02011R0692 — HR — 01.01.2020 — 002.003


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EU) br. 692/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 6. srpnja 2011.

o europskim statistikama o turizmu i o stavljaju izvan snage Direktive Vijeća 95/57/EZ

(Tekst značajan za EGP)

( L 192 22.7.2011, 17)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 253/2013 od 15. siječnja 2013.

  L 79

5

21.3.2013

►M2

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1681 оd 1. kolovoza 2019.

  L 258

1

9.10.2019

►M3

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1569 оd 23. srpnja 2020.

  L 359

1

29.10.2020
▼B

UREDBA (EU) br. 692/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 6. srpnja 2011.

o europskim statistikama o turizmu i o stavljaju izvan snage Direktive Vijeća 95/57/EZ

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuje zajednički okvir za sustavni razvoj, izradu i širenje europskih statistika o turizmu.

U tu svrhu države članice prikupljaju, sastavljaju, obrađuju i šalju usklađene statistike o turističkoj ponudi i potražnji.

Članak 2.

Definicije

1.  

Za potrebe ove Uredbe:

(a) 

„referentno razdoblje” znači razdoblje na koje se podaci odnose;

(b) 

„referentna godina” znači razdoblje od jedne kalendarske godine;

(c) 

„NACE Rev. 2” znači zajednička statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Uniji, kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 );

(d) 

„NUTS” znači zajednička klasifikacija statističkih teritorijalnih jedinica za izradu regionalnih statistika u Uniji, kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 );

(e) 

„uobičajeni okoliš” znači zemljopisno područje, iako ne nužno susjedno, unutar kojeg pojedinac provodi svoj uobičajeni život, a određuje se na temelju sljedećih kriterija: prelaska administrativnih granica ili udaljenosti od mjesta uobičajenog boravišta, trajanja posjeta, učestalosti posjeta, svrhe posjeta;

(f) 

„turizam” znači aktivnost posjetitelja koji putuju prema glavnom odredištu izvan svojeg uobičajenog okoliša na razdoblje kraće od godine dana, iz ma kojega glavnog razloga, uključujući poslovno, u slobodno vrijeme ili druge osobne svrhe, osim radi zapošljavanja od strane rezidentnog subjekta u mjestu koje se posjećuje;

(g) 

„domaći turizam” znači posjeti posjetitelja unutar države članice koji su rezidenti te države članice;

(h) 

„receptivni turizam” znači posjeti posjetitelja državi članici koji nisu rezidenti te države članice;

(i) 

„emitivni turizam” znači posjeti rezidenata države članice izvan te države članice;

(j) 

„nacionalni turizam” znači domaći i emitivni turizam;

(k) 

„unutarnji turizam” znači domaći i receptivni turizam;

(l) 

„turistički smještajni objekt” znači lokalna jedinica prema vrsti djelatnosti kako je određena u Prilogu Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice ( 3 ), koja pruža plaćenu uslugu – iako cijena može biti djelomično ili u cijelosti subvencionirana – usluge smještaja za kratkotrajni boravak kako je opisano u skupinama 55.1 (hoteli i sličan smještaj), 55.2 (odmarališta i slični objekti za kraći odmor) i 55.3 (kampovi i prostori za kampiranje) NACE Rev. 2;

(m) 

„neiznajmljen smještaj” znači, između ostalog, smještaj bez naknade osiguran za obitelj ili prijatelje i smještaj u kućama za odmor u kojima borave vlasnici, uključujući nekretnine s vremenski ograničenom uporabom;

(n) 

„jednodnevni posjeti” znači posjeti bez noćenja rezidenata izvan njihovog uobičajenog okoliša, a koji su nastale na mjestu uobičajenog boravišta.

2.  
Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 11. u vezi s izmjenama definicija iz stavka 1. ovog članka za potrebe usklađivanja tih definicija prema izmjenama međunarodnih definicija.

Članak 3.

Obuhvaćeni predmeti i značajke traženih podataka

1.  

Za potrebe ove Uredbe, podaci koje šalju države članice u skladu s člankom 9., odnose se na:

(a) 

unutarnji turizam, u pogledu kapaciteta i popunjenosti objekata turističkog smještaja, za varijable, periodičnost i raščlambe iz odjeljaka 1., 2. i 3. Priloga I.;

(b) 

unutarnji turizam, u pogledu turističkih noćenja provedenih u neiznajmljenom smještaju, za varijable, periodičnost i raščlambe iz odjeljka 4. Priloga I.;

(c) 

nacionalni turizam, u pogledu turističkog potraživanja koje se odnosi na sudjelovanje u turizmu i značajke turističkih putovanja i posjetitelja, za varijable, periodičnost i raščlambe iz odjeljaka 1. i 2. Priloga II.;

(d) 

nacionalni turizam, u pogledu turističke potražnje koje se odnosi na značajke jednodnevnih posjeta, za varijable, periodičnost i raščlambe iz odjeljka 3. Priloga II.

