2010L0030 — HR — 05.06.2014 — 001.001


►B

DIREKTIVA 2010/30/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 19. svibnja 2010.

o označivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda povezanih s energijom uz pomoć oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu

(preinaka)

(Tekst značajan za EGP)

( L 153, 18.6.2010, p.1)

 

 

  No

page

date

►M1

Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća Tekst značajan za EGP od 25. listopada 2012.

  L 315

1

14.11.2012
▼B

DIREKTIVA 2010/30/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 19. svibnja 2010.

o označivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda povezanih s energijom uz pomoć oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu

(preinaka)

(Tekst značajan za EGP)EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 194. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora ( 1 ),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

djelujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom ( 2 ),

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 92/75/EEZ od 22. rujna 1992. o označivanju potrošnje energije i ostalih resursa kućanskih uređaja uz pomoć oznaka i standardnih informacija o proizvodu ( 3 ) u znatnoj je mjeri izmijenjena ( 4 ). Budući da su potrebne dodatne izmjene, spomenutu Direktivu treba preinačiti u interesu jasnoće.

(2)

Područje primjene Direktive 92/75/EEZ ograničeno je na kućanske uređaje. Komunikacijom Komisije od 16. srpnja 2008. o akcijskom planu za održivu potrošnju i proizvodnju i održivu industrijsku politiku utvrđeno je da se proširenjem područja primjene Direktive 92/75/EEZ na proizvode povezane s energijom, koji tijekom uporabe imaju značajan izravni ili neizravni utjecaj na potrošnju energije mogu povećati potencijalne sinergije između postojećih zakonodavnih mjera, a posebno Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju ( 5 ). Ovom se Direktivom ne bi trebalo dovoditi u pitanje primjena Direktive 2009/125/EZ. Zajedno s navedenom Direktivom i drugim instrumentima Unije, ova Direktiva čini dio šireg pravnog okvira i u kontekstu globalnog pristupa donosi dodatne uštede energije i dobrobiti za okoliš.

(3)

Predsjedništvo Europskog Vijeća u svojim zaključcima od 8. i 9. ožujka 2007. naglasilo je potrebu povećavanja energetske učinkovitosti u Uniji s ciljem ostvarenja 20 %-tne uštede u potrošnji Unije do 2020., postavilo je ciljeve razvoja obnovljivih energija na razini EU-a i smanjenje emisija stakleničkih plinova te je pozvalo na cjelovitu i brzu provedbu ključnih područja koje je Komisija odredila u svojem priopćenju od 19. listopada 2006. pod naslovom „Akcijski plan za energetsku učinkovitost: ostvarivanje potencijala“. Tim se akcijskim planom ističu ogromne mogućnosti uštede energije u sektoru proizvoda.

(4)

Unapređivanje učinkovitosti proizvoda povezanih s energijom kroz informirani izbor koji se omogućuje potrošačima korisno je za gospodarstvo EU-a u cjelini.

(5)

Pružanjem točnih, relevantnih i usporedivih informacija o specifičnoj potrošnji energije proizvoda povezanih s energijom, krajnje korisnike treba usmjeriti da biraju one proizvode koji tijekom uporabe troše manje ili posredno rezultiraju manjom potrošnjom energije i drugih resursa i time potaknuti proizvođače na poduzimanje mjera za smanjivanje potrošnje energije i drugih resursa proizvoda koje proizvode. Time isto tako neizravno treba potaknuti učinkovitu uporabu tih proizvoda koja bi pridonijela ostvarivanju cilja energetske učinkovitosti EU-a od 20 %. Bez tih informacija, samim djelovanjem tržišnih sila, neće doći do promicanja racionalne uporabe energije i ostalih bitnih resursa kod takvih proizvoda.

(6)

Treba podsjetiti da postojeće zakonodavstvo Unije i nacionalna zakonodavstva potrošačima daju određena prava u pogledu kupljenih proizvoda, uključujući naknadu za proizvod ili zamjenu proizvoda.

(7)

Komisija treba predvidjeti popis prioritetnih proizvoda povezanih s energijom koje treba urediti delegiranim aktom donesenim prema ovoj Direktivi. Taj bi se popis moglo uvrstiti u plan rada predviđen u Direktivi 2009/125/EZ.

(8)

Obaviještenost ima ključnu ulogu u djelovanju tržišnih sila pa je stoga nužno uvesti jednoobraznu oznaku za sve proizvode istog tipa, kojom se potencijalnim kupcima daju dodatne standardizirane informacije o troškovima koji se uz te proizvode vežu u smislu energije i potrošnje ostalih bitnih resursa i poduzeti mjere kojima bi se osiguralo da te informacije dobiju i oni potencijalni krajnji korisnici koji izloženi proizvod ne vide pa nisu u mogućnosti vidjeti oznaku. Kako bi bila učinkovita i uspješna, oznaka treba biti lako prepoznatljiva krajnjim korisnicima, jednostavna i sažeta. U tu svrhu postojeće oznake treba zadržati kao osnovu za obavješćivanje krajnjih kupaca o energetskoj učinkovitosti proizvoda. Potrošnju energije proizvoda i druge podatke o proizvodima treba mjeriti u skladu s usklađenim normama i metodama.

