2010R1061 — HR — 06.06.2014 — 001.001


►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1061/2010

od 28. rujna 2010.

o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja

(Tekst značajan za EGP)

( L 314, 30.11.2010, p.47)

 

 

  No

page

date

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 518/2014 оd 5. ožujka 2014.

  L 147

1

17.5.2014
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1061/2010

od 28. rujna 2010.

o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja

(Tekst značajan za EGP)EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o iskazivanju potrošnje energije i drugih resursa proizvoda povezanih s energijom pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu ( 1 ), a posebno njezin članak 10.,

budući da:

(1)

Direktivom 2010/30/EU zahtijeva se da Komisija donese delegirane akte u vezi s označivanjem proizvoda povezanih s energijom, koji predstavljaju važan potencijal za uštedu energije i imaju veliki raspon radnih značajki uz jednaku funkcionalnost.

(2)

Odredbe o označivanju energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja utvrđene su Direktivom Komisije 95/12/EZ od 23. svibnja 1995. o provedbi Direktive Vijeća 92/75/EEZ u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja ( 2 ).

(3)

Električna energija koju troše kućanske perilice rublja čini značajan udio u ukupnim potrebama kućanstava za električnom energijom u Uniji. Osim već postignutih poboljšanja energetske učinkovitosti, kod kućanskih perilica rublja postoje velike mogućnosti za daljnje smanjivanje potrošnje energije.

(4)

Direktivu 95/12/EZ trebalo bi staviti izvan snage i ovom bi Uredbom trebalo utvrditi nove odredbe kako bi se osiguralo da oznaka energetske učinkovitosti bude snažan poticaj dobavljačima za daljnje poboljšavanje energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja i za ubrzanje transformacije tržišta prema energetski učinkovitim tehnologijama.

(5)

Kombinirane kućanske perilice-sušilice rublja pripadaju u područje primjene Direktive Komisije 96/60/EZ od 19. rujna 1996. o provedbi Direktive Vijeća 92/75/EEZ u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kombiniranih kućanskih perilica-sušilica rublja ( 3 ) pa bi ih stoga trebalo isključiti iz područja primjene ove Uredbe. Međutim, uzimajući u obzir da su po funkcionalnosti slične kućanskim perilicama rublja, Direktivu 96/60/EZ trebalo bi što prije revidirati.

(6)

Podaci navedeni na oznaci trebali bi biti dobiveni pouzdanim, točnim i ponovljivim mjernim postupcima, uzimajući u obzir najnovije priznate mjerne metode kao i usklađene norme, ako su raspoložive, koje donose europska tijela za normizaciju, kako je navedeno u Prilogu I. Direktivi 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka obavješćivanja u području tehničkih normi i propisa te propisa o uslugama informacijskog društva ( 4 ).

(7)

Ovom bi se Uredbom trebao odrediti jedinstveni oblik i sadržaj oznake za kućanske perilice rublja.

(8)

Osim toga, ovom bi se Uredbom trebali odrediti zahtjevi u pogledu tehničke dokumentacije i informacijskog lista za kućanske perilice rublja.

(9)

Nadalje, ovom bi se Uredbom trebali odrediti zahtjevi u pogledu informacija koje treba osigurati za bilo koji oblik prodaje na daljinu, za oglašavanje i izradu tehničkih promidžbenih materijala za kućanske perilice rublja.

(10)

Primjereno je predvidjeti preispitivanje odredaba ove Uredbe vodeći pritom računa o tehnološkom napretku.

(11)

Da bi se olakšao prijelaz s Direktive 95/12/EZ na ovu Uredbu, trebalo bi predvidjeti da se kućanske perilice rublja označene u skladu s ovom Uredbom smatraju usklađenima s Direktivom 95/12/EZ.

(12)

Direktivu 95/12/EZ stoga bi trebalo staviti izvan snage,

DONIJELA JE OVU UREDBU:Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi u pogledu označivanja električnih kućanskih perilica rublja s mrežnim napajanjem i električnih perilica rublja s mrežnim napajanjem koje se mogu napajati i baterijski, uključujući perilice koje se prodaju za nekućanske namjene i ugradbene kućanske perilice rublja, te zahtjevi u pogledu pružanja dodatnih informacija o tim proizvodima.

2.  Ova se Uredba ne primjenjuje na kombinirane kućanske perilice-sušilice rublja.

Članak 2.

Definicije

Pored definicija utvrđenih u članku 2. Direktive 2010/30/EU, za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. „kućanska perilica rublja” znači automatska perilica koja pere i ispire rublje, ima funkciju centrifugiranja i namijenjena je ponajprije za neprofesionalnu uporabu;

2. „ugradbena kućanska perilica rublja” znači kućanska perilica rublja namijenjena za ugradnju u ormarić, pripremljenu nišu u zidu ili na slično mjesto, za što su potrebni elementi pokućstva;

3. „automatska perilica rublja” znači perilica koja rublje opere u cijelosti, bez potrebe za posredovanjem korisnika u bilo kojoj fazi programa;

4. „kombinirana kućanska perilica-sušilica rublja” znači kućanska perilica rublja koja pored funkcije centrifugiranja ima i funkciju sušenja rublja koja obično podrazumijeva zagrijavanje i okretanje rublja u bubnju;

5. „program” znači niz unaprijed utvrđenih operacija koje su prema tvrdnjama dobavljača odgovarajuće za pranje određenih vrsta tekstila.