2.  
Komisija se ovlašćuje za donošenje, kad je to potrebno, delegiranih akata u skladu s člankom 11. u vezi s prilagođavanjem priloga, osim za tražene podatke neobvezne prirode te za ograničavanje opsega kako je utvrđen u prilozima, kako bi se uzeo u obzir gospodarski, socijalni ili tehnološki razvoj. Komisija osigurava da prilikom izvršavanja svojih ovlasti u skladu s ovom odredbom, doneseni delegirani akti ne nameću državama članicama i stranama koje daju odgovore nikakva značajna dodatna administrativna opterećenja.

Članak 4.

Opseg promatranja

Opseg promatranja za zahtjeve iz:

(a) 

članka 3. stavka 1. točke (a) obuhvaća sve turističke smještaje iz članka 2. stavka 1. točke (l), osim ako nije drukčije navedeno u Prilogu I.;

(b) 

članka 3. stavka 1. točke (b) obuhvaća sva turistička noćenja rezidenata i nerezidenata provedena u neiznajmljenom smještaju;

(c) 

članka 3. stavka 1. točke (c), u pogledu podataka o sudjelovanju u turizmu, obuhvaća sve pojedince koji prebivaju na državnom području države članice, osim ako nije drukčije određeno u odjeljku 1. Priloga II.;

(d) 

članka 3. stavka 1. točke (c), u pogledu podataka o značajkama turističkih putovanja i posjetiteljima, obuhvaća sva turistička putovanja rezidentne populacije s najmanje jednim noćenjem izvan uobičajenog okoliša koje je završilo u referentnom razdoblju, osim ako nije drukčije navedeno u odjeljku 2. Priloga II.;

(e) 

članka 3. stavka 1. točke (d), u pogledu podataka o značajkama jednodnevnih posjeta koje obuhvaćaju sve jednodnevne posjete utvrđene u članku 2. stavku 1. točki (n), osim ako nije drukčije navedeno u odjeljku 3. Priloga II.

Članak 5.

Pilot istraživanja

1.  
Komisija utvrđuje program pilot istraživanja koja države članice mogu provesti na dobrovoljnoj osnovi kako bi pripremile razvoj, izradu i širenje usklađenih tablica za satelitske račune za turizam te kako bi ocijenile koristi u odnosu na trošak sastavljanja.
2.  
Komisija također utvrđuje program pilot istraživanja koja države članice mogu provesti na dobrovoljnoj osnovi za razvoj sustava za prikupljanje podataka o utjecaju turizma na okoliš.

Članak 6.

Mjerila kvalitete i izvješćâ o kvaliteti

1.  
Države članice osiguravaju kvalitetu poslanih podataka.
2.  
Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se kriteriji kvalitete iz članka 12. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009.
3.  
Države članice svake godine dostavljaju Komisiji (Eurostatu) izvješće o kvaliteti podataka za referentna razdoblja u referentnoj godini i o eventualno izvršenim metodološkim promjenama. Izvješće se dostavlja u roku od devet mjeseci nakon završetka referentne godine.
4.  
U primjeni kriterija kvalitete iz stavka 2. na podatke koji su obuhvaćeni ovom Uredbom, Komisija određuje modalitete i strukture izvješćâ o kvaliteti u obliku provedbenih akata. Ovi provedbeni akti primjenjuju se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 12. stavka 2.

Članak 7.

Ocjena izvješća

Do 12. kolovoza 2016. i nakon toga svakih pet godina Komisija dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o ocjenjivanju o statistikama izrađenima prema ovoj Uredbi, a posebno, o njihovom značaju i opterećenju za poduzeća.

Članak 8.

Izvori podataka

U pogledu osnove po kojoj se podaci prikupljaju, države članice poduzimaju sve mjere za koje smatraju da su primjerene za održavanje kvalitete rezultata. Države članice mogu izraditi potrebne statističke podatke korištenjem kombinacije sljedećih različnih izvora:

(a) 

istraživanja, kad se izvještajne jedinice traže da dostave pravovremene, točne i potpune podatke;

(b) 

drugih odgovarajućih izvora, uključujući administrativne podatke ako su oni primjereni u smislu pravodobnosti i značaja;

(c) 

odgovarajućih postupaka statističkog procjenjivanja.

Članak 9.

Slanje podataka

1.  
Države članice šalju podatke, uključujući povjerljive podatke, Komisiji (Eurostatu) u skladu s člankom 21. Uredbe (EZ) br. 223/2009.
2.  
Države članice šalju podatke iz Priloga I. i odjeljaka 1. i 3. Priloga II. u obliku agregatnih tablica u skladu sa standardom razmjene koji odredi Komisija (Eurostat). Podaci se šalju ili se učitavaju u elektroničkom obliku na jedinstvenoj ulaznoj točki za podatke pri Komisiji (Eurostatu). Komisija donosi praktične mjere za prijenos podataka u obliku provedbenih akata. Ovi provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 12. stavka 2.
3.  
Države članice šalju podatke iz odjeljka 2. Priloga II. u obliku datoteka s mikropodacima, gdje svako promatrano putovanje predstavlja pojedini zapis u poslanom skupu podataka koji se u cijelosti provjeravaju, uređuju i, prema potrebi, bilježe, u skladu sa standardom razmjene koji odredi Komisija (Eurostat). Podaci se šalju ili se učitavaju u elektroničkom obliku na jedinstvenoj ulaznoj točki za podatke pri Komisiji (Eurostatu). Komisija donosi praktične mjere za prijenos podataka u obliku provedbenih akata. Ovi provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 12. stavka 2.

