02011D0172 — HR — 23.03.2017 — 007.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

ODLUKA VIJEĆA 2011/172/ZVSP

od 21. ožujka 2011.

o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Egiptu

( L 076 22.3.2011, 63)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

ODLUKA VIJEĆA 2012/159/ZVSP od 19. ožujka 2012.

  L 80

18

20.3.2012

►M2

ODLUKA VIJEĆA 2012/723/ZVSP od 26. studenoga 2012.

  L 327

44

27.11.2012

 M3

ODLUKA VIJEĆA 2013/144/ZVSP od 21. ožujka 2013.

  L 82

54

22.3.2013

 M4

ODLUKA VIJEĆA 2014/153/ZVSP od 20. ožujka 2014.

  L 85

9

21.3.2014

 M5

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/486 od 20. ožujka 2015.

  L 77

16

21.3.2015

 M6

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2016/411 od 18. ožujka 2016.

  L 74

40

19.3.2016

►M7

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2017/496 od 21. ožujka 2017.

  L 76

22

22.3.2017

►M8

PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2017/498 od 21. ožujka 2017.

  L 76

33

22.3.2017
▼B

ODLUKA VIJEĆA 2011/172/ZVSP

od 21. ožujka 2011.

o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u EgiptuČlanak 1.

1.  Zamrzavaju se sva sredstva i gospodarski resursi koji pripadaju, koji su u vlasništvu, s kojima raspolažu ili koja nadziru osobe za koje je utvrđeno da su odgovorne za nezakonito prisvajanje državnih sredstava Egipta i s njima povezane fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela kako je navedeno u Prilogu.

2.  Zabranjeno je neposredno ili posredno davanje bilo kakvih sredstava ili gospodarskih izvora na raspolaganje ili u korist fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenim u Prilogu.

3.  Nadležno tijelo države članice može pod određenim uvjetima odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora ili raspolaganje s njima ako utvrde da su ta sredstva ili gospodarski izvori:

(a) potrebni za osnovne potrebe fizičkih osoba navedenih u Prilogu i uzdržavanih članova njihovih obitelji, uključujući plaćanja za prehrambene proizvode, stanarinu ili hipoteku, lijekove, liječenje, poreze, premije osiguranja i naknade za javne komunalije;

(b) namijenjeni isključivo plaćanju opravdanih profesionalnih honorara i povrata za izdatke povezane s pružanjem pravnih usluga;

(c) namijenjeni isključivo plaćanju pristojba ili naknada za usluge te troškova čuvanja ili upravljanja zamrznutim sredstvima ili gospodarskim resursima; ili

(d) potrebni za izvanredne izdatke, pod uvjetom da nadležno tijelo službeno obavijesti nadležna tijela drugih država članica i Komisiju o razlozima zbog kojih smatra da odobrenje treba dati, najmanje dva tjedna prije izdavanja odobrenja.

Država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju o svakom izdanom odobrenju u skladu s ovim stavkom.

▼M2

4.  Iznimno od stavka 1., nadležna tijela države članice mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) sredstva ili gospodarski izvori predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma uvrštenja fizičke ili prave osobe, subjekta ili tijela iz stavka 1. na popis iz Priloga ili sudske ili upravne odluke donesene u Uniji, ili sudske odluke izvršive u predmetnoj državi članici prije ili nakon tog datuma;

(b) sredstva ili gospodarski izvori koristit će se isključivo za namirenje potraživanja osiguranih takvom odlukom ili priznatih kao valjanih takvom odlukom, u okvirima određenim važećim zakonima i propisima koji uređuju prava osoba s takvim potraživanjima;

(c) odluka nije u korist fizičke ili prave osobe, subjekta ili tijela iz Priloga; i

(d) priznanje odluke nije u suprotnosti s javnim poretkom predmetne države članice.

Predmetna država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanim na temelju ovog stavka.

▼B

5.  Stavak 1. ne sprečava uvrštenu fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo da plati dospjela plaćanja prema ugovoru koji je sklopljen prije datuma na koji je osoba, subjekt ili tijelo uvršteno u Prilog, pod uvjetom da je predmetna država članica odlučila da isplate ne prima osoba, subjekt ili tijelo iz stavka 1. neposredno ili posredno.

