02011R0404 — HR — 01.01.2017 — 003.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 404/2011

od 8. travnja 2011.

o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike

( L 112 30.4.2011, 1)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1962 оd 28. listopada 2015.

  L 287

6

31.10.2015
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 404/2011

od 8. travnja 2011.

o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politikeGLAVA I.OPĆE ODREDBE

PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju detaljna pravila za primjenu sustava kontrole Europske unije koji je uspostavljen Uredbom o kontroli.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

▼M1

(1) „Ribarsko plovilo Unije” znači ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom države članice i registrirano je u Uniji;

(2) „Vode Unije” znači vode kako su definirane člankom 4. stavkom 1. točkom 1. Uredbe (EZ) br. 1380/2013 ( 1 );

▼B

(3) „Ovlaštenik povlastice za ribolov” znači fizička ili pravna osoba kojoj je izdana povlastica za ribolov iz članka 6. Uredbe o kontroli.

(4) „Inspektori Unije” znači inspektori kako su definirani člankom 4. stavkom 7. Uredbe o kontroli.

(5) „Naprava za okupljanje ribe” znači svaka oprema koja pluta po površini mora ili je usidrena sa svrhom privlačenja ribe.

(6) „Pasivni ribolovni alat” znači svaki ribolovni alat za koji nije potrebno da se aktivno giba pri ribolovnim aktivnostima, a uključuje:

(a) jednostruke mreže stajaćice, zaplećuće mreže, trostruke mreže stajaćice, mrežne klopke;

(b) lebdeće (plovuće) jednostruke mreže stajaćice i lebdeće (plovuće) trostruke mreže stajaćice, koje mogu biti opremljene napravama za sidrenje, plutanje i navigaciju;

(c) parangale, povraze, vrše i klopke.

(7) „Povlačna mreža (koća) s gredom” znači svaka povlačna mreža (koća) čija se usta drže otvorenima pomoću grede ili slične naprave, bez obzira je li pri povlačenju po morskom dnu mreža poduprta ili nije.

(8) „Sustav za praćenje plovila” (VMS) iz članka 9. stavka 1. Uredbe o kontroli znači satelitski sustav za praćenje ribarskih plovila koji u redovitim vremenskim razmacima šalje tijelima nadležnima za ribarstvo podatke o lokaciji, smjeru i brzini plovila.

(9) „Uređaj za satelitsko praćenje” iz članka 4. stavka 12. Uredbe o kontroli znači uređaj instaliran na ribarskom plovilu koji automatski javlja poziciju i povezane podatke centru za praćenje ribarstva u skladu sa zakonskim zahtjevima i u svakom trenutku omogućuje otkrivanje i identifikaciju ribarskih plovila.

(10) „Izlazak u ribolov” znači plovidba ribarskog plovila tijekom koje se obavljaju ribolovne aktivnosti i koja počinje u trenutku isplovljavanja plovila iz luke i završava njegovim povratkom u luku.

(11) „Ribolovna operacija” znači sve aktivnosti povezane s traženjem ribe, spuštanjem, povlačenjem i izvlačenjem aktivnog ribolovnog alata, postavljanjem, potapanjem, vađenjem i ponovim postavljanjem pasivnog ribolovnog alata te vađenjem eventualnog ulova iz ribolovnog alata i mreža za držanje ribe ili prebacivanjem ulova iz transportnog kaveza u kaveze za tov i uzgoj.

(12) „Očevidnik o ribolovu u elektroničkom obliku” znači računalna evidencija podataka o ribolovnim operacijama koju vodi zapovjednik ribarskog plovila i koja se šalje tijelima države članice.

(13) „Prezentiranje proizvoda” znači opis prerađenog stanja proizvoda ribarstva ili njegovog dijela u skladu s oznakama i opisima iz Priloga I.

(14) „Europska agencija za kontrolu ribarstva” znači agencija kako je definirana člankom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 768/2005 ( 2 ).

(15) „Uočavanje” znači svako uočavanje ribarskog plovila od strane nadležnog tijela države članice.

(16) „Poslovno osjetljive informacije” znači informacije čije bi otkrivanje moglo nanijeti štetu poslovnim interesima gospodarskog subjekta.

(17) „Računalni sustav potvrđivanja” znači sustav kojim se može provjeriti jesu li svi podaci koji su zabilježeni u bazama podataka u državama članicama točni, potpuni i dostavljeni u rokovima.

(18) „Mrežna usluga” znači programski sustav osmišljen tako da podržava interoperabilne interakcije među strojnom opremom unutar mreže.GLAVA II.

OPĆI UVJETI PRISTUPA VODAMA I RESURSIMAPOGLAVLJE I.

Povlastice za ribolov

Članak 3.

Izdavanje i upravljanje povlasticama za ribolov

1.  Povlastica za ribolov iz članka 6. Uredbe o kontroli vrijedi samo za jedno ►M1  ribarsko plovilo Unije ◄ .

2.  Za svoja ribarska plovila države članice izdaju povlastice za ribolov iz članka 6. Uredbe o kontroli, njima upravljaju i oduzimaju ih u skladu s ovom Uredbom.

3.  Povlastice za ribolov iz članka 6. Uredbe o kontroli obvezno sadrže podatke koji su navedeni u Prilogu II.

4.  Povlastice za ribolov izdane u skladu s Uredbom (EZ) br. 1281/2005 smatraju se povlasticama za ribolov izdanim u skladu s ovom Uredbom ako sadrže obvezne podatke propisane stavkom 3. ovog članka.

5.  Povlastica za ribolov vrijedi jedino ako su još uvijek ispunjeni uvjeti na temelju kojih je izdana.

6.  Ako je povlastica za ribolov privremeno ukinuta ili trajno oduzeta, tijela države članice koja je država zastave odmah o tome obavješćuju ovlaštenika povlastice za ribolov.

▼M1

7.  Ukupni kapacitet koji odgovara povlasticama za ribolov što ih je izdala država članica, izražen u bruto tonaži (GT) ili kilovatima (kW), ni u jednom trenutku ne smije biti veći od najvećeg dopuštenog kapaciteta koji je za predmetnu državu članicu utvrđen u skladu s člankom 22. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

▼BPOGLAVLJE II.

Odobrenja za ribolov

Članak 4.

Odobrenja za ribolov

1.  Odobrenje za ribolov iz članka 7. Uredbe o kontroli vrijedi samo za jedno ►M1  ribarsko plovilo Unije ◄ .

2.  Odobrenja za ribolov iz članka 7. Uredbe o kontroli obvezno sadrže podatke koji su navedeni u Prilogu III. Država članica koja je država zastave osigurava da podaci navedeni u odobrenju za ribolov budu točni i u skladu s pravilima zajedničke ribarstvene politike.

3.  Posebne dozvole za ribolov izdane u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1627/94 ( 3 ) smatraju se odobrenjima za ribolov izdanima u skladu s ovom Uredbom ako sadrže obvezne podatke propisane stavkom 2. ovog članka.

4.  Odobrenje za ribolov iz stavka 2. i povlastica za ribolov iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe mogu biti sadržani u istom dokumentu.

5.  Ne dovodeći u pitanje posebna pravila, ►M1  ribarska plovila Unije ◄ kraća od 10 metara preko svega koja obavljaju ribolov isključivo u teritorijalnim vodama države članice koja je njihova država zastave oslobađaju se obveze posjedovanja odobrenja za ribolov.

6.  Stavci 2. i 5. članka 3. ove Uredbe primjenjuju se mutatis mutandis.

Članak 5.

Popis odobrenja za ribolov

1.  Ne dovodeći u pitanje posebna pravila, nakon što se internetske stranice iz članka 114. Uredbe o kontroli stave u funkciju, a najkasnije 1. siječnja 2012., države članice objavljuju na zaštićenom dijelu svojih službenih internetskih stranica popis svojih ribarskih plovila koja su dobila odobrenja za ribolov iz članka 7. Uredbe o kontroli, prije nego ta odobrenja počnu vrijediti. U slučaju bilo kakvih izmjena, popis se ažurira prije nego što te izmjene stupe na snagu.

2.  Za razdoblje od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2011. države članice stavljaju Komisiji na raspolaganje, na njezin zahtjev, popis svojih ribarskih plovila koja su primila odobrenje za ribolov za 2011. One obavješćuju Komisiju o svakoj izmjeni u tom popisu prije nego ona stupi na snagu.POGLAVLJE III.

Označivanje i identifikacija ►M1  ribarskih plovila Unije ◄ i njihovih ribolovnih alataOdjeljak 1.

Označivanje i identifikacija ribarskih plovila

Članak 6.

Označivanje ribarskih plovila

►M1  Ribarsko plovilo Unije ◄ označava se kako slijedi:

(a) slovna oznaka luke ili područja u kojemu je plovilo registrirano i broj(evi) pod kojim(a) je ono registrirano moraju biti napisani ili istaknuti na obje strane pramca, što je moguće više iznad razine vode kako bi bili jasno vidljivi s mora i iz zraka, i to u boji koja je u kontrastu s bojom podloge na kojoj su napisani;

(b) kod ►M1  ribarskih plovila Unije ◄ čija duljina preko svega iznosi više od 10 metara, ali manje od 17 metara, visina slova i brojeva mora iznositi najmanje 25 centimetara, a širina crte mora biti najmanje 4 centimetra. Kod ►M1  ribarskih plovila Unije ◄ čija duljina preko svega iznosi 17 ili više metara visina slova i brojeva mora iznositi najmanje 45 centimetara, a širina crte mora biti najmanje 6 centimetara;

(c) država članica koja je država zastave može zahtijevati da međunarodni pozivni znak (IRCS) ili vanjska registracijska slova i brojevi budu napisani na krovu kormilarnice kako bi se mogli lako vidjeti iz zraka, i to u boji koja je u kontrastu s bojom podloge na kojoj su napisani;

(d) kontrastne boje su bijela i crna;

(e) registracijska slova i brojevi napisani ili istaknuti na trupu ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ ne smiju se moći ukloniti i ne smiju se brisati, mijenjati, prekrivati, skrivati ili biti nečitljivi.

▼M1

Od 1. siječnja 2016. režim identifikacijskog broja broda Međunarodne pomorske organizacije, kako je donesen Rezolucijom A.1078 (28) 4. prosinca 2013. i naveden u poglavlju XI.-1. Uredbe 3. Konvencije SOLAS iz 1974., primjenjuje se na:

(a) ribarska plovila Unije ili ribarska plovila pod kontrolom gospodarskih subjekata Unije u čarter aranžmanu, od 100 tona brutotonaže ili 100 tona bruto registrirane tonaže ili više, ili čija duljina preko svega iznosi 24 metra ili više, koja obavljaju ribolov isključivo u vodama Unije.

(b) sva ribarska plovila Unije ili ribarska plovila pod kontrolom gospodarskih subjekata Unije u čarter aranžmanu čija duljina preko svega iznosi 15 metara ili više, koja obavljaju ribolov izvan voda Unije.

(c) sva ribarska plovila trećih zemalja kojima je odobreno obavljati ribolovne aktivnosti u vodama Unije.

▼B

Članak 7.

Dokumenti koji se drže na ►M1  ribarskom plovilu Unije ◄

1.  Zapovjednik ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ čija duljina preko svega iznosi 10 ili više metara mora držati na plovilu dokumente koje je izdalo nadležno tijelo države članice u kojoj je plovilo registrirano, a u kojima su navedeni najmanje sljedeći podaci o plovilu:

(a) ime plovila, ako postoji;

(b) slovna oznaka luke ili područja u kojem je plovilo registrirano, i broj(evi) pod kojim(a) je registrirano;

(c) međunarodni pozivni znak, ako ga plovilo ima;

(d) imena i adrese vlasnika i, prema potrebi, zakupnika;

(e) duljina preko svega, snaga porivnog motora, brutotonaža i, za ►M1  ribarska plovila Unije ◄ koja su stavljena u službu 1. siječnja 1987. ili kasnije, datum stavljanja u službu.

2.  Na ►M1  ribarskim plovilima Unije ◄ čija duljina preko svega iznosi 17 ili više metara i koja imaju skladišta za ribu zapovjednik mora držati na plovilu točne skice s opisom skladišta za ribu, u kojima su navedene sve pristupne točke i skladišni kapacitet izražen u kubičnim metrima.

3.  Zapovjednik ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ koje ima hlađene bazene s morskom vodom mora držati na plovilu najnoviji dokument u kojemu je navedena veličina bazena u kubičnim metrima u intervalima od po 10 centimetara.

4.  Dokumente iz stavaka 2. i 3. ovjerava nadležno tijelo države članice koja je država zastave. Svaku izmjenu obilježja navedenih u dokumentima iz stavaka 1. do 3. mora ovjeriti nadležno tijelo države članice koja je država zastave.

5.  Dokumenti navedeni u ovom članku daju se na uvid za potrebe kontrole i inspekcije na zahtjev službenih osoba.Odjeljak 2.

Označivanje i identifikacija ribolovnih alata i pomoćnih čamaca

Članak 8.

Označivanje pomoćnih čamaca i naprave za okupljanje ribe

Svi pomoćni čamci koji se nalaze na ►M1  ribarskom plovilu Unije ◄ i sve naprave za okupljanje ribe označavaju se vanjskim registracijskim slovima i brojevima ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ koje ih koristi.

Članak 9.

Opća pravila za pasivni ribolovni alat i povlačne mreže (koće) s gredom

1.  Odredbe članaka 9. do 12. ove Uredbe primjenjuju se na ►M1  ribarska plovila Unije ◄ koja obavljaju ribolov u svim vodama EU-a, a odredbe članaka 13. do 17. ove Uredbe primjenjuju se na ►M1  vode Unije ◄ izvan pojasa od 12 nautičkih milja od polaznih crta obalnih država članica.

2.  U ►M1  vodama Unije ◄ , kako su definirane stavkom 1., zabranjeno je obavljati ribolovne aktivnosti pomoću pasivnih ribolovnih alata, plutača i povlačnih mreža (koća) koje nisu označene i identificirane u skladu s odredbama članaka 10. do 17. ove Uredbe.

3.  U ►M1  vodama Unije ◄ , kako su definirane stavkom 1., zabranjeno je držati na plovilu:

(a) grede povlačnih mreža (koća) s gredom koje nisu označene vanjskim registracijskim slovima i brojevima u skladu s člankom 10. ove Uredbe;

(b) pasivni ribolovni alat koji nije označen u skladu s člankom 11. stavkom 2. ove Uredbe;

(c) plutače koje nisu označene u skladu s člankom 13. stavkom 2. ove Uredbe.

Članak 10.

Pravila za povlačne mreže (koće) s gredom

Zapovjednik ili predstavnik zapovjednika ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ osigurava da kod svake sastavljene povlačne mreže (koće) s gredom koja se nalazi na plovilu ili se koristi za ribolov greda bude jasno označena vanjskim registracijskim slovima i brojevima tog ribarskog plovila.

Članak 11.

Pravila za pasivni ribolovni alat

1.  Zapovjednik ili predstavnik zapovjednika ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ osigurava da svaki pasivni ribolovni alat koji se nalazi na plovilu ili se koristi za ribolov bude jasno označen i identificiran u skladu s odredbama ovog članka.

2.  Vanjskim registracijskim slovima i brojevima koji se nalaze na trupu ribarskog plovila mora biti trajno označen i svaki pasivni ribolovni alat koji se koristi za ribolov i pripada tom plovilu, i to:

(a) za mreže, na oznaci koja je pričvršćena na prvi gornji red;

(b) za povraze i parangale, na oznaci pričvršćenoj u točki dodira s privezanom plutačom;

(c) za vrše i klopke, na oznaci pričvršćenoj za donji konop;

(d) za pasivni ribolovni alat dulji od 1 nautičke milje, na oznaci pričvršćenoj u skladu s točkama (a), (b) i (c) na jednakim razmacima koji ne prelaze 1 nautičku milju tako da nijedan dio pasivnog ribolovnog alata dulji od 1 nautičke milje ne ostane neoznačen.

Članak 12.

Pravila za oznake

1.  Svaka oznaka mora biti:

(a) napravljena od izdržljivog materijala;

(b) sigurno pričvršćena za ribolovni alat;

(c) široka najmanje 65 milimetara;

(d) duga najmanje 75 milimetara.

2.  Oznake se ne smiju moći ukloniti i ne smiju se brisati, mijenjati, prekrivati, skrivati ili biti nečitljive.

Članak 13.

Pravila za plutače

1.  Zapovjednik ili predstavnik zapovjednika ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ osigurava da dvije krajnje signalne plutače, kao i srednje signalne plutače, opremljene u skladu s Prilogom IV., budu pričvršćene na svaki pasivni ribolovni alat koji se koristi za ribolov i da se upotrebljavaju u skladu s odredbama ovog odjeljka.

2.  Vanjskim registracijskim slovima i brojevima koji su istaknuti na trupu ribarskog plovila mora biti označena svaka krajnja i srednja signalna plutača koja pripada tom plovilu i koju ono koristi, i to kako slijedi:

(a) slova i brojevi moraju biti istaknuti što je moguće više iznad razine vode kako bi bili jasno vidljivi;

(b) moraju biti u boji koja je u kontrastu s površinom na kojoj su napisani.

3.  Slova i brojevi kojima je označena signalna plutača ne smiju se brisati, mijenjati ili biti nečitljivi.

Članak 14.

Pravila za konope

1.  Konopi kojima je plutača privezana za pasivni ribolovni alat moraju biti od materijala koji tone ili opterećeni utezima.

2.  Konopi kojima su krajnje signalne plutače privezane za svaki ribolovni alat moraju biti pričvršćene na krajevima tog alata.

Članak 15.

Pravila za krajnje signalne plutače

1.  Krajnje signalne plutače postavljaju se tako da se u svakom trenutku može odrediti kraj ribolovnog alata.

2.  Motka svake krajnje signalne plutače mora biti visoka najmanje 1 metar iznad razine mora, mjereno od vrha plovka do donjeg ruba donje zastavice.

3.  Svaka krajnja signalna plutača mora biti u boji, no ne smije biti crvena ili zelena.

4.  Svaka krajnja signalna plutača ima:

(a) jednu ili dvije pravokutne zastavice; ako se na istoj plutači zahtijevaju dvije zastavice, razmak među njima iznosi najmanje 20 centimetara; zastavice koje označavaju krajeve istog alata moraju biti iste boje, koja ne smije biti bijela, te iste veličine;

(b) jedno ili dva svjetla, koja su žuta i daju jedan bljesak svakih 5 sekundi (F1 Y 5s) te su vidljiva s udaljenosti od najmanje 2 nautičke milje.

5.  Na vrhu svake krajnje signalne plutače može biti znak s jednom ili dvjema prugastim svjetlećim trakama, koje ne smiju biti ni crvene ni zelene, a moraju biti široke najmanje 6 centimetara.

Članak 16.

Pravila za pričvršćivanje krajnjih signalnih plutača

1.  Svaka se krajnja signalna plutača pričvršćuje na pasivni ribolovni alat na sljedeći način:

(a) plutača u zapadnom sektoru (tj. zoni označenoj na kompasu polukrugom koji se proteže od juga preko zapada do sjevera) opremljena je dvjema zastavicama, dvjema prugastim svjetlećim trakama, dvama svjetlima i oznakom u skladu s člankom 12. ove Uredbe;

(b) plutača u istočnom sektoru (tj. zoni označenoj na kompasu polukrugom koji se proteže od sjevera preko istoka do juga) opremljena je jednom zastavicom, jednom prugastom svjetlećom trakom, jednim svjetlom i oznakom u skladu s člankom 12. ove Uredbe.

2.  Na oznaci su navedeni podaci iz članka 13. stavka 2. ove Uredbe.

Članak 17.

Srednje signalne plutače

1.  Srednje signalne plutače pričvršćuju se na pasivni ribolovni alat dulji od 5 nautičkih milja, i to kako slijedi:

(a) srednje signalne plutače postavljaju se na međusobnoj udaljenosti od najviše 5 nautičkih milja tako da nijedan dio pasivnog ribolovnog alata dug 5 nautičkih milja ili više ne ostane neoznačen;

(b) srednje signalne plutače opremljene su žutim bljeskajućim svjetlom koje daje jedan bljesak svakih 5 sekundi (F1 Y 5s) i vidljivo je s udaljenosti od najmanje 2 nautičke milje. Imaju iste značajke kao i krajnje signalne plutače u istočnom sektoru, osim što im je zastavica bijele boje.

2.  Odstupajući od stavka 1., u Baltičkom se moru srednje signalne plutače pričvršćuju za pasivni ribolovni alat dulji od 1 nautičke milje. Srednje signalne plutače postavljaju se na međusobnoj udaljenosti od najviše 1 nautičke milje tako da nijedan dio ribolovnog alata dug 1 nautičku milju ili više ne ostane neoznačen.

Srednje signalne plutače imaju iste značajke kao i krajnje signalne plutače u istočnom sektoru, osim sljedećih:

(a) zastavice su bijele boje;

(b) svaka peta srednja signalna plutača opremljena je radarskim reflektorom koji daje signal zamjetljiv na udaljenosti od najmanje 2 nautičke milje.POGLAVLJE IV.

Sustav za praćenje plovila

Članak 18.

Obveza ►M1  ribarskih plovila Unije ◄ da budu opremljena uređajima za satelitsko praćenje

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 25. stavak 3. ove Uredbe, ►M1  ribarskom plovilu Unije ◄ koje je obuhvaćeno sustavom za praćenje plovila ne dopušta se napuštanje luke ako nema instaliran uređaj za satelitsko praćenje koji je u punoj funkciji.

2.  Dok se ►M1  ribarsko plovilo Unije ◄ nalazi u luci, dopušteno je isključiti uređaj za satelitsko praćenje jedino pod uvjetom:

(a) da je prethodna obavijest poslana centru za praćenje ribarstva (CPR) države članice koja je država zastave i CPR-u obalne države članice; i

(b) da sljedeće izvješće pokazuje da ►M1  ribarsko plovilo Unije ◄ nije promijenilo poziciju u odnosu na onu koja je navedena u prethodnom izvješću.

Nadležna tijela države članice koja je država zastave mogu dopustiti da se prethodna obavijest iz točke (a) zamijeni automatskom VMS porukom ili signalom koje stvara sam sustav, a koji upozoravaju da je ►M1  ribarsko plovilo Unije ◄ uplovilo u unaprijed definirano zemljopisno područje luke.

3.  Ovo se poglavlje ne primjenjuje na ►M1  ribarska plovila Unije ◄ koja se koriste isključivo u akvakulturi.

Članak 19.

Značajke uređaja za satelitsko praćenje

1.  Uređaj za satelitsko praćenje instaliran na ►M1  ribarskom plovilu Unije ◄ osigurava da se CPR-u države članice koja je država zastave automatski, u redovitim vremenskim razmacima, prenose podaci koji se odnose na:

(a) identifikaciju ribarskog plovila;

(b) zadnju geografsku poziciju ribarskog plovila, utvrđenu s pogreškom manjom od 500 metara i intervalom pouzdanosti od 99 %;

(c) datum i vrijeme (prema usklađenom svjetskom vremenu (UTC)) određivanja zadnje pozicije ribarskog plovila; i

(d) trenutačnu brzinu i smjer ribarskog plovila.

2.  Države članice osiguravaju da su uređaji za satelitsko praćenje zaštićeni od unosa ili prikaza krivih pozicija i od ručne manipulacije.

Članak 20.

Odgovornosti zapovjednika plovila koje se odnose na uređaje za satelitsko praćenje

1.  Zapovjednik ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ dužan je osigurati stalno funkcioniranje uređaja za satelitsko praćenje i prijenos podataka iz članka 19. stavka 1. ove Uredbe.

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 26. stavak 1. ove Uredbe, zapovjednik ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ posebno osigurava:

(a) da se podaci ni na koji način ne mijenjaju;

(b) da antenu ili antene povezane s uređajem za satelitsko praćenje ništa ne ometa, da nisu isključene ili na bilo koji drugi način blokirane;

(c) da se ne prekine električno napajanje uređaja za satelitsko praćenje;

(d) da se uređaj za satelitsko praćenje ne ukloni s plovila.

3.  Zabranjeno je uništiti, oštetiti, onesposobiti ili na drugi način ometati rad uređaja za satelitsko praćenje, osim ako su nadležna tijela države članice koja je država zastave dopustili njegov popravak ili zamjenu.

Članak 21.

Mjere kontrole koje donose države članice koje su države zastave

Svaka država članica koja je država zastave osigurava stalan i sustavan nadzor i kontrolu točnosti podataka iz članka 19. ove Uredbe te odmah reagira kad god se utvrdi da su podaci netočni ili nepotpuni.

Članak 22.

Učestalost slanja podataka

1.  Svaka država članica osigurava da najmanje svaka 2 sata njezin CPR primi preko VMS-a podatke iz članka 19. ove Uredbe koji se odnose na njezina ribarska plovila. CPR može zahtijevati slanje podataka u kraćim vremenskim razmacima.

2.  CPR mora imati sposobnost utvrditi stvarnu poziciju svakog od svojih ribarskih plovila.

Članak 23.

Praćenje ulaska u određena područja i izlaska iz njih

Svaka država članica osigurava da preko podataka VMS-a njezin CPR prati datum i vrijeme ulaska njezinih ribarskih plovila u sljedeća područja kao i izlaska iz njih:

(a) morska područja na kojima se primjenjuju posebna pravila o pristupu vodama i resursima;

(b) područja ograničenog ribolova iz članka 50. Uredbe o kontroli;

(c) područja koja reguliraju regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu čije su članice Europska unija ili neke države članice;

(d) vode pod suverenošću i jurisdikcijom treće zemlje.

Članak 24.

Prijenos podataka obalnoj državi članici

▼M1

1.  VMS sustavom svake države članice koja je država zastave osigurava se da se podaci o ribarskim plovilima tih država članica, a koji se u skladu s člankom 19. ove Uredbe, moraju dostavljati dok su ona u vodama obalne države članice, automatski prenose CPR-u te obalne države članice. Takvi se podaci prosljeđuju CPR-u obalne države odmah nakon što ih primi CPR države članice koja je država zastave.

▼B

2.  Obalne države članice koje zajednički nadziru određeno područje mogu odrediti zajedničko odredište za prijenos podataka koji se moraju dostavljati u skladu s člankom 19. ove Uredbe. One o tome obavješćuju Komisiju i ostale države članice.

3.  Svaka država članica dostavlja ostalim državama članicama i Komisiji sveobuhvatan popis koordinata zemljopisnih širina i dužina kojima je omeđen njezin isključivi gospodarski pojas ili isključivi ribolovni pojas, i to u obliku, po mogućnosti elektroničkom, koji je u skladu sa Svjetskim geodetskim sustavom iz 1984. (WGS 84). Ostale države članice i Komisiju obavješćuje također o svakoj promjeni tih koordinata. Umjesto toga, države članice mogu objaviti taj popis na internetskoj stranici iz članka 115. Uredbe o kontroli.

4.  Države članice osiguravaju učinkovitu koordinaciju između svojih nadležnih tijela što se tiče prijenosa podataka VMS u skladu s člankom 9. stavkom 3. Uredbe o kontroli, između ostalog i tako što uspostavljaju jasne i dokumentirane postupke u tu svrhu.

Članak 25.

Tehnički kvar ili prestanak rada uređaja za satelitsko praćenje

1.  U slučaju tehničkog kvara ili prestanka rada uređaja za satelitsko praćenje instaliranog na ►M1  ribarskom plovilu Unije ◄ , zapovjednik ili njegov predstavnik mora, od trenutka kad je događaj otkriven ili od trenutka kad je on o tome obaviješten u skladu sa stavkom 4. ili člankom 26. stavkom 1. ove Uredbe, odgovarajućim telekomunikacijskim sredstvom svaka 4 sata slati CPR-u države članice koja je država zastave koordinate zadnje pozicije ribarskog plovila. Države članice odlučuju koja se telekomunikacijska sredstva trebaju koristiti i navode ih na internetskoj stranici iz članka 115. Uredbe o kontroli.

2.  CPR države članice koja je država zastave unosi geografske pozicije iz stavka 1. u bazu podataka VMS odmah po njihovu primitku. Ručno uneseni podaci VMS moraju se u bazi podataka jasno razlikovati od automatskih poruka. Prema potrebi, ti se ručno uneseni podaci VMS bez odgađanja prenose obalnim državama članicama.

3.  Nakon tehničkog kvara ili prestanka rada uređaja za satelitsko praćenje ►M1  ribarsko plovilo Unije ◄ smije napustiti luku tek kada se nadležna tijela države zastave uvjere da uređaj za satelitsko praćenje koji je na njemu instaliran ponovo ispravno radi. Odstupajući od toga, CPR države članice koja je država zastave može dopustiti svojim ribarskim plovilima odlazak iz luke s neispravnim uređajem za satelitsko praćenje ako odlaze radi njegova popravka ili zamjene.

4.  Ako se čini da uređaj za satelitsko praćenje koji je instaliran na ►M1  ribarskom plovilu Unije ◄ ne radi ili da je pokvaren, nadležna tijela države članice koja je država zastave ili, prema potrebi, nadležna tijela obalne države članice nastoje tome obavijestiti zapovjednika plovila ili osobu koja je odgovorna za plovilo ili njihove predstavnike.

5.  Uklanjanje uređaja za satelitsko praćenje radi popravka ili zamjene moraju odobriti nadležna tijela države članice koja je država zastave.

Članak 26.

Neprimitak podataka

1.  Ako u razdoblju od 12 uzastopnih sati CPR države članice koja je država zastave ne primi podatke koji se trebaju poslati u skladu s člankom 22. ili člankom 25. stavkom 1. ove Uredbe, on o tome što je moguće prije obavješćuje zapovjednika ili korisnika ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ ili njihovog predstavnika. Ako se u slučaju nekog ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ ovakva situacija dogodi više od tri puta u jednoj kalendarskoj godini, država članica koja je država zastave osigurava da uređaj za satelitsko praćenje tog ribarskog plovila bude temeljito pregledan. Država članica koja je država zastave istražuje slučaj kako bi utvrdila je li došlo do nedopuštenog rukovanja uređajem. Odstupajući od članka 20. stavka 2. točke (d) ove Uredbe, ta istraga može zahtijevati uklanjanje dotične opreme radi ispitivanja.

2.  Ako u razdoblju od 12 sati CPR države članice koja je država zastave ne primi podatke koji se trebaju poslati u skladu s člankom 22. ili člankom 25. stavkom 1. ove Uredbe, a zadnja javljena pozicija je bila u vodama druge države članice, on o tome obavješćuje CPR te obalne države članice što je moguće prije.

3.  Ako nadležna tijela obalne države članice u svojim vodama uoče ►M1  ribarsko plovilo Unije ◄ , a nisu primila podatke u skladu s člankom 24. stavkom 1. ili člankom 25. stavkom 2. ove Uredbe, ona o tome obavješćuju zapovjednika ribarskog plovila i CPR države članice koja je država zastave.

Članak 27.

Praćenje i evidentiranje ribolovnih aktivnosti

1.  Države članice koriste podatke primljene u skladu s člankom 22., člankom 24. stavkom 1. i člankom 25. ove Uredbe za učinkovito praćenja aktivnosti ribarskih plovila.

2.  Države članice koje su države zastave:

(a) osiguravaju da podaci primljeni u skladu s ovim poglavljem budu evidentirani u računalno čitljivom obliku i sigurno pohranjeni u računalnim bazama podataka najmanje tri godine;

(b) poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se ti podaci koriste jedino u službene svrhe; i

(c) poduzimaju sve potrebne tehničke mjere za zaštitu tih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnoga gubitka, oštećenja, širenja ili neovlaštenog pregledavanja.

▼M1

Članak 28.

Pristup podacima od strane Komisije

U skladu s člankom 111. stavkom 1. točkom (a) Uredbe o kontroli Komisija može zahtijevati od država članica da osiguraju da se za određenu skupinu plovila i tijekom određenog vremena Komisiji ili tijelu koje je ona odredila automatski prenose podaci koji se trebaju dostavljati u skladu s člankom 19. ove Uredbe. Takvi se podaci prosljeđuju Komisiji ili tijelu koje je ona imenovala odmah nakon što ih primi CPR države članice koja je država zastave.

▼BGLAVA III.

NADZOR RIBOLOVAPOGLAVLJE I.

Očevidnik o ribolovu, prekrcajna deklaracija i iskrcajna deklaracija u papirnatom oblikuOdjeljak 1.

Popunjavanje i dostavljanje očevidnika o ribolovu, iskrcajne deklaracije i prekrcajne deklaracije u papirnatom obliku

Članak 29.

►M1  Ribarska plovila Unije ◄ koja su obvezna popunjavati i dostavljati očevidnik o ribolovu, iskrcajnu deklaracije i prekrcajnu deklaraciju u papirnatom obliku

1.  Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe propisane višegodišnjim planovima, zapovjednik ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ čija duljina preko svega iznosi 10 ili više metara, koji nije obvezan popunjavati i dostavljati očevidnik o ribolovu, prekrcajne deklaracije i iskrcajne deklaracije u elektroničkom obliku, popunjava i dostavlja podatke iz očevidnika o ribolovu te prekrcajne i iskrcajne deklaracije iz članaka 14., 21. i 23. Uredbe o kontroli u papirnatom obliku. Te prekrcajne i iskrcajne deklaracije može popuniti i dostaviti predstavnik zapovjednika plovila u njegovo ime.

2.  Obveza popunjavanja i dostavljanja podataka iz očevidnika o ribolovu te prekrcajnih i iskrcajnih deklaracija u papirnatom obliku primjenjuje se i na ►M1  ribarska plovila Unije ◄ kraća od 10 metara preko svega ako država članica koja je njihova država zastave zahtijeva od njih vođenje očevidnika o ribolovu i dostavljanje prekrcajnih deklaracija i/ili iskrcajnih deklaracija u skladu s člankom 16. stavkom 3. i člankom 25. stavkom 3. Uredbe o kontroli.

▼M1

Članak 30.

Obrasci očevidnika o ribolovu, prekrcajnih deklaracija i iskrcajnih deklaracija u papirnatom obliku

1.  U vodama Unije, očevidnik o ribolovu, prekrcajnu deklaraciju i iskrcajnu deklaraciju u papirnatom obliku popunjavaju i dostavljaju zapovjednici ribarskih plovila Unije u skladu s obrascem iz Priloga VI.

2.  Odstupajući od stavka 1., za ribarska plovila Unije koja obavljaju dnevne izlaske u ribolov u Sredozemnom moru, očevidnik o ribolovu, prekrcajnu deklaraciju i iskrcajnu deklaraciju u papirnatom obliku mogu popuniti i dostaviti zapovjednici ribarskih plovila Unije u skladu s obrascem iz Priloga VII.

3.  Očevidnik o ribolovu, prekrcajnu deklaraciju i iskrcajnu deklaraciju u papirnatom obliku popunjavaju i dostavljaju zapovjednici ribarskih plovila Unije u skladu s člankom 31. ove Uredbe i obrascima u prilozima VI. i VII. kada ribarska plovila Unije obavljaju ribolovne aktivnosti u vodama treće zemlje, u vodama koje regulira regionalna organizacija za upravljanje u ribarstvu ili u vodama izvan voda Unije koje ne regulira regionalna organizacija za upravljanje u ribarstvu, osim ako treća zemlja ili pravila dotične regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu izričito ne zahtijevaju korištenje drukčije vrste očevidnika o ribolovu, prekrcajne deklaracije ili iskrcajne deklaracije. Ako treća zemlja ne propiše određenu vrstu očevidnika o ribolovu, prekrcajne deklaracije ili iskrcajne deklaracije, ali zahtijeva podatke drukčije od onih koje zahtijevaju pravila Unije, ti se podaci moraju bilježiti.

4.  Zapovjednici ribarskih plovila Unije koji ne podliježu članku 15. Uredbe o kontroli mogu nastaviti do 31. prosinca 2017. upotrebljavati papirnate obrasce za očevidnik o ribolovu, prekrcajne deklaracije i iskrcajne deklaracije prije 1. siječnja 2016.

▼B

Članak 31.

Upute za popunjavanje i dostavljanje očevidnika o ribolovu, prekrcajnih deklaracija i iskrcajnih deklaracija u papirnatom obliku

1.  Očevidnik o ribolovu, prekrcajna deklaracija i iskrcajna deklaracija u papirnatom obliku popunjavaju se i dostavljaju u skladu s uputama iz Priloga X.

2.  Ako se u uputama iz Priloga X. navodi da primjena nekog pravila nije obvezna, država članica koja je država zastave može je propisati obveznom.

3.  Svi podaci uneseni u očevidnik o ribolovu, prekrcajnu deklaraciju ili iskrcajnu deklaraciju moraju biti čitljivi i neizbrisivi. Nijedan se podatak ne smije brisati ili mijenjati. U slučaju pogreške, netočni se podatak precrtava jednom crtom te zapovjednik plovila upisuje i parafira novi, točni podatak. Zapovjednik plovila parafira svaki redak.

4.  Zapovjednik ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ ili, u slučaju prekrcajnih i iskrcajnih deklaracija, njegov predstavnik svojim parafom ili potpisom potvrđuje točnost podataka unesenih u očevidnik o ribolovu, prekrcajnu deklaraciju i iskrcajnu deklaraciju.

Članak 32.

Rokovi za dostavljanje očevidnika o ribolovu, prekrcajne deklaracije i iskrcajne deklaracije u papirnatom obliku

1.  Ako ►M1  ribarsko plovilo Unije ◄ obavi iskrcaj u luci ili prekrcaj u luci ili na mjestu blizu obale države članice koja je njegova država zastave, njegov zapovjednik dostavlja nadležnim tijelima dotične države članice izvornik odnosno izvornike očevidnika o ribolovu, prekrcajne deklaracije i iskrcajne deklaracije što je moguće prije, a najkasnije 48 sati nakon obavljenog prekrcaja ili iskrcaja. Izvornik odnosno izvornike prekrcajne i iskrcajne deklaracije može dostaviti i predstavnik zapovjednika plovila u njegovo ime.

2.  Ako se po izlasku u ribolov ne iskrca nikakav ulov, zapovjednik plovila dostavlja izvornik(e) očevidnika o ribolovu i prekrcajne deklaracije što je moguće prije, a najkasnije 48 sati nakon dolaska u luku. Izvornik (izvornici) te prekrcajne deklaracije može dostaviti i predstavnik zapovjednika plovila u njegovo ime.

3.  Ako ►M1  ribarsko plovilo Unije ◄ obavi prekrcaj u luci ili na mjestu blizu obale ili iskrcaj u luci države članice koja nije država članica pod čijom zastavom plovi, prva kopija (kopije) očevidnika o ribolovu, prekrcajne deklaracije i iskrcajne deklaracije dostavlja nadležnim tijelima države članice u kojoj je obavljen prekrcaj ili iskrcaj, i to što je moguće prije, a najkasnije 48 sati nakon prekrcaja ili iskrcaja. Izvornik (izvornici) očevidnika o ribolovu te prekrcajne i iskrcajne deklaracije šalju se što je moguće prije, a najkasnije 48 sati nakon prekrcaja ili iskrcaja, nadležnim tijelima države članice koja je država zastave.

4.  Ako ►M1  ribarsko plovilo Unije ◄ obavi prekrcaj u luci ili u vodama treće zemlje ili na otvorenom moru ili obavi iskrcaj u luci treće zemlje, izvornik odnosno izvornike očevidnika o ribolovu, prekrcajne deklaracije i iskrcajne deklaracije šalje što je moguće prije, a najkasnije 48 sati nakon prekrcaja ili iskrcaja, nadležnim tijelima države članice koja je država zastave.

5.  Ako treća zemlja ili pravila regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu zahtijevaju očevidnik o ribolovu, prekrcajnu deklaraciju ili iskrcajnu deklaraciju koji su drugačiji od onih iz Priloga VI., zapovjednik ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ dostavlja kopiju tog dokumenta svojim nadležnim tijelima što je moguće prije, a najkasnije 48 sati nakon prekrcaja ili iskrcaja.Odjeljak 2.

Posebna pravila za očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku

Članak 33.

Popunjavanje očevidnika o ribolovu u papirnatom obliku

1.  U očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku unose se svi obvezni podaci, čak i ako nije ostvaren nikakav ulov:

(a) svakodnevno, najkasnije do 24:00 i prije ulaska u luku;

(b) pri inspekcijskom pregledu na moru;

(c) u slučajevima koji su određeni zakonodavstvom Zajednice ili od strane države članice koja je država zastave.

2.  Novi redak u očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku popunjava se:

(a) za svaki dan proveden na moru;

(b) za ribolov koji se istog dana obavlja u novom ICES-ovom odjeljku ili u drugoj ribolovnoj zoni;

(c) za unos podataka o ribolovnom naporu.