▼M2

4.  

Države članice šalju:

(a) 

potvrđene godišnje podatke iz odjeljaka 1. i 2. Priloga I. u roku od 6 mjeseci nakon završetka referentnog razdoblja osim ako je u Prilogu I. navedeno drukčije;

(b) 

potvrđene mjesečne podatke iz odjeljka 2. Priloga I. u roku od 8 tjedana nakon završetka referentnih razdoblja za referentne godine 2020. i 2021. te u roku od 6 tjedana nakon završetka referentnog razdoblja od referentne godine 2022;

(c) 

potvrđene podatke iz odjeljka 4. Priloga I. u roku od 9 mjeseci nakon završetka referentnog razdoblja ako se dotična država članica odluči za njihovo slanje;

(d) 

potvrđene podatke iz Priloga II. u roku od 6 mjeseci nakon završetka referentnog razdoblja.

▼B

5.  
Komisija se ovlašćuje za donošenje, kad je to potrebno, delegiranih akata u skladu s člankom 11. u vezi s izmjenama rokova za prijenos koji su utvrđeni u stavku 4. ovog članka, kako bi se uzeo u obzir gospodarski, socijalni ili tehnološki razvoj. Prilikom takvih izmjena vodi se računa o postojećoj praksi prikupljanja podataka u državama članicama.
6.  
Za sve podatke koji se traže ovom Uredbom, prvo referentno razdoblje, ako nije drukčije predviđeno, počinje 1. siječnja 2012.

Članak 10.

Metodološki priručnik

Komisija (Eurostat) u uskoj suradnji s državama članicama izrađuje i redovito ažurira metodološki priručnik koji sadrži smjernice za izradu statistika prema ovoj Uredbi, uključujući definicije koje važe za značajke zahtijevanih podataka i zajedničke standarde namijenjene osiguranju kvalitete podataka.

Članak 11.

Postupak delegiranja

1.  
Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenim u ovom članku.
2.  
Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 2., članka 3. stavka 2. i članka 9. stavka 5. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od 11. kolovoza 2011. Komisija sastavlja izvješće u vezi s delegiranom ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produžuje na razdoblja jednakog trajanja ako se Europski parlament ili Vijeće ne suprotstave takvom produženju najkasnije u roku od tri mjeseca prije završetka svakog razdoblja.
3.  
Delegiranje ovlasti iz članka 2. stavka 2., članka 3. stavka 2. i članka 9. stavka 5. Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku opozvati. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Ona se primjenjuje sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili nekog kasnijeg dana koji je u njoj naveden. Ona ne utječe na valjanost bilo kojih delegiranih akata koji su već na snazi.
4.  
Čim Komisija donese delegirani akt, ona o tome istodobno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.
5.  
Delegirani akt donesen u skladu s člankom 2. stavkom 2., člankom 3. stavkom 2. i člankom 9. stavkom 5. stupa na snagu samo ako Europski parlament i Vijeće ne izraze primjedbe u razdoblju od dva mjeseca od obavijesti o tom aktu Europskom parlament i Vijeću ili, ako su prije isteka tog roka, Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće staviti primjedbe. Ovo se razdoblje produžuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 12.

Odbor

1.  
Komisiji pomaže Odbor za Europski statistički sustav osnovan Uredbom (EZ) br. 223/2009. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.
2.  
Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 13.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 95/57/EZ stavlja se izvan snage.

Države članice dostavljaju rezultate u skladu s Direktivom 95/57/EZ za sva referentna razdoblja za 2011.

Članak 14.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

UNUTARNJI TURIZAM

Odjeljak 1.

KAPACITET TURISTIČKIH SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

A.   Varijable i raščlambe za slanje1.  Na regionalnoj razini NUTS 2 i na nacionalnoj razini za slanje godišnjih podataka

Vrsta smještaja

Varijable

Raščlambe

NACE 55.1

Broj objekata

Broj kreveta

Broj soba

Vrsta mjesta (a) i (b)

NACE 55.2

Broj objekata

Broj kreveta

Vrsta mjesta (a) i (b)

NACE 55.3

Broj objekata

Broj kreveta

Vrsta mjesta (a) i (b)2.  [neobvezno] Na nacionalnoj razini za slanje godišnjih podataka

Vrsta smještaja

Varijable

Raščlambe

NACE 55.1

Broj objekata

Broj kreveta

Broj soba

Razred veličine3.  Na nacionalnoj razini za slanje trogodišnjih podataka

Vrsta smještaja

Varijable

Raščlambe

NACE 55.1

Broj objekata koji imaju jednu ili više soba na raspolaganju za osobe sa smanjenom pokretljivošću, uključujući osobe u invalidskim kolicima

 

B.   Ograničenje opsega

(1) Za „hotele i sličan smještaj” i za „odmarališta i slične objekte za kraći odmor” opseg promatranja uključuje najmanje sve turističke smještajne objekte s 10 ili više ležajeva.

(2) Za „kampove i prostor za parkiranje” opseg promatranja uključuje najmanje sve turističke smještajne objekte koji imaju deset ili više mjesta za kampiranje.

