02010R1031 — HR — 05.01.2019 — 007.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1031/2010

od 12. studenoga 2010.

o rasporedu, upravljanju i drugim aspektima dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova prema Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice

(Tekst značajan za EGP)

( L 302 18.11.2010, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1210/2011 od 23. studenoga 2011.

  L 308

2

24.11.2011

►M2

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 784/2012 od 30. kolovoza 2012.

  L 234

4

31.8.2012

►M3

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1042/2012 od 7. studenoga 2012.

  L 310

19

9.11.2012

►M4

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1143/2013 оd 13. studenoga 2013.

  L 303

10

14.11.2013

►M5

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 176/2014 оd 25. veljače 2014.

  L 56

11

26.2.2014

►M6

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1902 оd 18. listopada 2017.

  L 269

13

19.10.2017

►M7

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/7 оd 30. listopada 2018.

  L 2

1

4.1.2019
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1031/2010

od 12. studenoga 2010.

o rasporedu, upravljanju i drugim aspektima dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova prema Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice

(Tekst značajan za EGP)POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom predviđaju pravila o rasporedu, upravljanju i drugim aspektima dražbi emisijskim jedinicama prema Direktivi 2003/87/EZ.

Članak 2.

Područje primjene

Ova se Uredba primjenjuje na dražbovanje emisijskih jedinica prema poglavlju II. (zrakoplovstvo) Direktive 2003/87/EZ i dražbovanje emisijskih jedinica prema poglavlju III. (stacionarna postrojenja) te Direktive koje se mogu valjano predati u razdobljima trgovanja od 1. siječnja 2013. dalje.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe važe sljedeće definicije:

1. „budućnosnice” znači emisijske jedinice koje se na dražbi prodaju kao financijski instrumenti, prema članku 38. stavku 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 1287/2006 ( 1 ), za isporuku na dogovoreni dan u budućnosti po dražbovnoj cijeni utvrđenoj sukladno članku 7. stavku 2. ove Uredbe i kod kojih su dodatni maržni pozivi koji odražavaju kretanje cijena plativi u gotovini;

2. „unaprijedni ugovor” znači emisijske jedinice koje se na dražbi prodaju kao financijski instrumenti, prema članku 38. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1287/2006, za terminsku isporuku po dražbovnoj cijeni utvrđenoj sukladno članku 7. stavku 2. ove Uredbe i kod kojih dodatni maržni pozivi koji odražavaju kretanje cijena mogu biti osigurani bilo negotovinskim jamstvom ili dogovorenom državnom garancijom, po izboru središnje ugovorne stranke;

3. „dvodnevni promptni ugovor” znači emisijske jedinice koje se prodaju na dražbi za isporuku na dogovoreni dan, a najkasnije drugog trgovinskog dana od dana dražbe, prema članku 38. stavku 2. točki (a) Uredbe (EZ) br. 1287/2006;

4. „petodnevne budućnosnice” znači emisijske jedinice koje se prodaju na dražbi kao financijski instrumenti prema članku 38. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1287/2006, za isporuku na dogovoreni dan, a najkasnije petog trgovinskog dana od dana dražbe;

5. „ponuda” znači ponuda na dražbi za stjecanje određene količine emisijskih jedinica po navedenoj cijeni;

6. „rok za nadmetanje” znači razdoblje tijekom kojeg se ponude mogu podnositi;

7. „trgovinski dan” znači svaki dan tijekom kojega su dražbovna platforma i sustav za poravnanje ili sustav za namiru koji su na nju priključeni otvoreni za trgovanje;

8. „investicijska tvrtka” znači investicijska tvrtka u smislu točke 1. članka 4. stavka 1. Direktive 2004/39/EZ;

9. „kreditna institucija” znači kreditna ustanova u smislu članka 4. stavka 1. Direktive 2006/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 );

10. „financijski instrument” znači financijski instrument u smislu točke 17. članka 4. stavka 1. Direktive 2004/39/EZ ako nije drukčije navedeno u ovoj Uredbi;

11. „sekundarno tržište” znači tržište na kojem osobe kupuju ili prodaju emisijske jedinice prije ili nakon raspodjele bilo bez naknade ili na dražbi;

12. „vladajuće društvo” znači vladajuće društvo u smislu članaka 1. i 2. Direktive Vijeća 83/349/EEZ ( 3 );

13. „ovisno društvo” znači ovisno društvo u smislu članaka 1. i 2. Direktive 83/349/EEZ;

14. „podružnica” znači poduzeće koje je s vladajućim društvom ili ovisnim društvom u odnosu u smislu članka 12. stavka 1. Direktive 83/349/EEZ;

15. „kontrola” znači kontrola u smislu članka 3. stavaka 2. i 3. Uredbe Vijeća br. 139/2004 ( 4 ) kako se primjenjuje u Konsolidiranom priopćenju Komisije o jurisdikciji ( 5 ). Uvodna izjava (22) te Uredbe i stavci 52. i 53. tog Priopćenja primjenjuju se na utvrđivanje pojma kontrole za poduzeća u vlasništvu države;

16. „dražbovni postupak” znači postupak koji obuhvaća utvrđivanje kalendara dražbi, postupke za odobravanje sudjelovanja u nadmetanju, postupke za podnošenje ponuda, provođenje dražbe, izračun i oglašavanje rezultata dražbe, odredbe kojima se uređuje plaćanje dužne cijene, isporuka emisijskih jedinica i upravljanje jamstvom potrebnim za pokriće rizika transakcija kao i nadzor i praćenje da li dražbovne platforme propisno provode dražbe;

17. „pranje novca” znači pranje novca u smislu članka 1. stavka 2. Direktive 2005/60/EZ s obzirom na članak 1. stavke 3. i 5. te Direktive;

18. „financiranje terorizma” znači financiranje terorizma u smislu članka 1. stavka 4. Direktive 2005/60/EZ s obzirom na članak 1. stavak 5. te Direktive;

19. „kazneno djelo” znači kazneno djelo u smislu članka 3. stavka 4. Direktive 2005/60/EZ;

20. „dražbovatelj” znači svako javno ili privatno tijelo koje država članica imenuje za dražbu emisijskih jedinica u svoje ime;

21. „određeni operativni račun” znači jedan ili više vrsta operativnih računa predviđenih primjenjivom uredbom Komisije donesenom prema članku 19. stavku 3. Direktive 2003/87/EZ za potrebe sudjelovanja u dražbovnom postupku ili provođenja postupka dražbe uključujući i držanje emisijskih jedinica na založnom računu do isporuke prema ovoj Uredbi;

22. „određeni bankovni račun” znači bankovni račun koji odrede dražbovatelj, ponuditelj ili njegov sljednik za primitak plaćanja koja treba izvršiti prema ovoj Uredbi;

23. „mjera dubinske analize klijenta” znači mjera dubinske analize klijenta u smislu članka 8. stavka 1. Direktive 2005/60/EZ s obzirom na članak 8. stavak 2. te Direktive;

24. „stvarni vlasnik” znači stvarni vlasnik u smislu članka 3. stavka 6. Direktive 2005/60/EZ;

25. „propisno ovjerena preslika” znači vjerodostojna presliku izvornog dokumenta koju kao vjernu presliku izvornika ovjeri kvalificirani pravnik, knjigovođa, javni bilježnik ili osoba slične profesije imenovana prema nacionalnom zakonodavstvu dotične države članice i time službeno potvrdi da neki primjerak dokumenta u potpunosti odgovara originalu toga dokumenta;

26. „politički eksponirane osobe” znači politički eksponirane osobe u smislu članka 3. stavka 8. Direktive 2005/60/EZ;

27. „zlouporaba tržišta” znači bilo uporaba povlaštenih informacija kako je definirana u točki 28. ovog članka ili zabranjena člankom 38. ili manipuliranje tržištem kako je definirano u točki 30. ovog članka ili u članku 37. točki (b) ili u oba;

28. „trgovanje na temelju povlaštenih informacija” znači uporaba povlaštenih informacija zabranjenu člankom 2., 3. i 4. Direktive 2003/6/EZ u odnosu na financijski instrument u smislu članka 1. stavka 3. Direktive 2003/6/EZ iz članka 9. te Direktive ako nije drukčije navedeno u ovoj Uredbi;

29. „povlaštena informacija” znači povlaštena informacija u smislu članka 1. stavka 1. Direktive 2003/6/EZ u odnosu na financijski instrument u smislu članka 1. stavka 3. Direktive 2003/6/EZ iz članka 9. te Direktive ako nije drukčije navedeno u ovoj Uredbi;

30. „manipuliranje tržištem” znači manipuliranje tržištem u smislu članka 1. stavka 2. Direktive 2003/6/EZ u odnosu na financijski instrument u smislu članka 1. stavka 3. Direktive 2003/6/EZ iz članka 9. te Direktive ako nije drukčije navedeno u ovoj Uredbi;

31. „sustav za poravnanje” znači jedna ili više infrastruktura priključenih na dražbovnu platformu koje imaju mogućnost pružanja usluga poravnanja, maržnog poziva, multilateralnog poravnanja (netting), upravljanja jamstvom, namire i isporuke te drugih usluga, koji osigurava središnja ugovorna stranka, a kojem se može pristupiti bilo izravno ili neizravno preko članova središnje ugovorne stranke koji djeluju kao posrednici između svojih klijenata i središnje ugovorne stranke;

32. „poravnanje” znači svi postupci koji prethode otvaranju nadmetanja, koji se odvijaju tijekom roka za nadmetanje i po zatvaranju nadmetanja do namire, uključujući i upravljanje rizicima u tom razdoblju, uključujući i maržni poziv, multilateralno poravnavanje (netting) ili novaciju ili bilo koje druge usluge, koji se eventualno izvršavaju sustavom za poravnanje ili namiru;

33. „maržni poziv” znači postupak kojim dražbovatelj ili ponuditelj ili jedan ili više posrednika koji djeluju u njihovo ime trebaju založiti jamstvo kojim zatvaraju danu financijsku poziciju, a obuhvaća čitav postupak odmjere, izračuna i upravljanja jamstvom uspostavljenim za zatvaranje tih financijskih pozicija, namijenjen kako bi se osiguralo da se sve obveze plaćanja ponuditelja i sve obveze isporuke dražbovatelja ili jednog ili više posrednika koji djeluju u njihovo ime mogu ispuniti u vrlo kratkom roku;

34. „namira” znači plaćanje od strane izabranog ponuditelja ili njegovoga slijednika ili središnje ugovorne stranke ili agenta za namiru iznosa za emisijske jedinice koje trebaju biti isporučene tom ponuditelju ili njegovom slijedniku ili središnjoj ugovornoj strani ili agentu za namiru i isporuku emisijskih jedinica izabranom ponuditelju ili njegovom slijedniku ili središnjoj ugovornoj strani ili agentu za namiru;

35. „središnja ugovorna strana” znači tijelo koje posreduje bilo izravno između dražbovatelja i ponuditelja ili njegovog sljednika ili između posrednika koji ih zastupaju, koje djeluje prema svakom od njih kao isključiva ugovorna strana koja, podložno članku 48., jamči isplatu prihoda ostvarenih na dražbi dražbovatelju ili posredniku koji ga zastupa, ili isporuku emisijskih jedinica prodanih na dražbi ponuditelju ili posredniku koji ga zastupa;

36. „sustav za namiru” znači infrastruktura bez obzira je li priključena na dražbovnu platformu ili nije, koja može pružati usluge namire, uključujući i poravnanje, multilateralno poravnanje (netting), upravljanje jamstvom i sve ostale usluge koje omogućuju konačnu isporuku emisijskih jedinica u ime dražbovatelja izabranom ponuditelju ili njegovom slijedniku i plaćanje od strane izabranog ponuditelja ili njegovog slijednika dužnog iznosa dražbovatelju ili njegovom slijedniku i izvršavaju se putem jednog od sljedećeg;

(a) bankovnim sustavom i registrom Unije;

(b) jednog ili više agenata za namiru koji djeluju u ime dražbovatelja ili ponuditelja ili njihovog slijednika, koji pristupaju agentu za namiru bili izravno ili neizravno preko članova agenta za namiru u svojstvu posrednika između svojih klijenata i agenta za namiru;

37. „agent za namiru” znači tijelo u svojstvu zastupnika koji za dražbovnu platformu otvara račune preko kojih se istodobno ili gotovo istodobno i na zajamčeni način sigurno izvršavaju nalozi koje za prijenos emisijskih jedinica prodanih na dražbi daje dražbovatelj ili posrednik koji ga zastupa i plaćanje konačne dražbovne cijene koje izvršava izabrani ponuditelj, njegov sljednik ili posrednik koji ga zastupa;

38. „jamstvo” znači oblici kolateralnog jamstva iz članka 2. točke (m) Direktive 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 6 ), uključujući i sve emisijske jedinice koje sustav za poravnanje ili sustav za namiru prihvaćaju kao jamstvo;

39. „uređeno tržište” znači uređeno tržište u smislu točke 14. članka 4. stavka 1. Direktive 2004/39/EZ;

40. „MSP poduzeća” znači operateri ili operatori zrakoplova koji su mala i srednja poduzeća u smislu Preporuke Komisije 2003/361/EZ ( 7 );

41. „mali emiteri” znači operateri ili operatori zrakoplova koji su prosječno tijekom tri kalendarske godine koje prethode godini u kojoj sudjeluju na dražbi emitirali 25 000 tona emisija ekvivalent ugljikovog dioksida kako je utvrđeno na temelju njihovih verificiranih emisija;

42. „tržišni operator” znači tržišni operator u smislu točke 13. članka 4. stavka 1. Direktive 2004/39/EZ;

43. „poslovni nastan” može imati bilo koje od sljedećih značenja:

(a) mjesto stanovanja ili trajna adresa u Uniji za potrebe trećeg podstavka članka 6. stavka 3.;

(b) isto značenje kao u točki 20.a članka 4. stavka 1. Direktive 2004/39/EZ, uzimajući u obzir zahtjeve članka 5. stavka 4. te Direktive za potrebe članka 18. stavka 2. ove Uredbe;

(c) isto značenje kao u točki 20.a članka 4. stavka 1. Direktive 2004/39/EZ, uzimajući u obzir zahtjeve članka 5. stavka 4. te Direktive za potrebe članka 18. stavka 3. ove Uredbe, kad se radi o osobama iz točke (b) članka 18. stavka 1. ove Uredbe;

(d) isto značenje kao u točki 7. članka 4. Direktive 2006/48/EZ za potrebe članka 18. stavka 3. ove Uredbe, kad se radi o osobama iz točke (c) članka 18. stavka 1. ove Uredbe;

(e) isto značenje kao u točki 20.a članka 4. stavka 1. Direktive 2004/39/EZ za potrebe članka 19. stavka 2. ove Uredbe, kad se radi o poslovnim grupacijama iz točke (d) članka 18. stavka 1. ove Uredbe;

▼M1

(f) isto značenje kao u točki 20.b članka 4. stavka 1. Direktive 2004/39/EZ za potrebe članka 28. stavaka 4. i 5., članka 35. stavaka 4., 5. i 6. i članka 42. stavka 1. ove Uredbe.

▼M2

44. „izlazna strategija” znači jedan ili više dokumenata utvrđenih u skladu s ugovorima o imenovanju kontrolora dražbe ili dotične dražbovne platforme, u kojem su detaljno navedene mjere planirane radi osiguravanja sljedećeg:

(a) prijenosa sve materijalne ili nematerijalne imovine potrebne za neprekinuto odvijanje dražbi i nesmetan rad dražbovnog postupka, koji izvodi nasljednik dražbovne platforme;

(b) pružanje naručiteljima ili kontroloru dražbe, ili oboma, svih informacija o dražbovnom postupku koje su potrebne za postupak nabave za imenovanje nasljednika dražbovne platforme;

(c) pružanje tehničke pomoći naručiteljima ili kontroloru dražbe ili nasljedniku dražbovne platforme, ili bilo kojoj kombinaciji istih, koja omogućuje naručiteljima ili kontroloru dražbe ili nasljedniku dražbovne platforme, ili bilo kojoj kombinaciji istih razumijevanje, pristup ili korištenje mjerodavnih informacija osiguranih prema točkama (a) i (b).

▼BPOGLAVLJE II.

KONCEPCIJA DRAŽBI

Članak 4.

Proizvodi na dražbi

▼M4

1.  Emisijske jedinice nude se na prodaju na dražbovnoj platformi pomoću standardiziranih elektroničkih ugovora („proizvod na dražbi”).

▼M1

2.  Svaka država članica emisijske jedinice stavlja na dražbu u obliku bilo dvodnevnih promptnih ugovora ili petodnevnih budućnosnica.

▼M1 —————

▼B

Članak 5.

Oblik dražbe

Dražbe se provode u sljedećem obliku: ponuditelji podnose svoje ponude u jednom danom roku za nadmetanje s tim da ne vide ponude koje podnose ostali ponuditelji. Svaki izabrani ponuditelj plaća istu konačnu dražbovnu cijenu iz članka 7. za svaku emisijsku jedinicu neovisno o ponuđenoj cijeni.

Članak 6.

Podnošenje i povlačenje ponuda

1.  Minimalna količina za koju se podnosi ponuda je jedan lot.

▼M1

Jedan lot koji na dražbu stavlja dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. sastoji se od 500 emisijskih jedinica.

Jedan lot koji na dražbu stavlja dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 2. ili članku 30. stavku 2. sastoji se od 500 ili 1 000 Emisijskih jedinica.

▼B

2.  Svaka ponuda sadržava sljedeće podatke:

(a) identitet ponuditelja i da li ponuditelj ponudu podnosi za vlastiti račun ili u ime klijenta;

(b) kad ponuditelj ponudu podnosi u ime klijenta, identitet tog klijenta;

(c) količinu iz ponude izraženu kao broj emisijskih jedinica u višekratnicima cijelog broja lotova od 500 ili 1 000 emisijskih jedinica;

(d) ponuđena cijena u eurima za svaku emisijsku jedinicu, izražena na dvije decimale.

3.  Ponuda se smije podnijeti, izmijeniti ili povući samo u danom roku za nadmetanje.

Podnesene ponude smiju se mijenjati ili povući do određenog krajnjeg roka prije zatvaranja nadmetanja. Taj krajnji rok određuje dotična dražbovna platforma i objavljuje ga na svojoj internetskoj stranici najmanje pet trgovinskih dana prije otvaranja nadmetanja.

Ponudu u ime ponuditelja ima pravo podnijeti, izmijeniti ili povući samo fizička osoba s pravom nastana u Uniji, imenovana u skladu s člankom 19. stavkom 2. točkom (d) i ovlaštena da ponuditelja obveže u svakom pogledu u odnosu na dražbe uključujući i podnošenje, izmjenu ili povlačenje ponude („zastupnik ponuditelja”) u ime ponuditelja.

Čim je podnesena, ako nije povučena ili izmijenjena prema ovom stavku ili povučena prema stavku 4., ponuda je obvezujuća.

4.  Ako se relevantna dražbovna platforma uvjeri da je u podnošenju ponude uistinu došlo do greške, na zahtjev zastupnika ponuditelja ona može za ponudu podnesenu greškom smatrati da je povučena nakon zatvaranja nadmetanja, ali prije nego je utvrđena konačna dražbovna cijena.

5.  Prihvat, prijenos i podnošenje ponude na bilo kojoj dražbovnoj platformi koji provodi investicijska tvrtka ili kreditna institucija smatra se investicijskom uslugom u smislu točke 2. članka 4. stavka 1. Direktive 2004/39/EZ ako je proizvod na dražbi financijski instrument.

Članak 7.

Konačna dražbovna cijena i rješavanje povezanih ponuda

1.  Konačna dražbovna cijena utvrđuje se nakon zatvaranja nadmetanja.

2.  Dražbovna platforma rangira ponude koje su joj dostavljene redom prema ponuđenoj cijeni. Kad je u nekoliko ponuda ponuđena ista cijena, te se ponude rangiraju nasumičnim odabirom prema algoritmu koji ta dražbovna platforma unaprijed utvrdi.

Količine iz ponuda zbrajaju se počevši od ponude koja nudi najvišu cijenu. Konačna dražbovna cijena je cijena iz ponude u kojoj je zbroj količina iz ponude jednak ili veći od količine emisijskih jedinica stavljenih na dražbu.

3.  Sve ponude čije količine ulaze u zbroj količina iz ponuda utvrđen prema stavku 2. raspodjeljuju se po konačnoj dražbovnoj cijeni.

4.  Kad je ukupna količina iz izabranih ponuda utvrđena prema stavku 2. veća od količine emisijskih jedinica stavljenih na dražbu, ostatak količine emisijskih jedinica dodjeljuje se ponuditelju koji je dostavio posljednju ponudu čije količine ulaze u zbroj količina iz ponuda.

5.  Kad je ukupna količina iz ponuda koje su rangirane prema stavku 2. manja od količine emisijskih jedinica koja je stavljena na dražbu, dražbovna platforma poništava dražbu.

6.  Kad je konačna dražbovna cijena znatno niža od cijene koja prevladava na sekundarnom tržištu za vrijeme ili neposredno prije otvaranja nadmetanja, vodeći računa o kratkoročnoj volatilnosti cijene emisijskih jedinica u utvrđenom razdoblju koje prethodi dražbi, dražbovna platforma poništava dražbu.

▼M4

7.  Prije početka dražbe dražbovna platforma utvrđuje metodologiju za primjenu stavka 6. nakon što se savjetuje s kontrolorom dražbe, ako je imenovan, i obavijesti nacionalna nadležna tijela iz članka 56.

Između dva roka za nadmetanje na istoj dražbovnoj platformi predmetna dražbovna platforma može izmijeniti metodologiju. O tome bez odlaganja obavještava kontrolora dražbe, ako je imenovan, i nadležna nacionalna tijela iz članka 56.

Predmetna dražbovna platforma maksimalno uvažava mišljenje kontrolora dražbe, ako je dano.

8.  Kad se jedna ili više dražbi uzastopno poništi prema stavku 5. ili 6., kombinirana količina emisijskih jedinica s tih dražbi ravnomjerno se raspodjeljuje na sljedeće planirane dražbe na istoj dražbovnoj platformi.

U slučaju emisijskih jedinica obuhvaćenih poglavljem III. Direktive 2003/87/EZ, broj dražbi među kojima se kombinirana količina za prodaju mora raspodijeliti jednak je broju otkazanih dražbi pomnoženom sa četiri.

U slučaju emisijskih jedinica obuhvaćenih poglavljem II. Direktive 2003/87/EZ, broj dražbi među kojima se kombinirana količina za prodaju mora raspodijeliti jednak je broju otkazanih dražbi pomnoženom sa dva.

▼BPOGLAVLJE III.

KALENDAR DRAŽBI

Članak 8.

Raspored i učestalost

1.  Dražbovna platforma provodi odvojene dražbe putem svojih redovnih nadmetanja. Nadmetanja se otvaraju i zatvaraju istog trgovinskog dana. Nadmetanje ostaje otvoreno najdulje dva sata. Nadmetanja dvije ili više dražbovnih platformi ne smiju se preklapati, a između dva uzastopna nadmetanja mora biti dva sata razmaka.

2.  Dražbovna platforma utvrđuje dan i vrijeme održavanja dražbi, uzimajući u obzir državne praznike koji imaju utjecaja na međunarodna financijska tržišta i druge relevantne događaje ili okolnosti koje, s obzirom na dražbovnu platformu, mogu utjecati na pravilno provođenje dražbi i zahtijevati da se eventualno uvedu promjene. Dražbe se nikada ne održavaju tijekom dva tjedna preko božićnih i novogodišnjih praznika.

▼M4

3.  U izuzetnim okolnostima, dražbovna platforma može, nakon što se savjetuje s kontrolorom dražbe, ako je imenovan, promijeniti vrijeme održavanja nadmetanja tako da o tome obavijesti sve osobe na koje bi to moglo utjecati. Predmetna dražbovna platforma maksimalno uvažava mišljenje kontrolora dražbe, ako je dano.

▼M1

4.  Počevši od šeste dražbe ili ranije, dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavcima 1. ili 2. provodi dražbe emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ najmanje jednom tjedno, a dražbe emisijskih jedinica iz poglavlja II. Direktive 2003/87/EZ najmanje jednom svaka dva mjeseca, osim tijekom 2012., kad dražbe emisijskih jedinica iz poglavlja III. te Direktive navedene dražbovne platforme provode najmanje jednom mjesečno.

▼B

Nijedna druga dražbovna platforma ne provodi dražbu ni na jedan od najviše dva dana u tjednu tijekom kojih dražbu provodi dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili 2. Kad dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili 2. provodi dražbe tijekom više od dva dana u tjednu, ona utvrđuje i objavljuje dane na koje se ne smiju održavati druge dražbe. To čini najkasnije kad donosi odluke i daje objave iz članka 11. stavka 1.

▼M4

5.  Količina emisijskih jedinica obuhvaćenih poglavljem III. Direktive 2003/87/EZ za prodaju na dražbi na dražbovnoj platformi imenovanoj prema članku 26. stavku 1. ili 2. ravnomjerno se raspodjeljuje na dražbe koje se održavaju dane godine, osim što su količine koje se stavljaju na dražbu u kolovozu svake godine upola manje od količina koje se stavljaju na dražbu u drugim mjesecima u godini.

Količina emisijskih jedinica obuhvaćenih poglavljem II. Direktive 2003/87/EZ za prodaju na dražbi na dražbovnoj platformi imenovanoj prema članku 26. stavku 1. ili 2. u načelu se ravnomjerno raspodjeljuje na dražbe koje se održavaju dane godine, osim što su količine koje se stavljaju na dražbu u kolovozu svake godine upola manje od količina koje se stavljaju na dražbu u drugim mjesecima u godini.

▼B

6.  Dodatne odredbe o rasporedu i učestalosti dražbi koje provodi svaka dražbovna platforma osim dražbovne platforme imenovane prema članku 26. stavku 1. ili 2. navedene su u članku 32.

▼M4

Članak 9.

Okolnosti koje sprječavaju provođenje dražbi

Ne dovodeći u pitanje primjenu pravila iz članka 58. kad je ona primjerena, dražbovna platforma može poništiti dražbu kad je uredno provođenje te dražbe narušeno ili bi moglo biti narušeno. Kad se jedna ili više dražbi uzastopno poništavaju, kombinirana količina emisijskih jedinica s tih dražbi ravnomjerno se raspodjeljuje na sljedeće dražbe planirane na istoj dražbovnoj platformi.

U slučaju emisijskih jedinica obuhvaćenih poglavljem III. Direktive 2003/87/EZ, broj dražbi među kojima se kombinirana količina za prodaju mora raspodijeliti jednak je broju uzastopno otkazanih dražbi pomnoženom sa četiri.

U slučaju emisijskih jedinica obuhvaćenih poglavljem II. Direktive 2003/87/EZ, broj dražbi među kojima se kombinirana količina za prodaju mora raspodijeliti jednak je broju uzastopno otkazanih dražbi pomnoženom sa dva.

▼B

Članak 10.

Godišnje količine emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ za prodaju na dražbi

▼M1

1.  Za svaku državu članicu, količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koju treba staviti na dražbu u 2012. godini utvrđuje se u Prilogu I. ovoj Uredbi.

▼M6

2.  Količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koju treba prodati na dražbi 2013. i 2014. količina je emisijskih jedinica utvrđena prema člancima 9. i 9.a te Direktive za dotičnu kalendarsku godinu, umanjena za besplatno dodijeljene emisijske jedinice kako je predviđeno u članku 10.a stavku 7. i članku 11. stavku 2. te Direktive i umanjena za polovinu ukupne količine svih emisijskih jedinica na dražbi 2012.

Količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koju treba prodati na dražbi svake kalendarske godine u razdoblju 2015.–2018. količina je emisijskih jedinica utvrđena prema člancima 9. i 9.a te Direktive za dotičnu kalendarsku godinu, umanjena za besplatno dodijeljene emisijske jedinice kako je predviđeno u članku 10.a stavku 7. i članku 11. stavku 2. te Direktive.

▼M5

Količina emisijskih jedinica koje će se u danoj godini prodavati na dražbi, utvrđena u skladu s prvim ili drugim podstavkom ovog stavka, smanjuje se u razdoblju 2014.–2016. za količinu emisijskih jedinica navedenu za dotičnu godinu u drugom stupcu tablice u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

Ako se u 2014. količina smanjenja utvrđena u Prilogu IV. ne može raspodijeliti na razdoblje dulje od 9 mjeseci, umanjit će se za 100 milijuna emisijskih jedinica i za isti iznos nakon toga za svako tromjesečje. U tom se slučaju količine smanjenja za 2015. i 2016. prilagođavaju u jednakim obrocima u skladu s tim.

▼M6

Količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koju treba prodati na dražbi od 2019. nadalje količina je emisijskih jedinica utvrđena u skladu s člankom 10. stavcima 1. i 1.a te Direktive.

▼M5

Za države članice koje primjenjuju članak 10.c Direktive, ne dovodeći u pitanje prvu rečenicu članka 10.c stavka 2. Direktive, ukupna količina emisijskih jedinica za dražbu u danoj godini nakon prilagodbe utvrđene u drugom stupcu tablice u Prilogu IV. ovoj Uredbi ne smije biti manja od količine emisijskih jedinica koje će se prijelazno besplatno raspodijeliti postrojenjima za proizvodnju električne energije u toj istoj godini.

Ako je potrebno, na odgovarajući se način povećava ukupna količina emisijskih jedinica koja se u danoj godini u razdoblju 2014.–2016. prodaje na dražbi po državi članici koja primjenjuje članak 10.c Direktive. U opsegu u kojem se ukupna količina emisijskih jedinica za prodaju na dražbi povećava u skladu s prethodnom rečenicom ona se zatim smanjuje kako bi se osigurala raspodjela u skladu s prvim podstavkom ovog stavka. Količine emisijskih jedinica za prodaju na dražbi navedene u drugom i trećem stupcu tablice iz Priloga IV. ovoj Uredbi prilagođavaju se kako bi odražavale svako takvo povećanje i smanjenje.

▼B

Svaka količina koja se prodaje na dražbi prema članku 24. Direktive 2003/87/EZ dodaje se količini emisijskih jedinica za prodaju na dražbi dane kalendarske godine, a koja se utvrđuje prema prvom i drugom podstavku ovog stavka.

▼M6

Ne dovodeći u pitanje Odluku (EU) 2015/1814 Europskog parlamenta i Vijeća ( 8 ), kod količine emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koju treba prodati na dražbi zadnje godine svakoga trgovinskog razdoblja uzima se u obzir prestanak rada postrojenja u skladu s člankom 10.a stavkom 19. te Direktive, kao i eventualno prilagođavanje razine besplatno dodijeljenih emisijskih jedinica u skladu s člankom 10.a stavkom 20. te Direktive i emisijskih jedinica koje ostaju u rezervi za nove sudionike kako je predviđeno člankom 10.a stavkom 7. te Direktive.

3.  Količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koju treba prodati na dražbi svake kalendarske godine počevši od 2013. temelji se na Prilogu I. i na procijenjenoj količini emisijskih jedinica za prodaju na dražbi koju Komisija odredi i objavi u skladu s člankom 10. stavkom 1. te Direktive ili na najnovijoj izmjeni prvobitne procjene Komisije objavljene do 31. siječnja prethodne godine, pri čemu se uzima u obzir Odluka (EU) 2015/1814, prema potrebi, te se u najvećoj mogućoj mjeri uzimaju u obzir sve privremene besplatno dodijeljene emisijske jedinice za koje je umanjena ili treba biti umanjena količina emisijskih jedinica koju bi dotična država članica inače prodavala na dražbi u skladu s člankom 10. stavkom 2. Direktive 2003/87/EZ, kako je predviđeno člankom 10.c stavkom 2. te Direktive, kao i sve prilagodbe u skladu s člancima 24. i 27. te Direktive.

Ne dovodeći u pitanje Odluku (EU) 2015/1814, sve naknadne izmjene količine emisijskih jedinica za prodaju na dražbi u danoj kalendarskoj godini uzet će se u obzir u količini emisijskih jedinica za prodaju na dražbi sljedeće kalendarske godine.

4.  Ne dovodeći u pitanje članak 10.a stavak 7. Direktive 2003/87/EZ, udio emisijskih jedinica iz poglavlja III. te Direktive koji dane kalendarske godine svaka država članica treba prodati na dražbi udio je utvrđen u skladu s člankom 10. stavkom 2. iste Direktive, uzimajući u obzir sve prijelazne emisijske jedinice koje ta država članica besplatno dodijeli u skladu s člankom 10.c Direktive 2003/87/EZ u toj kalendarskoj godini, sve emisijske jedinice koje ta država članica treba prodati na dražbi iste kalendarske godine u skladu s člankom 24. te Direktive, kao i emisijske jedinice koje treba staviti u rezervu za stabilnost tržišta ili iz nje osloboditi u skladu s člankom 1. stavkom 5. drugim podstavkom i člankom 1. stavkom 8. Odluke (EU) 2015/1814.

▼M7

5.  Količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koju treba prodati na dražbama 2020. uključuje i količinu od 50 milijuna nedodijeljenih emisijskih jedinica iz rezerve za stabilnost tržišta iz članka 10.a stavka 8. drugog podstavka te direktive. Te se emisijske jedinice u jednakim količinama raspoređuju državama članicama koje sudjeluju u zajedničkoj akciji u skladu s člankom 26. stavkom 1. ove Uredbe na dan 1. siječnja 2018. te se dodaju količini emisijskih jedinica koju treba prodati na dražbi za svaku od njih. Količina od 50 milijuna emisijskih jedinica u načelu se ravnomjerno raspoređuje po dražbama koje se provode 2020.

▼B

Članak 11.

Kalendar za pojedinačne dražbe emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koje na dražbi prodaju dražbovne platforme imenovane prema članku 26. stavku 1. ili 2. ove Uredbe

▼M6

1.  Dražbovne platforme imenovane u skladu s člankom 26. stavkom 1. ili 2. ove Uredbe utvrđuju i objavljuju rokove za nadmetanje, pojedinačne količine, datume na koje se dražba provodi kao i proizvod na dražbi, rokove plaćanja i isporuke emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koje treba prodati na pojedinačnim dražbama svake kalendarske godine, do 30. lipnja prethodne godine ili što je prije moguće nakon tog datuma, nakon što su se o tome savjetovale s Komisijom i dobile njezino mišljenje. Predmetne dražbovne platforme u najvećoj mogućoj mjeri uvažavaju mišljenje Komisije.

▼M1

2.  Dražbovne platforme imenovane prema članku 26. stavcima 1. ili 2. ove Uredbe svoje odluke i objave predviđene u stavku 1. ovog članka donose u skladu s Prilogom I. i procijenjenom količinom emisijskih jedinica za prodaju na dražbi koju odredi i objavi Komisija ili najnovijom izmjenom prvobitne procjene Komisije iz članka 10. stavka 3., uključujući eventualne prilagodbe.

▼B

3.  Dotična dražbovna platforma može prilagoditi rokove za nadmetanje, pojedinačne količine i datume održavanja dražbi emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koje treba prodati na pojedinačnim dražbama u zadnjoj godini svakog trgovinskog razdoblja kako bi uzela u obzir prestanak rada postrojenja prema članku 10.a stavku 19. te Direktive, eventualno prilagođavanje razine besplatne raspodjele prema članku 10.a stavku 20. te Direktive ili emisijske jedinice preostale u rezervi za nove sudionike predviđene člankom 10.a stavkom 7. te Direktive.

▼M4

4.  Kalendar pojedinačnih dražbi emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koje provodi dražbovna platforma koja nije imenovana prema članku 26. stavku 1. ili 2. ove Uredbe utvrđuje se i objavljuje prema članku 32. ove Uredbe.

Članak 32. primjenjuje se i na dražbe koje u skladu s člankom 30. stavkom 7. drugim podstavkom provodi dražbovna platforma imenovana u skladu s člankom 26. stavkom 1. ili 2.

Članak 12.

Godišnje količine emisijskih jedinica iz poglavlja II. Direktive 2003/87/EZ za prodaju na dražbi

1.  Količina emisijskih jedinica iz poglavlja II. Direktive 2003/87/EZ za prodaju na dražbi svake godine iznosi 15 % očekivane količine tih emisijskih jedinica koja će te godine biti u prometu. Kada količina koja se prodaje na dražbi u nekoj godini iznosi manje ili više od 15 % količine koja je te godine uistinu stavljena u promet, ta se razlika ispravlja količinom koja se prodaje na dražbi sljedeće godine. Sve emisijske jedinice koje se još trebaju prodati na dražbi nakon posljednje godine nekog trgovinskog razdoblja prodaju se na dražbi tijekom prva četiri mjeseca sljedeće godine.

Kod količine emisijskih jedinica koja se prodaje na dražbi u zadnjoj godini svakog trgovinskog razdoblja uzimaju se obzir emisijske jedinice preostale u posebnoj rezervi iz članka 3.f Direktive 2003/87/EZ.

2.  Za svaku kalendarsku godinu iz danog trgovinskog razdoblja dio emisijskih jedinica iz poglavlja II. Direktive 2003/87/EZ koje svaka država treba prodati na dražbi utvrđuje se prema članku 3.d stavku 3. te Direktive.

▼B

Članak 13.

Kalendar za pojedinačne dražbe emisijskih jedinica iz poglavlja II. Direktive 2003/87/EZ koje na dražbi prodaju dražbovne platforme imenovane prema članku 26. stavku 1. ili 2. ove Uredbe

1.  Dražbovne platforme imenovane prema članku 26. stavku 1. ili 2. ove Uredbe utvrđuju i objavljuju rokove za nadmetanje, pojedinačne količine i datume na koje se provode dražbe emisijskih jedinica iz poglavlja II. Direktive 2003/87/EZ koje treba prodati na pojedinačnim dražbama 2012. godine, do 30. rujna 2011. ili čim je to nakon toga moguće, nakon što su se o tome savjetovale s Komisijom i dobile njezino mišljenje. Dotične dražbovne platforme maksimalno uvažavaju mišljenje Komisije.

▼M4

2.  Počevši od 2012., dražbovne platforme imenovane prema članku 26. stavku 1. ili 2. ove Uredbe u načelu utvrđuju i objavljuju rokove za nadmetanje, pojedinačne količine, datume na koje se provodi dražba te proizvod na dražbi, rokove plaćanja i isporuke emisijskih jedinica iz poglavlja II. Direktive 2003/87/EZ koje treba prodati na pojedinačnim dražbama svake kalendarske godine, do 30. rujna prethodne godine ili čim je to nakon toga moguće, nakon što su se o tome savjetovale s Komisijom i dobile njezino mišljenje. Predmetne dražbovne platforme maksimalno uvažavaju mišljenje Komisije.

▼B

Dotična dražbovna platforma može prilagoditi rokove za nadmetanje, pojedinačne količine kao i datume dražbi i proizvod na dražbi te datume plaćanja i isporuke emisijskih jedinica iz poglavlja II. Direktive 2003/87/EZ koje treba prodati na pojedinačnim dražbama u zadnjoj godini svakog trgovinskog razdoblja kako bi uzela u obzir emisijske jedinice preostale u posebnoj rezervi iz članka 3.f te Direktive.

3.  Dražbovne platforme imenovane sukladno članku 26. stavku 1. ili 2. ove Uredbe svoje odluke i objave prema stavku 1. i 2. temelje na odluci Komisije donesenoj sukladno članku 3.e stavku 3. Direktive 2003/87/EZ.

4.  Odredbe o kalendaru za pojedinačne dražbe emisijskih jedinica iz poglavlja II. Direktive 2003/87/EZ koje provode dražbovne platforme koje nisu imenovane prema članku 26. stavku 1. ili 2. ove Uredbe utvrđuju se i objavljuju prema članku 32. ove Uredbe.

▼M4

Članak 32. primjenjuje se i na dražbe koje u skladu s člankom 30. stavkom 7. drugim podstavkom provodi dražbovna platforma imenovana u skladu s člankom 26. stavkom 1. ili 2.

▼B

Članak 14.

Prilagođavanja kalendara dražbi

1.  Odluke i objave godišnjih količina za prodaju na dražbi i rokova za nadmetanje, količina, datuma održavanja, proizvoda na dražbi, rokova plaćanja i isporuke u vezi s pojedinačnim dražbama prema člancima od 10. do 13. i članku 32. stavku 4. mijenjaju se isključivo radi prilagođavanja potrebnog zbog sljedećih okolnosti:

(a) poništavanje dražbe prema članku 7. stavcima 5. i 6., članku 9. i članku 32. stavku 5.;

(b) suspenzija dražbovne platforme koja nije imenovana prema članku 26. stavku 1. ili 2. ove Uredbe predviđena uredbom Komisije donesenom prema članku 19. stavku 3. Direktive 2003/87/EZ;

(c) svaka odluka koju država članica donese prema članku 30. stavku 8.;

(d) nemogućnost namire iz članka 45. stavka 5.;

(e) emisijske jedinice preostale u posebnoj rezervi iz članka 3.f Direktive 2003/87/EZ;

(f) prestanak rada postrojenja sukladno članku 10.a stavku 19. Direktive 2003/87/EZ, prilagođavanje razine besplatne raspodjele emisijskih jedinica sukladno članku 10.a stavku 20. te Direktive ili emisijske jedinice preostale u rezervi za nove sudionike predviđenoj člankom 10.a stavkom 7. te Direktive;

(g) jednostrano uvrštavanje dodatnih djelatnosti i plinova sukladno članku 24. Direktive 2003/87/EZ;

(h) svaka mjera donesena sukladno članku 29.a Direktive 2003/87/EZ;

(i) stupanje na snagu izmjena ove Uredbe ili Direktive 2003/87/EZ;

▼M1

(j) povlačenje emisijskih jedinica s dražbe prema članku 22. stavku 5. ili članku 24. stavku 1. drugom podstavku;

▼M6

(k) potreba da dražbovna platforma spriječi provođenje dražbe koja je protivna ovoj Uredbi ili Direktivi 2003/87/EZ;

▼M6

(l) prilagodbe potrebne u skladu s Odlukom (EU) 2015/1814 koje se određuju i objavljuju do 15. srpnja dane godine, ili što je prije moguće nakon tog datuma.

▼B

2.  Kad način na koji treba provesti neku izmjenu nije predviđen ovom Uredbom, dotična dražbovna platforma ne smije provesti tu izmjenu prije nego što o tome zatraži i dobije mišljenje Komisije. Dotična dražbovna platforma maksimalno uvažava mišljenje kontrolora dražbe.POGLAVLJE IV.

PRISTUP DRAŽBAMA

Članak 15.

Osobe koje ponude na dražbi smiju podnositi izravno

Ne dovodeći u pitanje članak 28. stavak 3., ponude na dražbi smije izravno podnositi samo osoba koja ispunjava uvjete za podnošenje zahtjeva za sudjelovanje u nadmetanju prema članku 18. i kojoj je taj zahtjev odobren sukladno članku 19. i 20.

Članak 16.

Način pristupa

1.  Dražbovna platforma osigurava način pristupa svojim dražbama na nediskriminirajućoj osnovi.

▼M4

1.a  Odobrenje sudjelovanja na dražbi ne smije ovisiti o članstvu ili sudjelovanju na sekundarnom tržištu koje organizira dražbovna platforma ili bilo kojem drugom mjestu trgovanja kojim upravlja dražbovna platforma ili neka treća osoba.

▼M1

2.  Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. osigurava daljinski pristup svojim dražbama putem elektroničkog sučelja kojem se može sigurno i pouzdano pristupiti putem Interneta.

Nadalje, dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. ponuditeljima nudi opciju pristupa svojim dražbama preko namjenskih priključaka na elektroničko sučelje.

▼M4

3.  Dražbovna platforma može omogućiti, a države članice zahtijevati od dražbovne platforme da omogući jedan ili više alternativnih načina za pristup dražbama ako bi glavni način pristupa iz bilo kojeg razloga bio nedostupan, pod uvjetom da ti alternativni načini pristupa budu sigurni i pouzdani i da njihova uporaba ne uzrokuje diskriminaciju ponuditelja.

▼M1

Članak 17.

Osposobljavanje i pomoć

Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. nudi praktični modul osposobljavanja putem Interneta za postupak dražbe koji ona provodi, uključujući i smjernice za ispunjavanje i podnošenje obrazaca i simulaciju nuđenja na dražbi. Liniju za pomoć dostupnu putem telefona, telefaksa i elektroničke pošte također stavlja na raspolaganje najmanje tijekom radnog vremena svakog trgovinskog dana.

▼B

Članak 18.

Osobe koje ispunjavaju uvjete za podnošenje zahtjeva za sudjelovanje u nuđenju

1.  Sljedeće osobe ispunjavaju uvjete za podnošenje zahtjeva za izravno nuđenje na dražbama:

▼M4

(a) operater ili zrakoplovni operater koji ima operativni račun ili račun zrakoplovnog operatera, a koji podnosi ponudu za vlastiti račun, uključujući i vladajuće društvo, ovisno društvo ili podružnicu koji su dio iste grupacije poduzeća kao i operater ili zrakoplovni operater;

▼B

(b) investicijske tvrtke odobrene prema Direktivi 2004/39/EZ koje podnose ponude za vlastiti račun ili u ime drugih klijenata;

(c) kreditne institucije odobrene prema Direktivi 2006/48/EZ koje podnose ponude za vlastiti račun ili u ime drugih klijenata;

(d) poslovne grupacije osoba iz točke (a) koje podnose ponude za vlastiti račun ili u svojstvu zastupnika, u ime svojih članova;

(e) javna tijela ili državna tijela država članica koja kontroliraju bilo koju osobu iz točke (a).

2.  Ne dovodeći u pitanje izuzeće iz članka 2. stavka 1. točke i. Direktive 2004/39/EZ, osobe obuhvaćene ovim izuzećem i odobrene prema članku 59. ove Uredbe imaju mogućnost podnijeti zahtjev za izravno podnošenje ponuda na dražbi bilo za vlastiti račun ili u ime klijenata svoje glavne poslovne djelatnosti pod uvjetom da država članica u kojoj imaju poslovni nastan ima zakonodavstvo koje relevantnom nadležnom državnom tijelu u toj državi članici izdaje odobrenje da može nuditi za vlastiti račun ili u ime klijenata svoje glavne poslovne djelatnosti.

▼M1

3.  Osobe iz stavka 1. točke (b) ili (c) imaju mogućnost podnijeti zahtjeve za izravno podnošenje ponuda u ime svojih klijenata kad se njihove ponude odnose na proizvode na dražbi koji nisu financijski instrumenti, pod uvjetom da država članica u kojoj imaju poslovni nastan ima zakonodavstvo koje relevantnom nadležnom državnom tijelu te države članice omogućuje da takvim osobama izdaje odobrenje da mogu nuditi u ime svojih klijenata.

▼B

4.  Kad osobe iz stavka 1. točke (b) i (c) i stavka 2. podnose ponude u ime svojih klijenata, osiguravaju da ti sami klijenti ispunjavaju uvjete za podnošenje zahtjeva za izravno nuđenje prema stavku 1. ili 2.

Kad klijenti osoba iz prvoga podstavka sami nude u ime vlastitih klijenata, osiguravaju da ti klijenti isto tako ispunjavaju uvjete za podnošenje zahtjeva za izravno nuđenje prema stavku 1. ili 2. Isto važi i za sve daljnje klijente u lancu neizravnog podnošenja ponuda na dražbama.

5.  Sljedeće osobe nemaju mogućnost podnijeti zahtjev za izravno podnošenje ponuda na dražbi i ne smiju sudjelovati u dražbama preko jedne ili više osoba kojima je podnošenje ponuda prema članku 19. i 20. odobreno bilo za vlastiti račun ili u ime druge osobe ako svoje obveze ispunjavaju u okviru dotičnih dražbi:

(a) dražbovatelj;

(b) dražbovna platforma uključujući i sustav za poravnanje i sustav za namiru koji su na nju priključeni;

(c) osobe koje su u mogućnosti izravno ili neizravno znatno utjecati na način na koji osobe iz točaka (a) i (b) vode posao;

(d) osobe koje rade za osobe iz točaka (a) i (b).

6.  Kontrolor dražbe ne smije sudjelovati na dražbi izravno ili neizravno preko jedne ili više osoba koje imaju odobrenje za podnošenje ponuda prema člancima 19. i 20., ni za vlastiti račun ni u ime druge osobe.

Osobe koje su u mogućnosti izravno ili neizravno znatno utjecati na način na koji kontrolor dražbe vodi posao ne smiju sudjelovati na dražbi izravno ni neizravno preko jedne ili više osoba kojima je podnošenje ponuda prema člancima 19. i 20. odobreno ni za vlastiti račun ni u ime druge osobe.

Osobe koje rade za kontrolora dražbe ne smiju sudjelovati na dražbi izravno ni neizravno preko jedne ili više osoba kojima je podnošenje ponuda prema člancima 19. i 20. odobreno bilo za vlastiti račun ili u ime druge osobe.

7.  Opcijom koja dražbovnoj platformi, uključujući i sustav za poravnanje i sustav za namiru koji su na nju priključeni, omogućuje prema člancima 44. do 50. da prihvati plaćanja, izvrši isporuku ili preuzme jamstvo od slijednika izabranog ponuditelja ne smije se narušavati primjena članaka 17. do 20.

Članak 19.

Uvjeti koje treba ispuniti za sudjelovanje u nuđenju

▼M6

1.  Članovima sekundarnog tržišta ili sudionicima sekundarnog tržišta koje organizira dražbovna platforma imenovana u skladu s člankom 26. stavkom 1. ili člankom 30. stavkom 1., a koji su osobe koje ispunjavaju uvjete prema članku 18. stavcima 1. ili 2. odobrava se izravno podnošenje ponuda na dražbama koje provodi ta dražbovna platforma i oni ne podliježu nikakvim dodatnim zahtjevima za sudjelovanje, uz uvjet da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a) uvjeti koji se odnose na odobravanje sudjelovanja člana ili sudionika u trgovanju emisijskim jedinicama putem sekundarnog tržišta koje organizira dražbovna platforma imenovana u skladu s člankom 26. stavkom 1. ili člankom 30. stavkom 1. jednako su strogi kao uvjeti iz stavka 2. ovog članka;

(b) dražbovna platforma imenovana u skladu s člankom 26. stavkom 1. ili člankom 30. stavkom 1. dobiva dodatne informacije koje su joj potrebne da bi mogla provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovog članka koji nisu prethodno bili provjereni.

▼M1

2.  Osobe koje nisu članovi ili sudionici sekundarnog tržišta koje organizira dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1., a ispunjavaju uvjete prema članku 18. stavcima 1. ili 2., imaju mogućnost izravno podnositi ponude na dražbama koje provodi ta dražbovna platforma pod uvjetom da:

(a) imaju poslovni nastan u Uniji i da su operator ili operator zrakoplova;

(b) imaju operativni račun;

(c) imaju bankovni račun;

(d) imenuju najmanje jednog zastupnika ponuditelja kako je definiran člankom 6. stavkom 3. trećim podstavkom;

(e) dotičnoj dražbovnoj platformi pruže zadovoljavajući dokaz u skladu s primjenjivim mjerama dubinske analize klijenta o svojem identitetu, identitetu svojega stvarnog vlasnika, svojem integritetu, poslovnom i trgovinskom profilu s obzirom na način uspostave odnosa s ponuditeljem, vrsti ponuditelja, naravi proizvoda na dražbi, veličini očekivanih ponuda i načinima plaćanja i isporuke;

(f) dotičnoj dražbovnoj platformi pruže zadovoljavajući dokaz o svojem financijskom stanju, posebno da su sposobni ispunjavati svoje financijske obveze i tekuće obveze plaćanja po dospijeću;

(g) imaju uveden ili su, na zahtjev, u stanju uvesti unutarnje procese, postupke i ugovorne sporazume s učinkom uvođenja maksimalne količine za koju se može dati ponuda prema članku 57.;

(h) ispunjavaju zahtjeve članka 49. stavka 1.

▼M6 —————

▼B

3.  Osobe iz članka 18. stavka 1. točaka (b) i (c) ili članka 18. stavka 2. koje podnosu ponude u ime svojih klijenata dužne su osigurati da svi sljedeći uvjeti budu ispunjeni:

(a) njihovi klijenti su osobe koje ispunjavaju uvjete prema članku 18. stavku 1. ili 2.;

(b) one imaju ili će na vrijeme prije otvaranja nadmetanja imati odgovarajuće unutarnje procese, postupke i ugovorne dogovore koji:

i. im omogućuju obrađivanje ponuda njihovih klijenata uključujući i podnošenje ponuda, naplatu plaćanja i prijenos emisijskih jedinica;

ii. sprečavaju otkrivanje povjerljivih informacija iz onog dijela njihovog poduzeća koji je odgovoran za primanje, izradu i podnošenje ponuda u ime njihovih klijenata do onog dijela njihovog poduzeća koji je odgovoran za izradu i podnošenje ponuda za vlastiti račun;

iii. osiguravaju da sami njihovi klijenti koji djeluju u ime klijenata koji nude na dražbama primjenjuju zahtjeve utvrđene u stavku 2. ovog članka i u ovom stavku i da oni isto zahtijevaju od svojih klijenata i od klijenata svojih klijenata kako je predviđeno člankom 18. stavkom 4.

Predmetna dražbovna platforma može se oslanjati na pouzdane provjere koje provode osobe iz prvog podstavka ovog stavka, njihovi klijenti ili klijenti njihovih klijenata kako je predviđeno člankom 18. stavkom 4.

Osobe iz prvog podstavka ovog stavka dužne su osigurati da dražbovnoj platformi na svaki njezin zahtjev prema članku 20. stavku 5. točki (d) mogu dokazati da su uvjeti u točkama (a) i (b) prvog podstavka ovog stavka ispunjeni.

Članak 20.

Podnošenje i obrada zahtjeva za sudjelovanje u nadmetanju

▼M1

1.  Prije podnošenja svoje prve izravne ponude putem dražbovne platforme imenovane prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1., osobe koje ispunjavaju uvjete prema članku 18. stavcima 1. ili 2. dražbovnoj platformi dostavljaju zahtjev za sudjelovanje u nadmetanju.

▼M6

Članovima sekundarnog tržišta ili sudionicima sekundarnog tržišta koje organizira dotična dražbovna platforma koja ispunjava uvjete iz članka 19. stavka 1. odobrava se sudjelovanje u nadmetanju bez dostave zahtjeva u skladu s prvim podstavkom ovog stavka.

▼M4

2.  Zahtjev za sudjelovanje u nadmetanju sastavljen prema stavku 1. podnosi se predajom ispunjenog obrasca dražbovnoj platformi. Obrazac zahtjeva i pristup putem interneta osigurava i održava dotična dražbovna platforma.

▼B

3.  U prilogu zahtjeva za sudjelovanje u nadmetanju podnose se propisno ovjerene preslike svih dokumenata koje dražbovna platforma traži kao dokaz da podnositelj zahtjeva zadovoljava uvjete članka 19. stavaka 2. i 3. Zahtjev za sudjelovanje u nadmetanju minimalno sadržava elemente navedene u Prilogu II.

4.  Zahtjev za sudjelovanje u nadmetanju, uključujući i dokumente koji mu se prilažu, po nalogu se daje na pregled kontroloru dražbe, nadležnim državnim tijelima za provedbu zakona u državi članici koja provodi istragu iz članka 62. stavka 3. točke (e) i svim nadležnim tijelima Unije koja sudjeluju u prekograničnoj istrazi.

▼M1

5.  Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. može ne dozvoliti sudjelovanje u nadmetanju na svojim dražbama ako podnositelj zahtjeva odbije nešto od sljedećeg:

(a) ispuniti zahtjeve dražbovne platforme za dostavu dodatnih informacija ili objašnjenja ili dopune dostavljenih informacija;

(b) odazvati se na poziv dražbovne platforme za razgovor s referentima podnositelja zahtjeva u njezinom poslovnom prostoru ili drugdje;

(c) dozvoliti istrage ili provjere na zahtjev dražbovne platforme, uključujući i kontrole na terenu ili nenajavljene provjere u poslovnom prostoru podnositelja zahtjeva;

(d) ispuniti zahtjeve dražbovne platforme za dostavu bilo kakve informacije koja se traži od podnositelja zahtjeva, klijenata podnositelja zahtjeva ili klijenata njihovih klijenata kako se predviđa člankom 18. stavkom 4. radi provjere poštuju li se uvjeti iz članka 19. stavka 3.;

(e) ispuniti zahtjeve dražbovne platforme za dostavu bilo kakve informacije potrebne radi provjere poštuju li se uvjeti iz članka 19. stavka 2.

6.  Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. primjenjuje mjere predviđene člankom 13. stavkom 4. Direktive 2005/60/EZ u pogledu transakcija ili poslovnih odnosa s politički eksponiranim osobama neovisno o njihovoj zemlji boravišta.

7.  Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. zahtijeva od podnositelja zahtjeva za sudjelovanje u nadmetanju na njezinim dražbama da osigura da klijenti tog podnositelja ispune svaki zahtjev koji je podnesen prema stavku 5. i da klijent klijenta podnositelja zahtjeva iz članka 18. stavka 4. učini isto.

▼B

8.  Zahtjev za sudjelovanje u nadmetanju smatra se povučenim ako informacije koje je tražila dražbovna platforma podnositelj ne dostavi u razumnom roku navedenom u zahtjevu dotične dražbovne platforme za dostavu informacija sastavljenom prema točki (a), (d) ili (e) stavka 5., koji ne smije biti kraći od pet trgovinskih dana od dana podnošenja zahtjeva za dostavu informacija, ili ako ne odgovori ili se ne odazove ili ne surađuje na razgovoru ili istragama ili provjerama prema točki (b) ili (c) stavka 5.

▼M1

9.  Podnositelj zahtjeva ne smije dražbovnoj platformi imenovanoj prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. dostaviti lažne ili obmanjujuće informacije. Podnositelj zahtjeva obavješćuje dotičnu dražbovnu platformu potpuno, otvoreno i brzo o svim promjenama okolnosti u kojima se nalazi a koje bi mogle utjecati na njegov zahtjev za sudjelovanje u nadmetanju na dražbama koje provodi ta dražbovna platforma ili o sudjelovanju u nadmetanju koje mu je možda već ranije odobreno.

10.  Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. odlučuje o zahtjevu koji joj je dostavljen i o svojoj odluci obavješćuje podnositelja.

Dotična dražbovna platforma može:

(a) dozvoliti bezuvjetno sudjelovanje na dražbama u razdoblju koje ne prelazi rok na koji je imenovana, uključujući i eventualno produženje ili obnavljanje tog imenovanja;

(b) dozvoliti uvjetno sudjelovanje na dražbama u razdoblju koje ne prelazi rok na koji je imenovana, uz uvjet da se do danog roka ispune definirani uvjeti koje dotična dražbovna platforma propisno provjerava i potvrđuje;

(c) ne odobriti sudjelovanje.

▼B

Članak 21.

Neodobravanje, opoziv ili suspenzija sudjelovanja

▼M1

1.  Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. ne odobrava sudjelovanje u nadmetanju na svojim dražbama, opoziva ili suspendira odobrenje za sudjelovanje u nadmetanju koje je već dano osobi koja:

(a) ne ispunjava ili više ne ispunjava uvjete za podnošenje zahtjeva za sudjelovanje u nadmetanju prema članku 18. stavcima 1. ili 2.;

(b) ne ispunjava ili više ne ispunjava uvjete iz članaka 18., 19. i 20.;

(c) svjesno ili opetovano krši ovu Uredbu, uvjete svojega sudjelovanja u nadmetanju na dražbama koje provodi dotična dražbovna platforma ili neke druge povezane upute ili sporazume.

2.  Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. ne odobrava sudjelovanje u nadmetanju na svojim dražbama, opoziva ili suspendira odobrenje za sudjelovanje u nadmetanju ako sumnja da podnositelj ima veze s pranjem novca, financiranjem terorizma, kriminalnom aktivnošću ili zlouporabom tržišta pod uvjetom da to neodobravanje, opoziv ili suspenzija ne umanjuju napore koje nadležna državna tijela ulažu u progon ili lišavanje slobode počinitelja takvih aktivnosti.

U tom slučaju dotična dražbovna platforma podnosi izvješće financijskoj obavještajnoj jedinici (FOJ) iz članka 21. Direktive 2005/60/EZ u skladu s člankom 55. stavkom 2. ove Uredbe.

3.  Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. može ne odobriti sudjelovanje u nadmetanju na svojim dražbama, opozvati ili suspendirati odobrenje za sudjelovanje u nadmetanju koje je već dano osobi:

(a) koja zbog nemara krši ovu Uredbu, uvjete svojega sudjelovanja u nadmetanju na dražbama koje provodi dotična dražbovna platforma ili neke druge povezane upute ili sporazume;

(b) koja se inače ponaša na način kojim se dovodi u pitanje uredno ili učinkovito provođenje dražbe;

(c) iz članka 18. stavka 1. točke (b) ili (c) ili članka 18. stavka 2. i koja ni na jednoj dražbi u prethodnih 220 trgovinskih dana nije podnijela nijednu ponudu.

▼B

4.  Osobama iz stavka 3. dostavlja se obavijest o neodobravanju sudjelovanja ili opozivu ili suspenziji odobrenja i u odluci o neodobravanju sudjelovanja ili opozivu ili suspenziji odobrenja navodi im se razuman rok za pisani odgovor.

Nakon što razmotri pisani odgovor te osobe, ako je opravdano, dotična dražbovna platforma može:

(a) odobriti ili ponovno omogućiti sudjelovanje s učinkom od danog datuma;

(b) odobriti sudjelovanje ili omogućiti ponovno sudjelovanje uz uvjet da su do određenog roka ispunjeni određeni uvjeti, što dotična dražbovna platforma propisno provjerava;

(c) potvrditi neodobravanje, opoziv ili suspenziju odobrenja za sudjelovanje s učinkom od danog datuma.

Dražbovna platforma obavješćuje dotičnu osobu o svojoj odluci.

5.  Osobe kojima je odobrenje za sudjelovanje opozvano ili suspendirano prema stavku 1., 2. ili 3. poduzimaju razumne mjere kako bi osigurale da njihovo povlačenje s dražbi:

(a) bude uredno;

(b) ne dovede u pitanje interese njihovih klijenata ili učinkovito funkcioniranje dražbi;

(c) ne utječe na njihovu obvezu poštivanja odredbi o plaćanju, uvjeta pod kojima im je sudjelovanje na dražbama odobreno ili drugih povezanih uputa ili dogovora;

(d) ne ugrozi izvršavanje njihovih obveza u pogledu zaštite povjerljivih informacija sukladno članku 19. stavku 3. točki (b) podtočki ii. koje ostaju na snazi 20 godina nakon njihovog povlačenja s dražbi.

U odluci o neodobravanju sudjelovanja ili opozivu ili suspenziji odobrenja iz stavka 1., 2. ili 3. navode se sve mjere potrebne za usklađivanje s ovim stavkom, a dražbovna platforma provjerava poštivanje tih mjera.POGLAVLJE V.

IMENOVANJE DRAŽBOVATELJA I NJEGOVE FUNKCIJE

Članak 22.

Imenovanje dražbovatelja

1.  Svaka država članica imenuje dražbovatelja. Država članica koja ne imenuje dražbovatelja ne može prodavati emisijske jedinice na dražbi. Nekoliko država članica može imenovati istog dražbovatelja.

2.  Država članica koja imenuje dražbovatelja čini to pravodobno prije početka dražbi kako bi se u dogovoru s dražbovnom platformom, uključujući i sustav za poravnanje i sustav za namiru na koje je priključena, koju je imenovala ili treba imenovati, donijela i provela potrebne odredbe koje dražbovatelju omogućuju da na dražbi prodaje emisijske jedinice u ime te države članice po međusobno dogovorenim uvjetima.

▼M4

3.  U slučaju država članica koje ne sudjeluju u zajedničkim akcijama predviđenima u članku 26. stavcima 1. i 2., dražbovatelja imenuje odgovarajuća država članica kako bi se u dogovoru s tim dražbovnim platformama, imenovanima u skladu s člankom 26. stavcima 1. i 2., uključujući i sustav za poravnanje i sustav za namiru koji su na nju priključeni, donijele i provele potrebne odredbe koje dražbovatelju omogućuju da na tim dražbovnim platformama prodaje emisijske jedinice u ime te države članice po međusobno dogovorenim uvjetima, prema članku 30. stavku 7. drugom podstavku i članku 30. stavku 8. prvom podstavku.

4.  Države članice ne otkrivaju povlaštene informacije osobama koje rade za dražbovatelja, osim ako ih osoba koja radi za ili djeluje u ime države članice ne otkrije zbog nužnosti pristupa podacima u redovnom tijeku obavljanja svoga posla, profesije ili dužnosti, a predmetna država članica uvjerila se da dražbovatelj raspolaže odgovarajućim mjerama za sprječavanje trgovanja na temelju povlaštenih informacija, u smislu članka 3. stavka 28. ili kako je zabranjeno člankom 38., kojim se bavi bilo koja osoba koja radi za dražbovatelja, osim mjera predviđenih člankom 42. stavcima 1. i 2.

▼M1

5.  Emisijske jedinice koje treba prodati na dražbi u ime države članice povlače se s dražbe kad god ta država članica nema propisno imenovanog dražbovatelja ili kad god odredbe iz stavka 2. nisu donesene ili nisu na snazi.

▼B

6.  Stavkom 5. ne dovode se u pitanje pravne posljedice koje prema zakonodavstvu Unije snosi država članica koja ne ispunjava svoje obveze prema stavcima 1. do 4.

7.  Država članica obavješćuje Komisiju o identitetu dražbovatelja i njegovim podacima za kontakt.

Identitet dražbovatelja i njegovi podaci za kontakt objavljuju se na internetskoj stranici Komisije.

▼M7

Članak 23.

Funkcije dražbovatelja

1.  Dražbovatelj obavlja sljedeće funkcije:

(a) na dražbi prodaje količinu emisijskih jedinica koju svaka država članica koja ga imenuje treba prodati na dražbi;

(b) prima prihod od prodaje na dražbi koji pripada svakoj državi članici koja ga imenuje;

(c) isplaćuje prihod od prodaje na dražbi koji pripada svakoj državi članici koja ga imenuje.

2.  Dražbovatelj svake države koji prodaje na dražbi emisijske jedinice u skladu s člankom 10. stavkom 5. prihod od prodaje tih emisijskih jedinica na dražbi prima na određeni bankovni račun dražbovatelja koji je dražbovatelj odredio najkasnije 1. listopada 2019. radi primitka plaćanja koja treba izvršiti u skladu s člankom 10. stavkom 5. Dražbovatelj se mora pobrinuti za to da se ti prihodi od dražbe isplate na račun koji mu je dostavila Komisija u svrhu članka 10.a stavka 8. Direktive 2003/87/EZ najkasnije 15 dana po završetku mjeseca tijekom kojeg su prihodi od dražbe ostvareni. Dražbovatelj prije isplate može odbiti sve dodatne naknade za njihovo držanje i isplatu, podložno prethodnoj obavijesti o iznosu i obrazloženju tih naknada koju njegova država članica dostavlja Komisiji i svim drugim državama članicama.

▼BPOGLAVLJE VI.

IMENOVANJE KONTROLORA DRAŽBE I NJEGOVE FUNKCIJE

Članak 24.

Kontrolor dražbe

1.  Sve dražbovne postupke nadzire isti kontrolor dražbe.

▼M1

Ne dovodeći u pitanje treći podstavak, emisijske jedinice koje treba prodati na dražbi u ime države članice povlače se s dražbe kad ta država članica nema propisno imenovanog kontrolora dražbe ili kad ugovorne odredbe dogovorene s kontrolorom dražbe nisu donesene ili nisu na snazi.

▼M4

Ako kontrolor dražbe zbog više sile u potpunosti ili djelomično ne može obavljati svoje dužnosti povezane s danom dražbom, predmetna dražbovna platforma može odlučiti da provodi tu dražbu pod uvjetom da poduzme odgovarajuće mjere da osigura primjereno praćenje same dražbe. Navedeno se također primjenjuje do trenutka kada prvi kontrolor dražbe, imenovan u skladu sa stavkom 2., ne počne s praćenjem predmetnih dražbi, kao što je detaljnije navedeno u ugovoru o njegovom imenovanju.

▼B

2.  Sve države članice imenuju kontrolora dražbe prema postupku zajedničke nabave Komisije i država članica koji se provodi prema trećem podstavku članka 91. stavka 1. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 i članku 125.c Uredbe (EZ, Euratom) br. 2342/2002.

3.  Kontrolor dražbe može se imenovati na najdulje 5 godina.

Najmanje tri mjeseca prije isteka roka na koji je kontrolor dražbe imenovan ili prestanka njegovog mandata imenuje se njegov nasljednik u skladu sa stavkom 2.

4.  Identitet i podaci za kontakt kontrolora dražbe objavljuju se na internetskoj stranici Komisije.

▼M1

5.  Svaka država članica koja se zajedničkoj akciji iz stavka 2. pridruži nakon stupanja na snagu sporazuma o zajedničkoj nabavi sklopljenog između država članica i Komisije prihvaća uvjete koje su države članice sudionice i Komisija dogovorile u sporazumu o zajedničkoj nabavi kao i sve odluke koje su prema tom sporazumu već donesene.

Nakon stupanja na snagu sporazuma o zajedničkoj nabavi i dok se država članica ne pridruži zajedničkoj akciji iz stavka 2., ona može dobiti status promatrača prema uvjetima koje su države članice dogovorile s Komisijom u sporazumu o zajedničkoj nabavi koji podliježe važećim propisima o javnoj nabavi.

▼B

Članak 25.

Funkcije kontrolora dražbe

1.  Kontrolor dražbe prati svaku dražbu i u roku predviđenom u četvrtom podstavku članka 10. stavka 4. Direktive 2003/87/EZ u ime država članica izvješćuje Komisiju i dotične države članice o provođenju dražbi iz prethodnog mjeseca prema tom podstavku, posebno s obzirom na sljedeće aspekte:

(a) pošten i otvoren pristup;

(b) transparentnost;

(c) formiranje cijena;

(d) tehnički i operativni aspekti.

2.  Kontrolor dražbi dostavlja državama članicama i Komisiji godišnje konsolidirano izvješće koje obuhvaća:

(a) pitanja iz stavka 1. kako u odnosu na svaku pojedinačnu dražbu tako i ukupno za sve dražbe svake dražbovne platforme;

(b) neispunjavanje obveza iz ugovora o imenovanju dražbovne platforme;

▼M3

(c) slučajeve netržišnog ponašanja, zlouporabe tržišta, pranja novca, financiranja terorizma ili kaznenih djela;

▼B

(d) eventualni utjecaj dražbi na tržišni položaj dražbovnih platformi na sekundarnom tržištu;

(e) odnos između dražbovnih postupaka obuhvaćenih konsolidiranim izvješćem i odnos između njih i funkcioniranja sekundarnog tržišta prema članku 10. stavku 5. Direktive 2003/87/EZ;

▼M3

(f) informacije o broju, naravi i statusu pritužbi podnesenih prema članku 59. stavku 4. i članku 64. stavku 1. kao i drugih pritužbi podnesenih protiv dražbovne platforme nadležnim državnim tijelima za nadzor te dražbovne platforme, sudovima ili nadležnim upravnim tijelima utvrđenim u nacionalnim mjerama kojima se prenosi članak 52. stavak 2. Direktive 2004/39/EZ;

▼B

(g) informacije o radnjama koje su poduzete nakon izvješća koje kontrolor dražbe podnese prema stavcima 3., 4. i 5.;

(h) primjerene preporuke za koje se smatra da mogu poboljšati dražbovne postupke ili poslužiti kod preispitivanja:

i. ovu Uredbu uključujući i preispitivanje iz članka 33.;

ii. uredbu Komisije donesenu sukladno članku 19. stavku 3. Direktive 2003/87/EZ;

iii. Direktivu 2003/87/EZ uključujući i preispitivanje funkcioniranja tržišta ugljika predviđeno člankom 10. stavkom 5. i člankom 12. stavkom 1.a te Direktive.

3.  Na zahtjev Komisije i jedne ili više država članica, ili prema zahtjevu iz stavka 5., kontrolor dražbe može povremeno podnositi izvješća o bilo kojem konkretnom problemu u vezi postupaka dražbe kad god je dotični problem potrebno riješiti prije podnošenja izvješća iz stavaka 1. ili 2. Inače kontrolor dražbe o tim problemima može izvijestiti u okviru izvješća predviđenih u stavcima 1. ili 2.

▼M1

4.  Država članica koja ne sudjeluje u zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26. stavcima 1. i 2. ove Uredbe nego odluči imenovati vlastitu dražbovnu platformu prema članku 30. stavcima 1. i 2. ove Uredbe može tražiti od kontrolora dražbe da državama članicama, Komisiji i dotičnoj dražbovnoj platformi osigura tehničko izvješće o sposobnosti dražbovne platforme koju predlaže ili namjerava predložiti za provođenje postupka dražbe u skladu sa zahtjevima ove Uredbe i u skladu s ciljevima utvrđenim u članku 10. stavku 4. Direktive 2003/87/EZ.

▼B

U tim izvješćima kontrolor dražbe jasno navodi u kojim točkama postupak dražbe zadovoljava zahtjeve prvog podstavka, a u kojima ne. Prema potrebi daje precizne preporuke za daljnji razvoj ili poboljšanje postupka dražbe, predlažući konkretne rokove za njihovu provedbu.

5.  U slučaju da se postupkom dražbe koji provodi dražbovna platforma krše odredbe ove Uredbe ili ne poštuju ciljevi iz članka 10. stavka 4. Direktive 2003/87/EZ ili na zahtjev Komisije ako sumnja na takvu povredu, kontrolor dražbe odmah izvješćuje države članice, Komisiju i dotičnu dražbovnu platformu.

U izvješću se jasno navodi narav povrede ili nepoštovanja. Daju se precizne preporuke za ispravljanje stanja i predlažu konkretni rokovi za provedbu. U izvješću se prema potrebi može preporučiti suspenzija dotične dražbovne platforme. Kontrolor dražbe kontinuirano preispituje svoje izvješće prema ovom stavku i kvartalno dostavlja ažurirano stanje državama članicama, Komisiji i dotičnoj dražbovnoj platformi.

▼M4

6.  Kontrolor dražbe izdaje mišljenja u skladu s člankom 7. stavkom 7., člankom 8. stavkom 3, člankom 27. stavkom 3. i člankom 31. stavkom 1. te kako je predviđeno u Prilogu III. Mišljenja se dostavljaju unutar razumnog roka.

▼B

7.  Izvješća i mišljenja koja se daju prema ovom članku sastavljaju se u razumljivom, standardiziranom, lako dostupnom obliku koji se utvrđuje kako je navedeno u ugovoru o imenovanju kontrolora dražbe.POGLAVLJE VII.

IMENOVANJE DRAŽBOVNE PLATFORME ZAJEDNIČKOM AKCIJOM DRŽAVA ČLANICA SUDIONICA I KOMISIJE I NJEZINE FUNKCIJE

Članak 26.

Imenovanje dražbovne platforme zajedničkom akcijom država članica sudionica i Komisije

▼M1

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 30., države članice imenuju dražbovnu platformu za prodaju emisijskih jedinica na dražbi prema članku 27. nakon postupka zajedničke nabave Komisije i država članica koje u zajedničkoj akciji sudjeluju prema ovom članku.

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 30., države članice imenuju dražbovnu platformu za prodaju emisijskih jedinica na dražbi prema članku 28. nakon postupka zajedničke nabave Komisije i država članica koje u zajedničkoj akciji sudjeluju prema ovom članku.

Dražbovna platforma imenovana prema prvom podstavku ovog stavka emisijske jedinice na dražbi prodaje prema članku 28. dok ne počnu dražbe na dražbovnoj platformi imenovanoj prema stavku 1.;

▼B

3.  Postupak zajedničke nabave iz stavaka 1. i 2. provodi se prema trećem podstavku članka 91. stavka 1. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 i članku 125.c Uredbe (EZ, Euratom) br. 2342/2002.

4.  Dražbovne platforme iz stavka 1. i 2. imenuju se na rok od najdulje pet godina.

5.  Identitet dražbovne platforme i njezini podaci za kontakt iz stavka 1. i 2. objavljuju se na internetskoj stranici Komisije.

▼M1

6.  Svaka država članica koja se zajedničkim akcijama predviđenim u stavcima 1. i 2. pridruži nakon stupanja na snagu sporazuma o zajedničkoj nabavi sklopljenog između Komisije i država članica koje sudjeluju u toj akciji prihvaća uvjete koje su dogovorili Komisija i države članice koje su se zajedničkoj akciji pridružile prije stupanja na snagu tog sporazuma kao i sve odluke koje su prema tom sporazumu već donesene.

Svaka država članica koja prema članku 30. stavku 4. odluči da ne sudjeluje u zajedničkoj akciji predviđenoj u stavcima 1. i 2. nego da imenuje vlastitu dražbovnu platformu može dobiti status promatrača prema uvjetima koji su međusobno dogovoreni između država članica koje sudjeluju u zajedničkoj akciji predviđenoj u stavcima 1. i 2. i Komisije u sporazumu o zajedničkoj nabavi koji podliježe važećim propisima o javnoj nabavi.

▼B

Članak 27.

Funkcije dražbovne platforme imenovane prema članku 26. stavku 1.

1.  Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. državama članicama pruža sljedeće usluge kako su preciznije definirane u ugovoru kojim je imenovana:

(a) osiguravanje pristupa dražbama prema člancima 15. do 21., uključujući i stavljanje na raspolaganje i održavanje potrebnih internetskih elektroničkih sučelja i internetske stranice;

(b) provođenje dražbi u skladu s člancima 4. do 7.;

(c) upravljanje kalendarom dražbe u skladu s člancima 8. do 14.;

(d) oglašavanje i obavješćivanje o rezultatima dražbe prema članku 61.;

(e) stavljanje na raspolaganje ili osiguravanje ►M1  ————— ◄ , sustava za poravnanje ili sustava za namiru potrebnih za:

i. obradu plaćanja koja izvršavaju izabrani ponuditelji ili njihovi slijednici i raspodjelu prihoda ostvarenih na dražbi dražbovatelju prema člancima 44. i 45.;

ii. isporuku emisijskih jedinica prodanih na dražbi izabranim ponuditeljima ili njihovim slijednicima prema člancima 46., 47. i 48.;

iii. upravljanje jamstvom, uključujući i maržni poziv koji osiguraju dražbovatelj ili ponuditelji, prema člancima 49. i 50.;

(f) dostavljanje kontroloru dražbe informacija o provođenju dražbi koje su potrebne za izvršavanje funkcija kontrolora dražbe prema članku 53.;

(g)  ►M1  praćenje dražbi ◄ , prijavljivanje sumnji na pranje novca, financiranje terorizma, kazneno djelo ili zlouporabu tržišta, propisujući potrebne korektivne mjere ili sankcije uključujući i osiguravanje mehanizma izvansudskog rješavanja sporova prema članku ►M1  54 ◄ . do 59. i članku 64. stavku 1.

2.  Najmanje 20 trgovinskih dana prije otvaranja prvog nadmetanja koje provodi dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1., dražbovna platforma priključuje se na najmanje jedan sustav za poravnanje ili sustav za namiru.

▼M4

3.  U roku od tri mjeseca od datuma svoga imenovanja dražbovna platforma podnosi Komisiji svoju detaljnu izlaznu strategiju, a Komisija će se po tom pitanju savjetovati s kontrolorom dražbe. U roku od dva mjeseca od datuma primitka mišljenja kontrolora dražbe u skladu s člankom 25. stavkom 6., dražbovna platforma revidira i, ako je potrebno, izmjenjuje svoju izlaznu strategiju, uz maksimalno uvažavanje toga mišljenja.

▼B

Članak 28.

Funkcije dražbovne platforme imenovane prema članku 26. stavku 2.

1.  Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 2. državama članicama pruža sljedeće usluge:

(a) osiguravanje pristupa dražbama u skladu s postojećim rješenjima koja se primjenjuju na sekundarnom tržištu koje organizira ta dražbovna platforma, kako su izmijenjene u ugovorima o imenovanju;

(b) provođenje dražbi u skladu s člancima 4. do 7.;

(c) upravljanje kalendarom dražbe u skladu s člancima 8. do 14.;

(d) oglašavanje i obavješćivanje o rezultatima dražbe prema članku 61.;

(e) stavljanje na raspolaganje, u skladu s postojećim odredbama kako su izmijenjene u ugovorima o imenovanju koje važe na sekundarnom tržištu koje organizira ta dražbovna platforma, ►M1  ne dovodeći u pitanje članke 44. do 50. ◄ , sustava za poravnanje ili sustava za namiru potrebnih za:

i. obradu plaćanja koja izvršavaju izabrani ponuditelji ili njihovi sljednici i raspodjelu prihoda ostvarenih na dražbi dražbovatelju;

ii. isporuku emisijskih jedinica prodanih na dražbi izabranim ponuditeljima ili njihovim sljednicima;

iii. upravljanje jamstvom, uključujući i maržni poziv koji osiguraju dražbovatelj ili ponuditelji;

(f) dostavljanje kontroloru dražbe informacija o provođenju dražbi koje su potrebne za izvršavanje funkcija kontrolora dražbe prema članku 53.;

(g) nadzor nad dražbama, prijavljivanje sumnji na pranje novca, financiranje terorizma, kazneno djelo ili zlouporabu tržišta, propisujući potrebne korektivne mjere ili sankcije, uključujući i osiguravanje mehanizma u skladu s postojećim odredbama koje važe na sekundarnom tržištu koje organizira dražbovna platforma, kako su izmijenjene u ugovorima o imenovanju.

2.  Najmanje 20 trgovinskih dana prije otvaranja prvog nadmetanja koje provodi dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 2., dotična dražbovna platforma priključuje se na najmanje jedan sustav za poravnanje ili sustav za namiru.

▼M1

3.  Ne dovodeći u pitanje stavke 4. i 5., članak 16. stavci 2. i 3., članci 17. i 19. do 21., članci 36. do 43., članci 54. do 56., članak 60. stavak 3., članak 63. članak 4. i članak 64. ne primjenjuju se u odnosu na dražbe koje provodi dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 2. ili članku 30. stavku 2.

4.  Stavak 3. ne sprečava primjenu članka 36. stavka 1. s obzirom na dražbe emisijskih jedinica u obliku dvodnevnih promptnih ugovora ili petodnevnih budućnosnica koji su financijski instrument u smislu članka 1. stavka 3. Direktive 2003/6/EZ, a koje provodi dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 2. ili članku 30. stavku 2., kad je država članica u kojoj dražbovna platforma ima poslovni nastan provela članak 36. stavak 1. ove Uredbe ili kad za primjenu članka 36. stavka 1. ove Uredbe ta provedba nije potrebna.

5.  Stavak 3. ne sprečava primjenu članka 36. stavka 2. i članaka 37. do 43. s obzirom na dražbe emisijskih jedinica u obliku dvodnevnih promptnih ugovora ili petodnevnih budućnosnica koji nisu financijski instrument u smislu članka 1. stavka 3. Direktive 2003/6/EZ, a koje provodi dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 2. ili članku 30. stavku 2., kad je država članica u kojoj dražbovna platforma ima poslovni nastan provela članak 43. ove Uredbe ili kad za primjenu članka 43. ove Uredbe ta provedba nije potrebna.

▼B

Članak 29.

Usluge koje Komisiji pružaju dražbovne platforme imenovane prema članku 26. stavku 1. ili 2.

Dražbovne platforme imenovane prema članku 26. stavku 1. ili 2. Komisiji pružaju usluge tehničke podrške s obzirom na posao Komisije koji se odnosi na sljedeće:

(a) izrada Priloga I. i usklađivanje kalendara dražbi za Prilog III.;

(b) sastavljanje mišljenja koja Komisija daje na temelju ove Uredbe;

(c) mišljenja ili izvješća koja kontrolor dražbe daje o funkcioniranju dražbovnih platformi imenovanih prema članku 26. stavku 1. ili 2.;

(d) izvješća ili eventualne prijedloge Komisije prema članku 10. stavku 5. i članku 12. stavku 1.a Direktive 2003/87/EZ;

▼M1 —————

▼B

(f) svako preispitivanje ove Uredbe, Direktive 2003/87/EZ ili uredbe Komisije donesene prema članku 19. stavku 3. te Direktive koja ima utjecaja na funkcioniranje tržišta ugljika, uključujući i provedbu dražbi;

(g) svaka druga zajednička akcija koja se odnosi na funkcioniranje tržišta ugljika, uključujući i provedbu dražbi, dogovorena između Komisije i države članice koja sudjeluje u toj zajedničkoj akciji.POGLAVLJE VIII.

IMENOVANJE VLASTITIH ZASEBNIH DRAŽBOVNIH PLATFORMI DRŽAVA ČLANICA I NJIHOVE FUNKCIJE

Članak 30.

Imenovanje dražbovnih platformi koje se ne imenuju prema članku 26. stavku 1. ili 2.

▼M1

1.  Svaka država članica koja ne sudjeluje u zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26. stavcima 1. i 2. može imenovati vlastitu dražbovnu platformu za prodaju svojeg dijela količine emisijskih jedinica iz poglavlja II. i III. Direktive 2003/87/EZ koji treba prodati na dražbi kako je predviđeno člankom 31. stavkom 1. ove Uredbe.

2.  Svaka država članica koja ne sudjeluje u zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26. stavcima 1. i 2. može imenovati vlastitu dražbovnu platformu za prodaju svojeg dijela količine emisijskih jedinica iz poglavlja II. i III. Direktive 2003/87/EZ koji treba prodati na dražbi kako je predviđeno člankom 31. stavkom 2. ove Uredbe.

3.  Države članice koje ne sudjeluju u zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26. stavcima 1. i 2. mogu imenovati istu dražbovnu platformu odnosno odvojene dražbovne platforme za prodaju na dražbi prema članku 31. stavcima 1. i 2.

4.  Svaka država članica koja ne sudjeluje u zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26. stavcima 1. i 2. obavješćuje Komisiju o svojoj odluci da ne sudjeluje u zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26. stavcima 1. i 2. nego da imenuje vlastitu dražbovnu platformu prema stavcima 1. i 2. ovog članka, u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

5.  Svaka država članica koja ne sudjeluje u zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26. stavcima 1. i 2. bira vlastitu dražbovnu platformu imenovanu prema stavcima 1. i 2. ovog članka na temelju postupka odabira usklađenog sa zakonodavstvom Unije o nabavi odnosno nacionalnim zakonodavstvom o nabavi ako je postupak javne nabave propisan zakonodavstvom Unije odnosno nacionalnim zakonodavstvom. Postupak odabira podliježe svim pravnim sredstvima i postupcima zakonske provedbe primjenjivim prema zakonodavstvu Unije i nacionalnom zakonodavstvu.

Razdoblje imenovanja dražbovne platforme iz stavaka 1. i 2. ne smije biti dulje od 3 godine s mogućnošću obnavljanja na maksimalno još 2 godine. Međutim, rok imenovanja iz stavka 2. istječe bilo 3 mjeseca od uvrštenja dražbovne platforme iz stavka 1. na popis prema stavku 7., 4 mjeseca od neodobravanja uvrštenja na taj popis ili 6 mjeseci od početka dražbi na dražbovnoj platformi imenovanoj prema članku 26. stavku 1. u slučaju da država članica nije dražbovnoj platformi iz članka 30. stavka 1. dostavila obavijest prema članku 30. stavku 6. do datuma početka dražbi na dražbovnoj platformi imenovanoj prema članku 26. stavku 1., već prema tomu što je od tog ranije.

Imenovanje dražbovnih platformi iz stavaka 1. i 2. podliježe uvrštenju dotične dražbovne platforme u Prilog III. prema stavku 7. To imenovanje nema učinka prije stupanja na snagu tog uvrštenja u Prilog III. prema stavku 7.

6.  Svaka država članica koja ne sudjeluje u zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26. stavcima 1. i 2. nego odluči imenovati vlastitu dražbovnu platformu prema stavcima 1. i 2. ovog članka dostavlja Komisiji potpunu obavijest koja sadrži sve sljedeće podatke:

(a) identitet dražbovne platforme koju predlaže za imenovanje;

▼M6

(b) detaljna operativna pravila kojima se uređuje postupak dražbe koji provodi dražbovna platforma (ili više njih) koju predlaže za imenovanje, uključujući ugovorne odredbe o imenovanju dotične dražbovne platforme, među ostalim sustav(e) za poravnanje i sustav(e) za namiru priključene na predloženu dražbovnu platformu, a kojima se utvrđuju uvjeti koji uređuju strukturu i razinu naknada, upravljanje jamstvom, plaćanje i isporuku;

▼M4

(c) proizvod koji se prodaje na dražbi i sve informacije potrebne Komisiji za ocjenu je li predviđeni kalendar dražbi sukladan svim važećim ili predviđenim kalendarima dražbi dražbovnih platformi imenovanih u skladu s člankom 26. stavcima 1. ili 2., kao i drugim kalendarima dražbi koje su predložile druge države članice koje ne sudjeluju u zajedničkoj akciji, kako je predviđeno člankom 26., nego su odlučile imenovati vlastite dražbovne platforme;

▼M1

(d) detaljna pravila i uvjete o praćenju i nadzoru dražbi kojima dražbovna platforma koju predlaže podliježe prema članku 35. stavcima 4., 5. i 6. kao i detaljna pravila za zaštitu od pranja novca, financiranja terorizma, kriminalne aktivnosti ili zlouporabe tržišta, uključujući i korektivne mjere ili sankcije;

(e) detaljne mjere uvedene radi usklađivanja s člankom 22. stavkom 4. i člankom 34. u pogledu imenovanja dražbovatelja.

▼B

7.  Dražbovne platforme koje nisu imenovane prema članku 26. stavku 1. ili 2., države članice koje ih imenuju, uvjeti pod kojima su imenovane i svi primjenjivi uvjeti ili obveze utvrđuju se u Prilogu III., pod uvjetom da su zahtjevi ove Uredbe i ciljevi iz članka 10. stavka 4. Direktive 2003/87/EZ zadovoljeni. Komisija i Odbor iz članka 23. stavka 1. Direktive 2003/87/EZ postupaju isključivo na temelju tih zahtjeva i ciljeva i u potpunosti uvažavaju izvješća koje kontrolor dražbe sastavlja prema članku 25. stavku 4. ove Uredbe.

▼M1

U slučaju neuvrštenja na popis predviđen u prvom podstavku, država članica koja ne sudjeluje u zajedničkoj akciji predviđenoj člankom 26. stavcima 1. i 2. nego odluči imenovati vlastitu dražbovnu platformu prema stavcima 1. i 2. ovog članka, za prodaju svojeg dijela emisijskih jedinica za koje bi inače koristila dražbovnu platformu koju treba imenovati prema stavcima 1. ili 2. ovog članka, do isteka roka od 3 mjeseca nakon stupanja na snagu uvrštenja iz prvog podstavka koristi dražbovne platforme imenovane prema članku 26. stavcima 1. ili 2.

Ne dovodeći u pitanje stavak 8., država članica koja ne sudjeluje u zajedničkoj akciji predviđenoj člankom 26. stavcima 1. i 2. nego odluči imenovati vlastitu dražbovnu platformu prema stavcima 1. i 2. ovog članka, ipak može sudjelovati u zajedničkoj akciji i to samo zato da bi dražbovne platforme imenovane prema članku 26. stavcima 1. i 2. mogla koristiti kako se predviđa u drugom podstavku. To sudjelovanje odvija se u skladu s odredbama članka 26. stavka 6. drugog podstavka i podliježe uvjetima sporazuma o zajedničkoj nabavi.

8.  Svaka država članica koja ne sudjeluje u zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26. stavcima 1. i 2. nego odluči imenovati vlastitu dražbovnu platformu prema stavcima 1. i 2. ovog članka može se zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26. pridružiti prema članku 26. stavku 6.

▼B

Količina emisijskih jedinica koje su bile u planu za prodaju na dražbi na dražbovnoj platformi koja nije imenovana prema članku 26. stavku 1. ili 2. ravnomjerno se raspoređuju na dražbe koje provodi relevantna dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili 2.

Članak 31.

Funkcije dražbovnih platformi koje nisu imenovane prema članku 26. stavku 1. ili 2.

▼M4

1.  Svaka dražbovna platforma imenovana prema članku 30. stavku 1. obavlja iste funkcije kao dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1., kako je predviđeno u članku 27.

Međutim, dražbovna platforma imenovana u skladu s člankom 30. stavkom 1. izuzeta je od odredbi članka 27. stavka 1. točke (c) i podnosi izlaznu strategiju iz članka 27. stavka 3. državi članici koja je imenuje, a koja se o njoj mora savjetovati s kontrolorom dražbe.

▼B

2.  Svaka dražbovna platforma imenovana prema članku 30. stavku 2. izvršava iste funkcije kao dražbovne platforme imenovane prema članku 26. stavku 2. kako su predviđene u stavku 28., osim funkcije predviđene u članku 28. stavku 1. točki (c) koja se odnosi na kalendar dražbi i ne primjenjuje se.

3.  Odredbe o kalendaru dražbi iz članka 8. stavaka 1., 2. i 3., članaka 9., 10., 12., 14. i 32. primjenjuju se na dražbovne platforme imenovane prema članku 30. stavku 1. ili 2.

Članak 32.

Kalendar dražbi na dražbovnoj platformi koja nije imenovana prema članku 26. stavku 1. ili 2.

▼M6

1.  Količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koja se prodaju na pojedinačnim dražbama koje provodi dražbovna platforma imenovana u skladu s člankom 30. stavcima 1. ili 2. ove Uredbe iznosi najviše 20 milijuna emisijskih jedinica i najmanje 3,5 milijuna emisijskih jedinica; osim ako ukupna količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ koju država članica koja ju je imenovala treba prodati na dražbi iznosi manje od 3,5 milijuna u danoj kalendarskoj godini, a u tom se slučaju emisijske jedinice prodaju na jednoj dražbi po kalendarskoj godini. Međutim, količina emisijskih jedinica iz poglavlja III. Direktive 2003/87/EZ za prodaju na pojedinačnoj dražbi koju provode te dražbovne platforme ne smije biti manja od 1,5 milijuna emisijskih jedinica u razdobljima od 12 mjeseci ako se broj emisijskih jedinica oduzima od količine emisijskih jedinica koje treba prodati na dražbi u skladu s člankom 1. stavkom 5. Odluke (EU) 2015/1814.

▼B

2.  Količina emisijskih jedinica iz poglavlja II. Direktive 2003/87/EZ koja se prodaje na pojedinačnim dražbama koje provodi dražbovna platforma imenovana prema članku 30. stavku 1. ili 2. ove Uredbe iznosi maksimalno 5 milijuna emisijskih jedinica i minimalno 2,5 milijuna emisijskih jedinica; osim kad je ukupna količina emisijskih jedinica iz poglavlja II. Direktive 2003/87/EZ koju države članice koje su je imenovale trebaju na dražbi prodati manja od 2,5 milijuna u danoj kalendarskoj godini, u kojem slučaju se emisijske jedinice na dražbi prodaju jednom svake kalendarske godine.

3.  Ukupna količina emisijskih jedinica iz poglavlja II. i III. Direktive 2003/87/EZ koju ukupno treba prodati na svim dražbovnim platformama imenovanim prema članku 30. stavku 1. ili 2. ove Uredbe ravnomjerno se raspoređuje na cijelu danu kalendarsku godinu, osim što su količine koje se na dražbu stavljaju u slučaju dražbi koje se održavaju u kolovozu svake godine upola manje od količina koje se na dražbu stavljaju u drugim mjesecima u godini. ►M1  Ovi se zahtjevi smatraju ispunjenima kada ih ispuni svaka dražbovna platforma imenovana prema članku 30. stavcima 1. ili 2. S obzirom na kalendarsku godinu 2012., prethodno navedeno počinje se primjenjivati mjesec dana nakon početka dražbi koje provodi bilo koja od tih dražbovnih platformi. ◄

▼M6

4.  Dražbovne platforme imenovane u skladu s člankom 30. stavcima 1. ili 2. ove Uredbe utvrđuju i objavljuju rokove za nadmetanje, pojedinačne količine, datume na koje se provodi dražba kao i proizvod na dražbi, rokove plaćanja i isporuke emisijskih jedinica koje treba prodati na pojedinačnim dražbama svake godine, i to za one obuhvaćene poglavljem II. Direktive 2003/87/EZ do 31. listopada prethodne godine ili čim je to nakon toga moguće, a za one obuhvaćene poglavljem III. te Direktive do 15. srpnja prethodne godine ili što je prije moguće nakon tog datuma. Predmetne dražbovne platforme donose odluke i izdaju objave tek nakon što to u skladu s člankom 11. stavkom 1. i člankom 13. stavkom 1. ove Uredbe učine dražbovne platforme imenovane u skladu s člankom 26. stavcima 1. ili 2. ove Uredbe, osim ako takva dražbovna platforma još nije imenovana. Predmetne dražbovne platforme donose navedene odluke i izdaju objave tek nakon što se savjetuju s Komisijom i dobiju njezino mišljenje o njima. Predmetne dražbovne platforme u najvećoj mogućoj mjeri uvažavaju mišljenje Komisije.

▼B

Objavljeni kalendari iz prvog podstavka moraju biti usklađeni s relevantnim uvjetima ili obvezama navedenim u Prilogu III.

▼M1

Dražbovne platforme imenovane prema članku 30. stavcima 1. ili 2. odluke donose i objavljuju kako je predviđeno prvim podstavkom ovog stavka u skladu s količinama dodijeljenim državama članicama koje dotičnu dražbovnu platformu imenuju kako je utvrđeno u Prilogu I. i u skladu s posljednjom procijenjenom količinom emisijskih jedinica za prodaju na dražbi koju Komisija utvrdi i objavi prema članku 10. stavku 1., pri čemu se u najvećoj mogućoj mjeri uzimaju u obzir sve privremene besplatno dodijeljene emisijske jedinice za koje je umanjena ili treba biti umanjena količina emisijskih jedinica koju bi dotična država članica inače stavila na dražbu prema članku 10. stavku 2. Direktive 2003/87/EZ, kako se predviđa člankom 10.c stavkom 2. te Direktive.

▼B

5.  Kad dražbu koju provodi dražbovna platforma imenovana prema članku 30. stavku 1. ili 2. dražbovna platforma poništi prema članku 7. stavku 5. ili 6. ili članku 9., količina stavljena na dražbu ravnomjerno se raspodjeljuje bilo na sljedeće četiri planirane dražbe na istoj dražbovnoj platformi ili, ako dotična dražbovna platforma provodi manje od četiri dražbe u danoj kalendarskoj godini, na sljedeće dvije planirane dražbe na istoj dražbovnoj platformi.

Članak 33.

Preispitivanje ove Uredbe

▼M4

Kada kontrolor dražbe isporuči godišnje konsolidirano izvješće o dražbama provedenima u 2014., Komisija preispituje odredbe predviđene ovom Uredbom uključujući i funkcioniranje svih postupaka dražbe.

▼B

U preispitivanju analizira se stečeno iskustvo s obzirom na interakciju dražbovnih platformi imenovanih prema članku 30. stavku 1. ili 2. i onih imenovanih prema članku 26. stavku 1. ili 2. kao i na interakciju između dražbi i sekundarnog tržišta.

Preispitivanje se provodi uz konzultacije s državama članicama i zainteresiranim stranama.

Uzimajući u obzir ishod preispitivanja, Komisija može predložiti sve mjere koje smatra potrebnim za korekciju eventualnog narušavanja ili lošeg funkcioniranja unutarnjeg tržišta ili tržišta ugljika koji proizlaze iz odredbi donesenih prema ovoj Uredbi, s ciljem da te mjere stupe na snagu do 31. prosinca 2016.POGLAVLJE IX.

ZAHTJEVI KOJI VAŽE ZA IMENOVANJE DRAŽBOVATELJA, KONTROLORA DRAŽBE I DRAŽBOVNE PLATFORME

Članak 34.

Zahtjevi koji važe za imenovanje dražbovatelja i kontrolora dražbe

1.  Kad imenuju dražbovatelje i kontrolora dražbe, države članice uzimaju u obzir u kojoj mjeri kandidati:

(a) pokazuju najmanji rizik sukoba interesa ili zlouporabe tržišta s obzirom na sljedeće:

i. aktivnosti na sekundarnom tržištu;

ii. unutarnji procesi i postupci za ublažavanje rizika sukoba interesa ili zlouporabe tržišta;

(b) mogu pravodobno izvršavati funkcije dražbovatelja ili kontrolora dražbe u skladu s najvišim profesionalnim normama i normama kvalitete.

2.  Uvjet za imenovanje dražbovatelja je da se dražbovatelj i dotična dražbovna platforma dogovore o donošenju odredbi iz članka 22. stavaka 2. i 3.

Članak 35.

Zahtjevi primjenjivi na imenovanje dražbovne platforme

▼M6

1.  Dražbe se provode samo na dražbovnoj platformi koja je odobrena kao uređeno tržište čiji operater organizira sekundarno tržište emisijskih jedinica ili izvedenica emisijskih jedinica.

▼B

2.  Dražbovna platforma imenovana prema ovoj Uredbi za prodaju na dražbi dvodnevnih promptnih ugovora i petodnevnih budućnosnica može, bez potrebe da zadovolji dodatne pravne ili administrativne zahtjeve država članica, donijeti odgovarajuće odredbe kako bi ponuditeljima iz članka 18. stavka 1. i 2. olakšala pristup i sudjelovanje na dražbama.

3.  Kad imenuju dražbovne platforme, države članice uzimaju u obzir u kojoj mjeri kandidati mogu dokazati da ispunjavaju sve od sljedećeg:

(a) osiguravanje poštivanja načela nediskriminacije kako de facto tako i de jure;

(b) cjelovit, pošten i pravedan pristup nadmetanju na dražbama za mala i srednja poduzeća obuhvaćena sustavom Unije i pristup nadmetanju na dražbama za male emitere;

(c) osiguravanje troškovne efikasnosti i izbjegavanje nepotrebnog administrativnog opterećenja;

(d) snažni nadzor dražbi, prijavljivanje sumnji na pranje novca, financiranje terorizma, kazneno djelo ili zlouporabu tržišta, donošenje potrebnih korektivnih mjera ili sankcija, uključujući i osiguravanje mehanizma za izvansudsko rješavanje sporova;

(e) izbjegavanje narušavanja tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu uključujući i tržište ugljika;

(f) osiguravanje pravilnog funkcioniranja tržišta ugljika uključujući i provedu dražbi;

(g) priključivanje na jedan ili više sustava za poravnanje ili sustava za namiru;

(h) osiguravanje odgovarajućih mjera kojima se od dražbovne platforme zahtijeva da slijedniku dražbovne platforme preda svu materijalnu i nematerijalnu imovinu potrebnu za provođenje dražbi.

▼M1

4.  Dražbovna platforma može biti imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. samo kad je država članica u kojoj uređeno tržište koje se javlja kao kandidat i njegov tržišni operator imaju poslovni nastan osigurala da se nacionalne mjere za prijenos odredbi glave III. Direktive 2004/39/EZ na prodaju dvodnevnih promptnih ugovora ili petodnevnih budućnosnica na dražbi primjenjuju u relevantnom opsegu.

Dražbovna platforma se imenuje prema članku 26. stavku 1. i članku 30. stavku 1. samo kad je država članica u kojoj uređeno tržište koje se javlja kao kandidat i njegov tržišni operator imaju poslovni nastan osigurala da su nadležna tijela te države članice sposobna da ih u relevantnom opsegu odobravaju i nadziru u skladu s nacionalnim mjerama za prijenos odredbi glave IV. Direktive 2004/39/EZ.

▼B

Ako uređeno tržište koje se javlja kao kandidat i njegov tržišni operator nemaju poslovni nastan u istoj državi članici, prvi i drugi podstavak primjenjuju se i na državu članicu u kojoj poslovni nastan ima uređeno tržište koje se javlja kao kandidat i na državu članicu u kojoj poslovni nastan ima tržišni operator.

▼M1

5.  Nadležna državna tijela države članice iz drugog podstavka stavka 4. ovog članka imenovana prema članku 48. stavku 1. Direktive 2004/39/EZ donose odluku o odobravanju uređenog tržišta koje je imenovano ili treba biti imenovano prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. ove Uredbe pod uvjetom da uređeno tržište i njegov tržišni operator poštuju odredbe glave III. Direktive 2004/39/EZ kako su prenesene u nacionalni pravni poredak države članice njihovog poslovnog nastana prema stavku 4. ovog članka. Odluka o odobravanju donosi se u skladu s glavom IV. Direktive 2004/39/EZ kako je prenesena u nacionalni pravni poredak države članice njihovog poslovnog nastana prema stavku 4. ovog članka.

▼B

6.  Nadležna državna tijela iz stavka 5. ovog članka održavaju učinkovit nadzor nad tržištem i poduzimaju potrebne mjere kojima osiguravaju poštivanje zahtjeva iz tog stavka. U tu svrhu moraju biti sposobne izravno ili uz pomoć drugih nadležnih državnih tijela imenovanih prema članku 48. stavku 1. Direktive 2004/39/EZ izvršavati ovlasti predviđene nacionalnim mjerama za prijenos članka 50. te Direktive u pogledu uređenog tržišta i njegovog tržišnog operatora iz stavka 4. ovog članka.

Država članica svakog nadležnog državnog tijela iz stavka 5. ovog članka osigurava da se nacionalne mjere kojima se prenose članci 51. i 52. Direktive 2004/39/EZ primjenjuju u odnosu na osobe odgovorne za nepoštivanje obveza iz glave III. Direktive 2004/39/EZ kako su prenesene u nacionalni pravni poredak države članice njihovoga poslovnog nastana prema stavku 4. ovog članka.

Za potrebe ovog stavka, nacionalne mjere kojima se prenose članci 56. do 62. Direktive 2004/39/EZ primjenjuju se na međusobnu suradnju nadležnih državnih tijela raznih država članica.POGLAVLJE X.

REŽIM ZLOUPORABE TRŽIŠTA KOJI VAŽI ZA PROIZVODE NA DRAŽBI

Članak 36.

Režim zlouporabe tržišta koji se primjenjuje na financijske instrumente u smislu članka 1. stavka 3. Direktive 2003/6/EZ

1.  Za potrebe ove Uredbe, kad su dvodnevni promptni ugovori ili petodnevne budućnosnice financijski instrumenti u smislu članka 1. stavka 3. Direktive 2003/6/EZ, ta se Direktiva primjenjuje na prodaju tih proizvoda na dražbi. ►M1  Prethodno navedenim ne dovodi se u pitanje primjena članaka 38. do 40. ove Uredbe na korištenje povlaštenih informacija za povlačenje ponude s dražbe. ◄

2.  Kad dvodnevni promptni ugovori ili petodnevne budućnosnice nisu financijski instrumenti u smislu članka 1. stavka 3. Direktive 2003/6/EZ, primjenjuju se odredbe članaka 37. do 43. ove Uredbe.

Članak 37.

Definicije u smislu režima zlouporabe tržišta koje se primjenjuju na proizvode na dražbi koji nisu financijski instrumenti u smislu članka 1. stavka 3. Direktive 2003/6/EZ

Za potrebe članka 38. do 43. koji se primjenjuju na proizvode na dražbi koji nisu financijski instrumenti u smislu članka 1. stavka 3. Direktive 2003/6/EZ, važe sljedeće definicije:

(a) „povlaštena informacija” znači informacija precizne naravi koja nije bila javno dostupna i koja se izravno ili neizravno odnosi na jedan ili više proizvoda na dražbi te koja bi, da je javno dostupna, vjerojatno imala značajan utjecaj na cijene iz ponuda.

Za osobe zadužene za izvršavanje naloga, povlaštena informacija isto tako znači i informacija koju prenosi klijent, a koja se odnosi na njegove važeće ponude, precizne je naravi, izravno ili neizravno ima veze s jednim ili više proizvoda na dražbi te koja bi, da je javno dostupna, vjerojatno imala značajan utjecaj na cijene iz ponuda;

(b) „manipulacija tržištem” znači:

i. ponude ili transakcije ili nalozi na sekundarnom tržištu:

 koji daju ili bi mogli dati lažne ili obmanjujuće signale u pogledu potražnje za proizvodima ili cijene tih proizvoda na dražbi, ili

 koji djelovanjem jedne ili više osoba koje usklađeno djeluju, drže konačnu dražbovnu cijenu proizvoda na dražbi na neprimjerenoj ili umjetnoj razini,

osim ako osoba koja je podnijela ponudu ili na sekundarnom tržištu provela transakciju ili dala nalog za trgovanje ne dokaže da su razlozi zbog kojih je to učinila zakoniti;

ii. ponude u kojima se upotrebljavaju fiktivni postupci ili svaki drugi oblik obmane ili prijevare;

iii. širenje informacija putem medija, uključujući i internet, ili bilo kojim drugim načinom koji daje ili bi mogao davati lažne ili obmanjujuće signale u pogledu proizvoda na dražbi, uključujući širenje glasina i lažnih ili obmanjujućih vijesti kad je osoba koja je proširila informaciju znala ili trebala znati da je informacija lažna ili obmanjujuća. U odnosu na novinare kad obavljaju svoju profesiju, to širenje informacija treba procijeniti uzimajući u obzir pravila koja uređuju njihovu profesiju osim ako te osobe izravno ili neizravno ne stječu prednost ili korist od širenja dotičnih informacija.

Iz definicije iz točke (b) prvoga stavka proizlaze posebno sljedeće aktivnosti:

 aktivnost jedne ili više osoba koje surađuju kako bi osigurale dominantan položaj u odnosu na potražnju proizvoda na dražbi, koja ima učinak izravnog ili neizravnog namještanja konačnih dražbovnih cijena ili stvaranja drugih nepoštenih uvjeta trgovanja,

 kupnja ili prodaja na sekundarnom tržištu emisijskih jedinica ili povezanih izvedenica prije početka dražbe s učinkom namještanja konačne dražbovne cijene proizvoda na dražbi na neprimjerenu ili umjetnu razinu ili obmanjivanja ponuditelja koji sudjeluju u nadmetanju na dražbi,

 iskorištavanje povremenog ili redovitog pristupa tradicionalnim ili elektroničkim medijima iznošenjem mišljenja o proizvodu na dražbi nakon što je podnesena ponuda za taj proizvod i posljedično stjecanje koristi od učinka iznesenog mišljenja na cijene drugih ponuda za taj proizvod, a da se u isto vrijeme javnosti nije objavio taj sukob interesa na odgovarajući i učinkovit način.

Članak 38.

Zabrana trgovanja na temelju povlaštenih informacija

1.  Nitko iz drugog podstavka tko posjeduje povlaštenu informaciju tu informaciju ne smije upotrijebiti kad izravno ili neizravno za vlastiti račun ili za račun treće strane podnosi, mijenja ili povlači ponudu za proizvod na dražbi na koji se ta informacija odnosi.

Prvi podstavak primjenjuje se na svaku osobu koja povlaštenu informaciju posjeduje:

(a) na temelju svojeg članstva u administrativnim, upravljačkim ili nadzornim tijelima dražbovne platforme, dražbovatelja ili kontrolora dražbe; ili

(b) na temelju svojeg sudjelovanja u kapitalu dražbovne platforme, dražbovatelja ili kontrolora dražbe; ili

(c) na temelju svojega pristupa informacijama putem obavljanja svojega posla, profesije ili dužnosti; ili

(d) na temelju svojih kaznenih djela.

2.  Kad je osoba iz stavka 1. pravna osoba, zabrana utvrđena u tom stavku odnosi se i na fizičke osobe koje sudjeluju u donošenju odluke o podnošenju, mijenjanju ili povlačenju ponude za račun dotične pravne osobe.

3.  Ovaj se članak ne primjenjuje na podnošenje, izmjenu ili povlačenje ponude za proizvod na dražbi koji se obavljaju radi izvršavanja dospjele obveze kad ta obveza proizlazi iz sporazuma sklopljenog prije nego je dotična osoba posjedovala povlaštenu informaciju.

Članak 39.

Ostale zabranjene uporabe povlaštenih informacija

Nitko podložan zabrani utvrđenoj u članku 38. ne smije:

(a) otkriti povlaštene informacije bilo kojoj drugoj osobi, osim ako to učini u redovnom tijeku obavljanja svojega posla, profesije ili dužnosti;

(b) preporučiti nekoj drugoj osobi ili poticati drugu osobu da na temelju povlaštene informacije podnese, izmijeni ili povuče ponudu za proizvode na dražbi na koje se ta informacija odnosi.

Članak 40.

Druge osobe obuhvaćene zabranom trgovanja na temelju povlaštenih informacija

Osim na osobe koje se spominju u tim člancima, članci 38. i 39. primjenjuju se i na svaku osobu koja posjeduje povlaštenu informaciju, a koja zna ili je trebala znati da je ta informacija povlaštena.

Članak 41.

Zabrana manipuliranja tržištem

Nitko se ne smije baviti manipulacijom tržišta.

Članak 42.

Posebni zahtjevi za ublažavanje rizika zlouporabe tržišta

1.  Dražbovna platforma, dražbovatelj i kontrolor dražbe sastavljaju popis osoba koje rade za njih na temelju ugovora o radu ili drukčije i imaju pristup povlaštenim informacijama. Dražbovna platforma redovito ažurira taj popis i kad god se to od nje zahtijeva, dostavlja ga nadležnom državnom tijelu države članice u kojoj ima poslovni nastan. Dražbovatelj i kontrolor dražbe redovito ažuriraju svaki svoje popise i kad god to zahtijeva dotično nadležno državno tijelo dostavljaju ih nadležnom državnom tijelu države članice u kojoj dražbovna platforma ima poslovni nastan i državi članici poslovnog nastana dražbovatelja ili kontrolora dražbe, kako je predviđeno u ugovoru ili ugovorima o njihovom imenovanju.

2.  Osobe koje na dražbovnoj platformi izvršavaju upravljačke dužnosti, dražbovatelj ili kontrolor dražbe i prema potrebi osobe usko povezane s njima obavješćuju nadležno državno tijelo iz stavka 1. minimalno o postojećim ponudama koje se odnose na proizvode na dražbi ili izvedenice ili druge financijske instrumente povezane s njima koje su za svoj račun podnijele, izmijenile ili povukle.

3.  Osobe koje provode istraživanje ili šire informacije o istraživanju u vezi proizvoda na dražbi i osobe koje ostvaruju ili šire druge informacije namijenjene distribucijskim kanalima ili javnosti u kojima preporučuju ili predlažu investicijsku strategiju, primjereno paze da su te informacije korektno predstavljene i da otkrivaju njihove interese ili upućuju na sukobe interesa u pogledu proizvoda na dražbi.

4.  Dražbovna platforma donosi strukturne mjere s ciljem sprečavanja i otkrivanja prakse manipuliranja tržištem.

5.  Svaka osoba iz članka 59. stavka 1. koja osnovano sumnja da bi neka transakcija mogla predstavljati trgovanje na temelju povlaštene informacije ili manipuliranje tržištem odmah o tome obavješćuje nadležno državno tijelo države članice u kojem ima poslovni nastan.

Članak 43.

Nadzor i zakonska provedba

1.  Nadležno državno tijelo iz članka 11. Direktive 2003/6/EZ provodi učinkovit nadzor nad tržištem i poduzima potrebne mjere kako bi osiguralo poštivanje odredbi iz članaka 37. do 42. ove Uredbe.

2.  Nadležna državna tijela iz stavka 1. ovog članka imaju ovlasti predviđene nacionalnim mjerama kojima se prenosi članak 12. Direktive 2003/6/EZ.