(9)

Kao što se napominje u procjeni utjecaja koju Komisija prilaže svojem prijedlogu za ovu Direktivu, sustav energetskih oznaka usvojen je kao model u raznim državama širom svijeta.

(10)

Države članice trebaju redovno nadzirati usklađenost s ovom Direktivom, posebno u pogledu odgovornosti dobavljača i distributera i relevantne podatke uvrstiti u izvješće koje su u skladu s ovom Direktivom obvezne dostavljati Komisiji svake četiri godine.

(11)

Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditiranje i nadzor nad tržištem s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište ( 6 ) sadrži opće odredbe o nadzoru nad tržištem s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište. Da bi se ostvarili njezini ciljevi, ovom se Direktivom predviđaju detaljnije odredbe u tom pogledu. Te su odredbe usklađene s Uredbom (EZ) br. 765/2008.

(12)

Sustav koji bi bio u potpunosti dobrovoljan doveo bi do toga da samo neki proizvodi budu označeni ili da se uz samo neke od njih isporučuju standardizirane informacije o proizvodu, uz rizik da time neki krajnji korisnici budu zbunjeni ili čak pogrešno informirani. Postojećim sustavom stoga treba osigurati da za sve dotične proizvode potrošnja energije i drugih bitnih resursa bude navedena na oznaci i u standardiziranim informacijskim listovima za proizvod.

(13)

Proizvodi povezani s energijom imaju tijekom uporabe veliki izravni ili neizravni utjecaj na potrošnju najrazličitijih oblika energije od kojih su najznačajniji električna energija i plin. Ovom Direktivom stoga treba obuhvatiti proizvode povezane s energijom koji imaju izravni ili neizravni utjecaj na potrošnju bilo kojeg oblika energije.

(14)

Proizvode povezane s energijom koji tijekom uporabe imaju značajni izravni ili neizravni utjecaj na potrošnju energije ili, ako je to relevantno, bitnih resursa i koji nude dovoljne mogućnosti ostvarivanja veće učinkovitosti treba obuhvatiti delegiranim aktom ako pružanje informacija pomoću oznaka može potaknuti krajnje korisnike na kupnju učinkovitijih proizvoda.

(15)

Kako bi se ispunili ciljevi Unije u pogledu promjene klime i energetske sigurnosti, a s obzirom da se očekuje da će ukupna energija koju proizvodi troše nastaviti dugoročno rasti, u delegiranim aktima u skladu s ovom Direktivom moglo bi se prema potrebi predvidjeti da na oznaci bude istaknuta i povećana ukupna potrošnja energije dotičnog proizvoda.

(16)

Više država članica ima uvedenu politiku javne nabave koja propisuje da su tijela koja zaključuju ugovore s dobavljačima obvezna nabavljati energetski učinkovite proizvode. U više država članica uvedeni su i poticaji za energetski učinkovite proizvode. Kriteriji koje proizvodi moraju zadovoljiti da bi ušli u postupak javne nabave ili poticaja mogu se znatno razlikovati od jedne države članice do druge. Upućivanje na klase radnih značajki kao na razine za određene proizvode, kako se utvrđuje u delegiranim aktima donesenim u skladu s ovom Direktivom, moglo bi smanjiti rascjepkanost javne nabave i poticajnih mjera i favorizirati korištenje učinkovitih proizvoda.

(17)

Poticaji koje države članice mogu predvidjeti za promicanje učinkovitih proizvoda mogu predstavljati oblik državne potpore. Ovom se Direktivom ne dovodi u pitanje ishod bilo kojeg budućeg postupka za dobivanje državne potpore koji se u pogledu tih poticaja može poduzeti u skladu s člancima 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i ona ne bi trebala obuhvaćati oporezivanje i fiskalna pitanja. Države članice slobodno odlučuju o naravi tih poticaja.

(18)

Promicanje energetski učinkovitih proizvoda stavljanjem oznaka na proizvode, putem javne nabave i poticaja ne bi smjelo biti na štetu globalnog učinka tih proizvoda na okoliš i njihovog funkcioniranja.

(19)

Komisiju treba ovlastiti za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u pogledu označivanja potrošnje energije i ostalih bitnih resursa koje proizvodi povezani s energijom troše tijekom uporabe, na oznakama i u standardiziranim informacijama o proizvodu. Posebno je važno da u pripremnim radnjama Komisija provede odgovarajuće konzultacije, uključujući i one na stručnoj razini.

(20)

Za EU i za svaku državu članicu odvojeno, Komisija treba redovito dostavljati Europskom parlamentu i Vijeću sažetak izvješća koje države članice podnose u skladu s ovom Direktivom o provedbenim aktivnostima i razini usklađenosti.