(3) Države članice koje imaju manje od 1 % ukupnoga godišnjeg broja noćenja u turističkim smještajnim objektima u Europskoj uniji, mogu dodatno smanjiti opseg promatranja tako da uključe najmanje sve turističke smještajne objekte koji imaju 20 ili više ležajeva (najmanje 20 mjesta za kampiranje).

C.   Periodičnost

Prvo referentna godina za trogodišnju varijablu iz rubrike A(3) je 2015.

Odjeljak 2.

POPUNJENOST TURISTIČKIH SMJEŠTAJNIH OBJEKATA (DOMAĆI I RECEPTIVNI TURIZAM)

A.   Varijable i raščlambe koje se šalju za godišnje podatke1.  Na regionalni razini NUTS 2 i na nacionalni razini

Vrsta smještaja

Varijable

Raščlamba

▼M2

Ukupno (sve vrste turističkih smještajnih objekata)

Broj noćenja rezidenata u turističkim smještajnim objektima

Broj noćenja nerezidenata u turističkim smještajnim objektima

Vrsta mjesta (a) i (b)

Regije razine NUTS 3

Mjeseci referentne godine [neobvezno ako razina NUTS 2 obuhvaća cijelu državu članicu]

▼B

NACE 55.1

Broj noćenja rezidenata u turističkim smještajnim objektima

Broj noćenja nerezidenata u turističkim smještajnim objektima

 

Dolasci rezidenata u turističke smještajne objekte

Dolasci nerezidenata u turističke smještajne objekte

 

Neto stopa popunjenosti ležajeva

Neto stopa popunjenosti soba

 

NACE 55.2

Broj noćenja rezidenata u turističkim smještajnim objektima

Broj noćenja nerezidenata u turističkim smještajnim objektima

 

Dolasci rezidenata u turističke smještajne objekte

Dolasci nerezidenata u turističke smještajne objekte

 

NACE 55.3

Broj noćenja rezidenata u turističkim smještajnim objektima

Broj noćenja nerezidenata u turističkim smještajnim objektima

 

Dolasci rezidenata u turističke smještajne objekte

Dolasci nerezidenata u turističke smještajne objekte

 2.  Na nacionalnoj razini

Vrsta smještaja

Varijable

Raščlamba

▼M2

Ukupno (sve vrste turističkih smještajnih objekata)

Broj noćenja rezidenata u turističkim smještajnim objektima

Broj noćenja nerezidenata u turističkim smještajnim objektima

Vrsta mjesta (a) zajedno s Vrstom mjesta (b)

Gradovi

▼B

NACE 55.1

Broj noćenja rezidenata u turističkim smještajnim objektima

Broj noćenja nerezidenata u turističkim smještajnim objektima

Vrsta mjesta (a) i (b)

Država ili zemljopisno područje boravišta gosta

[neobvezno] Razredi veličine

Dolasci rezidenata u turističke smještajne objekte

Dolasci nerezidenata u turističke smještajne objekte

Država ili zemljopisno područje boravišta gosta

Neto stopa popunjenosti ležajeva

Neto stopa popunjenosti soba

[neobvezno] Razredi veličine

NACE 55.2

Broj noćenja rezidenata u turističkim smještajnim objektima

Broj noćenja nerezidenata u turističkim smještajnim objektima

Vrsta mjesta (a) i (b)

Država ili zemljopisno područje boravišta gosta

Dolasci rezidenata u turističke smještajne objekte

Dolasci nerezidenata u turističke smještajne objekte

Država ili zemljopisno područje boravišta gosta

NACE 55.3

Broj noćenja rezidenata u turističkim smještajnim objektima

Broj noćenja nerezidenata u turističkim smještajnim objektima

Vrsta mjesta (a) i (b)

Država ili zemljopisno područje boravišta gosta

Dolasci rezidenata u turističke smještajne objekte

Dolasci nerezidenata u turističke smještajne objekte

Država ili zemljopisno područje boravišta gosta

B.   Varijable i raščlambe koje se šalju za mjesečne podatke na nacionalnoj raziniVrsta smještaja

Varijable

Raščlamba

NACE 55.1

Broj noćenja rezidenata u turističkim smještajnim objektima

Broj noćenja nerezidenata u turističkim smještajnim objektima

 

Dolasci rezidenata u turističke smještajne objekte

Dolasci nerezidenata u turističke smještajne objekte

 

Neto stopa popunjenosti ležajeva

Neto stopa popunjenosti soba

 

NACE 55.2

Broj noćenja rezidenata u turističkim smještajnim objektima

Broj noćenja nerezidenata u turističkim smještajnim objektima

 

Dolasci rezidenata u turističke smještajne objekte

Dolasci nerezidenata u turističke smještajne objekte

 

NACE 55.3

Broj noćenja rezidenata u turističkim smještajnim objektima

Broj noćenja nerezidenata u turističkim smještajnim objektima

 

Dolasci rezidenata u turističke smještajne objekte

Dolasci nerezidenata u turističke smještajne objekte

 

C.   Ograničenje opsega

(1) Za „hotele i sličan smještaj” i za „odmarališta i slične objekte za kraći odmor” opseg promatranja uključuje najmanje sve turističke smještajne objekte s 10 ili više ležajeva.

