2009R1007 — HR — 18.10.2015 — 001.001


Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost

►B

UREDBA (EZ) br. 1007/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. rujna 2009.

o trgovini proizvodima od tuljana

(Tekst značajan za EGP)

( L 286 31.10.2009, 36)

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA (EU) 2015/1775 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 6. listopada 2015.

  L 262

1

7.10.2015
▼B

UREDBA (EZ) br. 1007/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. rujna 2009.

o trgovini proizvodima od tuljana

(Tekst značajan za EGP)EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora ( 1 ),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora ( 2 ),

budući da:

(1)

Tuljani su osjećajna bića koja osjećaju bol, stres, strah i druge oblike patnje. U svojoj izjavi o zabrani proizvoda od tuljana u Europskoj uniji ( 3 ), Europski parlament zatražio je od Komisije da odmah sastavi uredbu o zabrani uvoza, izvoza i prodaje proizvoda od tuljana mjehuraša i sedlastih tuljana. U svojoj rezoluciji od 12. listopada 2006. o Akcijskom planu Zajednice o zaštiti i dobrobiti životinja 2006. – 2010. ( 4 ), Europski parlament pozvao je Komisiju da predloži potpunu zabranu uvoza proizvoda od tuljana. U svojoj Preporuci 1776. (2006.) od 17. studenoga 2006. o lovu na tuljane, Parlamentarna skupština Vijeća Europe preporučila je da se države članice Vijeća Europe koje provode lov na tuljane pozovu da zabrane okrutne metode lova koje ne jamče trenutačnu smrt bez patnje životinje, da zabrane omamljivanje životinja sredstvima kao što hakapikovi, batine i pištolji, te da promiču inicijative s ciljem zabrane trgovine proizvodima od tuljana.

(2)

Uvoz u države članice za komercijalne svrhe koža mladunčadi sedlastih tuljana i mladunčadi tuljana mjehuraša te proizvoda koji od njih potječu zabranjuje se Direktivom Vijeća 83/129/EEZ od 28. ožujka 1983. o uvozu koža nekih mladunaca tuljana i proizvoda koji od njih potječu u države članice ( 5 ).

(3)

Tuljani se love u Zajednici i izvan nje i koriste se za dobivanje proizvoda i artikala kao što su meso, ulje, potkožno masno tkivo, organi, krzno i artikli od krzna, koji obuhvaćaju najrazličitije proizvode od kapsula Omega-3 do odjeće koja sadrži obrađenu kožu i krzno tuljana. Ti se proizvodi komercijalno prodaju na različitim tržištima, uključujući tržište Zajednice. S obzirom na narav tih proizvoda, potrošačima je teško ili nemoguće razlikovati ih od sličnih proizvoda koji ne potječu od tuljana.

(4)

U javnosti i kod vlada koje pokazuju osjetljivost na pitanja dobrobiti životinja lov na tuljane doveo je do izražavanja ozbiljne zabrinutosti zbog boli, stresa, straha i drugih oblika patnje koje najčešći načini ubijanja i deranja kože tuljana uzrokuju tim životinjama.

(5)

Kao odgovor na zabrinutost građana i potrošača u vezi s ubijanjem i deranjem kože tuljana s aspekta dobrobiti životinja i na moguću prisutnost na tržištu proizvoda dobivenih od životinja koje su ubijene i oderane na način koji uzrokuje bol, stres, strah i druge oblike patnje, nekoliko država članica donijelo je ili namjerava donijeti zakonodavstvo kojim se trgovina proizvodima od tuljana uređuje zabranom uvoza i proizvodnje takvih proizvoda dok se u drugim državama članicama ne uvode ograničenja trgovine tim proizvodima.

(6)

Dakle, između nacionalnih odredaba kojima se uređuju trgovina, uvoz, proizvodnja i stavljanje na tržište proizvoda od tuljana, postoje razlike. Te razlike štetno utječu na funkcioniranje unutarnjeg tržišta proizvoda koji sadrže ili mogu sadržavati proizvode od tuljana i predstavljaju prepreke trgovini tim proizvodima.

(7)

Postojanje takvih različitih odredaba može dodatno odvratiti potrošače od kupnje proizvoda koji nisu izrađeni od tuljana, ali koje nije jednostavno razlikovati od sličnih roba izrađenih od tuljana, ili proizvoda koji mogu sadržavati elemente ili sastojke dobivene od tuljana za koje to nije jasno prepoznatljivo, kao što su krzna, kapsule Omega-3 te ulja i proizvodi od kože.