6. „ciklus” znači cjelokupni proces pranja, ispiranja i centrifugiranja, kako je utvrđen za odabrani program;

7. „trajanje programa” znači vrijeme koje prođe od početka do kraja programa, bez odgađanja koje programira krajnji korisnik;

8. „nazivni kapacitet” znači maksimalna masa u kg suhog rublja određene vrste, koju je dobavljač naveo u intervalima po 0,5 kg i koja se može tretirati u kućanskoj perilici rublja prema odabranom programu, kada je napunjena u skladu s uputama dobavljača;

9. „djelomično punjenje” znači pola nazivnog kapaciteta punjenja kućanske perilice rublja za određeni program;

10. „sadržaj preostale vlage” znači količina vlage sadržana u rublju na kraju faze centrifugiranja;

11. „stanje isključenosti” znači stanje u kojem je kućanska perilica rublja isključena pomoću kontrolnoga gumba ili prekidača na uređaju, koji je dostupan krajnjem korisniku i omogućuje mu da pri normalnoj uporabi postigne najnižu potrošnju električne energije koja može trajati neograničeno vrijeme dok je kućanska perilica rublja priključena na izvor električne energije i koristi se u skladu s uputama dobavljača; kada nema kontrolnoga gumba ili prekidača koji je dostupan krajnjem korisniku, „stanje isključenosti” znači stanje postignuto kada se kućanska perilica rublja sama vrati na potrošnju energije u stacionarnom stanju;

12. „stanje mirovanja” znači stanje najniže potrošnje energije koje može trajati neograničeno vrijeme nakon završetka programa bez ikakvog daljnjeg posredovanja krajnjeg korisnika, osim vađenja rublja iz kućanske perilice;

13. „ekvivalentna kućanska perilica rublja” znači model kućanske perilice rublja koji ima jednaki nazivni kapacitet, tehničke karakteristike i učinkovitost, jednaku potrošnju energije i vode te jednake emisije buke koja se prenosi zrakom tijekom pranja i centrifugiranja kao i neki drugi model kućanske perilice rublja koji je isti dobavljač stavio na tržište pod drugim kodnim brojem;

14. „krajnji korisnik” znači potrošač koji kupuje ili za kojeg se očekuje da će kupiti kućansku perilicu rublja;

15. „prodajno mjesto” znači mjesto na kojem su kućanske perilice rublja izložene ili ponuđene za prodaju, najam ili kupoprodaju s obročnom otplatom cijene.

Članak 3.

Obveze dobavljača

Dobavljač osigurava da:

(a) svaka kućanska perilica rublja bude označena tiskanom oznakom čiji su izgled i sadržaj utvrđeni u Prilogu I.;

(b) informacijski list, kako je utvrđen u Prilogu II., bude dostupan;

(c) tehnička dokumentacija, kako je navedena u Prilogu III., bude dostupna na zahtjev tijelima država članica i Komisiji;

(d) svaki oglas za određeni model kućanske perilice rublja sadržava razred energetske učinkovitosti ako se u oglasu objavljuju podaci o potrošnji energije ili cijeni;

(e) svi tehnički promidžbeni materijali o određenome modelu kućanske perilice rublja u kojima su navedeni njegovi specifični tehnički parametri sadržavaju razred energetske učinkovitosti tog modela;

▼M1

(f) elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u Prilogu I., bude dostupna distributerima za svaki model kućanske perilice rublja stavljen na tržište od 1. siječnja 2015. s novom identifikacijskom oznakom modela. Može biti dostupna distributerima i za druge modele kućanskih perilica rublja;

(g) elektronički informacijski list, kako je utvrđen u Prilogu II., bude dostupan distributerima za svaki model kućanske perilice rublja stavljen na tržište od 1. siječnja 2015. s novom identifikacijskom oznakom modela. Može biti dostupan distributerima i za druge modele kućanskih perilica rublja.

▼B

Članak 4.

Obveze distributera

Distributer osigurava da:

(a) svaka kućanska perilica rublja koja se nalazi na prodajnome mjestu na vanjskoj prednjoj ili gornjoj strani uređaja nosi jasno vidljivu oznaku koju dobavljač osigurava u skladu s člankom 3. točkom (a);

▼M1

(b) se za kućanske perilice rublja koje se nude na prodaju, najam ili kupnju uz obročnu otplatu cijene, kada se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi proizvod, prilažu informacije koje dobavljač osigurava u skladu s Prilogom IV. Ako se ti uređaji nude putem interneta i ako su elektronička oznaka i elektronički informacijski list dostupni u skladu s člankom 3. točkama (f) i (g), primjenjuju se odredbe Priloga VIII.;

▼B

(c) svaki oglas za određeni model kućanske perilice rublja sadržava uputu na razred energetske učinkovitosti tog modela ako se u oglasu objavljuju podaci o potrošnji energije ili cijeni;

(d) svi tehnički promidžbeni materijali o određenome modelu kućanske perilice rublja u kojima su navedeni njegovi specifični tehnički parametri sadržavaju uputu na razred energetske učinkovitosti toga modela.

Članak 5.

Mjerne metode

Podaci koje treba osigurati u skladu s člancima 3. i 4. dobivaju se primjenom pouzdanih, točnih i ponovljivih mjernih postupaka, pri čemu se uzimaju u obzir najnovije priznate mjerne metode.

Članak 6.

Postupak verifikacije radi tržišnog nadzora

Pri ocjenjivanju sukladnosti navedenog razreda energetske učinkovitosti, godišnje potrošnje energije, godišnje potrošnje vode, razreda učinkovitosti centrifugiranja, potrošnje energije u stanju isključenosti i stanju mirovanja, trajanja stanja mirovanja, sadržaja preostale vlage, brzine centrifuge i emisija buke koja se prenosi zrakom, države članice primjenjuju postupak utvrđen u Prilogu V.

Članak 7.

Preispitivanje

Komisija preispituje ovu Uredbu u svjetlu tehnološkog napretka najkasnije četiri godine od njezina stupanja na snagu. U okviru preispitivanja posebno se ocjenjuju odstupanja dopuštena pri verifikaciji, utvrđena u Prilogu V.

Članak 8.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 95/12/EZ stavlja se izvan snage od 20. prosinca 2011.

Članak 9.

Prijelazne odredbe

1.  Članak 3. točke (d) i (e) te članak 4. točke (b), (c) i (d) ne primjenjuju se na tiskane oglase i tiskane tehničke promidžbene materijale objavljene prije 20. travnja 2012.

2.  Kućanske perilice rublja stavljene na tržište prije 20. prosinca 2011. moraju biti u skladu s odredbama utvrđenima u Direktivi 95/12/EZ.

3.  U slučaju donošenja mjere za provedbu Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 5 ) s obzirom na zahtjeve u pogledu ekološkog dizajna za kućanske perilice rublja, kućanske perilice rublja koje su u skladu s odredbama te provedbene mjere s obzirom na zahtjeve u pogledu učinkovitosti pranja, kao i odredbama ove Uredbe, i koje su stavljene na tržište ili ponuđene za prodaju, najam ili kupoprodaju s obročnom otplatom cijene prije 20. prosinca 2011., smatraju se sukladnima zahtjevima Direktive 95/12/EZ.

Članak 10.

Stupanje na snagu i primjena

1.  Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.  Primjenjuje se od 20. prosinca 2011. Međutim, članak 3. točke (d) i (e) te članak 4. točke (b), (c) i (d) primjenjuju se od 20. travnja 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Oznaka

1.   OZNAKA

image

1. Oznaka sadržava sljedeće podatke:

I. naziv ili zaštitni znak dobavljača;

II. dobavljačevu identifikacijsku oznaku modela, to jest kod, obično alfanumerički, po kojem se određeni model kućanske perilice rublja razlikuje od ostalih modela označenih istim zaštitnim znakom ili nazivom dobavljača;

III. razred energetske učinkovitosti utvrđen u skladu s Prilogom VI. točkom 1.; vrh strelice s oznakom razreda energetske učinkovitosti kućanske perilice rublja postavlja se istu visinu kao i vrh strelice s oznakom relevantnog razreda energetske učinkovitosti;

IV. ponderiranu godišnju potrošnju energije (AEC ) izraženu u kWh (kWh/god), zaokruženu na najbliži cijeli broj u skladu s Prilogom VII.;

V. ponderiranu godišnju potrošnju vode (AWC ) izraženu u litrama (l/god), zaokruženu na najbliži cijeli broj u skladu s Prilogom VII.;

VI. nazivni kapacitet izražen u kg, za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja ili za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri punom kapacitetu punjenja, ovisno o tome koja je vrijednost manja;

VII. razred učinkovitosti centrifugiranja, kako je utvrđen u Prilogu VI. točki 2.;

VIII. emisije buke koja se prenosi zrakom, tijekom faza pranja i centrifugiranja, za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja, izražene u dB(A) re 1 pW, zaokružene na najbliži cijeli broj.

2. Izgled oznake u skladu je s točkom 2. Odstupajući od navedenog, ako je nekome modelu dodijeljen „znak zaštite okoliša EU-a” u skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ( 6 ), može se dodati i kopija znaka zaštite okoliša EU-a.