(2) Za „kampove i prostor za parkiranje” opseg promatranja uključuje najmanje sve turističke smještajne objekte koji imaju deset ili više mjesta za kampiranje.

(3) Države članice koje imaju manje od 1 % ukupnoga godišnjeg broja noćenja u turističkim smještajnim objektima u Europskoj uniji, mogu dodatno smanjiti opseg promatranja tako da uključe najmanje sve turističke smještajne objekte koji imaju 20 ili više ležajeva (najmanje 20 mjesta za kampiranje).

(4) Kad se primjenjuje ograničenje opsega u skladu s točkom 1., 2. ili 3., svake godine šalje se ukupan broj noćenja rezidenata i nerezidenata u referentnoj godini u turističkim smještajnim objektima koji su isključeni iz opseg promatranja.

(5) Za prvu referentnu godinu za koju se na temelju ove Uredbe zahtijevaju podaci procjena u skladu s opisom iz točke 4. šalje se u roku od 12 mjeseci nakon isteka referentnog razdoblja.

(6) Države članice mogu dodatno smanjiti opseg promatranja za neto stopu popunjenosti soba u hotelima i sličnom smještaju tako da uključe najmanje sve turističke smještajne objekte koji imaju 25 ili više soba.

▼M2 —————

▼B

Odjeljak 3.

KLASIFIKACIJA KOJA SE PRIMJENJUJE NA ODJELJAK 1. I ODJELJAK 2.

A.   Vrsta smještaja

Tri kategorije, koje se koriste za vrste smještaja, koje se odnose na skupine 55.1, 55.2 i 55.3 klasifikacije NACE, su:

— 
hoteli i sličan smještaj,
— 
odmarališta i slični objekti za kraći odmor,
— 
kampovi i prostor za kampiranje.

B.   Vrsta mjesta (a)

Tri kategorije koje se koriste za vrstu mjesta (a) koje se odnose na stupanj urbanizacije općine (ili istovjetne jedinice lokalne uprave) u kojem se nalaze turistički smještajni objekti su:

— 
gusto naseljeno područje,
— 
srednje područje,
— 
slabo naseljeno područje.

C.   Vrsta mjesta (b)

Dvije kategorije koje se koriste za vrstu mjesta (b) koje se odnose na lokaciju općine blizu mora (ili istovjetne jedinice lokalne uprave) u kojem se nalaze turistički smještajni objekti su:

— 
obalna,
— 
ne-obalna.

D.   Razred veličine

Tri kategorije koje se koriste za razred veličine koje se odnose na broj soba u turističkim smještajnim objektima su:

— 
mali objekti: manje od 25 soba,
— 
srednji objekti: od 25 do 99 soba,
— 
veliki objekti: 100 ili više soba; izvješće se podnosi posebno, na neobveznoj osnovi: „od 100 do 249 soba” te „250 soba ili više”.

E.   Države i zemljopisna područja

Kategorije koje se koriste za državu ili zemljopisno područje prebivališta gostiju u turističkim smještajnim objektima, su:

— 
Europska unija (Unija); izvješće se podnosi posebno: svaka država članica,
— 
Europsko udruženje slobodne trgovine (EFTA); izvješće se podnosi posebno: Island, Norveška, Švicarska (uključujući Lihtenštajn),

▼M3

— 
druge europske države (osim Unije EU-a ili EFTA-e; bez Ujedinjene Kraljevine, Rusije, Turske, Ukrajine),

▼M3

— 
Ujedinjena Kraljevina,

▼B

— 
Rusija,
— 
Turska,
— 
Ukrajina,
— 
Afrika; izvješće se podnosi posebno: Južna Afrika,
— 
Sjeverna Amerika; izvješće se podnosi posebno: Sjedinjene Američke Države, Kanada,
— 
Južna i Srednja Amerika; izvješće se podnosi posebno: Brazil,
— 
Azija; izvješće se podnosi posebno: Narodna Republika Kina, Japan, Republika Koreja,
— 
Australija, Oceanija i druga područja; izvješće se podnosi posebno: Australija.

▼M2

F.   Gradovi

Gradovi za koje se šalju podaci u skladu su s člankom 4.b stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1059/2003 i uključuju barem:

— 
gradove koji zajedno ostvaruju 90 % godišnjih noćenja u turističkim smještajnim objektima u gradovima određene zemlje;
— 
glavni grad;
— 
sve gradove s najmanje 200 000 stanovnika.

Za tu svrhu gradovi su lokalne upravne jedinice (LAU) u kojima najmanje 50 % stanovništva živi u urbanim središtima; urbano središte je klaster susjednih mrežnih ćelija od 1 km2 s gustoćom od najmanje 1500 stanovnika po km2 sa sveukupnim stanovništvom od najmanje 50 000 stanovnika. Komisija (Eurostat) zajedno s državama članicama redovito ažurira popis gradova. Države članice šalju podatke za najnoviji dostupni popis gradova 31. prosinca referentne godine.

▼B

Odjeljak 4.

UNUTARNJI TURIZAM U NEIZNAJMLJENOM SMJEŠTAJU

A.   Varijable koje se šalju za godišnje podatke

[neobvezno] Broj turističkih noćenja u neiznajmljenom smještaju tijekom referentne godine.