3.  Nova stranica u očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku popunjava se:

(a) ako se koristi ribolovni alat drugačiji od prethodno korištenog ili mreža kod koje je veličine oka mrežnog tega drugačija od prethodno korištene;

(b) za svaki ribolov obavljen nakon prekrcaja ili međuiskrcaja;

(c) ako broj stupaca nije dovoljan;

(d) pri odlasku iz luke u kojoj nije obavljen iskrcaj.

4.  Ako pri odlasku iz luke ili nakon obavljenog prekrcaja ulov još uvijek ostane na plovilu, količine svake vrste navode se na novoj stranici očevidnika o ribolovu.

5.  Za navođenje korištenog ribolovnog alata u odgovarajućim rubrikama očevidnika o ribolovu u papirnatom obliku koriste se šifre iz Priloga XI.Odjeljak 3.

Posebna pravila za prekrcajne i iskrcajne deklaracije u papirnatom obliku

Članak 34.

Uručivanje prekrcajne deklaracije u papirnatom obliku

1.  U slučaju prekrcaja s jednog ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ na drugo, zapovjednik ili predstavnik zapovjednika ribarskog plovila s kojega je obavljen prekrcaj uručuje, nakon završetka prekrcaja, kopiju prekrcajne deklaracije svog plovila u papirnatom obliku zapovjedniku ili predstavniku zapovjednika plovila na koje je obavljen prekrcaj. Zapovjednik ili predstavnik zapovjednika plovila na koje je obavljen prekrcaj uručuje, nakon završetka prekrcaja, kopiju prekrcajne deklaracije svog plovila u papirnatom obliku zapovjedniku ili predstavniku zapovjednika plovila s kojega je obavljen prekrcaj.

2.  Na zahtjev službene osobe, preslike iz stavka 1. daju se na uvid u svrhu kontrole i inspekcije.

Članak 35.

Potpisivanje iskrcajne deklaracije

Zapovjednik plovila ili njegov predstavnik treba prije slanja potpisati svaku stranicu iskrcajne deklaracije.POGLAVLJE II.

Očevidnik o ribolovu, prekrcajna deklaracija i iskrcajna deklaracija u elektroničkom oblikuOdjeljak 1.

Popunjavanje i dostavljanje očevidnika o ribolovu, iskrcajne deklaracije i prekrcajne deklaracije u elektroničkom obliku

Članak 36.

Obveza ►M1  ribarskih plovila Unije ◄ da imaju instaliran sustav za elektroničko bilježenje i slanje podataka

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 39. stavak 4. ove Uredbe, ►M1  ribarskom plovilu Unije ◄ koje je obvezno popunjavati i dostavljati očevidnik o ribolovu, prekrcajne deklaracije i iskrcajne deklaracije u elektroničkom obliku u skladu s člancima 15., 21. i 24. Uredbe o kontroli ne dopušta se napuštanje luke ako nema instaliran sustav za elektroničko bilježenje i slanje podataka koji je u punoj funkciji.

2.  Ovo se poglavlje ne primjenjuje na ►M1  ribarska plovila Unije ◄ koja se koriste isključivo u akvakulturi.

Članak 37.

Format u kojemu ►M1  ribarsko plovilo Unije ◄ šalje podatke nadležnom tijelu svoje države zastave

Države članice određuju format koji ►M1  ribarska plovila Unije ◄ koja plove pod njihovim zastavama i njihova nadležna tijela koriste za popunjavanje i slanje podataka iz očevidnika o ribolovu, prekrcajnih deklaracija i iskrcajnih deklaracija iz članaka 15., 21. i 24. Uredbe o kontroli.

▼M1

Očevidnik o ribolovu, prekrcajna deklaracija i iskrcajna deklaracija popunjavaju se u elektroničkom obliku u skladu s uputama iz Priloga X.

▼B

Članak 38.

Povratne poruke

1.   ►M1  Ribarskim plovilima Unije ◄ šalje se povratna poruka za svaki prijenos podataka iz očevidnika o ribolovu te podataka o prekrcaju, prethodnoj obavijesti i iskrcaju. Povratna poruka sadrži potvrdu o primitku.

2.  Zapovjednik ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ čuva povratnu poruku do kraja izlaska u ribolov.

Članak 39.

Odredbe koje se primjenjuju u slučaju u slučaju tehničkog kvara ili prestanka rada sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka

1.  U slučaju tehničkog kvara ili prestanka rada sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka instaliranog na ►M1  ribarskom plovilu Unije ◄ , zapovjednik plovila ili njegov predstavnik mora, od trenutka kad je događaj otkriven ili od trenutka kad je on o tome obaviješten u skladu s člankom 40. stavkom 1. ove Uredbe, odgovarajućim telekomunikacijskim sredstvom šalje nadležnim tijelima države članice koja je država zastave podatke iz očevidnika o ribolovu, prekrcajne deklaracije i iskrcajne deklaracije, i to svaki dan najkasnije do 24:00 sata, čak i onda kada nije ostvaren nikakav ulov. Države članice odlučuju koja se telekomunikacijska sredstva trebaju koristiti i navode ih na internetskoj stranici iz članka 115. Uredbe o kontroli

2.  U slučaju tehničkog kvara ili prestanka rada sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka, podaci iz očevidnika o ribolovu i prekrcajne deklaracije također se šalju:

(a) na zahtjev nadležnog tijela države zastave;

(b) odmah nakon zadnje ribolovne operacije ili nakon završetka prekrcaja;

(c) prije ulaska u luku;

(d) pri svakom inspekcijskom pregledu na moru;

(e) u slučajevima koji su određeni zakonodavstvom Zajednice ili od strane države zastave.

Prethodna obavijest i podaci iz iskrcajne deklaracije također se šalju u slučajevima iz točaka (a) i (e).

3.  Nadležna tijela države članice koja je država zastave unose podatke iz stavka 1. u elektroničku bazu podataka odmah po njihovu primitku.

4.  Nakon tehničkog kvara ili prestanka rada sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka dotično ►M1  ribarsko plovilo Unije ◄ smije napustiti luku tek kada se nadležna tijela države članice koja je država zastave uvjere da sustav za bilježenje i slanje podataka koji je na njemu instaliran ponovo ispravno radi ili ako mu odlazak iz luke odobre nadležna tijela države članice koja je država zastave. Ako država članica koja je država zastave jednom od svojih ribarskih plovila odobri napuštanje luke u obalnoj državi članici s neispravnim sustavom za elektroničko bilježenje i slanje podataka, ona o tome odmah obavješćuje dotičnu obalnu državu članicu.

5.  Uklanjanje sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka radi popravka ili zamjene moraju odobriti nadležna tijela države članice koja je država zastave.

Članak 40.

Neprimitak podataka

1.  Ako nadležna tijela države članice koja je država zastave ne prime podatke koji se šalju u skladu s člancima 15., 22. i 24. Uredbe o kontroli, ona o tome što je moguće prije obavješćuju zapovjednika ili korisnika ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ ili njihovog predstavnika. Ako se u slučaju nekog ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ takva situacija dogodi više od tri puta u jednoj kalendarskoj godini, država članica koja je država zastave osigurava da sustav za elektroničko bilježenje i slanje podataka koji je instaliran na tom plovilu bude temeljito pregledan. Država članica koja je država zastave istražuje slučaj kako bi utvrdila zbog čega podaci nisu primljeni te poduzima odgovarajuće mjere.

2.  Ako nadležna tijela države članice koja je država zastave ne prime podatke koji se šalju u skladu s člancima 15., 22. i 24. Uredbe o kontroli, a zadnja pozicija plovila javljena putem sustava za praćenje plovila bila je u vodama obalne države članice, ona o tome obavješćuju nadležna tijela te obalne države članice što je moguće prije.

3.  Zapovjednik ili korisnik ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ ili njihov predstavnik šalje nadležnim tijelima države članice koja je država zastave sve podatke koji nisu bili poslani, a za koje je primljena obavijest u skladu sa stavkom 1., odmah nakon primitka te obavijesti.

Članak 41.

Nemogućnost pristupa podacima

1.  Ako nadležna tijela obalne države članice opaze u svojim vodama ►M1  ribarsko plovilo Unije ◄ druge države članice, a ne mogu pristupiti podacima iz očevidnika o ribolovu ili podacima o prekrcaju u skladu s člankom 44. ove Uredbe, ona zahtijevaju od nadležnih tijela države članice koja je država zastave da im osigura pristup tim podacima.

2.  Ako se pristup iz stavka 1. ne osigura u roku od četiri sata od zahtjeva, obalna država članica obavješćuje o tome državu članicu koja je država zastave. Nakon primitka te obavijesti država članica koja je država zastave odmah šalje podatke obalnoj državi članici bilo kojim dostupnim elektroničkim sredstvom.

3.  Ako obalna država članica ne primi podatke iz stavka 2., zapovjednik ili korisnik ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ ili njihov predstavnik na zahtjev šalje dotične podatke i presliku povratne poruke iz članka 38. ove Uredbe nadležnim tijelima obalne države članice bilo kojim dostupnim sredstvom, po mogućnosti elektroničkim. Države članice odlučuju koja se sredstva trebaju koristiti i navode ih na internetskoj stranici iz članka 115. Uredbe o kontroli.

4.  Ako zapovjednik ili korisnik ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ ili njihov predstavnik ne može dostaviti nadležnim tijelima obalne države članice presliku povratne poruke iz članka 38. ove Uredbe, dotičnom se ribarskom plovilu zabranjuju ribolovne aktivnosti u vodama obalne države članice sve dok zapovjednik ili korisnik ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ ili njihov predstavnik ne dostavi tim tijelima presliku povratne poruke ili informacije iz članka 14. stavka 1. Uredbe o kontroli.

Članak 42.

Podaci o radu sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka

1.  Države članice vode baze podataka o radu svojih sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka. Te baze podataka moraju sadržavati i biti u stanju automatski generirati najmanje sljedeće informacije:

(a) popis njihovih ribarskih plovila kod čijih je sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka došlo do tehničkog kvara ili prestanka rada;

(b) broj plovila koja nisu dnevno slala podatke iz elektroničkog očevidnika o ribolovu i prosječan broj primljenih poruka s podacima iz elektroničkog očevidnika o ribolovu po plovilu, po pojedinoj državi članici koja je države zastave;

(c) broj primljenih poruka s podacima iz prekrcajnih deklaracija, iskrcajnih deklaracija, potvrda o preuzimanju i prodajnih listova, po pojedinoj državi članici koja je države zastave.

2.  Sažeci podataka generiranih u skladu sa stavkom 1. šalju se Komisiji na njezin zahtjev. Ti se podaci mogu također objavljivati na zaštićenoj internetskoj stranici, i to u obliku i vremenskim razmacima koje odredi Komisija nakon savjetovanja s državama članicama.

▼M1

Članak 43.

Obvezni podaci pri razmjeni informacija među državama članicama

Podatkovni elementi koje zapovjednici plovila moraju zabilježiti u očevidnik o ribolovu, prekrcajnoj deklaraciji, prethodnoj obavijesti i iskrcajnoj deklaraciji obvezno se navode i pri razmjeni podataka među državama članicama.

Članak 44.

Pristup podacima

1.  Kad ribarsko plovilo, koje plovi pod zastavom države članice, obavlja ribolovne aktivnosti u vodama Unije obalne države članice, država zastave odmah po primitku šalju obvezne elektroničke podatke iz očevidnika o ribolovu o tekućem izlasku u ribolov, počevši od posljednjeg odlaska iz luke, toj obalnoj državi članici.

2.  Sve dok ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom države članice obavlja ribolov u vodama Unije druge obalne države članice, država članica koja je država zastave odmah po primitku šalje sve obvezne elektroničke podatke iz očevidnika o ribolovu toj obalnoj državi članici. Država članica koja je država zastave šalje i ispravke u vezi s trenutnim izlaskom u ribolov iz članka 47. stavka 2. ove Uredbe.

3.  Kad se iskrcajne ili prekrcajne operacije odvijaju u luci druge obalne države članice od države članice koja je država zastave, država članica koja je država zastave odmah po primitku šalje sve obvezne elektroničke podatke o iskrcajnoj ili prekrcajnoj deklaraciji toj obalnoj državi članici.

4.  Kad je država članica koja je države zastave obaviještena da ribarsko plovilo koje plovi pod njezinom zastavom namjerava ući u luku druge obalne države članice, država članica koja je država zastave odmah po primitku šalje elektroničku prethodnu obavijest toj obalnoj državi članici.

5.  Kada po izlasku u ribolov ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom države članice uđe u vode Unije druge obalne države članice ili kada su obalnoj državi članici poslani neki od podataka iz stavaka 3. ili 4. o konkretnom izlasku na more, država članica koja je država zastave dopušta pristup svim elektroničkim podacima o ribolovnoj aktivnosti iz članka 111. stavka 1. Uredbe o kontroli o tom izlasku u ribolov od odlaska do završetka iskrcaja i šalje podatke na zahtjev te obalne države članice. Pristup ostaje otvoren najmanje trideset i šest mjeseci nakon početka izlaska u ribolov.

6.  Država članica koja je država zastave ribarskog plovila, kojeg pregledava druga država članica u skladu s člankom 80. Uredbe o kontroli, šalje na zahtjev države članice koja obavlja inspekcijski pregled elektroničke podatke o ribolovnoj aktivnosti iz članka 111. stavka 1. Uredbe o kontroli za tekući izlazak u ribolov od odlaska do trenutka zahtjeva.

7.  Zahtjevi iz stavaka 5. i 6. u elektroničkom su obliku i u njima se navodi treba li u odgovoru dostaviti izvorne podatke s ispravcima ili samo objedinjene podatke. Odgovor na zahtjev generira se automatski i šalje ga bez odlaganja država članica kojoj je upućen zahtjev.

8.  U okviru zajedničkih planova upotrebe sredstava ili drugih dogovorenih zajedničkih inspekcijskih aktivnosti, države članice daju pristup podacima iz sustava za praćenje plovila, očevidnicima o ribolovu, prekrcajnim deklaracijama, prethodnim obavijestima i iskrcajnim deklaracija na zahtjev drugih država članica koje obavljaju inspekcijske preglede na moru.

9.  Zapovjednici ribarskih plovila Unije moraju u svakom trenutku imati siguran pristup podacima iz njihovog elektroničkog očevidnika o ribolovu, prekrcajne deklaracije, prethodne obavijesti i iskrcajne deklaracije koji su pohranjeni u bazi podataka države članice koja je država zastave.

Članak 45.

Razmjena podataka među državama članicama

Države članice:

(a) osiguravaju da podaci primljeni u skladu s ovim poglavljem budu zabilježeni u računalno čitljivom obliku te sigurno spremljeni i čuvani u računalnim bazama podataka najmanje tri godine.

(b) poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se podaci upotrebljavaju jedino u svrhe predviđene ovom Uredbom i

(c) poduzimaju sve potrebne tehničke mjere kako bi zaštitile te podatke od svakog slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnoga gubitka, oštećenja, širenja ili neovlaštenog pregledavanja.

▼B

Članak 46.

Jedinstveno tijelo

1.  U svakoj je državi članici jedinstveno tijelo iz članka 5. stavka 5. Uredbe o kontroli odgovorno za slanje, primanje, upravljanje i obradu svih podataka obuhvaćenih ovim poglavljem.

2.  Države članice razmjenjuju podatke za kontakt tijela iz stavka 1. i u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe o tome obavješćuju Komisiju i tijelo koje je ona odredila.

3.  O svim izmjenama podataka iz stavaka 1. i 2. obavješćuje se Komisija, tijelo koje je ona odredila i ostale države članice prije nego što te izmjene stupe na snagu.Odjeljak 2.

Posebna pravila za očevidnik o ribolovu u elektroničkom obliku

Članak 47.

Učestalost slanja podataka

1.  Dok je na moru, zapovjednik ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ šalje podatke iz elektroničkog očevidnika o ribolovu nadležnim tijelima države članice koja je država zastave najmanje jedanput dnevno, i to najkasnije do 24:00 sata, čak i onda kada nije ostvaren nikakav ulov. On te podatke šalje:

(a) na zahtjev nadležnoga tijela države članice koja je država zastave;

(b) odmah nakon završetka zadnje ribolovne operacije;

(c) prije ulaska u luku;

(d) pri inspekcijskom pregledu na moru;

(e) u slučajevima koji su određeni zakonodavstvom EU-a ili od strane države zastave.

Ako je zadnja ribolovna operacija obavljena najviše sat vremena prije ulaska u luku, informacije predviđene točkama (b) i (c) mogu se poslati u jednoj poruci.

▼M1

1.a  Zapovjednik ribarskog plovila Unije šalje elektroničku poruku o odlasku nadležnim tijelima države članice koja je država zastave prije odlaska iz luke i prije početka bilo kojeg drugog elektroničkog slanja u vezi izlaska u ribolov.

▼B

2.  Zapovjednik plovila može dostaviti ispravke podataka iz elektroničkog očevidnika i prekrcajnih deklaracija do zadnjeg slanja podataka iz stavka 1. točke (c). Ispravci moraju biti lako prepoznatljivi. Nadležna tijela države članice koja je država zastave čuvaju sve prvobitne podatke iz elektroničkog očevidnika kao i ispravke tih podataka.

3.  Zapovjednik mora na ribarskom plovilu čuvati kopiju podataka iz stavka 1. tijekom svakog razdoblja odsutnosti iz luke i dok se ne dostavi iskrcajna deklaracija.

4.  Ako je ►M1  ribarsko plovilo Unije ◄ u luci i ako se na njemu ne nalaze proizvodi ribarstva, a njegov je zapovjednik dostavio iskrcajnu deklaraciju za sve ribolovne operacije obavljene tijekom zadnjeg izlaska u ribolov, slanje podataka u skladu sa stavkom 1. ovog članka može se privremeno suspendirati pod uvjetom da je CPR-u države članice koja je država zastave poslana prethodna obavijest. Slanje podataka ponovo se nastavlja kada ►M1  ribarsko plovilo Unije ◄ napusti luku. Prethodnu obavijest ne moraju slati ►M1  ribarska plovila Unije ◄ koja su opremljena sustavom VMS i šalju podatke putem njega.POGLAVLJE III.

Zajednička pravila za očevidnike o ribolovu, prekrcajne deklaracije i iskrcajne deklaracije u papirnatom ili elektroničkom oblikuOdjeljak 1.

Zajednička pravila za određivanje žive mase

Članak 48.

Definicije

U svrhu ovog poglavlja primjenjuju se sljedeće definicije:

(1) „Prezentiranje” znači oblik u koji je riba obrađena na ribarskom plovilu prije iskrcaja, kako je opisano u Prilogu I.

(2) „Zajedničko prezentiranje” znači prezentiranje koje se sastoji o dvaju ili više dijelova iste ribe.

Članak 49.

Pretvorbeni faktori

1.  Za popunjavanje i dostavljanje očevidnika o ribolovu u skladu s člancima 14. i 15. Uredbe o kontroli primjenjuju se pretvorbeni faktori EU-a iz priloga XIII., XIV. i XV. kako bi se masa uskladištene i obrađene ribe pretvorila u živu masu. Oni se primjenjuju za proizvode ribarstva koji se nalaze na plovilu ili za one koje su ►M1  ribarska plovila Unije ◄ prekrcala ili iskrcala.

2.  Odstupajući od stavka 1., ako su regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu u kojima je Europska unija ugovorna strana ili neugovorna surađujuća strana utvrdile pretvorbene faktore za područje koje reguliraju ili ako je treća zemlja s kojom je Europska unija sklopila sporazum o ribolovu utvrdila pretvorbene faktore za vode koje su pod njezinom suverenošću ili jurisdikcijom, primjenjuju se ti faktori.

3.  Ako za određenu vrstu ili prezentiranje ne postoje pretvorbeni faktori iz stavaka 1. i 2., primjenjuju se pretvorbeni faktori koje je odredila država članica koja je država zastave.

4.  Ne dovodeći u pitanje stavak 2., za izračunavanje žive mase prekrcanog i iskrcanog ulova u svrhu praćenja iskorištenosti kvote nadležna tijela država članica koriste pretvorbene faktore EU-a iz stavka 1.

Članak 50.

Metoda izračuna

1.  Živa masa ribe dobije se tako da se masa prerađene ribe pomnoži s pretvorbenim faktorom iz članka 49. ove Uredbe za svaku vrstu i svako prezentiranje.

2.  Ako je riječ o zajedničkom prezentiranju, koristi se samo jedan pretvorbeni faktor koji odgovara jednom od dijelova zajedničkog prezentiranja.Odjeljak 2.

Zajednička pravila za popunjavanje i dostavljanje očevidnika o ribolovu

Članak 51.

Opća pravila za očevidnike o ribolovu

1.  Dopušteno odstupanje iz članka 14. stavka 3. Uredbe, koje se odnosi na procjenu količine u kilogramima žive mase svake vrste zadržane na plovilu, izražava se kao postotak vrijednosti navedene u očevidniku o ribolovu.

2.  Za ulove koji se trebaju iskrcati nerazvrstani dopušteno odstupanje može se izračunani na temelju jednog ili više uzoraka koji su reprezentativni za ukupne količine zadržane na plovilu.

3.  U svrhu primjene članka 14. Uredbe o kontroli, vrste ulovljene kako bi se koristile kao živi mamci smatraju se vrstama koje su ulovljene i zadržane na plovilu.

4.  Zapovjednik ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ koje prolazi kroz zonu u kojoj se primjenjuje režim upravljanja ribolovnim naporom i u kojoj mu je dopušteno obavljati ribolov bilježi i dostavlja odgovarajuće podatke iz članka 14. stavka 5. Uredbe o kontroli čak i onda kada ne obavlja ribolovne aktivnosti u toj zoniOdjeljak 3.

Zajednička pravila za popunjavanje i dostavljanje prekrcajnih/iskrcajnih deklaracija

Članak 52.

Dopušteno odstupanje u prekrcajnim deklaracijama

Dopušteno odstupanje iz članka 21. stavka 3. Uredbe o kontroli, koje se odnosi na procjenu količine u kilogramima žive mase svake prekrcane ili preuzete vrste, izražava se kao postotak vrijednosti navedenih u prekrcajnoj deklaraciji.

Članak 53.

Razlika između prekrcanih ulova

Ako postoji razlika između količine ulova prebačene s plovila s kojeg je obavljen prekrcaj i količine ulova koju je preuzelo plovilo na koje je obavljen prekrcaj, veća se količina smatra prekrcanom količinom. Države članice osiguravaju poduzimanje dodatnih mjera kako bi se utvrdila stvarna masa proizvoda ribarstva koja je bila prekrcana s jednog na drugo plovilo.

Članak 54.

Završetak iskrcaja

Ako se u skladu s člankom 61. Uredbe o kontroli proizvodi ribarstva prevezu s iskrcajnog mjesta prije vaganja, za potrebe članka 23. stavka 3. i članka 24. stavka 1. Uredbe o kontroli smatrat će se da je iskrcaj završen kad proizvodi ribarstva budu izvagani.

Članak 55.

Ribolovne operacije u kojima sudjeluju dva ili više ►M1  ribarskih plovila Unije ◄

Ne dovodeći u pitanje posebna pravila, u slučaju ribolovnih operacija u kojima sudjeluju dva ili više ►M1  ribarskih plovila Unije ◄ :

 iz različitih država članica, ili

 iz iste države članice, ali koja iskrcavaju ulov u državi članici čiju zastavu ne vijore,

iskrcani se ulov pripisuje ►M1  ribarskom plovilu Unije ◄ koje je iskrcalo proizvode ribarstva.POGLAVLJE IV.

Planovi uzorkovanja i prikupljanje podataka o ►M1  ribarskim plovilima Unije ◄ na koja se ne primjenjuju zahtjevi u vezi s očevidnikom o ribolovu i iskrcajnom deklaracijom

Članak 56.

Izrada plana uzorkovanja

Planove uzorkovanja iz članka 16. stavka 2. i članka 25. stavka 2. Uredbe o kontroli, čija je svrha praćenje plovila na koja se ne primjenjuju zahtjevi u vezi s očevidnikom o ribolovu i iskrcajnom deklaracijom, izrađuju države članice u skladu s ovim odjeljkom kako bi utvrdile iskrcane količine stoka ili skupine stokova koje su ulovila takva ribarska plovila i, prema potrebi, njihov ribolovni napor. Ti se podaci koriste za evidentiranje ulova i, prema potrebi, ribolovnog napora kako je predviđeno člankom 33. Uredbe o kontroli.

Članak 57.

Metodologija uzorkovanja

1.  Planovi uzorkovanja iz članka 56. ove Uredbe izrađuju se u skladu s Prilogom XVI.

2.  Veličina uzorka koji će se pregledati određuje se na temelju rizika, i to kako slijedi:

(a) „veoma mali” rizik: 3 % uzorka;

(b) „mali” rizik: 5 % uzorka;

(c) „srednji” rizik: 10 % uzorka;

(d) „veliki” rizik: 15 % uzorka;

(e) „veoma veliki” rizik: 20 % uzorka.

3.  Ulov pojedinog stoka koji određeni sektor flote ostvario u jednom danu procjenjuje se tako da se ukupni broj aktivnih ►M1  ribarskih plovila Unije ◄ iz dotičnog sektora flote pomnoži s prosječnim dnevnim ulovom dotičnog stoka po ►M1  ribarskom plovilu Unije ◄ , utvrđenim na temelju ulova koje je ostvario uzorak ►M1  ribarskih plovila Unije ◄ na kojemu je obavljen inspekcijski pregled.

4.  Smatra se da su države članice ispunile zahtjev u pogledu plana uzorkovanja iz članka 56. ove Uredbe ako za svako od svojih ribarskih plovila na koja se ne primjenjuju zahtjevi u vezi s očevidnikom o ribolovu i iskrcajnom deklaracijom sustavno, najmanje jednom mjesečno, prikupljaju podatke:

(a) o svim iskrcanim ulovima svih vrsta u kilogramima, čak i onda kada je iskrcana količina jednaka nuli;

(b) o statističkim trokutima u kojima su ostvareni ti ulovi.POGLAVLJE V.

Nadzor ribolovnog napora

Članak 58.

Izvješće o ribolovnom naporu

1.  Izvješće o ribolovnom naporu iz članka 28. Uredbe o kontroli šalje se u skladu s Prilogom XVII.

2.  Ako zapovjednik ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ šalje poruku nadležnim tijelima putem radija u skladu s člankom 28. stavkom 1. Uredbe o kontroli, države članice određuju koje se radiostanice trebaju koristiti te ih navode na internetskoj stranici iz članka 115. Uredbe o kontroli.POGLAVLJE VI.

Korektivne mjere

Članak 59.

Opća načela

Kako bi mogle iskoristiti korektivne mjere iz članka 37. Uredbe o kontroli, države članice moraju obavijestiti Komisiju o opsegu pretrpljene štete što je moguće prije, a u svakom slučaju u roku od mjesec dana od datuma na koji je u Službenom listu objavljena zabrana ribolova u skladu s člankom 36. Uredbe o kontroli.

Članak 60.

Raspodjela raspoloživih ribolovnih mogućnosti

▼M1

1.  Ako se radnjom poduzetom u skladu s člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 šteta ne ispravi u cijelosti ili djelomično, Komisija, nakon što primi obavijest iz članka 59. ove Uredbe, poduzima što je moguće prije potrebnu mjeru kako bi se ispravila prouzročena šteta.

▼B

2.  Mjerom iz stavka 1. utvrđuje se:

(a) koje su države članice pretrpjele štetu (oštećene države članice) i opseg štete (eventualno smanjen kroz razmjene kvota);

▼M1

(b) prema potrebi, koje su države članice premašile svoje ribolovne mogućnosti (države članice s premašenjem) i opseg premašenja (eventualno smanjen kroz razmjene kvota u skladu s člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

▼B

(c) prema potrebi, za koliko se ribolovne mogućnosti država članica s premašenjem trebaju smanjiti razmjerno premašenim ribolovnim mogućnostima;

(d) prema potrebi, za koliko se ribolovne mogućnosti oštećenih država članica trebaju uvećati razmjerno pretrpljenoj šteti;

(e) prema potrebi, datum ili datumi na koje će se izvršiti smanjenja ili uvećanja;

(f) prema potrebi, sve ostale mjere nužne za ispravak pretrpljene štete.POGLAVLJE VII.

Snaga motora

Članak 61.

Certificiranje snage porivnog motora

1.  Certifikat kojim se potvrđuje najveća stalna snaga novog porivnog motora, zamjenskog porivnog motora i tehnički izmijenjenog porivnog motora, kako je predviđeno člankom 40. stavcima 1. i 2. Uredbe o kontroli, izdaje se u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2930/86 ( 4 ).

2.  Tehnički izmijenjenim porivnim motorom iz stavka 1. smatra se svaki porivni motor kod kojeg je bilo koja od njegovih glavnih komponenti (dijelova), uključujući između ostalog i opremu za ubrizgavanje, ventile, turbopuhalo, klipove, košuljicu cilindra, klipnjače i glave valjka, izmijenjena ili zamijenjena novim dijelovima drugačijih tehničkih specifikacija što ima za posljedicu izmijenjenu snagu motora, ili kod kojeg je izmijenjena podešenost, kao što je podešenost ubrizgavanja, konfiguracija turbopuhala ili rad ventila. Vrsta tehničke izmjene mora se jasno objasniti u certifikatu iz stavka 1.

3.  Prije ugradnje novog porivnog motora ili prije zamjene ili tehničke izmjene postojećeg porivnog motora ovlaštenik povlastice za ribolov o tome obavješćuje nadležna tijela.

4.  Ovaj se članak primjenjuje od 1. siječnja 2012. na ribarska plovila koja su obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom. Za ostala se ribarska plovila primjenjuje od 1. siječnja 2013. On se primjenjuje samo na ribarska plovila na kojima je ugrađen novi porivni motor ili čiji se postojeći porivni motor zamijenjen ili tehnički izmijenjen nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 62.

Provjeravanje i plan uzorkovanja

1.  U svrhu provjere snage motora u skladu s člankom 41. Uredbe o kontroli države članice izrađuju plan uzorkovanja radi identifikacije onih ribarskih plovila ili skupina ribarskih plovila u svojoj floti kod kojih postoji rizik da će prijavljena snaga porivnog motora biti manja od stvarne. Plan uzorkovanja mora se temeljiti na najmanje sljedećim kriterijima visokog rizika:

(a) ribarska plovila koja obavljaju ribolov obuhvaćen režimom upravljanja ribolovnim naporom, posebno ona ribarska plovila kojima je dodijeljen pojedinačni ribolovni napor u kW-danima;

(b) ribarska plovila na koja se primjenjuju ograničenja snage plovila koja proizlaze iz nacionalnog prava ili prava Europske unije;

(c) ribarska plovila kod kojih je omjer snage plovila (kW) i tonaže plovila (GT) za 50 % manji od prosječnog omjera za istu vrstu ribarskog plovila i ribolovnog alata te ciljanu vrstu. U svrhu te analize, države članice mogu podijeliti flotu prema jednom ili više sljedećih kriterija:

i. segmentacija flote ili jedinice upravljanja utvrđene nacionalnim pravom;

ii. kategorije duljine;

iii. kategorije tonaže;

iv. korišteni ribolovni alat;

v. ciljane vrste.

2.  Države članice mogu na temelju vlastite procjene uzeti u obzir i dodatne kriterije rizika.

3.  Države članice sastavljaju popis svojih ribarskih plovila koji ispunjavaju jedan ili više kriterija rizika iz stavka 1. i, prema potrebi, kriterije rizika iz stavka 2.

4.  Iz svake skupine ribarskih plovila koji odgovaraju jednom od kriterija rizika iz stavaka 1. i 2. države članice biraju slučajni uzorak ribarskih plovila. Veličina uzorka jednaka je kvadratnom korijenu broja ribarskih plovila u dotičnoj skupini, zaokruženom na najbliži cijeli broj.

5.  Za svako ribarsko plovilo u slučajnom uzorku države članice provjeravaju sve tehničke dokumente iz članka 41. stavka 1. Uredbe o kontroli koje posjeduju. Što se tiče drugih dokumenata koji se spominju u točki (g) članka 41. stavka 1. Uredbe o kontroli, države članice posebnu pozornost posvećuju kataloškim specifikacijama proizvođača motora, ako su dostupne.

6.  Ovaj se članak primjenjuje od 1. siječnja 2012. Kod fizičkih provjera iz članka 41. stavka 2. Uredbe o kontroli prednost se daje koćaricama koje obavljaju ribolov obuhvaćen režimom upravljanja ribolovnim naporom.

Članak 63.

Fizička provjera

1.  Ako se mjerenja porivne snage obavljaju na ribarskom plovilu u okviru fizičke provjere snage porivnog motora kako je predviđena člankom 41. stavkom 2. Uredbe o kontroli, snaga porivnog motora može se izmjeriti na najdostupnijoj točki između propelera i motora.

2.  Ako se snaga porivnog motora mjeri iza reduktora, na vrijednost dobivenu mjerenjem primjenjuje se odgovarajuća korekcija kako bi se izračunala snaga porivnog motora na izlaznoj prirubnici motora sukladno definiciji iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EEZ) br. 2930/86. Pri toj se korekciji uzimaju u obzir gubici snage u reduktoru na temelju službenih tehničkih podataka proizvođača reduktora.POGLAVLJE VIII.

Nadzor rekreacijskog ribolova

Članak 64.

Izrada plana uzorkovanja

1.  Ne dovodeći u pitanje korištenje podataka iz stavka 5., planovima uzorkovanja koje države članice izrađuju u skladu s člankom 55. stavkom 3. Uredbe o kontroli radi nadzora ulova stokova obuhvaćenih planom obnove što su ih ostvarila plovila u okviru rekreacijskog ribolova predviđa se dvogodišnje prikupljanje podataka.

2.  Metode korištene u planovima uzorkovanja moraju biti jasno utvrđene i koliko god je to moguće:

(a) stabilne u vremenu;

(b) standardizirane unutar regija;

(c) u skladu sa standardima kvalitete što su ih utvrdila odgovarajuća međunarodna znanstvena tijela i, prema potrebi, odgovarajuće regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu u kojima je Europska unija ugovorna strana ili promatrač.

3.  Plan uzorkovanja sadrži nacrt uzorkovanja za procjenu ulova stokova obuhvaćenih planom obnove, korištenog alata i zemljopisnih područja na koja se odnosi dotični plan obnove, a u kojima su ostvareni ti ulovi.

4.  Države članice sustavno procjenjuju točnost i preciznost prikupljenih podataka.

5.  U svrhu planova uzorkovanja iz stavka 1. države članice mogu koristiti podatke prikupljene u skladu s višegodišnjim programom Zajednice iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 ( 5 ) u mjeri u kojoj su ti podaci dostupni.

6.  Ova se odredba ne primjenjuje ako je država članica zabranila rekreacijski ribolov stokova obuhvaćenih planom obnove.

Članak 65.

Dostavljanje i ocjenjivanje planova uzorkovanja

1.  Države članice obavješćuju Komisiju o svojim planovima uzorkovanja 12 mjeseci nakon stupanja na snagu plana obnove. Za planove obnove koji su već na snazi u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe, obavijest o planovima uzorkovanja dostavlja se u roku od 12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Obavijest o izmjeni plana uzorkovanja dostavlja se prije nego što one stupe na snagu.

2.  Osim ocjenjivanja koje se zahtijeva člankom 55. stavkom 4. Uredbe o kontroli, znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo također ocjenjuje:

(a) sukladnost prijavljenih planova uzorkovanja s kriterijima i zahtjevima iz članka 64. stavaka 2. i 3. ove Uredbe, i to nakon obavijesti iz stavka 1. i potom svakih pet godina;

(b) sukladnost izmjena plana uzorkovanja iz stavka 1. s kriterijima i zahtjevima iz članka 64. stavaka 2. i 3. ove Uredbe.

3.  Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo prema potrebi daje preporuke za poboljšanje plana uzorkovanja.GLAVA IV.

KONTROLA TRŽNIŠTVAPOGLAVLJE I.

Sljedivost

▼M1

Članak 66.

Definicije

Za potrebe ovog poglavlja primjenjuje se sljedeća definicija:

„Proizvodi ribarstva i akvakulture” znači svi proizvodi koji su obuhvaćeni poglavljem 3. tarifnim podbrojem 1212 21 00 poglavlja 12. i tarifnim brojevima 1604 i 1605 poglavlja 16. kombinirane nomenklature utvrđene Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2658/87 ( 6 ).

▼B

Članak 67.

Podaci o serijama

1.  Gospodarski subjekti navode podatke o proizvodima ribarstva i akvakulture iz članka 58. stavka 5. Uredbe o kontroli u trenutku kad se proizvodi ribarstva i akvakulture razvrstavaju u serije, a najkasnije kod prve prodaje.

2.  Osim stavka 1., gospodarski subjekti također ažuriraju odgovarajuće podatke iz članka 58. stavka 5. Uredbe o kontroli koji proizlaze iz združivanja ili razdjeljivanja serija proizvoda ribarstva i akvakulture nakon prve prodaje, i to kad ti podaci postanu dostupni.

3.  Ako se zbog združivanja ili razdjeljivanja serija nakon prve prodaje pomiješaju proizvodi ribarstva i akvakulture s više ribarskih plovila ili iz više objekata akvakulture, gospodarski subjekti moraju biti u stanju identificirati svaku izvornu seriju najmanje pomoću identifikacijskog broja iz članka 58. stavka 5. točke (a) Uredbe o kontroli te omogućiti njihovu sljedivost do faze izlova ili sakupljanja u skladu s člankom 58. stavkom 3. Uredbe o kontroli.

4.  Sustavi i postupci iz članka 58. stavka 4. Uredbe o kontroli omogućuju gospodarskim subjektima da identificiraju neposrednog dobavljača odnosno neposredne dobavljače i, osim ako je riječ o krajnjim potrošačima, neposrednog kupca odnosno neposredne kupce proizvoda ribarstva i akvakulture.

5.  Podaci o proizvodima ribarstva i akvakulture iz članka 58. stavka 5. Uredbe o kontroli navode se na etiketi ili ambalaži serije ili u trgovačkom dokumentu koji prati seriju. Mogu se staviti na seriju pomoću sredstva za identifikaciju kao što je šifra, štapičasti kod, elektronički čip ili slično sredstvo ili sustav označivanja. Podaci o seriji moraju biti na raspolaganju u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, i to tako da im nadležna tijela država članica u svakom trenutku imaju pristup.

6.  Gospodarski subjekti stavljaju podatke o proizvodima ribarstva i akvakulture iz članka 58. stavka 5. Uredbe o kontroli pomoću sredstva za identifikaciju kao što je šifra, štapičasti kod, elektronički čip ili slični uređaj ili sustav označivanja:

(a) od 1. siječnja 2013., ako se radi o proizvodima ribarstva obuhvaćenim višegodišnjim planom;

(b) od 1. siječnja 2015., ako se radi o ostalim proizvodima ribarstva i akvakulture.

7.  Ako se podaci iz članka 58. stavka 5. Uredbe o kontroli nalaze u trgovačkom dokumentu koji prati seriju, na odgovarajuću se seriju mora staviti najmanje identifikacijski broj.

8.  Države članice međusobno surađuju kako bi osigurale da su podaci kojima je označena serija i/ili koji prate seriju dostupni nadležnim tijelima države članice koja nije ona u kojoj je sastavljena dotična serija proizvoda ribarstva ili akvakulture, posebno ako je serija označena podacima pomoću sredstva za identifikaciju kao što je šifra, štapičasti kod, elektronički čip ili slično sredstvo. Gospodarski subjekti koji koriste takva sredstva osiguravaju da su ona razvijena na temelju međunarodno priznatih normi i specifikacija.

9.  Podaci o datumu ulova iz članka 58. stavka 5. točke (d) Uredbe o kontroli mogu uključivati nekoliko kalendarskih dana ili jedno razdoblje koje pokriva više datuma ulova.

10.  Podaci o isporučiteljima iz članka 58. stavka 5. točke (f) Uredbe o kontroli odnose se na neposrednog isporučitelja odnosno neposredne isporučitelje iz stavka 4. ovog članka. Gdje je primjenjivo, ti se podaci mogu navesti u obliku identifikacijske oznake iz odjeljka I. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o posebnim pravilima higijene hrane životinjskog podrijetla ( 7 ).

11.  Podaci navedeni u točkama (a) do (f) članka 58. stavka 5. Uredbe o kontroli ne primjenjuju se na:

(a) uvezene proizvode ribarstva i akvakulture koji su u skladu s člankom 12. stavkom 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 ( 8 ) isključeni iz područja primjene potvrde o ulovu;

(b) proizvode ribarstva i akvakulture ulovljene ili uzgojene u slatkim vodama; i

(c) ukrasne ribe, rakove i mekušce.

▼M1

12.  Podaci navedeni u članku 58. stavku 5. Uredbe o kontroli ne primjenjuju se na proizvode ribarstva i akvakulture obuhvaćene tarifnim brojevima 1604 i 1605 poglavlja 16. kombinirane nomenklature.