2.   IZGLED OZNAKE

Oznaka izgleda onako kako je prikazano na donjoj slici.

image

Pri čemu:

(a) Oznaka mora biti široka najmanje 110 mm i visoka najmanje 220 mm. Ako je oznaka otisnuta u većem formatu, elementi koje sadržava unatoč tomu moraju ostati u gore navedenom omjeru.

(b) Pozadina je bijela.

(c) Boje su CMYK – cijan, magenta, žuta i crna, kao u ovom primjeru: 00-70-X-00: 0 % cijan, 70 % magenta, 100 % žuta, 0 % crna.

(d) Oznaka ispunjava sve dolje navedene zahtjeve (brojevi se odnose na gornju sliku):

image   Obrub: 5 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 3,5 mm

image   Logotip EU-a – boje: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

image   Oznaka energetske učinkovitosti: boja: X-00-00-00.

Piktogram kako je prikazan; logotip EU-a i oznaka energetske učinkovitosti (zajedno): širina: 92 mm, visina: 17 mm.

image   Obrub ispod logotipa: 1 pt – boja: cijan 100 % – dužina: 92,5 mm.

image   Skala A-G:

  Strelica: visina: 7 mm, razmak: 0,75 mm – boje:

 

 Najviši razred: X-00-X-00,

 Drugi razred: 70-00-X-00,

 Treći razred: 30-00-X-00,

 Četvrti razred: 00-00-X-00,

 Peti razred: 00-30-X-00,

 Šesti razred: 00-70-X-00,

 Najniži razred: 00-X-X-00.

  Tekst: Calibri bold 18 pt, velika slova, bijela boja; simboli „+”: Calibri bold 12 pt, velika slova, bijela boja, poravnati u jednom redu.

image   Razred energetske učinkovitosti

  Strelica: širina: 26 mm, visina: 14 mm, 100 % crna boja,

  Tekst: Calibri bold 29 pt, velika slova, bijela boja; simboli „+”: Calibri bold 18 pt, velika slova, bijela boja, poravnati u jednom redu.

image   Energija: tekst: Calibri regular 11 pt, velika slova, 100 % crna boja.

image   Ponderirana godišnja potrošnja energije

  Obrub: 2 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 3,5 mm,

  Vrijednost: Calibri bold 42 pt, 100 % crna boja; i Calibri regular 17 pt, 100 % crna boja.

image   Ponderirana godišnja potrošnja vode:

  Piktogram kako je prikazan,

  Obrub: 2 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 3,5 mm,

  Vrijednost: Calibri bold 24 pt, 100 % crna boja; i Calibri regular 16 pt, 100 % crna boja.

image   Nazivni kapacitet:

  Piktogram kako je prikazan,

  Obrub: 2 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 3,5 mm,

  Vrijednost: Calibri bold 24 pt, 100 % crna boja; i Calibri regular 16 pt, 100 % crna boja.

image   Razred učinkovitosti centrifugiranja

  Piktogram kako je prikazan,

  Obrub: 2 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 3,5 mm,

  Vrijednost: Calibri regular 16 pt, horizontalna skala 75 %, 100 % crna boja i Calibri bold 22 pt, horizontalna skala 75 %, 100 % crna boja;

image   Emisije buke koja se prenosi zrakom:

  Piktogram kako je prikazan,

  Obrub: 2 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 3,5 mm,

  Vrijednost: Calibri bold 24 pt, 100 % crna boja; i Calibri regular 16 pt, 100 % crna boja.

image   Naziv ili zaštitni znak dobavljača

image   Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela

image  Naziv ili zaštitni znak dobavljača i dobavljačeva identifikacijska oznaka modela trebali bi stati u prostor 92 × 15 mm.

image   Broj uredbe: Calibri bold 12 pt, 100 % crna boja.
PRILOG II.

Informacijski list proizvoda

1. U informacijskom listu proizvoda za kućanske perilice rublja podaci se navode sljedećim redoslijedom i uvrštavaju se u brošuru proizvoda ili druge tiskane materijale priložene uz proizvod:

(a) naziv ili zaštitni znak dobavljača;

(b) dobavljačeva identifikacijska oznaka modela, odnosno kod, obično alfanumerički, po kojem se određeni model kućanske perilice rublja razlikuje od ostalih modela označenih istim zaštitnim znakom ili nazivom dobavljača;

(c) nazivni kapacitet, izražen u kg pamuka za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja ili program pranja pamuka na 40 °C pri punom kapacitetu punjenja, ovisno o tome koja je vrijednost manja;

(d) razred energetske učinkovitosti u skladu s Prilogom VI. točkom 1.;

(e) ako je kućanskoj perilici rublja dodijeljen „znak zaštite okoliša EU-a” u skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010, može se uvrstiti i taj podatak;

(f) ponderirana godišnja potrošnja energije (AEC ) izražena u kWh (kWh/god), zaokružena na najbliži cijeli broj; opisuje se kao „Potrošnja energije ‚X’ kWh godišnje (kWh/god), na temelju 220 standardnih ciklusa pranja za programe pranja pamuka na 60 °C i 40 °C pri punom i djelomičnom kapacitetu punjenja i u režimu niske potrošnje energije. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se uređaj koristi.”;