B.   Raščlamba

[neobvezno] Varijabla iz rubrike A raščlanjuje se po državama boravišta posjetitelja što se tiče rezidenata Unije, dok se posjetitelji izvan Unije razvrstavaju u jednu dodatnu kategoriju.
PRILOG II.

NACIONALNI TURIZAM

Odjeljak 1.

SUDJELOVANJE U TURIZMU ZA OSOBNE POTREBE

A.   Varijable i raščlambe koje se šalju za godišnje podatkeVarijable

Raščlamba prema trajanju i odredištu turističkih putovanja za osobne potrebe

Socijalno-demografske raščlambe

1.  Broj rezidenata starosti 15 ili više godina koji tijekom referentne godine sudjeluju u turizmu za osobne potrebe

2.  Broj rezidenata starosti 15 ili više godina koji tijekom referentne godine ne sudjeluju u turizmu za osobne potrebe

(a)  Putovanje (tj. najmanje jedno putovanje s najmanje jednim noćenjem)

(b)  Samo domaća putovanja (tj. najmanje jedno domaće putovanje s najmanje jednim noćenjem, ali bez emitivnih putovanja)

(c)  Samo emitivna putovanja (tj. najmanje jedno emitivno putovanje s najmanje jedim noćenjem, ali bez domaćih putovanja)

(d)  Domaća putovanja i emitivna putovanja (tj. najmanje jedno domaće putovanje s najmanje jednim noćenjem i najmanje jedno emitivno putovanje s najmanje jednim noćenjem)

(e)  Kraća putovanja (tj. najmanje jedno putovanje s jednim do tri noćenja)

(f)  Duža putovanja (tj. najmanje jedno putovanje s četiri ili više noćenja)

(g)  Duža putovanja, samo domaća putovanja (tj. najmanje jedno domaće putovanje s ćetiri ili više noćenja, ali bez emitivnih putovanja s četiri ili više noćenja)

(h)  Duža putovanja, samo emitivna putovanja (tj. najmanje jedno emitivno putovanje s četiri ili više noćenja, ali bez domaćih putovanja s četiri ili više noćenja)

(i)  Duža putovanja, domaća i emitivna putovanja (tj. najmanje jedno domaće putovanje s četiri ili više noćenja i najmanje jednim emitivnim putovanjem s četiri ili više noćenja)

1.  Spol
2.  Starosna skupina ►M1  
3.  [nije obvezno] Stupanj postignutog obrazovanja  ◄
4.  [neobvezno] Stanje s obzirom na zaposlenost
5.  [neobvezno] Dohodak kućanstva

Raščlambe prema trajanju i odredištu turističkih putovanja za osobne potrebe kombiniraju se sa socijalno-demografskim raščlambama.

B.   Varijable i raščlambe koje se šalju za trogodišnje podatkeVarijable

Raščlamba prema glavnim razlozima nesudjelovanja u turizmu za osobne potrebe i turističkim putovanjima za osobne potrebe (s mogućnošću više odgovora za stranke koje daju odgovore

Socijalno-demografske raščlambe

1.  Broj rezidenata starosti 15 ili više godina koji tijekom referentne godine ne sudjeluju u turizmu za osobne potrebe (tj. nisu proveli ni jedno putovanje s najmanje jednim noćenjem za osobne potrebe tijekom referentne godine)

(a)  Financijski razlozi (nedovoljno novca za putovanja na odmor, ne mogu si priuštiti da otputuju na godišnji odmor)

(b)  Nedostatak slobodnog vremena zbog obiteljskih obveza

(c)  Nedostatak slobodnog vremena zbog posla ili obveza studiranja

(d)  Zdravstveni razlozi ili smanjena pokretljivost

(e)  Radije ostaju doma, nisu motivirani za putovanje

(f)  Sigurnosti

(g)  Drugi razlozi

1.  Spol
2.  Starosna skupina ►M1  
3.  [nije obvezno] Stupanj postignutog obrazovanja  ◄
4.  [neobvezno] Stanje s obzirom na zaposlenost
5.  [neobvezno] Dohodak kućanstva

Raščlambe po glavnim razlozima nesudjelovanja u turizmu za osobne potrebe tijekom referentne godine kombiniraju se sa socijalno-demografskim raščlambama.

Prva referentna godina za trogodišnje varijable je 2013.

C.   Klasifikacije koje se primjenjuju na socijalno-demografske raščlambe

(1)

Spol : muški, ženski.

(2)

Dobna skupina : mlađi od 15 [neobvezno], 15–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65 ili stariji, s međuzbrojevima za 25–44 i 45–64.

(3)

►M1  Stupanj postignutog obrazovanja : najviše niže srednjoškolsko obrazovanje, više srednjoškolsko obrazovanje i poslije-srednjoškolsko (ali ne visoko obrazovanje), visoko obrazovanje. ◄

(4)

Stanje s obzirom na zaposlenost : zaposlen (zaposlen ili samozaposlen), nezaposlen, student (ili učenik), ostali koji još nisu radno aktivni.

(5)

Dohodak kućanstva : u kvartilama.

Odjeljak 2.