(21)

Komisiju treba zadužiti za prilagođavanje razreda koji se navode na oznaci kako bi se industriji omogućilo predviđanje proizvodnje, a kupcima da ih razumiju.

(22)

U mjeri koja varira ovisno o dotičnom proizvodu, tehnološki razvoj i potencijal za značajne dodatne uštede energije mogu učiniti nužnom daljnju diferencijaciju proizvoda i opravdati reviziju razvrstavanja. Tom revizijom treba obuhvatiti posebno mogućnost reskaliranja. Kod proizvoda koji zbog svojih inovativnih karakteristika mogu značajno doprinijeti energetskoj učinkovitosti, tu reviziju treba provesti u što je moguće kraćem roku.

(23)

Kod preispitivanja napretka i sastavljanja izvješća o provedbi akcijskog plana za održivu potrošnju i proizvodnju i održivu industrijsku politiku u 2012. godini, Komisija će posebno analizirati jesu li potrebne dodatne mjere za unapređenje energetskih i okolišnih značajki proizvoda, uključujući, inter alia, mogućnost da se za proizvode potrošačima dostavljaju podaci o otisku ugljika ili o njihovom utjecaju na okoliš tijekom životnog ciklusa proizvoda.

(24)

Obvezu prenošenja ove Direktive u nacionalno pravo treba ograničiti na odredbe koje predstavljaju bitnu promjenu u odnosu na Direktivu 92/75/EEZ. Obveza prenošenja nepromijenjenih odredbi proizlazi iz Direktive 92/75/EEZ.

(25)

Kad provode odredbe ove Direktive, države članice trebaju nastojati ne donositi mjere kojima bi se dotičnim sudionicima na tržištu, a posebno malim i srednjim poduzećima, nepotrebno nametale otežavajuće administrativne obveze.

(26)

Ovom se Direktivom ne dovode u pitanje obveze država članica koje se odnose na rokove za prenošenje Direktive 92/75/EEZ u nacionalno pravo i njezinu primjenu.

(27)

U skladu s točkom 34. Međuinstitucionalnog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva ( 7 ), države članice se potiče da za svoje potrebe i u interesu Unije sastavljaju vlastite tablice kojima će ilustrirati, koliko je to moguće, korelaciju između ove Direktive i prenesenih mjera, te da ih javno objavljuju,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:Članak 1.

Područje primjene

1.  Ovom se Direktivom uspostavlja okvir za usklađivanje nacionalnih mjera o informacijama za krajnje korisnike, posebno na oznakama i u standardiziranim informacijama o proizvodu, o potrošnji energije i, ako je to relevantno, ostalih bitnih resursa tijekom uporabe, te o dodatnim informacijama o proizvodima povezanih s energijom, čime se krajnjim korisnicima omogućuje da izaberu učinkovitije proizvode.

2.  Ova se Direktiva primjenjuje na proizvode povezane s energijom, koji tijekom uporabe imaju značajan izravan ili neizravan utjecaj na potrošnju energije i, ako je to relevantno, drugih bitnih resursa.

3.  Ova se Direktiva ne primjenjuje na:

(a) rabljene proizvode;

(b) prijevozna sredstva za osobe ili robu;

(c) natpisnu ili sličnu pločicu koja se na proizvode pričvršćuje iz sigurnosnih razloga.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive:

(a) „proizvod povezan s energijom” ili „proizvod” znači svaku robu koja tijekom uporabe utječe na potrošnju energije a koja se u Uniji stavlja na tržište i/ili pušta u rad, uključujući i dijelove namijenjene za ugradnju u proizvode povezane s energijom, obuhvaćene ovom Direktivom, koji se stavljaju na tržište i/ili puštaju u rad kao pojedinačni dijelovi za krajnje korisnike i čije se okolišne značajke mogu neovisno procijeniti;

(b) „informacijski list” znači standardnu tablicu s informacijama o proizvodu;

(c) „drugi bitni resursi” znači vodu, kemikalije ili bilo koju drugu tvar koju proizvod troši u normalnoj uporabi;

(d) „dodatne informacije” znači ostale informacije, koje se zasnivaju na mjerljivim podacima, o radnim značajkama i svojstvima proizvoda koje se odnose na njegovu potrošnju, ili pomažu pri procjeni njegove potrošnje, energije ili drugih bitnih resursa;

(e) „izravni utjecaj” znači utjecaj proizvoda koji tijekom uporabe stvarno troše energiju;

(f) „neizravni utjecaj” znači utjecaj proizvoda koji ne troše energiju nego tijekom uporabe doprinose očuvanju energije;

(g) „distributer” znači trgovac na malo ili druga osoba koja proizvode prodaje, iznajmljuje, nudi u najam ili za kupnju na otplatu ili izlaže krajnjim korisnicima;

(h) „dobavljač” znači proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik u Uniji ili uvoznik koji proizvod u Uniji stavlja na tržište ili pušta u rad. Ako takvih nema, svaka fizička ili pravna osoba koja u Uniji stavlja na tržište ili pušta u rad proizvode obuhvaćene ovom Direktivom smatra se dobavljačem;

(i) „stavljanje na tržište” znači prvo stavljanje na tržište Unije proizvoda koji time postaje dostupan za distribuciju ili uporabu unutar Unije bilo uz naknadu ili besplatno i neovisno o tehnici prodaje;

(j) „puštanje u rad” znači prva uporaba proizvoda u Uniji u svrhu za koju je namijenjen;

(k) „neovlaštena upotreba oznake” znači uporaba oznake od strane korisnika koji nije nadležno tijelo države članice niti institucija EU-a na način koji nije predviđen ovom Direktivom ni delegiranim aktom.