13.  Za potrebe članka 58. stavka 5. Uredbe o kontroli podaci o području u kojem su proizvodi ulovljeni ili uzgojeni odnose se na:

(a) odgovarajuće zemljopisno područje, kako je definirano člankom 4. stavkom 30. Uredbe o kontroli, za ulove stokova ili skupine stokova za koje je zakonodavstvom Unije utvrđena kvota i/ili najmanja dopuštena lovna veličina.

(b) za ulove drugih stokova ili skupina stokova, proizvodi ribarstva ulovljeni u slatkim vodama i proizvodi akvakulture, naziv ulova ili proizvodno područje u skladu s člankom 38. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1379/2013 ( 9 ).

▼B

14.  Vrijednost malih količina proizvoda ribarstva i akvakulture iz članka 58. stavka 8. Uredbe o kontroli primjenjuje se na izravnu prodaju od strane ribarskog plovila po kalendarskom danu i po krajnjem potrošaču.

▼M1 —————

▼BPOGLAVLJE II.

Vaganje proizvoda ribarstvaOdjeljak 1.

Opća pravila za vaganje

Članak 69.

Područje primjene

Ne dovodeći u pitanje članke 78. do 89. ove Uredbe, odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na količine koje se s ►M1  ribarskih plovila Unije ◄ iskrcavaju u državi članici, kao i na prekrcaje u kojima sudjeluju ►M1  ribarska plovila Unije ◄ i obavljaju se u lukama ili mjestima blizu obale države članice, kao i na vaganje proizvoda ribarstva na ►M1  ribarskim plovilima Unije ◄ u ►M1  vodama Unije ◄ .

Članak 70.

Evidencija o vaganju

1.  Registrirani kupci, registrirani aukcijski centri ili druga tijela ili osobe koji su odgovorni za prvo stavljanje na tržište proizvoda ribarstva ili za njihovo skladištenje prije prvog stavljanja na tržište, ili, prema potrebi, zapovjednik ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ , vode evidenciju o vaganju obavljenom u skladu s člancima 60. i 61. Uredbe o kontroli, u kojoj navode sljedeće podatke:

(a) FAO-vu troslovnu oznaku izvagane vrste;

(b) rezultat vaganja za svaku količinu svake vrste, izražen kao masa proizvoda u kilogramima;

(c) vanjski identifikacijski broj i ime ribarskog plovila s kojeg potječe izvagana količina;

(d) prezentiranje izvaganih proizvoda ribarstva;

(e) datum vaganja (GGGG-MM-DD).

2.  Registrirani kupci, registrirani aukcijski centri ili druga tijela ili osobe koji su odgovorni za prvo stavljanje na tržište proizvoda ribarstva ili za njihovo skladištenje prije prvog stavljanja na tržište, ili, prema potrebi, zapovjednik ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ , čuvaju evidenciju iz stavka 1. tri godine.

Članak 71.

Vrijeme vaganja

1.  Ako se proizvodi ribarstva prekrcavaju s jednog ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ na drugo, a prvi iskrcaj prekrcanih proizvoda ribarstva obavit će se u luci izvan Europske unije, dotični se proizvodi ribarstva moraju izvagati prije nego što se iz luke ili mjesta prekrcaja prevezu na drugu lokaciju.

2.  Ako su proizvodi ribarstva izvagani na ►M1  ribarskom plovilu Unije ◄ u skladu s člankom 60. stavkom 3. Uredbe o kontroli te potom ponovo izvagani na kopnu nakon iskrcaja, rezultat dobiven vaganjem na kopnu koristi se za potrebe članka 60. stavka 5. Uredbe o kontroli.

3.  Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe koje se odnose na ►M1  ribarska plovila Unije ◄ koja ne podliježu obvezi elektroničkog popunjavanja i dostavljanja podataka iz očevidnika o ribolovu u skladu s člankom 15. Uredbe o kontroli, država članica može propisati da zapovjednik plovila mora prije vaganja uručiti kopiju lista iz očevidnika o ribolovu nadležnim tijelima države članice u kojoj je obavljen iskrcaj.

Članak 72.

Sustavi za vaganje

1.  Svi sustavi za vaganje moraju biti umjereni i zapečaćeni od strane nadležnih tijela države članice.

2.  Fizička ili pravna osoba koja je odgovorna za sustav za vaganje vodi evidenciju o umjeravanju.

3.  Ako se za vaganje koristi sustav s pokretnom trakom, na vidljivo se mjesto pričvršćuje brojač koji bilježi sveukupnu masu. Bilježi se masa koju pokaže brojač na početku vaganja kao i sveukupna masa. Fizička ili pravna osoba odgovorna za vaganje bilježi u evidenciju o vaganju svako korištenje sustava.

Članak 73.

Vaganje zamrznutih proizvoda ribarstva

1.  Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe, a posebno članke 70. i 74. ove Uredbe, pri vaganju iskrcanih količina zamrznutih proizvoda ribarstva masa zamrznutih proizvoda ribarstva iskrcanih u kašetama ili blokovima može se odrediti po vrsti i, prema potrebi, prezentiranju, i to tako da se ukupan broj kašeta ili blokova pomnoži s prosječnom neto masom kašete ili bloka izračunatom prema metodologiji iz Priloga XVIII.

2.  Fizička ili pravna osoba koja važe proizvode ribarstva vodi evidenciju za svaki iskrcaj, u kojoj navodi:

(a) ime i vanjska registracijska slova i brojeve plovila s kojega su iskrcani proizvodi ribarstva;

(b) vrstu i, prema potrebi, prezentiranje iskrcane ribe;

(c) veličinu serije i uzorka paleta za svaku vrstu i, prema potrebi, svako prezentiranje u skladu s odredbama točke 1. Priloga XVIII.;

(d) masu svake palete u uzorku i prosječnu masu paleta;

(e) broj kašeta ili blokova na svakoj paleti u uzorku;

(f) vrijednost tare po kašeti ako se razlikuje od vrijednosti tare određene u točki 4. Priloga XVIII.;

(g) prosječnu masu prazne palete u skladu s odredbama točke 3. pod (b) Priloga XVIII.;

(h) prosječnu masu proizvoda ribarstva po kašeti ili bloku, za svaku vrstu i, prema potrebi, prezentiranje.

Članak 74.

Led i voda

1.  Prije vaganja registrirani kupci, registrirani aukcijski centri ili druga tijela ili osobe koji su odgovorni za prvo stavljanje na tržište proizvoda ribarstva osiguravaju da proizvodi ribarstva budu očišćeni od leda koliko je to razumno moguće, a da se ne uzrokuje njihovo kvarenje ili ne smanji njihova kvaliteta.

▼M1

2.  Ne dovodeći u pitanje posebna pravila koja se primjenjuju na pelagičke vrste iz članaka 78. do 89. ove Uredbe koje se iskrcavaju u rasutom stanju kako bi se prevezle na mjesto prvog stavljanja na tržište, skladištenja ili prerade, odbitak vode i leda od ukupne mase ne smije biti veći od 2 %. U svim slučajevima postotak odbitka vode i leda bilježi se na potvrdi o vaganju zajedno s masom. Kod nepelagičkih vrsta nema odbitka vode ili leda za istovare za industrijske svrhe.

▼B

Članak 75.

Pristup nadležnih tijela

Nadležna tijela imaju u svakom trenutku puni pristup sustavima za vaganje, evidencijama o vaganju, pisanim deklaracijama i svim prostorima u kojima su proizvodi ribarstva uskladišteni ili u kojima se oni prerađuju.

Članak 76.

Planovi uzorkovanja

1.  Plan uzorkovanja iz članka 60. stavka 1. Uredbe o kontroli i sve njegove naknadne izmjene donose države članice u skladu s metodologijom koja se temelji na procjeni rizika i opisana je u Prilogu XIX.

2.  Plan uzorkovanja iz članka 60. stavka 3. Uredbe o kontroli i sve njegove naknadne izmjene donosi država članica u skladu s metodologijom koja se temelji na procjeni rizika i opisana je u Prilogu XX. Ako se ulovi važu na plovilu, dopušteno odstupanje iz čanka 14. stavka 3. i članka 21. stavka 3. Uredbe o kontroli ne primjenjuje se ako je rezultat koji je dobiven vaganjem nakon iskrcaja veći od odgovarajućeg rezultata dobivenog vaganjem na plovilu.

3.  Ako države članice namjeravaju donijeti plan uzorkovanja iz članka 60. stavaka 1. i 3. Uredbe o kontroli, poželjno je da u roku od šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe dostave jedinstveni plan uzorkovanja koji obuhvaća sve dotične postupke vaganja za razdoblje od tri godine. Taj se plan uzorkovanja može sastojati od različitih dijelova za različite vrste ribolova.

4.  Svaki novi plan uzorkovanja koji se donosi nakon datuma iz stavka 3. odnosno sve izmjene tih planova dostavljaju se na odobrenje tri mjeseca prije kraja dotične godine.

Članak 77.

Planovi i programi kontrole za vaganje proizvoda ribarstva nakon prijevoza s iskrcajnog mjesta

1.  Plan kontrole iz članka 61. stavka 1. Uredbe o kontroli i sve njegove naknadne izmjene donose države članice u skladu s metodologijom koja se temelji na procjeni rizika i opisana je u Prilogu XXI.

2.  Ako države članice namjeravaju donijeti plan kontrole iz članka 61. stavka 1. Uredbe o kontroli, dostavljaju jedan plan kontrole po državi članici, koji obuhvaća sve prijevoze proizvoda ribarstva koji će se izvagati nakon prijevoza. Taj se plan kontrole dostavlja u roku od šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Jedinstveni plan kontrole može se sastojati od različitih dijelova za različite vrste ribolova.

3.  Zajednički program kontrole iz članka 61. stavka 2. Uredbe o kontroli i sve njegove naknadne izmjene donose države članice u skladu s metodologijom koja se temelji na procjeni rizika i opisana je u Prilogu XXII.

4.  Ako države članice namjeravaju donijeti zajedničke programe kontrole iz članka 61. stavka 2. Uredbe o kontroli, one ih dostavljaju u roku od šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

5.  Svi novi planovi kontrole iz stavka 2. ili zajednički programi kontrole iz stavka 4. koji se donose nakon datuma iz stavaka 2. i 4. ili sve izmjene tih planova ili programa dostavljaju se tri mjeseca prije kraja godine koja prethodi datumu stupanja na snagu tog plana ili programa.Odjeljak 2.

Posebna pravila za vaganje određenih pelagičkih vrsta

▼M1

Članak 78.

Područje primjene postupaka vaganja za ulove haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke

Pravila utvrđena ovim poglavljem primjenjuju se na vaganje ulova haringe (Clupea harengus), skuše (Scomber scombrus), šnjura (Trachurus spp.) i ugotice pučinke (Micromesistius poutassou) koji se iskrcavaju u Uniji ili ih iskrcavaju ribarska plovila Unije u trećim zemljama, a ulovljeni su:

(a) ako je riječ o haringama u ICES-ovim zonama I., II., III.a, IV., V.b, VI. i VII.;

(b) ako je riječ o skušama u ICES-ovim zonama II.a, III.a, IV., V.b, VI., VII., VIII., IX., XII., XIV. i u vodama Unije na CECAF-ovom području;

(c) ako je riječ o šnjurima u ICES-ovim zonama II.a, IV., V.b, VI., VII., VIII., IX., X, XII., XIV. i u ►M1  vodama Unije ◄ na CECAF-ovom području;

(d) ako je riječ o ugotici pučinki u ICES-ovim zonama II.a, III.a, IV., V.b, VI., VII., VIII., IX., XII., XIV. i u vodama Unije na CECAF-ovom području;

kada količine po iskrcaju prelaze 10 tona.

Članak 79.

Luke za vaganje ulova haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke

▼B

1.  Ulovi vrsta iz članka 78. ove Uredbe važu se odmah po iskrcaju. Međutim, ulovi tih vrsta mogu se izvagati nakon prijevoza pod uvjetom:

 ako je riječ o odredištu unutar države članice, da je dotična država članica donijela plan kontrole iz članka 61. stavka 1. Uredbe o kontroli u skladu s metodologijom koja se temelji na procjeni rizika i opisana je u Prilogu XXI.,

 ako je riječ o odredištu u drugoj državi članici, da su dotične države članice donijele zajednički program kontrole iz članka 61. stavka 2. Uredbe o kontroli u skladu s metodologijom koja se temelji na procjeni rizika i opisana je u Prilogu XXII,

i pod uvjetom da je taj plan kontrole ili zajednički program kontrole odobren od strane Komisije.

2.  Svaka dotična država članica određuje u kojim se njezinim lukama važu vrste iz članka 78. ove Uredbe i osigurava da se svi iskrcaji tih vrsta obavljaju u tim lukama. Te luke imaju:

(a) utvrđeno vrijeme iskrcaja ili prekrcaja;

(b) utvrđena mjesta iskrcaja ili prekrcaja;

(c) utvrđene postupke inspekcije i nadzora.

3.  Dotične države članice dostavljaju Komisiji popis tih luka te postupke inspekcije i nadzora koji se u njima primjenjuju, kao i načine i uvjete evidentiranja i dostavljanja podataka o količinama svake takve vrste kod svakog iskrcaja.

4.  Sve izmjene popisa luka i postupaka inspekcijske i nadzora iz stavka 3. dostavljaju se Komisiji najmanje 15 dana prije njihova stupanja na snagu.

5.  Države članice osiguravaju da svi iskrcaji vrsta iz članka 78. ove Uredbe koje obavljaju njihova plovila izvan Europske unije budu obavljena u lukama što su ih treće zemlje koje su s Europskom unijom zaključile sporazume o tim vrstama izričito odredile za vaganje.

6.  Komisija će svim dotičnim državama članicama dostaviti informacije iz stavaka 3. i 4., kao i popis luka koje su odredile treće zemlje.

7.  Komisija i dotične države članice na svojim službenim internetskim stranicama objavljuju popis luka i njegove izmjene.

Članak 80.

Ulazak u luku države članice

1.  Za potrebe vaganja, zapovjednik ribarskog plovila ili njegov predstavnik mora najmanje 4 sata prije ulaska u iskrcajnu luku obavijestiti nadležna tijela države članice u kojoj će se obaviti iskrcaj o:

(a) luci u koju namjerava uploviti, imenu plovila i njegovim vanjskim registracijskim slovima i brojevima;

(b) predviđenom vremenu dolaska u tu luku;

▼M1

(c) količinama haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke izraženim u kilogramima žive mase, koje su zadržane na plovilu;

▼B

(d) odgovarajućem zemljopisnom području ili područjima na kojima je ostvaren ulov, navodeći potpodručje i odjeljak ili pododjeljak u kojemu se sukladno pravu Unije primjenjuju ograničenja ulova.

2.  Zapovjednik ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ koji je obvezan bilježiti podatke u očevidnik o ribolovu u elektroničkom obliku dostavlja državi članici koja je njegova država zastave podatke iz stavka 1. elektroničkim putem. Države članice bez odgađanja prenose te podatke državi članici u kojoj će se obaviti iskrcaj. Podaci iz očevidnika o ribolovu u elektroničkom obliku o kojima se govori u članku 15. Uredbe o kontroli i podaci iz stavka 1. mogu se poslati u jednoj elektroničkoj poruci.

3.  Države članice mogu odrediti kraći rok za slanje obavijesti nego što je onaj iz stavka 1. U tom slučaju dotične države članice o tome obavješćuju Komisiju 15 dana prije nego što taj kraći rok počne vrijediti. Komisija i dotične države članice objavljuju tu informaciju na svojim internetskim stranicama.

Članak 81.

Istovar

Nadležna tijela dotične države članice zahtijevaju da se nijedan ulov iz članka 78. ove Uredbe ne smije početi istovarivati dok to ne bude izričito dopušteno. Ako se istovar prekine, za nastavak istovara potrebna je dozvola.

Članak 82.

Očevidnik o ribolovu

1.  Odmah po dolasku u luku i prije nego što započne istovar, zapovjednik ribarskog plovila koji nije obvezan bilježiti podatke u očevidnik o ribolovu u elektroničkom obliku daje na pregled nadležnom tijelu države članice u iskrcajnoj luci odgovarajuću popunjenu stranicu ili stranice očevidnika o ribolovu.

▼M1

2.  Količine haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke koje se nalaze na plovilu, a koje su prijavljene prije iskrcaja u skladu s člankom 80. stavkom 1. točkom (c) ove Uredbe, moraju biti jednake količinama koje su zabilježene u popunjenom očevidniku o ribolovu.

Članak 83.

Javni objekti za vaganje svježe haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke

▼B

Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 72. ove Uredbe, ako se koriste javni objekti za vaganje, fizičke ili pravne osobe koje važu ulove iz članka 78. ove Uredbe izdaju kupcu potvrdu o vaganju u kojoj je naveden datum i vrijeme vaganja te identifikacijski broj cisterne. Kopija potvrde o vaganju prilaže se prodajnom listu ili potvrdi o preuzimanju.

Članak 84.

Privatni objekti za vaganje svježe ribe

1.  Osim odredbi članka 72. ove Uredbe, na korištenje privatnih objekata za vaganje primjenjuju se i zahtjevi ovog članka.

2.  Fizičke ili pravne osobe koje važu ulove iz članka 78. ove Uredbe moraju za svaki sustav vaganja voditi evidenciju u obliku uvezane knjige s obrojčanim stranicama. Ona se popunjava odmah nakon završetka vaganja pojedine iskrcane količine, a najkasnije do 23:59 po lokalnom vremenu na dan kada je završeno vaganje. U evidenciji se navodi:

(a) ime i vanjska registracijska slova i brojevi plovila s kojega su iskrcani ulovi iz članka 78. ove Uredbe;

(b) jedinstveni identifikacijski broj cisterni i njihova tereta u slučajevima kad su ulovi iz članka 78. ove Uredbe prevezeni iz iskrcajne luke prije vaganja u skladu s člankom 79. ove Uredbe. Teret iz pojedinih cisterni važe se i evidentira odvojeno. Međutim, ukupna masa svih tereta iz cisterni koji potječu s istog plovila može se evidentirati zajedno u slučaju kada su ti tereti izvagani jedni za drugim bez prekida;

(c) vrsta ribe;

(d) masa ribe kod svakog iskrcaja;

(e) datum i vrijeme početka i završetka vaganja.

3.  Ne dovodeći u pitanje članak 72. stavak 3. ove Uredbe, ako se vaganje obavlja na sustavu s pokretnom trakom, svako korištenje sustava bilježi se u evidenciju o vaganju koja je u obliku uvezane knjige s obrojčanim stranicama.

▼M1

Članak 85.

Vaganje zamrznute ribe

Ako se važu iskrcane količine zamrznute haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke, masa zamrznute ribe iskrcane u kašetama određuje se po vrsti u skladu s člankom 73. ove Uredbe.

Članak 86.

Vođenje evidencije o vaganju

Sve evidencije o vaganju predviđene člankom 84. stavkom 3. i člankom 85. ove Uredbe i kopije svih prijevoznih dokumenata u okviru plana kontrole ili zajedničkog programa kontrole iz članka 79. stavka 1. ove Uredbe čuvaju se najmanje tri godine.

▼B

Članak 87.

Prodajni list i potvrda o preuzimanju

Fizičke ili pravne osobe koje su odgovorne za dostavljanje prodajnih listova i potvrda o preuzimanju dostavljaju te potvrde za vrste iz članka 78. ove Uredbe nadležnim tijelima dotične države članice na njihov zahtjev.

▼M1

Članak 88.

Unakrsne provjere

Dok se ne uspostavi računalna baza podataka u skladu s člankom 109. Uredbe o kontroli, nadležna tijela obavljaju administrativne unakrsne provjere svih iskrcaja uspoređujući:

(a) za svaku vrstu posebno, količine haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke koje su navedene u prethodnoj obavijesti o iskrcaju iz članka 80. stavka 1. točke (c) ove Uredbe s količinama zabilježenima u očevidniku o ribolovu;

(b) za svaku vrstu posebno, količine haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke koje su navedene u očevidniku o ribolovu s količinama navedenima u iskrcajnoj deklaraciji;

(c) za svaku vrstu posebno, količine haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke koje su navedene u iskrcajnoj deklaraciji s količinama navedenima u potvrdi o preuzimanju ili u prodajnom listu;

(d) područje ulova koje je navedeno u očevidniku o ribolovu dotičnog plovila s podacima sustava VMS za dotično plovilo.

Članak 89.

Kontrola vaganja

1.  Vaganje ulova haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke s određenog plovila kontrolira se po vrstama. U slučaju plovila koja s pomoću crpke istovaruju ulov na obalu, nadzire se vaganje cijelog istovara. U slučaju iskrcaja smrznute haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke, broje se sve kašete te se kontrolira metoda izračunavanja prosječne neto mase kašeta predviđena Prilogom XVIII.

2.  Uz podatke iz članka 88. ove Uredbe provjeravaju se i uspoređuju sljedeći podaci:

(a) za svaku vrstu posebno, količine haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke koje su navedene u evidencijama o vaganju kod privatnih ili javnih objekata za vaganje i količine pojedinih vrsta koje su navedene u potvrdi o preuzimanju ili u prodajnom listu;

(b) za svaku vrstu posebno, količine haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke koje su navedene u svim prijevoznim dokumentima u okviru plana kontrole ili zajedničkog programa kontrole iz članka 79. stavka 1. ove Uredbe;

(c) jedinstveni identifikacijski brojevi cisterni koji su navedeni u evidenciji u skladu s člankom 84. stavkom 2. točkom (b) ove Uredbe.

3.  Po završetku istovara obavlja se provjera kako bi se utvrdilo da na plovilu nije ostala nijedna riba koja podliježe posebnim pravilima u ovom odjeljku.

4.  Sve aktivnosti kontrole koje su obuhvaćene ovim člankom i člankom 107. ove Uredbe moraju se dokumentirati. Ta se dokumentacija čuva najmanje tri godine.POGLAVLJE III.

Prodajni listovi i potvrde o preuzimanju

▼B

Članak 90.

Opća pravila

▼M1

1.  U prodajnom listu i potvrdi o preuzimanju navodi se broj jedinki u skladu s člankom 64. stavkom 1. točkom (f) i člankom 66. stavkom 3. točkom (e) Uredbe o kontroli ako se dotična kvota određuje na temelju broja jedinki.

▼B

2.  Način prezentiranja iz članka 64. stavka 1. točke (g) Uredbe o kontroli uključuje i stanje u kojemu je proizvod prezentiran, a koje je navedeno u Prilogu I.

3.  Cijena iz članka 64. stavka 1. točke (l) Uredbe o kontroli navodi se u valuti koja se primjenjuje u državi članici u kojoj se obavlja prodaja.

▼M1

Članak 91.

Formati prodajnih listova i potvrda o preuzimanju

1.  Države članice određuju koji se format upotrebljava za popunjavanje i dostavljanje prodajnih listova i potvrdi o preuzimanju između registriranih kupaca, registriranih aukcijskih centara ili drugih tijela ili osoba odobrenih od strane država članica i nadležnih tijela iz članaka 63. i 67. Uredbe o kontroli.

2.  Podatkovni elementi koje sukladno pravilima Unije registrirani kupci, registrirani aukcijski centri ili druga tijela ili osobe odobrene od strane država članica moraju bilježiti u svojim prodajnim listovima ili potvrdama o preuzimanju moraju se navesti i pri razmjeni podataka među državama članicama.

3.  Podatke iz članka 111. stavka 2. Uredbe o kontroli, koje je država članica poslala za operacije u prethodna trideset i šest mjeseca na čijem je državnom području obavljena prva prodaja ili preuzimanje, dostavit će dotična država članica na zahtjev države članice koja je država zastave ili država članica na čijem su državnom području iskrcani proizvodi ribarstva. Odgovor na zahtjev generira se automatski i šalje bez odlaganja.

4.  Države članice:

(a) osiguravaju da podaci primljeni u skladu s ovim poglavljem budu zabilježeni u računalno čitljivom obliku te sigurno spremljeni i čuvani u računalnim bazama podataka najmanje tri godine;

(b) poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se podaci upotrebljavaju jedino u svrhe predviđene ovom Uredbom i

(c) poduzimaju sve potrebne tehničke mjere kako bi zaštitile te podatke od svakog slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnoga gubitka, oštećenja, širenja ili neovlaštenog pregledavanja.

5.  U svakoj je državi članici jedinstveno tijelo iz članka 5. stavka 5. Uredbe o kontroli odgovorno za slanje, primanje, upravljanje i obradu svih podataka obuhvaćenih ovim poglavljem.

6.  Države članice razmjenjuju kontakt podatke tijela iz stavka 5. i u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe o tome obavješćuju Komisiju i tijelo koje je ona odredila.

7.  O svim izmjenama podataka iz stavaka 5. i 6. obavješćuje se Komisija, tijelo koje je ona odredila i ostale države članice prije nego što te izmjene stupe na snagu.

▼BGLAVA V.

NADZORPOGLAVLJE I.

Izvješća o nadzoru

Članak 92.

Podaci koje treba navesti u izvješću o nadzoru

1.  Izvješća o nadzoru iz članka 71. stavaka 3. i 4. Uredbe o kontroli sastavljaju se u skladu s Prilogom XXIII. ovoj Uredbi.

2.  Države članice unose podatke iz svojih izvješća o nadzoru u elektroničku bazu podataka iz članka 78. Uredbe o kontroli i osiguravaju funkcije iz točke 2. Priloga XXIV. ovoj Uredbi. Ta baza podataka mora sadržavati najmanje one podatke koji su navedeni u prilogu XXIII. Izvješća o nadzoru u papirnatom obliku mogu se i skenirati i tako unijeti u bazu podataka.

3.  Podaci iz izvješća moraju biti dostupni u bazi podataka najmanje tri godine.

4.  Nakon što primi izvješće o nadzoru iz stavka 1., država članica koja je država zastave u najkraćem mogućem roku započinje istragu o aktivnostima svojih ribarskih plovila na koja se odnosi dotično izvješće o nadzoru.

5.  Stavak 1. primjenjuje se ne dovodeći u pitanje pravila koja su donijele regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu u kojima je Europska unija ugovorna strana.POGLAVLJE II.

Promatrači zaduženi za nadzor

Članak 93.

Opća pravila koja se odnose na promatrače zadužene za nadzor

1.  Ne dovodeći u pitanje posebna pravila koja je utvrdila regionalna organizacija za upravljanje u ribarstvu ili koja su dogovorena s trećom zemljom, ►M1  ribarska plovila Unije ◄ koja su odabrana za primjenu programa promatrača zaduženih za nadzor primaju na plovilo najmanje jednog promatrača zaduženog za nadzor, koji ostaje na plovilu onoliko dugo koliko je predviđeno programom.

2.  Države članice imenuju promatrače zadužene za nadzor i osiguravaju da su oni sposobni obavljati svoje zadatke. Države članice posebno osiguravaju slanje promatrača na dotično ►M1  ribarsko plovilo Unije ◄ i njihov povratak s tog plovila.

3.  Promatrači zaduženi za nadzor ne obavljaju nikakve druge zadatke osim onih koji su utvrđeni člankom 73. Uredbe o kontroli i člankom 95. ove Uredbe, osim ako druge zadatke treba obaviti sukladno EU-ovom programu promatrača zaduženih za nadzor ili kao dio programa promatrača koji se provodi u okviru regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu ili koji je utvrđen bilateralnim sporazumom s trećom zemljom.

4.  Nadležna tijela osiguravaju da za potrebe svoje misije promatrači zaduženi za nadzor imaju na raspolaganju sredstva za komunikaciju koja su neovisna o komunikacijskom sustavu ribarskog plovila.

5.  Ova pravila ne utječu na ovlasti zapovjednika ribarskog plovila, koji je jedini odgovoran za aktivnosti plovila.

Članak 94.

Neovisnost promatrača zaduženih za nadzor

Kako bi bio neovisan o vlasniku, korisniku, zapovjedniku i bilo kojem članu posade ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ , kako je predviđeno člankom 73. stavkom 2. Uredbe o kontroli, promatrač zaduženi za nadzor ne smiju biti:

 srodnik ili zaposlenik zapovjednika ili bilo kojeg člana posade ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ , predstavnika zapovjednika ili vlasnika ili korisnika ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ kojemu je dodijeljen,

 zaposlenik poduzeća koje je pod nadzorom zapovjednika, člana posade, predstavnika zapovjednika ili vlasnika ili korisnika ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ kojemu je dodijeljen.

Članak 95.

Dužnosti promatrača zaduženih za nadzor

1.  Promatrači zaduženi za nadzor provjeravaju odgovarajuće dokumente i evidentiraju ribolovne aktivnosti ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ koje su navedene u Prilogu XXV.

2.  Prema potrebi, promatrači zaduženi na nadzor koji se nalaze na ►M1  ribarskom plovilu Unije ◄ upoznaju sa situacijom službene osobe koje namjeravaju obaviti inspekcijski pregled dotičnog ribarskog po njihovu dolasku na plovilo. Ako mogućnosti na ►M1  ribarskom plovilu Unije ◄ to dopuštaju i ako se smatra potrebnim, informiranje se obavlja na zatvorenom sastanku.

3.  Promatrači zaduženi za nadzor sastavljaju izvješće iz članka 73. stavka 5. Uredbe o kontroli prema obrascu iz priloga XXVI. To izvješće moraju bez odgađanja, a u svakom slučaju u roku od 30 dana od završetka zadatka, poslati svojim tijelima i nadležnim tijelima države članice koja je država zastave. Njihova nadležna tijela na zahtjev stavljaju to izvješće na raspolaganje obalnoj državi članici, Komisiji ili tijelu koje je ona odredila. Kopije izvješća stavljene na raspolaganje drugim državama članicama ne smiju, vezano uz početnu i završnu poziciju ribolovne operacije, sadržavati podatke o lokacijama na kojima je ostvaren ulov, ali mogu sadržavati ukupni dnevni ulov u kilogramima ekvivalenta žive mase po vrstama i ICES-ovim odjeljcima ili drugim odgovarajućim zonama.

▼M1 —————

▼BGLAVA VI.

INSPEKCIJSKI PREGLEDIPOGLAVLJE I.

Obavljanje inspekcijskih pregledaOdjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 97.

Službene osobe zadužene za obavljanje inspekcijskih pregleda na moru ili na kopnu

1.  Službene osobe zadužene za obavljanje inspekcijskih pregleda iz članka 74. Uredbe o kontroli ovlašćuju nadležna tijela država članica. U tu svrhu države članice izdaju svojim službenim osobama službene iskaznice na kojima je naveden njihov identitet i službeno svojstvo. Dok je na dužnosti, svaka službena osoba dužna je imati kod sebe tu službenu iskaznicu i dati je na uvid prvom prilikom tijekom inspekcijskog pregleda.

2.  Države članice daju svojim službenim osobama odgovarajuće ovlasti koje su im potrebne za obavljanje nadzora i inspekcijskih pregleda te poduzimanje izvršnih mjera u skladu s ovom Uredbom kao i za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike.

Članak 98.

Opća načela

1.  Ne dovodeći u pitanje odredbe propisane višegodišnjim planovima, pri odabiru ciljeva inspekcijskih pregleda nadležna tijela država članica primjenjuju pristup koji se temelji na procjeni rizika i pri tom koriste sve dostupne informacije. U skladu s tim pristupom, službene osobe obavljaju inspekcijske preglede u skladu s pravilima koja su utvrđena ovim poglavljem.

2.  Ne dovodeći u pitanje odredbe propisane višegodišnjim planovima, države članice međusobno usklađuju svoje aktivnosti kontrole, inspekcijskih pregleda i izvršenja. U tu svrhu donose i provode nacionalne akcijske programe kontrole iz članka 46. Uredbe o kontroli i zajedničke programe kontrole iz članka 94. Uredbe o kontroli, koji obuhvaćaju aktivnosti koje treba poduzimati kako na moru tako i na kopnu kako bi se osigurala sukladnost s pravilima zajedničke ribarstvene politike.

3.  U skladu sa strategijom kontrole i izvršenja koja se temelji na analizi rizika države članice obavljaju potrebne inspekcijske aktivnosti na objektivan način kako bi spriječile zadržavanje na plovilu, prekrcaj, iskrcaj, premještanje u kaveze i uzgajališta, preradu, prijevoz, skladištenje, prodaju i stvaranje zaliha proizvoda ribarstva dobivenih obavljanjem aktivnosti koje nisu u skladu s pravilima zajedničke ribarstvene politike.

4.  Inspekcijski se pregledi obavljaju tako da se spriječi, u mjeri u kojoj je to moguće, svaki negativan utjecaj na higijenu ili kvalitetu proizvoda ribarstva koji se pregledavaju.

5.  Države članice osiguravaju da nacionalni informacijski sustavi koji se odnose na ribarstvo omogućuju izravnu elektroničku razmjenu informacija o inspekcijama države luke među sustavima, s drugim državama članicama, Komisijom i tijelom koje je ona odredila, ovisno o slučaju, u skladu s člankom 111. Uredbe o kontroli.

Članak 99.

Zadaci koje službene osobe trebaju obaviti prije samog inspekcijskog pregleda

Prije samog inspekcijskog pregleda službene osobe, po mogućnosti, prikupljaju sve odgovarajuće podatke, koji uključuju:

(a) podatke o povlasticama za ribolov i odobrenjima za ribolov;

(b) podatke VMS koji se odnose na trenutačni izlazak u ribolov;

(c) podatke dobivene nadzorom iz zraka i ostalim opažanjima;

(d) evidencije o prethodnim inspekcijskim pregledima i informacije o dotičnom ►M1  ribarskom plovilu Unije ◄ koje su dostupne na zaštićenom dijelu internetske stranice države članice koja je država zastave.

Članak 100.

Dužnosti službenih osoba ovlaštenih za obavljanje inspekcijskih pregleda

1.  Službene osobe koje su ovlaštene za obavljanje inspekcijskih pregleda provjeravaju i bilježe relevantne elemente utvrđene u odgovarajućem modulu izvješća o inspekcijskom pregledu iz Priloga XXVII. U tu svrhu one smiju fotografirati te snimati videozapise i zvučne zapise u skladu s nacionalnim pravom i, prema potrebi, uzimati uzorke.

2.  Službene osobe ne smiju utjecati na pravo korisnika plovila da tijekom inspekcijskog pregleda komunicira s nadležnim tijelima države zastave.

3.  Službe osobe uzimaju u obzir sve informacije koje im je u skladu s člankom 95. stavkom 2. ove Uredbe dao promatrač zadužen za nadzor na plovilu na kojemu će se obaviti inspekcijski pregled.

4.  Nakon obavljenog inspekcijskog pregleda, službene osobe, prema potrebi, obavješćuju korisnika plovila o propisima iz područja ribarstva koji se primjenjuju na dane okolnosti.

5.  Ako nije otkriven nijedan dokaz o očitom prekršaju, službene osobe u najkraćem mogućem roku napuštaju ribarsko plovilo ili pregledane prostore nakon obavljenog inspekcijskog pregleda.

Članak 101.

Obveze država članica, Komisije i Europske agencije za kontrolu ribarstva

1.  Nadležna tijela država članica i, prema potrebi, Komisija i Europska agencija za kontrolu ribarstva osiguravaju da njihove službene osobe obavljaju inspekcijske preglede profesionalno i na visokoj razini, ali da istodobno budu uljudne i obzirne.

2.  Nadležna tijela svake države članice uspostavljaju postupke kako bi osigurale da svaki prigovor korisnika plovila na vođenje inspekcijskog pregleda koji obavljaju njihove službene osobe bude ispitan na pravedan i temeljit način u skladu s nacionalnim pravom.

3.  Obalne države članice mogu, u skladu s odgovarajućim dogovorima s državom članicom koja je država zastave ribarskog plovila, pozvati službene osobe nadležnih tijela te države članice da sudjeluju u inspekcijskim pregledima ribarskih plovila te države članice dok ta plovila obavljaju aktivnosti u vodama obalne države članice ili iskrcavaju u njezinim lukama.Odjeljak 2.

Inspekcijski pregledi na moru

Članak 102.

Opće odredbe o inspekcijskim pregledima na moru

1.  Svako plovilo koje se koristi u svrhe kontrole i nadzora mora na dobro vidljivom mjestu imati istaknutu zastavicu ili neki drugi znak kako je prikazan u Prilogu XXVIII.

2.  Plovilo koje služi za ukrcaj službenih osoba koje obavljaju inspekcijski pregled mora imati istaknutu sličnu zastavu ili zastavicu veličine primjerene veličini plovila za ukrcaj, kojom se pokazuje da se to plovilo koristi za poslove ribarske inspekcije.

3.  Osobe zadužene za inspekcijska plovila poštuju pravila dobre pomorske praske i manevriraju na sigurnoj udaljenosti od ribarskog plovila u skladu s međunarodnim pravilima za sprečavanje sudara na moru.

Članak 103.

Ukrcavanje na ribarska plovila na moru

1.  Službene osobe zadužene za obavljanje inspekcijskog pregleda vode računa o tome da se ne poduzme nikakva mjera kojom bi se mogla ugroziti sigurnost ribarskog plovila i njegove posade.

2.  Službene osobe ne smiju zahtijevati od zapovjednika ribarskog plovila na koje se ukrcavaju ili s kojeg se iskrcavaju da se zaustavi ili manevrira tijekom ribolova ili da prekine polaganje ili izvlačenje ribolovnog alata. Službene osobe mogu međutim zahtijevati da se radi njihovog sigurnog ukrcaja ili iskrcaja prekine ili odgodi polaganje ribolovnog alata dok se one ne ukrcaju na ribarsko plovilo ili iskrcaju s njega. U slučaju ukrcavanja, to odgađanje ne smije trajati dulje od 30 minuta nakon što se službene osobe ukrcaju na ribarsko plovilo, osim ako je otkriven prekršaj. Ova odredba ne utječe na mogućnost službenih osoba da zatraže izvlačenje ribolovnog alata radi inspekcijskog pregleda.

Članak 104.

Aktivnosti na plovilu

1.  Pri obavljanju inspekcijskog pregleda službene osobe provjeravaju i bilježe sve odgovarajuće elemente predviđene u odgovarajućem modulu izvješća o inspekcijskom pregledu iz Priloga XXVII. ovoj Uredbi.

2.  Službene osobe mogu zahtijevati od zapovjednika plovila da izvuče ribolovni alat radi inspekcijskog pregleda.

3.  Inspekcijska se ekipa obično sastoji od dvije službene osobe. U ekipu se prema potrebi mogu uključiti i dodatne službene osobe.

4.  Inspekcijski pregled ne smije trajati dulje od četiri sata ili od vremena potrebnog da se mreža i ulov izvuku i pregledaju, ovisno o tome što je od toga dulje. Ovo se ne primjenjuje u slučaju da se otkrije očiti prekršaj ili ako su službenim osobama potrebne dodatne informacije.

5.  Ako se otkrije očiti prekršaj, na bilo koji dio ribolovnog alata ili ribarskog plovila, uključujući i spremnike s proizvodima ribarstva i odjeljak ili odjeljke u koje se oni mogu uskladištiti mogu se pričvrstiti identifikacijske oznake i staviti plombe, a službene osobe mogu ostati na plovilu onoliko dugo koliko im je potrebno da poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se osigurali i sačuvali dokazi.Odjeljak 3.

Inspekcijski pregledi u luci

Članak 105.

Pripreme za inspekcijski pregled

1.  Ne dovodeći u pitanje kriterije utvrđene posebnim programima kontrole i inspekcije i člankom 9. Uredbe (EZ) br. 1005/2008, inspekcijski pregled ribarskog plovila obavlja se u luci ili pri iskrcaju u sljedećim slučajevima:

(a) rutinski, u skladu s metodom uzorkovanja koja se temelji na upravljanju na osnovu analize rizika; ili

(b) ako se sumnja u nepoštovanje pravila zajedničke ribarstvene politike.

2.  U slučajevima iz stavka 1. točke (b) i ne dovodeći u pitanje zadnju rečenicu članka 106. stavka 2. ove Uredbe, nadležna tijela država članica osiguravaju da ribarsko plovilo koje će se podvrgnuti inspekcijskom pregledu u luci po njegovu dolasku dočekaju njihove službene osobe.

3.  Stavak 1. ne isključuje mogućnost da države članice obavljaju nasumične inspekcijske preglede.

Članak 106.

Inspekcijski pregledi u luci

1.  Pri obavljanju inspekcijskog pregleda službene osobe provjeravaju i bilježe sve odgovarajuće elemente navedene u odgovarajućem modulu izvješća o inspekcijskom pregledu iz Priloga XXVII. ovoj Uredbi. Službene osobe vode računa o svim posebnim zahtjevima koji se primjenjuju na pregledavano ribarsko plovilo, a posebno o odgovarajućim odredbama višegodišnjih planova.