TURISTIČKA PUTOVANJA I POSJETITELJI KOJI PUTUJU

A.   Varijable koje se šalju 

Varijable

Kategorije koje se šalju

Periodičnost

1.

Mjesec odlaska

 

Godišnja

2.

Trajanje putovanja u broju noćenja

 

Godišnja

3.

[Samo za emitivna putovanja] Trajanje putovanja: Broj noćenja na domaćem državnom području

 

Trogodišnja

4.

Država koja je glavno odredište putovanja

Prema popisu država iz metodološkog priručnika sastavljenog na temelju članka 10. ove Uredba

Godišnja

5.

Glavna svrha putovanja

(a)  Osobno: slobodno vrijeme, rekreacija i godišnji odmor

(b)  Osobno: posjeta rodbini i prijateljima

(c)  Osobno: drugo (npr. hodočašće, zdravstveni tretman)

(d)  Profesionalno/poslovno

Godišnja

6.

[Samo za putovanja za osobne potrebe] Vrsta odredišta, s više mogućih odgovora

(a)  Grad

(b)  Morska obala

(c)  Priroda (uključujući jezera, rijeke itd.)

(d)  Brodovi za kružna putovanja

(e)  Planine (gorje, brda itd.)

(f)  Drugo

Trogodišnja

7.

[Samo za putovanja za osobne potrebe]

Sudjelovanje djece

(a)  Da

(b)  Ne

Trogodišnja

▼M2

8.

Glavno prijevozno sredstvo

(a)  Zrakom (usluge leta, redovite linije ili čarteri ili druge zračne usluge)

(b)  Vodeni put (kao što su putničke linije ili trajekti, kružna putovanja, izletnički brodovi, unajmljena plovila)

(c)  Željeznica

(d)  Autobus (redoviti/linijski ili izvanredni/povremeni prijevoz)

(d1)  [neobvezno] Redoviti/linijski autobusni prijevoz

(d2)  [neobvezno] Izvanredni/povremeni autobusni prijevoz

(e)  Privatno motorno vozilo (u vlasništvu ili u lizingu, uključujući prijateljevo ili rođakovo vozilo)

(f)  Unajmljeno motorizirano vozilo (uključujući platforme za dijeljenje prijevoza ili dijeljenje automobila)

(g)  Drugo (npr. bicikl)

Godišnja

9.

Glavna vrsta smještaja

(a)  Unajmljeni smještaj: hoteli ili sličan smještaj

(b)  Unajmljeni smještaj: kampovi i prostori za kampiranje (nestambeni)

(c)  Unajmljeni smještaj: kao što su kuća ili stan; unajmljena soba u stambenom objektu

(d)  Unajmljeni smještaj: ostali unajmljeni smještaj (kao što su hosteli za mlade, marine, zdravstveni objekti)

(e)  Neiznajmljeni smještaj: vlastita kuća za odmor

(f)  Neiznajmljeni smještaj: smještaj koji osigurava rodbina ili prijatelji bez naknade

(g)  Neiznajmljeni smještaj: drugi neiznajmljeni smještaj

Godišnja

10.

Rezervacija putovanja: internetska rezervacija glavne vrste smještaja

(a)  Da

(b)  Ne

Trogodišnja

11.

Rezervacija putovanja: način rezervacije glavne vrste smještaja

(a)  Izravno kod pružatelja smještaja

(b)  Preko putničke agencije, organizatora putovanja, portala ili agencije za kratkoročni najam ili najam turističkog smještaja s ponudom više pružatelja smještaja

(c)  Rezervacija nije bila potrebna

Trogodišnja

11.a

[Samo za putovanja za koja je smještaj rezerviran na internetu preko putničke agencije, organizatora putovanja, portala ili agencije za kratkoročni najam ili najam turističkog smještaja; samo za putovanja s glavnom vrstom smještaja „unajmljeni smještaj: kao što su kuća ili stan; unajmljena soba u stambenom objektu”]

Rezervacija glavne vrste smještaja putem internetske stranice ili aplikacije kao što su Airbnb, Booking.com, Expedia, HomeAway

(a)  Da

(b)  Ne

Trogodišnja

12.

Rezervacija putovanja: internetska rezervacija glavnog prijevoznog sredstva

(a)  Da

(b)  Ne

Trogodišnja

13.

Rezervacija putovanja: način rezervacije glavnog prijevoznog sredstva

(a)  Izravno kod pružatelja usluga prijevoza

(b)  Preko putničke agencije, organizatora putovanja, portala

(c)  Rezervacija nije bila potrebna

Trogodišnja

13.a

[neobvezno] [Samo za putovanja za koja je prijevoz rezerviran na internetu preko putničke agencije, organizatora putovanja, portala]

Rezervacija glavnog prijevoznog sredstva putem internetske stranice ili aplikacije kao što je BlaBlaCar

(a)  Da

(b)  Ne

Trogodišnja

14.

Rezervacija putovanja: paket-putovanje

(a)  Da

(b)  Ne

Trogodišnja

15.

Rezervacija putovanja: internetska rezervacija paket-putovanja

(a)  Da

(b)  Ne

Trogodišnja

15.a

Izdaci pojedinog turista tijekom putovanja za pakete

 

Godišnja

▼B

16.