Članak 3.

Odgovornosti država članica

1.  Države članice osiguravaju da:

(a) svi dobavljači i distributeri s poslovnim nastanom na njihovom državnom području ispunjavaju obveze utvrđene u člancima 5. i 6.;

(b) s obzirom na proizvode obuhvaćene ovom Direktivom, izlaganje drugih oznaka, znakova, simbola ili natpisa koji ne zadovoljavaju zahtjeve ove Direktive i relevantnih delegiranih akata bude zabranjeno ako bi njihovo prikazivanje krajnje korisnike moglo obmanuti ili zbuniti u pogledu potrošnje energije ili, ako je to relevantno, drugih bitnih resursa tijekom uporabe;

(c) uvođenje sustava označivanja potrošnje ili očuvanja energije na oznakama ili u informacijskim listovima prate edukativno-promotivne informativne kampanje s ciljem promicanja energetske učinkovitosti i odgovornije uporabe energije od strane krajnjih korisnika;

(d) se poduzimaju odgovarajuće mjere za poticanje relevantnih državnih ili regionalnih nadležnih tijela odgovornih za provedbu ove Direktive na suradnju i međusobnu razmjenu informacija kao i na razmjenu informacija s Komisijom, s ciljem lakše primjene ove Direktive. Administrativna suradnja i razmjena informacija počivaju na maksimalnom korištenju pogodnosti elektroničkih sredstava priopćavanja, troškovno su ekonomične i za njih se može dobiti potpora relevantnih programa EU-a. Takva suradnja prema potrebi jamči sigurnu i povjerljivu obradu i zaštitu osjetljivih informacija koje se u tom postupku dostavljaju. Komisija poduzima odgovarajuće mjere kojima države članice iz ove točke potiče na suradnju i doprinosi toj suradnji.

2.  Ako država članica utvrdi da proizvod ne zadovoljava sve relevantne zahtjeve koji se u ovoj Direktivi i njezinim delegiranim aktima utvrđuju u pogledu oznake i informacijskog lista, dobavljač je dužan proizvod uskladiti s tim zahtjevima pod stvarnim uvjetima i u razmjeru kako to propisuje ta država članica.

Ako o neusklađenosti proizvoda postoje dostatni dokazi, dotična država članica poduzima potrebne preventivne mjere kao i druge mjere s ciljem osiguravanja usklađenosti proizvoda u točno određenom vremenskom okviru, uzimajući u obzir nastalu štetu.

Ako neusklađenost nije otklonjena, dotična država članica donosi odluku o ograničavanju ili zabrani stavljanja na tržište i/ili puštanja u rad dotičnog proizvoda ili osigurava da isti bude povučen s tržišta. U slučajevima povlačenja proizvoda s tržišta ili zabrane stavljanja proizvoda na tržište, Komisija i ostale države članice o tome se odmah obavješćuju.

3.  Svake četiri godine države članice Komisiji dostavljaju izvješće koje sadrži detaljne informacije o njihovim provedbenim aktivnostima i razini usklađenosti na njihovom državnom području.

Komisija može izraditi smjernice u kojima navodi detalje o zajedničkom sadržaju tih izvješća.

4.  Komisija redovito dostavlja sažetak tih izvješća za informaciju Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 4.

Zahtjevi u pogledu informacija

Države članice osiguravaju da:

(a) se informacije koje se odnose na potrošnju električne energije, drugih oblika energije i prema potrebi drugih bitnih resursa tijekom uporabe kao i dodatne informacije, u skladu s delegiranim aktima donesenim prema ovoj Direktivi, stavljaju na znanje krajnjim korisnicima u informacijskom listu i na oznaci proizvoda koji se nudi za prodaju, u najam, najam s pravom kupnje ili se izravno ili neizravno izlaže krajnjim korisnicima bilo kojim sredstvom prodaje na daljinu, uključujući i internet;

(b) se informacije iz točke (a) navode u odnosu na ugrađene ili instalirane proizvode samo kad se to propisuje mjerodavnim delegiranim aktom;

(c) svako oglašavanje konkretnog modela proizvoda povezanih s energijom i obuhvaćenih delegiranim aktom u skladu s ovom Direktivom, u kojem se navodi informacija u odnosu na energiju ili o cijeni, sadrži uputu na razred energetske učinkovitosti tog proizvoda;

(d) se svaki tehnički promotivni materijal o proizvodima povezanih s energijom koji opisuje konkretne tehničke parametre proizvoda, primjerice knjige tehničkih uputa i proizvođački prospekti, u tiskanom obliku ili na internetu, dostavlja krajnjim korisnicima s potrebnim informacijama u pogledu potrošnje energije ili da sadrži uputu na razred energetske učinkovitosti proizvoda.

Članak 5.

Odgovornosti dobavljača

Države članice osiguravaju da:

(a) dobavljači koji stavljaju na tržište ili puštaju u rad proizvode obuhvaćene delegiranim aktom, dostavljaju oznaku i informacijski list u skladu s ovom Direktivom i dotičnim delegiranim aktom;

(b) tehnička dokumentacija koju predoče dobavljači bude dostatna da se na temelju nje može procijeniti točnost informacija na oznaci i u informacijskom listu. Tehnička dokumentacija obuhvaća:

i. opći opis proizvoda;

ii. rezultate provedenih projektnih izračuna, kad je to relevantno;

iii. kad je to relevantno, izvješća o ispitivanju uključujući i ona koja su provele relevantne ovlaštene organizacije kako su utvrđene u skladu s ostalim zakonodavstvom Unije;

iv. kad se navode vrijednosti za slične modele, upute koje omogućuju identifikaciju tih modela.

U tu svrhu dobavljači mogu koristiti već postojeću dokumentaciju izrađenu u skladu sa zahtjevima utvrđenim u relevantnom zakonodavstvu Unije;

(c) dobavljači osiguravaju dostupnost tehničke dokumentacije u svrhu kontrole u razdoblju koje završava pet godina nakon što je proizveden posljednji dotični proizvod.

Dobavljači na zahtjev osiguravaju dostupnost elektroničke verzije tehničke dokumentacije tijelima država članica nadležnim za nadzor tržišta i Komisiji u roku od 10 radnih dana po primitku zahtjeva nadležnog tijela države članice ili Komisije;

(d) u pogledu označivanja i dostavljanja informacija o proizvodu, potrebne oznake dobavljači dostavljaju distributerima besplatno.

Ne dovodeći u pitanje pravo dobavljača da izaberu svoje sustave za dostavu oznaka, na zahtjev distributera dobavljači oznake dostavljaju žurno;

(e) osim oznaka, dobavljači dostavljaju informacijski list za proizvod;

(f) dobavljači u svaki prospekt za proizvod umeću informacijski list. Ako prospekte za proizvod ne dostavlja dobavljač, dobavljač dostavlja informacijski list s drugom literaturom koja se isporučuje uz proizvod;

(g) dobavljači su odgovorni za točnost oznaka i informacijskih listova koje dostavljaju;

(h) se za dobavljače smatra da su dali pristanak na objavljivanje informacija navedenih na oznaci ili u informacijskom listu.

Članak 6.

Odgovornosti distributera

Države članice osiguravaju da:

(a) distributeri stavljaju oznake pravilno, tako da budu vidljive i čitljive, te da informacijski list prilože prospektu proizvoda ili drugoj literaturi koja se isporučuje uz proizvod koji se prodaje krajnjim korisnicima;

(b) kad god se izlaže proizvod obuhvaćen delegiranim aktom, distributeri na njega stavljaju odgovarajuću oznaku na relevantnom jeziku na jasno vidljivo mjesto navedeno u mjerodavnom delegiranom aktu.

Članak 7.

Prodaja na daljinu i drugi oblici prodaje

Ako se proizvodi nude na prodaju, u najam ili najam s pravom kupnje uz naručivanje putem pošte, kataloški, preko interneta, televizijskom prodajom ili na neki drugi način koji podrazumijeva da se ne može očekivati da potencijalni krajnji korisnik vidi izložen proizvod, u delegiranim aktima donose se odredbe kojima se osigurava da informacije navedene na oznaci za proizvod i u informacijskom listu potencijalni krajnji korisnici dobiju prije kupnje proizvoda. U delegiranim aktima prema potrebi se navodi način na koji se oznaka ili informacijski list ili informacije koje oni sadrže pokazuju ili dostavljaju potencijalnom krajnjem korisniku.

Članak 8.

Sloboda kretanja

1.  Države članice na svom državnom području ne zabranjuju, ne ograničavaju niti sprečavaju stavljanje na tržište niti puštanje u rad proizvoda koji su obuhvaćeni i usklađeni s ovom Direktivom i mjerodavnim delegiranim aktom.

2.  Dok se ne dokaže suprotno, države članice smatraju da su oznake i listovi usklađeni s odredbama ove Direktive i delegiranim aktima. Države članice zahtijevaju od dobavljača da pruže dokaze u smislu članka 5. o točnosti informacija koje daju na svojim oznakama ili u listovima ako imaju razloga sumnjati da te informacije nisu točne.

Članak 9.

Javna nabava i poticaji

▼M1 —————

▼B

3.  Kad države članice predviđaju bilo koje poticaje za proizvod obuhvaćen delegiranim aktom, oni imaju za cilj najviše razine radnih značajki, što uključuje i najviši razred energetske učinkovitosti utvrđen u mjerodavnom delegiranom aktu. Oporezivanje i fiskalne mjere ne predstavljaju poticaje u smislu ove Direktive.

4.  Kada države članice predviđaju poticaje za proizvode, kako za krajnje korisnike koji upotrebljavaju visoko učinkovite proizvode tako i za industrije koje ih proizvode, razine radnih značajki izražavaju kao razrede kako su definirani u mjerodavnom delegiranom aktu, osim kad propisuju razine radnih značajki više od granične vrijednosti koja je u delegiranom aktu utvrđena kao najviši razred energetske učinkovitosti. Države članice mogu propisati razine radnih značajki veće od granične vrijednosti koja je u delegiranom aktu utvrđena kao najviši razred energetske učinkovitosti.

Članak 10.

Delegirani akti

1.  Pojedinosti koje se odnose na oznaku i informacijski list Komisija utvrđuje u delegiranim aktima u skladu s člancima od 11. do 13., za svaki tip proizvoda u skladu s ovim člankom.

Proizvod koji ispunjava kriterije iz stavka 2. obuhvaćen je delegiranim aktom u skladu sa stavkom 4.

Odredbe delegiranih akata o informacijama o potrošnji energije i drugih bitnih resursa tijekom upotrebe koje se navode na oznaci i u informacijskom listu omogućuju krajnjim korisnicima da donose bolje informirane odluke o kupnji, a tijelima nadležnim za nadzor tržišta da verificiraju odgovaraju li proizvodi navedenim informacijama.

Kad se istim delegiranim aktom predviđaju odredbe o energetskoj učinkovitosti i odredbe o potrošnji bitnih resursa za neki proizvod, oblikom i sadržajem oznake naglašava se energetska učinkovitost tog proizvoda.

2.  Kriteriji iz stavka 1. su sljedeći:

(a) prema najnovijim dostupnim podacima i uzimajući u obzir količine koje se stavljaju na tržište Unije, proizvodi imaju značajan potencijal za uštedu energije i, ako je to relevantno, drugih bitnih resursa;

(b) proizvodi ekvivalentne funkcionalnosti koji su dostupni na tržištu imaju znatno različite relevantne razine radnih značajki;

(c) Komisija uzima u obzir relevantno zakonodavstvo Unije i samoregulaciju, kao što su dobrovoljni sporazumi za koje se očekuje da će ciljeve politika ostvariti brže ili uz niže troškove nego obvezujući zahtjevi.

3.  U pripremi nacrta delegiranog akta, Komisija:

(a) uzima u obzir okolišne parametre utvrđene u Prilogu I. dijelu 1. Direktive 2009/125/EZ koji su identificirani kao značajni u relevantnoj provedbenoj mjeri donesenoj u skladu s Direktivom 2009/125/EZ i koji su tijekom uporabe proizvoda relevantni za krajnjeg korisnika;

(b) procjenjuje utjecaj akta na okoliš, krajnje korisnike i proizvođače uključujući i mala i srednja poduzeća (MSP), u smislu konkurentnosti uključujući i konkurentnost na tržištima izvan Unije, inovacija, pristupa tržištu, troškova i koristi;

(c) provodi odgovarajuće konzultacije sa zainteresiranim stranama;

(d) utvrđuje rok(ove) provedbe, etapne ili privremene mjere ili razdoblja, posebno uzimajući u obzir moguće utjecaje na MSP ili na specifične skupine proizvoda koji se proizvode prvenstveno u MSP.

4.  U delegiranim aktima navodi se posebno:

(a) točna definicija tipa proizvoda koji se uvrštavaju;

(b) mjeriteljske norme ili metode koje treba koristiti za dobivanje informacija iz članka 1. stavka 1.;

(c) pojedinosti iz tehničke dokumentacije koja se zahtijeva u smislu članka 5.;

(d) oblik i sadržaj oznake iz članka 4., koja u najvećoj mogućoj mjeri imaju jednoobrazni karakterističan oblik po skupinama proizvoda te je u svakom slučaju jasno vidljiva i čitljiva. U modelu oznake kao osnova zadržava se razvrstavanje slovima od „A” do „G”; stupnjevi razvrstavanja odgovaraju značajnoj uštedi energije i troškova iz perspektive krajnjeg korisnika.

U funkciji tehnološkog napretka, razvrstavanju se mogu dodati tri dodatna razreda. Ti dodatni razredi označavaju se znakovima A+, A++ te A+++ za razred najviše učinkovitosti. U načelu, ukupan broj razreda ograničen je na sedam, osim ako ima još popunjenih razreda.

Ljestvica boje sastoji se od najviše sedam različitih boja od tamnozelene do crvene. Najviši razred uvijek je tamnozelene boje. Ako ima više od sedam razreda, samo se crvena boja može ponavljati.

Razvrstavanje se preispituje posebno kad značajan udio proizvoda na unutarnjem tržištu dostigne dva najviša razreda energetske učinkovitosti i kad se daljnjom diferencijacijom proizvoda mogu ostvariti dodatne uštede.

Detaljni kriteriji za eventualno ponovno razvrstavanje proizvoda prema potrebi se utvrđuju od slučaja do slučaja u relevantnom delegiranom aktu;

(e) mjesto na koje se oznaka postavlja na proizvod koji se izlaže i način na koji se dostavlja oznaka i/ili informacije kad se radi o ponudama za prodaju iz članka 7. Prema potrebi, u delegiranim aktima može se predvidjeti da se oznaka stavi na proizvod ili tiska na ambalaži, ili se mogu navesti točni zahtjevi u pogledu označavanja za tiskanje u katalozima, za prodaju na daljinu ili internetsku prodaju;

(f) sadržaj i prema potrebi format i drugi detalji o oznaci ili dodatne informacije iz članka 4. i članka 5. točke (c). Informacije s oznake unose se i u informacijski list;

(g) specifičan sadržaj oznake za oglašavanje, uključujući prema potrebi energetski razred i druge relevantne razine radnih značajki za dotični proizvod u čitljivom i vidljivom obliku;

(h) koliko je dugo proizvod razvrstan u razred naveden na oznaci, prema potrebi, u skladu s točkom (d);

(i) razina točnosti izjava na oznaci i u informacijskim listovima;

(j) rok za ocjenjivanje i eventualnu reviziju delegiranog akta, uzimajući u obzir brzinu tehnološkog razvitka.

Članak 11.

Izvršavanje delegiranih ovlasti

1.  Ovlast donošenja delegiranih akata iz članka 10. povjerava se Komisiji na rok od pet godina počevši od 19. lipnja 2010. Najkasnije šest mjeseci prije isteka tog petogodišnjeg razdoblja Komisija sastavlja izvješće o delegiranim ovlastima. Delegirane ovlasti automatski se produžuju za razdoblja jednakog trajanja ako ih Europski parlament ili Vijeće ne opozovu u skladu s člankom 12.

2.  Čim donese delegirani akt, Komisija o tome istovremeno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

3.  Ovlasti za donošenje delegiranih akata povjerene su Komisiji podložno uvjetima utvrđenim u člancima 12. i 13.

Članak 12.

Opoziv delegiranih ovlasti

1.  Europski parlament ili Vijeće mogu opozvati delegirane ovlasti iz članka 10.

2.  Institucija koja je započela unutarnji postupak odlučivanja o opozivu delegiranih ovlasti nastoji druge institucije i Komisiju o tome obavijestiti u razumnom roku prije donošenja konačne odluke, navodeći delegirane ovlasti koje bi mogle biti opozvane i moguće razloge opoziva.

3.  Odlukom o opozivu prestaje delegirana ovlast iz te odluke. Opoziv stupa na snagu odmah ili kasnije, na dan naveden u odluci. Opoziv nema utjecaja na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi. Objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Članak 13.

Prigovori na delegirane akte

1.  Europski parlament ili Vijeće mogu uložiti prigovor na delegirani akt u roku od dva mjeseca od datuma priopćenja.

Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

2.  Ako do isteka tog roka ni Europski parlament niti Vijeće nisu uložili prigovor na delegirani akt, akt se objavljuje u Službenom listu Europske unije i stupa na snagu na datum koji je u njemu naveden.

Delegirani akt može se objaviti u Službenom listu Europske unije i stupiti na snagu prije isteka tog roka ako su i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da ne namjeravaju uložiti prigovor.

3.  Delegirani akt na koji Europski parlament ili Vijeće uloži prigovor ne može stupiti na snagu. Institucija koja ulaže prigovor na delegirani akt navodi razloge iz kojih to čini.

Članak 14.

Ocjenjivanje

Najkasnije do 31. prosinca 2014. Komisija preispituje učinkovitost ove Direktive i njezinih delegiranih akata i podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću.

Tom prilikom Komisija također procjenjuje:

(a) doprinos članka 4. točke (c) cilju ove Direktive;

(b) učinkovitost članka 9. stavka 1.;

(c) potrebu za izmjenu članka 10. stavka 4. točke (d) s obzirom na tehnički razvoj i potrošačevo razumijevanje izgleda oznake.

Članak 15.

Sankcije

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenje nacionalnih odredaba donesenih u skladu s ovom Direktivom i njezinim delegiranim aktima, uključujući neovlaštenu uporabu oznake, i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu primjenu. Predviđene sankcije su učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice obavješćuju Komisiju o tim odredbama do 20. lipnja 2011., a o svakoj naknadnoj izmjeni koja ima utjecaja na te odredbe obavješćuju Komisiju bez odlaganja.

Članak 16.

Prenošenje

1.  Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 20. lipnja 2011. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One primjenjuju te odredbe od 20. srpnja 2011.