2.  Pri obavljanju inspekcijskog nadzora iskrcaja službene osobe nadziru cijeli postupak iskrcaja, od početka do završetka dotične operacije. Obavlja se unakrsna provjera količina koje su za pojedinu vrstu navedene u prethodnoj obavijesti o dolasku plovila radi iskrcaja proizvoda ribarstva, količina koje su za pojedinu vrstu navedene u očevidniku o ribolovu i količina koje su po pojedinoj vrsti iskrcane ili prekrcane, ovisno o slučaju. Ova odredba ne isključuje mogućnost obavljanja inspekcijskog pregleda nakon početka iskrcaja.

3.  Države članice osiguravaju učinkovitu inspekciju i kontrolu objekata koji se koriste u vezi s ribolovnim aktivnostima i kasnijom obradom proizvoda ribarstva.

▼M1

Članak 107.

Inspekcijski nadzor iskrcaja određenih pelagičkih vrsta

Kod iskrcaja ulova haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke iz članka 78. ove Uredbe, nadležna tijela države članice osiguravaju da se u potpunosti pregleda najmanje 7,5 % iskrcanih količina te vrste i najmanje 5 % iskrcaja te ribe.

▼BOdjeljak 4.

Inspekcijski pregledi tijekom prijevoza

Članak 108.

Opća načela

1.  Ne dovodeći u pitanje odredbe propisane višegodišnjim planovima, inspekcijski pregledi tijekom prijevoza mogu se obaviti bilo kad i bilo gdje između mjesta iskrcaja i dolaska proizvoda ribarstva na mjesto prodaje ili prerade. Pri obavljanju inspekcijskog pregleda poduzimaju se potrebne mjere kako bi se osiguralo održavanje hladnog lanca pregledavanih proizvoda ribarstva.

2.  Ne dovodeći u pitanje odredbe propisane višegodišnjim planovima i nacionalnim programima kontrole ili posebnim programima kontrole i inspekcije, inspekcijski pregledi tijekom prijevoza uključuju, kad god je to moguće, fizički pregled proizvoda koji se prevoze.

3.  Fizički pregled prevoženih proizvoda ribarstva podrazumijeva uzimanje uzorka koji je reprezentativan za različite dijelove serije ili serija koje se prevoze.

4.  Pri obavljanju inspekcijskog pregleda tijekom prijevoza službene osobe provjeravaju i bilježe sve elemente iz članka 68. stavka 5. Uredbe o kontroli kao i sve odgovarajuće elemente modula izvješća iz Priloga XXVII ovoj Uredbi. Pritom se također provjerava odgovaraju li količine prevoženih proizvoda ribarstva podacima koji su navedeni u prijevoznom dokumentu.

Članak 109.

Zapečaćena prijevozna sredstva

1.  Ako su prijevozno sredstvo ili spremnik bili zapečaćeni kako bi se spriječilo rukovanje teretom, nadležna tijela država članica osiguravaju da u transportnom dokumentu budu navedeni serijski brojevi plombi. Službene osobe provjeravaju jesu li plombe čitave i odgovaraju li serijski brojevi podacima u transportnom dokumentu.

2.  Ako se radi lakšeg inspekcijskog pregleda tereta plombe uklone prije nego što teret stigne na konačno odredište, službene osobe zamjenjuju izvornu plombu novom i u prijevozni dokument upisuju podatke o plombi te navode razloge zbog kojih je izvorna plomba bila uklonjena.Odjeljak 5.

Inspekcijski pregledi na tržištu

Članak 110.

Opća načela

Pri obilasku hladnjača, veletržnica, tržnica na malo, restorana i drugih objekata u kojima je nakon iskrcaja riba uskladištena i/ili se u njima prodaje službene osobe provjeravaju i bilježe sve odgovarajuće elemente koji su navedeni u odgovarajućem modulu inspekcijskog pregleda iz Priloga XXVII. ovoj Uredbi.

Članak 111.

Dodatne metode i tehnike

Osim elemenata koji su navedeni u Prilogu XXVII., države članice mogu koristiti i dostupne metode i tehnike za identificiranje i potvrđivanje proizvoda ribarstva, njihovoga izvora ili podrijetla, dobavljača i ulovnih plovila ili proizvodnih jedinica.

▼M1

Članak 112.

Kontrola proizvoda ribarstva koji podliježu mehanizmu skladištenja

Službene osobe provjeravaju ispunjavaju li proizvodi ribarstva koji podliježu mehanizmu skladištenja iz članka 30. Uredbe (EU) br. 1379/2013 uvjete iz tog članka 30. i članka 67. Uredbe (EU) br. 508/2014 ( 10 ).

▼BPOGLAVLJE II.

Dužnosti gospodarskih subjekata

Članak 113.

Opće obveze gospodarskih subjekata

1.  Svi gospodarski subjekti koji su pod jurisdikcijom države članice mogu biti podvrgnuti inspekcijskom nadzoru u vezi s njihovim obvezama koje proizlaze iz pravila zajedničke ribarstvene politike.

2.  Svi gospodarski subjekti kod kojih se obavlja inspekcijski pregled:

(a) omogućuju rad službenim osobama i daju im na zahtjev potrebne informacije i dokumente koje se odnose na ribolovne aktivnosti, uključujući po mogućnosti i njihove kopije ili pristup odgovarajućim bazama podataka, a koji se moraju voditi i čuvati u elektroničkom ili papirnatom obliku u skladu s pravilima zajedničke ribarstvene politike;

(b) omogućuju pristup svim dijelovima plovila, prostorima i svim prijevoznim sredstvima, uključujući letjelice i aeroglisere, koji se koriste u vezi s aktivnostima ribolova i prerade ili su povezani s tim aktivnostima;

(c) u svakom trenutku osiguravaju sigurnost službenih osoba te s njima aktivno surađuju i pomažu im pri izvršavanju njihovih inspekcijskih zadataka;

(d) ne smiju onemogućavati, zastrašivati ili ometati službene osobe u obavljanju njihovih dužnosti niti poticati druge osobe da ih u tome onemogućavaju, zastrašuju ili ometaju te moraju sprečavati da druge osobe onemogućavaju, zastrašuju ili ometaju službene osobe u obavljanju njihovih dužnosti;

(e) po mogućnosti osiguravaju odvojeni prostor za sastanak na kojemu promatrač zadužen za nadzor upoznaje sa situacijom službene osobe kako je predviđeno člankom 95. stavkom 2. ove Uredbe.

Članak 114.

Obveze zapovjednika plovila tijekom inspekcijskog pregleda

1.  Zapovjednik ili predstavnik zapovjednika ribarskog plovila na kojemu se obavlja inspekcijski pregled:

(a) službenim osobama omogućuje siguran i učinkovit ukrcaj u skladu s dobrom pomorskom praksom nakon što od plovila ili helikoptera koji prevozi službenu osobu dobije odgovarajući signal prema Međunarodnom signalnom kodeksu ili radioporuku o namjeravanom ukrcaju službene osobe;

(b) osigurava ljestve za penjanje na plovilo koje ispunjavaju zahtjeve iz Priloga XXIX. i omogućuju siguran i prikladan pristup svakom plovilu koje zahtijeva penjanje na visinu od 1,5 metara ili veću;

(c) omogućuje službenim osobama obavljanje njihovih inspekcijskih zadataka te im na razuman zahtjev nudi traženu pomoć;

(d) dopušta službenim osobama da komuniciraju s tijelima države zastave, obalne države i države koja obavlja inspekciju;

(e) upozorava službene osobe na posebne opasnosti na ribarskom plovilu;

(f) službenim osobama omogućuje pristup svim prostorima na plovilu, svim prerađenim ili neprerađenim ulovima, svim ribolovnim alatima i svim bitnim podacima i dokumentima;

(g) službenim osobama omogućuje siguran silazak s plovila po završetku inspekcijskog pregleda.

2.  Zapovjednici plovila nisu obvezni davati poslovno osjetljive informacije preko otvorenih radiokanala.POGLAVLJE III.

Izvješće o inspekcijskom pregledu

Članak 115.

Opća pravila za izvješća o inspekcijskom pregledu

1.  Ne dovodeći u pitanje posebna pravila u okviru regionalnih organizacija za upravljanje u ribarstvu, izvješća o inspekcijskom pregledu iz članka 76. Uredbe o kontroli moraju sadržavati sve relevantne podatke navedene u odgovarajućem modulu iz Priloga XXVII. Izvješća popunjavaju službene osobe tijekom inspekcijskog pregleda ili u najkraćem mogućem roku nakon završetka inspekcijskog pregleda.

2.  Ako se tijekom inspekcijskog pregleda otkrije da je počinjen očiti prekršaj, u izvješće o inspekcijskom pregledu unose se svi pravni i materijalni elementi kao i sve ostale informacije koje se odnose na prekršaj. Ako se tijekom inspekcijskog pregleda otkrije da je počinjeno više prekršaja, u izvješće o inspekcijskom pregledu unose se svi relevantni elementi za svaki prekršaj.

3.  Na kraju inspekcijskog pregleda službene osobe priopćavaju svoje nalaze fizičkoj osobi koja je odgovorna za ribarsko plovilo, vozilo, letjelicu, aerogliser ili prostore koji su bili podvrgnuti inspekcijskom pregledu (gospodarski subjekt). Gospodarski subjekt može dati primjedbe na inspekcijski pregled i nalaze. Primjedbe gospodarskog subjekta bilježe se u izvješću o inspekcijskom pregledu. Ako službene osobe ne govore istim jezikom kao i nadzirani gospodarski subjekt, one poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi njihovi nalazi bili razumljivi.

4.  Prema potrebi, gospodarski subjekt ima pravo stupiti u kontakt sa svojim predstavnikom ili nadležnim tijelima svoje države zastave, ako se pojave ozbiljne poteškoće u razumijevanju rezultata inspekcijskog pregleda i izvješća sastavljenog na temelju njih.

5.  Format za elektronički prijenos iz članka 76. stavka 1. Uredbe o kontroli utvrđuje se nakon savjetovanja između država članica i Komisije.

Članak 116.

Sastavljanje izvješća o inspekcijskom pregledu

1.  Ako se izvješće o inspekcijskom pregledu sastavlja ručno u papirnatom obliku, on mora biti čitljiv, neizbrisiv i jasno popunjen. Nijedan se upisani podatak ne smije brisati ili mijenjati. Ako se u ručno sastavljanom izvješću učini pogreška, netočni se podatak jasno precrta i dotična ga službena osoba parafira.

2.  Službena osoba odgovorna za inspekcijski pregled potpisuje izvješće. Gospodarski se subjekt poziva da potpiše izvješće. Ne dovodeći u pitanje nacionalno pravo, potpis gospodarskog subjekta znači da je izvješće primio na znanje, ali ne i da prihvaća njegov sadržaj.

3.  Službene osobe mogu sastaviti izvješća o inspekcijskom pregledu iz članka 115. ove Uredbe u elektroničkom obliku.

Članak 117.

Kopija izvješća o inspekcijskom pregledu

Kopija izvješća o inspekcijskom pregledu iz članka 116. ove Uredbe šalje se gospodarskom subjektu najkasnije 15 radnih dana nakon obavljenog inspekcijskog pregleda i u skladu s nacionalnim pravom države članice pod čijom je suverenošću ili jurisdikcijom mjesto inspekcijskog pregleda. Ako se otkrije prekršaj, otkrivanje izvješća podliježe propisima o otkrivanju informacija u dotičnoj državi članici.POGLAVLJE IV.

Elektronička baza podataka

Članak 118.

Elektronička baza podataka

1.  U svoje nacionalne programe kontrole države članice uključuju postupke u skladu s kojima njihove službene osobe evidentiraju izvješća o inspekcijskom pregledu u papirnatom ili elektroničkom obliku. Ta se izvješća unose u elektroničku bazu podataka iz članka 78. Uredbe o kontroli i osiguravaju funkcije iz točke 2. Priloga XXIV. ovoj Uredbi. Elektronička baza podataka mora sadržavati najmanje one podatke koji su zabilježeni u skladu s člankom 115. stavkom 1. ove Uredbe i navedeni kao obvezni u Prilogu XXVII. U bazu podataka unose se i skenirana izvješća u papirnatom obliku.

2.  Baza podataka dostupna je Komisiji i tijelu koje je ona odredila, i to u skladu s postupcima koji su opisani u člancima 114., 115. i 116. Uredbe o kontroli. Odgovarajući podaci u bazi podataka dostupni su i ostalim državama članicama u okviru plana zajedničkog korištenja sredstava.

3.  Podaci iz izvješća o inspekcijskom pregledu ostaju dostupni u bazi podataka najmanje tri godine.POGLAVLJE V.

Inspektori Unije

Članak 119.

Obavijest o inspektorima Unije

1.  U roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe države članice i Europska agencija za kontrolu ribarstva elektroničkim puten obavješćuju Komisiju o imenima svojih službenih osoba koje treba uvrstiti u popis inspektora Unije iz članka 79. Uredbe o kontroli.

2.  Službene osobe koje se uvrštavaju u popis:

(a) imaju bogato iskustvo u području kontrole i inspekcije u ribarstvu;

(b) odlično poznaju propise Europske unije iz područja ribarstva;

(c) veoma dobro znaju jedan od službenih jezika Europske unije i imaju zadovoljavajuće znanje još jednog službenog jezika;

(d) fizički su sposobni obavljati svoje dužnosti;

(e) prema potrebi su prošli potrebnu obuku u vezi sa sigurnošću na moru.

Članak 120.

Popis inspektora Unije

1.  Na temelju obavijesti koju primi od država članica i Europske agencije za kontrolu ribarstva Komisija donosi popis inspektora Unije šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

2.  Nakon što se sastavi početni popis, države članice i Europska agencija za kontrolu ribarstva do listopada svake godine obavješćuju Komisiju o svim izmjenama popisa koje žele uvesti za sljedeću kalendarsku godinu. Komisija na odgovarajući način mijenja popis do 31. prosinca svake godine.

3.  Popis i njegove izmjene objavljuju se na službenoj internetskoj stranici Europske agencije za kontrolu ribarstva.

Članak 121.

Dostavljanje popisa inspektora Unije regionalnim organizacijama za upravljanje u ribarstvu

Tijelo koje odredi Komisija dostavlja tajništvu regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu popis inspektora Unije koji će obavljati inspekcijske preglede u okviru te organizacije.

Članak 122.

Ovlasti i dužnosti inspektora Unije

1.  Pri izvršavanju svojih zadataka inspektori Unije postupaju u skladu s pravom Europske unije i, u mjeri u kojoj je to primjenjivo, u skladu s nacionalnim pravom države članice u kojoj se obavlja inspekcijski pregled ili, ako se inspekcijski pregled obavlja izvan ►M1  voda Unije ◄ , nacionalnim pravom države članice koja je država zastave pregledavanog plovila, te u skladu s međunarodnim pravilima.

2.  Inspektori Unije daju na uvid službenu iskaznicu na kojima je naveden njihov identitet i službeno svojstvo. U tu im svrhu Komisija ili Europska agencija za kontrolu ribarstva izdaje identifikacijsku ispravu u kojoj je naveden njihov identitet i službeno svojstvo.

3.  Države članice omogućuju inspektorima Unije obavljanje dužnosti te im pružaju pomoć potrebnu za izvršavanje zadataka.

4.  Nadležna tijela država članica mogu dopustiti inspektorima Unije da pomažu nacionalnim inspektorima u izvršavanju njihovih dužnosti.

5.  Članci 113. i 114. ove Uredbe primjenjuju se na odgovarajući način.

Članak 123.

Izvješća

1.  Nadležnim tijelima države članice u čijim je vodama obavljen inspekcijski pregled ili, ako je inspekcijski pregled obavljen izvan ►M1  voda Unije ◄ , državi članici koja je država zastave pregledanog ►M1  ribarskog plovila Unije ◄ te Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva inspektori Unije dostavljaju dnevno sažeto izvješće o svojim inspekcijskim aktivnostima u kojemu navode ime i identifikacijski broj svakog pregledanog ribarskog ili drugog plovila te vrstu obavljenog inspekcijskog pregleda.

2.  Ako tijekom inspekcijskog pregleda inspektori Unije otkriju prekršaj, oni odmah dostavljaju sažetak izvješća o inspekcijskom pregledu nadležnim tijelima obalne države članice ili, ako je inspekcijski pregled obavljen izvan ►M1  voda Unije ◄ , nadležnim tijelima države članice koja je država zastave pregledanog ribarskog plovila te Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva. U tom se sažetom izvješću o inspekcijskom pregledu obvezno navodi datum i mjesto inspekcijskog pregleda, identifikacijski podaci o inspekcijskom plovilu, identifikacijski podaci o predmetu inspekcijskog pregleda te vrsta otkrivenog prekršaja.

3.  U roku od sedam dana od datuma inspekcijskog pregleda inspektori Unije dostavljaju kopiju potpunog izvješća o inspekcijskom pregledu, u kojemu su navedeni svi relevantni podaci iz odgovarajućeg modula izvješća o inspekcijskom pregledu iz Priloga XXVII., nadležnim tijelima države članice koja je država zastave pregledanog ribarskog ili drugog plovila i nadležnim tijelima države članice u čijim je vodama obavljen inspekcijski pregled.

4.  Dnevna izvješća i izvješća o inspekcijskom pregledu iz ovog članka na zahtjev se prenose Komisiji.

Članak 124.

Daljnji postupci u vezi s izvješćima

1.  Države članice postupaju prema izvješćima koje su dostavili inspektori Unije u skladu s člankom 123. ove Uredbe na isti način kao i prema izvješćima svojih službenih osoba.

2.  Kako bi se olakšali sudski i upravni postupci, država članica koja je imenovala inspektora Unije ili, prema potrebi, Komisija ili Europska agencija za kontrolu ribarstva surađuje s državom članicom koja postupa prema izvješću dostavljenom od strane inspektora Unije.

3.  Na zahtjev, inspektor Unije pomaže i pruža dokaze u prekršajnim postupcima koje vodi bilo koja država članica.GLAVA VII.

IZVRŠENJE

SUSTAV KAZNENIH BODOVA ZA TEŠKE PREKRŠAJE

Članak 125.

Uspostava i funkcioniranje sustava kaznenih bodova za teške prekršaje

Svaka država članica određuje nadležna nacionalna tijela koja su odgovorna za:

(a) uspostavu sustava dodjeljivanja kaznenih bodova za teške prekršaje, kako je predviđen člankom 92. stavkom 1. Uredbe o kontroli;

(b) dodjeljivanje odgovarajućeg broja kaznenih bodova ovlašteniku povlastice za ribolov;

(c) prijenos dodijeljenih kaznenih bodova na svakog budućeg ovlaštenika povlastice za ribolov za dotično ribarsko plovilo u slučaju kad se to plovilo proda, prenese ili na drugi način promijeni vlasnika; i

(d) vođenje odgovarajuće evidencije kaznenih bodova koji su dodijeljeni ili preneseni ovlašteniku svake povlastice za ribolov.

Članak 126.

Dodjeljivanje kaznenih bodova

1.  Nadležno tijelo države članice koja je država zastave dodjeljuje u skladu s Prilogom XXX. broj kaznenih bodova za teške prekršaje ovlašteniku povlastice za ribolov za dotično ribarsko plovilo.

▼M1

2.  Ako se tijekom jednog inspekcijskog pregleda utvrdi da je ista fizička ili pravna osoba koja je ovlaštenik povlastice počinila dva ili više teških prekršaja, ovlašteniku povlastice za ribolov se u skladu sa stavkom 1. za svaki dotični teški prekršaj dodjeljuje do najviše 12 kaznenih bodova za sve takve prekršaje.

▼B

3.  Ovlaštenika povlastice za ribolov obavješćuje se da su mu dodijeljeni kazneni bodovi.

4.  Bodovi se dodjeljuju ovlašteniku povlastice za ribolov na datum koji je utvrđen odlukom o dodjeli kaznenih bodova. Države članice osiguravaju da sustav kaznenih bodova ne postane neučinkovit zbog primjene nacionalnih pravila o suspenzivnom učinku revizijskih postupaka.

5.  Ako se teški prekršaj otkrije u drugoj državi članici, a ne u državi članici koja je država zastave, kaznene bodove dodjeljuju nadležna tijela države članice koja je država zastave iz članka 125. ove Uredbe nakon obavijesti u skladu s člankom 89. stavkom 4. Uredbe o kontroli.

Članak 127.

Obavijesti o odlukama

Ako tijelo određeno u skladu s člankom 125. ove Uredbe nije istodobno i jedinstveno tijelo iz članka 5. stavka 5. Uredbe o kontroli, ovo drugo spomenuto tijelo obavješćuje se o svakoj odluci donesenoj na temelju ove glave.

Članak 128.

Prijenos vlasništva

Ako se ribarsko plovilo nudi na prodaju ili je predmet nekog drugog oblika prijenosa vlasništva, ovlaštenik povlastice za ribolov obavješćuje mogućeg budućeg ovlaštenika povlastice o broju kaznenih bodova koji su mu još uvijek dodijeljeni, i to pomoću ovjerene kopije dobivene od nadležnih tijela.

Članak 129.

Privremeno i trajno oduzimanje povlastice za ribolov

1.  Ako ovlaštenik povlastice za ribolov prikupi 18, 36, 54 odnosno 72 kaznena boda, to automatski za sobom povlači privremeno oduzimanje povlastice za ribolov prvi, drugi, treći odnosno četvrti put, i to za odgovarajuće razdoblje iz članka 92. stavka 3. Uredbe o kontroli.

2.  Ako ovlaštenik povlastice za ribolov prikupi 90 kaznenih bodova, to automatski za sobom povlači trajno oduzimanje povlastice za ribolov.

Članak 130.

Daljnji postupci nakon privremenog i trajnog oduzimanja povlastice za ribolov

1.  Ako se povlastica za ribolov privremeno ili trajno oduzme u skladu s člankom 129. ove Uredbe, nadležno tijelo države članice koja je država zastave odmah obavješćuje ovlaštenika povlastice za ribolov o njezinom privremenom ili trajnom oduzimanju.

2.  Nakon što primi obavijest iz stavka 1., ovlaštenik povlastice za ribolov osigurava da se ribolovna aktivnost dotičnog plovila odmah prekine. On osigurava da se plovilo odmah uputi prema matičnoj luci ili luci koju odrede nadležna tijela države članice koja je država zastave. Tijekom te plovidbe, ribolovni alat je privezan i složen u skladu s člankom 47. Uredbe o kontroli. Ovlaštenik povlastice za ribolov osigurava da se sa svim ulovom koji se nalazi na plovilu postupa u skladu s uputama nadležnih tijela države članice koja je država zastave.

Članak 131.

Brisanje povlastica za ribolov s odgovarajućih popisa

▼M1

1.  Ako se povlastica za ribolov privremeno ili trajno oduzme u skladu s člankom 129. stavkom 1. ili 2. ove Uredbe, ribarsko plovilo na koje se odnosi privremeno ili trajno oduzeta povlastica za ribolov u nacionalnom se registru iz članka 24. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 navodi kao plovilo bez povlastice za ribolov. To se plovilo navodi kao takvo i u registru ribarske flote Unije iz članka 24. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

2.  Trajno oduzimanje povlastice za ribolov u skladu s člankom 129. stavkom 2. ove Uredbe ne utječe na gornje granice ribolovnog kapaciteta iz članka 22. stavka 7. Uredbe (EU) br. 1380/2013 koje su dodijeljene državi članici koja je izdala povlasticu.

▼B

3.  Nadležna tijela država članica odmah ažuriraju popis uz članka 116. stavka 1. točke (d) Uredbe o kontroli navodeći sve kaznene bodove i posljedična privremena i trajna oduzimanja povlastica za ribolov kao i datum njihova stupanja na snagu i trajanja.

Članak 132.

Nezakoniti ribolov u razdoblju u kojemu je povlastica za ribolov privremeno oduzeta ili nakon što je trajno oduzeta

1.  Ako ribarsko plovilo kojemu je povlastica za ribolov privremeno ili trajno oduzeta u skladu s člankom 129. ove Uredbe obavlja ribolovne aktivnosti u razdoblju dok mu je povlastica za ribolov privremeno oduzeta ili nakon što mu je ona trajno oduzeta, nadležna tijela odmah poduzimaju mjere izvršenja u skladu s člankom 91. Uredbe o kontroli.

2.  Ribarsko plovilo iz stavka 1. može se prema potrebi uvrstiti u popis ►M1  plovila Unije ◄ koja obavljaju nezakoniti, neprijavljeni i neregulirani ribolov (plovila NNN) u skladu s člankom 27. Uredbe (EZ) br. 1005/2008.

Članak 133.

Brisanje kaznenih bodova

1.  Ako se povlastica za ribolov privremeno oduzme u skladu s člankom 129. ove Uredbe, kazneni bodovi na temelju kojih je povlastica za ribolov privremeno oduzeta ne brišu se. Svi novi bodovi koji se dodijele ovlašteniku povlastice za ribolov dodaju se postojećim bodovima za potrebe članka 129. ove Uredbe.

2.  Ako su kazneni bodovi izbrisani u skladu s člankom 92. stavkom 4. Uredbe o kontroli, kod primjene članka 92. stavka 3. Uredbe o kontroli za ovlaštenika povlastice za ribolov smatrat će se da mu povlastica za ribolov nije bila privremeno ukinuta u skladu s člankom 129. ove Uredbe.

3.  Ako je ukupan broj kaznenih bodova koji su za dotično ribarsko plovilo dodijeljeni ovlašteniku povlastice za ribolov veći od dva, brišu se dva kaznena boda:

(a) ako ribarsko plovilo koje je bilo korišteno pri počinjenju prekršaja za koji su dodijeljeni kazneni bodovi nakon toga koristi VMS ili bilježi i šalje podatke iz očevidnika o ribolovu, prekrcajnih deklaracija i iskrcajnih deklaracija elektroničkim putem, a da nije zakonom obvezno koristiti te tehnologije; ili

(b) ako se ovlaštenik povlastice za ribolov, nakon što su mu dodijeljeni kazneni bodovi, dragovoljno javi za sudjelovanje u znanstvenom projektu za poboljšanje selektivnosti ribolovnih alata; ili

(c) ako je ovlaštenik povlastice za ribolov član organizacije proizvođača i prihvati, u godini nakon dodjele kaznenih bodova, ribolovni plan koji je donijela organizacija proizvođača i prema kojemu su ribolovne mogućnosti ovlaštenika povlastice za ribolov smanjene za 10 %;

(d) ako se ovlaštenik povlastice za ribolov uključi u ribolov obuhvaćen sustavom označivanja znakom zaštite okoliša, kojim se potvrđuje i promiče označivanja proizvoda dobivenih u okviru dobro upravljanog morskog ribolova i koji se usredotočuje na pitanja povezana s održivim iskorištavanjem ribolovnih resursa.

Za svako trogodišnje razdoblje nakon datuma počinjenja zadnjeg teškog prekršaja ovlaštenik povlastice za ribolov može samo jednom iskoristiti jednu od mogućnosti iz točaka (a), (b), (c) ili (d) kako bi smanjio broj kaznenih bodova, pod uvjetom da to smanjenje ne dovodi do brisanja svih kaznenih bodova u povlastici za ribolov.

4.  Ako se kazneni bodovi izbrišu u skladu sa stavkom 3., ovlaštenika povlastice za ribolov obavješćuje se o tom brisanju. Ovlaštenika povlastice za ribolov obavješćuje se i o preostalom broju kaznenih bodova.

Članak 134.

Sustav kaznenih bodova za zapovjednike ribarskih plovila

Šest mjeseci nakon datuma početka primjene ove glave države članice obavješćuju Komisiju o svom sustavu kaznenih bodova za zapovjednike plovila koji je predviđen člankom 92. stavkom 6. Uredbe o kontroli.GLAVA VIII.

MJERE KOJIMA SE OSIGURAVA DA DRŽAVE ČLANICE POŠTUJU CILJEVE ZAJEDNIČKE RIBARSTVENE POLITIKE

▼M1 —————

▼BPOGLAVLJE II.

Smanjenje ribolovnih mogućnosti

Članak 139.

Opća pravila za smanjenje ribolovnih mogućnosti zbog prekomjernog iskorištenja

1.  Opseg prekomjernog iskorištenja ribolovnih mogućnosti što se tiče raspoloživih kvota i ribolovnog napora utvrđenih člankom 105. stavkom 1. i člankom 106. stavkom 1. Uredbe o kontroli određuje se na temelju brojčanih podataka koji su na raspolaganju petnaestog dana drugog mjeseca nakon isteka reguliranog razdoblja.

▼M1

2.  Opseg prekomjernog iskorištenja ribolovnih mogućnosti određuje se u odnosu na ribolovne mogućnosti koje su dotičnoj državi članici na raspolaganju na kraju svakog dotičnog razdoblja, pri čemu se uzimaju u obzir razmjene ribolovnih mogućnosti u skladu s člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013, prijenosi kvota u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 847/96 ( 11 ), preraspodjela raspoloživih ribolovnih mogućnosti u skladu s člankom 37. Uredbe o kontroli i smanjenje ribolovnih mogućnosti u skladu s člancima 105., 106. i 107. Uredbe o kontroli.

3.  Razmjena ribolovnih mogućnosti u skladu s člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 za određeno razdoblje ne dopušta se nakon zadnjeg dana prvog mjeseca nakon isteka tog razdoblja.

▼B

Članak 140.

Savjetovanje u vezi sa smanjenjem ribolovnih mogućnosti

U slučaju smanjenja ribolovnih mogućnosti u skladu s člankom 105. stavcima 4. i 5. te člankom 106. stavkom 3. Uredbe o kontroli Komisija se savjetuje s dotičnom državom članicom o predloženim mjerama. Dotična država članica odgovara na upit Komisije u roku od 10 radnih dana.POGLAVLJE III.

Smanjenje kvota zbog nepoštivanja pravila zajedničke ribarstvene politike

Članak 141.

Pravila za smanjenje kvota zbog nepoštivanja ciljeva zajedničke ribarstvene politike

1.  Rok u kojemu država članica mora dokazati da se ribolov može sigurno nastaviti, a koji se navodi u članku 107. stavku 2. Uredbe o kontroli, primjenjuje se od datuma dopisa koji je Komisija uputila državi članici.

2.  Svom odgovoru u skladu s člankom 107. stavkom 2. Uredbe o kontroli države članice prilažu materijalne dokaze kojima se Komisiji može pokazati da se ribolov može sigurno nastaviti.

Članak 142.

Određivanje količina koje će se odbiti

1.  Svako smanjenje kvota u skladu s člankom 107. Uredbe o kontroli razmjerno je opsegu i vrsti nesukladnosti s pravilima koja se odnose na stokove obuhvaćene višegodišnjim planovima te težini opasnosti za očuvanje tih stokova. Pritom se uzima u obzir šteta nanesena tim stokovima zbog nepoštovanja pravila koji se odnose na stokove obuhvaćene višegodišnjim planovima.

2.  Ako se na kvotu, dodijeljeni dio ili udio koji su dodijeljeni za stok ili skupinu stokova na koje se odnosi nesukladnost ne može primijeniti smanjenje u skladu sa stavkom 1. jer ta kvota, dodijeljeni dio ili udio za taj stok ili skupinu stokova nije više na raspolaganju dotičnoj državi članici, Komisija može, u skladu sa stavkom 1. i nakon savjetovanja s dotičnom državom članicom, u sljedećoj godini ili godinama smanjiti kvote za druge stokove ili skupine stokova koji su na raspolaganju toj državi članici na istom zemljopisnom području ili imaju istu komercijalnu vrijednost.GLAVA IX.

PODACI I INFORMACIJEPOGLAVLJE I.

Analiza i revizija podataka

Članak 143.

Predmet

Računalni sustav potvrđivanja podataka iz članka 109. stavka 1. Uredbe o kontroli posebno obuhvaća:

(a) jednu ili više baza podataka u kojima su pohranjeni svi podaci koji će se potvrditi sustavom, kako je predviđeno člankom 144. ove Uredbe;

(b) postupke potvrđivanja koji uključuju provjeru kvalitete podataka, analizu i unakrsnu provjeru svih tih podataka, kako je predviđeno člankom 145. ove Uredbe;

(c) postupke za pristup Komisije ili tijela koje je ona odredila svim tim podacima, kako je predviđeno člankom 146. ove Uredbe.

Članak 144.

Podaci koji se potvrđuju

1.  Za potrebe računalnog sustava potvrđivanja podataka države članice osiguravaju da svi podaci iz članka 109. stavka 2. Uredbe o kontroli budu pohranjeni u jednoj ili više računalnih baza podataka. Minimalni elementi koje treba uključiti jesu oni koji su popisani u Prilogu XXIII., oni koji su navedeni kao obvezni u Prilogu XXVII. te elementi iz Priloga XII. i oni iz Priloga XXXII. Sustavom potvrđivanja podataka mogu se uzeti u obzir i svi drugi podaci koji se smatraju potrebnima za potrebe postupka potvrđivanja.

2.  Sustav potvrđivanja podataka mora u svakom trenutku i u stvarnom vremenu imati pristup podacima u bazama podataka iz stavka 1. Sustav potvrđivanja podataka mora imati izravan pristup svim tim bazama podataka bez ljudske intervencije. U tu svrhu sve baze podataka ili sustavi u državi članici koji sadrže podatke iz stavka 1. moraju biti međusobno povezani.

3.  Ako se podaci iz stavka 1. ne pohranjuju u bazu podataka automatski, države članice predviđaju da se oni unose ručno ili u digitaliziranom obliku, i to bez odgađanja i poštujući rokove utvrđene odgovarajućim propisima. Datum primitka podatka i datum unosa trebaju biti ispravno navedeni u bazi podataka.

Članak 145.

Postupak potvrđivanja podataka

1.  Računalni sustav potvrđivanja podataka neprekidno, sustavno i temeljito potvrđuje svaki skup podataka iz članka 144. stavka 1. ove Uredbe pomoću automatiziranih računalnih algoritama i postupaka. Potvrđivanje obuhvaća postupke za kontrolu kvalitete osnovnih podataka te provjeru formata podataka i minimalnih zahtjeva koji se odnose na podatke, kao i naprednije potvrđivanje detaljnom analizom više zapisa skupa podataka pomoću statističkih metoda ili unakrsnom provjerom podataka iz različitih izvora.

2.  Za svaki postupak potvrđivanja postoji poslovno pravilo ili skup poslovnih pravila kojima se utvrđuje koja se potvrđivanja obavljaju tim postupkom i gdje se pohranjuju rezultati tih potvrđivanja. Prema potrebi se navodi odgovarajuća uputa na propise čija se primjena provjerava. Komisija može, nakon savjetovanja s državama članicama, odrediti standardni skup poslovnih pravila koje treba primjenjivati.

3.  Svi rezultati računalnog sustava potvrđivanja podataka, kako pozitivni tako i negativni, pohranjuju se u bazi podataka. Mora biti moguće odmah prepoznati svaku nepodudarnost i nesukladnost otkrivenu postupcima potvrđivanja kao i daljnje mjere poduzete u vezi s tim nepodudarnostima. Mora također biti moguće dobiti identifikacijske podatke o ribarskim plovilima te zapovjednicima ili korisnicima plovila kod kojih je nepodudarnost ili moguća nesukladnost bila više puta otkrivena u zadnje tri godine.

4.  Daljnje mjere u vezi s nepodudarnostima otkrivenima sustavom potvrđivanja povezuju se s rezultatima potvrđivanja, pri čemu se navodi datum potvrđivanja i daljnjih mjera.

Ako se utvrdi da je otkrivena nepodudarnost rezultat pogrešnog unosa podataka, taj se uneseni podatak ispravlja u bazi podataka, pri čemu se jasno označava da je podatak ispravljen, zapisuje prvobitna vrijednost ili unos te navode razlozi za ispravak podatka.

Ako otkrivena nepodudarnost dovodi do poduzimanja daljnjih mjera, rezultat potvrđivanja sadrži prema potrebi poveznicu na izvješće o inspekcijskom pregledu i mjere poduzete u vezi s njim.

Članak 146.

Pristup od strane Komisije

1.  Države članice osiguravaju da Komisija ili tijelo koje je ona odredila ima u svakom trenutku pristup u stvarnom vremenu:

(a) svim podacima iz članka 144. stavka 1. ove Uredbe;

(b) svim poslovnim pravilima koja su utvrđena za sustav potvrđivanja podataka i sadrže definicije, odgovarajuće propise i mjesto pohrane rezultata potvrđivanja;

(c) svim rezultatima potvrđivanja i daljnjim mjerama, koji uključuju i oznaku koja ukazuje da je podatkovni element ispravljen i, prema potrebi, poveznicu na prekršajne postupke.

2.  Države članice osiguravaju da se podacima iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) može pristupiti putem automatizirane razmjene podataka preko sigurnih mrežnih usluga kako je utvrđeno člankom 147. ove Uredbe.

3.  Podaci su dostupni za preuzimanje u skladu s formatom za razmjenu podataka i svim podatkovnim elementima kako su utvrđeni u Prilogu XII. i u formatu XML. Ostali podaci kojima se može pristupiti, a koji nisu utvrđeni u Prilogu XII., dostupni su u formatu utvrđenom u Prilogu XXXII.

4.  Komisiji ili tijelu koje je ona odredila daje se mogućnost preuzimanja podataka iz stavka 1. za bilo koje razdoblje i bilo koje zemljopisno područje za pojedino ribarsko plovilo ili popis ribarskih plovila.

5.  Na utemeljeni zahtjev Komisije dotična država članica odmah ispravlja podatke kod kojih je Komisija otkrila nepodudarnosti. Dotična država članica bez odgađanja obavješćuje ostale relevantne države članice o tom ispravku.

▼M1POGLAVLJE I.a

Pravila za razmjenu podataka

Članak 146.a.

Ovim se poglavljem utvrđuju detaljna pravila za razmjenu podataka iz članaka 111. i 116. Uredbe o kontroli, kao i obavijesti o podacima o ulovu iz članka 33. stavaka 2. i 4. Uredbe o kontroli i članka 13. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 ( 12 ).

Članak 146.b

Definicije

Za potrebe ovog poglavlja primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) „Prijenosni sloj” znači elektronička mreža za razmjene podataka u ribarstvu koju je Komisija stavila na raspolaganje svim državama članicama i tijelu koje je ona odredila za razmjenu podataka na standardiziran način.

(b) „Izvješće” znači informacije zabilježene u elektroničkom obliku.

(c) „Poruka” znači izvješće u formatu za slanje.

(d) „Zahtjev” znači elektronička poruka s upitom za komplet izvješća.

Članak 146.c

Opća načela

1.  Sve se poruke izmjenjuju na temelju standarda Centra za olakšavanje trgovine i elektroničkog poslovanja Ujedinjenih naroda (UN/CEFACT) P1000. Upotrebljavaju se samo polja s podacima, ključne komponente, objekti i dobro formatirane poruke proširivog jezika za označavanje podataka (XML) prema XML definiciji sustava (XSD) na temelju UN/CEFACT-ovih standardizacijskih knjižnica.

2.  Formati izvješća temelje se na UN/CEFACT-ovim normama iz Priloga XII. i dostupni su na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo.

3.  XSD i oznake na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo upotrebljavaju se za sve poruke.

4.  Datum i vrijeme šalju se prema usklađenom svjetskom vremenu (UTC).

5.  Sva izvješća imaju jedinstveni identifikator izvješća.

6.  Jedinstveni jasno čitljiv identifikator izlaska u ribolov upotrebljava se za povezivanje podataka iz očevidnika o ribolovu s podacima o iskrcajnoj deklaraciji, prekrcajnoj deklaraciji, prodajnom listu, potvrdi o preuzimanju i prijevoznom dokumentu.

7.  Izvješća o ribarskim plovilima Unije uključuju identifikacijski broj plovila iz članka 10. Uredbe Komisije (EZ) br. 26/2004 ( 13 ).

8.  Države članice upotrebljavaju provedbene dokumente dostupne na web-mjestu Europske komisije za ribarstvo kako bi osigurale razmjenu poruka.

Članak 146.d

Slanje podataka

1.  Sva su slanja u potpunosti automatizirana i neposredna te upotrebljavaju transportni sloj.

2.  Prije slanja poruke, pošiljatelj vrši automatsku provjeru da bi potvrdio da je poruka točna prema minimalnom setu pravila za utvrđivanje i potvrđivanje dostupnih u registru matičnih podataka na web-mjestu Europske komisije za ribarstvo.

3.  Primatelj obavješćuje pošiljatelja o primitku poruke slanjem povratne poruke na temelju norme UN/CEFACT P1000-1: Opća načela. Poruke sustava za praćenje plovila i odgovori na zahtjev ne primaju povratnu poruku.

4.  Kada se pojavi tehnički kvar na strani pošiljatelja i pošiljatelj ne može više razmjenjivati poruke, pošiljatelj o tom problemu obavješćuje sve primatelje. Pošiljatelj odmah poduzima odgovarajuće mjere kako bi ispravio problem. Sve poruke koje moraju biti dostavljene primatelju pohranjuju se dok se problem ne riješi.

5.  Kada se pojavi tehnički kvar na strani primatelja i primatelj ne može više razmjenjivati poruke, primatelj o tom problemu obavješćuje sve pošiljatelje. Primatelj odmah poduzima odgovarajuće mjere kako bi ispravio problem.

6.  Nakon popravka kvara sustava povezanog s pošiljateljem, pošiljatelj šalje neposlane poruke u najkraćem mogućem roku. Može se primijeniti ručni postupak praćenja.

7.  Nakon popravka kvara sustava povezanog s primateljem, poruke koje nedostaju dostupne su na zahtjev. Može se primijeniti ručni postupak praćenja.

8.  Svi primatelji i pošiljatelji poruka te Komisija utvrđuju reverzibilne postupke za kontinuitet poslovanja.

Članak 146.e

Ispravci

Ispravci izvješća bilježe se u istom formatu kao i izvorno izvješće uz naznaku da je izvješće ispravak na temelju norme UN/CEFACT P1000-1: Opća načela.

Članaka 146.f

Razmjena podataka iz sustava za praćenje plovila

1.  Format koji se upotrebljava za izvješćivanje podataka iz sustava za praćenje plovila među državama članicama, kao i između država članica i Komisije ili tijela koje je ona odredila jest područje pozicije plovila XML definicije sustava na temelju norme UN/CEFACT P1000 – 7.

2.  Sustavi države članice koja je država zastave mogu poslati poruke iz sustava praćenja plovila.

3.  Sustavi države članice koja je država zastave mogu odgovoriti na zahtjeve za podatke iz sustava praćenja plovila za izlaske u ribolov koji su započeli tijekom prethodnih 36 mjeseci.

Članak 146.g

Razmjena podataka o ribolovnoj aktivnosti

1.  Format koji se upotrebljava za razmjenu podataka iz očevidnika o ribolovu, podataka iz prethodne obavijesti, podataka iz prekrcajne deklaracije i podataka iz iskrcajne deklaracije iz članaka 15., 17., 22. i 24. Uredbe o kontroli među državama članicama, kao i između država članica i Komisije ili tijela koje je ona odredila, jest područje ribolovne aktivnosti XML definicije sustava na temelju norme UN/CEFACT P1000 – 3.

2.  Sustavi države članice koja je država zastave mogu poslati poruke o ribolovnoj aktivnosti kao i odgovoriti na zahtjeve o podacima o ribolovnoj aktivnosti za izlaske u ribolov koji su započeli tijekom prethodnih 36 mjeseci.

Članak 146.h

Razmjena podataka u vezi s prodajom

1.  Format koji se upotrebljava za razmjenu podataka o prodajnim listovima i podataka o potvrdi o preuzimanju iz članaka 63. i 67. Uredbe o kontroli među državama članicama, kao i između država članica i Komisije ili tijela koje je ona odredila, jest prodajno područje XML definicije sustava na temelju norme UN/CEFACT P1000 – 5.

2.  Kada se razmjenjuju podaci iz prijevoznog dokumenta iz članka 68. Uredbe o kontroli među državama članicama, kao i između država članica i Komisije ili tijela koje je ona odredila, format koji se upotrebljava temelji se i na normi UN/CEFACT P1000 – 5.

3.  Sustavi države članice mogu poslati poruke o prodajnim listovima i potvrda o preuzimanju kao i odgovarati na zahtjeve za podacima iz prodajnih listova i potvrdi o preuzimanju za operacije koje su se odvijale tijekom prethodnih 36 mjeseci.

Članak 146.i

Slanje ukupnih podataka o ulovu

1.  Države članice koje su države zastave upotrebljavaju XML definiciju sustava na temelju norme UN/CEFACT P1000 – 12 kao format za slanje Komisiji ukupnih podataka o ulovu iz članka 33. stavaka 2. i 4. Uredbe o kontroli i članka 13. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1006/2008.

2.  Podaci iz izvješća o ulovu objedinjuju se po mjesecu u kojem su vrste ulovljene.

3.  Količine iz izvješća o ulovu temelje se na iskrcanim količinama. Kada se izvješće o ulovu treba dostaviti u skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1006/2008, a prije istovara, mora se dostaviti izvješće o procjeni ulova s naznakom „zadržan na plovilu”. Ispravak s točnom masom i mjestom iskrcaja šalje se prije 15. u mjesecu nakon iskrcaja.

4.  Kada se zakonodavstvom Unije zahtijeva izvješćivanje o stokovima ili vrstama u višestrukim izvješćima o ulovu s različitim razinama objedinjavanja, o tim se stokovima ili vrstama izvješćuje samo u propisano najdetaljnijim izvješćima.

Članak 146.j

Promjene XML formata i provedbenih dokumenata

1.  Komisija će u dogovoru s državama članicama odlučiti o izmjenama XML formata i provedbenih dokumenata koji se trebaju upotrebljavati za sve elektroničke razmjene podataka među državama članicama te između država članica, Komisije ili tijela koje je ona odredila, uključujući izmjene koje proizlaze iz članaka 146.f, 146.g i 146.h.

2.  Izmjene formata iz stavka 1. moraju biti jasno istaknute u registru matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo i označene datumom na koji izmjena stupa na snagu. Te izmjene stupaju na snagu najranije šest mjeseci i najkasnije 18 mjeseci nakon njihova donošenja. Komisija utvrđuje vrijeme u dogovoru s državama članicama.

▼BPOGLAVLJE II.

Internetske stranice država članica

Članak 147.

Djelovanje internetskih stranica i mrežnih usluga

1.  Za potrebe službenih internetskih stranica iz članaka 115. i 116. Uredbe o kontroli države članice pokreću mrežne usluge. Te mrežne usluge proizvode u stvarnom vremenu dinamičan sadržaj za službene internetske stranice i osiguravaju automatizirani pristup podacima. Prema potrebi, države članice prilagođavaju svoje postojeće baze podataka ili stvaraju nove baze podataka kako bi osigurale zahtijevani sadržaj internetskih stranica.

2.  Te mrežne usluge omogućuju Komisiji i tijelu koje je ona odredila da u svakom trenutku dobiju sve raspoložive podatke iz članaka 148. i 149. ove Uredbe. Taj automatizirani mehanizam dobivanja podataka temelji se na protokolu i formatu za elektroničku razmjenu podataka iz Priloga XII. Mrežne se usluge kreiraju u skladu s međunarodnim normama.

3.  Svaka podstranica službene internetske stranice iz stavka 1. na lijevoj strani sadrži izbornik u kojemu su navedene sve hiperpoveznice na ostale podstranice. Na dnu podstranice navodi se definicija povezane mrežne usluge.

4.  Mrežne usluge i internetske stranice su centralizirane i nude samo jednu jedinstvenu pristupnu točku po državi članici.

5.  Komisija može utvrditi zajedničke norme, tehničke specifikacije i postupke za sučelje internetske stranice, tehnički kompatibilne sustave i mrežne usluge za države članice, Komisiju i tijelo koje je ona odredila. Komisija koordinira proces izrade tih specifikacija i postupaka nakon savjetovanja s državama članicama.

Članak 148.

Internetske stranice i mrežne usluge dostupne javnosti

1.  Dio internetske stranice koji je dostupan javnosti sadrži stranicu s općim pregledom sadržaja i različite podstranice. Na javno dostupnoj stranici s općim pregledom sadržaja navedene su hiperpoveznice na podstranice koje sadrže informacije iz članka 115. točaka (a) do (g) Uredbe o kontroli.

2.  Svaka javno dostupna podstranica sadrži najmanje jednu od informacija navedenih u članku 115. točkama (a) do (g) Uredbe o kontroli. Podstranice, kao i s njima povezane mrežne usluge, sadrže najmanje one informacije koje su utvrđene u Prilogu XXXIII.

Članak 149.

Zaštićene internetske stranice i mrežne usluge

1.  Zaštićeni dio internetske stranice sadrži stranicu s općim pregledom sadržaja i različite podstranice. Na zaštićenoj stranici s općim pregledom sadržaja navedene su hiperpoveznice na podstranice koje sadrže informacije iz članka 116. stavka 1. točaka (a) do (h) Uredbe o kontroli.

2.  Svaka zaštićena podstranica sadrži najmanje jednu od informacija navedenih u članku 116. stavku 1. točkama (a) do (h) Uredbe o kontroli. Podstranice, kao i s njima povezane mrežne usluge, sadrže najmanje one informacije koje su utvrđene u Prilogu XXIV.

3.  Zaštićene internetske stranice kao i zaštićene mrežne usluge koriste elektroničke potvrde iz članka 116. stavka 3. Uredbe o kontroli.GLAVA X.

PROVEDBAPOGLAVLJE I.

Uzajamna pomoćOdjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 150.

Područje primjene

1.  Ovim se poglavljem utvrđuju uvjeti pod kojima države članice ostvaruju upravnu suradnju međusobno te s trećim zemljama, Komisijom i tijelom koje je ona odredila kako bi osigurale učinkovitu primjenu Uredbe o kontroli i ove Uredbe. On ne sprečava države članice da uspostavljaju druge oblike upravne suradnje.

2.  Ovo poglavlje ne obvezuje države članice da jedna drugoj pruže pomoć ako postoji vjerojatnost da bi to bilo štetno za njihov nacionalni pravni sustav, javnu politiku, sigurnost ili druge temeljne interese. Prije nego što odbije zahtjev za pomoć, država članica kojoj je upućen zahtjev obavlja savjetovanje s državom članicom koja je uputila zahtjev kako bi utvrdila može li se pomoć pružiti djelomično pod određenim uvjetima. Ako se zahtjevu za pomoć ne može udovoljiti, o tome se odmah obavješćuje država članica koja je podnijela zahtjev i Komisija ili tijelo koje je ona odredila te se navode razlozi.

3.  Ovo poglavlje ne utječe na primjenu pravila o kaznenom postupku i uzajamnoj pomoći u kaznenim stvarima u državama članicama, uključujući i ona o tajnosti sudskih istraga.

Članak 151.

Troškovi

Države članice snose svoje troškove izvršenja zahtjeva za pomoć i odriču se svih zahtjeva za nadoknadom izdataka nastalih pri primjeni ove glave.

Članak 152.

Jedinstveno tijelo

Jedinstveno tijelo iz članka 5. stavka 5. Uredbe o kontroli djeluje kao jedinstveni ured za vezu nadležan za primjenu ovog poglavlja.

Članak 153.

Daljnje mjere

1.  Ako, kao odgovor na zahtjev za pomoć na temelju ovog poglavlja ili nakon spontane razmjene informacija, nacionalna tijela odluče poduzeti mjere koje se mogu provesti jedino uz odobrenje ili na zahtjev sudskog tijela, ona dostavljaju dotičnoj državi članici i Komisiji ili tijelu koje je ona odredila sve informacije o tim mjerama koje su povezane s nepoštovanjem pravila zajedničke ribarstvene politike.

2.  Svaka takva obavijest mora biti prethodno odobrena od strane sudskog tijela, ako je takvo odobrenje propisano nacionalnim pravom.Odjeljak 2.

Informacije bez prethodnog zahtjeva

Članak 154.

Informacije bez prethodnog zahtjeva

1.  Ako država članica sazna za moguće nepoštovanje pravila zajedničke ribarstvene politike, posebno za teški prekršaj iz članka 90. stavka 1. Uredbe o kontroli, ili opravdano sumnja da bi takav prekršaj mogao biti počinjen, ona o tome odmah obavješćuje ostale dotične države članice i Komisiju ili tijelo koje je ona odredila. U obavijesti se navode sve potrebne informacije i šalje se preko jedinstvenog tijela iz članka 152. ove Uredbe.

2.  Ako država članica poduzme mjere izvršenja u vezi s nepoštovanjem pravila ili prekršajem iz stavka 1., ona o tome obavješćuje ostale dotične države članice i Komisiju ili tijelo koje je ona odredila, i to preko jedinstvenog tijela iz članka 152. ove Uredbe.

3.  Sve obavijesti predviđene ovim člankom dostavljaju se u pisanom obliku.Odjeljak 3.

Zahtjev za pomoć

Članak 155.

Definicija

Za potrebe ovog odjeljka „zahtjev za pomoć” znači zahtjev koji jedna država članica upućuje drugoj državi članici ili koji Komisija ili tijelo koje je ona odredila upućuje državi članici i u kojemu se traže:

(a) informacije, uključujući i one u skladu s člankom 93. stavcima 2. i 3. Uredbe o kontroli;

(b) mjere izvršenja; ili

(c) upravna obavijest.

Članak 156.

Opći zahtjevi

1.  Država članica moliteljica osigurava da svi zahtjevi za pomoć sadrže dovoljno informacija na temelju kojih zamoljena država članica može taj zahtjev ispuniti, kao i sve potrebne dokaze dobivene na području države članice moliteljice.

2.  Zahtjevi za pomoć ograničavaju se na utemeljene slučajeve u kojima je opravdano vjerovati da je došlo do nepoštivanja pravila zajedničke ribarstvene politike, posebno do teških prekršaja iz članka 90. stavka 1. Uredbe o kontroli, a država članica moliteljica ne može dobiti zahtijevane informacije ili poduzeti zahtijevane mjere vlastitim sredstvima.

Članak 157.

Slanje zahtjeva i odgovora

1.  Zahtjeve šalje isključivo jedinstveno tijelo države članice moliteljice, Komisija ili tijelo koje je ona odredila jedinstvenomu tijelu zamoljene države članice. Na isti se način šalju i svi odgovori na zahtjev.

2.  Zahtjevi za uzajamnu pomoć i odgovarajući odgovori šalju se u pisanom obliku.

3.  Prije podnošenja zahtjeva jedinstvena tijela dogovaraju se o jeziku koji će se koristiti u zahtjevima i odgovorima. Ako se ne može postići dogovor, zahtjevi se šalju na službenom jeziku ili jezicima države članice moliteljice, a odgovori na službenom jeziku ili jezicima zamoljene države članice.

Članak 158.

Zahtjev za informacijama

1.  Na zahtjev države članice moliteljice, Komisije ili tijela koje je ona odredila zamoljena država članica pruža sve relevantne informacije koje su potrebne da se utvrdi je li došlo do nepoštovanja pravila zajedničke ribarstvene politike, posebno do teških prekršaja iz članka 90. stavka 1. Uredbe o kontroli ili da se utvrdi postoji li opravdana sumnja da bi do toga moglo doći. Te se informacije šalju preko jedinstvenog tijela iz članka 152. ove Uredbe.

2.  Na zahtjev države članice moliteljice, Komisije ili tijela koje je ona odredila zamoljena država članica obavlja odgovarajuće upravne istrage o operacijama koje predstavljaju, ili za koje podnositelj zahtjeva smatra da bi mogle predstavljati, nepoštovanje pravila zajedničke ribarstvene politike, posebno teške prekršaje iz članka 90. stavka 1. Uredbe o kontroli. Zamoljena država članica dostavlja rezultate tih upravnih istraga državi članici moliteljici i Komisiji ili tijelu koje je ona odredila.

3.  Na zahtjev države članice moliteljice, Komisije ili tijela koje je ona odredila, zamoljena država članica može dopustiti nadležnom službeniku države članice moliteljice da tijekom upravnih istraga iz stavka 2. prati službenika zamoljene države članice, Komisije ili tijela koje je ona odredila. U mjeri u kojoj nacionalne odredbe o kaznenom postupku propisuju da određene radnje mogu obavljati samo službenici koji su za to posebno određeni nacionalnim pravom, službenici države članice moliteljice ne sudjeluju u tim radnjama. Oni ni u kojem slučaju ne sudjeluju u pretragama prostora ili u formalnom saslušanju osoba u okviru kaznenog prava. Dok se nalaze u zamoljenoj državi članici, službenici države članice moliteljice moraju u svakom trenutku biti u stanju predočiti pisano ovlaštenje u kojemu je naveden njihov identitet i službene funkcije.

4.  Na zahtjev države članice moliteljice zamoljena država članica joj dostavlja sve dokumente ili ovjerene vjerodostojne kopije koje posjeduje, a koje se odnose na nepoštovanje pravila zajedničke ribarstvene politike ili teške prekršaje iz članka 90. stavka 1. Uredbe o kontroli.

5.  Standardni obrazac za razmjenu informacija na zahtjev naveden je u Prilogu XXXIV.

Članak 159.

Zahtjev za mjerama izvršenja

1.  Na temelju dokaza iz članka 156. ove Uredbe, a na zahtjev države članice moliteljice, Komisije ili tijela koje je ona odredila, zamoljena država članica poduzima sve potrebne mjere izvršenja kako bi se na njezinu području ili u morskim vodama koje su pod njezinom suverenošću ili jurisdikcijom odmah prekinulo svako nepoštivanje pravila zajedničke ribarstvene politike ili teški prekršaji iz članka 90. stavka 1. Uredbe o kontroli.

2.  Tijekom poduzimanja mjera izvršenja iz stavka 1. zamoljena država članica može se savjetovati s državom članicom moliteljicom, Komisijom ili tijelom koje je ona odredila.

3.  Preko jedinstvenog tijela iz članka 152. ove Uredbe zamoljena država članica izvješćuje državu članicu moliteljicu, Komisiju ili tijelo koje je ona odredila o poduzetim mjerama i njihovu učinku.

Članak 160.

Rok za slanje odgovora na zahtjeve za informacijama i mjerama izvršenja

1.  Zamoljena država članica dostavlja informacije iz članka 158. stavka 1. i članka 159. stavka 3. ove Uredbe što je moguće brže, a najkasnije četiri tjedna nakon datuma primitka zahtjeva. Zamoljena država članica, država članica moliteljica i Komisija ili tijelo koje je ona odredila mogu dogovoriti drukčije rokove.

2.  Ako zamoljena država članica ne može odgovoriti na zahtjev u predviđenom roku, ona pismenim putem obavješćuje državu članicu moliteljicu, Komisiju ili tijelo koje je ona odredila o razlozima zbog kojih to ne može učiniti te navodi kada će po njezinu mišljenju moći odgovoriti.

Članak 161.

Zahtjev za slanjem upravne obavijesti

1.  Na zahtjev države članice moliteljice i u skladu sa svojim nacionalnim propisima koji uređuju obavješćivanje o sličnim instrumentima i odlukama, zamoljena država članica obavješćuje naslovljenika o svim instrumentima i odlukama donesenima u području obuhvaćenom zajedničkom ribarstvenom politikom, posebno onima koja se odnose na pitanja koja se uređuju Uredom o kontroli ili ovom Uredbom, koja su donijela upravna tijela države članice moliteljice i koja bi se trebala primjenjivati na području zamoljene države članice.

2.  Zahtjev za slanjem obavijesti podnosi se na standardnom obrascu koji je priložen ovoj Uredbi u Prilogu XXXV.

3.  Odmah nakon slanja obavijesti zamoljena država članica šalje odgovor državi članici moliteljici preko jedinstvenog tijela iz članka 152. ove Uredbe. Odgovor se šalje na standardnom obrascu koji je naveden u Prilogu XXXVI.Odjeljak 4.

Odnosi s Komisijom ili tijelom koje je ona odredila

Članak 162.

Komunikacija između država članica i Komisije ili tijela koje je ona odredila

1.  Svaka država članica dostavlja Komisiji ili tijelu koje je ona odredila sve informacije, čim ih sazna, za koje smatra da su bitne što se tiče metoda, prakse ili uočenih trendova koji su povezani ili za koje se sumnja da su povezani s nepoštovanjem pravila zajedničke ribarstvene politike, a posebno s teškim prekršajima iz članka 90. stavka 1. Uredbe o kontroli, i to čim joj te informacije budu na raspolaganju

2.  Komisija ili tijelo koje je ona odredila dostavlja državama članicama sve informacije koje bi im mogle pomoći u provedbi Uredbe o kontroli ili ove Uredbe, čim ih sazna.

Članak 163.

Koordinacija koju obavlja Komisija ili tijelo koje je ona odredila

1.  Ako država članica sazna za aktivnosti koje predstavljaju ili se čini da predstavljaju nepoštivanje pravila zajedničke ribarstvene politike, posebno teške prekršaje iz članka 90. stavka 1. Uredbe o kontroli, i od posebnog su značenja na razini Unije, ona će što je prije moguće dostaviti Komisiji ili tijelu koje je ona odredila sve relevantne informacije potrebne za utvrđivanje činjenica. Komisija ili tijelo koje je ona odredila prenose te informacije ostalim dotičnim državama članicama.

2.  Za potrebe stavka 1. smatra se da su aktivnosti koje predstavljaju nepoštovanje pravila zajedničke ribarstvene politike, posebno teški prekršaji iz članka 90. stavka 1. Uredbe o kontroli, od posebnog značenja na razini Europske unije:

(a) ako su povezane ili bi mogle biti povezane s jednom ili više država članica;

(b) ako se državi članici čini vrlo vjerojatnim da se slične aktivnosti obavljaju i u ostalim državama članicama.

3.  Ako Komisija ili tijelo koje je ona odredila smatra da se u jednoj ili više država članica događaju aktivnosti koje predstavljaju nepoštivanje pravila zajedničke ribarstvene politike, posebno teški prekršaji iz članka 90. stavka 1. Uredbe o kontroli, ona o tome obavješćuje dotične države članice, koje provode istragu što je moguće prije. O rezultatima tih istraga dotične države članice što je moguće prije obavješćuju Komisiju ili tijelo koje je ona odredila.Odjeljak 5.

Odnosi s trećim zemljama

Članak 164.

Razmjena informacija s trećim zemljama

1.  Ako od treće zemlje ili regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu država članica primi informacije koje su bitne za učinkovitu primjenu Uredbe o kontroli i ove Uredbe, ona će te informacije priopćiti preko svog jedinstvenog tijela drugim dotičnim državama članicama, Komisiji ili tijelu koje je ona odredila, u mjeri u kojoj joj to dopuštaju bilateralni sporazumi s tom trećom zemljom ili pravila te regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu.

2.  Informacije primljene na temelju ovog poglavlja država članica može preko svog jedinstvenog tijela priopćiti trećoj zemlji ili regionalnoj organizaciji za upravljanje u ribarstvu u okviru bilateralnog sporazuma s tom trećom zemljom ili u skladu s pravilima te regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu. To se priopćavanje odvija nakon savjetovanja s državom članicom koja je prva priopćila informacije i u skladu sa zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o zaštiti osoba u vezi s obradom osobnih podataka.

▼M1

3.  Komisija ili tijelo koje je ona odredila mogu u okviru partnerskih sporazuma o održivom ribarstvu ili partnerskih sporazuma o ribarstvu sklopljenih između Unije i trećih zemalja ili u okviru regionalnih organizacija za upravljanje u ribarstvu ili sličnih dogovora u kojima je Unija ugovorna strana ili neugovorna surađujuća strana priopćavati drugim stranama u tim sporazumima, organizacijama ili dogovorima relevantne informacije o nepoštovanju pravila zajedničke ribarstvene politike ili teškim prekršajima iz članka 42. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1005/2008 i članka 90. stavka 1. Uredbe o kontroli, pod uvjetom da to dopusti država članica koja je dostavila informacije i u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 45/2001 ( 14 ).

▼BPOGLAVLJE II.

Obveze izvješćivanja

Članak 165.

Format i rokovi za izvješća

1.  Za petogodišnje razdoblje iz članka 118. stavka 1. Uredbe o kontroli države članice koriste podatke utvrđene u Prilogu XXXVII.

2.  Izvješće u kojemu se navode pravila prema kojima su izrađena izvješća o temeljnim podacima, kako je predviđeno člankom 118. stavkom 4. Uredbe o kontroli, šalje se šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Ako se ta pravila izmijene, države članice šalju novo izvješće.GLAVA XI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 166.

Stavljanje izvan snage

1.  Uredbe (EEZ) br. 2807/83, (EEZ) br. 3561/85, (EEZ) br. 493/87, (EEZ) br. 1381/87, (EEZ) br. 1382/87, (EEZ) br. 2943/95, (EZ) br. 1449/98, (EZ) br. 2244/2003, (EZ) br. 1281/2005, (EZ) br. 1042/2006, (EZ) br. 1542/2007, (EZ) br. 1077/2008 i (EZ) br. 409/2009 stavljaju se izvan snage.

2.  Uredba (EZ) br. 356/2005 stavlja se izvan snage od 1. siječnja 2012.

3.  Upućivanje na uredbe koje su stavljene izvan snage smatra se upućivanjem na ovu Uredbu.

Članak 167.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije, osim glave VII. koja stupa na snagu 1. srpnja 2011.

Međutim, glava II. poglavlje III. i glava IV. poglavlje I. primjenjuju se od 1. siječnja 2012. U skladu s člankom 124. točkom (c) Uredbe o kontroli i prethodnim stavkom, glava VII. primjenjuje se od 1. siječnja 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.Tablica 1.

Troslovne oznake za prezentiranje proizvoda

Troslovna oznaka za prezentiranje proizvoda

Prezentiranje

Opis

CBF

Dvostruki file od cijelog bakalara (escalado)

HEA s kožom, kralježnicom i repom

CLA

Kliješta

Samo kliješta

DWT

Oznaka ICCAT

Bez škrga, iznutrica, dijela glave i peraja

FIL

Fileti

HEA + GUT + TLF + bez kosti; iz svake se ribe dobiju dva fileta koji nisu povezani

FIS

Fileti bez kože

FIL + SKI; iz svake se ribe dobiju dva fileta koji nisu povezani

FSB

Fileti s kožom i kostima

Fileti s kožom i kostima

FSP

Fileti bez kože, s hrptenom kosti

Fileti bez kože, s hrptenom kosti

GHT

Bez iznutrica, glave i repa

GUH + TLD

GUG

Bez iznutrica i škrga

Uklonjene iznutrice i škrge

GUH

Bez iznutrica i glave

Uklonjene iznutrice i glava

GUL

Bez iznutrica, s jetrom

GUT s jetrom

GUS

Bez iznutrica, glave i kože

GUH + SKI

GUT

Bez iznutrica

Uklonjene sve iznutrice

HEA

Bez glave

Uklonjena glava

JAP

Japanski rez

Poprečni rez pri kojemu su uklonjeni svi dijelovi od glave do trbuha

JAT

Japanski rez bez repa

Japanski rez s uklonjenim repom

LAP

Lappen

Dvostruki file, HEA, s kožom, repom i perajama

LVR

Jetra

Samo jetra. U slučaju zajedničkog prezentiranja koristi se oznaka LVR-C

OTH

Drugo

Svaki drugi način prezentiranja (1)

ROE

Ikra

Samo ikra. U slučaju zajedničkog prezentiranja koristi se oznaka ROE-C

SAD

Suho soljeno

Bez glave, s kožom, kralježnicom, repom i izravno soljene

SAL

Blago soljeno u salamuri

CBF + soljeno

SGH

Soljeno, bez iznutrica i glave

GUH + soljeno

SGT

Soljeno, bez iznutrica

GUT + soljeno

SKI

Bez kože

Uklonjena koža

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Rep

Samo repovi

TLD

Bez repa

Uklonjen rep

TNG

Jezik

Samo jezik. U slučaju zajedničkog prezentiranja koristi se oznaka TNG-C

TUB

Samo trup

Samo trup (lignje)

WHL

Cijela

Bez obrade

WNG

Krila

Samo krila

(1)   Ako u iskrcajnoj ili prekrcajnoj deklaraciji zapovjednici ribarskih plovila navedu oznaku za prezentiranje „OTH” (Drugo), moraju točno opisati na što se oznaka „OTH” odnosi.Tablica 2.

Stanje prezentiranja

OZNAKA

STANJE

ALI

Žive

BOI

Kuhane

DRI

Sušene

FRE

Svježe

FRO

Smrznute

SAL

Soljene
PRILOG II.

OSNOVNI PODACI KOJI SE NAVODE U POVLASTICI ZA RIBOLOV

1.   PODACI O RIBARSKOM PLOVILU ( 15 )

Broj pod kojim je plovilo upisano u registar flote Unije ( 16 )

Ime ribarskog plovila ( 17 )

Država zastave/država upisa (17) 

Luka upisa (ime i nacionalna oznaka (17) )

Vanjske oznake (17) 

Međunarodni pozivni znak (IRCS ( 18 ))

2.   OVLAŠTENIK POVLASTICE/VLASNIK RIBARSKOG PLOVILA (16)  /AGENT RIBARSKOG PLOVILA (16) 

Ime i adresa fizičke ili pravne osobe

3.   ZNAČAJKE RIBOLOVNOG KAPACITETA

Snaga motora (kW) ( 19 )

Tonaža (GT) ( 20 )

Duljina preko svega (20) 

Glavni ribolovni alati ( 21 )

Pomoćni ribolovi alati (21) 

DRUGE NACIONALNE MJERE, PO POTREBI
PRILOG III.

OSNOVNI PODACI KOJI SE NAVODE U ODOBRENJU ZA RIBOLOV

A.   IDENTIFIKACIJA

1. Broj pod kojim je plovilo upisano u registar flote Unije ( 22 )

2. Ime ribarskog plovila ( 23 )

3. Vanjska registracijska slova i brojevi (22) 

B.   UVJETI ZA OBAVLJANJE RIBOLOVA

1. Datum izdavanja:

2. Rok valjanosti:

3. Uvjeti odobrenja, uključujući, prema potrebi, vrstu ribe, zonu i ribolovni alat: 

Od …/…/…

do …/…/…

Od …/…/…

do …/…/…

Od …/…/…

do …/…/…

Od …/…/…

do …/…/…

Od …/…/…

do …/…/…

Od …/…/…

do …/…/…

Zone

 

 

 

 

 

 

Vrste

 

 

 

 

 

 

Ribolovni alat

 

 

 

 

 

 

Ostali uvjeti

 

 

 

 

 

 

Svi drugi uvjeti koji proizlaze iz zahtjeva za izdavanjem odobrenja za ribolov.
PRILOG IV.

ZNAČAJKE SIGNALNIH PLUTAČA

image

KRAJNJE SIGNALNE PLUTAČE U ZAPADNOM SEKTORU

image

KRAJNJE SIGNALNE PLUTAČE U ISTOČNOM SEKTORU

image

SREDNJE SIGNALNE PLUTAČE

image

▼M1 —————

▼M1
PRILOG VI.

OBRAZAC KOMBINIRANOG OČEVIDNIKA O RIBOLOVU, ISKRCAJNE DEKLARACIJE I PREKRCAJNE DEKLARACIJE UNIJE

image
PRILOG VII.

OBRAZAC KOMBINIRANOG OČEVIDNIKA O RIBOLOVU, ISKRCAJNE DEKLARACIJE I PREKRCAJNE DEKLARACIJE UNIJE

(SREDOZEMNO MORE – DNEVNI IZLASCI U RIBOLOV)

image

▼M1 —————

▼M1
PRILOG X.

UPUTE ZAPOVJEDNICIMA RIBARSKIH PLOVILA KOJI SU OBVEZNI POPUNJAVATI I DOSTAVLJATI OČEVIDNIK O RIBOLOVU, ISKRCAJNU ILI PREKRCAJNU DEKLARACIJU

Sljedeći opći i osnovni podaci o plovilu ili plovilima bilježe se u očevidniku o ribolovu u skladu s člancima 14., 15., 21., 22., 23. i 24. Uredbe o kontroli i glave III. poglavlja I., II. i III. ove Uredbe, ne dovodeći u pitanje druge posebne elemente ili pravila propisana zakonodavstvom Unije ili koja zahtijevaju nacionalna tijela države članice ili treće zemlje ili regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu.

1.   UPUTE KOJE SE ODNOSE NA OČEVIDNIK O RIBOLOVU

Zapovjednik (zapovjednici) svih ribarskih plovila koji sudjeluje (sudjeluju) u ribolovu u paru vodi (vode) očevidnik o ribolovu u kojemu navodi (navode) ulovljene količine koje su zadržane na plovilu, i to tako da se ulovi ne računaju dvostruko.

U očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku bilježe se na svakoj stranici obvezni podatkovni elementi tijekom istog izlaska u ribolov.Podaci o ribarskom plovilu (plovilima) i datumima izlaska u ribolov

Referentni broj u očevidniku

o ribolovu u

papirnatom obliku

Podatkovni element

(O = obvezno)

(N = neobvezno)

(CIF = obvezno, prema potrebi)

Opis i/ili vrijeme bilježenja

(1)

Ime ribarskog plovila, (O)

Međunarodni pozivni znak (znakovi), (O)

Broj (brojevi) CFR (O)

Broj (brojevi) GFCM, ICCAT (obvezno, prema potrebi)

U slučaju operacija koje se obavljaju u paru s drugim plovilom, upisuju se isti podaci i za drugo ribarsko plovilo.

Ovi podaci upisuju se u očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku ispod podataka o plovilu za koje se vodi očevidnik o ribolovu.

Identifikacijski broj plovila iz registra flote Zajednice (CFR) je jedinstveni broj koji je država članica dodijelila plovilu Unije kada ribarsko plovilo po prvi put ulazi u flotu Unije (1).

Broj GFCM-ovog ili ICCAT-ovog registra unosi se za ribarska plovila koja obavljaju regulirane ribolovne aktivnosti izvan voda Unije (CIF).

(2)

Vanjska identifikacijska oznaka (O)

Vanjska registracijska slova i brojevi koji su istaknuti na boku trupa.

U slučaju operacija koje se obavljaju u paru s drugim plovilom, upisuju se isti podaci i za drugo ribarsko plovilo.

(3)

Ime i adresa zapovjednika plovila (O)

Navodi se ime, prezime i detaljna adresa zapovjednika plovila (ulica, broj, grad, poštanski broj, država članica ili treća zemlja).

U slučaju operacija koje se obavljaju u paru s drugim plovilom, upisuju se isti podaci i za drugo ribarsko plovilo.

(4)

Datum, vrijeme i polazna luka (O)

Upisuje se u papirnatom obliku u očevidnik o ribolov prije nego što ribarsko plovilo napusti luku. Datum se upisuje u obliku DD-MM-GGGG, a vrijeme se upisuje u SS-MM po lokalnom vremenu.

Elektronička poruka o odlasku šalje se prije nego što ribarsko plovilo napusti luku. Datum i vrijeme upisuju se kao usklađeno svjetsko vrijeme (UTC).

Za elektronički očevidnik o ribolovu, luka se upisuje upotrebom oznaka objavljenih na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo.

(5)

Datum, vrijeme i luka povratka (O)

Upisuje se u papirnatom obliku u očevidniku o ribolov prije nego što ribarsko plovilo uđe u luku. Datum se upisuje u obliku DD-MM-GGGG, a predviđeno vrijeme upisuje se u SS-MM po lokalnom vremenu.

Elektronička poruka o povratku šalje se prije nego što ribarsko plovilo uđe u luku. Datum i predviđeno vrijeme upisuju se kao usklađeno svjetsko vrijeme (UTC).

Za elektronički očevidnik o ribolovu, luka se upisuje upotrebom oznaka objavljenih na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo.

(6)

Datum, vrijeme i iskrcajna luka, ako se razlikuju od onih navedenih pod (5) (O)

Upisuje se u očevidnik u ribolovu prije nego što ribarsko plovilo uđe u iskrcajnu luku. Datum se upisuje u obliku DD-MM-GGGG, a predviđeno vrijeme upisuje se u SS-MM po lokalnom vremenu (očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku) ili kao usklađeno svjetsko vrijeme (UTC) za elektronički očevidnik o ribolovu.

Za elektronički očevidnik o ribolovu, luka se upisuje upotrebom oznaka objavljenih na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo.

(7)

Datum, vrijeme i mjesto prekrcaja,

Ime, vanjska identifikacijska oznaka, međunarodni pozivni znak, zastava, broj CRF ili IMO i luka i odredišna država plovila na koje je obavljen prekrcaj (O)

Upisuju se u očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku u slučaju prekrcaja prije početka operacije.

Datum se upisuje u obliku DD-MM-GGGG, a vrijeme se upisuje u SS-MM po lokalnom vremenu (očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku) ili kao usklađeno svjetsko vrijeme (UTC) za elektronički očevidnik o ribolovu.

Za elektronički očevidnik o ribolovu, luka se upisuje upotrebom oznaka objavljenih na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo.

Treća zemlja upisuje se upotrebom troslovne oznake država ISO-3166.

Za plovila Unije upisuje se broj pod kojim je plovilo upisano u registar flote Zajednice (CFR). Za plovila trećih zemalja upisuje se broj Međunarodne pomorske organizacije (IMO).

Kada je zemljopisna pozicija obvezna, upisuje se širina i dužina u stupnjevima i minutama bez GPS-a i u decimalnim stupnjevima i minutama s GPS-om (format WGS 84).

Podaci o ribolovnom alatu

(8)

Tip ribolovnog alata (O)

Tip alata navodi se korištenjem šifri iz stupca 1. u Prilogu XI.

(9)

Veličina oka mrežnog tega

Navodi se u milimetrima (rastegnuto oko mrežnog tega).

(10)

Dimenzije ribolovnog alata (O)

Dimenzije ribolovnog alata kao što je veličina i broj navode se u skladu sa specifikacijama iz stupca 2. u Prilogu XI.

(11)

Datum (O)

Za svaki dan proveden na moru u novi se redak (očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku) ili izvješće (elektronički očevidnik o ribolovu) upisuje odgovarajući datum.

Prema potrebi, u novi redak upisuje se datum za svaku ribolovnu operaciju.

(12)

Broj ribolovnih operacija (O)

Broj ribolovnih operacija navodi se u skladu sa specifikacijama iz stupca 3. u Prilogu XI. (O).

(13)

Trajanje ribolova (O)

Vrijeme postavljanja i izvlačenja ribolovnog alata (CIF)

Ribolovna dubina (CIF)

Ukupno vrijeme (O)

Ukupno vrijeme za sve aktivnosti povezane s ribolovnim operacijama (traženje ribe, spuštanje, povlačenje i izvlačenje aktivnog ribolovnog alata, postavljanje, potapanje, vađenje i ponovno postavljanje pasivnog ribolovnog alata te vađenje eventualnog ulova iz ribolovnog alata i mreža za držanje ribe ili prebacivanje ulova iz transportnog kaveza u kaveze za tov i uzgoj) navodi se u minutama i jednako je broju sati provedenih na moru od kojih se odbije vrijeme provedeno u plovidbi do ribolovnih područja, između ribolovnih područja i povratku iz njih, kao i vrijeme dok je plovilo obavljalo manevre izbjegavanja, bilo neaktivno ili čekalo na popravak.

Vrijeme postavljanja i izvlačenja ribolovnog alata upisuje se u SS-MM po lokalnom vremenu (očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku) ili kao usklađeno svjetsko vrijeme (UTC) za elektronički očevidnik o ribolovu.

Ribolovna dubina upisuje se kao prosječna dubina u metrima.

(14)

Pozicija i zemljopisno područje ribolova (O)

Kao područje na kojemu je ostvaren ulov navodi se područje na kojemu je ostvarena većina ulova do najsitnijih detalja, ako su podaci raspoloživi.

Primjeri:

U vodama sjeveroistočnog Atlantika (FAO-ovo područje 27), do ICES-ovog odjeljka i statističkog pravokutnika (npr. IV.a 41E7, VIII-b 20E8). ICES-ovim statističkim pravokutnicima određena je mreža koja pokriva područje između 36° N i 85°30′ N i 44° W i 68°30′ E. Redovi zemljopisne širine s intervalima od 30′ označeni su (dvoznamenkastim) brojevima od 01 do 99. Stupovi zemljopisne dužine s intervalima od 1° označeni su prema numeričkom sustavu počevši s A0 do M8 upotrebom različitog slova za svaki blok od 10°, osim I.

U vodama Sredozemlja i Crnog mora (FAO-ovo područje 37), do GFCM-ovog zemljopisnog potpodručja i statističkog pravokutnika (npr. 7 M27B9). Brojevi pravokutnika u GFCM-ovoj statističkoj mreži peteroznamenkasta su oznaka: i. Širina se sastoji od troznamenkaste oznake (jedno slovo i dva broja). Najveći raspon od M00 (30° N) do M34 (47°30′ N), ii. Duljina se sastoji od slova i broja. Raspon slova je od A do J, a raspon broja od 0 do 9. Najveći raspon od A0 (6° W) do J5 (42° E).

U vodama sjeverozapadnog Atlantika uključujući NAFO (FAO-ovo područje 21) i vodama istočnog središnjeg Atlantika uključujući CECAF (FAO-ovo područje 34), do FAO-ovog odjeljka ili pododjeljka (npr. 21.3.M ili 34.3.5).

Za ostala FAO-ova područja, do FAO-ovog potpodručja ako su podaci raspoloživi (npr. FAO 31 za zapadni središnji Atlantik i FAO 51.6 za zapadni Indijski ocean).

Nije obvezno, ali mogu se navesti podaci za sve statističke pravokutnike u kojima je ribarsko plovilo obavljalo aktivnosti tijekom dana (O).

U GFCM-ovim i ICCAT-ovim područjima upisuje se zemljopisna pozicija (širina/duljina) za svaku ribolovnu operaciju ili u podne ako tijekom tog dana nije obavljen nikakav ribolov.

Kada je zemljopisna pozicija obvezna, upisuje se širina i dužina u stupnjevima i minutama ako se ne upotrebljuje GPS i u decimalnim stupnjevima i minutama s pomoću GPS-a (format WGS 84).

Ribolovna zona treće zemlje, područje regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu i otvoreno more: navesti ribolovnu zonu (zone) država koje nisu države članice ili područje (područja) regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu ili vode koje nisu pod suverenošću ili jurisdikcijom neke države ili nisu regulirane od strane regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu, upotrebom ISO-3166 troslovne oznake država ili ostale oznake objavljene na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo, npr. NOR = Norveška, NAFO = XNW, NEAFC = XNE i XIN za otvoreno more.

(15)(16)

Količine ulovljene i zadržane na plovilu (O)

Upotrebljavaju se FAO-ove troslovne šifre za vrste.

Ulov pojedine vrste upisuje se u kilogramima ekvivalenta žive mase.

Upisuju se sve količine svake vrste ulovljene i zadržane na plovilu iznad 50 kg ekvivalenta žive mase. Prag od 50 kg primjenjuje se čim ulovi vrste premaše 50 kg. Te količine uključuju i količine namijenjene prehrani posade plovila.

Ulovi zakonom dopuštenih veličina upisuju se s pomoću opće oznake LSC.

Ulovi ispod najmanje referentne veličine za očuvanje upisuju se odvojeno od ulova zakonom dopuštenih veličina s pomoću opće oznake BMS.

Ako se ulovi drže u kašetama, kutijama, posudama, vrećama, blokovima ili drugim spremnicima, neto masa korištene jedinice bilježi se u kilogramima žive mase te se navodi točan broj upotrijebljenih jedinica.

Umjesto toga, ulov zadržan na plovilu u takvim jedinicama može se zabilježiti u kilogramima žive mase (O).

U Baltičkom moru (samo za losos) i na području GFCM-a (samo za tune, sabljarke i vrlo migratorne morske pse) i, prema potrebi, u drugim područjima, upisuje se i broj ribe ulovljene po danu.

Ako je premalo stupaca, upotrebljava se nova stranica.

(15)(16)

Procjena odbačenog ulova (O)

Upotrebljavaju se FAO-ove troslovne šifre za vrste.

Odbačeni ulov pojedine vrste upisuje se u kilogramima ekvivalenta žive mase.

Vrste koje ne podliježu obvezi iskrcavanja:

Za svaku se vrstu upisuju količine odbačenog ulova iznad 50 kg ekvivalenta žive mase slijedeći pravila utvrđena za bilježenje ulova s pomoću opće oznake DIS.

Na isti način bilježe se i odbačeni ulovi vrsta koje su ulovljene kako bi se upotrebljavale kao živi mamci i navedene su u očevidniku o ribolovu.

Vrste koje imaju koristi od izuzeća obveze iskrcavanja (2):

Za svaku se vrstu bilježe količine odbačenog ulova u cijelosti slijedeći pravila utvrđena za bilježenje ulova s pomoću opće oznake DIS.

Količine odbačenog ulova svake vrste na koju se primjenjuju izuzeća de minimis bilježe se u cijelosti slijedeći pravila utvrđena za bilježenje ulova odvojeno od ostalog odbačenog ulova s pomoću opće oznake DIM.

(15)(16)

Ulovi, slučajni ulovi i puštanje drugih morskih organizama ili životinja (O)

U GFCM-ovom području, sljedeći se podaci bilježe odvojeno za svaki ulov ili slučajni ulov:

— dnevni ulovi crvenog koralja, uključujući ribolovnu aktivnost po području i dubini,

— slučajni ulov i puštanje morskih ptica,

— slučajni ulov i puštanje medvjedica,

— slučajni ulov i puštanje morskih kornjača,

— slučajni ulov i puštanje kitova.

Prema potrebi, puštene morske životinje upisuju se s pomoću opće oznake RET.

Upotrebljavaju se FAO-ove troznamenkaste šifre za vrste ili ako nisu raspoložive, šifre objavljene na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo.

(1)   Kako je navedeno u članku 10. Uredbe Komisije (EZ) br. 26/2004 od 30. prosinca 2003. o registru ribarske flote Zajednice (SL L 5, 9.1.2004., str. 25.)

(2)   

Iz članka 15. stavka 4. i članka 15. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/812 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015., a posebno:

— vrste čiji je ribolov zabranjen i koje su identificirane kao takve zakonskim aktom Unije donesenim u području zajedničke ribarstvene politike;

— vrste za koje znanstveni dokazi pokazuju visoke stope preživljavanja, uzimajući u obzir karakteristike alata, ribarske prakse i ekosustava;

— ulovi koji spadaju pod izuzeća de minimis;

— riba na kojoj su vidljiva oštećenja koja su prouzročili grabežljivci.

2.   UPUTE KOJE SE ODNOSE NA ISKRCAJNU/PREKRCAJNU DEKLARACIJU

Kod iskrcanih ili prekrcanih proizvoda ribarstva na plovilu ulova, na plovilu s kojeg je obavljen prekrcaj ili na plovilu na kojem je obavljen prekrcaj, i ako su proizvodi ponderirani s pomoću sustava odobrenih od strane nadležnih tijela država članica, u iskrcajnoj ili prekrcajnoj deklaraciji za svaku se vrstu navodi stvarna masa iskrcanih ili prekrcanih količina, izražena kao masa proizvoda u kilogramima, zajedno sa sljedećim podacima:

(a) Prezentiranje ribe (referentni broj (17) u očevidniku u ribolovu u papirnatom obliku) korištenjem šifri iz tablice 1. Priloga I. (O);

(b) Mjerna jedinica za iskrcane ili prekrcane količine (referentni broj (18) u očevidniku u ribolovu u papirnatom obliku); navodi se masa jedinice izražena kao masa proizvoda u kilogramima. Ova jedinica može biti drugačija od one koja je navedena u očevidniku o ribolovu (O);

(c) Ukupna masa pojedine iskrcane ili prekrcane vrste (referentni broj u očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku (19)); navodi se masa stvarno iskrcanih ili prekrcanih količina za sve vrste (O);

Ulovi zakonom dopuštenih veličina upisuju se s pomoću opće oznake LSC. Ulovi ispod najmanje referente veličine za očuvanje upisuju se odvojeno od ulova zakonom dopuštenih veličina s pomoću opće oznake BMS. Upotrebljavaju se FAO-ove troslovne šifre za vrste.

(d) Masa odgovara masi proizvoda onakvog kakav je iskrcan, tj. nakon obrade na plovilu. Nadležna tijela u državama članicama kasnije upotrebljavaju relevantne pretvorbene faktore kako bi izračunala ekvivalent žive mase u skladu s člankom 49. ove Uredbe;

(e) Potpis zapovjednika plovila (referentni broj (20) u očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku) (O);

(f) Potpis, ime i adresa agenta i promatrača, prema potrebi (referentni broj (21) u očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku);

(g) Područje na kojem je ostvaren ulov: FAO-ovo područje, potpodručje i pododjeljak, ICES-ovo područje, NAFO, NEAFC-ovo potpodručje, CECAF-ovo područje, GFCM-ovo potpodručje ili ribolovna zona treće zemlje (referentni broj (22) u očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku). Primjenjuje se na isti način kao i za gornje podatke o poziciji i zemljopisnom području (O).

3.   DODATNE UPUTE ZA BILJEŽENJE RIBOLOVNOG NAPORA U OČEVIDNIK O RIBOLOVU

U očevidnik u ribolovu zapovjednici ribarskih plovila Unije bilježe sljedeće dodatne podatke o vremenu provedenom u ribolovu obuhvaćenom režimom upravljanja ribolovnim naporom:

(a) Svi podaci koji se zahtijevaju u okviru ovog odjeljka upisuju se u očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku između referentnih brojeva (15 i (16).

(b) Vrijeme se upisuje kao usklađeno svjetsko vrijeme (UTC).

(c) Širina i dužina upisuju se u stupnjevima i minutama bez GPS-a i u decimalnim stupnjevima i minutama (format WGS 84) s GPS-om.

(d) Vrste se navode korištenjem FAO-ovih troslovnih šifri za riblje vrste.

3.1    Podaci o ribolovnom naporu

(a)    Prolazak kroz zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom

Ako odobreno ribarsko plovilo prolazi kroz zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom, ali u toj zoni ne obavlja ribolovne aktivnosti, u očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku popunjava se dodatni redak ili deklaracija u elektroničkom obliku. Upisuju se sljedeći podaci:

 datum,

 zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

 datum i vrijeme svakog ulaska/izlaska,

 pozicija pri svakom ulasku i izlasku, određena zemljopisnom širinom i dužinom,

 ulov zadržan na plovilu, po vrstama, u trenutku ulaska,

 riječ „prolazak”.

b)    Ulazak u zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom

Kada ribarsko plovilo ulazi u zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom u kojoj će vjerojatno obavljati ribolovne aktivnosti, u očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku popunjava se dodatni redak ili deklaracija u elektroničkom obliku. Upisuju se sljedeći podaci:

 datum,

 riječ „ulazak”,

 zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

 pozicija određena zemljopisnom širinom i dužinom,

 vrijeme ulaska,

 ulov zadržan na plovilu, po vrstama, u trenutku ulaska i

 ciljane vrste.

c)    Izlazak iz zone obuhvaćene režimom upravljanja ribolovnim naporom

Ako ribarsko plovilo napušta zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom u kojoj je obavljalo ribolovne aktivnosti i ako ulazi u drugu zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom u kojoj namjerava obavljati ribolovne aktivnosti, u očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku popunjava se dodatni redak ili deklaracija u elektroničkom obliku. Upisuju se sljedeći podaci:

 datum,

 riječ „ulazak”,

 pozicija određena zemljopisnom širinom i dužinom,

 nova zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

 vrijeme izlaska/ulaska,

 ulov zadržan na plovilu, po vrstama, u trenutku izlaska/ulaska i

 ciljane vrste.

Ako ribarsko plovilo napušta zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom u kojoj je obavljalo ribolovne aktivnosti i u toj zoni neće obavljati daljnje ribolovne aktivnosti, popunjava se dodatni redak ili deklaracija u elektroničkom obliku. Upisuju se sljedeći podaci:

 datum,

 riječ „izlazak”,

 pozicija određena zemljopisnom širinom i dužinom,

 zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

 vrijeme odlaska,

 ulov zadržan na plovilu, po vrstama, u trenutku izlaska i

 ciljane vrste.

d)    Ribolovne aktivnosti u više zona ( 24 ).

Ako ribarsko plovilo obavlja ribolovne aktivnosti u više zona, mora se popuniti dodatni redak ili deklaracija u elektroničkom obliku. Upisuju se sljedeći podaci:

 datum,

 riječi „u više zona”,

 vrijeme prvog izlaska i zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

 pozicija pri prvom ulasku, određena zemljopisnom širinom i dužinom,

 vrijeme zadnjeg ulaska i zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

 pozicija pri zadnjem izlasku, određena zemljopisnom širinom i dužinom,

 ulov zadržan na plovilu, po vrstama, u trenutku izlaska/ulaska i

 ciljane vrste.

e)    Dodatni podaci o ribarskim plovilima koja upotrebljavaju mirujuće ribolovne alate:

 Kada ribarsko plovilo postavlja ili ponovo postavlja mirujuće ribolovne alate, upisuju se sljedeći podaci:

 

 datum,

 zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

 pozicija određena zemljopisnom širinom i dužinom,

 riječi „postavljanje” ili „ponovno postavljanje”,

 vrijeme.

 Kada ribarsko plovilo završi operacije s mirujućim ribolovnim alatom:

 

 datum,

 zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

 pozicija određena zemljopisnom širinom i dužinom,

 riječ „završetak”,

 vrijeme.

3.2    Podaci o slanju poruke o kretanju plovila

Ako je ribarsko plovilo koje obavlja ribolovne aktivnosti obvezno dostaviti nadležnim tijelima izvješće o ribolovnom naporu u skladu s člankom 28. Uredbe o kontroli, bilježe se i sljedeći podaci uz one iz stavka 3.1.:

(a) datum i vrijeme slanja poruke;

(b) pozicija ribarskog plovila određena zemljopisnom širinom i dužinom;

(c) sredstvo slanja poruke i, prema potrebi, korištena radiostanica i

(d) odredište (odredišta) poruke.

▼B
PRILOG XI.OZNAKE ZA RIBOLOVNE ALATE I RIBOLOVNE OPERACIJE

Vrsta ribolovnog alata

Stupac 1.

Oznaka

Stupac 2.

Veličina/broj (u metrima)

(neobvezno)

Stupac 3.

Broj spuštanja alata u more svakog dana

(obvezno)

Pridnena povlačna mreža (koća) sa širilicama

OTB

Model povlačne mreže (navesti model ili opseg otvora)

Broj spuštanja alata u more

Povlačne mreže za lov škampi

TBN

Povlačne mreže za lov kozica

TBS

Pridnene povlačne mreže (koće) (nespecificirane)

TB

Povlačna mreža (koća) s gredom

TBB

Duljina grede × broj greda

Broj spuštanja alata u more

Dvojna povlačna mreža (koća) sa širilicama

OTT

Model povlačne mreže (navesti model ili opseg otvora) × broj povlačnih mreža

Broj spuštanja alata u more

Pridnena povlačna mreža (koća) koja se povlači dvama brodovima

PTB

Model povlačne mreže (navesti model ili opseg otvora)

Pelagijska povlačna mreža (koća) koća sa širilicama

OTM

Model povlačne mreže

Pelagijska povlačna mreža (koća) koja se povlači dvama brodovima

PTM

Model povlačne mreže

POTEGAČE

Danska potegača

SDN

Ukupna duljina užadi

Broj spuštanja alata u more

Škotska potegača (koja vuče mamce)

SSC

Škotska potegača upravljana pomoću dva plovila (koja vuče mamce)

SPR

Potegače (nespecificirane)

SX

Potegača otvorenog mora

SV

OKRUŽUJUĆE MREŽE

Okružujuća mreža plivarica

PS

Duljina, visina

Broj spuštanja alata u more

Okružujuća mreža plivarica kojom se upravlja jednim plovilom

PS1

Duljina, visina

Okružujuća mreža plivarica kojom se upravlja pomoću dva plovila

PS2

 

Bez stezača (lampara)

LA

 

DREDŽE

Dredže

DRB

Širina × broj dredža

Broj spuštanja alata u more

JEDNOSTRUKE MREŽE STAJAĆICE I ZAPLEĆUĆE MREŽE

Jednostruke mreže stajaćice (nespecificirane)

GN

Duljina, visina

Broj spuštanja mreže u more u jednom danu

Usidrene jednostruke mreže stajaćice

GNS

Jednostruke mreže stajaćice (lebdeće)

GND

Jednostruke mreže stajaćice (kružeće)

GNC

Kombinirana jednostruka i trostruka mreža stajaćica

GTN

Trostruka mreža stajaćica

GTR

KLOPKE

Vrše

FPO

Broj vrša spuštenih u more svakog dana

 

Klopke (nespecificirane)

FIX

Nije specificirano

 

UDIČARSKI RIBOLOVNI ALAT

Povrazi i ribarski štapovi (ručni)

LHP

Ukupan broj udica/tunja spuštenih u jednom danu

Povrazi i ribarski štapovi (mehanički)

LHM

Stajaći parangali

LLS

Broj udica i uzica spuštenih svakog dana

Plutajući parangali

LLD

Parangali, nespecificirani

LL

Povlačni povrazi (panule)

LTL

 

 

Udičarski alati (nespecificirani)

LX

 

 

RIBOLOVNI STROJEVI

Mehaničke dredže

HMD

 

 

 

 

 

 

Razni alati

MIS

 

 

Alati za rekreacijski ribolov

RG

 

 

Ribolovni alat nepoznat ili nespecificiran

NK

 

 

▼M1
PRILOG XII.

NORME ZA ELEKTRONIČKU RAZMJENU PODATAKA

Format za elektroničku razmjenu podataka temelji se na UN/CEFACT normi P1000. Razmjene podataka o sličnim poslovnim aktivnostima svrstane su u domene i navedene u dokumentima o specifikacijama za poslovne zahtjeve (BRS).

Standardi su dostupni za:

P1000 – 1; Opća načela

P1000 – 3; Domena ribolovne aktivnosti

P1000 – 5; Domena prodaje

P1000 – 7; Domena pozicije plovila

P1000 – 12; Domena izvješća o ukupnim podacima o ulovu

Dokumenti o specifikacijama za poslovne zahtjeve i prijevod u računalno čitljivom obliku (XML definicija sustava) dostupni su na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo. I provedbeni dokumenti koji se upotrebljavaju za razmjenu podataka dostupni su na tom web-mjestu.

▼B
PRILOG XIII.

PRETVORBENI FAKTORI EUROPSKE UNIJE ZA SVJEŽU RIBUVrsta:

Tunj dugokrilac

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,11Vrsta:

Sluzoglavke

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00Vrsta:

Inćun

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00Vrsta:

Grdobinke

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,00

TAL

3,00Vrsta:

Antarktička ledena riba

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00Vrsta:

Velika srebrnica

Argentina silus

ARU

WHL

1,00Vrsta:

Velikooki tunj

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,10

GUH

1,29Vrsta:

Manjić morski

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17Vrsta:

Romb

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00

GUT

1,09Vrsta:

Zmijičnjak repaš

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,24

HEA

1,40Vrsta:

Atlantski plavi iglan

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00Vrsta:

Kapelin

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00Vrsta:

Bakalar

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

HEA

1,38

FIL

2,60

FIS

2,60Vrsta:

Limanda

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,39Vrsta:

Kostelj piknjavac

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUT

1,35

GUS

2,52Vrsta:

Iverak

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00

GUT

1,08

GUS

1,39Vrsta:

Tabinja bjelica

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40Vrsta:

Grenlandska ploča

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08Vrsta:

Bakalarka

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46Vrsta:

Atlantski veliki list

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00Vrsta:

Atlantski sleđ

Clupea harengus

HER

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,19Vrsta:

Oslić

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40Vrsta:

Bijeli oslić

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00Vrsta:

Šnjur

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08Vrsta:

Kril

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00Vrsta:

List bradavkar

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05Vrsta:

Patarače

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06

FIL

2,50Vrsta:

Jednoroga ledena riba

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00Vrsta:

Manjić atlantski

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,32

FIL

2,64Vrsta:

Skuša

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,09Vrsta:

Škamp

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00Vrsta:

Tupoglava nototenija

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00Vrsta:

Norveška ugotica

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00Vrsta:

Nototenija kraljevska

Notothenia rosii

NOR

WHL

1,00Vrsta:

Atlantski zvjezdook

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00Vrsta:

Rak snježni pacifički

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00Vrsta:

Kozice

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00Vrsta:

Iverak zlatopjeg

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,05

GUH

1,39

FIL

2,40Vrsta:

Crni bakalar

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19Vrsta:

Kolja

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17Vrsta:

Sjeverna kozica

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00Vrsta:

Bodečnjaci

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19Vrsta:

Buljooki rilaš

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00Vrsta:

Oblokljuni rilaš

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92

GHT

3,20Vrsta:

Hujice

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00Vrsta:

Rumenac okan

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11Vrsta:

Rough longnose dogfish

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00Vrsta:

Arrowhead dogfish

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00Vrsta:

Južnodžordžijska ledena riba

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00Vrsta:

List

Solea solea

SOL

WHL

1,00

GUT

1,04Vrsta:

Papalina

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00Vrsta:

Sjeverna kratkoperajna lignja

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00Vrsta:

Lignja

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00Vrsta:

Raža

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09Vrsta:

Sabljan

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,31Vrsta:

Patagonski zuban

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00Vrsta:

Oblić

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09Vrsta:

Manjić jednoperajni

Brosme brosme

USK

WHL

1,00

GUT

1,14Vrsta:

Ugotica pučinka

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15Vrsta:

Pišmolj

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18Vrsta:

Atlantski bijeli iglan

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00Vrsta:

Jezičac

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00

GUT

1,06Vrsta:

Žutorepa limanda

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00
PRILOG XIV.PRETVORBENI FAKTORI EUROPSKE UNIJE ZA SVJEŽU SOLJENU RIBU

Vrsta:

Manjić atlantski

Molva molva

LIN

WHL

2,80
PRILOG XV.

PRETVORBENI FAKTORI EUROPSKE UNIJE ZA ZAMRZNUTU RIBUVrsta:

Tunj dugokrilac

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,23Vrsta:

Sluzoglavke

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00Vrsta:

Inćun

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00Vrsta:

Grdobinke

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00

FIS

5,60Vrsta:

Antarktička ledena riba

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00Vrsta:

Velika srebrnica

Argentina silus

ARU

WHL

1,00Vrsta:

Velikooki tunj

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,29

HEA

1,25Vrsta:

Manjić morski

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,40Vrsta:

Romb

Scophtalmus rhombus

BLL

WHL

1,00Vrsta:

Zmijičnjak repaš

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,48Vrsta:

Atlantski plavi iglan

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00Vrsta:

Kapelin

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00Vrsta:

Bakalar

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

FIL

2,60

FIS

2,60

FSP

2,95

CBF

1,63Vrsta:

Limanda

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00Vrsta:

Kostelj piknjavac

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUS

2,52Vrsta:

Iverak

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00Vrsta:

Tabinja bjelica

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,40Vrsta:

Grenlandska ploča

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08

GUH

1,39Vrsta:

Bakalarka

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46

FIL

2,60

FIS

2,60

FSB

2,70

FSP

3,00Vrsta:

Atlantski veliki list

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00Vrsta:

Atlantski sleđ

Clupea harengus

HER

WHL

1,00Vrsta:

Oslić

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,34

GUH

1,67Vrsta:

Bijeli oslić

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00Vrsta:

Šnjur

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08Vrsta:

Kril

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00Vrsta:

List bradavkar

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05Vrsta:

Patarače

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06Vrsta:

Jednoroga ledena riba

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00Vrsta:

Manjić atlantski

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,33

FIL

2,80

FSP

2,30Vrsta:

Skuša

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,11Vrsta:

Škamp

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00Vrsta:

Tupoglava nototenija

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00Vrsta:

Norveška ugotica

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00Vrsta:

Nototenija kraljevska

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00Vrsta:

Atlantski zvjezdook

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00Vrsta:

Rak snježni pacifički

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00Vrsta:

Kozice

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00Vrsta:

Iverak zlatopjeg

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07Vrsta:

Crni bakalar

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,44

FIS

2,78

FSB

2,12

FSP

2,43Vrsta:

Kolja

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17Vrsta:

Sjeverna kozica

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00Vrsta:

Bodečnjaci

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,78

FIS

3,37

FSP

3,00

JAT

1,90Vrsta:

Buljooki rilaš

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00Vrsta:

Oblokljuni rilaš

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92Vrsta:

Hujice

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00Vrsta:

Rumenac okan

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11Vrsta:

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00Vrsta:

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00Vrsta:

Južnodžordžijska ledena riba

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00Vrsta:

List

Solea solea

SOL

WHL

1,00Vrsta:

Papalina

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00Vrsta:

Sjeverna kratkoperajna lignja

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00Vrsta:

Lignja

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00Vrsta:

Raža

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09Vrsta:

Sabljan

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,31

HEA

1,33

GHT

1,33Vrsta:

Patagonski zuban

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00Vrsta:

Oblić

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09Vrsta:

Manjić jednoperajni

Brosme brosme

USK

WHL

1,00Vrsta:

Ugotica pučinka

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15

FIS

2,65

SUR

2,97Vrsta:

Pišmolj

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18Vrsta:

Atlantski bijeli iglan

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00Vrsta:

Jezičac

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00Vrsta:

Žutorepa limanda

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00
PRILOG XVI.

METODOLOGIJA ZA IZRADU PLANOVA UZORKOVANJA IZ ČLANKA 16. STAVKA 1. I ČLANKA 25. STAVKA 1. UREDBE O KONTROLI

Ovim se Prilogom utvrđuje metodologija na temelju koje države članice izrađuju planove uzorkovanja iz članka 16. stavka 1. i članka 25. stavka 1. Uredbe o kontroli za plovila koja ne podliježu obvezama u vezi s očevidnikom o ribolovu i obvezama u vezi s iskrcajnom deklaracijom.

1. Za potrebe ovog Priloga primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

Aktivna plovila : plovila iz članka 16. i članka 25. Uredbe o kontroli koja su obavljala bilo kakve ribolovne operacije (više od 0 dana) tijekom kalendarske godine. Plovilo koje tijekom godine nije obavljalo nikakve ribolovne operacije smatra se „neaktivnim”.

(b)

Metier : skupina ribolovnih operacija pri kojima se love slične vrste (skupine vrsta) korištenjem sličnih ribolovnih alata tijekom istog razdoblja u godini i/ili na istom području i koje karakterizira slična dinamika i način iskorištavanja resursa. Plovila se svrstavaju u određeni metier na temelju ribolovne aktivnosti u prethodnoj godini. Ako je plovilo više od 50 % godine bilo aktivno u jednom metieru, svrstava se u taj metier. Ako ni u jednom metieru plovilo nije obavljalo više od 50 % ribolovnih aktivnosti, plovilo se svrstava u takozvani polivalentni metier.

(c)

Ciljana populacija : proizvodi ribarstva iskrcani s aktivnih plovila iz različitih metiera.

2. Cilj plana uzorkovanja je praćenje aktivnosti plovila iz članka 16. i članka 25. Uredbe o kontroli te procjena njihovog sveukupnog ulova po pojedinom stoku i po metieru tijekom razdoblja uzorkovanja.

3. Jedinica uzorkovanja u načelu je metier. Svako dotično plovilo svrstava se u samo jedan metier.

4. Ciljana populacija obuhvaća iskrcaje, po metieru, s aktivnih plovila kraćih od 10 metara.

5. Veličina uzorka određuje se na temelju procjene rizika nesukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike za određeni metier u državi članici u kojoj se obavlja iskrcaj. Veličina uzorka mora biti reprezentativna za dotični metier.

6. Države članice određuju sljedeće stupnjeve rizika: „veoma mali”, „mali”, „srednji”, „veliki”„veoma veliki”.

7. Pri određivanju stupnja rizika nesukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike države članice uzimaju u obzir sve relevantne kriterije. Oni između ostalog uključuju:

 obujam iskrcaja po ciljanoj populaciji, koji uključuje sve regulirane stokove, podijeljeno po metierima,

 broj prethodno otkrivenih prekršaja koje je počinilo dotično plovilo,

 ukupan broj inspekcijskih pregleda obavljenih po metieru,

 raspoloživost kvote za dotična plovila ciljane populacije, po metieru,

 korištenje standardiziranih kašeta.

Prema potrebi:

 kolebanje tržišnih cijena za iskrcane proizvode ribarstva,

 kontekst prijevara povezanih s lukom/mjestom/regijom i metierom i/ili potencijalna opasnost od takvih prijevara.

8. Pri izradi planova uzorkovanja države članice uzimaju u obzir razine aktivnosti metiera tijekom razdoblja uzorkovanja.

9. Što se tiče intenziteta uzorkovanja, uzima se u obzir varijabilnost iskrcaja po metieru.

10. Ako se proizvodi ribarstva iskrcavaju u standardiziranim kašetama, najmanji broj kašeta koje treba uzorkovati razmjeran je stupnju rizika što su ga utvrdile države članice, kako je prikazano u sljedećem primjeru:Broj kašeta iskrcanih po vrsti

Broj kašeta koje treba izvagati ovisno o stupnju rizika

Veoma mali

Mali

Srednji

Veliki

Veoma veliki

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

Svakih dodatnih 100

1

1

2

3

4

11. Razine preciznosti/pouzdanosti primjenjuju se u skladu s razinama 2. i 3. iz točke 4. dijela B poglavlja II. Odluke Komisije 2010/93/EU ( 25 ).

12. Plan uzorkovanja sadrži i informacije o tome kako će se procjenjivati sveukupni ulov svakog stoka po metieru tijekom razdoblja uzorkovanja.
PRILOG XVII.

OBLIK IZVJEŠĆA O RIBOLOVNOM NAPORU

1. Za potrebe ove Uredbe u izvješću o ribolovnom naporu:

(a) zemljopisna pozicija ribarskog plovila izražava se u stupnjevima i minutama zemljopisne dužine i zemljopisne širine;

(b) područje je ono u kojemu se na ribolov primjenjuje režim upravljanja ribolovnim naporom koji je uspostavila Unija;

(c) navedeno je koordinirano svjetsko vrijeme (UTC);

(d) ako se spominje ulov zadržan na plovilu, svaka vrsta koja je evidentirana u očevidniku o ribolovu u skladu s člankom 14. Uredbe o kontroli pojedinačno se navodi u izvješću u kilogramima ekvivalenta žive mase; u izvješću se navode ukupne količine svake vrste koja se nalazi na plovilu u trenutku slanja izvješća o ribolovnom naporu.

Vrste o kojima se izvještava označavaju se FAO-ovom troslovnom šifrom.

2. Zapovjednici ribarskih plovila Unije dostavljaju sljedeće informacije u obliku „izvješća o ribolovnom naporu” najviše 12 sati i najmanje 1 sat prije ulaska u područje:

(a) naslov „IZVJEŠĆE O RIBOLOVNOM NAPORU – ULAZAK”;

(b) ime, vanjske identifikacijske oznake i međunarodni pozivni znak ribarskog plovila;

(c) ime zapovjednika ribarskog plovila;

(d) zemljopisna pozicija ribarskog plovila na koje se odnosi izvješće;

(e) područje u koje će ući ribarsko plovilo;

(f) očekivani datum i vrijeme svakog ulaska u to područje;

(g) ulov koji se nalazi na plovilu, po vrstama, u kilogramima žive mase.

3. Zapovjednici ribarskih plovila Unije dostavljaju sljedeće informacije u obliku „izvješća o ribolovnom naporu” najviše 12 sati i najmanje 1 sat prije izlaska iz područja:

(a) naslov „IZVJEŠĆE O RIBOLOVNOM NAPORU – IZLAZAK”;

(b) ime, vanjske identifikacijske oznake i međunarodni pozivi znak ribarskog plovila;

(c) ime zapovjednika ribarskog plovila;

(d) zemljopisna pozicija ribarskog plovila na koje se odnosi izvješće, određena zemljopisnom širinom i dužinom;

(e) područje iz kojega će izaći ribarsko plovilo;

(f) očekivani datum i vrijeme svakog izlaska iz tog područja;

(g) ulov koji se nalazi na plovilu, po vrstama, u kilogramima žive mase.

4. Bez obzira na stavak 3., ako zapovjednici ribarskih plovila Unije obavljaju ribolov u više zona i u razdoblju od 24 sata više puta prelaze crtu koja razdvaja područja, ali ostaju na udaljenosti do 5 nautičkih s bilo koje strane te crte razdvajanja, prijavljuju svoj prvi ulazak i zadnji izlazak unutar ta 24 sata.

5. Države članice osiguravaju da se zapovjednici ribarskih plovila, koja plove pod njihovom zastavom, pridržavaju obveza podnošenja izvješća.
PRILOG XVIII.

METODOLOGIJA ZA IZRAČUN PROSJEČNE NETO MASE KAŠETA ILI BLOKOVA SMRZNUTIH PROIZVODA RIBARSTVAPlan uzorkovanja

Veličina serije

(broj kašeta)

Veličina uzorka

(broj paleta × 52 kašete)

5 000 ili manje

3

5 001 -10 000

4

10 001 -15 000

5

15 001 -20 000

6

20 001 -30 000

7

30 001 -50 000

8

Više od 50 000

9

1. Prosječna masa po kašeti ili bloku određuje se za svaku vrstu ribe korištenjem plana uzorkovanja prikazanog u gornjoj tablici i, prema potrebi, za svako prezentiranje. Uzorak se formira slučajnim odabirom.

2. Važe se svaka paleta kašeta ili blokova. Ukupna bruto masa svih paleta u uzorku dijeli se s ukupnim brojem paleta u uzorku kako bi se dobila prosječna bruto masa palete za svaku vrstu i, prema potrebi, za svako prezentiranje.

3. Kako bi se dobila neto masa po kašeti ili bloku za svaku vrstu i, prema potrebi, za svako prezentiranje, od prosječne bruto mase paleta u uzorku iz točke 2. oduzima se:

(a) prosječna vrijednost tare po kašeti ili bloku, tj. masa leda, kartona, plastike ili drugog materijala za pakiranje pomnožena s brojem kašeta ili blokova na paleti;

(b) prosječna masa praznih paleta iz uzorka korištenih pri iskrcaju.

Dobivena neto masa palete za svaku vrstu i, prema potrebi, za svako prezentiranje dijeli se s brojem kašeta na paleti.

4. Vrijednost tare po kašeti ili bloku iz točke 3. pod (a) iznosi 1,5 kg. Država članica može koristiti drugačiju vrijednost tare po kašeti ili bloku pod uvjetom da Komisiji na odobrenje dostavi svoju metodologiju uzorkovanja te sve njezine izmjene.
PRILOG XIX.

METODOLOGIJA ZA IZRADU PLANOVA UZORKOVANJA ZA VAGANJE ISKRCANIH PROIZVODA RIBARSTVA U DRŽAVAMA ČLANICAMA, O KOJOJ SE GOVORI U ČLANKU 60. STAVKU 1. UREDBE O KONTROLI

Ovim se Prilogom utvrđuje metodologija na temelju koje države članice izrađuju planove uzorkovanja u skladu s člankom 60. stavkom 1 Uredbe o kontroli.

1. Cilj plana uzorkovanja je osigurati točno vaganje proizvoda ribarstva pri iskrcaju.

2. Veličina uzorka koji će se vagati određuje se na temelju procjene rizika nesukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike za luku/mjesto/regiju u državi članici u kojoj se obavlja iskrcaj.

3. Države članice određuju sljedeće stupnjeve rizika: „veoma mali”, „mali”, „srednji”, „veliki”„veoma veliki”.

4. Pri određivanju stupnja rizika nesukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike države članice uzimaju u obzir sve relevantne kriterije. Oni između ostalog uključuju:

 obujam iskrcaja u luci/mjestu/regiji koji uključuje sve regulirane stokove,

 broj prethodno otkrivenih prekršaja povezanih s iskrcajima u luci/mjestu/regiji,

 ukupan broj inspekcijskih pregleda obavljenih u luci/mjestu/regiji,

 raspoloživost kvote za dotična plovila koja obavljaju iskrcaj u luci/mjestu/regiji,

 korištenje standardiziranih kašeta.

Prema potrebi:

 kolebanje tržišnih cijena za iskrcane proizvode ribarstva,

 opasnost od prijevara u luci/mjestu/regiji.

5. Uzorkovanje mora biti reprezentativno i najmanje onoliko učinkovito koliko i jednostavno slučajno uzorkovanje.

6. Ako se proizvodi ribarstva iskrcavaju u standardiziranim kašetama, najmanji broj kašeta koje treba uzorkovati za vaganje razmjeran je stupnju rizika što su ga utvrdile države članice. Države članice određuju broj kašeta koje treba izvagati pomoću tablica s različitim stupnjevima rizika, kako je prikazano u sljedećem primjeru:Broj kašeta iskrcanih po vrsti

Broj kašeta koje treba izvagati ovisno o stupnju rizika

Veoma mali

Mali

Srednji

Veliki

Veoma veliki

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

100-200

2

4

5

6

7

Svakih dodatnih 100

1

1

2

3

4

7. Plan uzorkovanja sadrži i informacije o mjerama koje se poduzimaju kako bi se osiguralo:

 da gospodarski subjekti poštuju utvrđene razine uzorkovanja,

 da se rezultati vaganja dobiveni u skladu s planom uzorkovanja koriste za svrhe iz članka 60. stavka 5. Uredbe o kontroli,

 da odabrani broj iskrcaja proizvoda ribarstva, koji određuje svaka država članica na temelju svoje analize rizika, bude izvagan u nazočnosti službenih osoba nadležnih tijela.

8. Svaka analiza rizika, ocjena podataka, postupak potvrđivanja, postupak revizije ili drugi dokumenti korišteni za izradu te kasnije izmjene plana uzorkovanja moraju biti dokumentirani i stavljeni na raspolaganje za reviziju i inspekcijski pregled.
PREGLED XX.

METODOLOGIJA ZA IZRADU PLANOVA UZORKOVANJA IZ ČLANKA 60. STAVKA 3. UREDBE O KONTROLI

Ovim se Prilogom utvrđuje metodologija na temelju koje države članice izrađuju planove uzorkovanja za proizvode ribarstva koji se iskrcavaju s ribarskih plovila kojima je dopušteno vaganje ulova na plovilu u skladu s člankom 60. stavkom 3. Uredbe o kontroli.

1. Cilj plana uzorkovanja je provjeriti točnost vaganja u slučajevima kada je dopušteno vagati proizvode ribarstva na plovilu.

2. Države članice osiguravaju da se uzorkovanje obavi u trenutku kada se proizvodi ribarstva iskrcavaju s ribarskih plovila na kojima su bili izvagani.

3. Veličina uzorka određuje se na temelju procjene rizika nepoštovanja pravila zajedničke ribarstvene politike (ZRP) od strane ribarskih plovila kojima je dopušteno vaganje proizvoda ribarstva na plovilu.

4. Države članice određuju sljedeće stupnjeve rizika: „veoma mali”, „mali”, „srednji”, „veliki”„veoma veliki”.

5. Pri određivanju stupnja rizika nesukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike države članice uzimaju u obzir sve relevantne kriterije. Oni između ostalog uključuju:

 obujam iskrcaja koje ribarska plovila kojima je dopušteno vaganje proizvoda ribarstva na plovilu obavljaju u luci ili na drugom mjestu ili u regiji,

 broj prethodno otkrivenih prekršaja povezanih s ribarskim plovilima kojima je dopušteno vaganje proizvoda ribarstva na plovilu,

 opseg inspekcijskih aktivnosti u luci ili drugom mjestu ili regiji u kojoj se proizvodi ribarstva iskrcavaju s ribarskim plovilima kojima je dopušteno vaganje ulova na plovilu,

 raspoloživost kvote za ribarska plovila kojima je dopušteno vaganje proizvoda ribarstva na plovilu.

Prema potrebi:

 kolebanje tržišnih cijena za iskrcane proizvode ribarstva,

 opasnost od prijevara u luci/mjestu/regiji.

6. Uzorkovanje iskrcaja proizvoda ribarstva mora biti najmanje onoliko učinkovito koliko i jednostavno slučajno uzorkovanje i razmjerno stupnju rizika.

7. Plan uzorkovanja sadrži mjere kojima se osigurava da se obavi vaganje uzorka.

8. Broj kašeta u uzorku koji će se izvagati mora biti razmjeran procijenjenom stupnju rizika. Države članice određuju broj kašeta koje treba izvagati pomoću tablica s različitim stupnjevima rizika, kako je prikazano u sljedećem primjeru:Broj kašeta iskrcanih po vrsti

Broj kašeta koje treba izvagati ovisno o stupnju rizika

Veoma mali

Mali

Srednji

Veliki

Veoma veliki

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

100-200

2

4

5

6

7

Svakih dodatnih 100

1

1

2

3

4

9. Ako se proizvodi ribarstva s takvih plovila važu prije prvog stavljanja na tržište i vaganje se obavlja odmah nakon iskrcaja serija proizvoda ribarstva, rezultat vaganja može se koristiti za potrebe plana uzorkovanja.

10. Plan uzorkovanja sadrži i mjerama koje se poduzimaju kako bi se osiguralo:

 da gospodarski subjekti poštuju utvrđene razine uzorkovanja,

 da se, ne dovodeći u pitanje članak 71. stavak 2. ove Uredbe, rezultati vaganja dobiveni u skladu s planom uzorkovanja koriste za svrhe iz članka 60. stavka 5. Uredbe o kontroli,

 da odabrani broj iskrcaja proizvoda ribarstva, koji određuje svaka država članica na temelju svoje analize rizika, bude izvagan u nazočnosti službenih osoba nadležnih tijela.

11. Svaka analiza rizika, ocjena podataka, postupak potvrđivanja, postupak revizije ili drugi dokumenti korišteni za izradu te kasnije izmjene plana uzorkovanja moraju biti dokumentirani i stavljeni na raspolaganje za reviziju i inspekcijski pregled.
PRILOG XXI.

METODOLOGIJA ZA IZRADU PLANOVA KONTROLE IZ ČLANKA 61. STAVKA 1. UREDBE O KONTROLI

Ovim se Prilogom utvrđuje metodologija prema kojoj države članice izrađuju planove kontrole koje trebaju primjenjivati ako dopuštaju vaganje proizvoda ribarstva nakon njihova prijevoza s iskrcajnog mjesta na odredište na području dotične države članice, u skladu s člankom 61. stavkom 1. Uredbe o kontroli.