(g) potrošnja energije (Et,60 , Et,60½ , Et,40½ ) za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom i djelomičnom kapacitetu punjenja i za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja;

(h) ponderirana potrošnja energije u stanju isključenosti i stanju mirovanja;

(i) ponderirana godišnja potrošnja vode (AWC ) izražena u litrama (l/god), zaokružena na najbliži cijeli broj; opisuje se kao „Potrošnja vode ‚X’ litara godišnje (l/god), na temelju 220 standardnih ciklusa pranja za programe pranja pamuka na 60 °C i 40 °C pri punom i djelomičnom kapacitetu punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o načinu na koji se uređaj koristi.”;

(j) razred učinkovitosti centrifugiranja utvrđen u skladu s Prilogom VI. točkom 2., izražen kao „Razred učinkovitosti centrifugiranja ‚X’ na skali od G (najniža učinkovitost) do A (najviša učinkovitost)”; to se može izraziti i na drugi način, pod uvjetom da pritom bude jasno da je raspon skale od G (najniža učinkovitost) do A (najviša učinkovitost);

(k) maksimalna brzina centrifuge, za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja i za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja, ovisno o tome koja je vrijednost manja i postignuti sadržaj preostale vlage za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja i za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja, ovisno o tome koja je vrijednost veća;

(l) navod da su „standardni program pranja pamuka na 60 °C” i „standardni program pranja pamuka na 40 °C” standardni programi pranja na koje se odnose podaci navedeni na oznaci i u informacijskom listu, da su ti programi pogodni za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja i da su to najučinkovitiji programi s obzirom na kombiniranu potrošnju energije i vode;

(m) trajanje programa za „standardni program pranja pamuka na 60 °C” pri punom i djelomičnom kapacitetu punjenja i za „standardni program pranja pamuka na 40 °C” pri djelomičnom kapacitetu punjenja, izraženo u minutama i zaokruženo na najbližu minutu;

(n) trajanje stanja mirovanja (T1 ), ako je kućanska perilica rublja opremljena sustavom za upravljanje potrošnjom energije;

(o) emisije buke koja se prenosi zrakom, izražene u dB(A) re 1 pW i zaokružene na najbliži cijeli broj tijekom faza pranja i centrifugiranja, za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja;

(p) ako je kućanska perilica rublja namijenjena za ugradnju, navod u tom smislu.

2. Jedan informacijski list može se odnositi na više modela kućanskih perilica rublja koje isporučuje isti dobavljač.

3. Informacije sadržane u informacijskom listu mogu se prikazati u obliku kopije oznake koja može biti u boji ili crno-bijela. U tom slučaju navode se i podaci iz točke 1. koji nisu prikazani na oznaci.
PRILOG III.

Tehnička dokumentacija

1. Tehnička dokumentacija iz članka 3. točke (c) sadržava:

(a) naziv i adresu dobavljača;

(b) opći opis modela perilice rublja, dovoljan za njezino nedvojbeno i jednostavno prepoznavanje;

(c) prema potrebi, upute na korištene usklađene norme;

(d) prema potrebi, ostale korištene tehničke norme i specifikacije;

(e) ime i potpis osobe koja je ovlaštena obvezati dobavljača;

(f) navod o tome ispušta li predmetni model kućanske perilice rublja tijekom ciklusa pranja srebrne ione, kako slijedi: „Ovaj proizvod tijekom ciklusa pranja ispušta/ne ispušta srebrne ione.”;

(g) sljedeće tehničke parametre za mjerenja:

i. potrošnja energije;

ii. trajanje programa;

iii. potrošnja vode;

iv. potrošnja energije u „stanju isključenosti”;

v. potrošnja energije u „stanju mirovanja”

vi. trajanje „stanja mirovanja”;

vii. sadržaj preostale vlage;

viii. emisije buke koja se prenosi zrakom;

ix. maksimalna brzina centrifuge;

(h) rezultate izračuna napravljenih u skladu s Prilogom VII.

2. Ako su podaci uvršteni u dosje tehničke dokumentacije za određeni model kućanske perilice rublja dobiveni izračunom na temelju konstrukcije i/ili ekstrapolacijom podataka o drugim ekvivalentnim kućanskim perilicama rublja, dokumentacija sadržava pojedinosti o tim izračunima i/ili ekstrapolaciji, kao i pojedinosti o ispitivanjima koja je dobavljač obavio radi verifikacije točnosti navedenih izračuna. Ti podaci isto tako sadržavaju popis svih ostalih ekvivalentnih modela kućanskih perilica rublja za koje su podaci dobiveni na istoj osnovi.
PRILOG IV.

Informacije koje treba osigurati kada se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi proizvod

1. Informacije iz članka 4. točke (b) navode se sljedećim redoslijedom:

(a) nazivni kapacitet izražen u kg pamuka za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja ili za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri punom kapacitetu punjenja, ovisno o tome koja je vrijednost manja;

(b) razred energetske učinkovitosti, kako je definiran u Prilogu VI. točki 1.;

(c) ponderirana godišnja potrošnja energije izražena u kWh (kWh/god), zaokružena na najbliži cijeli broj i izračunana u skladu s Prilogom VII. točkom 1. podtočkom (c);

(d) ponderirana godišnja potrošnja vode izražena u litrama (l/god), zaokružena na najbliži cijeli broj i izračunana u skladu s Prilogom VII. točkom 2. podtočkom (a);

(e) razred učinkovitosti centrifugiranja utvrđen u skladu s Prilogom VI. točkom 2.;

(f) maksimalna brzina centrifuge za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja ili za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja, ovisno o tome koje je vrijednost manja, i postignuti sadržaj preostale vlage, za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja ili za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja, ovisno o tome koje je vrijednost veća;

(g) emisije buke koja se prenosi zrakom tijekom faza pranja i centrifugiranja, za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja, izražene u dB(A) re 1 pW i zaokružene na najbliži cijeli broj;

(h) ako je model namijenjen za ugradnju, navod u tom smislu.

2. Ako se navode i drugi podaci sadržani u informacijskom listu proizvoda, navode se u obliku i prema redoslijedu kako je utvrđeno u Prilogu II.

3. Veličina i font koji se koriste za tiskanje ili prikazivanje svih podataka koji se spominju u ovom Prilogu moraju biti čitljivi.
PRILOG V.

Postupak verifikacije radi tržišnog nadzora

Radi provjere sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u člancima 3. i 4., tijela država članica ispituju jednu kućansku perilicu rublja. Ako izmjereni parametri nisu u skladu s vrijednostima koje je naveo dobavljač, odnosno nisu u okviru raspona utvrđenih u tablici 1., mjerenja se obavljaju na još tri kućanske perilice rublja. Aritmetička sredina vrijednosti izmjerenih na te tri kućanske perilice rublja mora biti u skladu s vrijednostima koje je naveo dobavljač, odnosno u okviru raspona utvrđenih u tablici 1., osim potrošnje energije čija izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nazivne vrijednosti Et za više od 6 %.

U suprotnom slučaju smatra se da predmetni model i ostali ekvivalentni modeli kućanske perilice rublja ne ispunjavaju zahtjeve navedene u člancima 3. i 4.

Tijela država članica primjenjuju pouzdane, točne i ponovljive mjerne postupke pri kojima se uzimaju u obzir općepriznate najnovije mjerne metode, uključujući i metode navedene u dokumentima čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije.Tablica 1.

Mjerni parametar

Dopuštena odstupanja pri verifikaciji

Godišnja potrošnja energije

Izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nazivne vrijednosti (1) AEC za više od 10 %.

Potrošnja energije

Izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nazivne vrijednosti Et za više od 10 %.

Trajanje programa

Izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nazivne vrijednosti Tt za više od 10 %.

Potrošnja vode

Izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nazivne vrijednosti Wt za više od 10 %.

Sadržaj preostale vlage

Izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nazivne vrijednosti D za više od 10 %.

Brzina centrifuge

Izmjerena vrijednost ne smije biti manja od nazivne vrijednosti za više od 10 %

Potrošnja energije u stanju isključenosti i stanju mirovanja

Izmjerena vrijednost potrošnje energije P0 i Pl koja je veća od 1,00 W ne smije biti veća od nazivne vrijednosti za više od 10 %. Izmjerena vrijednost potrošnje energije P0 i Pl koja je manja ili jednaka 1,00 W ne smije biti veća od nazivne vrijednosti za više od 0,10 W.

Trajanje stanja mirovanja

Izmjerena vrijednost ne smije biti veća od nazivne vrijednosti Tl za više od 10 %.

Emisije buke koja se prenosi zrakom

Izmjerena vrijednost mora biti u skladu s nazivnom vrijednošću.

(1)   „Nazivna vrijednost” znači vrijednost koju je deklarirao dobavljač.
PRILOG VI.

Razredi energetske učinkovitosti i učinkovitosti centrifugiranja

1.   RAZREDI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Razred energetske učinkovitosti kućanske perilice rublja utvrđuje se na temelju njezina indeksa energetske učinkovitosti (EEI), kako je utvrđen u tablici 1.

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) kućanske perilice rublja izračunava se u skladu s Prilogom VII. točkom 1.Tablica 1.

Razredi energetske učinkovitosti

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti

A+++ (najviša učinkovitost)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (najniža učinkovitost)

EEI ≥ 87

2.   RAZREDI UČINKOVITOSTI CENTRIFUGIRANJA

Razred učinkovitosti centrifugiranja kućanske perilice rublja utvrđuje se na temelju sadržaja preostale vlage (D), kako je utvrđen u tablici 2.

Sadržaj preostale vlage (D) kućanske perilice rublja izračunava se u skladu s Prilogom VII. točkom 3.Tablica 2.

Razredi učinkovitosti centrifugiranja

Razred učinkovitosti centrifugiranja

Sadržaj preostale vlage (%)

A (najviša učinkovitost)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (najniža učinkovitost)

D ≥ 90
PRILOG VII.

Metoda za izračun indeksa energetske učinkovitosti, godišnje potrošnje vode i sadržaja preostale vlage

1.   IZRAČUN INDEKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Za izračun indeksa energetske učinkovitosti (EEI) određenog modela kućanske perilice rublja, ponderirana godišnja potrošnja energije kućanske perilice rublja za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom i djelomičnom kapacitetu punjenja i za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja uspoređuje se s njezinom standardnom godišnjom potrošnjom energije.

(a) Indeks energetske učinkovitosti (EEI) izračunava se prema sljedećoj formuli i zaokružuje na jedno decimalno mjesto:

image

gdje je:

AEC

=

godišnja potrošnja energije kućanske perilice rublja;

SAEC

=

standardna godišnja potrošnja energije kućanske perilice rublja.

(b) Standardna godišnja potrošnja energije (SAEC ) izračunava se u kWh/god prema sljedećoj formuli i zaokružuje na dvije decimale:

SAEC = 47,0 × c + 51,7

gdje je:

C

=

nazivni kapacitet kućanske perilice rublja za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja ili za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri punom kapacitetu punjenja, ovisno o tome koja je vrijednost manja.

(c) Ponderirana godišnja potrošnja energije (AEC ) izračunava se u kWh/god prema sljedećoj formuli i zaokružuje na dvije decimale:

i. 

image

gdje je:

Et

=

ponderirana potrošnja energije;

P0

=

ponderirana snaga u „stanju isključenosti”;

Pl

=

ponderirana snaga u „stanju mirovanja”;

Tt

=

ponderirano trajanje programa;

220

=

ukupan broj standardnih ciklusa pranja na godinu.

ii. Ako je kućanska perilica rublja opremljena sustavom za upravljanje potrošnjom energije, pri čemu se kućanska perilica rublja po završetku programa automatski vraća u „stanje isključenosti”, ponderirana godišnja potrošnja energije (AEC ) izračunava se uzimajući u obzir stvarno trajanje „stanja mirovanja”, prema sljedećoj formuli:

image

gdje je:

Tl

=

trajanje „stanja mirovanja”;

(d) Ponderirana potrošnja energije (Et ) izračunava se u kWh prema sljedećoj formuli i zaokružuje na tri decimale:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7

gdje je:

Et,60

=

potrošnja energije za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja;

Et,60½

=

potrošnja energije za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja;

Et,40½

=

potrošnja energije za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja

(e) Ponderirana snaga u „stanju isključenosti” (P0 ) izračunava se u W prema sljedećoj formuli i zaokružuje na dvije decimale:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7

gdje je:

P0,60

=

snaga u „stanju isključenosti” za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja;

P0,60½

=

snaga u „stanju isključenosti” za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja;

P0,40½

=

snaga u „stanju isključenosti” za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja

(f) Ponderirana snaga u „stanju mirovanja” (Pl ) izračunava se u W prema sljedećoj formuli i zaokružuje na dvije decimale:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7

gdje je:

Pl,60

=

snaga u „stanju mirovanja” za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja;

Pl,60½

=

snaga u „stanju mirovanja” za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja;

Pl,40½

=

snaga u „stanju mirovanja” za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja

(g) Ponderirano trajanje programa (Tt ) izračunava se u minutama prema sljedećoj formuli i zaokružuje na najbližu minutu:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7

gdje je:

Tt,60

=

trajanje standardnog programa pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja;

Tt,60½

=

trajanje standardnog programa pranja pamuka na 60 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja;

Tt,40½

=

trajanje standardnog programa pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja

(h) Ponderirano trajanje „stanja mirovanja” (Tl ) izračunava se u minutama prema sljedećoj formuli i zaokružuje na najbližu minutu:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7

gdje je:

Tl,60

=

trajanje „stanja mirovanja” za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja;

Tl,60½

=

trajanje „stanja mirovanja” za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja;

Tl,40½

=

trajanje „stanja mirovanja” za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja

2.   IZRAČUN PONDERIRANE GODIŠNJE POTROŠNJE VODE

(a) Ponderirana godišnja potrošnja vode (AWC ) kućanske perilice rublja izračunava se u litrama prema sljedećoj formuli i zaokružuje na cijeli broj:

AWc = Wt × 220

gdje je:

Wt

=

ponderirana potrošnja vode;

220

=

ukupni broj standardnih ciklusa pranja na godinu.

(b) Ponderirana potrošnja vode (Wt ) izračunava se u litrama prema sljedećoj formuli i zaokružuje na cijeli broj:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7

gdje je:

Wt,60

=

potrošnja vode za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja;

Wt,60½

=

potrošnja vode za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja;

Wt,40½

=

potrošnja vode za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja

3.   IZRAČUN PONDERIRANOG SADRŽAJA PREOSTALE VLAGE

Ponderirani sadržaj preostale vlage (D) za kućansku perilicu rublja izračunava se kao postotak prema sljedećoj formuli i zaokružuje na najbliži cijeli postotak:

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7

gdje je:

D60

sadržaj preostale vlage za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja, izražen u postocima i zaokružen na najbliži cijeli postotak;

D60½

sadržaj preostale vlage za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja, izražen u postocima i zaokružen na najbliži cijeli postotak;

D40½

sadržaj preostale vlage za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja, izražen u postocima i zaokružen na najbliži cijeli postotak.

▼M1
PRILOG VIII.

Podaci koji se moraju osigurati u slučaju internetske prodaje, najma ili najma s pravom kupnje

1. Za potrebe točaka 2. do 5. ovog Priloga primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) „mehanizam za prikaz” znači svaki zaslon, uključujući zaslon na dodir, ili ostala vizualna tehnologija koja se koristi za prikaz internetskog sadržaja korisnicima;

(b) „ugniježđeni prikaz” znači vizualno sučelje na kojem se skupu slika ili podataka pristupa klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na druge skupine slika ili podataka;

(c) „zaslon na dodir” znači zaslon osjetljiv na dodir, poput onog tablet računala, tableta ili pametnog telefona;

(d) „alternativni tekst” znači tekst koji kao alternativa grafičkom prikazu, omogućuje prikazivanje podataka u negrafičkom obliku ako uređaji za prikaz ne omogućuju grafički prikaz ili kao pomoć za dostupnost kao što je unos za aplikacije za sintezu govora.

2. Odgovarajuća oznaka koju osiguravaju dobavljači u skladu s člankom 3. točkom (f) prikazuje se na mehanizmu za prikaz u blizini cijene proizvoda. Veličina mora biti takva da oznaka bude jasno vidljiva i čitljiva te mora biti proporcionalna veličini utvrđenoj u točki 2. Priloga I. Oznaka se može prikazati korištenjem ugniježđenog prikaza, u kojem slučaju slika koja se koristi za pristup oznaci mora biti u skladu sa specifikacijama utvrđenima u točki 3. ovog Priloga. Ako se koristi ugniježđeni prikaz, oznaka se prikazuje prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na slici.

3. Za sliku koja se koristi za pristup oznaci kod ugniježđenog prikaza vrijedi sljedeće:

(a) strelica je u boji koja odgovara razredu energetske učinkovitosti proizvoda na oznaci;

(b) na strelici se prikazuje razred energetske učinkovitosti proizvoda u bijeloj boji i veličini slova koja odgovara veličini slova cijene te se

(c) u jednom je od sljedeća dva formata:

image

4. U slučaju ugniježđenog prikaza, redoslijed prikaza oznaka je sljedeći:

(a) slika iz točke 3. ovog Priloga prikazuje se na mehanizmu za prikaz u blizini cijene proizvoda;

(b) slika ima poveznicu na oznaku;

(c) oznaka se prikazuje nakon klika mišem, pomicanja miša ili širenja zaslona na dodir na slici;

(d) oznaka se prikazuje na skočnom prozoru, u novoj kartici, na novoj stranici ili umetnutim prikazom na zaslonu;

(e) za uvećavanje oznake na zaslonima na dodir, primjenjuju se načini koji vrijede za uređaje za uvećavanje dodirom;

(f) za zatvaranje prikazane oznake postoji mogućnost zatvaranja ili drugi standardni mehanizam zatvaranja;

(g) u tekstu, koji je alternativa grafičkom prikazu i koji se prikazuje kada grafički prikaz ne radi, navodi se razred energetske učinkovitosti proizvoda veličine slova koja odgovara veličini slova cijene.

5. Odgovarajući informacijski list koji osiguravaju dobavljači u skladu s člankom 3. točkom (g) prikazuje se na mehanizmu za prikaz u blizini cijene proizvoda. Veličina mora biti takva da je informacijski list jasno vidljiv i čitljiv. Informacijski list može se prikazati korištenjem ugniježđenog prikaza. U tom se slučaju na poveznici koja se koristi za pristup listu jasno i čitljivo navodi „informacijski list”. Ako se koristi ugniježđeni prikaz, informacijski list prikazuje se prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na slici.( 1 ) SL L 153, 18.6.2010., str. 1.

( 2 ) SL L 47, 24.2.1996., str. 35.

( 3 ) SL L 266, 18.10.1996., str. 1.

( 4 ) SL L 204, 21.7.1998., str. 37.

( 5 ) SL L 285, 31.10.2009., str. 10.

( 6 ) SL L 27, 30.1.2010., str. 1.