(8)

Mjerama predviđenima ovom Uredbom stoga treba širom Zajednice uskladiti pravila u pogledu komercijalnih aktivnosti koje se odnose na proizvode od tuljana te time spriječiti poremećaj na unutarnjem tržištu dotičnih proizvoda, uključujući proizvode koji su ekvivalentni proizvodima od tuljana ili mogu biti zamjenski proizvodi za proizvode od tuljana.

(9)

U skladu s Protokolom o zaštiti i dobrobiti životinja koji je priložen Ugovoru, kod oblikovanja i provedbe, među ostalim, svoje politike unutarnjeg tržišta, Zajednica treba obratiti punu pozornost na zahtjeve u pogledu dobrobiti životinja. S tim u skladu, u usklađenim pravilima koja se predviđaju ovom Uredbom, pitanja dobrobiti životinja treba u potpunosti uzeti u obzir.

(10)

Kako bi se uklonila postojeća rascjepkanost unutarnjeg tržišta, potrebno je predvidjeti usklađena pravila, ali istodobno uzeti u obzir i pitanja dobrobiti životinja. Kako bi se prepreke za slobodno kretanje dotičnih proizvoda uklonile na djelotvoran i proporcionalan način, stavljanje proizvoda od tuljana na tržište u pravilu ne treba odobriti, kako bi se vratilo povjerenje potrošača i istodobno osiguralo da briga o dobrobiti životinja bude u potpunosti uzeta u obzir. Budući da se zabrinutost građana i potrošača proširuje na ubijanje i deranje tuljana kao takvo, isto je tako potrebno poduzeti mjere za smanjivanje potražnje koja vodi do stavljanja proizvoda od tuljana na tržište pa time i ekonomske potražnje koja pokreće lov na tuljane u komercijalne svrhe. Radi osiguravanja učinkovite provedbe, usklađena pravila za uvezene proizvode treba provoditi u trenutku ili točki uvoza.

(11)

Iako je tuljane možda moguće ubijati i derati na način kojim se izbjegava nepotrebna bol, stres, strah ili drugi oblici patnje, uzimajući u obzir uvjete u kojima se lov na tuljane odvija, dosljedna provjera i kontrola poštuju li lovci zahtjeve u pogledu dobrobiti životinja u praksi nisu provedive ili ih je barem veoma teško ostvariti na učinkovit način, kako je to Europska agencija za sigurnost hrane zaključila 6. prosinca 2007.

(12)

Isto je tako jasno da se isti rezultat ne bi postigao ni drugim oblicima usklađenih pravila, kao što su zahtjevi u pogledu označivanja. Povrh toga, zahtjev da proizvođači, distributeri ili trgovci na malo moraju označivati proizvode koji u cijelosti ili djelomično potječu od tuljana značajno bi opteretio te gospodarske subjekte, a bio bi i nerazmjerno skup u slučajevima u kojima proizvodi od tuljana predstavljaju tek manji dio dotičnog proizvoda. Suprotno tomu, mjere sadržane u ovoj Uredbi bit će lakše poštovati, a i vratit će povjerenje potrošača.

(13)

Radi osiguravanja potpune učinkovitosti usklađenih pravila koja se predviđaju ovom Uredbom, ta pravila treba primjenjivati ne samo na proizvode podrijetlom iz Zajednice nego i na proizvode koji se u Zajednicu uvode iz trećih zemalja.

(14)

Temeljni gospodarski i socijalni interesi inuitskih zajednica za koje je lov na tuljane način osiguravanja egzistencije ne bi smjeli biti ugroženi. Lov je sastavni dio kulture i identiteta članova inuitskog društva pa ga kao takvog prepoznaje i deklaracija Ujedinjenih naroda o pravima autohtonih naroda. Stoga stavljanje na tržište proizvoda od tuljana koji su rezultat lova koji inuitske i druge autohtone zajednice obavljaju tradicionalno i kojim pridonose svojoj egzistenciji treba dozvoliti.

(15)

Ovom se Uredbom utvrđuju usklađena pravila o stavljanju proizvoda od tuljana na tržište. Njome se dakle ne dovode u pitanje ostala pravila Zajednice ili nacionalna pravila koja uređuju lov na tuljane.

(16)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe treba donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji ( 6 ).