3.  Države članice osiguravaju da se nacionalne mjere kojima se prenose članci 14. i 15. Direktive 2003/6/EZ primjenjuju na osobe odgovorne za nepoštivanje članaka 37. do 42. ove Uredbe u odnosu na dražbe koje se provode na njihovom teritoriju ili u inozemstvu.

4.  Za potrebe članaka 37. do 42. ove Uredbe i stavaka 1., 2. i 3. ovog članka, nacionalne mjere kojima se prenosi članak 16. Direktive 2003/6/EZ primjenjuju se na suradnju između nadležnih državnih tijela iz stavka 1. ovog članka.POGLAVLJE XI.

PLAĆANJE I PRIJENOS PRIHODA OD PRODAJE NA DRAŽBI

Članak 44.

Uplate izabranih ponuditelja i prijenos prihoda od prodaje na dražbi državama članicama

1.  Svaki izabrani ponuditelj ili njegov slijednik ili slijednici, uključujući i sve posrednike koji djeluju u njihovo ime, plaćaju potreban iznos o kojem su obaviješteni prema članku 61. stavku 3. točki (c) za stečene emisijske jedinice o kojima su obaviješteni prema članku 61. stavku 3. točki (a), prijenosom ili dogovorom o prijenosu potrebnog iznosa preko sustava za poravnanje ili sustava za namiru na određeni bankovni račun dražbovatelja u raspoloživim sredstvima prije isporuke ili najkasnije po isporuci emisijskih jedinica na određeni operativni račun ponuditelja ili određeni operativni račun njegovog slijednika.

▼M4

2.  Dražbovna platforma, uključujući i sustav(e) za poravnanje ili sustav(e) za namiru koji su na nju priključeni, prenosi uplate ponuditelja ili njihovih slijednika koje proizlaze iz dražbe emisijskih jedinica iz poglavlja II. i III. Direktive 2003/87/EZ dražbovateljima koji su dotične emisijske jedinice stavili na dražbu, uz iznimku iznosa kod kojih je dobila zahtjev da djeluje kao posrednik za plaćanje u ime kontrolora dražbe.

▼B

3.  Uplate dražbovateljima izvršavaju se, po volji dotične države članice neovisno o valuti u kojoj je plaćanje izvršio ponuditelj, u eurima ili, kad država članica nije član euro zone, u valuti države članice koja ih imenuje, pod uvjetom da sustav poravnanja ili sustav namire može obraditi dotičnu nacionalnu valutu.

Za preračunavanje valute koristi se tečaj koji je odmah po zatvaranju nadmetanja objavljen na priznatom financijskom informativnom servisu navedenom u ugovoru o imenovanju dotične dražbovne platforme.

Članak 45.

Posljedice zakašnjelog plaćanja ili neplaćanja

1.  Izabranom ponuditelju ili njegovim slijednicima isporučuju se samo one emisijske jedinice o kojima je izabrani ponuditelj obaviješten prema članku 61. stavku 3. točki (a), ako je čitav potrebni iznos o kojem je obaviješten prema članku 61. stavku 3. točki (c) uplaćen dražbovatelju prema članku 44. stavku 1.

2.  Izabrani ponuditelj ili njegovi slijednici koji svoje obveze prema stavku 1. ovog članka u potpunosti ne ispune do datuma dospijeća o kojem je izabrani ponuditelj obaviješten prema članku 61. stavku 3. točki (d), krše ugovornu obvezu plaćanja.

3.  Izabranom ponuditelju koji krši ugovornu obvezu plaćanja može se zaračunati jedno od sljedećeg, ili oboje:

(a) kamata za svaki dan počevši od datuma dospijeća plaćanja prema članku 61. stavku 3. točki (d) do datuma uplate po kamatnoj stopi utvrđenoj u ugovoru o imenovanju dotične dražbovne platforme, obračunata na dnevnoj osnovi;

(b) ugovorna kazna na koju dražbovatelj stječe pravo, umanjena za eventualne troškove koje odbija sustav za poravnanje ili sustav za namiru.

4.  Ne dovodeći u pitanje stavke 1., 2. i 3., kad izabrani ponuditelj krši obvezu plaćanja, slijedi jedno od sljedećeg:

(a) središnja ugovorna strana intervenira kako bi preuzela emisijske jedinice i uplatila potrebni iznos dražbovatelju;

(b) agent za namiru koristi jamstvo primljeno od ponuditelja za uplatu dospjelog iznosa dražbovatelju.

5.  U slučaju nemogućnosti namire, emisijske jedinice se stavljaju na prodaju na sljedeće dvije dražbe planirane na dotičnoj dražbovnoj platformi.POGLAVLJE XII.

PRIJENOS EMISIJSKIH JEDINICA NA DRAŽBI

Članak 46.

Prijenos emisijskih jedinica na dražbi

▼M1

Emisijske jedinice koje na dražbi prodaje bilo koja dražbovna platforma registar Unije prenosi prije otvaranja roka za nadmetanje na određeni operativni račun kako bi se u sustavu za poravnanje ili sustavu za namiru u svojstvu skrbnika držale na založnom računu do isporuke emisijskih jedinica izabranim ponuditeljima ili njihovim sljednicima prema rezultatima dražbe, kako je predviđeno u važećoj uredbi Komisije donesenoj prema članku 19. stavku 3. Direktive 2003/87/EZ.

▼B

Članak 47.

Isporučivanje emisijskih jedinica na dražbi

1.  Sustav za poravnanje ili sustav za namiru dodjeljuju emisijske jedinice koje je država članica na dražbi prodala izabranom ponuditelju, dok ukupna količina dodijeljenih emisijskih jedinica nije jednaka količini emisijskih jedinica o kojoj je ponuditelj obaviješten prema članku 61. stavku 3. točki (a).

Jednom ponuditelju mogu biti dodijeljene emisijske jedinice iz više država članica koje prodaju na istoj dražbi ako je to potrebno kako bi se dostigla količina emisijskih jedinica o kojoj je ponuditelj obaviješten prema članku 61. stavku 3. točki (a).

2.  Po uplati potrebnog iznosa prema članku 44. stavku 1., svakom izabranom ponuditelju ili njegovim slijednicima isporučuju se emisijske jedinice koje su mu dodijeljene, čim je to moguće a najkasnije do krajnjeg roka za isporuku, prijenosom emisijskih jedinica o kojima je ponuditelj obaviješten prema članku 61. stavku 3. točki (a) s određenog operativnog računa na kojem ih sustav za poravnanje ili sustav za namiru u svojstvu skrbnika drži kao zalog u cijelosti ili djelomično na jedan ili više operativnih računa koje drže izabrani ponuditelj ili njegovi slijednici ili na određeni operativni račun na kojem ih sustav za poravnanje ili sustav za namiru u svojstvu skrbnika drži kao zalog za izabranog ponuditelja ili njegove slijednike.

Članak 48.

Zakašnjela isporuka emisijskih jedinica na dražbi

1.  Kad sustav za poravnanje ili sustav za namiru ne isporuči sve ili dio emisijskih jedinica prodanih na dražbi zbog okolnosti na koje ne može utjecati, sustav za poravnanje ili sustav za namiru isporučuju emisijske jedinice prvom prilikom, a izabrani ponuđači ili njihovi sljednici prihvaćaju kasniju isporuku.

2.  Pravni lijek predviđen u stavku 1. jedini je pravni lijek na koji izabrani ponuđač ili njegovi sljednici imaju pravo u slučaju da emisijske jedinice prodane na dražbi dotični sustav za poravnanje ili sustav za namiru ne isporuči zbog okolnosti na koje ne može utjecati.POGLAVLJE XIII.

UPRAVLJANJE JAMSTVOM

Članak 49.

Jamstvo koje daje ponuditelj

1.  Prije otvaranja nadmetanja za prodaju na dražbi dvodnevnih promptnih ugovora ili petodnevnih budućnosnica, od ponuditelja ili svih posrednika koji djeluju u njihovo ime traži se da daju jamstvo.

2.  Ako se to zahtijeva, sve neiskorišteno jamstvo koje je dao neizabrani ponuditelj oslobađa se, zajedno s pripisanim kamatama na gotovinsko jamstvo, odmah čim je to moguće nakon zatvaranja nadmetanja.

3.  Ako se to zahtijeva, sve jamstvo koje je dao izabrani ponuditelj a koje nije iskorišteno za namiru oslobađa se zajedno s pripisanim kamatama na gotovinsko jamstvo odmah čim je to moguće nakon namire.

Članak 50.

Jamstvo koje daje dražbovatelj

1.  Prije otvaranja nadmetanja za prodaju dvodnevnih promptnih ugovora ili petodnevnih budućnosnica na dražbi, jedino jamstvo koje se zahtijeva od dražbovatelja su emisijske jedinice koje sustav za poravnanje ili sustav za namiru u svojstvu skrbnika drži kao zalog do isporuke.

▼M1 —————

▼B

3.  Kad emisijske jedinice koje su dane kao jamstvo ►M1  prema stavku 1. ◄ nisu iskorištene, sustav za poravnanje ili sustav za namiru mogu ih, po želji države članice koja sudjeluje na dražbi, držati na određenom operativnom računu kao zalog koji sustav za poravnanje ili sustav za namiru u svojstvu skrbnika drže do isporuke.POGLAVLJE XIV.

NAKNADE I TROŠKOVI

Članak 51.

Struktura i razina naknada

1.  Struktura i razina naknada kao i s njima povezani uvjeti koje primjenjuje svaka dražbovna platforma i sustav(i) za poravnanje i sustav(i) za namiru ne smiju biti nepovoljniji od usporedivih standardnih naknada i uvjeta koji važe na sekundarnom tržištu.

2.  Svaka dražbovna platforma i sustav(i) za poravnanje i sustav(i) za namiru smiju primjenjivati samo one naknade, odbitke ili uvjete koji su izričito utvrđeni u ugovoru kojim su imenovani.

3.  Sve naknade i uvjeti koji se primjenjuju prema stavku 1. i 2. moraju biti jasno navedeni, razumljivi i javno dostupni. Navode se detaljno po stavkama za svaku vrstu usluge.

Članak 52.

Troškovi postupka dražbe

▼M1

1.  Ne dovodeći u pitanje stavak 2., troškovi za usluge predviđene u članku 27. stavku 1., članku 28. stavku 1. i članku 31. plaćaju se putem naknada koje plaćaju ponuditelji, osim eventualnih troškova odredaba dogovorenih između dražbovatelja i dražbovne platforme iz članka 22. stavaka 2. i 3. koje dražbovatelju omogućuju prodaju emisijskih jedinica na dražbi u ime države članice koja ga imenuje, ali ne i troškova sustava za poravnanje ili namiru priključenih na dotičnu dražbovnu platformu, koje snosi država članica koja sudjeluje na dražbi.

Troškovi iz prvog podstavka oduzimaju se od prihoda ostvarenog od prodaje na dražbi koji se uplaćuje dražbovateljima prema članku 44. stavcima 2. i 3.

2.  Ne dovodeći u pitanje treći podstavak, uvjeti sporazuma o zajedničkoj nabavi iz prvog podstavka članka 26. stavka 6. ili ugovora o imenovanju dražbovne platforme prema članku 26. stavcima 1. ili 2. mogu odstupati od stavka 1. ovog članka tako da se od država članica koje su Komisiju obavijestile prema članku 30. stavku 4. o svojoj odluci da ne sudjeluju u zajedničkoj akciji kako je predviđena u članku 26. stavcima 1. i 2., ali naknadno koriste dražbovnu platformu imenovanu prema članku 26. stavcima 1. ili 2., može tražiti da za usluge predviđene u članku 27. stavku 1. i članku 28. stavku 1. dotičnoj dražbovnoj platformi, uključujući i sustav(e) za poravnanje ili sustav(e) za namiru koji su na nju priključeni, plate troškove koji se odnose na dio emisijskih jedinica koje države članice prodaju na dražbama od datuma kad ta država članica započne prodaju putem dražbovne platforme imenovane prema članku 26. stavcima 1. ili 2. do prekida ili isteka roka na koji je ta dražbovna platforma imenovana.

Prethodno navedeno primjenjuje se i na države članice koje se zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26. stavcima 1. i 2. nisu pridružile u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu sporazuma o zajedničkoj nabavi iz prvog podstavka članka 26. stavka 6.

Prvi podstavak ne primjenjuje se kad se država članica pridruži zajedničkoj akciji predviđenoj u članku 26. stavcima 1. ili 2. nakon isteka roka iz drugog podstavka članka 30. stavka 5. na koji je imenovana ili kad ona dražbovnu platformu imenovanu prema članku 26. stavcima 1. ili 2. koristi za prodaju svojeg dijela emisijskih jedinica zbog neuvrštavanja na popis prema članku 30. stavku 7. dražbovne platforme koja je obaviještena prema članku 30. stavku 6.

▼B

Troškovi koje snose ponuditelji prema stavku 1. umanjuju se za iznos troškova koje prema ovom stavku snosi država članica.

▼M1

3.  Dio troškova kontrolora dražbe koji varira prema broju dražbi, kako je definiran u ugovoru o imenovanju kontrolora dražbe, ravnomjerno se raspodjeljuje na broj dražbi. Svi ostali troškovi kontrolora dražbe, kako su definirani u ugovoru o imenovanju kontrolora dražbe, osim troškova koji se mogu pripisati uslugama koje ugovara Komisija i troškova izvješća koje se podnosi prema članku 25. stavku 4., ravnomjerno se raspodjeljuju na broj dražbovnih platformi ako u ugovoru o imenovanju kontrolora dražbe nije definirano drukčije.

▼B

Dio troškova kontrolora dražbe koji se odnose na dražbovnu platformu imenovanu prema članku 30. stavku 1. ili 2., uključujući i trošak izvješća koje se može tražiti prema članku 25. stavku 4., snosi država članica koja ga je imenovala.

Dio troškova kontrolora dražbe koji se odnose na dražbovnu platformu imenovanu prema članku 26. stavku 1. ili 2. ravnomjerno se raspodjeljuje između država članica koje sudjeluju u zajedničkoj akciji u skladu s njihovim udjelom u ukupnoj količini emisijskih jedinica koje se prodaju na dotičnoj dražbovnoj platformi.

Za troškove kontrolora dražbe koje snosi svaka država članica umanjuje se prihod ostvaren od prodaje emisijskih jedinica na dražbi koji dražbovatelji uplaćuju državama članicama koje su ih imenovale, prema točki (c) članka 23.POGLAVLJE XV.

NADZOR DRAŽBE, KOREKTIVNE MJERE I SANKCIJE

Članak 53.

Suradnja s kontrolorom dražbe

1.  Dražbovatelji, dražbovne platforme i nadležna državna tijela koja ih nadziru, na zahtjev dostavljaju kontroloru dražbe sve informacije koje imaju o dražbama, a koje kontrolor dražbe osnovano treba za izvršavanje svojih funkcija.

2.  Kontrolor dražbe ima pravo pratiti provođenje dražbi.

3.  Dražbovatelji, dražbovne platforme i nadležna državna tijela koja ih nadziru pomažu kontroloru dražbe u obavljanju njegovih funkcija aktivno surađujući s kontrolorom dražbe u okviru svojih područja odgovornosti i ovlasti.

4.  Nadležna državna tijela za nadzor kreditnih institucija i investicijskih tvrtki i nadležna državna tijela za nadzor osoba ovlaštenih za podnošenje ponuda u ime drugih prema članku 18. stavku 2. pomažu kontroloru dražbe u obavljanju njegovih funkcija aktivno surađujući s kontrolorom dražbe u okviru svojih nadležnosti.

5.  Za obveze koje nadležna državna tijela imaju prema stavcima 1., 3. i 4. vrijede odredbe o čuvanju profesionalne tajne kojima podliježu prema pravu Unije.

▼M1

Članak 54.

Praćenje odnosa s ponuditeljima

1.  Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. svoj odnos s ponuditeljima kojima je dozvoljeno sudjelovati u nadmetanju na njezinim dražbama prati cijelo vrijeme trajanja tog odnosa, na sljedeći način:

(a) pomnom analizom ponuda koje se podnose cijelo vrijeme trajanja tog odnosa kako bi osigurala da je ponašanje ponuditelja u nadmetanju u skladu sa saznanjima koja ima o kupcu, njegovim djelatnostima i njegovom profilu rizika uključujući, prema potrebi, i izvor sredstava;

(b) održavanjem učinkovitih odredbi i postupaka za redovito praćenje da li osobe kojima je odobreno sudjelovanje u nadmetanju prema članku 19. stavcima 1., 2. i 3. poštuju pravila ponašanja na tržištu;

(c) praćenjem transakcija koje poduzimaju osobe kojima je odobreno sudjelovanje u nadmetanju prema članku 19. stavcima 1., 2. i 3. i članku 20. stavku 6., koristeći svoje sustave kako bi identificirale kršenja pravila iz točke (b) ovog podstavka, nekorektne ili nepropisne uvjete prodaje na dražbi ili ponašanje koje može dovesti do zlouporabe tržišta.

Kod pomnih analiza ponuda u skladu s točkom (a) prvog podstavka, dotična dražbovna platforma posebnu pozornost posvećuje svakoj aktivnosti za koju smatra da bi po svojoj naravi vrlo vjerojatno mogla biti povezana s pranjem novca, financiranjem terorizma ili kriminalnom aktivnošću.

2.  Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. osigurava da dokumenti, podaci ili informacije koje ima o ponuditelju budu ažurni. U tu svrhu dražbovna platforma može:

(a) od ponuditelja zahtijevati svaku informaciju prema članku 19. stavcima 2. i 3. i članku 20. stavcima 5., 6. i 7. za potrebe praćenja odnosa s ponuditeljem nakon što mu je odobreno sudjelovanje u nadmetanju na dražbi, cijelo vrijeme trajanja tog odnosa i tijekom 5 godina nakon prestanka odnosa;

(b) od svake osobe koja ima odobrenje za sudjelovanje u nadmetanju zahtijevati da u redovnim intervalima ponovno dostavlja zahtjev za sudjelovanje u nadmetanju;

(c) od svake osobe koja ima odobrenje za sudjelovanje u nadmetanju zahtijevati da bez odlaganja obavijesti dotičnu dražbovnu platformu o svim promjenama informacija dostavljenih prema članku 19. stavcima 2. i 3. i članku 20. stavcima 5., 6. i 7.

3.  Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. vodi evidenciju o:

(a) zahtjevu za sudjelovanje u nadmetanju koji podnositelj dostavlja prema članku 19. stavcima 2. i 3., uključujući i sve izmjene tog zahtjeva;

(b) provjerama koje su provedene kod:

i. obrade podnesenih zahtjeva za sudjelovanje u nadmetanju prema člancima 19., 20. i 21.;

ii. pomne analize i praćenja odnosa prema točkama (a) i (c) stavka 1. nakon što je podnositelju zahtjeva odobreno sudjelovanje u nadmetanju;

(c) svim informacijama koje se odnose na danu ponudu koju je podnio dani ponuditelj na dražbi, uključujući i povlačenje ili izmjenu takvih ponuda, prema članku 6. stavcima 3. i 4. drugom podstavku;

(d) svim informacijama koje se odnose na provođenje svake dražbe na kojoj je ponuditelj podnio ponudu.

4.  Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. vodi evidenciju iz stavka 3. sve dok ponuditelj ima odobrenje za sudjelovanje na nadmetanju na njezinim dražbama i najmanje 5 godina nakon prekida odnosa s tim ponuditeljem.

▼B

Članak 55.

Obavješćivanje o pranju novca, financiranju terorizma i kaznenom djelu

▼M1

1.  Nadležna državna tijela iz članka 37. stavka 1. Direktive 2005/60/EZ prate i poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. ispunjava zahtjeve iz članka 19. i članka 20. stavka 6. ove Uredbe o dubinskoj analizi klijenta, zahtjeve članka 54. ove Uredbe o praćenju i vođenju evidencije i zahtjeve o obavješćivanju iz stavaka 2. i 3. ovog članka.

Nadležna državna tijela iz prvog podstavka imaju ovlasti predviđene nacionalnim mjerama kojima se prenosi članak 37. stavci 2. i 3. Direktive 2005/60/EZ.

Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. može se smatrati odgovornom za povrede članka 19., članka 20. stavaka 6. i 7., članka 21. stavaka 1. i 2. i članka 54. ove Uredbe i stavaka 2. i 3. ovog članka. U tom smislu važe nacionalne mjere kojima se prenosi članak 39. Direktive 2005/60/EZ.

2.  Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1., njezini direktori i zaposlenici u potpunosti surađuju s financijsko-obavještajnom jedinicom (FOJ) iz članka 21. Direktive 2005/60/EZ tako da žurno:

(a) na vlastitu inicijativu obavješćuju FOJ kad znaju, sumnjaju ili imaju osnova sumnjati da se na dražbama čini, da je počinjeno ili se pokušalo počiniti pranje novca, financiranje terorizma ili kriminalnu aktivnost;

(b) na zahtjev FOJ-a dostavljaju sve potrebne informacije u skladu s postupcima uspostavljenim primjenjivim zakonodavstvom.

▼B

3.  Informacije iz stavka 2. FOJ-u dostavljaju države članice na čijem teritoriju je smještena dotična dražbovna platforma.

Nacionalnim mjerama kojima se prenose politike i postupci za upravljanje pridržavanjem odredbi i za priopćavanje iz članka 34. stavka 1. Direktive 2005/60/EZ određuje se osoba ili osobe odgovorne za dostavu informacija prema ovom članku.

▼M1

4.  Država članica na čijem je državnom području smještena dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. osigurava da se nacionalne mjere kojima se prenose članci 26. do 29., članak 32., članak 34. stavak 1. i članak 35. Direktive 2005/60/EZ primjenjuju na dotičnu dražbovnu platformu.

▼B

Članak 56.

Obavješćivanje o zlouporabi tržišta

▼M1

1.  Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. obavješćuje nadležna državna tijela određena prema članku 43. stavku 2. Direktive 2004/39/EZ koja su odgovorna za nadzor dotične dražbovne platforme ili za istragu i progon radi zlouporabe tržišta do koje dođe u sustavu ili preko sustava dotične dražbovne platforme, o sumnji na zlouporabu tržišta od strane bilo koje osobe kojoj je odobreno sudjelovanje na nadmetanju na dražbi ili bilo koje osobe u čije ime osoba kojoj je odobreno sudjelovanje na nadmetanju djeluje.

Primjenjuju se nacionalne mjere kojima se prenosi članak 25. stavak 2. Direktive 2005/60/EZ.

▼B

2.  Dotična dražbovna platforma obavješćuje kontrolora dražbe i Komisiju o činjenici da je dala obavijest prema stavku 1. u kojoj navodi korektivnu mjeru koju je poduzela ili je predlaže kako bi se suprotstavila nezakonitom djelovanju iz stavka 1.

Članak 57.

Maksimalne količine za koje se može dati ponuda i druge korektivne mjere

1.  Svaka dražbovna platforma može, nakon što o tome zatraži i dobije mišljenje Komisije, propisati maksimalnu količinu za koju se može dati ponuda ili druge korektivne mjere potrebne za ublažavanje stvarnog ili potencijalnog zamjetnog rizika zlouporabe tržišta, pranja novca, financiranja terorizma ili drugih kaznenih djela kao i protutržišnog ponašanja, pod uvjetom da se uvođenjem maksimalne količine za koju se može dati ponuda ili bilo koje druge korektivne mjere dotični rizik može učinkovito ublažiti. Komisija može zatražiti savjet dotičnih država članica i kontrolora dražbe i dobiti njihovo mišljenje o prijedlogu dotične dražbovne platforme. Dotična dražbovna platforma maksimalno uvažava mišljenje Komisije.

2.  Maksimalna količina za koju se može dati ponuda izražava se kao postotak ukupnog broja emisijskih jedinica na danoj dražbi ili postotak ukupnog broja emisijskih jedinica koje se prodaju na dražbi dane godine, već prema tomu što je od toga primjerenije s obzirom na rizik zlouporabe tržišta utvrđen u članku 56. stavku 1.

3.  Za potrebe ovog članka, maksimalna količina za koju se može dati ponuda znači maksimalni broj emisijskih jedinica koje može izravno ili neizravno ponuditi bilo koja grupacija osoba iz članka 18. stavka 1. ili 2. koje pripadaju jednoj od sljedećih kategorija:

(a) istoj grupaciji poduzeća, uključujući i vladajuća društva, njihova ovisna društva i podružnice;

(b) istoj poslovnoj grupaciji;

(c) odvojenoj gospodarskoj jedinici koja ima ovlast neovisnog odlučivanja, u kojoj su osobe pod izravnom ili neizravnom kontrolom tijela javne vlasti ili tijela u vlasništvu države.

▼M1

Članak 58.

Pravila ponašanja na tržištu i druge ugovorne odredbe

Člancima 53. do 57. ne dovodi se u pitanje nijedna druga akcija koju dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. ima pravo izravno ili neizravno poduzeti prema svojim pravilima ponašanja na tržištu ili drugim uvedenim ugovornim odredbama zajedno s bilo kojim ponuditeljima kojima je odobreno sudjelovanje na nadmetanju u dražbama, pod uvjetom da takva akcija nije u suprotnosti s odredbama članaka 53. do 57. niti se njome te odredbe narušavaju.

▼B

Članak 59.

Pravila ponašanja za druge osobe kojima je odobreno sudjelovanje u nadmetanju u ime drugih prema članku 18. stavku 1. točkama (b) i (c) i članku 18. stavku 2.

1.  Ovaj članak primjenjuje se na:

(a) osobe kojima je sudjelovanje u nadmetanju odobreno prema članku 18. stavku 2.;

(b) investicijske tvrtke i kreditne institucije iz članka 18. stavka 1. točaka (b) i (c), kojima je sudjelovanje u nadmetanju odobreno prema članku 18. stavku 3.;

2.  Osobe iz stavka 1. na odnos sa svojim klijentima primjenjuju sljedeća pravila:

(a) prihvaćaju upute od svojih klijenata pod uvjetima koji se mogu usporediti;

(b) mogu odbiti podnijeti ponudu u ime klijenta ako imaju opravdan razlog za sumnju na pranje novca, financiranje terorizma, kazneno djelo ili zlouporabu tržišta prema nacionalom zakonodavstvu kojim se prenose članci 24. i 28. Direktive 2005/60/EZ;

(c) mogu odbiti podnijeti ponudu u ime klijenta ako imaju opravdan razlog za sumnju da klijent nije u mogućnosti platiti emisijske jedinice za koje želi da se podnese ponuda;

(d) sklapaju pisane sporazume sa svojim klijentima. Sklopljenim sporazumima dotičnom kupcu ne smiju se nametati nekorektni uvjeti ili ograničenja. U njima se predviđaju svi uvjeti koji se odnose na usluge koje se nude, uključujući posebno plaćanje i isporuku emisijskih jedinica;

(e) mogu od svojih klijenata zahtijevati uplatu predujma kao pologa za plaćanje emisijskih jedinica;

(f) ne smiju nepotrebno ograničavati broj ponuda koje klijent smije podnijeti;

(g) ne smiju sprečavati niti ograničavati svoje klijente da angažiraju usluge drugih tijela koja ispunjavaju uvjete prema članku 18. stavku 1. točkama (b) do (e) i članku 18. stavku 2. za nadmetanje na dražbi u njihovo ime;

(h) posvećuju dužnu pozornost interesima svojih kupaca koji ih traže da na dražbi podnose ponude u njihovo ime;

(i) prema klijentima se odnose korektno i bez diskriminacije;

(j) održavaju odgovarajuće unutarnje sustave i postupke za obradu zahtjeva klijenata koji žele da ih zastupaju, a koji im omogućuju učinkovito sudjelovanje na dražbi posebno s obzirom na podnošenje ponuda u ime tih klijenata, naplate plaćanja i jamstva od klijenata i prijenosa emisijskih jedinica klijentima koje zastupaju;

(k) sprečavaju otkrivanje povjerljivih informacija iz onog dijela njihovog poduzeća koji je odgovoran za primanje, izradu i podnošenje ponuda u ime njihovih klijenata do onog dijela njihovog poduzeća koji je odgovoran za izradu i podnošenje ponuda za vlastiti račun ili do onog dijela njihovog poduzeća koji je odgovoran za trgovanje za vlastiti račun na sekundarnom tržištu;

(l) vode evidenciju o informacijama koje prime ili zaključe u svojstvu posrednika koji rade na ponudama u ime svojih klijenata na dražbi, pet godina od datuma kad je dotična informacija primljena ili je nastala.

Iznos pologa iz točke (e) izračunava se na pravednoj i razumnoj osnovi.

Metoda izračuna pologa iz točke (e) utvrđuje se u sporazumima sklopljenima prema točki (d).

Svaki dio pologa iz točke (e) koji nije iskorišten za plaćanje emisijskih jedinica vraća se uplatitelju u razumnom roku nakon dražbe kako je naveden u sporazumima sklopljenima prema točki (d).

3.  Kad podnose ponude za vlastiti račun ili u ime svojih klijenata, osobe iz stavka 1. primjenjuju sljedeća pravila ponašanja:

(a) pružaju sve informacije koje zatraži bilo koja dražbovna platforma na kojoj im je odobreno sudjelovati u nadmetanju ili kontrolor dražbe radi ispunjavanja svojih funkcija prema ovoj Uredbi;

(b) postupaju pošteno, profesionalno, brižno i ustrajno.

4.  Nadležna državna tijela koja odrede države članice u kojima osobe iz stavka 1. imaju poslovni nastan odgovorna su za davanje odobrenja tim osobama za izvršavanje aktivnosti iz tog stavka i praćenje i kontrolu provedbe poštivanja pravila ponašanja iz stavaka 2. i 3., uključujući i rješavanje pritužbi uloženih zbog nepoštivanja tih pravila ponašanja.

5.  Nadležna državna tijela iz stavka 4. odobrenje daju osobama iz stavka 1. samo ako osobe ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

(a) dovoljno su ugledne i imaju dovoljno iskustva da mogu osigurati propisno poštivanje pravila ponašanja predviđenih u stavcima 2. i 3.;

(b) imaju uvedene potrebne postupke i provjere za upravljanje sukobima interesa i najbolje služe interesima svojih klijenata;

(c) poštuju zahtjeve nacionalnog zakonodavstva kojima se prenosi Direktiva 2005/60/EZ;

(d) poštuju sve druge mjere za koje se smatra da su potrebne s obzirom na vrstu usluga nadmetanja koje se nude i razinu složenosti zahtjeva dotičnih klijenata u smislu njihovog investicijskog ili trgovinskog profila kao i svake procjene koja se temelji na riziku, vjerojatnosti pranja novca, financiranja terorizma ili kaznenog djela.

6.  Nadležna državna tijela država članica u kojima su osobe iz stavka 1. dobile odobrenja prate i kontroliraju zakonsku provedbu uvjeta iz stavka 5. Država članica osigurava da:

(a) njezina nadležna državna tijela raspolažu potrebnim ovlastima za provođenje istrage i određivanje učinkovitih, proporcionalnih i odvraćajućih sankcija;

(b) se uspostavi mehanizam za rješavanje pritužbi i povlačenje odobrenja kad osobe koje imaju odobrenje krše svoje obveze iz tog odobrenja;

(c) njezina nadležna državna tijela smiju povući odobrenje koje je dano prema stavku 5. ako osoba iz stavka 1. ozbiljno i sustavno krši odredbe stavaka 2. i 3.

▼M2

7.  Sve moguće pritužbe u pogledu sukladnosti s pravilima provođenja predviđenima u stavcima 2. i 3. stranke ponuditelja iz stavka 1. mogu uputiti nadležnim tijelima spomenutima u članku 4. u skladu s postupovnim pravilima utvrđenima za obradu takvih pritužbi u državama članicama u kojima se nadziru osobe iz stavka 1.

▼B

8.  Osobe iz stavka 1. kojima je odobreno sudjelovati u nadmetanju na dražbovnoj platformi prema člancima 18., 19. i 20. smiju pružati usluge nadmetanja klijentima iz točke (a) članka 19. stavka 3. bez dodatnih pravnih ili administrativnih zahtjeva država članica.POGLAVLJE XVI.

TRANSPARENTNOST I POVJERLJIVOST

Članak 60.

Objavljivanje

▼M6

1.  Cjelokupno zakonodavstvo, smjernice, upute, obrasci, dokumenti, proglašavanja, uključujući i kalendar dražbe, sve druge informacije koje nisu povjerljive, a odnose se na dražbe na danoj dražbovnoj platformi, uključujući popis osoba kojima je odobreno sudjelovanje u nadmetanju na dražbama, sve odluke, uključujući i odluke u skladu s člankom 57., o uvođenju najveće količine za koju se može dati ponuda i druge korektivne mjere potrebne za ublažavanje stvarnih ili potencijalnih zamjetnih rizika pranja novca, financiranja terorizma, kaznenog djela ili zlouporabe tržišta na toj dražbovnoj platformi objavljuju se na ažuriranoj namjenskoj dražbovnoj internetskoj stranici koju održava dotična dražbovna platforma.

▼B

Informacije koje više nisu relevantne pohranjuju se u arhivi. Te su arhive dostupne putem iste dražbovne internetske stranice.

2.  Verzije izvješća koje nisu povjerljive, a koje kontrolor dražbe podnosi državama članicama i Komisiji prema članku 25. stavcima 1. i 2. objavljuju se na internetskoj stranici Komisije.

Izvješća koja više nisu relevantna pohranjuju se u arhivi. Te su arhive dostupne putem internetske stranice Komisije.

▼M1

3.  Popis naziva, adresa, brojeva telefona i telefaksa, adrese elektroničke pošte i internetskih stranica svih osoba kojima je odobreno sudjelovanje u nadmetanju na dražbama u ime drugih koje provodi bilo koja dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. objavljuje se na internetskoj stranici koju održava dotična dražbovna platforma.

▼B

Članak 61.

Proglašavanje rezultata dražbi i dostava obavijesti

1.  Dražbovna platforma proglašava rezultate svake dražbe koju provodi čim je to razumno moguće, a najkasnije 15 minuta nakon zatvaranja nadmetanja.

▼M7

2.  U skladu sa stavkom 1. dražbovna platforma proglašava barem sljedeće rezultate svake dražbe:

(a) količinu emisijskih jedinica na dražbi;

(b) konačnu dražbovnu cijenu u eurima;

(c) ukupnu količinu emisijskih jedinica za koju su podnesene ponude;

(d) ukupan broj ponuditelja i broj izabranih ponuditelja;

(e) u slučaju poništavanja dražbe, dražbe na koje će se prenijeti količina emisijskih jedinica;

(f) ukupan prihod ostvaren na dražbi;

(g) raspodjelu prihoda među državama članicama u slučaju dražbovnih platformi imenovanih prema članku 26. stavku 1. ili 2.

3.  Istodobno s proglašavanjem rezultata svake dražbe u skladu s točkama (a) i (b) stavka 2., dražbovna platforma obavješćuje sve izabrane ponuditelje koji su se nadmetali putem njezinih sustava o sljedećem:

(a) ukupnom broju emisijskih jedinica koje su dodijeljene tom ponuditelju;

(b) o tome koja je od njegovih povezanih ponuda, ako je takvih bilo, nasumice odabrana;

(c) plaćanju koje treba izvršiti u eurima ili u valuti države članice koja nije članica europodručja, a koju je odabrao ponuditelj, pod uvjetom da sustav za poravnanje ili sustav za namiru može obraditi dotičnu nacionalnu valutu;

(d) datum do kojeg dospjelo plaćanje mora biti izvršeno u raspoloživim sredstvima na određeni bankovni račun dražbovatelja.

▼B

4.  Kad valuta koju odabere ponuditelj nije euro, dražbovna platforma obavješćuje izabranog ponuditelja koji je sudjelovao u nadmetanju na dražbi koju je ona provodila po tečaju po kojem se preračunava iznos koji treba platiti u valuti koju je izabrao izabrani ponuditelj.

Za preračunavanje valute koristi se tečaj koji je odmah po zatvaranju nadmetanja objavljen na priznatom financijskom informativnom servisu navedenom u ugovoru o imenovanju dotične dražbovne platforme.

5.  Dražbovna platforma obavješćuje relevantni sustav za poravnanje i sustav za namiru koji su na nju priključeni o informacijama o kojima je obavijestila izabranog ponuđača prema stavku 3.

Članak 62.

Zaštita povjerljivih informacija

1.  Povjerljivim informacijama smatra se sljedeće:

(a) sadržaj ponude;

(b) sadržaj uputa za sastavljanje ponuda čak i kad ponuda nije podnesena;

(c) informacija koja otkriva ili iz koje se može zaključiti identitet dotičnog ponuditelja i bilo što od sljedećeg:

i. broj emisijskih jedinica koje ponuditelj želi steći na dražbi;

ii. cijena koju je ponuditelj voljan platiti za te emisijske jedinice;

(d) informacije o jednoj ili više ponuda ili uputa za sastavljanje ponuda ili informacije koje iz njih proizlaze a za koje je vjerojatno da bilo pojedinačno ili zajedno mogu:

i. dati indiciju o potražnji emisijskih jedinica prije svake dražbe;

ii. dati indiciju o konačnoj dražbovnoj cijeni prije svake dražbe;

(e) informacije koje daju osobe u okviru uspostavljanja ili održavanja odnosa s ponuditeljima ili u okviru praćenja tog odnosa prema člancima 19., 20., 21. i 54.;

(f) izvješća i mišljenja kontrolora dražbe sastavljena prema članku 25. stavcima 1. do 6., osim onih dijelova iz verzija izvješća kontrolora dražbe koje ne sadrže povjerljive informacije koje je Komisija objavila prema članku 60. stavku 2.;

(g) poslovne tajne koje objavljuju osobe koje sudjeluju u natječajnom postupku za dodjelu ugovora o imenovanju platforme ili kontrolora dražbe;

(h) informacije u algoritmu koji se upotrebljava za nasumični odabir povezanih ponuda, iz članka 7. stavka 2.;

(i) informacije o metodologiji za utvrđivanje zašto je konačna dražbovna cijena znatno ispod cijene iz članka 7. stavka 6. koja prevladava na sekundarnom tržištu prije i poslije dražbe.

2.  Nitko tko je dobio povjerljivu informaciju ne smije je otkriti, ni izravno ni neizravno, osim u skladu sa stavkom 3.

3.  Stavkom 2. ne sprečava se otkrivanje povjerljivih informacija:

(a) koje su već zakonito javno objavljene;

(b) koje se javno objavljuju uz pisano odobrenje ponuditelja, osobe koja ima odobrenje za sudjelovanje na nadmetanju ili osobe koja podnosi zahtjev za sudjelovanje u nadmetanju;

(c) čije je otkrivanje ili javno objavljivanje obvezno prema pravu Unije;

(d) koje su javno objavljene po sudskom nalogu;

(e)  ►M1  koje su otkrivene ili javno objavljene ◄ za potrebe kaznenih, administrativnih ili sudskih istraga ili postupaka koji se provode u Uniji;

(f) koje dražbovna platforma otkrije kontroloru dražbe kako bi mu omogućila ili pomogla u izvršavanju njegovih funkcija ili ispunjavanja njegovih obveza u vezi s dražbama;

(g) koje se prije otkrivanja odobre ili obrade tako da nije vjerojatno da bi se iz njih mogle zaključiti informacije koje se odnose na sljedeće:

i. pojedinačne ponude ili upute za sastavljanje ponuda;

ii. pojedinačne dražbe;

iii. pojedinačne ponuditelje, potencijalne ponuditelje ili osobe koje podnose zahtjeve za sudjelovanje u nadmetanju;

iv. pojedinačne zahtjeve za sudjelovanje u nadmetanju;

v. pojedinačne odnose s ponuditeljima;

(h) iz stavka 1. točke (f), pod uvjetom da ih javnosti otkriju na nediskriminirajući i propisan način nadležna državna tijela država članica, za informacije obuhvaćene člankom 25. stavkom 2. točkom (c) i Komisija, za informacije obuhvaćene člankom 25. stavkom 2.;

(i) iz stavka 1. točke (g) pod uvjetom da su otkrivene osobama koje za države članice ili Komisiju rade u natječajnom postupku nabave iz stavka 1. točke (g) koje i same imaju obvezu čuvanja profesionalne tajne prema uvjetima svojih ugovora o zapošljavanju;

(j) koje su javno objavljene na kraju 30-mjesečnog roka koji počinje od bilo kojeg od sljedećih datuma, podložno postojećim obvezama čuvanja poslovne tajne prema pravu Unije:

i. datum otvaranja nadmetanja na dražbi na kojoj je povjerljiva informacija prvi put otkrivena, s obzirom na povjerljive informacije u stavku 1. točkama (a) do (d);

ii. datum prestanka odnosa s ponuditeljem, s obzirom na povjerljive informacije u stavku 1. točki (e);

iii. datum izvješća ili mišljenja kontrolora dražbe, s obzirom na povjerljive informacije u stavku 1. točki (f);

iv. datum dostave informacija u okviru natječajnog postupka nabave, s obzirom na povjerljive informacije u stavku 1. točki (g).

4.  Mjere kojima treba osigurati da dražbovna platforma ili kontrolor dražbe, uključujući i sve osobe u ugovornom radnom odnosu s njima, ne otkrivaju povjerljive informacije nezakonito i posljedice takvih nezakonitih otkrivanja utvrđuju se u ugovorima o njihovom imenovanju.

5.  Dražbovna platforma ili kontrolor dražbe, uključujući i osobe u ugovornom radnom odnosu s njima, povjerljive informacije koje dobiju koriste isključivo u svrhu izvršavanja svojih obveza ili obavljanja svojih funkcija s obzirom na dražbe.

6.  Stavci 1. do 5. ne isključuju razmjenjivanje povjerljivih informacija između dražbovne platforme i kontrolora dražbe niti između bilo kojeg od njih i:

(a) nadležnih državnih tijela koja nadziru dražbovnu platformu;

(b) nadležnih državnih tijela odgovornih za istraživanje i progon radi pranja novca, financiranja terorizma, kaznenog djela ili zlouporabe tržišta;

(c) Komisije.

Povjerljive informacije koje se razmjenjuju prema ovom stavku ne smiju se otkrivati drugim osobama osim onima iz točaka (a), (b) i (c) suprotno stavku 2.

7.  Svaka osoba koja na dražbama radi ili je radila za dražbovnu platformu ili kontrolora dražbe ima obvezu čuvanja profesionalne tajne i osigurava da su te povjerljive informacije zaštićene prema ovom članku.

Članak 63.

Jezični režim

1.  Informacije koje dostavlja dražbovna platforma prema članku 60. stavcima 1. i 3. ili kontrolor dražbe prema članku 60. stavku 2. ili prema ugovorima po kojima su imenovani, a koje se ne objavljuju u Službenom listu Europske unije, pišu se na jeziku uobičajenom u domeni međunarodnih financija.

2.  Svaka država članica može na vlastiti trošak osigurati prevođenje svih informacija iz stavka 1. koje dostavlja dražbovna platforma na svoj službeni jezik ili jezike.

Kad država članica na vlastiti trošak osigurava prevođenje svih informacija iz stavka 1. koje dostavlja dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1., svaka država članica koja imenuje dražbovnu platformu prema članku 30. stavku 1. isto tako osigurava, na vlastiti trošak, prevođenje na isti jezik ili jezike svih informacija obuhvaćenih stavkom 1. koje dostavlja dražbovna platforma koju je imenovala prema članku 30. stavku 1.

3.  Podnositelji zahtjeva za sudjelovanje u nadmetanju i osobe kojima je sudjelovanje u nadmetanju odobreno smiju podnositi sljedeće dokumente na službenom jeziku Unije koji su odabrali prema stavku 4. pod uvjetom da država članica odluči osigurati prijevod na tom jeziku prema stavku 2.:

(a) svoje zahtjeve za sudjelovanje u nadmetanju, uključujući sve popratne dokumente;

(b) svoje ponude, uključujući njihovo eventualno povlačenje ili njihove izmjene;

(c) sve upite koji se odnose na točke (a) ili (b).

Dražbovna platforma može zahtijevati ovjereni prijevod na jezik uobičajen u domeni međunarodnih financija.

4.  Podnositelji zahtjeva za sudjelovanje u nadmetanju, osobe kojima je sudjelovanje u nadmetanju odobreno i ponuditelji koji sudjeluju na dražbi biraju bilo koji službeni jezik Unije za dostavu svih obavijesti prema članku 8. stavku 3., članku 20. stavku 10., članku 21. stavku 4. i članku 61. stavku 3.

Sva usmena ili pisana priopćenja koja dražbovna platforma dostavlja podnositeljima zahtjeva za sudjelovanje u nadmetanju ili ponuditeljima koji sudjeluju u dražbi, sastavljaju se na jeziku odabranom prema prvom podstavku bez dodatnog troška za dotične podnositelje zahtjeva, osobe i ponuditelje, pod uvjetom da je država članica odlučila osigurati prijevod na taj jezik prema stavku 2.

Međutim, kad je država članica prema stavku 2. odlučila osigurati prijevod na jezik odabran prema prvom podstavku ovog članka, podnositelj zahtjeva za sudjelovanje u nadmetanju, osoba kojoj je sudjelovanje u nadmetanju odobreno ili ponuditelj koji sudjeluje na dražbi mogu se odreći svojih prava prema drugom podstavku ovog članka tako da daju prethodni pisani pristanak dotičnoj dražbovnoj platformi da koristi samo jezik koji je uobičajen u domeni međunarodnih financija.

5.  Države članice odgovorne su za točnost prijevoda iz stavka 2.

Osobe koje dostavljaju prijevod dokumenta iz stavka 3. i svaka dražbovna platforma koja šalje obavijest o prevedenom dokumentu prema stavku 4. dužna je osigurati da je prijevod vjeran originalu.POGLAVLJE XVII.

ZAVRŠNE ODREDBE

▼M1

Članak 64.

Pravo žalbe

1.  Dražbovna platforma imenovana prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. osigurava da ima uveden mehanizam izvansudskog rješavanja sporova za rješavanje pritužbi podnositelja zahtjeva, ponuditelja kojima je sudjelovanje na nadmetanju odobreno ili kojima je odobrenje odbijeno, povučeno ili suspendirano.

2.  Države članice u kojima se provodi nadzor uređenog tržišta imenovanog dražbovnom platformom prema članku 26. stavku 1. ili članku 30. stavku 1. ili njegovog tržišnog operatora osiguravaju da su sve odluke donesene putem mehanizma izvansudskog rješavanja pritužbi iz stavka 1. ovog članka propisno utemeljene i da podliježu pravu podnošenja žalbe sudovima iz članka 52. stavka 1. Direktive 2004/39/EZ. Tim se pravom ne dovodi u pitanje bilo koje pravo izravnog ulaganja žalbe sudovima ili nadležnim upravnim tijelima predviđenim nacionalnim mjerama kojima se prenosi članak 52. stavak 2. Direktive 2004/39/EZ.

