski primjerci (može se koristiti zajedno s bilo kojim drugim kodom)

▼M1

X

Primjerci uzeti iz morskog okoliša koji nije u ovlasti niti jedne države

▼B

15./16. Država podrijetla je država u kojoj su primjerci uzeti iz prirode, rođeni i uzgojeni u zatočeništvu ili umjetno razmnoženi. Ako je to treća država, polje 16 mora sadržavati podatke o relevantnoj dozvoli. Kada se primjerci podrijetlom iz države članice Unije izvoze iz druge države članice, u polje 15 mora se upisati samo ime države članice podrijetla.

17. Ovo polje mora sadržavati registracijski broj izložbe

18. Upisati datum stjecanja samo za primjerke koji su stečeni ili uneseni u Uniju prije nego što su se na njih počele primjenjivati odredbe o vrstama iz dodataka I., II. ili III. Konvenciji ili Priloga C Uredbi (EEZ) br. 3626/82 ili prilozima A, B ili C Uredbi (EZ) br. 338/97.

19. Ispunjava službena osoba koja izdaje potvrdu. Potvrdu može izdati samo upravno tijelo države u kojoj se izložba održava i samo kada vlasnik izložbe detaljno registrira primjerak pri tom upravnom tijelu. Kod izložbe koja potječe iz treće zemlje, potvrdu može izdati samo upravno tijelo države prvog odredišta. Mora se napisati puno ime službene osobe nadležne za izdavanje. Pečat, potpis i, prema potrebi, broj sigurnosne oznake trebaju biti čitljivi.

20. Ovo se polje može odnositi na nacionalno zakonodavstvo ili dodatne posebne uvjete koje za prekogranično kretanje određuje upravno tijelo nadležno za izdavanje.

21. Ovo je polje unaprijed otisnuto i odnosi se na dopunske listove u privitku, u kojem treba navesti sve prijenose preko granice.

U skladu s točkom 5., nakon isteka valjanosti ovaj se dokument mora vratiti upravnom tijelu nadležnom za izdavanje.

Imatelj ili njegov zakonski zastupnik moraju predati izvornik ove potvrde (obrazac 1) – i, prema potrebi, potvrdu o putujućoj izložbi koju je izdala treća zemlja – u svrhe verifikacije te dostaviti pripadajući dopunski list ili (kada se potvrda izdaje na temelju odgovarajuće potvrde iz treće zemlje) dva dopunska lista i njihove preslike nadležnom carinskom uredu sukladno članku 12. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 338/97. Nakon ispunjavanja dopunskog lista ili listova, carinarnica mora vratiti izvornik ove potvrde (obrazac 1), izvornu potvrdu koju je izdala treća zemlja (prema potrebi) – i dopunski list ili listove – imatelju ili njegovom zakonskom zastupniku te proslijediti ovjerenu presliku dopunskog lista ili potvrde koju je izdalo upravno tijelo države članice nadležnom upravnom tijelu u skladu s člankom 45. Uredbe (EZ) br. 865/2006.

image

image

Upute i objašnjenja

3. Upišite puno ime, stalnu adresu i državu vlasnika primjerka za koji se izdaje potvrda (ne zakonskog zastupnika). Potvrda je nevažeća bez potpisa vlasnika.

8. Prema potrebi, upišite broj sigurnosne oznake iz polja 19.

9. Znanstveno ime mora biti sukladno standardnim izvorima nomenklature iz Priloga VIII. Uredbi (EZ) br. 865/2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima.

10. Opišite, što je preciznije moguće, primjerak za koji se izdaje potvrda, uključujući razlikovne oznake (privjeske, prstene, jedinstvene oznake itd.) kako bi tijela države u koju izložba ulazi mogla provjeriti odgovara li potvrda primjerku na koji se odnosi. Ako je moguće, kod izdavanje potvrde treba zapisati spol i dob primjerka.

11. Naznačite ukupan broj primjeraka. Za žive životinje, broj bi obično trebao biti jedan. Ako se radi o više primjeraka upišite „vidjeti popis u privitku”.