Kad države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. One sadržavaju i izjavu da se u postojećim zakonima i drugim propisima upućivanje na Direktivu 92/75/EEZ smatra upućivanjem na ovu Direktivu. Načine tog upućivanja i sadržaj izjave određuju države članice.

2.  Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 17.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 92/75/EEZ, kako je izmijenjena Uredbom navedenom u Prilogu I. dijelu A, stavlja se izvan snage od 21. srpnja 2011., ne dovodeći u pitanje obveze država članica u pogledu rokova koji se za prenošenje te Direktive u nacionalno pravo i njezinu primjenu utvrđene u Prilogu I. dijelu B.

Upućivanja na Direktivu 92/75/EEZ smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga II.

Članak 18.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dan nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 5. točke (d), (g) i (h) primjenjuju se od 31. srpnja 2011.

Članak 19.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.
PRILOG I.

DIO ADirektiva stavljena izvan snage s njezinim uzastopnim izmjenama

(iz članka 17.)

Direktiva Vijeća 92/75/EEZ

(SL L 297, 13.10.1992., str. 16.).

 

Uredba (EZ) br. 1882/2003

(SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

Samo točka 32. Priloga III.

DIO BPopis rokova za prenošenje u nacionalno pravo

(iz članka 16.)

Direktiva

Rok za prijenos

92/75/EEZ

1. siječnja 1994.
PRILOG II.Korelacijska tablica

Direktiva 92/75/EEZ

Ova Direktiva

Članak 1. stavak 1. uvodni tekst, prva rečenica

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 1. uvodni tekst, druga rečenica

Članak 1. stavak 2.

Članak 1. stavak 1. od prve do sedme alineje

Članak 1. stavak 2.

Članak 1. stavak 3. točke (a) i (b)

Članak 1. stavak 3.

Članak 1. stavak 3. točka (c)

Članak 2. točke (a) i (b)

Članak 1. stavak 4. prva i druga alineja

Članak 2. točke (g) i (h)

Članak 1. stavak 4. treća alineja

Članak 1. stavak 4. četvrta alineja

Članak 2. točka (c)

Članak 1. stavak 4. peta alineja

Članak 2. točka (d)

Članak 2. točke (e), (f), (i), (j) i (k)

Članak 1. stavak 5.

Članak 2. stavak 1.

Članak 4. točka (a)

Članak 4. točke (b), (c) i (d)

Članak 2. stavak 2.

Članak 2. stavak 3.

Članak 5. točka (b)

Članak 2. stavak 4.

Članak 5. točke (b) i (c)

Članak 3. stavak 1.

Članak 5. točka (a)

Članak 3. stavak 2.

Članak 5. točke (e) i (f)

Članak 3. stavak 3.

Članak 5. točka (g)

Članak 3. stavak 4.

Članak 5. točka (h)

Članak 6. točka (a)

Članak 4. točka (a)

Članak 6. točka (b)

Članak 4. točka (b)

Članak 5. točka (d)

Članak 5.

Članak 7.

Članak 6.

Članak 7. točka (a)

Članak 3. stavak 1. točka (a)

Članak 7. točka (b)

Članak 3. stavak 1. točka (b)

Članak 7. točka (c)

Članak 3. stavak 1. točka (c)

Članak 3. stavak 1. točka (d)

Članak 3. stavci 2., 3. i 4.

Članak 8. stavak 1.

Članak 8. stavak 1.

Članak 8. stavak 2.

Članak 8. stavak 2.

Članak 9.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 10. stavak 1., 2. i 3.

Članak 11.

Članak 12. točka (a)

Članak 10. stavak 4. točka (a)

Članak 12. točka (b)

Članak 10. stavak 4. točka (b)

Članak 12. točka (c)

Članak 10. stavak 4. točka (c)

Članak 12. točka (d)

Članak 10. stavak 4. točka (d)

Članak 12. točka (e)

Članak 10. stavak 4. točka (e)

Članak 12. točka (f)

Članak 10. stavak 4. točka (f)

Članak 12. točka (g)

Članak 10. stavak 4. točke (g), (h), (i) i (j)

Članci od 11. do 15.

Članak 13.

Članak 17.

Članak 14.

Članak 16.

Članak 18.

Članak 15.

Članak 19.

Prilog I.

Prilog II.( 1 ) SL C 228, 22.9.2009., str. 90.

( 2 ) Mišljenje Europskog parlamenta od 5. svibnja 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu), stajalište Vijeća na prvom čitanju od 14. travnja 2010. (još nije objavljeno u Službenom listu), stajalište Europskog parlamenta od 18. svibnja 2010. (još nije objavljeno u Službenom listu).

( 3 ) SL L 297, 13.10.1992., str. 16.

( 4 ) Vidi Prilog I. dio A.

( 5 ) SL L 285, 31.10.2009., str. 10.

( 6 ) SL L 218, 13.8.2008., str. 30.

( 7 ) SL C 321, 31.12.2003., str. 1.