▼B

Članak 65.

Ispravljanje grešaka

1.  Greške učinjene kod prijenosa plaćanja ili emisijskih jedinica i davanja ili oslobađanja jamstva ili pologa prema ovoj Uredbi prijavljuju se sustavu za poravnanje ili sustavu za namiru čim su uočene.

2.  Sustav za poravnanje ili sustav za namiru poduzimaju sve potrebne mjere za ispravljanje grešaka učinjenih u prijenosu plaćanja ili emisijskih jedinica i davanja ili oslobađanja jamstva ili pologa prema ovoj Uredbi bez obzira na način na koji su uočene.

3.  Svaka osoba koja ostvari korist od greške iz stavka 1. koja se ne može ispraviti prema stavku 2. zbog prava na intervenciju u dobroj vjeri koje ima kupac kao treća strana, a za koju je znala ili je trebala znati, iako je nije prijavila sustavu za poravnanje ili sustavu za namiru, dužna je popraviti svaku eventualno nastalu štetu.

Članak 66.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M1
PRILOG I.Emisijske jedinice stavljene na dražbu 2012. godine prema članku 10. stavku 1.

Država članica

Količina

Belgija

2 979 000

Bugarska

3 277 000

Češka

5 503 000

Danska

1 472 000

Njemačka

23 531 000

Estonija

1 068 000

Irska

1 100 000

Grčka

4 077 000

Španjolska

10 145 000

Francuska

6 434 000

Italija

11 324 000

Cipar

307 000

Latvija

315 000

Litva

637 000

Luksemburg

141 000

Mađarska

1 761 000

Malta

120 000

Nizozemska

3 938 000

Austrija

1 636 000

Poljska

14 698 000

Portugal

2 065 000

Rumunjska

5 878 000

Slovenija

520 000

Slovačka

1 805 000

Finska

1 965 000

Švedska

1 046 000

Ujedinjena Kraljevina

12 258 000

Ukupno

120 000 000

▼B
PRILOG II.

Popis elemenata iz članka 20. stavka 3.

1.

Dokaz o ispunjavanju uvjeta prema članku 18. stavku 1. ili 2.

2.

Ime, adresa, brojevi telefona i telefaksa podnositelja zahtjeva.

3.

Identifikacijska oznaka operativnog računa koji je odredio podnositelj zahtjeva.

4.

Sve pojedinosti o bankovnom računu koji je odredio podnositelj zahtjeva.

5.

Ime, adresa, brojevi telefona i telefaksa kao i adresa elektroničke pošte jednog ili više zastupnika ponuditelja kako su definirani u trećem podstavku članka 6. stavka 3.

6.

Za pravne osobe, dokaz o:

(a) osnivanju u kojem je naveden: pravni oblik poduzeća podnositelja, pravo prema kojem se ravna; je li podnositelj tvrtka koja je ili nije javno uvrštena na jednu ili više priznatih burzi;

(b) ako je primjenjivo, registracijski broj podnositelja iz relevantnog registra u kojem je podnositelj registriran, a ako to nije moguće, podnositelj dostavlja akt o osnivanju, statut ili druge dokumente kojima dokazuje osnivanje svojeg poduzeća.

7.

Za pravne osobe i/ili pravno uređene strukture, sve informacije koje su potrebne za identifikaciju stvarnog vlasnika i razumijevanje strukture vlasništva i nadzora te pravne osobe ili te strukture.

8.

Za fizičke osobe, dokaz o identitetu, primjerice osobna iskaznica, vozačka dozvola, putovnica ili slična isprava koju izdaje državno tijelo a sadrži puno ime dotičnog podnositelja, njegovu fotografiju, datum rođenja i adresu prebivališta u Uniji, što prema potrebi može potkrijepiti i drugim odgovarajućim dokumentima.

9.

Za operatere, dozvola iz članka 4. Direktive 2003/87/EZ.

10.

Za zrakoplovne operatore, dokaz da su uvršteni na popis prema članku 18.a stavku 3. Direktive 2003/87/EZ ili u plan praćenja podnesen i odobren prema članku 3.g te Direktive.

11.

Sve informacije koje su potrebne za provođenje mjera dubinske analize klijenta iz članka 19. stavka 2. točke (e).

12.

Najnovije revidirano godišnje izvješće i računovodstveni iskazi podnositelja, uključujući i račun dobiti i gubitaka i bilancu stanja, ako ih ima; ako ne, obrazac o povratu PDV-a i sve dodatne informacije kojima se može dokazati solventnost i kreditna sposobnost podnositelja.

13.

Broj u registru obveznika PDV-a ako ga ima, a kad podnositelj nije obveznik PDV-a, bilo koji drugi porezni broj podnositelja u poreznom sustavu države članice u kojoj je poduzeće ponuditelja osnovano ili plaća porez ili sve dodatne informacije kojima se može dokazati fiskalni status podnositelja u Uniji.

14.

Izjava kojom podnositelj izjavljuje da prema svojim saznanjima ispunjava zahtjeve iz članka 19. stavka 2. točke (f).

15.

Dokaz o poštovanju zahtjeva iz članka 19. stavka 2. točke (g).

16.

Dokaz da podnositelj ispunjava zahtjeve iz članka 19. stavka 3.

17.

Izjava da je podnositelj pravno sposoban i ovlašten podnositi ponude na dražbi za vlastiti račun ili u ime drugih.

18.

Izjava kojom podnositelj izjavljuje da prema svojim saznanjima nema zakonskih, regulatornih, ugovornih ni drugih ograničenja koja ga sprečavaju u ispunjavanju obveza prema ovoj Uredbi.

19.

Izjava o tome da li podnositelj želi izvršavati uplate u eurima ili u valuti države članice koja nije član euro zone, uz naznaku izabrane valute.
PRILOG III.

Dražbovne platforme koje nisu imenovane prema članku 26. stavku 1. ili 2., države članice koje ih imenuju i primjenjivi uvjeti ili obveze iz članka 30. stavka 7.

▼M2Dražbovne platforme koje je imenovala Njemačka

1.

Dražbovna platforma

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Mandat

Najranije od 1. rujna 2012. do najranije 31. ožujka 2013. i najkasnije do 31. prosinca 2013., ne dovodeći u pitanje članak 30. stavak 5. drugi podstavak.

 

Uvjeti

Pristupanje dražbama ne ovisi o članstvu ili sudjelovanju na sekundarnom tržištu koje organizira EEX ili nekom drugom mjestu trgovanja kojim upravlja EEX ili bilo koja treća stranka.

 

Obveze

U roku od dva mjeseca od 1. rujna 2012. EEX Njemačkoj podnosi svoju izlaznu strategiju za savjetovanje s kontrolorom dražbe.

U roku od dva mjeseca od primitka mišljenja kontrolora dražbe, EEX pregledava svoju izlaznu strategiju, pri čemu u najvećoj mogućoj mjeri uzima u obzir to mišljenje.

Njemačka obavješćuje Komisiju o svim bitnim promjenama u relevantnim ugovornim odnosima s EEX-om.

▼M4

 

Pravna osnova

Članak 30. stavak 2.

▼M3

Dražbovne platforme koje imenuje Ujedinjena Kraljevina

2.

Dražbovna platforma

ICE Futures Europe (ICE)

 

Rok imenovanja

Od najranije 10. studenoga 2012. do najkasnije 9. studenoga 2017., ne dovodeći u pitanje drugi podstavak stavka 5. članka 30.

 

Definicije

U smislu uvjeta i obveza koje vrijede za ICE, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)  „burzovna pravila ICE-a” – znači pravila ICE-a, uključujući posebno ugovorna pravila i postupke koji se odnose na ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT i ICE FUTURES EUAA CONTRACT;

(b)  „član burze” – znači član kako je utvrđen u odjeljku A.1. burzovnih pravila ICE-a;

(c)  „klijent” – znači klijent nekog člana burze, kao i klijente njihovih klijenata dalje u lancu, koji omogućuju sudjelovanje osoba u nadmetanju i djeluju u ime ponuditelja.

 

Uvjeti

Sudjelovanje u nadmetanju na dražbama ne ovisi o članstvu na burzi ili sudjelovanju na sekundarnom tržištu kojeg organizira ICE ili bilo kojem drugom mjestu trgovanja kojim upravlja ICE ili neka treća osoba.

 

Obveze

1.  ICE zahtijeva od članova burze ICE-a ili njihovih klijenata da o svim odlukama koje donesu u vezi s odobravanjem sudjelovanja u nadmetanju na dražbama te opozivom ili suspenzijom takvih odobrenja obavijeste ICE na sljedeći način:

(a)  u slučaju odluka o odbijanju sudjelovanja u nadmetanju i odluka o opozivu ili suspenziji pristupa dražbama, obavijest se šalje za svaki pojedinačni slučaj i bez odlaganja;

(b)  u slučaju drugih odluka, obavijest se šalje na zahtjev.

ICE osigurava da sve takve odluke mogu podlijegati provjeri ICE-a u vezi s njihovom sukladnošću s obvezama koje vrijede za dražbovnu platformu prema ovoj Uredbi, te da članovi burze ICE-a ili njihovi klijenti poštuju rezultate svake takve provjere ICE-a. To može između ostalog uključivati pozivanje na sva primjenjiva burzovna pravila ICE-a, uključujući disciplinske postupke ili sve druge radnje koje su prikladne za omogućavanje sudjelovanja u nadmetanju na dražbama.

2.  ICE na svojoj internetskoj stranici objavljuje i održava sveobuhvatan i ažuriran popis članova burze ili njihovih klijenata koji imaju pravo na omogućavanje pristupa malim i srednjim poduzećima i malim emiterima dražbama Ujedinjene Kraljevine na ICE-u, zajedno s lako razumljivim praktičnim smjernicama za mala i srednja poduzeća i male emitere o koracima koje trebaju poduzeti kako bi dobili pristup dražbama preko takvih članova burze ili njihovih klijenata.

3.  U roku od šest mjeseci od početka dražbi ili dva mjeseca od imenovanja kontrolora dražbe, ovisno o tome što je kasnije, ICE izvještava kontrolora dražbe o pokrivenosti postignutoj u okviru njegovog modela suradnje s članovima burze i njihovim klijentima, uključujući ostvarenu razinu geografske pokrivenosti, pri čemu u najvećoj mogućoj mjeri uzima u obzir preporuke kontrolora dražbe u tom pogledu kako bi osigurao ispunjenje svojih obveza iz članka 35. stavka 3. točaka (a) i (b) ove Uredbe.

4.  Sve naknade i uvjeti koje ICE i njegov sustav za poravnanje primjenjuju za osobe kojima je odobreno sudjelovanje u nadmetanju ili ponuditelje su jasno navedeni, lako razumljivi i javno dostupni na internetskoj stranici ICE-a koja se redovito ažurira.

Kada član burze ili njegov klijent primjenjuju dodatne naknade i uvjete za sudjelovanje u nadmetanju, ICE osigurava da su takve naknade i uvjeti također jasno navedeni, lako razumljivi i javno dostupni na internetskim stranicama subjekata koji nude navedene usluge, pri čemu su na internetskoj stranici ICE-a dostupna izravna upućivanja na te internetske stranice.

5.  Ne dovodeći u pitanje druge pravne lijekove, ICE osigurava dostupnost postupka ICE-a za rješavanje pritužbi (ICE Complaints Resolution Procedures) s ciljem odlučivanja o pritužbama koje se mogu pojaviti u vezi odluka članova burze ICE-a ili njihovih klijenata o odobrenju sudjelovanja u nadmetanju na dražbama, odbijanju sudjelovanja u nadmetanju na dražbama, opozivu ili suspenziji sudjelovanja u nadmetanju na dražbama koje je već odobreno kako je pobliže utvrđeno u točki 1.

6.  ICE svoja burzovna pravila izmjenjuje u svrhu osiguranja potpune sukladnosti s uvjetom i obvezama za njegovo uvrštenje na popis koje su navedene u ovom Prilogu. Izmijenjena burzovna pravila ICE-a posebno određuju obveze navedene u točkama 1., 2., 4. i 5.

7.  U roku od dva mjeseca od 10. studenoga 2012., ICE Ujedinjenoj Kraljevini podnosi svoju detaljnu izlaznu strategiju na mišljenje kontrolora dražbe. U roku od dva mjeseca od primitka mišljenja kontrolora dražbe, ICE pregledava svoju izlaznu strategiju i pri tome u najvećoj mogućoj mjeri uzima u obzir to mišljenje.

8.  Ujedinjena Kraljevina obavješćuje Komisiju o svim materijalnim promjenama u ugovornim odnosima s ICE-om o kojima je Komisija službeno obaviještena 30. travnja, 4. svibnja i 14. lipnja 2012. te koji su dostavljeni Odboru za klimatske promjene 15. svibnja i 3. lipnja 2012.

▼M4

 

Pravna osnova

Članak 30. stavak 1.

Dražbovne platforme koje imenuje Njemačka

3.

Dražbovna platforma

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Pravna osnova

Članak 30. stavak 1.

 

Rok imenovanja

Od najranije 15. studenoga 2013. do najkasnije 14. studenoga 2018., ne dovodeći u pitanje članak 30. stavak 5. drugi podstavak.

 

Uvjeti

Odobrenje sudjelovanja na dražbi ne smije ovisiti o članstvu ili sudjelovanju na sekundarnom tržištu koje organizira EEX ili bilo kojem drugom mjestu trgovanja kojim upravlja EEX ili neka treća osoba.

 

Obveze

1.  U roku od dva mjeseca od 15. studenoga 2013., EEX podnosi svoju izlaznu strategiju Njemačkoj radi savjetovanja s kontrolorom dražbe. Izlaznom strategijom ne dovode se u pitanje obveze EEX-a iz ugovora s Komisijom i članicama zaključenog u skladu s člankom 26. i pravima Komisije i tih država članica u okviru tog ugovora.

2.  EEX sastavlja opsežan i ažuriran popis članova kojima je odobreno da se nadmeću, a koji imaju dozvolu za nadmetanje u ime MSP-ova i malih emitera, na svojim internetskim stranicama, s lako razumljivim praktičnim uputama o koracima koje MSP-ovi i mali emiteri moraju poduzeti za pristup dražbama preko tih članova.

3.  U roku od šest mjeseci od početka dražbi ili dva mjeseca od imenovanja kontrolora dražbe, ovisno o tome koji je od ta dva datuma kasniji, EEX izvještava kontrolora dražbe o postignutom stupnju pokrivenosti, uključujući stupanj geografske pokrivenosti, i maksimalno uvažava s tim povezane preporuke kontrolora dražbe, da bi ispunio svoje obveze iz članka 35. stavka 3. točaka (a) i (b).

4.  Njemačka obavještava Komisiju o svakoj bitnoj promjeni relevantnih ugovornih odnosa s EEX-om, o kojima je obavijestila Komisiju 15. ožujka 2013., a Odbor za klimatske promjene 20. ožujka 2013.

▼M6

Dražbovne platforme koje imenuje Ujedinjena Kraljevina

4.

Dražbovna platforma

ICE Futures Europe (ICE)

 

Pravna osnova

Članak 30. stavak 1.

 

Rok imenovanja

Od najranije 10. studenoga 2017. do najkasnije 9. studenoga 2022., ne dovodeći u pitanje članak 30. stavak 5. drugi podstavak.

 

Definicije

U smislu uvjeta i obveza koje vrijede za ICE primjenjuju se sljedeće definicije:

„burzovna pravila ICE-a” – znači pravila ICE-a, uključujući posebice ugovorna pravila i postupke koji se odnose na ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT i ICE FUTURES EUAA CONTRACT;

„član burze” – znači član kako je definiran u odjeljku A.1. burzovnih pravila ICE-a;

„klijent” – znači klijent nekog člana burze, kao i klijenti njihovih klijenata dalje u lancu, koji omogućuju sudjelovanje osoba u nadmetanju i djeluju u ime ponuditelja.

 

Uvjeti

Sudjelovanje u nadmetanju na dražbama ne ovisi o članstvu na burzi ili sudjelovanju na sekundarnom tržištu koje organizira ICE ili bilo kojem drugom mjestu trgovanja kojim upravlja ICE ili neka treća osoba.

 

Obveze

1.  ICE zahtijeva od članova burze ICE-a i njihovih klijenata da o svim odlukama koje donesu u vezi s odobravanjem sudjelovanja u nadmetanju na dražbama te opozivom ili suspenzijom takvog odobrenja, neovisno o tome je li odluka donesena samo o sudjelovanju u nadmetanju na dražbi ili u pogledu sudjelovanja u nadmetanju na dražbama i članstvu ili sudjelovanju na sekundarnom tržištu, obavijeste ICE na sljedeći način:

(a)  u slučaju odluka o odbijanju odobrenja za sudjelovanje u nadmetanju i odluka o opozivu ili suspenziji pristupa dražbama, obavijest se šalje za svaki pojedinačni slučaj i bez odlaganja;

(b)  u slučaju drugih odluka, obavijest se šalje na zahtjev.

ICE osigurava da sve takve odluke mogu podlijegati provjeri ICE-a u pogledu njihove usklađenosti s obvezama koje vrijede za dražbovnu platformu na temelju Uredbe (EU) br. 1031/2010 te da članovi burze ICE-a ili njihovi klijenti poštuju rezultate svake takve provjere ICE-a. To može, među ostalim, uključivati pozivanje na sva primjenjiva burzovna pravila ICE-a, uključujući disciplinske postupke, ili sve druge radnje koje su prikladne za omogućivanje sudjelovanja u nadmetanju na dražbama.

2.  ICE na svojoj internetskoj stranici objavljuje i održava sveobuhvatan i ažuriran popis članova burze ili njihovih klijenata koji imaju pravo olakšati sudjelovanje u nadmetanju na dražbama Ujedinjene Kraljevine na ICE-u, a takav popis obuhvaća pružatelje pristupa samo dražbama kako je utvrđeno u pravilima burze ICE-a te članove burze ili njihove klijente koji osobama koje mogu biti i članovi sekundarnog tržišta ili njegovi sudionici omogućuju sudjelovanje u nadmetanju na dražbama.

Usto, na svojoj internetskoj stranici ICE objavljuje i održava lako razumljive praktične smjernice za mala i srednja poduzeća i male emitere o koracima koje trebaju poduzeti kako bi dobili pristup dražbama preko takvih članova burze ili njihovih klijenata.

3.  Sve naknade i uvjeti koje ICE i njegov sustav za poravnanje primjenjuju na osobe kojima je odobreno sudjelovanje u nadmetanju ili ponuditelje jasno su navedeni, lako razumljivi i javno dostupni na internetskoj stranici ICE-a koja se redovito ažurira.

Kad član burze ili njegov klijent primjenjuju dodatne naknade i uvjete za sudjelovanje u nadmetanju, ICE osigurava da su takve naknade i uvjeti također jasno navedeni, lako razumljivi i javno dostupni na internetskim stranicama subjekata koji nude navedene usluge, pri čemu su na internetskoj stranici ICE-a dostupna izravna upućivanja na te internetske stranice, uz jasnu razliku između naknada i uvjeta koji se primjenjuju na osobe kojima je odobreno samo sudjelovanje u nadmetanju na dražbama, ako su oni dostupni, od naknada i uvjeta koji se primjenjuju na osobe kojima je odobreno sudjelovanje u nadmetanju na dražbama, a koje su i članovi sekundarnog tržišta ili njegovi sudionici.

4.  Ne dovodeći u pitanje druge pravne lijekove, ICE osigurava dostupnost postupka ICE-a za rješavanje pritužbi (ICE Complaints Resolution Procedures) za pritužbe koje se mogu pojaviti u vezi s odlukama članova burze ICE-a ili njihovih klijenata o odobrenju sudjelovanja u nadmetanju na dražbama, odbijanju odobrenja za sudjelovanje u nadmetanju na dražbama, opozivu ili suspenziji sudjelovanja u nadmetanju na dražbama koje je već odobreno kako je pobliže utvrđeno u točki 1., a sve takve pritužbe smatraju se prihvatljivim pritužbama u smislu postupka ICE-a za rješavanje pritužbi.

5.  U roku od šest mjeseci od početka dražbi, ICE izvješćuje kontrolora dražbe o pokrivenosti postignutoj u okviru njegova modela suradnje s članovima burze i njihovim klijentima, uključujući o ostvarenoj razini geografske pokrivenosti. ICE u najvećoj mogućoj mjeri uzima u obzir preporuke kontrolora dražbe u tom pogledu kako bi osigurao ispunjenje svojih obveza iz članka 35. stavka 3. točaka (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1031/2010.

6.  ICE osigurava punu usklađenost s uvjetima i obvezama za njegovo uvrštavanje na popis koji su navedeni u ovom Prilogu.

7.  Ujedinjena Kraljevina obavješćuje Komisiju o svim materijalnim promjenama u ugovornim odnosima s ICE-om o kojima je Komisija službeno obaviještena.

▼M7

Dražbovne platforme koje imenuje Njemačka

5.

Dražbovna platforma

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Pravna osnova

Članak 30. stavak 1.

 

Rok imenovanja

Najranije od 5. siječnja 2019., na najdulje moguće razdoblje od pet godina, do 4. siječnja 2024., ne dovodeći u pitanje članak 30. stavak 5. drugi podstavak.

 

Uvjeti

Odobrenje sudjelovanja na dražbi ne smije ovisiti o članstvu ili sudjelovanju na sekundarnom tržištu koje organizira EEX ili bilo kojem drugom mjestu trgovanja kojim upravlja EEX ili neka treća osoba.

 

Obveze

1.  U roku od dva mjeseca od 5. siječnja 2019. EEX podnosi svoju izlaznu strategiju Njemačkoj. Izlaznom strategijom ne dovode se u pitanje obveze EEX-a iz ugovora s Komisijom i državama članicama sklopljenog u skladu s člankom 26. te prava Komisije i tih država članica u skladu s tim ugovorom.

2.  Njemačka obavješćuje Komisiju o svim bitnim promjenama relevantnih ugovornih odnosa s EEX-om o kojima je Komisija službeno obaviještena 12. travnja 2018.

▼M6
PRILOG IV.

Prilagodbe količina emisijskih jedinica (u milijunima) koje će se prodavati na dražbi u razdoblju 2013.–2020. u skladu s člankom 10. stavkom 2.Godina

Količina smanjenja

2013.

 

2014.

400

2015.

300

2016.

200

2017.

 

2018.

 

2019.

 

2020.

 ( 1 ) SL L 241, 2.9.2006., str. 1.

( 2 ) SL L 177, 30.6.2006., str. 1.

( 3 ) SL L 193, 18.7.1983., str. 1.

( 4 ) SL L 24, 29.1.2004., str. 1.

( 5 ) SL C 95, 16.4.2008., str. 1.

( 6 ) SL L 166, 11.6.1998., str. 45.

( 7 ) SL L 124, 20.5.2003., str. 36.

( 8 ) Odluka (EU) 2015/1814 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2015. o uspostavi i funkcioniranju rezerve za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije i o izmjeni Direktive 2003/87/EZ (SL L 264, 9.10.2015., str. 1.).