12. Upisati broj Dodatka Konvenciji (I., II. ili III.) u kojemu je vrsta navedena na dan izdavanja potvrde.

13. Upisati slovo Priloga Uredbi (EZ) br. 338/97 (A, B ili C) u kojemu je vrsta navedena na dan izdavanja potvrde.

14. Za porijeklo upisati jedan od dolje navedenih kodova. Ova se potvrda ne može koristiti za primjerke čiji je kod porijekla W, R F ili U osim ako nisu bili stečeni ili uneseni u Uniju prije nego što su se na njih počele primjenjivati odredbe o vrstama iz dodataka I., II. ili III. Konvenciji ili Priloga C Uredbi (EEZ) br. 3626/82 ili prilozima A, B ili C Uredbi (EZ) br. 338/97, a primjenjuje se i kod O.

W

primjerci uzeti iz prirode

R

primjerci životinja uzgojenih u kontroliranom okruženju, uzeti kao jaja ili mladunčad iz prirode, gdje bi imali prilično niske šanse za preživljavanje do odrasle dobi

A

biljke iz Priloga A umjetno uzgojene u nekomercijalne svrhe i biljke iz priloga B i C umjetno razmnožene u skladu s poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

C

životinje uzgojene u zatočeništvu u skladu s poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

F

životinje rođene u zatočeništvu, ali za koje nisu zadovoljeni kriteriji iz poglavlja XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

U

porijeklo nepoznato (mora biti opravdano)

O

pretkonvencijski primjerci (može se koristiti zajedno s bilo kojim drugim kodom)

▼M1

X

Primjerci uzeti iz morskog okoliša koji nije u ovlasti niti jedne države

▼B

15./16. Država podrijetla je država u kojoj su primjerci uzeti iz prirode, rođeni i uzgojeni u zatočeništvu ili umjetno razmnoženi. Ako je to treća država, polje 16 mora sadržavati podatke o relevantnoj dozvoli. Kada se primjerci podrijetlom iz države članice Unije izvoze iz druge države članice, u polje 15 mora se upisati samo ime države članice podrijetla.

17. Ovo polje mora sadržavati registracijski broj izložbe

18. Upisati datum stjecanja samo za primjerke koji su stečeni ili uneseni u Uniju prije nego što su se na njih počele primjenjivati odredbe o vrstama iz dodataka I., II. ili III. Konvenciji ili Priloga C Uredbi (EEZ) br. 3626/82 ili prilozima A, B ili C Uredbi (EZ) br. 338/97.

19. Navesti što je više moguće podataka i opravdati nenavođenje gore traženih informacija.
PRILOG IV.

image

►(1) M1  
PRILOG V.

image

Upute i objašnjenja

1. Upisati puno ime i adresu imatelja potvrde, ne zastupnika.

2. Ispuniti samo ako uvozna dozvola za dotične primjerke propisuje mjesto na kojem se moraju držati, ili ako se primjerci koji su uzeti iz prirode u državi članici moraju držati na odobrenoj adresi.

Za svaki premještaj s navedenoga mjesta, osim hitnog veterinarskog liječenja i pod uvjetom da se primjerci izravno vrate na odobreno mjesto, potrebno je prethodno odobrenje nadležnog upravnog tijela. (vidjeti polje 19).

4. Opis mora biti što je moguće precizniji te mora sadržavati kod od triju slova u skladu s Prilogom VII. Uredbi (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima.

5./6. Upisati jedinice količine i/ili neto mase sukladno onima navedenima u Prilogu VII. Uredbi br. 865/2006.

7. Upisati broj Dodatka CITES-u (I., II. ili III.) u kojemu je vrsta navedena na dan izdavanja potvrde.

8. Upisati slovo Priloga Uredbi (EZ) br. 338/97 (A, B ili C) u kojemu je vrsta navedena na dan izdavanja potvrde.

9. Za porijeklo upisati jedan od dolje navedenih kodova:

W

primjerci uzeti iz prirode

R

primjerci životinja uzgojenih u kontroliranom okruženju, uzeti kao jaja ili mladunčad iz prirode, gdje bi imali prilično niske šanse za preživljavanje do odrasle dobi

D

životinje iz Priloga A uzgojene u zatočeništvu u komercijalne svrhe djelatnostima iz Registra tajništva CITES-a, u skladu s Uredbom Conf. 12.10 (Rev. CoP15), i umjetno razmnožene biljke iz Priloga A u komercijalne svrhe sukladno poglavlju XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

A

biljke iz Priloga A umjetno uzgojene u nekomercijalne svrhe i biljke iz priloga B i C umjetno razmnožene sukladno poglavlju XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