1. Cilj plana kontrole je svesti na najmanju moguću mjeru rizik nesukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike u slučaju kada država članica dopušta vaganje proizvoda ribarstva nakon njihova prijevoza s iskrcajnog mjesta na odredište na području te države članice.

2. Veličina uzorka određuje se na temelju procjene rizika nesukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (ZRP) povezane s dopuštenim vaganjem proizvoda ribarstva nakon prijevoza.

3. Države članice određuju sljedeće stupnjeve rizika: „veoma mali”, „mali”, „srednji”, „veliki”„veoma veliki”.

4. Pri određivanju stupnja rizika nesukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike države članice uzimaju u obzir sve relevantne kriterije. Oni između ostalog uključuju:

 obujam iskrcaja proizvoda ribarstva koji se važu nakon prijevoza s iskrcajnog mjesta,

 broj prethodno otkrivenih prekršaja povezanih s iskrcajima proizvoda ribarstva izvaganih nakon prijevoza s iskrcajnog mjesta,

 poznatu razinu kontrola prijevoza,

 raspoloživost kvote za ona ribarska plovila koja iskrcavaju ulov koji se važe nakon prijevoza s iskrcajnog mjesta,

 korištenje standardiziranih kašeta od strane plovila s kojih potječu proizvodi ribarstva.

Prema potrebi:

 kolebanje tržišnih cijena za iskrcane proizvode ribarstva,

 opasnost od prijevara u luci/mjestu/regiji.

5. Planovi kontrole između ostalog uključuju:

 program inspekcijskih pregleda za proizvode ribarstva koji se prevoze s iskrcajnog mjesta kako bi se izvagali na drugoj lokaciji na području države članice,

 odredbe o dostavljanju prijevoznih dokumenata u skladu s člankom 68. Uredbe o kontroli,

 odredbe o potvrđivanju podataka o prevoženim proizvodima ribarstva u odnosu na podatke iz prethodne obavijesti koju je u skladu s člankom 17. Uredbe o kontroli dostavio zapovjednik ribarskog plovila koje je iskrcalo te proizvode ribarstva,

 odredbe o cjelovitosti plombi i podacima o plombama koje se u skladu s člankom 109. ove Uredbe stavljaju na vozila ili spremnike u kojima se prevoze takvi proizvodi ribarstva,

 odredbe o unakrsnim provjerama podataka iz očevidnika o ribolovu i prijevoznog dokumenta s evidencijama o vaganju na odredištu na kojemu su proizvodi izvagani,

 vaganje uzorka proizvoda ribarstva u nazočnosti službenih osoba nadležnih tijela na odredištu na kojemu se obavlja vaganje prije prvog stavljanja na tržište. Veličina uzorka mora biti razmjerna procijenjenom stupnju rizika. Države članice mogu prema potrebi predvidjeti korištenje standardiziranih kašeta u postupku vaganja uzorka.

6. Ako se proizvodi ribarstva drže u standardiziranim kašetama, određeni broj kašeta važe se u nazočnosti službenih osoba nadležnih tijela države članice. Broj kašeta koje će sačinjavati taj uzorak i biti izvagane mora biti razmjeran procijenjenom stupnju rizika. Po mogućnosti, države članice određuju broj kašeta koje treba izvagati pomoću tablica s različitim stupnjevima rizika, kako je prikazano u sljedećem primjeru:Broj kašeta iskrcanih po vrsti

Broj kašeta koje treba izvagati ovisno o stupnju rizika

Veoma mali

Mali

Srednji

Veliki

Veoma veliki

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

100-200

2

4

5

6

7

Svakih dodatnih 100

1

1

2

3

4

7. Plan kontrole sadrži mjere kojima se osigurava da se obavi vaganje uzorka.

8. Svaka analiza rizika, ocjena podataka, postupak potvrđivanja, postupak revizije ili drugi dokumenti korišteni za izradu te kasnije izmjene plana kontrole moraju biti dokumentirani i stavljeni na raspolaganje za reviziju i inspekcijski pregled.
PRILOG XXII.

METODOLOGIJA ZA IZRADU ZAJEDNIČKOG PROGRAMA KONTROLE IZ ČLANKA 61. STAVKA 2. UREDBE O KONTROLI

Ovim se Prilogom utvrđuje metodologija prema kojoj države članice izrađuju zajednički program kontrole koji se treba primjenjivati ako država članica u kojoj su proizvodi ribarstva iskrcani dopušta da se oni prije vaganja prevezu registriranim kupcima, registriranim aukcijskim centrima ili drugim tijelima ili osobama koji su odgovorni za prvo stavljanje na tržište proizvoda ribarstva u drugoj državi članici, sukladno članku 61. stavku 2. Uredbe o kontroli.

1. Cilj zajedničkog programa kontrole je svesti na najmanju moguću mjeru rizik nesukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike u slučaju kada država članica u kojoj su proizvodi ribarstva iskrcani dopušta da se oni prije vaganja prevezu registriranim kupcima, registriranim aukcijskim centrima ili drugim tijelima ili osobama koji su odgovorni za prvo stavljanje na tržište proizvoda ribarstva u drugoj državi članici.

2. Veličina uzorka određuje se na temelju procjene rizika nesukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (ZRP) povezane s prijevozom prije vaganja u drugoj državi članici.

3. Države članice određuju sljedeće stupnjeve rizika: „veoma mali”, „mali”, „srednji”, „veliki”„veoma veliki”.

4. Pri određivanju stupnja rizika nesukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike države članice uzimaju u obzir sve relevantne kriterije. Oni između ostalog uključuju:

 obujam iskrcaja proizvoda ribarstva koji se važu nakon prijevoza s iskrcajnog mjesta,

 broj prethodno otkrivenih prekršaja povezanih s iskrcajima proizvoda ribarstva izvaganih nakon prijevoza s iskrcajnog mjesta,

 poznata razina kontrola prijevoza u državi članici u kojoj je obavljen iskrcaj, državi članici provoza i odredišnoj državi članici,

 raspoloživost kvote za ona ribarska plovila koja iskrcavaju ulov koji se važe nakon prijevoza s iskrcajnog mjesta,

 korištenje standardiziranih kašeta od strane plovila s kojih potječu proizvodi ribarstva.

Prema potrebi:

 kolebanje tržišnih cijena za iskrcane proizvode ribarstva,

 opasnost od prijevara u luci/mjestu/regiji,

 kolebanja tržišnih cijena proizvoda ribarstva koji se važu nakon prijevoza s iskrcajnog mjesta,

 opasnost od prijevara u luci ili drugom mjestu ili regiji u kojoj se to proizvodi iskrcavaju i/ili važu.

5. Zajednički program kontrole između ostalog uključuje:

 program inspekcijskih pregleda za proizvode ribarstva koji se prevoze s iskrcajnog mjesta kako bi se izvagali na drugoj lokaciji na području druge države članice,

 odredbe o dostavljanju prijevoznih dokumenata u skladu s člankom 68. Uredbe o kontroli,

 odredbe o potvrđivanju podataka o prevoženim proizvodima ribarstva koje je u skladu s člankom 17. Uredbe o kontroli dostavio zapovjednik ribarskog plovila koje je iskrcalo te proizvode ribarstva,

 odredbe o cjelovitosti plombi i podacima o plombama koje se u skladu s člankom 109. ove Uredbe stavljaju na vozila ili spremnike u kojima se prevoze takvi proizvodi ribarstva,

 odredbe o unakrsnim provjerama podataka iz očevidnika o ribolovu i prijevoznog dokumenta s evidencijama o vaganju na odredištu na kojemu su proizvodi izvagani,

 vaganje uzorka proizvoda ribarstva u nazočnosti službenih osoba nadležnih tijela na odredištu na kojemu se obavlja vaganje prije prvog stavljanja na tržište. Veličina uzorka mora biti razmjerna procijenjenom stupnju rizika. Države članice mogu prema potrebi predvidjeti korištenje standardiziranih kašeta u postupku vaganja uzorka.

6. Ako se proizvodi ribarstva drže u standardiziranim kašetama, određeni broj kašeta važe se u nazočnosti službenih osoba nadležnih tijela države članice. Broj kašeta koje će sačinjavati taj uzorak i biti izvagane mora biti razmjeran procijenjenom stupnju rizika. Po mogućnosti, države članice određuju broj kašeta koje treba izvagati pomoću tablica s različitim stupnjevima rizika, kako je prikazano u sljedećem primjeru:Broj kašeta iskrcanih po vrsti

Broj kašeta koje treba izvagati ovisno o stupnju rizika

Veoma mali

Mali

Srednji

Veliki

Veoma veliki

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

100-200

2

4

5

6

7

Svakih dodatnih 100

1

1

2

3

4

7. Zajednički program kontrole sadrži mjere kojima se osigurava da se obavi vaganje uzorka.

8. Svaka analiza rizika, ocjena podataka, postupak potvrđivanja, postupak revizije ili drugi dokumenti korišteni za izradu te kasnije izmjene zajedničkog programa kontrole moraju biti dokumentirani i stavljeni na raspolaganje za reviziju i inspekcijski pregled.

▼M1
PRILOG XXIII.

POPIS PODATAKA POTREBNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA O NADZORU KOJA SE ODNOSE NA UOČAVANJE I DETEKCIJU RIBARSKIH PLOVILA

Opće informacije

1. Referentna oznaka izvješća o inspekcijskom pregledu

2. Datum i vrijeme uočavanja ili detekcije (UTC)

3. Država članica podrijetla i ime jedinstvenog tijela

4. Vrsta i identifikacija nadzorne letjelice:

5. Pozicija i lokacija nadzorne letjelice u vremenu uočavanja ili detekcije

Podaci o ribarskom plovilu

6. Država zastave

7. Ime

8. Luka upisa i vanjski registracijski broj

9. Međunarodni pozivni znak

10. Broj Međunarodne pomorske organizacije

11. Broj iz registra flote Zajednice

12. Opis

13. Vrsta

14. Početna pozicija i lokacija u trenutku uočavanja ili detekcije

15. Početni smjer i brzina u trenutku uočavanja ili detekcije

16. Aktivnost

Ostale informacije

17. Sredstvo uočavanja ili detekcije

18. Kontakt s plovilom

19. Podaci o komunikaciji s plovilom

20. Dokaz o uočavanju ili detekciji

21. Napomene

22. Dodaci

23. Službena osoba koja podnosi izvješće i potpis

Upute za ispunjavanje izvješća o nadzoru

1. Dostaviti što je moguće opsežnije informacije.

2. Pozicija određena zemljopisnom širinom i dužinom i detaljna lokacija (ICES-ovo područje, GFCM-ovo zemljopisno potpodručje, NAFO-ovo, NEAFC-ovo ili CACAF-ovo potpodručje, FAO-ovo područje, potpodručje i odjeljak i na kopnu, u luci).

3. Država zastave, ime plovila, luka upisa, vanjski registracijski broj, međunarodni pozivni znak i IMO broj: dobiju se na temelju zapažanja ili detekcije plovila ili na temelju radioveze s plovilom (mora se navesti izvor informacija).

4. Opis plovila (ako je uočeno vizualno): raspoznavajuće oznake, prema potrebi: navesti jesu li ime plovila i luka upisa bili vidljivi ili ne. Zabilježite boju trupa i nadgrađa, broj jarbola, poziciju mosta i duljinu dimnjaka itd.

5. Tip plovila i opaženi ribolovni alat: npr. plovilo s parangalima, koćarica, brod-tvornica, transportni brod (FAO-ova međunarodna standardna statistička klasifikacija ribarskih plovila).

6. Aktivnost uočenog ili detektiranog plovila, prema potrebi: izvješće za svaku aktivnost ako je plovilo obavljalo ribolov, postavljalo ribolovni alat, izvlačilo, prekrcavalo, prebacivalo, potezalo, provozilo, bilo usidreno ili bilo koje druge aktivnosti (navesti detaljno) uključujući datum, vrijeme, poziciju, smjer i brzinu plovila za svaku aktivnost.

7. Sredstvo uočavanja ili detekcije prema potrebi: podaci o načinu uočavanja ili detekcije kao što je vizualno, sustavom VMS, radarom, radiom ili drugo (navesti detaljno)

8. Kontakt s plovilom: navesti je li bilo kontakta (DA/NE) i način komunikacije (radio ili drugo, navesti detaljno).

9. Podaci o komunikaciji: ukratko navesti svaku komunikaciju s plovilom te navesti ime, državljanstvo i funkciju koju je (su) navela (navele) osoba (osobe) s uočenog/detektiranog plovila s kojima je bio uspostavljen kontakt.

10. Dokaz o uočavanju ili detekciji: navesti je li uočavanje ili detekcija zabilježeno fotografijom, videozapisom, audiozapisom ili izvješćem u pisanom obliku.

11. Napomene: navesti sve druge napomene.

12. Dodaci: prema potrebi, priložiti fotografiju ili nacrt plovila (nacrtati profil plovila i označiti bilo koje prepoznatljive strukture, profil, jarbole i oznake koje bi se mogle upotrijebiti za identifikaciju).

Detaljne upute koje se upotrebljavaju za popunjavanje izvješća dostupne su na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo.

Pravila za elektroničku razmjenu izvješća o nadzoru:

Za elektroničku razmjenu izvješća o nadzoru, XML definicija sustava dostupna je na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo. I provedbeni dokumenti koji se upotrebljavaju za razmjenu dostupni su na tom web-mjestu.

▼B
PRILOG XXIV.

INFORMACIJE KOJE SE NAVODE NA ZAŠTIĆENIM PODSTRANICAMA ZAŠTIĆENIH INTERNETSKIH STRANICA

1. Popis službenih osoba zaduženih za obavljanje inspekcijskih pregleda (članak 116. stavak 1. točka (a) Uredbe o kontroli), koji uključuje:

(a) Ime;

(b) Prezime;

(c) Položaj;

(d) Skraćeni naziv službe u kojoj su zaposleni;

(e) Popis službi koje su zadužene za obavljanje inspekcijskih pregleda ili su uključene u njihovo obavljanje. Za svaku organizaciju na popisu navodi se:

 puni naziv službe

 skraćeni naziv

 puna poštanska adresa

 ulica i kućni broj (ako su drugačiji od poštanske adrese)

 telefonski broj

 broj telefaksa

 adresa elektroničke pošte

 URL internetske stranice.

2. Podaci iz baze podataka o inspekcijskim pregledima i nadzoru iz članka 78. Uredbe o kontroli (članak 116. stavak 1. točka (b) Uredbe o kontroli):

(a) dostupni su svi podatkovni elementi iz članka 92. i članka 118. ove Uredbe;

(b) sučelje internetske stranice sadrži funkcije za izlistavanje, razvrstavanje, filtriranje, pretraživanje i dobivanje statističkih podataka iz izvješća o inspekcijskim pregledima i izvješća o nadzoru.

3. Podaci iz sustava VMS iz članka 19. ove Uredbe (članak 116. stavak 1. točka (c) Uredbe o kontroli). Za svaku poziciju VMS dostupni su najmanje sljedeći podaci:

(a) država zastave;

(b) broj iz registra flote Unije;

(c) međunarodni pozivni znak (neobvezno);

(d) vanjska registracijska slova i brojevi (neobvezno);

(e) ime ribarskog plovila (neobvezno);

(f) datum;

(g) vrijeme;

(h) zemljopisna širina;

(i) zemljopisna dužina;

(j) smjer;

(k) brzina;

(l) broj izlaska u ribolov (neobvezno);

(m) odgovarajuća upozorenja;

(n) informacija o tome je li pozicija poslana automatski ili je ručno unesena u sustav.

Sučelje internetske stranice sadrži funkcije za preuzimanje podataka ili njihov prikaz na karti, filtriranih po ribarskom plovilu, popisu ribarskih plovila, tipu plovila, vremenskom razdoblju ili zemljopisnom području.

4. Podaci o povlasticama i odobrenjima za ribolov koji su izdani i kojima se upravlja u skladu s člancima 3., 4. i 5. ove Uredbe, s jasnom naznakom propisanih uvjeta i informacija o svim njihovim privremenim i trajnim oduzimanjima (članak 116. stavak 1. točka (d) Uredbe o kontroli).

5. Dostupni su svi podatkovni elementi utvrđeni u Prilogu II. i Prilogu III. ovoj Uredbi koji se odnose na povlastice i odobrenja za ribolov.

Ti se podaci dobivaju iz registra flote EU-a. Sučelje sadrži funkcije za izlistavanje, razvrstavanje, filtriranje, pretraživanje povlastica i odobrenja za ribolov.

6. Metoda mjerenja neprekinutog razdoblja od 24 sata u svrhu kontrole ribolovnog napora (članak 116. stavak 1. točka (e) Uredbe o kontroli):

Trenutak od kojega se mjeri neprekinuto razdoblja dana prisutnosti na moru (u obliku ss:mm u UTC).

7. Podaci o ribolovnim mogućnostima iz članka 33. Uredbe o kontroli (članak 116. stavak 1. točka (f) Uredbe o kontroli):

Dostupni su svi podatkovni elementi o evidentiranju ulova i ribolovnog napora.

8. Nacionalni akcijski program kontrole (članak 116. stavak 1. točka (g) Uredbe o kontroli). Hiperpoveznica na svaki nacionalni akcijski program kontrole, s navedenom pravnom osnovom višegodišnjeg plana koji se primjenjuje.

Definicija mrežnih usluga (parametri i URL) koje omogućuju dobivanje svih podataka iz elektroničke baze podataka za potrebe provjere cjelovitosti i kvalitete prikupljenih podataka, kako je predviđeno člankom 109. Uredbe o kontroli (članak 116. stavak 1. točka (h) Uredbe o kontroli).
PRILOG XXV.

DUŽNOSTI PROMATRAČA ZADUŽENIH ZA NADZOR

1. Dok se nalaze na ribarskom plovilu, promatrači zaduženi za nadzor bilježe sve ribolovne aktivnosti, a posebno sljedeće podatke:

(a) datum i vrijeme te zemljopisnu poziciju početka i završetka svake ribolovne operacije;

(b) zapažanja u vezi s dubinom na početku i na kraju ribolovne operacije;

(c) vrstu ribolovnog alata korištenog pri svakoj ribolovnoj operaciji i njegove dimenzije te veličinu oka mrežnog tega, prema potrebi, i korištene dodatke;

(d) zapažanja o procijenjenom ulovu kako bi utvrdio jesu li ciljane vrste, prilovi i odbačeni ulovi u skladu s pravilima o sastavu ulova i odbačenom ulovu;

(e) zapažanja u vezi s veličinom različitih vrsta u ulovu, posebno se osvrćući na jedinke koje su ispod dopuštene lovne veličine.

2. Promatrači zaduženi za nadzor bilježe svako ometanje rada sustava za satelitsko praćenje.

▼M1
PRILOG XXVI.

OBRAZAC IZVJEŠĆA PROMATRAČA ZADUŽENOG ZA NADZORPODACI O PROMATRAČU

Ime

 

Imenovan od strane (nadležno tijelo)

 

Poslan od strane (poslodavac)

 

Datum početka

 

Datum završetka

 PODACI O RIBARSKOM PLOVILU

Vrsta

 

Država zastave

 

Ime

 

Broj iz registra flote Zajednice

 

Vanjske identifikacijske oznake

 

IRCS

 

Broj IMO

 

Snaga porivnog motora

 

Duljina preko svega

 VRSTE RIBOLOVNIH ALATA NA PLOVILU

1.

 

2.

 

3.

 UOČENI ALAT KORIŠTEN TIJEKOM IZLASKA U RIBOLOV

1.

 

2.

 

3.

 PODACI O RIBOLOVNIM OPERACIJAMA

Referentni broj ribolovne operacije (prema potrebi)

 

Datum

 

Vrsta korištenog ribolovnog alata

 

Dimenzije

 

Veličina oka mrežnog oka

 

Dodaci

 

Vrijeme početka operacije

Vrijeme završetka operacije

 

Pozicija na početku operacije

 

Dubina na početku operacije

 

Dubina na završetku operacije

 

Pozicija na završetku operacije

 ULOVI

Vrsta

Zadržano

Odbačeno

Procijenjene količine svake vrste u kg ekvivalenta žive mase

Najmanja referentna veličina za očuvanje

 

 

 

Ispod najmanje referentne veličine za očuvanje

 

 

 

Procijenjene količine ciljanih vrsta u kg ekvivalenta žive mase

Najmanja referentna veličina za očuvanje

 

 

 

Ispod najmanje referentne veličine za očuvanje

 

 

 

Procijenjene količine ciljanih vrsta u kg ekvivalenta žive mase

Najmanja referentna veličina za očuvanje

 

 

 

Ispod najmanje referentne veličine za očuvanje

 

 

 

Procijenjena ukupna masa ulova u kg ekvivalenta žive mase

Najmanja referentna veličina za očuvanje

 

 

 

Ispod najmanje referentne veličine za očuvanje

 

 

 

UOČENE NESUKLADNOSTI
SAŽETAK NA KRAJU IZLASKA U RIBOLOV

POTPIS PROMATRAČA

DATUM
PRILOG XXVII.

IZVJEŠĆA O INSPEKCIJSKOM PREGLEDU

OSNOVNI PODACI POTREBNI ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA O INSPEKCIJSKOM PREGLEDU

Upute za ispunjavanje izvješća o nadzoru:

Dostaviti što je moguće opsežnije informacije. Informacije se unose prema potrebi i raspoloživosti. Detaljne upute koje se upotrebljavaju za popunjavanje izvješća dostupne su na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo.

Pravila za elektroničku razmjenu izvješća o inspekcijskom pregledu:

Za elektroničku razmjenu izvješća o inspekcijskom pregledu, XML definicija sustava dostupna je na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo. I provedbeni dokumenti koji se upotrebljavaju za razmjenu dostupni su na tom web-mjestu.

MODUL 1.: INSPEKCIJSKI PREGLED RIBARSKOG PLOVILA NA MORU

1.  Referentna oznaka izvješća o inspekcijskom pregledu ( *1 )

2.  Država članica i inspekcijsko tijelo (*1) 

3. Inspekcijsko plovilo (zastava, ime i vanjski registracijski broj) (*1) 

4. Međunarodni pozivni znak (*1) 

5. Datum inspekcijskog pregleda (početak) (*1) 

6. Vrijeme inspekcijskog pregleda (početak) (*1) 

7. Datum inspekcijskog pregleda (završetak) (*1) 

8. Vrijeme inspekcijskog pregleda (završetak) (*1) 

9. Pozicija inspekcijskog plovila (širina, dužina) (*1) 

10. Lokacija inspekcijskog plovila (detaljno ribolovno područje) (*1) 

11. Glavni inspektor (*1) 

12. Državljanstvo

13. Inspektor br. 2. (*1) 

14. Državljanstvo

15.  Podaci o ribarskom plovilu koje je predmet inspekcijskog pregleda (ime, vanjski registracijski broj, zastava) (*1) 

16. Pozicija i lokacija plovila, ako je drukčija od inspekcijskog plovila (širina, dužina, detaljno ribolovno područje) (*1) 

17. Tip plovila (*1) 

18. Identifikacijski broj potvrde o upisu plovila (*1) 

19. Međunarodni pozivni znak (*1) 

20. Broj Međunarodne pomorske organizacije (*1) 

21. Broj iz registra flote Zajednice (*1) 

22. Podaci o vlasniku (ime, državljanstvo i adresa) (*1) 

23. Podaci o zakupniku (ime, državljanstvo i adresa) (*1) 

24. Podaci o agentu (ime, državljanstvo i adresa) (*1) 

25. Podaci o zapovjedniku plovila (ime, državljanstvo i adresa) (*1) 

26. Radiopoziv prije ukrcavanja

27. Očevidnik o ribolovu popunjen prije inspekcijskog pregleda

28. Ljestve za penjanje na plovilo (*1) 

29. Identifikacija inspektora

30.  Prekršaji ili zapažanja (*1) 

31.  Pregled dokumenata i odobrenja (*1) 

32. Identifikacijski broj potvrde o upisu plovila (*1) 

33. Provjera snage porivnog motora

34. Podaci o povlastici za ribolov (*1) 

35. Podaci o odobrenju za ribolov (*1) 

36. VMS u funkciji (*1) 

37. Daljinsko elektroničko praćenje u funkciji (*1) 

38. Broj (brojevi) lista (listova) iz očevidnika o ribolovu u papirnatom obliku (*1) 

39. Referentna oznaka elektroničkog očevidnika o ribolovu (*1) 

40. Referentna oznaka prethodne obavijesti (*1) 

41. Svrha obavijesti (*1) 

42. Potvrda o skladištu za ribu

43. Plan slaganja tereta

44. Tablice za određivanje visine praznog prostora u rashladnim tankovima s morskom vodom

45. Certifikat za sustave vaganja na plovilu

46. Članstvo u organizaciji proizvođača

47. Podaci o zadnjoj luci uplovljavanja (luka, država i datum) (*1) 

48.  Prekršaji ili zapažanja (*1) 

49.  Inspekcijski pregled ulova (*1) 

50. Podaci o ulovu na plovilu (vrste, količine u ekvivalentu žive mase, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova) (*1) 

51. Dopušteno odstupanje za pojedinu vrstu (*1) 

52. Odvojeno evidentiranje ribe čije su veličine ispod minimalnih (*1) 

53. Odvojeno držanje pridnenih stokova obuhvaćenih višegodišnjim planovima (*1) 

54. Odvojeno držanje ribe čije su veličine ispod minimalnih (*1) 

55. Kontrolno vaganje, brojanje spremnika/kašeta, tablice za određivanje visine praznog prostora ili uzorkovanje

56. Podaci o evidentiranju odbačenog ulova (vrste, količine) (*1) 

57.  Prekršaji ili zapažanja (*1) 

58.  Inspekcijski pregled ribolovnog alata (*1) 

59. Podaci o ribolovnom alatu (vrsta) (*1) 

60. Podaci o dodatku (dodacima) za mrežu ili uređaju (uređajima) (vrsta) (*1) 

61. Podaci o veličini oka mrežnog teka ili dimenziji (*1) 

62. Podaci o koncu (vrsta, debljina) (*1) 

63. Označavanje ribolovnog alata

64.  Prekršaji ili zapažanja (*1) 

65.  Primjedbe inspektora (*1) 

66.  Primjedbe zapovjednika plovila (*1) 

67.  Poduzeta (poduzete) mjera (mjere) (*1) 

68.  Potpis inspektora (*1) 

69.  Potpis zapovjednika plovila (*1) 

MODUL 2.: INSPEKCIJSKI PREGLED RIBARSKOG PLOVILA KOD PRETOVARA

1.  Referentna oznaka izvješća o inspekcijskom pregledu ( *2 )

2.  Država članica i inspekcijsko tijelo (*2) 

3. Inspekcijsko plovilo (zastava, ime i vanjski registracijski broj) (*2) 

4. Međunarodni pozivni znak (*2) 

5. Datum inspekcijskog pregleda (početak) (*2) 

6. Vrijeme inspekcijskog pregleda (početak) (*2) 

7. Datum inspekcijskog pregleda (završetak) (*2) 

8. Vrijeme inspekcijskog pregleda (završetak) (*2) 

9. Pozicija inspekcijskog plovila (širina, dužina) (*2) 

10. Lokacija inspekcijskog plovila (detaljno ribolovno područje) (*2) 

11. Lokacija luke ( *3 )

12. Određena luka (*2) 

13. Glavni inspektor (*2) 

14. Državljanstvo

15. Inspektor br. 2. (*2) 

16. Državljanstvo

17.  Podaci o ribarskom plovilu s kojega se obavlja prekrcaj (ime, vanjski registracijski broj, zastava) (*2) 

18. Pozicija i lokacija plovila (širina, dužina, detaljno ribolovno područje) (*2) 

19. Tip plovila (*2) 

20. Identifikacijski broj potvrde o upisu plovila (*2) 

21. Međunarodni pozivni znak (*2) 

22. Broj Međunarodne pomorske organizacije (*2) 

23. Broj iz registra flote Zajednice (*2) 

24. Podaci o vlasniku (ime, državljanstvo i adresa) (*2) 

25. Podaci o zakupniku (ime, državljanstvo i adresa) (*2) 

26. Podaci o agentu (ime, državljanstvo i adresa) (*2) 

27. Podaci o zapovjedniku plovila (ime, državljanstvo i adresa) (*2) 

28. Provjera sustava VMS prije ukrcaja

29. Očevidnik o ribolovu popunjen prije prekrcaja (*2) 

30.  Prekršaji ili zapažanja (*2) 

31.  Pregled dokumenata i odobrenja (*2) 

32. Identifikacijski broj potvrde o upisu plovila (*2) 

33. Podaci o povlastici za ribolov (*2) 

34. Podaci o odobrenju za ribolov (*2) 

35. Podaci o odobrenju za prekrcaj (*2) 

36. VMS u funkciji

37. Broj (brojevi) lista (listova) iz očevidnika o ribolovu u papirnatom obliku (*2) 

38. Referentna oznaka elektroničkog očevidnika o ribolovu (*2) 

39. Referentna oznaka prethodne obavijesti (*2) 

40. Svrha prethodne obavijesti (uključujući režim NNN) (*2) 

41. Podaci o zadnjoj luci uplovljavanja (luka, država i datum) (*3) 

42.  Prekršaji ili zapažanja (*2) 

43.  Inspekcijski pregled ulova (*2) 

44. Podaci o ulovu na plovilu (prije prekrcaja) (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova) (*2) 

45. Dopušteno odstupanje za pojedinu vrstu (*2) 

46. Podaci o prekrcanom ulovu (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova) (*2) 

47.  Prekršaji ili zapažanja (*2) 

48.  Podaci o ribarskom plovilu na koje je obavljen prekrcaj (ime, vanjski registracijski broj, zastava) (*2) 

49. Pozicija i lokacija plovila (širina, dužina, detaljno ribolovno područje) (*2) 

50. Tip plovila (*2) 

51. Identifikacijski broj potvrde o upisu plovila (*2) 

52. Međunarodni pozivni znak (*2) 

53. Broj Međunarodne pomorske organizacije (*2) 

54. Broj iz registra flote Zajednice (*2) 

55. Podaci o vlasniku (ime, državljanstvo i adresa) (*2) 

56. Podaci o zakupniku (ime, državljanstvo i adresa) (*2) 

57. Podaci o agentu (ime, državljanstvo i adresa) (*2) 

58. Podaci o zapovjedniku plovila (ime, državljanstvo i adresa) (*2) 

59. Provjera sustava VMS prije ukrcaja

60. Očevidnik o ribolovu popunjen prije prekrcaja (*2) 

61.  Prekršaji ili zapažanja (*2) 

62.  Pregled dokumenata i odobrenja (*2) 

63. Identifikacijski broj potvrde o upisu plovila (*2) 

64. Podaci o povlastici za ribolov (*2) 

65. VMS u funkciji

66. Broj (brojevi) lista (listova) iz očevidnika o ribolovu u papirnatom obliku (*2) 

67. Referentna oznaka elektroničkog očevidnika o ribolovu (*2) 

68. Referentna oznaka prethodne obavijesti (*2) 

69. Svrha prethodne obavijesti (*2) 

70. Podaci o zadnjoj luci uplovljavanja (luka, država i datum) (*3) 

71.  Prekršaji ili zapažanja (*2) 

72.  Inspekcijski pregled ulova (*2) 

73. Podaci o ulovu na plovilu (prije prekrcaja) (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova) (*2) 

74. Podaci o primljenom ulovu (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova) (*2) 

75.  Prekršaji ili zapažanja (*2) 

76.  Primjedbe inspektora (*2) 

77.  Primjedbe zapovjednika plovila (*2) 

78.  Poduzeta (poduzete) mjera (mjere) (*2) 

79.  Potpis inspektora (*2) 

80.  Potpis zapovjednika plovila (*2) 

MODUL 3.: INSPEKCIJSKI PREGLED RIBARSKOG PLOVILA U LUCI ILI PRI ISKRCAJU, A PRIJE PRVE PRODAJE

1.  Referentna oznaka izvješća o inspekcijskom pregledu ( *4 )

2.  Država članica i inspekcijsko tijelo (*4)  ( *5 )

3. Datum inspekcijskog pregleda (početak inspekcijskog pregleda) (*4)  (*5) 

4. Vrijeme inspekcijskog pregleda (početak inspekcijskog pregleda) (*4)  (*5) 

5. Datum inspekcijskog pregleda (završetak inspekcijskog pregleda) (*4)  (*5) 

6. Vrijeme inspekcijskog pregleda (završetak inspekcijskog pregleda) (*4)  (*5) 

7. Lokacija luke (*4)  (*5) 

8. Određena luka (*4)  (*5) 

9. Glavni inspektor (*4) 

10. Državljanstvo

11. Inspektor br. 2. (*4) 

12. Državljanstvo

13.  Podaci o ribarskom plovilu koje je predmet inspekcijskog pregleda (ime, vanjski registracijski broj, zastava) (*4)  (*5) 

14. Tip plovila (*4)  (*5) 

15. Identifikacijski broj potvrde o registraciji (*4)  (*5) 

16. Međunarodni pozivni znak (*4)  (*5) 

17. Broj Međunarodne pomorske organizacije (*4)  (*5) 

18. Broj iz registra flote Zajednice (*4) 

19. Podaci o vlasniku (ime, državljanstvo i adresa) (*4)  (*5) 

20. Podaci o stvarnom vlasniku (ime, državljanstvo i adresa) (*4)  (*5) 

21. Podaci o zakupniku (ime, državljanstvo i adresa) (*4) 

22. Podaci o agentu (ime, državljanstvo i adresa) (*4) 

23. Podaci o zapovjedniku plovila (ime, državljanstvo i adresa) (*4) 

24. Provjera sustava VMS prije uplovljavanja u luku (*4)  (*5) 

25. Očevidnik o ribolovu popunjen prije dolaska

26. Identifikacija inspektora

27.  Prekršaji ili zapažanja (*4)  (*5) 

28.  Pregled dokumenata i odobrenja (*4)  (*5) 

29. Identifikacijski broj potvrde o upisu plovila (*4) 

30. Podaci o povlastici za ribolov (*4)  (*5) 

31. Podaci o odobrenju za ribolov (*4)  (*5) 

32. Podaci o luci pristupa i dozvoli za iskrcaj (*4)  (*5) 

33. Broj (brojevi) lista (listova) iz očevidnika o ribolovu u papirnatom obliku (*4) 

34. Referentna oznaka elektroničkog očevidnika o ribolovu (*4) 

35. Referentna oznaka prethodne obavijesti (*4)  (*5) 

36. Svrha prethodne obavijesti (uključujući režim NNN) (*4)  (*5) 

37. Potvrda o skladištu za ribu

38. Plan slaganja tereta

39. Tablice za određivanje visine praznog prostora u rashladnim tankovima s morskom vodom

40. Certifikat za sustave vaganja na plovilu

41. Članstvo u organizaciji proizvođača

42. Podaci o zadnjoj luci uplovljavanja (datum, država i luka) (*4)  (*5) 

43.  Prekršaji ili zapažanja (*4)  (*5) 

44.  Inspekcijski pregled ulova (*4)  (*5) 

45. Podaci o ulovu na plovilu (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova) (*4)  (*5) 

46. Dopušteno odstupanje za pojedinu vrstu (*4) 

47. Odvojeno evidentiranje ribe čije su veličine ispod minimalnih (*4) 

48. Podaci o istovarenom ulovu (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova) (*4)  (*5) 

49. Provjerena najmanja referentna veličina za očuvanje (*4) 

50. Označivanje

51. Kontrolno vaganje, brojanje spremnika/kašeta ili kontrolno uzorkovanje pri istovaru

52. Brodsko skladište pregledano nakon istovara

53. Ulov izvagan pri iskrcaju

54.  Prekršaji ili zapažanja (*4)  (*5) 

55.  Podaci o prekrcaju za ulove primljene s drugih ribarskih plovila (*4)  (*5) 

56. Podaci o ribarskom plovilu s kojega se obavlja prekrcaj (ime, vanjski registracijski broj, međunarodni pozivni znak, broj Međunarodne pomorske organizacije, broj iz registra flote Zajednice, zastava) (*4)  (*5) 

57. Podaci o prekrcajnoj deklaraciji (*4)  (*5) 

58. Podaci o prekrcanom ulovu (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova) (*4)  (*5) 

59. Ostala dokumentacija o ulovu (potvrde o ulovu) (*4)  (*5) 

60.  Prekršaji ili zapažanja (*4)  (*5) 

61.  Inspekcijski pregled ribolovnog alata (*4)  (*5) 

62. Podaci o ribolovnom alatu (tip) (*4)  (*5) 

63. Podaci o dodatku (dodacima) za mrežu ili uređaju (uređajima) (*4)  (*5) 

64. Podaci o veličini oka mrežnog tega ili dimenziji (*4)  (*5) 

65. Podaci o koncu (vrsta, debljina) (*4)  (*5) 

66. Označavanje ribolovnog alata

67.  Prekršaji ili zapažanja (*4)  (*5) 

68.  Stanje što se tiče zona RFMO u kojima je obavljen ribolov ili aktivnosti povezane s ribolovom (uključujući i uvrštenost na bilo koji popis ribarskih plovila koja obavljaju nezakoniti, neprijavljeni i neregulirani ribolov (NNN) (*4)  (*5) 

69.  Primjedbe inspektora (*4) 

70.  Primjedbe zapovjednika plovila (*4)  (*5) 

71.  Poduzeta (poduzete) mjera (mjere) (*4) 

72.  Potpis inspektora (*4)  (*5) 

73.  Potpis zapovjednika plovila (*4)  (*5) 

MODUL 4.: INSPEKCIJSKI PREGLED NA TRŽNICI/U OBJEKTU

1.  Referentna oznaka izvješća o inspekcijskom pregledu ( *6 )

2.  Država članica i inspekcijsko tijelo (*6) 

3. Datum inspekcijskog pregleda (početak inspekcijskog pregleda) (*6) 

4. Vrijeme inspekcijskog pregleda (početak inspekcijskog pregleda) (*6) 

5. Datum inspekcijskog pregleda (završetak inspekcijskog pregleda) (*6) 

6. Vrijeme inspekcijskog pregleda (završetak inspekcijskog pregleda) (*6) 

7. Lokacija luke (*6) 

8. Glavni inspektor (*6) 

9. Državljanstvo

10. Inspektor br. 2. (*6) 

11. Državljanstvo

12. Identifikacija inspektora

13.  Podaci o inspekcijskom pregledu na tržnici ili u objektu (ime i adresa) (*6) 

14. Podaci o vlasniku (ime, državljanstvo i adresa) (*6) 

15. Podaci o zastupniku vlasnika (ime, državljanstvo i adresa) (*6) 

16.  Podaci o pregledanim proizvodima ribarstva (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova, identifikacija plovila s kojeg potječe ulov) (*6) 

17. Registrirani kupac, aukcijski centar ili druga tijela ili osobe koji su odgovorni za prvo stavljanje na tržište proizvoda ribarstva (ime, državljanstvo i adresa) (*6) 

18. Provjerena najmanja referentna veličina za očuvanje (*6) 

19. Označivanje zbog sljedivosti (*6) 

20. Zajednički standardi stavljanja proizvoda na tržište (*6) 

21. Kategorije veličine

22. Kategorije svježine

23. Pregledani proizvodi ribarstva koji podliježu mehanizmu skladištenja

24. Proizvodi ribarstva izvagani prije prodaje

25. Sustavi vaganja umjereni i zapečaćeni

26.  Prekršaji ili zapažanja (*6) 

27.  Pregled dokumenata povezanih s pregledanim proizvodima ribarstva (*6) 

28. Podaci o iskrcajnim deklaracijama

29. Podaci o potvrdama o preuzimanju

30. Podaci o prijevoznom dokumentu

31. Podaci o računima dobavljača i prodajnim listovima

32. Podaci o potvrdi o ulovu (ribolov NNN)

33. Podaci o uvozniku (ime, državljanstvo i adresa) (*6) 

34.  Prekršaji ili zapažanja (*6) 

35.  Primjedbe inspektora (*6) 

36.  Primjedbe korisnika plovila (*6) 

37.  Poduzeta (poduzete) mjera (mjere) (*6) 

38.  Potpis inspektora (*6) 

39.  Potpis korisnika plovila (*6) 

MODUL 5.: INSPEKCIJSKI PREGLED PRIJEVOZNOG SREDSTVA

1.  Referentna oznaka izvješća o inspekcijskom pregledu ( *7 )

2.  Država članica i inspekcijsko tijelo (*)

3. Datum inspekcijskog pregleda (početak) (*)

4. Vrijeme inspekcijskog pregleda (početak) (*)

5. Datum inspekcijskog pregleda (završetak) (*)

6. Vrijeme inspekcijskog pregleda (završetak) (*)

7. Lokacija inspekcijskog pregleda (adresa) (*)

8. Glavni inspektor (*)

9. Državljanstvo

10. Inspektor br. 2. (*)

11. Državljanstvo

12. Identifikacija inspektora

13.  Podaci o vozilu koje je predmet inspekcijskog pregleda (vrsta i državljanstvo) (*)

14. Identifikacija vučnog vozila (broj registracijske pločice) (*)

15. Identifikacija prikolice (broj registracijske pločice) (*)

16. Podaci o vlasniku (ime, državljanstvo i adresa) (*)

17. Podaci o vozaču (ime, državljanstvo i adresa) (*)

18.  Pregled dokumenata povezanih s proizvodima ribarstva (*)

19.  Proizvodi ribarstva izvagani prije prijevoza (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova, identifikacija plovila s kojeg potječe ulov) (*)

20. Odredište vozila (*)

21. Podaci o prijevoznom dokumentu

22. Elektronički prijenos prijevoznog dokumenta državi članici koja je država zastave

23. Očevidnik o ribolovu plovila s kojeg potječe ulov, koji je priložen uz prijevozni dokument

24. Elektronički prijenos očevidnika o ribolovu plovila s kojeg potječe ulov državi članici koja je država zastave

25. Ostali dokumenti o ulovu priloženi uz prijevozni dokument (potvrda o ulovu)

26. Prijevozni dokument koji je prije dolaska primila država članica koja vrši iskrcaj ili stavljanje proizvoda na tržište

27. Podaci o iskrcajnim deklaracijama

28. Podaci o potvrdama o preuzimanju

29. Unakrsna provjera preuzimanja s iskrcajnom deklaracijom

30. Podaci o prodajnom listu ili računima

31. Označivanje zbog sljedivosti

32. Vaganje uzorka kašeta/spremnika

33. Sustavi vaganja umjereni i zapečaćeni

34. Evidencija o vaganju

35. Vozilo ili spremnik zapečaćen

36. Podaci o plombi navedeni u prijevoznom dokumentu

37. Inspekcijsko tijelo koje je stavilo plombe (*)

38. Stanje plombi *

39.  Prekršaji ili zapažanja (*)

40.  Proizvodi ribarstva koji se prevoze prije vaganja (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova, identifikacija plovila s kojeg potječe ulov) (*)

41. Odredište vozila (*)

42. Podaci o prijevoznom dokumentu

43. Elektronički prijenos prijevoznog dokumenta državi članici koja je država zastave

44. Očevidnik o ribolovu plovila s kojeg potječe ulov, koji je priložen uz prijevozni dokument

45. Elektronički prijenos očevidnika o ribolovu plovila s kojeg potječe ulov državi članici koja je država zastave

46. Prijevozni dokument koji je prije dolaska primila država članica koja vrši iskrcaj ili stavljanje proizvoda na tržište

47. Podaci o iskrcajnim deklaracijama

48. Vaganje proizvoda ribarstva po dolasku na odredište prate nadležna tijela države članice

49. Registrirani kupac, aukcijski centar ili druga tijela ili osobe koji su odgovorni za prvo stavljanje na tržište proizvoda ribarstva (ime, državljanstvo i adresa) (*)

50. Vozilo ili spremnik zapečaćen

51. Podaci o plombi navedeni u prijevoznom dokumentu

52. Inspekcijsko tijelo koje je stavilo plombe (*)

53. Stanje plombi (*)

54.  Prekršaji ili zapažanja (*)

55.  Primjedbe inspektora (*)

56.  Primjedbe prijevoznika (*)

57.  Poduzeta (poduzete) mjera (mjere) (*)

58.  Potpis inspektora (*)

59.  Potpis prijevoznika (*)

▼B
PRILOG XXVIII.