▼M2

6.  Stavak 2. ne primjenjuje se na priljev na zamrznute račune iz naslova:

(a) kamata ili drugih prihoda na tim računima; ili

(b) plaćanja dospjelih prema ugovorima i sporazumima koji su sklopljeni ili obvezama koje su nastale prije datuma kad su ti računi postali predmetom mjera iz stavaka 1. i 2.; ili

(c) plaćanja dospjelih na temelju sudske, upravne ili arbitražne odluke donesene u Uniji ili izvršive u predmetnoj državi članici,

pod uvjetom da se na te kamate, druge zarade i plaćanja i dalje primjenjuju mjere iz stavka 1.

▼B

Članak 2.

1.  Vijeće na prijedlog države članice ili visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku odlučuje o popisu u Prilogu te o njegovim izmjenama.

2.  Vijeće o svojoj odluci iz stavka 1. i o njezinoj utemeljenosti obavješćuje predmetnu fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo, neposredno, ako je adresa poznata ili putem objave službene obavijesti, i na taj način daje osobi, subjektu ili tijelu mogućnost da se očituje.

3.  Kad se podnese očitovanje ili predoče novi važni dokazi, Vijeće preispituje svoju odluku iz stavka 1. i o tome obavješćuje predmetnu osobu, subjekt ili tijelo.

Članak 3.

1.  U Prilogu su navedeni razlozi za uvrštenje fizičkih ili pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 1. stavka 1.

2.  Prilog uključuje i informacije, kad su dostupne, koje su potrebne za utvrđivanje identiteta predmetnih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela. Kad je riječ o fizičkim osobama te informacije mogu uključivati imena, uključujući i druga imena pod kojim je osoba poznata, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj putovnice i osobne iskaznice, spol, adresu ako je poznata te funkciju ili profesiju. Kad je riječ o pravnim osobama, subjektima i tijelima te informacije mogu uključivati imena, mjesto i datum registracije, broj registracije i sjedište poslovanja.

Članak 4.

Kako bi utjecaj navedenih mjera iz članka 1. stavaka 1. i 2. bio što učinkovitiji, Unija potiče treće države da donesu mjere ograničavanja sličnim mjerama iz ove Odluke.

▼M1

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na datum donošenja.

▼M7

Ova Odluka primjenjuje se do 22. ožujka 2018.

▼M1

Ova Odluka se stalno preispituje. Prema potrebi se obnavlja ili mijenja, ako Vijeće smatra da njezini ciljevi nisu ispunjeni.

▼B
PRILOGPopis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela iz članka 1.

 

Ime

(i mogući nadimci)

Podaci za utvrđivanje identiteta

Razlozi uvrštenja na popis

▼M7

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Bivši predsjednik Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 4.5.1928.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

2.

Suzanne Saleh Thabet

Supruga Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, bivšeg predsjednika Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 28.2.1941.

Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Sin Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, bivšeg predsjednika Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 26.11.1960.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Supruga Alaaja Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, sina bivšeg predsjednika Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 5.10.1971.

Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Sin Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, bivšeg predsjednika Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 28.12.1963.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Supruga Gamala Mohameda Hosnija Elsayeda Mubaraka, sina bivšeg predsjednika Arapske Republike Egipta

Datum rođenja: 13.10.1982.

Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak ili postupak povrata imovine slijedom pravomoćne sudske presude za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

▼B

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz |

Bivši člana parlamenta

Datum rođenja: 12.01.1959.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

▼M7

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salama

Supruga Ahmeda Abdelaziza Ezza

Datum rođenja: 31.1.1963.

Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije.

▼B

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Supruga Ahmeda Abdelaziza Ezza

Datum rođenja: 25.05.1959.

Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Supruga Ahmeda Abdelaziza Ezza

Datum rođenja: 09.10.1969.

Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Bivši ministar za stambena pitanja, komunalni i urbani razvoj

Datum rođenja: 16.05.1945.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Supruga Ahmeda Alaeldina Amina Abdelmaksoud Elmaghrabyja

Datum rođenja: 03.06.1956.

Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

▼M8 —————

▼B

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Bivši ministar turizma

Datum rođenja: 20.02.1959.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

▼M7 —————

▼B

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Bivši ministar unutarnjih poslova

Datum rođenja: 01.03.1938.

Muškarac

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Supruga Habiba Ibrahima Eladlija

Datum rođenja: 23.01.1963.

Žena

Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava.