02011R1077 — HR — 11.12.2018 — 004.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EU) br. 1077/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. listopada 2011.

o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde

( L 286, 1.11.2011, p.1)

Koju je stavila izvan snage:

 

 

br.

stranica

datum

 

Uredba (EU) 2018/1726 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018.

L 295

99

21.11.2018

 
Zadnja konsolidirana verzija prije stavljanja izvan snage dostupna je na internetskoj stranici:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02011R1077-20181009