OZNAČIVANJE SREDSTAVA ZA OBAVLJANJE INSPEKCIJSKIH PREGLEDA U RIBARSTVU

image

INSPEKCIJSKA ZASTAVICA ILI SIMBOL

Sva plovila koja se koriste za nadzor ribolova, inspekcijske preglede i izvršenje propisa u ribarstvu imaju na boku prijevozne jedinice istaknutu jasno vidljivu inspekcijsku zastavicu ili simbol. Plovila koja se koriste za obavljanje tih dužnosti cijelo vrijeme moraju imati jasno vidljivu inspekcijsku zastavicu.

Na bokovima prijevoznih jedinica mogu biti napisane i riječi „RIBARSKA INSPEKCIJA”.
PRILOG XXIX.

KONSTRUKCIJA I UPORABA LJESTAVA ZA PENJANJE NA PLOVILO

1. Odredbe ovog Priloga primjenjuju se na plovila kod kojih je potrebno penjati se 1,5 metara ili više da bi se sigurno i nesmetano pristupilo na palubu.

2. Treba osigurati ljestve za penjanje na plovilo pomoću kojih se inspektori mogu bez opasnosti ukrcati i iskrcati s plovila dok je ono na moru. Ljestve za penjanje na plovilo moraju biti čiste i u dobrom stanju.

3. Ljestve moraju biti tako postavljene i učvršćene da:

(a) budu udaljene od mjesta na kojima dolazi do bilo kakvih ispuštanja iz plovila;

(b) budu udaljene od zakrivljenih dijelova plovila i što je moguće bliže njegovoj sredini;

(c) svaka prečka na ljestvama bude čvrsto naslonjena na bok plovila.

4. Prečke na ljestvama za penjanje na plovilo:

(a) moraju biti od tvrdog drveta ili od drugog materijala s istovrijednim značajkama te moraju biti u jednom komadu bez kvrga; četiri donje prečke mogu biti izrađene od jake i tvrde gume ili drugog odgovarajućeg materijala s istovrijednim značajkama;

(b) moraju imati neklizajuću površinu;

(c) ne smiju biti kraće od 480 mm, uže od 115 mm niti tanje od 23 mm, ne računajući sredstva protiv klizanja ili užljebljenja;

(d) moraju biti ravnomjerno raspoređene, s tim da razmak između pojedinih prečki nije manji od 300 mm niti veći od 380 mm;

(e) moraju biti tako pričvršćene da ostanu u vodoravnom položaju.

5. Ljestve za penjanje na plovilo ne smiju imati više od dvije zamjenske prečke koje su učvršćene metodom drugačijom od one koja se rabila pri izvornoj izgradnji ljestava, te se sve tako pričvršćene prečke moraju, što je moguće prije, zamijeniti prečkama učvršćenim metodom koja se rabila pri izvornoj izgradnji ljestava.

Ako je neka zamjenska prečka pričvršćena za bočnu užad ljestava pomoću utora na strani prečke, ti utori moraju biti na duljim stranama prečki.

6. Bočna užad ljestava sastoji se od dva nepresvučena užeta od manile ili od dva užeta s istovrijednim značajkama čiji opseg na oba kraja iznosi najmanje 60 mm; uže ne smije biti presvučeno nikakvim materijalom te mora biti u jednom komadu, bez ikakvih spojeva ispod gornje prečke; dva glavna užeta, pravilno pričvršćena na plovilo i s opsegom od najmanje 65 mm, kao i sigurnosno uže moraju biti pri ruci i spremni za uporabu u slučaju potrebe.

7. Letve od tvrdog drveta ili od drugog materijala s istovrijednim značajkama, u jednom komadu i bez kvrga, duljine između 1,8 i 2 m, treba postaviti u razmacima koji će spriječiti okretanje ljestava. Najniža letva se postavlja na visinu pete prečke, brojeći od dna prema vrhu, a razmak između pojedinih letava ne smije biti veći od devet prečki.

8. Moraju se osigurati sredstva koja će inspektorima koji se ukrcavaju na plovilo, ili se s njega iskrcavaju, omogućiti siguran i lak pristup na palubu s vrha ljestava za penjanje ili siznih ljestava ili neke druge naprave. Ako taj pristup vodi kroz otvor na ogradi ili linici, moraju se osigurati odgovarajući rukohvati.

9. Ako je pristup na palubu previđen preko ogradnih ljestava, te ljestve moraju biti sigurno pričvršćene za gornji dio linice ili za platformu, a na samom mjestu pristupa na palubu, moraju biti postavljena dva rukohvata u obliku stupova koji ne smiju biti međusobno udaljeni manje od 0,70 m ili više od 0,80 m. Svaki stup mora biti čvrsto i sigurno pričvršćen za konstrukciju plovila, i to na postolju ili blizu njega kao i na višoj točki, promjer mu ne smije biti manji od 40 mm te se mora protezati najmanje 1,20 m iznad vrha linice.

10. Treba osigurati rasvjetu koja tijekom noći na odgovarajući način osvjetljava ljestve za penjanje na plovilo kao i mjesto na kojemu inspektor pristupa na palubu. Pri ruci mora biti spreman za uporabu pojas za spašavanje sa samoupaljivim svjetlom. Pri ruci mora, također, biti i uže za dizanje spremno za uporabu u slučaju potrebe.

11. Treba osigurati sredstva koja omogućavaju uporabu ljestava za penjanje na plovilo na obje strane plovila. Nadležni inspektor može odlučiti na kojoj strani plovila želi da budu postavljene ljestve za penjanje na plovilo.

12. Odgovorni časnik na ribarskom plovilu nadzire postavljanje ljestava te ukrcaj i iskrcaj inspektora.

13. Ako konstrukcijske značajke nekog ribarskog plovila, primjerice odbojnici, sprečavaju provedbu bilo koje navedene odredbe, moraju se poduzeti posebne mjere kako bi se inspektorima osigurao siguran ukrcaj i iskrcaj.
▼M1

PRILOG XXX.

KAZNENI BODOVI KOJI SE DODJELJUJU ZA TEŠKE PREKRŠAJEBr.

Teški prekršaj

Bodovi

1

Neispunjavanje obveze bilježenja i dostavljanja podataka o ulovu i podataka povezanih s ulovom, između ostalih i podataka koji se moraju prenositi putem sustava za satelitsko praćenje plovila

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

3

2

Upotreba zabranjenog ribolovnog alata ili alata koji ne ispunjava zahtjeve propisane zakonodavstvom Unije

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

4

3

Krivotvorenje ili sakrivanje oznaka, identiteta ili registracije

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (f) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

5

4

Prikrivanje, nedopušteno mijenjanje ili uništavanje dokaza povezanih s istragom

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (g) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

5

5

Ukrcaj, prekrcaj ili iskrcaj riba čije su veličine ispod minimalnih veličina propisanih važećim zakonodavstvom ili neispunjavanje obveza iskrcaja riba čije su veličine ispod minimalnih veličina

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom i. Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

5

6

Obavljanje ribolovnih aktivnosti na području regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu na način koji nije u skladu s mjerama za očuvanje i gospodarenje resursima koje je donijela ta organizacija ili na način kojim krši te mjere

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (k) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

5

7

Obavljanje ribolova bez važeće povlastice, odobrenja ili dozvole za ribolov koju je izdala država zastave ili odgovarajuća obalna država

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

7

8

Obavljanje ribolova na području zabrane ribolova ili u razdoblju zabrane ribolova, bez kvote ili nakon iscrpljenja kvote, ili na nedopuštenim dubinama

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

6

9

Ciljani ribolov stoka za koji je na snazi moratorij ili zabrana ribolova

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

7

10

Sprečavanje službenih osoba u obavljanju njihovih dužnosti pri provjeravanju sukladnosti s važećim mjerama očuvanja i gospodarenja resursima ili sprečavanje promatrača u obavljanju njihovih dužnosti pri promatranju poštovanja važećih pravila Unije

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (h) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

7

11

Prekrcavanje ulova na ribarska plovila za koja je utvrđeno da se bave ribolovom NNN u smislu Uredbe (EZ) br. 1005/2008, posebno ona koja su uvrštena na Unijin popis plovila NNN ili na popis plovila NNN regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu, sudjelovanje u zajedničkim ribolovnim operacijama s takvim plovilima, pomaganjem takvim plovilima ili opskrbljivanje takvih plovila

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (j) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

7

12

Upotreba ribarskog plovila koje nema državnu pripadnost i koje je, stoga, prema međunarodnom pravu plovilo bez državne pripadnosti

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (l) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

7

▼M1 —————

▼B
PRILOG XXXII.DODATNI PODACI ZA POTREBE SUSTAVA POTVRĐIVANJA

 

Podatkovni element

Šifra

Sadržaj

Obvezno/ Neobvezno

1.

Pravila poslovanja

BUS

Pravila poslovanja kojima se utvrđuje koja se potvrđivanja obavljaju u sustavu potvrđivanja

 

2.

Identifikacijska oznaka pravila poslovanja

BR

Jedinstvena oznaka za svaku vrstu provjere, potvrđivanja, kontrole itd.

C

3.

Primarni skup podataka

D1

Označava koji se skup podataka potvrđuje

C

4.

Sekundarni skup podataka

D2

Označava s kojim se skupom ili skupovima podataka potvrđuje primarni skup podataka

C

5.

Upućivanje na zakonodavstvo EU-a

LE

Upućivanje na uredbu i članke koji se primjenjuju

C

6.

Zakonski zahtjev

RQ

Sažetak zakonskog zahtjeva

C

7.

Specifikacija potvrđivanja

VS

Detaljna specifikacija onoga što se potvrđuje

C

8.

Nepodudarnosti utvrđene potvrđivanjem

INC

Nepodudarnosti otkrivene postupcima potvrđivanja

 

9.

Broj pod kojim je nepodudarnost evidentirana

RN

Jedinstveni identifikator ili evidencijski broj nepodudarnosti

C

10.

Identifikacijska oznaka pravila poslovanja

BR

Jedinstvena oznaka za svaku vrstu provjere, potvrđivanja, kontrole itd.

C

11.

Evidencijski broj potvrđenog zapisa

RV

Jedinstveni identifikator ili evidencijski broj potvrđenog zapisa iz primarnog skupa podataka

C

12.

Vrsta nepodudarnosti

IY

Vrsta otkrivene nepodudarnosti

C

13.

Vrijednost nepodudarnosti

IV

Vrijednost/razlika/veličina otkrivene nepodudarnosti (ako je relevantno)

CIF

14.

Prvobitna vrijednost

OR

Prvobitna vrijednost prije ispravka

C

15.

Daljnje mjere

FU

Objašnjenje o tome zašto se podaci ne podudaraju i daljnje mjere u vezi s tim

O

16.

Rezultati daljnjih mjera

FR

Ispravljena vrijednost za ovu nepodudarnost

CIF

17.

Završetak daljnjih mjera

FX

Navodi se jesu li daljnje mjere okončane ili su još u tijeku

CIF

18.

Datum završetka daljnjih mjera

FD

Datum na koji je dotično pitanje u cijelosti riješeno ili na koji je bio poznat rezultat prekršajnog postupka

CIF

19.

Prekršajni postupak

IP

Upućivanje na s tim povezani prekršajni postupak ili pravnu radnju koju su poduzela tijela, prema potrebi

CIF

20.

Podaci o potvrđivanju

VAL

Podaci o potvrđivanju za određeni element ili poslovno pravilo. Koristi se kao podelement potvrđenog elementa

 

21.

Datum potvrđivanja

VD

Datum potvrđivanja

C

22.

Upućivanje na nepodudarnost

RI

Jedinstveni identifikator ili evidencijski broj nepodudarnosti

CIF

23.

Podaci VMS

VMS

Podaci o poziciji javljeni preko sustava za praćenje plovila

 

24.

Država registracije

FS

Država zastave u kojoj je plovilo registrirani, ISO-ova troslovna oznaka države

C

25.

Broj pod kojim je plovilo upisano u registar flote Zajednice (CFR)

IR

U obliku AAAXXXXXXXXX gdje je A veliko slovo što označava državu prve registracije unutar EU-a, a X je slovo ili broj

C

26.

Međunarodni pozivni znak

RC

Međunarodni pozivni znak, ako CFR nije ažuriran ili ne postoji

CIF

27.

Ime plovila

NA

Ime plovila

O

28.

Br. izlaska u ribolov

TN

Serijski broj izlaska u ribolov

C

29.

Br. zapisa

RN

Jedinstveni redni broj dodijeljen svakom zapisu

C

30.

Datum i vrijeme

DT

Datum i vrijeme prijenosa

C

31.

Potporuka o poziciji

POS

Pozicija u trenutku odbacivanja ulova (vidjeti detalje o podelementima i atributima za POS)

C

32.

Brzina

SP

Brzina plovila u čvorovima (nn, n)

C

33.

Smjer

CO

Smjer plovila u stupnjevima (0-360)

C

34.

Datum i vrijeme primitka od strane nadležnog tijela

DR

Datum i vrijeme evidentiranja kod nadležnog tijela

C

35.

Ručno

MA

Označava jesu li podaci primljeni elektroničkim putem ili su uneseni ručno (Da/Ne)

C

36.

Datum i vrijeme ručnog unosa podataka

DM

Datum i vrijeme ručnog unosa podataka u bazu podataka, u slučaju ručnog unosa

CIF
PRILOG XXXIII.

PODACI KOJI SE NAVODE NA JAVNO DOSTUPNIM PODSTRANICAMA INTERNETSKIH STRANICA

1. Tijela nadležna za izdavanje povlastica i odobrenja za ribolov (članak 115. točka (a) Uredbe o kontroli):

(a) ime tijela;

(b) puna poštanska adresa;

(c) ulica i kućni broj (ako su drugačiji od poštanske adrese);

(d) telefonski broj;

(e) broj telefaksa;

(f) adresa elektroničke pošte;

(g) URL internetske stranice.

2. Popis luka određenih za prekrcaj (članak 115. točka (b) Uredbe o kontroli):

(a) ime luke;

(b) oznaka luke prema sustavu UN/LOCODE;

(c) koordinate lokacije luke;

(d) radno vrijeme;

(e) adresa ili opis prekrcajnih mjesta.

3. Popis određenih luka utvrđenih višegodišnjim planom (članak 115. točka (c) Uredbe o kontroli):

(a) ime luke;

(b) oznaka luke prema sustavu UN/LOCODE;

(c) koordinate lokacije luke;

(d) radno vrijeme;

(e) adresa ili opis iskrcajnih ili prekrcajnih mjesta;

(f) povezani uvjeti za bilježenje i prijavljivanje količina vrsta obuhvaćenih višegodišnjim planom, za svaki iskrcaj.

4. Zabrana ribolova u stvarnom vremenu koju su uvele države članice (članak 115. točka (d) Uredbe o kontroli):

(a) nacionalna pravna osnova za odluku o zabrani ribolova u stvarnom vremenu;

(b) popis koordinata kojima su određene granice područja zabrane ribolova;

(c) datum i vrijeme početka zabrane;

(d) datum i vrijeme završetka zabrane;

(e) uvjeti koji uređuju ribolov na tom području za vrijeme zabrane;

(f) karta na kojoj su prikazane granice područja na kojemu vrijedi zabrana ribolova.

5. Podaci o kontaktnoj točki za prijenos ili dostavljanje očevidnika o ribolovu, prethodnih obavijesti, prekrcajnih deklaracija, iskrcajnih deklaracija, prodajnih listova, potvrda o preuzimanju i prijevoznih dokumenata (članak 115. točka (e) Uredbe o kontroli):

(a) ime kontaktne točke;

(b) puna poštanska adresa;

(c) ulica i kućni broj;

(d) telefonski broj;

(e) broj telefaksa;

(f) adresa elektroničke pošte;

(g) URL internetske stranice (prema potrebi).

6. Zabrana ribolova u stvarnom vremenu koju je uvela Komisija (članak 115. točka (f) Uredbe o kontroli):

(a) popis koordinata kojima su određene granice područja zabrane ribolova u vodama dotične države članice;

(b) datum i vrijeme početka zabrane;

(c) datum i vrijeme završetka zabrane;

(d) uvjeti koji uređuju ribolov na tom području za vrijeme zabrane;

(e) karta na kojoj su prikazane granice područja na kojemu vrijedi zabrana ribolova.

7. Odluka o zabrani ribolova (članak 115. točka (g) Uredbe o kontroli):

(a) nacionalna pravna osnova;

(b) dotični stok ili skupina stokova čija se kvota smatra izlovljenom ili najveći dopušteni ribolovni napor koji se smatra ostvarenim;

(c) šifra ribolovnog područja;

(d) datum početka;

(e) vrsta ribolova ili vrsta ribolovnog alata (prema potrebi).
PRILOG XXXIV.

STANDARDNI OBRAZAC ZA RAZMJENU INFORMACIJA NA ZAHTJEV SUKLADNO ČLANKU 158. OVE UREDBE

image

image
PRILOG XXXV.

STANDARDNI OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SLANJEM UPRAVNE OBAVIJESTI SUKLADNO ČLANKU 161. STAVKU 2. OVE UREDBE

image
PRILOG XXXVI.

STANDARDNI OBRAZAC ZA ODGOVOR NA ZAHTJEV ZA SLANJEM UPRAVNE OBAVIJESTI SUKLADNO ČLANKU 161. STAVKU 3. OVE UREDBE

image
PRILOG XXXVII.

POPIS OSNOVNIH PODATAKA ZA IZRADU OSNOVE PETOGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O PRIMJENI UREDBE O KONTROLI

1.    OPĆA NAČELA

SAŽETAK

Članci 5. do 7. Uredbe o kontroli

2.    OPĆI UVJETI PRISTUPA VODAMA I RESURSIMA

SAŽETAK

2.1.    Članak 6. Uredbe o kontroli

POVLASTICE ZA RIBOLOV:

 broj izdanih povlastica za ribolov

 broj privremeno ukinutih povlastica za ribolov

 broj trajno oduzetih povlastica za ribolov

 broj otkrivenih prekršaja povezanih s povlasticama za ribolov

2.2.    Članak 7. Uredbe o kontroli

ODOBRENJE ZA RIBOLOV:

 posebni nacionalni sustavi o kojima je obaviještena Komisija

 broj izdanih odobrenja za ribolov

 broj privremeno ukinutih odobrenja za ribolov

 broj trajno oduzetih odobrenja za ribolov

 broj otkrivenih prekršaja povezanih s odobrenjima za ribolov

2.3.    Članak 8. Uredbe o kontroli

OZNAČIVANJE RIBOLOVNOG ALATA:

 broj otkrivenih prekršaja

2.4.    Članak 9. Uredbe o kontroli

SUSTAVI ZA PRAĆENJE PLOVILA:

 broj ribarskih plovila duljine preko svega < 12 metara i > 15 metara, koja imaju instaliran VMS koji je u funkciji

 broj ribarskih plovila čija duljina preko svega iznosi 15 ili više metara i koja imaju instaliran VMS koji je u funkciji

 broj pomoćnih ribarskih plovila opremljenih sustavom VMS koji je u funkciji

 broj ribarskih plovila kraćih od 15 metara koja su oslobođena obveze posjedovanja VMS sustava

 broj otkrivenih prekršaja povezanih sa sustavom VMS koji se tiču ►M1  ribarskih plovila Unije ◄

 podaci o nadležnom tijelu koje je zaduženo za CPR

2.5.    Članak 10. Uredbe o kontroli

SUSTAV AUTOMATSKE IDENTIFIKACIJE (AIS)

 broj ribarskih plovila opremljenih AIS-om

 broj CPR-ova koji su sposobni primjenjivati AIS

2.6.    Članak 11. Uredbe o kontroli

SUSTAV ZA OTKRIVANJE PLOVILA (VDS)

 broj CPR-ova koji su sposobni primjenjivati VDS

2.7.    Članak 13. Uredbe o kontroli

NOVE TEHNOLOGIJE

 provedeni pilot-projekti

3.    NADZOR RIBOLOVA

SAŽETAK

NADZOR KORIŠTENJA RIBOLOVNIH MOGUĆNOSTI

3.1.    Članci 14., 15. i 16. Uredbe o kontroli

POPUNJAVANJE I DOSTAVLJANJE OČEVIDNIKA O RIBOLOVU I ISKRCAJNIH DEKLARACIJA

 broj ribarskih plovila koja koriste elektronički očevidnik o ribolovu

 broj ribarskih plovila koja koriste očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku

 broj ribarskih plovila kraćih od 10 metara koja koriste očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku

 broj otkrivenih prekršaja povezanih s očevidnicima o ribolovu i iskrcajnim deklaracijama

3.2.    Članci 16. i 25. Uredbe o kontroli

RIBARSKA PLOVILA NA KOJA SE NE PRIMJENJUJU ZAHTJEVI VEZANI UZ OČEVIDNIK O RIBOLOVU I ISKRCAJNU DEKLARACIJU

 broj ribarskih plovila obuhvaćenih planom uzorkovanja

 broj ribarskih plovila koja podliježu praćenju na temelju prodajnih listova

 broj otkrivenih prekršaja

3.3.    Članak 17. Uredbe o kontroli

PRETHODNA OBAVIJEST

 broj prethodnih obavijesti koje je primio CPR

 broj otkrivenih prekršaja

3.4.    Članak 18. Uredbe o kontroli

PRETHODNA OBAVIJEST O ISKRCAJU U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI

 broj prethodnih obavijesti koje je primio CPR obalne države

 broj otkrivenih prekršaja

3.5.    Članak 20. Uredbe o kontroli

PREKRCAJNE OPERACIJE U LUKAMA ILI PREKRCAJNIM MJESTIMA

 broj prekrcaja koje je odobrila država članica

 broj otkrivenih prekršaja

3.6.    Članci 21. i 22. Uredbe o kontroli

PREKRCAJNE OPERACIJE U LUKAMA ILI PREKRCAJNIM MJESTIMA

 broj izuzetih ribarskih plovila

3.7.    Članak 26. Uredbe o kontroli

PRAĆENJE RIBOLOVNOG NAPORA

 broj otkrivenih prekršaja u vezi s izvješćima o ribolovnom naporu

 broj plovila isključenih iz režima upravljanja ribolovnim naporom, po područjima

 broj otkrivenih prekršaja u vezi s neprijavljivanjem ribolovnog alata

3.8.    Članci 33. i 34. Uredbe o kontroli

EVIDENTIRANJE ULOVA I RIBOLOVNOG NAPORA

 provedba članka 33. Uredbe o kontroli

 podaci o obavijestima o zabrani ribolova koje su izdane svake godine

3.9.    Članak 35. Uredbe o kontroli

ZABRANA RIBOLOVA

 provedba članka 35. Uredbe o kontroli

4.    NADZOR NAD UPRAVLJANJEM FLOTOM

4.1.    Članak 38. Uredbe o kontroli

RIBOLOVNI KAPACITET

 sukladnost s člankom 38. stavkom 1. Uredbe o kontroli

 broj provjera snage motora u skladu s člankom 41.

 broj otkrivenih prekršaja

4.2.    Članak 42. Uredbe o kontroli

PREKRCAJ U LUCI

 broj odobrenih prekrcaja pelagičkih vrsta

4.3.    Članak 43. Uredbe o kontroli

ODREĐENE LUKE

 broj otkrivenih prekršaja

4.4.    Članak 44. Uredbe o kontroli

ODVOJENO DRŽANJE ULOVA PRIDNENIH STOKOVA OBUHVAĆENIH VIŠEGODIŠNJIM PLANOM

 broj otkrivenih prekršaja

4.5.    Članak 46. Uredbe o kontroli

NACIONALNI AKCIJSKI PROGRAMI KONTROLE

 podaci o programima koje su utvrdile države članice

 broj otkrivenih prekršaja

5.    NADZOR TEHNIČKIH MJERA

SAŽETAK

5.1.    Članak 47. Uredbe o kontroli

 broj otkrivenih prekršaja povezanih sa slaganjem ribolovnih alata

5.2.    Članak 48. Uredbe o kontroli

PRONALAŽENJE I IZVLAČENJE IZGUBLJENOG RIBOLOVNOG ALATA

 broj otkrivenih prekršaja

5.3.    Članak 49. Uredbe o kontroli

SASTAV ULOVA

 broj otkrivenih prekršaja

6.    NADZOR PODRUČJA OGRANIČENOG RIBOLOVA

SAŽETAK

6.1.    Članak 50. Uredbe o kontroli

 broj prekršaja otkrivenih kod ►M1  plovila Unije ◄ i plovila trećih zemalja

7.    ZABRANA RIBOLOVA U STVARNOM VREMENU

SAŽETAK

7.1.    Članak 53. Uredbe o kontroli

 podaci o uvedenim zabranama u stvarnom vremenu

 broj otkrivenih prekršaja

8.    NADZOR REKREACIJSKOG RIBOLOVA

SAŽETAK

8.1.    Članak 55. Uredbe o kontroli

 broj otkrivenih prekršaja povezanih s nezakonitom prodajom

9.    KONTROLA TRŽNIŠTVA

SAŽETAK

9.1.    Članak 56. Uredbe o kontroli

NAČELA KONTROLE TRŽNIŠTVA

 podaci o stanju provedbe

9.2.    Članak 57. Uredbe o kontroli

ZAJEDNIČKI TRŽNI STANDARDI

 broj otkrivenih prekršaja

9.3.    Članak 58. Uredbe o kontroli

SLJEDIVOST

 stanje provedbe

 broj otkrivenih prekršaja

9.4.    Članak 59. Uredbe o kontroli

PRVA PRODAJA

 broj registriranih kupaca, registriranih aukcijskih centara ili drugih tijela ili osoba koji su odgovorni za prvo stavljanje na tržište proizvoda ribarstva

 broj otkrivenih prekršaja

9.5.    Članak 60. Uredbe o kontroli

VAGANJE

 broj planova uzorkovanja za vaganje pri iskrcaju

 broj ribarskih plovila kojima je dopušteno vaganje na moru

 broj prekršaja

9.6.    Članak 61. Uredbe o kontroli

VAGANJE NAKON PRIJEVOZA

 broj planova kontrole vaganja nakon prijevoza

 broj zajedničkih programa kontrole s drugim državama članicama za prijevoz prije vaganja

 broj otkrivenih prekršaja

9.7.    Članak 62. Uredbe o kontroli

POPUNJAVANJE I DOSTAVLJANJE PRODAJNIH LISTOVA

 broj prodajnih listova dostavljenih u elektroničkom obliku

 broj odobrenih izuzeća od zahtjeva povezanih s prodajnim listovima

 broj otkrivenih prekršaja

9.8.    Članak 66. Uredbe o kontroli

POTVRDE O PREUZIMANJU

 broj otkrivenih prekršaja

9.9.    Članak 68. Uredbe o kontroli

POPUNJAVANJE I DOSTAVLJANJE PRIJEVOZNIH DOKUMENATA

 stanje provedbe

 broj otkrivenih prekršaja

10.    ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA TE CIJENE I INTERVENCIJE

SAŽETAK

10.1.    Članak 69. Uredbe o kontroli

NADZOR NAD ORGANIZACIJAMA PROIZVOĐAČA

 broj obavljenih kontrola

 broj otkrivenih prekršaja u vezi s Uredbom (EZ) br. 104/2000

10.2.    Članak 70. Uredbe o kontroli

NADZOR REŽIMA CIJENA I INTERVENCIJA

 broj obavljenih kontrola cijena i intervencija

 broj otkrivenih prekršaja

11.    NADZOR

SAŽETAK

11.1.    Članak 71. Uredbe o kontroli

UOČAVANJA I DETEKCIJE NA MORU

 broj sastavljenih izvješća

 broj primljenih izvješća

 broj otkrivenih prekršaja

11.2.    Članak 73. Uredbe o kontroli

PROMATRAČI ZADUŽENI ZA NADZOR

 broj provedenih programa promatrača zaduženih za nadzor

 broj primljenih izvješća promatrača zaduženih za nadzor

 broj prijavljenih prekršaja

12.    INSPEKCIJA I IZVRŠENJE

SAŽETAK

12.1.    Članci 74. i 76. Uredbe o kontroli

OBAVLJANJE INSPEKCIJSKIH PREGLEDA

 broj ribarskih inspektora zaposlenih na puno/nepuno radno vrijeme

 postotak radnog vremena koji su ribarski inspektori zaposleni na puno/nepuno radno vrijeme utrošili na nadzor ribolova i inspekcijske preglede

 broj inspekcijskih pregleda, po vrstama, koje su obavili inspektori zaposleni na puno/nepuno radno vrijeme

 broj prekršaja koje su otkrili inspektori zaposleni na puno/nepuno radno vrijeme

12.2.    SREDSTVA ZA OBAVLJANJE INSPEKCIJSKIH PREGLEDA: PLOVILA

 broj namjenskih inspekcijskih plovila sufinanciranih sredstvima EU-a i ukupni godišnji broj dana ophodnje na moru

 broj namjenskih inspekcijskih plovila koja nisu sufinancirana sredstvima EU-a i ukupni godišnji broj dana ophodnje na moru

 postotak ukupnog operativnog vremena koji su namjenska inspekcijska plovila sufinancirana sredstvima EU-a utrošila na nadzor ribolova

 postotak ukupnog operativnog vremena koji su namjenska inspekcijska plovila koja nisu sufinancirana sredstvima EU-a utrošila na nadzor ribolova

 postotak ukupnog operativnog vremena koji su sva namjenska inspekcijska plovila utrošila na nadzor ribolova

 postotak ukupnog radnog vremena koji su namjenska inspekcijska plovila sufinancirana sredstvima EU-a utrošila na nadzor ribolova

 broj nenamjenskih inspekcijskih plovila i ukupni godišnji broj dana ophodnje na moru

 postotak vremena utrošenog na nadzor ribolova

 ukupan broj dana na moru svih plovila

12.3.    INSPEKCIJSKI PREGLEDI: NA MORU

 broj inspekcijskih pregleda na moru obavljenih na svim ribarskim plovilima svih država članica

 broj prekršaja otkrivenih na moru, po državi članici

 broj inspekcijskih pregleda obavljenih na ribarskim plovilima trećih zemalja (navesti treću zemlju)

 broj otkrivenih prekršaja povezanih s pomoćnim ribarskim plovilima

12.4.    SREDSTVA ZA OBAVLJANJE INSPEKCIJSKIH PREGLEDA: NADZORNE LETJELICE

 broj nadzornih letjelica namijenjenih za nadzor ribolova i ukupni broj sati provedenih u kontroli i nadzoru ribolova

 postotak operativnih sati proveden u kontroli i nadzoru ribolova

 broj otkrivenih prekršaja

12.5.    MJERE PODUZETE NAKON INSPEKCIJSKIH PREGLEDA I OTKRIVENIH PREKRŠAJA

 broj izvješća o nadzoru unesenih u bazu podataka o kontroli i nadzoru u ribarstvu

 broj izvješća o inspekcijskom pregledu unesenih u bazu podataka o kontroli i nadzoru u ribarstvu

 broj slučajeva u kojima su dodijeljeni kazneni bodovi

 broj postupaka prenesenih na drugu državu članicu

 broj prekršaja koje su otkrili inspektori Zajednice na području koje je pod jurisdikcijskom države članice

12.6.    Članak 75. Uredbe o kontroli

OBVEZE KORISNIKA PLOVILA

 broj otkrivenih prekršaja

12.7.    Članak 79.

INSPEKTORI UNIJE

 broj planova zajedničkog korištenja sredstava na području koje je pod jurisdikcijskom države članice

 broj prekršaja otkrivenih tijekom provedbe planova zajedničkog korištenja sredstava

12.8.    Članci 80., 81., 82., 83. i 84. Uredbe o kontroli

INSPEKCIJSKI PREGLEDI RIBARSKIH PLOVILA IZVAN VODA DRŽAVE ČLANICE KOJA OBAVLJA INSPEKCIJSKI PREGLED

 broj inspekcijskih pregleda

 broj otkrivenih prekršaja

12.9.    Članci 85. i 86. Uredbe o kontroli

POSTUPCI U VEZI S PREKRŠAJIMA OTKRIVENIMA TIJEKOM INSPEKCIJSKIH PREGLEDA

 broj inspekcijskih pregleda

 broj prekršaja

 broj postupaka prenesenih na državu zastave

 broj inspekcijskih pregleda koje su obavili inspektori Unije

13.    IZVRŠENJE

SAŽETAK

Članci 89., 90. i 91. Uredbe o kontroli

MJERE ZA OSIGURANJE SUKLADNOSTI S PRAVILIMA

 stanje provedbe

13.1.    Članak 92. Uredbe o kontroli

SUSTAV KAZNENIH BODOVA

 broj otkrivenih teških prekršaja

 broj slučajeva u kojima su ovlašteniku povlastice dodijeljeni kazneni bodovi

 stanje provedbe sustava kaznenih bodova za zapovjednike ribarskih plovila

13.2.    Članak 93. Uredbe o kontroli

NACIONALNI REGISTAR PREKRŠAJA

 stanje provedbe

14.    PROGRAMI KONTROLE

14.1.    Članak 94. Uredbe o kontroli

ZAJEDNIČKI PROGRAMI KONTROLE

 broj provedenih zajedničkih programa kontrole

14.2.    Članak 95. Uredbe o kontroli

POSEBNI PROGRAMI KONTROLE I INSPEKCIJE

 broj provedenih posebnih programa kontrole i inspekcije

15.    PODACI I INFORMACIJE

ANALIZA I REVIZIJA PODATAKA

15.1.    Članci 109. do 116. Uredbe o kontroli

 sažeti pregled stanja provedbe

16.    PROVEDBA

16.1.    Članci 117. i 118. Uredbe o kontroli

UPRAVNA SURADNJA I UZAJAMNA POMOĆ( 1 ) Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

( 2 ) SL L 128, 21.5.2005., str. 1.

( 3 ) SL L 171, 6.7.1994., str. 7.

( 4 ) SL L 274, 25.9.1986., str. 1.

( 5 ) SL L 60, 5.3.2008., str. 1.

( 6 ) Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.) i Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1101/2014 оd 16. listopada 2014. o izmjenama Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 312, 31.10.2014., str. 1.).

( 7 ) SL L 139, 30.4.2004., str. 55.

( 8 ) SL L 286, 29.10.2008., str. 1.

( 9 ) Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1.).

( 10 ) Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.).

( 11 ) Uredba Vijeća (EZ) br. 847/96 od 6. svibnja 1996. o uvođenju dodatnih uvjeta za upravljanje godišnjim ukupnim dopuštenim ulovom (TAC) i kvotama (SL L 115, 9.5.1996., str. 3.).

( 12 ) Uredba Vijeća (EZ) br. 1006/2008 od 29. rujna 2008. o odobravanju ribolovnih aktivnosti koje ribarska plovila Zajednice obavljaju izvan voda Zajednice i o pristupu plovila trećih zemalja vodama Zajednice, te o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2874/93 i (EZ) br. 1627/94 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 3317/94 (SL L 286, 29.10.2008., str. 33.).

( 13 ) Uredba Komisije (EZ) br. 26/2004 od 30. prosinca 2003. o registru ribarske flote Zajednice (SL L 5, 9.1.2004., str. 25.).

( 14 ) Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

( 15 ) Ovi se podaci navode u povlastici za ribolov tek u trenutku upisa plovila u registar ribarske flote Unije u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EZ) br. 26/2004 (SL L 5, 9.1.2004., str. 25.)

( 16 ) U skladu s Uredbom (EZ) br. 26/2004.

( 17 ) Za plovila koja imaju ime.

( 18 ) U skladu s Uredbom (EZ) br. 26/2004 za plovila koja moraju imati IRCS.

( 19 ) U skladu s Uredbom (EZ) br. 2930/86.

( 20 ) U skladu s Uredbom (EZ) br. 2930/86. Ovaj se podatak navodi u povlastici za ribolov tek u trenutku upisa plovila u registar ribarske flote Unije u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 26/2004.

( 21 ) U skladu s Međunarodnom standardnom statističkom klasifikacijom ribolovnih alata (ISSCFCG).

( 22 ) U skladu s Uredbom (EZ) br. 26/2004.

( 23 ) Za plovila koja imaju ime.

( 24 ) Plovila koja u zoni obuhvaćenoj režimom upravljanja ribolovnim naporom ostaju na udaljenosti do 5 nautičkih milja s bilo koje strane crte koja razdvaja dvije zone obuhvaćene režimom upravljanja ribolovnim naporom moraju zabilježiti svoj prvi ulazak i zadnji izlazak u razdoblju od 24 sata.

( 25 ) SL L 41, 16.2.2010., str. 8.

( *1 ) Obvezni podaci koji se prikupljaju i bilježe u bazu podataka u skladu s člankom 118. ove Uredbe

( *2 ) Obvezni podaci koji se prikupljaju i bilježe u bazu podataka u skladu s člankom 118. ove Uredbe

( *3 ) Dodatni podaci u slučaju nadzora države luke

( *4 ) Obvezni podaci koji se prikupljaju i bilježe u bazu podataka u skladu s člankom 118. ove Uredbe

( *5 ) Dodatni podaci u slučaju nadzora države luke

( *6 ) Obvezni podaci koji se prikupljaju i bilježe u bazu podataka u skladu s člankom 118. ove Uredbe

( *7 ) Obvezni podaci koji se prikupljaju i bilježe u bazu podataka u skladu s člankom 118. ove Uredbe