(17)

Komisiju treba ovlastiti posebno za definiranje uvjeta za stavljanje na tržište proizvoda od tuljana koji su rezultat lova koji inuitske i druge autohtone zajednice obavljaju tradicionalno i kojim pridonose svojoj egzistenciji; za definiranje uvjeta za uvoz proizvoda od tuljana koji je privremene naravi i obuhvaća robu isključivo za osobnu uporabu putnika ili njihovih obitelji; i za definiranje uvjeta za stavljanje na tržište proizvoda od tuljana koji su rezultat lova koji je nacionalnim pravom uređen isključivo u svrhu održivog upravljanja pomorskim resursima. Budući da su te mjere općenitog područja primjene i namijenjene su izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, mora ih se donijeti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(18)

S ciljem lakšeg provođenja postupaka provedbe od strane relevantnih nacionalnih nadležnih tijela, Komisija treba izdati tehničke smjernice u kojima će kao neobvezujuće navesti tarifne oznake Kombinirane nomenklature koje mogu obuhvaćati proizvode od tuljana podložne ovoj Uredbi.

(19)

Države članice trebaju utvrditi pravila o sankcijama koje se primjenjuju na povrede odredaba ove Uredbe i osigurati njihovu provedbu. Te sankcije trebaju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

(20)

Države članice trebaju redovito dostavljati izvješća o aktivnostima koje se poduzimaju za provedbu ove Uredbe. Na temelju tih izvješća Komisija treba dostavljati izvješća Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ove Uredbe.

(21)

Budući da cilj ove Uredbe, odnosno uklanjanje prepreka za funkcioniranje unutarnjeg tržišta usklađivanjem nacionalnih zabrana koje se odnose na trgovinu proizvodima od tuljana na razini Zajednice, države članice ne mogu dostatno ostvariti, nego ga se može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako se određuje u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti kako se određuje u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja,

DONIJELI SU OVU UREDBU:Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom utvrđuju se usklađena pravila o stavljanju na tržište proizvoda od tuljana.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. „tuljan” znači primjerci svih vrsta perajara (Phocidae, Otariidae i Odobenidae);

2. „proizvod od tuljana” znači svi proizvodi, prerađeni ili neprerađeni, koji potječu ili se dobivaju od tuljana, uključujući meso, ulje, potkožno masno tkivo, organe, sirove kože s krznom i kože s krznom, štavljene ili dorađene, uključujući kože s krznom spojene u ploče, križeve ili slične oblike te artikle izrađene od koža s krznom;

3. „stavljanje na tržište” znači uvođenje na tržište Zajednice, čime u zamjenu za plaćanje postaju dostupni trećim stranama;

4. „Inuit” znači autohtoni članovi domovine Inuita, odnosno onih arktičkih i subarktičkih područja u kojima Inuiti sada ili tradicionalno imaju domorodačka prava i interese, koje Inuiti prepoznaju kao članove svojega naroda, a obuhvaćaju Inupiate, Jupike (Aljaska), Inuite, Inuvialuite (Kanada), Kalaallite (Grenland) i Jupike (Rusija);

▼M1

4.a „druge autohtone zajednice” znači zajednice u neovisnim zemljama koje se smatraju autohtonima na temelju činjenice da potječu od populacija koje su dotičnu zemlju ili geografsko područje kojoj zemlja pripada nastanjivale u vrijeme osvajanja ili kolonizacije ili utvrđivanja sadašnjih državnih granica i koje, neovisno o svojem pravnom statusu, zadržavaju neke ili sve svoje društvene, gospodarske, kulturne i političke institucije;

▼B

5. „uvoz” znači ulaz robe u carinsko područje Zajednice.

▼M1

Članak 3.

Uvjeti za stavljanje na tržište

1.  Stavljanje na tržište proizvoda od tuljana dopušteno je samo ako su proizvodi od tuljana rezultat lova koji obavljaju inuitske ili druge autohtone zajednice, pod uvjetom da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a) lov tradicionalno obavlja ta zajednica;

(b) lov se obavlja radi egzistencije zajednice i doprinosi joj, među ostalim i radi prehrane i ostvarivanja prihoda potrebnih za život, a ne obavlja se prvenstveno zbog komercijalnih razloga;

(c) lov se obavlja tako da se vodi računa o dobrobiti životinja, uzimajući u obzir način života zajednice te činjenicu da je svrha lova egzistencija.

Za uvezene proizvode od tuljana uvjeti navedeni u prvom podstavku primjenjuju se u trenutku ili točki uvoza.

1.a  U trenutku stavljanja na tržište, uz proizvod od tuljana mora biti priložen dokument koji potvrđuje usklađenost s uvjetima iz stavka 1. („potvrda”).

Potvrdu na zahtjev izdaje tijelo koje je za tu svrhu priznala Komisija.

Takva priznata tijela neovisna su, nadležna za izvršavanje svojih funkcija i podliježu vanjskoj reviziji.

2.  Odstupajući od stavka 1., uvoz proizvoda od tuljana dopušta se i ako je povremene prirode i obuhvaća isključivo robu za osobnu uporabu putnika ili njihovih obitelji. Priroda i količina te robe ne smiju upućivati na to da se ona uvozi zbog komercijalnih razloga.

3.  Primjenom stavaka 1. i 2. ne narušava se ostvarivanje cilja ove Uredbe.

4.  Komisija donosi provedbene akte za dodatno određivanje administrativnih aranžmana za priznavanje tijela koja mogu potvrditi usklađenost s uvjetima određenima u stavku 1. ovog članka te za izdavanje i kontrolu potvrda kao i administrativnih odredbi potrebnih za osiguravanje usklađenosti sa stavkom 2. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 5. stavka 2.

5.  Ako postoje dokazi da se lov na tuljane provodi prvenstveno zbog komercijalnih razloga, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 4.a.kako bi se zabranilo stavljanje na tržište proizvoda koji su rezultat tog lova ili ograničila količina takvih proizvoda koja se može staviti na tržište. Posebno je važno da Komisija prije donošenja tih delegiranih akata slijedi svoju uobičajenu praksu i provede savjetovanja sa stručnjacima, uključujući stručnjake država članica.

6.  Komisija donosi provedbene akte radi izdavanja tehničkih smjernica u kojima se navodi indikativan popis oznaka kombinirane nomenklature koje mogu obuhvaćati proizvode od tuljana podložne ovom članku. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 5. stavka 2.

▼B

Članak 4.

Slobodno kretanje

Države članice ne sprečavaju stavljanje na tržište proizvoda od tuljana koji su u skladu s ovom Uredbom.

▼M1

Članak 4.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 5. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 10. listopada 2015. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 5. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 5. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

▼M1

Članak 5.

Postupak odbora

1.  Komisiji pomaže odbor osnovan u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 ( 7 ). Navedeni odbor jest odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća ( 8 ).

2.  Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.  U slučaju provedbenih akata koje treba donijeti na temelju članka 3. stavka 4., ako odbor ne dostavi nikakvo mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta i primjenjuje se članak 5. stavak 4. treći podstavak Uredbe (EU) br. 182/2011.

▼M1

Članak 5.a

Informiranje

Komisija obavješćuje javnost, kako bi podigla svijest, te nadležna tijela i carinska tijela o odredbama ove Uredbe i pravilima prema kojima se proizvodi od tuljana koji su rezultat lova koji obavljaju inuitske ili druge autohtone zajednice mogu stavljati na tržište.

▼B

Članak 6.

Sankcije i provedba

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na povrede ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu primjenu. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proprocionalne i odvraćajuće. Države članice o tim odredbama obavješćuju Komisiju do 20. kolovoza 2010., a o svakoj njihovoj naknadnoj izmjeni obavješćuju je bez odlaganja.

▼M1

Članak 7.

Izvješćivanje

1.  Do 31. prosinca 2018., a nakon toga svake četiri godine, države članice Komisiji dostavljaju izvješće u kojem utvrđuju koje su mjere poduzete za provedbu ove Uredbe.

2.  Komisija dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o provedbi ove Uredbe u roku od 12 mjeseci od završetka svakog razdoblja izvješćivanja iz stavka 1. Prvo izvješće podnosi se do 31. prosinca 2019.

3.  U svojim izvješćima koja podnosi u skladu sa stavkom 2., Komisija procjenjuje funkcioniranje, djelotvornost i učinak ove Uredbe u postizanju cilja koji je njome određen.

▼B

Članak 8.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 3. primjenjuje se od 20. kolovoza 2010.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.( 1 ) Mišljenje doneseno 26. veljače 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu).

( 2 ) Mišljenje Europskog parlamenta od 5. svibnja 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 27. srpnja 2009.

( 3 ) SL C 306 E, 15.12.2006., str. 194.

( 4 ) SL C 308 E, 16.12.2006., str. 170.

( 5 ) SL L 91, 9.4.1983., str. 30.

( 6 ) SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

( 7 ) Uredba Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 61, 3.3.1997., str. 1.).

( 8 ) Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).