C

životinje uzgojene u zatočeništvu u skladu s poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

F

životinje rođene u zatočeništvu, ali za koje nisu zadovoljeni kriteriji iz poglavlja XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

I

oduzeti ili zaplijenjeni primjerci ( 8 )

O

pretkonvencijski primjerci (8) 

U

porijeklo nepoznato (mora biti opravdano)

▼M1

X

Primjerci uzeti iz morskog okoliša koji nije u ovlasti niti jedne države

▼B

10. do 12. Država podrijetla je država u kojoj su primjerci uzeti iz prirode, rođeni i uzgojeni u zatočeništvu ili umjetno razmnoženi.

13. do 15. Država uvoza je, prema potrebi, država članica koja je izdala uvoznu dozvolu za dotične primjerke.

16. Znanstveno ime mora biti u skladu sa standardnim izvorima nomenklature iz Priloga VIII. Uredbi (EZ) br. 865/2006.

image image

Upute i objašnjenja

1. Upisati puno ime i adresu podnositelja zahtjeva, ne zastupnika.

2. Ispuniti samo na obrascu zahtjeva za žive primjerke vrsta iz Priloga A, osim za primjerke uzgojene u zatočeništvu ili umjetno razmnožene.

4. Opis mora biti što je moguće precizniji te mora sadržavati kod od triju slova u skladu s Prilogom VII. Uredbi (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima.

5./6. Upisati jedinice količine i/ili neto mase u skladu s onima navedenima u Prilogu VII. Uredbi br. 865/2006.

7. Upisati broj Dodatka CITES-u (I., II. ili III.) u kojemu je vrsta navedena na dan izdavanja potvrde.

8. Upisati slovo Priloga Uredbi (EZ) br. 338/97 (A, B ili C) u kojemu je vrsta navedena na dan izdavanja potvrde.

9. Za porijeklo upisati jedan od dolje navedenih kodova:

W

primjerci uzeti iz prirode

R

primjerci životinja uzgojenih u kontroliranom okruženju, uzeti kao jaja ili mladunčad iz prirode, gdje bi imali prilično niske šanse za preživljavanje do odrasle dobi

D

životinje iz Priloga A uzgojene u zatočeništvu u komercijalne svrhe djelatnostima iz Registra tajništva CITES-a, u skladu s Uredbom Conf. 12.10 (Rev. CoP15), i umjetno razmnožene biljke iz Priloga A u komercijalne svrhe u skladu s poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

A

biljke iz Priloga A umjetno uzgojene u nekomercijalne svrhe i biljke iz Priloga B i C umjetno razmnožene u skladu s poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

C

životinje uzgojene u zatočeništvu u skladu s poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

F

životinje rođene u zatočeništvu, ali za koje nisu zadovoljeni kriteriji iz poglavlja XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

I

oduzeti ili zaplijenjeni primjerci ( 9 )

O

pretkonvencijski primjerci (9) 

U

porijeklo nepoznato (mora biti opravdano)

▼M1

X

Primjerci uzeti iz morskog okoliša koji nije u ovlasti niti jedne države

▼B

10. do 12. Država podrijetla je država u kojoj su primjerci uzeti iz prirode, rođeni i uzgojeni u zatočeništvu ili umjetno razmnoženi.

13. do 15. Država uvoza je, prema potrebi, država članica koja je izdala uvoznu dozvolu za dotične primjerke.

16. Znanstveno ime mora biti u skladu sa standardnim izvorima nomenklature iz Priloga VIII. Uredbi (EZ) br. 865/2006.

18. Navesti što je više moguće podataka i opravdati nenavođenje gore traženih informacija.
PRILOG VI.

image( 1 ) SL L 61, 3.3.1997., str. 1.

( 2 ) SL L 166, 19.6.2006., str. 1.

( 3 ) SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

( 4 ) Rabi se samo u kombinaciji s nekim drugim kodom.

( 5 ) Rabi se samo u kombinaciji s nekim drugim kodom.

( 6 ) Rabi se samo u kombinaciji s nekim drugim kodom.

( 7 ) Rabi se samo u kombinaciji s nekim drugim kodom.

( 8 ) Rabi se samo u kombinaciji s nekim drugim kodom.

( 9 ) Rabi se samo u kombinaciji s nekim drugim kodom.