Izdaci pojedinog turista za prijevoz tijekom putovanja

 

Godišnja

17.

Izdaci pojedinog turista za smještaj tijekom putovanja

 

Godišnja

18.

[neobvezno] Izdaci pojedinog turista tijekom putovanja za hranu i piće u lokalima i restoranima

 

Godišnja

19.

Drugi izdaci pojedinog turista tijekom putovanja; (19.a) izvješće se podnosi posebno: trajna dobra i dragocjenosti

 

Godišnja

20.

Profil posjetitelja: spol, korištenjem sljedećih kategorija

(a)  Muškarci

(b)  Žene

Godišnja

21.

Profil posjetitelja: dob u napunjenim godinama

 

Godišnja

22.

Profil posjetitelja: država boravišta

 

Godišnja

23.

►M1  [nije obvezno] Profil posjetitelja: stupanj postignutog obrazovanja ◄

►M1  
(a)  Najviše niže srednjoškolsko obrazovanje
(b)  Više srednjoškolsko obrazovanje i poslije-srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje
(c)  Visoko obrazovanje.  ◄

Godišnja

24.

[neobvezno] Profil posjetitelja: stanje s obzirom na zaposlenost

(a)  Zaposlen (zaposlenik ili samozaposlen)

(b)  Nezaposlen

(c)  Student (ili učenik)

(d)  Ostali koji nisu radno aktivni

Godišnja

25.

[neobvezno] Profil posjetitelja: dohodak domaćinstva u kvartilama

 

Godišnja

B.   Ograničavanje opsega

U opseg opažanja uključena su sva turistička putovanja rezidenata koji imaju 15 godina i više s najmanje jednim noćenjem izvan uobičajenog okoliša koja su završila u referentnom razdoblju. Neobvezno se mogu poslati podaci za rezidente mlađe od 15 godina.

C.   Periodičnost

1. Prva referentna godina za trogodišnje varijable i kategorije iz rubrika A(3), A(6), A(7) je 2013.

2. Prva referentna godina za trogodišnje varijable i kategorije iz rubrika od A(10) do A(15) je 2014.

Odjeljak 3.

JEDNODNEVNI POSJETI

A.   Varijable i raščlambe koje se šalju godišnje (emitivni jednodnevni posjeti)Varijable

[neobvezno]

Raščlambe

[neobvezno]

Socijalno-demografske raščlambe

1.  Broj emitivnih jednodnevnih posjeta za osobne potrebe

2.  Broj emitivnih jednodnevnih posjeta zbog poslovnih razloga

(a)  Po državi odredišta

1.  Spol
2.  Starosna skupina ►M1  
3.  Stupanj postignutog obrazovanja  ◄
4.  Stanje s obzirom na zaposlenost
5.  Dohodak kućanstva

3.  Izdaci po emitivnim jednodnevnim posjetima za osobne potrebe

4.  Izdaci po emitivnim jednodnevnim posjetima zbog poslovnih razloga

(a)  Po državi odredišta

(b)  Po kategoriji izdatka: prijevoz, kupovina, restorani/lokali, drugo

B.   Varijable i raščlambe koje se šalju na trogodišnjoj osnovi (domaći jednodnevni posjeti)Varijable

[neobvezno]

Raščlambe

[neobvezno]

Socijalno-demografske raščlambe

1.  Broj domaćih jednodnevnih posjeta za osobne potrebe

2.  Broj domaćih jednodnevnih posjeta zbog poslovnih razloga

 

1.  Spol
2.  Starosna skupina ►M1  
3.  Stupanj postignutog obrazovanja  ◄
4.  Stanje s obzirom na zaposlenost
5.  Dohodak kućanstva

3.  Izdaci po domaćim jednodnevnim posjetima za osobne potrebe

4.  Izdaci po domaćim jednodnevnim posjetima zbog poslovnih razloga

(a)  Po kategoriji izdatka: prijevoz, kupovina, restorani/lokali, drugo

C.   Klasifikacije koje se primjenjuju na socijalno-demografske raščlambe

Klasifikacije koje se primjenjuju na socijalno-demografske raščlambe su one navedene u rubrici C odjeljka 1. ovog Priloga.

D.   Ograničavanje opsega

U opseg promatranja uključene su svi jednodnevni posjeti izvan uobičajenog okoliša koje izvrše rezidenti stari 15 ili više godina. Neobvezno se mogu poslati podaci za rezidente mlađe od 15 godina.

E.   Periodičnost i prva referentna razdoblja

(1) Značajke jednodnevnih posjeta iz rubrike A šalju se godišnje, pri čemu se posebno izvješćuje o četiri tromjesečja prethodne kalendarske godine. Prvo referentno razdoblje počinje 1. siječnja 2014.

(2) Značajke jednodnevnih posjeta iz rubrike B šalju se svake tri godine, pri čemu se posebno izvješćuje o četiri tromjesečja prethodne kalendarske godine. Prvo referentno razdoblje počinje 1. siječnja 2015. godine. Samo za prvo referentno razdoblje slanje je neobvezno.( 1 ) SL L 393, 30.12.2006., str. 1.

( 2 ) SL L 154, 21.6.2003., str. 1.

( 3 ) SL L 76, 30.3.1993., str. 1.